ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 335

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
15. prosince 2017


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2305 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2306 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 230/2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru

6

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1566 ze dne 13. září 2017 o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení ( Úř. věst. L 254, 30.9.2017 )

11

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2305

ze dne 12. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 177 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2) stanoví společná a obecná pravidla použitelná pro evropské strukturální a investiční fondy.

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3) a čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 přezkoumala Komise v roce 2016 celkové příděly všech členských států v rámci cíle politiky soudržnosti Investice pro růst a zaměstnanost pro období 2017 až 2020.

(3)

V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 a čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 předložila Komise výsledky uvedeného přezkumu ve formě sdělení Radě a Evropskému parlamentu ze dne 30. června 2016 o technických úpravách finančního rámce pro rok 2017 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a úpravy přídělů finančních prostředků na politiku soudržnosti. Komise ve zmíněném sdělení uvedla, že podle nejnovějších statistik existuje kumulativní rozdíl mezi celkovými a revidovanými příděly přesahující +/– 5 % v Belgii, České republice, Dánsku, Estonsku, Irsku, Řecku, Španělsku, Chorvatsku, Itálii, na Kypru, v Nizozemsku, ve Slovinsku, na Slovensku, ve Finsku, Švédsku a Spojeném království. Kromě toho Komise uvedla, že Kypr se na základě údajů o svém HND na obyvatele za roky 2012–2014 stane od 1. ledna 2017 plně způsobilým pro podporu z Fondu soudržnosti.

(4)

Čl. 7 odst. 4 a 5 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 a čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 vyžadují, aby se příděly těchto členských států odpovídajícím způsobem upravily, a to za předpokladu, že celkový čistý dopad takových úprav nepřesáhne 4 miliardy EUR.

(5)

Jelikož měl přezkum dopad na roční rozpis přídělů celkových finančních zdrojů podle členských států v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce, jakož i na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, byl proveden prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1941 (4).

(6)

Celkový čistý dopad takových úprav má prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost navýšit o 4 miliardy EUR. Toto navýšení by mělo být zohledněno v čl. 91 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, které by proto mělo být odpovídajícím způsobem upraveno.

(7)

Prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost a jejich rozdělení mezi méně rozvinuté regiony, přechodové regiony, rozvinutější regiony, členské státy podporované Fondem soudržnosti a nejvzdálenější regiony podle čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 by měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

(8)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 má rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na závazky, představovat celkové rozpětí víceletého finančního rámce pro závazky, jež má být k dispozici nad rámec stropů stanovených ve víceletém finančním rámci pro roky 2016 až 2020 pro cíle politiky týkající se růstu a zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí. Omezení pro rozpětí pod stropy, které víceletý finanční rámec stanoví u prostředků na závazky pro roky 2014 až 2017, bylo odstraněno nařízením Rady (EU, Euratom) 2017/1123 (5), čímž mohla být Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí prodloužena do roku 2020 a zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí mohl být pro období 2017-2020 navýšen o částku 1,2 miliardy EUR v běžných cenách. Zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí stanovený v čl. 91 odst. 1 a v čl. 92 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto měl být odpovídajícím způsobem upraven.

(9)

Komise přijala v souladu s čl. 94 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 návrh Dánska, aby byla část jeho prostředků určených na cíl Evropská územní spolupráce převedena na cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Tento převod by měl být zohledněn v úpravě celkových finančních zdrojů určených na cíl Evropská územní spolupráce v čl. 92 odst. 9 uvedeného nařízení.

(10)

V souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 byla nařízením Rady (EU, Euratom) 2015/623 (6) převedena do následujících let částka ve výši 11 216 187 326 EUR v běžných cenách vyčleněná na strukturální fondy a Fond soudržnosti. Tento převod by měl být zohledněn v příloze VI nařízení (EU) č. 1303/2013, která stanoví roční rozpis celkových prostředků na závazky na období let 2014 až 2020. Kromě toho byly do následujících let převedeny prostředky ve výši 9 446 050 652 EUR v běžných cenách vyčleněné na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond, které nebylo možné přidělit v roce 2014 na závazky ani převést do roku 2015.

