ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 55

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
27. února 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2018/285 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/286 ze dne 26. února 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/287 ze dne 15. února 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic (CHZO))

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/288 ze dne 19. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

18

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/289 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrady vázané na akcie ( 1 )

21

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/290 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích, počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/291 ze dne 26. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky bifenthrin ( 1 )

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/292 ze dne 26. února 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a pomoc mezi příslušnými orgány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu ( 1 )

34

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/293 ze dne 26. února 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

50

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/294 ze dne 26. února 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/259 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/285

ze dne 26. února 2018,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2017/1509 (2) uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí (SZBP) 2016/849.

(2)

Dne 22. prosince 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2397 (2017), ve které vyjádřila velmi vážné znepokojení nad vypuštěním balistické rakety dne 28. listopadu 2017 Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR). Rada bezpečnosti OSN znovu zdůraznila, že šíření jaderných, chemických a biologických zbraní a jejich nosičů představuje hrozbu pro mír a bezpečnost ve světě, a vůči KLDR uložila nová opatření. Tato opatření dále zpřísňují omezující opatření uložená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) a 2375 (2017).

(3)

Rada bezpečnosti OSN mimo jiné rozhodla posílit zákaz vývozu ropných produktů a uložit zákaz dovozu potravinářských výrobků, strojů, elektrických přístrojů, zeminy a kamenů z KLDR, zákaz vývozu průmyslových zařízení, strojů, dopravních prostředků a průmyslových kovů do KLDR a další omezující opatření na moři.

(4)

Komise by měla být oprávněna měnit seznam potravinářských a zemědělských výrobků, strojů a elektrických přístrojů, zeminy a kamenů, včetně magnezitu a magnézie, dřeva, plavidel a průmyslových strojů, dopravních prostředků a železa, oceli a jiných kovů na základě rozhodnutí Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN a aktualizovat kódy kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3).

(5)

K zajištění jednotného uplatňování opatření na moři obsažených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017) je vhodné vytvořit novou přílohu XVIII nařízení (EU) 2017/1509, která by obsahovala seznam plavidel, o nichž má Rada důvod se domnívat, že byla zapojena do činností, nebo do přepravy věcí, které jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017).

(6)

Pravomoc měnit seznam plavidel obsažený v příloze XVIII nařízení (EU) 2017/1509 by měla vykonávat Rada, aby se zajistil soulad s postupem přijímání a změn seznamu plavidel obsaženého v příloze VI rozhodnutí (SZBP) 2016/849.

(7)

Ze seznamu osob a subjektů označených samostatně Radou obsaženého v příloze XV nařízení (EU) 2017/1509 by měly být vypuštěny tři osoby a jeden subjekt.

(8)

Rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/293 (4) bylo změněno rozhodnutí (SZBP) 2016/849, aby se uvedla v účinnost nová opatření uložená rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017).

(9)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(10)

Nařízení (EU) 2017/1509 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:

1)

Článek 16a se nahrazuje tímto:

„Článek 16a

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR potraviny z mořských zdrojů, včetně ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých ve všech formách, uvedené v příloze XIa, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat nebo převádět z KLDR rybolovná práva.“

2)

Články 16d, 16e a 16f se nahrazují tímto:

„Článek 16d

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR veškeré rafinované ropné produkty uvedené v příloze XId, ať již pocházejí z Unie, či nikoli.

Článek 16e

1.   Odchylně od článku 16d mohou příslušné orgány členských států povolit transakce s rafinovanými ropnými produkty, které jsou určeny výhradně pro humanitární účely, za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

na daných transakcích se nepodílejí osoby ani subjekty, které jsou spojeny s jaderným programem nebo programem balistických raket KLDR nebo dalšími činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017), včetně osob, subjektů a orgánů uvedených v přílohách XIII, XV, XVI a XVII;

b)

daná transakce nesouvisí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket KLDR ani jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017);

c)

Výbor pro sankce neoznámil členským státům, že bylo dosaženo 90 % souhrnného ročního limitu, a

d)

dotčený členský stát každých 30 dní Výboru pro sankce oznamuje množství vývozu a informace o všech stranách transakce.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 16f

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR surovou ropu uvedenou v příloze XIe, ať již pochází z Unie, či nikoli.“

3)

V článku 16g se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od článku 16f mohou příslušné orgány členských států povolit transakce se surovou ropou za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

příslušný orgán členského státu určil, že je transakce určena výhradně pro humanitární účely, a

b)

členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce v souladu s bodem 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017).“

4)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 16j

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR potravinářské a zemědělské výrobky uvedené v příloze XIg, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

Článek 16k

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR stroje a elektrické přístroje uvedené v příloze XIh, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

Článek 16l

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR zeminu a kameny, včetně magnezitu a magnézie, uvedené v příloze XIi, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

Článek 16m

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR dřevo uvedené v příloze XIj, ať již pochází z KLDR, či nikoli.

Článek 16n

Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět z KLDR plavidla uvedená v příloze XIk, ať již pocházejí z KLDR, či nikoli.

Článek 16o

1.   Odchylně od článků 16j, 16k, 16l, 16m a 16n mohou příslušné orgány členských států povolit dovoz, nákup nebo převod věcí uvedených ve zmíněných článcích nejpozději 21. ledna 2018 za předpokladu, že:

a)

tento dovoz, nákup nebo převod má proběhnout na základě písemné smlouvy, která vstoupila v platnost před 22. prosincem 2017, a

b)

dotčený členský stát nejpozději 5. února 2018 oznámí Výboru pro sankce podrobnosti o tomto dovozu, nákupu nebo převodu.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 16p

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet do KLDR veškeré průmyslové stroje, dopravní prostředky a železo, ocel a jiné kovy uvedené v části A přílohy XIl, ať již pocházejí z Unie, či nikoli.

Článek 16q

1.   Příslušné orgány členských států mohou povolit vývoz částí a součástí nezbytných pro bezpečný provoz civilního osobního letadla KLDR, které patří mezi modely a typy letadel uvedené v části B přílohy XIl.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.“

5)

Článek 34 se mění takto:

a)

odstavce 7, 8 a 9 se zrušují;

b)

odstavce 10, 11 a 12 se označují jako odstavce 7, 8 a 9.

6)

Články 43 a 44 se nahrazují tímto:

„Článek 43

1.   Zakazuje se:

a)

pronajímat nebo najímat plavidla nebo letadla nebo poskytovat posádky a jejich služby KLDR, osobám nebo subjektům uvedeným v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII jakýmkoli dalším subjektům z KLDR, jakýmkoli dalším osobám nebo subjektům, které napomáhaly při porušování ustanovení rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) nebo 2371 (2017), nebo jakýmkoli osobám nebo subjektům jednajícím jménem nebo na pokyn jakékoli takové osoby či subjektu a subjektům, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány;

b)

nakupovat služby členů posádky plavidel nebo letadel z KLDR;

c)

vlastnit, pronajímat, provozovat, najímat či pojišťovat plavidla plující pod vlajkou KLDR nebo těmto plavidlům poskytovat klasifikační nebo související služby;

d)

poskytovat klasifikační služby plavidlům uvedeným v příloze XVIII;

e)

požádat o registraci jakéhokoli plavidla, které je vlastněno, ovládáno nebo provozováno KLDR nebo jejími státními příslušníky, jakéhokoli plavidla uvedeného v příloze XVIII nebo plavidla, které bylo z registru vyřazeno jiným státem podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2321 (2016), bodu 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017) nebo bodu 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017), pomáhat při registraci takového plavidla nebo ponechat v registru takové plavidlo, nebo

f)

poskytovat pojišťovací nebo zajišťovací služby plavidlům vlastněným, ovládaným nebo provozovaným KLDR nebo plavidlům uvedeným v příloze XVIII.

2.   Příloha XVIII uvádí plavidla, která nejsou uvedena v příloze XIV a o nichž má Rada důvody domnívat se, že byla zapojena do činností, nebo do přepravy věcí, které jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017).

Článek 44

1.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 odst. 1 písm. a) mohou příslušné orgány členských států povolit pronájem, nájem či poskytnutí posádek a jejich služeb, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

2.   Odchylně od zákazů uvedených v čl. 43 odst. 1 písm. c) a e) mohou příslušné orgány členských států povolit vlastnictví, pronájem, nájem nebo provozování plavidla plujícího pod vlajkou KLDR nebo poskytnutí klasifikačních nebo souvisejících služeb takovému plavidlu nebo registraci nebo ponechání v registru jakéhokoli plavidla, které vlastní, ovládá nebo provozuje KLDR nebo státní příslušníci KLDR, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

3.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 odst. 1 písm. d) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytnutí klasifikačních služeb pro plavidla uvedená v příloze XVIII, pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

4.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 odst. 1 písm. e) mohou příslušné orgány členských států povolit registraci plavidla, které bylo z registru vyřazeno jiným státem podle bodu 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017), pokud členský stát získal předem na základě individuálního posouzení schválení Výboru pro sankce.

5.   Odchylně od zákazu uvedeného v čl. 43 odst. 1 písm. f) mohou příslušné orgány členských států povolit poskytnutí pojišťovacích nebo zajišťovacích služeb, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení předem stanovil, že toto plavidlo provozuje činnosti výlučně pro účely obživy, které nebudou využity severokorejskými státními příslušníky nebo subjekty k vytváření příjmů, nebo výlučně pro humanitární účely.

6.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1, 2, 3, 4 a 5.“

7)

Článek 45 se nahrazuje tímto:

„Článek 45

1.   Odchylně od zákazů vyplývajících z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017) mohou příslušné orgány členských států povolit jakékoliv činnosti, pokud Výbor pro sankce na základě individuálního posouzení stanovil, že jsou nezbytné k usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací vykonávajících činnosti v oblasti pomoci a podpory v KLDR ve prospěch civilního obyvatelstva v KLDR nebo pro jiné účely, jež jsou v souladu s cíli uvedených rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.“

8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 45a

1.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, odchylně od zákazů vyplývajících z rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017) mohou příslušné orgány členských států povolit na individuálním základě jakékoli činnosti, které jsou nezbytné pro fungování diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států v KLDR podle Vídeňských úmluv z let 1961 a 1963 nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva v KLDR.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.“

9)

V článku 46 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

měnit části II, III, IV, V, VI, VII, VIII a IX přílohy II a přílohy VI, VII, IX, X, XI, XIa, XIb, XIc, XId, XIe, XIf, XIg, XIh, XIi, XIj, XIk a XIl na základě rozhodnutí Výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN a aktualizovat kódy nomenklatury pocházející z kombinované nomenklatury obsažené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87;“.

