ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 14

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
19. ledna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2018/76 ze dne 23. října 2017 o přidělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/77 ze dne 15. ledna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/78 ze dne 16. ledna 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor a lufenuron v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise (EU) 2018/79 ze dne 18. ledna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ( 1 )

31

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/80 ze dne 18. ledna 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro šestnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/76

ze dne 23. října 2017

o přidělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. ledna 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/146/EU (1) o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (dále jen „dohoda“).

(2)

První protokol (2) k dohodě stanovil na období tří let rybolovná práva přiznaná plavidlům Unie v rybolovné oblasti spadající pod svrchovanost nebo jurisdikci Mauricijské republiky (dále jen „Mauricius“) a finanční příspěvek poskytovaný Unií. Období uplatňování uvedeného protokolu skončilo dne 27. ledna 2017.

(3)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2017/1960 (3) byl dne 8. prosince 2017 podepsán nový Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (dále jen „protokol“).

(4)

Na celé období uplatňování protokolu by měl být stanoven způsob přidělování rybolovných práv mezi členské státy.

(5)

V čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (4) se stanoví, že jestliže se zdá, že počet oprávnění k rybolovu plně nevyužívá množství rybolovných práv přidělených Unii v rámci daného protokolu, uvědomí Komise dotčené členské státy a vyzve je, aby potvrdily, že tato rybolovná práva plně nevyužívají. Neobdržení odpovědi ve stanovené lhůtě je považováno za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu v daném období plně nevyužívají svých rybolovných práv. Uvedená lhůta by měla být stanovena.

(6)

Aby bylo zajištěno rychlé zahájení rybolovných činností plavidel Unie, bude protokol prozatímně prováděn ode dne podpisu. Toto nařízení by se mělo použít od téhož dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená podle protokolu se mezi členské státy přidělují takto:

a)

plavidla lovící tuňáky pomocí košelkových nevodů:

Španělsko:

22 plavidel

Francie:

16 plavidel

Itálie:

2 plavidla

b)

plavidla lovící u hladiny pomocí dlouhých lovných šňůr:

Španělsko:

12 plavidel

Francie:

29 plavidel

Portugalsko:

4 plavidla

2.   Nařízení (ES) č. 1006/2008 se použije, aniž je dotčena dohoda a protokol.

3.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu od členských států uvedených v odstavci 1 plně nevyužijí množství rybolovných práv stanovené protokolem, zváží Komise žádosti o oprávnění k rybolovu od kteréhokoli jiného členského státu v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008.

4.   Lhůta podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1006/2008 se stanoví na deset pracovních dnů ode dne, kdy Komise předloží svou žádost.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. října 2017.

Za Radu

předsedkyně

K. IVA


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/146/EU ze dne 28. ledna 2014 o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (Úř. věst. L 79, 18.3.2014, s. 2).

(2)  Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (Úř. věst. L 79, 18.3.2014, s. 9).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1960 ze dne 23. října 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (Úř. věst. L 279, 28.10.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/77

ze dne 15. ledna 2018

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Textilní výrobek ve tvaru kvádru (tzv. potah na matrace) vyrobený z potištěné tkaniny z chemických vláken (100 % polyester), kterou lze prát, o rozměrech přibližně 200 × 60 × 8 cm.

Výrobek má na jedné ze dvou dlouhých stran otvor se zapínáním na zip, který umožňuje vložení matrace.

Na jedné z dlouhých stran je opatřen textilním držadlem.

(Viz obrázek) (*1)

6302 22 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6302 , 6302 22 a 6302 22 90 .

Výrobek sestává z pratelného materiálu a má zapínání na zip, které umožňuje výrobek z matrace kdykoli sejmout, a proto je možné jej prát (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6302 , první odstavec). Má tedy objektivní charakteristické znaky a vlastnosti ložního prádla.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6302 22 90 jako „ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z chemických vláken“.

Image


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/78

ze dne 16. ledna 2018,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor a lufenuron v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro 2-fenylfenol byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. Pro dimethachlor a lufenuron byly MLR stanoveny v části A přílohy III uvedeného nařízení. Pro bensulfuron-methyl MLR dosud stanoveny nebyly.

