ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 32

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
6. února 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/171 ze dne 19. října 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro limit podstatnosti úvěrového závazku po splatnosti ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/172 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/173 ze dne 29. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936, pokud jde o aktualizaci kódů kombinované nomenklatury uvedených v příloze I uvedeného nařízení

12

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/174 ze dne 2. února 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2019, které se týkají mezigeneračního přenosu znevýhodnění, složení domácností a vývoje příjmů ( 1 )

35

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/175 ze dne 2. února 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

48

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/176 ze dne 29. ledna 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHP

50

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2018/177 ze dne 2. února 2018 týkající se prvků, jež mají být zahrnuty do technických, právních a finančních ujednání mezi členskými státy pro účely uplatňování mechanismu solidarity podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

6.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/171

ze dne 19. října 2017,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro limit podstatnosti úvěrového závazku po splatnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména čl. 178 odst. 6 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jelikož jsou tržní a ekonomické podmínky v téže jurisdikci podobné, měly by příslušné orgány pro všechny instituce ve své příslušné jurisdikci stanovit pro posouzení podstatnosti úvěrového závazku podle čl. 178 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 jediný limit. Takovýto limit podstatnosti, jenž by měl v průběhu času zůstat konzistentní, má další přínos v podobě větší porovnatelnosti kapitálových požadavků mezi institucemi v téže jurisdikci.

(2)

Na jedné straně částka, kterou lze považovat za podstatnou, závisí na výši celkového úvěrového závazku. Na straně druhé mají instituce tendenci považovat veškeré částky pod určitou úrovní za nepodstatné, bez ohledu na jejich vztah k celkovému úvěrovému závazku. Limit podstatnosti by měl proto mít dvě složky: absolutní složku (absolutní částku) a relativní složku (procentní podíl na celkovém úvěrovém závazku, který představuje částka po splatnosti). Úvěrový závazek po splatnosti by tudíž měl být považován za podstatný, dojde-li k překročení limitu vyjádřeného jako absolutní částka i limitu vyjádřeného jako procento.

(3)

Mezi různými dlužníky existují významné rozdíly v průměrném příjmu a průměrných částkách úvěrových závazků. Limity podstatnosti by proto měly být odpovídajícím způsobem diferencovány a pro retailové expozice a pro veškeré ostatní expozice by měly být stanoveny odlišné absolutní složky limitu.

(4)

Limit podstatnosti by měl být přizpůsoben místním podmínkám každé jurisdikce. Rozdílné ekonomické podmínky včetně různých úrovní cen v různých jurisdikcích odůvodňují variaci absolutní složky limitu podstatnosti podle jurisdikce. Ve vztahu k relativní složce je však taková diferenciace odůvodněná jen zřídka. Relativní složka by proto měla být v zásadě ve všech jurisdikcích stejná, avšak pro absolutní složku by měla být umožněna určitá flexibilita. To příslušným orgánům umožní stanovit limit podstatnosti na vhodné úrovni do výše specifikovaného maxima, s ohledem na specifické podmínky v jejich příslušné jurisdikci.

(5)

Přestože by podmínky pro stanovení limitu podstatnosti měly být v různých jurisdikcích v Unii harmonizovány, mělo by být umožněno zachovat v úrovních limitů platných v různých jurisdikcích určité rozdíly odrážející různé úrovně rizika, které relevantní příslušné orgány na základě specifických tržních podmínek své země považují za přiměřené. Vhodnou úroveň limitu podstatnosti proto může být nezbytné projednat v rámci různých kolegií orgánů dohledu.

(6)

Limit podstatnosti může mít významný dopad na výpočet kapitálových požadavků a očekávaných ztrát všech institucí v relevantní jurisdikci, a to bez ohledu na metodu výpočtu. Z těchto důvodů by příslušné orgány při stanovení limitu podstatnosti měly vzít v úvahu různé faktory včetně konkrétních rizikových charakteristik retailových expozic. Konkrétní rizikové charakteristiky by měly být zvažovány odděleně pro retailové expozice a pro jiné než retailové expozice.

(7)

Je možné, že limit podstatnosti stanovený příslušným orgánem určité jurisdikce budou rovněž muset uplatňovat instituce působící přeshraničně. Když příslušný orgán posuzuje, zda je úroveň rizika, která se odráží v určitém limitu, přiměřená, mohla by proto být významným faktorem úroveň limitu stanovená příslušným orgánem jiné jurisdikce. Limity podstatnosti stanovené příslušnými orgány by proto měly být transparentní a měly by být oznámeny Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA), aby mohly být zveřejněny.

(8)

Příslušné orgány by měly stanovit limit podstatnosti na úrovni, která odpovídá úrovni rizika, kterou považují za přiměřenou. Jelikož tato úroveň rizika závisí na tom, jak se limit podstatnosti uplatňuje v procesu identifikace selhání, je nutné, aby příslušné orgány při stanovování limitu formulovaly určité předpoklady ohledně toho, jak budou vypočítávány částky a poměry, jež budou srovnávány s absolutní a relativní složkou limitu podstatnosti, a toho, ve které fázi procesu identifikace selhání se limit podstatnosti uplatní. V tomto kontextu by měl být limit stanoven tak, aby instituce byly schopny identifikovat dlužníky, kteří představují výrazně vyšší riziko z důvodu částečných nebo nepravidelných, ale systematicky opožděných plateb, a včas identifikovat podstatný úvěrový závazek po splatnosti.

(9)

Podstatnost úvěrových závazků po splatnosti tvoří součást definice selhání v čl. 178 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013. U institucí, které používají přístup založený na interním ratingu („přístup IRB“), jakákoli změna v uvedené definici zapříčiňuje podstatné změny ratingových systémů, jež jsou využívány k výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku. Příslušný orgán by proto neměl limit podstatnosti měnit, ledaže je v důsledku změněných tržních nebo ekonomických podmínek neadekvátní a vážně narušuje proces identifikace selhání.

(10)

Příslušným orgánům by mělo být umožněno odložit uplatňování limitů podstatnosti vůči institucím, které musí provést podstatné změny svých modelů IRB, a vůči institucím, pro něž je uplatňování těchto limitů náročné, jelikož se jejich předchozí přístup pro stanovení podstatnosti expozic po splatnosti od uvedených limitů značně liší. U institucí, které využívají přístup IRB, avšak na základě článku 148 nebo 150 nařízení (EU) č. 575/2013 uplatňují na část svých expozic standardizovaný přístup, by kromě toho mělo být datum uplatňování nových limitů podstatnosti pro všechny expozice uvedených institucí sladěno. Nicméně aby se zabránilo přílišným prodlevám při uplatňování limitů v celé Unii, měla by být takováto delší období použita omezeně.

(11)

Příslušným orgánům by měl být poskytnut dostatečný čas k tomu, aby provedly komplexní analýzu, která je nutná pro stanovení limitu podstatnosti na přiměřené úrovni.

(12)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi orgánem EBA.

(13)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podmínky pro stanovení limitu podstatnosti pro retailové expozice

1.   Příslušný orgán stanoví pro všechny instituce ve své jurisdikci jediný limit podstatnosti pro retailové expozice.

Nicméně pro instituce, které uplatňují definici selhání stanovenou v čl. 178 odst. 1 písm. a) a b) prvního pododstavce nařízení (EU) č. 575/2013 na úrovni jednotlivých úvěrových příslibů, může příslušný orgán stanovit odlišný jediný limit podstatnosti pro retailové expozice.

2.   Limit podstatnosti uvedený v odst. 1 prvním pododstavci má absolutní a relativní složku.

Absolutní složka je vyjádřena jako maximální částka pro součet všech částek po splatnosti, které určitý dlužník dluží dané instituci, mateřskému podniku uvedené instituce nebo kterémukoli jejímu dceřinému podniku („úvěrový závazek po splatnosti“). Maximální částka nepřekročí 100 EUR nebo ekvivalentní částku v příslušné národní měně.

Relativní složka je vyjádřena jako procentní podíl odrážející částku úvěrového závazku po splatnosti ve vztahu k celkové částce všech rozvahových expozic vůči dotyčnému dlužníkovi instituce, jejího mateřského podniku nebo kteréhokoli jejího dceřiného podniku, kromě akciových expozic. Uvedený procentní podíl dosahuje hodnot mezi 0 % a 2,5 %, přičemž kdykoli uvedený procentní podíl odráží úroveň rizika, kterou daný příslušný orgán považuje za přiměřenou v souladu s článkem 3, je stanoven na 1 %.

3.   Limit podstatnosti uvedený v odst. 1 druhém pododstavci se stanoví v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 2, pouze s tím rozdílem, že „úvěrový závazek po splatnosti“ a „celková částka všech rozvahových expozic vůči dotyčnému dlužníkovi instituce, kromě akciových expozic“ odkazují na částky úvěrového závazku daného dlužníka, které vyplývají z jediného úvěrového příslibu poskytnutého danou institucí, jejím mateřským podnikem nebo kterýmkoli jejím dceřiným podnikem.

4.   Při stanovení limitu podstatnosti v souladu s tímto článkem vezme příslušný orgán v úvahu rizikové charakteristiky retailových expozic a specifikaci retailových expozic, která je uvedena v článku 147 nařízení (EU) č. 575/2013 pro banky využívající přístup IRB a v článku 123 uvedeného nařízení pro instituce využívající standardizovaný přístup.

5.   Při stanovení limitu podstatnosti v souladu s tímto článkem příslušný orgán předpokládá, že u dlužníka došlo k selhání, když byl překročen limit vyjádřený jako absolutní složka limitu podstatnosti i limit vyjádřený jako relativní složka limitu podstatnosti, a to po dobu buď 90 po sobě jdoucích dnů, nebo 180 po sobě jdoucích dnů, pokud jsou všechny expozice zahrnuté do výpočtu úvěrového závazku po splatnosti zajištěny obytnými nebo obchodními nemovitostmi malých a středních podniků a období 90 dnů bylo pro uvedené expozice nahrazeno obdobím 180 dnů v souladu s čl. 178 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 2

Limit podstatnosti pro jiné než retailové expozice

1.   Příslušný orgán stanoví pro všechny instituce ve své jurisdikci jediný limit podstatnosti pro jiné než retailové expozice.

2.   Limit podstatnosti uvedený v odstavci 1 se stanoví v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 1 odst. 2, pouze s tím rozdílem, že absolutní složka uvedeného limitu podstatnosti nepřekročí 500 EUR nebo ekvivalentní částku v příslušné národní měně.

3.   Při stanovení limitu podstatnosti v souladu s tímto článkem vezme příslušný orgán v úvahu rizikové charakteristiky jiných než retailových expozic.

4.   Při stanovení limitu podstatnosti v souladu s tímto článkem příslušný orgán předpokládá, že u dlužníka došlo k selhání, když byl překročen limit vyjádřený jako absolutní složka limitu podstatnosti i limit vyjádřený jako relativní složka limitu podstatnosti, a to po dobu buď 90 po sobě jdoucích dnů, nebo 180 po sobě jdoucích dnů, pokud jsou expozice zahrnuté do výpočtu úvěrového závazku po splatnosti expozicemi vůči subjektům veřejného sektoru a období 90 dnů bylo pro uvedené expozice nahrazeno obdobím 180 dnů v souladu s čl. 178 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 3

Úroveň rizika

Příslušný orgán má za to, že limit podstatnosti odráží přiměřenou úroveň rizika na základě požadavků čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud uvedený limit nemá za následek ani identifikaci nadměrného počtu selhání, jejichž příčinou jsou jiné okolnosti než finanční obtíže dlužníka, ani výrazné prodlevy při identifikaci selhání, jejichž příčinou jsou finanční obtíže dlužníka.

Článek 4

Oznámení limitů podstatnosti

Příslušný orgán oznámí orgánu EBA limity podstatnosti stanovené ve své jurisdikci. Příslušný orgán, jenž relativní složku limitu podstatnosti stanovil jako hodnotu procentního podílu vyšší nebo nižší než 1 %, toto rozhodnutí orgánu EBA odůvodní.

Článek 5

Aktualizace limitů podstatnosti

Je-li absolutní složka limitu podstatnosti stanovena v měně jiné než euro a je-li ekvivalent uvedené složky v důsledku volatility směnných kurzů vyšší než 100 EUR u retailových expozic nebo 500 EUR u jiných než retailových expozic, zůstává limit nezměněn, ledaže příslušný orgán orgánu EBA odůvodní, že limit podstatnosti již neodráží úroveň rizika, kterou daný příslušný orgán považuje za přiměřenou.

