ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 11

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 61
16. ledna 2018


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/61 ze dne 21. března 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění změny Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

1

 

 

Změna 1 Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

3

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise (EU) 2017/175 ze dne 25. ledna 2017 o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování ( Úř. věst. L 28, 2.2.2017 )

6

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2017/978 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 151, 14.6.2017 )

7

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

16.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/61

ze dne 21. března 2017

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění změny Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. září 2014 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání se Spojenými státy americkými o změně Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví (1) (dále jen „dohoda“), která vstoupila v platnost dne 1. května 2011. Jednání byla úspěšně završena výměnou e-mailů mezi hlavními vyjednavači, kteří v nich vyjádřili svůj souhlas s dojednaným zněním.

(2)

Dojednaná změna dohody (dále jen „změna 1“) rozšiřuje spolupráci v těch oblastech dohody, v nichž lze uplatňovat vzájemné uznávání závěrů o vyhovění a oprávnění nebo schválení a umožnit tak optimalizaci využívání zdrojů a proporcionální úspory nákladů při současném zachování vysoké míry bezpečnosti v letecké dopravě.

(3)

Změna 1 by proto měla být podepsána.

(4)

S cílem umožnit přijetí nové přílohy o vydávání průkazů způsobilosti pilotům na základě rozšířené oblasti působnosti dohody, jejíž význam je třeba posuzovat v souvislosti s příslušnými ustanoveními nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) o převodu průkazů způsobilosti třetích zemí by změna 1 měla být prováděna prozatímně do dokončení postupů nezbytných k tomu, aby nabyla platnosti,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis změny 1 Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

Znění změny 1 se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat změnu 1 jménem Unie.

Článek 3

Změna 1 je v souladu s článkem 2 změny 1 prováděna prozatímně ode dne jejího podpisu do dokončení postupů nezbytných k tomu, aby nabyla platnosti.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 21. března 2017.

Za Radu

předseda

E. SCICLUNA


(1)  Úř. věst. L 291, 9.11.2011, s. 3.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).


16.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/3


ZMĚNA 1

Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví

Článek 1

Obecná ustanovení

V souladu s čl. 19 bodem B Dohody o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví (dále jen „dohoda“) uzavřené mezi Spojenými státy Americkými (dále jen „Spojené státy“) a Evropským společenstvím (dále jen společně „strany“ a samostatně „strana“) se strany dohodly změnit dohodu takto:

a)

V článku 2 se bod B nahrazuje tímto:

„Předmětem spolupráce podle této dohody jsou tyto oblasti:

1)

schvalování letové způsobilosti a sledování výrobků civilní letecké techniky;

2)

provádění měření a schvalování týkajících se ochrany životního prostředí u výrobků civilní letecké techniky;

3)

vydávání oprávnění pro zařízení údržby a jejich kontrola;

4)

vydávání licencí zaměstnancům a jejich odborná příprava;

5)

provoz letadel a

6)

letové provozní služby a uspořádání letového provozu.“

b)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Přílohy

V záležitostech spadajících do působnosti této dohody vypracují strany nebo jejich zástupci přílohy, které budou formulovat podmínky vzájemného uznávání závěrů o vyhovění a oprávnění nebo schválení, pokud se shodnou na tom, že standardy, pravidla, praxe a postupy civilního letectví obou stran vyhovují dostatečně tomu, aby umožňovaly uznávání oprávnění nebo schválení a závěrů o vyhovění odsouhlasených na základě standardů vydávaných jednou stranou jménem strany druhé. Strany se rovněž dohodly na tom, že technickými rozdíly mezi jejich systémy civilního letectví se dále zabývají přílohy.“

Článek 2

Prozatímní provádění

Strany se dohodly, že budou tuto změnu provádět prozatímně ode dne podpisu do okamžiku jejího vstupu v platnost.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato změna nabývá platnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy mezi stranami dojde k poslední výměně diplomatických nót potvrzujících dokončení postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Съставено в Брюксел на тринадесети декември през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trīspadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų gruodžio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év december havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, dertien december tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em treze de dezembro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece decembrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli trinásteho decembra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde december år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Съединените Американски Щати

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā –

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Pentru Statele Unite ale Americii