(2)

Pokud jde o 2-fenylfenol, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) předložil odůvodněné stanovisko k přezkumu stávajících MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (2). Navrhl změnit definici rezidua pro rostlinné produkty a doporučil snížit MLR u svaloviny, tuku, jater a ledvin prasat, skotu a koňovitých a u kravského a koňského mléka. Pokud jde o MLR u citrusových plodů, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měl by být MLR pro tento produkt stanoven v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Pokud jde o MLR u hrušek, je maximální limit reziduí stanovený Codexem pro spotřebitele bezpečný. Je proto vhodné stanovit MLR u hrušek na stejné úrovni.

(3)

Pokud jde o bensulfuron-methyl, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (3). Doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat.

(4)

Pokud jde o dimethachlor, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat.

(5)

Pokud jde o lufenuron, úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (5). Navrhl změnit definici rezidua u všech rostlinných produktů a doporučil snížit MLR u citrusových plodů, jádrového ovoce, třešní, švestek, hroznů stolních, hroznů moštových, fíků, tomelu japonského/kaki churmy/persimonu, aktinidie/kiwi, brambor, rajčat, papriky seté, okurek, cuket a sojových bobů. U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat. Pokud jde o MLR u meruněk, broskví, jahod, okurek nakládaček, kozlíčku polníčku, salátu, čekanky štěrbáku/endivie, řeřichy a jiných klíčků a výhonků, barborek, rokety seté/rukoly, červené hořčice, mladých listů plodin (včetně druhů rodu Brassica), jater a ledvin prasat, skotu, ovcí, koz, koňovitých a drůbežích jater, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizik, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(6)

Pokud jde o produkty, k jejichž ošetření není použití příslušného přípravku na ochranu rostlin povoleno a pro něž neexistují žádné přípustné odchylky pro dovoz nebo maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL), MLR by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo by se měla použít standardní hodnota MLR, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(7)

Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. V případě několika látek tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.

(8)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(9)

Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.

(10)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(12)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v souladu s právními předpisy před dnem 8. srpna 2018 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. srpna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal (2017); 15(1):4696.

(3)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal (2016); 14(10):4596.

(4)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal (2016); 14(11):4632.

(5)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal (2017); 15(1):4652.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

Sloupec pro 2-fenylfenol se nahrazuje tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (a)

2-fenylfenol (suma 2-fenylfenolu a jeho konjugátů, vyjádřeno jako 2-fenylfenol) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

10

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*1)

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01  (*1)

0130010

Jablka

0,01  (*1)

0130020

Hrušky

20

0130030

Kdoule

0,01  (*1)

0130040

Mišpule obecná/německá

0,01  (*1)

0130050

Mišpule japonská / lokvát

0,01  (*1)

0130990

Ostatní

0,01  (*1)

0140000

Peckové ovoce

0,01  (*1)

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

0,01  (*1)

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní

 

0160000

Různé ovoce s

0,01  (*1)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161990

Ostatní

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*1)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*1)

0231000

a)

lilkovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Salát

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*1)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,02  (*1)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*1)

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní

 

0500000

OBILOVINY

0,02  (*1)

0500010

Ječmen

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500030

Kukuřice

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Rýže

 

0500070

Žito

 

0500080

Čirok

 

0500090

Pšenice

 

0500990

Ostatní

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,05  (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní

 

0820000

Plody

0,05  (*1)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní

 

0830000

Kůra

0,05  (*1)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05  (*1)

0840020

Zázvor

0,05  (*1)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*1)

0840040

Křen

(+)

0840990

Ostatní

0,05  (*1)

0850000

Pupeny

0,05  (*1)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*1)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*1)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Tkáně z

0,01  (*1)

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuková tkáň

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

 

1012020

Tuková tkáň

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní

 

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuková tkáň

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní

 

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuková tkáň

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuková tkáň

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní

 

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuková tkáň

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuková tkáň

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní

 

1020000

Mléko

0,01  (*1)

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*1)

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní

 

1040000

Med a další včelařské produkty

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*1)

b)

Vkládají se nové sloupce pro bensulfuron-methyl, dimethachlor a lufenuron, které znějí:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (a)