Článek 6

Datum uplatňování limitů podstatnosti

Příslušný orgán stanoví datum uplatňování limitu podstatnosti, jež může být pro různé kategorie institucí rozdílné, avšak v případě institucí využívajících standardizovaný přístup podle části třetí hlavy II kapitoly 2 nařízení (EU) č. 575/2013 nesmí být pozdější než 31. prosince 2020.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. května 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


6.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/172

ze dne 28. listopadu 2017,

kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 649/2012 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu („Rotterdamská úmluva“), podepsanou dne 11. září 1998 a schválenou jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Látka 3-decen-2-on nebyla schválena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3), v důsledku čehož je použití této látky jako pesticidu zakázáno, a proto by měla být doplněna do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(3)

Žádná žádost o obnovení schválení účinné látky karbendazim v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 nebyla předložena, v důsledku čehož je použití karbendazimu jako pesticidu ve skupině přípravků na ochranu rostlin zakázáno, a proto by měl být doplněn do seznamu chemických látek v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(4)

Žádná žádost o obnovení schválení účinné látky tepraloxydim v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 nebyla předložena, v důsledku čehož je použití tepraloxydimu jako pesticidu zakázáno, a proto by měl být doplněn do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(5)

Látky cybutryn a triklosan nebyly schváleny pro použití v biocidních přípravcích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (4), v důsledku čehož je použití těchto látek jako pesticidů zakázáno, a proto by měly být doplněny do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(6)

Látka triflumuron nebyla schválena pro použití v biocidních přípravcích podle nařízení (EU) č. 528/2012, v důsledku čehož je použití této látky v rámci podkategorie „jiné pesticidy včetně biocidů“ zakázáno, a proto by měla být doplněna do seznamu chemických látek v části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(7)

Látky 5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen, benzyl-butyl-ftalát, diisobutyl-ftalát, oxid arseničný a tris (2-chlorethyl)-fosfát jsou uvedeny v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5), neboť byly identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy. Použití těchto látek tak podléhá schválení. Jelikož žádné schválení nebylo uděleno, je použití těchto látek přísně omezeno na průmyslové použití. Z tohoto důvodu by tyto látky měly být doplněny do části 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(8)

Na sedmém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, které se konalo ve dnech 4. až 15. května 2015, bylo rozhodnuto zahrnout methamidofos do přílohy III úmluvy, v důsledku čehož se na tuto chemickou látku nově vztahuje postup předchozího souhlasu podle uvedené úmluvy. Na uvedené konferenci smluvních stran bylo rovněž rozhodnuto o odstranění stávající položky „Methamidofos (rozpustné kapalné přípravky s více než 600 g účinné složky v 1 l)“ z přílohy III. Uvedené změny by proto měly být zapracovány do seznamů chemických látek obsažených v částech 1 a 3 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(9)

Na sedmém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách („Stockholmská úmluva“ schválená rozhodnutím Rady 2006/507/ES (6)), které se konalo ve dnech 4. až 15. května 2015, bylo rozhodnuto zahrnout látky hexachlorbutadien a polychlorované naftaleny do přílohy A uvedené úmluvy. Tyto látky jsou uvedeny v části B přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (7), a měly by být proto za účelem provedení Stockholmské úmluvy doplněny do části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012.

(10)

Nařízením Komise (EU) 2016/293 (8) byla chemická látka hexabromcyklododekan (HBCDD) doplněna do části A přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004, a to na základě rozhodnutí o zařazení této chemické látky do části 1 přílohy A uvedené úmluvy přijatého na šestém zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy, které se uskutečnilo ve dnech 28. dubna až 10. května 2013. Z tohoto důvodu by uvedená chemická látka měla být doplněna do části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012.

(11)

Stockholmská úmluva povoluje recyklování výrobků, které obsahují nebo mohou obsahovat tetra- a pentabromdifenylether nebo hexa- a heptabromdifenylether, a používání a konečné zneškodnění výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů, které obsahují nebo mohou obsahovat tyto látky, za předpokladu, že budou přijata opatření za účelem zabránění vývozu výrobků, které obsahují úrovně či koncentrace těchto látek vyšší, než jaké jsou povolené v případě prodeje, použití, dovozu nebo výroby uvedených výrobků na území příslušné smluvní strany. V zájmu provedení tohoto závazku Unie by měl být zakázán vývoz výrobků obsahujících uvedené látky v koncentraci nejméně 0,1 % hmotnostních, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití, jejich doplněním do části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012.

(12)

Nařízení (EU) č. 649/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Je vhodné všem zúčastněným stranám poskytnout dostatek času pro přijetí opatření nezbytných k dosažení souladu s tímto nařízením a členským státům pro přijetí opatření nezbytných k provedení tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

1)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha V se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rozhodnutí Rady 2003/106/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(8)  Nařízení Komise (EU) 2016/293 ze dne 1. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 55, 2.3.2016, s. 4).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

1)

Část 1 se mění takto:

a)

položka pro methamidofos se nahrazuje tímto:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„Methamidofos (#)

10265-92-6

233-606-0

ex 2930 80 00

p(1)

b“;

 

b)

položka pro methamidofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky v 1 l) se zrušuje;

c)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„3-decen-2-on (+)

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p(1)

b

 

5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen (+)

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i(1) – i(2)

sr

 

Benzyl-butyl-ftalát (+)

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

Cybutryn (+)

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p(2)

b

 

Diisobutyl-ftalát (+)

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i(1) – i(2)

sr

 

Oxid arseničný (+)

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i(1) – i(2)

sr

 

Tepraloxydim (+)

149979-41-9

nepoužije se

ex 2932 99 00

p(1)

b

 

Triklosan (+)

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p(2)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

ex 2924 21 00

p(2)

b

 

Tris (2-chlorethyl)-fosfát (+)

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i(1) – i(2)

sr“.

 

2)

Část 2 se mění takto:

a)

položka pro methamidofos se zrušuje;

b)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Kategorie (*)

Omezení použití (**)

„3-decen-2-on

10519-33-2

234-059-0

ex 2914 19 90

p

b

5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen

81-15-2

201-329-4

ex 2904 20 00

i

sr

benzyl-butyl-ftalát

85-68-7

201-622-7

ex 2917 34 00

i

sr

cybutryn

28159-98-0

248-872-3

ex 2933 69 80

p

b

Diisobutyl-ftalát

84-69-5

201-553-2

ex 2917 34 00

i

sr

oxid arseničný

1303-28-2

215-116-9

ex 2811 29 90

i

sr

Tepraloxydim

149979-41-9

nepoužije se

ex 2932 99 00

p

b

triklosan

3380-34-5

222-182-2

ex 2909 50 00

p

b

tris (2-chlorethyl)-fosfát

115-96-8

204-118-5

ex 2919 90 00

i

sr“.

3)

Část 3 se mění takto:

a)

doplňuje se nová položka, která zní:

Chemická látka

Příslušné číslo nebo čísla CAS

Kód HS

Čistá látka (**)

Kód HS

Směsi obsahující látku (**)

Kategorie

„Methamidofos

10265-92-6

ex ex 2930.80

ex ex 3808.59

Pesticid“;

b)

položka pro methamidofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky v 1 l) se zrušuje.


PŘÍLOHA II

V části 1 přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012 se doplňují tyto položky:

Popis chemických látek/výrobku nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu

Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS atd.)

 

„Hexachlorbutadien

č. ES 201-765-5

č. CAS 87-68-3

kód KN 2903 29 00

 

Polychlorované naftaleny

č. ES 274-864-4

č. CAS 70776-03-3 a další

kód KN 3824 99 93

 

Hexabromcyklododekan

č. ES 247-148-4, 221-695-9

č. CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 a další

kód KN 2903 89 80

Výrobky obsahující koncentrace nejméně 0,1 % hmotnostních tetra-, penta-, hexa- nebo heptabromdifenyletheru, pokud jsou vyráběny částečně nebo úplně z recyklovaných materiálů nebo z odpadů upravených k opětovnému použití

Tetrabromdifenylether

č. ES 254-787-2 a další

č. CAS 40088-47-9 a další

kód KN 2909 30 38

Pentabromdifenylether

č. ES 251-084-2 a další

č. CAS 32534-81-9 a další

kód KN 2909 30 31

Hexabromdifenylether

č. ES 253-058-6 a další

č. CAS 36483-60-0 a další

kód KN 2909 30 38

Heptabromdifenylether

č. ES 273-031-2 a další

č. CAS 68928-80-3 a další

kód KN 2909 30 38 “.


6.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/12


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/173

ze dne 29. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936, pokud jde o aktualizaci kódů kombinované nomenklatury uvedených v příloze I uvedeného nařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (1), a zejména na článek 35 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie, jsou stanovena v nařízení (EU) 2015/936. Příloha I uvedeného nařízení stanoví textilní výrobky uvedené v článku 1 tím, že uvádí seznam příslušných kódů kombinované nomenklatury.

(2)

Kombinovaná nomenklatura byla vytvořena nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (2). Příloha I uvedeného nařízení je každý rok aktualizována a zveřejňována jako samostatné prováděcí nařízení, aby byla kombinovaná nomenklatura uvedena do souladu s případnými změnami přijatými Světovou celní organizací, pokud jde o nomenklaturu harmonizovaného systému, nebo v rámci Světové obchodní organizace, pokud jde o smluvní celní sazby.

(3)

Dne 6. října 2016 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2016/1821 (3), které upravilo nomenklaturu některých produktů, na které se vztahuje příloha I nařízení (EU) 2015/936.

(4)

Aby bylo nařízení (EU) 2015/936 uvedeno do souladu s prováděcím nařízením (EU) 2016/1821, měla by být příloha I nařízení (EU) 2015/936 odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2015/936 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 160, 25.6.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze I se oddíl A nahrazuje tímto:

„A.   TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

1.

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN), považuje se formulace popisu zboží pouze za orientační, neboť výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Je-li před kódem kombinované nomenklatury uveden výraz „ex“, jsou příslušné výrobky v každé kategorii určeny rozsahem platnosti kódu kombinované nomenklatury a odpovídajícího popisu.

2.

Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy či zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.

3.

Používá-li se výraz „kojenecké oděvy“, rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86.

Kategorie

Popis

Kód KN 2017

Tabulka odpovídajících hodnot

kusy/kg

g/ks

SKUPINA I A

1

Bavlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, stuhy, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyl a jiné síťoviny

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Tkaniny ze syntetických vláken (nespojitých či odpadových) jiné než tenké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně smyčkových tkanin) a žinylkové tkaniny

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I B

4

Košile, trička a tílka, roláky, svetry, pulovry, zapínací vesty (jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6105 90 90 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6109 90 90 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Trička, svetry, vesty, komplety, noční kabátky a krátké kabáty (jiné než saka a blejzry), bundy, větrovky, kabáty do pasu a podobné výrobky, pletené či háčkované

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Pánské či chlapecké tkané krátké kalhoty, šortky jiné než plavky a kalhoty (včetně kalhot pro volný čas); dámské nebo dívčí kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; spodní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

SKUPINA II A

9

Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových syntetických vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Z nichž akrylové

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté nebo smyčkové tkaniny z bavlny a úzkých tkanin) a útkové textilní povrchy, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Z nich: bavlněný manšestr

 

 

5801 22 00

 

 

39

Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

12

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 70

24,3 páru

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 ,ex 9619 00 50

14

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než parky) (z kategorie 21)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucí) (z kategorie 21)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Pánská nebo chlapecká saka nebo blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Parky; bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě kojeneckých rukavic prstových, palcových a bez prstů kategorií 10 a 87 a kojeneckých punčoch a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, kategorie 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Dámské nebo dívčí zástěry, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní komplety a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Lyžařské kombinézy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kombinéz a kompletů, s výjimkou oblečení z kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

SKUPINA III A

33

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce menší než 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené či háčkované, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tkaniny ze syntetických vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Tkaniny z umělých vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Tkaniny z umělých střižových vláken

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony, včetně síťové záclonoviny

 

 

ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00

 

 

38 B

Záclony, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Šicí nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché netvarované nitě nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 53 00 , 5402 59 00 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 63 00 , 5402 69 00 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5401 20 10

 

 

Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulózy

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Ovčí či jehněčí vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Bavlna, mykaná nebo česaná

 

 

5203 00 00

 

 

53

Perlinkové tkaniny z bavlny

 

 

5803 00 10

 

 

54

Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

 

 

5507 00 00

 

 

55

Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 40 00 , 5506 90 00

 

 

56

Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorie 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 00 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 00 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 20 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané

 

 

5805 00 00

 

 

61

Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie 62

Elastické tkaniny a lemovky (jiné než pletené nebo háčkované), vyrobené z textilních materiálů spletených z kaučukových nití

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Žinylkové nitě (včetně povločkovaných žinylkových nití), opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 00 , 5804 29 00 , 5804 30 00

 

 

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Rašlová krajka a textilie s „dlouhým vlasem“ ze syntetických vláken

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00

 

 

