ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 194

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
26. července 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1374 ze dne 25. července 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1376 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení warfarinu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 ( 1 )

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1377 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení chlorofacinonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 ( 1 )

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1378 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení kumatetralylu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 ( 1 )

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1379 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení difenakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1380 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení bromadiolonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 ( 1 )

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1381 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení brodifakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 ( 1 )

39

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1382 ze dne 25. července 2017 kterým se obnovuje schválení difethialonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 ( 1 )

45

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1383 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení flokumafenu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 ( 1 )

51

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1384 ze dne 25. července 2017 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

57

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1385 ze dne 25. července 2017, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)

61

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1386 ze dne 25. července 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

63

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1387 ze dne 24. července 2017, kterým se povoluje uvedení přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2017) 4975)

65

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1374

ze dne 25. července 2017,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Rada přezkoumala označení jedné osoby uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014. Údaje týkající se této osoby by měly být pozměněny.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 v části „Osoby“ se položka č. 92 nahrazuje tímto:

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Datum narození: 15.12.1951.

Místo narození: Leningrad (Petrohrad).

Arkady Rotenberg je přední ruský podnikatel, který má úzké osobní vazby na prezidenta Putina. Od března roku 2014 získal Rotenberg nebo jeho společnosti státní zakázky v celkové hodnotě více než 7 miliard USD. V roce 2015 byl Rotenberg uveden na prvním místě každoročního seznamu státních zakázek seřazených podle hodnoty, poté co mu byly ruskou vládou uděleny zakázky v hodnotě 555 miliard rublů. Řada z těchto zakázek byla udělena bez formálních soutěžních řízení. Dne 30. ledna 2015 podepsal premiér Dmitrij Medveděv výnos, jímž byla Rotenberově společnosti Stroygazmontazh udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do nezákonně anektované Autonomní republiky Krym. Prostřednictvím těchto zakázek má finanční prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny.

Je majitelem společnosti Stroygazmontazh, jíž byla udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do nezákonně anektované Autonomní republiky Krym, aby se tak upevnila její integrace do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti Ukrajiny. Podobně získala společnost Stroygazmontazh v lednu roku 2017 státní zakázku v hodnotě 17 miliard rublů na výstavbu železniční tratě na mostě přes Kerčský průliv, což opět dále narušuje územní celistvost Ukrajiny.

Rotenberg je předsedou představenstva nakladatelství Prosvěščenije, které zejména realizovalo projekt „Dětem Ruska: Adresa – Krym“, tj. veřejnou propagační kampaň, která měla přesvědčit krymské děti, že jsou nyní ruskými občany žijícími v Rusku, čímž podporoval politiku ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruska.

30.7.2014“


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1375

ze dne 25. července 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 19 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 (2) specifikuje způsob, jakým jsou podávány informace podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 v souvislosti s použitím některých fluorovaných skleníkových plynů jako vstupní suroviny nebo v případě, že jsou výrobky či zařízení obsahující tyto plyny uváděny na trh, výrobci, dovozci a vývozci těchto plynů a podniky, které tyto plyny zneškodňují.

(2)

Aby bylo možno účinně sledovat dodržování povinnosti podávat zprávy uvedené v článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014, měly by mít podniky povinnost před uskutečněním příslušných činností registrovat své použití elektronického nástroje pro podávání zpráv podle článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014. To by umožnilo příslušným orgánům členského státu ověřit v okamžiku dovozu, vývozu nebo jiné relevantní činnosti, zda bude podnik podléhat ověřování souladu na základě jeho zprávy podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014.

(3)

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 by měla být změněna, pokud jde o strukturu požadovaných informací o určitých vlastnostech částečně fluorovaných uhlovodíků, aby se uvedla do souladu s formátem zpráv používaných smluvními stranami Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, k Vídeňské úmluvě na ochranu ozonové vrstvy (3) (dále jen „Montrealský protokol“). Tento krok by Unii umožnil dodržovat povinnost podávat zprávy podle Montrealského protokolu. Ze stejného důvodu by se mělo také vyžadovat, aby byly informace o zemi určení pro vývoz a zemi původu pro dovoz oznamovány od roku 2020, což by poskytlo dostatek času na úpravu elektronického nástroje pro podávání zpráv.

(4)

Do oddílu 2 by měla být doplněna další rozlišení a poznámky, aby se zohlednily postupy podávání zpráv, které se vyvinuly během prvních dvou cyklů podávání zpráv, a měl by být vysvětlen popis v oddíle 12, aby si jej podniky podávající zprávy nesprávně nevykládaly, jak k tomu již došlo v minulosti.

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/879 (4) byl zřízen elektronický rejstřík v souvislosti s kvótami pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh, do nějž se zaznamenávají všechny příslušné údaje týkající se povolení uvedeného v čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) č. 517/2014. Odpovídající formát podávání zpráv stanovený v oddíle 13 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 je tudíž zastaralý a měl by být zrušen.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Zprávy požadované v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 517/2014 se předkládají elektronicky za použití nástroje pro podávání zpráv na základě formátu uvedeného v příloze tohoto nařízení, který je pro tento účel zpřístupněn na internetových stránkách Komise.

2.   Před uskutečněním činností, které se oznamují podle článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014, se každý podnik zaregistruje na internetové stránce Komise, aby mohl použít elektronický nástroj pro podávání zpráv.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1191/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 318, 5.11.2014, s. 5).

(3)  Rozhodnutí Rady 88/540/EHS ze dne 14. října 1988 o uzavření Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy a Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 297, 31.10.1988, s. 8).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/879 ze dne 2. června 2016, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví podrobná pravidla související s prohlášením o shodě při uvádění chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel plněných částečně fluorovanými uhlovodíky na trh a jeho ověřování nezávislým auditorem (Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1191/2014 se mění takto:

1)

V oddíle 1 se tabulka nahrazuje tímto:

 

„OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

1 A

Celkový objem výroby v zařízeních v Unii

 

 

1B

objem výroby v zařízeních v Unii, jejž tvoří znovuzískaná vedlejší produkce či nežádoucí výrobky, jestliže tato vedlejší produkce či výrobky byly v zařízeních zneškodněny před uvedením na trh

Výrobci, kteří provádějí zneškodnění, oznámí údaje o celkovém množství zneškodněné látky v oddílu pro oznámení údajů č. 8.

 

1C

objem výroby v zařízeních v Unii, jejž tvoří znovuzískaná vedlejší produkce či nežádoucí výrobky, jestliže tato vedlejší produkce či výrobky byly předány jiným podnikům ke zneškodnění, aniž by předtím byly uvedeny na trh

Musí být uveden podnik, který provádí zneškodnění.

 

1C_a

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků vyrobených k použití jako vstupní surovina v rámci Unie

 

 

1C_b

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků vyrobených pro použití v rámci Unie, na která se vztahuje výjimka v rámci Montrealského protokolu

Druh použití, na které se vztahuje výjimka, je třeba specifikovat.

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

 

1D

Celkový objem vlastní produkce, jež byla zneškodněna, aniž by předtím byla uvedena na trh

1D = 1B + 1C

1E

Produkce dostupná k prodeji

1E = 1 A – 1D“

2)

Oddíl 2 se mění takto:

a)

v druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud není v tabulce níže uvedeno jinak, při podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2019 se poprvé oznamuje množství částečně fluorovaných uhlovodíků zvlášť pro každou zemi původu.“;

b)

tabulka se nahrazuje tímto:

 

„OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

2 A

Objem dovezený do Unie

 

 

2 B

Objem dovezený do Unie podnikem předkládajícím zprávu, který nebyl propuštěn do volného oběhu, a zpětně vyvezený podnikem předkládajícím zprávu jako obsažený ve výrobcích nebo zařízení

Podávání zpráv o částečně fluorovaných uhlovodících podle země původu není nutné.

Dovoz velkého objemu plynů pro aktivní zušlechťovací styk, plněného do výrobků nebo zařízení a následně zpětně vyvezeného.

