ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 333

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
15. prosince 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2322 ze dne 29. května 2017 o podpisu a uzavření Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

1

 

 

Dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2323 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Ternasco de Aragón (CHZO)

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2324 ze dne 12. prosince 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2325 ze dne 14. prosince 2017 o povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/1007 ( 1 )

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2326 ze dne 14. prosince 2017, kterým se schvaluje imiprothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 ( 1 )

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2327 ze dne 14. prosince 2017, kterým se schvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 ( 1 )

25

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2328 ze dne 14. prosince 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu Skalický rubín (CHOP)

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2329 ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí ( 1 )

29

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2330 ze dne 14. prosince 2017 o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006 ( 1 )

41

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2331 ze dne 14. prosince 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu La Clape (CHOP)

45

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2332 ze dne 14. prosince 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro patnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

46

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2333 ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem C(2017) 8317)

47

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2334 ze dne 14. prosince 2017, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 ( 1 )

64

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2017/2335 ze dne 23. listopadu 2017 o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38)

66

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/1


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2322

ze dne 29. května 2017

o podpisu a uzavření Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy, ve spojení s čl. 218 odst. 5 a odst. 6 prvním pododstavcem Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada na zasedání konaném ve dnech 27. a 28. listopadu 2003 přijala rozhodnutí zmocnit předsednictví, kterému byl nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, k zahájení jednání s cílem uzavřít dohodu o bezpečnosti informací mezi Evropskou unií a Kanadou.

(2)

Na základě tohoto zmocnění sjednalo předsednictví dohodu s Kanadou o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. května 2017.

Za Radu

předseda

C. CARDONA


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/2


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Kanadou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

KANADA

a

EVROPSKÁ UNIE (EU),

dále jen „strany“,

BEROUCE V ÚVAHU, že strany sdílejí cíl, jímž je posilování všech aspektů jejich bezpečnosti;

BEROUCE V ÚVAHU, že strany souhlasí s tím, že by mezi sebou měly rozvíjet konzultace a spolupráci v otázkách společného zájmu;

BEROUCE V ÚVAHU, že v této souvislosti existuje mezi stranami potřeba výměny utajovaných informací označených bezpečnostním stupněm utajení;

UZNÁVAJÍCE, že strany musí přijmout odpovídající opatření na ochranu těchto informací, dojdeli k jejich výměně,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„utajovanými informacemi“ jakékoli informace, u nichž některá ze stran určila stupeň utajení a tímto stupněm utajení je označila a jejichž zpřístupnění neoprávněným třetím stranám by mohlo různou měrou poškodit zájmy této strany. Informace mohou být v ústní, obrazové, elektronické, magnetické nebo listinné podobě nebo v hmotné podobě, včetně vybavení nebo technologie, a zahrnují reprodukce, překlady i materiál v procesu přípravy,

b)

„chráněnými informacemi“ jakékoli informace, které Kanada určila jako takové prostřednictvím odpovídajícího označení a jejichž zpřístupnění neoprávněným třetím stranám by mohlo způsobit újmu kanadské osobě, subjektu nebo veřejnému zájmu. Informace mohou být v ústní, obrazové, elektronické, magnetické nebo listinné podobě nebo v hmotné podobě, včetně vybavení nebo technologie, a zahrnují reprodukce, překlady i materiál v procesu přípravy,

c)

„dodavatelem“ fyzická nebo právnická osoba právně způsobilá k uzavírání smluv. Tento pojem může rovněž vztahovat k subdodavateli, ale nezahrnuje osoby, s nimiž Kanada nebo EU uzavřely pracovní smlouvu,

d)

zásadou „vědět jen to nejnutnější“ skutečnost, že přístup k utajovaným informacím je omezen na oprávněné osoby, které potřebují přístup k těmto utajovaným informacím k výkonu svých úředních povinností,

e)

„federální vládou“ federální ministerstva Kanady a všechny útvary a složky kanadské federální veřejné správy,

f)

„třetí stranou“ jakákoli osoba nebo subjekt jiné než smluvní strany.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Tato dohoda se vztahuje na utajované informace poskytované nebo vyměňované mezi stranami.

2.   Tato dohoda rovněž obsahuje ustanovení o ochraně kanadských chráněných informací poskytovaných EU. Není-li uvedeno jinak, všechny odkazy na utajované informace v této dohodě se považují rovněž za odkazy na kanadské chráněné informace.

3.   Přijímající strana chrání utajované informace poskytované druhou stranou před ztrátou, ohrožením či neoprávněným zpřístupněním v souladu s touto dohodou. Každá ze stran přijme v souladu se svými právními předpisy opatření k plnění svých závazků podle této dohody.

4.   Přijímající strana používá utajované informace pouze pro účely stanovené poskytující stranou nebo pro účely, pro něž byly utajované informace poskytnuty nebo vyměněny.

5.   Tato dohoda není základem pro povinné poskytování utajovaných informací mezi stranami.

Článek 3

Uplatňování

1.   Orgány a subjekty EU, na které se tato dohoda vztahuje, jsou: Evropská rada, Rada Evropské unie (dále jen „Rada“), generální sekretariát Rady, Evropská komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská služba pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“).

2.   V případě Kanady se tato dohoda vztahuje na federální vládu.

Článek 4

Utajované informace a chráněné informace

1.   Utajované informace, které jedna strana poskytuje straně druhé, musejí být označeny odpovídajícím stupněm utajení v souladu s odstavcem 2. Kanadské chráněné informace poskytované EU musejí být odpovídajícím způsobem označeny v souladu s odstavcem 4.

2.   Každá strana zajistí, aby pro utajované informace obdržené od druhé strany byla poskytována úroveň ochrany odpovídající příslušnému stupni utajení, jak je uvedeno v této tabulce:

EU

KANADA

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET nebo TRÈS SECRET

SECRET UE/EU SECRET

SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL nebo CONFIDENTIEL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

žádný kanadský ekvivalent

3.   Kanada zajistí pro utajované informace se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED úroveň ochrany, která je přinejmenším rovnocenná úrovni ochrany poskytované ze strany EU.

4.   EU nakládá s kanadskými informacemi se stupněm utajení PROTECTED A nebo PROTÉGÉ A a uchovává je stejným způsobem jako utajované informace EU se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED. EU nakládá s kanadskými informacemi se stupněm utajení PROTECTED B nebo PROTÉGÉ B a PROTECTED C nebo PROTÉGÉ C a uchovává je v souladu s prováděcími správními ujednáními podle článku 11.

5.   Poskytující strana také může u utajovaných informací vyznačit veškerá omezení týkající se jejich použití, zpřístupnění, předání nebo přístupu k nim a dodatečné bezpečnostní požadavky na jejich ochranu přijímající stranou, včetně orgánů nebo subjektů přijímající strany. Kanada také může u chráněných informací vyznačit veškerá omezení týkající se jejich použití, zpřístupnění, předání nebo přístupu k nim a dodatečné bezpečnostní požadavky na jejich ochranu Evropskou unií, včetně orgánu nebo subjektu, který není uveden v čl. 3 odst. 1.

Článek 5

Ochrana utajovaných informací

1.   Přijímající strana zajistí, aby u utajovaných informací, které obdrží od poskytující strany:

a)

byl zachován stupeň utajení, které jim přidělila poskytující strana, v souladu s článkem 4,

b)

nebyl bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany jejich stupeň utajení snížen nebo zrušen,

c)

nebyly bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany zpřístupněny nebo poskytnuty třetím stranám nebo jakémukoli orgánu nebo subjektu stran, který není uveden v článku 3, aniž je dotčen odstavec 2,

d)

s nimi bylo nakládáno v souladu s veškerými omezeními, která poskytující strana vyznačila u utajovaných informací v souladu s čl. 4 odst. 5,

e)

byly zabezpečeny v souladu s touto dohodou a s prováděcími správními ujednáními podle článku 11.

2.   Přijímající strana informuje poskytující stranu o jakékoli žádosti justičního orgánu nebo legislativního orgánu jednajícího jako vyšetřovací orgán o poskytnutí utajovaných informací obdržených od poskytující strany podle této dohody. Přijímající strana zohlední při posuzování takové žádosti v nejvyšší možné míře názor poskytující strany. Pokud na základě právních předpisů přijímající strany tato žádost zahrnuje předání dotčených utajovaných informací žádajícímu justičnímu nebo legislativnímu orgánu, přijímající strana v nejvyšší možné míře zajistí, aby byly tyto informace odpovídajícím způsobem chráněny, a to i před jakýmkoli následným zpřístupněním.

Článek 6

Personální bezpečnost

1.   Strany zajistí, aby utajované informace poskytované nebo vyměňované podle této dohody, byly přístupné pouze na základě zásady „vědět jen to nejnutnější“.

2.   Strany zajistí, aby každá osoba, které je udělen přístup k utajovaným informacím poskytovaným nebo vyměňovaným podle této dohody, byla poučena o bezpečnostních pravidlech a postupech relevantních pro ochranu utajovaných informací a aby uznala svou odpovědnost za ochranu dotčených utajovaných informací.

3.   Strany zajistí, aby byl přístup k utajovaným informacím poskytovaným nebo vyměňovaným podle této dohody omezen na osoby, které:

a)

mají povolen přístup k těmto utajovaným informacím na základě svých funkcí a

b)

mají požadovanou bezpečnostní prověrku nebo mají zvláštní zmocnění nebo povolení v souladu s příslušnými právními předpisy stran.

Článek 7

Bezpečnost umístění

Přijímající strana zajistí, aby byly utajované informace, které jí poskytuje druhá strana, uchovávány na místě, které je bezpečné, kontrolované a chráněné.

Článek 8

Poskytování nebo zpřístupnění utajovaných informací dodavatelům

1.   Každá strana může s předchozím písemným souhlasem poskytující strany poskytnout utajované informace dodavateli nebo předpokládanému dodavateli. Před zpřístupněním jakýchkoli utajovaných informací dodavateli nebo předpokládanému dodavateli zajistí přijímající strana, aby dodavatel nebo předpokládaný dodavatel zabezpečil svá zařízení a byl schopen utajované informace chránit v souladu s článkem 7 a aby dodavatel či předpokládaný dodavatel měl pro sebe nezbytné osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení a pro své zaměstnance, kteří k utajovaným informacím potřebují mít přístup, odpovídající osvědčení o bezpečnostní prověrce.

2.   Pro poskytování informací se stupněm utajení RESTREINT UE/EU RESTRICTED a kanadských informací se stupněm utajení PROTECTED A nebo PROTÉGÉ A dodavateli nebo předpokládanému dodavateli není vyžadováno vydání osvědčení o bezpečnostní prověrce zařízení.

3.   EU neposkytuje kanadské informace se stupněm utajení PROTECTED B nebo PROTÉGÉ B a PROTECTED C nebo PROTÉGÉ C dodavateli nebo předpokládanému dodavateli, s výjimkou konkrétních případů, kdy Kanada předem udělila svůj písemný souhlas, týkající se i opatření, jimiž se řídí ochrana těchto informací.

Článek 9

Předávání utajovaných informací

1.   Pro účely této dohody:

a)

Kanada zasílá utajované informace v elektronické, magnetické nebo listinné podobě prostřednictvím ústředního registru Rady, která utajované informace předá členským státům EU a orgánům a subjektům EU uvedeným v čl. 3 odst. 1,

b)

EU zasílá utajované informace v elektronické, magnetické nebo listinné podobě úřadu registru příslušné agentury nebo ministerstva kanadské vlády prostřednictvím Mise Kanady při Evropské unii v Bruselu.

2.   Strana může zaslat utajované informace a požadovat, aby k nim byl umožněn přístup pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo útvarům orgánů nebo subjektů uvedených v článku 3. Při zasílání takových utajovaných informací strana určí konkrétní příslušné úředníky, orgány nebo útvary orgánů nebo subjektů uvedených v článku 3 jako jediné příjemce. V tomto případě se na předávání utajovaných informací vztahují tato ustanovení:

a)

Kanada zasílá utajované informace prostřednictvím ústředního registru Rady, ústředního registru Evropské komise nebo případně ústředního registru ESVČ,

b)

EU zasílá utajované informace úřadu registru příslušného subjektu, agentury nebo ministerstva kanadské vlády prostřednictvím Mise Kanady při Evropské unii v Bruselu.

Článek 10

Dohled

Strany souhlasí s tím, že dohled nad prováděním této dohody vykonávají tyto subjekty:

a)

v případě Kanady subjekt určený vládou Kanady, jehož název je předán EU diplomatickou cestou,

b)

v případě EU vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, člen Evropské komise odpovědný za bezpečnostní otázky a generální tajemník Rady.

Článek 11

Provádění správních ujednání

1.   Za účelem provádění této dohody zajistí strany, aby jejich příslušné orgány uzavřely prováděcí správní ujednání, která stanoví požadavky v záležitostech, jako jsou:

a)

bezpečnostní prověrky,

b)

postupy pro poskytování nebo výměnu utajovaných informací,

c)

informace o bezpečnosti uchovávání,

d)

postupy pro případy, kdy jsou utajované informace ztraceny, ohroženy či neoprávněně zpřístupněny a

e)

postupy pro ochranu utajovaných informací v elektronické podobě.

2.   Strany provádějí vzájemné bezpečnostní konzultace a hodnotící návštěvy s cílem posoudit účinnost bezpečnostních opatření uplatňovaných každou stranou na utajované informace poskytované druhou stranou podle této dohody a podle prováděcích správních ujednání v souladu s odstavcem 1. Strany společně rozhodnou o četnosti a časovém harmonogramu těchto konzultací a hodnotících návštěv.

3.   Předtím, než některá ze stran poskytne utajované informace druhé straně, poskytující strana písemně potvrdí, že přijímající strana je schopna chránit utajované informace způsobem, který je v souladu s touto dohodou a s prováděcími správními ujednáními uvedenými v odstavci 1.

Článek 12

Ztracené, ohrožené nebo neoprávněně zpřístupněné utajované informace

1.   Přijímající strana bezodkladně informuje poskytující stranu, pokud zjistí, že mohlo dojít ke ztrátě, ohrožení nebo neoprávněnému zpřístupnění utajovaných informací obdržených podle této dohody, a zahájí vyšetřování s cílem zjistit, jakým způsobem byly tyto informace ztraceny, ohroženy nebo zpřístupněny. Přijímající strana dále předá poskytující straně výsledky vyšetřování a informace týkající se opatření, která byla přijata k zamezení opakování takové situace.

2.   Ochrana kanadských chráněných informací ze strany EU podle této dohody nezavazuje žádný členský stát EU k tomu, aby k ohrožení takových informací přistupoval jako k trestnému činu podle svého trestního práva.

Článek 13

Náklady

Každá strana hradí vlastní náklady na provádění této dohody.

Článek 14

Jiné dohody

Tato dohoda nemění stávající dohody nebo ujednání mezi stranami ani dohody nebo ujednání mezi Kanadou a členskými státy EU. Není jí nijak dotčen obsah budoucích dohod nebo ujednání mezi Kanadou a členskými státy EU. Tato dohoda nebrání stranám v uzavření jiných dohod nebo ujednání týkajících se poskytování nebo výměny utajovaných informací.

Článek 15

Řešení sporů

Strany řeší veškeré spory vzniklé výkladem nebo uplatňováním této dohody prostřednictvím konzultací.