65

Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 35 00 , ex 6005 36 00 , ex 6005 37 00 , ex 6005 38 00 , ex 6005 39 00 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , ex 6006 31 00 , ex 6006 32 00 , ex 6006 33 00 , ex 6006 34 00 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

10

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

17 párů

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 20 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Z nich: pytle a pytlíky k balení zboží z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Punčochové kalhoty a punčochy o délkové hmotnosti jednoduché niti nižší než 67 decitex (6,7 tex)

30,4 páru

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Dámské punčochy ze syntetických vláken

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Vázanky, motýlky a kravaty, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze syntetických vláken, též splétané

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Stany

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Pytle a pytlíky k balení zboží z tkanin, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Tkané nafukovací matrace

 

 

6306 40 00

 

 

111

Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany

 

 

6306 90 00

 

 

112

Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tkaniny a výrobky pro technické účely

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 91 , 5911 90 99

 

 

SKUPINA IV

115

Lněné nebo ramiové nitě

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Tkaniny ze lnu nebo ramie

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Syntetická střižová vlákna

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Umělá střižová vlákna

 

 

5502 10 00 , 5502 90 00 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

 

 

5105 40 00

 

 

129

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken

 

 

5308 90 90

 

 

132

Papírové nitě

 

 

5308 90 50

 

 

133

Nitě z pravého konopí

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Kovové a metalizované nitě

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití

 

 

5809 00 00

 

 

140

Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Plsť z hrubých zvířecích chlupů

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný a nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Kokosové nitě

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vláken

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

 

 

153

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

 

 

5001 00 00

 

 

Surové hedvábí (neskané)

 

 

5002 00 00

 

 

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Vlna, nemykaná ani nečesaná

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů

 

 

5104 00 00

 

 

Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna

 

 

5305 00 00

 

 

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Pravé konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5305 00 00

 

 

Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z juty nebo jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Oděvy, pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6214 10 00

 

 

Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6215 10 00

 

 

160

Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Oděvy, nepletené ani neháčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a kategorie 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Gáza a výrobky z gázy v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej

 

 

3005 90 31 “

 

 


6.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/35


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/174

ze dne 2. února 2018,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2019, které se týkají mezigeneračního přenosu znevýhodnění, složení domácností a vývoje příjmů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 1177/2003 byl vytvořen společný rámec pro systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti příjmů a životních podmínek, jehož účelem je zajistit, aby byly k dispozici srovnatelné a aktuální průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie.

(2)

Podle čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1177/2003 mají být každoročně přijata prováděcí opatření pro určení cílových sekundárních oblastí a proměnných, které mají být v daném roce zahrnuty v průřezové složce EU-SILC. Měla by proto být přijata prováděcí opatření, která určí cílové sekundární proměnné a jejich identifikátory pro modul týkající se mezigeneračního přenosu znevýhodnění, složení domácností a vývoje příjmů pro rok 2019.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam cílových sekundárních proměnných a identifikátorů pro modul týkající se mezigeneračního přenosu znevýhodnění, složení domácností a vývoje příjmů pro rok 2019, které jsou zahrnuty v průřezové složce EU-SILC, se stanoví v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

Cílové sekundární proměnné a identifikátory pro modul týkající se mezigeneračního přenosu znevýhodnění, složení domácností a vývoje příjmů pro rok 2019, které jsou zahrnuty v průřezové složce EU-SILC, jsou stanoveny takto:

1.   Jednotky

Informace o mezigeneračním přenosu znevýhodnění, složení domácností a vývoji příjmů se poskytují za všechny stávající členy domácnosti, nebo případně za všechny vybrané respondenty starší 24 let a mladší 60 let.

Informace o vývoji příjmů a složení domácností se zjišťují na úrovni domácností a vztahují se na domácnost jako celek.

2.   Způsob sběru údajů

U proměnných zjišťovaných na úrovni jednotlivců je způsobem sběru údajů osobní rozhovor se všemi stávajícími členy domácnosti, nebo případně se všemi vybranými respondenty staršími 24 let a mladšími 60 let.

U proměnných zjišťovaných na úrovni domácností je způsobem sběru údajů osobní rozhovor s respondentem za domácnost.

Jsou-li příslušné osoby dočasně nepřítomné nebo neschopné podat informace, lze výjimečně připustit informace získané přes prostředníka.

3.   Referenční období

Referenčním obdobím pro proměnné týkající se mezigeneračního přenosu znevýhodnění je období, kdy bylo dotazované osobě kolem 14 let.

Referenčním obdobím pro proměnné týkající se vývoje příjmů a složení domácností (matice vztahů v domácnosti) je stávající období.

4.   Definice týkající se mezigeneračního přenosu znevýhodnění

1)   Otec: osoba, kterou dotazovaná osoba ve věku kolem 14 let považovala za svého otce. Obecně bude za otce považován biologický otec, pokud ale během referenčního období dotazovaná osoba považuje za otce jinou osobu, měly by odpovědi odkazovat na tuto osobu, a to i v případě, že je biologický otec známý a je naživu.

2)   Matka: osoba, kterou dotazovaná osoba ve věku kolem 14 let považovala za svou matku. Obecně bude za matku považována biologická matka, pokud ale během referenčního období dotazovaná osoba považuje za matku jinou osobu, měly by odpovědi odkazovat na tuto osobu, a to i v případě, že je biologická matka známá a je naživu.

3)   Domácnost: domácnost, ve které respondent bydlel ve věku kolem 14 let.

Pokud se rodiče respondenta rozvedli/odloučili a podíleli se na společné péči o dítě rovnoměrně (50 % času pro každého rodiče), respondent může:

zvolit svou domácnost na základě objektivních kritérií, s přihlédnutím k hlavní adrese ve věku kolem 14 let (tj. adresa v evidenci obyvatel a/nebo v jeho průkazu totožnosti/cestovním pasu),

zvolit svou domácnost na základě subjektivních kritérií podle toho, kde se ve věku kolem 14 let cítil více doma.

Pokud se rodiče respondenta rozvedli/odloučili a nepodíleli se na společné péči o dítě rovnoměrně, měla by se za respondentovu domácnost označit domácnost, ve které strávil více času.

Cílové sekundární proměnné se zasílají Komisi (Eurostatu) v souboru údajů o domácnosti (soubor H) a v souboru údajů o osobě (soubor P) v návaznosti na cílové primární proměnné.

 

Testovací modul pro rok 2019

Mezigenerační přenos znevýhodnění

Název proměnné

Kód

Cílová proměnná

Údaje o rodině

PT220

 

Typ domácnosti, v níž respondent žil ve věku kolem 14 let

1

Soukromá domácnost

2

Žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti

PT220_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT230

 

Přítomnost matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

2

Ne, nežila ve stejné domácnosti, ale udržovali (udržovaly) jsme kontakt

3

Ne, nežila ve stejné domácnosti a neudržovali (neudržovaly) jsme kontakt

4

Ne, zemřela

PT0230_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT240

 

Přítomnost otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

2

Ne, nežil ve stejné domácnosti, ale udržovali jsme kontakt

3

Ne, nežil ve stejné domácnosti a neudržovali jsme kontakt

4

Ne, zemřel

PT240_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT020

 

Počet dospělých, když byl respondent ve věku kolem 14 let

Počet (2 číslice) 0–99

PT020_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT030

 

Počet dětí, když byl respondent ve věku kolem 14 let

Počet (2 číslice) 0–99

PT030_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT040

 

Počet pracujících osob v domácnosti, když byl respondent ve věku kolem 14 let

Počet (2 číslice) 0–99

PT040_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT250

 

Stupeň urbanizace, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Město (více než 100 000 obyvatel)

2

Město nebo předměstí (10 000 až 100 000 obyvatel)

3

Venkovská oblast, malé město nebo vesnice (méně než 10 000 obyvatel)

PT250_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT210

 

Nájemní poměr, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Vlastnictví

2

Pronájem

3

Ubytování bylo poskytováno bezplatně

– 1

Neví

PT210_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

Všeobecné informace o rodičích

PT060

 

Země narození otce

 

Země narození otce (SCL GEO dvoupísmenný kód)

– 1

Neví

PT060_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 5

Nepřichází v úvahu, otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT070

 

Státní příslušnost otce

 

Země narození otce (SCL GEO dvoupísmenný kód)

– 1

Neví

PT070_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 5

Nepřichází v úvahu, otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT090

 

Země narození matky

 

Země narození matky (SCL GEO dvoupísmenný kód)

– 1

Neví

PT090_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 5

Nepřichází v úvahu, matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT100

 

Státní příslušnost matky

 

Hlavní státní příslušnost matky (SCL GEO dvoupísmenný kód)

– 1

Neví

PT100_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 5

Nepřichází v úvahu, matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

Údaje o vzdělání

PT110

 

Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání otce

1

Nízká úroveň (nižší než primární, primární vzdělání, nižší sekundární vzdělání)

2

Střední úroveň (vyšší sekundární vzdělání a postsekundární vzdělání nižší než terciární)

3

Vysoká úroveň (první stupeň terciárního vzdělání, titul bakalář nebo jeho ekvivalent, titul magistr nebo jeho ekvivalent, titul doktor nebo jeho ekvivalent)

– 1

Neví

PT110_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 5

Nepřichází v úvahu, otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT120

 

Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání matky

1

Nízká úroveň (nižší než primární, primární vzdělání, nižší sekundární vzdělání)

2

Střední úroveň (vyšší sekundární vzdělání a postsekundární vzdělání nižší než terciární)

3

Vysoká úroveň (první stupeň terciárního vzdělání, titul bakalář nebo jeho ekvivalent, titul magistr nebo jeho ekvivalent, titul doktor nebo jeho ekvivalent)

– 1

Neví

PT120_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 5

Nepřichází v úvahu, matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

Údaje o zaměstnání

PT130

 

Typ ekonomické aktivity otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Zaměstnanec pracující na plný pracovní úvazek

2

Zaměstnanec pracující na částečný pracovní úvazek

3

Samostatně výdělečně činný nebo pomáhající rodinný příslušník

4

Nezaměstnaný/ucházející se o zaměstnání

5

V důchodu

6

Trvale zdravotně postižený a/nebo nezpůsobilý k výkonu práce

7

Zastávající péči o děti a domácnost

8

Jiná neaktivní osoba

– 1

Neví

PT130_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 5

Nepřichází v úvahu, otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT140

 

Řídící funkce otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

2

Ne

– 1

Neví

PT140_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 4

Nepřichází v úvahu, otec nepracoval (nebyl zaměstnán)

– 5

Nepřichází v úvahu, otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT150

 

Hlavní zaměstnání otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let

 

ISCO-08, kód (1 číslice)

– 1

Neví

PT150_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 4

Nepřichází v úvahu, otec nepracoval (nebyl zaměstnán)

– 5

Nepřichází v úvahu, otec nebyl přítomen a nebyl s respondentem v kontaktu nebo zemřel

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT160

 

Typ ekonomické aktivity matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Zaměstnankyně pracující na plný pracovní úvazek

2

Zaměstnankyně pracující na částečný pracovní úvazek

3

Samostatně výdělečně činná nebo pomáhající rodinný příslušník

4

Nezaměstnaná/ucházející se o zaměstnání

5

V důchodu

6

Trvale zdravotně postižená a/nebo nezpůsobilá k výkonu práce

7

Zastávající péči o děti a domácnost

8

Jiná neaktivní osoba

– 1

Neví

PT160_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 5

Nepřichází v úvahu, matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT170

 

Řídící funkce matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

2

Ne

– 1

Neví

PT170_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 4

Nepřichází v úvahu, matka nepracovala (nebyla zaměstnaná)

– 5

Nepřichází v úvahu, matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT180

 

Hlavní zaměstnání matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let

 

ISCO-08, kód (1 číslice)

– 1

Neví

PT180_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 4

Nepřichází v úvahu, matka nepracovala (nebyla zaměstnaná)

– 5

Nepřichází v úvahu, matka nebyla přítomna a nebyla s respondentem v kontaktu nebo zemřela

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

Materiální deprivace

PT190

 

Finanční situace domácnosti, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Velmi špatná

2

Špatná

3

Spíše špatná

4

Spíše dobrá

5

Dobrá

6

Velmi dobrá

– 1

Neví

PT190_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT260

 

Dostupnost základního vybavení pro školní docházku (učebnice a školní potřeby), když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

2

Ne, z finančních důvodů

3

Ne, z jiných důvodů

PT260_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT270

 

Každodenní konzumace jídla obsahujícího maso, kuře, rybu (nebo ekvivalentní vegetariánské jídlo), když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

2

Ne, z důvodu finančního omezení

3

Ne, z jiných důvodů

PT270_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

PT280

 

Každoročně jeden týden prázdnin mimo domov, když byl respondent ve věku kolem 14 let

1

Ano

2

Ne, z důvodu finančního omezení

3

Ne, z jiných důvodů

PT280_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žil v kolektivní nebo institucionální domácnosti)