Pokud ke zpětnému vývozu ve výrobcích nebo zařízení (oddíl 2B) nedojde ve stejném kalendářním roce jako k dovozu, množství oznámené v oddíle 2B může zahrnovat zpětný vývoz ve výrobcích nebo zařízení, držené v zásobách k 1. lednu, které nebylo uvedeno na trh Unie, jak bylo oznámeno v oddíle 4C.

Vývoz velkého objemu plynů se oznamuje pouze v oddíle 3.

 

2C

Objem použitých, recyklovaných nebo regenerovaných částečně fluorovaných uhlovodíků

 

 

2D

Objem nově vyrobených částečně fluorovaných uhlovodíků dovezených k použití jako vstupní surovina

 

 

2E

Objem nově vyrobených částečně fluorovaných uhlovodíků dovezených k použití, na něž se vztahuje výjimka podle Montrealského protokolu

Druh použití, na které se vztahuje výjimka, je třeba specifikovat.“

3)

Oddíl 3 se mění takto:

a)

v druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Pokud není v tabulce níže uvedeno jinak, při podání zprávy o činnostech prováděných v roce 2019 se poprvé oznamuje množství částečně fluorovaných uhlovodíků zvlášť pro každou zemi určení.“;

b)

tabulka se nahrazuje tímto:

 

„OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

3 A

Celkový objem vyvezený z Unie

 

3 B

Vyvezený objem pocházející z vlastní produkce či dovozu

Podávání zpráv podle země určení není nutné.

 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET MNOŽSTVÍ

 

3C

Vyvezený objem zakoupený od jiných podniků v Unii

3C = 3 A – 3B

 

OZNAMOVANÉ ÚDAJE

 

3D

Objem vyvezený za účelem recyklace

Podávání zpráv podle země určení není nutné.

 

3E

Objem vyvezený za účelem regenerace

Podávání zpráv podle země určení není nutné.

 

3F

Objem vyvezený za účelem zneškodnění

Podávání zpráv podle země určení není nutné.

 

3G

Objem vyvezených použitých, recyklovaných nebo regenerovaných částečně fluorovaných uhlovodíků

 

 

3H

Objem nově vyrobených částečně fluorovaných uhlovodíků vyvezených k použití jako vstupní surovina

 

 

3I

Objem nově vyrobených částečně fluorovaných uhlovodíků vyvezených pro použití, na něž se vztahuje výjimka podle Montrealského protokolu

Druh použití, na které se vztahuje výjimka, je třeba specifikovat.“

4)

V oddíle 4 se řádek tabulky týkající se 4M nahrazuje tímto:

„4M

Celkový objem fyzicky uvedený na trh

4M = 1E + 2 A – 2B – 3B + 4C – 4H“

5)

V oddíle 12 se tabulka nahrazuje tímto:

 

„OZNAMOVANÉ ÚDAJE

POZNÁMKY

12 A

Množství částečně fluorovaných uhlovodíků, jimiž bylo naplněno dovezené zařízení, propuštěné celními orgány do volného oběhu v Unii, pro něž byly částečně fluorované uhlovodíky předem vyvezeny z Unie a na něž se vztahovalo omezení kvóty na částečně fluorované uhlovodíky týkající se uvádění na trh Unie.

Musí být uveden(y) podnik(y) realizující vývoz částečně fluorovaných uhlovodíků a rok(y) vývozu.

Musí být uveden(y) podnik(y) uvádějící částečně fluorované uhlovodíky na trh Unie poprvé a rok(y) tohoto uvedení na trh.“

6)

Oddíl 13 se zrušuje.


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1376

ze dne 25. července 2017,

kterým se obnovuje schválení warfarinu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka warfarin je schválena pro použití v biocidních přípravcích typu 14 jako rodenticid podle nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byla Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) předložena žádost o obnovení schválení uvedené účinné látky. Tato žádost byla vyhodnocena příslušným irským orgánem jakožto hodnotícím příslušným orgánem.

(3)

Dne 25. března 2016 předložil hodnotící příslušný orgán agentuře své doporučení k obnovení schválení warfarinu.

(4)

Dne 16. června 2016 vydal Výbor pro biocidní přípravky stanovisko agentury (2), přičemž zohlednil závěry hodnotícího příslušného orgánu.

(5)

Podle uvedeného stanoviska warfarin splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxický pro reprodukci kategorie 1 A podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). Warfarin proto splňuje kritérium vyloučení stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Navíc použití přípravků obsahujících warfarin vzbuzuje obavy v souvislosti s případy primární a sekundární otravy, a to i pokud jsou uplatňována přísná opatření k řízení rizik, a proto warfarin splňuje rovněž kritérium pro látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení.

(7)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 528/2012 může být schválení účinných látek splňujících kritéria vyloučení obnoveno, pouze pokud je nadále splněna alespoň jedna z podmínek pro odchylku stanovených v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení.

(8)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura zorganizovala veřejnou konzultaci za účelem shromáždění příslušných informací o warfarinu včetně informací o dostupných náhradách.

(9)

Komise rovněž provedla specifickou veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o tom, zda byly splněny podmínky pro odchylku stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise příspěvky k této konzultaci zveřejnila.

(10)

Příspěvky ke dvěma výše uvedeným veřejným konzultacím, jakož i informace týkající se dostupnosti alternativ antikoagulačních rodenticidů uvedených v příloze 1 zprávy Komise o opatřeních ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů (4) byly projednány s členskými státy ve Stálém výboru pro biocidní přípravky.

(11)

Hlodavci mohou přenášet patogeny, jež jsou odpovědné za řadu zoonóz, které mohou představovat závažná nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Nechemické metody regulace či prevence sloužící k regulaci hlodavců, jako jsou například mechanické, elektrické nebo lepidlové pasti, nemusejí být dostatečně účinné a mohou vyvolat další otázky ohledně toho, zda jsou humánní nebo zda hlodavcům nezpůsobují zbytečné utrpení. Alternativní účinné látky schválené pro použití jako rodenticidy nemusejí být vhodné pro všechny kategorie uživatelů nebo účinné pro všechny druhy hlodavců. Jelikož se účinná regulace hlodavců nemůže spoléhat pouze na uvedené nechemické metody regulace či prevence, považuje se warfarin za nezbytný pro zajištění vhodné regulace hlodavců na podporu těchto alternativ. V důsledku toho by se používáním warfarinu zabránilo vážnému nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat v souvislosti s hlodavci nebo by bylo toto nebezpečí regulováno. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) je tedy splněna.

(12)

Regulace hlodavců v současnosti do značné míry závisí na používání antikoagulačních rodenticidů, jejichž neschválení by mohlo vést k nedostatečné regulaci hlodavců. To může nejen způsobit významné negativní dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat nebo na životní prostředí, ale rovněž ovlivnit to, jak veřejnost vnímá svou bezpečnost s ohledem na expozici vůči hlodavcům, nebo bezpečnost řady hospodářských činností, jež by mohly být hlodavci ohroženy, s důsledky v hospodářské a sociální oblasti. Na druhé straně rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí vyplývající z používání přípravků obsahujících warfarin mohou být zmírněna, jsou-li tyto přípravky používány v souladu s určitými specifikacemi a podmínkami. Neschválení warfarinu jako účinné látky by proto mělo nepřiměřený negativní dopad na společnost v porovnání s riziky vyplývajícími z používání uvedené látky. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. c) je tedy rovněž splněna.

(13)

Je proto vhodné obnovit schválení warfarinu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(14)

Warfarin je látka, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012, a proto by se měla použít doba obnovení stanovená v čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

(15)

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/135 (5) bylo původní datum skončení platnosti schválení látek flokumafen, brodifakum a warfarin pro použití v biocidních přípravcích typu 14 odloženo na 30. června 2018. Jelikož je přezkum žádostí o obnovení uvedených schválení nyní dokončen, je vhodné prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/135 zrušit.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení warfarinu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 se obnovuje, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/135 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides – Final Report (Opatření ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů – závěrečná zpráva). Evropská komise (2014), Brusel, Belgie. 100 s. ISBN 978-92-79-44992-5.

