ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 316

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
1. prosince 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2209 ze dne 25. září 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

1

 

 

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

3

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2210 ze dne 25. září 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

7

 

 

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

9

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/2211 ze dne 25. září 2017 o podpisu Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), jménem Unie

13

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2017/2212 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2213 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2214 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

20

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2209

ze dne 25. září 2017

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 (1) stanoví účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy.

(2)

Cílem programu PRIMA je provádět společný program zaměřený na budování kapacit v oblasti výzkumu a inovací, rozvíjení znalostí a společných inovativních řešení pro zemědělsko-potravinářské systémy v zájmu zajištění jejich udržitelnosti a pro integrované zásobování vodou a hospodaření s ní v oblasti Středomoří, na zajištění, aby tyto systémy a zásobování vodou a hospodaření s ní byly odolnější vůči změně klimatu, účinnější, nákladově efektivnější a environmentálně a sociálně udržitelnější a na přispění k řešení problémů v oblasti nedostatku vody, potravinového zabezpečení, výživy, zdraví, blahobytu a migrace už na jejich začátku.

(3)

Program PRIMA bude společně a za stejných podmínek realizovat několik členských států a třetích zemí (dále jen „zúčastněné státy“), které se s vysokou mírou zodpovědnosti zaváží k vědecké, řídicí a finanční integraci.

(4)

Alžírská demokratická a lidová republika (dále jen „Alžírsko“) vyjádřila přání připojit se k programu PRIMA jako zúčastněný stát za stejných podmínek jako členské státy a třetí země přidružené k programu Horizont 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020), které se účastní programu PRIMA.

(5)

V souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2017/1324 se Alžírsko má stát zúčastněným státem s výhradou uzavření mezinárodní dohody o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v níž budou stanoveny podmínky jeho účasti na programu PRIMA.

(6)

Dne 30. května 2017 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání jménem Unie s Alžírskem o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (dále jen „dohoda“), s výhradou přijetí rozhodnutí (EU) 2017/1324. Jednání byla úspěšně završena parafováním dohody.

(7)

Dohoda by proto měla být podepsána.

(8)

Aby se umožnila účast Alžírska na programu PRIMA od samého počátku, měla by se dohoda provádět prozatímně až do dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody je přiloženo k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Dohoda je prováděna prozatímně od svého podpisu do dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. září 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (Úř. věst. L 185, 18.7.2017, s. 1).


1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/3


DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Alžírské demokratické a lidové republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

na jedné straně

a

ALŽÍRSKÁ DEMOKRATICKÁ A LIDOVÁ REPUBLIKA, dále jen „Alžírsko“,

na straně druhé,

společně dále jen „strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé (1) (dále jen „Evropsko-středomořská dohoda“), která vstoupila v platnost dne 1. září 2005, upravuje vědeckou, technickou a technologickou spolupráci,

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vědecko-technické spolupráci (2), která vstoupila v platnost dne 11. června 2013, stanoví formální rámec pro spolupráci stran v oblasti vědeckého a technologického výzkumu,

VZHLEDEM K TOMU, že rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 (3) upravuje podmínky pro účast členských států Unie a třetích zemí přidružených k programu Horizont 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020), které jsou státy účastnícími se Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), na programu PRIMA, zejména jejich finanční povinnosti a účast v řídicích strukturách programu,

VZHLEDEM K TOMU, že podle rozhodnutí (EU) 2017/1324 se Alžírsko má stát státem účastnícím se programu PRIMA s výhradou uzavření mezinárodní dohody o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v níž budou stanoveny podmínky jeho účasti na programu PRIMA,

VZHLEDEM K TOMU, že Alžírsko vyjádřilo přání připojit se k programu PRIMA jako účastnící se stát za stejných podmínek jako členské státy Unie a třetí země přidružené k programu Horizont 2020, které se účastní programu PRIMA,

VZHLEDEM K TOMU, že je nezbytná mezinárodní dohoda mezi Unií a Alžírskem, aby se upravily práva a povinnosti Alžírska jako státu účastnícího se programu PRIMA,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět a účel

Účelem této dohody je stanovit podmínky pro účast Alžírska na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA).