– 3

Nevybraný respondent

– 6

Není v daném věkovém rozmezí (25 až 59 let)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

 

Nepovinný testovací modul pro rok 2019

Vývoj příjmů a složení domácností

Název proměnné

Kód

Cílová proměnná

HI010

 

Změna příjmů ve srovnání s předcházejícím rokem (NEPOVINNĚ)

1

Zvýšení

2

Téměř beze změny

3

Snížení

HI010_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

HI020

 

Důvody zvýšení (NEPOVINNĚ)

1

Indexace/přehodnocení platu

2

Zvýšení pracovního úvazku, mzdy nebo platu (pro stejné pracovní místo)

3

Návrat na trh práce po nemoci, rodičovství, rodičovské dovolené, péči o dítě nebo péči o nemocnou osobu či osobu s postižením

4

Nové pracovní místo nebo změna pracovního místa

5

Změna ve složení domácnosti

6

Zvýšení dávek sociálního zabezpečení

7

Jiné

HI020_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Není relevantní HI010≠1

– 3

Nevybraný respondent

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

HI030

 

Důvody snížení příjmů (NEPOVINNĚ)

1

Omezení pracovního úvazku, mzdy nebo platu (pro stejné pracovní místo), včetně samostatné výdělečné činnosti (nedobrovolné)

2

Rodičovství, rodičovská dovolená, péče o dítě nebo péče o nemocnou osobu či osobu s postižením

3

Změna pracovního místa

4

Ztráta pracovního místa, nezaměstnanost, úpadek (vlastního) podniku

5

Nezpůsobilost k výkonu práce z důvodu nemoci nebo postižení

6

Rozvod, odloučení partnerů, jiná změna ve složení domácnosti

7

Odchod do důchodu

8

Snížení dávek sociálního zabezpečení

9

Jiné

HI030_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Není relevantní HI010≠3

– 3

Nevybraný respondent

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

HI040

 

Budoucí příjmy (NEPOVINNĚ)

1

Zvýšení

2

Zůstanou stejné

3

Snížení

HI040_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)

HGYX (1)

 

Matice vztahů v domácnosti (NEPOVINNĚ)  (2)

10

Partner (partnerka) (nízká úroveň podrobnosti)

11

Manžel/manželka/registrovaný partner (vysoká úroveň podrobnosti)

12

Partner (partnerka)/druh (družka) (vysoká úroveň podrobnosti)

20

Syn/dcera (nízká úroveň podrobnosti)

21

Biologický (adoptivní) syn/biologická (adoptivní) dcera (vysoká úroveň podrobnosti)

22

Nevlastní syn/nevlastní dcera (vysoká úroveň podrobnosti)

30

Zeť/snacha (nízká; vysoká úroveň podrobnosti)

40

Vnuk/vnučka (nízká; vysoká úroveň podrobnosti)

50

Rodič (nízká úroveň podrobnosti)

51

Biologický/adoptivní rodič (vysoká úroveň podrobnosti)

52

Nevlastní rodič (vysoká úroveň podrobnosti)

60

Tchán/tchyně (nízká; vysoká úroveň podrobnosti)

70

Prarodič (nízká; vysoká úroveň podrobnosti)

80

Bratr/sestra (nízká úroveň podrobnosti)

81

Biologický bratr/biologická sestra (vysoká úroveň podrobnosti)

82

Nevlastní bratr/sestra (vysoká úroveň podrobnosti)

90

Jiná příbuzná osoba (nízká; vysoká úroveň podrobnosti)

95

Jiná nepříbuzná osoba (nízká; vysoká úroveň podrobnosti)

99

Neuvedeno (nízká; vysoká úroveň podrobnosti)

HGYX_F

1

Proměnná je vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (jednočlenná domácnost)

– 7

Není relevantní (RB010≠2019)


(1)  X = 1…, počet osob v domácnosti – 1

Y = 2…, počet osob v domácnosti

Y > X.

(2)  Je možné použít kategorie odpovědí s nízkou a/nebo vysokou úrovní podrobnosti.


6.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/48


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/175

ze dne 2. února 2018,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (1), a zejména na článek 26 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 stanoví, že v obchodním označení lihovin kategorie 9 „Ovocný destilát“ se před výrazem „destilát“ uvádí název použitého ovoce, bobulovin nebo zeleniny. V některých úředních jazycích jsou tato obchodní označení tradičně vyjádřena doplněním názvu ovoce příponou. U ovocných destilátů označených v těchto úředních jazycích by proto mělo být povoleno uvedení obchodního označení obsahujícího název ovoce doplněný příponou.

(2)

V příloze II nařízení (ES) č. 110/2008 se u specifikace kategorie 10 „Destilát z cidru a destilát z perry“ jasně neuvádí, že tuto kategorii lihovin lze vyrábět destilací cidru a perry společně. V některých případech je však tato lihovina destilací cidru a perry společně tradičně získávána. Aby se proto výslovně umožnilo destilovat cidr a perry společně, pokud je tak stanoveno tradičními výrobními postupy, měla by se změnit definice této kategorie lihovin. Pro tyto případy je rovněž nezbytné stanovit pravidla o odpovídajících obchodních označeních. Aby se předešlo obtížím na trhu pro hospodářské subjekty, je rovněž vhodné stanovit přechodné ustanovení týkající se obchodního označení lihovin vyrobených před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(3)

Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 110/2008 se mění takto:

1)

Písmeno f) v kategorii 9 nahrazuje tímto:

„f)

V obchodním označení ovocného destilátu se před výrazem „destilát“ uvádí název ovoce, bobulovin nebo zeleniny, jako například: třešňový destilát neboli kirsch, švestkový destilát neboli slivovice, mirabelkové, broskvové, jablkové, hruškové, meruňkové, fíkové, citrusové, hroznové destiláty nebo jiné ovocné destiláty. Pokud je toto obchodní označení vyjádřeno v českém, chorvatském, polském, rumunském, řeckém, slovenském a slovinském jazyce, lze uvedení názvu ovoce doplnit příponou.

Tyto destiláty mohou být také nazývány wasser s názvem ovoce.

Výraz „destilát“ a u něj uvedený název použitého ovoce lze nahradit názvem ovoce pouze u těchto druhů ovoce:

mirabelky (Prunus domestica L., subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

slívy (Prunus domestica L.),

švestky (Prunus domestica L.),

plody planiky (Arbutus unedo L.),

jablka „Golden delicius“.

Pokud existuje riziko, že konečný spotřebitel nepochopí snadno jedno z těchto obchodních označení, která neobsahují slovo „destilát“, musí označení a obchodní úprava uvést výraz „destilát“, který může být doplněn vysvětlující poznámkou.“

2)

Kategorie 10 se nahrazuje tímto:

„10.

Destilát z cidru, destilát z perry a destilát z cidru a perry

a)

Destilát z cidru, destilát z perry a destilát z cidru a perry jsou lihoviny, které splňují tyto podmínky:

i)

jsou vyrobeny výhradně destilací cidru nebo perry na méně než 86 % objemových, takže destilát má aroma a chuť použitého ovoce;

ii)

obsahují těkavé látky v množství nejméně 200 g na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových;

iii)

obsahují nejvýše 1 000 g methanolu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových.

Podmínkou uvedenou v bodě i) se nevylučují lihoviny vyrobené tradičními výrobními postupy, které umožňují destilaci cidru i perry společně. V těchto případech se na obchodním označení uvede „destilát z cidru a perry“.

b)

Minimální obsah alkoholu v destilátech z cidru, z perry a z cidru a perry je 37,5 % objemových.

c)

Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 5 přílohy I je zakázáno.

d)

Destilát z cidru, destilát z perry ani destilát z cidru a perry se nearomatizují.

e)

Destilát z cidru, destilát z perry a destilát z cidru a perry mohou obsahovat přidaný karamel pouze jako prostředek pro úpravu zbarvení.“

Článek 2

Lihoviny náležející do kategorie 10 v příloze II nařízení (ES) č. 110/2008, jejichž obchodní označení splňují požadavky uvedeného nařízení v době vstupu tohoto nařízení v platnost, mohou být nadále uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16.


ROZHODNUTÍ

6.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/50


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/176

ze dne 29. ledna 2018

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně přílohy XIII (Doprava) této dohody.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU (3) by měla být začleněna do Dohody o EHP.

(4)

Příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHP, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. ledna 2018.

Za Radu

předseda

R. PORODZANOV


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.)


NÁVRH:

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2018

ze dne …,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (1) má být začleněna do Dohody o EHP.

(2)

Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 5 (zrušený) přílohy XIII Dohody o EHP se vkládá nový bod, který zní:

„5a.

32014 L 0094: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.)

Pro účely této dohody se uvedená směrnice upravuje takto:

a)

Slova „ve Smlouvě o fungování EU“ v čl. 3 odst. 5 se ve vztahu ke státům ESVO nahrazují slovy „v Dohodě o EHP“.

b)

Článek 6 se nepoužije na Island.

c)

Tato směrnice se nevztahuje na Lichtenštejnsko.“

Článek 2

Znění směrnice 2014/94/EU v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne […] za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP


(1)  Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.

(*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


DOPORUČENÍ

6.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/52


DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2018/177

ze dne 2. února 2018

týkající se prvků, jež mají být zahrnuty do technických, právních a finančních ujednání mezi členskými státy pro účely uplatňování mechanismu solidarity podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na čl. 13 odst. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Z čl. 194 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) vyplývá, že by politika EU v oblasti energetiky měla mít v duchu solidarity mezi členskými státy za cíl zajištění bezpečnosti dodávek energie v Unii.

(2)

Nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu má posílit solidaritu a důvěru mezi členskými státy a umožnit, aby vnitřní trh s plynem mohl fungovat co nejdéle, a to i v případě nedostatku dodávek.

(3)

Nařízení poprvé zavádí mechanismus solidarity mezi členskými státy jako nástroj pro zmírnění dopadů závažných případů nouze v Unii a zákazníkům chráněným v rámci solidarity zajišťuje dodávky zemního plynu.

(4)

Členské státy se při přijímání opatření nezbytných k provádění mechanismu solidarity musí ve svých dvoustranných ujednáních dohodnout na řadě technických, právních a finančních otázek a musí je popsat ve svých plánech pro stav nouze.

(5)

Aby Komise poskytla členským státům pomoc s prováděním mechanismu, připravila po konzultaci s Koordinační skupinou pro otázky zemního plynu tyto právně nezávazné pokyny týkající se klíčových prvků, jež mají být zahrnuty do uvedených ujednání,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Členské státy by se měly řídit právně nezávaznými pokyny uvedenými v příloze tohoto doporučení. Tyto pokyny by měly členským státům pomoci zavést technická, právní a finanční ujednání za účelem splnění povinností solidarity vyplývajících z článku 13 nařízení (EU) 2017/1938 a popsat je v plánech pro stav nouze, které musí podle uvedeného nařízení vypracovat.

2.

Toto doporučení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. února 2018

Za Komisi

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 280, 28.10.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

I.   ÚVOD

Nařízení (EU) 2017/1938 (dále jen „nařízení“) převádí pojem solidarity do praxe a zavádí mechanismus solidarity mezi členskými státy, který se aktivuje, jakmile jsou splněny podmínky stanovené v příslušných ustanoveních. Solidarita je mechanismus, který slouží jako krajní řešení: umožňuje nepřerušené dodávky plynu, který se tak v duchu solidarity dostane k nejvíce zranitelným skupinám obyvatel. Jedná se o zákazníky v domácnostech a některé základní služby, které jsou uvedeny v definici zákazníka chráněného v rámci solidarity v čl. 2 odst. 6 nařízení.

1.   Mechanismus solidarity

Požádá-li některý členský stát o solidární pomoc, mechanismus solidarity ukládá přímo propojeným členským státům, aby upřednostnily dodávky zákazníkům chráněným v rámci solidarity v žádajícím členském státě před zákazníky na vlastním území, kteří nejsou chráněni v rámci solidarity. Toho je zapotřebí pouze v případě, že trh není schopen dodat nezbytný objem plynu (1). Omezení pomoci, kterou členský stát může poskytnout, se řídí těmito okolnostmi:

dostupností propojovací kapacity,

množstvím plynu, který tento členský stát potřebuje k zásobování vlastních zákazníků chráněných v rámci solidarity, pokud jsou dodávky zemního plynu těmto zákazníkům v ohrožení,

bezpečnost vlastní plynárenské sítě a

v některých zemích, dodávky určené kriticky důležitým plynovým elektrárnám v zájmu bezpečnosti dodávky elektrické energie.