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/135 ze dne 29. ledna 2016, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek flokumafen, brodifakum a warfarin pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 65).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum skončení platnosti schválení

Druh přípravku

Zvláštní podmínky

Warfarin

Název podle IUPAC:

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)kumarin

č. ES: 201-377-6

č. CAS: 81-81-2

990 g/kg

30. června 2024

14

Warfarin je pokládán za látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto obecným podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat zvláštní pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie. Kromě toho musí hodnocení přípravku v souladu s bodem 10 přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 zahrnovat i zhodnocení toho, zda mohou být splněny podmínky čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

2)

Přípravky smí být k použití v členských státech povoleny pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

3)

Nominální koncentrace warfarinu v přípravcích nesmí překročit 790 mg/kg.

4)

Přípravky musí obsahovat averzivní činidlo a barvivo.

5)

Přípravky nejsou povoleny ve formě sledovacího prášku.

6)

Přípravky ve formě kontaktních přípravků jiné než sledovací prášek smí být povoleny k použití pouze vyškolenými profesionálními uživateli ve vnitřních prostorách na místech nepřístupných dětem nebo necílovým zvířatům.

7)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalých nebo pulzních návnad.

8)

Povoleny jsou pouze přípravky uzpůsobené pro přímé použití.

9)

Prvotní, jakož i druhotná expozice člověka, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Jedná se např. o omezení pokud možno na použití profesionálními uživateli nebo vyškolenými profesionálními uživateli a stanovení doplňkových zvláštních podmínek podle kategorie uživatelů.

10)

Mrtvá těla a nespotřebované návnady musí být zlikvidovány podle místních požadavků. Metoda likvidace musí být popsána konkrétně v souhrnu údajů o přípravku ve vnitrostátním povolení a uvedena na štítku přípravku.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití širokou veřejností podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

2)

Přípravky se dodávají pouze s tímto maximálním množstvím návnady na balení:

a)

u přípravků určených pouze proti myším:

i)

u návnad ve formě zrní, granulí nebo pasty: 250 g,

ii)

u návnad ve formě voskových bloků: 500 g,

b)

u přípravků určených pouze proti potkanům nebo proti myším a potkanům:

i)

u návnad ve formě zrní, granulí nebo pasty: 750 g,

ii)

u návnad ve formě voskových bloků: 1 500  g,

3)

Přípravky proti Rattus norvegicusRattus rattus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách nebo uvnitř a okolo budov.

4)

Přípravky proti Mus musculus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách.

5)

Osoby dodávající na trh přípravky zajistí, aby přípravky byly doprovázeny informacemi o rizicích spojených s antikoagulačními rodenticidy obecně, o opatřeních k omezení jejich použití na nezbytné minimum a o nutnosti přijetí vhodných preventivních opatření.

6)

Přípravky ve formě volně ložené návnady, jako jsou zrní nebo granule, jsou povoleny pouze jako dodávané v sáčcích nebo jiných baleních za účelem omezení expozice člověka a životního prostředí.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky nejsou povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

3)

Osoby dodávající na trh přípravky pro profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány široké veřejnosti.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití vyškolenými profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky mohou být povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky mohou být povoleny k použití v krytých a chráněných návnadových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

3)

Osoby dodávající na trh přípravky pro vyškolené profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány jiným osobám než vyškoleným profesionálním uživatelům.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1377

ze dne 25. července 2017,

kterým se obnovuje schválení chlorofacinonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka chlorofacinon je schválen pro použití v biocidních přípravcích typu 14 jako rodenticid podle nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byla předložena žádost Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) o obnovení schválení uvedené účinné látky. Tato žádost byla vyhodnocena příslušným španělským orgánem jakožto hodnotícím příslušným orgánem.

(3)

Dne 25. března 2016 předložil hodnotící příslušný orgán agentuře své doporučení k obnovení schválení chlorofacinonu.

(4)

Dne 16. června 2016 vydal Výbor pro biocidní přípravky stanovisko agentury (2), přičemž zohlednil závěry hodnotícího příslušného orgánu.

(5)

Podle uvedeného stanoviska chlorofacinon splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxický pro reprodukci kategorie 1B podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). Chlorofacinon proto splňuje kritérium vyloučení stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Kromě toho tato látka splňuje rovněž kritéria pro klasifikaci jako perzistentní a toxická podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4). Používání přípravků obsahujících chlorofacinon vzbuzuje obavy v souvislosti s případy primární a sekundární otravy, a to i pokud jsou uplatňována přísná opatření k řízení rizik. Chlorofacinon tudíž splňuje rovněž kritérium pro látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 528/2012 může být schválení účinných látek splňujících kritéria vyloučení obnoveno, pouze pokud je nadále splněna alespoň jedna z podmínek pro odchylku stanovených v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení.

(8)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura zorganizovala veřejnou konzultaci za účelem shromáždění příslušných informací o chlorofacinonu včetně informací o dostupných náhradách.

(9)

Komise rovněž provedla specifickou veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o tom, zda byly splněny podmínky pro odchylku stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise příspěvky k této konzultaci zveřejnila.

(10)

Příspěvky ke dvěma výše uvedeným veřejným konzultacím, jakož i informace týkající se dostupnosti alternativ antikoagulačních rodenticidů uvedených v příloze 1 zprávy Komise o opatřeních ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů (5) byly projednány s členskými státy ve Stálém výboru pro biocidní přípravky.

(11)

Hlodavci mohou přenášet patogeny, jež jsou odpovědné za řadu zoonóz, které mohou představovat vážná nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Nechemické metody regulace či prevence pro regulaci hlodavců, jako jsou například mechanické, elektrické nebo lepové pasti, nemusejí být dostatečně účinné a mohou vyvolat další otázky ohledně toho, zda jsou humánní nebo zda hlodavcům nezpůsobují zbytečné utrpení. Alternativní účinné látky schválené pro použití jako rodenticidy nemusejí být vhodné pro všechny kategorie uživatelů nebo účinné pro všechny druhy hlodavců. Jelikož se účinná regulace hlodavců nemůže spoléhat pouze na uvedené nechemické metody regulace či prevence, považuje se chlorofacinon za nezbytný pro zajištění vhodné regulace hlodavců na podporu těchto alternativ. V důsledku toho by se používáním chlorofacinonu zabránilo vážnému nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat v souvislosti s hlodavci nebo by bylo toto nebezpečí regulováno. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) je tedy splněna.

(12)

Regulace hlodavců v současnosti do značné míry závisí na používání antikoagulačních rodenticidů, jejichž neschválení by mohlo vést k nedostatečné regulaci hlodavců. To může nejen způsobit významné negativní dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat nebo na životní prostředí, ale rovněž ovlivnit to, jak veřejnost vnímá svou bezpečnost s ohledem na expozici vůči hlodavcům, nebo bezpečnost řady hospodářských činností, jež by mohly být hlodavci ohroženy, s důsledky v hospodářské a sociální oblasti. Na druhé straně rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí vyplývající z používání přípravků obsahujících chlorofacinon mohou být zmírněna, jsou-li tyto přípravky používány v souladu s určitými specifikacemi a podmínkami. Neschválení chlorofacinonu jako účinné látky by proto mělo nepřiměřený negativní dopad na společnost v porovnání s riziky vyplývajícími z používání uvedené látky. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. c) je tedy rovněž splněna.

