ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 60

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
2. března 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/306 ze dne 18. prosince 2017, kterým se stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, pokud jde o tresku obecnou a platýse evropského v rámci rybolovu v Baltském moři

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/307 ze dne 28. února 2018, kterým se rozšiřují zvláštní záruky týkající se salmonely stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na maso získané z brojlerů (Gallus gallus) určené pro Dánsko ( 1 )

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/308 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o formáty, vzory a definice, podle nichž orgány příslušné k řešení krize zjišťují informace o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a předávají je Evropskému orgánu pro bankovnictví ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/309 ze dne 1. března 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propineb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/310 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 2. března 2018

19

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/311 ze dne 27. února 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz k přijetí společných pokynů pro provádění dohody

23

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/312 ze dne 27. února 2018 o jmenování jedné členky Výboru regionů, navržené Španělským královstvím

39

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/313 ze dne 28. února 2018, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2018) 1149)  ( 1 )

40

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/314 ze dne 1. března 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2018) 1401)  ( 1 )

44

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Rady pro spolupráci EU-Arménie č. 1/2017 ze dne 20. listopadu 2017 k prioritám partnerství EU-Arménie [2018/315]

51

 

 

Opravy

 

*

Oprava obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9) ( Úř. věst. L 101, 13.4.2017 )

56

 

*

Oprava obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2016/34) ( Úř. věst. L 347, 20.12.2016 )

57

 

*

Oprava rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2017/30) ( Úř. věst. L 295, 14.11.2017 )

57

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/2379 ze dne 18. prosince 2017 o uznání zprávy Kanady zahrnující typické emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských surovin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ( Úř. věst. L 337, 19.12.2017 )

57

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/306

ze dne 18. prosince 2017,

kterým se stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, pokud jde o tresku obecnou a platýse evropského v rámci rybolovu v Baltském moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Podle čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 platí povinnost vykládky od 1. ledna 2015 v rybolovu sledě obecného a šprota obecného a v rybolovu pro průmyslové účely.

(3)

Podle čl. 15 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 platí povinnost vykládky pro druhy rybolovu v Baltském moři jiné než druhy, na něž se vztahuje čl. 15 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, od 1. ledna 2015 pro druhy charakteristické pro daný rybolov a od 1. ledna 2017 pro všechny ostatní druhy podléhající omezení odlovu. Treska obecná je považována za druh, který určuje některé druhy rybolovu v Baltském moři. Platýs evropský je v některých druzích rybolovu tresky obecné loven především jako vedlejší úlovek. Podle čl. 15 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se tedy povinnost vykládky vztahuje na tresku obecnou ode dne 1. ledna 2015 a na platýse evropského ode dne 1. ledna 2017.

(4)

Čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví, že pokud není pro daný rybolov přijat žádný víceletý plán, může Komise přijmout plán výmětů, který na přechodnou dobu stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky.

(5)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 (3) byl stanoven plán výmětů, pokud jde o rybolov lososa obecného, sledě obecného, šprota obecného a tresky obecné v Baltském moři. Tento plán výmětů zahrnuje mimo jiné výjimku z povinnosti vykládky pro úlovky tresky obecné a lososa obecného z důvodu dokázané vysoké míry přežití u těchto druhů, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013. Platnost nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 končí dnem 31. prosince 2017.

(6)

Nařízením (EU) 2016/1139 se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace. Víceletý plán rovněž zahrnuje ustanovení, která se vztahují na populaci platýse evropského. Podle čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1139 je Komisi svěřena pravomoc přijímat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci ustanovení týkající se povinnosti vykládky na základě společných doporučení, jež členské státy vypracovaly v konzultaci s příslušnými poradními sbory.

(7)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Baltském moři má Dánsko, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Finsko a Švédsko. Dne 31. května 2017 tyto členské státy předložily Komisi společné doporučení (4), jež vypracovaly na základě konzultací s poradním sborem pro Baltské moře a vědeckých podkladů, které získaly od příslušných vědeckých subjektů.

(8)

Ve společném doporučení se navrhuje, aby výjimka z povinnosti vykládky pro tresku obecnou a platýse evropského ulovené pomocí vězencových sítí, košů / krytých vrší, keserů a lapadlových sítí, jakož i minimální referenční velikost pro zachování zdrojů pro tresku obecnou stanovená nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 zůstaly v platnosti i po 31. prosinci 2017.

(9)

Společné doporučení se zakládá na vědeckých důkazech o vysoké míře přežití, které poskytlo Fórum pro rybolov v Baltském moři (BALTFISH) a které bylo přezkoumáno Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR).

(10)

Výbor VTHVR uvedl, že by bylo užitečné mít k dispozici podrobnější informace o platýsi evropském pro posouzení reprezentativnosti a kvality odhadu přežití výmětů. Výbor VTHVR však dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že tato lovná zařízení chytají ryby do pevné struktury ze síťoviny, a nedochází tak například k jejich zapletení do sítě ani chycení na háček, je zřejmě přiměřené předpokládat, že úmrtnost ryb bude u těchto lovných zařízení nízká.

(11)

Opatření uvedená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013, a podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by tedy měla být zařazena do tohoto nařízení.

(12)

Podle čl. 15 odst. 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 a čl. 7 písm. d) nařízení (EU) 2016/1139 lze stanovit minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů s cílem zajistit ochranu nedospělých mořských organismů. Vzhledem k tomu, že výbor VTHVR dospěl k závěru, že zřejmě existují dostatečné biologické důvody ke stanovení minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů tresky obecné na 35 cm, měla by tato minimální velikost, která byla zavedena nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014, platit i nadále.

(13)

Nařízení (EU) 2016/1139 nestanoví časové omezení pro platnost výjimky z povinnosti vykládky z důvodu vysoké míry přežití. Je však vhodné zajistit, aby byl na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství dopad takové výjimky pravidelně přezkoumáván. Pokud se prokáží nové poznatky, měla by být výjimka revidována.

(14)

Podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 je pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci ohledně povinnosti vykládky svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 20. července 2016. Dopad výjimky z povinnosti vykládky z důvodu vysoké míry přežití je proto vhodné přezkoumat ve třetím roce uplatňování tohoto nařízení.

(15)

Jelikož platnost nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 skončí dnem 31. prosince 2017, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2018,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, pokud jde o tresku obecnou a platýse evropského ulovené při rybolovu sledě obecného, šprota obecného a tresky obecné v Baltském moři.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použije tato definice:

 

„Baltským mořem“ se rozumí divize ICES IIIb, IIIc a IIId podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 (5).

Článek 3

Výjimka z důvodu vysoké míry přežití

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky nevztahuje na úlovky tresky obecné a platýse evropského ulovené pomocí vězencových sítí, košů / krytých vrší, keserů a lapadlových sítí při rybolovu sledě obecného, šprota obecného a tresky obecné.

2.   Tyto druhy ulovené bez dostupné kvóty nebo nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů za okolností uvedených v odstavci 1 se vracejí zpět do moře.

Článek 4

Minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů

Minimální referenční velikost pro zachování zdrojů tresky obecné v Baltském moři činí 35 cm.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1.   Do 1. března 2019 poskytnou členské státy, které mají přímý zájem na řízení, Komisi informace, na jejichž základě bude možné posoudit reprezentativnost a kvalitu odhadu přežití výmětů, pokud jde o platýse evropského loveného pomocí vězencových sítí, košů / krytých vrší, keserů a lapadlových sítí.

2.   Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí informace uvedené v odstavci 1 nejpozději do 1. srpna 2019.

Článek 6

Přezkoumání výjimky z důvodu vysoké míry přežití

Komise na základě doporučení VTHVR vyhodnotí dopad výjimky z důvodu vysoké míry přežití na dané populace a druhy rybolovu využívající tyto populace ve třetím roce uplatňování tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 40).

(4)  Společné doporučení skupiny na vysoké úrovni fóra BALTFISH ke stanovení plánu výmětů pro Baltské moře, předloženo dne 31. května 2017.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/307

ze dne 28. února 2018,

kterým se rozšiřují zvláštní záruky týkající se salmonely stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na maso získané z brojlerů (Gallus gallus) určené pro Dánsko

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu vztahující se na provozovatele potravinářských podniků a určité zvláštní záruky pro určité potraviny živočišného původu určené pro finský a švédský trh. Provozovatelé potravinářských podniků, kteří hodlají uvést maso určitých zvířat na trh v uvedených členských státech, mají proto povinnost dodržovat určitá pravidla v souvislosti se salmonelou. Kromě toho musí být k zásilkám takového masa přiložen obchodní doklad, v němž je uvedeno, že výsledky mikrobiologického vyšetření provedeného v souladu s právními předpisy Unie jsou negativní.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1688/2005 (2) navíc specifikuje uvedené zvláštní záruky a stanoví pravidla pro odběr vzorků z tohoto masa a mikrobiologické metody vyšetřování uvedených vzorků. Stanoví rovněž obchodní doklad, jenž musí být přiložen k zásilkám masa.

(3)

Dánská veterinární a potravinářská správa předložila dne 5. října 2007 Komisi v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 žádost o povolení zvláštních záruk pro Dánsko týkajících se salmonely v mase získaném z brojlerů (Gallus gallus) pro celé území Dánska. Žádost obsahuje popis dánského programu pro tlumení salmonely, pokud jde o maso získané z brojlerů (Gallus gallus).

(4)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat na svém zasedání dne 18. června 2008 dosáhl dohody o pracovním dokumentu útvarů Komise nazvaném „Guidance document on the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus“ (3) („Pokyny týkající se minimálních požadavků na programy pro tlumení salmonely, jež mají být uznány za rovnocenné programům schváleným pro Švédsko a Finsko, pokud jde o maso a vejce druhu Gallus gallus“, dále jen „pokyny“).

(5)

Dánský program pro tlumení salmonely, pokud jde o maso získané z brojlerů (Gallus gallus), je považován za rovnocenný programu, jenž byl schválen pro Finsko a Švédsko, a je v souladu s pokyny. Prevalence salmonely v dánských hejnech chovných ptáků druhu Gallus gallus však byla vyšší než horní limit navržený v pokynech, a proto ji nebylo možné považovat za rovnocennou situaci ve Finsku a Švédsku.

(6)

Dánská veterinární a potravinářská správa poskytla dne 6. února 2017 údaje o prevalenci salmonely v hejnech ptáků na odchov, dospělých chovných ptáků a brojlerů a v mase druhu Gallus gallus za období 2011–2016. Míry prevalence za období 2015–2016 jsou v souladu s horními limity stanovenými v pokynech.

(7)

Zvláštní záruky by tedy měly být rozšířeny na zásilky masa získaného z brojlerů (Gallus gallus) určeného pro Dánsko. Na tyto zásilky by se kromě toho měla použít pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1688/2005 týkající se odběru vzorků z tohoto masa, mikrobiologických metod vyšetřování uvedených vzorků a obchodního dokladu.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dánsku se povoluje uplatňovat zvláštní záruky týkající se salmonely, jež jsou stanoveny v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 853/2004, na zásilky masa podle definice v příloze I bodě 1.1 uvedeného nařízení, které bylo získáno z brojlerů (Gallus gallus) a je určeno pro Dánsko.

Článek 2

K zásilkám masa uvedeným v článku 1 se přiloží obchodní doklad podle vzoru stanoveného v příloze IV nařízení (ES) č. 1688/2005.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1688/2005 ze dne 14. října 2005, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní záruky ohledně salmonely na zásilky určitého masa a vajec do Finska a Švédska (Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 17).

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/308

ze dne 1. března 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o formáty, vzory a definice, podle nichž orgány příslušné k řešení krize zjišťují informace o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a předávají je Evropskému orgánu pro bankovnictví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 45 odst. 17 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Orgány příslušné k řešení krize mají v souladu s požadavky a postupy vyplývajícími z článku 45 směrnice 2014/59/EU, jak dále upřesňuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 (2), za úkol stanovit pro každou instituci minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky.

(2)

Orgány příslušné k řešení krize v koordinaci s příslušnými orgány mají podle čl. 45 odst. 16 směrnice 2014/59/EU povinnost informovat Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen „EBA“) o požadavcích, jež stanovily. Jednotné formáty, vzory a definice pro identifikaci a předávání těchto informací EBA by měly být koncipovány tak, aby tomuto orgánu usnadnily sledování rozhodnutí o minimálních požadavcích na kapitál a způsobilé závazky a zajistily smysluplné posuzování konvergence v rámci jednotného přístupu v celé Unii.

(3)

Pokud jde o skupiny, na něž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, je zapotřebí upřesnit, který orgán příslušný k řešení krize má předat EBA informace jednak o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky stanoveném pro dotyčný mateřský podnik, a jednak o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky, jež se uplatní na dceřiné podniky, bez ohledu na to, zda se vychází ze společného rozhodnutí mezi orgánem příslušným k řešení krize na úrovni skupiny a orgánem příslušným k řešení krize odpovědným za dceřiný podnik na individuálním základě, nebo z rozhodnutí, které v případě neexistence společného rozhodnutí přijal orgán příslušný k řešení krize odpovědný za dceřiný podnik. Dotčený orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny by měl mít v koordinaci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě povinnost informovat EBA jak o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky stanoveném na individuálním základě, tak o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky stanoveném pro daný mateřský podnik na konsolidovaném základě, a orgány příslušné k řešení krize odpovídající za dceřiné podniky skupiny v koordinaci s příslušnými orgány by měly mít povinnost informovat EBA o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky, jenž byl stanoven pro každou instituci spadající do jejich pravomoci, aby se zajistilo, že EBA má k dispozici nezbytné informace týkající se mateřského podniku i dceřiných podniků.

(4)

Vykazovaná období a lhůty stanovené pro orgány příslušné k řešení krize za účelem předávání informací orgánu EBA by se měly stanovit jednotně, aby se podpořilo sbližování postupů týkajících se rozhodnutí o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a posílila se monitorovací úloha EBA.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem EBA.

(6)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace obsažené ve vzorech

1.   Orgány příslušné k řešení krize v koordinaci s příslušnými orgány předají EBA informace obsažené ve vzorech uvedených v přílohách I a II tohoto nařízení, aby ho informovaly o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a o případném požadavku podle čl. 45 odst. 13 směrnice 2014/59/EU, který byl na individuálním a konsolidovaném základě stanoven pro každou instituci v jejich pravomoci v souladu s čl. 45 odst. 16 uvedené směrnice.