Článek 16

Vstup v platnost, změna a ukončení platnosti

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení svých vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Každá strana oznámí druhé straně veškeré změny ve svých právních předpisech, které by mohly mít vliv na ochranu utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody.

3.   Každá strana může kdykoli požádat o přezkum této dohody za účelem posouzení případných změn.

4.   Tato dohoda může být změněna vzájemnou dohodou. Strana usilující o změnu ustanovení této dohody písemně uvědomí druhou stranu. Změny vstupují v platnost v souladu s postupem stanoveným v odstavci 1.

5.   Strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Tato dohoda pozbývá platnosti tři měsíce poté, co druhá strana obdržela oznámení o vypovězení. Před pozbytím platnosti této dohody poskytují obě strany pro veškeré utajované informace i nadále ochranu podle této dohody.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne čtvrtého prosince dva tisíce sedmnáct ve dvou vyhotoveních v anglickém a francouzském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Evropskou unii

Za Kanadu


NAŘÍZENÍ

15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2323

ze dne 17. listopadu 2017,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Ternasco de Aragón“ (CHZO)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Ternasco de Aragón“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2) ve znění nařízení Komise (EU) č. 583/2013 (3).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Ternasco de Aragón“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92. (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 583/2013 ze dne 18. června 2013, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Ternasco de Aragón (CHZO)) (Úř. věst. L 169, 21.6.2013, s. 37).

(4)  Úř. věst. C 250, 1.8.2017, s. 24.


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2324

ze dne 12. prosince 2017,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Glyfosát byl směrnicí Komise 2001/99/ES (2) zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky glyfosát, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 15. prosince 2017.

(4)

Žádost o obnovení zařazení účinné látky glyfosát do přílohy I směrnice 91/414/EHS byla předložena v souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (5) ve lhůtě stanovené v uvedeném článku.

(5)

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou v souladu s článkem 9 nařízení (EU) č. 1141/2010. Žádost byla zpravodajským členským státem shledána úplnou.

(6)

Zpravodajský členský stát připravil po konzultaci se spoluzpravodajským členským státem hodnotící zprávu o obnovení a předložil ji dne 20. prosince 2013 Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.

(7)

Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

(8)

V návaznosti na zjištění Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny ohledně karcinogenního potenciálu glyfosátu zveřejněná dne 20. března 2015 pověřila Komise dne 29. dubna 2015 úřad, aby příslušné informace přezkoumal a uvedená zjištění zahrnul do svého závěru do 13. srpna 2015.

(9)

Aby bylo možné přiměřeně vyhodnotit informace (6) od Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny a mimořádně vysoký počet připomínek obdržených od členských států a veřejnosti, Komise prodloužila úřadu lhůtu pro předložení závěru do 30. října 2015.

(10)

Dne 30. října 2015 (7) oznámil úřad Komisi svůj závěr ohledně toho, zda lze očekávat, že glyfosát splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Dne 28. ledna 2016 Komise předložila Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva návrh zprávy o přezkoumání glyfosátu.

(11)

Žadateli byla poskytnuta možnost předložit k návrhu zprávy o přezkoumání připomínky.

(12)

Jednání, která proběhla ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ve dnech 18. a 19. května 2016, ukázala, že konkrétně v případě glyfosátu se řada členských států z titulu své odpovědnosti za řízení rizika domnívá, že před tím, než bude přijato rozhodnutí o obnovení schválení, je vhodné získat stanovisko Výboru pro posuzování rizik zřízeného při Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) ohledně harmonizované klasifikace, pokud jde o karcinogenitu glyfosátu, jelikož toto stanovisko by mohlo být významné pro schválení na základě kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 1107/2009.

(13)

O případném obnovení schválení glyfosátu se rovněž dlouze diskutovalo mimo Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Ve dnech 13. dubna 2016 (8) a 24. října 2017 (9) přijal Evropský parlament usnesení o různých návrzích prováděcích nařízení Komise o obnovení schválení účinné látky glyfosát a dne 6. října 2017 Evropská komise oficiálně obdržela úspěšnou evropskou občanskou iniciativu (10), která v jednom ze svých tří cílů hovoří konkrétně o glyfosátu, s více než milionem ověřených podpisů evropských občanů z nejméně sedmi členských států.

(14)

Jelikož bylo stanovisko Výboru pro posuzování rizik zřízeného při agentuře ohledně harmonizované klasifikace, pokud jde o karcinogenitu glyfosátu, považováno za nezbytné, zpravodajský členský stát předložil dne 17. března 2016 dokumentaci v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (11), včetně třídy nebezpečnosti týkající se karcinogenity. Vzhledem k času, který je potřebný pro posouzení této dokumentace, byla doba platnosti schválení účinné látky prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1056 (12) na šest měsíců ode dne, kdy Komise obdrží stanovisko Výboru pro posuzování rizik zřízeného při agentuře, avšak nejdéle do 31. prosince 2017. Mezitím se prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1313 (13) změnily podmínky schválení této účinné látky na základě nových vědeckých a technických poznatků.

(15)

Výbor pro posuzování rizik zřízený při agentuře přijal své stanovisko (14) dne 15. března 2017 a předal jej Komisi dne 15. června 2017. Komise zveřejnila oznámení (15) potvrzující datum jeho přijetí v Úředním věstníku Evropské unie dne 28. června 2017. Výbor pro posuzování rizik zřízený při agentuře ve svém stanovisku dospěl na základě konsenzu k závěru, že podle informací, které jsou v současnosti k dispozici, není klasifikace nebezpečnosti karcinogenity glyfosátu odůvodněná.

(16)

Úřad ve svém závěru z října 2015 zjistil, že chybí údaje pro vyloučení potenciálního endokrinního účinku zjištěného v jedné studii. Předmětné údaje byly k dispozici příliš pozdě na to, aby byly zahrnuty do vzájemného hodnocení. Dne 27. září 2016 Komise požádala úřad, aby dodatečné informace posoudil. Dne 7. září 2017 (16) oznámil úřad Komisi svůj závěr ohledně vlastností glyfosátu, které potenciálně narušují činnosti endokrinního systému. Ve svém závěru úřad potvrdil, že nedostatek údajů byl náležitě vyřešen, neboť průkazné důkazy na základě komplexní databáze v oblasti toxikologie naznačují, že glyfosát nemá vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému prostřednictvím způsobu účinku estrogenu, androgenu, tyroidu nebo steroidogeneze. Dostupné ekotoxikologické studie tento závěr nezpochybnily.

(17)

Bylo zjištěno, že v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku glyfosát jsou kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 splněna. Uvedená kritéria pro schválení se tudíž považují za splněná.

(18)

Proto je vhodné schválení glyfosátu obnovit.

(19)

Přestože již existuje a bylo posouzeno velké množství informací o účinné látce glyfosát, které vedly k závěru, že schválení účinné látky glyfosát by mělo být obnoveno, zveřejňuje se v porovnání s jinými účinnými látkami mimořádně velké množství dodatečných informací o glyfosátu. Proto by se při rozhodování o délce období schválení glyfosátu měly vzít v úvahu možnosti rychlého budoucího vývoje v oblasti vědy a techniky, přičemž je třeba mít na paměti i skutečnost, že glyfosát je jedním z nejpoužívanějších herbicidů v Unii.

(20)

Vzhledem k těmto specifikům a dalším odůvodněným faktorům uvedeným v bodech odůvodnění výše a k nutnosti zajistit úroveň bezpečnosti a ochrany, která odpovídá vysoké úrovni ochrany, jíž má být dosaženo v Unii, je z hlediska řízení rizik vhodné stanovit obnovení schválení glyfosátu na období pěti let a zajistit přednostní přezkoumání glyfosátu oproti jiným účinným látkám.

(21)

V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je nezbytné stanovit určité podmínky a omezení.

(22)

V souladu s čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení by příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(23)

Vzhledem k tomu, že platnost současného schválení glyfosátu končí dne 15. prosince 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(24)

Toto nařízení by se mělo použít od prvního dne po datu skončení platnosti schválení účinné látky glyfosát uvedeném v 3. bodě odůvodnění.

(25)

Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou. Považovalo se za nezbytné přijmout prováděcí předpis a předseda předložil návrh prováděcího předpisu odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem odvolacího výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky glyfosát, specifikované v příloze I, se obnovuje za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 16. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2001/99/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh za účelem zařazení účinných látek glyfosát a thifensulfuron-methyl (Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 14).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).

(6)  Monografie IARC o hodnocení karcinogenních rizik pro člověka, svazek 112 (2015). K dispozici na internetové adrese: www.iarc.fr

(7)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate. EFSA Journal 2015;13(11):4302, 107 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu

(8)  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2016 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D044281-01 – 2016/2624(RSP)). K dispozici na internetové adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0119&language=CS&ring=B8-2016-0439

(9)  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D053565-01 – 2017/2904(RSP)). K dispozici na internetové adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0395&language=CS&ring=B8-2017-0567

(10)  Registrační číslo přidělené Komisí: ECI(2017) 000002, k dispozici na internetové adrese: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002?lg=cs

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1056 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosátu (Úř. věst. L 173, 30.6.2016, s. 52).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1313 ze dne 1. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glyfosátu (Úř. věst. L 208, 2.8.2016, s. 1).

(14)  Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (2017). Stanovisko Výboru pro posuzování rizik, v němž se navrhuje harmonizovaná klasifikace a označování glyfosátu (ISO); N-(fosfonomethyl)glycin (číslo EC: 213-997-4; číslo CAS: 1071-83-6).

(15)  Sdělení Komise o datu obdržení stanoviska Výboru pro posuzování rizik při Evropské agentuře pro chemické látky, ve kterém se navrhuje harmonizovaná klasifikace a označování na úrovni EU pro glyfosát (Úř. věst. C 204, 28.6.2017, s. 5).

(16)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate. EFSA Journal 2017;15(9):4979, 20 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4979


PŘÍLOHA I

Obecný název,

identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

glyfosát

CAS 1071-83-6

CIPAC 284

N-(fosfonomethyl)glycin

≥ 950 g/kg

Nečistoty:

formaldehyd, méně než 1 g/kg

N-nitrosoglyfosát, méně než 1 mg/kg

16. prosince 2017

15. prosince 2022

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glyfosátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství,

ochraně obsluhy a amatérských uživatelů,

riziku pro suchozemské obratlovce a necílové suchozemské rostliny,

riziku pro rozmanitost a četnost necílových suchozemských členovců a obratlovců vyplývajícímu z trofických interakcí,

souladu předsklizňových použití se správnou zemědělskou praxí.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy zajistí, aby bylo používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících glyfosát minimalizováno v určitých oblastech uvedených v čl. 12 písm. a) směrnice 2009/128/ES.

Členské státy zajistí rovnocennost specifikací komerčně vyráběného technického materiálu se specifikacemi zkušebního materiálu použitého pro toxikologické studie.

Členské státy zajistí, aby přípravky na ochranu rostlin obsahující glyfosát neobsahovaly formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (č. CAS 61791-26-2).


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v části A se zrušuje položka 25 pro glyfosát;

2)

v části B se doplňuje nová položka, která zní:

 

Obecný název,

identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

„118

glyfosát

CAS 1071-83-6

CIPAC 284

N-(fosfonomethyl)glycin

≥ 950 g/kg

Nečistoty:

formaldehyd, méně než 1 g/kg

N-nitrosoglyfosát, méně než 1 mg/kg

16. prosince 2017

15. prosince 2022

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glyfosátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství,

ochraně obsluhy a amatérských uživatelů,

riziku pro suchozemské obratlovce a necílové suchozemské rostliny,

riziku pro rozmanitost a četnost necílových suchozemských členovců a obratlovců vyplývajícímu z trofických interakcí,

souladu předsklizňových použití se správnou zemědělskou praxí.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy zajistí, aby bylo používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících glyfosát minimalizováno v určitých oblastech uvedených v čl. 12 písm. a) směrnice 2009/128/ES.

Členské státy zajistí rovnocennost specifikací komerčně vyráběného technického materiálu se specifikacemi zkušebního materiálu použitého pro toxikologické studie.

Členské státy zajistí, aby přípravky na ochranu rostlin obsahující glyfosát neobsahovaly formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (č. CAS 61791-26-2).


(1)  Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.“


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2325

ze dne 14. prosince 2017

o povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/1007

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Lecitiny byly povoleny bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat. Tyto doplňkové látky byly v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o přehodnocení přípravků z lecitinů jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „emulgátory“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 13. července 2016 (3) k závěru, že za navržených podmínek použití nemají přípravky z lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů ani lecitinů zbavených oleje nepříznivý účinek na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo životní prostředí. Úřad dále dospěl k závěru, že přípravky se považují za účinné pro použití jako emulgátory v krmivech. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodách analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů i lecitinů zbavených oleje prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených přípravků mělo být povoleno podle přílohy I tohoto nařízení.

(6)

Považuje se za vhodné harmonizovat vlastnosti lecitinů, tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje společně s podmínkami použití, aby se zamezilo narušení trhu; prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1007 (4) by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z tohoto povolení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Doplňkové látky uvedené v příloze I, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „emulgátory“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změna nařízení (EU) 2017/1007

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/1007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Přechodná opatření

1.   Doplňkové látky uvedené v příloze I a premixy obsahující tyto doplňkové látky, vyrobené a označené před dnem 4. července 2018 v souladu s pravidly platnými před dnem 4. ledna 2018, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkové látky uvedené v příloze I, vyrobené a označené před dnem 4. ledna 2019 v souladu s pravidly platnými před dnem 4. ledna 2018, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkové látky uvedené v příloze I, vyrobené a označené před dnem 4. ledna 2020 v souladu s pravidly platnými před dnem 4. ledna 2018, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(8):4561.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1007 ze dne 15. června 2017 o povolení přípravku z lecitinů jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 153, 16.6.2017, s. 13).


PŘÍLOHA I

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Další ustanovení

Konec platnosti povolení

mg lecitinů/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: emulgátory.

1c322i

Tekuté lecitiny

Složení doplňkové látky

Přípravek z lecitinů:

fosfolipidy ≥ 48 %;

vlhkost ≤ 1 %;

kapalná forma.

Charakteristika účinné látky:

tekuté lecitiny (č. CAS 8002-43-5) extrahované z řepkových semen, slunečnice a/nebo sóji.

Analytická metoda  (1)

Pro charakterizaci doplňkové látky:

nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (2) a příslušné zkoušky v monografii FAO JECFA „Lecithin“ (3)  (4).

Všechny druhy zvířat

 

4. ledna 2028

1c322ii

 

Hydrolyzované lecitiny

Složení doplňkové látky

Přípravek z hydrolyzovaných lecitinů:

fosfolipidy ≥ 44 %;

vlhkost ≤ 1 %;

kapalná forma.

Charakteristika účinné látky:

tekuté hydrolyzované lecitiny (č. CAS 8002-43-5) extrahované ze slunečnice a/nebo sóji.

Analytická metoda  (1)

Pro charakterizaci doplňkové látky:

nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (2) a příslušné zkoušky v monografii FAO JECFA „Lecithin“ (3)  (4).