(13)

Je proto vhodné obnovit schválení chlorofacinonu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(14)

Chlorofacinon je látka, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a), d) a e) nařízení (EU) č. 528/2012, a proto by se měla použít doba obnovení stanovená v čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

(15)

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/1737 (6) bylo původní datum skončení platnosti schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích typu 14 odloženo na 30. června 2018. Jelikož je přezkum žádostí o obnovení uvedených schválení nyní dokončen, je vhodné prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1737 zrušit.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení chlorofacinonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 se obnovuje, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1737 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides – Final Report (Opatření ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů – závěrečná zpráva). Evropská komise (2014), Brusel, Belgie. 100 s. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1737 ze dne 28. září 2015, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Úř. věst. L 252, 29.9.2015, s. 58).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Chlorofacinon

Název podle IUPAC:

2-[2-(4-chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion

č. ES: 223-003-0

č. CAS: 3691-35-8

978 g/kg

30. června 2024

14

Chlorofacinon je pokládán za látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a), d) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto obecným podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie. Kromě toho musí hodnocení přípravku v souladu s bodem 10 přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 zahrnovat i zhodnocení toho, zda mohou být splněny podmínky čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

2)

Přípravky smí být k použití v členských státech povoleny pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

3)

Nominální koncentrace chlorofacinonu v přípravcích nesmí překročit 50 mg/kg v přípravcích jiných než kontaktní formulace a nesmí překročit 2 000  mg/kg v kontaktních formulacích.

4)

Přípravky musí obsahovat averzivní činidlo a barvivo.

5)

Přípravky nejsou povoleny ve formě sledovacího prášku.

6)

Přípravky ve formě kontaktních formulací jiné než sledovací prášek smí být povoleny k použití pouze vyškolenými profesionálními uživateli ve vnitřních prostorách na místech nepřístupných dětem nebo necílovým zvířatům.

7)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

8)

Povoleny jsou pouze přípravky uzpůsobené pro přímé použití.

9)

Prvotní, jakož i druhotná expozice člověka, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Jedná se např. o omezení pokud možno na použití profesionálními uživateli nebo vyškolenými profesionálními uživateli a stanovení doplňkových zvláštních podmínek podle kategorie uživatelů.

10)

Mrtvá těla a nespotřebované nástrahy musí být zlikvidovány podle místních požadavků. Metoda likvidace musí být popsána konkrétně v souhrnu údajů o přípravku ve vnitrostátním povolení a uvedena na etiketě přípravku.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití širokou veřejností podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

2)

Přípravky se dodávají pouze s tímto maximálním množstvím nástrahy na jedno balení:

a)

U přípravků určených pouze proti myším:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 250 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 500 g.

b)

U přípravků určených pouze proti potkanům nebo proti myším a potkanům:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 750 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 1 500  g.

3)

Přípravky proti Rattus norvegicusRattus rattus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách nebo uvnitř a okolo budov.

4)

Přípravky proti Mus musculus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách.

5)

Osoby dodávající na trh přípravky zajistí, aby přípravky byly doprovázeny informacemi o rizicích spojených s antikoagulačními rodenticidy obecně, o opatřeních k omezení jejich použití na nezbytné minimum a o nutnosti přijetí vhodných preventivních opatření.

6)

Přípravky ve formě volně ložených formulací nástrahy, jako jsou zrní nebo granule, jsou povoleny pouze ve formulacích dodávaných v sáčcích nebo jiných baleních za účelem omezení expozice člověka a životního prostředí.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky nejsou povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

3)

Osoby dodávající na trh přípravky pro profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány široké veřejnosti.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití vyškolenými profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky mohou být povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky mohou být povoleny k použití v krytých a chráněných nástrahových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

3)

Osoby dodávající na trh přípravky pro vyškolené profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány jiným osobám než vyškoleným profesionálním uživatelům.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1378

ze dne 25. července 2017,

kterým se obnovuje schválení kumatetralylu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka kumatetralyl je schválena pro použití v biocidních přípravcích typu 14 jako rodenticid podle nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byla předložena žádost Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) o obnovení schválení uvedené účinné látky. Tato žádost byla vyhodnocena příslušným dánským orgánem jakožto hodnotícím příslušným orgánem.

(3)

Dne 23. března 2016 předložil hodnotící příslušný orgán agentuře své doporučení k obnovení schválení kumatetralylu.

(4)

Dne 16. června 2016 vydal Výbor pro biocidní přípravky stanovisko agentury (2), přičemž zohlednil závěry hodnotícího příslušného orgánu.

(5)

Podle uvedeného stanoviska kumatetralyl splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxický pro reprodukci kategorie 1B podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). Kumatetralyl proto splňuje kritérium vyloučení stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Kromě toho používání přípravků obsahujících kumatetralyl vzbuzuje obavy v souvislosti s případy primární a sekundární otravy, a to i pokud jsou uplatňována přísná opatření k řízení rizik, a kumatetralyl tudíž splňuje rovněž kritérium pro látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 528/2012 může být schválení účinných látek splňujících kritéria vyloučení obnoveno, pouze pokud je nadále splněna alespoň jedna z podmínek pro odchylku stanovených v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení.

(8)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura zorganizovala veřejnou konzultaci za účelem shromáždění příslušných informací o kumatetralylu včetně informací o dostupných náhradách.

(9)

Komise rovněž provedla specifickou veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o tom, zda byly splněny podmínky pro odchylku stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise příspěvky k této konzultaci zveřejnila.

(10)

Příspěvky ke dvěma výše uvedeným veřejným konzultacím, jakož i informace týkající se dostupnosti alternativ antikoagulačních rodenticidů uvedených v příloze 1 zprávy Komise o opatřeních ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů (4) byly projednány s členskými státy ve Stálém výboru pro biocidní přípravky.

(11)

Hlodavci mohou přenášet patogeny, jež jsou odpovědné za řadu zoonóz, které mohou představovat vážná nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Nechemické metody regulace či prevence pro regulaci hlodavců, jako jsou například mechanické, elektrické nebo lepové pasti, nemusejí být dostatečně účinné a mohou vyvolat další otázky ohledně toho, zda jsou humánní nebo zda hlodavcům nezpůsobují zbytečné utrpení. Alternativní účinné látky schválené pro použití jako rodenticidy nemusejí být vhodné pro všechny kategorie uživatelů nebo účinné pro všechny druhy hlodavců. Jelikož se účinná regulace hlodavců nemůže spoléhat pouze na uvedené nechemické metody regulace či prevence, považuje se kumatetralyl za nezbytný pro zajištění vhodné regulace hlodavců na podporu těchto alternativ. V důsledku toho by se používáním kumatetralylu zabránilo vážnému nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat v souvislosti s hlodavci nebo by bylo toto nebezpečí regulováno. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012 je tedy splněna.

(12)

Regulace hlodavců v současnosti do značné míry závisí na používání antikoagulačních rodenticidů, jejichž neschválení by mohlo vést k nedostatečné regulaci hlodavců. To může nejen způsobit významné negativní dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat nebo na životní prostředí, ale rovněž ovlivnit to, jak veřejnost vnímá svou bezpečnost s ohledem na expozici vůči hlodavcům, nebo bezpečnost řady hospodářských činností, jež by mohly být hlodavci ohroženy, s důsledky v hospodářské a sociální oblasti. Na druhé straně rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí vyplývající z používání přípravků obsahujících kumatetralyl mohou být zmírněna, jsou-li tyto přípravky používány v souladu s určitými specifikacemi a podmínkami. Neschválení kumatetralylu jako účinné látky by proto mělo nepřiměřený negativní dopad na společnost v porovnání s riziky vyplývajícími z používání uvedené látky. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012 je tedy rovněž splněna.

(13)

Je proto vhodné obnovit schválení kumatetralylu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(14)

Kumatetralyl je látka, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012, a proto by se měla použít doba obnovení stanovená v čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

(15)

Jelikož je přezkum žádostí o obnovení schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích typu 14 nyní dokončen, prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1737 (5) se zrušuje prováděcím nařízením (EU) 2017/1377 (6).

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení kumatetralylu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 se obnovuje, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides – Final Report (Opatření ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů – závěrečná zpráva). Evropská komise (2014), Brusel, Belgie. 100 s. ISBN 978-92-79-44992-5.