2.   V případě institucí, jež jsou součástí skupiny, na niž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, orgány příslušné k řešení krize v koordinaci s příslušnými orgány předají EBA také informace obsažené ve vzorech uvedených v příloze III.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 a s vynaložením maximálního úsilí poskytnou orgány příslušné k řešení krize, je-li tak stanoveno ve vzoru uvedeném v příloze II, kvalitativní informace vysvětlující důvody pro rozhodnutí o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky, včetně případných odkazů na individuální nebo skupinové plány řešení krize, veřejná rozhodnutí nebo politická prohlášení orgánu příslušného k řešení krize nebo jiné podpůrné dokumenty.

4.   Pojmy použité v příloze II jsou definovány v příslušných ustanoveních, na něž odkazují jednotlivé sloupce tabulky obsažené v uvedené příloze.

Článek 2

Zjednodušený požadavek na podávání zpráv institucemi, u nichž bylo upuštěno od uplatňování požadavků, a institucemi, u nichž je částka rekapitalizace rovna nule

1.   Odchylně od článku 1 tohoto nařízení orgány příslušné k řešení krize předají, pokud jde o instituce, u nichž bylo upuštěno od uplatňování minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle čl. 45 odst. 11 nebo 12 směrnice 2014/59/EU, orgánu EBA informace uvedené v příloze I a ve sloupcích 10 až 90 přílohy II, a pokud jde o instituce patřící do skupiny, na niž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, informace uvedené v příloze III tohoto nařízení.

2.   Odchylně od článku 1 tohoto nařízení orgány příslušné k řešení krize předají, pokud jde o instituce, u nichž je částka rekapitalizace rovna nule podle čl. 2 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450, orgánu EBA informace uvedené v příloze I a ve sloupcích 10 až 120 přílohy II, a pokud jde o instituce patřící do skupiny, na niž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, informace uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Článek 3

Orgán podávající zprávu ohledně skupin

Pokud jde o skupiny, na něž se vztahuje konsolidovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky, informace uvedené v článcích 1 a 2 se předkládají takto:

a)

daný orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny v koordinaci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě informuje EBA o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky stanoveném jak na individuálním, tak na konsolidovaném základě pro mateřský podnik v Unii nebo mateřský podnik uvedený v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (4);

b)

dané orgány příslušné k řešení krize v koordinaci s příslušným orgánem informují EBA o minimálních požadavcích na kapitál a způsobilé závazky, jež se mají na individuálním základě použít na dceřiné podniky skupiny spadající do jejich pravomoci.

Článek 4

Sledované období a lhůty k předložení informací

1.   Orgány příslušné k řešení krize předají informace uvedené v článku 1 bez zbytečného odkladu po přijetí nebo doplnění rozhodnutí o stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky.

2.   Informace uvedené v článku 2 týkající se minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky, jež byly ke dni 1. dubna každého roku stanoveny a jsou nadále platné, předají orgány příslušné k řešení krize nejpozději 30. dubna téhož roku.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (Úř. věst. L 237, 3.9.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krize a Jednotného fondu pro řešení krize a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).


PŘÍLOHA I

Informace o orgánu příslušném k řešení krize, který podává zprávu

Orgán příslušný k řešení krize, který podává zprávu

 

 

 

Datum podání

 

 

 

Kontaktní osoba

 

Jméno

 

E-mail

 

Telefon

 

 

 

Případné obecné připomínky

 


PŘÍLOHA II

Informace o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MPKZZ)

Povinný údaj

Zjednodušený vzor pro podávání zpráv

(v případě, že je odpověď v bodu 90 „Ano“)

Údaj není povinný u institucí, u nichž je částka rekapitalizace rovna nule podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Vyplní se pro všechny instituce

Pro instituce, u nichž je částka rekapitalizace rovna nule podle čl. 2 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Druh požadavku

Závazky a kapitál celkem

Celkový objem rizikové expozice

Jmenovatel pákového poměru

Částka k absorpci ztrát

Částka rekapitalizace

Úpravy související s překážkami způsobilosti k řešení krize, velikostí, systémovým rizikem a příspěvky zaplacenými do systému pojištění vkladů

Kombinovaná posouzení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky

Přechodná opatření a opatření po vyřešení krize (v příslušných případech)

 

Odkaz na právní předpis

Čl. 45 odst. 7 a 8 směrnice 2014/59/EU nebo čl. 12 odst. 8 nařízení (EU) č. 806/2014

Obecné informace

Čl. 45 odst. 11 a 12 směrnice 2014/59/EU nebo čl. 12 odst. 10 nařízení (EU) č. 806/2014

Zjednodušený vzor pro podávání zpráv

(v příslušných případech)

Čl. 1 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/962

Čl. 1 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 1 odst. 5 písm. b) bodu i) a bodu ii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 45 odst. 9 a 10 směrnice 2014/59/EU

Čl. 7 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 a čl. 92 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 575/2013 (1)

Čl. 2 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 a čl. 429 odst. 4 až 11 nařízení (EU) č. 575/2013

Čl. 1 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 1 odst. 5 písm. b) bodu i) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 1 odst. 5 písm. b) bodu ii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

 

Čl. 2 odst. 5 a 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 7 a 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 2 odst. 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

 

Článek 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Článek 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Článek 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

 

Čl. 7 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 7 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 45 odst. 13 směrnice 2014/59/EU

 

Článek 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Čl. 8 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Identifikační kód právnické osoby (kód LEI)

Konsolidovaný nebo individuální požadavek?

Název právnické osoby

Členský stát založení

Je orgán příslušný k řešení krize, který podává zprávu, orgánem příslušným k řešení krize na úrovni skupiny?

Datum přijetí rozhodnutí o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky nebo rozhodnutí o upuštění od tohoto požadavku

Upustil orgán příslušný k řešení krize od uplatňování minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky?

Poznámky

Zjednodušený vzor pro podávání zpráv (v příslušných případech)

Kategorie instituce (v příslušných případech)

Je minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky roven výchozí částce k absorpci ztrát?

Druhy úprav s ohledem na částku k absorpci ztrát (v příslušných případech)

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky stanovený společným rozhodnutím

Stávající

Referenční datum vykazování k bodu 140

Stávající

Referenční datum vykazování k bodu 160

Předpoklad po vyřešení krize

Poznámky

Stávající

Referenční datum vykazování k bodu 200

Předpoklad po vyřešení krize

Poznámky

Výchozí částka k absorpci ztrát podle čl. 1 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450

Úprava směrem nahoru

Druh(y) úpravy směrem nahoru

Poznámky

Úprava směrem dolů

Druh(y) úpravy směrem dolů

Poznámky

Celkem (240 + 250 + 280)

Ke splnění podmínek pro udělení povolení

Výchozí dodatečná částka k udržení důvěry trhu vytvořením rezervy v požadované výši

Úprava k udržení důvěry trhu v návaznosti na srovnání skupiny podobných institucí

Poznámky

Úprava směrem dolů zohledňující informace získané od příslušného orgánu a týkající se modelu podnikání, modelu financování a celkového rizikového profilu dané instituce

Poznámky

Úprava ve sloupci 330 pro účely dceřiných podniků skupiny

Poznámky

Celkem (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

K vyloučení z rekapitalizace z vlastních zdrojů

Poznámky

Pro účely velikosti a systémového rizika

Poznámky

Pro účely příspěvků ze systému pojištění vkladů na financování řešení krize

Poznámky

Celkem(410 + 430 + 450)

Celkem(310 + 400 + 470)

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky vyjádřený jako % celkových závazků včetně kapitálu (480 / 140)

Procentní vyjádření minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky, který má být splněn prostřednictvím smluvních nástrojů umožňujících rekapitalizaci z vnitřních zdrojů

Datum, k němuž musí být splněn požadavek stanovený v bodu 490

Druh přechodných opatření

Plánovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (vyjádření jako % celkových závazků včetně kapitálu)

Předpokládané datum použití

Plánovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (vyjádření jako % celkových závazků včetně kapitálu)

Předpokládané datum použití

Plánovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (vyjádření jako % celkových závazků včetně kapitálu)

Předpokládané datum použití

Plánovaný minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (vyjádření jako % celkových závazků včetně kapitálu)

Předpokládané datum použití

Účetní rámec

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).


PŘÍLOHA III

Umístění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MPKZZ)

Instituce

Nejvyšší mateřský podnik

Mateřský podnik v Unii

Příslušný přímo nadřízený mateřský podnik

Identifikační kód právnické osoby (kód LEI)

Název právnické osoby

Členský stát založení

Kód LEI

Název právnické osoby

Země, kde byla založena

Kód LEI

Název právnické osoby

Členský stát založení

Kód LEI

Název právnické osoby

Země, kde byla založena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/309

ze dne 1. března 2018,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propineb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2003/39/ES (2) byl propineb zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky propineb, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 31. ledna 2019.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení propinebu.

(5)

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Zpravodajský členský stát shledal žádost úplnou.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem hodnotící zprávu o obnovení a dne 1. října 2015 ji předložil Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.

(7)

Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

(8)

Dne 15. listopadu 2016 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6) ohledně toho, zda lze očekávat, že propineb splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Úřad dospěl k závěru, že posouzení rizik pro spotřebitele vyplývajících z příjmu dané látky ve stravě nelze u produktů rostlinného a živočišného původu provést. Na základě údajů dostupných v dokumentaci nebylo možné provést kompletní posouzení relevantních metabolitů propinebu.

(9)

Úřad mimoto zdůraznil kritickou oblast obav ohledně propinebu, které souvisí s vlastnostmi jeho relevantního metabolitu 4-methylimidazolidin-2-thionu (PTU) coby endokrinního disruptoru, jenž je klasifikován jako toxický pro reprodukci kategorie 2, přičemž cílovým orgánem jeho toxického působení je štítná žláza.

(10)

Kontrolní úřad navíc nemohl dokončit posouzení rizik pro plod včely medonosné a dospěl k závěru, že u propinebu nelze vyloučit vysoké riziko pro vývoj včelího plodu.

(11)

Komise vyzvala žadatele, aby k závěru úřadu předložil své připomínky. Dále v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k návrhu zprávy o obnovení. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.

(12)

Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné obavy týkající se dané látky vyvrátit.

(13)

Na základě těchto zjištěných rizik nebyl učiněn závěr, že by v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin byla splněna kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je vhodné neobnovit schválení účinné látky propinebu v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(14)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Členským státům by měl být poskytnut dostatečný čas na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující propineb.

(16)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících propineb, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí jakoukoli odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 22. června 2019.

(17)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/84 (7) byla prodloužena doba platnosti schválení propinebu do 31. ledna 2019, aby bylo možno dokončit postup obnovy schválení před uplynutím platnosti schválení uvedené látky. Avšak vzhledem k tomu, že před prodlouženým datem skončení platnosti schválení bylo přijato rozhodnutí, mělo by se toto nařízení použít co nejdříve.

(18)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení propinebu podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(19)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neobnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky propineb se neobnovuje.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se řádek 54, propineb, zrušuje.

Článek 3

Přechodná opatření

Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku propineb nejpozději dne 22. června 2018.

Článek 4

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 22. června 2019.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2003/39/ES ze dne 15. května 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek propinebu a propyzamidu (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 30).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propineb. EFSA Journal 2016;14(11):4605, s. 26, doi:10.2903/j.efsa.2016.4605.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/84 ze dne 19. ledna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, klothianidin, sloučeniny mědi, dimoxystrobin, mankozeb, mekoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propikonazol, propineb, propyzamid, pyraklostrobin a zoxamid (Úř. věst. L 16, 20.1.2018, s. 8).


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/310

ze dne 1. března 2018,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 2. března 2018

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (2) se dovozní clo na produkty kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pšenice obyčejná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné při dovozu zvýšené o 55 % a následně snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro produkty uvedené ve zmíněném odstavci pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

V souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 je dovozní cena pro výpočet dovozního cla na produkty vymezené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Ode dne 21. září 2017 se dovozní clo na produkty pocházející z Kanady a náležející do kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00 vypočte podle čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 642/2010.

(5)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 2. března 2018 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost.

(6)

V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 2. března 2018 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla na produkty v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 použitelná ode dne 2. března 2018

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)  (2)

(v EUR/t)

1001 11 00

PŠENICE tvrdá, osivo

0,00

1001 19 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

střední jakosti, jiná než osivo

0,00

nízké jakosti, jiná než osivo

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICE obyčejná, osivo

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICE obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

ŽITO, osivo

0,56

1002 90 00

ŽITO, jiné než osivo

0,56

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

0,56

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (3)

0,56

1007 10 90

ZRNA ČIROKU, jiná než hybridy k setí

0,56

1007 90 00

ZRNA ČIROKU, jiná než osivo

0,56


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři a pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, v Estonsku, v Irsku, v Litvě, v Lotyšsku, v Polsku, ve Finsku, ve Švédsku, ve Spojeném království nebo na pobřeží Atlantského oceánu na Iberském poloostrově a pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán.

(2)  Clo na produkty pocházející z Kanady a náležející do kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00 se vypočte podle čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 642/2010.

(3)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení o 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

PRVKY VÝPOČTU CEL STANOVENÝCH V PŘÍLOZE I

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(v EUR/t)

 

Pšenice obyčejná (1)

Kukuřice

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

193,300

117,450

Prémie – Mexický záliv

84,902

21,549

Prémie – Velká jezera

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady na přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

17,471 EUR/t

Náklady na přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Zahrnuta kladná prémie 14 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).


ROZHODNUTÍ

2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/23


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/311

ze dne 27. února 2018

o postoji, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz k přijetí společných pokynů pro provádění dohody

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/242/EU ze dne 14. dubna 2014 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz (1),

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článkem 12 Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz (2) (dále jen „dohoda“) se zřizuje smíšený výbor (dále jen „smíšený výbor“). Uvedený článek stanoví zejména, že smíšený výbor má sledovat provádění dohody.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 (3) stanovilo postupy a podmínky udělování víz pro průjezd přes území členských států nebo předpokládané pobyty na tomto území nepřesahující 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů.

(3)

Společné pokyny jsou nezbytné, aby se zajistilo naprosto důsledné provádění dohody diplomatickými misemi a konzulárními úřady členských států a aby se vyjasnil vztah mezi ustanoveními dohody a ustanoveními právních předpisů stran dohody, která se nadále použijí na vízové záležitosti, jež dohoda neupravuje.

(4)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru k přijetí společných pokynů pro provádění dohody.