Článek 2

Podmínky účasti Alžírska na programu PRIMA

Podmínkami pro účast Alžírska na programu PRIMA jsou podmínky stanovené v rozhodnutí (EU) 2017/1324. Strany dodržují povinnosti stanovené rozhodnutím (EU) 2017/1324 a přijímají vhodná opatření, zejména poskytují veškerou nezbytnou pomoc k zajištění uplatňování čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 3 a 4 uvedeného rozhodnutí. Podrobná ujednání o pomoci si strany dohodnou mezi sebou, neboť tato ujednání jsou podstatná pro jejich spolupráci podle této dohody.

Článek 3

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na která se vztahuje Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a na straně druhé na území Alžírska.

Článek 4

Podpis a prozatímní provádění

Tato dohoda se provádí prozatímně ode dne podpisu.

Článek 5

Vstup v platnost a doba platnosti

1.   Tuto dohodu schválí strany v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si obě strany diplomatickou cestou vzájemně oznámí, že postupy uvedené v odstavci 1 byly dokončeny.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu platnosti rozhodnutí (EU) 2017/1324, ledaže ji kterákoli ze stran vypoví v souladu s článkem 6.

Článek 6

Výpověď

1.   Kterákoli strana může tuto dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé straně, v němž ji informuje o svém úmyslu dohodu vypovědět.

Výpověď nabývá účinku šest měsíců po dni, kdy je toto písemné oznámení doručeno adresátovi.

2.   Projekty a činnosti probíhající v době vypovězeni této dohody pokračují do svého dokončení za podmínek stanovených touto dohodou.

3.   Jakékoli jiné důsledky výpovědi upraví strany vzájemnou dohodou.

Článek 7

Řešení sporů

Postup pro řešení sporů stanovený v článku 100 Evropsko-středomořské dohody se použije na všechny spory týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody.

Tato dohoda je sepsána ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a arabském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého šestého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt six octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zesentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imienu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú l'udovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Image

Image


(1)  Úř. věst. EU L 265, 10.10.2005, s. 2.

(2)  Úř. věst. EU L 99, 5.4.2012, s. 2.

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (Úř. věst. EU L 185, 18.7.2017, s. 1).


1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/7


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2210

ze dne 25. září 2017

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 (1) stanoví účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy.

(2)

Cílem programu PRIMA je provádět společný program zaměřený na budování kapacit v oblasti výzkumu a inovací, rozvíjení znalostí a společných inovativních řešení pro zemědělsko-potravinářské systémy v zájmu zajištění jejich udržitelnosti a pro integrované zásobování vodou a hospodaření s ní v oblasti Středomoří, na zajištění, aby tyto systémy a zásobování vodou a hospodaření s ní byly odolnější vůči změně klimatu, účinnější, nákladově efektivnější a environmentálně a sociálně udržitelnější a na přispění k řešení problémů v oblasti nedostatku vody, potravinového zabezpečení, výživy, zdraví, blahobytu a migrace už na jejich začátku.

(3)

Program PRIMA bude společně a za stejných podmínek realizovat několik členských států a třetích zemí (dále jen „zúčastněné státy“), které se s vysokou mírou zodpovědnosti zaváží k vědecké, řídicí a finanční integraci.

(4)

Egyptská arabská republika (dále jen „Egypt“) vyjádřila přání připojit se k programu PRIMA jako zúčastněný stát za stejných podmínek jako členské státy a třetí země přidružené k programu Horizont 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020), které se účastní programu PRIMA.

(5)

V souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2017/1324 se Egypt má stát zúčastněným státem s výhradou uzavření mezinárodní dohody o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v níž budou stanoveny podmínky jeho účasti na programu PRIMA.

(6)

Dne 30. května 2017 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání jménem Unie s Egyptem o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (dále jen „dohoda“), s výhradou přijetí rozhodnutí (EU) 2017/1324. Jednání byla úspěšně završena parafováním dohody.

(7)

Dohoda by proto měla být podepsána.

(8)

Aby se umožnila účast Egyptu na programu PRIMA od samého počátku, měla by se dohoda provádět prozatímně až do dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody je přiloženo k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Dohoda je prováděna prozatímně ode dne, kdy Unie od Egypta obdrží oznámení o dokončení jeho postupů pro schválení dohody, do dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. září 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (Úř. věst. L 185, 18.7.2017, s. 1).