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1737 ze dne 28. září 2015, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Úř. věst. L 252, 29.9.2015, s. 58).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1377 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení chlorofacinonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Viz strana 15 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Kumatetralyl

Název podle IUPAC:

4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-2H-chromen-2-on

č. ES: 227-424-0

č. CAS: 5836-29-3

980 g/kg

30. června 2024

14

Kumatetralyl je pokládán za látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto obecným podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie. Kromě toho musí hodnocení přípravku v souladu s bodem 10 přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 zahrnovat i zhodnocení toho, zda mohou být splněny podmínky čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

2)

Přípravky smí být k použití v členských státech povoleny pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

3)

Nominální koncentrace kumatetralylu v přípravcích nesmí překročit 375 mg/kg v přípravcích jiných než kontaktní formulace a nesmí překročit 4 000  mg/kg v kontaktních formulacích.

4)

Přípravky musí obsahovat averzivní činidlo a barvivo.

5)

Přípravky nejsou povoleny ve formě sledovacího prášku.

6)

Přípravky ve formě kontaktních formulací jiné než sledovací prášek smí být povoleny k použití pouze vyškolenými profesionálními uživateli ve vnitřních prostorách na místech nepřístupných dětem nebo necílovým zvířatům.

7)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

8)

Povoleny jsou pouze přípravky uzpůsobené pro přímé použití.

9)

Prvotní, jakož i druhotná expozice člověka, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Jedná se např. o omezení pokud možno na použití profesionálními uživateli nebo vyškolenými profesionálními uživateli a stanovení doplňkových zvláštních podmínek podle kategorie uživatelů.

10)

Mrtvá těla a nespotřebované nástrahy musí být zlikvidovány podle místních požadavků. Metoda likvidace musí být popsána konkrétně v souhrnu údajů o přípravku ve vnitrostátním povolení a uvedena na etiketě přípravku.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití širokou veřejností podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

2)

Přípravky se dodávají pouze s tímto maximálním množstvím nástrahy na jedno balení:

a)

U přípravků určených pouze proti myším:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 250 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 500 g.

b)

U přípravků určených pouze proti potkanům nebo proti myším a potkanům:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 750 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 1 500  g.

3)

Přípravky proti Rattus norvegicusRattus rattus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách nebo uvnitř a okolo budov.

4)

Přípravky proti Mus musculus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách.

5)

Osoby dodávající na trh přípravky zajistí, aby přípravky byly doprovázeny informacemi o rizicích spojených s antikoagulačními rodenticidy obecně, o opatřeních k omezení jejich použití na nezbytné minimum a o nutnosti přijetí vhodných preventivních opatření.

6)

Přípravky ve formě volně ložených formulací nástrahy, jako jsou zrní nebo granule, jsou povoleny pouze ve formulacích dodávaných v sáčcích nebo jiných baleních za účelem omezení expozice člověka a životního prostředí.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky nejsou povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

3)

Osoby dodávající na trh přípravky pro profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány široké veřejnosti.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití vyškolenými profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky mohou být povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky mohou být povoleny k použití v krytých a chráněných nástrahových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

3)

Osoby dodávající na trh přípravky pro vyškolené profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány jiným osobám než vyškoleným profesionálním uživatelům.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1379

ze dne 25. července 2017,

kterým se obnovuje schválení difenakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka difenakum je schválena pro použití v biocidních přípravcích typu 14 jako rodenticid podle nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byla předložena žádost Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) o obnovení schválení uvedené účinné látky. Tato žádost byla vyhodnocena příslušným finským orgánem jakožto hodnotícím příslušným orgánem.

(3)

Dne 24. března 2016 předložil hodnotící příslušný orgán agentuře své doporučení k obnovení schválení difenakumu.

(4)

Dne 16. června 2016 vydal Výbor pro biocidní přípravky stanovisko agentury (2), přičemž zohlednil závěry hodnotícího příslušného orgánu.

(5)

Podle uvedeného stanoviska difenakum splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxický pro reprodukci kategorie 1B podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). Tato látka splňuje rovněž kritéria pro klasifikaci jako vysoce perzistentní, bioakumulativní a toxická podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4). Difenakum proto splňuje kritéria vyloučení stanovená v čl. 5 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Kromě toho používání přípravků obsahujících difenakum vzbuzuje obavy v souvislosti s případy primární a sekundární otravy, a to i pokud jsou uplatňována přísná opatření k řízení rizik, a difenakum tudíž splňuje rovněž kritérium pro látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 528/2012 může být schválení účinných látek splňujících kritéria vyloučení obnoveno, pouze pokud je nadále splněna alespoň jedna z podmínek pro odchylku stanovených v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení.

(8)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura zorganizovala veřejnou konzultaci za účelem shromáždění příslušných informací o difenakumu včetně informací o dostupných náhradách.

(9)

Komise rovněž provedla specifickou veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o tom, zda byly splněny podmínky pro odchylku stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise příspěvky k této konzultaci zveřejnila.

(10)

Příspěvky ke dvěma výše uvedeným veřejným konzultacím, jakož i informace týkající se dostupnosti alternativ antikoagulačních rodenticidů uvedených v příloze 1 zprávy Komise o opatřeních ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů (5) byly projednány s členskými státy ve Stálém výboru pro biocidní přípravky.

(11)

Hlodavci mohou přenášet patogeny, jež jsou odpovědné za řadu zoonóz, které mohou představovat vážná nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Nechemické metody regulace či prevence pro regulaci hlodavců, jako jsou například mechanické, elektrické nebo lepové pasti, nemusejí být dostatečně účinné a mohou vyvolat další otázky ohledně toho, zda jsou humánní nebo zda hlodavcům nezpůsobují zbytečné utrpení. Alternativní účinné látky schválené pro použití jako rodenticidy nemusejí být vhodné pro všechny kategorie uživatelů nebo účinné pro všechny druhy hlodavců. Jelikož se účinná regulace hlodavců nemůže spoléhat pouze na uvedené nechemické metody regulace či prevence, považuje se difenakum za nezbytný pro zajištění vhodné regulace hlodavců na podporu těchto alternativ. V důsledku toho by se používáním difenakumu zabránilo vážnému nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat v souvislosti s hlodavci nebo by bylo toto nebezpečí regulováno. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 528/2012 je tedy splněna.

(12)

Regulace hlodavců v současnosti do značné míry závisí na používání antikoagulačních rodenticidů, jejichž neschválení by mohlo vést k nedostatečné regulaci hlodavců. To může nejen způsobit významné negativní dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat nebo na životní prostředí, ale rovněž ovlivnit to, jak veřejnost vnímá svou bezpečnost s ohledem na expozici vůči hlodavcům, nebo bezpečnost řady hospodářských činností, jež by mohly být hlodavci ohroženy, s důsledky v hospodářské a sociální oblasti. Na druhé straně rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí vyplývající z používání přípravků obsahujících difenakum mohou být zmírněna, jsou-li tyto přípravky používány v souladu s určitými specifikacemi a podmínkami. Neschválení difenakumu jako účinné látky by proto mělo nepřiměřený negativní dopad na společnost v porovnání s riziky vyplývajícími z používání uvedené látky. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 528/2012 je tedy rovněž splněna.

