ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 275

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
25. října 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU ( 1 )

9

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

25.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1940

ze dne 13. července 2017,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/1012 stanoví zootechnická a genealogická pravidla pro obchod s plemennými zvířaty a pro jejich vstup do Unie. Nařízení (EU) 2016/1012 se použije ode dne 1. listopadu 2018.

(2)

Článek 30 nařízení (EU) 2016/1012 stanoví pravidla pro vydávání, obsah a formu zootechnických osvědčení doprovázejících plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty („dále jen zootechnické osvědčení“). Stanoví, že pokud jsou prodávána plemenná zvířata zapsaná v plemenné knize vedené plemenářským spolkem a pokud tato plemenná zvířata mají být zapsána v jiné plemenné knize, musí tato plemenná zvířata doprovázet zootechnické osvědčení.

(3)

V čl. 30 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1012 je stanoveno, že zootechnická osvědčení mají obsahovat údaje stanovené v příslušných částech a kapitolách přílohy V uvedeného nařízení. Ustanovení čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 stanoví, že odchylně od čl. 30 odst. 6 uvedeného nařízení v případě čistokrevných plemenných koňovitých mají být informace stanovené v kapitole I části 2 přílohy V zmíněného nařízení uvedeny v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité a že mají být přijaty akty v přenesené pravomoci, pokud jde o obsah a formu takových identifikačních dokladů.

(4)

V kapitole I části 2 přílohy V nařízení (EU) 2016/1012 jsou stanovena pravidla týkající se informací, jež mají být uvedeny v zootechnickém osvědčení pro čistokrevné plemenné koňovité. Tyto informace mají zahrnovat informace o systému identifikace a individuální identifikační číslo přidělené čistokrevnému plemennému zvířeti v souladu s veterinárním právem Unie o identifikaci a registraci zvířat dotčených druhů.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (2) stanoví požadavky na vysledovatelnost pro chovaná suchozemská zvířata a zárodečné produkty. Článek 114 uvedeného nařízení stanoví, že provozovatelé, kteří chovají koňovité, musí zajistit, aby tato zvířata byla individuálně identifikována prostřednictvím jedinečného kódu, který se zaznamená do počítačové databáze uvedené ve zmíněném nařízení, a řádně vyplněného jednotného celoživotního identifikačního dokladu. Aby bylo zootechnické osvědčení prostřednictvím tohoto jednotného celoživotního identifikačního dokladu co nejvíce zjednodušeno, pokud jde o obsah a správní postup, stanovilo nařízení (EU) 2016/1012 přijetí aktů v přenesené pravomoci, pokud jde o formu a obsah jednotného celoživotního identifikačního dokladu pro koňovité.

(6)

Proto je nutné stanovit obsah a formu zootechnického osvědčení, jež má být obsaženo v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité, kterým mají být v souladu s čl. 114 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 koňovití identifikováni a jenž musí vždy doprovázet čistokrevné plemenné koňovité, mimo jiné když se s nimi obchoduje v rámci Unie.

(7)

Článek 31 nařízení (EU) 2016/1012 stanoví odchylky od podmínek týkajících se vydávání, obsahu a formy zootechnických osvědčení pro obchod s plemennými zvířaty. Stanoví, že jestliže jsou výsledky testování užitkovosti nebo genetického hodnocení veřejně dostupné na internetových stránkách, lze v zootechnickém osvědčení namísto uvedení těchto výsledků odkázat na zmíněné internetové stránky, kde se lze s těmito výsledky seznámit. Tato možnost by se měla odrážet v požadavcích na zootechnické osvědčení pro obchod s čistokrevnými plemennými koňovitými stanovených v tomto nařízení.

(8)

V části 3 přílohy I nařízení (EU) 2016/1012 se stanoví dodatečné požadavky na plemenářské spolky, které zakládají nebo vedou plemenné knihy čistokrevných plemenných koňovitých. V souladu s bodem 1 části 3 uvedené přílohy se čistokrevní plemenní koňovití zapíší do plemenné knihy pouze tehdy, pokud jejich identifikace zahrnuje potvrzení o zapuštění, a je-li to vyžadováno šlechtitelským programem, označení hříběte pod matkou. Odchylně od uvedeného pravidla může členský stát, nebo pokud tak sám rozhodne, jeho příslušný orgán vydat oprávnění plemenářskému spolku k zápisu do plemenné knihy, kterou sám vede, čistokrevných plemenných koňovitých, pokud byla tato zvířata identifikována pomocí jiné vhodné metody, která poskytuje nejméně stejnou úroveň jistoty jako potvrzení o zapuštění, jako je např. kontrola rodičovství založená na analýze DNA nebo analýza jejich krevních skupin, a to za předpokladu, že je toto oprávnění v souladu se zásadami stanovenými plemenářským spolkem, který vede plemennou knihu původu tohoto plemene.

