ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 269

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
19. října 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1897 ze dne 18. října 2017, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1898 ze dne 18. října 2017 o zápisu určitých názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Półtorak staropolski tradycyjny (ZTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTS) a Olej rydzowy tradycyjny (ZTS))

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1899 ze dne 18. října 2017 o zápisu názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ZTS) a Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ZTS))

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1900 ze dne 18. října 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Varaždinsko zelje (CHOP))

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1901 ze dne 18. října 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Danbo (CHZO))

10

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/1902 ze dne 18. října 2017, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 s cílem uvést dražby povolenek do souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 a zařadit na seznam dražební platformu jmenovanou Spojeným královstvím ( 1 )

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1903 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravků Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1904 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Huvepharma NV) ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1905 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený Lallemand SAS) ( 1 )

30

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1906 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako doplňkové látky pro odchov kuřat, kuřice a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Huvepharma NV) ( 1 )

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1907 ze dne 18. října 2017 o povolení přípravku z Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) jako doplňkové látky pro skot a ovce ( 1 )

36

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 ze dne 12. října 2017 o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku

39

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1909 ze dne 18. října 2017, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

44

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1910 ze dne 17. října 2017, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status území prostého brucelózy (B. melitensis) určitých oblastí Španělska, rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status území úředně prostého brucelózy skotu Kypru a některých regionů Španělska a pokud jde o status území úředně prostého enzootické leukózy skotu Itálie, a rozhodnutí 2005/779/ES, pokud jde o status území prostého vezikulární choroby prasat regionu Kampánie v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 6891)  ( 1 )

46

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 081/17/KOL ze dne 26. dubna 2017 o ukončení formálního vyšetřovacího řízení týkajícího se údajné státní podpory poskytnuté formou pronájmu pozemků a nemovitostí v oblasti Gufunes (Island) [2017/1911]

53

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ( Úř. věst. L 224, 21.8.2012 )

66

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1897

ze dne 18. října 2017,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

Dne 3. října 2017 označil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) čtyři plavidla podle odstavce 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).

(3)

Příloha XIV nařízení (EU) 2017/1509 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIV nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze XIV nařízení (EU) 2017/1509 se doplňují níže uvedená plavidla.

Plavidla označená podle odstavce 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017):

1.   Jméno: PETREL 8

Další informace

Číslo IMO: 9562233. Číslo MMSI: 620233000.

2.   Jméno: HAO FAN 6

Další informace

Číslo IMO: 8628597. Číslo MMSI: 341985000.

3.   Jméno: TONG SAN 2

Další informace

Číslo IMO: 8937675. Číslo MMSI: 445539000.

4.   Jméno: JIE SHUN

Další informace

Číslo IMO: 8518780. Číslo MMSI: 514569000.


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1898

ze dne 18. října 2017

o zápisu určitých názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Półtorak staropolski tradycyjny (ZTS), Dwójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Trójniak staropolski tradycyjny (ZTS), Czwórniak staropolski tradycyjny (ZTS), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ZTS), Kiełbasa myśliwska staropolska (ZTS) a Olej rydzowy tradycyjny (ZTS))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na článek 26 a čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 26 nařízení (EU) č. 1151/2012 předložilo Polsko názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ a „Kabanosy staropolskie“, aby mohly být zapsány do rejstříku zaručených tradičních specialit stanoveného v článku 22 nařízení (EU) č. 1151/2012 s výhradou názvu.

(2)

Do rejstříku zaručených tradičních specialit byly dříve zapsány názvy „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“, „Czwórniak“, „Kiełbasa jałowcowa“, „Kiełbasa myśliwska“, „Olej rydzowy“ a „Kabanosy“ (2) bez výhrady názvu v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 (3).

(3)

Po vnitrostátním námitkovém řízení podle čl. 26 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 byly názvy „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“ a „Czwórniak“ doplněny výrazem „staropolski tradycyjny“, názvy „Kiełbasa jałowcowa“ a „Kiełbasa myśliwska“ byly doplněny výrazem „staropolska“, název „Olej rydzowy“ byl doplněn výrazem „tradycyjny“, název „Kabanosy“ byl doplněn výrazem „staropolskie“. Doplněné výrazy označují tradiční povahu produktů v souladu s čl. 26 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012.

(4)

Předložení názvů „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ a „Kabanosy staropolskie“ bylo posouzeno Komisí a následně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie  (4).

(5)

Komise obdržela prohlášení o námitce, které se týká zápisu názvu „Kabanosy staropolskie“. Zápis tohoto názvu proto závisí na výsledku námitkového řízení, které se vede samostatně.

(6)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, pokud jde o jiné názvy, než je název „Kabanosy staropolskie“, musí být názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“ a „Olej rydzowy tradycyjny“ zapsány do rejstříku s výhradou názvu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ZTS), „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ZTS), „Olej rydzowy tradycyjny“ (ZTS) se zapisují do rejstříku s výhradou názvu.

Specifikace produktů ZTS „Półtorak“, ZTS „Dwójniak“, ZTS „Trójniak“, ZTS „Czwórniak“, ZTS „Kiełbasa jałowcowa“, ZTS „Kiełbasa myśliwska“ a ZTS „Olej rydzowy“ se považují za specifikaci ZTS „Półtorak staropolski tradycyjny“, ZTS „Dwójniak staropolski tradycyjny“, ZTS „Trójniak staropolski tradycyjny“, ZTS „Czwórniak staropolski tradycyjny“, ZTS „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, ZTS „Kiełbasa myśliwska staropolska“, resp. ZTS „Olej rydzowy tradycyjny“ podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 s výhradou názvu.

Názvy „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS), „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ZTS) označují produkty třídy 1.8 Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014, (5) názvy „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ZTS) a „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ZTS) označují produkty třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) podle téže přílohy, název „Olej rydzowy tradycyjny“ (ZTS) označuje produkt třídy 1.5 Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.) podle téže přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 729/2008 ze dne 28. července 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku zaručených tradičních specialit (Czwórniak (ZTS), Dwójniak (ZTS), Półtorak (ZTS), Trójniak (ZTS)) (Úř. věst. L 200, 29.7.2008, s. 6).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 379/2011 ze dne 18. dubna 2011 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kiełbasa jałowcowa (ZTS)) (Úř. věst. L 103, 19.4.2011, s. 2).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 382/2011 ze dne 18. dubna 2011 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kiełbasa myśliwska (ZTS)) (Úř. věst. L 103, 19.4.2011, s. 6).

Nařízení Komise (ES) č. 506/2009 ze dne 15. června 2009 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Olej rydzowy (ZTS)) (Úř. věst. L 151, 16.6.2009, s. 26).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1044/2011 ze dne 19. října 2011 o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kabanosy (ZTS)) (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 16).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1). Nařízení zrušené a nahrazené nařízením (EU) č. 1151/2012.

(4)  Úř. věst. C 188, 27.5.2016, s. 6.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1899

ze dne 18. října 2017

o zápisu názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit (Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ZTS) a Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ZTS))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na článek 26 a čl. 52 odst. 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1151/2012 předložila Česká republika názvy „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ a „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ s cílem umožnit jejich zápis s výhradou názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit uvedeného v článku 22 nařízení (EU) č. 1151/2012.

(2)

Názvy „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ a „Špekáčky“/„Špekačky“ byly již dříve zapsány (2) jako zaručená tradiční specialita bez výhrady názvu v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 (3).

(3)

Po vnitrostátním námitkovém řízení podle čl. 26 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 byl název „Lovecký salám“ doplněn o výraz „Tradiční“ a název „Lovecká saláma“ o výraz „Tradičná“, název „Špekáčky“ byl doplněn o výraz „Tradiční“ a název „Špekačky“ o výraz „Tradičné“. Doplněné výrazy označují tradiční povahu produktů v souladu s čl. 26 odst. 1 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012.

(4)

Žádost o zápis názvů „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ a „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ do rejstříku byla posouzena Komisí a následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (4).

(5)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, měly by být názvy „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ a „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ zapsány do rejstříku s výhradou názvu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvy „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ (ZTS) a „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ (ZTS) se tímto zapisují do rejstříku s výhradou názvu.

Specifikace zaručené tradiční speciality „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ a zaručené tradiční speciality „Špekáčky“/„Špekačky“ se považují za specifikace podle článku 19 nařízení (EU) č. 1151/2012 zaručené tradiční speciality s výhradou názvu „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ a zaručené tradiční speciality s výhradou názvu „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“.

Názvy uvedené v prvním pododstavci označují produkty třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (5).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 160/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ (ZTS)) (Úř. věst. L 47, 22.2.2011, s. 7).

Nařízení Komise (EU) č. 158/2011 ze dne 21. února 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Špekáčky“/„Špekačky“ (ZTS)) (Úř. věst. L 47, 22.2.2011, s. 3).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality (Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1). Nařízení zrušené a nahrazené nařízením (EU) č. 1151/2012.

(4)  Úř. věst. C 167, 11.5.2016, s. 21.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1900

ze dne 18. října 2017

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Varaždinsko zelje (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 byla žádost Chorvatska o zápis názvu „Varaždinsko zelje“ jako chráněného označení původu zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

„Varaždinsko zelje“ je zelí pocházející z autochtonní uchovávané odrůdy „Varaždinski kupus“ (Brassica oleracea var. capitata f. alba), jež se produkuje ve správních hranicích Varaždinské župy v Chorvatsku.

(3)

Dne 7. října 2015 obdržela Komise oznámení o námitce, které zaslalo Slovinsko. Dne 4. prosince 2015 obdržela Komise související odůvodněné prohlášení o námitce.

(4)

Vzhledem k tomu, že Komise shledala námitku přípustnou, vyzvala dopisem ze dne 28. ledna 2016 Chorvatsko a Slovinsko, aby během tří měsíců zahájily náležité konzultace v zájmu dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.

(5)

Na žádost žadatele byla lhůta pro konzultaci prodloužena o další tři měsíce.

(6)

Mezi stranami k dohodě nedošlo. O příslušných konzultacích vedených mezi chorvatskou a slovinskou stranou byla Komise řádně informována. Komise by proto měla s přihlédnutím k výsledkům těchto konzultací přijmout rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.

(7)

V souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1151/2012 namítající strany tvrdily, že zápis názvu „Varaždinsko zelje“ jako chráněného označení původu je v rozporu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 a ohrozil by existenci totožného názvu produktu, který byl v souladu s právními předpisy na trhu po dobu již více než pěti let před datem zveřejnění podle čl. 50 odst. 2 písm. a).

(8)

Název produktu „Varaždinsko zelje“ je údajně v rozporu s homonymním názvem odrůdy zelí, jež je zapsána do rejstříku od roku 1967. Odrůda „Varaždinski“ byla zapsána do seznamu domácích nebo domestikovaných cizích odrůd osiv druhů zemědělských rostlin Socialistické federativní republiky Jugoslávie v roce 1967. V roce 1989 byla zapsána do téhož seznamu jako „Varaždinski kupus/Varaždinsko zelje“. V současné době je tato odrůda uvedena v seznamu všech států, které vznikly po rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Republika Slovinsko zapsala odrůdu „Varaždinski“/„Varaždinsko“ po vyhlášení nezávislosti. Jak chorvatská odrůda „Varaždinski kupus“, tak slovinské odrůdy „Varaždinsko 2“ a „Varaždinsko 3“ jsou uvedeny ve Společném katalogu odrůd druhů zeleniny Evropské unie.

(9)

Podle strany podávající námitku je produkt pocházející z těchto odrůd znám jako „Varaždinsko zelje“ ve Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Bývalé jugoslávské republice Makedonii a Černé Hoře. V Republice Slovinsko se varaždinské zelí údajně produkuje již více než 75 let. Zejména produkce čerstvého varaždinského zelí uváděná ve Slovinsku na trh se odhaduje zhruba na 2 800–4 000 tun ročně.

(10)

Podle názoru strany podávající námitku by zápis produktu „Varaždinsko zelje“ do rejstříku mohl být pro slovinské spotřebitele zavádějící, neboť producenti a spotřebitelé v Republice Slovinsko nespojují produkt „Varaždinsko zelje“ s původem či územím uvedenými v bodě 4 jednotného dokumentu, ale především s kvalitou a s tím, že je vhodné k nakládání.

(11)

Strana podávající námitku tvrdí, že zápis navrhovaného názvu do rejstříku by ohrozil existenci totožného slovinského názvu „Varaždinsko zelje“, kterým se označuje odrůda uváděná v souladu s právními předpisy na trh Republiky Slovinsko. Zápisem navrhovaného názvu by producenti zelí „Varaždinsko zelje“ v Republice Slovinsko utrpěli hospodářské škody, neboť by museli zastavit jeho produkci. Dalším důsledkem by rovněž bylo ohrožení produkce osiv dvou slovinských odrůd zelí zapsaných ve společném katalogu Evropské unie (Varaždinsko 2 a Varaždinsko 3), protože produkt z těchto osiv se v Slovinsku prodává jako varaždinské zelí.

(12)

Komise posoudila argumenty v odůvodněných prohlášeních o námitce a v informacích, které byly Komisi poskytnuty a jež se týkají konzultací mezi zúčastněnými stranami, a dospěla k závěru, že název „Varaždinsko zelje“ by měl být zapsán jako CHOP.

(13)

Požadavky na zápis produktu „Varaždinsko zelje“ do rejstříku jako CHOP jsou splněny. Produkt se vyznačuje vlastnostmi (především vysokým obsahem fenolu a flavonoidů, vysokým obsahem sušiny a mimořádně vysokým obsahem cukru), které jsou z velké části výsledkem působení přírodních a lidských faktorů v jedinečném zeměpisném prostředí. Vysoký obsah sušiny a mimořádně vysoký podíl cukru v produktu „Varaždinsko zelje“ jsou důsledkem způsobu produkce, konkrétně skutečnosti, že produkt díky odolnosti vůči nízkým teplotám zůstává na poli až do pozdního podzimu. Vysoký celkový obsah fenolů a flavonoidů v produktu „Varaždinsko zelje“ vyplývá z genetických vlastností a environmentálních a pěstebních podmínek. „Varaždinsko zelje“ se produkuje výhradně z osiva uchovávané odrůdy „Varaždinski kupus“ zapsané v registru odrůd EU. Výraz „uchovávaná odrůda“ znamená, že osivo se produkuje pouze ve vymezené zeměpisné oblasti a nikde jinde.

(14)

Pokud jde o tvrzení týkající se zavádějící povahy názvu, má Komise za to, že název odkazuje na oblast, v níž se zelí produkuje. Sám o sobě nemůže spotřebitele o původu produktu klamat.