(13)

Je proto vhodné obnovit schválení difenakumu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(14)

Difenakum je látka, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012, a proto by se měla použít doba obnovení stanovená v čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

(15)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/397/EU (6) bylo původní datum skončení platnosti schválení látek difethialon a difenakum pro použití v biocidních přípravcích typu 14 odloženo na 30. června 2018. Jelikož je přezkum žádostí o obnovení uvedených schválení nyní dokončen, je vhodné prováděcí rozhodnutí 2014/397/EU zrušit.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení difenakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 se obnovuje, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Prováděcí rozhodnutí 2014/397/EU se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides – Final Report (Opatření ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů – závěrečná zpráva). Evropská komise (2014), Brusel, Belgie. 100 s. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/397/EU ze dne 25. června 2014, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek difethialon a difenakum pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Úř. věst. L 186, 26.6.2014, s. 111).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Difenakum

Název podle IUPAC:

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

č. ES: 259-978-4

č. CAS: 56073-07-5

960 g/kg

Suma izomerů v poměru 50 % – 80 % cis- a 20 % –50 % trans-izomerů

30. června 2024

14

Difenakum je pokládán za látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto obecným podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie. Kromě toho musí hodnocení přípravku v souladu s bodem 10 přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 zahrnovat i zhodnocení toho, zda mohou být splněny podmínky čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

2)

Přípravky smí být k použití v členských státech povoleny pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

3)

Nominální koncentrace difenakumu v přípravcích nesmí překročit 75 mg/kg.

4)

Přípravky musí obsahovat averzivní činidlo a barvivo.

5)

Přípravky nejsou povoleny ve formě sledovacího prášku.

6)

Přípravky ve formě kontaktních formulací jiné než sledovací prášek smí být povoleny k použití pouze vyškolenými profesionálními uživateli ve vnitřních prostorách na místech nepřístupných dětem nebo necílovým zvířatům.

7)

Povoleny jsou pouze přípravky uzpůsobené pro přímé použití.

8)

Prvotní, jakož i druhotná expozice člověka, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Jedná se např. o omezení pokud možno na použití profesionálními uživateli nebo vyškolenými profesionálními uživateli a stanovení doplňkových zvláštních podmínek podle kategorie uživatelů.

9)

Mrtvá těla a nespotřebované nástrahy musí být zlikvidovány podle místních požadavků. Metoda likvidace musí být popsána konkrétně v souhrnu údajů o přípravku ve vnitrostátním povolení a uvedena na etiketě přípravku.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití širokou veřejností podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

2)

Přípravky se dodávají pouze s tímto maximálním množstvím nástrahy na jedno balení:

a)

U přípravků určených pouze proti myším:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 50 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 100 g.

b)

U přípravků určených pouze proti potkanům nebo proti myším a potkanům:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 150 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 300 g.

3)

Přípravky proti Rattus norvegicusRattus rattus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách nebo uvnitř a okolo budov.

4)

Přípravky proti Mus musculus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách.

5)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

6)

Osoby dodávající na trh přípravky zajistí, aby přípravky byly doprovázeny informacemi o rizicích spojených s antikoagulačními rodenticidy obecně, o opatřeních k omezení jejich použití na nezbytné minimum a o nutnosti přijetí vhodných preventivních opatření.

7)

Přípravky ve formě volně ložených formulací nástrahy, jako jsou zrní nebo granule, jsou povoleny pouze ve formulacích dodávaných v sáčcích nebo jiných baleních za účelem omezení expozice člověka a životního prostředí.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky nejsou povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

3)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

4)

Osoby dodávající na trh přípravky pro profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány široké veřejnosti.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití vyškolenými profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky mohou být povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky mohou být povoleny k použití v krytých a chráněných nástrahových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

3)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí pulzní aplikace nástrahy.

4)

Přípravky mohou být povoleny k použití při hubení pomocí trvalé aplikace nástrahy pouze na místech s vysokým potenciálem opětovné invaze, pokud se ostatní metody regulace ukázaly jako nedostatečné.

5)

Osoby dodávající na trh přípravky pro vyškolené profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány jiným osobám než vyškoleným profesionálním uživatelům.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1380

ze dne 25. července 2017,

kterým se obnovuje schválení bromadiolonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka bromadiolon je schválena pro použití v biocidních přípravcích typu 14 jako rodenticid podle nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byla předložena žádost Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) o obnovení schválení uvedené účinné látky. Tato žádost byla vyhodnocena příslušným italským orgánem jakožto hodnotícím příslušným orgánem.

(3)

Dne 25. března 2016 předložil hodnotící příslušný orgán agentuře své doporučení k obnovení schválení bromadiolonu.

(4)

Dne 16. června 2016 vydal Výbor pro biocidní přípravky stanovisko agentury (2), přičemž zohlednil závěry hodnotícího příslušného orgánu.

(5)

Podle uvedeného stanoviska bromadiolon splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxický pro reprodukci kategorie 1B podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). Tato látka splňuje rovněž kritéria pro klasifikaci jako perzistentní, bioakumulativní a toxická podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4). Bromadiolon proto splňuje kritéria vyloučení stanovená v čl. 5 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Kromě toho používání přípravků obsahujících bromadiolon vzbuzuje obavy v souvislosti s případy primární a sekundární otravy, a to i pokud jsou uplatňována přísná opatření k řízení rizik, a bromadiolon tudíž splňuje rovněž kritérium pro látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 528/2012 může být schválení účinných látek splňujících kritéria vyloučení obnoveno, pouze pokud je nadále splněna alespoň jedna z podmínek pro odchylku stanovených v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení.

(8)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura zorganizovala veřejnou konzultaci za účelem shromáždění příslušných informací o bromadiolonu včetně informací o dostupných náhradách.

(9)

Komise rovněž provedla specifickou veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o tom, zda byly splněny podmínky pro odchylku stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise příspěvky k této konzultaci zveřejnila.

(10)

Příspěvky ke dvěma výše uvedeným veřejným konzultacím, jakož i informace týkající se dostupnosti alternativ antikoagulačních rodenticidů uvedených v příloze 1 zprávy Komise o opatřeních ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů (5) byly projednány s členskými státy ve Stálém výboru pro biocidní přípravky.

(11)

Hlodavci mohou přenášet patogeny, jež jsou odpovědné za řadu zoonóz, které mohou představovat vážná nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Nechemické metody regulace či prevence pro regulaci hlodavců, jako jsou například mechanické, elektrické nebo lepové pasti, nemusejí být dostatečně účinné a mohou vyvolat další otázky ohledně toho, zda jsou humánní nebo zda hlodavcům nezpůsobují zbytečné utrpení. Alternativní účinné látky schválené pro použití jako rodenticidy nemusejí být vhodné pro všechny kategorie uživatelů nebo účinné pro všechny druhy hlodavců. Jelikož se účinná regulace hlodavců nemůže spoléhat pouze na uvedené nechemické metody regulace či prevence, považuje se bromadiolon za nezbytný pro zajištění vhodné regulace hlodavců na podporu těchto alternativ. V důsledku toho by se používáním bromadiolonu zabránilo vážnému nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat v souvislosti s hlodavci nebo by bylo toto nebezpečí regulováno. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012 je tedy splněna.

(12)

Regulace hlodavců v současnosti do značné míry závisí na používání antikoagulačních rodenticidů, jejichž neschválení by mohlo vést k nedostatečné regulaci hlodavců. To může nejen způsobit významné negativní dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat nebo na životní prostředí, ale rovněž ovlivnit to, jak veřejnost vnímá svou bezpečnost s ohledem na expozici vůči hlodavcům, nebo bezpečnost řady hospodářských činností, jež by mohly být hlodavci ohroženy, s důsledky v hospodářské a sociální oblasti. Na druhé straně rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí vyplývající z používání přípravků obsahujících bromadiolon mohou být zmírněna, jsou-li tyto přípravky používány v souladu s určitými specifikacemi a podmínkami. Neschválení bromadiolonu jako účinné látky by proto mělo nepřiměřený negativní dopad na společnost v porovnání s riziky vyplývajícími z používání uvedené látky. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012 je tedy rovněž splněna.