1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/9


DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Egyptskou arabskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Egyptské arabské republiky na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“,

na jedné straně

a

EGYPTSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Egypt“,

na straně druhé,

společně dále jen „strany“,

VZHLEDEM K TOMU, že Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „Evropsko-středomořská dohoda“), která vstoupila v platnost dne 1. června 2004, upravuje vědeckou, technickou a technologickou spolupráci,

VZHLEDEM K TOMU, že Dohoda mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou o vědecko-technické spolupráci (2), která vstoupila v platnost dne 27. února 2008, stanoví formální rámec pro spolupráci stran v oblasti vědeckého a technologického výzkumu,

VZHLEDEM K TOMU, že rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 (3) upravuje podmínky pro účast členských států Unie a třetích zemí přidružených k programu Horizont 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020), které jsou státy účastnícími se Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), na programu PRIMA, zejména jejich finanční povinnosti a účast v řídicích strukturách programu,

VZHLEDEM K TOMU, že podle rozhodnutí (EU) 2017/1324 se Egypt má stát státem účastnícím se programu PRIMA s výhradou uzavření mezinárodní dohody o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v níž budou stanoveny podmínky jeho účasti na programu PRIMA,

VZHLEDEM K TOMU, že Egypt vyjádřil přání připojit se k programu PRIMA jako účastnící se stát za stejných podmínek jako členské státy a třetí země přidružené k programu Horizont 2020, které se účastní programu PRIMA,

VZHLEDEM K TOMU, že je nezbytná mezinárodní dohoda mezi Unií a Egyptem, aby se upravily práva a povinnosti Egypta jako státu účastnícího se programu PRIMA,

VZHLEDEM K TOMU, že k provádění této dohody je zásadní plná spolupráce a koordinace mezi příslušnými orgány obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel

Účelem této dohody je stanovit podmínky pro účast Egypta na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA).

Článek 2

Podmínky účasti Egypta na programu PRIMA

Podmínkami pro účast Egypta na programu PRIMA jsou podmínky stanovené v rozhodnutí (EU) 2017/1324. Strany dodržují povinnosti stanovené rozhodnutím (EU) 2017/1324 a přijímají vhodná opatření, zejména poskytují veškerou nezbytnou pomoc k zajištění uplatňování čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 3 a 4 uvedeného rozhodnutí. Podrobná ujednání o pomoci si strany dohodnou mezi sebou, neboť tato ujednání jsou podstatná pro jejich spolupráci podle této dohody.

Článek 3

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na která se vztahujeSmlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, a na straně druhé na území Egypta.

Článek 4

Prozatímní provádění, vstup v platnost a doba platnosti

1.   Tuto dohodu schválí strany v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si obě strany diplomatickou cestou vzájemně oznámí, že postupy uvedené v odstavci byly dokončeny. Strany tuto dohodu po jejím podpisu a až do jejího vstupu v platnost provádějí prozatímně ode dne, kdy Unie od Egypta obdrží oznámení o dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu platnosti rozhodnutí (EU) 2017/1324, ledaže ji kterákoli ze stran vypoví v souladu s článkem 5.

Článek 5

Výpověď

1.   Kterákoli strana může tuto dohody kdykoli vypovědět písemným oznámením druhé straně, v němž ji informuje o svém úmyslu dohodu vypovědět.

Výpověď nabývá účinku šest měsíců po dni, kdy je toto písemné oznámení doručeno adresátovi.

2.   Projekty a činnosti probíhající v době výpovědi této dohody pokračují do svého dokončení za podmínek stanovených touto dohodou.

3.   Jakékoli jiné důsledky výpovědi upraví strany vzájemnou dohodou.

Článek 6

Řešení sporů

Postup pro řešení sporů stanovený v článku 82 Evropsko-středomořské dohody se použije na všechny spory týkající se uplatňování nebo výkladu této dohody.

Tato dohoda je sepsána ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a arabském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Za Arapsku Republiku Egipat

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

För Arabrepubliken Egypten

Image

Image


(1)  Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 182, 13.7.2005, s. 12.

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (Úř. věst. L 185, 18.7.2017, s. 1).


1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/13


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/2211

ze dne 25. září 2017

o podpisu Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), jménem Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 186 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 (1) stanoví účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy.

(2)

Cílem iniciativy PRIMA je provádět společný program zaměřený na budování kapacit v oblasti výzkumu a inovací, rozvíjení znalostí a společných inovativních řešení pro zemědělsko-potravinářské systémy v zájmu zajištění jejich udržitelnosti a pro integrované zásobování vodou a hospodaření s ní v oblasti Středomoří, na zajištění, aby tyto systémy a zásobování vodou a hospodaření s ní byly odolnější vůči změně klimatu, účinnější, nákladově efektivnější a environmentálně a sociálně udržitelnější a na přispění k řešení problémů v oblasti nedostatku vody, potravinového zabezpečení, výživy, zdraví, blahobytu a migrace už na jejich začátku.