(5)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (4). Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

Toto rozhodnutí rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (5). Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve smíšeném výboru zřízeném článkem 12 Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz k přijetí společných pokynů pro provádění dohody, vychází z návrhu rozhodnutí smíšeného výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 27. února 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 47.

(2)  Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 49.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).

(5)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).


NÁVRH

ROZHODNUTÍ č. …/201… SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO PODLE DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ÁZERBÁJDŽÁNSKOU REPUBLIKOU O USNADNĚNÍ UDĚLOVÁNÍ VÍZ

ze dne …

o přijetí společných pokynů pro provádění dohody

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 12 uvedené dohody,

vzhledem k tomu, že dohoda vstoupila v platnost dne 1. září 2014,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společné pokyny pro provádění Dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne …

Za Evropskou unii

Za Ázerbájdžánskou republiku


(1)  Úř. věst. L 128, 30.4.2014, s. 49.


PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ POKYNY PRO PROVÁDĚNÍ DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ÁZERBÁJDŽÁNSKOU REPUBLIKOU O USNADNĚNÍ UDĚLOVÁNÍ VÍZ

Účelem dohody mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz (dále jen „dohoda“), která vstoupila v platnost dne 1. září 2014, je na základě reciprocity usnadnit postupy pro udělování víz občanům Unie a Ázerbájdžánské republiky pro zamýšlený pobyt, jehož délka v období 180 dnů nepřekračuje 90 dnů.

Dohoda stanoví právně závazná práva a povinnosti pro účely zjednodušení postupů při udělování víz občanům Unie a Ázerbájdžánské republiky.

Cílem těchto pokynů přijatých smíšeným výborem zřízeným podle článku 12 dohody (dále jen „smíšený výbor“) je zajistit harmonizované provádění dohody diplomatickými misemi a konzulárními úřady členských států Unie (dále jen „členské státy“) a Ázerbájdžánské republiky. Tyto pokyny nejsou součástí dohody, a nejsou tedy právně závazné. Velmi se však doporučuje, aby se jimi pracovníci diplomatických misí a konzulárních úřadů při provádění dohody důsledně řídili.

Pokyny by měly být pod vedením smíšeného výboru aktualizovány na základě zkušeností s prováděním dohody.

S cílem zajistit nepřetržité a harmonizované provádění dohody a v souladu s jednacím řádem Smíšeného výboru pro zjednodušení vízového režimu se strany dohodly, že mezi formálními zasedáními smíšeného výboru budou udržovat neformální kontakty pro řešení naléhavých otázek. Podrobné zprávy o těchto otázkách a neformálních kontaktech budou předloženy na příštím zasedání smíšeného výboru.

I.   OBECNÉ OTÁZKY

1.1.   Účel a oblast působnosti

V článku 1 dohody se stanoví: „Účelem této dohody je na základě reciprocity usnadnit udělování víz občanům Unie a Ázerbájdžánské republiky pro zamýšlený pobyt, jehož délka v období 180 dnů nepřekračuje 90 dnů.“

Dohoda se vztahuje na všechny občany Unie a Ázerbájdžánské republiky, kteří žádají o víza pro krátkodobý pobyt, bez ohledu na zemi, v níž mají bydliště.

Dohoda se nevztahuje na osoby bez státní příslušnosti, které jsou držiteli povolení k pobytu vydaného kterýmkoli členským státem nebo Ázerbájdžánskou republikou. Na tuto kategorii osob se vztahují pravidla acquis Unie v oblasti vízové politiky a vnitrostátní právní předpisy Ázerbájdžánské republiky.

1.2.   Oblast působnosti dohody

V článku 2 dohody se stanoví:

„1.   Usnadnění udělování víz podle této dohody se vztahuje na občany Unie a Ázerbájdžánské republiky pouze tehdy, pokud nejsou osvobozeni od vízové povinnosti na základě právních a správních předpisů Ázerbájdžánské republiky, Unie nebo členských států, nebo na základě této dohody či jiných mezinárodních dohod.

2.   Na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, jako je zamítnutí udělení víz, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu a opatření týkající se vyhoštění, se vztahují vnitrostátní právní předpisy Ázerbájdžánské republiky nebo členských států nebo právní předpisy Unie.“

Aniž je dotčen článek 10 dohody (který stanoví osvobození od vízové povinnosti pro občany Unie a Ázerbájdžánské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů), nemá dohoda vliv na stávající pravidla týkající se vízové povinnosti či osvobození od vízové povinnosti. Například článek 4 nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (1) umožňuje členským státům osvobodit od vízové povinnosti civilní letecké a námořní posádky a další kategorie osob.

V této souvislosti je třeba doplnit, že v souladu s článkem 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (2) musí všechny členské státy schengenského prostoru uznávat dlouhodobá víza a povolení k pobytu vydaná navzájem jako platná pro krátkodobé pobyty na jejich území. Všechny členské státy schengenského prostoru uznávají povolení k pobytu, víza typu D a krátkodobá víza přidružených zemí pro vstup a krátkodobý pobyt a naopak.

Na všechny záležitosti, které dohoda neupravuje, jako je například určení členského státu schengenského prostoru příslušného pro vyřízení žádosti o vízum, odůvodnění zamítnutí víza, právo na odvolání proti zamítavému rozhodnutí a obecné pravidlo osobního pohovoru se žadatelem o vízum a poskytnutí všech relevantních informací v souvislosti s žádostí o vízum, se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 (dále jen „vízový kodex“) (3). Kromě toho se na záležitosti, které dohoda neupravuje, jako je uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu na území členských států či opatření týkající se vyhoštění, nadále použijí schengenská pravidla, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (4), (např. pokud jde o zamítnutí vstupu na území členských států či prokazování dostatečných prostředků k živobytí atd.) a případně vnitrostátní právní předpisy.

Dokonce i v případě, že jsou splněny podmínky stanovené v dohodě, například pokud žadatel o vízum předložil doklad potvrzující účel cesty pro kategorie osob uvedené v článku 4 dohody, může mu být udělení víza přesto odmítnuto, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (dále jen „Schengenský hraniční kodex“), tj. pokud dotyčná osoba není držitelem platného cestovního dokladu, má záznam v Schengenském informačním systému (SIS) nebo pokud je daná osoba považována za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost atd.

Nadále se použijí další možnosti pružného postupu při udělování víz stanovené ve vízovém kodexu. Například vízum pro více vstupů s dlouhou dobou platnosti – až do pěti let – lze udělit kategoriím osob, které nejsou uvedeny v článku 5 dohody, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 24 vízového kodexu. Stejně tak se nadále použijí ustanovení obsažená v čl. 16 odst. 5 a 6 vízového kodexu umožňující upustit od vízového poplatku nebo jej snížit.

Pokud jde o Ázerbájdžánskou republiku, na všechny záležitosti, které dohoda neupravuje, jako je odůvodnění zamítnutí víza, právo na odvolání proti zamítavému rozhodnutí nebo obecné pravidlo osobního pohovoru se žadatelem a poskytnutí informací v souvislosti s žádostí o vízum, uznávání cestovních dokladů, prokazování dostatečných prostředků k živobytí, zamítnutí vstupu na území Ázerbájdžánské republiky či opatření týkající se vyhoštění, se použije migrační kodex (5) a další odpovídající právní předpisy Ázerbájdžánské republiky.

Nadále se použijí další možnosti pružného postupu při udělování víz, které umožňují vnitrostátní právní předpisy Ázerbájdžánské republiky, pokud stanoví pro žadatele příznivější režim. Například se budou nadále používat ustanovení zákona Ázerbájdžánské republiky o sazebníku státních poplatků (čl. 17 odst. 2), který umožňuje upustit od vízového poplatku, a ustanovení migračního kodexu Ázerbájdžánské republiky (článek 38), který umožňuje udělit elektronická víza.

Dokonce i v případě, že jsou splněny podmínky stanovené v dohodě, například pokud žadatel o vízum předložil doklad potvrzující účel cesty pro kategorie osob uvedené v článku 4, může mu být udělení víza přesto odmítnuto, pokud nejsou splněny podmínky stanovené v článku 36 migračního kodexu Ázerbájdžánské republiky (kromě čl. 36 odst. 1 sedmého pododstavce) nebo pokud nastanou okolnosti uvedené v článku 16 migračního kodexu Ázerbájdžánské republiky.

1.3.   Druhy víz, které spadají do oblasti působnosti dohody

V čl. 3 písm. d) dohody se stanoví, že „vízem“ se rozumí „povolení vydané členským státem nebo Ázerbájdžánskou republikou za účelem průjezdu přes území členských států nebo Ázerbájdžánské republiky nebo zamýšleného pobytu na tomto území, jehož délka nepřesáhne 90 dnů v období 180 dnů“.

Usnadnění podle dohody platí jak pro jednotná víza platná pro celé území členských států, tak pro víza s omezenou územní platností.

Usnadnění podle dohody platí pro všechna víza uvedená v kapitole 5 migračního kodexu Ázerbájdžánské republiky.

1.4.   Výpočet délky pobytu stanovené ve vízu

Schengenský hraniční kodex vymezuje pojem krátkodobého pobytu jako: „90 dní během jakéhokoli období 180 dnů, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu“.

Tato definice se použije rovněž pro krátkodobá víza udělovaná Ázerbájdžánskou republikou v souladu s dohodou.

Jako den vstupu se započítává první den pobytu na území členských států a jako den výstupu poslední den pobytu na území členských států. Slovo „jakýkoli“ znamená, že se uplatní „pohyblivé“ referenční období 180 dnů a počítá se zpětně každý den pobytu v období posledních 180 dnů, aby se ověřilo, že je i nadále splňován požadavek 90 dnů v období 180 dnů. To znamená, že nepřítomnost na území členského státu po dobu 90 po sobě jdoucích dnů opravňuje k novému pobytu v délce až 90 dnů.

Pro výpočet doby povoleného pobytu podle nových pravidel lze použít „kalkulačku krátkodobých pobytů“ na těchto internetových stránkách: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Příklad výpočtu délky pobytu na základě stávající definice:

Osoba, která je držitelem víza pro více vstupů s dobou platnosti 1 rok (18. dubna 2014 – 18. dubna 2015) uskuteční první vstup dne 19. dubna 2014 s délkou pobytu 3 dny. Následně tato osoba uskuteční další vstup dne 18. června 2014 s délkou pobytu 86 dnů. Jaká je situace k příslušným datům? Kdy bude moci tato osoba uskutečnit další vstup?

Ke dni 11. září 2014: během posledních 180 dnů (16. března 2014 – 11. září 2014) osoba pobývala 3 dny (19. – 21. dubna 2014) plus 86 dnů (18. června 2014 – 11. září 2014) = 89 dnů = povolená délka pobytu nebyla překročena. Osoba může ještě uskutečnit pobyt v délce 1 dne.

Ke dni 16. října 2014: osoba může vstoupit k pobytu na 3 další dny (dne 16. října 2014 se nepočítá pobyt ze dne 19. dubna 2014, je už mimo období 180 dnů); dne 17. října 2014 se nepočítá pobyt ze dne 20. dubna 2014 (je už mimo období 180 dnů) atd.

Ke dni 15. prosince 2014: osoba může vstoupit k pobytu na dalších 86 dnů (dne 15. prosince 2014 se nepočítá pobyt ze dne 18. června 2014, je už mimo období 180 dnů); dne 16. prosince 2014 se nepočítá pobyt ze dne 19. června 2014 atd.

1.5.   Situace týkající se členských států, které ještě plně neuplatňují schengenské acquis, členských států, které se neúčastní společné vízové politiky Unie, a přidružených zemí

Členské státy, které k EU přistoupily v roce 2004 (Česká republika, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko), 2007 (Bulharsko a Rumunsko) a 2013 (Chorvatsko) jsou vázány dohodou od jejího vstupu v platnost.

Bulharsko, Chorvatsko, Kypr a Rumunsko dosud schengenské acquis plně neprovádějí. Tyto státy budou nadále udělovat vnitrostátní víza s platností omezenou na jejich vlastní území. Jakmile tyto členské státy plně provedou schengenské acquis, budou uplatňovat tuto dohodu.

Až do dne úplného provedení schengenského acquis těmito členskými státy se na všechny záležitosti, které tato dohoda neupravuje, použijí jejich vnitrostátní právní předpisy. Od uvedeného data se na záležitosti, které tato dohoda neupravuje, použijí schengenská pravidla nebo vnitrostátní právní předpisy.

Bulharsko, Chorvatsko, Kypr a Rumunsko mohou uznávat povolení k pobytu, víza typu D a krátkodobá víza vydaná všemi státy členskými státy schengenského prostoru a přidruženými zeměmi pro krátkodobé pobyty na jejich území (6).

Podle článku 21 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích musí všechny strany uvedené úmluvy uznávat dlouhodobá víza a povolení k pobytu vydaná navzájem jako platná pro krátkodobé pobyty na jejich území. Uznávají povolení k pobytu, víza typu D a krátkodobá víza přidružených zemí pro vstup a krátkodobý pobyt a naopak.

Dohoda se nevztahuje na Dánsko, Irsko a Spojené království, ale zahrnuje společná prohlášení, že je žádoucí, aby tyto členské státy uzavřely s Ázerbájdžánskou republikou dvoustranné dohody o zjednodušení udělování víz.

Přestože jsou Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko zeměmi přidruženými k Schengenu, nejsou dohodou vázány. Dohoda nicméně obsahuje společné prohlášení, že je žádoucí, aby tyto země přidružené k Schengenu s Ázerbájdžánskou republikou bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o udělování krátkodobých víz

Dohoda mezi vládou Ázerbájdžánské republiky a vládou Norského království o usnadnění udělování víz byla podepsána dne 3. prosince 2013 a vstoupila v platnost dne 1. června 2015. Dohoda mezi vládou Ázerbájdžánské republiky a Švýcarskou federální radou o usnadnění udělování víz byla podepsána dne 10. října 2016 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2017. Kromě toho dne 15. února 2017 vstoupila v platnost dohoda mezi vládou Ázerbájdžánské republiky a vládou Lichtenštejnského knížectví o vzájemném uplatňování pravidel, která je zmíněna v Dohodě mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz.

