ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 351

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
30. prosince 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2017/2466 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2017/2467 ze dne 21. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách ( 1 )

55

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách ( 1 )

64

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách ( 1 )

72

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2330 ze dne 14. prosince 2017 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006 ( Úř. věst. L 333, 15.12.2017 )

202

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Toto vydání uzavírá radu L pro rok 2017.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

30.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 351/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2466

ze dne 18. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušovanou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu s některými zemědělskými produkty a průmyslovými výrobky byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 (1) otevřeny autonomní celní kvóty. Produkty a výrobky v mezích těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

Z těchto důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. ledna 2018 celní kvóty s nulovou sazbou pro vhodný objem týkající se dvanácti nových výrobků. U pěti dalších výrobků je třeba zvýšit objemy kvót, neboť zvýšení je v zájmu hospodářských subjektů Unie.

(3)

U jednoho dalšího výrobku je třeba objem kvóty snížit, neboť se zvýšila výrobní kapacita producentů z Unie.

(4)

U pěti dalších výrobků je třeba upravit kvótové období a objem kvót, jelikož byly otevřeny jen na dobu šesti měsíců.

(5)

V případě jiného výrobku je třeba změnit jeho popis.

(6)

V případě dvanácti dalších výrobků by měly být s účinkem ode dne 1. ledna 2018 autonomní celní kvóty Unie uzavřeny, neboť jejich zachování od tohoto dne není v zájmu Unie.

(7)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Aby se předešlo přerušení uplatňování režimu kvót a byly dodrženy pokyny stanovené ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (2), měly by se změny stanovené v tomto nařízení týkající se kvót pro dotčené výrobky použít ode dne 1. ledna 2018, a měly by proto vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 a 09.2932 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají do tabulky podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci;

2)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2928, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 a 09.2868 se v tabulce nahrazují odpovídajícími řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení;

3)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 a 09.2669 se v tabulce zrušují;

4)

poznámka (*) obsahující text „Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.“ se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2017.

Za Radu

předsedkyně

K. SIMSON


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).

(2)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.


PŘÍLOHA I

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013 se vkládají následující řádky podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci této tabulky:

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Síran cesný (CAS RN 10294-54-9) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující více než 48 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních síranu cesného

1.1.–31.12.

160 tun

0

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.–31.12.

20 000 tun

0

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1.–31.12.

1 000 kg

0

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.–31.12.

5 tun

0

09.2886

ex 2934 99 90

51

Canagliflozin (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1.–31.12.

10 tun

0

09.2876

ex 3811 29 00

55

Aditiva skládající se z reakčních produktů difenylaminu a rozvětvených nonenů, obsahující:

více než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních 4-monononyldifenylaminu a

více než 50 % hmotnostních, avšak nejvýše 65 % hmotnostních 4,4′-dinonyldifenylaminu,

celkový procentní podíl 2,4-dinonyldifenylaminu a 2,4′-dinonyldifenylaminu nejvýše 5 % hmotnostních,

pro použití při výrobě mazacích olejů (2)

1.1.–31.12.

900 tun

0

09.2888

ex 3824 99 92

89

Směs terciárních aminů alkyldimethylu obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních dodecyl(dimethyl)aminu (CAS RN 112-18-5) a

20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních dimethyl(tetradecyl)aminu (CAS RN 112-75-4)

1.1.–31.12.

16 000 tun

0

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Vrstvená vlákna (pramence) z S-skla:

složená z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 μm (± 0,5 μm),

o délkové hmotnosti 200 tex nebo větší, avšak nejvýše 680 tex,

neobsahující oxid vápenatý a

s pevností v tahu větší než 3 550 Mpa stanovenou podle ASTM D2343-09

pro použití při výrobě produktů používaných v letectví (2)

1.1.–31.12.

1 000 tun

0

09.2906

ex 7609 00 00

20

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, určené pro připevnění k chladičům motocyklů (2)

1.1.–31.12.

3 000 000 kusů

0

09.2909

ex 8481 80 85

40

Výfukový ventil pro použití při výrobě výfukových systémů motocyklů (2)

1.1.–31.12.

1 000 000 kusů

0

09.2910

ex 8708 99 97

75

Podpěrné konzoly ze slitiny hliníku s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro nepřímé upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

1.1.–31.12.

200 000 kusů

0

09.2932

ex 9027 10 90

20

Lambda-sondy pro trvalé zabudování do výfukových systémů motocyklů (2)

1.1.–31.12.

1 000 000 kusů

0“


(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA II

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013 se řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 a 09.2868 nahrazují tímto:

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

„09.2828

2712 20 90

 

Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje

1.1.–31.12.

120 000 tun

0

09.2929

2903 22 00

 

Trichlorethylen (CAS RN 79-01-6)

1.1.–31.12.

15 000 tun

0

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3′-oxydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.–31.12.

500 tun

0

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehyd (furfural)

1.1.–31.12.

10 000 tun

0

09.2844

ex 3824 99 92

71

Směsi obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6),

nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a

nejvýše 1 % hmotnostní ethylchloridu (CAS RN 75-00-3)

1.1.–31.12.

6 000 tun

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):

o obsahu hydroxylových skupin 17,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních, a

se střední velikostí částic (D50) vyšší než 0,6 mm

1.1.–31.12.

12 500 tun

0

09.2846

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.1.–31.12.

2 000 tun

0

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4′-bifenylen)

1.1.–31.12.

3 500 tun

0

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66)

1.1.–31.12.

10 000 tun

0

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tkaniny ze skleněného vlákna typu E:

o hmotnosti 20 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 214 g/m2,

impregnované silanem,

v rolích,

o obsahu vlhkosti 0,13 % hmotnostních nebo méně a

s nejvýše 3 dutými vlákny ze 100 000 vláken,

pro výhradní použití při výrobě prepregů a laminátů plátované mědi (2)

1.1.–31.12.2018

6 000 000 m

0

09.2662

ex 7410 21 00

55

Desky:

sestávající nejméně z jedné vrstvy tkaniny ze skleněného vlákna impregnované epoxidovou pryskyřicí,

potažené na jedné nebo obou stranách měděnou fólií o tloušťce nejvýše 0,15 mm,

s dielektrickou konstantou (DK) nižší než 5,4 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,

se ztrátovou tangentou nižší než 0,035 při 1 MHz, měřenou podle IPC-TM-650 2.5.5.2,

s porovnávacím indexem odolnosti proti plazivým proudům (CTI) 600 nebo více

1.1.–31.12.

80 000 m2

0

09.2850

ex 8414 90 00

70

Kompresorové kolo z hliníkové slitiny:

o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm a

o hmotnosti 5 g nebo více, avšak nejvýše 800 g

pro použití při výrobě spalovacích motorů (2)

1.1.–31.12.

5 900 000 kusů

0

09.2868

ex 8714 10 90

60

Písty pro závěsné systémy, o průměru nejvýše 55 mm, ze slinuté oceli

1.1.–31.12.

2 000 000 kusů

0“


(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


30.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 351/7


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2467

ze dne 21. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unjiní produkce 67 produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1), nestačí pokrýt potřeby výrobních odvětví Unie. Je proto v zájmu Unie u těchto produktů a výrobků pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku.

(2)

S ohledem na technický vývoj produktů a výrobků a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 49 produktů a výrobků, které jsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Sazební zařazení některých produktů a výrobků bylo změněno tak, aby výrobní odvětví mohla plně využívat výhod aktuálně platných pozastavení. Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 by měla být aktualizována i proto, aby se v některých případech její znění harmonizovalo či vyjasnilo. Změny podmínek by měly spočívat ve zněně popisu zboží, sazebního zařazení, celních sazeb nebo požadavku na konečné užití.

(3)

U 188 pozastavení by mělo být revidovány lhůty pro povinný přezkum stanovené v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013.

(4)

U 92 produktů a výrobků, které jsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, již není v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel celního sazebníku. Pozastavení pro tyto produkty a výrobky by proto měly být z uvedené přílohy vypuštěny.

(5)

Z důvodu srozumitelnosti by položky pozastavení změněné nebo nově zavedené tímto nařízením měly být označeny hvězdičkou a hvězdička by měla být odstraněna u pozastavení, která se tímto nařízením nemění.

(6)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Aby se zamezilo přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržely pokyny stanovené ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (2), je třeba, aby změny se stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení u dotčených produktů a výrobků použily od 1. ledna 2018. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

v tabulce se zrušují řádky s produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení;

2)

všechny hvězdičky v tabulce a poznámka (*) obsahující text „Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.“ se zrušují;

3)

do tabulky se vkládají řádky pro produkty a výrobky uvedené v příloze II tohoto nařízení podle pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2017

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.


PŘÍLOHA I

V tabulce uvedené v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se zrušují řádky týkající se pozastavení produktů a výrobků označených následujícími kódy KN a TARIC:

Kód KN

TARIC

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


PŘÍLOHA II

V tabulce v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se vkládají následující řádky podle pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci této tabulky:

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmový olej, kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, pro výrobu:

technických monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 3823 19 10 ,

methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916 ,

mastných alkoholů položek 2905 17 , 2905 19 a 3823 70 , používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

mastných alkoholů položky 2905 16 , čistých nebo smíšených, používaných pro výrobu kosmetiky, mycích prostředků či farmaceutických výrobků,

kyseliny stearové podpoložky 3823 11 00 ,

zboží čísla 3401 nebo

mastných kyselin vysoké čistoty čísla 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Koncentrovaný protlak (pyré) z manga, získaný vařením:

zplodů rodu Mangifera spp.,

s obsahem cukru nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Koncentrovaný protlak (pyré) z papáji, získaný vařením:

z plodů rodu Carica spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

7,8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Koncentrovaný protlak (pyré) z kvajávy, získaný vařením:

z plodů rodu Psidium spp.,

s obsahem cukru vyšším než 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních,

pro použití k výrobě produktů v potravinářském a nápojovém průmyslu (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Sušené brusinky slazené, pro výrobu produktů potravinářského průmyslu, přičemž samotné balení se nepovažuje za zpracování (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Blanšírované vinné listy odrůdy Karakišmiš v nálevu obsahujícím:

více než 6 % hmotnostních solí,

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1,4 % hmotnostních kyselin vyjádřených jako monohydrát kyseliny citronové a

též s obsahem benzoátu sodného v množství nejvýše 2 000 mg/kg podle CODEX STAN 192-1995

používané při výrobě vinných listů plněných rýží (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Hydrolyzát kaseinových proteinů složený:

z 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše ze 70 % hmotnostních z volných aminokyselin a

z peptonů, z nichž více než 90 % hmotnostních má molekulovou hmotnost nejvýše 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Tellur (CAS RN 13494-80-9) o čistotě 99,99 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 99,999 % hmotnostních na základě obsahu kovových nečistot měřeného analýzou ICP

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Kovové lithium (CAS RN 7439-93-2) o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):

ve formě prášku,

o čistotě 99,0 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 μm,

se 70 % částic o průměru nejvýše 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Oxid telluričitý (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Hydroxid barnatý (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Oxid titaničitý (CAS RN 13463-67-7):

o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo více, avšak nejvýše 2,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Hydroxylamoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Oxid zirkoničitý (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Fosfornan sodný, monohydrát (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Hexakyanoželeznatan železito-amonný (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Dikřemičitan disodný (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Dichroman draselný (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Wolframan diamonný (parawolframan amonný) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Metavanadičnan draselný (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Oxid kobaltito-lithný (CAS RN 12190-79-3) s obsahem kobaltu nejméně 59 %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Nitrid titanu (CAS RN 25583-20-4) o velikosti částic nejvýše 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Disilan (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-brom-1-penten (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Trans-1,3,3,3-tetrafluor-1-propen (trans-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-hexafluor-1,3-butadien (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Chlorcyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Oktafluorcyklobutan (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

4-chlorbenzensulfonyl-chlorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Titanium-tetrabutanolát (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Titanium-tetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

1,2-butandiol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-fenylethanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Cinnamaldehyd (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

2-heptanon (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-methylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

2-pentanon (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Benzofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Benzil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-dimethoxy-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Ethylbutyrát (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

3,3-dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

2-(2-vinyloxyethoxy)ethyl-akrylát (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Methakrylát-hydroxyzinečnatý, ve formě prášku (CAS RN 63451-47-8), též obsahující nejvýše 17 % hmotnostních nečistot vznikajících při výrobě

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

4-terc-butylbenzoová kyselina (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

m-toluylová kyselina (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

(2,4,5-trifluorfenyl)octová kyselina (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Diethylmalonát (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Ethylacetoacetát (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

Ethyl-3-ethoxypropionát (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-6,6′-dimethyl[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl-tetra-1-naftalenylester kyseliny fosforité (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) ve formě vodného roztoku obsahujícího 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních fosetyl-natria pro použití při výrobě pesticidů (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

2,4-di-terc-butyl-5-nitrofenylmethyl-karbonát (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

2-(N,N-diethylamino)ethylchlorid hydrochlorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N,N-dimethyloktylamin – chlorid boritý (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-dichloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-methylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