(9)

S ohledem na požadavky stanovené v bodě 1 části 3 přílohy I nařízení (EU) 2016/1012 by se informace o potvrzení o zapuštění, o označení hříběte pod matkou a o výsledcích kontroly rodičovství měly odrážet v pravidlech týkajících se obsahu zootechnických osvědčení pro čistokrevné plemenné koňovité stanovených v tomto nařízení.

(10)

Aby se zajistila jedinečnost a kontinuita identifikace čistokrevných plemenných koňovitých a v souladu s požadavky stanovenými v bodě 1 písm. c) a v bodě 3 kapitoly I části 1 přílohy II nařízení (EU) 2016/1012, jedinečný kód stanovený v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 a jméno těchto plemenných zvířat by měly být uvedeny v zootechnickém osvědčení pro obchod jako součást identifikačních údajů.

(11)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 (3) vyžaduje, aby vydávající orgán včetně organizací a spolků, které zakládají nebo vedou plemenné knihy evidovaných koňovitých, přidělily každému koňovitému jedinečné životní číslo, jež v alfanumerickém kódu shrnuje informace o konkrétním koňovitém a databázi a zemi, ve které byly tyto informace poprvé zaznamenány. Jedinečné životní číslo musí být kompatibilní se systémem univerzálního životního čísla koňovitých (UELN).

(12)

Na zavedení systému univerzálního životního čísla koňovitých (UELN) se dohodly hlavní světové organizace pro chov koní a soutěže. Tento systém byl vyvinut z podnětu Světové federace chovu sportovních koní (WBFSH), Mezinárodního výboru pro plemenné knihy (ISBC), Světové organizace pro chov arabských plnokrevníků (WAHO), Evropské konference organizací pro chov arabských plnokrevníků (ECAHO), Conférence Internationale de l'Anglo-Arabe (CIAA), Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a Union Européenne du Trot (UET) a informace o tomto systému lze najít na internetových stránkách UELN (4).

(13)

O formě a obsahu individuálního identifikačního čísla uvedeného v bodě 3 kapitoly I části 1 přílohy II nařízení (EU) 2016/1012 nelze rozhodnout před přijetím aktů v přenesené pravomoci, jež stanoví podrobné požadavky na identifikační značky a metody identifikace, včetně jejich uplatňování a použití, v souladu s čl. 118 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429. V zootechnickém osvědčení by však měla být stanovena prázdná pole formuláře pro uvedení jedinečného životního čísla přiděleného čistokrevným plemenným koňovitým v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262.

(14)

Do 21. dubna 2021, což je den použitelnosti nařízení (EU) 2016/429, je část I zootechnického osvědčení stanoveného v příloze tohoto nařízení nepovinná, pokud jednotný celoživotní identifikační doklad pro koňovité obsahuje oddíl V vzorového identifikačního dokladu stanoveného v části 1 přílohy I nařízení (EU) 2015/262.

(15)

Toto nařízení by mělo být použitelné ode dne 1. listopadu 2018 v souladu s datem použitelnosti stanoveným v nařízení (EU) 2016/1012,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obsah a forma zootechnického osvědčení, jež je součástí jednotného celoživotního identifikačního dokladu pro čistokrevné plemenné koňovité, stanoveného v čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 („dále jen zootechnické osvědčení“), musí být prezentovány v podobě stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Části I a II zootechnického osvědčení musí být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro čistokrevné plemenné koňovité vydaném v souladu s čl. 114 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 a musí splňovat tyto požadavky:

a)

Část I tvoří oddíl jednotného celoživotního identifikačního dokladu, jenž má být stanoven v souladu s čl. 118 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/429;

b)

Část II je buď:

i)

součástí oddílu uvedeného v písmeni a) tohoto článku, přičemž v takovém případě musí být stanovena více než jedna stránka zobrazující uvedenou část II pro aktualizaci informací; nebo

ii)

pokud to povolí příslušný orgán v souladu s čl. 32 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012, připojena k jednotnému celoživotnímu identifikačnímu dokladu, přičemž v takovém případě musí být spojena s částí I uvedenou v písmenu a) tohoto článku uvedením individuálního identifikačního čísla uvedeného jako jedinečný kód v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429.