10)

V článku 47 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na určitou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 31 odst. 1, 2 nebo 3 nebo že má být určité plavidlo označeno podle článku 43, změní odpovídajícím způsobem přílohy XV, XVI, XVII a XVIII.“

11)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 47a

1.   Přílohy XV, XVI, XVII a XVIII se pravidelně a alespoň jednou za dvanáct měsíců přezkoumávají.

2.   V přílohách XIII, XIV, XV, XVI, XVII a XVIII jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených osob, subjektů, orgánů a plavidel na seznam.

3.   V přílohách XIII, XIV, XV, XVI, XVII a XVIII jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů, orgánů či plavidel. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.“

12)

V čl. 53 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

označenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými na seznamech v příloze XIII, XV, XVI nebo XVII nebo majiteli lodí uvedených na seznamu v příloze XIV nebo v příloze XVIII;“.

13)

Text obsažený v příloze I tohoto nařízení se vkládá jako příloha XIg.

14)

Text obsažený v příloze II tohoto nařízení se vkládá jako příloha XIh.

15)

Text obsažený v příloze III tohoto nařízení se vkládá jako příloha XIi.

16)

Text obsažený v příloze IV tohoto nařízení se vkládá jako příloha XIj.

17)

Text obsažený v příloze V tohoto nařízení se vkládá jako příloha XIk.

18)

Text obsažený v příloze VI tohoto nařízení se vkládá jako příloha XIl.

19)

Příloha XV se mění v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

20)

Text obsažený v příloze VIII tohoto nařízení se doplňuje jako příloha XVIII.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/293 ze dne 26. února 2018, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (Úř. věst. L 55, 27.2.2018, s. 50).


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA XIg

POTRAVINÁŘSKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 16j

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód KN

Popis

07

Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy

08

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA XIh

STROJE A ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE UVEDENÉ V ČLÁNKU 16k

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód KN

Popis

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů


PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA XIi

ZEMINA A KAMENY, VČETNĚ MAGNEZITU A MAGNÉZIE, UVEDENÉ V ČLÁNKU 16l

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód KN

Popis

25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement


PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA XIj

DŘEVO UVEDENÉ V ČLÁNKU 16m

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód KN

Popis

44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí


PŘÍLOHA V

PŘÍLOHA XIk

PLAVIDLA UVEDENÁ V ČLÁNKU 16n

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód KN

Popis

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce


PŘÍLOHA VI

PŘÍLOHA XIl

ČÁST A

Průmyslové stroje, dopravní prostředky a železo, ocel a jiné kovy uvedené v čl. 16p

VYSVĚTLIVKA

Kódy nomenklatury pocházejí z kombinované nomenklatury, jak je definována v čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku a stanovena v příloze I uvedeného nařízení, platné v době vyhlášení tohoto nařízení a obdobně ve znění pozdějších předpisů.

Kód KN

Popis

72

Železo a ocel

73

Výrobky ze železa nebo oceli

74

Měď a výrobky z ní

75

Nikl a výrobky z něho

76

Hliník a výrobky z něho

78

Olovo a výrobky z něho

79

Zinek a výrobky z něho

80

Cín a výrobky z něho

81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

83

Různé výrobky z obecných kovů;

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

ČÁST B

Modely a typy letadel uvedené v čl. 16q odst. 1

An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B a Tu-204-300.


PŘÍLOHA VII

V příloze XV nařízení (EU) 2017/1509 se zrušují tyto položky:

a)

fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a):

„23.

PAK Yong-sik (také znám jako PAK Yong Sik)

 

20.5.2016

Čtyřhvězdičkový generál, člen odboru pro státní bezpečnost, ministr lidových ozbrojených sil. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a Komise pro národní obranu, která byla klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany před tím, než byla reformou přeměněna na Komisi pro státní záležitosti; obě tyto komise jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Přítomen u testování balistických raket v březnu 2016. z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

31.

KIM Jong Sik

Náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl Ministerstva vojenského průmyslu.

16.10.2017

Jako náměstek ředitele odboru pro muniční průmysl poskytuje podporu pro programy KLDR v oblasti jaderných zbraní a balistických raket; mimo jiné se v roce 2016 účastnil akcí souvisejících s jadernými a balistickými raketami a v březnu 2016 byl přítomen na akci, kde byla prezentována zbraň, která podle tvrzení KLDR představuje miniaturizované jaderné zařízení.“

b)

právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a):

„5.

Ministerstvo lidových ozbrojených sil

16.10.2017

Odpovědné za poskytování podpory a pokynů strategickým raketovým silám KLDR, které velí jednotkám jaderných a konvenčních strategických raket KLDR. Strategické raketové síly byly zařazeny na seznam na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2356 (2017).“

c)

fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. b):

„5.

CHOE Chun-Sik (také znám jako CHOE Chun Sik)

Datum narození: 23.12.1963

Místo narození: Pchjongjang, KLDR

Číslo pasu: 745132109

Pas platný do: 12.2.2020

3.7.2015

Ředitel v oddělení zajištění společnosti Korea National Insurance Corporation (KNIC) v ústředí společnosti v Pchjongjangu jednající jménem KNIC nebo na její příkaz.“


PŘÍLOHA VIII

„PŘÍLOHA XVIII

Plavidla uvedená v čl. 43 odst. 1 písm. d), e) a f).“


27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/286

ze dne 26. února 2018,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

V příloze XIV nařízení (EU) 2017/1509 jsou uvedena plavidla, která musí být zabavena, pokud tak rozhodl Výbor pro sankce. Jsou v ní uvedena rovněž plavidla, jejichž přístup do přístavů na území Unie je zakázán, pokud tak rozhodl Výbor pro sankce.

(3)

Dne 26. února 2018 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2018/293 (2), kterým se mění struktura přílohy IV rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 (3) obsahující seznam plavidel, jež byla označena Výborem pro sankce.

(4)

Příloha XIV nařízení (EU) 2017/1509 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIV nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.

(2)  Viz strana 50 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP. (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).


PŘÍLOHA

Příloha XIV nařízení (EU) 2017/1509 se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA XIV

Plavidla podle čl. 34 odst. 2 a čl. 39 odst. 1 písm. g) a platná opatření specifikovaná Výborem pro sankce

A.

Plavidla podléhající zabavení

B.

Plavidla, na něž se vztahuje zákaz vstupu do přístavů

1.

Jméno: PETREL 8

Další informace

Číslo IMO: 9562233. Číslo MMSI: 620233000.

2.

Jméno: HAO FAN 6

Další informace

Číslo IMO: 8628597. Číslo MMSI: 341985000.

3.

Jméno: TONG SAN 2

Další informace

Číslo IMO: 8937675. Číslo MMSI: 445539000.

4.

Jméno: JIE SHUN

Další informace

Číslo IMO: 8518780. Číslo MMSI: 514569000.

5.

Jméno: BILLIONS NO. 18

Další informace

Číslo IMO: 9191773.

6.

Jméno: UL JI BONG 6

Další informace

Číslo IMO: 9114556.

7.

Jméno: RUNG RA 2

Další informace

Číslo IMO: 9020534.

8.

Jméno: RYE SONG GANG 1

Další informace

Číslo IMO: 7389704.


27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/287

ze dne 15. února 2018,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 2601/2001 (2).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 2601/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 47).

(3)  Úř. věst. C 368, 28.10.2017, s. 10.


27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/288

ze dne 19. února 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2014 (2) stanoví čistý zůstatek pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a částky uvolňované pro rozpočtové roky 2014 až 2020 pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) podle čl. 10c odst. 2 a článků 136, 136a a 136b nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (3) a podle čl. 7 odst. 2, článku 14 a čl. 66 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4).

(2)

V souladu s čl. 14 odst. 1 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 oznámily Francie, Litva a Nizozemsko Komisi do 1. srpna 2017 své rozhodnutí přezkoumat za kalendářní roky 2018 a 2019 své předchozí rozhodnutí převést určitý procentní podíl ročních vnitrostátních stropů pro přímé platby na programy rozvoje venkova, které jsou financovány v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (5). Příslušné vnitrostátní stropy byly přizpůsobeny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/162 (6).

(3)

V souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (7) musí být v návaznosti na převody mezi EZFRV a přímými platbami uzpůsoben v rámci technické úpravy stanovené v čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení dílčí strop pro výdaje související s trhem a přímé platby víceletého finančního rámce stanovený v příloze I uvedeného nařízení.

(4)

V důsledku těchto změn je nezbytné upravit čistý zůstatek pro EZZF stanovený prováděcím nařízením (EU) č. 367/2014. V zájmu přehlednosti by měly být rovněž zveřejněny částky, které jsou k dispozici pro EZFRV.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 367/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 367/2014 ze dne 10. dubna 2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF (Úř. věst. L 108, 11.4.2014, s. 13).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/162 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 30, 2.2.2018, s. 6).

(7)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

(v milionech EUR – v běžných cenách)

Rozpočtový rok

Částky vyčleněné pro EZFRV

Částky převedené z EZFRV

Čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Článek 10b nařízení (ES) č. 73/2009

Článek 136 nařízení (ES) č. 73/2009

Článek 136b nařízení (ES) č. 73/2009

Článek 66 nařízení (EU) č. 1307/2013

Ustanovení čl. 136a odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

Ustanovení čl. 136a odst. 2 nařízení (ES) č. 73/2009 a čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

2014

296,300

51,600

 

4,000

 

 

 

43 778,100

2015

 

 

51,600

4,000

621,999

 

499,384

44 189,785

2016

 

 

 

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

 

 

 

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

 

 

 

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,350

2019

 

 

 

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

 

 

 

4,000

1 507,843

112,041

570,356

43 887,472


27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/21


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/289

ze dne 26. února 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrady vázané na akcie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a výklady, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 20. června 2016 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) změny Mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrady vázané na akcie. Cílem těchto změn je upřesnit způsob, jakým by společnosti měly tento standard uplatňovat v určitých specifických situacích.

(3)

V návaznosti na konzultace s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví dospěla Komise k závěru, že změny IFRS 2 splňují kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

IASB stanovila jako datum účinnosti změn IFRS 2 datum 1. ledna 2018.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrady vázané na akcie mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Změny uvedené v článku 1 začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období, které začíná dne 1. ledna 2018 nebo po tomto datu.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Klasifikace a oceňování transakcí s úhradou vázanou na akcie

Změny IFRS 2

Změny IFRS 2 Úhrady vázané na akcie

Mění se odstavce 19, 30 až 31, 33, 52 a 63 a vkládají se nové odstavce 33 A až 33H, 59 A až 59B a 63D. Vkládají se nové nadpisy před odstavce 33 A a 33E. Odstavce 32 a 34 se nemění, jsou však pro větší přehlednost do textu začleněny rovněž.

PRAVIDLA PRO ROZHODNÉ PODMÍNKY

19.