(15)

Pokud jde o tvrzení, že název, který má být zapsán, je homonymní názvu dvou zapsaných odrůd zelí, a že jeho zápisem se ohrozí existence produktu pocházejícího z těchto odrůd, jenž je znám pod názvem „Varaždinsko zelje“ ve Slovinsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Bývalé jugoslávské republice Makedonii a Černé hoře, má Komise za to, že v případě produktu uváděného na trh ve Slovinsku výraz „Varaždinsko“ používaný jako přívlastek k výrazu „zelie“ (slovinsky zelí) pouze označuje odrůdu zelí. Z názvu „Varaždinsko zelje“, jenž se ve Slovinsku používá, vyplývá, že produkt představuje zelí odrůdy Varaždinsko. Nenašel se žádný důkaz, že by se název používal v jiné souvislosti než v souvislosti s odrůdou zelí. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na to, že výraz „Varaždinsko“ splňuje v první řadě funkci označení odrůdy, se Komise domnívá, že není vhodné poskytnout přechodné období pro užívání slovinského názvu „Varaždinsko zelje“ jako takového.

(16)

Používání názvů odrůd Varaždinsko 2 a Varaždinsko 3 zapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zeleniny Evropské unie na etiketách je nadále povoleno bez časového omezení u osiv a zelí vyprodukovaných mimo zeměpisnou oblast. V souladu s článkem 42 nařízení (EU) č. 1151/2012, aniž je dotčen zápis názvu „Varaždinsko zelje“ jako CHOP, lze názvy Varaždinsko 2 a Varaždinsko 3 používat na etiketách za předpokladu splnění v článku uvedených podmínek. Především u zelí by na etiketě měla být jednoznačně uvedena země původu bez jakékoliv zmínky o Chorvatsku. Taková úprava bude zároveň zárukou správných informací pro spotřebitele, pokud jde o produkt uváděný na trh se zapsaným CHOP.

(17)

Na základě výše uvedených skutečností by tedy název „Varaždinsko zelje“ měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Varaždinsko zelje“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

V případech, kdy se výraz „Varaždinsko“ v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012 používá na etiketách ve významu označujícím odrůdu zelí, musí se země původu uvádět ve stejném zorném poli, přičemž velikost písma musí být stejná jako u názvu.

V takových případech se zakazuje na etiketách používat jakékoli vlajky, symboly, znaky nebo jiná grafická znázornění, pokud hrozí, že uvedou spotřebitele v omyl, zejména pokud jde o vlastnosti, původ nebo zemi původu produktu.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 223, 8.7.2015, s. 7.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1901

ze dne 18. října 2017

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Danbo (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. ledna 2013 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 1151/2012. Bylo jím zrušeno a nahrazeno nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (2).

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla v Úředním věstníku Evropské unie  (3) zveřejněna žádost Dánska o zápis názvu „Danbo“ jako chráněného zeměpisného označení (CHZO).

(3)

Rakousko, Argentina spolu s argentinským svazem mlékárenského průmyslu (Centro de la Industria Lechera), Austrálie společně s australským svazem mlékárenského průmyslu (Daily Australia), Nový Zéland s novozélandským mlékárenským svazem (Dairy Companies Association of New Zealand), Uruguay, úřad představitele Spojených států pro obchod (Office of the United States Trade Representative), jakož i konsorcium Spojených států pro obecné názvy potravin (Consortium for Common Food Names) vznesly podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 proti zápisu námitky. Tyto námitky byly podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení shledány přípustnými s výjimkou námitky Rakouska, kterou Komise neobdržela ve stanovené lhůtě.

(4)

Námitky se týkaly nedodržení podmínek stanovených v článku 2 nařízení (ES) č. 510/2006, který byl nahrazen článkem 5 nařízení (EU) č. 1151/2012, a zejména argumentovaly, že produkt „Danbo“ nemá specifickou jakost, pověst ani jiné vlastnosti, které lze přičíst zeměpisnému původu. Namítající strany jsou také toho názoru, že název „Danbo“ nelze považovat za tradiční nezeměpisné označení a že neexistují žádné výjimečné okolnosti, které by odůvodňovaly označení celého dánského území za vymezenou zeměpisnou oblast. Dále tvrdily, že název „Danbo“ se stal druhovým názvem, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 510/2006, který byl nahrazen čl. 6 odst. 1 a článkem 41 nařízení (EU) č. 1151/2012. V této souvislosti poukázaly na to, že na produkt „Danbo“ se od roku 1966 vztahuje norma ze sbírky Codex Alimentarius a že byl rovněž zařazen do přílohy B streské dohody z roku 1951. O druhové povaze názvu podle nich svědčí fakt, že „Danbo“ má též vlastní položku v celním sazebníku. V námitkách je kromě toho zmíněna důležitost výroby a konzumace produktu „Danbo“ v několika členských zemích EU i zemích mimo EU, přičemž některé z nich pro něj mají zvláštní právní normu.

(5)

Dopisy ze dne 18. září 2012 v souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení (ES) č. 510/2006 Komise vyzvala zúčastněné strany, aby zahájily příslušná jednání.

(6)

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebylo dosaženo dohody, měla by Komise postupem podle čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 přijmout rozhodnutí.

(7)

Pokud jde o námitku, že název „Danbo“ není v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 510/2006, který byl nahrazen článkem 5 nařízení (EU) č. 1151/2012, je třeba poznamenat, že příslušné platné ustanovení nepovažuje zemi za výjimečný případ pro zeměpisné označení. Stejně tak se již nevyžaduje uznání, zda „Danbo“ je či není „tradičním nezeměpisným označením“. Žádost o zápis názvu „Danbo“ jako CHZO je ve skutečnosti podána na základě jeho pověsti, kterou lze přičíst jeho zeměpisnému původu ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012 a která je podrobně popsána ve zveřejněném jednotném dokumentu a ve specifikaci produktu. Namítající strany neposkytly relevantní argumentaci, která by uvedený popis zpochybňovala.

(8)

Namítající strany předložily několik důkazů, z nichž údajně vyplývá, že předmětný název je druhové povahy. Nicméně skutečnost, že na název „Danbo“ se vztahuje konkrétní norma ze sbírky Codex Alimentarius a že název byl zařazen do přílohy B streské dohody, neznamená, že se daný název stal automaticky druhovým. Jak uvedl Soudní dvůr ve své ustálené judikatuře, kódy celního sazebníku se týkají celních otázek, a nejsou tudíž relevantní v případě práv duševního vlastnictví. Kromě toho omezené množství údajů, které byly poskytnuty zejména o výrobě produktu „Danbo“ mimo Evropskou unii, není relevantní vzhledem k zásadě teritoriality vyplývající z nařízení (EU) č. 1151/2012, podle níž musí být možná druhová povaha názvu posuzována vzhledem k území Unie. Vnímání tohoto názvu mimo Evropskou unii a případná existence souvisejících regulačních výrobních norem ve třetích zemích není považována v rámci tohoto rozhodnutí za relevantní.

(9)

Během námitkového řízení nebyl poskytnut žádný důkaz o dovozu takového druhu sýra ze třetích zemí do Evropské unie. V důsledku toho neexistují důvody pro přechodné období podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012, které se poskytuje určitým výrobcům ve třetích zemích.

(10)

Souvislost mezi Dánskem a názvem „Danbo“ je založena na dobré pověsti. Dánsko předložilo vysoký počet odborných publikací a referencí, které prokazují, že mezi Dánskem a názvem „Danbo“ existuje souvislost založená na pověsti. Jeho pověst dále potvrzuje prezentace produktu na veletrzích a účast na soutěžích na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a velké množství ocenění, která získal.

(11)

Pokud jde o území EU, produkt „Danbo“ se vyrábí především v Dánsku a na trh je uváděn rovněž hlavně v Dánsku.

(12)

Dánsko poskytlo nesporné důkazy, že konzumace a znalost produktu „Danbo“ se silně soustředí na jeho území a že drtivá většina dánských spotřebitelů uznává přetrvávající souvislost produktu s Dánskem. Mimo Dánsko je povědomí o tomto sýru velmi malé. Z důvodu této neznalosti nelze „Danbo“ považovat za druhový název.

(13)

Na základě výše uvedených skutečností by tedy název „Danbo“ měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Danbo“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.3 Sýry uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (4).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. C 29, 2.2.2012, s. 14.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/13


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1902

ze dne 18. října 2017,

kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 s cílem uvést dražby povolenek do souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 a zařadit na seznam dražební platformu jmenovanou Spojeným královstvím

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 3d odst. 3 a čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 (2) stanoví pravidla pro harmonogram, správu a jiné aspekty dražeb povolenek v souladu se směrnicí 2003/87/ES. Především nařízení (EU) č. 1031/2010 stanoví objem povolenek, které se mají každý rok dražit. Nařízení (EU) č. 1031/2010 tak zajištuje, aby dražba povolenek byla dobře fungujícím procesem. V současné době ji provádí společná dražební platforma pro 25 členských států a malý počet alternativních platforem.

(2)

Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 (3) má být v roce 2018 vytvořena rezerva tržní stability (dále jen „rezerva“), která začne fungovat od 1. ledna 2019. V souladu s předem definovanými pravidly tohoto rozhodnutí se objem povolenek umisťuje do rezervy nebo uvolňuje z rezervy, čímž se upravuje objem povolenek, který má být vydražen v průběhu dvanáctiměsíčního období začínajícího 1. září daného roku. Pravidla fungování rezervy jsou potřebná k řešení situací, kdy celkový počet povolenek v oběhu pro předchozí rok, který Komise zveřejní 15. května daného roku, překračuje předem definované rozpětí. V prvním roce uplatňování rezervy se první úprava objemu dražených povolenek provádí od 1. ledna do 1. září 2019.

(3)

Rozhodnutí (EU) 2015/1814 také ustanoví, aby 900 miliónů povolenek, které mělo být původně navráceno do oběhu v letech 2019 a 2020, jak stanoví nařízení Komise (EU) č. 176/2014 (4), se už dražit nebude, ale bude umístěno do rezervy. Kromě toho rozhodnutí (EU) 2015/1814 stanoví, aby povolenky, které nebyly přiděleny z rezervy pro nové účastníky trhu nebo ty, které nebyly přiděleny zařízením z důvodu jejich uzavření nebo částečného ukončení provozu v souladu s čl. 10a odst. 7, 19 a 20 směrnice 2003/87/ES, se v roce 2020 umístí do rezervy a nebudou se dražit.

(4)

Podle rozhodnutí (EU) 2015/1814 se kalendáře dražeb společných dražebních platforem a případně alternativních dražebních platforem upraví tak, aby zohledňovaly objem povolenek, které se umístí do rezervy nebo se z ní uvolní.

(5)

Za účelem zajištění jistoty a jasnosti pro účastníky trhu ohledně objemu povolenek, které se mají být draženy alespoň v dvanáctiměsíčním období, by se změny dražebního kalendáře pro daný rok, které vychází z uplatňování rozhodnutí (EU) 2015/1814, měly provádět společně se stanovením a zveřejněním dražebníhokalendáře pro následující rok. Aby se navíc zajistilo bezproblémové provádění úprav objemu dražených povolenek, a předešlo se tak negativním dopadům na dražby, účastníci trhu by měli být včas informováni o dopadu rozhodnutí (EU) 2015/1814 na objem dražených povolenek pro příštích 12 měsíců. V souladu s tím by příslušné změny dražebních kalendářů na daný rok a dražebních kalendářů pro následující rok měly být zveřejněny s dostatečným předstihem před 1. zářím daného roku, kdy se začnou uplatňovat příslušné úpravy objemu dražených povolenek.

(6)

Ustanovení čl. 1 odst. 5 a 8 rozhodnutí (EU) 2015/1814 obsahuje výjimky z obecných pravidel pro fungování rezervy, týkající se 10 % z celkového množství povolenek určených pro dražbu, které se rozdělí mezi některé členské státy za účelem solidarity v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES. Z tohoto důvodu se podíly povolenek členských států, které mají být daný rok draženy, stanoví v souladu s ustanoveními čl. 1 odst. 5 druhého pododstavce a čl. 1 odst. 8 rozhodnutí (EU) 2015/1814, pokud jde o specifická pravidla určující podíly členských států, na umisťování povolenek do rezervy do konce roku 2025 a následujícím uvolňování povolenek z rezervy.

(7)

Ustanovení čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010 obsahuje neúplný výčet nedůvěrných informací určených ke zveřejnění na vyhrazené aktuální internetové stránce dražeb, kterou spravuje příslušná dražební platforma. Seznam osob, které získaly povolení k podávání nabídek při dražbách, by měl být považován za nedůvěrnou informaci související s dražbami na příslušné dražební platformě.

(8)

Nařízení (EU) č. 1031/2010 obsahuje několik nesrovnalostí vyplývajících z předchozích změn uvedeného nařízení, které by měly být opraveny. Obzvláště čl. 10 odst. 3 by měl být změněn, aby se upřesnilo, že výpočet objemu povolenek, které se každý rok draží, zohledňuje veškeré úpravy podle článků 24 a 27 směrnice 2003/87/ES. Nařízení Komise (EU) č. 1143/2013 (5) zavedlo do nařízení (EU) č. 1031/2010 pravidlo, že subjekt může být jmenován dražební platformou, pouze pokud má povolení jakožto regulovaný trh, jehož organizátor organizuje sekundární trh s povolenkami nebo deriváty povolenek. Pro zajištění souladu s tímto pravidlem je nutné změnit články 19, 20 a 35 nařízení (EU) č. 1031/2010.

(9)

V souladu s čl. 30 odst. 4 nařízení (EU) č. 1031/2010 oznámilo dne 18. února 2011 Spojené království Komisi rozhodnutí neúčastnit se společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení a jmenovat svou vlastní dražební platformu.

(10)

Dne 30. dubna 2012 oznámilo Spojené království Komisi úmysl jmenovat ICE Futures Europe (dále jen „ICE“) dražební platformou podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010. Podmínky jmenování a platné podmínky pro ICE jako dražební platformu pro Spojené království v období od 10. listopadu 2012 do 9. listopadu 2017 byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 1042/2012 (6) v příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010.

(11)

Dne 16. listopadu 2016 oznámilo Spojené království Komisi úmysl jmenovat ICE Futures Europe svou druhou dražební platformou podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010. V rámci oznámení zůstávají podmínky a požadavky týkající se jmenování ICE stejné jako podmínky a požadavky oznámené dne 30. dubna 2012 a burzovní pravidla ICE platná pro dražby byla změněna tak, aby byl zajištěn jejich soulad s podmínkami a povinnostmi pro uvedení ICE na seznamu v příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010, v souladu s bodem 6 řádku uvádějícího povinnosti v tabulce Dražební platformy jmenované Spojeným královstvím, kterou uvedená příloha obsahuje. Kromě toho Spojené království na žádost Komise poskytlo další informace a vysvětlení, které oznámení odpovídajícím způsobem doplnily.