3,4-dichloranilin-6-sulfonová kyselina (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

6-chlor-α,α,α-trifluor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-naftylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

8-aminonafthalen-2-sulfonová kyselina (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

Dihydrochlorid 3,3′-dichlorbenzidinu (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-difenylhexan-2,5-diamin dihydrochlorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

2-(2-methoxyfenoxy)ethylamin hydrochlorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

3-amino-4-chlorbenzoová kyselina (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

Ethyl-4-dimethylaminobenzoát (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

L-alanin-isopropylester-hydrochlorid (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5-dijodthyronin (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Isobutylidendimočovina (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Tetrabutylmočovina (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]benzamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Anthranilamid (CAS RN 88-68-6) o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-dichlorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoová kyselina (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Butylisokyanát (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (a 2,6)-bis(isokyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-bis(isokyanatomethyl)benzen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Pentaerythritol-[tetrakis(3-merkaptopropionát)] (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Natrium-diisobutyldithiofosfinát (CAS RN 13360-78-6) ve vodném roztoku

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonová kyselina (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Ferrocen (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-laktid (CAS RN 4511-42-6) nebo D-laktid (CAS RN 13076-17-0) nebo dilaktid (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

1-(2,2-difluorbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropankarboxylová kyselina (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

3-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzensulfonová kyselina (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-dichlorpyridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-karbothioamid (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

terc-butyl-3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoát (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

Ethyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-karboxylát (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Klochintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydrochlorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(brommethyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

(S)-indolin-2-karboxylová kyselina (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Paklobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) ve vodném roztoku pro použití při výrobě herbicidů (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

4-nitrofenyl-thiazol-5-ylmethyl-karbonát (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

(S)-ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoát-oxalát (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

(2-isopropylthiazol-4-yl)-N-methylmethanamin dihydrochlorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Benthiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-methylthiofenothiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Epoxikonazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinbutyrofenon (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanon (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenyl)-5-thia-1-azabicyklo-[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylová kyselina (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Dimethenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-benzyl-N,N-dimethylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Čištěný steviol-glykosid s obsahem rebaudiosidu M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních pro použití při výrobě nealkoholických nápojů (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Barvivo C.I. Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Disperse Yellow 232 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Přípravky založené na disperzních barvivech obsahující:

barvivo C.I. Disperse Orange 61 nebo Disperse Orange 288,

barvivo C.I. Disperse Blue 291:1,

barvivo C.I. Disperse Violet 93:1,

též obsahující barvivo C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Barvivo C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Blue 7 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Barvivo C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 nebo CAS RN 8004-87-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Basic Violet 1 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Barvivo C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Vat Blue 1 94 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Barvivo C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 13 80 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Barvivo C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Orange 5 80 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Barvivo C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 207 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Barvivo C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Blue 61 35 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Barvivo C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 nebo CAS RN 101357-19-1) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Violet 3 90 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Barvivo C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Yellow 133 97 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Barvivo C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Solvent Blue 67 98 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Přípravky založené na barvivu C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) v ropných destilátech, hydrogenovaných lehkých naftenických (CAS RN 64742-53-6), obsahující 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních barviva C.I. Solvent Red 175

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Barvivo C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Black 12 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Skleněné vločky (CAS RN 65997-17-3):

tloušťky 0,3 μm nebo více, avšak nejvýše 10 μm a

potažené oxidem titaničitým (CAS RN 13463-67-7) nebo oxidem železnatým (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Kopolymer tetrafluorethylenu v roztoku butylacetátu s obsahem rozpouštědla 50 % (± 2 %) hmotnostních

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Silikony obsahující 50 % hmotnostních nebo více xylenu a nejvýše 25 % hmotnostních oxidu křemičitého, používané k výrobě dlouhodobých chirurgických implantátů

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Kopolymer acenaftalenu v roztoku ethyllaktátu

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Tiskařská barva, kapalná, sestávající z disperze kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů v izoparafinech, obsahující nejvýše 13 % hmotnostních kopolymeru vinylakrylátu a barevných pigmentů

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Inkoust:

tvořený polyesterovým polymerem a disperzí stříbra (CAS RN 7440-22-4) a chloridu stříbrného (CAS RN 7783-90-6) v methyl(propyl)ketonu (CAS RN 107-87-9),

s celkovým obsahem pevných látek 55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních a

se specifickou hmotností 1,40 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 1,60 g/cm3,

pro použití při výrobě elektrod (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Povrchově aktivní látka obsahující 1,4-dimethyl-1,4-bis(2-methylpropyl)-2-butin-1,4-diylether, polymerovaný oxiranem, s koncovými methylovými skupinami

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Adhezivní materiál pro dočasné spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s obsahem polymerů 65 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Látka k uvolnění dočasného spojení waferů ve formě suspenze pevného polymeru v cyklopentanonu (CAS RN 120-92-3) s obsahem polymerů nejvýše 10 % hmotnostních

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Zažehovače pro plynové generátory o maximální celkové délce 20,34 mm nebo více, avšak nejvýše 25,25 mm a s kolíkem o délce 6,68 mm (± 0,3 mm) nebo více, avšak nejvýše 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Suchá tiskařská barva v prášku nebo směs tonerů, složená z

kopolymeru styren-akrylátu/butadienu,

buď sazí nebo organického pigmentu,

též s obsahem polyolefínu nebo amorfního oxidu křemičitého

k použití jako vývojka při výrobě inkoustem/tonerem plněných lahví nebo kazet pro telefaxové přístroje, počítačové tiskárny a kopírky (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Pryskyřicí potažený grafitový prášek:

o průměrné velikosti částic 10,8 μm nebo větší, avšak nejvýše 13,0 μm,

s obsahem železa menším než 40 ppm,

s obsahem mědi menším než 5 ppm,

s obsahem niklu menším než 5 ppm,

o průměrném povrchu (v atmosféře N2) 3,0 m2/g nebo více, avšak nejvýše 4,36 m2/g a

s obsahem nečistot tvořených magnetickými kovy menším než 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), přípravek obsahující dvě složky spinosynu (3′-ethoxy-5,6-dihydrospinosynu J a 3′-ethoxyspinosynu L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje a složené z vápenatých solí produktů reakce polyisobutylenových substituentů fenolu s kyselinou salicylovou a formaldehydem, které se používají jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Aditiva do mazacích olejů

na bázi alkyl(C16-24)benzensulfonátů vápenatých (CAS RN 70024-69-0),

obsahující minerální oleje,

používané jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Aditiva do mazacích olejů obsahující minerální oleje,

na bázi benzensulfonátu substituovaného polypropylenylem vápenatým (CAS RN 75975-85-8) v množství 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních,

s celkovým číslem alkality (TBN) 280 nebo více, avšak nejvýše 320,

používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Aditiva do mazacích olejů

obsahující polyisobutylensukcinimid vzniklý reakcí polyethylenpolyaminů s polyisobutenylsukcinanhydridem (CAS RN 84605-20-9),

obsahující minerální oleje,

s obsahem chloru 0,05 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,25 % hmotnostních,

s celkovým číslem alkality (TBN) vyšším než 20,

používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Aditiva,

obsahující více než 20 %, avšak nejvýše 45 % hmotnostních minerálních olejů,

na bázi směsi vápenatých solí dodecylfenolsulfidu, též s oxidem uhličitým,

druhu používaného při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce bis(2-methylpentan-2-yl)dithiofosforečné kyseliny s propylenoxidem, oxidem fosforečným a s aminy s alkylovými řetězci C12-14 používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Aditiva do mazacích olejů složená z produktů reakce butyl-cyklohex-3-enkarboxylátu, síry a trifenylfosfitu (CAS RN 93925-37-2), používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Aditiva pro mazací oleje složená z produktů reakce 2-methyl-1-propenu s chloridem sirným a sulfidem sodným (CAS RN 68511-50-2), s obsahem chloru 0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostních, používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu mazacích olejů

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Aditiva do mazacích olejů složená ze směsi z N,N-dialkyl-2-hydroxyacetamidu s alkylovým řetězcem o počtu atomů uhlíku 12–18 (CAS RN 866259-61-2) používaná jako koncentrovaná aditiva pro výrobu motorových olejů mísením

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Roztok kvarterní amonniové soli založené na polyisobutenylsukcinimidu, obsahující 20 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 29,9 % hmotnostních 2-ethylhexanolu

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

UV-stabilizátor tvořený:

stíněným aminem: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiaminem, polymerem s 2,4-dichlor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazinem (CAS RN 193098-40-7) a

buď o-hydroxyfenyltriazinovým pohlcovačem UV záření, nebo

chemicky modifikovanou fenolickou sloučeninou

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Katoda, ve svitcích, pro zinkovzdušné knoflíkové články (baterie do pomůcek pro nedoslýchavé) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Iniciátor na bázi dimethylaminopropylmočoviny

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Oxidační katalyzátor s účinnou látkou di[manganum(1+)]-1,2-bis(oktahydro-4,7-dimethyl-1H-1,4,7-triazonin-1-yl-kN1, kN4, kN7)ethan-di-μ-oxo-μ-(-(ethanoato-kO, kO′)-di[chlorid(1–)] (CAS RN 1217890-37-3), který se používá k urychlení chemické oxidace nebo bělení

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Katalyzátor, ve formě prášku, obsahující 95 % (± 1 %) hmotnostních oxidu titaničitého a 5 % (± 1 %) hmotnostních oxidu křemičitého

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro alkylaci aromatických uhlovodíků pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo pro oligomeraci olefínů (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Přípravek obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních solventní nafty (ropné), těžké aromatické (CAS RN 64742-94-5),

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních 4-(4-nitrofenylazo)-2,6-di-sek-butylfenolu (CAS RN 111850-24-9) a

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních 2-sek-butylfenolu (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Vodný roztok obsahující:

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních 2-(3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanaminu (CAS RN 658066-44-5),

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kyseliny sírové (CAS RN 7664-93-9) a

0,5 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2,9 % hmotnostních methanolu (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Přípravek obsahující:

85 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99 % hmotnostních etheru polyethylenglykol butyl-2-kyano-3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-akrylátu a

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 15 % hmotnostních polyoxyethylen(20)-sorbitantrioleátu

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Přípravky obsahující nejméně 92 %, avšak nejvýše 96,5 % hmotnostních 1,3:2,4-bis-O-(4-methylbenzyliden)-D-glucitolu a rovněž obsahující deriváty karboxylových kyselin a alkyl-sulfát

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Přípravky obsahující nejméně 47 % hmotnostních 1,3:2,4-di-O-benzyliden-D-glucitolu

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Přípravek obsahující:

trioktylfosfin-oxid (CAS RN 78-50-2),

dioktyl(hexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-66-4),

oktyl(dihexyl)fosfin-oxid (CAS RN 31160-64-2) a

trihexylfosfin-oxid (CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Přípravek na bázi 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecin-5,8-diolethoxylátu (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Přípravek na bázi alkyluhličitanu, obsahující rovněž UV absorbent, používaný při výrobě brýlových čoček (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Diethylenglykol-propylenglykol-triethanolaminové komplexy titanu (CAS RN 68784-48-5) rozpuštěné v diethylenglykolu (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Prášková směs obsahující:

85 % hmotnostních nebo více diakrylátu zinečnatého (CAS RN 14643-87-9),

nejvýše 5 % hmotnostních 2,6-di-terc-butyl-α-dimethylamino-p-kresolu (CAS RN 88-27-7) a

nejvýše 10 % hmotnostních stearanu zinečnatého (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Směs fytosterolů, ne ve formě prášku, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více sterolů,

nejvýše 25 % hmotnostních stanolů,

k použití při výrobě stanolů/sterolů nebo esterů stanolů/sterolů (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Přípravek obsahující:

C,C′-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3),

oxid hořečnatý (CAS RN 1309-48-4) a

zincum-bis(p-toluensulfinát) (CAS RN 24345-02-6)

ve kterém při teplotě 135 °C dochází k tvorbě plynu z C,C′-azodi(formamidu)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Směs fytosterolů získaných ze dřeva a olejů na bázi dřeva (tallový olej), ve formě prášku, obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních sitosterolů,

nejvýše 15 % hmotnostních kampesterolů,

nejvýše 5 % hmotnostních stigmasterolů,

nejvýše 15 % hmotnostních betasitostanolů

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Práškový lithium-nikl-kobalt-aluminium-oxid (CAS RN 177997-13-6):

o velikosti částic menší než 10 μm,

o čistotě vyšší než 98 % hmotnostních

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Hydroxid nikelnatý s obsahem 12 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 18 % hmotnostních hydroxidu zinečnatého a hydroxidu kobaltnatého, používaný k výrobě katod do akumulátorů

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Oxid platnatý (CAS RN 12035-82-4) zafixovaný na porézním podkladě z oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1) a obsahující:

0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a

0,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních ethylaluminium-dichloridu (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

78 (± 4 %) hmotnostní styrenu,

9 (± 2 %) hmotnostní n-butyl-akrylátu,

11 (± 3 %) hmotnostní n-butyl-methakrylátu,

1,5 (± 0,7 %) hmotnostního methakrylové kyseliny a

0,01 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 2,5 % hmotnostního polyolefinového vosku