Všechny druhy zvířat

 

 

 

 

4. ledna 2028

1c322iii

Lecitiny zbavené oleje

Složení doplňkové látky

Přípravek z lecitinů zbavených oleje s minimálním složením: fosfolipidy ≥ 75 %;

vlhkost ≤ 2 %;

pevná forma.

Charakteristika účinné látky:

tuhé lecitiny zbavené oleje (č. CAS 8002-43-5) extrahované ze slunečnice a/nebo sóji a odtučněné prostřednictvím extrakce rozpouštědlem.

Analytická metoda  (1)

Pro charakterizaci doplňkové látky:

nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (2) a příslušné zkoušky v monografii FAO JECFA „Lecithin“ (3)  (4).

Všechny druhy zvířat

 

4. ledna 2028


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetových stránkách referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, „Lecithin“, monografie č. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf.

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, svazek 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Další ustanovení

Konec platnosti povolení

mg lecitinů/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: emulgátory.

1c322

Lecitiny

Složení doplňkové látky

Přípravek z lecitinů s minimálním složením:

fosfolipidy ≥ 18 %;

lysofosfolipidy ≥ 11 %;

vlhkost ≤ 1 %.

Charakteristika účinné látky:

lecitiny (č. CAS 8002-43-5) extrahované ze sójových bobů.

Analytická metoda  (1)

Pro charakterizaci doplňkové látky:

nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (2) a příslušné zkoušky v monografii FAO JECFA „Lecithin“ (3)  (4).

Všechny druhy zvířat

=

6. července 2027


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetových stránkách referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(3)  FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications, „Lecithin“, monografie č. 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf.

(4)  FAO JECFA Combined Compendium for Food Additive Specifications – Analytical methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive specifications, svazek 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2326

ze dne 14. prosince 2017,

kterým se schvaluje imiprothrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam zahrnuje imiprothrin.

(2)

Imiprothrin byl hodnocen pro použití v přípravcích typu 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Spojené království, které bylo jmenováno hodnotícím příslušným orgánem, předložilo dne 20. července 2016 hodnotící zprávu a doporučení.

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 27. června 2017 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle uvedeného stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 18 obsahující imiprothrin splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.

(6)

Je proto vhodné schválit imiprothrin pro použití v biocidních přípravcích typu 18 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(7)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Imiprothrin se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Imiprothrin

Název podle IUPAC:

Reakční směs: 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylmethyl-(1R)-cis-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylát; 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylmethyl-(1R)-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylát

č. ES: 428-790-6

č. CAS: 72963-72-5

≥ 870 g/kg

1. července 2019

30. června 2029

18

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2)

Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména povrchovým vodám, sedimentu a půdě v případě rozprašovacích přípravků používaných k ošetření povrchu ve vnitřních prostorách.

3)

U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (2) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (3) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, která zajistí, že příslušné maximální limity reziduí nebudou překročeny.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2327

ze dne 14. prosince 2017,

kterým se schvaluje 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 90 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. listopadu 2009 obdrželo Polsko v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) žádost o zařazení účinné látky 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on do přílohy I uvedené směrnice pro použití v přípravcích typu 6 (konzervanty pro výrobky v plechových obalech), jak je popsán v příloze V uvedené směrnice a který odpovídá typu přípravku 6 popsanému v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

Polsko předložilo dne 24. března 2016 hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 27. června 2017 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(4)

Podle tohoto stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 6 obsahující 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.

(5)

Je proto vhodné schválit 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on pro použití v biocidních přípravcích typu 6 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(6)

Jelikož 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on splňuje kritéria pro zařazení mezi látky senzibilizující kůži podkategorie 1 A (silně senzibilizující látky), vymezené v bodě 3.4.2.2.1.2 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3), měly by být ošetřené předměty, jež byly ošetřeny 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-onem nebo jej obsahují, při uvedení na trh vhodně označeny.

(7)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6, s výhradou požadavků a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

(MBIT)

Název podle IUPAC:

2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

č. ES: není k dispozici

č. CAS: 2527-66-4

≥ 997 g/kg

1. července 2018

30. června 2028

6

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2)

Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:

a)

profesionálním uživatelům;

b)

povrchovým a podzemním vodám v případě venkovního použití v konzervačních nátěrech a omítkách a použití v konzervačních kapalinách používaných při výrobě papíru, textilií nebo usní.

Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:

Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, jenž byl ošetřen 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-onem nebo jej obsahuje, na trh zajistí, aby označení tohoto ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2328

ze dne 14. prosince 2017,

kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Skalický rubín“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 97 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla žádost Slovenska o zápis názvu „Skalický rubín“ do rejstříku posouzena Komisí a následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „Skalický rubín“ chráněn a zapsán do rejstříku uvedeného v článku 104 zmíněného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Skalický rubín“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 224, 13.7.2017, s. 9.


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2329

ze dne 14. prosince 2017,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Podle informací, které poskytla Kostarika, se názvy kontrolních subjektů „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, „Control Union Certifications“ a „Primus lab“ změnily na „Kiwa BCS Costa Rica Limitada“, „Control Union Perú“ a „PrimusLabs.com CR S.A.“. Kostarika rovněž Komisi informovala, že orgán „Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería“ již není kontrolním subjektem a že ostatními kontrolními subjekty jsou subjekty vydávající osvědčení, a nikoli ministerstvo zemědělství.

(3)

Japonsko informovalo Komisi, že jeho příslušný orgán přidal do seznamu kontrolních subjektů uznaných Japonskem další dva kontrolní subjekty, a to „Japan Food Research Laboratories“ a „Leafearth Company“, a že došlo ke změně názvů subjektů „Bureau Veritas Japan, Inc.“ a „Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)“, jakož i internetové adresy subjektu „Organic Certification Association“.

(4)

Podle informací, které poskytl Nový Zéland, se změnila internetová adresa příslušného orgánu.

(5)

Korejská republika informovala Komisi, že její příslušný orgán přidal do seznamu kontrolních subjektů uznaných Korejskou republikou další kontrolní subjekt „Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU“.

(6)

Doba trvání zařazení Korejské republiky na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 končí dne 31. ledna 2018. Vzhledem k tomu, že Korejská republika i nadále splňuje podmínky stanovené v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, mělo by být zařazení prodlouženo na dobu neurčitou.

(7)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(8)

Délka trvání uznání kontrolních subjektů uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 v souladu s čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 končí dne 30. června 2018. Na základě výsledků nepřetržitého dohledu prováděného Komisí by uznání těchto kontrolních subjektů mělo být prodlouženo do 30. června 2021.

(9)

Subjekt „Albinspekt“ oznámil Komisi změnu adresy.

(10)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Turecku.

(11)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „BIOCert Indonesia“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „BIOCert Indonesia“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Indonésii.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „bio.inspecta AG“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání pro kategorie produktů A a D o Afghánistán, Čínu a Nepál.

(13)

Zápis subjektu „Bolicert Ltd“ na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 byl pozastaven prováděcím nařízením (EU) 2017/1473 (3). Aby mohlo být dočasné pozastavení zrušeno, Komise subjekt „Bolicert Ltd“ vyzvala, aby poskytl platné osvědčení o schválení od organizace IOAS (akreditační organizace subjektu „Bolicert Ltd“) a aby přijal vhodná a včasná nápravná opatření v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007. Organizace IOAS Komisi informovala, že se rozhodla pozastavení zrušit, neboť obdržela uspokojivé informace o nápravných opatření provedených subjektem „Bolicert Ltd“. Na základě těchto informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné znovu zařadit subjekt „Bolicert Ltd“ do přílohy IV za stejných podmínek jako před pozastavením.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB Srl“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B, D, E a F o Albánii, Alžírsko, Spojené arabské emiráty a Jižní Afriku, pro kategorii produktů A o Ugandu, pro kategorie produktů A a D o Afghánistán, Arménii, Etiopii, Ghanu, Nigérii, Senegal a Uzbekistán, pro kategorie produktů A, D a E o Bělorusko, Kazachstán, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Thajsko, Tádžikistán a Turkmenistán, pro kategorie produktů A, B, D a E o Ázerbájdžán, Kyrgyzstán a Ukrajinu, pro kategorie produktů A, B a D o Katar a pro kategorii produktů D o Tunisko.

(15)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B, C, D, E a F o Brunej, Cookovy ostrovy, Francouzskou Polynésii, Gruzii, Grenadu, Guyanu, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Papuu-Novou Guineu, Svatého Tomáše a Princův ostrov, Seychely, Tádžikistán, Turkmenistán a Venezuelu, pro kategorie produktů B, C, D (pouze víno) a E o Austrálii, pro kategorie produktů C a E o Nový Zéland, pro kategorii produktů B o Tongu a Tunisko a pro kategorii produktů F o Tuvalu.

(16)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů D (víno) a E o Argentinu, jakož i rozšířit jeho uznání pro Japonsko, Kyrgyzstán a Zimbabwe o kategorii produktů B, uznání pro Gruzii a Mosambik o kategorii produktů E a uznání pro Paraguay a Uruguay o kategorii produktů F.

(17)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Bolívii, Kolumbii a Laos, pro kategorie produktů A, C, D a E o Chile, pro kategorii produktů D o Kostariku a pro kategorie produktů C a D (zpracované produkty pocházející z akvakultury) o Spojené státy americké.

(18)

Subjekt „IMOswiss AG“ informoval Komisi, že ke dni 1. ledna 2018 ukončí certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán, a neměl by již od toho dne být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(19)

Subjekt „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ oznámil Komisi změnu své internetové adresy.

(20)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Letis S.A“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost uznání pro kategorie produktů A a D o Afghánistán, Etiopii, Írán, Kazachstán, Moldavsko, Pákistán, Rusko, Tádžikistán, Turecko a Ukrajinu.

(21)

Subjekt „Organic agriculture certification Thailand“ oznámil Komisi změnu svého názvu na „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“ a změnu své adresy.

(22)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organic Control System“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Bosnu a Hercegovinu.

(23)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organic Standard“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit jeho uznání o Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko a Rusko pro kategorii produktů B a rozšířit jeho uznání na víno.

(24)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Organska Kontrola“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Kosovo (4).

(25)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „ORSER“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Ázerbájdžán, Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Írán, Kazachstán, Kyrgyzstán a Nepál.

(26)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Bolívii, Ekvádoru, Mexiku, Maroku, Peru a Turecku.

(27)

Komise přijala a posoudila žádost subjektu „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Tchaj-wanu.

(28)

Akreditační organizace v oblasti ekologického zemědělství DAkkS informovala Komisi o tom, že se rozhodla pozastavit svou akreditaci subjektu „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“. Podle čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1235/2008 může Komise kdykoli dočasně zrušit zápis kontrolního subjektu v seznamu v příloze IV uvedeného nařízení, a to buď na základě získaných informací, nebo pokud daný kontrolní subjekt nedodá požadované informace. Subjekt „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ byl Komisí vyzván, aby poskytl platné osvědčení o schválení a aby přijal vhodná a včasná nápravná opatření v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, avšak ve stanovené lhůtě neposkytl uspokojivou odpověď. Položka týkající se subjektu „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být pozastavena, dokud nebudou poskytnuty uspokojivé informace.

(29)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2017/872 (*1) uvádí subjekt „IMOcert Latinoamérica Ltda“ jako uznaný kontrolní subjekt pro kategorie produktů A a B ve vztahu k Argentině a pro kategorii produktů A ve vztahu ke Kostarice. Vzhledem k tomu, že Argentina a Kostarika jsou uvedeny v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 pro kategorie produktů A a B (Argentina) a pro kategorii produktů A (Kostarika), nemůže být subjekt „IMOcert Latinoamérica Ltda“ v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1235/2008 uznán pro tyto země pro uvedené kategorie produktů v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Uznání pro uvedené kategorie produktů ve vztahu ke zmíněným zemím by proto mělo být zrušeno. Komise subjekt „IMOcert Latinoamérica Ltda“ vyzvala, aby vzhledem k chybnému odkazu na tyto kategorie produktů ve vztahu k Argentině a Kostarice neopatřovala potvrzením produkty spadající do uvedených kategorií produktů.

(30)

Příloha V nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1842 (5) obsahuje nový vzor potvrzení o kontrole pro dovoz produktů ekologického zemědělství v rámci elektronického systému potvrzování, na který se odvolává čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008. Poznámka odpovídající kolonce 12 potvrzení uvedeného v této příloze chybně odkazuje na kolonku 24 namísto kolonky 21. Tato chyba by měla být opravena.

(31)

Přílohy III, IV a V nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a opraveny.

(32)

Zrušení subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ by se mělo uplatnit se zpětnou účinností ode dne vstupu prováděcího nařízení (EU) 2017/872 v platnost a zrušení subjektu „IMOswiss AG“ by se mělo uplatnit od 1. ledna 2018.

(33)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění a opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

3)

Příloha V se opravuje v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 12 přílohy II se použije od 12. června 2017.

Bod 13 přílohy II se použije od 1. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1473 ze dne 14. srpna 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 210, 15.8.2017, s. 4).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/872 ze dne 22. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 134, 23.5.2017, s. 6).

(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 19).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Položka týkající se Kostariky se mění takto:

a)

v bodě 5 se zrušuje řádek týkající se číselného kódu CR-BIO-001 a řádky týkající se číselných kódů CR-BIO-002, CR-BIO-004 a CR-BIO-006 se nahrazují tímto:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com“

b)

bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.“

2)

V položce týkající se Japonska se bod 5 mění takto:

a)

řádek týkající se číselných kódů JP-BIO-001, JP-BIO-007 a JP-BIO-018 se nahrazují tímto:

„JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html“

b)

doplňují se tyto řádky:

„JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/“

3)

V položce týkající se Nového Zélandu se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Příslušný orgán: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/“

4)

Položka týkající se Korejské republiky se mění takto:

a)

v bodě 5 se doplňuje tento řádek:

„KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home“

b)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Doba trvání zařazení: neurčena“.


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění a opravuje takto:

1)

V celé příloze se v bodě 5 všech položek datum „30. června 2018“ nahrazuje datem „30. června 2021“.

2)

V položce týkající se subjektu „Albinspekt“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: ”Rr. Kavajes‘, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albánie“

3)

Za položku týkající se subjektu „Balkan Biocert Skopje“ se vkládá nová položka, která zní:

„„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“

1.

Adresa: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Turecko

2.

Internetová adresa: http://basakekolojik.com.tr

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Turecko

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“

4)

Za položku týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l.“ se vkládá nová položka, která zní:

„„BIOCert Indonesia“

1.

Adresa: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonésie

2.

Internetová adresa: http://www.biocert.co.id

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonésie

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“

5)

V položce týkající se subjektu „Bio.inspecta AG“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„AF-BIO-161

Afghánistán

x

x

CN-BIO-161

Čína

x

x

NP-BIO-161

Nepál

x

x

—“

6)

Za položku týkající se subjektu „Bio Latina Certificadora“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Bolicert Ltd“

1.

Adresa: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívie

2.