(12)

Aby bylo zajištěno, že navrhované jmenování ICE druhou dražební platformou Spojeného království podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1031/2010 a především burzovní pravidla ICE budou vyhovovat požadavkům uvedeného nařízení a budou v souladu s druhým pododstavcem čl. 10 odst. 4 druhým pododstavcem směrnice 2003/87/ES,je vhodné rozšířit podmínky a povinnosti vztahující se na ICE stanovené v příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010 i na uvedení ICE na seznamu jakožto druhé alternativní dražební platformy Spojeného království společně s úpravami potřebnými k dosažení cíle s ohledem na specifické podmínky provádění, které jsou v platných burzovních pravidlech ICE stanovené.

(13)

Nařízení (EU) č. 1031/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1031/2010 se mění takto:

1)

Článek 10 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

první a druhý pododstavec se nahrazují tímto:

„2.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v letech 2013 a 2014, odpovídá množství povolenek určenému podle článků 9 a 9a uvedené směrnice pro příslušný kalendářní rok po odečtení bezplatně přidělených povolenek stanovených v čl. 10a odst. 7 a čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice a po odečtení poloviny celkového objemu povolenek dražených v roce 2012.

Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v každém kalendářním roce v období 2015–2018, odpovídá množství povolenek určenému podle článků 9 a 9a uvedené směrnice pro příslušný kalendářní rok po odečtení bezplatně přidělených povolenek stanovených v čl. 10a odst. 7 a čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice.“;

ii)

pátý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy od roku 2019, odpovídá množství povolenek stanovenému v souladu s čl. 10 odst. 1 a 1a uvedené směrnice.“;

iii)

devátý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčeno rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 (*1), při určování objemu povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v posledním roce každého obchodovacího období, se zohlední ukončení provozu zařízení podle čl. 10a odst. 19 uvedené směrnice, úprava množství bezplatných povolenek podle čl. 10a odst. 20 uvedené směrnice a povolenky v rezervě pro nové účastníky na trhu stanovené v čl. 10a odst. 7 uvedené směrnice.

(*1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1).“;"

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v každém kalendářním roce počínaje rokem 2013, vychází z přílohy I a z určení předpokládaného množství povolenek, které mají být draženy, a ze zveřejnění tohoto množství Komisí podle čl. 10 odst. 1 uvedené směrnice nebo z poslední změny původního předpokladu Komise zveřejněného do 31. ledna předchozího roku, přičemž se případně zohlední rozhodnutí (EU) 2015/1814 a v co největší míře veškeré přechodně přidělené bezplatné povolenky odečtené nebo určené k odečtení podle čl. 10c odst. 2 směrnice 2003/87/ES od množství povolenek, které by jinak daný členský stát vydražil podle čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice, jakož i jakákoliv úprava podle článků 24 a 27 uvedené směrnice.

Aniž je dotčeno rozhodnutí (EU) 2015/1814, veškeré následné změny objemu povolenek, které mají být draženy v daném kalendářním roce, se zohlední v objemu povolenek, které mají být draženy v následujícím kalendářním roce.“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Aniž je dotčen čl. 10a odst. 7 směrnice 2003/87/ES, odpovídá podíl povolenek každého členského státu, které mají být draženy a na které se vztahuje kapitola III uvedené směrnice, na daný kalendářní rok podílu určenému v souladu s čl. 10 odst. 2 téže směrnice, přičemž se zohlední jakékoliv bezplatné povolenky přechodně přidělené daným členským státem v daném kalendářním roce podle článku 10c směrnice 2003/87/ES a jakékoliv povolenky, které má daný členský stát dražit v témže kalendářním roce podle článku 24 uvedené směrnice, jakož i povolenky, které se mají umístit do rezervy tržní stability nebo z této rezervy uvolnit podle čl. 1 odst. 5 druhého pododstavce a čl. 1 odst. 8 rozhodnutí (EU) 2015/1814.“

2)

V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení určují a zveřejňují nabídková okna, jednotlivé objemy, data dražeb, jakož i dražený produkt, data platby a dodání povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v jednotlivých dražbách plánovaných na každý kalendářní rok, do 30. června předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu, a to po předchozí poradě s Komisí a získání jejího stanoviska. Příslušné dražební platformy ke stanovisku Komise v co nejvyšší míře přihlédnou.“

3)

V článku 14 se odstavec 1 mění takto:

a)

písmeno k) se nahrazuje tímto:

„k)

potřeba, aby dražební platforma zabránila dražbě, která je v rozporu s tímto nařízením nebo směrnicí 2003/87/ES;“

b)

doplňuje se nové písmeno l), které zní:

„l)

potřebné úpravy podle rozhodnutí (EU) 2015/1814, které se určí a zveřejní do 15. července daného roku nebo co nejdříve po tomto datu.“

4)

Článek 19 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členové nebo účastníci sekundárního trhu organizovaného dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, kteří jsou způsobilými osobami podle čl. 18 odst. 1 nebo 2, získají povolení k přímému podávání nabídek při dražbách, které uvedená dražební platforma koná, bez dalších požadavků, jež se na získání povolení vztahují, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

požadavky pro udělení povolení členovi nebo účastníkovi k obchodování povolenek na sekundárním trhu, jenž je organizován dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, nejsou méně přísné než požadavky uvedené v odstavci 2 tohoto článku;

b)

dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 obdrží všechny dodatečné informace potřebné k ověření toho, zda byly splněny požadavky uvedené v odstavci 2 tohoto článku, jež doposud ověřeny nebyly.“;

b)

v odstavci 2 se zrušuje druhý pododstavec.

5)

V čl. 20 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členové nebo účastníci sekundárního trhu organizovaného příslušnou dražební platformou, kteří splňují požadavky čl. 19 odst. 1, získají povolení k podávání nabídek, aniž by o ně museli žádat podle prvního pododstavce tohoto odstavce.“

6)

V čl. 30 odst. 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

podrobná provozní pravidla, jimiž se má řídit dražební proces, který bude dražební platformou/dražebními platformami, již/jež navrhuje jmenovat, pořádán, včetně smluvních ustanovení o jmenování příslušné dražební platformy a včetně systému/systémů zúčtování nebo systému/systémů vypořádání k ní připojených s uvedením podmínek, jimiž se řídí struktura a výše poplatků, správa zajištění, platba a dodání;“.

7)

Článek 32 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných dražební platformou jmenovanou podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, není větší než 20 milionů povolenek a menší než 3,5 milionu povolenek kromě případů, kdy celkový objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, jenž má být vydražen jmenujícím členským státem, je v daném kalendářním roce menší než 3,5 milionu; v takovém případě se povolenky draží v jedné dražbě za kalendářní rok. Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných uvedenými dražebními platformami, však nesmí být nižší 1,5 milionu povolenek v příslušných dvanáctiměsíčních obdobích, kdy se počet povolenek odečte od objemu povolenek určených k dražbě podle čl. 1 odst. 5 rozhodnutí (EU) 2015/1814.“;

b)

v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„4.   Dražební platformy jmenované podle čl. 30 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení určují a zveřejňují nabídková okna, jednotlivé objemy, data dražeb, jakož i dražený produkt, data platby a dodání povolenek, které mají být draženy v jednotlivých dražbách v každém roce a na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, do 31. října předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu a povolenky, na které se vztahuje kapitola III uvedené směrnice, do 15. července předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu. Dotyčné dražební platformy určují a zveřejňují informace až poté, co určení a zveřejnění podle čl. 11 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení provedou dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, byly-li takové dražební platformy již jmenovány. Dotyčné dražební platformy určují a zveřejňují informace až poté, co konzultovaly Komisi a získaly její stanovisko. Příslušné dražební platformy ke stanovisku Komise v co nejvyšší míře přihlédnou.“

8)

V článku 35 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Dražby se konají pouze na dražební platformě, která má povolení jakožto regulovaný trh, jehož organizátor organizuje sekundární trh s povolenkami nebo deriváty povolenek.“

9)

V čl. 60 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Všechny právní předpisy, návody, pokyny, formuláře, dokumenty a oznámení včetně kalendáře dražeb a veškerých jiných nedůvěrných informací souvisejících s dražbami na příslušné dražební platformě, včetně seznamu osob, které získaly povolení k podávání nabídek při dražbách, veškerá rozhodnutí včetně rozhodnutí podle článku 57, která ukládají maximální velikost nabídky a veškerá jiná nápravná opatření nezbytná ke zmírnění skutečného nebo potenciálního zjevného rizika praní peněz, financování terorismu, trestné činnosti nebo zneužití trhu na této dražební platformě, se zveřejňují na vyhrazené aktuální internetové stránce dražeb, kterou spravuje příslušná dražební platforma.“

10)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

11)

Příloha IV se nahrazuje zněním v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 176/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 zejména s cílem stanovit objem povolenek na emise skleníkových plynů, které se mají dražit v období 2013–20 (Úř. věst. L 56, 26.2.2014, s. 11).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1143/2013 ze dne 13. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, zejména s cílem uvést na seznam dražební platformu, kterou jmenuje Německo (Úř. věst. L 303, 14.11.2013, s. 10).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 1042/2012 ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 a na seznam se zařazuje dražební platforma jmenovaná Spojeným královstvím (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 19).


PŘÍLOHA I

V příloze III nařízení (EU) č. 1031/2010 se doplňuje nová část 4, která zní:

„Dražební platformy jmenované Spojeným královstvím

4

Dražební platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Právní základ

Čl. 30 odst. 1

 

Jmenovací období

Nejdříve od 10. listopadu 2017 a nejpozději do 9. listopadu 2022, aniž je dotčen čl. 30 odst. 5 druhý pododstavec.

 

Definice

Pro účely podmínek a povinností vztahujících se na ICE se použijí tyto definice:

a)

„burzovními pravidly ICE“ se rozumí předpisy ICE (ICE Regulations), včetně smluvních pravidel a postupů týkajících se ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT a ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)

„členem burzy“ se rozumí člen definovaný v oddíle A.1 burzovních pravidel ICE;

c)

„klientem“ se rozumí klient člena burzy, jakož i klienti jeho klientů v řetězci, který usnadňuje přístup osob k podávání nabídek a jedná jménem nabízejících.

 

Podmínky

Povolení k dražbám nesmí záviset na členství na burze nebo účastnictví na sekundárním trhu organizovaném ICE nebo jakýmkoli jiným obchodním místem provozovaným ICE nebo jakoukoli třetí stranou.

 

Povinnosti

1.

ICE vyžaduje, aby každé rozhodnutí, které se týká udělení povolení k podávání nabídek v dražbách, zrušení nebo pozastavení tohoto povolení, bez ohledu na to, zda se toto rozhodnutí týká pouze povolení k podávání nabídek v dražbě nebo povolení k podávání nabídek v dražbách a také možnosti stát se členem nebo účastníkem sekundárního trhu, a které přijal člen burzy ICE nebo jeho klient, oznámil člen burzy nebo jeho klient ICE tímto způsobem:

a)

v případě rozhodnutí o zamítnutí udělení povolení k podávání nabídky a rozhodnutí o zrušení či pozastavení přístupu na dražby – na individuálním základě bez prodlení;

b)

v případě jiných rozhodnutí – na požádání.

ICE zajistí, aby všechna taková rozhodnutí mohla přezkoumat, pokud jde o jejich soulad s povinnostmi uloženými dražební platformě nařízením (EU) č. 1031/2010, a aby se členové burzy ICE nebo jejich klienti výsledkům tohoto přezkoumání ICE podrobili. Může se např. jednat o kterákoli platná burzovní pravidla ICE, včetně disciplinárních postupů, nebo případně o další opatření na usnadnění povolení k podávání nabídky v dražbách.

2.

ICE vypracuje a bude vést na svých internetových stránkách úplný a aktualizovaný seznam členů burzy nebo jejich klientů, kteří mohou usnadnit přístup k podávání nabídek v dražbách ICE ve Spojeném království, a tento seznam bude zahrnovat poskytovatele přístupu pouze na dražby, jak se stanoví v burzovních pravidlech ICE, a členy burzy nebo jejich klienty, kteří poskytují povolení k podávání nabídek v dražbách osobám, jež mohou být také členy nebo účastníky sekundárního trhu.

Kromě toho ICE vypracuje a bude vést na svých internetových stránkách srozumitelné praktické pokyny pro malé a střední podniky a malé producenty emisí, obsahující informace o tom, jak získat přístup na dražby prostřednictvím těchto členů burzy nebo jejich klientů.

3.

Všechny poplatky a podmínky uplatňované ICE a jejím systémem zúčtování na osoby, které získaly povolení k podávání nabídek, nebo na nabízející musí být jasně formulovány, snadno srozumitelné a veřejně přístupné na internetových stránkách ICE, které musí být průběžně aktualizovány.

ICE stanoví, že pokud člen burzy nebo jeho klient uplatňuje na povolení k podávání nabídky další poplatky a podmínky, musí být tyto poplatky a podmínky rovněž jasně formulovány, snadno srozumitelné a veřejně přístupné na internetových stránkách těch, kdo služby nabízejí, a na internetových stránkách ICE musí být na tyto stránky uvedeny přímé odkazy. Musí se přitom rozlišovat poplatky a podmínky, které jsou uplatňovány na osoby, jimž je povoleno podávat nabídky pouze v dražbách, pokud jsou k dispozici, od poplatků a podmínek, které jsou uplatňovány na osoby, kterým je povoleno podávat nabídky v dražbách a již jsou též členy nebo účastníky sekundárního trhu.

4.

Aniž jsou dotčeny jiné opravné prostředky, zajistí ICE dostupnost postupů pro řešení stížností (ICE Complaints Resolution Procedures), aby bylo možno rozhodnout o stížnostech, které se mohou objevit na základě rozhodnutí o udělení povolení k podávání nabídek v dražbách, odmítnutí udělit povolení k podávání nabídek v dražbách, zrušení nebo pozastavení povolení k podávání nabídek v dražbách, která již byla udělena, jak je konkrétněji uvedeno v bodě 1, a která přijali členové burzy ICE nebo jejich klienti, přičemž všechny tyto stížnosti jsou způsobilé pro účely postupů ICE pro řešení stížností.

5.

Do šesti měsíců po začátku dražby podá ICE zprávu subjektu sledujícímu dražby o tom, do jaké míry splnila dané požadavky v rámci modelu spolupráce se členy burzy a jejich klienty, včetně hlediska geografického rozložení. ICE přitom v nejvyšší míře zohlední doporučení subjektu sledujícího dražby, aby se zajistilo splnění jejích povinností podle čl. 35 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1031/2010.

6.

ICE zajistí úplný soulad s podmínkami a povinnostmi souvisejícími s jejím uvedením na seznamu, které jsou stanoveny v této příloze.

7.