Článek 3

1.   Od 1. listopadu 2018 se oddíl V identifikačního dokladu vydávaného pro čistokrevné plemenné koňovité v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262 vyplní v souladu s čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení a případně pro účely čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012 doplní částí II zootechnického osvědčení podle čl. 2 písm. b) bodu ii) tohoto nařízení.

2.   Část II zootechnického osvědčení se přiloží k jednotnému celoživotnímu identifikačnímu dokladu vydanému v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262 a spojí se s osvědčením o původu, jak je stanoveno v oddílu V části 1 přílohy I uvedeného nařízení, uvedením jedinečného životního čísla definovaného v čl. 2 písm. o) uvedeného nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Úř. věst. L 59, 3.3.2015, s. 1).

(4)  http://www.ueln.net


PŘÍLOHA

Zootechnické osvědčení

pro obchod s čistokrevnými plemennými koňovitými (Equus caballus a Equus asinus) podle přílohy V části 2 kapitoly I nařízení (EU) 2016/1012

ČÁST I

1.

Název vydávajícího plemenářského spolku nebo příslušného orgánu

(uveďte kontaktní údaje a případně odkaz na internetové stránky, jsou-li k dispozici)

2.

Název plemenné knihy

3.

Název plemene

4.

Jméno a komerční jméno zvířete (1) a kód země narození (2)

5.1

Individuální identifikační číslo (3)

6.

Číslo v plemenné knize (5)

5.2

Jedinečné životní číslo (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Identifikace zvířete (1)  (6)

7.1

Kód odpovídače (1)

Čtecí systém (pokud nejde o ISO 11784) (1)

Čárový kód (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2

Alternativní metoda ověřování totožnosti (1)

8.

Datum narození zvířete

(ve formátu dd/mm/rrrr)

9.

Země narození zvířete

10.

Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (1) chovatele

11.

Původ (7)  (8)

11.1

Otec

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.1.1

Otec otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.1.1.1 (1)

Otec otcova otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

 

11.1.1.2 (1)

Matka otcova otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

11.1.1

Matka otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.1.2.1 (1)

Otec otcovy matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

11.1.2.2 (1)

Matka otcovy matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

11.2

Matka

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.2.1

Otec matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.2.1.1 (1)

Otec matčina otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

11.2.1.2 (1)

Matka matčina otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

11.2.2

Matka matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.2.2.1 (1)

Otec matčiny matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

11.2.2.2 (1)

Matka matčiny matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

12.1

Vydáno v

(uveďte místo vydání)

12.2

Dne

(uveďte datum vydání ve formátu dd/mm/rrrr)

 

12.3

Jméno a funkce podepisující osoby

(hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby  (9) oprávněné vydávajícím plemenářským spolkem nebo příslušným orgánem podepsat tuto část zootechnického osvědčení)

12.4

Podpis


ČÁST II

1.1

Individuální identifikační číslo (10)

1.2

Jedinečné životní číslo (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identifikace zvířete (12)

2.1

Kód odpovídače (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Čtecí systém (pokud nejde o ISO 11784) (13)

Čárový kód (13)

3.

Pohlaví

2.2

Alternativní metoda ověřování totožnosti (12)

4.

Třída hlavního oddílu plemenné knihy (13)

5.

Jméno (název), adresa a e-mailová adresa (13) majitele (16)

4.1

Název plemenné knihy (14)

4.2

Třída hlavního oddílu (15)

6.

Doplňkové informace (13)  (17)  (18)

6.1

Výsledky testování užitkovosti

6.2

Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne

(uveďte datum ve formátu dd/mm/rrrr)

6.3

Dědičné vady a dědičné zvláštnosti zvířete ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu

6.4

Systém ověření totožnosti a výsledek (13)  (19)  (20)

6.5

Výsledky kontroly rodičovství (13)  (19)  (21)

7.

Inseminace / přirozená plemenitba (22)  (23)

7.1

Datum (ve formátu dd/mm/rrrr)

7.2

Číslo potvrzení o zapuštění (24)

7.3

Identifikace samce-dárce

7.3.1

Individuální identifikační číslo (10)

7.3.2

Jedinečné identifikační číslo (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3

Systém ověření totožnosti a výsledek (13)  (19)  (20)

7.3.4

Výsledky kontroly rodičovství (13)

8.1

Vydáno v

(uveďte místo vydání)

8.2

Dne

(uveďte datum vydání ve formátu dd/mm/rrrr)

 

8.3

Jméno a funkce podepisující osoby

(hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby  (25) oprávněné vydávajícím plemenářským spolkem nebo příslušným orgánem podepsat tuto část osvědčení)

8.4

Podpis


(1)  Není-li relevantní, nevyplňujte.