(3)

Program PRIMA bude společně a za stejných podmínek realizovat několik členských států a třetích zemí (dále jen „zúčastněné státy“), které se s vysokou mírou zodpovědnosti zaváží k vědecké, řídicí a finanční integraci.

(4)

Jordánské hášimovské království (dále jen „Jordánsko“) vyjádřilo přání připojit se k programu PRIMA jako zúčastněný stát za stejných podmínek jako členské státy a třetí země přidružené k programu Horizont 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020), které se účastní programu PRIMA.

(5)

V souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí (EU) 2017/1324 se Jordánsko má stát zúčastněným státem s výhradou uzavření mezinárodní dohody o vědeckotechnické spolupráci s Unií, v níž budou stanoveny podmínky jeho účasti na programu PRIMA.

(6)

Dne 30. května 2017 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání jménem Unie s Jordánskem o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), s výhradou přijetí rozhodnutí (EU) 2017/1324. Jednání byla úspěšně završena parafováním dohody.

(7)

Dohoda by proto měla být podepsána,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Jordánským hášimovským královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Jordánského hášimovského království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření (2).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. září 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1324 ze dne 4. července 2017 o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy (Úř. věst. L 185, 18.7.2017, s. 1).

(2)  Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.


NAŘÍZENÍ

1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/15


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/2212

ze dne 30. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2214 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Dne 30. listopadu 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/2214, za účelem povolení určitých operací týkajících se vývozu hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, který je uveden na Společném vojenském seznamu Evropské unie, nezbytných pro let modulu ExoMars Carrier Module a testování a let modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020.

(3)

Tyto změny spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(4)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 833/2014 se článek 4 mění takto:

1)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2aa.   Zákazy uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, které souvisejí s prodejem, dodávkou, převodem nebo vývozem a dovozem, nákupem nebo přepravou hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší, týká-li se technická pomoc, financování nebo finanční pomoc hydrazinu určeného pro:

a)

testování a let modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb každé fáze této mise, které nepřekročí 5 000 kg během celého trvání mise, nebo

b)

let modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020, v množství vypočteném podle potřeb letu, které nepřekročí 300 kg.“;

2)

odstavec 2b se nahrazuje tímto:

„2b.   Poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci, ať už přímo nebo nepřímo, související s operacemi uvedenými v odstavcích 2a a 2aa podléhá předchozímu povolení ze strany příslušných orgánů.

Žadatel o povolení poskytne příslušným orgánům všechny nezbytné informace.

Příslušné orgány uvědomí Komisi o všech udělených povoleních.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2017.

Za Radu

předsedkyně

K. SIMSON


(1)  Viz strana 20 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).


1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2213

ze dne 30. listopadu 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada svým nařízením (ES) č. 925/2009 (2) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Číny. Dne 17. prosince 2015 Komise prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 (3) prodloužila daná opatření o dalších pět let pouze v případě dovozu z Číny a ukončila opatření týkající se Brazílie.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271 (4) (dále jen „nařízení“) rozšířilo konečné antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií.

(3)

V souvislosti s rozšířením použitelných antidumpingových cel na mírně upravené hliníkové fólie ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení odkazuje na nařízení (ES) č. 925/2009. Jelikož však tato opatření již nejsou ve vztahu k Arménii a Brazílii platná, mělo by se správně odkazovat na právní základ pro opatření, jež jsou platná pouze ve vztahu k Číně, a sice na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384. Je proto vhodné změnit se zpětnou účinností čl. 1 odst. 1 nařízení tím, že se místo odkazu na nařízení Rady (ES) č. 925/2009 uvede odkaz na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384.

(4)

Aby se snížilo riziko obcházení, v čl. 1 odst. 3 nařízení se stanoví, že uplatnění osvobození udělených společnostem, které jsou výslovně uvedeny v odstavci 2 zmíněného článku, je podmíněno tím, že celním orgánům členských států bude předložena platná obchodní faktura. Tato obchodní faktura musí splňovat požadavky stanovené v čl. 1 odst. 3 nařízení.