(13)

Je proto vhodné obnovit schválení bromadiolonu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(14)

Bromadiolon je látka, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012, a proto by se měla použít doba obnovení stanovená v čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

(15)

Jelikož je přezkum žádostí o obnovení schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích typu 14 nyní dokončen, prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1737 (6) se zrušuje prováděcím nařízením (EU) 2017/1377 (7)

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení bromadiolonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 se obnovuje, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides – Final Report (Opatření ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů – závěrečná zpráva). Evropská komise (2014), Brusel, Belgie. 100 s. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1737 ze dne 28. září 2015, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek bromadiolon, chlorofacinon a kumatetralyl pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Úř. věst. L 252, 29.9.2015, s. 58).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1377 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení chlorofacinonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (Viz strana 15 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Bromadiolon

Název podle IUPAC:

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

č. ES: 249-205-9

č. CAS: 28772-56-7

969 g/kg

30. června 2024

14

Bromadiolon je pokládán za látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto obecným podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie. Kromě toho musí hodnocení přípravku v souladu s bodem 10 přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 zahrnovat i zhodnocení toho, zda mohou být splněny podmínky čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

2)

Přípravky smí být k použití v členských státech povoleny pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

3)

Nominální koncentrace bromadiolonu v přípravcích nesmí překročit 50 mg/kg.

4)

Přípravky musí obsahovat averzivní činidlo a barvivo.

5)

Přípravky nejsou povoleny ve formě sledovacího prášku.

6)

Přípravky ve formě kontaktních formulací jiné než sledovací prášek smí být povoleny k použití pouze vyškolenými profesionálními uživateli ve vnitřních prostorách na místech nepřístupných dětem nebo necílovým zvířatům.

7)

Povoleny jsou pouze přípravky uzpůsobené pro přímé použití.

8)

Prvotní, jakož i druhotná expozice člověka, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Jedná se např. o omezení pokud možno na použití profesionálními uživateli nebo vyškolenými profesionálními uživateli a stanovení doplňkových zvláštních podmínek podle kategorie uživatelů.

9)

Mrtvá těla a nespotřebované nástrahy musí být zlikvidovány podle místních požadavků. Metoda likvidace musí být popsána konkrétně v souhrnu údajů o přípravku ve vnitrostátním povolení a uvedena na etiketě přípravku.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití širokou veřejností podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

2)

Přípravky se dodávají pouze s tímto maximálním množstvím nástrahy na jedno balení:

a)

U přípravků určených pouze proti myším:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 50 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 100 g.

b)

U přípravků určených pouze proti potkanům nebo proti myším a potkanům:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 150 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 300 g.

3)

Přípravky proti Rattus norvegicusRattus rattus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách nebo uvnitř a okolo budov.

4)

Přípravky proti Mus musculus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách.

5)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

6)

Osoby dodávající na trh přípravky zajistí, aby přípravky byly doprovázeny informacemi o rizicích spojených s antikoagulačními rodenticidy obecně, o opatřeních k omezení jejich použití na nezbytné minimum a o nutnosti přijetí vhodných preventivních opatření.

7)

Přípravky ve formě volně ložených formulací nástrahy, jako jsou zrní nebo granule, jsou povoleny pouze ve formulacích dodávaných v sáčcích nebo jiných baleních za účelem omezení expozice člověka a životního prostředí.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky nejsou povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

3)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

4)

Osoby dodávající na trh přípravky pro profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány široké veřejnosti.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití vyškolenými profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky mohou být povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky mohou být povoleny k použití v krytých a chráněných nástrahových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

3)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí pulzní aplikace nástrahy.

4)

Přípravky mohou být povoleny k použití při hubení pomocí trvalé aplikace nástrahy pouze na místech s vysokým potenciálem opětovné invaze, pokud se ostatní metody regulace ukázaly jako nedostatečné.

5)

Osoby dodávající na trh přípravky pro vyškolené profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány jiným osobám než vyškoleným profesionálním uživatelům.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1381

ze dne 25. července 2017,

kterým se obnovuje schválení brodifakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka brodifakum je schválena pro použití v biocidních přípravcích typu 14 jako rodenticid podle nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byly předloženy dvě žádosti Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) o obnovení schválení uvedené účinné látky. Tyto žádosti byly vyhodnoceny příslušnými nizozemskými a italskými orgány jakožto hodnotícími příslušnými orgány.

(3)

Dne 26. března 2016 předložil hodnotící příslušný nizozemský orgán agentuře své doporučení k obnovení schválení brodifakumu, jež se týkalo rovněž žádosti vyhodnocené Itálií.

(4)

Dne 16. června 2016 vydal Výbor pro biocidní přípravky stanovisko agentury (2), přičemž zohlednil závěry hodnotícího příslušného orgánu.

(5)

Podle uvedeného stanoviska brodifakum splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxický pro reprodukci kategorie 1 A podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). Tato látka splňuje rovněž kritéria pro klasifikaci jako vysoce perzistentní, bioakumulativní a toxická podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4). Brodifakum proto splňuje kritéria vyloučení stanovená v čl. 5 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Kromě toho používání přípravků obsahujících brodifakum vzbuzuje obavy v souvislosti s případy primární a sekundární otravy, a to i pokud jsou uplatňována přísná opatření k řízení rizik, a brodifakum tudíž splňuje rovněž kritérium pro látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 528/2012 může být schválení účinných látek splňujících kritéria vyloučení obnoveno, pouze pokud je nadále splněna alespoň jedna z podmínek pro odchylku stanovených v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení.

(8)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura zorganizovala veřejnou konzultaci za účelem shromáždění příslušných informací o brodifakumu včetně informací o dostupných náhradách.

(9)

Komise rovněž provedla specifickou veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o tom, zda byly splněny podmínky pro odchylku stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise příspěvky k této konzultaci zveřejnila.

(10)

Příspěvky ke dvěma výše uvedeným veřejným konzultacím, jakož i informace týkající se dostupnosti alternativ antikoagulačních rodenticidů uvedených v příloze 1 zprávy Komise o opatřeních ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů (5) byly projednány s členskými státy ve Stálém výboru pro biocidní přípravky.

(11)

Hlodavci mohou přenášet patogeny, jež jsou odpovědné za řadu zoonóz, které mohou představovat vážná nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Nechemické metody regulace či prevence pro regulaci hlodavců, jako jsou například mechanické, elektrické nebo lepové pasti, nemusejí být dostatečně účinné a mohou vyvolat další otázky ohledně toho, zda jsou humánní nebo zda hlodavcům nezpůsobují zbytečné utrpení. Alternativní účinné látky schválené pro použití jako rodenticidy nemusejí být vhodné pro všechny kategorie uživatelů nebo účinné pro všechny druhy hlodavců. Jelikož se účinná regulace hlodavců nemůže spoléhat pouze na uvedené nechemické metody regulace či prevence, považuje se brodifakum za nezbytný pro zajištění vhodné regulace hlodavců na podporu těchto alternativ. V důsledku toho by se používáním brodifakumu zabránilo vážnému nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat v souvislosti s hlodavci nebo by bylo toto nebezpečí regulováno. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012 je tedy splněna.

(12)

Regulace hlodavců v současnosti do značné míry závisí na používání antikoagulačních rodenticidů, jejichž neschválení by mohlo vést k nedostatečné regulaci hlodavců. To může nejen způsobit významné negativní dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat nebo na životní prostředí, ale rovněž ovlivnit to, jak veřejnost vnímá svou bezpečnost s ohledem na expozici vůči hlodavcům, nebo bezpečnost řady hospodářských činností, jež by mohly být hlodavci ohroženy, s důsledky v hospodářské a sociální oblasti. Na druhé straně rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí vyplývající z používání přípravků obsahujících brodifakum mohou být zmírněna, jsou-li tyto přípravky používány v souladu s určitými specifikacemi a podmínkami. Neschválení brodifakumu jako účinné látky by proto mělo nepřiměřený negativní dopad na společnost v porovnání s riziky vyplývajícími z používání uvedené látky. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012 je tedy rovněž splněna.