Bensulfuron-methyl

Dimethachlor

Lufenuron (všechny poměry konstitučních izomerů) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Citrusové plody

 

 

0,01  (*2)

0110010

Grapefruity

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

0110990

Ostatní

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

 

0,01  (*2)

0120010

Mandle

 

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

 

0120100

Pistácie

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

 

0120990

Ostatní

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

 

 

0,15

0130010

Jablka

 

 

 

0130020

Hrušky

 

 

 

0130030

Kdoule

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

 

0130990

Ostatní

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

 

 

0140010

Meruňky

 

 

0,2 (+)

0140020

Třešně

 

 

0,01  (*2)

0140030

Broskve

 

 

0,2 (+)

0140040

Švestky

 

 

0,01  (*2)

0140990

Ostatní

 

 

0,01  (*2)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0,01  (*2)

0151000

a)

hrozny

 

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

 

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

 

0153990

Ostatní

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

 

0154020

Klikvy

 

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

 

0154050

Šípky

 

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

 

0154990

Ostatní

 

 

 

0160000

Různé ovoce s

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

0161010

Datle

 

 

 

0161020

Fíky

 

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

 

0161050

Karamboly

 

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

 

0161990

Ostatní

 

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

 

0162010

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

 

0162040

Opuncie

 

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

 

0162990

Ostatní

 

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

0163010

Avokádo

 

 

 

0163020

Banány

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papája

 

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

 

 

0163990

Ostatní

 

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

a)

brambory

 

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

0212990

Ostatní

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

 

0213040

Křen

 

 

 

0213050

Topinambury

 

 

 

0213060

Pastinák

 

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

 

0213080

Ředkve

 

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

 

0213990

Ostatní

 

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Česnek

 

 

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

 

0220990

Ostatní

 

 

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

lilkovité

 

 

 

0231010

Rajčata

 

 

0,4

0231020

Paprika setá

 

 

0,8

0231030

Lilek/baklažán

 

 

0,3

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

0,01  (*2)

0231990

Ostatní

 

 

0,01  (*2)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

0,15

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0,15

0232030

Cukety

 

 

0,15

0232990

Ostatní

 

 

0,01  (*2)

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

 

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

0,4

0233020

Dýně

 

 

0,4

0233030

Melouny vodní

 

 

0,4

0233990

Ostatní

 

 

0,01  (*2)

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

 

0,01  (*2)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

 

0,01  (*2)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

0241990

Ostatní

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

 

0242990

Ostatní

 

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

0243990

Ostatní

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

0251020

Salát

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

0251050

Barborky

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

0251990

Ostatní

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Špenát

 

 

 

0252020

Šrucha

 

 

 

0252030

Mangold

 

 

 

0252990

Ostatní

 

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Kerblík

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Ostatní

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Fazolové lusky

 

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

0260030

Hrachové lusky

 

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

0260050

Čočka

 

 

 

0260990

Ostatní

 

 

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Chřest

 

 

 

0270020

Kardy

 

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

 

 

0270050

Artyčoky

 

 

 

0270060

Pór

 

 

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

 

0270990

Ostatní

 

 

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Pěstované houby

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Fazole

 

 

 

0300020

Čočka

 

 

 

0300030

Hrách

 

 

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

0300990

Ostatní

 

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,01  (*2)

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0,01  (*2)

 

0401030

Maková semena

 

0,01  (*2)

 

0401040

Sezamová semena

 

0,01  (*2)

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0,01  (*2)

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0,02  (*2)

 

0401070

Sójové boby

 

0,01  (*2)

 

0401080

Hořčičná semena

 

0,02 (*2)

 

0401090

Bavlníková semena

 

0,01  (*2)

 

0401100

Dýňová semena

 

0,01  (*2)

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0,01  (*2)

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0,01  (*2)

 

0401130

Semena lničky seté

 

0,02 (*2)

 

0401140

Konopná semena

 

0,01  (*2)

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0,01  (*2)

 

0401990

Ostatní

 

0,01  (*2)

 

0402000

Olejnaté plody

 

0,01  (*2)

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

0402030

Plody palem

 

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

0402990

Ostatní

 

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Ječmen

 

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

 

0500040

Proso

 

 

 

0500050

Oves

 

 

 

0500060

Rýže

 