Poskytnutí kapitálových nástrojů může být podmíněno splněním smluvně sjednaných rozhodných podmínek. Například poskytnutí akcií nebo akciových opcí zaměstnanci je obvykle podmíněno tím, zda zaměstnanec setrvá v pracovním poměru k účetní jednotce po jisté smluvně sjednané období. Existují též podmínky výkonnostní, například, že účetní jednotka dosáhne stanovené míry růstu zisku nebo stanoveného růstu cen svých akcií. Rozhodné podmínky, které nejsou tržními podmínkami, se k datu ocenění při stanovení reálné hodnoty akcií nebo akciových opcí neberou v úvahu. Avšak v úvahu se tyto rozhodné podmínky, které nejsou tržními podmínkami, berou při stanovení počtu kapitálových nástrojů zahrnutých do ocenění objemu transakce, takže v konečném efektu bude částka vykázaná za přijaté zboží a služby jako protihodnota poskytnutých kapitálových nástrojů odpovídat počtu kapitálových nástrojů, které jsou ke konci rozhodného období druhé smluvní straně skutečně přiděleny. Z toho důvodu nebude – z kumulativního pohledu – vykázána žádná částka za přijaté zboží nebo služby, jestliže poskytnuté kapitálové nástroje nakonec nebudou druhé smluvní straně přiděleny z důvodu nesplnění rozhodné podmínky, která není tržní podmínkou, například tehdy, jestliže druhá smluvní strana nedodrží stanovené období setrvání v pracovním poměru nebo nesplní některou výkonnostní podmínku; další požadavky upravuje odstavec 21.

TRANSAKCE S ÚHRADOU VÁZANOU NA AKCIE VYPOŘÁDANÉ V HOTOVOSTI

30.

V případě úhrad vázaných na akcie vypořádaných v hotovosti ocení účetní jednotka nabyté zboží nebo služby a související závazek reálnou hodnotou závazku, s výhradou požadavků dle odstavců 31 až 33D. Dokud není závazek vypořádán, účetní jednotka přeceňuje závazek na reálnou hodnotu ke konci každého vykazovaného období a k datu vypořádání s tím, že veškeré změny reálné hodnoty se promítnou do výsledovky příslušného období.

31.

Účetní jednotka například může poskytnout zaměstnancům v rámci jejich odměn za práci práva na podíl z růstu akcií (share appreciation rights). Zaměstnanci tak získají právo na budoucí platbu v hotovosti (a nikoli na kapitálový nástroj), jejíž výše se odvíjí od růstu ceny akcií účetní jednotky z určité úrovně během určitého období. Alternativně může účetní jednotka poskytnout svým zaměstnancům právo na budoucí peněžní platbu v hotovosti tak, že jim poskytne právo na akcie (včetně akcií emitovaných při realizaci akciových opcí), které s sebou ponesou právo na jejich prodej účetní jednotce, ať již povinně (například při skončení pracovního poměru) nebo z rozhodnutí zaměstnance. Tyto dohody jsou příklady transakcí s úhradou vázanou na akcie vypořádanou v hotovosti. Pro ilustraci některých požadavků v odstavcích 32 až 33D jsou použita práva na podíl z růstu akcií; požadavky v uvedených odstavcích se však vztahují na všechny transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádanou v hotovosti.

32.

Účetní jednotka vykáže přijaté služby a závazek zaplatit za tyto služby v okamžiku, kdy zaměstnanci dodají své služby. Například některá práva na podíl z růstu akcií se přidělují druhé smluvní straně okamžitě a od zaměstnanců se nepožaduje, aby nejprve setrvali v pracovním poměru po jistou dobu, má-li jim vzniknout nárok na platbu. Pokud se neprokáže opak, má se za to, že služby poskytnuté zaměstnanci jako protihodnota za práva na podíl z růstu akcií již byly přijaty. Účetní jednotka tak okamžitě vykáže přijaté služby a závazek zaplatit za ně. Jestliže nebudou práva na podíl z růstu akcií zaměstnanci přidělena, dokud zaměstnanec nedokončí jisté období setrvání v pracovním poměru, účetní jednotka bude vykazovat přijaté služby a závazek zaplatit za tyto služby postupně tak, jak zaměstnanci během tohoto období poskytují své služby.

33.

Závazek se ocení při prvním vykázání a dále na konci každého vykazovaného období až do jeho vypořádání reálnou hodnotou práva na podíl z růstu akcií za použití opčního oceňovacího modelu s tím, že je třeba brát v úvahu podmínky, za nichž byla práva na podíl z růstu akcií poskytnuta, a též rozsah, v jakém zaměstnanci k příslušnému dni již své služby dodali – s výhradou požadavků odstavců 33 A až 33D. Účetní jednotka může změnit podmínky, za nichž se poskytuje úhrada vázaná na akcie vypořádaná v hotovosti. Pokyny pro změnu transakce s úhradou vázanou na akcie, kterou se mění její klasifikace z úhrady vypořádané v hotovosti na úhradu vypořádanou kapitálovými nástroji, jsou uvedeny v odstavcích B44 A až B44C v dodatku B.

PRAVIDLA PRO ROZHODNÉ PODMÍNKY A PRO PODMÍNKY, KTERÉ NEJSOU ROZHODNÝMI PODMÍNKAMI

33 A

Transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádaná v hotovosti může být podmíněna splněním smluvně stanovených rozhodných podmínek. Mohou existovat výkonnostní podmínky, jež je potřeba splnit, například že účetní jednotka dosáhne stanoveného růstu zisku nebo stanoveného zvýšení ceny své akcie. Rozhodné podmínky, které nejsou tržními podmínkami, se k datu ocenění při odhadu reálné hodnoty úhrady vázané na akcie vypořádané v hotovosti neberou v úvahu. Rozhodné podmínky, které nejsou tržními podmínkami, se však zohlední tak, že se přizpůsobí počet přiznaných nároků zahrnutých do ocenění závazku vyplývajícího z transakce.

33B

V zájmu uplatnění požadavků uvedených v odstavci 33 A vykáže účetní jednotka částku za zboží nebo služby přijaté během rozhodného období. Uvedená částka musí být založena na nejlepším dostupném odhadu počtu přiznaných nároků, jejichž přidělení druhé smluvní straně se očekává. Pokud to bude nutné, účetní jednotka reviduje tento odhad, jestliže následné informace naznačí, že počet přiznaných nároků, jejichž přidělení druhé smluvní straně se očekává, se liší od předchozích odhadů. K datu vzniku nároku účetní jednotka upraví tento odhad tak, aby se rovnal počtu přiznaných nároků, které byly nakonec skutečně druhé smluvní straně přiděleny.

33C

Tržní podmínky, například cílová cena akcie, kterou je přidělení (nebo realizovatelnost) druhé smluvní straně podmíněno, jakož i podmínky, které nejsou rozhodnými podmínkami, budou zohledněny při odhadu reálné hodnoty úhrady vázané na akcie vypořádané v hotovosti a při přecenění reálné hodnoty na konci každého vykazovaného období a k datu vypořádání.

33D

V důsledku použití odstavců 30 až 33C se kumulovaná částka v konečném důsledku vykázaná za přijaté zboží a služby jako protihodnota za úhradu vázanou na akcie vypořádanou v hotovosti rovná vyplacené hotovosti.

TRANSAKCE S ÚHRADOU VÁZANOU NA AKCIE V PŘÍPADĚ ČISTÉHO VYPOŘÁDÁNÍ PRO ÚČELY POVINNOSTI VYPOŘÁDÁNÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ

33E

Daňové právní předpisy mohou uložit účetní jednotce povinnost provést srážku částky pro účely daňové povinnosti zaměstnance související s úhradou vázanou na akcie a převést jménem zaměstnance tuto částku, obvykle v hotovosti, správci daně. Ke splnění této povinnosti mohou podmínky dohody o úhradě vázané na akcie povolit nebo vyžadovat, aby účetní jednotka zadržela počet kapitálových nástrojů rovný peněžní hodnotě zaměstnancovy daňové povinnosti z celkového počtu kapitálových nástrojů, které by jinak byly vydány zaměstnanci při výkonu (nebo přidělení druhé smluvní straně) úhrady vázané na akcie (tj. dohoda o úhradě vázané na akcie má znak „čistého vypořádání“).

33F

Jako výjimka z požadavků stanovených v odstavci 34 se transakce popsaná v odstavci 33E klasifikuje celá jako úhrada vázaná na akcie vypořádaná kapitálovými nástroji, pokud by byla takto klasifikována při neexistenci tohoto znaku čistého vypořádání.

33G

Účetní jednotka použije odstavec 29 tohoto standardu k zaúčtování zadržení akcií určeného k financování platby správci daně v souvislosti se zaměstnancovou daňovou povinností související s úhradou vázanou na akcie. Platba se tudíž zaúčtuje jako snížení vlastního kapitálu ve výši zadržených akcií, s výjimkou částky, o kterou platba přesáhne reálnou hodnotu zadržených kapitálových nástrojů k datu čistého vypořádání.

33H

Výjimka v odstavci 33F se nepoužije na:

a)

dohodu o úhradě vázané na akcie se znakem čistého vypořádání, u které účetní jednotka nemá podle daňových právních předpisů povinnost provést srážku určité částky na zaměstnancovu daňovou povinnost spojenou s uvedenou úhradou vázanou na akcie; nebo

b)

kapitálové nástroje, které účetní jednotka zadrží nad rámec zaměstnancovy daňové povinnosti související s úhradou vázanou na akcie (tj. účetní jednotka zadržela objem akcií, který přesahuje peněžní hodnotu zaměstnancovy daňové povinnosti). Takové nadměrně zadržené akce se zaúčtují jako úhrada vázaná na akcie vypořádaná v hotovosti, pokud je tato částka zaměstnanci vyplacena v hotovosti (nebo v jiných aktivech).

34.

V případě úhrad vázaných na akcie, při nichž smluvní podmínky dávají buď účetní jednotce, nebo druhé smluvní straně možnost volby, zda účetní jednotka vypořádá transakci v hotovosti (nebo jinými aktivy) anebo emisí kapitálových nástrojů, účetní jednotka vykáže takovou transakci nebo její komponenty jako úhradu vázanou na akcie vypořádanou v hotovosti do té výše, do jaké jí vznikl závazek vypořádat transakci v hotovosti nebo jinými aktivy, anebo jako úhradu vázanou na akcie vypořádanou kapitálovými nástroji, pokud jí takovýto závazek nevznikl.

ZVEŘEJNĚNÍ

52.