1.6.   Dohoda a dvoustranné dohody

V článku 13 dohody se stanoví:

„Tato dohoda má od svého vstupu v platnost přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné nebo mnohostranné dohody či ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Ázerbájdžánskou republikou, pokud ustanovení těchto dohod či ujednání upravují záležitosti, na které se vztahuje tato dohoda.“

Ke dni vstupu dohody v platnost skončila použitelnost ustanovení platných dvoustranných dohod mezi členskými státy a Ázerbájdžánskou republikou týkajících se záležitostí, které jsou upraveny dohodou. V souladu s právem Unie musí členské státy přijmout nezbytná opatření k odstranění nesrovnalostí mezi svými dvoustrannými dohodami a dohodou.

Pokud členský stát uzavřel dvoustrannou dohodu nebo ujednání s Ázerbájdžánskou republikou ohledně záležitostí, které dohoda neupravuje, například osvobození od vízové povinnosti pro držitele služebních pasů, bude toto osvobození platit i poté, co dohoda vstoupí v platnost.

Dvoustrannou dohodu s Ázerbájdžánskou republikou, která počítá s osvobozením od vízové povinnosti pro držitele služebních pasů, uzavřely tyto členské státy: Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko (7).

Osvobození držitelů služebních pasů od vízové povinnosti přiznané členským státem platí pouze pro cestu na území tohoto členského státu, nikoli pro cestu do jiných členských států schengenského prostoru.

II.   ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

2.1.   Pravidla pro všechny žadatele o víza

Je třeba připomenout, že níže uvedená zjednodušení týkající se vízového poplatku, lhůty pro vyřízení žádostí o vízum, odjezdu v případě ztracených či odcizených dokladů a prodloužení víz za mimořádných okolností platí pro všechny žadatele o víza a držitele víz, kteří jsou občany Ázerbájdžánské republiky nebo členských států vázaných dohodou, včetně turistů.

2.1.1.   Poplatky za vyřízení žádosti o vízum

V čl. 6 odst. 1 dohody se stanoví:

„1.   Poplatek za vyřízení žádosti o vízum činí 35 EUR.“

V souladu s čl. 6 odst. 1 dohody činí poplatek za vyřízení žádosti o vízum 35 EUR. Tento poplatek se vztahuje na všechny žadatele o víza, kteří jsou občany Ázerbájdžánské republiky nebo EU (včetně turistů) a týká se krátkodobých víz, bez ohledu na počet vstupů.

V čl. 6 odst. 2 dohody se stanoví:

„2.   Aniž je dotčen odstavec 3, jsou od poplatků za vyřízení žádosti o vízum osvobozeny tyto kategorie osob:

a)

blízcí příbuzní – manžel/manželka, děti (včetně adoptovaných), rodiče (včetně opatrovníků), prarodiče a vnuci/vnučky – občanů Evropské unie, oprávněně pobývajících na území Ázerbájdžánské republiky, občanů Ázerbájdžánské republiky oprávněně pobývajících na území členských států, občanů Evropské unie pobývajících na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky, a občanů Ázerbájdžánské republiky pobývajících na území Ázerbájdžánské republiky;

b)

členové oficiálních delegací, včetně stálých členů oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Evropské unii nebo Ázerbájdžánské republice účastní oficiálních setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Ázerbájdžánské republiky nebo některého členského státu;

c)

žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří cestují za účelem studia nebo odborného vzdělávání, včetně výměnných programů a jiných školských činností;

d)

osoby se zdravotním postižením a osoby, jež jim poskytují nezbytný doprovod;“

Aby mohli být osvobozeni od poplatku, musí oba žadatelé o vízum prokázat, že spadají do této kategorie. Pokud je zdravotní postižení žadatele zřejmé (slepci, osoby bez jedné nohy), je přijatelné vizuální uznání na konzulárním úřadě.

V odůvodněných případech může žádost podat zástupce nebo opatrovník zdravotně postižené osoby.

„e)

účastníci mezinárodních sportovních akcí a jejich odborný doprovod; (Pozn.: Fanoušci se nepovažují za doprovod.)

f)

účastníci vědeckých, akademických, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů;

g)

osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z humanitárních důvodů, včetně potřeby naléhavého lékařského ošetření, a osoby, jež jim poskytují doprovod, nebo osoby cestující na pohřeb blízkého příbuzného nebo na návštěvu vážně nemocného blízkého příbuzného;

h)

zástupci organizací občanské společnosti, kteří cestují za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů či konferencí, včetně těch, které jsou pořádány v rámci výměnných programů;“

Aby mohla být tato kategorie osob od poplatku osvobozena, musí žadatelé o vízum předložit důkaz, že jsou členy organizací občanské společnosti nebo neziskových organizací registrovaných v členských státech nebo Ázerbájdžánské republice – viz článek 4 dohody.

„i)

důchodci;“

Aby mohla být tato kategorie osob od poplatku osvobozena, musí žadatelé o vízum předložit doklad prokazující jejich postavení důchodce. Osvobození není odůvodněno v případech, kdy je účelem cesty výdělečná činnost

„j)

děti mladší 12 let;

k)

novináři a technický personál, který je doprovází v rámci profesní činnosti.“

Aby mohla být tato kategorie osob od poplatku osvobozena, musí žadatelé o vízum předložit důkaz, že jsou členy profesních organizací novinářů nebo sdělovacích prostředků – viz článek 4 dohody.

Pokud jde o členské státy, výše uvedené kategorie osob jsou od poplatku zcela osvobozeny. Kromě toho se v souladu s čl. 16 odst. 4 vízového kodexu od poplatku upustí u těchto kategorií osob:

vědečtí pracovníci ze třetích zemí cestující v rámci Evropské unie za účelem vědeckého výzkumu, jak je definován v doporučení Evropského parlamentu a Rady 2005/761/ES (8);

zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

V čl. 16 odst. 6 vízového kodexu se stanoví:

„6.   V jednotlivých případech lze od vybírání vízového poplatku upustit nebo jej snížit, pokud to pomůže podpoře kulturních či sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů“.

V čl. 16 odst. 7 vízového kodexu se stanoví, že vízový poplatek se hradí v eurech, v národní měně třetí země nebo v měně běžně užívané ve třetí zemi, kde se žádost podává, a je nevratný, kromě případů, kdy je žádost nepřípustná nebo kdy je konzulát nepříslušný.

Aby se předešlo nesrovnalostem, které by mohly vést k spekulativnímu podávání žádostí o víza, měly by diplomatické mise a konzulární úřady členských států v Ázerbájdžánské republice usilovat o zajištění podobných vízových poplatků pro všechny ázerbájdžánské žadatele o víza, jsou-li hrazeny v cizích měnách.

Podobně v případě Ázerbájdžánu jsou podle čl. 17 odst. 2 zákona Ázerbájdžánské republiky o sazebníku státních poplatků od poplatků osvobozeny tyto kategorie cizinců:

členové oficiálních delegací a úředníci,

zástupci mezinárodních humanitárních organizací v Ázerbájdžánské republice,

osoby, které studují nebo jsou zapojeny do pedagogických činností prostřednictvím státních programů,

osoby, důvodem jejichž cest jsou obranné účely.

Žadatelé z Unie a Ázerbájdžánu obdrží potvrzení o zaplacení vízového poplatku.

V čl. 6 odst. 3 dohody se stanoví:

„3.   Jestliže členský stát nebo Ázerbájdžánská republika při udělování víz spolupracuje s externím poskytovatelem služeb, může externí poskytovatel služeb účtovat poplatek za služby. Tento poplatek musí být přiměřený nákladům, které externímu poskytovateli služeb vznikly při plnění jeho úkolů, a nesmí být vyšší než 30 EUR. Členské státy a Ázerbájdžánská republika všem žadatelům i nadále umožní podávat žádostí přímo na svých konzulárních úřadech.

V případě Unie musí externí poskytovatel služeb vykonávat svoji činnost pro Unii v souladu s vízovým kodexem a při plném dodržování právních předpisů Ázerbájdžánské republiky.

V případě Ázerbájdžánské republiky musí externí poskytovatel služeb vykonávat svoji činnost v souladu s ázerbájdžánskými právními předpisy a s právními předpisy členských států EU.“

Pokud jde o podmínky spolupráce s externími poskytovateli služeb, článek 43 vízového kodexu uvádí podrobné informace o jejich úkolech.

2.1.2.   Lhůty pro vyřizování žádostí o vízum

V článku 7 dohody se stanoví:

„1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Ázerbájdžánské republiky rozhodnou o žádosti o udělení víza do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza.

2.   Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum lze v jednotlivých případech prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zvláště pokud je třeba dalšího prozkoumání žádosti.

3.   V naléhavých případech lze lhůtu pro rozhodnutí o žádosti o vízum zkrátit na 2 pracovní dny i méně.“

O žádosti o vízum se v zásadě rozhodne do 10 kalendářních dnů ode dne podání přípustné žádosti o vízum.

Tato lhůta může být v jednotlivých případech prodloužena na dobu 30 kalendářních dnů, a to zejména pokud je zapotřebí dalšího posouzení nebo v případech zastoupení, při němž jsou konzultovány orgány zastupovaného členského státu.

Všechny tyto lhůty začínají běžet, až když je spis se žádostí o vízum úplný, tj. od data přijetí žádosti o vízum a podkladů.

V případě diplomatických misí a konzulárních úřadů, které mají systém pro sjednávání schůzek, se do doby vyřizování zpravidla nezapočítává doba před sjednaným termínem schůzky. Tuto otázku, jakož i další podrobné postupy pro podávání žádostí o víza, upravují obecná pravidla stanovená v článku 9 vízového kodexu (článek 9) a v migračním kodexu Ázerbájdžánské republiky.

V čl. 7 odst. 3 dohody se stanoví:

„Jestliže si žadatelé musí za účelem podání žádosti sjednat schůzku, tato schůzka se za běžných okolností uskuteční do dvou týdnů ode dne, kdy o ni bylo požádáno.“

„V naléhavých a odůvodněných případech“ (nebylo-li možné podat žádost o vízum dříve z důvodů, jež žadatel nemohl předvídat) „může konzulát žadatelům umožnit podat žádost bez schůzky nebo uskutečnit schůzku neprodleně.“

Při sjednávání termínu schůzky by měla být s ohledem na čl. 7 odst. 3 dohody zohledněna případná naléhavost, na kterou upozornil žadatel o vízum. Rozhodnutí o zkrácené lhůtě pro rozhodnutí o žádosti o vízum přijímá konzulární úředník.

2.1.3.   Odjezd ze země v případě ztráty nebo odcizení dokladů totožnosti

V článku 8 dohody se stanoví:

„Občané Evropské unie a Ázerbájdžánské republiky, kteří ztratili doklady totožnosti nebo kterým byly tyto doklady odcizeny během pobytu na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států, smějí území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států opustit bez víz či jiného povolení na základě platných dokladů totožnosti opravňujících k překročení hranice vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Ázerbájdžánské republiky.“

Pokud dojde ke ztrátě dokladů totožnosti, platné doklady totožnosti opravňující držitele víza k překročení hranice vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady jsou pro opuštění Ázerbájdžánské republiky nebo Schengenského prostoru dostačující. Orgány hostitelské země nemohou od držitele víza nebo konzulárního úřadu očekávat žádné jiné doklady, povolení nebo formality jakéhokoli druhu.

2.1.4.   Prodloužení platnosti víz za mimořádných okolností

V článku 9 dohody se stanoví:

„Občanům Evropské unie a Ázerbájdžánské republiky, kteří nemohou území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států opustit do doby uvedené v jejich vízu z důvodů vyšší moci, se platnost víza nebo délka pobytu podle víza bezplatně prodlouží v souladu s právními předpisy uplatňovanými Ázerbájdžánskou republikou nebo přijímajícím členským státem na dobu potřebnou k jejich návratu do státu, kde mají trvalý pobyt.“

Pokud jde o možnost prodloužit platnost víza v případech oprávněných osobních důvodů, jestliže držitel víza nemá možnost opustit území členského státu ve lhůtě uvedené na vízovém štítku, použijí se ustanovení článku 33 vízového kodexu, jsou-li slučitelná s dohodou. Vízum se však podle dohody v případě vyšší moci nebo humanitárních důvodů prodlužuje bezplatně.

Pokud jde o Ázerbájdžánskou republiku, použije se na záležitosti, které se týkají prodloužení dočasného pobytu cizinců v Ázerbájdžánské republice, migrační kodex.

Rozhodnutí o prodloužení dočasného pobytu cizinců v Ázerbájdžánské republice je úřední doklad, který cizincům povoluje dočasný pobyt v Ázerbájdžánské republice.

Cizinci s prodlouženým dočasným pobytem v Ázerbájdžánské republice mohou tuto zemi opustit na hraničních přechodech, přičemž předloží cestovní pas nebo jiné doklady opravňující k překročení hranice a rovněž rozhodnutí o prodloužení dočasného pobytu.

2.2.   Pravidla pro určité kategorie žadatelů o víza

2.2.1.   Doklady potvrzující účel cesty

Kategorie osob uvedené v čl. 4 odst. 1 dohody musí účel cesty prokazovat jen stanovenými doklady. Jak je stanoveno v čl. 4 odst. 3 dohody, nebude se vyžadovat další zdůvodnění, pozvání či jiné potvrzení účelu cesty.

Neznamená to však upuštění od obecného požadavku osobní přítomnosti při podávání žádosti o vízum a předložení podpůrných dokladů týkajících se prostředků k živobytí.

Pokud v určitých individuálních případech přetrvávají pochybnosti o pravosti dokladu prokazujícího účel cesty, může být podle čl. 21 odst. 8 vízového kodexu a podle migračního kodexu Ázerbájdžánské republiky žadatel o vízum předvolán k dalšímu pohovoru na velvyslanectví či konzulátu, kde může být vyslechnut ohledně skutečného účelu návštěvy nebo svého záměru vrátit se. V těchto individuálních případech může žadatel o vízum dobrovolně předložit další doklady nebo o ně může výjimečně požádat konzulární úředník. Takový postup se však nemá uplatňovat systematicky a bude pozorně sledován smíšeným výborem.

V zásadě se spolu s žádostí o vízum předkládá originál dokladu vyžadovaného podle čl. 4 odst. 1 dohody. Konzulát však může začít vyřizovat žádost o vízum s použitím faksimile nebo kopií dokladu. Konzulát ovšem může požadovat originální doklad v případě první žádosti o vízum a vyžádá si ho v individuálních případech, kdy má pochybnosti.

Pro kategorie osob, které nejsou uvedeny v článku 4 dohody (například turisty), zůstávají v platnosti obecná pravidla týkající se dokumentů prokazujících účel cesty. Totéž platí pro dokumenty týkající se souhlasu rodičů s cestou dětí mladších 18 let.