Spojené království oznámí Komisi veškeré podstatné změny smluvních ujednání s ICE oznámených Komisi.“


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA IV

Úpravy objemů povolenek (v milionech), které mají být draženy v období 2013–2020 podle čl. 10 odst. 2

Rok

Objem snížení

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1903

ze dne 18. října 2017

o povolení přípravků Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly podány žádosti o povolení přípravků Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226. Tyto žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádosti se týkají povolení přípravků Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svých stanoviscích ze dne 6. prosince 2016 (2) a 24. ledna 2017 (3)  (4) dospěl k závěru, že za navržených podmínek užití nemají přípravky Lactobacillus rhamnosus DSM 29226, Pediococcus parvulus DSM 28875 a Lactobacillus casei DSM 28872 nepříznivý účinek na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že dotčené přípravky mají potenciál zlepšit výrobu siláže z materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi, a sice omezením ztráty sušiny a zachováním bílkovin. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávy o metodách analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, které předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravků Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 a Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených přípravků mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(1):4673.

(3)  EFSA Journal 2017; 15(3):4702.

(4)  EFSA Journal 2017; 15(3):4703.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU doplňkové látky/kg čerstvého materiálu

Technologické doplňkové látky: doplňkové látky k silážování

1k21014

Pediococcus parvulus

DSM 28875

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus parvulus

DSM 28875 s obsahem nejméně 1 × 1011 CFU/g doplňkové látky.

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Pediococcus parvulus

DSM 28875.

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda EN 15786:2009.

Identifikace doplňkové látky: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 5 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2).

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest.

8. listopadu 2027

1k20755

Lactobacillus casei

DSM 28872

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactobacillus casei

DSM 28872 s obsahem nejméně 1 × 1011 CFU/g doplňkové látky.

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactobacillus casei

DSM 28872

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MSR agaru (EN 15787).

Identifikace doplňkové látky: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 5 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2).

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest.

8. listopadu 2027

1k20756

Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226 s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky.

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MSR agaru (EN 15787).

Identifikace doplňkové látky: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 5 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2).

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest.

8. listopadu 2027


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Krmiva, která lze silážovat s mírnými obtížemi: 1,5–3,0 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1).


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1904

ze dne 18. října 2017

o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Huvepharma NV)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení užití přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 18. října 2016 (2) k závěru, že přípravek Bacillus licheniformis DSM 28710 nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí, že může zlepšit poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u výkrmu kuřat a že tento závěr lze rozšířit na odchov kuřat a kuřice. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(11):4615.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1828

Huvepharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Složení doplňkové látky

Přípravek Bacillus licheniformis DSM 28710

s obsahem nejméně 3,2 × 109 CFU/g doplňkové látky.

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Životaschopné spory Bacillus licheniformis DSM 28710

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu Bacillus licheniformis DSM 28710 v doplňkové látce, premixu a krmivech:

kultivační metoda EN 15784

Identifikace Bacillus licheniformis DSM 28710: Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

výkrm kuřat

odchov kuřat a kuřice

1,6 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Použití je povoleno v krmivech obsahujících tato povolená kokcidiostatika: dekochinát, diklazuril, halofuginon, nikarbazin, robenidin hydrochlorid, lasalocid sodný A, maduramicin amonný, monensinát sodný, narasin nebo salinomycinát sodný.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany pokožky a očí.

8. listopadu 2027


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1905

ze dne 18. října 2017

o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený Lallemand SAS)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a menšinových druhů drůbeže se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 6. prosince 2016 (2) k závěru, že za navržených podmínek použití nemá přípravek Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí; v případě použití v krmivu pro drůbež je přípravek účinný při omezování kontaminace jatečně upravených těl bakterií Salmonella spp. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2017; 15(1):4674.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (omezení kontaminace salmonelami v jatečně upravených tělech prostřednictvím snížení jejich množství ve výkalech)

4d1703

Danstar Ferment AG zastoupená Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Složení doplňkové látky

Přípravek Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 s obsahem nejméně:

2 × 1010 CFU/g doplňkové látky (v nepotahované formě)

1 × 1010 CFU/g doplňkové látky (v potahované formě)

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivace na glukózovém agaru s kvasničným extraktem a chloramfenikolem (EN 15789:2009).

Identifikace: polymerázová řetězová reakce (PCR).

Výkrm kuřat

Výkrm menšinových druhů drůbeže

1 × 109

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika při jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest.

8. listopadu 2027


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1906

ze dne 18. října 2017

o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako doplňkové látky pro odchov kuřat, kuřice a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Huvepharma NV)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako doplňkové látky pro odchov kuřat, kuřice a odchov menšinových druhů drůbeže se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Uvedený přípravek byl již povolen prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1043 (2) na dobu deseti let jako doplňková látka pro výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, výkrm a nosnice menšinových druhů drůbeže, selata po odstavu a výkrm prasat.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 25. ledna 2017 (3) k závěru, že za navržených podmínek použití nemá přípravek endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí. Úřad dospěl k závěru, že danou doplňkovou látku lze považovat za účinnou u odchovu kuřat, kuřic a odchovu menšinových druhů drůbeže. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1043 ze dne 30. června 2015 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, selata po odstavu, výkrm prasat a výkrm a nosnice menšinových druhů drůbeže a o změně nařízení (ES) č. 2148/2004, (ES) č. 828/2007 a (ES) č. 322/2009 (držitel povolení Huvepharma NV) (Úř. věst. L 167, 1.7.2015, s. 63).

(3)  EFSA Journal 2017; 15(2):4708.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Další ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a1617

Huvepharma NV

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

Složení doplňkové látky:

Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) s minimem aktivity 6 000 EPU (1)/g

(pevná a kapalná forma)

Charakteristika účinné látky:

Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135)

Analytická metoda  (2)

Pro stanovení aktivity endo-1,4-beta-xylanázy:

kolorimetrická metoda založená na měření vodorozpustného barviva uvolněného endo-1,4-beta-xylanázou ze substrátů s azurinem vázaným na zesíťovaný pšeničný arabinoxylan.

Odchov kuřat a kuřice

Odchov menšinových druhů drůbeže

1 500 EPU

 

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany pokožky, očí a dýchacích cest.

8. listopadu 2027


(1)  1 EPU je množství enzymu, které uvolní 0,0083 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalent xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 4,7 a teplotě 50 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetových stránkách referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1907

ze dne 18. října 2017

o povolení přípravku z Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) jako doplňkové látky pro skot a ovce

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku ze dvou kmenů Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p). Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žádost se týká povolení přípravku z Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) jako doplňkové látky pro skot a ovce se zařazením do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 4. prosince 2013 (2) k závěru, že přípravek z Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že dotčený přípravek má potenciál zlepšit výrobu siláže z materiálů, které lze silážovat snadno, s mírnými obtížemi nebo obtížně. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku z Lactobacillus plantarum (KKP/593/p a KKP/788/p) a Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(1):3529.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Další ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU doplňkové látky/kg čerstvého materiálu

Technologické doplňkové látky: doplňkové látky k silážování

1k20754

Lactobacillus plantarum KKP/593/p

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p a Lactobacillus buchneri KKP/907/p obsahující nejméně 1 × 109 CFU/g doplňkové látky, v poměru 4:4:1 (Lactobacillus plantarum KKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneri KKP/907/p)

Charakteristika účinné látky

Vitální buňky Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p a Lactobacillus buchneri KKP/907p.

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787).

Identifikace doplňkové látky: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).

Skot

Ovce

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

Minimální obsah doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest.

8. listopadu 2027


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetových stránkách referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


ROZHODNUTÍ

19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/39


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1908

ze dne 12. října 2017

o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce aktu o přistoupení z roku 2005 se ustanovení schengenského acquis, která nejsou uvedena v příloze II uvedeného aktu, k nimž Bulharsko a Rumunsko přistoupily po přistoupení, mají v Bulharsku a Rumunsku použít na základě rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté, co bylo ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí schengenského acquis byly splněny.

(2)

Dne 9. června 2011 dospěla Rada v souladu s příslušnými postupy schengenského hodnocení k závěru, že Bulharsko a Rumunsko splnily podmínky ve všech oblastech schengenského acquis týkajícího se vzdušných hranic, pozemních hranic, policejní spolupráce, ochrany údajů, Schengenského informačního systému, námořních hranic a víz.

(3)

Byl zaveden zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 565/2014/EU (2). Tento režim vychází z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Chorvatskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů.

(4)

Je vhodné umožnit Bulharsku a Rumunsku ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost přístup k údajům Vízového informačního systému (VIS) pro účely konzultace v režimu „pouze pro čtení“ bez práva na vkládání, pozměňování či výmaz údajů obsažených v tomto systému. Tím se usnadní jejich vnitrostátního řízení o žádostech o vízum s cílem zamezit podvodům a jakémukoli zneužívání schengenských víz prostřednictvím ověřování jejich platnosti a pravosti na základě údajů obsažených v systému VIS, kontroly státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou držiteli schengenského víza, na hraničních přechodech na vnějších hranicích a na území členských států, určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu a posouzení takových žádostí, jakož i zvýší úroveň vnitřní bezpečnosti na území členských států usnadněním boje proti závažné trestné činnosti a terorismu. Přístup pro účely konzultace a využívání údajů obsažených v systému VIS by měl rovněž napomoci při zjišťování totožnosti jakékoli osoby, která případně nesplňuje nebo přestala splňovat podmínky pro vstup nebo pobyt na území dotyčných členských států.

(5)

Je tedy žádoucí přijmout rozhodnutí o uvedení v účinnost odpovídajících ustanovení systému VIS, jak jsou uvedena v příloze, jakož i veškerých následných ustanovení, která je budou rozvíjet. Uvedení takových ustanovení v účinnost by mělo být omezeno tak, aby se vztahovalo na přístup k údajům v systému VIS pro účely konzultace v režimu „pouze pro čtení“. Bulharsko a Rumunsko by tedy měly být oprávněny k přístupu k údajům obsaženým v systému VIS pro účely konzultace, a to v souladu s postupy a podmínkami stanovenými v ustanoveních uvedených v účinnost. Příloha by měla obsahovat příslušné acquis týkající se přístupu k údajům v systému VIS pro účely konzultace. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 (3), rozhodnutí Rady 2004/512/ES (4) a rozhodnutí Komise 2006/648/ES (5) jsou však již použitelné na Bulharsko a Rumunsko. V příloze proto uvedeny nejsou.

(6)

Rovněž je žádoucí, aby bylo stanoveno datum, od kterého by se měla ve vztahu k Bulharsku a Rumunsku začít používat ta ustanovení schengenského acquis, která se týkají systému VIS, jak je stanoveno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (6). K tomu by mělo dojít, jakmile Bulharsko a Rumunsko Komisi oznámí, že veškeré související souhrnné testování Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) bylo úspěšně provedeno.

(7)

Zrušení kontrol na vnitřních hranicích dotčených členských států a jejich plná účast na schengenském acquis týkajícím se společné vízové politiky by měly být předmětem samostatného rozhodnutí Rady, přijatého jednomyslně v souladu s čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005. Dokud nebude přijato takové rozhodnutí, kterým se uvedou v účinnost ustanovení použitelná v oblasti krátkodobých víz, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, jež nejsou uvedena v příloze tohoto rozhodnutí a mezi něž patří zejména vízový kodex (7) a ustanovení přijatá za účelem jeho provádění, nejsou Bulharsko a Rumunsko oprávněny vydávat schengenská víza a nadále vydávají krátkodobá víza podle svých vnitrostátních právních předpisů. Do dne stanoveného v dotyčném rozhodnutí je třeba zachovat omezení týkající se využívání systému VIS vyplývající z tohoto rozhodnutí, zejména pokud jde o omezení týkající se práva vkládat do uvedeného systému příslušné údaje.

(8)

Je však žádoucí udělit během tohoto přechodného období příslušným vízovým orgánům v Bulharsku a Rumunsku přístup k údajům v systému VIS pro účely konzultace v režimu „pouze pro čtení“, a to pro účely posuzování žádostí o krátkodobá víza udělovaná těmito orgány podle vnitrostátních právních předpisů, jakož i rozhodnutí týkajících se těchto žádostí, včetně rozhodnutí o prohlášení uděleného víza za neplatné, jeho zrušení, prodloužení nebo zkrácení platnosti v souladu s jejich příslušnými vnitrostátními ustanoveními.

(9)

Vzhledem ke skutečnosti, že ověřování v souladu s příslušnými schengenskými hodnotícími postupy týkajícími se Bulharska a Rumunska již bylo dokončeno podle čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005, ověření uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 (8) se pro tyto členské státy neprovede. Nicméně po přijetí tohoto rozhodnutí by ustanovení uvedená v příloze měla nabýt účinku teprve poté, co Bulharsko či Rumunsko úspěšně absolvují souhrnné testy provedené agenturou eu-LISA a tuto skutečnost řádně oznámí Komisi. Rovněž je žádoucí, aby Bulharsko a Rumunsko pozvaly odborníky z členských států a z Komise za účelem provedení přezkumů provádění dotyčných ustanovení.

(10)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech B a G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (10).

(11)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (11), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech B a G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (12).

(12)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (13), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech B a G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (14),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Ustanovení schengenského acquis týkající se VIS uvedená v příloze se použijí na Bulharsko a Rumunsko, a to mezi nimi navzájem a v rámci jejich vztahů s Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím, jakož i Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací. Tato ustanovení se stanou použitelnými po úspěšném završení veškerých souvisejících souhrnných testů v souvislosti s ustanoveními uvedenými v příloze, které mají provést agentura eu-LISA, a poté co bude Bulharsku a Rumunsku a posléze Komisi oznámeno, že tyto testy byly úspěšně provedeny. Bulharsko a Rumunsko mohou pozvat odborníky z členských států a z Komise za účelem provedení přezkumů provádění dotyčných ustanovení.

2.   Do doby, než bude přijato rozhodnutí Rady o zrušení kontrol na vnitřních hranicích členských států, mají příslušné vízové orgány v Bulharsku a Rumunsku přístup k VIS pro účely konzultace v režimu „pouze pro čtení“, a to za účelem:

a)

posuzování žádostí o krátkodobá víza, která má udělit Bulharsko a Rumunsko podle svých vnitrostátních právních předpisů;

b)

přijímání rozhodnutí týkajících se těchto žádostí, včetně rozhodnutí o prohlášení uděleného víza za neplatné, jeho zrušení, prodloužení nebo zkrácení platnosti v souladu s jejich příslušnými vnitrostátními ustanoveními.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne, který stanoví Komise poté, co jí Bulharsko a Rumunsko oznámí, že byly úspěšně provedeny souhrnné testy uvedené v čl. 1 odst. 1.

Článek 3

Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.

V Lucemburku dne 12. října 2017.

Za Radu

předseda

U. REINSALU


(1)  Stanovisko ze dne 4. října 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 565/2014/EU ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí zjednodušený režim kontrol osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Bulharskem, Chorvatskem, Kyprem a Rumunskem za rovnocenné jejich národním vízům za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů, a kterým se zrušují rozhodnutí č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (Úř. věst. L 157, 27.5.2014, s. 23).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).