(5)

Od vstupu nařízení v platnost byla obchodní faktura zdrojem komplikací pro vnitrostátní celní orgány, jelikož ji může vystavit pouze výrobce. Šetření však odhalilo, že vyvážející výrobci uvedení v čl. 1 odst. 2 nařízení obvykle vyvážejí prostřednictvím obchodníků, kteří nejsou ve spojení. Nemohou proto vyhovět danému požadavku, aniž by byla významně narušena jejich obchodní praxe. Pokud by hospodářské subjekty musely dodržovat požadavky podle čl. 1 odst. 3 nařízení, byly by nuceny změnit své prodejní kanály a začít prodávat své výrobky přímo do Unie, jelikož zachování stávajících prodejních kanálů, tj. prodej prostřednictvím obchodníků, kteří nejsou ve spojení, by vedlo k tomu, že by se na ně vztahovala sazba antidumpingového cla uloženého čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2384.

(6)

Vyvážející výrobci uvedení v čl. 1 odst. 2 nařízení jsou výrobci konvertovaných hliníkových fólií. Konvertovaná hliníková fólie má jiné technické vlastnosti, jiné distribuční kanály a konečné užití než výrobek dotčený nařízením. S dotčeným výrobkem si nekonkuruje a ani neměla být součástí jeho definice; z té však nemohla být vyloučena z důvodů uvedených v 60. a 72. bodě odůvodnění nařízení. Následně byla uskutečněna inspekcevyvážejících výrobců na místě, jak je uvedeno v 80. bodě odůvodnění nařízení, během níž bylo zjištěno, že výrobek dotčený nařízením uvedení výrobci v minulosti nevyráběli. Riziko, že tito vyvážející výrobci se v budoucnu pokusí daná opatření obcházet, je proto podle Komise nízké.

(7)

Komise dospěla k závěru, že by požadavek, aby osvobozené společnosti uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení změnily svou obvyklou obchodní činnost a začaly prodávat přímo do Unie, představoval neúměrnou zátěž. Vzhledem k těmto souvislostem je vhodné, aby byl zmíněný požadavek z nařízení odstraněn. Povinnost vystavit obchodní fakturu se tudíž na vyvážející výrobce uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení nebude vztahovat.

(8)

V každém případě by odstranění tohoto požadavku nemělo bránit tomu, aby celní orgány prováděly dodatečné kontroly příslušných zásilek podle rizikového profilu dotčeného dovozu, aby se ujistily, zda je v dokumentech uveden správný výrobce.

(9)

S cílem zajistit právní jistotu pro hospodářské subjekty je dále vhodné, aby se příslušné změny uplatnily se zpětným účinkem ode dne vstupu nařízení v platnost. Je to v souladu se stávající judikaturou evropských soudů, pokud je změna učiněna v přiměřené lhůtě, čímž na straně dotčených hospodářských subjektů nevzniká žádné legitimní očekávání. V každém případě nebude činnost hospodářských subjektů vyvážejících do Unie nepřiměřeně dotčena, neboť odstranění uvedeného požadavku vytváří právní jistotu pro účely dovozu do Unie jak pro vyvážející výrobce z Číny, tak pro dovozce do Unie (5).

(10)

Dne 7. srpna 2017 poskytla Komise všem zúčastněným stranám základní fakta a závěry, na jejichž základě usoudila, že je nutné provést příslušnou změnu, a vyzvala je, aby se vyjádřily.

(11)

Žadatel, který požadoval prodloužení cel, vznesl vůči návrhu Komise na odstranění požadavku překládat obchodní fakturu vydanou výrobcem námitku. Argumentoval tím, že odstraněním požadavku Komise vyvolává riziko dalšího obcházení, a z toho pramenící nejistotu pro výrobní odvětví hliníkových fólií Unie.

(12)

Jak je vysvětleno v 8. bodě odůvodnění, odstranění uvedeného požadavku by nebránilo celním orgánům v provádění dodatečných kontrol s cílem ověřit, zda je v dokumentech uveden správný výrobce. Spíše by to celní orgány podpořilo v provádění dodatečných kontrol v případě pochybností, zda příslušná zásilka skutečně pochází od osvobozených společností. Kromě toho v minulosti nebyli osvobození vyvážející výrobci do praktik obcházení zapojeni, nevyrábějí dotčený výrobek a odběratelé konvertovaných hliníkových fólií jsou jiní než v případě dotčeného výrobku. Komise proto dospěla k závěru, že odstranění uvedeného požadavku na vystavení obchodní faktury nepředstavuje dodatečné riziko obcházení, a námitku zamítla.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení (EU) 2016/1036.