 

 

0500070

Žito

 

 

 

0500080

Čirok

 

 

 

0500090

Pšenice

 

 

 

0500990

Ostatní

 

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Čaje

 

 

 

0620000

Kávová zrna

 

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

0631000

a)

květů

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

0631990

Ostatní

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

0632990

Ostatní

 

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

0633990

Ostatní

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

 

 

0700000

CHMEL

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

KOŘENÍ

0,05  (*2)

 

 

0810000

Semena

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

0810990

Ostatní

 

 

 

0820000

Plody

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Nové koření

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

0820990

Ostatní

 

 

 

0830000

Kůra

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Skořice

 

 

 

0830990

Ostatní

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

0840010

Lékořice

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Zázvor

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Křen

(+)

(+)

(+)

0840990

Ostatní

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Pupeny

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Hřebíček

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

0850990

Ostatní

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Šafrán

 

 

 

0860990

Ostatní

 

 

 

0870000

Semenné míšky

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

0870990

Ostatní

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

 

0900990

Ostatní

 

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

1010000

Tkáně z

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

a)

prasat

 

 

 

1011010

Svalovina

 

 

0,03

1011020

Tuková tkáň

 

 

0,7

1011030

Játra

 

 

0,04 (+)

1011040

Ledviny

 

 

0,04 (+)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,7

1011990

Ostatní

 

 

0,02 (*2)

1012000

b)

skotu

 

 

 

1012010

Svalovina

 

 

0,03

1012020

Tuková tkáň

 

 

0,7

1012030

Játra

 

 

0,04 (+)

1012040

Ledviny

 

 

0,04 (+)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,7

1012990

Ostatní

 

 

0,02 (*2)

1013000

c)

ovcí

 

 

 

1013010

Svalovina

 

 

0,03

1013020

Tuková tkáň

 

 

0,7

1013030

Játra

 

 

0,04 (+)

1013040

Ledviny

 

 

0,04 (+)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,7

1013990

Ostatní

 

 

0,02 (*2)

1014000

d)

koz

 

 

 

1014010

Svalovina

 

 

0,03

1014020

Tuková tkáň

 

 

0,7

1014030

Játra

 

 

0,04 (+)

1014040

Ledviny

 

 

0,04 (+)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,7

1014990

Ostatní

 

 

0,02 (*2)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

1015010

Svalovina

 

 

0,03

1015020

Tuková tkáň

 

 

0,7

1015030

Játra

 

 

0,04 (+)

1015040

Ledviny

 

 

0,04 (+)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,7

1015990

Ostatní

 

 

0,02 (*2)

1016000

f)

drůbeže

 

 

 

1016010

Svalovina

 

 

0,02 (*2)

1016020

Tuková tkáň

 

 

0,04

1016030

Játra

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Ledviny

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,04

1016990

Ostatní

 

 

0,02 (*2)

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

1017010

Svalovina

 

 

0,03

1017020

Tuková tkáň

 

 

0,7

1017030

Játra

 

 

0,04 (+)

1017040

Ledviny

 

 

0,04 (+)

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

0,7

1017990

Ostatní

 

 

0,02 (*2)

1020000

Mléko

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Kravské

 

 

 

1020020

Ovčí

 

 

 

1020030

Kozí

 

 

 

1020040

Kobylí

 

 

 

1020990

Ostatní

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Slepičí

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

1030990

Ostatní

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2)

V příloze III se zrušují sloupce pro dimethachlor a lufenuron.


(*1)  Mez stanovitelnosti

(F)

=

Rozpustné v tuku

2-fenylfenol (suma 2-fenylfenolu a jeho konjugátů, vyjádřeno jako 2-fenylfenol)

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

2-fenylfenol - kód 100000, kromě 1040000: 2-fenylfenol

(+)

Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040

Křen“

(*2)  Mez stanovitelnosti

(F)

=

Rozpustné v tuku

Bensulfuron-methyl

(+)

Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040

Křen

Dimethachlor

(+)

Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040

Křen

Lufenuron (všechny poměry konstitučních izomerů) (F)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. března 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140010

Meruňky

0140030

Broskve

(+)

Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040

Křen

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. března 2020, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011030