(5)  Rozhodnutí Komise 2006/648/ES ze dne 22. září 2006, kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému (Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 41).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27).

(9)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(10)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(11)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(12)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(13)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(14)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).


PŘÍLOHA

Seznam ustanovení schengenského acquis týkajících se VIS, jež mají být použita na Bulharsko a Rumunsko

1.

Články 1 a 126 až 130 Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích („Schengenská úmluva“) (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19) v rozsahu, v němž se týkají jiných ustanovení uvedených v této příloze.

2.

Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).

3.

Následující ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60):

kapitola I s výjimkou čl. 6 odst. 1,

článek 15, který se použije obdobně na posuzování žádostí o krátkodobá víza, která má udělit Bulharsko a Rumunsko podle svých vnitrostátních právních předpisů, včetně rozhodnutí týkajících se těchto žádostí,

kapitola III,

kapitola V s výjimkou čl. 31 odst. 2 a 3,

kapitoly VI a VII s výjimkou čl. 50 odst. 6.

4.

Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).

5.

Článek 21 odst. 2, čl. 37 odst. 1 a čl. 43 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

6.

Rozhodnutí Komise 2009/756/ES ze dne 9. října 2009, kterým se stanoví specifikace pro rozlišení a využití otisků prstů za účelem biometrické identifikace a ověřování ve vízovém informačním systému (Úř. věst. L 270, 15.10.2009, s. 14).

7.

Rozhodnutí Komise 2009/876/ES ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají technická prováděcí opatření, pokud jde o vkládání údajů a propojování souborů žádostí, přístup k údajům, změny, vymazávání a předčasné vymazávání údajů a vedení záznamů operací zpracování údajů ve Vízovém operačním systému (VIS) a přístup k nim (Úř. věst. L 315, 2.12.2009, s. 30), v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká posuzování žádostí o víza.

8.

Hlava II a přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1), v rozsahu, v němž se týkají systému VIS.


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/44


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1909

ze dne 18. října 2017,

kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2016/849 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. května 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/849.

(2)

Dne 3. října 2017 označil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) čtyři plavidla podle odstavce 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017).

(3)

Příloha IV rozhodnutí (SZBP) 2016/849 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IV rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. října 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79.


PŘÍLOHA

Na seznam plavidel, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IV rozhodnutí (SZBP) 2016/849 se doplňují níže uvedená plavidla.

Plavidla označená podle odstavce 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2375 (2017):

1.   Jméno: PETREL 8

Další informace

Číslo IMO: 9562233. Číslo MMSI: 620233000.

2.   Jméno: HAO FAN 6

Další informace

Číslo IMO: 8628597. Číslo MMSI: 341985000.

3.   Jméno: TONG SAN 2

Další informace

Číslo IMO: 8937675. Číslo MMSI: 445539000.

4.   Jméno: JIE SHUN

Další informace

Číslo IMO: 8518780. Číslo MMSI: 514569000.


19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/46


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1910

ze dne 17. října 2017,

kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o status území prostého brucelózy (B. melitensis) určitých oblastí Španělska, rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status území úředně prostého brucelózy skotu Kypru a některých regionů Španělska a pokud jde o status území úředně prostého enzootické leukózy skotu Itálie, a rozhodnutí 2005/779/ES, pokud jde o status území prostého vezikulární choroby prasat regionu Kampánie v Itálii

(oznámeno pod číslem C(2017) 6891)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu A oddíl II bod 7 a přílohu D kapitolu I oddíl E uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (3), a zejména na přílohu A kapitolu 1 oddíl II uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/68/EHS stanoví veterinární podmínky obchodu s ovcemi a kozami v Unii. Stanoví podmínky, za kterých mohou být členské státy nebo jejich oblasti uznány za úředně prosté brucelózy (Brucella melitensis).

(2)

Rozhodnutí Komise 93/52/EHS (4) stanoví, že oblasti členských států uvedené v příloze II jsou uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis) v souladu s podmínkami stanovenými ve směrnici 91/68/EHS.

(3)

Španělsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění podmínek stanovených ve směrnici 91/68/EHS, aby mohly být autonomní oblasti La Rioja a Valencie a provincie Albacete, Cuenca a Guadalajara autonomní oblasti Castilla-La Mancha uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), pokud jde o stáda ovcí a koz.

(4)

Na základě zhodnocení dokumentace předložené Španělskem by autonomní oblasti La Rioja a Valencie a provincie Albacete, Cuenca a Guadalajara autonomní oblasti Castilla-La Mancha měly být uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), pokud jde o stáda ovcí a koz.

(5)

Údaje týkající se Španělska uvedené v příloze II rozhodnutí 93/52/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Směrnice 64/432/EHS se vztahuje na obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie. Stanoví podmínky, za kterých mohou být členské státy nebo jejich oblasti prohlášeny za úředně prosté brucelózy nebo enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.

(7)

Rozhodnutí Komise 2003/467/ES (5) stanoví, že členské státy a jejich oblasti uvedené v kapitole 1 a 2 přílohy II zmíněného rozhodnutí se prohlašují za úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu. Rozhodnutí 2003/467/ES rovněž stanoví, že členské státy a jejich oblasti uvedené v kapitole 1 a 2 přílohy III zmíněného rozhodnutí se prohlašují za úředně prosté enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.

(8)

Kypr předložil Komisi dokumentaci prokazující splnění podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o celé jeho území, aby uvedená oblast mohla být prohlášena za oblast úředně prostou brucelózy, pokud jde o stáda skotu.

(9)

Na základě zhodnocení dokumentace předložené Kyprem by uvedený členský stát měl být uznán za členský stát úředně prostý brucelózy, pokud jde o stáda skotu, a uveden v kapitole 1 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES.

(10)

Španělsko předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, aby mohly být autonomní oblasti Katalánsko, Castilla-La Mancha a Galicia a provincie Zamora v autonomní oblasti Castilla y León prohlášeny za úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu.

(11)

Na základě zhodnocení dokumentace předložené Španělskem by autonomní oblasti Katalánsko, Castilla-La Mancha a Galicia a provincie Zamora v autonomní oblasti Castilla y León měly být prohlášeny za oblasti úředně prosté brucelózy, pokud jde o stáda skotu, a uvedeny v kapitole 2 přílohy II rozhodnutí 2003/467/ES.

(12)

Některé oblasti Itálie jsou v současné době uvedeny na seznamu v kapitole 2 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES jako oblasti úředně prosté enzootické leukózy skotu. Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o celé její území, aby uvedená oblast mohla být prohlášena za oblast úředně prostou enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu.

(13)

Na základě zhodnocení dokumentace předložené Itálií by uvedený členský stát měl být uznán za členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu, pokud jde o stáda skotu, a uveden v kapitole 1 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES a odkazy na některé oblasti tohoto členského státu v kapitole 2 uvedené přílohy by měly být odstraněny.

(14)

Přílohy II a III rozhodnutí 2003/467/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(15)

Rozhodnutí Komise 2005/779/ES (6) bylo přijato v návaznosti na ohniska vezikulární choroby prasat v Itálii. Stanoví veterinární pravidla, pokud jde o vezikulární chorobu prasat v regionech uvedeného členského státu, které jsou uznány za prosté vezikulární choroby prasat a které jsou uvedeny v příloze I uvedeného rozhodnutí, jakož i v regionech uvedeného členského státu, které nejsou uznány za prosté dané nákazy a které jsou uvedeny v příloze II uvedeného rozhodnutí.

(16)

V Itálii se již několik let provádí program pro eradikaci a sledování vezikulární choroby prasat s cílem dosáhnout statusu území prostého vezikulární choroby prasat pro všechny regiony uvedeného členského státu. Itálie předložila Komisi v souvislosti s vezikulární chorobou prasat nové informace týkající se statusu území prostého nákazy pro region Kampánie a doložila, že tato nákaza byla v uvedeném regionu eradikována.

(17)

Na základě posouzení informací, které poskytla Itálie, by region Kampánie měl být uznán za prostý vezikulární choroby prasat a uvedený region by měl být odstraněn ze seznamu uvedeného v příloze II rozhodnutí 2005/779/ES a namísto toho uveden v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(18)

Přílohy I a II rozhodnutí 2005/779/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(19)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 93/52/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Přílohy II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Přílohy I a II rozhodnutí 2005/779/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. října 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.

(4)  Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (B. melitensis), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14).

(5)  Rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74).

(6)  Rozhodnutí Komise 2005/779/ES ze dne 8. listopadu 2005 o některých ochranných veterinárních opatřeních proti vezikulární chorobě prasat v Itálii (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 28).


PŘÍLOHA I

V příloze II rozhodnutí 93/52/EHS se položka pro Španělsko nahrazuje tímto:

„Ve Španělsku:

autonomní oblast Asturias,

autonomní oblast Baleárské ostrovy,

autonomní oblast Kanárské ostrovy,

autonomní oblast Cantabria,

autonomní oblast Castilla-La Mancha: provincie Albacete, Cuenca a Guadalajara,

autonomní oblast Castilla y León,

autonomní oblast Extremadura,

autonomní oblast Galicia,

autonomní oblast La Rioja,

autonomní oblast Navarra,

autonomní oblast País Vasco,

autonomní oblast Valencia.“


PŘÍLOHA II

Přílohy II a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

kapitola 1 se nahrazuje tímto:

KAPITOLA 1

Členské státy úředně prosté brucelózy

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

EE

Estonsko

IE

Irsko

FR

Francie

CY

Kypr

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

MT

Malta

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

PL

Polsko

RO

Rumunsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko“

b)

v kapitole 2 se položka pro Španělsko nahrazuje tímto:

„Ve Španělsku:

autonomní oblast Asturias,

autonomní oblast Baleárské ostrovy,

autonomní oblast Kanárské ostrovy,

autonomní oblast Castilla-La Mancha,

autonomní oblast Castilla y León: provincie Burgos, Soria, Valladolid a Zamora,

autonomní oblast Katalánsko,

autonomní oblast Galicia,

autonomní oblast La Rioja,

autonomní oblast Murcia,

autonomní oblast Navarra,

autonomní oblast País Vasco.“

2)

Příloha III se mění takto:

a)

kapitola 1 se nahrazuje tímto:

KAPITOLA 1

Členské státy úředně prosté enzootické leukózy skotu

Kód ISO

Členský stát

BE

Belgie

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

DE

Německo

EE

Estonsko

IE

Irsko

ES

Španělsko

IT

Itálie

CY

Kypr

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Lucembursko

NL

Nizozemsko

AT

Rakousko

PL

Polsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Finsko

SE

Švédsko

UK

Spojené království“

b)

v kapitole 2 se zrušuje položka pro Itálii.


PŘÍLOHA III

Přílohy I a II rozhodnutí 2005/779/ES se mění takto:

1)

V příloze I se mezi položky pro region Basilicata a Emilia-Romagna vkládá tato položka:

„—

Campania“.

2)

V příloze II se zrušuje položka pro Kampánii.


III Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/53


ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 081/17/KOL

ze dne 26. dubna 2017

o ukončení formálního vyšetřovacího řízení týkajícího se údajné státní podpory poskytnuté formou pronájmu pozemků a nemovitostí v oblasti Gufunes (Island) [2017/1911]

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO (dále jen „Kontrolní úřad“),

s ohledem na:

Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 61 a protokol 26 této dohody,

Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (dále jen „Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru“), a zejména na článek 24 této dohody,

protokol 3 k Dohodě o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru (dále jen „protokol 3“), a zejména na článek 1 části I a čl. 7 odst. 2 a článek 13 části II, a

poté, co vyzval zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními (1), a s ohledem na tyto připomínky,

vzhledem k těmto důvodům:

I.   SKUTEČNOSTI

1.   POSTUP

(1)

E-mailem ze dne 2. dubna 2014 podala společnost Gámaþjónustan hf. (dále jen „stěžovatel“) Kontrolnímu úřadu stížnost týkající se údajné protiprávní státní podpory, kterou poskytlo město Reykjavík (dále jen „město“) formou pronájmu pozemků a nemovitostí v oblasti Gufunes v Reykjavíku na Islandu společnosti Íslenska Gámafélagið (dále jen „ÍG“) v cenové relaci, která je údajně nižší než tržní cena (2).

(2)

Po předběžném posouzení přijal Kontrolní úřad dne 30. června 2015 rozhodnutí č. 261/15/KOL o zahájení formálního vyšetřovacího řízení týkajícího se údajné podpory. Islandské orgány na rozhodnutí Kontrolního úřadu reagovaly dopisem ze dne 1. října 2015 (3).

(3)

Dne 24. září 2015 bylo rozhodnutí Kontrolního úřadu o zahájení formálního vyšetřovacího řízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a v dodatku EHP a zúčastněným stranám byla pro podání připomínek k předběžným názorům Kontrolního úřadu poskytnuta lhůta v délce jednoho měsíce (4).

(4)

Po prodloužení lhůty o jeden týden podala společnost ÍG připomínky dopisem ze dne 29. října 2015 (5). Kontrolní úřad neobdržel žádné další připomínky. Po uplynutí měsíční lhůty pro podání připomínek obdržel Kontrolní úřad od stěžovatele e-mailem ze dne 25. listopadu 2015 (6) informace o trhu. Dopisem ze dne 26. listopadu 2015 (7) předal Kontrolní úřad informace o trhu islandským orgánům, které měly možnost se k nim vyjádřit. Islandské orgány odpověděly dopisem ze dne 5. ledna 2016 (8). Dotyčná záležitost byla projednána rovněž na schůzce zástupců islandských orgánů a Kontrolního úřadu v Reykjavíku dne 12. února 2016.

(5)

Kontrolní úřad obdržel od stěžovatele další informace ohledně vývoje v oblasti Gufunes e-maily ze dne 21. května 2016 (9), 27. května 2016 (10) a 15. prosince 2016 (11).

2.   POPIS OPATŘENÍ

2.1.   OBLAST GUFUNES

(6)

Oblast Gufunes se v nachází v části Grafarvogur města Reykjavík na Islandu. Do roku 2001 byla v dané oblasti provozována továrna Áburðarverksmiðjan zabývající se výrobou hnojiv. V roce 2002 odkoupil fond pro územní plánování Reykjavíku (dále jen „SR“) továrnu a její okolí od akcionářů společnosti Áburðarverksmiðjan (dále jen „kupní smlouva“). Podle islandských orgánů se v té době plánovalo odstranění všech budov a zařízení v dané oblasti. V roce 2007 byl fond SR zrušen a založen byl nový fond, Eignasjóður, který převzal majetek a úkoly fondu SR.