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

För Amerikas förenta stater

Image


Opravy

16.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/6


Oprava rozhodnutí Komise (EU) 2017/175 ze dne 25. ledna 2017 o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování

( Úřední věstník Evropské unie L 28 ze dne 2. února 2017 )

Strana 20, příloha, tabulka v kritériu č. 6 písm. a) bodě ii):

místo:

„Typ teplovodního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

Ukazatel účinnosti

Ohřívače s tepelným čerpadlem (pro tepelná čerpadla, která využívají chladiv s GWP ≤ 2 000 , platí dvě varianty, 2. varianta je pro tepelná čerpadla, která používají chladiva s GWP ≤ 2 000 , povinná)

1. varianta – Minimální sezónní energetická účinnost vytápění/hodnoty GWP chladiva

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2. varianta – Limity emisí skleníkových plynů

150 g ekvivalentu CO2/kWh tepelného výkonu“,

má být:

„Typ teplovodního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

Ukazatel účinnosti

Ohřívače s tepelným čerpadlem (pro tepelná čerpadla, která využívají chladiv s GWP ≤ 2 000 , platí dvě varianty, 2. varianta je povinná pro tepelná čerpadla, která používají chladiva s GWP > 2 000 )

1. variantaMinimální sezónní energetická účinnost vytápění / hodnoty GWP chladiva

ηs ≥ 107 %/[0–500]

ηs ≥ 110 %/(500–1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 –2 000 ]

2. variantaLimity emisí skleníkových plynů

150 g ekvivalentu CO2 / kWh tepelného výkonu“.

Strana 23, příloha, kritérium č. 12 písm. a):

místo:

„Existují-li v místě ubytovacího zařízení jeden až čtyři dodavatelé, kteří nabízejí individuální ekologické tarify s 50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo osvědčení o samostatných zárukách původu:“,

má být:

„S výjimkou případů, kdy se použije písmeno b), a existují-li v místě ubytovacího zařízení dodavatelé, kteří nabízejí individuální ekologické tarify s 50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo osvědčení o samostatných zárukách původu:“.


16.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/7


Oprava nařízení Komise (EU) 2017/978 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu

( Úřední věstník Evropské unie L 151 ze dne 14. června 2017 )

Strana 26, příloha, změny části B přílohy III nařízení (ES) č. 396/2005, bod 2 písm. b) podbod ii), tabulka, položky pro Koření:

místo:

„0810000

Semena

0,05 (*)

0810010

Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno

0,05 (*)

0810020

Bulvuška

0,05 (*)

0810030

Miřík celer

0,05 (*)

0810040

Koriandr setý

0,05 (*)

0810050

Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín

0,05 (*)

0810060

Kopr vonný

0,05 (*)

0810070

Fenykl sladký

0,05 (*)

0810080

Pískavice řecké seno

0,05 (*)

0810090

Muškátový oříšek

0,05 (*)

0810990

Ostatní

0,05 (*)

0820000

Plody

0,07 (*)

0820010

Nové koření

0,07 (*)

0820020

Žlutodřev

0,07 (*)

0820030

Kmín kořenný

0,07 (*)

0820040

Kardamom

0,07 (*)

0820050

Jalovcové bobule

0,07 (*)

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

0,07 (*)

0820070

Vanilka

0,07 (*)

0820080

Tamarind/indické datle

0,07 (*)

0820990

Ostatní

0,07 (*)“,

má být:

„0810000

Semena

 

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

0,05 (*)

0810020

Bulvuška

0,05 (*)

0810030

Miřík celer

0,05 (*)

0810040

Koriandr setý

0,1

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

5

0810060

Kopr vonný

0,05 (*)

0810070

Fenykl sladký

0,1

0810080

Pískavice řecké seno

0,05 (*)

0810090

Muškátový oříšek

0,05 (*)

0810990

Ostatní

0,05 (*)

0820000

Plody

 

0820010

Nové koření

0,07

0820020

Žlutodřev

0,07

0820030

Kmín kořenný

0,07

0820040

Kardamom

3

0820050

Jalovcové bobule

0,07

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

0,07

0820070

Vanilka

0,07

0820080

Tamarind / indické datle

0,07

0820990

Ostatní

0,07“.