Schengenská pravidla a vnitrostátní právní předpisy se použijí na záležitosti, jež tato dohoda neupravuje, jako je uznávání cestovních dokladů, záruky týkající se návratu a dostatečné prostředky k živobytí.

V čl. 4 odst. 1 dohody se stanoví:

„1.   U níže uvedených kategorií občanů Unie a Ázerbájdžánské republiky dostačují pro doložení účelu cesty na území druhé smluvní strany tyto doklady:

a)

u blízkých příbuzných – manželů/manželek, dětí (včetně osvojených), rodičů (včetně opatrovníků), prarodičů a vnuků/vnuček navštěvujících občany Evropské unie, kteří oprávněně pobývají na území Ázerbájdžánské republiky, nebo občany Ázerbájdžánské republiky, kteří oprávněně pobývají v členských státech, nebo občany Evropské unie pobývající na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky, nebo občany Ázerbájdžánské republiky pobývající na území Ázerbájdžánské republiky:

písemná žádost od hostitelské osoby;“

Pravost podpisu zvoucí osoby musí být potvrzena příslušným orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy země pobytu. Pozvání by mělo být potvrzeno příslušnými orgány.

Toto ustanovení se vztahuje rovněž na příbuzné personálu diplomatických misí a konzulátů cestující za účelem rodinné návštěvy v délce do 90 dnů na území členských států nebo Ázerbájdžánské republiky, kromě nutnosti prokazovat legální pobyt a rodinné vazby.

„b)

aniž jsou dotčena ustanovení článku 10, u členů oficiálních delegací, včetně stálých členů těchto delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Evropské unii nebo Ázerbájdžánské republice účastní oficiálních setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Ázerbájdžánské republiky nebo některého členského státu:

dopis od příslušného orgánu členského státu nebo Ázerbájdžánské republiky nebo orgánu Evropské unie potvrzující, že žadatel je členem, případně stálým členem, jeho delegace, který cestuje na území druhé smluvní strany za účelem účasti na výše uvedených akcích, s přiloženou kopií oficiálního pozvání;“

Jméno žadatele o vízum musí být uvedeno v dopise příslušného orgánu, v němž se potvrzuje, že daná osoba je členem delegace, která cestuje na území druhé strany za účelem účasti na oficiálním setkání. Jméno žadatele o vízum nemusí být uvedeno v oficiálním pozvání k účasti na zasedání, ačkoli pokud je oficiální pozvání k účasti na setkání adresováno konkrétní osobě, její jméno v něm zřejmě figurovat bude.

Toto ustanovení se vztahuje na členy oficiálních delegací bez ohledu na typ jejich pasu (služební nebo běžný cestovní pas).

„c)

u podnikatelů a zástupců obchodních organizací:

písemná žádost od hostitelské právnické osoby nebo společnosti, organizace nebo kanceláře či pobočky této právnické osoby nebo společnosti, státních či místních orgánů Ázerbájdžánské republiky nebo členského státu nebo organizačních výborů nebo obchodních a průmyslových výstav, konferencí a sympozií pořádaných na území Ázerbájdžánské republiky nebo některého členského státu, potvrzená příslušnými orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy;“

Kromě výše uvedeného vydá vnitrostátní obchodní rejstřík doklad, který potvrzuje existenci příslušných obchodních organizací.

„d)

u řidičů v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Ázerbájdžánské republiky a členských států vozidel registrovaných v členských státech nebo v Ázerbájdžánské republice:

písemná žádost příslušné společnosti nebo národního sdružení (svazu) dopravců Ázerbájdžánské republiky či národních sdružení dopravců členských států, kteří zajišťují mezinárodní silniční dopravu, s uvedením účelu, itineráře, trvání a četnosti cest;“

Sdružení, které je oprávněno vydat písemnou žádost, je národní sdružení země původu řidiče. Písemné žádosti mohou vydávat také regionální nebo jiné pobočky národních sdružení členských států.

„e)

u žáků, studentů, postgraduálních studentů a doprovázejících učitelů, kteří cestují za účelem studia nebo vzdělávacích kurzů, včetně výměnných programů a jiných školských činností:

písemná žádost nebo osvědčení o přijetí vydané hostitelskou univerzitou, akademií, ústavem, vysokou školou nebo školou nebo studentský průkaz či osvědčení o předmětech, které mají být navštěvovány;“

Studentský průkaz se přijímá jako zdůvodnění účelu cesty, byl-li vydán hostitelskou univerzitou, vysokou školou nebo školou, kde se má studium či vzdělávací kurs uskutečnit.

„f)

u účastníků vědeckých, akademických, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů:

písemná žádost od hostitelské organizace o účast na těchto akcích;

g)

u novinářů a technického personálu, který je doprovází v rámci profesní činnosti:

osvědčení či jiný doklad vydaný profesní organizací nebo zaměstnavatelem žadatele, který prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce, nebo který prokazuje, že osoba patří k technickému personálu, který novináře doprovází v rámci profesní činnosti;“

Do této kategorie nepatří novináři na volné noze a jejich asistenti.

Je nutné předložit osvědčení nebo doklad vydaný profesní organizací novinářů nebo zaměstnavatelem žadatele o vízum, který prokazuje, že žadatel o vízum je profesionální novinář nebo osoba, která novináře doprovází v rámci profesní činnosti, a v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce nebo pomoc při této práci.

„h)

u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu:

písemná žádost od hostitelské organizace, příslušných orgánů, národních sportovních federací členských států či Ázerbájdžánské republiky nebo Národního olympijského výboru Ázerbájdžánské republiky či národních olympijských výborů členských států;“

Seznam doprovodu v případě mezinárodních sportovních akcí bude omezen na osoby, které doprovázejí sportovce v rámci profesní činnosti: trenéry, maséry, manažera, zdravotnický personál a předsedu sportovního klubu. Fanoušci se tedy nepovažují za doprovod.

„i)

u účastníků oficiálních výměnných programů organizovaných partnerskými městy:

písemná žádost nejvyššího správního úředníka/starosty těchto měst;“

Nejvyšším správním úředníkem/starostou města nebo obce, který je oprávněn vydávat písemné žádosti, je nejvyšší správní úředník/starosta hostitelského města nebo obce, kde se mají partnerské činnosti uskutečnit. Tato kategorie zahrnuje pouze oficiální partnerské činnosti.

„j)

u osob cestujících ze zdravotních důvodů a osob, jež jim poskytují nezbytný doprovod:

úřední dokument zdravotnického zařízení potvrzující nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení, nezbytnost doprovodu a doklad o dostatečných finančních prostředcích na úhradu lékařského ošetření;“

Musí být předložen dokument zdravotnického zařízení potvrzující zmíněné tři prvky (nezbytnost lékařského ošetření v tomto zařízení, nezbytnost doprovodu a doklad o dostatečných finančních prostředcích na úhradu lékařského ošetření, např. doklad o předběžné platbě).

„k)

u příslušníků svobodných povolání účastnících se mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů a jiných podobných akcí pořádaných na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států:

písemná žádost od hostitelské organizace potvrzující, že se daná osoba účastní dané akce;

l)

u zástupců organizací občanské společnosti cestujících za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů či konferencí, včetně těch, které jsou pořádány v rámci výměnných programů:

písemná žádost vydaná hostitelskou organizací, potvrzení, že dotyčná osoba zastupuje příslušnou organizaci občanské společnosti, a osvědčení o založení této organizace z příslušného rejstříku vydané státním orgánem v souladu s vnitrostátními právními předpisy;“

Musí být předložen doklad od organizace občanské společnosti potvrzující, že žadatel tuto organizaci zastupuje.

Na členy těchto organizací občanské společnosti se dohoda nevztahuje.

„m)

u příbuzných navštěvujících pohřební obřady:

úřední doklad potvrzující úmrtí a potvrzení o příbuzenském či jiném vztahu mezi žadatelem a zemřelým;

n)

u osob navštěvujících vojenské a občanské hřbitovy:

úřední doklad potvrzující existenci hrobu a jeho udržování a příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem a pohřbenou osobou.“

V dohodě není upřesněno, zda by výše zmíněný úřední doklad měly vydat orgány země, kde se nachází hřbitov, nebo orgány země, kde má bydliště osoba, jež si přeje hřbitov navštívit. Mělo by být přípustné, aby takový úřední dokument mohly vydat příslušné orgány obou zemí.

Musí být předložen výše zmíněný úřední doklad potvrzující existenci hrobu a jeho udržování a příbuzenský či jiný vztah mezi žadatelem o vízum a pohřbenou osobou.

Dohoda nevytváří žádná nová pravidla odpovědnosti fyzických nebo právnických osob vydávajících písemné žádosti. V případě vydání nepravdivé žádosti se použijí právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.

2.2.2.   Vydávání víz pro více vstupů

V případech, kdy žadatel o vízum musí cestovat často na území členských států nebo Ázerbájdžánské republiky, mohou se udělovat krátkodobá víza pro několik návštěv za předpokladu, že jejich celková délka nepřekročí 90 dnů během období 180 dnů.

V článku 5 dohody se stanoví:

„1.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Ázerbájdžánské republiky udělí víza pro více vstupů s platností pěti let těmto kategoriím občanů:

a)

manželům/manželkám, dětem (včetně adoptovaných), které nedosáhly věku 21 let nebo nejsou zaopatřené, a rodičům (včetně opatrovníků) navštěvujícím občany Evropské unie oprávněně pobývající na území Ázerbájdžánské republiky, nebo občany Ázerbájdžánské republiky, oprávněně pobývající na území členských států, nebo občany Evropské unie oprávněně pobývající na území členského státu, jehož jsou státními příslušníky, nebo občany Ázerbájdžánské republiky oprávněně pobývající na území Ázerbájdžánské republiky:

b)

stálým členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členským státům, Evropské unii nebo Ázerbájdžánské republice pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Ázerbájdžánské republiky nebo některého členského státu.

Odchylně od první věty, jsou-li potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně zjevně omezeny na kratší období, se platnost víza pro více vstupů omezí na uvedené období, a to zejména pokud:

v případě osob uvedených v písmeni a) doba platnosti povolení k pobytu pro občany Ázerbájdžánské republiky oprávněně pobývající v některém členském státě, nebo občany Unie, oprávněně pobývající v Ázerbájdžánské republice,

v případě osob uvedených v písmeni b) doba, po kterou jsou v postavení stálého člena oficiální delegace,

je kratší než pět let.“

S přihlédnutím k profesnímu postavení těchto kategorií osob nebo k jejich rodinným vztahům s občanem Ázerbájdžánské republiky, který oprávněně pobývá na území členských států, občanem Unie, který oprávněně pobývá na území Ázerbájdžánské republiky, nebo s občanem Unie pobývajícím v členském státě, jehož je státním příslušníkem, je oprávněné udělit vízum pro více vstupů s platností pěti let, nebo s platností omezenou na dobu jejich funkčního období nebo oprávněného pobytu, pokud je tato doba kratší než pět let.

U osob, na něž se vztahuje čl. 5 odst. 1 písm. a) dohody, musí být předložen důkaz o oprávněném pobytu zvoucí osoby.

Osoby, na něž se vztahuje čl. 5 odst. 1 písm. b) dohody, by měly předložit potvrzení o svém profesním postavení a délce svého funkčního období.

Toto ustanovení se nepoužije na osoby, na něž se vztahuje čl. 5 odst. 1 písm. b), pokud jsou podle dohody od vízové povinnosti osvobozeny, tj. pokud jsou držiteli diplomatického pasu.

V případech, kdy je potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně výslovně omezena na kratší období, platnost víza pro více vstupů se omezí na toto období.

„2.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Ázerbájdžánské republiky udělí víza pro více vstupů s platností jednoho roku těmto kategoriím občanů za podmínky, že v průběhu předchozího roku získali alespoň jedno vízum a využili ho v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu:

a)

studentům a postgraduálním studentům, kteří pravidelně cestují za účelem studia nebo odborného vzdělávání, včetně výměnných programů;

b)

novinářům a technickému personálu, který je doprovází v rámci profesní činnosti;

c)

účastníkům oficiálních výměnných programů pořádaných partnerskými městy;

d)

řidičům v mezinárodní nákladní a osobní dopravě mezi územím Ázerbájdžánské republiky a členských států vozidel registrovaných v členských státech nebo v Ázerbájdžánské republice;

e)

osobám pravidelně cestujícím ze zdravotních důvodů a osobám, jež jim poskytují nezbytný doprovod;

f)

příslušníkům svobodných povolání, kteří se účastní mezinárodních výstav, konferencí, sympozií, seminářů a jiných podobných akcí a kteří pravidelně cestují do Ázerbájdžánské republiky nebo do členských států;

g)

zástupcům organizací občanské společnosti, kteří pravidelně cestují do Ázerbájdžánské republiky nebo do členských států za účelem vzdělávacích kurzů, seminářů, konferencí, včetně těch, které jsou pořádány v rámci výměnných programů;

h)

účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí, včetně univerzitních a jiných výměnných programů, kteří pravidelně cestují do Ázerbájdžánské republiky nebo do členských států;

i)

účastníkům mezinárodních sportovních akcí a členům jejich odbornému doprovodu

j)

členům oficiálních delegací, kteří se na oficiální pozvání adresované členskému státu, Evropské unii či Ázerbájdžánské republice pravidelně účastní setkání, konzultací, jednání či výměnných programů, jakož i akcí pořádaných mezivládními organizacemi na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států;

k)

podnikatelům a zástupcům obchodních organizací, kteří pravidelně cestují do Ázerbájdžánské republiky nebo do členských států.

Odchylně od první věty, jsou-li potřeba či úmysl cestovat často nebo pravidelně zjevně omezeny na kratší období, se platnost víza pro více vstupů omezí na uvedené období.“

Vícenásobná víza s platností jednoho roku se v zásadě udělují výše uvedeným kategoriím žadatelů o vízum, pokud během předchozího roku (12 měsíců) žadatel o vízum získal alespoň jedno vízum, využil ho v souladu s právními předpisy navštíveného státu (navštívených států) upravujícími vstup a pobyt (například osoba nepřekročila povolenou délku pobytu) na jeho (jejich) území a pokud existují důvody pro žádost o vícenásobné vízum.

V případech, kdy není odůvodněné udělit vízum s platností jednoho roku (například když je výměnný program kratší než jeden rok nebo když osoba nepotřebuje cestovat po celý jeden rok), bude doba platnost víza kratší než jeden rok, jsou-li splněny ostatní požadavky pro udělení víza.