Jestliže informace, které mají být podle tohoto standardu zveřejněny, nenaplní principy formulované v odstavcích 44, 46 a 50, účetní jednotka zveřejní dodatečné informace nezbytné k tomu, aby byly formulované principy naplněny. Pokud například účetní jednotka klasifikovala některé transakce s úhradou vázanou na akcie jako vypořádané kapitálovými nástroji v souladu s odstavcem 33F, musí zveřejnit odhad částky, o níž očekává, že ji převede správci daně za účelem vypořádání zaměstnancovy daňové povinnosti, pokud je to nezbytné k informování uživatelů o dopadech na budoucí peněžní toky souvisejících s dohodou o úhradě vázané na akcie.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

59 A

Účetní jednotka použije změny v odstavcích 30 až 31, 33 až 33H, B44 A až B44C, jak je stanoveno níže. Předchozí období nesmí být účetně přepracována.

a)

Změny v odstavcích B44 A až B44C se použijí pouze na změny, k nimž dojde v den nebo po dni, kdy účetní jednotka tyto změny použije poprvé.

b)

Změny v odstavcích 30 až 31 a 33 až 33D se použijí na transakce s úhradou vázanou na akcie, které nejsou druhé smluvní straně přiděleny ke dni, kdy účetní jednotka poprvé použije tyto změny, a na transakce s úhradou vázanou na akcie s datem poskytnutí ke dni nebo po dni, kdy účetní jednotka poprvé použije tyto změny. U transakcí s úhradou vázanou na akcie, které nejsou druhé smluvní straně přiděleny, poskytnutých před datem, kdy účetní jednotka poprvé použije tyto změny, přecení účetní jednotka závazek k uvedenému datu a vykáže dopad přecenění v počátečním stavu nerozděleného zisku (případně v jiné složce vlastního kapitálu) vykazovaného období, v němž jsou tyto změny použity poprvé.

c)

Změny v odstavcích 33E až 33H a změna v odstavci 52 se použijí na transakce s úhradou vázanou na akcie, které nejsou druhé smluvní straně přiděleny (nebo jsou přiděleny, ale neprovedeny) ke dni, kdy účetní jednotka poprvé použije tyto změny, a na transakce s úhradou vázanou na akcie s datem poskytnutí ke dni nebo po dni, kdy účetní jednotka poprvé použije tyto změny. U transakcí s úhradou vázanou na akcie (nebo jejich částí), které nebyly druhé smluvní straně přiděleny (nebo druhé smluvní straně přiděleny byly, ale nebyly provedeny) a které byly dříve klasifikovány jako úhrady vázané na akcie vypořádané v hotovosti, avšak nyní jsou v souladu se změnami klasifikovány jako vypořádané kapitálovými nástroji, účetní jednotka reklasifikuje účetní hodnotu závazku z úhrady vázané na akcie na vlastní kapitál k datu, k němuž poprvé použije změny.

59B

Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v odstavci 59 A, může účetní jednotka použít změny v odstavci 63D zpětně, s výhradou přechodných ustanovení v odstavcích 53 až 59 tohoto standardu a v souladu s IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby právě tehdy, je-li to možné bez zpětného pohledu. Pokud se účetní jednotka rozhodne pro retrospektivní použití, musí tak učinit u všech změn provedených dokumentem Klasifikace a oceňování transakcí s úhradou vázanou na akce (Změny IFRS 2).

DATUM ÚČINNOSTI

63.

Účetní jednotka použije níže uvedené změny provedené dokumentem Úhrady vázané na akcie vypořádané v hotovosti v rámci skupiny vydaným v červnu 2009 zpětně, s výhradou přechodných ustanovení v odstavcích 53 až 59, v souladu s IAS 8 pro roční období začínající 1. ledna 2010 nebo později:

a)

63D

Dokumentem Klasifikace a oceňování transakcí s úhradou vázanou na akcie (Změny IFRS 2) vydaným v červnu 2016 byly změněny odstavce 19, 30 až 31, 33, 52 a 63 a vloženy nové odstavce 33 A až 33H, 59 A až 59B, 63D a B44 A až B44C a související nadpisy. Účetní jednotka použije tyto změny pro roční účetní období začínající 1. ledna 2018 nebo později. Dřívější použití je povoleno. V případě, že účetní jednotka použije změny pro dřívější období, zveřejní tuto skutečnost.

V dodatku B se doplňují nové odstavce B44 A až B44C a související nadpis.

Zaúčtování změny transakce s úhradou vázanou na akcie, kterou se mění její klasifikace z úhrady vypořádané v hotovosti na úhradu vypořádanou kapitálovými nástroji

B44 A

Změní-li se podmínky transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádané v hotovosti tak, že se stane transakcí s úhradou vázanou na akcie vypořádanou kapitálovými nástroji, zaúčtuje se transakce jako taková (tj. jako transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádaná kapitálovými nástroji) ode dne změny. Konkrétně:

a)

Transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádaná kapitálovými nástroji je oceněna na základě reálné hodnoty kapitálových nástrojů poskytnutých k datu změny. Transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádaná kapitálovými nástroji je vykázána ve vlastním kapitálu k datu změny v rozsahu, v němž byly obdrženy zboží nebo služby.

b)

Závazek z transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádané v hotovosti k datu změny je k uvedenému datu odúčtován.

c)

Případný rozdíl mezi účetní hodnotou odúčtovaného závazku a hodnotou vlastního kapitálu vykázaného k datu změny je okamžitě vykázán v hospodářském výsledku.

B44B

Jestliže se v důsledku změny rozhodné období prodlouží či zkrátí, zohlední použití požadavků uvedených v odstavci B44 A změnu rozhodného období. Požadavky uvedené v odstavci B44 A se použijí, i když ke změně dojde po uplynutí rozhodného období.

B44C

Transakce s úhradou vázanou na akce vypořádaná v hotovosti může být zrušena či vypořádána (na rozdíl od transakce zrušené propadnutím z důvodu nesplnění rozhodných podmínek). Jsou-li poskytnuty kapitálové nástroje a účetní jednotka je k datu poskytnutí identifikuje jako náhradu za zrušenou úhradu vázanou akci vypořádanou v hotovosti, použije účetní jednotka odstavce B44 A a B44B.


27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/27


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/290

ze dne 26. února 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích, počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

(2)

V květnu 2016 přijala vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko týkající se rizik pro lidské zdraví souvisejících s přítomností 3- a 2-monochlorpropandiolu (MCPD) a jejich esterů mastných kyselin a glycidylesterů mastných kyselin v potravinách (3).

(3)

S ohledem na aktualizované pokyny svého vědeckého výboru týkající se používání referenční dávky při posuzování rizika (4) rozhodl úřad znovu zahájit posuzování 3-MCPD a jeho esterů mastných kyselin v návaznosti na podrobnou analýzu rozdílnosti názorů, pokud jde o uvedenou kontaminující látku, mezi Společným výborem odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (5) a úřadem. Proto je vhodné před přijetím vhodných regulačních opatření počkat na výsledky posouzení 3-MCPD a jeho esterů mastných kyselin.

(4)

Glycidylestery mastných kyselin jsou kontaminující látky v potravinách, které se v nejvyšší míře vyskytují v rafinovaných rostlinných olejích a tucích. Glycidylestery mastných kyselin jsou v gastrointestinálním traktu hydrolyzovány na glycidol.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že glycidol je genotoxická a karcinogenní sloučenina. Vzhledem ke genotoxickému a karcinogennímu potenciálu glycidolu uplatnil úřad rozpětí expozice. Ze scénářů expozice u kojenců, batolat a jiných dětí vyplynulo rozpětí expozice v rozmezí od 12 800 do 4 900 a u kojenců, kteří dostávají pouze kojeneckou výživu, rozpětí expozice asi 5 500 až 2 100. Úřad dospěl k závěru, že rozpětí expozice nižší než 25 000 je rizikem pro zdraví. Proto je vhodné stanovit maximální limit pro přítomnost glycidylesterů mastných kyselin v rostlinných olejích a tucích uváděných na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin. Vzhledem k riziku pro zdraví kojenců, batolat a malých dětí je vhodné stanovit přísnější maximální limit pro rostlinné oleje a tuky určené pro výrobu potravin pro malé děti a obilných příkrmů pro kojence a malé děti.

(6)

Aby se předešlo jakýmkoli možným obavám ohledně zdraví kojenců, batolat a malých dětí, zejména s přihlédnutím k možné expozici glycidylesterům mastných kyselin u kojenců krmených výhradně počáteční kojeneckou výživou, je vhodné stanovit zvláštní přísný maximální limit pro počáteční kojeneckou výživu, pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti. Je však zapotřebí ještě více snížit přítomnost glycidylesterů mastných kyselin v počáteční kojenecké výživě, pokračovací kojenecké výživě a potravinách pro zvláštní léčebné účely určených pro kojence a malé děti, a proto je nezbytné maximální limity přezkoumat, jakmile bude k dispozici spolehlivá analytická metoda, aby bylo možné posoudit přísnější limity v zájmu zajištění jejich účinného prosazování.

(7)

Provozovatelům potravinářských podniků by měl být poskytnut dostatek času na přizpůsobení jejich výrobních postupů.

(8)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Potraviny uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, smějí zůstat na trhu do 19. září 2018.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426

(4)  Zápis z 82. plenárního zasedání vědeckého výboru, které se konalo ve dnech 13.–14. února 2017. K dispozici na adrese: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf.

(5)  Společný výbor odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky, 83. zasedání, Řím, 8.–17. listopadu 2016, shrnutí a závěry. K dispozici na adrese: http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf.


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 se oddíl 4: 3-chlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) nahrazuje tímto:

„Oddíl 4: 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) a glycidylestery mastných kyselin

Potraviny (1)

Maximální limit

(μg/kg)

4.1

3-monochlorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1

Hydrolyzované rostlinné bílkoviny (30)

20

4.1.2

Sójová omáčka (30)

20

4.2

Glycidylestery mastných kyselin vyjádřené jako glycidol

 

4.2.1.

Rostlinné oleje a tuky uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin, s výjimkou potravin uvedených v bodě 4.2.2

1 000

4.2.2.

Rostlinné oleje a tuky určené pro výrobu potravin pro malé děti a obilných příkrmů pro kojence a malé děti (3)

500

4.2.3

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (ve formě prášku) (3) (29)

75 do 30.6.2019

50 od 1.7.2019

4.2.4

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (v tekuté formě) (3) (29)

10,0 do 30.6.2019

6,0 od 1.7.2019“


27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/291

ze dne 26. února 2018,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky bifenthrin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2012 (2) schválilo bifenthrin jako účinnou látku v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009. V uvedeném prováděcím nařízení se od žadatele, na jehož žádost se bifenthrin schválil, vyžaduje, aby předložil kromě jiného potvrzující informace o toxicitě reziduí pro necílové členovce a o jejich možnosti rekolonizace, jakož i monitorovací program za účelem posouzení možné bioakumulace a biomagnifikace ve vodním a suchozemském prostředí.