Internetová adresa: http://www.bolicert.org

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolívie

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“

7)

V položce týkající se subjektu „CCPB Srl“ se:

a)

v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AE-BIO-102

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghánistán

x

x

AL-BIO-102

Albánie

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Arménie

x

x

AZ-BIO-102

Ázerbájdžán

x

x

x

x

BY-BIO-102

Bělorusko

x

x

x

DZ-BIO-102

Alžírsko

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopie

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

KG-BIO-102

Kyrgyzstán

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazachstán

x

x

x

MD-BIO-102

Moldavsko

x

x

x

NG-BIO-102

Nigérie

x

x

QA-BIO-102

Katar

x

x

x

RS-BIO-102

Srbsko

x

x

x

RU-BIO-102

Rusko

x

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

TH-BIO-102

Thajsko

x

x

x

TJ-BIO-102

Tádžikistán

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistán

x

x

x

UA-BIO-102

Ukrajina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistán

x

x

ZA-BIO-102

Jižní Afrika

x

x

x

x

x“

b)

v řádku týkajícím se Tuniska se do sloupce D doplňuje křížek;

c)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

8)

Položka týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se mění takto:

a)

v bodě 3 se vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AU-BIO-149

Austrálie

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunej

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cookovy ostrovy

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Gruzie

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guayana

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordánsko

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuvajt

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Nový Zéland

x

x

PF-BIO-149

Francouzská Polynésie

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papua-Nová Guinea

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Seychely

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

Svatý Tomáš a Princův ostrov

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tádžikistán

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistán

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunisko

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x“

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

9)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„AR-BIO-154

Argentina

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Gruzie a Mosambiku se do sloupce E doplňuje křížek;

c)

v řádcích týkajících se Japonska, Kyrgyzstánu a Zimbabwe se do sloupce B doplňuje křížek;

d)

v řádcích týkajících se Paraguaye a Uruguaye se do sloupce F doplňuje křížek.

10)

Položka týkající se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se mění takto:

a)

v bodě 3 se vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BO-BIO-144

Bolívie

x

x

CL-BIO-144

Chile

x

x

x

x

CO-BIO-144

Kolumbie

x

x

CR-BIO-144

Kostarika

x

LA-BIO-144

Laos

x

x

US-BIO-144

Spojené státy

x

x

—“

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III.“

11)

Položka týkající se subjektu „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ se zrušuje.

12)

V položce týkající se subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ se v bodě 3 řádky týkající se Argentiny a Kostariky mění takto:

„AR-BIO-123

Argentina

x

CR-BIO-123

Kostarika

x

x

—“

13)

Položka týkající se subjektu „IMOswiss AG“ se zrušuje.

14)

V položce týkající se subjektu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Internetová adresa: www.kiwabcs-oeko.com“

15)

V položce týkající se subjektu „Letis S.A“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AF-BIO-135

Afghánistán

x

 

x

ET-BIO-135

Etiopie

x

 

x

IR-BIO-135

Írán

x

 

x

KZ-BIO-135

Kazachstán

x

 

x

MD-BIO-135

Moldavsko

x

 

x

PK-BIO-135

Pákistán

x

 

x

RU-BIO-135

Rusko

x

 

x

TJ-BIO-135

Tádžikistán

x

 

x

TR-BIO-135

Turecko

x

 

x

UA-BIO-135

Ukrajina

x

 

x

—“

16)

Položka týkající se subjektu „Organic agriculture certification Thailand“ se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„„Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)““

b)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Thajsko“

17)

V položce týkající se subjektu „Organic Control System“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„BA-BIO-162

Bosna a Hercegovina

x

x

—“

18)

Položka týkající se subjektu „Organic Standard“ se mění takto:

a)

v bodě 3 se v řádcích týkajících se Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Moldavska a Ruska do sloupce B doplňuje křížek;

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období.“

19)

V položce týkající se subjektu „Organska Kontrola“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„XK-BIO-101

Kosovo (*1)

x

x

x

20)

V položce týkající se subjektu „ORSER“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AZ-BIO-166

Ázerbájdžán

x

x

BA-BIO-166

Bosna a Hercegovina

x

x

GE-BIO-166

Gruzie

x

x

IR-BIO-166

Írán

x

x

KG-BIO-166

Kyrgyzstán

x

x

KZ-BIO-166

Kazachstán

x

x

NP-BIO-166

Nepál

x

x

—“

21)

Za položku týkající se subjektu „Quality Partner“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“

1.

Adresa: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Seville, Španělsko

2.

Internetová adresa: http://www.caae.es

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Bolívie

x

x

EC-BIO-178

Ekvádor

x

x

MA-BIO-178

Maroko

x

x

MX-BIO-178

Mexiko

x

x

PE-BIO-178

Peru

x

x

TR-BIO-178

Turecko

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“

22)

Za položku týkající se subjektu „Suolo e Salute srl“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Tse-Xin Organic Certification Corporation“

1.

Adresa: 7F., No.75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Tchaj-wan (R.O.C.)

2.

Internetová adresa: http://www.tw-toc.com/en

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

TW-BIO-174

Tchaj-wan

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno.

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021.“


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“


PŘÍLOHA III

V příloze V nařízení (ES) č. 1235/2008 se v poznámce ke kolonce 12 nahrazuje odkaz na „kolonku 24“ odkazem na „kolonku 21“.


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/41


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2330

ze dne 14. prosince 2017

o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Sloučeniny železa chlorid železitý hexahydrát, oxid železitý, uhličitan železnatý, chelát železa a aminokyselin hydrát, železnatý chelát glycinu hydrát, fumaran železnatý, síran železnatý heptahydrát a síran železnatý monohydrát byly bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS povoleny nařízeními Komise (ES) č. 1334/2003 (3) a (ES) č. 479/2006 (4). Uvedené látky byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byly předloženy žádosti o přehodnocení chloridu železitého hexahydrátu, oxidu železitého, uhličitanu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, železnatého chelátu glycinu hydrátu, fumaranu železnatého, síranu železnatého heptahydrátu a síranu železnatého monohydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. V souladu s článkem 7 uvedeného nařízení byla navíc podána žádost pro feridextran jako doplňkovou látku pro selata. Žadatelé požádali o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“. Žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Vzhledem k vědeckým hlediskům doporučil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svých stanoviscích ze dne 19. června 2013 (5), 30. ledna 2014 (6), 5. března 2014 (7), 28. dubna 2014 (8) a 27. ledna 2016 (9) přejmenovat v anglickém znění „Ferric“ na „Iron(III)“ a „Ferrous“ na „Iron(II)“, aby se předešlo případným nedorozuměním. Úřad rovněž doporučil rozdělit chelát železa a aminokyselin s ohledem na jeho chemické vlastnosti do dvou skupin: chelát železa a aminokyselin hydrát a chelát železa a bílkovinných hydrolyzátů.

(5)

Úřad dospěl k závěru, že za navržených podmínek použití nemá uhličitan železnatý, chlorid železitý hexahydrát, síran železnatý monohydrát, síran železnatý heptahydrát, fumaran železnatý, chelát železa a aminokyselin hydrát, chelát železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatý chelát glycinu hydrát nepříznivé účiny na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o látky, které mohou dráždit dýchací cesty, oči a kůži, neboť každá železnatá a železitá sloučenina obsahuje nikl, měla by být přijata vhodná ochranná opatření ohledně manipulace s dotčenými doplňkovými látkami a premixy obsahujícími tyto látky s cílem zamezit vzniku bezpečnostních rizik pro uživatele.

(6)

Ve svých stanoviscích ze dne 24. ledna 2017 (10) dospěl úřad k závěru, že za navržených podmínek použití nemá feridextran nepříznivý účinek na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí a že v případě přijetí vhodných ochranných opatření nevzniknou pro uživatele žádná bezpečnostní rizika.

(7)

Úřad dále dospěl k závěru, že uhličitan železnatý, chlorid železitý hexahydrát, síran železnatý monohydrát, síran železnatý heptahydrát, fumaran železnatý, chelát železa a aminokyselin hydrát, chelát železa a bílkovinných hydrolyzátů, železnatý chelát glycinu hydrát a feridextran jsou účinnými zdroji železa; biologická dostupnost uhličitanu železnatého se nicméně značně liší a má se za to, že je nižší než u síranu železnatého. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávy o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv předložené referenční laboratoří zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(8)

Posouzení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu pro selata prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené článkem 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou kromě vody k napájení splněny. Proto by používání uvedených látek mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení a jejich použití ve vodě k napájení by mělo být zakázáno.

(9)

V důsledku udělení nových povolení pro „chlorid železitý hexahydrát“, „uhličitan železnatý“, „chelát železa a aminokyselin hydrát“, „fumaran železnatý“, „síran železnatý heptahydrát“, „síran železnatý monohydrát“ a „železnatý chelát glycinu hydrát“ podle tohoto nařízení a zamítnutí povolení pro „oxid železitý“ by měly být položky týkající se těchto látek uvedené v nařízení (ES) č. 479/2006 a (ES) č. 1334/2003 zrušeny.

(10)

Vzhledem k tomu, že úřad nemohl ve svých stanoviscích ze dne 24. května 2016 (11) učinit závěr ohledně bezpečnosti oxidu železitého pro cílové druhy, je třeba stáhnout tuto doplňkovou látku a krmivo ji obsahující co nejdříve z trhu. Z praktických důvodů by však pro stažení dotčených výrobků z trhu mělo být povoleno omezené přechodné období, aby hospodářské subjekty mohly povinnost týkající se stažení řádně splnit.

(11)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení chloridu železitého hexahydrátu, uhličitanu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, železnatého chelátu glycinu hydrátu, fumaranu železnatého, síranu železnatého heptahydrátu a síranu železnatého monohydrátu, jak byly povoleny nařízeními (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Zvláštní podmínky použití

Povolené látky uvedené v příloze jako doplňkové látky patřící do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“ nesmí být používány ve vodě k napájení.

Článek 3

Zamítnutí

Povolení pro oxid železitý se zamítá a látka nesmí být nadále používána jako doplňková látka.

Článek 4

Změna nařízení (ES) č. 1334/2003

V příloze nařízení (ES) č. 1334/2003 se v položce E1 týkající se prvku železo-Fe zrušují tyto doplňkové látky, jejich chemické vzorce a popis: „chlorid železitý hexahydrát“, „uhličitan železnatý“, „chelát železa a aminokyselin hydrát“, „fumaran železnatý“, „síran železnatý heptahydrát“, „síran železnatý monohydrát“ a „oxid železitý“.

Článek 5

Změna nařízení (ES) č. 479/2006

V příloze nařízení (ES) č. 479/2006 se zrušuje položka E1 pro „železnatý chelát glycinu, hydrát“.

Článek 6

Přechodná opatření

1.   Látky „chlorid železitý hexahydrát“, „uhličitan železnatý“, „chelát železa a aminokyselin hydrát“, „železnatý chelát glycinu hydrát“, „fumaran železnatý“, „síran železnatý heptahydrát“, „oxid železitý“ a „síran železnatý monohydrát“, jak byly povoleny nařízením Komise (ES) č. 1334/2003 a nařízením Komise (ES) č. 479/2006, a premixy, které tyto látky obsahují, vyrobené a označené před 4. červencem 2018 v souladu s pravidly platnými před 4. lednem 2018, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné suroviny a krmné směsi obsahující látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené před 4. lednem 2019 v souladu s pravidly platnými před 4. lednem 2018, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné suroviny a krmné směsi obsahující látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené před 4. lednem 2020 v souladu s pravidly platnými před 4. lednem 2018, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 11).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006, pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků (Úř. věst. L 86, 24.3.2006, s. 4).

(5)  EFSA Journal 2013;11(7):3287.

(6)  EFSA Journal 2014;12(2):3566.

(7)  EFSA Journal 2014;12(3):3607.

(8)  EFSA Journal 2015;13(5):4109.

(9)  EFSA Journal 2016;14(2):4396.

(10)  EFSA Journal 2017;15(2):4701.

(11)  EFSA Journal 2016;14(6):4508.


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/45


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2331

ze dne 14. prosince 2017,

kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „La Clape“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 97 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 posoudila Komise žádost Francie o zápis názvu „La Clape“ do rejstříku a následně ji zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „La Clape“ chráněn a zapsán do rejstříku uvedeného v článku 104 zmíněného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „La Clape“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 259, 9.8.2017, s. 3.


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/46


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2332

ze dne 14. prosince 2017

o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro patnácté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (2), a zejména na článek 32 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2080 (3) byl zahájen prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení.

(2)

Vzhledem k nabídkám obdrženým v patnáctém dílčím nabídkovém řízení by minimální prodejní cena neměla být pevně stanovena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V patnáctém dílčím nabídkovém řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080, u něhož lhůta pro předkládání nabídek skončila dne 12. prosince 2017, minimální prodejní cena nebyla stanovena.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 45).


ROZHODNUTÍ

15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/47


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2333

ze dne 13. prosince 2017,

kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

(oznámeno pod číslem C(2017) 8317)

(Pouze anglické, české, francouzské, chorvatské, italské, lotyšské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, řecké a španělské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Propuštění dovezených regulovaných látek do volného oběhu v Unii podléhá množstevním limitům.

(2)

Komise je povinna uvedené limity stanovit a přidělit kvóty podnikům.

(3)

Komise je dále povinna stanovit množství regulovaných látek jiných než hydrochlorfluoruhlovodíků, která lze použít pro základní laboratorní a analytická použití, a podniky, které mohou dané látky používat.

(4)

Stanovením kvót přidělených pro základní laboratorní a analytická použití se musí, s uplatněním nařízení Komise (EU) č. 537/2011 (2), zajistit dodržování množstevních limitů uvedených v čl. 10 odst. 6 nařízení (ES) č. 1005/2009. Jelikož tyto množstevní limity zahrnují množství hydrochlorfluoruhlovodíků povolená pro laboratorní a analytická použití, mělo by se toto přidělení vztahovat i na výrobu a dovoz hydrochlorfluoruhlovodíků pro tato použití.

(5)

Komise zveřejnila oznámení podnikům, které mají v roce 2018 v úmyslu dovážet do Evropské unie regulované látky poškozující ozonovou vrstvu, nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v roce 2018 v úmyslu vyrábět nebo dovážet tyto látky pro laboratorní a analytické použití, (3) a na základě toho obdržela prohlášení o zamýšlených dovozech na rok 2018.

(6)

Množstevní limity a kvóty by měly být určeny na období od 1. ledna do 31. prosince 2018, což odpovídá ročnímu cyklu podávání zpráv podle Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Množstevní limity pro propuštění do volného oběhu

V roce 2018 může být ze zdrojů mimo Unii propuštěno do volného oběhu v Unii níže uvedené množství regulovaných látek, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1005/2009:

Regulované látky

Množství (v kilogramech potenciálu poškozování ozonové vrstvy)

Skupina I (chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115) a skupina II (jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky)

2 616 350,00

Skupina III (halony)

18 566 550,00

Skupina IV (tetrachlormethan)

22 330 561,00

Skupina V (1,1,1-trichlorethan)

1 700 000,00

Skupina VI (methylbromid)

480 720,00

Skupina VII (hydrobromfluoruhlovodíky)

4 630,35

Skupina VIII (hydrochlorfluoruhlovodíky)

5 635 808,00

Skupina IX (bromchlormethan)

324 024,00

Článek 2

Přidělení kvót pro propuštění do volného oběhu

1.   Kvóty na chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 a jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 se přidělují podnikům podle přílohy I na účely uvedené v téže příloze.