(11)

Vzhledem k potřebě zajistit, aby byly dodatečné prostředky, které jsou k dispozici pro rozpočtový rok 2017, finančně přiděleny na závazky, mimo jiné úpravou dotčených programů, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(12)

Vzhledem k naléhavé potřebě prodloužit programy podporující Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí by mělo toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(13)

Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo být změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

1)

V článku 91 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období let 2014-2020, činí 329 978 401 458 EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze VI, z nichž 325 938 694 233 EUR představuje celkové finanční zdroje přidělené na EFRR, ESF a Fond soudržnosti a 4 039 707 225 EUR představují zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Pro účely programování a následného zahrnutí do rozpočtu Unie se částka prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost indexuje sazbou 2 % ročně.“

2)

Článek 92 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost činí 96,09 % z celkových finančních zdrojů (tzn. celkem 317 103 114 309 EUR) a přidělí se takto:

a)

48,64 % (tzn. celkem 160 498 028 177 EUR) pro méně rozvinuté regiony;

b)

10,19 % (tzn. celkem 33 621 675 154 EUR) pro přechodové regiony;

c)

15,43 % (tzn. celkem 50 914 723 304 EUR) pro rozvinutější regiony;

d)

20,01 % (tzn. celkem 66 029 882 135 EUR) pro členské státy podporované Fondem soudržnosti;

e)

0,42 % (tzn. celkem 1 378 882 914 EUR) jako dodatečné finanční prostředky pro nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 Smlouvy o fungování EU a regiony úrovně NUTS 2 splňující kritéria stanovená v článku 2 Protokolu č. 6 k aktu o přistoupení z roku 1994.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Zdroje na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí činí 4 039 707 225 EUR ze zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a alespoň 4 039 707 225 EUR z cílených investic ESF.“;

c)

odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9.   Prostředky určené na cíl Evropská územní spolupráce činí 2,69 % z celkových finančních zdrojů, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky z fondů na období let 2014 – 2020 (tzn. celkem 8 865 148 841 EUR).“

3)

Příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2017.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1941 ze dne 3. listopadu 2016 o změně prováděcího rozhodnutí 2014/190/EU, kterým se stanoví roční rozpis, podle členských států, celkových finančních zdrojů pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a cíle Evropská územní spolupráce, roční rozpis, podle členských států, zdrojů ze zvláštního přídělu pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, společně se seznamem způsobilých regionů, a částky, které se mají převést z přídělů z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů pro jednotlivé členské státy do Nástroje pro propojení Evropy a na pomoc nejchudším osobám pro období 2014–2020 (Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 61).

(5)  Nařízení Rady (EU, Euratom) 2017/1123 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (Úř. věst. L 163, 24.6.2017, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA VI

ROČNÍ ROZPIS PROSTŘEDKŮ NA ZÁVAZKY NA OBDOBÍ LET 2014 AŽ 2020

Nastavený roční profil (včetně navýšení prostředků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

EUR při cenách z roku 2011

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/6


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2306

ze dne 12. prosince 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 230/2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 209 odst. 1 a čl. 212 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem, (1)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve společném prohlášení o rozvojové politice Evropské unie nazvaném „Evropský konsenzus“ (2) a ve společném prohlášení nazvaném „Nový evropský konsenzus o rozvoji“ (3) Rada a zástupci vlád členských států zasedajících v Radě, Evropský parlament a Komise uznali souvislost mezi bezpečností a rozvojem.