(2)

Dne 29. července 2013 žadatel předložil monitorovací program a jeho výsledky doložil 31. července 2015. Dne 29. července 2014 žadatel předložil dodatečné informace za účelem splnění dalších požadavků na potvrzující údaje. Tyto tři podklady byly zpravodajskému členskému státu Francii předloženy ve stanovené lhůtě.

(3)

Francie tyto další informace a monitorovací program předložené žadatelem posoudila. Předložila své hodnocení ve formě dodatku k návrhu zprávy o posouzení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dne 17. prosince 2014, pokud jde o dodatečné informace za účelem splnění dalších požadavků na potvrzující údaje, a dne 3. listopadu 2015, pokud jde o monitorovací program.

(4)

S uvedenými ostatními členskými státy, žadatelem a úřadem byly provedeny konzultace, a poté byli vyzváni k předložení připomínek k posouzení zpravodajského členského státu. Úřad zveřejnil dne 26. března 2015 (3) technické zprávy shrnující výsledky konzultace týkající se bifenthrinu, pokud jde o dodatečné informace za účelem splnění dalších požadavků na potvrzující údaje, a dne 14. dubna 2016 (4), pokud jde o monitorovací program.

(5)

Návrh zprávy o posouzení, dodatek a technické zprávy úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončeny dne 26. ledna 2018 v podobě zprávy Komise o přezkoumání bifenthrinu. Komise vyzvala žadatele, aby ke zprávě o přezkoumání bifenthrinu podal připomínky. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.

(6)

Komise dospěla k závěru, že předložené informace jsou nedostatečné a že neumožňují dospět k závěru, že v terénu dochází k přiměřené rekolonizaci některých druhů necílových členovců, přičemž jiné možnosti zmírnění těchto rizik nelze reálně uskutečnit. V případě monitorovacího programu navíc není jisté, zda jsou jeho výsledky založené na překrývání technik zmírňování rizika reprezentativní z hlediska zemědělské praxe a dostatečné k posouzení možné bioakumulace a biomagnifikace ve vodním a suchozemském prostředí.

(7)

Aby se zabránilo zjištěnému vysokému riziku pro necílové členovce a zohlednil se potenciál bioakumulace a biomagnifikace ve vodním a suchozemském prostředí, je tedy zapotřebí ještě více omezit podmínky použití bifenthrinu a povolit pouze použití ve sklenících s trvalou konstrukcí.

(8)

Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Členským státům by měl být poskytnut dostatečný čas na změnu nebo odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující bifenthrin.

(10)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících bifenthrin, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději do 19. června 2019.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy nejpozději do 19. června 2018 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku bifenthrin.

Článek 3

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději do 19. června 2019.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 582/2012 ze dne 2. července 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka bifenthrin a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 173, 3.7.2012, s. 3).

(3)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2015:EN-780, 23 s.

(4)  EFSA (European Food Safety Authority), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. EFSA supporting publication 2016:EN-1019, 39 s.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

Znění řádku 23, bifenthrin, v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se ve sloupci „Zvláštní ustanovení“ nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid ve sklenících s trvalou konstrukcí.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bifenthrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

a)

únikům ze skleníků, např. úniku kondenzované vody, vody z drenáže, půdy nebo umělého substrátu, aby se zamezilo rizikům pro vodní a jiné necílové organismy;

b)

ochraně opylujících včelstev záměrně umístěných ve skleníku;

c)

ochraně obsluhy a pracovníků a zajistit, aby podmínky použití v případě potřeby zahrnovaly použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a musí stanovit odpovídající označení přípravků na ochranu rostlin.“


27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/292

ze dne 26. února 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací a pomoc mezi příslušnými orgány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 25 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo, že orgány určené jako příslušné orgány podle nařízení (EU) č. 596/2014 jsou pro účely uvedeného nařízení schopny účinně a včasně spolupracovat a vyměňovat si informace a poskytovat si plnou vzájemnou pomoc, je vhodné stanovit společné postupy a formuláře, které příslušné orgány pro takovouto výměnu informací a pomoc použijí, a to včetně podávání žádostí o pomoc, potvrzení o přijetí a odpovědí na takové žádosti.

(2)

Výměna písemných informací by měla pomáhat příslušnému orgánu při plnění jeho povinností. Ve vhodných případech může dojít k ústní komunikaci, a to i před zasláním písemné žádosti, s cílem poskytnout informace o nadcházející žádosti o pomoc a projednat případné otázky, které by poskytnutí pomoci mohly bránit. V naléhavých případech by mělo být možno ústně sdělit také žádost o pomoc, jestliže její naléhavost není způsobena pozdním jednáním žadatele.

(3)

Nařízení (EU) č. 596/2014 stanoví, že příslušné orgány si mají vyměňovat informace a poskytovat pomoc. Žádosti o pomoc by však měly zahrnovat pořízení výpovědi nebo provedení kontroly na místě či šetření pokud možno pouze v případech, kdy by prostá žádost o výměnu informací nebyla dostačující. Před podáním žádosti o pomoc příslušnému orgánu jiného členského státu se očekává, že příslušný orgán učinil veškerá opatření přiměřeně proveditelná v jeho jurisdikci, avšak je třeba konstatovat, že pro tento orgán nemusí být přiměřeně proveditelné vyčerpat před podáním žádosti všechny metody šetření.

(4)

Nevyžádaná pomoc by měla být poskytována v souladu s nařízením (EU) č. 596/2014, a to i na dobrovolném základě, pokud se příslušný orgán členského státu domnívá, že informace, které má k dispozici, mohou být užitečné pro jiný příslušný orgán.

(5)

Žádost o pomoc podle nařízení (EU) č. 596/2014 by měla poskytovat dostatečné informace o předmětu žádosti, včetně důvodu žádosti a jejích souvislostí, aby mohl dožádaný orgán žádost zpracovat efektivně a rychle. Uvedení skutečností zakládajících podezření by nemělo být považováno za nezbytný předpoklad toho, aby byla žádajícímu orgánu poskytnuta pomoc, pokud jsou požadované informace nezbytné k tomu, aby tento orgán mohl plnit své povinnosti.

(6)

Kromě používání formulářů pro žádost a odpověď na žádost o pomoc by postupy pro spolupráci měly umožňovat a usnadňovat komunikaci, konzultace a interakce mezi žádajícím a dožádaným orgánem v průběhu celého postupu, aby se zajistilo efektivní zpracování žádosti o informace nebo pomoc. Tyto postupy by měly příslušným orgánům také umožnit, aby si navzájem mohly poskytovat zpětnou vazbu ohledně užitečnosti obdržených informací nebo pomoci, výsledků případu, v souvislosti s nímž bylo o pomoc požádáno, a případných problémů, s nimiž se při poskytování těchto informací nebo pomoci setkaly.

(7)

Postupy a formuláře pro výměnu informací a pomoc by měly zajistit důvěrnost vyměňovaných či předávaných informací a soulad s pravidly pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pro volný pohyb těchto údajů.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(9)

V souvislosti s návrhem prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, orgán ESMA nevedl otevřené veřejné konzultace ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení postupů a formulářů, které mají příslušné orgány používat, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu těchto standardů, jelikož jejich adresáty budou pouze příslušné vnitrostátní orgány členských států, a nikoli účastníci trhu.

(10)

Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(11)

V zájmu zajištění hladkého fungování finančních trhů a vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 596/2014 se již používá, je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost a použilo se neprodleně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „zabezpečenými elektronickými prostředky“ rozumí elektronická zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese), uchovávání a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových či optických technologií nebo jakékoli jiné elektromagnetické prostředky zajišťující, že během přenosu zůstane zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.

Článek 2

Kontaktní místa

1.   Příslušné orgány určí kontaktní místa pro účely tohoto nařízení.

2.   Příslušné orgány sdělí údaje o kontaktních místech Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Podle potřeby poskytují orgánu ESMA aktualizované informace.

3.   Orgán ESMA vede seznam kontaktních míst určených příslušnými orgány podle odstavce 1 a podle potřeby tento seznam aktualizuje za účelem jeho použití příslušnými orgány.

Článek 3

Žádost o pomoc

1.   Žádající orgán podá žádost o pomoc písemně poštou, faxem nebo zabezpečenými elektronickými prostředky. Žádost se zasílá kontaktnímu místu, které určil dožádaný orgán podle článku 2.

2.   K podání žádosti o pomoci použije příslušný orgán formulář uvedený v příloze I, přičemž:

a)

uvede podrobnosti o příslušných informacích, které žádající orgán od dožádaného orgánu požaduje;

b)

v příslušných případech vymezí otázky související s důvěrností informací, které mohou být získány.

3.   Žádající orgán může k žádosti přiložit jakýkoliv dokument nebo podpůrný materiál, který považuje za nezbytný pro podpoření žádosti.

4.   V naléhavých případech může žádající orgán podat žádost o pomoc ústně. Pokud se s dožádaným orgánem nedohodne jinak, musí být následně ústní žádost bez zbytečného odkladu potvrzena písemně pomocí prostředků uvedených v odstavci 1.

Článek 4

Potvrzení o přijetí

Do 10 pracovních dnů od obdržení písemné žádosti o pomoc dožádaný orgán zašle poštou, faxem či zabezpečenými elektronickými prostředky potvrzení o přijetí kontaktnímu místu určenému podle článku 2, není-li v žádosti stanoveno jinak. Toto potvrzení o přijetí se vyhotovuje na formuláři stanoveném v příloze II, a pokud je to možné, uvádí se v něm odhadovaný termín odpovědi.

Článek 5

Odpověď na žádost o pomoc

1.   Dožádaný orgán odpoví na žádost o pomoc písemně poštou, faxem nebo zabezpečenými elektronickými prostředky. Odpověď se zasílá kontaktnímu místu určenému podle článku 2, není-li v žádosti stanoveno jinak.

2.   Dožádaný orgán odpoví na žádost o pomoc na formuláři uvedeném v příloze III, přičemž:

a)

co nejdříve požádá o další vyjasnění v jakékoli podobě, jestliže má pochybnosti týkající se přesně požadovaných informací;

b)

přijme veškerá přiměřená opatření v rámci svých pravomocí za účelem poskytnutí požadované pomoci;

c)

vyřídí žádosti o pomoc neprodleně a způsobem, který zajistí, že veškerá nezbytná regulační opatření budou provedena rychle, přičemž se zohlední složitost žádosti a potřeba zapojení třetích stran nebo jiného příslušného orgánu.

3.   Pokud dožádaný orgán odmítne na žádost o pomoc v plném rozsahu nebo částečně jednat, uvědomí žádající orgán o svém rozhodnutí co nejdříve, a to písemně nebo ústně. Dožádaný orgán rovněž poskytne písemnou odpověď v souladu s odstavcem 1, v níž uvede, na které z výjimek podle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014 je jeho odmítnutí založeno.