2.   Kvóty na halony na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 se přidělují podnikům podle přílohy II na účely uvedené v téže příloze.

3.   Kvóty na tetrachlormethan na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 se přidělují podnikům podle přílohy III na účely uvedené v téže příloze.

4.   Kvóty na 1,1,1-trichlorethan na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 se přidělují podnikům podle přílohy IV na účely uvedené v téže příloze.

5.   Kvóty na methylbromid na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 se přidělují podnikům podle přílohy V na účely uvedené v téže příloze.

6.   Kvóty na hydrobromfluoruhlovodíky na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 se přidělují podnikům podle přílohy VI na účely uvedené v téže příloze.

7.   Kvóty na hydrochlorfluoruhlovodíky na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 se přidělují podnikům podle přílohy VII na účely uvedené v téže příloze.

8.   Kvóty na bromchlormethan na období od 1. ledna do 31. prosince 2018 se přidělují podnikům podle přílohy VIII na účely uvedené v téže příloze.

9.   Individuální kvóty pro podniky jsou stanoveny v příloze IX.

Článek 3

Kvóty pro laboratorní a analytická použití

Kvóty pro dovoz a výrobu regulovaných látek pro laboratorní a analytická použití na rok 2018 se přidělují podnikům uvedeným v příloze X.

Maximální množství přidělená uvedeným podnikům, která lze v roce 2018 vyrobit nebo dovézt pro laboratorní a analytická použití, jsou stanovena v příloze XI.

Článek 4

Doba platnosti

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2018 a jeho použitelnost skončí dnem 31. prosince 2018.

Článek 5

Určení

Toto rozhodnutí je určeno těmto podnikům:

1

2D Technologies Ltd

Fletton Avenue

Peterbrough

Spojené království

2

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Německo

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

Spojené království

4

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgie

5

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES Cedex

Francie

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Francie

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Francie

8

Baxter S.A.

Boulevard René Branquart 80

7860 Lessines

Belgie

9

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-S. 50

40789 Monheim

Německo

10

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Chorvatsko

11

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Německo

12

Butterworth Laboratories Ltd

Waldegrave Road 54-56

TW118NY LONDON

Spojené království

13

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Lotyšsko

14

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Nizozemsko

15

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Německo

16

DIVERCHIM SA

RUE DU NOYER, ZAC du Moulin 6

95700 Roissy en France

Francie

17

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Německo

18

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Česká republika

19

ESTO Cheb s.r.o.

Palackého 2087/8 A

35002 Cheb

Česká republika

20

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Německo

21

Fire Fighting Enterprises Ltd

Hunting Gate 9

SG4 0TJ Hitchin

Spojené království

22

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Německo

23

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Itálie

24

GlaxoSmithKline

Cobden Street

DD10 8EA Montrose

Spojené království

25

Halon & Refrigerant Services Ltd

J Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

Spojené království

26

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Nizozemsko

27

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer S. 40

30926 Seelze

Německo

28

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalsko

29

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via delle Macere 20

00060 Formello

Itálie

30

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Nizozemsko

31

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Řecko

32

Labmix24 GmbH

Jonas-Elkan-Weg 4

46499 Hamminkeln

Německo

33

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Španělsko

34

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Německo

35

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Munich

Německo

36

Lyontech Engineering Ltd

Manor Industrial Estate 39

CH6 5UY Flint

Spojené království

37

Mebrom NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgie

38

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Německo

39

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Spojené království

40

Mexichem UK Limited

The Heath Business and Technical Park

WA7 4QX Runcorn, Cheshire

Spojené království

41

Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder

Bevesierweg 4

1780CA Den Helder

Nizozemsko

42

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Szczecinska 45

80-392 Gdansk

Polsko

43

PANREAC QUIMICA S.L.U.

C/Garraf 2

E08210 Barcelona

Španělsko

44

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Itálie

45

Rutherford Appleton Laboratory

Chilton, Didcot, Oxon

OX11 0QX Didcot

Spojené království

46

Savi Technologie sp. z o.o.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Polsko

47

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Francie

48

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Německo

49

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD

The Old Brickyard, New Road

SP8 4XT Gillingham, DORSET

Spojené království

50

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Německo

51

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francie

52

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Itálie

53

SPEX CertiPrep LTD

Dalston Gardens 2

HA7 1BQ Stanmore

Spojené království

54

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 FLORIANA

Malta

55

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Itálie

56

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

GU2 7YH Guildford

Spojené království

57

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Španělsko

58

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Itálie

59

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-S. 18

D-97076 Würzburg

Německo

60

Thomas Swan & Co. Ltd.

Rotary Way

DH8 7ND Consett County Durham

Spojené království

61

VALLISCOR EUROPA LIMITED

3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock

D01 YE64 Dublin 1

Irsko

 

 

V Bruselu dne 13. prosince 2017.

Za Komisi

Miguel ARIAS CAÑETE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 537/2011 ze dne 1. června 2011 o mechanismu pro přidělování množství regulovaných látek povolených pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 147, 2.6.2011, s. 4).

(3)  Úř. věst. C 43, 10.2.2017, s. 5.


PŘÍLOHA I

SKUPINY I a II

Dovozní kvóty na chlorfluoruhlovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 a jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny a technologická činidla na období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT)

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


PŘÍLOHA II

SKUPINA III

Dovozní kvóty na halony přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny a pro kritická použití na období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

ATELIERS BIGATA SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

EAF protect s.r.o. (CZ)

ESTO Cheb s.r.o. (CZ)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

INTERGEO LTD (EL)

Lyontech Engineering Ltd (UK)

Meridian Technical Services Limited (UK)

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. (PL)


PŘÍLOHA III

SKUPINA IV

Dovozní kvóty na tetrachlormethan přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina a technologické činidlo na období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


PŘÍLOHA IV

SKUPINA V

Dovozní kvóty na 1,1,1–trichlorethan přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina na období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Společnost

ARKEMA FRANCE (FR)


PŘÍLOHA V

SKUPINA VI

Dovozní kvóty na methylbromid přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina na období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


PŘÍLOHA VI

SKUPINA VII

Dovozní kvóty na hydrobromfluoruhlovodíky přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny na období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

GlaxoSmithKline (UK)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


PŘÍLOHA VII

SKUPINA VIII

Dovozní kvóty na hydrochlorfluoruhlovodíky přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní suroviny na období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Společnost

Abcr GmbH (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

ARKEMA FRANCE (FR)

Bayer CropScience AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


PŘÍLOHA VIII

SKUPINA IX

Dovozní kvóty na bromchlormethan přidělené dovozcům v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2009 k použití jako vstupní surovina na období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Společnost

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

LABORATORIOS MIRET S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


PŘÍLOHA IX

(Obchodně citlivá informace – důvěrné – nezveřejní se)


PŘÍLOHA X

Podniky oprávněné k výrobě nebo dovozu pro laboratorní a analytická použití v roce 2018

Kvóty pro regulované látky, které lze použít pro laboratorní a analytická použití, jsou přiděleny těmto podnikům:

Společnost

2D Technologies Ltd (UK)

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Baxter S.A. (BE)

Biovit d.o.o. (HR)

Butterworth Laboratories Ltd (UK)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

DIVERCHIM SA (FR)

F-Select GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder (NL)

PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES)

Rutherford Appleton Laboratory (UK)

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

SPEX CertiPrep LTD (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


PŘÍLOHA XI

(Obchodně citlivá informace – důvěrné – nezveřejní se)


15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/64


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/2334

ze dne 14. prosince 2017,

kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci Stálého výboru pro biocidní přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka kreosot byla zařazena do přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) pro použití v biocidních přípravcích typu 8, a podle článku 86 nařízení (EU) č. 528/2012 se proto považuje za schválenou podle uvedeného nařízení s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Platnost schválení kreosotu skončí dne 30. dubna 2018. V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byla dne 27. října 2016 předložena žádost o obnovení schválení této účinné látky.

(3)

Spojené království jako hodnotící příslušný orgán informovalo dne 14. července 2017 útvary Komise, že bude nutné provést úplné hodnocení. Podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 je pro provedení úplného hodnocení stanovena lhůta 365 dnů. Během tohoto hodnocení může případně hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení vyzvat žadatele, aby poskytl dostatečné údaje potřebné k provedení hodnocení. V takovém případě se lhůta 365 dnů přeruší na dobu nepřesahující celkem 180 dnů, není-li to odůvodněno povahou požadovaných údajů nebo výjimečnými podmínkami.

(4)

Do 270 dnů od obdržení doporučení hodnotícího příslušného orgánu Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) vypracuje a předloží Komisi stanovisko o obnovení schválení účinné látky v souladu s čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení.

(5)

Navíc vzhledem k tomu, že kreosot je klasifikován jako karcinogen kategorie 1B a splňuje kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické látky (látky PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky (látky vPvB) podle přílohy XIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), splňuje kritéria vyloučení stanovená v čl. 5 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012. Proto bude třeba provést další přezkum, zda je splněna alespoň jedna z podmínek čl. 5 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, a zda tedy schválení kreosotu může být obnoveno.

(6)

Z důvodů, které nemůže žadatel ovlivnit, tedy skončí platnost schválení kreosotu pravděpodobně dříve, než bude přijato rozhodnutí o jeho obnovení. Proto je vhodné datum skončení platnosti schválení kreosotu odložit o dobu postačující k tomu, aby mohla být žádost přezkoumána. Vzhledem ke lhůtám stanoveným pro hodnocení hodnotícím příslušným orgánem a pro vypracování a předložení stanoviska agenturou a ke lhůtě nezbytné pro rozhodnutí, zda je alespoň jedna z podmínek čl. 5 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení splněna, a zda tedy může být schválení kreosotu obnoveno, je vhodné posunout datum skončení platnosti schválení kreosotu na 31. října 2020.

(7)

S výjimkou data skončení platnosti schválení by kreosot měl být i nadále schválen s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze I směrnice 98/8/ES.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Datum skončení platnosti schválení kreosotu pro použití v biocidních přípravcích typu 8 se posouvá na 31. října 2020.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. prosince 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


OBECNÉ ZÁSADY

15.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/66


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/2335

ze dne 23. listopadu 2017

o postupech pro shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2017/38)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 a 5 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5.1, 12.1 a 14.3 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský systém centrálních bank (ESCB) zřizuje společnou databázi podrobných analytických údajů o úvěrech (dále jen „AnaCredit“), která obsahuje údaje o úvěrech ze všech členských států, jejichž měnou je euro. AnaCredit podpoří Eurosystém, ESCB a Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB) při plnění jejich úkolů včetně analýzy měnové politiky a operací měnové politiky, řízení rizik, sledování finanční stability, jakož i makroobezřetnostní politiky a výzkumu a bankovního dohledu.

(2)

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (1) stanoví, že zpravodajské jednotky, které jsou rezidenty zpravodajského členského státu, jsou povinny vykazovat údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách národní centrální bance tohoto členského státu. Národní centrální banky zpravodajských členských států jsou povinny tyto údaje předávat Evropské centrální bance (ECB). Je tedy nezbytné vymezit postupy pro předávání těchto údajů v souladu s požadavky podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13). Zejména je nezbytné, aby národní centrální banky včas poskytovaly referenční údaje o protistranách a, přichází-li to v úvahu, registrovaly protistrany do databáze rejstříku institucí a přidružených osob (Register of Institutions and Affiliates Database – RIAD), ústředního rejstříku, který uchovává atributy jednotlivých organizačních jednotek, jakož i různé druhy vztahů mezi těmito jednotkami, které mimo jiné odkazem na různé definice v RIAD umožňují včasné odvození skupinových struktur.

(3)

Kromě toho je třeba národním centrálním bankám jednoznačně přidělit odpovědnost v oblasti vykazování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách týkajících se sledovaných jednotek, které jsou zahraničními pobočkami ve zpravodajském členském státě, do ECB s cílem snížit dvojí vykazování, a tím zajistit, aby byly v celém průběhu tvorby statistiky uplatňovány efektivní a účinné statistické postupy.

(4)

AnaCredit může rovněž obsahovat údaje o úvěrech z členských států, jejichž měnou není euro, avšak které se rozhodnou, že se stanou zpravodajským členským státem, tím, že do svého vnitrostátního práva převezmou ustanovení nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nebo že příslušnou zpravodajskou povinnost uloží jinak v souladu se svým vnitrostátním právem. Tyto členské státy mohou do svého vnitrostátního práva převzít rovněž ustanovení těchto obecných zásad nebo jinak zavést opatření v souladu s vnitrostátním právem, aby zajistily, že splní příslušné povinnosti předávat údaje do ECB harmonizovaným způsobem.

(5)

Podle článku 24 obecných zásad ECB/2014/15 (2) národní centrální banky zasílají a uchovávají všechny referenční údaje, které popisují institucionální jednotky, případně právní jednotky a které jsou zapotřebí pro statistické účely, prostřednictvím RIAD. Údaje z RIAD se rovněž používají při přípravě oficiálních seznamů měnových finančních institucí, investičních fondů, účelových finančních společností, institucí významných pro statistiku platebního styku a pojišťovacích společností.

(6)

RIAD by měl být rejstříkem referenčních údajů o všech protistranách ve smyslu nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13). Předpokladem pro správné fungování AnaCredit je jedinečná identifikace všech protistran.

(7)

Je třeba vymezit rozsah údajů, které mají být poskytovány v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), podle něhož národní centrální banky mohou zavést zpětné vazby nebo zlepšit stávající zpětné vazby vůči zpravodajským jednotkám za použití dílčího souboru údajů o úvěrech shromážděných podle uvedeného nařízení. Tyto zpětné vazby poskytují zpravodajským jednotkám širší základ pro posouzení úvěrové způsobilosti, a to zejména přeshraničních dlužníků, a napomáhají při zlepšování řízení rizik úvěrových institucí a jiných věřitelů. Zpětná vazba může zvýšit příspěvek ESCB k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a stabilitu finančního systému.

(8)

ECB by ve spolupráci s národními centrálními bankami zpravodajských členských států měla v následné fázi zavést právní rámec, který podrobně vymezí rozsah a provádění zpětné vazby. Tento právní rámec by neměl národním centrálním bankám zabraňovat v tom, aby si s příslušnými zpravodajskými jednotkami vyměňovaly referenční údaje o protistraně, má-li se za to, že je to nezbytné ke zlepšení účinnosti a konzistentnosti zpravodajského postupu a že to přispívá ke zlepšení kvality referenčních údajů o protistranách uložených v RIAD.

(9)

Je třeba zavést postup pro účinné provádění technických změn příloh těchto obecných zásad za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajskou zátěž. Při uplatňování tohoto postupu by měl být brán ohled na stanoviska Výboru pro statistiku ESCB. Národní centrální banky a jiné výbory ESCB mohou tyto technické změny příloh navrhovat prostřednictvím Výboru pro statistiku,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

Tyto obecné zásady stanoví podrobnosti o povinnostech národních centrálních bank předávat ECB údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách shromážděné podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), včetně povinnosti národních centrálních bank registrovat protistrany v RIAD, a o postupech pro přenos těchto údajů.