Játra

1011040

Ledviny

1012030

Játra

1012040

Ledviny

1013030

Játra

1013040

Ledviny

1014030

Játra

1014040

Ledviny

1015030

Játra

1015040

Ledviny

1016030

Játra

1016040

Ledviny

1017030

Játra

1017040

Ledviny“


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/79

ze dne 18. ledna 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a), d), e), h) a i), čl. 11 odst. 3 a čl. 12 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 (2) (dále jen „nařízení“) stanoví seznam povolených látek Unie, které se mohou používat v materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

(2)

Od poslední změny nařízení (EU) č. 10/2011 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) další vědecká stanoviska o konkrétních látkách, které je možno používat v materiálech určených pro styk s potravinami, i o schváleném použití již povolených látek. Aby nařízení (EU) č. 10/2011 odráželo nejnovější zjištění úřadu, mělo by být změněno.

(3)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (3) k používání látky kopolymer butadienu, styrenu, methyl-methakrylátu a butyl-akrylátu zesítěný divinylbenzenem nebo butan-1,3-diol-dimethakrylátem (materiál určený pro styk s potravinami č. 856 a č. CAS 25101-28-4). Úřad dospěl k závěru, že látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, pokud se používá jako polymerační přísada v maximální koncentraci 40 % hmotnostních v předmětech k opakovanému použití ze směsí kopolymeru styrenu a akrylonitrilu (SAN)/poly(methyl-methakrylátu) (PMMA) určených pro styk s vodnatými či kyselými potravinami a/nebo potravinami s nízkým obsahem alkoholu (< 20 %) při pokojové teplotě po dobu kratší než jeden den a pro styk se suchými potravinami po libovolně dlouhou dobu, včetně dlouhodobého skladování. Pokud se dodrží uvedené specifikace, stávající povolení dotčené látky by mělo být rozšířeno na uvedené použití.

(4)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (4) k používání monomeru 2,4,4′-trifluorbenzofenonu (materiál určený pro styk s potravinami č. 1061 a č. CAS 80512-44-3). Úřad dospěl k závěru, že tato látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, je-li používána jako komonomer při výrobě plastů z poly(etheretherketonu) v maximální koncentraci 0,3 % hmotnostních v konečném materiálu. Proto by měl být uvedený monomer zařazen na seznam povolených látek Unie s omezením, že je nutno dodržet tyto specifikace.

(5)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (5) k používání monomeru 2,3,3,4,4,5,5-heptafluorpent-1-enu (materiál určený pro styk s potravinami č. 1063 a č. CAS 1547-26-8). Úřad dospěl k závěru, že látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, pokud se používá jako komonomer společně s komonomery tetrafluorethylenem a/nebo ethylenem k výrobě fluorových kopolymerů, používaných pouze jako pomocné látky pro zpracování polymerů v maximální koncentraci 0,2 % hmotnostních v materiálech určených pro styk s potravinami. Pro toto použití by frakce s nízkou molekulovou hmotností do 1 500 Da ve fluorovém kopolymeru neměla přesáhnout 30 mg/kg. Uvedený monomer by měl být zařazen na seznam povolených látek Unie s omezením, že je nutno dodržet uvedené specifikace.

(6)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (6) k používání látky oxid wolframu (WOn (n = 2,72–2,90)) (materiál určený pro styk s potravinami č. 1064 a č. CAS 39318-18-8). Úřad dospěl k závěru, že látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, používá-li se tato přísada jako nahřívací činidlo v polyethylentereftalátu (PET). Úřad usoudil, že vzhledem k nerozpustnosti této látky lze očekávat, že při veškerém jejím předvídatelném použití jako nahřívacího činidla v PET bude docházet k nízké migraci. Proto není nezbytné ověřit migrační limit. Pokud jde o jiné technické funkce nebo použití v jiných polymerech, úřad dospěl k závěru, že migrace by neměla přesáhnout 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako wolfram). Proto by měla být uvedená látka zařazena na seznam povolených látek Unie s omezením, že je nutno dodržet uvedené specifikace.