Článek 6

Postupy pro zasílání a vyřizování žádostí o pomoc

1.   Ve věcech žádosti o pomoc a odpovědi na ni spolu žádající a dožádaný orgán komunikují pomocí nejrychlejších prostředků, přičemž náležitě zohledňují důvěrnost sdělení, dobu korespondence, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany žádajícího orgánu. Žádající orgán zejména bezodkladně odpoví na všechny žádosti dožádaného orgánu o upřesnění.

2.   Pokud se dožádaný orgán dozví o okolnostech, které by mohly vést ke zpoždění o více než 10 pracovních dnů oproti odhadovanému datu odpovědi, oznámí to bez zbytečného prodlení žádajícímu orgánu.

3.   Ve vhodných případech poskytuje dožádaný orgán pravidelnou zpětnou vazbu o postupu dosud nevyřízené žádosti, včetně revidovaných odhadů plánovaného data odpovědi žádajícímu orgánu.

4.   Pokud žádající orgán označil žádost jako naléhavou, příslušné orgány se navzájem konzultují ohledně četnosti, s níž bude dožádaný orgán podávat žádajícímu orgánu aktualizované informace.

5.   Dožádaný a žádající orgán spolupracují na vyřešení případných obtíží, jež mohou při vyřizování žádosti vzniknout.

Článek 7

Postup pro žádosti o pořízení výpovědi od určité osoby

1.   Pokud žádající orgán do své žádosti zahrne žádost o pořízení výpovědi od určité osoby v rámci šetření nebo kontroly, dožádaný a žádající orgán s výhradou stávajících právních omezení nebo překážek a případných rozdílů v procesních požadavcích posoudí a vezmou v úvahu tyto prvky:

a)

práva osob, od kterých se budou pořizovat výpovědi, v příslušných případech včetně jakýchkoli otázek týkajících se výpovědi ve vlastní neprospěch;

b)

povahu účasti pracovníků žádajícího orgánu (jako pozorovatelů nebo jako aktivních účastníků);

c)

úlohu pracovníků dožádaného a žádajícího orgánu při pořizování výpovědi;

d)

zda má osoba, od níž má být výpověď pořízena, právo na právního zástupce, a pokud ano, rozsah pomoci daného zástupce během pořizování výpovědi, a to včetně pomoci vztahující se k jakýmkoli záznamům nebo zprávě o výpovědi;

e)

zda má být výpověď pořízena na dobrovolném, nebo nuceném základě, pokud takové rozlišení existuje;

f)

zda je osoba, od níž má být výpověď pořízena, na základě informací dostupných v době žádosti svědkem, nebo podezřelou osobou, pokud takové rozlišení existuje;

g)

zda by na základě informací dostupných v době žádosti výpověď mohla být nebo je určena k použití v trestním řízení;

h)

přípustnost výpovědi v jurisdikci žádajícího orgánu;

i)

zaznamenání výpovědi a platné postupy, včetně toho, zda bude zaznamenání probíhat současně, nebo zda bude mít podobu písemného shrnutí ve formě zápisu, či se bude jednat o zvukový či audiovizuální záznam;

j)

postupy pro osvědčení nebo potvrzení výpovědi osobami poskytujícími výpověď, včetně toho, zda k tomu dojde po pořízení výpovědi, a

k)

postup pro předání výpovědi dožádaným orgánem žádajícímu orgánu, včetně formátu a časového rozvrhu.

2.   Dožádaný a žádající orgán zajistí, že jsou přijata opatření, aby jejich pracovníci mohli postupovat efektivně, a to včetně opatření, která jejich pracovníkům umožní dohodnout se na veškerých dalších informacích, které mohou být nezbytné, včetně těchto prvků:

a)

plánování dat;

b)

seznamu otázek, které mají být položeny osobě, od níž se pořizuje výpověď;

c)

cestovních ujednání, včetně zajištění toho, že dožádaný a žádající orgán jsou schopny se sejít, aby danou záležitost projednaly před pořízením výpovědi, a

d)

jazykového režimu.

Článek 8

Postup pro žádosti o šetření nebo kontrolu na místě

1.   Jestliže je podána žádost o provedení šetření nebo kontroly na místě podle čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 596/2014, žádající a dožádaný orgán se vzájemně konzultují o nejlepším způsobu účinného vyřízení žádosti o pomoc s ohledem na čl. 25 odst. 6 třetí pododstavec písm. a) až e) nařízení (EU) č. 596/2014, včetně výhod provedení společného šetření nebo společné kontroly na místě.

2.   Dožádaný orgán průběžně informuje žádající orgán o postupu šetření nebo kontroly na místě a svá zjištění předává žádajícímu orgánu dostatečně včas.

3.   Při rozhodování o tom, zda zahájit společné šetření nebo společnou kontrolu na místě, zohlední žádající a dožádaný orgán alespoň tyto prvky:

a)

obsah veškerých žádostí o pomoc obdržených od žádajícího orgánu, včetně případných návrhů týkajících se vhodnosti provést šetření nebo kontrolu na místě společně;

b)

zda provádí své vlastní šetření týkající se záležitosti s přeshraničními dopady odděleně a zda by nebylo vhodnější danou záležitost řešit prostřednictvím spolupráce;

c)

právní a regulační rámec v každé z jejich jurisdikcí, aby se zajistilo, že jsou si oba orgány dobře vědomy možných překážek a právních omezení ohledně provádění společného šetření nebo společné kontroly na místě a jakýchkoli řízení, jež mohou následovat, včetně veškerých otázek týkajících se zásady ne bis in idem;

d)

řízení a vedení potřebné pro šetření nebo kontrolu na místě;

e)

pravděpodobnost, že se dohodnou na skutkových zjištěních;

f)

přidělení zdrojů a jmenování pracovníků pověřených prováděním šetření nebo kontrol na místě;

g)

možnost vypracování společného akčního plánu a časové rozvržení práce každého orgánu;

h)

určení opatření, která mají být provedena každým z orgánů, společně či jednotlivě;

i)

vzájemné sdílení shromážděných informací a podávání zpráv o výsledcích jednotlivých provedených opatření a

j)

další otázky týkající se jednotlivých případů.

4.   V případě, že se žádající a dožádaný orgán rozhodnou provést společné šetření nebo společnou kontrolu na místě, pak:

a)

se dohodnou na postupech jejich vedení a uzavření;

b)

vedou průběžný dialog za účelem koordinace procesu shromažďování informací a zjišťování skutečností;

c)

navzájem úzce spolupracují, pokud jde o provádění společného šetření nebo společné kontroly na místě;

d)

poskytují si navzájem pomoc, pokud jde o následné vykonávací řízení, v právně přípustném rozsahu, včetně koordinace jakéhokoli řízení nebo jiného opatření při provádění výkonu rozhodnutí (správního, občanskoprávního nebo trestněprávního) týkajícího se výsledku společného šetření nebo společné kontroly na místě, nebo v příslušných případech vyhlídek na smír;

e)

určí konkrétní právní ustanovení, která upravují předmět společného šetření nebo společné kontroly na místě;

f)

v příslušných případech zváží alespoň tyto prvky:

1)

vypracování společného akčního plánu, který stanoví mimo jiné podstatu, povahu a časové rozvržení opatření, která mají být přijata, a to včetně mezníků a rozdělení odpovědnosti za dodání výsledků práce a s ohledem na priority každého orgánu;

2)

určení a posouzení veškerých právních omezení nebo překážek a veškerých rozdílů v postupech týkajících se šetření nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo jakéhokoli jiného řízení, včetně práv každé osoby, která je předmětem šetření;

3)

určení a posouzení konkrétních právních profesních výsad, které mohou mít dopad na vyšetřovací řízení, jakož i na vykonávací řízení, včetně výpovědi ve vlastní neprospěch;

4)

strategii týkající se veřejnosti a tisku a

5)

zamýšlené použití vyměňovaných informací.

Článek 9

Postupy pro pomoc při vymáhání peněžitých sankcí

1.   Jestliže je podána žádost o pomoc při vymáhání peněžitých sankcí podle čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 596/2014, žádající a dožádaný orgán se vzájemně konzultují o nejlepším způsobu účinného vyřízení žádosti. Orgány při tom vezmou v úvahu opatření již přijatá žádajícím orgánem v jeho jurisdikci a vnitrostátní rámec dožádaného orgánu, pokud jde o vymáhání sankcí.

2.   Dožádaný orgán poskytne pomoc nebo zpřístupní veškeré informace požadované pro účely tohoto článku v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy. V případě, že požadovaná pomoc může být poskytnuta jiným orgánem či příslušným orgánem členského státu, ve kterém sídlí dožádaný orgán, nebo mohou být těmto jiným orgánům k dispozici požadované informace, pak dožádaný orgán poskytne žádajícímu orgánu informace potřebné k navázání přímého kontaktu mezi žádajícím orgánem a tímto jiným orgánem či příslušným orgánem, který by mohl požadované informace poskytnout, v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 10

Nevyžádaná výměna informací

1.   Pro účely předání nevyžádaných informací podle čl. 16 odst. 4 a čl. 25 odst. 5 nařízení (EU) č. 596/2014, nebo má-li příslušný orgán informace, které by podle jeho názoru mohly pomoci jinému příslušnému orgánu při výkonu jeho povinností podle nařízení (EU) č. 596/2014, předá tyto informace písemně poštou, faxem či zabezpečenými elektronickými prostředky kontaktnímu místu příslušného orgánu určenému podle článku 2.

2.   Pokud se příslušný orgán zasílající informace domnívá, že by tyto informace měly být předány naléhavě, může druhý orgán informovat ústně za předpokladu, že následné předání informací se provede písemně a bez zbytečného prodlení.

3.   Příslušný orgán zasílající informace bez vyžádání tak učiní prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze IV a upozorní zejména na otázky související s důvěrností informací.

Článek 11

Omezení a přípustné použití informací

1.   Žádající a dožádaný orgán zahrnou do jakékoli žádosti o pomoc, odpovědi na žádost o pomoc nebo předání nevyžádaných informací v souladu s formuláři uvedenými v přílohách příslušné varování týkající se důvěrnosti.

2.   Pokud je k vyřízení žádosti třeba, aby dožádaný orgán zveřejnil skutečnost, že žádající orgán podal žádost, zveřejní ji dožádaný orgán po projednání povahy a rozsahu požadovaného zveřejnění s žádajícím orgánem a po získání jeho souhlasu s tímto zveřejněním. Jestliže žádající orgán neudělí souhlas se zveřejněním, dožádaný orgán na danou žádost nejedná a žádající orgán může svou žádost stáhnout nebo odložit, dokud není schopen tento souhlas se zveřejněním poskytnout.