Článek 2

Definice

Výrazy použité v těchto obecných zásadách mají stejný význam jako v nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

Pro účely těchto obecných zásad se použijí rovněž tyto definice:

1)

„údaji o úvěrech“ se rozumějí podrobné údaje o úvěrech a o úvěrovém riziku;

2)

„zahraniční pobočkou ve zpravodajském členském státě“ se rozumí zahraniční pobočka, která je rezidentem ve zpravodajském členském státě a která je právně závislou součástí úvěrové instituce, která je rezidentem v jiném zpravodajském členském státě;

3)

„ústředím podniku“ se rozumí právní subjekt, jehož právně závislou částí je zahraniční pobočka;

4)

„domácí národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka zpravodajského členského státu, v němž je rezidentem úvěrová instituce, jejíž právně závislou součástí je zahraniční pobočka;

5)

„hostitelskou národní centrální bankou“ se rozumí národní centrální banka zpravodajského členského státu, v němž je zahraniční pobočka rezidentem;

6)

„kódem RIAD“ se rozumí jedinečný identifikační kód protistrany pro všechny protistrany při vykazování z národních centrálních bank do ECB;

7)

„příslušnou národní centrální bankou“ se pro účely vymezení funkcí a povinností v oblasti referenčních údajů o protistranách rozumí národní centrální banka zpravodajského členského státu, v němž je protistrana rezidentem. ECB se považuje za příslušnou národní centrální banku pro protistrany, které nejsou rezidenty zpravodajského členského státu;

8)

„původcovskou národní centrální bankou“ se pro účely vymezení funkcí a povinností v oblasti referenčních údajů o protistranách rozumí národní centrální banka zpravodajského členského státu, která ECB vykazuje referenční údaje o protistranách, které jsou rezidenty v jiném členském státě;

9)

„výstupními údaji“ se rozumějí údaje, které ECB vytvořila v rámci údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách;

10)

„řízením kvality údajů“ se rozumí zajišťování, ověřování a udržování kvality výstupních údajů pomocí užívání a aplikace cílů řízení kvality údajů, ukazatelů řízení kvality údajů a prahových hodnot řízení kvality údajů;

11)

„cílem řízení kvality údajů“ se rozumí kritéria pro hodnocení kvality výstupních údajů;

12)

„ukazatelem řízení kvality údajů“ se rozumí statistický ukazatel, který měří, do jaké míry bylo dosaženo určitého cíle řízení kvality údajů;

13)

„prahovou hodnotou řízení kvality údajů“ se rozumí minimální úroveň ověřování, které je třeba provést s cílem splnit požadavky rámce řízení kvality údajů ve vztahu k cíli řízení kvality údajů.

KAPITOLA II

ZPRAVODAJSKÉ POVINNOSTI NÁRODNÍCH CENTRÁLNÍCH BANK V OBLASTI ÚDAJŮ O ÚVĚRECH A REFERENČNÍCH ÚDAJŮ O PROTISTRANÁCH

Článek 3

Všeobecná zpravodajská povinnost národních centrálních bank v oblasti údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách

Národní centrální banky sestavují a vykazují ECB údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách v souladu se schématy vymezenými v přílohách I až IV nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) s výhradou práv národních centrálních bank udělovat výjimky nebo umožnit sníženou periodicitu vykazování v souladu s článkem 16 nařízení uvedeného nařízení.

Článek 4

Zvláštní zpravodajská povinnost národních centrálních bank, periodicita a lhůty

1.   Národní centrální banky předávají ECB údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách shromážděné v souladu s nařízením (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), jak je uvedeno v čl. 13 odst. 4 až 8 uvedeného nařízení.

2.   Národní centrální banky identifikují každý atribut údajů o úvěrech, který se:

a)

neuplatňuje: jedná se o atribut údajů, který se neuplatňuje v případě nástroje, zajištění nebo protistrany, k nimž se vztahuje, nebo

b)

nevyžaduje: jedná se o atribut údajů, který je buď výslovně specifikován jako informace, která se nemusí vykazovat v souladu s nařízením (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), nebo který se národní centrální banka rozhodla neshromažďovat v souladu s uvedeným nařízením.

3.   Národní centrální banky zajistí, aby ke každému referenčnímu datu pro vykazování byly všechny příslušné protistrany registrovány v RIAD a aby měly referenční údaje o protistranách, které jsou platné k referenčnímu datu pro vykazování. I když pro údaje o úvěrech i referenční údaje o protistranách platí stejné datum přenosu v souladu s čl. 13 odst. 8 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby referenční údaje o protistranách poskytly, případně aby protistranu v RIAD zaregistrovaly alespoň jeden den před přenosem příslušných údajů o úvěrech.

Článek 5

Skutečný soubor zpravodajských jednotek

1.   Národní centrální banky určí a přezkoumají skutečný soubor zpravodajských jednotek na základě těchto skutečností:

a)

definice „skutečného souboru zpravodajských jednotek“ v článku 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

b)

výjimek udělených národními centrálními bankami podle článku 16 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) s ohledem na celkový zůstatek úvěrů poskytnutých všem sektorům, který byl národním centrálním bankám vykázán ke konci prosince předchozího kalendářního roku podle nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (3);

c)

informací, které zpravodajské jednotky národní centrální bance poskytly a které se týkají fúze, rozdělení nebo reorganizace, která by mohla ovlivnit plnění jejich statistické zpravodajské povinnosti;

d)

všech ujednání, která příslušné národní centrální banky uzavřely s cílem zamezit dvojímu vykazování zahraničních poboček v souladu s čl. 6 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

e)

všech ujednání, která příslušné národní centrální banky uzavřely za účelem rozdělení odpovědnosti ve vztahu k zahraničním pobočkám ve zpravodajském členském státě v souladu s článkem 6 těchto obecných zásad.

2.   Aniž by bylo dotčeno zahrnutí nových zpravodajských jednotek usazených ve zpravodajských členských státech do skutečného souboru zpravodajských jednotek po prvním vykazování podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky kontrolují plnění podmínek pro udělení nebo zrušení výjimky, které jsou stanoveny v článku 16 nařízení. Národní centrální banky tuto kontrolu provádějí v prvním čtvrtletí každého roku, přičemž vycházejí ze stavu skutečného souboru zpravodajských jednotek v prosinci předcházejícího roku. Národní centrální banky mohou rozhodnout, že tuto kontrolu odloží na první čtvrtletí roku 2021.

3.   Národní centrální banky zajistí, aby ke každému referenčnímu datu pro vykazování byly v RIAD registrovány tyto protistrany:

a)

zpravodajské jednotky v souladu s čl. 1 bodem 8 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), které jsou rezidenty stejného zpravodajského členského státu jako národní centrální banka;

b)

sledované jednotky, které jsou zahraničními pobočkami zpravodajských jednotek ve smyslu čl. 1 bodu 9 písm. a) nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

c)

ústředí podniků sledovaných jednotek ve smyslu písmene b).

Národní centrální banky zaregistrují tyto protistrany, jakmile splní kritéria pro to, aby se staly: i) zpravodajskou jednotkou, ii) sledovanou jednotkou, nebo iii) ústředím podniku sledované jednotky, vždy však před prvním referenčním datem pro vykazování, od kterého tato kritéria splňují.

4.   Národní centrální banky zajistí, aby ke každému referenčnímu datu pro vykazování byly o každé sledované jednotce v RIAD zaznamenány tyto skutečnosti:

a)

vztah mezi sledovanou jednotkou a právním subjektem, jehož součástí je sledovaná jednotka;

b)

referenční datum, ke kterému sledované jednotky vykazují informace do AnaCredit;

c)

všechny platné výjimky, u nichž se uvede, zda:

i)

výjimka byla udělena v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

ii)

výjimka platí pro celou zpravodajskou povinnost či její část, jak je uvedeno v čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), nebo

iii)

výjimka byla udělena zahraničním pobočkám na základě ujednání mezi příslušnými národními centrálními bankami s cílem zabránit dvojímu vykazování v souladu s čl. 6 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

d)

potvrzení, zda národní centrální banka rozhodla o tom, že nebude shromažďovat informace podle čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13);

e)

potvrzení, zda se uplatňuje povinnost vykazovat údaje o úvěrech pouze čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), a

f)

potvrzení, zda je sledovaná jednotka povinna vykazovat údaje o riziku protistrany pouze čtvrtletně podle vzoru 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

5.   Domácí národní centrální banka do RIAD zaznamená rozhodnutí neshromažďovat atributy údajů o zahraniční pobočce, které jsou uvedeny ve vzoru 1 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), či shromažďovat pouze jejich část od právního subjektu, jehož je zahraniční pobočka součástí, pokud jsou tyto nástroje drženy či obsluhovány zahraniční pobočkou, která je rezidentem v jiném zpravodajském členském státě, v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení.

6.   Hostitelská národní centrální banka do RIAD zaznamená rozhodnutí neshromažďovat atributy údajů uvedené ve vzoru 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), či shromažďovat pouze jejich část od zahraniční pobočky, která je částí právního subjektu, jenž je rezidentem v jiném zpravodajském členském státě, v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení.

7.   Příslušná národní centrální banka ECB informuje o postupech, které jsou podle článku 15 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) plánovány za účelem plnění statistické zpravodajské povinnosti vymezené v uvedeném nařízení v případě fúze, rozdělení nebo reorganizace jedné či více zpravodajských jednotek, jež by mohla ovlivnit plnění statistické zpravodajské povinnosti ze strany těchto zpravodajských jednotek.

Článek 6

Rozdělení odpovědnosti za zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě

1.   Jsou-li právní subjekt a kterákoli z jeho zahraničních poboček rezidenty různých zpravodajských členských států, národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby zabránily dvojímu vykazování stejných údajů v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) tím, že budou koordinovat shromažďování atributů údajů uvedených ve vzorech 1 a 2 v příloze I uvedeného nařízení od příslušné zpravodajské jednotky a jejích zahraničních poboček.

2.   Příloha II těchto obecných zásad vymezuje přidělení odpovědnosti národním centrálním bankám, které vykazují ECB údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách týkající se zahraničních poboček ve zpravodajském členském státě, přičemž se zohlední výjimky udělené zpravodajským jednotkám.

3.   Domácí národní centrální banka a hostitelská národní centrální banka, které jsou zapojeny do shromažďování údajů od zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě, se mohou dohodnout na jiném rozdělení odpovědnosti za vykazování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách do ECB, které s výhradou odstavce 4 nahradí rozdělení odpovědnosti uvedené v příloze II těchto obecných zásad. V souladu s tímto ujednáním domácí národní centrální banka nebo hostitelská národní centrální banka informují ECB a zaznamenají v RIAD tyto informace:

a)

národní centrální banku odpovědnou za přenos informací, které jsou vymezeny ve vzoru 1 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), do ECB a

b)

národní centrální banku odpovědnou za přenos informací, které jsou vymezeny ve vzoru 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), do ECB.

Obě národní centrální banky v RIAD zaznamenají odpovídající referenční údaje o protistranách.

4.   Ujednání o nahrazení úpravy spočívající v rozdělení odpovědnosti za předávání vzorů 1 a 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nesmí vést k tomu, že ECB bude předáváno méně údajů o úvěrech ve srovnání s úpravou uvedenou v příloze II; tím není dotčeno rozhodnutí národní centrální banky neshromažďovat určité atributy údajů v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení.

5.   Existuje-li mezi dvěma příslušnými národními centrálními bankami ujednání podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), které vede k tomu, že všechny údaje (vzor 1 a 2) od zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě shromažďuje a do ECB předává jen jedna z těchto národních centrálních bank, potom:

a)

národní centrální banka, která do ECB údaje nepředává, může rozhodnout, že s cílem zabránit dvojímu vykazování nebude od této zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě shromažďovat žádné údaje v souladu s čl. 8 odst. 5 a čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), a

b)

ECB zašle údaje, které jí byly v souvislosti se zahraniční pobočkou ve zpravodajském členském státě předány, národní centrální bance, která údaje do ECB nepředává, k použití podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

Článek 7

Přechodná ustanovení pro přenos údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách

1.   Pokud národní centrální banky využijí svého práva v souladu s článkem 19 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) odložit první přenos údajů o úvěrech, které se týkají všech referenčních dat pro vykazování před 1. únorem 2019, do ECB, musí k prvnímu přenosu dojít nejpozději 31. března 2019.

2.   Aniž by byl dotčen čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), pokud národní centrální banka využije přechodné ustanovení pro údaje o úvěrech podle odstavce 1, může odložit první přenos referenčních údajů o protistranách do ECB, pokud tyto údaje do ECB předá šest měsíců před prvním vykázáním údajů o úvěrech, nejpozději však 30. září 2018.

3.   Aniž je dotčen článek 19 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky zaznamenají do RIAD své rozhodnutí odložit první přenos údajů o úvěrech do ECB do 30. června 2018. Pokud národní centrální banky potřebují odložit první přenos, lze tyto informace aktualizovat před prvním vykazováním údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách.

4.   Pokud se týká prvního vykazování měsíčních a čtvrtletních údajů o úvěrech, národní centrální banky do 31. března 2018 ECB informují o příslušném zvoleném skutečném souboru zpravodajských jednotek tak, že tyto informace zaznamenají v RIAD.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ ZPRAVODAJSKÁ POVINNOST VE VZTAHU K REFERENČNÍM ÚDAJŮM O PROTISTRANÁCH V RIAD

Článek 8

Identifikace protistran v RIAD

1.   Národní centrální banky identifikují každou protistranu, jejíž údaje vykazují, ať už je rezidentem či nerezidentem, jedinečným kódem RIAD s ohledem na podmínky uvedené v těchto obecných zásadách.

2.   Národní centrální banky přijmou veškerá možná opatření pro správnou identifikaci příslušných protistran v RIAD a označují tyto protistrany pomocí příslušného kódu RIAD bez ohledu na zemi, jejímiž jsou rezidenty. To platí též, pokud národní centrální banka používá pro účely shromažďování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách a jejich předávání do ECB jen vzor 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), zatímco jiná národní centrální banka používá ke shromažďování a předávání údajů týkajících se téže protistrany vzor 1 v příloze I uvedeného nařízení, a pokud byly zpravodajským jednotkám uděleny částečné výjimky.

3.   Národní centrální banky používají správné kódy RIAD, aby byly všechny protistrany v průběhu času označovány konzistentně, a v případě změn tyto kódy včas aktualizují, např. když příslušná národní centrální banka zasáhne a nahradí dočasný kód oficiálním kódem RIAD.

4.   Národní centrální banky mohou požadovat, aby zpravodajské jednotky používaly zvláštní soubor identifikačních kódů protistran. Příloha IV nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) stanoví, že příslušná národní centrální banka může zpravodajským jednotkám povolit, aby k označení protistran při primárním přenosu použily specifický identifikační kód protistrany. Národní centrální banka, která ke shromažďování údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách používá vzor 1 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), v tomto případě přiřadí různé identifikační kódy protistran, které zpravodajské jednotky používají k označení téže protistrany, k odpovídajícímu kódu RIAD, jenž se použije při sekundárním přenosu.