(7)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (7) k používání směsi rozvětvených (s methylovými skupinami) a lineárních alkan(C14-C18)amidů odvozených od mastných kyselin (materiál určený pro styk s potravinami č. 1065 a č. CAS 85711-28-0). Úřad dospěl k závěru, že látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, pokud se používá při výrobě předmětů z polyolefinů určených pro styk se všemi potravinami jinými než tukovými (jak je vymezuje simulant D2) a v případě, že migrace nepřesahuje 5 mg/kg potraviny. Proto by měla být uvedená směs zařazena na seznam povolených látek Unie s omezením, že je nutno dodržet tyto specifikace.

(8)

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 ve znění platném před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být uváděny na trh do 8. února 2019 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016;14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017;15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017;15(2):4724.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 se mění takto:

1)

V bodě 1 se tabulka 1 mění takto:

a)

položka týkající se materiálu určeného pro styk s potravinami č. 856 se nahrazuje tímto:

„856

40563

25101-28-4

kopolymer butadienu, styrenu, methyl-methakrylátu a butyl-akrylátu zesítěný divinylbenzenem nebo butan-1,3-diol-dimethakrylátem

ano

ne

ne

 

 

K použití pouze:

v pevném polyvinylchloridu (PVC) v maximální úrovni 12 % při pokojové teplotě nebo nižší než pokojové teplotě, nebo

v maximální koncentraci 40 % hmotnostních v předmětech k opakovanému použití ze směsí kopolymeru styrenu a akrylonitrilu (SAN)/poly(methyl-methakrylátu) (PMMA) v případě styku pouze s vodnatými či kyselými potravinami a/nebo potravinami s nízkým obsahem alkoholu (< 20 %) po dobu kratší než jeden den, nebo v případě styku pouze se suchými potravinami po libovolně dlouhou dobu, a to při pokojové teplotě nebo nižší než pokojové teplotě.“;

 

b)

v pořadí podle čísel příslušných materiálů pro styk s potravinami se vkládají nové položky, které znějí:

„1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluorbenzofenon

ne

ano

ne

 

 

K použití pouze jako komonomer při výrobě plastů z poly(etheretherketonu) v maximální koncentraci 0,3 % hmotnostních v konečném materiálu.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluorpent-1-en

ne

ano

ne

 

 

K použití pouze společně s komonomery tetrafluorethylenem a/nebo ethylenem k výrobě fluorových kopolymerů, používaných jako pomocné látky pro zpracování polymerů v maximální koncentraci 0,2 % hmotnostních v materiálech určených pro styk s potravinami a pouze pokud frakce s nízkou molekulovou hmotností do 1 500 Da ve fluorovém kopolymeru nepřesahuje 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

oxid wolframu

ano

ne

ne

0,05

 

Stechiometrie: WOn, n = 2,72–2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

směs rozvětvených (s methylovými skupinami) a lineárních alkan (C14-C18)amidů odvozených od mastných kyselin

ano

ne

ne

5

 

K použití pouze při výrobě předmětů z polyolefinů, které nepřicházejí do styku s potravinami, pro které tabulka 2 v příloze III stanoví simulant D2.

(26)“.

2)

V bodě 3 v tabulce 3 se doplňují nové položky, které znějí:

„(25)

Při použití jako nahřívací činidlo v polyethylentereftalátu (PET) se nevyžaduje ověření shody se specifickým migračním limitem; ve všech ostatních případech se shoda se specifickým migračním limitem ověří v souladu s článkem 18. Specifický migrační limit se vyjádří v mg wolframu na 1 kg potravin.

(26)

Migrace stearamidu, který je jako materiál určený pro styk s potravinami uveden v tabulce 1 pod číslem 306 a na nějž se nevztahuje žádný specifický migrační limit, se vylučuje z ověření shody migrace směsi se specifickým migračním limitem stanoveným pro tuto směs.“


19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/80

ze dne 18. ledna 2018

o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro šestnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (2), a zejména na článek 32 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2080 (3) byl zahájen prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení.

(2)

Vzhledem k nabídkám obdrženým v šestnáctém dílčím nabídkovém řízení by minimální prodejní cena měla být pevně stanovena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V šestnáctém dílčím nabídkovém řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080, u něhož lhůta pro předkládání nabídek skončila dne 16. ledna 2018, činí minimální prodejní cena 119,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2018.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 45).