(14)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2016/1036 by měl být článek 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/271 příslušně změněn,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2017/271 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Konečné antidumpingové clo vztahující se na „všechny ostatní společnosti“, které je uloženo čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2384 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky, se tímto rozšiřuje na dovoz do Unie pro

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,007 mm a méně než 0,008 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111930), nebo

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,008 mm a nejvýše 0,018 mm a v rolích o šířce přesahující 650 mm, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111940), nebo

hliníkové fólie o tloušťce větší než 0,018 mm a méně než 0,021 mm, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 19 (kód TARIC 7607111950), nebo

hliníkové fólie o tloušťce nejméně 0,021 mm a nejvýše 0,045 mm, jsou-li nabízeny nejméně ve dvou vrstvách, bez ohledu na šířku rolí, ať už žíhané, či nikoli, v současnosti kódu KN ex 7607 11 90 (kódy TARIC 7607119045 a 7607119080).“

2)

V článku 1 se zrušuje odstavec 3.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost se zpětnou účinností ode dne 18. února 2017.

V Bruselu dne 30. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 925/2009 ze dne 24. září 2009 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Arménie, Brazílie a Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 262, 6.10.2009, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2384 ze dne 17. prosince 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých hliníkových fólií pocházejících z Brazílie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 332, 18.12.2015, s. 63).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271 ze dne 16. února 2017, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií (Úř. věst. L 40, 17.2.2017, s. 51).

(5)  Spojené věci C-7/56 a C-3/57 to C-7/57, Algera a další v. Assemblée commune, ECLI:EU:C:1957:7, s. 39.


ROZHODNUTÍ

1.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/20


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2214

ze dne 30. listopadu 2017,

kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/512/SZBP (1).

(2)

Rada má za to, že by omezující opatření uvedená v rozhodnutí 2014/512/SZBP neměla mít dopad na evropský kosmický průmysl.

(3)

Dne 1. října 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1764 (2). Uvedeným rozhodnutím byly zavedeny výjimky pro některé operace týkající se určitých pyrotechnických náloží uvedených ve Společném vojenském seznamu Evropské unie (3), jež jsou nezbytné pro použití u nosných raket provozovaných poskytovateli služeb nosných raket z členských států nebo usazenými v některém členském státě, nezbytné pro použití u nosných raket v rámci vesmírných programů Unie, jejích členských států nebo Evropské kosmické agentury, nebo nezbytné pro poskytování paliv družicím výrobci družic usazenými v některém členském státě.

(4)

Rada má za to, že by měly být povoleny určité operace týkající se hydrazinu uvedeného ve Společném vojenském seznamu Evropské unie, který je nezbytný pro moduly ExoMars Carrier Module a ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020.

(5)

Rozhodnutí 2014/512/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí 2014/512/SZBP se článek 2 mění takto:

1)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   Zákaz uvedený v odstavcích 1 a 3 se nepoužije na prodej, dodávky, převod nebo vývoz a na dovoz, nákup nebo přepravu hydrazinu (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší pro účely testování a letu modulu ExoMars Descent Module a letu modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020, a to za těchto podmínek:

a)

množství hydrazinu určeného k testování a letu modulu ExoMars Descent Module v rámci mise ExoMars 2020, vypočtené podle potřeb každé fáze této mise, nepřekročí celkovou hmotnost 5 000 kg během celého trvání mise;

b)

množství hydrazinu určeného k letu modulu ExoMars Carrier Module v rámci mise ExoMars 2020 nepřekročí celkovou hmotnost 300 kg.“;

2)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Zákaz uvedený v odstavci 2 se nevztahuje na poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb ani na poskytování financování nebo pomoci při financování týkajících se operací uvedených v odstavcích 5 a 5a.“;

3)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Operace uvedené v odstavcích 5, 5a a 6 podléhají předchozímu povolení příslušných orgánů členských států. Členské státy náležitě informují Radu o všech případech, kdy takové povolení udělí. Tyto informace zahrnují údaje o převedených množstvích a o konečném použití.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. listopadu 2017.

Za Radu

předsedkyně

K. SIMSON


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1764 ze dne 1. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 257, 2.10.2015, s. 42).

(3)  Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý rozhodnutím Rady dne 9. února 2015 (Úř. věst. C 129, 21.4.2015, s. 1).