(7)

Podle územního plánu města Reykjavík na období 2001–2024 je oblast Gufunes určena pro obytné účely, a nikoli pro průmyslové činností (12). Dotyčná oblast je mimoto určena pro výstavbu dálnice Sundabraut spojující Laugarnes a Gufunes. Podle plánu města Reykjavík na období 2010–2030 se má průmyslová oblast Gufunes vrátit do původního stavu a v budoucnu se zde předpokládá smíšená městská oblast s obytnými jednotkami a čistými obchodními činnostmi (13). Žádný plán nepředpokládá, že se v dané oblasti budou i v budoucnu nacházet průmyslové činnosti.

2.2.   DOHODY UZAVŘENÉ MEZI MĚSTEM REYKJAVÍK A SPOLEČNOSTÍ ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ OHLEDNĚ PRONÁJMU POZEMKŮ A NEMOVITOSTÍ V OBLASTI GUFUNES

(8)

V únoru 2002, kdy fond SR odkoupil v oblasti Gufunes pozemky a nemovitosti, tam působilo několik nájemců (zejména dodavatelské a developerské společnosti). V té době měla společnost ÍG nájemní smlouvu se společností Áburðarverksmiðjan, která byla uzavřena dne 29. října 1999 (dále jen „smlouva z roku 1999“). Ve smlouvě z roku 1999 bylo stanoveno měsíční nájemné ve výši 159 240 ISK, a to na základě ceny za metr čtvereční (14). Společnost ÍG využívala pozemky pro svou činnost v oblasti nakládání s odpady. Podle kupní smlouvy převzal fond SR od společnosti Áburðarverksmiðjan veškeré povinnosti a práva související se stávajícími nájemními smlouvami, včetně smlouvy se společností ÍG z roku 1999.

(9)

Podle města byla oblast Gufunes i nadále rušná a její správa byla obtížná. Budovy a zařízení byly ve špatném stavu, někteří nájemci neplatili nájemné a docházelo tam k hromadění šrotu, například vraků automobilů. Městu bylo proto zřejmé, že aby mohlo hrát svou úlohu jakožto vlastník pozemků, musí přijmout zaměstnance, kteří budou dotyčnou oblast nepřetržitě kontrolovat.

(10)

Vzhledem k této situaci se nepovažovalo za reálné nabídnout oblast pro účely pronájmu. Bylo proto rozhodnuto stávající nájemní smlouvy neobnovit a místo toho uzavřít dohodu pouze s jednou stranou. V důsledku tohoto postupu se fond SR rozhodl sjednat podmínky ohledně pronájmu, úklidu oblasti a souvisejícího dohledu se společností ÍG, jež byla v té době největším jednotlivým nájemcem a mimoto řádně platila nájemné (15). Níže je uveden přehled dohod uzavřených mezi fondem SR a společností ÍG:

i)

Dohoda ze dne 22. února 2005. Fond SR a společnost ÍG uzavřely nájemní smlouvu týkající se některých nemovitostí v dané oblasti, která nahradila smlouvu z roku 1999. Celkové měsíční nájemné bylo stanoveno ve výši 960 000 ISK za celkem 4 676 m2 (včetně parcely o rozloze 500 m2) (16).

ii)

Dohoda ze dne 14. října 2005. Fond SR a společnost ÍG uzavřely dohodu (dále jen „obecná nájemní smlouva z roku 2005“), která nahradila předchozí dohodu ze dne 22. února 2005 týkající se pronájmu a úklidu oblasti Gufunes, jakož i souvisejícího dohledu. Podle smlouvy měla společnost ÍG povinnost provádět veškeré údržbářské práce a majetek zhodnotit. Obecná nájemní smlouva z roku 2005 platila do dne 31. prosince 2009. V obecné nájemní smlouvě z roku 2005 nebylo stanoveno, kolik metrů čtverečních si společnost ÍG pronajala. Letecký snímek připojený jako příloha obecné nájemní smlouvy z roku 2005 však ukazoval, které části dané oblasti byly pronajaty společnosti ÍG (17). Islandské orgány objasnily, že se tato dohoda vztahovala na plochu o rozloze přibližně 130 000 m2. Obecná nájemní smlouva z roku 2005 neuváděla cenu hrazenou za metr čtvereční ani hodnotu závazků společnosti ÍG. Celkové měsíční nájemné bylo stanoveno na 2 000 000 ISK a bylo měsíčně přepočítáváno podle indexu spotřebitelských cen (18).

iii)

Dohoda ze dne 29. prosince 2006. Platnost obecné nájemní smlouvy z roku 2005 byla prostřednictvím dodatku prodloužena do 31. prosince 2011. Společnost ÍG měla rovněž povinnost zbourat konkrétní budovy a odstranit zařízení. Společnost ÍG si mohla ponechat vybavení a zařízení, jež bylo odstraněno na její náklady (19).

iv)

Dohoda ze dne 21. prosince 2007. Platnost obecné nájemní smlouvy z roku 2005 byla prostřednictvím dodatku prodloužena do 31. prosince 2015. Vlastník mohl kdykoli převzít zpět veškeré pronajaté pozemky nebo jejich část, pokud by bylo nezbytné kvůli změnám v plánování využití půdy. Společnost ÍG se také zavázala znovu zapojit vedení elektřiny, vody a tepla, jež byla nepoužitelná. Společnost ÍG mimoto stáhla žalobu na náhradu škody, která byla podána na město (20).

v)

Dohoda ze dne 15. června 2009. Platnost obecné nájemní smlouvy z roku 2005 byla prostřednictvím dodatku prodloužena do 31. prosince 2018. Společnost ÍG se zavázala k údržbě oblasti a zvýšení hráze a byl prodloužen stávající pronájem úschovny lodí, kterou vlastnil jachtařský klub Reykjavík. Společnost ÍG se také zavázala stáhnout žalobu na město týkající se nákladů na údržbu (21).

(11)

Podle města sice rozloha pozemků pronajatých společností ÍG činí 130 000 m2, pro její účely však lze využít pouze 110 000 m2. Celková zaevidovaná plocha budov činí 24 722 m2. Podle islandského katastru nemovitostí činí hodnota pozemků, které dříve vlastnila společnost Áburðarverksmiðjan, 211 000 000 ISK. Hodnota pozemků, které si společnost ÍG pronajímá, nebyla stanovena, hodnotu veškerých pozemků, které dříve vlastnila společnost Áburðarverksmiðjan, však město odhadlo na přibližně 137 000 000 ISK. Celková zapsaná hodnota budov najatých společností ÍG činí 850 323 512 ISK (22).

(12)

Podle § 4 odst. 2 islandského zákona č. 4/1995 o příjmech obcí odvádí vlastník nemovitosti daň z nemovitosti s výjimkou pronajatých zemědělských podniků, pronajatých parcel či jiného smluvního využívání pozemků, přičemž v tomto případě hradí daň rezident či uživatel. Dotyčné pozemky, budovy a zařízení se nacházejí ve vymezené přístavní oblasti, která patří společnosti Faxaflóahafnir sf. a je pronajata městu. V případě pozemků a nemovitostí pronajatých společnosti ÍG proto daň z nemovitosti odvádí město.

(13)

Ačkoliv žádná z dohod neobsahuje informace o hodnotě služeb poskytovaných společností ÍG, město předložilo tabulku, která uvádí odhad nákladů společnosti ÍG stanovený v obecné nájemní smlouvě z roku 2005 a jejích následných dodatcích (na něž se dále odkazuje společně jako na „nájemní smlouvy“), a to od okamžiku uzavření obecné nájemní smlouvy z roku 2005 do skončení doby nájmu v roce 2018 (23). Odhad provedli odborníanalytici města. Poskytnuté informace zahrnují rovněž náklady na dokončené i nedokončené demoliční projekty. Podle poskytnutých informací činí průměrné měsíční náklady společnosti ÍG 10 815 624 ISK, včetně nájemného. Měsíční nájemné tak představuje přibližně 25 % celkových měsíčních nákladů společnosti ÍG.

(14)

V době uzavření nájemní smlouvy ze dne 22. února 2005 neuložil fond SR společnosti ÍG žádné povinnosti. Povinnosti společnosti ÍG byly zavedeny v obecné nájemní smlouvě z roku 2005, která byla uzavřena dne 14. října 2005, a byly stanoveny s ohledem na navrhované demolice a odhadované náklady na úklid oblasti, odstranění odpadů a související dohled. Povinnosti týkající se úklidu a odstranění odpadů se vzhledem ke stavu dané oblasti považovaly za rozsáhlé. Níže je uveden odhad nákladů společnosti ÍG v souladu s jejími povinnostmi stanovenými v obecné nájemní smlouvě z roku 2005 (24):

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nájemné

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 .315

32 370 315

Zaměstnanci

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

Správa

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Údržba

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Právní náklady

1 500 000

1 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Náklady na energii

5 000 000

5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedokončené demolice

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

Dokončené demolice

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

Opravy

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Brány/ploty

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Úklid

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Malířské a natěračské práce

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Rekonstrukce

30 000 000

10 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Vedení atd.

7 500 000

8 000 000

9 000 000

12 000 000

9 500 000

7 200 000

6 500 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Kanalizace

 

 

 

 

 

 

 

 

10 600 000

10 600 000

10 600 000

10 600 000

 

Přístavní hráz

 

 

 

 

 

6 000 000

6 000 000

 

 

 

 

 

 

Odstranění odpadů

500 000

500 000

500 000

7 200 000

6 500 000

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Asfalt

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Zemina

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Poplašné zařízení na ochranu proti požáru

10 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Závazky celkem

138 393 684

109 393 684

104 893 684

112 593 684

95 394 284

91 594 284

89 394 284

81 894 284

91 494 284

90 494 284

90 494 284

90 494 284

79 894 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISK celkem

170 763 999

141 763 999

137 263 999

144 963 999

127 764 599

123 964 599

121 764 599

114 264 599

123 864 599

122 864 599

122 864 599

122 864 599

112 264 599

Průměr za měsíc

14 230 333

11 813 667

11 438 667

12 080 333

10 647 050

10 330 383

10 147 050

9 522 050

10 322 050

10 238 717

10 238 717

10 238 717

9 355 383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměr

10 815 624

Zdroj: město Reykjavík.

2.3.   NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ V OBLASTI GUFUNES

(15)

Počátkem roku 2014 schválila rada města Reykjavík zřízení řídicího výboru, který měl představit vizi oblasti Gufunes (25). Výbor navrhl otevřenou soutěž týkající se nápadů na budoucí územní plán oblasti Gufunes. Na zasedání rady města Reykjavík v červnu 2015 bylo schváleno zveřejnění oznámení o vyhlášení soutěže a zainteresované strany byly vyzvány, aby předložily své nápady na budoucí uspořádání oblasti Gufunes (26). Na základě oznámení obdrželo město čtyři nápady. Jedno z těchto podání bylo obdrženo od filmové produkční společnosti RVK Studios, která projevila zájem o odkoupení části budov v oblasti Gufunes s cílem zřídit v této oblasti filmové odvětví. Budovami, o jejichž odkup projevila společnost RVK Studios zájem, jsou některé staré nemovitosti společnosti Áburðarverksmiðjan, které byly prostřednictvím nájemních smluv pronajaty společnosti ÍG.

(16)

Město a společnost RVK Studios posléze najaly dva nezávislé realitní agenty, aby dotyčnou část oblasti Gufunes ocenili (27). Na zasedání rady města dne 18. listopadu 2015 schválila rada pověření Úřadu pro správu majetku a ekonomiku zahájením jednání se společností RVK Studios na základě ocenění majetku (28). Rada mimoto pověřila úřad zahájením jednání se společností ÍG o vyklizení a případném přemístění v souladu s ustanoveními obecné nájemní smlouvy z roku 2005.

(17)

Dne 19. května 2016 schválila rada města Reykjavík uzavření dohody se společností RVK Studios týkající se koupě určitých nemovitostí v oblasti Gufunes (29). Město poté oznámilo, že společnost ÍG přemístí své činnosti do nové průmyslové oblasti města v Esjumelaru (30). Dne 20. května 2016 podepsali primátor Reykjavíku a výkonný ředitel společnosti ÍG dohody týkající se ukončení nájemních smluv a přemístění společnosti ÍG a zahájili přípravu nových prostor společnosti ÍG v Esjumelaru. Dne 27. května 2016 podepsalo město se společností RVK Studios dohodu o prodeji některých starých nemovitostí náležejících společnosti Áburðarverksmiðjan (31). Plocha nemovitostí prodaných společnosti RVK Studios představuje 8 400 m2 a kupní cena činila 301 650 000 ISK. Město udělilo společnosti RVK Studios rovněž opci na koupi plochy na východní straně budov o celkové rozloze 19 200 m2. Společnost RVK Studios zaplatí za opci částku ve výši 1 000 ISK za m2 ročně.

3.   STÍŽNOST

(18)

Podle stěžovatele poskytlo město společnosti ÍG protiprávní státní podporu formou pronájmu nemovitostí a pozemků v oblasti Gufunes za ceny, které jsou nižší než tržní sazby. Ve své stížnosti zaslané Kontrolnímu úřadu stěžovatel uvedl, že ačkoliv určení přesné výše podpory je obtížné, cena je jednoznačně podstatně nižší než přiměřená tržní cena. Jelikož společnost ÍG nehradí běžnou tržní cenu, má tato společnost konkurenční výhodu. Podle stěžovatele má o pozemky v oblasti Gufunes zájem mnoho společností, které pro své činnosti potřebují rozlehlé pozemky, například dopravní uzly a sklady.

(19)

Stěžovatel uvedl, že nájemné bylo v obecné nájemní smlouvě z roku 2005 stanoveno ve výši 2 milionů ISK s ročním navýšením podle indexu spotřebitelských cen (daň z nemovitosti, kterou nehradí společnost ÍG, nýbrž vlastník nemovitostí, tj. město, představuje 41 % ročního nájemného). Společnost ÍG má určité povinnosti týkající se údržby, jež se považují za součást nájemného, ačkoli v dohodách nejsou přibližné náklady na tyto povinnosti uvedeny. Nájemní smlouvy mimoto společnosti ÍG nezakazují podnájem pozemků třetím stranám. Stěžovatel zdůraznil, že v nájemních smlouvách není uveden odhad možných příjmů z podnájmu částí nemovitostí ani to, zda toto mělo vliv na nájemné.

(20)

Stěžovatel rovněž podotkl, že není jasné, jaká je cena za m2 a jak bylo nájemné stanoveno. Podle stěžovatele by měla být tržní cena za pronájem nemovitostí podle různých uznaných metodik oceňování v rozmezí od 12 do 41 milionů ISK měsíčně. Stěžovatel tvrdí, že pronájem nemovitostí společnosti ÍG za cenu, která je výrazně nižší než tržní hodnota, je v rozporu s pravidly EHP pro státní podporu.