5.   Národní centrální banky zajistí, aby všechny protistrany, které jsou spojeny s nástroji vykazovanými do AnaCredit, bez ohledu na postavení protistrany a zemi, v níž je rezidentem, byly k příslušnému referenčnímu datu pro vykazování registrovány v RIAD. Národní centrální banky vyvinou přiměřené úsilí, aby zaregistrovaly novou protistranu v RIAD alespoň jeden den před tím, než ECB předají údaje o úvěrech týkající se nástrojů, s nimiž je tato protistrana spojena.

Článek 9

Přenos referenčních údajů o protistranách do RIAD

1.   Národní centrální banky vykazují ECB referenční údaje o protistranách v souladu se souborem referenčních údajů o protistranách uvedeným ve vzoru 1 v příloze I a v tabulkách 2 a 3 v příloze III nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

2.   Národní centrální banky mohou získat referenční údaje o protistranách, včetně identifikačních kódů, od příslušných zpravodajských jednotek nebo na základě dohod o spolupráci s národními statistickými úřady, vnitrostátními příslušnými orgány a jinými vnitrostátními orgány za předpokladu, že tyto informace lze použít pro účely vymezené v nařízení Rady (ES) č. 2533/98 (4).

3.   Národní centrální banky aktualizují referenční údaje o protistranách, které předávají ECB, jakmile se dozvědí o změně jednoho nebo více atributů údajů. To platí jak pro rezidentské, tak nerezidentské protistrany.

4.   I když národní centrální banky mohou rozhodnout, že nebudou od jednotlivých zpravodajských jednotek shromažďovat určité referenční údaje o protistranách, např. když je atribut v tabulkách 2 a 3 v příloze III nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) označen jako „N“, podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) národní centrální banky do RIAD vždy vykazují identifikační kód právního subjektu (Legal Entity Identifier – LEI), bez ohledu na postavení protistrany a zemi, jejímž je rezidentem. Pokud LEI nebyl protistraně přidělen, vykazují národní centrální banky vnitrostátní identifikační kód ze seznamu národních identifikačních kódů, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB jako příloha dokumentu AnaCredit Reporting Manual.

5.   Kromě povinných identifikačních kódů subjektů, které jsou požadovány podle nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky do RIAD vykazují jakýkoli jiný národní identifikační kód, který je pro danou protistranu k dispozici, za předpokladu, že tyto informace lze použít v souladu s režimem utajení podle nařízení (ES) č. 2533/98.

6.   Národní centrální banky nejsou povinny do RIAD vykazovat referenční údaje o protistraně, pokud je tato protistrana na seznamu mezinárodních organizací, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB jako příloha k dokumentu AnaCredit Reporting Manual a který ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami pravidelně aktualizuje. V těchto případech použijí národní centrální banky jen správný kód RIAD k identifikaci mezinárodní organizace při přenosu údajů o úvěrech do ECB. To platí i pro protistrany, které jsou na seznamu měnových finančních institucí, s výjimkou případů, kdy protistrana vystupuje jako dlužník – v těchto případech národní centrální banky postupují v souladu s obecnými požadavky na vykazování referenčních údajů o protistraně.

Článek 10

Odpovědnost národních centrálních bank za identifikaci rezidentských protistran, které jsou registrovány v RIAD

1.   Národní centrální banky jsou odpovědné za jedinečnou identifikaci všech rezidentských protistran v RIAD a přijmou veškerá možná opatření, aby zabránily tomu, že dva nebo více odlišných záznamů v RIAD odkazují na stejnou rezidentskou protistranu.

2.   Podrobné informace o opatřeních, která musí národní centrální banky přijmout k zajištění jedinečné identifikace protistran v RIAD a řízení jejich referenčních údajů, jsou uvedeny v příloze I.

3.   Když je rezidentská protistrana zaregistrována v RIAD s dočasným kódem RIAD, posoudí příslušná národní centrální banka nejpozději do posledního pracovního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy od centrální identifikační služby obdrží seznam možných duplicitních záznamů, zda se v případě nové dočasné protistrany jedná o duplicitní záznam existující rezidentské protistrany nebo o skutečně novou protistranu. V prvním případě, tj. existuje-li shoda, příslušná národní centrální banka vybere z předloženého seznamu preferovanou shodu, a zneplatní („zmrazí“) tak novou dočasnou protistranu ve prospěch příslušné existující rezidentské protistrany („živá“ protistrana). V druhém případě, tj. neexistuje-li shoda, příslušná národní centrální banka přidělí nové dočasné protistraně oficiální kód RIAD.

4.   Při odstraňování duplicity národní centrální banky nejprve řeší případy, které se týkají nových dočasných rezidentských protistran, jež mají podle údajů o úvěrech, které byly vykázány ECB, největší expozice.

5.   Národní centrální banky použijí veškeré dostupné informace na vnitrostátní úrovni, aby v co největší míře zajistily úplnost, správnost a aktuálnost referenčních informací o rezidentských protistranách, které jsou registrovány v RIAD. Národní centrální banky za tímto účelem vyhodnotí všechny spolehlivé zdroje informací, za předpokladu, že lze tyto informace použít v souladu s režimem utajení stanoveným v nařízení (ES) č. 2533/98, tak aby byly do RIAD vkládány nejlepší možné referenční informace o všech příslušných protistranách.

6.   V případě protistran, které jsou rezidenty v zemi, v níž není příslušná národní centrální banka, která by poskytla referenční údaje o protistranách, zajistí jedinečnou identifikaci a referenční údaje o těchto protistranách ECB s vynaložením přiměřeného úsilí a na základě dostupných informací, přičemž přijme opatření, která má podle přílohy I těchto obecných zásad přijmout „příslušná národní centrální banka / ECB“. ECB přitom nejprve řeší případy týkající se protistran, které mají podle informací dostupných v AnaCredit největší expozice.

7.   Pro každou protistranu RIAD vypočítá autoritativní záznam každého atributu údajů podle předem stanovených slučovacích pravidel, přičemž udělí prioritu všem potenciálním zdrojům. Pokud se standardní slučovací pravidla (pořadí všech potenciálních zdrojů), která byla stanovena ECB, nepovažují za vhodná, národní centrální banky stanoví a písemně oznámí ECB slučovací pravidla, která se budou v RIAD uplatňovat k výpočtu autoritativního záznamu referenčních údajů všech rezidentských protistran. Příslušná národní centrální banka může stanovit jinou metodu pro každý atribut referenčních údajů o protistranách a může tuto metodu průběžně měnit, pokud to považuje za vhodné.

8.   Národní centrální banky zajistí, aby seznam národních identifikačních kódů a seznam právních forem, které jsou zveřejněny jako příloha dokumentu AnaCredit Reporting Manual na internetových stránkách ECB, byly pro příslušný členský stát aktuální. Národní centrální banky ECB včas písemně informují o jakékoli změně, kterou považují za nezbytnou.

KAPITOLA IV

POSTUPY A STANDARDY PRO PŘENOS DO RIAD

Článek 11

Přidělení kódu RIAD

1.   Při první registraci v RIAD národní centrální banky přidělí každé rezidentské protistraně oficiální kód RIAD a nerezidentským protistranám dočasný kód RIAD v požadovaném formátu.

2.   Národní centrální banky zajistí, aby kódy RIAD, které přidělí protistranám, ať již rezidentům nebo nerezidentům, byly výlučné, tj. aby nebyly spojeny s více než jednou protistranou a v průběhu času se neměnily.

3.   Národní centrální banky odpovídají za přidělení oficiálního kódu RIAD všem rezidentským protistranám, které původcovská národní centrální banka nebo ECB původně zaregistrovala v RIAD s dočasným kódem RIAD.

4.   ECB informuje národní centrální banky zpravodajských členských států, pokud se změní kód RIAD protistrany, bez ohledu na zemi, v níž je rezidentem. Národní centrální banky používají aktuální kód RIAD pro všechny protistrany ode dne, kdy jsou předávány následující příslušné údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách.

Článek 12

Standardy přenosu v souvislosti s RIAD

1.   Národní centrální banky předávají ECB referenční údaje o protistranách prostřednictvím RIAD. Každé pravidelné vložení informací se uskutečňuje prostřednictvím přenosu souboru s použitím standardního mechanismu ESCB. V případě malého objemu dat mohou národní centrální banky případně zpracovat zprávy o potvrzení přijetí nebo aktualizovat atributy online.

2.   S cílem minimalizovat provozní chyby a zajistit přesnost a soulad aktualizací vykazovaných do RIAD provádějí národní centrální banky před předáním údajů do ECB kontroly platnosti, které odpovídají příslušným specifikacím výměny dat.

Článek 13

Potvrzení o přijetí a potvrzení chyby

1.   Po přijetí aktualizací ECB okamžitě provede kontroly k ověření kvality poskytnutých informací.

2.   V souladu s čl. 24 odst. 5 obecných zásad ECB/2014/15 poskytne ECB národním centrálním bankám:

a)

potvrzení o přijetí, které obsahuje souhrnné údaje o aktualizacích, jež byly zpracovány a úspěšně provedeny v příslušném souboru údajů, a/nebo

b)

potvrzení chyby, které obsahuje podrobné údaje o aktualizacích a kontrolách platnosti, jež byly neúspěšné.

3.   Národní centrální banky přijmou opatření k zajištění bezodkladného přenosu opravených údajů.

Článek 14

První přenos referenčních údajů o protistranách do RIAD

1.   Národní centrální banky předají ECB první soubor referenčních údajů o protistranách nejpozději šest měsíců před prvním přenosem údajů o úvěrech v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a vynaloží přiměřené úsilí, aby tak učinily před příslušnou lhůtou stanovenou v čl. 7 odst. 2 těchto obecných zásad.

2.   Pokud jde o obsah prvního přenosu referenčních údajů o protistranách podle odstavce 1, národní centrální banky předají alespoň referenční údaje o protistranách, které lze na základě dostupných informací přiměřeně posuzovat za relevantní.

3.   Na první přenos referenčních údajů o protistranách do ECB podle odstavce 1 se uplatňují stejné minimální společné standardy pro přenos, přesnost, pojmovou shodu a opravy uvedené v příloze V nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

4.   Přichází-li to v úvahu, první soubor referenčních údajů o protistranách, které národní centrální banky vykazují, zahrnuje tyto atributy údajů:

a)

identifikační kód protistrany (kód RIAD);

b)

LEI;

c)

není-li LEI k dispozici, národní identifikační kód ze seznamu národních identifikačních kódů, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB; národní identifikační kód sestává ze dvou odlišných proměnných, tj. druhu identifikátoru (případně jeho popisu) a příslušného kódu (ledaže je druh identifikátoru „neuplatňuje se“);

d)

název;

e)

adresa: země;

f)

adresa: město/obec;

g)

adresa: ulice;

h)

právní forma;

i)

institucionální sektor.

5.   Skutečný seznam atributů referenčních údajů, které národní centrální banky poskytnou za každou protistranu při prvním přenosu referenčních údajů o protistranách do RIAD, se může lišit v závislosti na použitelnosti jednotlivých atributů na konkrétní postavení a kategorii protistrany, jak je uvedeno v tabulkách 2 a 3 v příloze III nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

KAPITOLA V

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚVĚRECH A REFERENČNÍCH ÚDAJŮ O PROTISTRANÁCH NÁRODNÍMI CENTRÁLNÍMI BANKAMI

Článek 15

Výjimky a snížená periodicita vykazování

1.   Pro účely čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) při výpočtu celkové nesplacené částky úvěrů všem sektorům, které v souladu s nařízením (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) vykázaly všechny zpravodajské jednotky, jež jsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, národní centrální banky zohlední jen celkovou nesplacenou částku úvěrů všech zpravodajských jednotek, které jsou zachyceny ve skutečném souboru zpravodajských jednotek ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), včetně celkové nesplacené částky úvěrů všech zpravodajských jednotek, kterým byla udělena výjimka. Aby se předešlo pochybnostem, národní centrální banka nevezme v úvahu celkovou nesplacenou částku úvěrů zahraničních poboček, které nejsou rezidenty zpravodajského členského státu této národní centrální banky.

2.   Pro účely čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) národní centrální banky v případě, že umožní malým zpravodajským jednotkám, aby vykazovaly údaje o úvěrech týkající se referenčních dat pro vykazování před 1. lednem 2021 čtvrtletně namísto měsíčně, zohlední společný příspěvek:

a)

malých zpravodajských jednotek, kterým byla udělena výjimka podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), a

b)

zpravodajských jednotek, které splňují podmínky pro čtvrtletní vykazování podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

do celkové nesplacené částky úvěrů, které v souladu s nařízením (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) vykázaly všechny zpravodajské jednotky, které jsou rezidenty ve zpravodajském členském státě, a zajistí, aby tento společný příspěvek nepřesáhl 4 %.

3.   Podle čl. 6 odst. 3 a čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) může příslušná národní centrální banka udělit výjimky zpravodajským jednotkám, které jsou zahraničními pobočkami ve zpravodajském členském státě, pokud národní centrální banky údaje získají z jiných zdrojů, které mají kvalitu a včasnost vyžadovanou podle čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení. Právo národních centrálních bank udělit tyto výjimky se uplatňuje v koordinaci s příslušnými národními centrálními bankami na základě ujednání k zamezení dvojího vykazování v souladu s článkem 6 těchto obecných zásad. Aby se zabránilo pochybnostem, zpravodajská jednotka, které byla udělena výjimka podle čl. 16 odst. 3, se nepovažuje za malou zpravodajskou jednotku, které byla udělena výjimka podle čl. 16 odst. 1, ani za malou zpravodajskou jednotku, která může vykazovat čtvrtletně nebo měsíčně podle čl. 16 odst. 2.

4.   Při výkonu svých pravomocí podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) může příslušná národní centrální banka udělit výjimky malým zpravodajským jednotkám, které se vztahují na některé nebo všechny zpravodajské povinnosti včetně těch, které se týkají výhradně konkrétních sledovaných jednotek, jež jsou součástí zpravodajské jednotky, která je právním subjektem.

Článek 16

Spolupráce s příslušnými orgány

1.   Pokud lze veškeré údaje uvedené v nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nebo jejich část získat od jiných příslušných orgánů než národních centrálních bank a tyto údaje lze použít v rozsahu a pro účely vymezené v nařízení (ES) č. 2533/98, mohou národní centrální banky zavést vhodné mechanismy spolupráce s těmito orgány s cílem zajistit stálou strukturu pro získávání těchto údajů.

2.   Před tím, než předají údaje uvedené v odstavci 1 do ECB, národní centrální banky zajistí, že tyto údaje splňují požadavky uvedené v nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

KAPITOLA VI

ŘÍZENÍ KVALITY ÚDAJŮ

Článek 17

Standardy přenosu pomocí ESCB-Net

1.   Pro elektronický přenos údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách, které ECB požaduje, používají národní centrální banky ESCB-Net, kterou poskytuje ESCB. Národní centrální banky poskytují tyto údaje ECB v souladu se standardy výkaznictví SDMX (5), které jsou stanoveny v samostatném dokumentu.

2.   S předchozím souhlasem ECB mohou národní centrální banky k přenosu údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách použít jiné prostředky.

Článek 18

Řízení kvality údajů

1.   Aniž jsou dotčena práva ECB na ověřování informací podle nařízení (ES) č. 2533/98 a (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), národní centrální banky sledují a zajišťují kvalitu a spolehlivost údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách poskytovaných ECB a v rámci celkového řízení kvality údajů úzce spolupracují s ECB.