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Kopolymer ethylenu s chlortrifluorethylenem, též modifikovaný hexafluorisobutylenem, práškový, též obsahující plniva

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Viskózní přípravek složený převážně z poly(vinylalkoholu) (CAS RN 9002-89-5), organického rozpouštědla a vody pro použití při výrobě polovodičů jako ochranný povlak destiček (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Kopolymer ethylenu a vinylalkoholu (CAS RN 26221-27-2) rozpustný ve vodě, obsahující nejvýše 38 % hmotnostních monomerní ethylenové jednotky

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Kopolymer stearyl-methakrylátu, isooktyl-akrylátu a akrylové kyseliny, rozpuštěný visopropyl-palmitátu

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Poly(tetramethylenether)glykol s hmotnostním středem molekulové hmotnosti (Mw) 2 700 nebo vyšším, nejvýše však 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Poly(propylenglykol)monobutylether (CAS RN 9003-13-8) se zásaditostí nejvýše 1 ppm sodíku

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Ether polyoxyethylenisoamylalkoholu (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Polyglycerol(polyglycidyl)etherová pryskyřice (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Kopolymer obsahující 72 % hmotnostních nebo více kyseliny tereftalové a/nebo jejích izomerů a cyklohexandimethanol

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Kopolymer polyethylentereftalátu a cyklohexandimethanolu obsahující více než 10 % hmotnostních cyklohexandimethanolu

3.5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Adhesivum citlivé na tlak na bázi silikonu v roztoku obsahující kopoly(dimethylsiloxan/difenylsiloxan) pryž

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Kopolymer ethyleniminu a ethylenimindithiokarbamátu, ve vodném roztoku hydroxidu sodného

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indenem a 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluorenem (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Hydrogenovaný polymer 1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalenu s 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-flourenem (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Černý poly(vinylchloridový) film:

s leskem převyšujícím 30 stupňů podle ASTM D 2457,

též pokrytý na jedné straně ochranným poly(ethylentereftalátovým) filmem a na druhé straně lepidlem citlivým na tlak s kanálky a snímatelnou fólií

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Vyztužená polyethylenová pěnová páska, povrstvená na obou stranách akrylovým mikro-rýhovaným adhesivem citlivým na tlak a na jedné straně vrstvou, s aplikační tloušťkou 0,38 mm nebo vyšší, avšak nejvýše 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Akrylový pěnový pásek, pokrytý na jedné straně tepelně aktivovatelným adhesivem nebo akrylovým adhesivem citlivým na tlak a na druhé straně akrylovým adhesivem citlivým na tlak a krycím listem, o povrchové adhesi při úhlu 90° více než 25 N/cm (stanoveno metodou ASTM 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Reflexní film složený z:

vrstvy polyurethanu,

vrstvy skleněných mikrokuliček,

vrstvy metalizovaného hliníku a

lepidla, zakrytého z jedné nebo obou stran snímatelnou fólií,

též vrstvy poly(vinylchloridu),

vrstvy, též s bezpečnostním tiskem proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo kopírování nebo úřední značkou pro stanovené upotřebení

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Reflexní nebo rozptylové fólie ve svitcích

na ochranu proti ultrafialovému nebo infračervenému tepelnému sálání, k připevnění na okna nebo

na stejnoměrný přenos a distribuci světla, určené pro LCD moduly

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Koextrudovaný třívrstvý film,

jehož každá vrstva obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu,

obsahující nejvýše 3 % hmotnostní dalších polymerů,

v prostřední vrstvě též obsahující oxid titaničitý,

o celkové tloušťce nejvýše 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Poly(ethylentereftalátový) film

o tloušťce nejvýše 20 μm,

pokrytý alespoň na jedné straně vrstvou tvořící plynovou uzávěru sestávající z polymerní matrice, v níž je rozptýlen oxid křemičitý nebo oxid hlinitý, o tloušťce nejvýše 2 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Termoplastický vytlačovaný polyurethanový film:

který není samolepící,

jehož index žluté je nižší než 1,0 nebo vyšší, nejvýše však 2,5 mm pro 10mm vrstvené filmy (dle zkušební metody ASTM E 313-10),

o propustnosti světla vyšší než 87 % pro 10mm vrstvené filmy (dle zkušební metody ASTM D 1003-11),

o celkové tloušťce 0,38 mm nebo větší, avšak nejvýše 7,6 mm,

o šířce 99 cm nebo větší, nejvýše však 305 cm,

používaný při výrobě vrstveného bezpečnostního skla

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Role polyuretanové pěny s otevřenými póry:

o tloušťce 2,29 mm (± 0,25 mm),

povrchově upravené perforovaným povlakem zlepšujícím adhezi a

povrstvené polyesterovým filmem a vrstvou textilního materiálu

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Multiporézní vícevrstvá separační fólie:

s jednou mikroporézní polyethylenovou vrstvou mezi dvěma mikroporézními polypropylenovými vrstvami, též oboustranně potažená oxidem hlinitým,

o šířce 65 mm nebo více, avšak nejvýše 170 mm,

o celkové tloušťce 0,01 mm nebo více, avšak nejvýše 0,03 mm,

o pórovitosti 0,25 nebo více, avšak nejvýše 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Mikroporézní membrány z expandovaného polytetrafluorethylenu (ePTFE) v rolích:

o šířce 1 600 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 730 mm a

s tloušťkou membrány 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 50 μm,

pro použití při výrobě bikomponentní ePTFE membrány (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Mikroporézní jednovrstvý film z polypropylenu nebo mikroporézní třívrstvý film z polypropylenu, polyethylenu a polypropylenu:

s nulovým smršťováním ve směru příčném na směr výroby,

o celkové tloušťce 10 μm nebo větší, avšak nejvýše 50 μm,

o šířce 15 mm nebo větší, avšak nejvýše 900 mm,

o délce větší než 200 m, avšak nejvýše 3 000 m a

s průměrnou velikostí pórů mezi 0,02 μm a 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Elektrolyticky pokovované dekorativní části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z:

kopolymeru z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem,

vrstev mědi, niklu a chromu

pro použití při výrobě částí motorových vozidel čísel 8701 až 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Pouzdra, součásti pouzder, válce, přepínače, rámy, kryty a ostatní části z akrylonitril-butadien-styrenu nebo polykarbonátu druhu používaného k výrobě dálkových ovladačů

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Silikonový oddělovací prstenec, s vnitřním průměrem 15,4 mm (+ 0,0 mm / – 0,1 mm), typu používaného v senzorových systémech na podporu parkování v automobilech

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Useň z buvola, štípaná, vyčiněná chromem, synteticky předčiněná („crust“), suchá

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Textilie tvořená osnovními nitěmi z nekonečných vláken z polyamidu 6,6 a z útkových nití z nekonečných vláken z polyamidu 6,6, polyuretanu a kopolymeru kyseliny tereftálové, p-fenylendiaminu a 3,4′-oxybis(fenylenaminu)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Netkaná textilie:

o plošné hmotnosti 30 g/m2 nebo větší, avšak nejvýše 60 g/m2,

obsahující vlákna z polypropylenu nebo polypropylenu a polyethylenu,

též potištěná, přičemž:

65 % celkové plochy povrchu jedné strany pokrývají kruhové výstupky o průměru 4 mm tvořené fixovanými vyvýšenými nespojenými zkadeřenými vlákny, vhodné k přichycení vytlačovaných (extrudovaných) háčkových materiálů, a zbývajících 35 % plochy tvoří pojená textilie,

druhá strana má hladký netvarovaný povrch,

pro výrobu plen a podobného hygienického zboží (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Nedokončené elektrochromové samostmívací zrcátko do zpětných zrcátek motorových vozidel:

též vybavené plastovou nosnou deskou,

též vybavené vyhřívacím tělískem,

též vybavené displejem modulu mrtvého úhlu (BSM)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Pramence (rovings) sdélkovou hmotností od 1 980 do 2 033 tex složené z nekonečných skleněných vláken o průměru 9 μm (± 0,5μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Nit z S-skla o délkové hmotnosti 33 tex nebo násobku 33 tex (± 13 %) vyrobená z nekonečných skleněných vláken (filamentů) s vlákny o průměru 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Příze o jemnosti 11 tex nebo násobku (± 7,5 %), získaná z nekonečných skleněných vláken o nominálním průměru 6 μm nebo 9 μm, obsahujících 93 hmotnostních procent nebo více oxidu křemičitého, jiné, něž upravované

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Suroviny pro optické prvky z taveného oxidu křemičitého:

o tloušťce 10 cm nebo větší, avšak nejvýše 40 cm a

o hmotnosti 100 kg nebo větší

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Rozvodový řetěz válečkového typu, s mezí únavy 2 kN při 7 000 ot/min nebo více, pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Ploštiny a ingoty ze slitin hliníku s obsahem lithia

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Sestava pro dodávku stlačeného vzduchu, též s rezonátorem, sestávající alespoň z:

jedné pevné hliníkové trubky, též s montážní konzolou,

jedné pružné pryžové hadice a

jedné kovové svorky

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Wolframový drát:

obsahující 99,95 % hmotnostních nebo více wolframu a

s maximálním příčným průřezem nejvýše 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Molybdenový prášek

o čistotě 99 % hmotnostních nebo větší a

o velikosti částic 1,0 μm nebo větší, avšak nejvýše 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Tyče nebo dráty z kobaltové slitiny obsahující:

35 % (± 2 %) hmotnostních kobaltu,

25 % (± 1 %) hmotnostních niklu,

19 % (± 1 %) hmotnostních chromu a

7 % (± 2 %) hmotnostních železa,

v souladu s materiálovými specifikacemi AMS 5842 pro použití v leteckém průmyslu

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Ingot ze slitiny titanu:

o výšce 17,8 cm nebo větší, délce 180 cm nebo větší a šířce 48,3 cm nebo větší,

o hmotnosti 680 kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku,

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zirkonia,

4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Deska ze slitiny titanu:

o výšce 20,3 cm nebo větší, avšak nejvýše 23,3 cm,

o délce 246,1 cm nebo větší, avšak nejvýše 289,6 cm,

o šířce 40,6 cm nebo větší, avšak nejvýše 46,7 cm,

o hmotnosti 820 kg nebo více, avšak nejvýše 965 kg,

obsahující tyto slitinové prvky:

5,2 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 6,2 % hmotnostních hliníku,

2,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 4,8 % hmotnostních vanadu

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Pruty a dráty ze slitiny titanu:

s jednotným plným průřezem ve tvaru válce,

o průměru 0,8 mm nebo větším, avšak nejvýše 5 mm,

s obsahem hliníku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,7 % hmotnostních,

s obsahem křemíku 0,3 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,6 % hmotnostních,

s obsahem niobu 0,1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních a

s obsahem železa nejvýše 0,2 % hmotnostních

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Za studena nebo za tepla válcované desky, plechy a pásy z nelegovaného titanu:

o tloušťce 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 100 mm,

o délce nejvýše 14 m a

o šířce nejvýše 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Desky, plechy, pásy a fólie ze slitiny titanu

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Bezešvé trouby a trubky z titanu nebo ze slitiny titanu:

o průměru 19 mm nebo větším, avšak nejvýše 159 mm,

o tloušťce stěny 0,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 8 mm a

o délce nejvýše 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Nosná deska z karbidu hliníku a křemíku (AlSiC9) pro elektronické obvody

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Sestava postupových a/nebo tandemových lisovacích nástrojů pro tváření za studena, lisování, tažení, stříhání, děrování, ohýbání, kalibrování, ohraňování a tvarování plechů pro použití při výrobě částí rámů motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním, s obsahem válců nejméně 300 cm3 a výkonem nejméně 6 kW, avšak nepřesahujícím 20,0 kW, určené k výrobě:

samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 a ručních sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90 , nebo

traktorů podpoložky 8701 91 90 , jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu, nebo

čtyřtaktních sekaček podpoložky 8433 20 10 s motorem o obsahu válců nejméně 300 cm3 nebo

sněhových pluhů a sněhových fréz položky 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Čtyřválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený vznětový motor

o obsahu nejvýše 3 850 cm3 a

se jmenovitým výkonem 15 kW nebo větším, avšak nejvýše 85 kW,

pro použití při výrobě vozidel čísla 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Vstřikovač s elektromagnetickým ventilem pro optimální atomizaci ve spalovací komoře pro použití při výrobě zážehových spalovacích pístových motorů s vnitřním spalováním pro motorová vozidla (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Sběrné výfukové potrubí s tělesem turbíny turbodmychadla:

s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C a

s otvorem o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm, pro vložení turbínového kola

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Sací potrubí pro přívod vzduchu do válců motoru obsahující alespoň:

škrticí klapku,

snímač plnicího tlaku

pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Sací a výfukový ventil ze slitiny kovů o tvrdosti podle Rockwella HRC 20 nebo více, avšak nejvýše HRC 50 pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Vysokotlaká olejová tryska pro chlazení a mazání pístů motoru s:

otevíracím tlakem 1 bar nebo více, avšak nejvýše 3 bary,

uzavíracím tlakem převyšujícím 0,7 baru,

jednocestným ventilem

pro použití při výrobě vznětových motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Součást plynové turbíny v podobě lopatkového kola typu používaného v turbodmychadlech:

z přesně lité slitiny niklu odpovídající normě DIN G-NiCr13Al6MoNb nebo DIN G-NiCr13Al16MoNb nebo DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi nebo DIN G-NiCr12Al6MoNb nebo AMS AISI:686,

s žáruvzdorností nejvýše 1 100 °C,

o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 180 mm,

o výšce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Těleso turbíny turbodmychadla:

s žáruvzdorností nejvýše 1 050 °C a

s otvorem o průměru 28 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm pro vložení turbínového kola

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Vzduchový membránový kompresor:

s průtokem 4,5 l/min nebo více, avšak nejvýše 7 l/min,

o příkonu nejvýše 8,1 W a

s měrným přetlakem nejvýše 400 hPa (0,4 bar)

typu používaného při výrobě sedadel pro motorová vozidla

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky:

o délce 143 mm nebo větší, avšak nejvýše 292 mm,

o průměru 31 mm nebo větším, avšak nejvýše 99 mm,

se zrnky o délce nejvýše 0,2 mm a tloušťce nejvýše 0,06 mm a

o průměru pevných částic nejvýše 0,06 mm,

typu používaného v klimatizačních systémech automobilů

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Soustava hnací nápravy s diferenciálem, redukčními převody, talířovým kolem, hnacími hřídelemi, náboji kol, brzdami a montážním stojanem s držákem, pro použití při výrobě vozidel čísla 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Čtyřcestný reverzní ventil určený pro chladiva, sestávající:

ze solenoidového řídicího ventilu a

z mosazného těla ventilu obsahujícího válcové šoupátko a měděné spoje,

s pracovním tlakem až 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Kuličková ložiska:

o vnitřním průměru 3 mm nebo větším,

o vnějším průměru nejvýše 100 mm,

o šířce nejvýše 40 mm,

též zapouzdřená,

pro použití při výrobě systémů řízení s řemenovým pohonem od motoru, elektrických systémů posilovačů řízení nebo převodů řízení nebo sestav s kuličkovým šroubem pro převodky řízení (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Ložiskové pouzdro typu používaného v turbodmychadlech:

z přesně lité šedé litiny odpovídající normě DIN EN 1561,

s olejovými komorami,

bez ložisek,

o průměru 50 mm nebo větším, avšak nejvýše 250 mm,

o výšce 40 mm nebo větší, avšak nejvýše 150 mm,

též s vodními komorami a přípojkami

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Hydrostatická převodovka:

o rozměrech (bez hřídelí) nejvýše 154 mm × 115 mm × 108 mm,

o hmotnosti nejvýše 3,3 kg,

s maximální rychlostí otáčení vstupní hřídele 2 700 ot/min nebo více, avšak nejvýše 3 200 ot/min,

s točivým momentem na výstupní hřídeli nejvýše 10,4 Nm,

s rychlostí otáčení výstupní hřídele nejvýše 930 ot/min při vstupní rychlosti otáčení 2 800 ot/min a

s provozní teplotou v rozmezí od – 5 °C nebo vyšší, avšak nejvýše + 40 °C,

pro použití při výrobě ručně ovládaných sekaček na trávu podpoložky 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Hydrostatická převodovka:

s redukčním poměrem 20,63:1 nebo více, avšak nejvýše 22,68:1,

se vstupními otáčkami 1 800 ot/min nebo více při zatížení a nejvýše 3 000 ot/min bez zatížení,

s trvalým výstupním točivým momentem 142 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 156 Nm,

s krátkodobým výstupním točivým momentem 264 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 291 Nm a

s nápravovou hřídelí o průměru 19,02 mm nebo větším, avšak nejvýše 19,06 mm,

též vybavená oběžným kolem ventilátoru nebo řemenicí s integrovaným oběžným kolem ventilátoru,

pro použití při výrobě samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 8433 11 51 a traktorů podpoložky 8701 91 90 , jejichž hlavní funkcí je funkce sekačky na trávu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Motor na stejnosměrný proud:

s rychlostí rotoru 3 500 ot/min nebo vyšší, avšak nejvýše 5 000 ot/min při zatížení a nejvýše 6 500 ot/min, pokud není zatížený

s napájecím napětím jednosměrného proudu 100 V nebo vvšším, avšak nejvýše 240 V

pro použití při výrobě elektrických fritéz (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Univerzální motor na střídavý i stejnosměrný proud:

o jmenovitém výkonu 1,2 kW,

s napájecím napětím 230 V a

s motorovou brzdou,

v sestavě s redukční převodovkou a výstupní hřídelí v plastovém pouzdře,

pro použití jako elektrický pohon nožů sekačky na trávu (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Motory na stejnosměrný proud, bezkomutátorové:

o vnějším průměru 80 mm nebo větším, avšak nejvýše 100 mm,

s napájecím napětím 12 V,

o výkonu 300 W nebo vyšším, avšak nejvýše 750 W při 20 °C,

s krouticím momentem 2,00 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 7,00 Nm při 20 °C,

o jmenovitých otáčkách 600 ot./min. nebo vyšších, avšak nejvýše 3 100 ot./min. při 20 °C,

též vybavené snímačem úhlu natočení rotoru v podobě resolveru nebo zařízení využívajícího Hallův efekt,

typu používaného v systémech posilovačů řízení pro automobily

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Sestava bezkartáčového stejnosměrného motoru obsahující motor a převodovku:

s elektronickým řízením pomocí snímačů polohy využívajících Hallův jev,

s napájecím napětím 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 16 V,

o vnějším průměru motoru 70 mm nebo větším, avšak nejvýše 80 mm,

s výstupním výkonem motoru 350 W nebo vyšším, avšak nejvýše 550 W,

s maximálním výstupním točivým momentem 50 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 52 Nm,

s maximální výstupní rychlostí otáčení 280 ot/min nebo více, avšak nejvýše 300 ot/min,

se soustřednými výstupními hřídeli s drážkováním o vnějším průměru 20 mm (± 1 mm), se 17 drážkami a o minimální délce drážky 25 mm (± 1 mm) a

se vzdáleností mezi patami drážek 119 mm (± 1 mm),

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl:

o stanovené rychlosti otáčení nejvýše 4 100 ot/min,

o výkonu 400 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,3 kW (při 12 V),

o průměru příruby 90 mm nebo větším, avšak nejvýše 150 mm,

o délce nejvýše 200 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,

o délce pouzdra nejvýše 160 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,

s nejvýše dvoudílným hliníkovým pouzdrem litým pod tlakem (základním pouzdrem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s nejméně 2 a nejvýše 6 vyvrtanými otvory), též s těsněním (drážkou s těsnicím kroužkem a mazivem),

se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 12/8 a

s povrchovými magnety

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Systém palivových článků

sestávající alespoň z palivových článků s kyselinou fosforečnou,

v krytu s integrovaným čištěním vody a plynů,

pro stálé, stacionární zásobování energií

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Membrána pro palivové články, ve formě kotouče nebo fólie, o šíři nejvýše 150 cm, určená výlučně pro palivové články zařazené do čísla 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Elektrické transformátory:

s kapacitou 1 kVA nebo méně

bez přípojek nebo kabelů

pro použití při výrobě set-top boxů a televizorů (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Deska s tištěnými obvody vybavená obvodem s můstkovým usměrňovačem a jinými aktivními a pasivními prvky

se dvěma výstupními konektory,

se dvěma vstupními konektory, které je možné zapojit a použít současně,

schopná přepojovat mezi jasným a tlumeným provozním režimem,

se vstupním napětím 40 V (+ 25 % – 15 %) nebo 42 V (+ 25 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 30 V (± 4 V) v tlumeném provozním režimu nebo

se vstupním napětím 230 V (+ 20 % – 15 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 160 V (± 15 %) v tlumeném provozním režimu nebo

se vstupním napětím 120 V (+ 15 % – 35 %) v jasném provozním režimu, se vstupním napětím 60 V (± 20 %) v tlumeném provozním režimu,

se vstupním proudem dosahujícím 80 % své nominální hodnoty během 20 ms,

se vstupní frekvencí 45 Hz nebo vyšší, avšak nejvýše 65 Hz pro verze s napětím 42 V a 230 V, a 45-70 Hz pro verzi s napětím 120 V,

s maximálním náběhovým proudem nejvýše 250 % vstupního proudu,

s dobou překročení náběhového proudu nejvýše 100 ms,

s poklesem vstupního proudu nejméně 50 % vstupního proudu,

s dobou poklesu náběhového proudu nejvýše 20 ms,

s nastavitelným výstupním proudem,

s výstupním proudem dosahujícím 90 % své nominální přednastavené hodnoty během 50 ms,

s výstupním proudem dosahujícím nuly během 30 ms po odebrání zdroje napětí a

s definovaným chybovým statusem v případě nulového nebo přílišného zatížení (funkce end-of-life)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Elektrický usměrňovač:

se střídavým vstupním napětím 100–240 V o kmitočtu 50–60 Hz,

se dvěma stejnosměrnými výstupními napětími 9 V nebo vyšším, avšak nejvýše 12 V a 396 V nebo vyšším, avšak nejvýše 420 V,

s výstupními kabely bez konektorů a

v plastovém pouzdře o rozměrech 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm)

pro použití při výrobě výrobků využívajících intenzivní pulzní světlo (IPL) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Solenoidové cívky s

energetickou spotřebou nejvýše 6 W,

izolačním odporem vyšším než 100 MΩ a

vstupním otvorem 11,4 mm nebo více, nejvýše však 11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Tyče specifického tvaru určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, obsahující neodym, železo a bor, o rozměrech:

délce 15 mm nebo více, avšak nejvýše 52 mm,

šířce 5 mm nebo více, avšak nejvýše 42 mm,

typu používaného při výrobě elektrických servomotorů pro průmyslovou automatizaci

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Kroužky, trubky, průchodky nebo objímky ze slitiny neodymu, železa a boru s

průměrem nejvýše 45 mm,

výškou nejvýše 45 mm,

typu používaného po magnetizaci při výrobě permanentních magnetů

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Výrobek z aglomerovaných feritů ve tvaru pravoúhlého hranolu, který se po zmagnetizování stane permanentním magnetem:

též se sraženými hranami,

o délce 27 mm nebo větší, avšak nejvýše 32 mm (± 0,15 mm),

o šířce 8,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm),

o tloušťce 5,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,8 mm (+ 0 / – 0,2 mm) a

o hmotnosti 6,1 g nebo více, avšak nejvýše 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Obdélníkové moduly pro zabudování do lithium-iontových nabíjecích baterií:

o šířce 352,5 mm (± 1mm) nebo 367,1 mm (± 1 mm)

o hloubce 300 mm (± 2 mm) nebo 272,6 mm (± 1 mm)

o výšce 268,9 mm (± 1,4mm) nebo 229,5 mm (± 1mm)

o hmotnosti 45,9 kg nebo 46,3 kg

o kapacitě 75 Ah a

o jmenovitém napětí 60 V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Moduly pro montáž baterií lithium-iontových elektrických akumulátorů:

o délce 298 mm nebo větší, avšak nejvýše 408 mm,

o šířce 33,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 209 mm,

o výšce 138 mm nebo větší, avšak nejvýše 228 mm,

o hmotnosti 3,6 kg nebo větší, avšak nejvýše17 kg a

o výkonu 458 Wh nebo vyšším, avšak nejvýše 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Baterie elektrických lithium-iontových akumulátorů nebo nabíjecích modulů:

o délce 1 203 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 297 mm,

o šířce 282 mm nebo větší, avšak nejvýše 772 mm,

o výšce 792 mm nebo větší, avšak nejvýše 839 mm,

o hmotnosti 253 kg nebo více, avšak nejvýše 293 kg,

o výkonu 22 kWh nebo 26 kWh a

sestavené z 24 nebo 48 modulů

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Zapalovací cívka:

o délce 50 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm,

s provozní teplotou – 40 °C nebo vyšší, avšak nejvýše 140 °C a

pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V,

též s připojovacím kabelem,

pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Vnitřní nádoby:

obsahující boční a střední otvory,

ze žíhaného hliníku,

s keramickým povlakem odolným proti teplotě vyšší než 200 °C,

pro použití při výrobě elektrických fritéz (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Reproduktory:

s impedancí 3 Ω nebo větší, avšak nejvýše 16 Ω,

se jmenovitým výkonem 2 W nebo větším, avšak nejvýše 20 W,

též s plastovou konzolou a

též s elektrickým kabelem osazeným konektory,

typu používaného při výrobě televizorů, videomonitorů a domácích systémů zábavy

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Řídicí jednotka systému tísňového volání obsahující GSM a GPS moduly, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Moduly tvořené alespoň polovodičovými čipy pro:

vytváření řídících signálů pro adresování pixelů nebo

řízení adresovacích pixelů

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Upevňovací a krycí rám obdélníkového tvaru:

vyrobený z hliníkové slitiny obsahující křemík a hořčík,

o délce 500 mm nebo více, avšak nejvýše 2 200 mm,

o šířce 300 mm nebo více, avšak nejvýše 1 500 mm,

typu používaného při výrobě televizorů

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Konektor typu SCART, zabudovaný do plastového nebo kovového krytu, s 21 piny ve dvou řadách, pro použití při výrobě výrobků čísel 8521 a 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Zásuvky a rozhraní pro inteligentní karty a „moduly (karty) společného rozhraní“ typu používaného k pájení na deskách s tištěných obvodů, pro připojování elektrických zařízení a obvodů a k vypínání, spínání nebo ochraně elektrických obvodů s napětím nejvýše 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Nýtové kontakty:

měděné,

pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % (± 1,0 %) hmotnostních oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady

o tloušťce pokovení 0,3 mm (– 0 / + 0,015 mm),

též pozlacené

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Programovatelný paměťový řídicí prvek pro napětí nepřesahující 1 000 V, typu používaného pro účely provozu spalovacího motoru a/nebo různých akčních členů pracujících se spalovacím motorem, obsahující alespoň:

desku plošných spojů s aktivními a pasivními prvky,

hliníkový kryt a

několik konektorů

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Anténní propojovací kabel pro přenos rádiového signálu (AM/FM) a případně signálu GPS, obsahující:

koaxiální kabel,

dva nebo více konektorů a

3 nebo více plastových klipsů pro upevnění na přístrojovou desku,

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Kabelový svazek:

pro provozní napětí 12 V,

omotaný páskou nebo chráněný plastovou vlnitou trubicí,

s 16 nebo více žilami, jejichž všechny koncovky jsou pocínovány nebo osazeny konektory,