3.   Informace poskytnuté v souladu s článkem 10 se použijí pouze pro účely zajištění splnění nebo vykonání ustanovení nařízení (EU) č. 596/2014, mimo jiné včetně zahájení nebo vedení trestních, správních, občanskoprávních či disciplinárních řízení vyplývajících z porušení ustanovení uvedeného nařízení nebo pomoci při těchto řízeních.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA IV

Image Text obrazu Image Text obrazu

ROZHODNUTÍ

27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/50


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/293

ze dne 26. února 2018,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1),

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.

(2)

Dne 22. prosince 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2397 (2017), v níž vyjádřila své nejhlubší znepokojení nad vypuštěním balistické rakety, jež Korejská lidově demokratická republika (KLDR) provedla dne 28. listopadu 2017 v rozporu se stávajícími rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, a nad nebezpečím, které to představuje pro mír a stabilitu v regionu i mimo něj, a rozhodla, že nadále existuje jednoznačná hrozba pro mezinárodní mír a bezpečnost.

(3)

Rada bezpečnosti OSN konstatovala, že výnosy z obchodu KLDR se zbožím z jednotlivých odvětví a příjmy pracovníků KLDR působících v zahraničí přispívají, kromě dalších příjmů, k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní a balistických raket, a vyjádřila velké znepokojení nad tím, že na tyto programy jsou za nesmírnou cenu a na úkor obyvatel KLDR vynakládány prostředky, jež jsou kriticky zapotřebí.

(4)

Rada bezpečnosti OSN rozhodla o rozšíření stávajících omezujících opatření v řadě odvětví včetně dodávek ropy a všech rafinovaných ropných produktů do KLDR a zavedla nové zákazy v řadě odvětví včetně dodávek potravin a zemědělských produktů, strojů, elektrického zařízení, zeminy a kamene a dřeva z KLDR a zákazy dodávek všech průmyslových strojů, dopravních prostředků a železa, oceli a dalších kovů do KLDR.

(5)

Rada bezpečnosti OSN rovněž stanovila pravomoci, pokud jde o zajištění, kontrolu a zmrazení každého plavidla, u nějž se má za to, že porušuje stávající rezoluce Rady bezpečnosti OSN, jakož i pravomoc požadovat repatriaci všech pracovníků KLDR působících v zahraničí, s výhradou platného vnitrostátního a mezinárodního práva.

(6)

Položky týkající se tří osob a jednoho subjektu, které byly označeny Radou bezpečnosti OSN a doplněny do přílohy I rozhodnutí (SZBP) 2016/849, by měly být vyňaty z přílohy II uvedeného rozhodnutí, v níž jsou uvedeny osoby a subjekty označené samostatně Radou.

(7)

K provedení určitých opatření uvedených v tomto rozhodnutí je zapotřebí další činnosti Unie.

(8)

Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění takto:

1)

V článku 9 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod všech rafinovaných ropných produktů do KLDR, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, státními příslušníky členských států nebo přes území nebo z území členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států, letadel zaregistrovaných v členských státech či produktovodů, železničních tratí nebo vozidel členských států.

3.   Odchylně od zákazu uvedeného v odstavci 2, pokud objem dodávek, prodeje nebo převodu rafinovaných ropných produktů, včetně motorové nafty a kerosinu, do KLDR nepřesáhne 500 000 barelů během dvanáctiměsíčního období začínajícího dne 1. ledna 2018 a v následujících dvanáctiměsíčních obdobích, může příslušný orgán členského státu v konkrétním případě povolit dodávky, prodej nebo převod rafinovaných ropných produktů do KLDR, pokud příslušný orgán stanovil, že dodávky, prodej nebo převod jsou určeny výhradně pro humanitární účely, a za předpokladu že:

a)

členský stát informuje Výbor pro sankce každých 30 dnů o objemu takové dodávky, prodeje nebo převodu rafinovaných ropných produktů do KLDR včetně informací o všech stranách dané transakce;

b)

do dodávky, prodeje nebo převodu těchto rafinovaných ropných produktů nejsou zapojeny osoby spojené s jaderným programem KLDR nebo jejím programem balistických raket nebo jinými činnostmi zakázanými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017), včetně označených osob či subjektů, a

c)

dodávka, prodej nebo převod rafinovaných ropných produktů nesouvisejí s vytvářením příjmu pro jaderný program nebo program balistických raket KLDR ani jiné činnosti zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017).“

2)

V článku 9a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zakazuje se nákup mořských plodů z KLDR a nabývání rybolovných práv, ať již pocházejí z území KLDR či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech.“

3)

Článek 9b se nahrazuje tímto:

„Článek 9b

1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod veškeré ropy do KLDR, ať již pochází z území členských států či nikoli, státními příslušníky členských států anebo přes území nebo z území členských států, nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států, letadel zaregistrovaných v členských státech či produktovodů, železničních tratí nebo vozidel členských států.

2.   Odchylně od odstavce 1 se zákaz uvedený v odstavci 1 nepoužije, pokud členský stát stanoví, že dodávky, prodej nebo převod ropy do KLDR je určen výhradně pro humanitární účely a Výbor pro sankce v konkrétním případě předem tuto zásilku schválil v souladu s odstavcem 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017).

3.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se tento článek vztahuje.“

5)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 9d

1.   Zakazuje se přímý i nepřímý nákup potravin a zemědělských produktů, strojů, elektrického zařízení, zeminy a kamene včetně magnezitu a magnézie, dřeva a plavidel z KLDR nebo od jejích státních příslušníků, ať již pocházejí z území KLDR či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států nebo letadel zaregistrovaných v členských státech.

2.   Zákazem uvedeným v odstavci 1 není do dne 21. ledna 2018 dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 22. prosince 2017. Podrobné informace týkající se každé zásilky musí být oznámeny Výboru pro sankce do 5. února 2018.

3.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se vztahuje odstavec 1.

Článek 9e

1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod všech průmyslových strojů, dopravních prostředků, železa, oceli a dalších kovů do KLDR, ať již pocházejí z území členských států či nikoli, státními příslušníky členských států anebo přes území členských států, nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států, letadel zaregistrovaných v členských státech či produktovodů, železničních tratí nebo vozidel členských států.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na poskytování náhradních díků potřebných k zachování bezpečného provozu letadel KLDR pro přepravu osob.

3.   Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se tento článek vztahuje.“

5)

Článek 16 se mění takto:

a)

odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy spolupracují při kontrolách podle odstavců 1 až 3.

Členské státy zahájí co nejdříve a náležitým způsobem spolupráci s jiným státem, který má k dispozici informace vyvolávající podezření, že se KLDR pokouší přímo či nepřímo dodat, prodat, převést nebo koupit nedovolený náklad, pokud tento stát žádá o další informace o námořní dopravě a o přepravě, mimo jiné s cílem určit, zda daná věc, zboží nebo produkt pocházejí z KLDR.“

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit a odstranit, například zničením, znehodnocením k zamezení dalšímu provozu nebo použití, uskladněním nebo převozem za účelem odstranění do státu, který není státem původu ani určení, věci, jejichž dodávky, prodej, převod nebo vývoz jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017) a které byly zjištěny při kontrole, v souladu se svými závazky podle platného mezinárodního práva.“.

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 18b

1.   Členské státy zajistí, zkontrolují a zabaví kterékoli plavidlo, které se nachází v jejich přístavech, a mohou zajistit, zkontrolovat a zabavit kterékoli plavidlo, které podléhá jejich jurisdikci a nachází se v jejich teritoriálních vodách, u něhož existují dostatečné důvody se domnívat, že bylo zapojeno do činností, nebo do přepravy věcí, které jsou zakázány na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017).

2.   Ustanovení týkající se zabavení plavidel uvedené v odstavci 1 pozbývají použitelnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy bylo plavidlo zabaveno, pokud Výbor pro sankce v konkrétních případech a na žádost státu vlajky rozhodne, že byla přijata dostatečná opatření k zamezení tomu, aby dané plavidlo v budoucnu přispívalo k porušování rezolucí Rady bezpečnosti OSN uvedených v odstavci 1.

3.   Členské státy zruší registraci kterémukoliv plavidlu, u něhož existují dostatečné důvody se domnívat, že bylo zapojeno do činností, nebo do přepravy věcí, které jsou zakázány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017).

4.   Zakazuje se poskytování služeb v oblasti klasifikace plavidel plavidlům uvedeným v příloze VI státními příslušníky členských států nebo z území členských států, ledaže Výbor pro sankce v konkrétním případě předem udělil povolení.

5.   Zakazuje se poskytování pojišťovacích nebo zajišťovacích služeb plavidlům uvedeným v příloze VI státními příslušníky členských států nebo z území členských států.

6.   Odstavce 4 a 5 se nepoužijí, pokud Výbor pro sankce v konkrétním případě rozhodl, že dané plavidlo je používáno k činnostem určeným výlučně pro účely obživy, které osoby nebo subjekty KLDR nevyužijí k získání příjmů, nebo k činnostem určeným výlučně k humanitárním účelům.

7.   Příloha VI obsahuje plavidla podle odstavců 4 a 5 tohoto článku, u nichž existují dostatečné důvody se domnívat, že byla zapojena do činností, nebo do přepravy věcí, které jsou zakázány na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017).“

7)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Členské státy zruší registraci každému plavidlu, které vlastní, ovládá nebo provozuje KLDR, a nezaregistrují žádné plavidlo, kterému registraci zrušil jiný stát, ledaže Výbor pro sankce v konkrétním případě předem udělil povolení.“

8)

V článku 26a se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Členské státy okamžitě, nejpozději však do 21. prosince 2019, repatriují do KLDR všechny státní příslušníky KLDR získávající příjmy v jurisdikci těchto členských států a všechny vládní atašé KLDR pro dohled nad bezpečností, kteří sledují pracovníky KLDR v zahraničí, pokud daný členský stát nestanoví, že státní příslušník KLDR je jeho vlastním státním příslušníkem nebo státním příslušníkem KLDR, jehož repatriace je zakázaná, s výhradou platného vnitrostátního a mezinárodního práva, včetně mezinárodního uprchlického práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv, a Dohody o sídle Organizace spojených národů a Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů.“

9)

Článek 32 se nahrazuje tímto:

„Článek 32

Žádné nároky, jako jsou nároky na náhradu škody nebo jiný nárok tohoto druhu, například nároky na kompenzaci nebo nároky v rámci záruky, zejména nároky na prodloužení platnosti nebo vyplacení dluhopisu, záruky nebo náhradu škody, jako jsou finanční záruky a finanční odškodnění v jakékoli podobě, v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017), včetně opatření Unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření, na která se vztahuje toto rozhodnutí, nebo v souladu či ve spojitosti s nimi se nepřiznají:

a)

označeným osobám nebo subjektům uvedeným v přílohách I, II, III, IV, V nebo VI;

b)

jiným osobám nebo subjektům v KLDR, včetně vlády KLDR a jejích veřejných orgánů, podniků a institucí;

c)

osobám nebo subjektům jednajícím prostřednictvím osob nebo subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) nebo v jejich prospěch; ani

d)

vlastníkům nebo nájemcům plavidla, které bylo zajištěno nebo zabaveno podle čl. 18b odst. 1 nebo jehož registrace byla zrušena podle čl. 18b odst. 3 nebo které je uvedeno na seznamu obsaženém v příloze VI.“

10)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 32a

Opatření uložená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) a 2397 (2017) se nepoužijí, pokud jakkoli brání činnostem diplomatických nebo konzulárních misí v KLDR podle Vídeňských úmluv o diplomatických a konzulárních stycích.“

11)

V článku 33 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Rada provede změny příloh I a IV na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce.