„3.   Diplomatické mise a konzulární úřady členských států a Ázerbájdžánské republiky udělí víza pro více vstupů s platností alespoň dva roky a nejvýše pět let kategoriím osob uvedeným v odstavci 2 tohoto článku za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let využily jednoroční víza pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu, pokud nutnost či úmysl cestovat často nebo pravidelně nejsou výslovně omezeny na kratší období, přičemž v takovém případě se platnost víza pro více vstupů omezí na uvedené období.

4.   Celková doba pobytu osob uvedených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku na území členských států nebo v Ázerbájdžánské republice nesmí překročit 90 dnů během období 180 dnů.“

Víza pro více vstupů s platností od dvou do pěti let se udělí kategoriím žadatelů o vízum uvedeným v čl. 5 odst. 2 dohody za podmínky, že v průběhu předchozích dvou let (24 měsíců) využily jednoroční víza pro více vstupů v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu (navštívených států) a důvody pro žádost o vízum pro více vstupů jsou stále platné. Je třeba poznamenat, že vízum s platností minimálně dvou a maximálně pěti let se udělí pouze tehdy, jestliže žadateli o vízum byla během předchozích dvou let (24 měsíců) vydána dvě víza s platností na alespoň jeden rok a pokud tato víza využil v souladu s právními předpisy upravujícími vstup a pobyt na území navštíveného státu (navštívených států). Po posouzení každé žádosti o vízum rozhodnou diplomatické mise či konzulární úřady o době platnosti těchto víz, tj. od dvou do pěti let.

Neexistuje povinnost udělit vízum pro více vstupů, pokud žadatel o vízum nevyužil dříve udělené vízum.

2.2.3.   Držitelé diplomatických pasů

V článku 10 dohody se stanoví:

„1.   Občané Evropské unie a Ázerbájdžánské republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, smějí na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států vstupovat, projíždět jím a opouštět jej bez víz.

2.   Osoby uvedené v odstavci 1 smějí na území Ázerbájdžánské republiky nebo členských států pobývat nejdéle 90 dnů během období 180 dnů.“

Dohodou nejsou upraveny postupy pro vysílání diplomatů do členských států. Pro tyto případy se použije obvyklý akreditační postup.

III.   SPOLUPRÁCE V OBLASTI CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se smluvní strany dohodly, že smíšený výbor posoudí dopad úrovně zabezpečení příslušných cestovních dokladů na fungování dohody. Smluvní strany se proto dohodly, že se budou pravidelně vzájemně informovat o opatřeních, která byla přijata s cílem vyhnout se vydávání různých cestovních dokladů a rozvíjet technické aspekty zabezpečení cestovních dokladů, a o opatřeních souvisejících s procesem personalizace při vydávání cestovních dokladů.

IV.   STATISTIKY

Aby smíšený výbor mohl účinně sledovat provádění dohody, měly by diplomatické mise a konzulární úřady členských států předkládat Komisi každých šest měsíců statistiky. Tyto statistiky by měly být, pokud je to možné, předkládány za každý měsíc a měly by se týkat:

počtu zamítnutých víz,

počtu udělených víz pro více vstupů,

délky platnosti udělených víz pro více vstupů,

počtu víz udělených bezplatně.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. EU L 81, 21.3.2001, s. 1).

(2)  Úř. věst. EU L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. EU L 243, 15.9.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).

(5)  Migrační kodex Ázerbájdžánské republiky byl přijat zákonem Ázerbájdžánské republiky č. 713-IVQ dne 2. července 2013 a vstoupil v platnost dne 1. srpna 2013.

(6)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 565/2014/EU ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Chorvatskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, a kterým se zrušují rozhodnutí č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (Úř. věst. EU L 157, 27.5.2014, s. 23). Z důvodu neexistence diplomatických styků Kypr v současnosti neuplatňuje ustanovení rozhodnutí č. 565/2014/EU na držitele ázerbájdžánských pasů (s výjimkou diplomatických pasů).

(7)  Osvobození od vízové povinnosti v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 539/2001.

(8)  Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu (Úř. věst. EU L 289, 3.11.2005, s. 23).


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/39


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/312

ze dne 27. února 2018

o jmenování jedné členky Výboru regionů, navržené Španělským královstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh španělské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.

(2)

Po skončení funkčního období pana Iñiga de la SERNY HERNÁIZE se uvolnilo místo člena Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů je na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenována jako členka:

paní Concepción GAMARRA RUIZ-CLAVIJOVÁ, Alcaldesa de Logroño.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 27. února 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/40


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/313

ze dne 28. února 2018,

kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES

(oznámeno pod číslem C(2018) 1149)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec druhou větu a čl. 6 odst. 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (4) stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(2)

Belgie informovala Komisi, že schválení kontrolních středisek Avia Partner a WFS na letišti Brussel-Zaventem by mělo být omezeno na produkty za některých kontrolovaných teplot. Příloha I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

V návaznosti na návrh Dánska by schválení stanoviště hraniční kontroly v přístavu Kodaň mělo být omezeno pouze na balené produkty. Proto by příloha I rozhodnutí 2009/821/ES měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Německo informovalo Komisi, že stáhlo schválení pro stanoviště hraniční kontroly na letišti Hannover-Langenhagen. Proto by příloha I rozhodnutí 2009/821/ES měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Irsko informovalo Komisi, že stáhlo schválení pro živé kopytníky pro stanoviště hraniční kontroly na letišti Shannon. Příloha I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Španělsko informovalo Komisi, že pozastavilo schválení stanoviště hraniční kontroly na letišti v Alicante, pokud jde o živá zvířata a produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Příloha I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

V návaznosti na návrh Španělska by mělo být doplněno schválení nového kontrolního střediska Alaire na stanovišti hraniční kontroly na letišti v Madridu a schválení kontrolního střediska Frigalsa na stanovišti hraniční kontroly v přístavu Vigo by mělo být obnoveno. Příloha I rozhodnutí 2009/821/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Příloha II rozhodnutí 2009/821/ES stanoví seznam ústředních, regionálních a místních jednotek v integrovaném počítačovém veterinárním systému (TRACES).

(9)

V návaznosti na informace obdržené z Chorvatska by pro tento členský stát měly být provedeny určité změny seznamu místních jednotek v systému Traces. Rozhodnutí 2009/821/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. února 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

v části týkající se Belgie se položka pro letiště Brussel-Zaventem nahrazuje tímto:

„Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T(2)

 

WFS

HC-T(CH)(2)

 

Swiss Port

HC(2)“

 

b)

v části týkající se Dánska se položka pro přístav København nahrazuje tímto:

„København

DK CPH 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“

 

c)

v části týkající se Německa se položka pro letiště Hannover-Langenhagen nahrazuje tímto:

„Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

 

O(10)“

d)

v části týkající se Irska se položka pro letiště Shannon nahrazuje tímto:

„Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

E“

e)

část týkající se Španělska se mění takto:

i)

položka pro letiště Alicante se nahrazuje tímto:

„Alicante

ES ALC 4

A

 

HC(2), NHC(2) (*)

O(10) (*)“

ii)

položka pro letiště Madrid se nahrazuje tímto:

„Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2) (*), HC-NT(2) (*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Alaire

HC-T(2)“

 

iii)

položka pro přístav Vigo se nahrazuje tímto:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“

 

2)

Příloha II, v části týkající se Chorvatska se položky nahrazují tímto:

„HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

VUKOVAR

HR00003

PULA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB

HR00010

KARLOVAC

HR00011

SISAK

HR00012

VIROVITICA“


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/44


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/314

ze dne 1. března 2018,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2018) 1401)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na výskyt ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu s čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 2005/94/ES (4).

(2)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES, mají být zachována alespoň do dat stanovených pro tato pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.

(3)

Od data přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo uvedené rozhodnutí několikrát změněno, aby byl zohledněn vývoj epizootologické situace v Unii, pokud jde o influenzu ptáků. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo konkrétně změněno prováděcím rozhodnutím (EU) Komise 2017/696 (5) s cílem stanovit pravidla pro odesílání zásilek jednodenních kuřat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247. Uvedená změna zohlednila skutečnost, že jednodenní kuřata představují ve srovnání s jinými drůbežími komoditami jen velmi nízké riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků.

(4)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 bylo následně rovněž změněno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1841 (6), aby se posílila opatření pro tlumení nákazy použitelná v případech, kdy existuje zvýšené riziko šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. V důsledku toho nyní prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že v návaznosti na ohnisko nebo ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků se na úrovni Unie vymezí další uzavřená pásma v dotčených členských státech podle čl. 16 odst. 4 směrnice 2005/94/ES a stanoví se doba platnosti opatření, která v nich mají být uplatňována. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 nyní rovněž stanoví pravidla pro odesílání živé drůbeže, jednodenních kuřat a násadových vajec z těchto dalších uzavřených pásem do jiných členských států, s výhradou splnění určitých podmínek. Prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/1841 byl rovněž změněn článek 5 prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 s cílem prodloužit dobu použitelnosti uvedeného aktu do 31. května 2018.

(5)

Kromě toho byla mnohokrát změněna příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247, zejména aby se zohlednily změny hranic ochranných pásem a pásem dozoru vymezených dotčenými členskými státy v souladu se směrnicí 2005/94/ES.

(6)

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 byla naposledy změněna prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/2412 (7), a sice v návaznosti na oznámení Nizozemska a Itálie o ohniscích vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedených členských státech. Uvedené členské státy také oznámily Komisi, že v návaznosti na uvedená ohniska přijaly nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem nakažených hospodářství s chovem drůbeže.

(7)

Od data poslední změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/2412 oznámilo Nizozemsko Komisi nové ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N6 v hospodářství s chovem drůbeže v provincii Groningen na severu uvedeného členského státu. Nizozemsko také oznámilo Komisi, že v návaznosti na uvedené nové ohnisko přijalo nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem nakaženého hospodářství s chovem drůbeže.

(8)

Komise uvedená opatření ve spolupráci s Nizozemskem prozkoumala a přesvědčila se, že hranice ochranného pásma a pásma dozoru, které vymezil příslušný orgán uvedeného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od hospodářství s chovem drůbeže, kde bylo ohnisko potvrzeno.

(9)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci s Nizozemskem urychleně popsat ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v uvedeném členském státě v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nové ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedeném členském státě.

(10)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být aktualizováno, aby se zohlednila stávající epizootologická situace v Nizozemsku, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků. V příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 je zejména zapotřebí uvést ochranná pásma a pásma dozoru v Nizozemsku, ve kterých jsou nyní v platnosti omezení v souladu se směrnicí 2005/94/ES.

(11)

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v Nizozemsku v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na nedávné ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedeném členském státě a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.

(12)

Kromě toho, s ohledem na potvrzení nedávného ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v Nizozemsku a na přetrvávající riziko dalších ohnisek uvedené nákazy v Unii, které může přetrvávat po delší dobu, a to i během letních měsíců, by se měla opatření stanovená v uvedeném prováděcím rozhodnutím uplatňovat až do konce roku. Proto je vhodné prodloužit dobu použitelnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 do 31. prosince 2018.

(13)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:

1)

V článku 5 se datum „31. května 2018“ nahrazuje datem „31. prosince 2018“.

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. března 2018.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).

(4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s. 80).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1841 ze dne 10. října 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 261, 11.10.2017, s. 26).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2412 ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 342, 21.12.2017, s. 29).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:

1)

V části A se položka pro Nizozemsko nahrazuje tímto:

Členský stát: Nizozemsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES

V provincii Groningen

Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in oostelijke richting tot aan de Bosscherweg.

De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk.

De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaarddijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg.

De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen.

De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frijtumerweg.

De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg.

De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Van Starkenborghkanaal ZZ.

De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoendiep Oostzijde.

De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Niekerkerdiep ZZ.

De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg.

De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot aan de Maarsdijk.

De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N980.

De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de De Noord.

De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk.

De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren.

De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg.

De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg.

De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg.

De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355.

29.3.2018“

2)

V části B se položka pro Nizozemsko nahrazuje tímto:

Členský stát: Nizozemsko

Oblast zahrnující:

Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES

V provincii Groningen

Vanaf de kruising van de Kuipersweg en de N355 (Buitenpost), de N355 volgen in oostelijke richting tot aan de Steenharts.

De Steenharst volgend in noordelijke richting tot aan de Zevenhuisterweg.

De Zevenhuisterweg volgend in west noordelijke richting tot aan de Hesseweg.

De Hesseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Brongersmaweg.

De Brongersmaweg volgend in noordelijke richting tot aan de Foijingaweg.

De Foijingaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Wester-Nieuwkruisland.

De Wester-Nieuwkruisland volgend in noordelijke richting tot aan de Kwelderweg.

De Kwelderweg volgend in oostelijke richting tot aan de W. van der Ploegweg.

De W. van der Ploegweg volgend in noordelijke richting tot aan de Hooge Zuidwal.

De Hooge Zuidwal volgend in oostzuidelijke richting tot aan de N388.

De N388 volgend in noordelijke richting tot aan de Stationsstraat.

De Stationsstraat volgend in noordoostelijke richting tot aan het Hunsingokanaal (Water).

Het Hunsingokanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Kanaalstraat.

De Kanaalstraat volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Hoofdstraat.

De Hoofdstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Vlakkeriet.

De Vlakkeriet volgend in oostelijke richting tot aan de Kattenburgerweg.

De Kattenburgerweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Zuurdijksterweg.

De Zuurdijksterweg volgend in oostelijke richting tot aan de N983.

De N983 volgend in zuidelijke richting tot aan het Reitdiep (Water).

Het Reitdiep (Water) volgend in oostelijke richting tot aan het Aduarderdiep (Water)

Het Aduarderdiep (Water) volgend in zuidelijke richting tot aan het van Starkenborgh Kanaal (Water).

Het Starkenborgh Kanaal (Water) volgend in oostelijke richting tot aan de Gaaikemadijk.

De Gaaikemadijk volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

De N355 volgend in oostelijke richting tot aan de N977.

De N977 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hoendiep.

De Hoendiep volgend in westelijke richting tot aan de Roderwolderdijk.

De Roderwolderdijk volgend in zuidelijke richting tot aan de A7.

De A7 volgend in westelijke richting tot aan de Matsloot.

De Matsloot volgend in zuidelijke richting tot aan de Sandebuur.

De Sandebuur volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Sandebuursedijk.

De Sandebuursedijk volgend in westelijke richting tot aan de Aan De Vaart.