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň:

gumovou průchodku,

kovovou připevňovací konzolu,

typu používaného k připojení čidel rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Použité Li-ion nebo NiMH akumulátory

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Automatická převodovka s hydraulickým měničem momentu:

s nejméně osmi převodovými stupni,

s točivým momentem motoru 300 Nm nebo větším a

pro příčnou nebo podélnou montáž,

pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Sestava převodové skříně s jedním nebo dvěma vstupy a alespoň třemi výstupy v litém hliníkovém pouzdře o celkových rozměrech (s vyjímkou hřídeli) nejvýše 455 mm (šířka) × 462 mm (výška) × 680 mm (délka), vybavená alespoň:

jedním výstupním hřídelem s vnějším drážkováním,

rotačním spínačem pro indikaci zařazeného rychlostního stupně,

možností použít diferenciál,

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Převodová skříň (převodovka) s jedním vstupem a dvěma výstupy, v litém hliníkovém pouzdře, o celkových rozměrech nepřesahujících 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), sestávající alespoň ze:

dvou elektromagnetických jednosměrných spojek v jedné kleci, zabírajících v obou směrech,

vstupní hřídele o vnějším průměru 24 mm (± 1 mm), zakončené 22 drážkami,

soustředné výstupní duté hřídele o vnitřním průměru 22 mm nebo větším avšak nejvýše 30 mm, zakončeného 22 nebo více, avšak nejvýše 28 vnitřními drážkami

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Mechanicky ovládaná odstředivá suchá spojka pro použití s elastomerovým pásem v převodovce s plynule měnitelným převodem (CVT), vybavená:

prvky, které aktivují spojku v daných otáčkách a (tímto způsobem) vytvářejí odstředivou sílu,

hřídelí zakončenou kuželem se sbíhavostí 5 nebo více, avšak nejvýše 6 stupňů,

třemi závažími a

jednou tlačnou pružinou,

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Elektrolyticky pokovované části pro interiéry nebo exteriéry skládající se z:

kopolymeru z akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), též smíchaného s polykarbonátem

vrstev mědi, niklu a chromu

pro použití při výrobě částí motorových vozidel čísel 8701 až 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Materiál sestávající z polarizačního filmu, též ve svitcích, chráněný na jedné nebo na obou stranách transparentním materiálem, též s adhezívní vrstvou, potažený na jedné nebo na obou stranách krycím filmem

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, oboustranně opracované, určené k potažení, barvení, opracování okrajů, zasazení nebo jakýmukoli jinému významnému zpracování, pro použití při výrobě korekčních brýlí (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Nezasazené optické články vyrobené z litého chalkogenidového skla pro infračervený přenos, nebo kombinace chalkogenidového skla pro infračervený přenos a jiného materiálu pro čočky

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Objektivy

o rozměrech nejvýše 80 mm × 55 mm × 50 mm,

s rozlišením 160 řádků/mm nebo vyšším a

s poměrem přiblížení (zoom) 18×,

typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer (vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Objektivy

o rozměrech nejvýše 125 mm × 65 mm × 65 mm,

s rozlišením 125 řádků/mm nebo vyšším a

s poměrem přiblížení (zoom) 16×,

typu používaného při výrobě digitálních dokumentových kamer (vizualizérů) nebo kamer k přenosu živého obrazu

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Sestava objektivu:

s horizontálním zorným úhlem 50° nebo větším, avšak nejvýše 200°,

s ohniskovou vzdáleností 1,16 mm nebo větší, avšak nejvýše 5,45 mm,

s relativním clonovým číslem F/2,0 nebo větším, avšak nejvýše F/2,6 a

o průměru 5 mm nebo větším, avšak nejvýše 18,5 mm,

pro použití při výrobě kamer typu CMOS pro automobily (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Zasazené čočky vyrobené z chalkogenidového skla pro infračervený přenos, nebo kombinace chalkogenidového skla pro infračervený přenos a jiného materiálu pro čočky

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Digitální ventilový regulátor k regulování tekutin a plynů

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodexUnie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)

(3)  Pozastavuje se pouze valorická (ad valorem) celní sazba. Nadále se použije sazba specifického cla.

(4)  Dohled nad dovozem zboží, na něž se vztahuje toto pozastavení cel, se stanoví postupem stanoveným v článcích 55 a 56 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

*

Nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami.


30.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 351/55


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2468

ze dne 20. prosince 2017,

kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 20 a čl. 35 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví pravidla pro uvádění nových potravin na trh v Unii a jejich používání.

(2)

Podle článku 20 nařízení (EU) 2015/2283 má Komise přijmout prováděcí akty stanovující administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí.

(3)

Aniž jsou dotčeny články 5, 15 a 16 nařízení (EU) 2015/2283, měla by Komise ověřit, zda oznámení spadá do působnosti uvedeného nařízení, a platnost oznámení nebo žádosti.

(4)

Oznámení podle článku 14 nařízení (EU) 2015/2283 by měla obsahovat dostatečné informace a vědeckou dokumentaci, aby Komise mohla ověřit platnost a členské státy a úřad mohly zhodnotit historii bezpečného používání tradiční potraviny ze třetí země.

(5)

Žádosti podle článku 16 nařízení (EU) 2015/2283 by měly obsahovat dostatečné informace a vědeckou dokumentaci, aby Komise mohla ověřit platnost a úřad mohl provést komplexní hodnocení rizik.

(6)

Pokud žadatel předkládá oznámení nebo žádost za účelem doplnění, odstranění nebo změny podmínek používání, specifikací, dodatečných zvláštních požadavků na označování nebo požadavků na monitorování po uvedení povolené tradiční potraviny ze třetí země na trh, nemusí nezbytně poskytovat všechny údaje požadované pro posouzení bezpečnosti, pokud poskytne přiměřené ověřitelné odůvodnění.

(7)

Výměna informací mezi Komisí, členskými státy a úřadem by měla umožňovat, aby byly v případě potřeby Komisi předloženy náležitě odůvodněné námitky.

(8)

Stanovisko úřadu by mělo obsahovat dostatečné informace k tomu, aby bylo možné zjistit, zda je navrhované použití tradiční potraviny ze třetí země bezpečné pro spotřebitele.

(9)

Podle čl. 35 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 má Komise přijmout prováděcí akty stanovující požadavky uvedené v článku 20 uvedeného nařízení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti a předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k článku 20 nařízení (EU) 2015/2283, pokud jde o administrativní a vědecké požadavky týkající se tradičních potravin ze třetích zemí a přechodná opatření uvedená v čl. 35 odst. 3 uvedeného nařízení.

Použije se na oznámení a žádosti uvedené v článcích 14 a 16 nařízení (EU) 2015/2283.

Článek 2

Definice

Kromě definic uvedených v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2) a nařízení (EU) 2015/2283 se použijí tyto definice:

a)

„oznámením“ se rozumí samostatný soubor dokumentace obsahující informace a vědecké údaje předkládané v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2015/2283;

b)

„žádostí“ se rozumí samostatný soubor dokumentace obsahující informace a vědecké údaje předkládané v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 2015/2283.

Článek 3

Struktura, obsah a předkládání oznámení

1.   Oznámení se Komisi předkládá elektronicky a jeho součástí jsou:

a)

průvodní dopis;

b)

technická dokumentace;

c)

souhrn dokumentace.

2.   Průvodní dopis uvedený v odst. 1 písm. a) se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze I.

3.   Technická dokumentace uvedená v odst. 1 písm. b) obsahuje:

a)

administrativní údaje podle článku 5;

b)

vědecké údaje podle článku 6.

4.   Pokud žadatel předkládá oznámení o změně podmínek používání, specifikací, zvláštních požadavků na označování nebo požadavků na monitorování po uvedení povolené tradiční potraviny ze třetí země na trh, nemusí nezbytně poskytovat všechny údaje požadované podle článku 6, pokud poskytne ověřitelné odůvodnění, které vysvětluje, že navrhované změny neovlivňují výsledky stávajícího posouzení bezpečnosti.

5.   V souhrnu dokumentace podle odst. 1 písm. c) se uvede důkaz, že použití tradiční potraviny ze třetí země splňuje podmínky uvedené v článku 7 nařízení (EU) 2015/2283.

Článek 4

Struktura, obsah a předkládání žádosti

1.   Žádost se Komisi předkládá elektronicky a její součástí jsou:

a)

průvodní dopis;

b)

technická dokumentace;

c)

souhrn dokumentace;

d)

náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti uvedené v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283;

e)

reakce žadatele na náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti.

2.   Průvodní dopis uvedený v odst. 1 písm. a) se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze II.

3.   Technická dokumentace uvedená v odst. 1 písm. b) obsahuje:

a)

administrativní údaje podle článku 5;

b)

vědecké údaje podle článku 6.

4.   Pokud žadatel předkládá žádost o změnu podmínek používání, specifikací, zvláštních požadavků na označování nebo požadavků na monitorování po uvedení povolené tradiční potraviny ze třetí země na trh, nemusí nezbytně poskytovat všechny údaje požadované podle článku 6, pokud poskytne ověřitelné odůvodnění, které vysvětluje, že navrhované změny neovlivňují výsledky stávajícího posouzení bezpečnosti.

5.   V souhrnu dokumentace podle odst. 1 písm. c) se uvede důkaz, že použití tradiční potraviny ze třetí země splňuje podmínky uvedené v článku 7 nařízení (EU) 2015/2283.

Článek 5

Administrativní údaje, které mají být obsaženy v oznámení nebo v žádosti

Kromě informací uvedených v článku 14 nařízení (EU) 2015/2283 obsahují oznámení a žádosti tyto administrativní údaje:

a)

jméno, adresa a kontaktní údaje osoby odpovědné za dokumentaci, která je oprávněna komunikovat s Komisí jménem žadatele;

b)

datum předložení dokumentace;

c)

obsah dokumentace;

d)

podrobný seznam dokumentů tvořících přílohu dokumentace, včetně uvedení odkazů na názvy, svazky a strany;

e)

seznam částí dokumentace, s nimiž má být zacházeno jako s důvěrnými údaji v souladu s článkem 23 nařízení (EU) 2015/2283 a s pravidly stanovenými v příloze III tohoto nařízení.

Článek 6

Vědecké údaje, které mají být obsaženy v oznámení nebo v žádosti

1.   Dokumentace předložená na podporu oznámení nebo žádosti o povolení tradiční potraviny ze třetí země umožňuje posoudit historii bezpečného používání tradiční potraviny ze třetí země.

2.   Žadatel poskytne kopii dokumentace postupu shromažďování údajů.

3.   Žadatel poskytne popis strategie hodnocení bezpečnosti a odůvodní zařazení a vyloučení konkrétních studií nebo informací.

4.   Žadatel navrhne celkový závěr o bezpečnosti navrhovaných použití tradiční potraviny ze třetí země. Celkové hodnocení možných rizik pro lidské zdraví se provede v kontextu známé nebo pravděpodobné expozice člověka.

Článek 7

Ověření platnosti oznámení

1.   Po obdržení oznámení týkajícího se tradiční potraviny ze třetí země Komise neprodleně ověří, zda dotčená potravina spadá do působnosti nařízení (EU) 2015/2283 a zda oznámení splňuje požadavky stanovené v článcích 3, 5 a 6 tohoto nařízení.

2.   Komise může od žadatele požadovat doplňující informace ohledně platnosti oznámení a oznámit mu lhůtu, v níž mají být tyto informace poskytnuty.