Jakožto krajní řešení může být opatření solidarity ze strany žádajícího členského státu spuštěno, pouze pokud není trh v žádajícím členském státě ani v žádném z členských států, které jsou potenciálními poskytovateli solidární pomoci, schopen dodat nezbytné objemy plynu k uspokojení poptávky zákazníků chráněných v rámci solidarity, včetně objemů dobrovolně nabídnutých zákazníky, kteří nejsou chráněni v rámci solidarity. Kromě toho musí být vyčerpána opatření stanovená v plánu pro stav nouze žádajícího členského státu, včetně nuceného omezení dodávek až na úroveň zákazníků chráněných v rámci solidarity. I přes tyto přísné podmínky pro spuštění solidarity poskytuje mechanismus domácnostem a poskytovatelům základních sociálních služeb jistotu a bezpečnost nepřerušených dodávek plynu.

Za těchto okolností je pravděpodobné, že v členských státech, které jsou potenciálními poskytovateli solidární pomoci, už také bylo, nebo brzy bude, zahájeno uplatňování netržních opatření nebo omezení. Jinak by stále existovaly nabídky určitých objemů plynu, které by mohly proudit podle potřeby vedeny cenovými signály (za předpokladu, že existují), aniž by bylo nutné spouštět mechanismus solidarity. Mechanismus solidarity v podstatě spočívá v dočasném přerozdělení zbývajícího zemního plynu od zákazníků, kteří nejsou chráněni v rámci solidarity, v jednom členském státě zákazníkům chráněným v rámci solidarity v jiném členském státě v rámci jednoho integrovaného evropského trhu s plynem. Solidární pomoc může být poskytována, jen pokud jsou plynárenské sítě schopné zajišťovat přerozdělení a přepravu zemního plynu (2).

Jednotlivé prvky dvoustranného ujednání zabývající se právními, technickými a finančními hledisky solidarity jsou již částečně zahrnuty v článku 13 nařízení. Kromě toho se členské státy musí v rámci dvoustranných ujednání dohodnout na všech potřebných prvcích a konkrétních skutečnostech v zájmu jistoty a bezpečnosti pro všechny strany podílející se na fungování mechanismu solidarity. Tato ujednání musejí být popsána v příslušných plánech pro stav nouze; zejména zde musí být zahrnuty mechanismy kompenzace, nebo alespoň jejich souhrnný přehled.

Kompenzace ve smyslu článku 13 nařízení je pojata široce. Zahrnuje platby za plyn i dodatečné náklady (jako např. za přepravu) spojené s dodávkami zákazníkům chráněným v rámci solidarity v členském státě žádajícím o solidární pomoc, i platby za omezení zákazníkům v členském státě poskytujícím solidární pomoc. Pro účely těchto pokynů se kompenzace v tomto širším slova smyslu označuje jako „kompenzace za solidaritu“. Náhrada škody vzniklé v důsledku omezení se označuje jako „kompenzace za omezení“.

Řádné fungování mechanismu solidarity musí splňovat několik podmínek.

Za prvé dodávky by měly být co nejdéle poskytovány na základě tržních opatření. Členské státy musí vynaložit veškeré úsilí o vytvoření mechanismu nebo platformy, které umožní poskytovat dodávky na základě dobrovolných opatření na straně poptávky. Je to v zájmu členských států, které jsou potenciálními poskytovateli solidární pomoci, stejně jako žádajících členských států, protože v opačném případě by netržní opatření – jako např. povinný přechod na jiné palivo nebo omezení zákazníků – musela být zahájena už v dřívější fázi. To je také v souladu s obecnou zásadou nařízení, že trh by měl mít co největší prostor k řešení problémů s dodávkami plynu.

Za druhé je třeba umožnit volný pohyb velkoobchodních cen, a to i během stavu nouze; zmrazením nebo stanovením maximální ceny se zabrání tomu, aby cenové signály odrážely potřebu dalšího zemního plynu, v důsledku čehož by plyn neproudil tam, kde je potřebný.

Za třetí přeshraniční přístup k infrastruktuře by měl být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (3) za všech okolností zachován i během stavu nouze, a to jak po technické stránce, tak z hlediska bezpečnosti. Pokud tomu nebrání technická omezení v jednotlivých členských státech, ujednání by měla zajišťovat, že propojovací vedení, terminály LNG, podzemní zásobníky pro skladování zemního plynu, uzly a případně nabídky na straně poptávky budou plně přístupné pro přeshraniční účastníky trhu. Tím se oddálí potřeba spuštění solidární pomoci v členských státech, které čelí problémům s dodávkami plynu.

Za čtvrté členské státy by měly v rámci jednotlivých fází stavu nouze co nejvíce spolupracovat. Účinná spolupráce v počáteční fázi může oddálit potřebu spuštění solidární pomoci. Může také zabránit možnému výskytu rozdílných cen zemního plynu (např. v důsledku hodnoty neuskutečněného odběru u skupin zákazníků, jimž byl odběr omezen) na propojených trzích a působit jako demotivační faktor (poskytování) solidární pomoci.

2.   Právní základ

V čl. 13 odst. 12 nařízení je stanoveno, že Komise do 1. prosince 2017 po konzultaci s Koordinační skupinou pro otázky plynu vypracuje právně nezávazné pokyny pro klíčové prvky technických, právních a finančních ujednání. Tyto pokyny musí zejména zahrnovat způsoby uplatňování prvků popsaných v čl. 13 odst. 8 a 10 nařízení v praxi.

3.   Oblast působnosti těchto pokynů

V článku 13 nařízení je uveden výčet prvků a hledisek mechanismu solidarity, které musejí být schváleny a zahrnuty do dvoustranných ujednání. Poskytnout užitečné pokyny ohledně výše uvedených a veškerých dalších prvků, které mohou být zahrnuty do těchto ujednání, především vyžaduje lepší pochopení situace, za níž může být solidární pomoc spuštěna, a úsilí a základních zásad, jež mohou vzniku takové situace zabránit. Záměrem současných nezávazných pokynů není a nemůže být poskytnout vyčerpávající a normativní seznam, který by vyhovoval všem členským státům, neboť členské státy musí mít možnost zvolit si takové řešení, které jim bude s ohledem na jejich schopnosti, existující rámce, situace a priority nejlépe vyhovovat. Namísto toho se v těchto pokynech doporučuje použití konkrétního souboru nezbytných a volitelných prvků, popisuje možné způsoby provádění určitých opatření solidarity a nabízí příklady a osvědčené postupy.

Navrhovaný přístup spočívá v tom, že by členské státy měly pokud možno co nejvíce využívat stávající vnitrostátní rámce a postupy, nebo je podle potřeby přizpůsobit pro účely solidarity. To může zahrnovat např. použití stávajících platforem pro opatření na straně poptávky nebo stávajících mechanismů kompenzace pro zákazníky.

II.   PRÁVNÍ, TECHNICKÁ A FINANČNÍ UJEDNÁNÍ

1.   Právní ujednání

Cílem právních ujednání je zajistit právní jistotu všem, kteří se podílejí na poskytování nebo přijímání plynu v rámci solidární pomoci. Členské státy podílející se na uplatňování mechanismu solidarity by měly uzavřít jednoznačná, transparentní a účinná právní ujednání, aby všechny zúčastněné strany znaly pravidla a postupy pro přeshraniční solidaritu.

V čl. 13 odst. 10 nařízení se členským státům, které jsou mezi sebou propojeny, ukládá, aby mezi sebou uzavřely ujednání. V současné době existují členské státy, které nejsou fyzicky propojeny s jiným členským státem (4), skupina členských států, které jsou navzájem propojeny, nejsou však propojeny s žádným dalším členským státem (5), a několik členských států, které mají společnou hranici nebo výlučnou ekonomickou zónu, nejsou však navzájem přímo propojeny (6). Díky infrastrukturním projektům propojení energetických soustav, které jsou v současné době ve výstavbě, může dojít ke změně. Pokud dojde k propojení energetických soustav po 1. prosinci 2018, příslušné členské státy budou muset uzavřít právní, finanční a technická ujednání stanovená v čl. 13 odst. 10 nařízení při nejbližší příležitosti.

1.1.   Dotčené členské státy a určení třetí země (čl. 13 odst. 2)

Dotčenými členskými státy z hlediska mechanismu solidarity jsou:

členský stát, který požádal o uplatnění solidarity a

všechny členské státy přímo propojené s žádajícím členským státem.

Všechny přímo propojené členské státy by měly předem uzavřít dvoustranná ujednání o uplatňování mechanismu solidarity, pokud není v nařízení stanovena výjimka z této povinnosti. Pokud existuje více než jeden členský stát, který může poskytnout solidární pomoc, žádající členský stát provede konzultaci všech těchto členských států a požádá je o nabídku plynu potřebného k pokrytí dodávek zákazníkům chráněným v rámci solidarity. Každá taková nabídka představuje praktickou podobu dohody o cenách plynu, která je součástí předchozího dvoustranného ujednání. Tato dohoda může obsahovat odkaz na tržní ceny nebo dohodnutou metodiku pro výpočet ceny plynu. Jakmile členský stát žádající o solidární pomoc vybere některou nabídku nebo nabídky, určí členské státy, které se budou skutečně podílet na poskytování solidární pomoci.

Povinnost ostatních členských států, které by mohly poskytnout solidární pomoc, jejichž nabídky však nebyly vybrány, je dočasně pozastavena. Pokud se krizová situace dále zhoršuje, členský stát, který požádal o nabídky, se na ně může s žádostí o solidární pomoc kdykoli obrátit. Je však třeba předložit novou žádost vzhledem k tomu, že se mezitím pravděpodobně změní okolnosti (např. mohlo dojít ke změně ceny plynu nebo ke snížení množství plynu, který je k dispozici). Doporučuje se, aby členský stát, který obdržel tuto žádost, svou nabídku aktualizoval s ohledem na případné změny situace (množství plynu v podzemních zásobnících, toky, teplotu, spotřebu atd.). Z tohoto důvodu by členské státy, jejichž povinnosti byly dočasně pozastaveny, měly být nadále informovány o situaci v žádajícím členském státě. Komise bude pečlivě sledovat situaci v členském státě přijímajícím solidární pomoc.

V konkrétních situacích zahrnuje pojem „přímo propojených členských států“ také propojení přes třetí zemi. V tomto případě právo předložit žádost o solidární pomoc a povinnost ji poskytnout závisí na stávajících dohodách mezi členskými státy a souhlasu dotčené třetí země. Dohoda mezi členskými státy by musela stanovit, že třetí země má povinnost zavázat se k přepravě plynu, který bude poslán přes jeho území v rámci poskytování solidární pomoci. Bez tohoto závazku nemusí být solidarity nezbytně dosaženo.

1.2.   Žádost o solidární pomoc

Krizové situace vyžadují rychlou reakci. Žádost o solidární pomoc proto musí být stručná, normalizovaná a musí obsahovat minimum potřebných informací. V nejlepším případě by členské státy uzavírající dvoustranné ujednání měly zvážit schválení šablony, která by mohla tvořit přílohu ujednání. Níže uvedené informace představují minimální soubor údajů potřebných k účinné reakci na žádost o solidární pomoc:

název žádajícího členského státu, včetně pověřeného subjektu a jmen kontaktních osob,

název provozovatele přepravní soustavy nebo případně jména řídícího pracovníka pro oblastní trh a jmen odpovědných kontaktních osob,

požadovaný objem plynu (měřený ve společně dohodnutých jednotkách),

informace o tlaku plynu,

uvedení míst(a) dodání, která(é) členský stát žádající o solidární pomoc upřednostňuje,

žádost o nabídku, včetně ceny (viz oddíl 3.1.), objemu, míst a času dodání,

žádost o uvedení času první možné dodávky a předpokládané trvání poskytování dodávek (uvedení předpokládané doby, během níž bude členský stát, který obdržel žádost, poskytovat solidární pomoc),

odkaz na závazek žádajícího členského státu k uhrazení kompenzace za solidaritu.

Šablona pro odpovědi členských států, které obdržely žádost, by mohla zajistit snadnější srovnatelnost a získání lepší představy o množství a podmínkách nabízené solidární pomoci. V šablonách by mohly být předem vyplněny informace, které byly členským státům známy v době uzavírání dvoustranného ujednání, a mohly by tvořit přílohu příslušných plánů pro stav nouze.

1.3.   Zahájení a ukončení solidární pomoci

Žádost o solidární pomoc je platná a aktivuje povinnost poskytnout solidární pomoc od okamžiku předložení žádosti. Na tuto skutečnost nemá vliv kontrola Komise podle čl. 11 odst. 8 nařízení, jejímž cílem je ověřit, zda bylo vyhlášení stavu nouze členským státem žádajícím o solidární pomoc odůvodněné, a zkontrolovat opatření přijatá za účelem provedení činností uvedených v plánu pro stav nouze. Komise má na provedení tohoto ověření pět dnů. Není pravděpodobné, že členský stát požádá o solidární pomoc ve lhůtě kratší než pět dnů od vyhlášení stavu nouze, protože obvykle trvá určitou dobu, než problémy s dodávkami plynu dosáhnou úrovně, která odůvodňuje předložení takové žádosti. I kdyby k tomu došlo, kontrola ze strany Komise, zda bylo vyhlášení stavu nouze odůvodněné, přesto proběhne. Probíhající ověřování však nemá žádný vliv na platnost žádosti o solidaritu.