(2)

V Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj, přijaté rezolucí Valného shromáždění OSN dne 25. září 2015, byl zdůrazněn význam prosazování mírumilovných a inkluzivních společností jako cíle udržitelného rozvoje (cíl udržitelného rozvoje č. 16) i jako prostředku k dosažení jiných výsledků v oblasti rozvojové politiky. Cíl udržitelného rozvoje č. 16 výslovně požaduje, aby byly posilněny příslušné vnitrostátní instituce, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní spolupráce, při budování kapacit na všech úrovních s cílem předcházet násilí a bojovat proti terorismu a trestné činnosti, zejména v rozvojových zemích.

(3)

Hlavním cílem rozvojové politiky Unie je snížení a výhledově i vymýcení chudoby.

(4)

Na zasedání na vysoké úrovni ze dne 19. února 2016 Výbor pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj aktualizoval směrnice pro podávání zpráv o oficiální rozvojové pomoci v oblasti míru a bezpečnosti. Financování činností prováděných v souladu s tímto nařízením se považuje za oficiální rozvojovou pomoc, pokud splňuje kritéria stanovená v uvedených směrnicích pro podávání zpráv či v jakýchkoli následujících směrnicích pro podávání zpráv, na kterých se Výbor pro rozvojovou pomoc může dohodnout.

(5)

Podpora subjektů bezpečnostního sektoru v třetích zemích, včetně podpory vojenských subjektů za výjimečných okolností za účelem předcházení konfliktům, řešení krizí či stabilizace má zásadní význam pro zajištění vhodných podmínek pro vymýcení chudoby a rozvoj. Řádná správa věcí veřejných a účinná demokratická kontrola a civilní dohled nad bezpečnostním systémem, včetně vojenských složek, jakož i dodržování lidských práv a zásad právního státu jsou nezbytnými předpoklady dobře fungujícího státu za jakýchkoli okolností a měly by být prosazovány prostřednictvím podpory rozsáhlejší reformy bezpečnostního sektoru poskytované třetím zemím.

(6)

Ve svých závěrech o společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP) ze zasedání konaného ve dnech 19. a 20. prosince 2013 Evropská rada zdůraznila, že je důležité podporovat partnerské země a regionální organizace tím, že jim bude podle potřeby poskytována odborná příprava, poradenství, vybavení či zdroje, aby mohly ve stále vyšší míře krizím předcházet a řešit je samy.

(7)

Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ve společném sdělení ze dne 28. dubna 2015 nazvaném „Budování kapacity na podporu bezpečnosti a rozvoje – umožnit partnerům předcházet krizím a zvládat je“ znovu zdůraznily, že stabilní a bezpečné společnosti jsou nezbytné pro dosažení rozvojových cílů.

(8)

V souladu s komplexním přístupem EU a s cílem dosáhnout co největšího dopadu, účinnosti a soudržnosti podpory EU byly Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v závěrech Rady o SBOP ze dne 18. května 2015 vyzvány, aby po konzultaci s členskými státy vypracovaly celounijní strategický rámec pro reformu bezpečnostního sektoru. Tato politická koncepce sdružuje nástroje SBOP a všechny další relevantní nástroje společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), jakož i nástroje rozvojové spolupráce a současně respektuje jejich příslušné právní základy, prvořadé cíle a rozhodovací postupy.

(9)

K budování kapacit vojenských subjektů v třetích zemích by se mělo přistupovat v rámci politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce, pokud sleduje v první řadě cíle v oblasti rozvoje, a v rámci SZBP Unie, pokud sleduje v první řadě cíle v oblasti míru a bezpečnosti v souladu s článkem 40 Smlouvy o Evropské Unii. Toto nařízení respektuje uplatňování postupů a rozsah pravomocí orgánů v rámci politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce a SZBP Unie.

(10)

Pomoc Unie poskytovaná podle tohoto nařízení by mohla zahrnovat zajišťování programů budování kapacit na podporu rozvoje a podporu bezpečnosti v zájmu rozvoje, včetně odborné přípravy, odborného vedení a poradenství v oblastech, jako jsou lidská práva, správa věcí veřejných a právní stát, ochrana žen a dětí, civilní řešení krizí, řízení lidských zdrojů a technická spolupráce.

