ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 260

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
10. října 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1833 ze dne 25. září 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Capón de Vilalba (CHZO))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1834 ze dne 9. října 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

3

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1835 ze dne 9. října 2017, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 10. října 2017

5

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

10.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1833

ze dne 25. září 2017

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Capón de Vilalba (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Capón de Vilalba“ předložená Španělskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Capón de Vilalba“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Capón de Vilalba“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.1 Čerstvé maso (a droby) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 188, 14.6.2017, s. 26.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


10.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1834

ze dne 9. října 2017,

kterým se po dvousté sedmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 4. října 2017 rozhodl o změně jednoho záznamu v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. října 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 v oddíle „Fyzické osoby“ se identifikační údaje u následujícího záznamu nahrazují takto:

„Isnilon Totoni Hapilon (také znám jako a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Datum narození: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Místo narození: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: Filipíny.“

se nahrazuje tímto:

„Isnilon Totoni Hapilon (také znám jako a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon). Datum narození: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Místo narození: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: Filipíny. Adresa: a) Basilan, Filipíny (dřívější místo pobytu do roku 2016), b) Lanao del Sur, Filipíny (místo pobytu od roku 2016). Další informace: Fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: hnědá; výška: 5 stop 6 palců – 168 cm; hmotnost: 120 liber – 54 kg; postava: štíhlá; barva pleti: světlá; má mateřská znaménka na obličeji. Datum, kdy byla osoba označena podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 6.12.2005.“


10.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1835

ze dne 9. října 2017,

kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 10. října 2017

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 183 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EU) č. 642/2010 (2) se dovozní clo na produkty kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (pšenice obyčejná, osivo), ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 a 1007 90 00 rovná intervenční ceně platné při dovozu zvýšené o 55 % a následně snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.

(2)

Podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro produkty uvedené ve zmíněném odstavci pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

V souladu s čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 je dovozní cena pro výpočet dovozního cla na produkty vymezené v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.

(4)

Ode dne 21. září 2017 se dovozní clo na produkty pocházející z Kanady a náležející do kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00 vypočte podle čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 642/2010.

(5)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 10. října 2017 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost.

(6)

V souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počínaje dnem 10. října 2017 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. října 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin (Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5).


PŘÍLOHA I

Dovozní cla na produkty v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 použitelná ode dne 10. října 2017

Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)  (2)

(v EUR/t)

1001 11 00

PŠENICE tvrdá, osivo

0,00

1001 19 00

PŠENICE tvrdá vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

střední jakosti, jiná než osivo

0,00

nízké jakosti, jiná než osivo

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICE obyčejná, osivo

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICE obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 10 00

ŽITO, osivo

5,61

1002 90 00

ŽITO, jiné než osivo

5,61

1005 10 90

KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo

5,61

1005 90 00

KUKUŘICE, jiná než osivo (3)

5,61

1007 10 90

ZRNA ČIROKU, jiná než hybridy k setí

5,61

1007 90 00

ZRNA ČIROKU, jiná než osivo

5,61


(1)  Dovozci mohou být podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 cla snížena o:

3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři (za Gibraltarským průlivem) nebo v Černém moři a pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán nebo Suezským průplavem,

2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, v Estonsku, v Irsku, v Litvě, v Lotyšsku, v Polsku, ve Finsku, ve Švédsku, ve Spojeném království nebo na pobřeží Atlantského oceánu na Iberském poloostrově a pokud je zboží do Unie dopravováno přes Atlantský oceán.

(2)  Clo na produkty pocházející z Kanady a náležející do kódů KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenice obyčejná vysoké jakosti, jiná než osivo), 1002 10 00 a 1002 90 00 se vypočte podle čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. 642/2010.

(3)  Dovozci může být poskytnuto paušální snížení o 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) č. 642/2010.


PŘÍLOHA II

PRVKY VÝPOČTU CEL STANOVENÝCH V PŘÍLOZE I

1.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

(v EUR/t)

 

Pšenice obyčejná (1)

Kukuřice

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotace

210,22

117,61

Prémie – Mexický záliv

15,27

Prémie – Velká jezera

32,84

2.

Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:

Náklady na přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

18,54 EUR/t

Náklady na přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

39,59 EUR/t


(1)  Zahrnuta kladná prémie 14 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).