4.   DŮVODY PRO ZAHÁJENÍ FORMÁLNÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ

(21)

V rozhodnutí č. 261/15/KOL Kontrolní úřad předběžně posoudil, zda dohody, které byly ohledně pronájmu oblasti Gufunes uzavřeny mezi městem a společností ÍG, představují státní podporu ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP, a pokud ano, zda je možno tuto státní podporu považovat za slučitelnou s fungováním dohody o EHP.

(22)

Po posouzení informací, které předložily islandské orgány, dospěl Kontrolní úřad k předběžnému závěru, že nelze vyloučit, že dohody mezi městem a společností ÍG představují státní podporu ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP. V rozhodnutí č. 261/15/KOL byly určeny tyto aspekty:

i)

Pro účely čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP zahrnuje stát všechny orgány státní správy, od ústřední vlády po obecní úroveň. Jelikož pozemky a nemovitosti pronajaté společnosti ÍG patřily městu, představuje případné snížení nájemného převod státních prostředků.

ii)

Kontrolní úřad vyslovil pochybnosti ohledně toho, zda město při uzavírání dohod se společností ÍG jednalo jako soukromý pronajímatel nacházející se ve srovnatelné právní a faktické situaci. Podle předběžného posouzení Kontrolního úřadu nebylo možno vyloučit hospodářskou výhodu ve prospěch společnosti ÍG.

iii)

Jelikož ostatní společnosti neměly možnost jednat s městem o pronájmu pozemků a nemovitostí, zastával Kontrolní úřad předběžný názor, že opatření jsou (jak se zdá) selektivní.

iv)

Kontrolní úřad rovněž uvedl, že případná podpora poskytnutá společností ÍG formou nižšího nájemného by společnosti teoreticky umožnila, aby v důsledku podpory rozšířila či přinejmenším zachovala své činnosti. Podpora mohla tudíž omezit příležitosti pro podniky usazené v ostatních smluvních stranách, které případně chtěly se společností ÍG soutěžit na islandském trhu sběru odpadů. Podpora proto mohla narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod v EHP.

(23)

Podle Kontrolního úřadu byly zapotřebí další důkazy, aby bylo možno rozhodnout o tom, zda lze podmínky nájemních smluv považovat za slučitelné s fungováním Dohody o EHP.

(24)

Kontrolní úřad měl proto pochybnosti ohledně toho, zda nájemní smlouvy mezi městem a společností ÍG představují státní podporu, a pokud ano, zda je lze považovat za slučitelné s fungováním Dohody o EHP podle čl. 61 odst. 3 písm. c) této dohody.

5.   PŘIPOMÍNKY MĚSTA K ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

(25)

Podle města nezahrnují dohody se společností ÍG státní podporu ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP, jelikož společnost ÍG nebyla zvýhodněna.

(26)

Podle města byly dohody ze dne 22. února 2005 a 14. října 2005 uzavřeny za běžných tržních podmínek, jelikož nájemné vycházelo z nájemného, jež bylo stanoveno koncem roku 2003 na základě otevřeného postupu oznámení, a bylo v souladu s analýzami/odhady, které provedli odborníci města.

(27)

Město popřelo, že metodiky, které stěžovatel předložil, jsou vhodné ke stanovení tržního nájemného. Město místo toho provedlo srovnání s nájemným u jiné nemovitosti, a to staré státní cementárny na adrese Sævarhöfði 31, která se nachází v průmyslové oblasti podobné Gufunes.

(28)

Nemovitost na adrese Sævarhöfði 31 zakoupilo město v roce 2014. V roce 2013 nabídl ústřední orgán pro zadávání veřejných zakázek (Ríkiskaup) jménem islandského státu tuto nemovitost k pronájmu. Při koupi nemovitosti se město zavázalo přijmout nejvyšší nabídku podanou na základě oznámení. Ústřední orgán pro zadávání veřejných zakázek obdržel čtyři nabídky, přičemž nejvyšší z nich činila 420 000 ISK měsíčně, aniž by byly nájemci uloženy zvláštní služby nebo povinnosti. Nemovitost na adrese Sævarhöfði 31 byla oceněna na 293 028 000 ISK. Nejvyšší nabídka nájemného jako procentní podíl odhadnuté hodnoty nemovitosti tudíž činí 0,147 %. Na základě srovnání činí výše nájemného podle obecné nájemní smlouvy z roku 2005 uzavřené se společností ÍG 0,320 % odhadnuté hodnoty nemovitostí v oblasti Gufunes. Město zdůraznilo, že nájemné u nemovitosti na adrese Sævarhöfði 31 bylo stanoveno na základě otevřeného postupu oznámení a zcela odráží tržní hodnotu průmyslových oblastí ve městě za běžných tržních podmínek. Toto srovnání prokazuje, že v žádném případě nelze mít za to, že nájemné hrazené společností ÍG je nižší než tržní hodnota průmyslových oblastí ve městě, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že výše nájemného u nemovitosti na adrese Sævarhöfði 31 nezohledňovala faktory, jež ovlivnily výši nájemného v oblasti Gufunes.

(29)

Podle města měla skutečnost, že se ostatní strany později o danou oblast zajímaly, při posouzení poptávky po dané oblasti v době uzavření obecné nájemní smlouvy z roku 2005, tj. v říjnu 2005, malý význam. V té době se nepovažovalo za reálné nabídnout oblast pro účely pronájmu. Společnost ÍG hradila veškeré náklady na úklid oblasti a uvedení budov do náležitého stavu. Ostatní strany mimoto neprojevily zájem v době, kdy byla oblast v roce 2003 nabídnuta k pronájmu. Je tudíž třeba předpokládat, že pozdější zájem souvisí se stavem oblasti poté, co společnost ÍG převzala správu této oblasti.

(30)

Podle města není nejvyšší cena jediným faktorem, který by měl Kontrolní úřad vzít v úvahu při použití kritéria subjektu v tržním hospodářství. Příslušnou otázkou je spíše to, zda by subjekt v tržním hospodářství uskutečnil dotyčnou transakci za stejných podmínek (32). Srovnání mezi jednáním veřejného investora a jednáním soukromého investora musí být provedeno ve vztahu k tomu, jak by se v rámci předmětné transakce zachoval soukromý investor s ohledem na dostupné informace a na vývoj předvídatelný v daném okamžiku.

(31)

V době uzavření dohod mezi městem a společností ÍG nepanovaly na trhu běžné podmínky, jelikož neexistoval aktivní trh pro průmyslové nemovitosti tohoto typu a v takovémto stavu. Podle města je proto nutné běžné tržní podmínky posoudit z objektivního a ověřitelného hlediska platného v té době. S odkazem na výše uvedené skutečnosti se město domnívá, že tyto informace jsou obsaženy v dokumentech, které město Reykjavík předložilo v daném případě. Pokud by bylo možno prokázat běžné tržní podmínky pro průmyslové oblasti tohoto typu, prokazuje příklad nájemného, jehož bylo dosaženo v roce 2014 u bývalé státní cementárny na adrese Sævarhöfði 31, tržní hodnotu průmyslových oblastí, jako je Gufunes.

(32)

Podle města nelze povinnosti uložené společnosti ÍG v nájemních smlouvách porovnat se spornými povinnostmi ve věci Haslemoen Leir  (33). Sporná povinnost snižující cenu se v tomto případě týkala možné ztráty, která by společnosti Haslemoen AS vznikla kvůli nemožnosti určitou budovu pronajmout. Povinnosti uložené společnosti ÍG se však týkaly údržbářských prací a zhodnocení majetku, demolice, opětovného zapojení vedení elektřiny, vody a tepla a jiných stavebních prací v dané oblasti. Náklady na tyto povinnosti odhadli odborní analytici města na základě výsledků nedávných zadávacích řízení týkajících se podobných projektů. Navzdory nedostatečné dokumentaci dokládající přesný hospodářský dopad služeb, které byly svěřeny společnosti ÍG, a nejistotě z hlediska územního plánování musí Kontrolní úřad uznat, že důsledkem těchto povinností bylo snížení nájemného. Podle města by nezohlednění dopadu povinností nebylo přiměřené, zejména vzhledem ke skutečnosti, že skutečné náklady hrazené společností ÍG v důsledku jejích povinností jsou v souladu s odhadem.

(33)

Město se domnívá, že při uzavírání nájemních smluv se společností ÍG jednalo jako subjekt v tržním hospodářství a zohlednilo aspekty týkající se územního plánování. Město zahrnulo velmi obtížná ustanovení s krátkou výpovědní lhůtou, aby bylo možno oblast vyklidit v krátkém čase, pokud by stát schválil zahájení výstavby dálnice Sundabraut. Fond SR byl s nemovitostmi a dotyčnou oblastí důkladně obeznámen a byl náležitě schopen objektivně posoudit, zda je stav oblasti natolik dobrý, aby ji bylo možno pronajmout na trhu. Soukromý investor by při rozhodování o využití pozemků a nemovitostí věnoval vždy pozornost územním plánům.

(34)

Vzhledem k výše uvedeným úvahám trvá město na tom, že nájemní smlouvy se společností ÍG splňují kritérium subjektu v tržním hospodářství.

6.   PŘIPOMÍNKY SPOLEČNOSTI ÍG

(35)

Podle společnosti ÍG má velká rozloha pozemků pro ni jakožto nájemce velmi omezený přínos a znamená pouze to, že povinnosti týkající se údržby a dohledu jsou obtížnější a nákladnější. Ačkoliv budovy jsou z hlediska metrů čtverečních velké, jsou ve velmi špatném stavu. Společnost ÍG zdůraznila, že budovy byly ve skutečnosti zakoupeny za účelem jejich zbourání. Byla naplánována celková demolice a předpokládalo se, že se v dané lokalitě bude nacházet obytná oblast a dálnice. Pro účely stanovení tržního nájemného v dané oblasti proto není výpočet založený na metrech čtverečních nebo ploše pozemků relevantní.

(36)

V roce 2003 využíval fond SR oblast a budovy v Gufunes k poskytnutí skladovacích prostor jednotlivcům a podnikům, kterým fond SR nařídil vyklidit jiné oblasti ve městě. Toto opatření se brzy stalo pro fond SR problematickým z logistického hlediska, a proto fond SR nabídl společnosti ÍG pronájem celé oblasti za účelem jejího úklidu. Společnost ÍG se zpočátku velmi zdráhala převzít tento úkol, jelikož oblast vykazovala řadu problémů, jako byli problematičtí nájemci a nahromadění vraků automobilů a průmyslového odpadu.

(37)

Za posledních deset let vynaložila společnost ÍG v průměru každý měsíc částku ve výši 16,5 milionu ISK na údržbu a jiné náklady, které by obvykle hradil nájemce. Tyto náklady je nutno vzít v úvahu při posuzování tržní hodnoty nájemného.

(38)

Podle společnosti ÍG je stav budov v oblasti Gufunes katastrofální, a to navzdory prostředkům vynaloženým na jejich obnovu. Téměř do každé budovy zatéká a většina střech budov je poškozená a nepoužitelná. Téměř všechna okna kromě kancelářské budovy jsou poškozená a nepoužitelná, mnoho podlah v budovách je nebezpečných a na některých místech a schodištích jsou díry, které nesplňují podmínky stanovené v předpisech. Většina budov nemá navíc vodu a toalety a elektřina nevyhovuje regulačním opatřením.

(39)

Společnost ÍG se největší část doby nájmu potýkala se skutečností, že město mohlo požadovat pozemky zpět v krátké lhůtě. Ustanovení o krátké výpovědní lhůtě v délce osmnácti měsíců a povinnost vrátit část pozemků na žádost ve lhůtě pouze dvanácti měsíců představovala při provozování činnosti, jako je odstraňování odpadů, jež vyžaduje těžké stroje a zařízení, nevýhodu.

(40)

Podle společnosti ÍG měl pozdní zájem stěžovatele při posuzování poptávky po dané oblasti v době uzavření obecné nájemní smlouvy z roku 2005 omezený význam. Situace v roce 2005 byla taková, že se v té době nepovažovalo za reálné nabídnout oblast pro účely pronájmu. Od té doby vynaložila společnost ÍG na obnovu, úklid a údržbu oblasti značné prostředky. Je proto třeba předpokládat, že pozdní zájem souvisí se stavem oblasti poté, co společnost ÍG převzala správu této oblasti.

(41)

Společnost ÍG předložila rovněž nezávislé posouzení nájmu ze dne 15. října 2015 od společnosti 101 Reykjavík Fasteignasala (34). Posouzení nájmu uvádí odhad hodnoty obecné nájemní smlouvy z roku 2005 v říjnu 2005 na základě hodnoty a stavu jednotlivých nemovitostí. Závěr odhadce byl takový, že celkové měsíční nájemné za nemovitosti a pozemky činí 1 870 000 ISK.

II.   POSOUZENÍ

1.   EXISTENCE STÁTNÍ PODPORY

(42)

V čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP se uvádí:

„Nestanoví-li tato dohoda jinak, podpory poskytované v jakékoli formě členskými státy ES, státy ESVO nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi smluvními stranami, neslučitelné s fungováním této dohody.“

(43)

To znamená, že opatření představuje státní podporu ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP, jsou-li kumulativně splněny tyto podmínky: opatření i) je provedeno státem nebo ze státních prostředků; ii) poskytuje příjemci selektivní hospodářskou výhodu; iii) může ovlivnit obchod mezi smluvními stranami a narušit hospodářskou soutěž.

1.1.   NEEXISTENCE ZVÝHODNĚNÍ

1.1.1.   Obecné informace

(44)

Kontrolní úřad níže odůvodní, proč dospěl k závěru, že nájemní smlouvy společnost ÍG nezvýhodňují ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP.

(45)

Zvýhodněním ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP je jakákoli hospodářská výhoda, kterou by podnik za běžných tržních podmínek, tj. bez zásahu státu, nezískal a jejímž prostřednictvím by získal výhodnější postavení, než mají jeho konkurenti (35). Pokud by transakce byla provedena za výhodných podmínek v tom smyslu, že by společnost ÍG platila nižší než tržní nájemné, byla by tato společnost zvýhodněna ve smyslu pravidel státní podpory.

(46)

K posouzení této otázky používá Kontrolní úřad kritérium „subjektu v tržním hospodářství“, podle něhož je jednání států nebo orgánů veřejné moci při prodeji nebo pronájmu majetku porovnáváno s jednáním soukromých hospodářských subjektů (36).

(47)

Účelem kritéria subjektu v tržním hospodářství je posoudit, zda stát poskytl podniku výhodu tím, že s ohledem na určitou transakci, například prodej nebo pronájem majetku, nejednal jako soukromý subjekt v tržním hospodářství (37). Orgán veřejné moci nesmí hledět na cíle veřejné politiky, nýbrž se musí zaměřit na jediný cíl, kterým je dosažení tržní návratnosti nebo zisku u investic a tržní ceny za prodej nebo pronájem majetku (38). Kontrolní úřad však podotýká, že při tomto posouzení je obvykle třeba zohlednit případná zvláštní práva nebo povinnosti spojené s dotčeným majetkem, zejména takové, které by mohly ovlivnit tržní hodnotu.