(11)

Komise má podrobně sledovat opatření přijatá podle tohoto nařízení. Komise má řádně a včas informovat Evropský parlament o provádění pomoci Unie podle tohoto nařízení. Nejpozději do 30. června 2020 Komise zhodnotí dopad, účinnost a soudržnost opatření přijatých podle tohoto nařízení s cílem udržitelného rozvoje č. 16. Za tímto účelem má Komise do fáze hodnocení zapojit všechny příslušné zúčastněné subjekty, včetně organizací občanské společnosti a místních orgánů, s tím, že zajistí, aby v tomto procesu hrály smysluplnou úlohu. Komise provede ve vhodných případech společná hodnocení s členskými státy. Výsledky se využijí jako zpětná vazba pro sestavování programů a přidělování zdrojů a k dalšímu posílení souladu a doplňkovosti vnější činnosti Unie.

(12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 (4) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 230/2014 se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Je-li pomoc Unie poskytována subjektům bezpečnostního sektoru, může za výjimečných okolností stanovených v článku 3a zahrnovat rovněž vojenské subjekty v rámci procesu rozsáhlejší reformy bezpečnostního sektoru nebo budování kapacit na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje v třetích zemích v souladu s obecným cílem dosažení udržitelného rozvoje.“

2.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

Budování kapacit vojenských subjektů na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje

1.   S cílem přispět k udržitelnému rozvoji, který vyžaduje vytvoření stabilních, mírumilovných a inkluzivních společností, lze pomoc Unie poskytovanou podle tohoto nařízení za výjimečných okolností stanovených v odstavci 3 použít k budování kapacit vojenských subjektů v partnerských zemích za účelem provádění rozvojových činností a činností souvisejících s bezpečností v zájmu rozvoje.

2.   Pomoc podle tohoto článku může zahrnovat zejména zajišťování programů budování kapacit na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje, včetně odborné přípravy, odborného vedení a poradenství, jakož i poskytování vybavení, zlepšení infrastruktury a poskytování služeb, které s touto pomocí přímo souvisejí.

3.   Pomoc podle tohoto článku se poskytuje pouze za následujících podmínek:

a)

pokud požadavky k náležitému dosažení cílů Unie podle tohoto nařízení není možné splnit prostřednictvím nevojenských subjektů a pokud je ohrožena existence fungujících státních institucí či ochrana lidských práv a základních svobod a státní instituce nemohou tomuto ohrožení čelit, a

b)

pokud mezi dotčenou partnerskou zemí a Unií panuje shoda v tom, že vojenské složky mají klíčový význam pro zachování, nastolení nebo opětovné nastolení podmínek nezbytných pro udržitelný rozvoj, mimo jiné v kontextu a situacích krizí, nestability nebo destabilizace.

4.   Pomoc Unie podle tohoto článku nelze použít k financování budování kapacit vojenských subjektů pro jiné účely, než je provádění činností v oblasti rozvoje a v oblasti bezpečnosti v zájmu rozvoje. Zejména ji nelze využít k financování:

a)

běžných vojenských výdajů,

b)

nákupu zbraní a střeliva nebo jakéhokoli jiného vybavení určeného k použití smrtící síly,

c)

výcviku, jehož účelem je konkrétně zlepšit bojeschopnost ozbrojených sil.

5.   Při navrhování a provádění opatření podle tohoto článku Komise podporuje vlastní odpovědnost partnerské země. Vytvoří také nezbytné předpoklady a rozvíjí osvědčené postupy nezbytné pro zajištění udržitelnosti ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a prosazuje právní stát a zavedené zásady mezinárodního práva.