Riziko zneužití mechanismu solidarity prostřednictvím neoprávněné žádosti o solidaritu je velmi malé, a to vzhledem k dalekosáhlým důsledkům a přísným podmínkám, které musejí být splněny, než je mechanismus solidarity spuštěn, jako jsou:

provedení všech nouzových opatření stanovených v plánu pro stav nouze, a

omezení zákazníků, kteří nejsou chráněni v rámci solidarity, v členském státě žádajícím o solidární pomoc.

Jestliže v rámci svých kontrol dojde Komise k závěru, že žádost o solidaritu nebyla odůvodněná, členský stát, který neodůvodněnou žádost vydal a obdržel pomoc od přímo propojených sousedních států, uhradí zaslaný plyn společně s dalšími náklady členským státům, které pomoc poskytly.

Povinnost poskytnout solidární pomoc zaniká, pokud:

Komise na základě provedeného ověření dojde k závěru, že k vyhlášení stavu nouze už nejsou důvody,

členský stát, který požádal o solidaritu, informuje členské státy poskytující solidární pomoc, že je opět schopen zajišťovat dodávky plynu vlastním zákazníkům chráněným v rámci solidarity a

členský stát poskytující solidární pomoc není nadále schopen zjišťovat dodávky vlastním zákazníkům chráněným v rámci solidarity.

Může se také stát, že se navzdory probíhající akutní plynové krizi v zemi členský stát, který původně požádal o solidární pomoc, rozhodne vzdát se svého práva na solidaritu – např. proto, že si nemůže dovolit hradit náklady.

1.4.   Úlohy a povinnosti

Konečnou odpovědnost za fungování mechanismu solidarity by měly nést členské státy. To zahrnuje zejména rozhodnutí o předložení žádosti o solidární pomoc a celkové sledování toho, jak subjekty odpovědné za konkrétní úkoly mechanismus řídí. Nařízení nevyžaduje vytvoření nových konkrétních subjektů. Členským státům je spíše doporučeno, aby přidělily odpovědnost stávajícím subjektům, nebo – za zvláštních okolností – novým subjektům, s ohledem na jejich organizační strukturu a zkušenosti s krizovým řízením a reakcí na stav nouze. V zájmu snížení nákladů a zejména kvůli zamezení vzniku fixních nákladů by členské státy měly pokud možno využívat stávající mechanismy. Hlavní zásadou v tomto ohledu by mělo být, aby poskytování solidární pomoci bylo účinné a účelné.

Příslušné orgány budou podle nařízení odpovědné za provádění rámce, přičemž úkoly a povinnosti budou jednoznačně přiděleny konkrétním subjektům, jako např. provozovatelům přepravní soustavy, vnitrostátním regulačním orgánům a plynárenským podnikům. Příslušné orgány mají také nejlepší předpoklady k tomu, aby vyhotovovaly dvoustranná ujednání s příslušnými orgány v přímo propojených členských státech. Ta mohou později tvořit právní základ solidarity, včetně platby kompenzací a finančních vyrovnání, po poskytnutí solidární pomoci. K odesílání nebo přijímání žádostí o solidární pomoc, předkládání nabídek objemu plynu a zasílání upozornění v případě, že bylo uplatňování solidarity pozastaveno, mají nejlepší předpoklady členské státy nebo příslušné orgány. Finanční odpovědnost v souvislosti s kompenzacemi by měl v konečném důsledku také nést členský stát.

Pokud tomu nebrání technická nebo právní omezení v jednotlivých členských státech, mají vnitrostátní regulační orgány nejlepší předpoklady vést postup výpočtu nákladů na kompenzaci, nebo se alespoň na tomto postupu podílet, a to podle metodiky, kterou předem vypracovaly a zveřejnily v plánu pro stav nouze. Na tomto postupu se může podílet Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů. Odesláním potřebného objemu plynu by měli být pokud možno pověřeni provozovatelé přepravní soustavy a měli by tak činit nákladově efektivním způsobem.

Provozovatelé přepravní soustavy (nebo zařízení pro vyrovnávání zatížení soustavy) mají nejlepější předpoklady k převzetí odpovědnosti za koordinaci technických hledisek a provádění všech potřebných operačních opatření v případě poskytování solidární pomoci. Příslušný subjekt v členském státě, který poskytuje solidární pomoc, by také mohl být subjekt odpovědný za přijímání žádostí o náhradu za plyn a další náklady, jejich ověřování a postupování odpovědným subjektům v členském státě, který solidární pomoc využívá. V této souvislosti by bylo vhodné zvolit přístup využívající jednotné kontaktní místo. Členským státům se doporučuje, aby vypracovaly a schválily soupis subjektů odpovědných za přijímání a postupování žádostí o kompenzaci za omezení.

Ustanovení o zprostředkovateli ve dvoustranných ujednáních uzavřených mezi členskými státy může oběma stranám poskytnout ujištění ohledně hladkého průběhu plateb a výpočtu nákladů na kompenzaci. Zprostředkovatel by pomáhal řešit veškeré spory ohledně částek, které mají být v rámci kompenzace vyplaceny.

1.5.   Právní forma dvoustranných ujednání

Ohledně právní formy dvoustranných ujednání nejsou stanoveny žádné výslovné požadavky. Členské státy mohou zvolit jakoukoli právní formu, která vymezí jejich vzájemná práva a povinnosti pro případ, že bude uplatněn mechanismus solidarity. Práva požadovat solidární pomoc a povinnost ji poskytnout jsou stanoveny v článku 13 nařízení. Dvoustranná ujednání přesně vymezí způsob výkonu těchto práv a povinností stanovených v právu Unie. Ujednání mají prováděcí, a nikoli politickou povahu. Na první pohled se může zdát, že pro účely provádění by stačilo, aby příslušné orgány uzavřely závazné správní ujednání. Ta mohou zahrnovat ustanovení stávajících dvoustranných smluv, smluvní ujednání mezi provozovateli přepravní soustavy nebo konkrétní licenční podmínky pro plynárenské subjekty, pokud na ně dohlíží příslušné orgány. Na druhé straně nezávazné právní nástroje, jako je např. memorandum o porozumění, by byly nedostatečné, protože by nezakládaly právní závazek mezi účastníky. Ujednání ve formě memoranda o porozumění by proto nenaplňovala požadavek článku 13 na vytvoření právně závazného systému solidarity a mohla by být považována za nedostatečné provedení čl. 13 odst. 10.

2.   Technická ujednání

Účelem technických ujednání je popsat veškeré potřebné technické rezervy a podmínky, které by umožňovaly fungování mechanismů solidarity v praxi. To by vyžadovalo povinné předchozí sdílení informací o technických možnostech a omezeních příslušné plynárenské infrastruktury a maximálních teoretických objemech plynu, které jsou významné z hlediska solidarity, společně s ujištěním, že neexistují žádná nepřiměřená technická omezení, která by poskytování solidární pomoci ztěžovala. Jestliže technická nebo jiná omezení existují, jsou členské státy vybízeny, aby nalezly a schválily vzájemně přijatelná řešení, která by mohla být použita v propojovacích bodech v případě spuštění mechanismu.

Pokud tomu nebrání technická omezení v jednotlivých členských státech, nejlepější předpoklady k převzetí odpovědnosti za koordinaci technických hledisek a provádění všech potřebných operačních opatření v případě poskytování solidární pomoci by mohli mít provozovatelé přepravní soustavy (nebo zařízení pro vyrovnávání zatížení soustavy), a to s ohledem na znalost plynárenské soustavy a vytvořené systémy přeshraniční spolupráce (7). V případě situace vyžadující solidární pomoc je třeba k těmto stávajícím strukturám spolupráce, dohodám a zkušenostem přihlížet nebo je využít jako východisko. V každém případě je třeba určit (pokud existuje) nebo vytvořit jednoznačný zastřešující rámec, včetně technických podmínek, aby se tak potřebná spolupráce mohla opírat o právní jistotu.

Technické údaje lze podle potřeby v plánech aktualizovat.

2.1.   Technická řešení a koordinace (čl. 13 odst. 10 písm. c) nařízení)

Pro jednotlivé součásti infrastruktury v daném členském státě je možné stanovit technická řešení a ujednání. Díky tomu je možné získat lepší přehled o dostupné pomoci, technických omezeních a lépe odhadnout (případné) náklady spojené s prováděním jednotlivých opatření. Vzhledem k tomu, že potenciální krizové situace se mohou velmi lišit, je důležité, aby provozovatelé přepravní soustavy (nebo zařízení pro vyrovnávání zatížení soustavy) měli k dispozici širokou škálu možností a nástrojů. Součástí technických ujednání může být informativní a demonstrativní výčet technických řešení, aby tak byly obě strany informovány o opatřeních, která mohou být přijímána – dříve než nastane stav nouze i během tohoto stavu – pro účely poskytování solidární pomoci. Hydraulické simulace opatření solidarity mohou zlepšit připravenost na tyto situace.

To bude vyžadovat koordinaci ze strany příslušných provozovatelů přepravní soustavy nebo řídicích pracovníků pro oblastní trh, provozovatelů distribuční soustavy, vnitrostátních koordinátorů pro stav nouze, příslušných orgánů a subjektů podílejících se na zjišťování dodávek plynu zákazníkům chráněným v rámci solidarity. Díky tomu bude možné plyn získaný na základě snížení poptávky v jednom členském státě uvolnit a dodat do přímo připojeného členského státu žádajícího o solidární pomoc. Provozovatelé přepravní soustavy, provozovatelé distribuční soustavy, vnitrostátní koordinátoři pro stav nouze a další subjekty podílející se na zjišťování dodávek plynu zákazníkům chráněným v rámci solidarity by měli být do jednání o opatřeních solidarity zapojeni včas a měli by být případně pověřeni společným prováděním ujednání v oblasti solidarity.

Provozovatelé přepravní soustavy by měli být rovněž oprávněni využívat nevyužitou přenosovou kapacitu bez ohledu na to, zda byla přidělena, či nikoli. V každém případě by kompenzace za náklady na přepravu měly být vypláceny v souladu se schválenými zásadami.

Přístup k uzlům a dalším platformám by měl být zachován, co nejdéle je to možné, a to i za stavu nouze (čl. 13 odst. 4 nařízení), aby se předešlo potřebě spouštět solidární pomoc. V zájmu zajištění účinných přeshraničních toků proto musí být zajištěn trvalý přístup k terminálům LNG, skladovací a propojovací kapacitě, včetně obousměrné kapacity (čl. 13 odst. 10 písm. c)). Tato hlediska je třeba výslovně řešit v ujednáních.

2.2.   Objemy plynu nebo metodiky pro jejich stanovení (čl. 13 odst. 10 písm. d) nařízení)

V zájmu transparentnosti a jako podklad pro přípravu ujednání by členské státy měly informovat sousední členské státy (tj. členské státy, které jsou potenciálními poskytovateli solidární pomoci) o teoretických maximálních objemech plynu, o které mohou požádat, a o omezeních kapacity propojovacího vedení. Avšak přesné objemy plynu, které jsou potřebné, požadované či dostupné budou známé až při spuštění solidární pomoci. Při výpočtu těchto teoretických maximálních objemů plynu by měly být zváženy přinejmenším tyto skutečnosti:

dotčení zákazníci chránění v rámci solidarity,

dotčené kriticky důležité plynové elektrárny (přichází-li v úvahu) a příslušné objemy plynu a

domácí těžba plynu v členských státech, v nichž se těží plyn.

Vhodné výchozí hodnoty pro tento výpočet by mohly představovat standardní scénáře dodávek přizpůsobené podle potřeb zákazníků chráněných v rámci solidarity.

Všechny členské státy jsou povinny vypracovat výčet svých zákazníků chráněných v rámci solidarity ve smyslu definice uvedené v čl. 2 odst. 6 nařízení a jejich roční spotřebu plynu (průměrnou a v období poptávkové špičky).

Významný dopad na objemy plynu, které jsou k dispozici pro solidární pomoc, mohou mít kriticky důležité plynové elektrárny a jejich roční objemy plynu (čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec nařízení). V členském státě poskytujícím solidární pomoc mohou tyto objemy plynu vést ke snížení množství plynu, které je k dispozici pro solidární pomoc; v některých členských státech přijímajících solidární pomoc mají kriticky důležité plynové elektrárny přednost před zákazníky chráněnými v rámci solidarity, avšak objemy plynu potřebné pro jejich provoz nemají vliv na objemy, které mohou být požadovány.