2.   Rada na základě jednomyslnosti a na návrh členských států nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vyhotovuje seznamy obsažené v přílohách II, III, V nebo VI a přijímá jejich změny.“

12)

V článku 34 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Rozhodne-li Rada, že se na osobu nebo subjekt vztahují opatření podle nebo čl. 18b odst. 4 nebo 5, čl. 23 odst. 1 písm. b) nebo c) anebo čl. 27 odst. 1 písm. b), c) nebo d), změní odpovídajícím způsobem přílohy II, III, IV nebo VI.“

13)

Článek 36a se nahrazuje tímto:

„Článek 36a

Odchylně od opatření uložených rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) nebo 2397 (2017) a za předpokladu, že Výbor pro sankce rozhodl, že pro usnadnění práce mezinárodních a nevládních organizací provádějících v KLDR činnosti v oblasti pomoci a podpory ve prospěch tamního civilního obyvatelstva nebo pro jakýkoli jiný účel, který je v souladu s cíli uvedených rezolucí Rady bezpečnosti OSN, je nezbytná výjimka, udělí příslušný orgán členského státu potřebné povolení.“

14)

Příloha II se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

15)

Příloha IV se nahrazuje zněním obsaženým v příloze II tohoto rozhodnutí.

16)

Text obsažený v příloze III tohoto rozhodnutí se připojuje jako příloha VI.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.


PŘÍLOHA I

Ze seznamu obsaženého v příloze II rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se vypouštějí položky týkající se této osoby a tohoto subjektu:

I.

Osoby a subjekty odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osoby či subjekty jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjekty, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány

A.

Osoby

23.

PAK Yong Sik

31.

KIM Jong Sik

B.

Subjekty

5.

Ministerstvo lidových ozbrojených sil

II.

Osoby a subjekty poskytující finanční služby, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení

5.

CHOE Chun-Sik


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA IV

SEZNAM PLAVIDEL PODLE ČL. 18a ODST. 6

A.

Plavidla s odebranou vlajkou

B.

Plavidla nasměrovaná do přístavu

C.

Plavidla se zrušenou registrací

D.

Plavidla se zákazem vstupu do přístavů

1.

Jméno: PETREL 8

Další informace

Číslo IMO: 9562233. Číslo MMSI: 620233000

2.

Jméno: HAO FAN 6

Další informace

Číslo IMO: 8628597. Číslo MMSI: 341985000

3.

Jméno: TONG SAN 2

Další informace

Číslo IMO: 8937675. Číslo MMSI: 445539000

4.

Jméno: JIE SHUN

Další informace

Číslo IMO: 8518780. Číslo MMSI: 514569000

5.

Jméno: BILLIONS NO. 18

Další informace

Číslo IMO: 9191773

6.

Jméno: UL JI BONG 6

Další informace

Číslo IMO: 9114555

7.

Jméno: RUNG RA 2

Další informace

Číslo IMO: 9020534

8.

Jméno: RYE SONG GANG 1

Další informace

Číslo IMO: 7389704

E.

Plavidla podléhající zmrazení majetku

“.

PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA VI

SEZNAM PLAVIDEL PODLE ČL. 18b ODST. 7


27.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/58


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/294

ze dne 26. února 2018,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/259 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 ve spojení s čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. února 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/259 (1).

(2)

Rozhodnutí (SZBP) 2015/259 stanoví prováděcí období u činností podle čl. 1 odst. 2 uvedeného rozhodnutí na 36 měsíců ode dne uzavření finanční dohody podle čl. 3 odst. 3 uvedeného rozhodnutí.

(3)

Prováděcí subjekt (technický sekretariát OPCW) požádal dne 17. ledna 2018 Unii o prodloužení prováděcího období rozhodnutí (SZBP) 2015/259 o devět měsíců, aby bylo možno pokračovat v provádění činností po sni pozbytí platnosti podle čl. 5 odst. 2 uvedeného rozhodnutí.

(4)

Požadovaná změna rozhodnutí (SZBP) 2015/259 se týká čl. 5 odst. 2 uvedeného rozhodnutí a přílohy k němu, zejména pokud jde o popis některých projektových činností, jenž by měl být upraven.

(5)

Pokračování činností podle čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (SZBP) 2015/259, jak je konkrétně uvedeno v žádosti technického sekretariátu OPCW ze dne 17. ledna 2018, je možné bez jakýchkoli dopadů na zdroje.

(6)

Rozhodnutí (SZBP) 2015/259 by proto mělo být změněno, aby mohlo pokračovat provádění činností v něm uvedených, a to odpovídajícím prodloužením jeho platnosti,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2015/259 se mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pozbývá platnosti 45 měsíců ode dne uzavření finanční dohody uvedené v čl. 3 odst. 3.“

2)

V příloze pod nadpisem „Projekt I – Vnitrostátní provádění a ověřování“, v oddíle „Činnosti“, se poslední věta popisu činnosti „1. Regionální kurz odborné přípravy pro celní orgány států, které jsou stranami úmluvy, zaměřené na technické aspekty režimu převodů podle úmluvy“ nahrazuje tímto:

„Tuto odbornou přípravu uspořádá v africkém regionu útvar technického sekretariátu pro podporu při provádění, jemuž bude poskytovat technické poradenství útvar pro prohlášení.“

3)

V příloze pod nadpisem „Projekt I – Vnitrostátní provádění a ověřování“, v oddíle „Činnosti“, se poslední dvě věty popisu činnosti „10. Využití poznatků získaných v rámci mise v Sýrii“ nahrazují tímto:

„Aby tento proces proběhl co nejúčinněji, navrhuje se, aby sekretariát uspořádal interní pracovní seminář s cílem přezkoumat a analyzovat získané poznatky a co nejdříve je provést v praxi. Výsledky tohoto semináře by měly zahrnovat určení a provádění příslušných programů odborné přípravy, jakož i pořízení doporučeného vybavení určeného v rámci semináře.“

4)

V příloze pod nadpisem „Projekt V – Univerzální platnost a osvěta“, v oddíle „Činnosti“, se první věta popisu činnosti „2. Příprava výstavy týkající se OPCW“ nahrazuje tímto:

„Ve spolupráci s vědeckými a mírovými muzei připravit profesionální prezenční i internetovou výstavu týkající se OPCW a úmluvy, kterou lze vyžít při příslušných zasedáních, konferencích atd.“

5)

V příloze pod nadpisem „Projekt V – Univerzální platnost a osvěta“, v oddíle „Činnosti“, se popis činnosti „3. Osvěta zaměřená na mladé lidi“ nahrazuje tímto:

„Osvětová činnost zaměřená na mladé lidi (ve věku 15 až 25 let) s cílem zvýšit povědomí o OPCW a úmluvě a vést mladé lidi k tomu, aby se zajímali o možnosti budoucího pracovního uplatnění v oblastech a odvětvích na mezinárodní úrovni. Součástí bude osvěta prostřednictvím videoblogů a vytvoření komunikačních materiálů zaměřených na mladé lidi.“

6)

V příloze pod nadpisem „Projekt V – Univerzální platnost a osvěta“, v oddíle „Činnosti“, se popis činnosti „4. V souvislosti s univerzální platností usnadnění státům, které nejsou stranami úmluvy, aby se k ní připojily“ nahrazuje tímto:

„Vzhledem ke skutečnosti, že stranou úmluvy není pouze několik států, a k cíli, jímž je prosazovat přistoupení k úmluvě v kontextu závazku států k odzbrojení a mezinárodní spolupráci, se technický sekretariát OPCW zaměří na dvoustranná a informační setkání se státy, které nejsou stranami úmluvy, a poskytování finanční podpory účastníkům akcí OPCW ze států, které nejsou stranami úmluvy.“

7)

V příloze pod nadpisem „Projekt V – Univerzální platnost a osvěta“, v oddíle „Činnosti“, se poslední věta popisu činnosti „5. Podpora účasti nevládních organizací na činnostech OPCW“ nahrazuje tímto:

„Tento návrh zajistí základní příspěvek na dopravu a ubytování zástupců nevládních organizací ze států s rozvíjejícím se nebo transformujícím se hospodářstvím, aby se mohli zúčastnit všech konferencí států, které jsou stranami úmluvy, v roce 2015, 2016, 2017 a 2018.“

8)

V příloze pod nadpisem „Projekt VI – Program zaměřený na Afriku“, v oddíle „Činnosti“, se popis činnosti „4. Součinnost a partnerství pro účinné provádění“ nahrazuje tímto:

„Cílem činnosti je jednak posílit schopnost vnitrostátních orgánů příslušných pro oblast úmluvy oslovovat vnitrostátní zúčastněné strany a jednak prosazovat zapojení zúčastněných agentur či subjektů do podpory provádění úmluvy. Jedná se o vnitrostátní průmyslová sdružení, regionální či subregionální organizace, vzdělávací instituce pro celní orgány, laboratoře a akademické instituce. Tato činnost umožní státům z afrického regionu, které jsou stranami úmluvy, sdílet postupy a podnítí vzájemnou podporu mezi jednotlivými státy. Účastníkům z afrických států, které jsou stranami úmluvy, bude poskytnuta finanční podpora na účast na zasedání vnitrostátních orgánů konající se v ústředí OPCW v Haagu.“

9)

V příloze pod nadpisem „Projekt VI – Program zaměřený na Afriku“, v oddíle „Činnosti“, se poslední věta popisu činnosti „5. Kurz(y) rozvoje analytických dovedností“ nahrazuje tímto:

„Kurzy jsou realizovány s podporou Verifinu, uznávané instituce vybrané v transparentním výběrovém řízení, s nímž OPCW uzavřela dohodu na dobu pěti let, a s podporou tuniského Národního výzkumného ústavu pro fyzikální a chemickou analýzu (INRAP).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. února 2018.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/259 ze dne 17. února 2015 na podporu činnosti Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 43, 18.2.2015, s. 14).