6.   Komise zavede vhodné postupy pro posouzení rizik, sledování a hodnocení opatření podle tohoto článku.“

3)

V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pomoc Unie podle článku 3 a případně článku 3a se poskytuje prostřednictvím mimořádných opatření pomoci a programů prozatímní reakce.“

4)

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Tematické strategické dokumenty představují obecný základ pro provádění pomoci podle článků 4 a 5 a případně článku 3a. Tematické strategické dokumenty jsou rámcem pro spolupráci mezi Unií a dotčenými partnerskými zeměmi nebo regiony.“

5)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise zajistí, aby opatření týkající se boje proti terorismu a organizované trestné činnosti přijatá podle tohoto nařízení, jakož i opatření podle článku 3a byla prováděna v souladu s mezinárodním právem, včetně práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva.“

6)

V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Další částka ve výši 100 000 000 EUR se doplní do finančního krytí uvedeného v odstavci 1 a vyčlení se na opatření spadající do oblasti působnosti článku 3a.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2017.

Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 (dosud nezveřejněný v úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2017.

(2)  Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 210, 30.6.2017, s. 1.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru (Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 1).


Prohlášení týkající se zdrojů financování opatření pomoci podle článku 3a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru

Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly, že budování kapacit na podporu rozvoje a bezpečnosti v zájmu rozvoje by mělo být financováno v rámci okruhu IV víceletého finančního rámce na období 2014–2020, a to především prostřednictvím přerozdělení prostředků, přičemž je třeba zachovat v nejvyšší možné míře finanční rovnováhu mezi všemi nástroji. Aniž jsou dotčeny výsady rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu, nemělo by navíc takové přerozdělení prostředků zahrnovat použití finančních prostředků vyčleněných na opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014–2020.


Opravy

15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 335/11


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1566 ze dne 13. září 2017 o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která doplňují obchodní koncese v rámci dohody o přidružení

( Úřední věstník Evropské unie L 254 ze dne 30. září 2017 )

Strana 7, příloha II:

místo:

PŘÍLOHA II

BEZCELNÍ KVÓTY PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 1 ODST. 1 PÍSM. b)

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN) se popis produktů považuje pouze za orientační. Pro účely této přílohy se působnost preferenčního režimu určuje zněním kódů KN platných ke dni 1. října 2017.

Výrobek

Sazební zařazení

Objem ročních kvót

Obyčejná pšenice, pšenice špalda a sourež, mouka, krupice, krupička a pelety

1001 90 99

1101 00 15 , 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90 , 1103 20 60

65 000 tun/rok

Kukuřice, jiná než semena, mouka, krupice, krupička, pelety a zrna

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

625 000 tun/rok

Ječmen, jiný než semena, mouka a pelety

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

325 000 tun/rok

má být:

PŘÍLOHA II

BEZCELNÍ KVÓTY PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 1 ODST. 1 PÍSM. b)

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN) se popis produktů považuje pouze za orientační. Pro účely této přílohy se působnost preferenčního režimu určuje zněním kódů KN platných ke dni 1. října 2017.

Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního zacházení současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

Výrobek

Sazební zařazení

Objem ročních kvót

Obyčejná pšenice, pšenice špalda a sourež, jiná než osivo

1001 99 00

65 000 tun/rok

Mouka z obyčejné pšenice a pšenice špaldy

1101 00 15

Mouka ze sourži

1101 00 90

Obilná mouka, jiná než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži, žita, kukuřice, ječmene, ovsa, rýže

1102 90 90

Krupice a krupička z obyčejné pšenice a pšenice špaldy

1103 11 90

Pšeničné pelety

1103 20 60

Kukuřice jiná než osivo

1005 90 00

625 000 tun/rok

Kukuřičná mouka

1102 20

Krupice a krupička z kukuřice

1103 13

Kukuřičné pelety

1103 20 40

Zpracovaná zrna z kukuřice

1104 23

Ječmen, jiný než osivo

1003 90 00

325 000 tun/rok

Ječná mouka

1102 90 10

Ječné pelety

ex 1103 20 25