De Aan de Vaart volgend in zuidelijke richting tot aan de Damweg.

De Damweg volgend in westelijke richting overgaand in de Turfweg tot aan de N372.

De N372 volgend in west noordelijke richting tot aan de Van Panhuijslaan.

De Van Panhuijslaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Lindensteinlaan.

De Lindensteinlaan volgend in westelijke richting tot aan de Auwemalaan.

De Auwemalaan volgend in zuidelijke richting tot aan de Pastoor Hopperlaan.

De Pastoor Hopperlaan volgend in westelijke richting overgaand in de Veenderij tot aan de Turfring.

De Turfring volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Tolbertervaart.

De Tolbertervaart volgend in zuidelijke richting tot aan de N979.

De N979 volgend in westzuidelijke richting tot aan de Carolieweg.

De Carolieweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Grouwweg tot aan de Jonkersweg.

De Jonkersweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuweweg.

De Nieuweweg volgend in westelijke richting overgaand in de Kruisweg tot aan de N980.

De N980 volgend in noordelijke richting tot aan de Leidijk.

De Leidijk volgend in westelijke richting tot aan de Zuiderweg.

De Zuiderweg volgend in westelijke richting tot aan de Oude Dijk.

De Oude Dijk volgend in noordelijke richting tot aan de N981.

De N981 volgend in westelijke richting tot aan de N358.

De N358 volgend in noordelijke richting overgaand in Lutkepost overgaand in de Kuipersweg tot aan de kruising met de N355.

29.3.2018

Vanaf de kruising van Heirweg (Visvliet) en de N355, de N355 volgend in oostelijke richting tot aan de Bosscherweg.

De Bosscherweg volgend in noordelijke richting tot aan de Westerwaarddijk.

De Westwaarddijk volgend in oostelijke richting overgaand in de Oosterwaarddijk overgaand in zuidelijke richting tot aan de Pamaweg.

De Pamaweg volgend in oostelijke richting tot aan de Heereburen.

De Heereburen volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Frijtumerweg.

De Frijtumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Balmahuisterweg.

De Balmahuisterweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N355.

De N355 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Van Starkenborghkanaal ZZ.

De Van Starkenborghkanaal ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Hoendiep Oostzijde.

De Hoendiep Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Niekerkerdiep ZZ.

De Niekerkerdiep ZZ volgend in westelijke richting tot aan de Millinghaweg.

De Millinghaweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Fanerweg tot aan de Maarsdijk.

De Maarsdijk volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N980.

De N980 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de De Noord.

De De Noord volgend in noordelijke richting tot aan de Caspar Roblesdijk.

De Caspar Roblesdijk volgend in westelijke richting tot aan de De Wieren.

De De Wieren volgend in noordelijke richting tot aan de Abel Tasmanweg.

De Abel Tasmanweg volgend in westelijke richting tot aan de Stationsweg.

De Stationsweg volgend in noordelijke richting tot aan de Heirweg.

De Heirweg volgend in oostelijke richting tot aan de kruising met de N355.

29.3.2018“


DOPORUČENÍ

2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/51


DOPORUČENÍ RADY PRO SPOLUPRÁCI EU-ARMÉNIE č. 1/2017

ze dne 20. listopadu 2017

k prioritám partnerství EU-Arménie [2018/315]

RADA PRO SPOLUPRÁCI EU-ARMÉNIE,

s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, a zejména na článek 78 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 22. dubna 1996 a vstoupila v platnost dnem 1. července 1999.

(2)

V souladu s článkem 78 dohody může Rada pro spolupráci vydávat vhodná doporučení pro dosažení cílů dohody.

(3)

V souladu s čl. 95 odst. 1 dohody mají její strany přijmout veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná k plnění svých závazků pole dohody a dohlížet na to, aby bylo dosaženo cílů vyjádřených v dohodě.

(4)

V přezkumu evropské politiky sousedství byla navržena nová fáze spolupráce s partnery, která umožní větší pocit odpovědnosti na obou stranách.

(5)

Unie a Arménie se dohodly upevnit své partnerství tím, že schválí soubor priorit na období 2017–2020 s cílem podpořit a posílit odolnost a stabilitu Arménie.

(6)

Strany dohody se proto shodly na textu priorit partnerství EU-Arménie, které budou podporovat provádění dohody, přičemž se zaměří na spolupráci v oblasti společně identifikovaných sdílených zájmů,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Článek 1

Rada pro spolupráci doporučuje stranám provést priority partnerství EU-Arménie stanovené v příloze.

Článek 2

Toto doporučení vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 20. listopadu 2017.

Za Radu pro spolupráci

Za Evropskou unii

F. MOGHERINI

Za Arménskou republiku

E. NALBANDIAN


(1)  Úř. věst. L 239, 9.9.1999, s. 3.


PŘÍLOHA

PRIORITY PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ARMÉNIÍ

I.   SOUVISLOSTI

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménií na straně druhé (dále jen „dohoda o partnerství a spolupráci“) byla podepsána dne 22. dubna 1996 a vstoupila v platnost dnem 1. července 1999. EU a její členské státy na jedné straně a Arménie na straně druhé dokončily dne 27. února 2017 jednání o komplexní a posílené dohodě o partnerství, jejíž text nyní získává konečnou podobu k podpisu. Cílem priorit partnerství EU-Arménie je usnadnit provádění spolupráce mezi partnery, mimo jiné v souvislosti s novou dohodou. Priority partnerství se snaží posílit vztah mezi EU a Arménii a usilují o prosazování univerzálních hodnot a stability, odolnosti, bezpečnosti a prosperity založených na demokracii, lidských právech, právním státu, udržitelném hospodářském růstu a otevřenosti. Jsou v souladu s prioritami stanovenými Arménskou republikou a EU, včetně těch stanovených v přezkumu evropské politiky sousedství (EPS) (1). Priority partnerství se řídí zásadami společné odpovědnosti a diferenciace a vycházejí ze čtyř priorit (2) společně dohodnutých na summitu Východního partnerství v Rize v roce 2015, jež byly oběma stranami potvrzeny na zasedání ministrů zahraničních věcí EU a Východního partnerství v květnu 2016 jako řídicí rámec pro budoucí práci. Priority partnerství jsou konečně rovněž v souladu s cíli udržitelného rozvoje do roku 2030 a s Pařížskou dohodou z roku 2015 o změně klimatu a s jejich závazky v otázkách hospodářské, environmentální a sociální udržitelnosti a změny klimatu.

EU a Arménie sdílejí společné zájmyhodnoty, zejména vzhledem k zapojení Arménie do hospodářských a politických reforem, jakož i do regionální spolupráce, mj. v rámci Východního partnerství. Nová komplexní dohoda obnoví a zformuje právní základ dvoustranných vztahů a této dynamiky by se mělo využít k posílení vztahů mezi EU a Arménií, mj. schválením priorit partnerství. Tento nový zastřešující rámec a prioritní oblasti spolupráce budou stavět na společném zájmu na zlepšení našeho zapojení s přihlédnutím k jiným mezinárodním závazkům EU a Arménie.

Priority partnerství staví na plodné spolupráci v minulosti, mimo jiné v souvislosti s prováděním akčního plánu EPS, který nahradí. Tyto priority partnerství by měly určovat pořad jednání pro pravidelná zasedání politického dialogu a dialogů v jednotlivých odvětvích, jak jsou definována v nové dohodě, přičemž bude zároveň rámcem pro provádění a sledování priorit.

Na těchto prioritách partnerství bude založena budoucí finanční spolupráce mezi EU a Arménií a společné programování, zejména příští jednotný rámec podpory pro Arménii pro roky 2017–2020.

II.   PRIORITY

Priority partnerství odráží sdílené zájmy a zaměřují se na ty oblasti, ve kterých spolupráce přináší vzájemný prospěch. Arménie a EU budou nadále sledovat klíčové cíle podpory regionální stability na základě společných hodnot a silného závazku dodržování demokracie a lidských práv. Občanská společnost je v kontextu Východního partnerství významným hráčem a EU i Arménie dále usnadní její zapojení do provádění těchto priorit. Hospodářská spolupráce pro udržitelný růst je oblast, kde existuje silný společný zájem a ve které prozkoumáme všechny možné příležitosti ke zlepšení podnikatelského prostředí. Rychlejší a inkluzivnější růst bude vyžadovat posílení odpovídajících dovedností a lidského kapitálu veřejných institucí, další zlepšení správy věcí veřejných a lepší propojení infrastruktury. Vyřešením těchto otázek se vytvoří příznivé podmínky pro silnější spolupráci v klíčových odvětvích a pro zvýšení mobility ve prospěch občanů jak v EU, tak v Arménii. Priority jsou propojené a vzájemně se posilují. Každé prioritní téma zahrnuje několik prvků v multidisciplinárnímprůřezovém přístupu, který je pro dosažení cíle nezbytný. To zahrnuje společné aktivní zapojení do fór pro multilaterální spolupráci, a to mimo jiné v rámci Východního partnerství.

1.   Posilování institucí a řádné správy věcí veřejných

EU a Arménie jsou odhodlány k další spolupráci s cílem prosazovat lidská práva, právní státzákladní svobody. Budou spolupracovat na trvalém zlepšování arménské veřejné správy, řádné správy věcí veřejných a soudní moci, zesílí boj proti korupci a posílí občanskou společnost. Ve všech oblastech budou začleněny otázky rovnosti žen a mužů, životního prostředí a sociální otázky.

Pozornost se zaměří na provádění a prosazování příslušných právních předpisů, včetně nové ústavy. Reforma volebního systému, schválená v září 2016 mimo jiné na základě doporučení Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a jejího Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva, platí od parlamentních voleb konaných dne 2. dubna 2017. Strany budou rovněž usilovat o další rozvoj příznivého prostředí pro občanskou společnost, včetně organizací sociálních partnerů, a její účasti na rozhodování. Občanská společnost byla konzultována v souvislosti se zřízením těchto priorit partnerství a bude rovněž hrát důležitou roli tím, že bude přispívat ke sledování jejich provádění.

Strany zvýší své úsilí v oblasti reformy veřejné správy, včetně místních úřadů, a prosazování práva. Zvláštní význam bude přisuzován právnímu státu, podpoře nezávislosti soudní moci, přístupu ke spravedlnosti a právu na spravedlivý proces. Tato reforma začne strategickým rámcem pro reformu veřejné správy. Cílem naší spolupráce je posílit odpovědnost a účinnost vlády prostředky, které zahrnují moderní, genderově citlivé řízení lidských zdrojů a rozsáhlé využívání elektronické veřejné správy, mj. ve zdravotnictví. Vývoj politik a jejich vyhodnocení budou založeny na jednoznačných důkazech poskytovaných mimo jiné vysoce kvalitními statistickými službami.

Jádrem reformy veřejné správy a úsilí země o posílení právního státu bude boj proti korupci. Spolupráce se zaměří jak na posílení protikorupčních orgánů, tak na přezkum právních předpisů, zejména na systém zadávání veřejných zakázek a systém přiznávání majetku, aby se zajistilo jejich řádné provádění, a řízení veřejných funkcí, jejichž hospodářská a jiná rizika jsou nejvyšší (zadávání zakázek, celní správa, povolení), pokud jde o zajištění vysokých etických norem a zamezení střetu zájmů. Strany provádějí finanční pomoc v souladu se zásadami řádného finančního řízení a spolupracují při ochraně finančních zájmů EU a Arménie v souladu s příslušnými ustanoveními v komplexní a posílené dohodě o partnerství.

Spolupráce v bezpečnostním sektoru se bude snažit posílit odpovědnost provozovatelů služeb ochrany a řešit společné zájmy v oblasti boje proti organizované trestné činnosti, drogám a terorismu, včetně financování terorismu a praní peněz, pomocí prostředků, které respektují ustanovení o spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti stanovená v různých dohodách, jimiž se vztahy mezi EU a Arménií řídí. Další modernizace správy hranic přispěje jak k bezpečnosti země a regionu, tak k hospodářskému rozvoji usnadněním oprávněných výměn. Strany budou spolupracovat také na vymáhání majetku z trestné činnosti prostřednictvím zlepšení právního rámce Arménie a zřízení plnohodnotného úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti.

2.   Hospodářský rozvoj a tržní příležitosti

Společným cílem stran je udržitelný a inkluzivní hospodářský rozvoj Arménie. Udržitelný růst vyžaduje řádné hospodářské politiky, které zajišťují makroekonomickou a finanční stabilitu. Ty by měly zahrnovat trvalý závazek k udržitelným rozpočtovým politikám při zachování kapitálových a sociálních výdajů a konsolidujících rezerv proti vnějším otřesům. Řízení veřejných financí (což je významný prvek jak pro správu věcí veřejných a demokracii, tak pro hospodářský rozvoj) bude dodržovat zásady osvědčených mezinárodních postupů. Bude dále posílen bankovní dohled podle mezinárodních norem a osvědčených postupů, aby se zvýšila robustnost a odolnost finančního sektoru. Modernizace a reformy v celní a daňové správě, včetně mezinárodní spolupráce a posílení boje proti podvodům, povzbudí výběr příjmů.

Zlepšené podnikatelské prostředí je základní podmínkou hospodářského rozvoje. Prioritními oblastmi v tomto ohledu budou dále zjednodušené administrativní postupy a snížené správní náklady, zlepšený přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky (MSP) na zdravém a diverzifikovaném finančním trhu a zesílená ochrana a prosazování vlastnických práv. Silné organizace na podporu podnikání a obchodní sdružení by hospodářským subjektům pomohly chopit se nových příležitostí a posílit jejich hlasy při vytváření ekonomické politiky. EU a Arménie se budou snažit posílit schopnost arménských podniků zapojit se do mezinárodních hodnotových řetězců, jež zahrnují hospodářské subjekty jak z EU, tak z Arménie, což bude napomáhat transferu technologií a předávání znalostí. Role organizací na podporu podnikání je v tomto smyslu nadmíru důležitá a podpora EU při navazování kontaktů mezi arménskými a evropskými podniky může napomoci vnitrostátnímu úsilí. Arménská účast v mezinárodních hodnotových řetězcích může zahrnovat přímé zahraniční investice a být jimi posilována a urychlována, což může přispět k budování a posílení místních dovedností a kompetencí. Za tímto účelem je zásadní zlepšit investiční rámec posílením jeho transparentnosti, spolehlivosti a účinnosti. Investiční prostředí podporující podnikání zahrnuje rovněž účinnou hospodářskou soutěž na trzích s výrobky a službami, kterou zajišťuje silný, nezávislý orgán pro hospodářskou soutěž, jenž funguje podle nejvyšších etických norem, má přístup k účinnému donucovacímu mechanismu pro antimonopolní právní předpisy a efektivní ochraně práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení. Začlenění snadnosti podnikání do všech politik bude pro podporu růstu zásadní. Aby se zajistilo, že hospodářský rozvoj bude inkluzivní a přispěje ke zlepšení životních podmínek všech arménských občanů, budou potřeba moderní politiky zaměstnanosti a sociální politiky. To zahrnuje odpovídající instituce pro zajištění účinného dohledu na pracovní podmínky, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Je důležité provádět celkovou arménskou rozvojovou strategii, stejně jako strategie specifické pro konkrétní odvětví (strategii pro MSP a doporučení posouzení v rámci iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu, strategii podpory vývozu, rozvoje venkova atd.), aktivně se podílet na programech EU pro MSP (COSME neboli Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků) a pro výzkum a inovace (program Horizont 2020) a aktualizovat regulační a infrastrukturní prostředí pro informační a komunikační technologie (IKT) s plným využitím podpory EU v těchto oblastech.