(2)  Uveďte kód země, je-li vyžadován mezinárodními dohodami týkajícími se daného plemene.

(3)  Individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“.

(4)  Jedinečné životní číslo definované v čl. 2 písm. o) prováděcího nařízení (EU) 2015/262, je-li přiděleno v souladu s uvedeným nařízením.

(5)  Vyžadováno, pokud se liší od individuálního identifikačního čísla nebo jedinečného životního čísla přiděleného v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262.

(6)  Nevyžaduje se, je-li část I zootechnického osvědčení nedílnou součástí jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného plemenářským spolkem. Jestliže byl jednotný celoživotní identifikační doklad vydán v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262, uvede se jedinečné životní číslo definované v čl. 2 písm. o) uvedeného nařízení.

(7)  V případě potřeby uveďte další generace v bodě 11 části I.

(8)  Uveďte individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“. Není-li individuální identifikační číslo k dispozici nebo liší-li se od čísla, pod nímž je zvíře zapsáno v plemenné knize, uveďte číslo zapsané v plemenné knize.

(9)  Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku nebo příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012.

(10)  Individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“.

(11)  Jedinečné životní číslo definované v čl. 2 písm. o) prováděcího nařízení (EU) 2015/262, je-li přiděleno v souladu s uvedeným nařízením.

(12)  Nevyžaduje se, jestliže informace odpovídají informacím v části I bodě 7 a části I a II tvoří neoddělitelnou součást jediného celku a jsou obsažené v jednotném celoživotním identifikačním dokladu nebo k němu připojené. Jestliže byl jednotný celoživotní identifikační doklad vydán v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262, uvede se jedinečné životní číslo definované v čl. 2 písm. o) uvedeného nařízení.

(13)  Není-li relevantní, nevyplňujte.

(14)  Vyžadováno, pokud se liší od bodu 2 části I.

(15)  Nevyžaduje se, jestliže je tato informace uvedena v oddíle V identifikačního dokladu vydaného v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262.

(16)  Nevyžaduje se, jestliže je informace o majiteli k dispozici a aktualizována v jiných částech jednotného celoživotního identifikačního dokladu.

(17)  V případě potřeby připojte další listy.

(18)  Jsou-li tyto genetické informace dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést odkaz na zmíněné internetové stránky, pokud to povolí příslušný orgán v souladu s čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1012.

(19)  Na základě analýzy DNA nebo analýzy krevní skupiny.

(20)  Vyžadováno podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 u čistokrevných plemenných koňovitých používaných pro odběr spermatu pro umělou inseminaci. Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno plemenářskými spolky u čistokrevných plemenných koňovitých používaných k odběru oocytů a embryí.

(21)  Je-li vyžadováno šlechtitelským programem.

(22)  Vyžadováno u březích samic. Informace lze uvést v samostatném dokumentu.

(23)  Nehodící se škrtněte.

(24)  Není-li relevantní, uveďte výsledky kontroly rodičovství podle bodu 7.3.4.

(25)  Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku nebo příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012.


25.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1941

ze dne 24. října 2017,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 66/2010 stanoví obecné pokyny, pokud jde o podobu loga ekoznačky EU. Konkrétní pokyny mají být vydány v samostatném dokumentu po konzultaci příslušných subjektů v členských státech a Výboru pro ekoznačku Evropské unie.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 66/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA II

Podoba ekoznačky EU

Ekoznačka EU má tuto podobu:

 

Značka

Image

 

Dobrovolná značka s textovým polem (možnost hospodářského subjektu využít tohoto textového pole, přičemž se použije specifický text podle kritérií pro příslušnou skupinu produktů):

Image

 

Na produktu se rovněž uvede registrační číslo ekoznačky EU. Má tuto formu:

Image

přičemž xxxx označuje zemi registrace a yyy označuje skupinu produktů a zzzzz je číslo přidělené příslušným subjektem.

Další pokyny k navrhování a používání loga ekoznačky EU vydá Evropská komise po konzultaci s Výborem pro ekoznačku EU v samostatném dokumentu.