3.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku a aniž je dotčen článek 14 nařízení (EU) 2015/2283, lze oznámení považovat za platné i v případě, že neobsahuje všechny prvky požadované podle článků 3, 5 a 6 tohoto nařízení, pokud žadatel u každého chybějícího prvku předložil ověřitelné odůvodnění.

4.   Komise informuje žadatele, členské státy a úřad o důvodech, na základě kterých se oznámení považuje za neplatné.

Článek 8

Ověření platnosti žádosti

1.   Po obdržení žádosti o povolení tradiční potraviny ze třetí země Komise neprodleně ověří, zda žádost splňuje požadavky článků 4 až 6.

2.   Komise může od žadatele požadovat doplňující informace ohledně platnosti žádosti a oznámit mu lhůtu, v níž mají být tyto informace poskytnuty.

3.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku a aniž je dotčen článek 16 nařízení (EU) 2015/2283, lze žádost považovat za platnou i v případě, že neobsahuje všechny prvky požadované podle článků 4 až 6 tohoto nařízení, pokud žadatel u každého chybějícího prvku předložil ověřitelné odůvodnění.

4.   Komise informuje žadatele, členské státy a úřad, zda se žádost považuje za platnou či nikoli. Pokud se žádost považuje za neplatnou, uvede Komise důvody, proč není platná.

Článek 9

Náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti

1.   Po obdržení platného oznámení mohou v prvních třech měsících lhůty stanovené v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 probíhat konzultace mezi Komisí, členskými státy a úřadem.

2.   Náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti předkládané členským státem nebo úřadem Komisi v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 zahrnují tyto informace:

a)

název a popis tradiční potraviny ze třetí země;

b)

vědecké prohlášení uvádějící, proč může tradiční potravina ze třetí země představovat bezpečnostní riziko pro lidské zdraví.

Článek 10

Informace, které mají být obsaženy ve stanovisku úřadu

1.   Stanovisko úřadu obsahuje tyto informace:

a)

identita a charakterizace tradiční potraviny ze třetí země;

b)

posouzení historie bezpečného používání ve třetí zemi;

c)

celkové hodnocení rizik stanovující, pokud možno, bezpečnost tradiční potraviny ze třetí země s případným zdůrazněním nejistot a omezení;

d)

závěry.

2.   Komise může v žádosti o stanovisko úřadu požádat o doplňující informace.

Článek 11

Přechodná opatření

Oznámení podle čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 musí být Komisi předložena nejpozději 1. ledna 2019.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


PŘÍLOHA I

Vzor průvodního dopisu k oznámení týkajícímu se tradiční potraviny ze třetí země podle požadavků článku 14 nařízení (EU) 2015/2283

EVROPSKÁ KOMISE

Generální ředitelství

Ředitelství

Oddělení

Datum: …

Věc: Oznámení o povolení tradiční potraviny ze třetí země v souladu s nařízením (EU) 2015/2283

(Jasně označte zaškrtnutím jednoho z rámečků)

Oznámení o povolení nové tradiční potraviny.

Oznámení o doplnění, odstranění nebo změně podmínek používání již povolené tradiční potraviny. Uveďte prosím odkaz na dané oznámení.

Oznámení o doplnění, odstranění nebo změně specifikací již povolené tradiční potraviny. Uveďte prosím odkaz na dané oznámení.

Oznámení o doplnění, odstranění nebo změně dodatečných zvláštních požadavků na označování již povolené tradiční potraviny. Uveďte prosím odkaz na dané oznámení.

Oznámení o doplnění, odstranění nebo změně požadavků na monitorování po uvedení již povolené tradiční potraviny na trh. Uveďte prosím odkaz na dané oznámení.

Žadatel (žadatelé) nebo jeho/jejich zástupce (zástupci) v Unii

(jméno, adresa, …)

předkládá (předkládají) toto oznámení za účelem aktualizace seznamu Unie pro nové potraviny.

Identita tradiční potraviny:

Důvěrnost (1). V případě potřeby uveďte, zda žádost obsahuje důvěrné údaje v souladu s článkem 23 nařízení (EU) 2015/2283:

Ano

Ne

Kategorie potravin, podmínky používání a požadavky na označování

Kategorie potravin

Zvláštní podmínky používání

Dodatečné zvláštní požadavky na označování

 

 

 

 

 

S pozdravem

Podpis …

Přílohy:

Kompletní technická dokumentace

Souhrn dokumentace

Seznam částí dokumentace, s nimiž má být zacházeno jako s důvěrnými údaji, a ověřitelné odůvodnění takového požadavku

Kopie administrativních údajů žadatele (žadatelů)


(1)  Informace, se kterými má být zacházeno jako s důvěrnými údaji, by žadatelé měli označit způsobem uvedeným v příloze III a měli by poskytnout veškeré potřebné údaje odůvodňující žádost o důvěrné zacházení.


PŘÍLOHA II

Vzor průvodního dopisu k žádosti týkající se tradiční potraviny ze třetí země podle požadavků článku 16 nařízení (EU) 2015/2283

EVROPSKÁ KOMISE

Generální ředitelství

Ředitelství

Oddělení

Datum: …

Věc: Žádost o povolení tradiční potraviny ze třetí země podle požadavků článku 16 nařízení (EU) 2015/2283

Žadatel (žadatelé) nebo jeho/jejich zástupce (zástupci) v Evropské unii

(jméno, adresa, …)

předkládá (předkládají) tuto žádost za účelem aktualizace seznamu Unie pro nové potraviny.

Identita tradiční potraviny:

Důvěrnost (1). V případě potřeby uveďte, zda žádost obsahuje důvěrné údaje v souladu s článkem 23 nařízení (EU) 2015/2283:

Ano

Ne

Kategorie potravin, podmínky používání a požadavky na označování

Kategorie potravin

Zvláštní podmínky používání

Dodatečné zvláštní požadavky na označování

 

 

 

 

 

 

S pozdravem

Podpis …

Přílohy:

Kompletní žádost

Souhrn žádosti

Seznam částí žádosti, s nimiž má být zacházeno jako s důvěrnými údaji, a ověřitelné odůvodnění takového požadavku

Dokumentované údaje související s náležitě odůvodněnými námitkami

Kopie administrativních údajů žadatele (žadatelů)


(1)  Informace, se kterými má být zacházeno jako s důvěrnými údaji, by žadatelé měli označit způsobem uvedeným v příloze III a měli by poskytnout veškeré potřebné údaje odůvodňující žádost o důvěrné zacházení.


PŘÍLOHA III

Odůvodnění důvěrného zacházení s informacemi

Tato příloha se v průběhu řízení týkajícího se oznámení nebo žádosti aktualizuje pokaždé, když žadatel podá žádost o důvěrné zacházení s informacemi.

Obsahuje-li výrobní proces důvěrné údaje, poskytne se shrnutí, které nemá důvěrnou povahu.

Informace, s nimiž má být zacházeno jako s důvěrnými údaji

Odůvodnění

Oddíl x.y (podáno RRRR/MM/DD)

 

 

 

Příloha X (podáno RRRR/MM/DD)

 

 

 

Oddíl x.y. (podáno RRRR/MM/DD)

 

 

 

Příloha X (podáno RRRR/MM/DD)

 


30.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 351/64


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2469

ze dne 20. prosince 2017,

kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 13 a čl. 35 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví pravidla pro uvádění nových potravin na trh v Unii a jejich používání.

(2)

Podle článku 13 nařízení (EU) 2015/2283 má Komise přijmout prováděcí akty stanovující administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3)

Aniž jsou dotčeny články 5 a 10 nařízení (EU) 2015/2283, měla by Komise ověřit, zda žádost spadá do působnosti uvedeného nařízení, a její platnost.

(4)

Žádosti podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 by měly obsahovat dostatečné informace a vědeckou dokumentaci, aby Komise mohla ověřit jejich platnost a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) mohl provést komplexní hodnocení rizik nových potravin.

(5)

V žádostech by měly být podrobně popsány strategie hodnocení bezpečnosti, nezpracované údaje, informace o relevantnosti použitého zkušebního materiálu použitého v toxikologických studiích a metody zkoušek pro detekci a charakterizaci umělých nanomateriálů.

(6)

Zkušenosti ukazují, že v některých případech je možné důvodně očekávat, že nová potravina určená pro konkrétní skupinu obyvatelstva bude konzumována i jinými skupinami obyvatelstva, a že pro snížení možných zdravotních rizik pro tyto jiné skupiny obyvatelstva by mohla být nezbytná opatření k řízení rizik. V žádosti by proto měl být dostatek informací, aby bylo možné posoudit rizika pro tyto skupiny obyvatelstva.

(7)

Pokud žadatel předkládá žádost o doplnění, odstranění nebo změnu podmínek používání, specifikací, dodatečných zvláštních požadavků na označování nebo požadavků na monitorování po uvedení povolené nové potraviny na trh, nemusí nezbytně poskytovat všechny údaje požadované pro hodnocení rizik, pokud poskytne ověřitelné odůvodnění.

(8)

Aby se zajistilo provádění toxikologických zkoušek podle určité normy, měly by tyto zkoušky být prováděny v souladu s pravidly stanovenými směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES (2). Při provádění těchto zkoušek mimo území Unie by se zkoušky měly řídit zásadami správné laboratorní praxe OECD (3).

(9)

Stanovisko úřadu by mělo obsahovat dostatečné informace k tomu, aby bylo možné zjistit, zda je navrhované použití nové potraviny pro spotřebitele bezpečné.

(10)

Pro požívání ochrany údajů, jak je stanoveno v článku 26 nařízení (EU) 2015/2283, by požadavky na ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, měly být odůvodněné a všechny údaje by měly být uvedeny ve zvláštní části žádosti.

(11)

Podle článku 35 nařízení (EU) 2015/2283 je třeba pro vstup uvedeného nařízení v platnost stanovit přechodná opatření.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti a předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k článku 13 nařízení (EU) 2015/2283, pokud jde o administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v čl. 10 odst. 1 a přechodná opatření uvedená v čl. 35 odst. 3 uvedeného nařízení.

Článek 2

Definice

Kromě definic uvedených v článcích 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4) a nařízení (EU) 2015/2283 se použije tato definice:

 

„žádostí“ se rozumí samostatný soubor dokumentace obsahující informace a vědecké údaje předložené pro účely povolení nové potraviny podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

Článek 3

Struktura, obsah a předkládání žádosti

1.   Žádost se Komisi předkládá elektronicky a její součástí jsou:

a)

průvodní dopis;

b)

technická dokumentace;

c)

souhrn dokumentace.

2.   Průvodní dopis uvedený v odst. 1 písm. a) se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze I.

3.   Technická dokumentace uvedená v odst. 1 písm. b) obsahuje:

a)

administrativní údaje podle článku 4;

b)

vědecké údaje podle článku 5.

4.   Pokud žadatel předkládá žádost o změnu podmínek používání, specifikací, dodatečných zvláštních požadavků na označování nebo požadavků na monitorování po uvedení povolené nové potraviny na trh, nemusí nezbytně poskytovat všechny údaje požadované podle článku 5 tohoto nařízení, pokud poskytne ověřitelné odůvodnění, které vysvětluje, že navrhované změny neovlivňují výsledky stávajícího hodnocení rizik.

5.   V souhrnu dokumentace podle odst. 1 písm. c) tohoto článku se kromě informací uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. a), b) a e) nařízení (EU) 2015/2283 uvedou důvody, proč použití nové potraviny splňuje podmínky uvedené v článku 7 nařízení (EU) 2015/2283.

Článek 4

Požadavky týkající se administrativních údajů

Kromě informací uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 obsahuje žádost tyto administrativní údaje:

a)

název/jméno výrobce (výrobců) nové potraviny, pokud je jiné než jméno/název žadatele, adresa a kontaktní údaje;

b)

jméno, adresa a kontaktní údaje osoby odpovědné za dokumentaci, která je oprávněna komunikovat s Komisí jménem žadatele;

c)

datum předložení dokumentace;

d)

obsah dokumentace;

e)

podrobný seznam dokumentů tvořících přílohu dokumentace, včetně uvedení odkazů na názvy, svazky a strany;

f)

seznam částí dokumentace, s nimiž má být zacházeno jako s důvěrnými údaji v souladu s článkem 23 nařízení (EU) 2015/2283, včetně ověřitelného odůvodnění, a pravidly stanovenými v příloze II tohoto nařízení. Obsahuje-li výrobní proces důvěrné údaje, poskytne se shrnutí, které nemá důvěrnou povahu;

g)

informace a vysvětlení prokazující, že má žadatel právo používat vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283. Tyto informace jsou obsaženy ve zvláštní složce.

Článek 5

Požadavky týkající se vědeckých údajů

1.   Dokumentace předložená na podporu žádosti o povolení nové potraviny umožní komplexní hodnocení rizik nové potraviny.

2.   Pokud žádost o povolení nové potraviny zahrnuje použití umělých nanomateriálů podle čl. 3 odst. 2 písm. a) bodů viii) a ix) nařízení (EU) 2015/2283, poskytne žadatel metody zkoušek pro detekci a charakterizaci v souladu s požadavky čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

3.   Žadatel poskytne kopii dokumentaci postupu a strategii shromažďování údajů.