Podpora digitální ekonomiky, mimo jiné prostřednictvím sbližování digitálního prostředí Arménie s jednotným digitálním trhem EU, by byla důležitá pro modernizaci hospodářství a společnosti Arménie.

Sledování provádění těchto strategií by mělo zahrnovat dialog mezi veřejným a soukromým sektorem a konzultace s příslušnými organizacemi občanské společnosti včetně organizací sociálních partnerů.

Zelená ekonomika nabízí významnou metodu růstu pro udržitelný rozvoj. Otázky životního prostředí, včetně změny klimatu, budou začleněny do všech příslušných politik.

EU a Arménie zřídily účinnou spolupráci v zemědělství, regionálním rozvoji a rozvoji venkova s cílem podpořit v celé Arménii rozvoj skupin zemědělců a řetězců přidané hodnoty. Ačkoli zemědělství a soběstačné zemědělské hospodaření poskytují příležitost pro potravinové zabezpečení a neformální zaměstnání, je důležité dále rozvíjet konkurenceschopnost odvětví, a to též prostřednictvím budování kapacit a přístupu k finančním prostředkům. Na základě dosažených úspěchů a v koordinaci s reformou veřejné správy na všech úrovních budou strany pokračovat v posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti mezi regiony.

3.   Konektivita, energetická účinnost, životní prostředí a opatření v oblasti klimatu

Jakožto vnitrozemská země musí Arménie překonávat problémy v oblasti konektivity. Také uvnitř země trpí některé oblasti odlehlostí a omezenými možnostmi spojení do středisek hospodářské, politické a sociální aktivity. Ke zmírnění důsledků zeměpisné situace země může přispět spolupráce s EU a s ostatními zeměmi Východního partnerství, zejména s Gruzií, ve výše uvedených oblastech.

Růstový potenciál Arménie by posílily zlepšené obchodní příležitosti, doprava, logistika a propojení hodnotového řetězce podporované zlepšenou vnitřní a přeshraniční konektivitou. Hlavními způsoby dopravy v Arménii jsou silniční, železniční a letecké trasy. Jelikož hlavními obchodními partnery Arménie jsou EU, Rusko a Čína, nákladní doprava se obvykle uskutečňuje pomocí železničních trajektových služeb z gruzínských přístavů. Strany budou spolupracovat na vývoji rychlých postupů odbavení na hranicích, neboť ty jsou zásadní pro všechny způsoby dopravy, aby se zabránilo nákladným zdržením.

Strany budou spolupracovat rovněž v rámci rozšířené hlavní transevropské dopravní sítě (TEN-T) na základě jasného stanovení priorit, s cílem zlepšit přístup Arménie na mezinárodní trhy. Podporována bude také spolupráce v oblasti bezpečnosti silničního provozu, která bude zahrnovat jak infrastrukturu, tak politické aspekty. Investice do infrastruktury by měly být šetrné k životnímu prostředí a odolné vůči změně klimatu.

Pro zajištění účinných propojení a rozvoje trhu přesahujícího bezprostřední sousedství je důležité usilovat o reformu civilního letectví, která nakonec povede k uzavření dohody o letecké dopravě s EU.

Dobrá správa v oblasti životního prostředí (zejména využívání posuzování vlivů na životní prostředí a strategického posouzení dopadů, přístup k informacím o životním prostředí a přístup ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí) a integrace problematiky životního prostředí a opatření v oblasti klimatu do příslušných oblastí politiky vytvoří solidní základ pro udržitelný rozvoj. Základem příslušných reforem budou závazky v oblasti životního prostředí zahrnuté v nové dohodě. Zvýšená energetická účinnost bude zdrojem rychlých, významných a udržitelných úspor a zároveň uspíší přechod na nízkoemisní hospodářství odolné vůči změně klimatu. V odvětví bydlení mohou být taková opatření spojená s prací Paktu starostů a primátorů. Dokud se pro udržení odpovídající úrovně dodávek energie v zemi používá jaderné energie, je nezbytné zajistit vysokou úroveň jaderné bezpečnosti: jako základ poslouží normy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a normy a postupy EU, jak je uvádí komplexní a posílená dohoda o partnerství.

Nezbytnou podmínkou fungování moderní společnosti jsou spolehlivé a cenově dostupné dodávky energie a omezení jejich environmentálního a klimatického dopadu je podmínkou pro jejich udržitelnost. Zlepšená energetická účinnost a účinnost zdrojů, mimo jiné v odvětví bydlení, a větší využívání obnovitelných zdrojů energie přispěje k tomuto cíli pomocí provádění nejpokročilejších právních předpisů pro energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie a trh s elektřinou. Tyto cíle by rovněž bylo možno naplňovat prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na služby a infrastrukturu.

Bezpečnost zásobování energií lze rovněž posílit zlepšením propojení do sousedních zemí a zvýšením jejich počtu. Pro určování projektů společného zájmu, jež by mohly využívat finanční podpory EU, bude zásadní trvalá aktivní účast Arménie na multilaterální spolupráci v rámci Východního partnerství. Pro zajištění energetické bezpečnosti a bezpečnosti zásobování energií v Arménii má klíčový význam zlepšení energetické účinnosti a podpora energie z obnovitelných zdrojů.

A konečně hlavním cílem bude i nadále uzavření a bezpečné vyřazení jaderné elektrárny Medzamor z provozu a brzké přijetí harmonogramu / akčního plánu k tomuto účelu, přičemž je třeba zohlednit, že je nezbytné ji nahradit novou kapacitou pro zajištění bezpečnosti zásobování Arménie energií a stanovit podmínky pro udržitelný rozvoj.

4.   Mobilita a mezilidské kontakty

Strany navážou spolupráci s cílem usnadnit mobilitu svých státních příslušníků, přičemž za tímto účelem rozšíří rozsah mezilidských kontaktů prostřednictvím cílených akcí zahrnujících mládež, studenty, výzkumníky, umělce, kulturní činitele a podnikatele a potvrdí tak, že posílená mobilita občanů obou stran v bezpečném a dobře řízeném prostředí zůstává klíčovým cílem; ve vhodnou dobu pak zváží zahájení jednání o uvolnění vízového režimu s Arménií za předpokladu, že budou splněny podmínky pro dobře řízenou a bezpečnou mobilitu, včetně účinného provádění dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o zpětném přebírání osob mezi oběma stranami. Budou spolupracovat v boji proti nelegální migraci, mimo jiné i prostřednictvím provádění dohody o zpětném přebírání osob, při prosazování politiky v oblasti správy hranic, jakož i právních a operačních rámců.

Na dohodě o zjednodušení vízového režimu / dohodě o zpětném přebírání osob bude založeno řízení migračních toků. EU uznává úlohu Arménie při usazování uprchlíků ze Sýrie, což ji činí způsobilou pro podporu z regionálního svěřenského fondu EU zřízeného v reakci na krizi v Sýrii (3).

Čelit výzvám globálního trhu vyžaduje na všech úrovních spolehlivý balíček dovedností, ať už v podnicích, nebo ve veřejné správě. Aby plně přispělo k vývoji těchto dovedností, je třeba posílit předškolní, základní, střední a vysokoškolské vzdělání a odborné vzdělávání a přípravu, jakož i spolupráci mezi systémem vzdělávání a odborné přípravy a podniky. Zvláštní pozornost bude věnována výzkumu a inovacím po přidružení Arménie k programu Horizont 2020.


(1)  18.11.2015 JOIN(2015) 50 final.

(2)  Viz čtyři hlavy v rámci části II. Priority.

(3)  Rozhodnutí Komise C(2014) 9615 ze dne 10. prosince 2014 o zřízení regionálního svěřenského fondu Evropské unie v reakci na krizi v Sýrii („fond Madad“).


Opravy

2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/56


Oprava obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9)

( Úřední věstník Evropské unie L 101 ze dne 13. dubna 2017 )

Strana 157, 7. bod odůvodnění:

místo:

„(7)

Možnosti a případy vlastního uvážení týkající se vynětí expozic z limitů velkých expozic stanovených v čl. 395 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 by měly být jednotně uplatňovány ve vztahu k významným i méně významným institucím s cílem vytvořit rovné podmínky pro úvěrové instituce v zúčastněných členských státech, omezit rizika koncentrace, která vyplývají ze specifických expozic, a zajistit, aby se v rámci celého jednotného mechanismu dohledu uplatňovaly stejné minimální standardy, pokud jde o posuzování splnění podmínek uvedených v čl. 400 odst. 3 téhož nařízení. Především je třeba omezit rizika koncentrace vyplývající z krytých dluhopisů ve smyslu čl. 129 odst. 1, 3 a 6 nařízení (EU) č. 575/2013 a z expozic vůči regionálním vládám nebo místním orgánům členských států nebo expozic jimi zaručených, pokud by těmto pohledávkám byla přidělena riziková váha 20 % podle části třetí hlavy II kapitoly 2 nařízení (EU) č. 575/2013. V případě expozic uvnitř skupiny včetně účastí nebo jiných druhů kapitálových investic je třeba zajistit, aby rozhodnutí o úplném vynětí těchto expozic z limitů velkých expozic bylo založeno na důkladném posouzení ve smyslu přílohy I nařízení (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). Je třeba používat jednotná kritéria pro posouzení, zda expozice (včetně účastí nebo jiných druhů kapitálových investic) vůči regionálním nebo ústředním úvěrovým institucím, s nimiž je úvěrová instituce sdružena v síti v souladu s právními předpisy nebo stanovami a které jsou podle těchto předpisů nebo stanov odpovědné za hotovostní clearingové operace v rámci sítě, splňuje podmínky pro vynětí z limitu velkých expozic podle přílohy II nařízení (EU) 2016/445 (ECB/2016/4). Tím by se mělo zajistit, že se s významnými a méně významnými institucemi, které jsou sdruženy v téže síti, bude zacházet konzistentně. Uplatnění možnosti stanovené v čl. 400 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, jak je uvedeno v těchto obecných zásadách, by mělo přicházet v úvahu pouze tehdy, pokud příslušný členský stát neuplatnil možnost stanovenou v čl. 493 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.“,

má být:

„(7)

Možnosti a případy vlastního uvážení týkající se vynětí expozic z limitů velkých expozic stanovených v čl. 395 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 by měly být jednotně uplatňovány ve vztahu k významným i méně významným institucím s cílem vytvořit rovné podmínky pro úvěrové instituce v zúčastněných členských státech, omezit rizika koncentrace, která vyplývají ze specifických expozic, a zajistit, aby se v rámci celého jednotného mechanismu dohledu uplatňovaly stejné minimální standardy, pokud jde o posuzování splnění podmínek uvedených v čl. 400 odst. 3 téhož nařízení. Především je třeba omezit rizika koncentrace vyplývající z krytých dluhopisů ve smyslu čl. 129 odst. 1, 3 a 6 nařízení (EU) č. 575/2013 a z expozic vůči regionálním vládám nebo místním orgánům členských států nebo expozic jimi zaručených, pokud by těmto pohledávkám byla přidělena riziková váha 20 % podle části třetí hlavy II kapitoly 2 nařízení (EU) č. 575/2013. Je třeba používat jednotná kritéria pro posouzení, zda expozice (včetně účastí nebo jiných druhů kapitálových investic) vůči regionálním nebo ústředním úvěrovým institucím, s nimiž je úvěrová instituce sdružena v síti v souladu s právními předpisy nebo stanovami a které jsou podle těchto předpisů nebo stanov odpovědné za hotovostní clearingové operace v rámci sítě, splňuje podmínky pro vynětí z limitu velkých expozic podle přílohy těchto obecných zásad. Tím by se mělo zajistit, že se s významnými a méně významnými institucemi, které jsou sdruženy v téže síti, bude zacházet konzistentně. Uplatnění možnosti stanovené v čl. 400 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, jak je uvedeno v těchto obecných zásadách, by mělo přicházet v úvahu pouze tehdy, pokud příslušný členský stát neuplatnil možnost stanovenou v čl. 493 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.“


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/57


Oprava obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2016/34)

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2016 )

Strana 43, článek 13:

místo:

„2.   Odchylně od čl. 3 písm. b), čl. 9 odst. 4, čl. 15 odst. 1 a čl. 17 odst. 2 lze při oceňování syntetických nástrojů použít tento alternativní postup:“,

má být:

„2.   Odchylně od čl. 3 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 15 odst. 1 a čl. 17 odst. 2 lze při oceňování syntetických nástrojů použít tento alternativní postup:“.


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/57


Oprava rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2081 ze dne 10. října 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB (ECB/2017/30)

( Úřední věstník Evropské unie L 295 ze dne 14. listopadu 2017 )

Strana 89, článek 1:

místo:

„1.   Doplňuje se nový článek 3a, který zní:“,

má být:

„Rozhodnutí ECB/2007/7 se mění takto:

1.

Vkládá se nový článek 3a, který zní:“.


2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/57


Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/2379 ze dne 18. prosince 2017 o uznání zprávy Kanady zahrnující typické emise skleníkových plynů z pěstování zemědělských surovin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES

( Úřední věstník Evropské unie L 337 ze dne 19. prosince 2017 )

Strana 87, příloha, dílčí nadpis posledního sloupce tabulky:

místo:

„Kg CO2 ekv/MJ FAME“,

má být:

„g CO2 ekv/MJ FAME“.