Ujednání by měla obsahovat podrobný soupis plynových elektráren, které jsou považovány za kriticky důležité pro elektroenergetickou přenosovou soustavu (čl. 11 odst. 7 nařízení), do nichž je zemní plyn dodáván i v průběhu opatření solidarity. Tento seznam by měl být stanoven na základě žádosti a hodnocení provozovatelů elektroenergetické přenosové a plynárenské přepravní soustavy. Tento seznam elektráren by měl být řádně odůvodněn a měl by dokazovat, že krátkodobý výpadek těchto elektráren by mohl ohrozit bezpečnost elektroenergetické soustavy. Kromě toho by členské státy mohly uvážit a dohodnout se, jak často by měl být tento seznam kontrolován aktualizován.

V závislosti na konkrétní krizové situaci budou v případě žádosti o solidární pomoc za nezbytné považovány pouze objemy plynu určené pro elektrárny, které jsou v ujednáních označeny jako kriticky důležité. To se může například týkat elektráren v určitém regionu. Před zahájením solidární pomoci a během jejího poskytování by v rámci komunikace mezi příslušnými subjekty (provozovateli přepravní soustavy, příslušným orgány) v členském státě měla probíhat ad hoc výměna informací o situaci.

Členské státy, které těží zemní plyn, musí uvést výši své roční produkce.

Uvedené objemy se mohou stanovit na začátku každého plynárenského roku nebo v jiných intervalech na základě nejnovějších dostupných údajů, aktualizací plánů nebo mohou být stanovené ad hoc.

2.3.   Provozní bezpečnost sítí (čl. 13 odst. 7 nařízení)

Ujednání mohou obsahovat popis technických možností a omezení jednotlivých sítí pro přepravu zemního plynu, které musí být zachovány, pokud má plynárenská soustava fungovat bezpečně a spolehlivě. Tyto informace jsou důležité pro poskytující i přijímající členský stát. Ujednání by měla uvádět přinejmenším tyto skutečnosti:

maximální exportní kapacitu propojení a okolnosti, za nichž provozovatel přepravní soustavy bude tuto maximální exportní kapacitu dodávat. Tyto okolnosti mohou zahrnovat například tlak v soustavě, skladování v potrubí, dostupnost plynu v určitých vstupních bodech nebo úrovně plynu ve skladovacích zařízeních s ohledem na použitelnou kapacitu. Tyto údaje by měly být pokud možno stanoveny pro jednotlivé propojovací body,

popřípadě maximální úroveň domácí těžby a její omezení. Pokud některý členský stát těží vlastní zemní plyn, je možné tuto těžbu v určitém období zvýšit. Je možné uvést popis příslušných možností a omezení,

případně kapacitu, která je dostupná prostřednictvím třetí země, a technické prvky příslušné dohody o těchto dodávkách (čl. 13 odst. 2 nařízení).

3.   Finanční ujednání

Finanční ujednání by měla zjišťovat, že za plyn dodaný v rámci mechanismu solidarity bude vyplacena přiměřená cena. Tato ujednání mohou zahrnovat výpočet nákladů, kompenzaci za solidaritu (včetně kompenzace za omezení) či platební postupy, které je třeba stanovit a zavést mezi příslušnými subjekty.

Mechanismus zajišťující kompenzaci za omezení by měl nabízet pobídky pro řešení založená na tržní logice, jako jsou např. aukce a opatření na straně poptávky (čl. 13 odst. 4 nařízení). To zahrnuje například odkazy na mechanismy vázané na vnitrostátní stavy nouze, které nepřímo usnadňují solidaritu tím, že zajišťují, aby trh v členském státě poskytujícím solidární pomoc fungoval, co nejdéle je to možné. Finanční ujednání by neměla vytvářet nevhodné pobídky, jako např. zadržování plynu nebo spekulace s vyšší cenou v pozdější fázi stavu nouze, jež by samy o sobě spouštěly potřebu solidární pomoci. Kompenzace za solidaritu by měla pokrývat veškeré skutečně vynaložené náklady; nemůže se stát zdrojem zisku pro poskytující subjekt. Příslušný členský stát by měl neprodleně uhradit členskému státu poskytujícímu solidární pomoc za přijatý plyn spravedlivou cenu. Členský stát poskytující solidární pomoc následně stanoví, jakým způsobem budou tyto prostředky vypořádány a jak se slučují se stávajícími ujednáními týkajícími se neutrality vyrovnávání.

Veškeré kompenzace vyplácené zákazníkům, kteří byli během stavu nouze omezeni – ať už byla příčinou povinnost poskytnout přeshraniční solidární pomoc, nebo stav nouze ve vlastním členském státě, – by měly odpovídat kompenzacím stanoveným ve vnitrostátním právu.

S ohledem na uvedené skutečnosti mohou členské státy zachovat stávající vnitrostátní mechanismy (týkající se kompenzací souvisejících s omezením) pro čistě vnitrostátní stavy nouze (tj. v případech, kdy nebyla předložena žádost o solidární pomoc). Členské státy tak mají možnost se rozhodnout, zda si přejí vyplácet kompenzace pro omezená průmyslová odvětví, či nikoli. Jestliže však vnitrostátní stav nouze přeroste do situace, kdy je spuštěn přeshraniční mechanismus solidarity, jednou z možností je rozdělit kompenzaci za solidaritu, kterou uhradil žádající členský stát členskému státu poskytujícímu solidární pomoc, mezi všechny skupiny spotřebitelů, vůči kterým bylo uplatněno omezení, bez ohledu na to, zda byli omezeni před spuštěním solidární pomoci, nebo až po něm. Tato možnost by se řídila režimem, který by koncipoval členský stát poskytující solidární pomoc, měl by však pokud možno vycházet z přístupu založeného na „hodnotě neuskutečněného odběru“. Členské státy mají rovněž možnost se rozhodnout, že uloží přijatou kompenzaci za solidaritu do centrálně řízeného „fondu solidární pomoci“. Tímto způsobem by mohly stávající vnitrostátní mechanismy pro kompenzace za omezení zůstat v působnosti členských států a zároveň by rozdílné přístupy jednotlivých členských států nevedly k rozdílnému zacházení se skupinami spotřebitelů, vůči kterým bylo uplatněno omezení, v rámci jedné země v případě, že byla poskytována přeshraniční solidární pomoc, kdy je kompenzace za solidaritu povinná.

Hlavní složkou kompenzace za solidaritu je cena zemního plynu a další náklady, které vznikly pomáhajícímu členskému státu v souvislosti s přepravou plynu přes hranice, a to na základě skutečně vynaložených nákladů, jež vnitrostátní právní rámec pomáhajícího členského státu umožňuje uhradit.

K určení ceny plynu lze použít různé přístupy zahrnuté do ujednání, v závislosti na stupni vývoje trhu v členském státě, dostupných opatřeních nebo fázi stavu nouze. Je však důležité, aby ujednání jednoznačně stanovila, které přístupy se uplatní, za jakých okolností, a to včetně veškerých známých parametrů, které mohou být použity (např. prémie, pokud je zvolena možnost poslední známé ceny obchodování plus prémie).

3.1.   Cena plynu

Finanční ujednání by měla uvádět ceny plynu nebo metodiky pro stanovení této ceny s ohledem na dopady na operace na trhu (čl. 13 odst. 10 písm. b) nařízení). Záměrem této podmínky je docílit, aby cena nebo metodika nenarušovala trh nebo nevytvářela nevhodné pobídky. Cena plynu jako základ pro kompenzace za solidaritu je stanovena (prostřednictvím trhu nebo jinými prostředky) v členském státě poskytujícím solidární pomoc.

a)   Tržní cena

Jednou z hlavních zásad by mělo být, že cena plynu by neměla být nižší, než je tržní cena, protože to by vedlo k vytváření nevhodných pobídek. Pokud není cena zmrazena a je povoleno, aby dynamicky sledovala nabídku a poptávku po zemním plynu, může i za stavu nouze představovat signál. Na vyspělých trzích by na základě cenových signálů směřovaly maximální toky přes propojovací vedení do členských států ve stavu nouze. Za těchto okolností se nepředpokládá, že by byl spuštěn mechanismus solidarity.

Na méně rozvinutých trzích, kde ceny za stavu nouze nemusí být dynamické, může být zapotřebí použít různá opatření k nastavení ceny plynu, ta však mohou být tržní. Maximální referenční cena za plyn poskytnutý v rámci solidární pomoci by mohla odpovídat ceně poslední transakce/obchodu v EU na burze nebo na virtuálním obchodním bodě, jestliže regulační kontrola potvrdila spolehlivost této ceny. Členské státy se mohou rovněž dohodnout, že budou vázat cenu plynu na konkrétní uzel.

V členských státech, které používají strategické skladování, rozhodne členský stát nebo příslušný orgán, v kterém okamžiku stavu nouze umožní uvolnění plynu ze strategického skladování. Přijímající členský stát by měl hradit tržní cenu v okamžiku uvolnění zásob (nebo bezprostředně před jejich uvolněním) (8).

b)   Administrativní stanovování cen/omezení

Neexistuje-li tržní cena, je třeba uplatnit jiné přístupy ke stanovení ceny za plyn, jako např. podle poslední známé tržní ceny nebo průměrné tržní ceny na nejbližší dostupné burze, virtuálním obchodním bodě nebo v dohodnutém uzlu. Průměr může zahrnovat přiměřenou dobu před zahájením dodávek (např. 5–7 dnů) a stejné období po uskutečnění dodávek, navýšený o prémii nebo bez prémie. Případně může jako ukazatel sloužit cena posledního známého obchodování s plynem nebo opatření navýšená o prémii nebo bez prémie. Případný rozdíl mezi poslední známou cenou a hodnotou neuskutečněného odběru je možné vyrovnat prostřednictvím prémie (9). Cena může být rovněž odvozena od alternativního paliva, na které je členský stát poskytující solidární pomoc nucen přejít, aby mohl uvolnit potřebné množství zemního plynu.

Výpočet hodnoty neuskutečněného odběru může sloužit ke stanovení ceny omezených objemů plynu, protože můžeme předpokládat, že spotřebitelé v průmyslu znají vlastní hodnotu. Tato hodnota odráží přínos, o který tato konkrétní skupina spotřebitelů přišla v důsledku omezení. Pokud je uplatněn tento přístup, měly by o tom předem vědět příslušné orgány nebo vnitrostátní regulační orgány nebo by měly být předem informovány. To se obvykle také odrazí v příkazu k omezení ve vnitrostátních plánech pro stav nouze. Tento přístup kromě toho umožňuje snadné srovnávání nabídek z jednotlivých členských států (viz čl. 13 odst. 4 nařízení).

Ostatně je také možné inspirovat se metodikou pro stanovování cen používanou vnitrostátním regulačním orgánem nebo příslušným orgánem, nebo použít nějaký zástupný ukazatel, jako např. cenu kupní opce.

c)   Částka, kterou je členský stát ochoten zaplatit

Může být vhodné stanovit maximální částku, kterou je každý členský stát ochoten zaplatit za plyn v případě solidární pomoci. Maximální hodnota by byla pravděpodobně hodnota neuskutečněného odběru pro zákazníky chráněné v rámci solidarity v daném členském státě. V případě, že cena plynu tuto hodnotu překročí, není v zájmu členského státu žádat o plyn v rámci mechanismu solidarity. Tato informace však nemusí nezbytně tvořit součást ujednání nebo být uvedena v plánech.

3.2.   Další kategorie nákladů

Finanční ujednání by měla zahrnovat veškeré další kategorie nákladů, včetně příslušných přiměřených nákladů na opatření, která mohla být stanovena předem (čl. 13 odst. 8 písm. b) nařízení), jež musejí být zahrnuty do spravedlivé a bezodkladné kompenzace (čl. 13 odst. 10 písm. e)). Dodatečné náklady by měly být omezeny na minimum a měla by být věnována pozornost zabránění dvojímu započítávání, protože mnohé z dodatečných nákladových položek už mohou být v ceně plynu zahrnuty. Lze předpokládat, že většina dodatečných nákladů bude už v ceně plynu zahrnuta, s výjimkou nákladů na přepravu.

d)   Přeprava a související náklady

Kompenzace by měla zahrnovat přepravu a související náklady, jako jsou náklady na náklad LNG, poplatky za znovuzplynování apod. Mezi členskými státy může být ujednáno, že potřebné kapacity pro objem plynu poskytovaného v rámci solidární pomoci budou v případě potřeby zarezervovány, takže náklady spojené s přepravou budou placeny na základě standardních postupů provozovatelů přenosových soustav.

e)   Náklady spojené s uvolněním strategického skladování nebo povinností skladování

V případě strategického skladování je možné náklady na uvolnění strategického skladování zahrnout do příslušného objemu plynu, protože byly stanoveny předem – pokud již nejsou zahrnuty do ceny plynu.