4.   Žadatel poskytne popis strategie hodnocení bezpečnosti a odpovídající strategie toxikologických zkoušek a odůvodní zařazení nebo vyloučení konkrétních studií nebo informací.

5.   Žadatel na podporu své žádosti poskytne na požádání nezpracované údaje pro jednotlivé zveřejněné i nezveřejněné studie provedené žadatelem nebo jeho jménem. Tyto informace zahrnují údaje použité k vyvození závěrů jednotlivých studií a výsledky šetření.

6.   Pokud nelze vyloučit, že novou potravinu určenou pro konkrétní skupinu obyvatelstva budou konzumovat i jiné skupiny obyvatelstva, údaje týkající se bezpečnosti se vztahují i na tyto skupiny.

7.   U každé biologické nebo toxikologické studie žadatel objasní, zda zkušební materiál vyhovuje navrhované či stávající specifikaci. Pokud se zkušební materiál od této specifikace liší, prokáže žadatel relevantnost daných údajů pro zvažovanou novou potravinu.

Toxikologické studie se provádějí v zařízeních, která splňují požadavky směrnice 2004/10/ES nebo, jsou-li studie prováděny mimo území Unie, dodržují zásady správné laboratorní praxe OECD. Žadatel poskytne důkaz o dodržení těchto požadavků a odůvodní jakoukoli odchylku od standardních protokolů.

8.   Žadatel navrhne celkový závěr o bezpečnosti navrhovaných použití nové potraviny. Celkové hodnocení možných rizik pro lidské zdraví se provede v kontextu známé nebo pravděpodobné expozice člověka.

Článek 6

Ověření platnosti žádosti

1.   Po obdržení žádosti Komise neprodleně ověří, zda žádost spadá do působnosti nařízení (EU) 2015/2283 a zda splňuje požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení.

2.   Komise může konzultovat úřad. Úřad poskytne Komisi svá vyjádření k otázce, zda žádost splňuje příslušné požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283, do 30 pracovních dnů.

3.   Komise může od žadatele požadovat doplňující informace ohledně platnosti žádosti a dohodnout se s ním na lhůtě, v níž mají být tyto informace poskytnuty.

4.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku a aniž je dotčen čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283, lze žádost považovat za platnou i v případě, že neobsahuje všechny prvky požadované podle článků 3 až 5 tohoto nařízení, pokud žadatel u každého chybějícího prvku předložil patřičné odůvodnění.

5.   Komise informuje žadatele, členské státy a úřad, zda se žádost považuje za platnou či nikoli. Pokud se žádost nepovažuje za platnou, uvede Komise důvody, proč není platná.

Článek 7

Informace, které mají být obsaženy ve stanovisku úřadu

1.   Stanovisko úřadu obsahuje tyto informace:

a)

identita nové potraviny;

b)

posouzení výrobního procesu;

c)

údaje o složení;

d)

specifikace;

e)

historii používání nové potraviny a/nebo jejího zdroje;

f)

navrhovaná použití a používaná množství a předpokládaný příjem;

g)

absorpce, distribuce, metabolismus a eliminace (ADME);

h)

údaje o výživové hodnotě;

i)

toxikologické informace;

j)

alergenicita;

k)

celkové hodnocení rizik nové potraviny podle navrhovaných použití a používaných množství s případným zdůrazněním nejistot a omezení;

l)

pokud dietární expozice překročí směrnou hodnotu stanovenou z hlediska ochrany zdraví určenou v celkovém hodnocení rizik, uvede se u nové potraviny podrobné posouzení dietární expozice, v němž se uvede přínos jednotlivých kategorií potravin či jednotlivých potravin, jejichž použití je povoleno nebo se o ně žádá, k celkové expozici;

m)

závěry.

2.   Komise může v žádosti o stanovisko úřadu požádat o doplňující informace.

Článek 8

Přechodná opatření

1.   Členské státy do 1. ledna 2018 oznámí Komisi seznamy žádostí podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

2.   Členské státy zpřístupní Komisi veškeré informace, které obdržely k jednotlivým žádostem uvedeným v odstavci 1.

3.   Žádosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku musí žadatel aktualizovat, aby splňovaly požadavky stanovené v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 a v tomto nařízení.

4.   Odchylně se odstavec 1 a 2 nepoužije v případě žádostí uvedených v odstavci 1 tohoto článku, u kterých byla zpráva o prvním posouzení předána Komisi podle čl. 6 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (5) do 1. ledna 2018 a v jejichž případě nebyly k uvedení dané nové potraviny na trh ve lhůtě stanovené v čl. 6 odst. 4 tohoto nařízení podány žádné odůvodněné námitky.

5.   Lhůta pro podání žádostí podle čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 je 1. ledna 2019.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek (Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 44).

(3)  Série dokumentů OECD o zásadách správné laboratorní praxe a o sledování shody. Číslo 1. Zásady správné laboratorní praxe OECD (v revidovaném znění z roku 1997) ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).


PŘÍLOHA I

Vzor průvodního dopisu k žádosti o novou potravinu

EVROPSKÁ KOMISE

Generální ředitelství

Ředitelství

Oddělení

Datum: …

Věc: Žádost o povolení nové potraviny v souladu s nařízením (EU) 2015/2283

(Jasně označte zaškrtnutím jednoho z rámečků)

Žádost o povolení nové potraviny.

Žádost o doplnění, odstranění nebo změnu podmínek používání již povolené nové potraviny. Uveďte prosím odkaz na dané povolení.

Žádost o doplnění, odstranění nebo změnu specifikací již povolené nové potraviny. Uveďte prosím odkaz na dané povolení.

Žádost o doplnění, odstranění nebo změnu dodatečných zvláštních požadavků na označování již povolené nové potraviny. Uveďte prosím odkaz na dané povolení.

Žádost o doplnění, odstranění nebo změnu požadavků na monitorování po uvedení již povolené nové potraviny na trh. Uveďte prosím odkaz na dané povolení.

Žadatel (žadatelé) nebo jeho/jejich zástupce (zástupci) v Unii

(jméno, adresa, …)

předkládá (předkládají) tuto žádost za účelem aktualizace seznamu Unie pro nové potraviny.

Identita nové potraviny (informace o identitě nové potraviny by měly být poskytnuty v závislosti na kategorii (kategoriích), do které (kterých) spadají):

Důvěrnost (1). V případě potřeby uveďte, zda žádost obsahuje důvěrné údaje v souladu s článkem 23 nařízení (EU) 2015/2283:

Ano

Ne

Ochrana údajů (2). V případě potřeby uveďte, zda je požadována ochrana údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, podle článku 26 nařízení (EU) 2015/2283:

Ano

Ne

Kategorie potravin, podmínky používání a požadavky na označování

Kategorie potravin

Zvláštní podmínky používání

Dodatečné zvláštní požadavky na označování

 

 

 

 

 

 

S pozdravem

Podpis …

Přílohy:

Kompletní dokumentace

Souhrn dokumentace

Seznam částí dokumentace, s nimiž má být zacházeno jako s důvěrnými údaji, a ověřitelné odůvodění takového požadavku

Informace dokládající ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, v žádosti týkající se nové potraviny

Kopie administrativních údajů žadatele (žadatelů)


(1)  Informace, se kterými má být zacházeno jako s důvěrnými údaji, by žadatelé měli označit způsobem uvedeným v příloze II a měli by poskytnout veškeré potřebné údaje odůvodňující žádost o důvěrné zacházení.

(2)  Žadatel by měl blíže určit část (části) žádosti obsahující údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a které zahrnují požadavek na důvěrné zacházení, jasným uvedením oddílu (oddílů) a čísla strany (čísel stran). Žadatel by měl žádost o ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, doložit ověřitelným odůvodněním/prohlášením.


PŘÍLOHA II

Odůvodnění důvěrného zacházení s informacemi

Tato příloha se v průběhu řízení aktualizuje pokaždé, když žadatel podá žádost o důvěrné zacházení s informacemi.

Obsahuje-li výrobní proces důvěrné údaje, poskytne se shrnutí, které nemá důvěrnou povahu.

Informace, s nimiž má být zacházeno jako s důvěrnými údaji

Odůvodnění

Oddíl x.y (podáno RRRR/MM/DD)

 

 

 

Příloha X (podáno RRRR/MM/DD)

 

 

 

Oddíl x.y (podáno RRRR/MM/DD)

 

 

 

Příloha X (podáno RRRR/MM/DD)

 


30.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 351/72


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2470

ze dne 20. prosince 2017,

kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví pravidla pro uvádění nových potravin na trh v Unii a jejich používání.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 má Komise zřídit seznam Unie pro nové potraviny povolené nebo oznámené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (2).

(3)

Seznam Unie pro nové potraviny se použije, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení odvětvových právních předpisů.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam Unie pro nové povolené potraviny

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 se v příloze tohoto nařízení stanoví seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny k uvádění na trh v Unii.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).


PŘÍLOHA

SEZNAM UNIE PRO NOVÉ POTRAVINY

Obsah seznamu

1.

Seznam Unie se skládá z tabulek 1 a 2.

2.

Tabulka 1 obsahuje povolené nové potraviny a následující informace:

Sloupec 1

:

Povolená nová potravina

Sloupec 2

:

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána. Tento sloupec je dále rozdělen na dvě části: Specifikovaná kategorie potravin a Maximální množství

Sloupec 3

:

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Sloupec 4

:

Další požadavky

3.

Tabulka 2 obsahuje specifikace nových potravin a následující informace:

Sloupec 1

:

Povolená nová potravina

Sloupec 2

:

Specifikace

Tabulka 1: Povolené nové potraviny

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

N-acetyl-D-neuraminová kyselina

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „N-acetyl-D-neuraminová kyselina“

Na označení doplňků stravy obsahujících N-acetyl-D-neuraminovou kyselinu musí být uveden údaj, že tyto doplňky stravy by neměly být podávány kojencům, malým dětem a dětem mladším 10 let, pokud konzumují mateřské mléko nebo jiné potraviny s přidanou N-acetyl-D-neuraminovou kyselinou během stejné doby dvaceti čtyř hodin.

 

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 (1)

0,05 g/l v rekonstituované výživě

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

0,05 g/kg pro pevné potraviny

Potraviny pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami kojenců a malých dětí, pro které jsou výrobky určeny, a v každém případě ne vyšší než maximální množství specifikovaná pro danou kategorii uvedenou v tabulce, jež odpovídá příslušným výrobkům.

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

0,2 g/l (nápoje)

1,7 g/kg (tyčinky)

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Neochucené pasterované a sterilované (i vysokoteplotně ošetřené) mléčné výrobky

0,05 g/l

Neochucené kysané mléčné výrobky, které byly po kvašení tepelně ošetřeny, ochucené kysané mléčné výrobky včetně tepelně ošetřených výrobků

0,05 g/l (nápoje)

0,4 g/kg (pevné potraviny)

Analogy mléčných výrobků, včetně náhrad mléka do teplých nápojů

0,05 g/l (nápoje)

0,25 g/kg (pevné potraviny)

Cereální tyčinky

0,5 g/kg

Stolní sladidla

8,3 g/kg

Nápoje na ovocné a zeleninové bázi

0,05 g/l

Ochucené nápoje

0,05 g/l

Speciální káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, čekanka; extrakty z čaje, bylinných a ovocných čajů a čekanky; čaj, byliny, ovoce a obiloviny pro přípravu čajů

0,2 g/kg

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES (3)

300 mg/den pro běžnou populaci starší 10 let

55 mg/den pro kojence

130 mg/den pro malé děti

250 mg na den pro děti ve věku 3 až 10 let

Sušená dužina plodů Adansonia digitata

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dužina plodů baobabu“

 

Výtažek z buněčných kultur Ajuga reptans

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým používáním podobného výtažku z kvetoucích nadzemních částí Ajuga reptans v doplňcích stravy

L-alanyl-L-glutamin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

 

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti

Řasový olej z mikrořas Ulkenia sp.