(48)

Soulad s tržními podmínkami a to, zda dohodnutá cena v rámci transakce odpovídá tržní ceně, lze zjistit pomocí určitých náhradních ukazatelů. Pořádání otevřeného, transparentního a bezpodmínečného nabídkového řízení je obvykle vhodným prostředkem k zajištění toho, aby prodej nebo pronájem majetku ze strany vnitrostátních orgánů byl v souladu s kritériem subjektu v tržním hospodářství a aby za dotčené zboží nebo služby byla uhrazena spravedlivá tržní hodnota. To však automaticky neznamená, že neexistence řádného nabídkového řízení či jeho případná vada odůvodňují předpoklad ohledně existence státní podpory. Kontrolní úřad může využít rovněž jiné náhradní ukazatele, včetně znaleckého ocenění.

1.1.2.   Neexistence soutěžního řízení

(49)

Vzhledem k výše uvedené úvaze musí Kontrolní úřad nejprve přezkoumat, zda město uspořádalo zadávací řízení, které bylo přiměřené a vhodné pro stanovení tržní ceny (39). V daném případě však bylo potvrzeno, že s ohledem na dotyčnou oblast nebylo veřejné zadávací řízení zahájeno. Před uzavřením obecné nájemní dohody z roku 2005 nebylo mimoto provedeno ani nezávislé ocenění.

(50)

Město však zdůraznilo skutečnost, že při stanovení nájemného v obecné nájemní smlouvě z roku 2005 uzavřené se společností ÍG byly posouzeny různé stávající nájemní smlouvy v této oblasti, které byly uzavřeny na základě otevřených oznámení v islandských sdělovacích prostředcích v roce 2003. Kontrolní úřad se však domnívá, že tato oznámení představovala pouze výzvy k vyjádření zájmu a nejednalo se o otevřené a konkurenční nabídkové řízení. Mimoto se netýkala celé oblasti nabídnuté k pronájmu jednomu nájemci, nýbrž jednotlivých nemovitostí v této oblasti.

(51)

Kontrolní úřad proto vyvozuje závěr, že tento postup oznámení nesplňuje požadavky kritéria subjektu v tržním hospodářství. V důsledku toho tedy výsledek tohoto postupu nemůže sloužit jako spolehlivý náhradní ukazatel pro stanovení tržní ceny za dotčené právo nájmu.

1.1.3.   Znalecké ocenění výše nájmu

(52)

Jak je uvedeno výše, neexistencí dostatečného zadávacího řízení není vyloučena možnost, aby Kontrolní úřad použil kritérium subjektu v tržním hospodářství. Kontrolní úřad však musí přezkoumat podstatu dotyčné transakce, a zejména porovnat dohodnutou cenu s tržní cenou. Za tímto účelem se Kontrolní úřad obvykle odvolává na nezávislé znalecké ocenění jako na náhradní ukazatel tržní ceny. Takové ocenění by ideálně mělo být vypracováno v době transakce. Kontrolní úřad však může ve svém posouzení vycházet i z ocenění ex post  (40).

(53)

Město uvedlo, že existuje řada záležitostí, které ovlivňují tržní nájemné v oblasti Gufunes. Za prvé, budovy a zařízení byly ve špatném stavu, někteří nájemci neplatili nájemné a docházelo tam k hromadění šrotu, jejž bylo nutno odklidit. Za druhé panovala nejistota ohledně územních plánů pro oblast Gufunes. Průmyslová činnostv dané oblasti je podle předchozích a stávajících obecních plánů na ústupu, a město proto nemůže uzavřít dlouhodobou smlouvu o pronájmu nemovitostí. Za třetí, společnost ÍG má povinnost vrátit na žádost část pozemků do dvanácti měsíců a výpovědní lhůta vztahující se na celou oblast, včetně budov, činila pouze osmnáct měsíců.

(54)

Jak bylo uvedeno výše, v době, kdy probíhala jednání se společností RVK Studios ohledně prodeje budov v oblasti Gufunes, najalo město dva nezávislé realitní agenty, aby stanovili hodnotu nemovitostí a práv nájmu. Ačkoli se toto nezávislé ocenění netýká přímo tržního nájemného u nemovitostí, potvrzuje špatný stav nemovitostí a jejich tržní hodnotu. Oba nezávislí odhadci zdůrazňují skutečnost, že do budov zatéká, budovy nejsou dostatečně izolované, obsahují značný průmyslový odpad z doby, kdy pozemky využívala továrna na výrobu hnojiv, a jsou celkově zchátralé. Některé budovy mimoto obsahují azbest a jiné je třeba zbourat.

(55)

Jak bylo uvedeno výše, město předložilo rovněž srovnání s podobnou průmyslovou nemovitostí nacházející se na adrese Sævarhöfði 31. Nemovitost byla ústředním orgánem pro zadávání veřejných zakázek nabídnuta k pronájmu a přijata byla nejvyšší ze čtyř nabídek v hodnotě 420 000 ISK měsíčně. Tato nájemní smlouva nezahrnuje zvláštní služby nebo povinnosti, které by nájemce plnil. Nejvyšší nabídka nájemného jako procentní podíl odhadnuté hodnoty nemovitosti činí 0,147 %, zatímco výše nájmu podle obecné nájemní smlouvy z roku 2005 uzavřené se společností ÍG představuje 0,320 % odhadnuté hodnoty nemovitostí v oblasti Gufunes.

(56)

Společnost 101 Reykjavík Fasteignasala provedla nezávislé ocenění obecné nájemní smlouvy z roku 2005 (41). Ocenění je ze dne 15. října 2015. Ocenění se zakládá na hodnotě a stavu jednotlivých nemovitostí, které byly oceněny a zkontrolovány jednotlivě. Ocenění zkoumá stav nemovitostí a dotyčné oblasti v době uzavření obecné nájemní smlouvy z roku 2005, jakož i převládající tržní podmínky v té době. Závěr odhadce je ten, že výše celkového měsíčního nájemného za nemovitosti v říjnu 2005 činila 1 870 000 ISK. Podle obecné nájemní smlouvy z roku 2005 však bylo měsíční nájemné pro společnost ÍG stanoveno ve výši 2 000 000 ISK a bylo měsíčně přepočítáváno podle indexu spotřebitelských cen (42). Nájemné, které hradí měsíčně společnost ÍG, je tudíž vyšší než tržní nájemné podle znaleckého ocenění.

(57)

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem se Kontrolní úřad domnívá, že obecná nájemní smlouva z roku 2005 nebyla uzavřena za nižší než tržní cenu.

(58)

Kontrolní úřad rovněž podotýká, že srovnání s nemovitostí na adrese Sævarhöfði 31 ani ocenění vyhotovené společností 101 Reykjavík Fasteignasala nevzalo v potaz zvláštní povinnosti obsažené v nájemních smlouvách, zejména krátkou výpovědní lhůtu (jež byla nyní uplatněna) a různé povinnosti týkající se údržby. Finanční dopad těchto povinností na nájemné lze obtížně vyčíslit. Nájemní smlouvy však zvýhodňují město na úkor společnosti ÍG, což dále podporuje závěr Kontrolního úřadu, že obecná nájemní smlouva z roku 2005 byla uzavřena za tržních podmínek.

(59)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyvozuje Kontrolní úřad závěr, že společnost ÍG nezískala z nájemních smluv hospodářskou výhodu.

2.   ZÁVĚR

(60)

Na základě výše uvedeného posouzení se Kontrolní úřad domnívá, že nájemní smlouvy uzavřené mezi městem a společností ÍG ohledně pronájmu oblasti Gufunes nezahrnují státní podporu ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Reykjavík a společností Íslenska Gámafélagið ohledně pronájmu oblasti Gufunes nepředstavují státní podporu ve smyslu čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP. Formální vyšetřovací řízení je tímto ukončeno.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Islandu.

Článek 3

Pouze anglické znění tohoto rozhodnutí je závazné.

V Bruselu dne 26. dubna 2017.

Za Kontrolní úřad ESVO

Sven Erik SVEDMAN

předseda

Frank J. BÜCHEL

člen kolegia


(1)  Rozhodnutí č. 261/15/KOL o zahájení formálního vyšetřovacího řízení týkajícího se možné státní podpory poskytnuté formou pronájmu pozemků a nemovitostí v oblasti Gufunes, zveřejněno v Úř. věst. C 316, 24.9.2015, s. 22 a v dodatku EHP č. 57, 24.9.2015, s. 21.

(2)  Dokumenty č. 704341–704343.

(3)  Dokument č. 774957.

(4)  Rozhodnutí č. 261/15/KOL o zahájení formálního vyšetřovacího řízení týkajícího se možné státní podpory poskytnuté formou pronájmu pozemků a nemovitostí v oblasti Gufunes, zveřejněno v Úř. věst. C 316, 24.9.2015, s. 22 a v dodatku EHP č. 57, 24.9.2015, s. 21.

(5)  Dokument č. 778453.

(6)  Dokument č. 781877.

(7)  Dokument č. 781927.

(8)  Dokument č. 786716.

(9)  Dokument č. 805588.

(10)  Dokument č. 806264.

(11)  Dokument č. 831665.

(12)  K dispozici na internetu na adrese http://skipulagssja.skipbygg.is/skipulagssja/. Viz rovněž http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/08_grafarvogur.pdf

(13)  Tamtéž.

(14)  Dokument č. 716986, s. 17.

(15)  Dokumenty č. 716985 a 742948.

(16)  Dokument č. 716986, s. 21.

(17)  Viz dokument č. 716985.

(18)  Dokument č. 716986, s. 25.

(19)  Dokument č. 716986, s. 29.

(20)  Dokument č. 716986, s. 31.

(21)  Dokument č. 716986, s. 33.

(22)  Dokument č. 716985.

(23)  Dokument č. 742948.

(24)  Všechny údaje jsou uvedeny v ISK.

(25)  Dokument č. 716985.

(26)  Oznámení k dispozici na internetu na adrese: http://www.hugmyndasamkeppni.is/samkeppnir/gufunes-framtidharskipulag

(27)  Dokument č. 786718.

(28)  Zápis ze zasedání rady města je k dispozici na internetu na adrese: http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5386

(29)  Zápis ze zasedání rady města je k dispozici na internetu na adrese: http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5407

(30)  Oznámení je k dispozici na internetu na adrese: http://reykjavik.is/frettir/islenska-gamafelagid-flytur-esjumela

(31)  Oznámení k dispozici na internetu na adrese: http://reykjavik.is/frettir/gengid-fra-kaupum-rvk-studios-fasteignum-undir-kvikmyndaver

(32)  Rozsudek ve věci Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. Komise, T-228/99 a T-233/99, EU:T.2003:57.

(33)  Viz rozhodnutí Kontrolního úřadu č. 90/12/KOL ze dne 15.3.2012 o prodeji některých budov v Inner Camp v Haslemoen Leir, k dispozici na adrese: http://www.eftasurv.int/media/decisions/90-12-COL.pdf, 81. bod odůvodnění.

(34)  Dokument č. 778453.

(35)  Rozsudek ve věci SFEI a další, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, bod 60 a rozsudek ve věci Španělsko v. Komise, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, bod 41.

(36)  Pokud jde o použití kritéria subjektu v tržním hospodářství, viz věc Asker Brygge, E-12/11, Sb. rozh. ESVO 2012, s. 536 a rozsudek ve věci Land Burgenland a další v. Komise, C-214/12 P, C-215/12 P a C-223/12 P, EU:C:2013:682. Tyto věci se týkají prodeje přímého vlastnického práva k půdě. Poskytují nicméně rovněž vodítko pro prodej jiných práv k půdě, včetně práva nájmu v projednávané věci.

(37)  Viz pokyny Kontrolního úřadu k pojmu státní podpora uvedenému v čl. 61 odst. 1 Dohody o EHP, bod 133. K dispozici na adrese: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/EFTA-Surveillance-Auhtority-Guidelines-on-the-notion-of-State-aid.pdf

(38)  Rozsudek ve věci Land Burgenland a další v. Komise, C-214/12 P, C-215/12 P a C-223/12 P, EU:C:2013:682.

(39)  Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 61/16/KOL o ukončení formálního vyšetřovacího řízení týkajícího se možné státní podpory ve formě nájmu optického vlákna, které bylo původně provozováno jménem organizace NATO, dosud nezveřejněno, k dispozici na internetu na adrese: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/061-16-COL.pdf, 80. bod odůvodnění.

(40)  Věc Asker Brygge, E-12/11, Sb. rozh. ESVO 2012, s. 536, bod 81 a rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 61/16/KOL o ukončení formálního vyšetřovacího řízení týkajícího se možné státní podpory ve formě nájmu optického vlákna, které bylo původně provozováno jménem organizace NATO, dosud nezveřejněno, dosud nezveřejněno, 88. bod odůvodnění.

(41)  Dokument č. 778453.

(42)  Dokument č. 716986, s. 25.


Opravy

19.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/66


Oprava nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

( Úřední věstník Evropské unie L 224 ze dne 21. srpna 2012 )

Strana 34, příloha I, oddíl A, hlava G, bod 21.A.163 „Práva“, písmeno e):

místo:

„e)

vydat povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. c), včetně schválení letových podmínek podle bodu 21.A.710 písm. b), podle postupů dohodnutých s příslušným úřadem pro výrobu, letadlu, které vyrobil, řídí-li se výrobní organizace při konfiguraci letadla oprávněním organizace k výrobě a potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let.“,

má být:

„e)

vydat povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. c), včetně schválení letových podmínek podle bodu 21.A.710 písm. b), podle postupů dohodnutých s příslušným úřadem pro výrobu, letadlu, které vyrobil, řídí-li si výrobní organizace konfiguraci letadla sama pod svým oprávněním organizace k výrobě a potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let.“

Strana 42, příloha I, oddíl A, hlava J, bod 21.A.263 „Práva“, písm. c) odst. 7:

místo:

„7.

vydávat povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. b) letadlu, které projektoval nebo upravoval nebo pro které schválil podmínky, za kterých může být povolení k letu vydáno v souladu s bodem 21.A.263 písm. c) odst. 6, jestliže se projekční organizace sama řídí při konfiguraci letadla svým oprávněním organizace k projektování a potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let.“,

má být:

„7.

vydávat povolení k letu v souladu s bodem 21.A.711 písm. b) letadlu, které projektoval nebo upravoval nebo pro které v souladu s bodem 21.A.263 písm. c) odst. 6 schválil podmínky, za kterých může být povolení k letu vydáno, jestliže si projekční organizace sama řídí konfiguraci letadla pod svým oprávněním organizace k projektování a potvrzuje shodu s projekčními podmínkami schválenými pro let.“