V zásadě platí, že pokud je v okamžiku uvolnění dalších objemů ze strategického skladování stanovena tržní cena, tato tržní cena bude pravděpodobně obsahovat dodatečné náklady spojené s tímto opatřením – včetně nákladů na její stanovení předem. V opačném případě by nebylo opatření uplatněno, dokud budou k dispozici levnější řešení.

Náklady na tato netržní opatření na zabezpečení dodávek energie jsou obvykle socializovány a tvoří součást vyúčtování konečného uživatele. Dodatečné náklady, které má uhradit přijímající členský stát, mohou být navýšeny o dohodnutý poměrný příspěvek k nákladům, který odpovídá množství plynu takto uvolněného pro účely solidární pomoci.

Avšak z povinnosti skladování vyplývá pouze požadavek uchovávat určité objemy plynu v zásobnících na počátku zimního období; poté je uskladněný plyn používán v reakci na poptávku trhu a ceny. S jeho uvolněním by proto kromě ceny plynu a nákladů na přepravu neměly být spojeny žádné dodatečné náklady. V každém případě je třeba přihlédnout ke zvláštnímu způsobu, kterým jednotlivé členské státy řídí strategické skladování a realizují povinnosti skladování.

f)   Náklady na snížení zvýšeného standardu pro dodávky

Snižování zvýšeného standardu pro dodávky na běžnou úroveň je jednou z povinností vyplývající z nařízení v případě, že v některém sousedním členském státě nastane stav nouze a je pravděpodobné, že bude mít přeshraniční dopad. Mezi snížením zvýšeného standardu pro dodávky a žádostí o solidární pomoc není žádná vazba, to znamená, že náklady na tato opatření nemohou být zahrnuty do kompenzace.

g)   Náhrada škody za omezení průmyslové výroby (kompenzace za omezení)

Další náklady mohou rovněž zahrnovat náklady vzniklé kvůli povinnosti vyplatit kompenzaci pomáhajícímu členskému státu, včetně náhrady za omezení průmyslové výroby. Tyto náklady mohou být zahrnuty do nákladů na kompenzaci, jestliže vnitrostátní právní rámec stanoví povinnost uhradit kromě ceny plynu i náhradu škody za omezení průmyslové výroby, včetně kompenzace za hospodářské škody. Příslušná metodika výpočtu musí být zahrnuta do ujednání. Může být uzavřena dohoda o tom, že částka kompenzace za skutečně vynaložené náklady bude přenesena na subjekty, které používají plyn zaslaný v rámci solidární pomoci v členském státě, který je příjemcem této pomoci.

Avšak náhrada škody za omezení průmyslové výroby může být zahrnuta do kompenzace pouze v případě, že nebyla zahrnuta do ceny plynu, kterou je členský stát žádající o solidární pomoc povinen hradit; členský stát, který požádal o uplatnění solidarity, by neměl platit kompenzaci za stejné náklady dvakrát.

h)   Náklady na soudní řízení v členském státě poskytujícím solidární pomoc

Další náklady mohou také souviset s náhradou za veškeré náklady vyplývající ze soudních řízení, rozhodčích řízení a vyrovnání společně s jakýmikoli souvisejícími náklady na tato řízení, do nichž je zapojen členský stát poskytující solidární pomoc a která jsou vedena vůči subjektům zapojeným do poskytování takové solidární pomoci (čl. 13 odst. 8 písm. c) nařízení). Tato kompenzace by se však měla vyplácet pouze proti dokladům o vzniklých nákladech.

Pro případ sporů zahrnujících členský stát poskytující solidární pomoc a některý subjekt kvůli (nedostatečné) kompenzaci ze strany členského státu, který byl příjemcem této pomoci, by měla být přijata ochranná opatření chránící členský stát, který byl příjemcem pomoci, před koluzivním jednáním mezi uvedeným členským státem poskytujícím solidární pomoc a tímto subjektem. Mohou nastat okolnosti, kdy dotčený subjekt a členský stát, ve kterém je tento subjekt usazený, předloží k soudu svůj spor o vyšší cenu plynu nebo vyšší kompenzaci pro tento subjekt, přičemž uzavřou tajnou dohodu na úkor členského státu, který žádal o solidární pomoc, který ani není stranou soudního řízení. Těchto okolností je třeba se vyvarovat.

Uvedená situace se liší od situace, kdy některá společnost v členském státě poskytujícím solidární pomoc zahájí soudní řízení proti subjektu v členském státě, kterému byla poskytnuta solidární pomoc, ohledně ceny plynu nebo výše kompenzace za omezení. V těchto situacích musí společnost nebo subjekt, který spor prohrál, uhradit vzniklé náklady.

3.3.   Uvedení metody, jak byla kompenzace vypočítána (čl. 13 odst. 10 písm. f) nařízení)

Při výpočtu spravedlivé kompenzace lze zvážit tyto metody:

Prostý souhrn všech prvků uvedených v předchozím oddíle.

Časová hodnota peněz: platby by měly být prováděny rychle. Členské státy se mohou dohodnout, že se na kompenzaci po uplynutí určité reálné doby od poskytnutí solidární pomoci a od vypočtení a schválení přesné částky kompenzace uplatní úroková sazba.

Dohoda mezi členskými státy, které používají různé měny, o měně, ve které by měla být kompenzace vypočítána a vyplácena, včetně příslušného směnného kurzu.

3.4.   Výpočet náhrady všech příslušných a přiměřených nákladů a podnik, který má kompenzaci uhradit (čl. 13 odst. 3)

Je pravděpodobné, že výpočet přesné výše platby členskému státu, který poskytl solidární pomoc, a subjektům v tomto členském státě je možné reálně provést až po určité době od dodání požadovaného plynu v rámci mechanismu solidarity. Ve svém dvoustranném ujednání se mohou členské státy dohodnout, jaký zvolí přístup k výpočtu ceny plynu a dodatečných nákladů a na realistické lhůtě pro provedení platby.

Informace o skutečně dodaných objemech plynu a veškeré další důležité informace pro výpočet kompenzace musí být zaslány příslušným kontaktním osobám v členských státech, které se podílely na solidární pomoci, aby tak mohly oba členské státy provést konečný výpočet výše kompenzace. Informace mohou v závislosti na provedených opatřeních poskytnout provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel skladovacích zařízení, dodavatel nebo řídicí pracovník pro oblastní trh. Výpočtem kompenzace může být pověřen jiný předem určený subjekt.

3.5.   Ujednání pro platbu (čl. 13 odst. 8 poslední pododstavec nařízení)

Hlavní zásadou by mělo být, že kdykoli je to možné, měly by ve vztahu k platbám a kompenzacím za solidaritu mezi členskými státy být uplatněny existující postupy pro tuzemské platby a kompenzace (nebo transakce související s vyrovnáváním) v členském státě a stávající úmluvy a povinnosti v tomto ohledu. Ujednání mezi členskými státy by se měla zaměřovat na to, jak propojit nebo realizovat rozhraní mezi těmito stávajícími vnitrostátními rámci. Povaha solidární pomoci může vyžadovat, aby se tímto rozhraním, jež ponese plnou finanční odpovědnost, stal členský stát nebo příslušný orgán.

3.6.   Úlohy a povinnosti: kdo platí komu a kdo zajišťuje platby

Pokud je v členském státě poskytujícím solidární pomoc stále možné provádět opatření na straně poptávky, je třeba zachovat přístup k příslušným platformám a propojovací kapacitě. Je třeba, aby odběratel při přeshraniční transakci měl možnost provést platbu stejným způsobem jako místní odběratel, tj. buď přímo plynárenskému podniku, nebo – jestliže je plyn nakupován některým vyrovnávacím subjektem prostřednictvím vyrovnávací platformy – prostřednictvím platebních postupů používaných v rámci této platformy (10).

Pokud jsou zavedena omezení, mohou být pro kompenzační platby ze sousední země použity nebo podle potřeby upraveny veškeré stávající právní rámce, platební postupy nebo orgány odpovědné za řízení plateb v členském státě poskytujícím solidární pomoc.

Konečným příjemcem solidární pomoci jsou domácnosti. Potřebný plyn k nim proudí od dodavatele, toky přes hranice zajišťuje provozovatel přepravní soustavy a vlastní dodání pak provozovatelé distribuční soustavy. V případě omezení by měl mít dodavatel plynu, jehož dodávky zákazníkům, kteří nejsou chráněni v rámci solidarity, byly omezeny, jistotu, že bude nadále dostávat platby zohledňující objem v rámci solidární pomoci. Ty by měly být stanoveny v souladu se systémem kompenzace v členském státě. Potenciální úlohy a odpovědnosti mohou být rozděleny podle bodu 1.4.

3.7.   Jednotlivé kroky platebního procesu a jejich popis

Schválené postupy musí být zahrnuty do ujednání v závislosti na stávajících rámcích a dohodách členských států ohledně rozhraní mezi těmito rámci.

Příslušný subjekt v členském státě poskytujícím solidární pomoc, který přebírá účast na finančních hlediscích jednotlivých členských států – a zejména monitoringu, kontrole a postupování žádostí o kompenzaci v souvislosti s plynem dodaným v rámci solidární pomoci – vypočítá částku kompenzace na základě objemu dodaného plynu, dohodnutých nákladových položek a dohodnuté metody výpočtu a předloží svou žádost o platbu příslušnému subjektu v žádajícím členském státě. Členský stát, který přijal plyn v rámci solidární pomoci, potvrdí množství skutečně dodaného plynu, zkontroluje výpočet, a pokud nejsou žádné výhrady, provede v dohodnuté lhůtě platbu. Finanční procesy v rámci členských států – jako je rozdělení kompenzace nebo výběr kompenzace za solidaritu – se řídí vnitrostátními pravidly (např. mohou se vztahovat přímo na nabízející/omezený subjekt nebo mohou být socializovány).

Lhůty pro výpočet kompenzace za solidaritu, kontrolu a platbu musí být součástí ujednání. Totéž platí pro volbu rozhodného práva a možností rozhodčího řízení v případě, že používání mechanismu solidarity povede ke vzniku sporu.

III.   ZÁVĚR

Díky nařízení o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu se v energetické politice EU politická touha po solidaritě mezi členskými státy poprvé stává skutečností a odráží se v praxi. Kromě toho nařízení povyšuje status solidarity z pojmu, který byl jen vnitrostátního dosahu, na záchrannou síť pro nejzranitelnější napříč celou EU. Zavádí rozsáhlá práva a povinnosti zajišťující domácnostem a základním sociálním službám jistotu a bezpečnost nepřerušených dodávek plynu. Pokyny v tomto dokumentu nabízí širokou škálu možností umožňující fungování mechanismu solidarity, přičemž členským státům je ponechána možnost zvolit si takové řešení, které jim nejlépe vyhovuje.


(1)  Viz čl. 2 odst. 6 a článek 13 nařízení.

(2)  Z tohoto důvodu musejí opatření plánu pro stav nouze zajistit, že plynárenské přepravní soustavy v členském státě žádajícím o solidární pomoc budou v případě, že bude na základě pokročilého stavu nouze spuštěno poskytování solidární pomoci, technicky schopné pojmout dodávané toky plynu (např. že bude k dispozici dostatečná kapacita pro skladování v potrubí).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005 (Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 36).

(4)  Kypr, Finsko a Malta.

(5)  Estonsko, Litva a Lotyšsko.

(6)  Polsko-Litva, Finsko-Estonsko, Finsko-Švédsko, Malta-Itálie, Kypr-Řecko, Maďarsko-Slovinsko. Polsko-Česká republika, Polsko-Slovensko, Francie-Itálie.

(7)  Provozovatelé přepravní soustavy již nyní spolupracují v oblasti přístupu k pružným dodávkám plynu v sousedních členských státech. Někteří z nich uzavřeli dohody o provozním vyrovnávání se sousedními provozovateli přepravní soustavy. Tyto dohody umožňují spolupráci pokrývající potřeby zbytkového vyrovnávání a současně umožňují zvládat krátkodobé výkyvy nabídky a lépe monitorovat vstupní/výstupní toky.

(8)  Např. zásoby ze strategického skladování Itálie stojí 63 EUR/MWh; cena zásob ze strategického skladování Maďarska je vázána na cenu na tzv. „Title Transfer Facility“ (TTF) platnou několik dní před uvolněním navýšenou o prémii.

(9)  V některých případech pokrývá prémie „pojistnou hodnotu“ uvolněného plynu. Podle údajů průmyslu se tato hodnota pohybuje v rozmezí 0,5 až 1 EUR/MWh.

(10)  Například u společnosti NetConnect Germany se úhrada za komodity v rámci krátkodobých vyrovnávacích produktů hradí prostřednictvím specializovaného účtu vedeného řídicím pracovníkem pro oblastní trh.