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z mikrořas Ulkenia sp.“

 

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje (včetně mléčných nápojů)

60 mg / 100 ml

Olej ze semen Allanblackia

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze semen Allanblackia

 

Pomazánky ze žlutého tuku a pomazánky na bázi smetany

20 g / 100 g

Extrakt z listů Aloe macroclada Baker

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým použitím podobné želatiny z Aloe vera (L.) Burm. v doplňcích stravy

Olej z antarktického krilu (Euphausia superba)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA a EPA společně

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt lipidů z korýšů antarktického krilu (Euphausia superba)“

 

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje

Mléčné nápoje

Náhražky mléčných nápojů

80 mg / 100 ml

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg / 100 g

Potravinářské tuky

360 mg / 100 ml

Snídaňové cereálie

500 mg / 100 g

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Výživové tyčinky / cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

3 000 mg/den pro běžnou populaci

450 mg/den pro těhotné a kojící ženy

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

200 mg / 100 ml

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Olej z antarktického krilu bohatý na fosfolipidy z Euphausia superba

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství DHA a EPA společně

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt lipidů z korýšů antarktického krilu (Euphausia superba)“

 

Mléčné výrobky kromě mléčných nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Náhražky mléčných výrobků kromě nápojů

200 mg / 100 g, nebo v případě náhražek sýrových výrobků 600 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje

Mléčné nápoje

Náhražky mléčných nápojů

80 mg / 100 ml

Roztíratelné tuky a zálivky

600 mg / 100 g

Potravinářské tuky

360 mg / 100 ml

Snídaňové cereálie

500 mg / 100 g

Pekárenské výrobky (chléb, rohlíky a sladké sušenky)

200 mg / 100 g

Výživové tyčinky / cereální tyčinky

500 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

3 000 mg/den pro běžnou populaci

450 mg/den pro těhotné a kojící ženy

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, na něž se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

200 mg / 100 ml

Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

Potraviny obsahující údaje o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) č. 828/2014

Olej s vysokým obsahem kyseliny arachidonové získávaný z houby Mortierella alpina

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z houby Mortierella alpina

 

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Potraviny pro zvláštní lékařské účely pro předčasně narozené děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu s nařízením (EU) č. 609/2013

Arganový olej z Argania spinosa

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „arganový olej“ a při použití jako kořenicí přípravek se na etiketě uvede údaj „rostlinný olej pouze pro kořenění“

 

Jako kořenicí přípravek

Neuvedeno

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s běžným používáním rostlinných olejů v potravinách

Oleoresin bohatý na astaxanthin z řas Haematococcus pluvialis

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „astaxanthin“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

40–80 mg/den oleoresinu, výsledkem je ≤ 8 mg astaxanthinu denně

Semena bazalky (Ocimum basilicum)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Ovocné šťávy a ovocné/zeleninové nápojové směsi

3 g / 200 ml pro přidání celých semen bazalky (Ocimum basilicum)

Extrakt z fermentovaných černých bobů

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt z fermentovaných černých (sójových) bobů“ nebo „extrakt z fermentované sóji“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

4,5 g/den

Bovinní laktoferrin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „laktoferrin z kravského mléka“

 

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 (pro přímou konzumaci)

100 mg / 100 ml

Potraviny z mléčného základu určené malým dětem (pro přímou konzumaci)

200 mg / 100 g

Zpracované potraviny z obilovin (v pevném stavu)

670 mg / 100 g

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V závislosti na individuální potřebě do 3 g/den

Nápoje na bázi mléka

200 mg / 100 g

Sušené nápojové směsi na bázi mléka (pro přímou konzumaci)

330 mg / 100 g

Nápoje na bázi kysaného mléka (včetně jogurtových nápojů)

50 mg / 100 g

Nealkoholické nápoje

120 mg / 100 g

Potraviny na bázi jogurtu

80 mg / 100 g

Potraviny na bázi sýra

2 000 mg / 100 g

Zmrzlina

130 mg / 100 g

Dorty a sladké pečivo

1 000 mg / 100 g

Cukrovinky

750 mg / 100 g

Žvýkačky

3 000 mg / 100 g

Olej ze semen Buglossoides arvensis

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství kyseliny stearidonové (STA)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rafinovaný olej z kamejky“

 

Mléčné výrobky a jejich analogy

250 mg / 100 g

75 mg / 100 g pro nápoje

Sýr a výrobky ze sýra

750 mg / 100 g

Máslo a jiné tukové a olejové emulze včetně pomazánek (nikoli pro účely vaření nebo smažení)

750 mg / 100 g

Snídaňové cereálie

625 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti

500 mg/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely určených pro kojence a malé děti

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Olej z Calanus finmarchicus

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej z Calanus finmarchicus (korýš)“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

2,3 g/den

Žvýkačková báze (monomethoxypolyethylenglykol)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „žvýkačková báze (včetně esterů maleinovaného homopolymeru 2-methylbuta-1,3-dienu s polyethylenglykolmonomethyletherem)“ nebo „žvýkačková báze (včetně č. CAS: 1246080-53-4)“

 

Žvýkačky

8 %

Žvýkačková báze (kopolymer methylvinyletheru a maleinanhydridu)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „žvýkačková báze (včetně kopolymeru methylvinyletheru a maleinanhydridu)“ nebo „žvýkačková báze (včetně č. CAS 9011-16-9)“

 

Žvýkačky

2 %

Chia olej ze Salvia hispanica

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chia olej (Salvia hispanica)“

 

Tuky a oleje

10 %

Čistý chia olej

2 g/den

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

2 g/den

Semena chia (Salvia hispanica)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „semena chia (Salvia hispanica)“.

2.

U balených semen chia (Salvia hispanica) se uvede další označení, které bude spotřebitele informovat, že denní příjem nesmí přesáhnout 15 g.

 

Pečivo

5 % (celá nebo mletá semena chia)

Pekařské výrobky

10 % celých semen chia

Snídaňové cereálie

10 % celých semen chia

Ovocné, ořechové a semenné směsi

10 % celých semen chia

Ovocné šťávy a ovocné/zeleninové nápojové směsi

15 g/den v případě přidání celých, drcených nebo mletých semen chia

Balená chia prodávaná samostatně

15 g/den celých semen chia

Ovocné pomazánky

1 % celých semen chia

Jogurty

1,3 g celých semen chia na 100 g jogurtu nebo 4,3 g celých semen chia na 330 g jogurtu (porce)

Sterilovaná hotová jídla na základě zrn obilovin, pseudoobilovin a/nebo luštěnin

5 % celých semen chia

Chitin-glukan z Aspergillus niger

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chitin-glukan z Aspergillus niger

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

5 g/den

Komplexní chitin-glukan z Fomes fomentarius

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chitin-glukan z Fomes fomentarius

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

5 g/den

Extrakt chitosanu z hub (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „extrakt chitosanu z Agaricus bisporus“ nebo „extrakt chitosanu z Aspergillus niger

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým použitím chitosanu z korýšů v doplňcích stravy

Chondroitin-sulfát

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „chondroitin-sulfát získaný mikrobiální fermentací a sulfací“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen

1 200 mg/den

Pikolinát chromitý

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální celkové množství chromu

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „pikolinát chromitý“

 

Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

250 μg/den

Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006 (4)

Bylina Cistus incanus L. Pandalis

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „Bylina Cistus incanus L. Pandalis“

 

Bylinné čaje

Určená denní dávka: 3 g bylin/den (2 šálky/den)

Citikolin

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „citikolin“.

2.

Označení potravin obsahujících citikolin musí obsahovat údaj, že výrobek není určen ke konzumaci dětmi.

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

500 mg/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

250 mg v jedné porci a maximální denní spotřeba 1 000 mg

Clostridium butyricum

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)“ nebo „Clostridium butyricum (CBM 588)“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

1,35 × 108 KTJ/den

Extrakt z odtučněného kakaového prášku

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

Spotřebitelé musí být poučeni o tom, že nemají konzumovat více než 600 mg polyfenolů, což odpovídá 1,1 g extraktu z odtučněného kakaového prášku denně

 

Výživové tyčinky

1 g/den a 300 mg polyfenolů, což odpovídá nejvýše 550 mg extraktu odtučněného kakaového prášku v jedné porci potraviny (nebo doplňku stravy)

Nápoje na bázi mléka

Jakékoli jiné potraviny (včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES), které se již staly zavedenými nosiči funkčních složek a které jsou obvykle určeny ke spotřebě dospělými osobami, které dodržují zásady zdravé výživy

Extrakt z kakaa s nízkým obsahem tuku

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

Spotřebitelé musí být poučeni o tom, že nemají konzumovat více než 600 mg flavanolů z kakaa denně

 

Potraviny včetně doplňků stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

730 mg v jedné porci a přibližně 1,2 g/den

Olej ze semen koriandru Coriandrum sativum

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „olej ze semen koriandru“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

600 mg/den

Sušené ovoce Crataegus pinnatifida

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „sušené ovoce Crataegus pinnatifida

 

Bylinné čaje

V souladu s běžným používáním Crataegus laevigata v potravinách

Džemy a rosoly v souladu se směrnicí 2001/113/ES (5)

Kompoty

α-cyklodextrin

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „alfa-cyklodextrin“ nebo „α-cyklodextrin“

 

γ-cyklodextrin

Neuvedeno

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „gama-cyklodextrin“ nebo „γ-cyklodextrin“

 

Přípravek dextranu z Leuconostoc mesenteroides

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dextran“

 

Pekárenské výrobky

5 %

Diacylglycerolový olej rostlinného původu

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „diacylglycerolový olej rostlinného původu (minimálně 80 % diacylglycerolů)“

 

Stolní oleje

 

Roztíratelný tuk

Salátové dresinky

Majonéza

Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě nápoje)

Pekárenské výrobky

Výrobky na bázi jogurtu

Dihydrokapsiát (DHC)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

1.

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dihydrokapsiát“

2.

Doplňky stravy obsahující syntetický dihydrokapsiát se označí jako „nevhodné pro děti do 4,5 roku“

 

Cereální tyčinky

9 mg / 100 g

Sušenky, cukroví a keksy

9 mg / 100 g

Snacky na rýžové bázi

12 mg / 100 g

Nápoje sycené oxidem uhličitým, ředitelné nápoje, nápoje na bázi ovocných šťáv

1,5 mg / 100 ml

Nápoje ze zeleniny

2 mg / 100 ml

Nápoje na bázi kávy, nápoje na bázi čaje

1,5 mg / 100 ml

Vody s příchutí – nesycené

1 mg / 100 ml

Předvařené obiloviny z ovesných vloček

2,5 mg / 100 g

Ostatní obiloviny

4,5 mg / 100 g

Zmrzliny, dezerty z mléka

4 mg / 100 g

Pudinkové směsi (k přímé konzumaci)

2 mg / 100 g

Potraviny na bázi jogurtu

2 mg / 100 g

Čokoládové výrobky

7,5 mg / 100 g

Tvrdé bonbony

27 mg / 100 g

Žvýkačky bez cukru

115 mg / 100 g

Přídavky/mléka do kávy

40 mg / 100 g

Sladidla

200 mg / 100 g

Polévky (k přímé konzumaci)

1,1 mg / 100 g

Salátové dresinky

16 mg / 100 g

Rostlinné bílkoviny

5 mg / 100 g

Hotová jídla

3 mg / jedna porce

Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti

3 mg / jedna porce

Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě nápoje)

1 mg / 100 ml

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

3 mg / jedna dávka

9 mg/den

Sušené nápojové směsi bez alkoholu

14,5 mg/kg odpovídající 1,5 mg / 100 ml

Suchý extrakt z buněčných kultur Lippia citriodora

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „suchý extrakt z buněčných kultur Lippia citriodora HTN®Vb“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým používáním podobného extraktu z listů Lippia citriodora v doplňcích stravy

Výtažek z buněčných kultur Echinacea angustifolia

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

V souladu s obvyklým používáním podobného extraktu z kořenů Echinacea angustifolia v doplňcích stravy

Olej z Echium plantagineum

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství kyseliny stearidonové (STA)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rafinovaný hadincový olej“

 

Mléčné výrobky a jogurtové nápoje dodávané v jednotlivě balených porcích

250 mg / 100 g; 75 mg / 100 g pro nápoje

Sýrové výrobky

750 mg / 100 g

Roztíratelné tuky a zálivky

750 mg / 100 g

Snídaňové cereálie

625 mg / 100 g

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

500 mg/den

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013 a náhrady jídla pro regulaci hmotnosti

250 mg / jedna porce

Epigallokatechin-gallát jako purifikovaný extrakt z listů zeleného čaje (Camellia sinensis)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

Označení musí obsahovat údaj, že spotřebitelé by neměli konzumovat více než 300 mg extraktu denně

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

150 mg extraktu v jedné porci potraviny nebo doplňku stravy

Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006

L-ergothionein

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „L-ergothionein“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

30 mg/den pro běžnou populaci (s výjimkou těhotných a kojících žen)

20 mg/den pro děti starší 3 let

Železito-sodná sůl EDTA

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství (vyjádřeno jako bezvodá EDTA)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „železito-sodná sůl EDTA“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

18 mg/den pro děti

75 mg/den pro dospělé

Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

12 mg / 100 g

Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006

Fosforečnan železnatoamonný

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „fosforečnan železnatoamonný“

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

Používat v souladu se směrnicí 2002/46/ES, nařízením (EU) č. 609/2013 a/nebo nařízením (ES) č. 1925/2006

Potraviny, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 609/2013

Obohacené potraviny v souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006

Rybí peptidy ze Sardinops sagax

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství peptidového výrobku z ryb

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „rybí (Sardinops sagax) peptidy“

 

Potraviny na bázi jogurtu, jogurtové nápoje, fermentované mléčné výrobky a mléko v prášku

0,48 g / 100 g (pro přímou konzumaci)

Ochucená voda a nápoje na zeleninové bázi

0,3 g / 100 g (pro přímou konzumaci)

Snídaňové cereálie

2 g / 100 g

Polévky, vývary a polévky v prášku

0,3 g / 100 g (pro přímou konzumaci)

Flavonoidy z Glycyrrhiza glabra

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství flavonoidů z Glycyrrhiza glabra