2.   Národní centrální banky stanoví podmínky pro odmítnutí údajů, které obdrží od zpravodajských jednotek.

3.   Národní centrální banky monitorují sledované zpravodajské jednotky, jejichž informace byly odmítnuty, jakož i dosažený pokrok mezi jednotlivými vykazovacími obdobími. Národní centrální banky informují ECB o výsledcích tohoto monitorování.

4.   Národní centrální banky zajišťují, ověřují a udržují kvalitu údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách s cílem zabezpečit: i) kvalitu agregovaných výstupních údajů, ii) soulad údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách a iii) soulad s jinými statistikami. Před předáním údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách ECB národní centrální banky zejména ověří, že:

a)

soubory předávané ECB splňují technické specifikace pro přenos do ECB;

b)

každý záznam je jedinečným způsobem identifikován;

c)

identifikační kód smlouvy je jedinečný pro každou smlouvu, z níž vyplývá úvěrové riziko pro tutéž sledovanou jednotku, a že tento identifikační kód není znovu použit k identifikaci jiné smlouvy s toutéž sledovanou jednotkou;

d)

každý identifikační kód nástroje je jedinečný pro každou smlouvu sledované jednotky a že tento identifikační kód není znovu použit k identifikaci jiného nástroje v souvislosti se stejnou smlouvou a sledovanou jednotkou;

e)

identifikační kód zajištění je jedinečný pro každé zajištění přijaté toutéž sledovanou jednotkou a že tento identifikační kód není znovu použit k identifikaci jiného zajištění téže sledované jednotky;

f)

údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách, které jsou předávány, jsou úplné a konzistentní;

g)

všechny protistrany jsou spojeny s nástroji, které jsou registrovány v systému RIAD, a označeny odpovídajícím identifikačním kódem protistrany (kód RIAD) na základě informací, které poskytly zpravodajské jednotky.

5.   Národní centrální banky, které předávají vzor 1 nebo vzor 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13), před přenosem údajů o úvěrech do ECB ověří a zajistí, že pro každý nástroj, který se vykazuje za každou protistranu, která je s nástrojem spojena, jsou v RIAD zaznamenány požadované referenční údaje o protistranách pro všechny protistrany.

6.   Údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách předávané národními centrálními bankami musí být v souladu s údaji, které jsou uloženy v národních databázích v důsledku jakýchkoli činností spojených s řízením kvality údajů na vnitrostátní úrovni.

7.   Pokud dvě národní centrální banky předávají ECB údaje o úvěrech za sledované jednotky, které jsou zahraničními pobočkami ve zpravodajském členském státě, v souladu s článkem 6, každá národní centrální banka odpovídá za kvalitu údajů, jež vykazuje. Pokud se dvě národní centrální banky dohodnou, že budou sdílet odpovědnost za sekundární vykazování, jsou příslušné národní centrální banky povinny zajistit, aby údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách vykazované jednou centrální bankou byly v souladu s údaji o úvěrech a referenčními údaji o protistranách vykazovanými druhou národní centrální bankou. Za tímto účelem ECB poté, co budou informace vloženy do AnaCredit, zašle příslušným národním centrálním bankám poskytnuté informace s cílem zajistit, aby byly údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách vykázané každé z nich konzistentní.

8.   Národní centrální banky ověří soulad a přesnost údajů o úvěrech a referenčních údajů o protistranách tím, že je porovnají s jinými soubory údajů, které jsou shromažďovány na národní úrovni v souladu s vnitrostátním nebo unijním právem, jakmile jsou k dispozici. Národní centrální banky zohlední rozdíly v metodice a termínech, pokud jde o soubory údajů použité k hodnocení kvality údajů v AnaCredit.

9.   Při každém přenosu údajů o úvěrech ve vztahu k sledované jednotce, referenčnímu datu pro vykazování a druhu vykazování, tj. atributy měsíčních údajů ve vzorech 1 a 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a atributy čtvrtletních údajů ve vzoru 2 v příloze I uvedeného nařízení, zasílá AnaCredit národní centrální bance, která předala informace, automaticky zprávu o potvrzení přijetí s informací, zda byl soubor systémem vložen nebo odmítnut. V případě odmítnutí zpráva uvede důvod odmítnutí.

10.   ECB vyhodnotí údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách za použití souboru kontrol platnosti v úzké spolupráci s národními centrálními bankami. Toto hodnocení se provádí včas. ECB a národní centrální banky mohou činnost v oblasti řízení kvality údajů vzájemně koordinovat, přičemž zohlední významnost nesrovnalostí mezi ukazateli řízení kvality údajů a cíli řízení kvality údajů na vnitrostátní úrovni i na úrovni eurozóny.

11.   Při každém přenosu údajů o úvěrech ve vztahu k sledované jednotce, referenčnímu datu pro vykazování a druhu vykazování, které jsou vloženy do AnaCredit, zasílá AnaCredit automaticky zprávu o potvrzení přijetí s výsledky kontrol platnosti. Tato zpráva podrobně uvede údaje, které nevyhověly kontrolám platnosti AnaCredit, a kontrolu platnosti, která vyvolala chybu.

12.   Pokud je sledovaná jednotka zahraniční pobočkou ve zpravodajském členském státě a informace za sledovanou jednotku vykazují dvě národní centrální banky:

a)

jsou zprávy uvedené v odstavci 11 zasílány těmto dvěma příslušným národním centrálním bankám a

b)

každá národní centrální banka odpovídá za kvalitu informací uvedených ve vzoru. Každá národní centrální banka zejména odpovídá za kontroly platnosti, kterými ověřuje soulad a integritu informací vykázaných ve vzorech 1 a 2 v příloze I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13). Za tímto účelem každá národní centrální banka zajistí správnost informací vykázaných ve vzoru, za který odpovídá.

13.   Národní centrální banky zavedou a monitorují nezbytné mechanismy, které zpravodajským jednotkám umožní revidovat a opravit jakékoli vykázané údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách, které nevyhověly kontrolám platnosti AnaCredit, tak aby národní centrální banky mohly bezodkladně předložit dostupné opravy.

14.   S cílem sledovat uplatňování vhodných postupů pro shromažďování, ověřování, zpracovávání a šíření informací, které zajišťují kvalitu shromažďovaných údajů, předloží ECB a národní centrální banky Radě guvernérů jednou za dva roky zprávu o kvalitě. Zprávy o kvalitě se týkají údajů o úvěrech i referenčních údajů o protistranách a poskytují též informace o metodách a postupech, které národní centrální banky zavedly za účelem jednoznačné identifikace rezidentských protistran. První zpráva o kvalitě bude vypracována v prosinci 2020, přičemž referenčním datem pro vykazování bude září 2020.

Článek 19

Postup při revizích

1.   Národní centrální banky předávají ECB veškeré opravy, které obdržely od zpravodajských jednotek, jakmile je zpracují.

2.   Národní centrální banky uzavřou dohody se zpravodajskými jednotkami, které umožní, aby opravy údajů, které byly ve zprávě o potvrzení přijetí ve smyslu čl. 18 odst. 11 označeny jako údaje, které nevyhověly kontrolám platnosti AnaCredit, mohly být předány bezodkladně a nejpozději k příštímu datu, ke kterému mají být poskytnuty informace týkající se dané sledované jednotky.

3.   Národní centrální banky předávají opravy kdykoli po referenčním datu pro vykazování.

4.   Národní centrální banky předávají případné opravy za všechna referenční období.

5.   ECB opravy po přijetí od národních centrálních bank neprodleně automaticky zpracuje a uloží ve sdílené databázi. Po dalším zpracování oprav informuje ECB příslušné národní centrální banky o výsledku dodatečného hodnocení kvality.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Zjednodušený postup provádění změn

S přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro statistiku může Výkonná rada ECB provádět jakékoli technické změny příloh těchto obecných zásad za předpokladu, že takové změny nezmění základní koncepční rámec, ani neovlivní zpravodajské zatížení zpravodajských jednotek nebo národních centrálních bank. Výkonná rada o všech těchto změnách bez zbytečného odkladu informuje Radu guvernérů.

Článek 21

Nabytí účinku

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Článek 22

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. listopadu 2017.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 ze dne 18. května 2016 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a o úvěrovém riziku (ECB/2016/13) (Úř. věst. L 144, 1.6.2016, s. 44).

(2)  Obecné zásady ECB/2014/15 ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 340, 26.11.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8).

(5)  Statistical Data and Metadata eXchange.


PŘÍLOHA I

Identifikace protistran a řízení jejich referenčních údajů v databázi rejstříku institucí a přidružených osob (Register of Institutions and Affiliates Database – RIAD)

Image

1.   Obecné předpoklady, na nichž se zakládá diagram průběhu procesu

1.1.

Předpokládá se, že všechny národní centrální banky vedou národní referenční soubor údajů, ve kterém jsou protistrany (rezidenti i nerezidenti) jedinečně identifikovány, a že na vnitrostátní úrovni neexistuje duplicita (tj. protistrany mají jedinečný a výlučný interní identifikační kód národní centrální banky). To znamená, že i když jednotlivé zpravodajské jednotky v témže členském státě mohou při komunikaci s příslušnou národní centrální bankou označovat určitou protistranu různými identifikačními kódy protistran, národní centrální banka nakonec zajistí, aby byly všechny tyto identifikační kódy spojeny se skutečnou jedinečnou protistranou.

1.2.

Je-li to zapotřebí, aby se zabránilo duplicitě (např. když je stejná protistrana v národním referenčním souboru údajů registrována dvakrát), národní centrální banka přiřadí identifikační kódy protistrany, které zpravodajské jednotky používají při vykazování do národní centrální banky, k jedinečným interním identifikačním kódům národní centrální banky. Při přenosu informací do RIAD a AnaCredit národní centrální banky nakonec případně přiřadí tyto interní identifikační kódy národní centrální banky k jedinečnému kódu RIAD.

2.   Poznámky k diagramu:

2.1.

„Známá“ protistrana je protistrana, která je již registrována v RIAD a jejíž kód RIAD původcovská národní centrální banka zná.

2.2.

Novou protistranu lze v RIAD registrovat, jen pokud je poskytnut nezbytný minimální soubor atributů referenčních údajů („platný záznam“) v souladu s požadavky RIAD.

2.3.

RIAD neumožňuje registraci nové protistrany se stejnými identifikačními kódy (LEI a/nebo národní identifikační kód), jaké má existující protistrana.

2.4.

Každá národní centrální banka může rozhodnout, že určí, zda je domácí protistrana, kterou zaregistrovala jiná národní centrální banka, duplicitním záznamem existující protistrany, též mimo centrální identifikační službu, např. pro tyto účely použije vlastní interní postup (algoritmus pro určování shody).

2.5.

Centrální identifikační služba je funkcí RIAD, která vyhledává možné duplicitní záznamy mezi existujícími protistranami, které jsou rezidenty stejné země, prostřednictvím speciálního „nástroje k určování shody“, vždy když je nová protistrana v systému registrována s dočasným kódem RIAD. Protistrany, které mají být pomocí tohoto nástroje zpracovány, jsou zařazeny do „vstupní řady“; výsledek určování shody se pak shromažďuje ve „výstupní řadě“ a prostřednictvím specializovaného automatizovaného zpětného toku předává příslušné národní centrální bance ke konečnému posouzení.

2.6.

Příslušná národní centrální banka vyhodnotí seznam potenciálních duplicitních záznamů, který obdržela z RIAD, a pro každou protistranu s dočasným kódem RIAD vybere ze seznamu preferovaného kandidáta (shoda) nebo rozhodne, že nakonec ze seznamu nevybere žádnou možnost (žádná shoda).

2.7.

„Deduplikace“ protistrany je proces, kterým příslušná národní centrální banka po úspěšném určení shody mezi dvěma protistranami registrovanými v RIAD rozhodne, která protistrana bude zneplatněna („zmrazená protistrana“) a která bude vedena v systému („živá protistrana“).


PŘÍLOHA II

Rozdělení odpovědnosti za zahraniční pobočky ve zpravodajském členském státě

Tabulka stanoví rozdělení odpovědnosti mezi národní centrální banky za vykazování ECB, pokud jde o údaje o úvěrech a referenční údaje o protistranách týkající se sledovaných jednotek, které jsou zahraničními pobočkami zpravodajského členského státu, na základě informací o výjimkách, které byly uděleny zpravodajským jednotkám.

Rozdělení odpovědnosti za zahraniční pobočky zpravodajského členského státu

 

Zpravodajské jednotky, které vykazují domácí národní centrální bance

Žádná výjimka

Shromažďují jen T2

Čtvrtletní vykazování

Částečná výjimka

Úplná výjimka

Zpravodajské jednotky, které vykazují hostitelské národní centrální bance

Žádná výjimka

Domácí národní centrální banka: T1&T2

Hostitelská národní centrální banka: T1&T2

Hostitelská národní centrální banka: T1&T2

Hostitelská národní centrální banka: T1&T2

Hostitelská národní centrální banka: T1&T2

Shromažďují jen T1

Domácí národní centrální banka: T1&T2

Hostitelská národní centrální banka: T1

Domácí národní centrální banka: T2

T2 se požaduje (1)

Hostitelská národní centrální banka: T1&T2

T2 se požaduje (1)

Hostitelská národní centrální banka: T1&T2

T2 se požaduje (1)

Hostitelská národní centrální banka: T1&T2

Čtvrtletní vykazování

Domácí národní centrální banka: T1&T2

T1 se požaduje (2)

Domácí národní centrální banka: T1&T2

Domácí národní centrální banka: T1&T2 (Q)

Hostitelská národní centrální banka: T1&T2 (Q)

Hostitelská národní centrální banka: T1&T2 (Q)

Částečná výjimka

Domácí národní centrální banka: T1&T2

T1 se požaduje (2)

Domácí národní centrální banka: T1&T2

Domácí národní centrální banka: T1&T2 (Q)

Úplná výjimka

Domácí národní centrální banka: T1&T2

T1 se požaduje (2)

Domácí národní centrální banka: T1&T2

Domácí národní centrální banka: T1&T2 (Q)

Poznámka:

i)

T1: znamená vzor 1 ve smyslu přílohy I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).

ii)

T2: znamená vzor 2 ve smyslu přílohy I nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13).


(1)  Pokud domácí národní centrální banka

a)

udělí výjimku v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nebo

b)

umožní vykazovat údaje čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a

hostitelská národní centrální banka

c)

neudělí výjimku v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a

d)

neumožní vykazovat údaje čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

pak hostitelská národní centrální banka nemůže v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) rozhodnout, že nebude shromažďovat žádné atributy údajů uvedené ve vzoru 2 nebo že bude shromažďovat pouze jejich část, a předá ECB vzory 1 a 2.

(2)  Pokud hostitelská národní centrální banka

a)

udělí výjimku v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) nebo

b)

umožní vykazovat údaje čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a

domácí národní centrální banka

c)

neudělí výjimku v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) a

d)

neumožní vykazovat údaje čtvrtletně v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13),

pak domácí národní centrální banka nemůže v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) rozhodnout, že nebude shromažďovat žádné atributy údajů uvedené ve vzoru 1 nebo že bude shromažďovat pouze jejich část, a předá ECB vzory 1 a 2.