(13)

Je proto vhodné obnovit schválení brodifakumu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(14)

Brodifakum je látka, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012, a proto by se měla použít doba obnovení stanovená v čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

(15)

Jelikož je přezkum žádostí o obnovení schválení látek flokumafen, brodifakum a warfarin pro použití v biocidních přípravcích typu 14 nyní dokončen, prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/135 (6) se zrušuje prováděcím nařízením (EU) 2017/1376 (7).

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení brodifakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 se obnovuje, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides – Final Report (Opatření ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů – závěrečná zpráva). Evropská komise (2014), Brusel, Belgie. 100 s. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/135 ze dne 29. ledna 2016, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek flokumafen, brodifakum a warfarin pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 65).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1376 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení warfarinu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (viz strana 9 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Brodifakum

Název podle IUPAC:

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

č. ES: 259-980-5

č. CAS: 56073-10-0

950 g/kg

30. června 2024

14

Brodifakum je pokládán za látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto obecným podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie. Kromě toho musí hodnocení přípravku v souladu s bodem 10 přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 zahrnovat i zhodnocení toho, zda mohou být splněny podmínky čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

2)

Přípravky smí být k použití v členských státech povoleny pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

3)

Nominální koncentrace brodifakumu v přípravcích nesmí překročit 50 mg/kg.

4)

Přípravky musí obsahovat averzivní činidlo a barvivo.

5)

Přípravky nejsou povoleny ve formě sledovacího prášku.

6)

Přípravky ve formě kontaktních formulací jiné než sledovací prášek smí být povoleny k použití pouze vyškolenými profesionálními uživateli ve vnitřních prostorách na místech nepřístupných dětem nebo necílovým zvířatům.

7)

Povoleny jsou pouze přípravky uzpůsobené pro přímé použití.

8)

Prvotní, jakož i druhotná expozice člověka, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Jedná se např. o omezení pokud možno na použití profesionálními uživateli nebo vyškolenými profesionálními uživateli a stanovení doplňkových zvláštních podmínek podle kategorie uživatelů.

9)

Mrtvá těla a nespotřebované nástrahy musí být zlikvidovány podle místních požadavků. Metoda likvidace musí být popsána konkrétně v souhrnu údajů o přípravku ve vnitrostátním povolení a uvedena na etiketě přípravku.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití širokou veřejností podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

2)

Přípravky se dodávají pouze s tímto maximálním množstvím nástrahy na jedno balení:

a)

U přípravků určených pouze proti myším:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 50 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 100 g.

b)

U přípravků určených pouze proti potkanům nebo proti myším a potkanům:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 150 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 300 g.

3)

Přípravky proti Rattus norvegicusRattus rattus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách nebo uvnitř a okolo budov.

4)

Přípravky proti Mus musculus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách.

5)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

6)

Osoby dodávající na trh přípravky zajistí, aby přípravky byly doprovázeny informacemi o rizicích spojených s antikoagulačními rodenticidy obecně, o opatřeních k omezení jejich použití na nezbytné minimum a o nutnosti přijetí vhodných preventivních opatření.

7)

Přípravky ve formě volně ložených formulací nástrahy, jako jsou zrní nebo granule, jsou povoleny pouze ve formulacích dodávaných v sáčcích nebo jiných baleních za účelem omezení expozice člověka a životního prostředí.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky nejsou povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

3)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

4)

Osoby dodávající na trh přípravky pro profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány široké veřejnosti.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití vyškolenými profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky mohou být povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky mohou být povoleny k použití v krytých a chráněných nástrahových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

3)

Přípravky mohou být povoleny k použití při hubení pomocí pulzní aplikace nástrahy.

4)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé aplikace nástrahy.

5)

Osoby dodávající na trh přípravky pro vyškolené profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány jiným osobám než vyškoleným profesionálním uživatelům.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/45


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1382

ze dne 25. července 2017

kterým se obnovuje schválení difethialonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka difethialon je schválena pro použití v biocidních přípravcích typu 14 jako rodenticid podle nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byla předložena žádost Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) o obnovení schválení uvedené účinné látky. Tato žádost byla vyhodnocena příslušným norským orgánem jakožto hodnotícím příslušným orgánem.

(3)

Dne 21. března 2016 předložil hodnotící příslušný orgán agentuře své doporučení k obnovení schválení difethialonu.

(4)

Dne 16. června 2016 vydal Výbor pro biocidní přípravky stanovisko agentury (2), přičemž zohlednil závěry hodnotícího příslušného orgánu.

(5)

Podle uvedeného stanoviska difethialon splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxický pro reprodukci kategorie 1B podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). Tato látka splňuje rovněž kritéria pro klasifikaci jako vysoce perzistentní, bioakumulativní a toxická podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4). Difethialon proto splňuje kritéria vyloučení stanovená v čl. 5 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Kromě toho používání přípravků obsahujících difethialon vzbuzuje obavy v souvislosti s případy primární a sekundární otravy, a to i pokud jsou uplatňována přísná opatření k řízení rizik, a difethialon tudíž splňuje rovněž kritérium pro látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 528/2012 může být schválení účinných látek splňujících kritéria vyloučení obnoveno, pouze pokud je nadále splněna alespoň jedna z podmínek pro odchylku stanovených v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení.

(8)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura zorganizovala veřejnou konzultaci za účelem shromáždění příslušných informací o difethialonu včetně informací o dostupných náhradách.

(9)

Komise rovněž provedla specifickou veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o tom, zda byly splněny podmínky pro odchylku stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise příspěvky k této konzultaci zveřejnila.

(10)

Příspěvky ke dvěma výše uvedeným veřejným konzultacím, jakož i informace týkající se dostupnosti alternativ antikoagulačních rodenticidů uvedených v příloze 1 zprávy Komise o opatřeních ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů (5) byly projednány s členskými státy ve Stálém výboru pro biocidní přípravky.

(11)

Hlodavci mohou přenášet patogeny, jež jsou odpovědné za řadu zoonóz, které mohou představovat vážná nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Nechemické metody regulace či prevence pro regulaci hlodavců, jako jsou například mechanické, elektrické nebo lepové pasti, nemusejí být dostatečně účinné a mohou vyvolat další otázky ohledně toho, zda jsou humánní nebo zda hlodavcům nezpůsobují zbytečné utrpení. Alternativní účinné látky schválené pro použití jako rodenticidy nemusejí být vhodné pro všechny kategorie uživatelů nebo účinné pro všechny druhy hlodavců. Jelikož se účinná regulace hlodavců nemůže spoléhat pouze na uvedené nechemické metody regulace či prevence, považuje se difethialon za nezbytný pro zajištění vhodné regulace hlodavců na podporu těchto alternativ. V důsledku toho by se používáním difethialonu zabránilo vážnému nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat v souvislosti s hlodavci nebo by bylo toto nebezpečí regulováno. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012 je tedy splněna.

(12)

Regulace hlodavců v současnosti do značné míry závisí na používání antikoagulačních rodenticidů, jejichž neschválení by mohlo vést k nedostatečné regulaci hlodavců. To může nejen způsobit významné negativní dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat nebo na životní prostředí, ale rovněž ovlivnit to, jak veřejnost vnímá svou bezpečnost s ohledem na expozici vůči hlodavcům, nebo bezpečnost řady hospodářských činností, jež by mohly být hlodavci ohroženy, s důsledky v hospodářské a sociální oblasti. Na druhé straně rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí vyplývající z používání přípravků obsahujících difethialon mohou být zmírněna, jsou-li tyto přípravky používány v souladu s určitými specifikacemi a podmínkami. Neschválení difethialonu jako účinné látky by proto mělo nepřiměřený negativní dopad na společnost v porovnání s riziky vyplývajícími z používání uvedené látky. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 528/2012 je tedy rovněž splněna.

(13)

Je proto vhodné obnovit schválení difethialonu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(14)

Difethialon je látka, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012, a proto by se měla použít doba obnovení stanovená v čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

(15)

Jelikož je přezkum žádostí o obnovení schválení látek difethialon a difenakum pro použití v biocidních přípravcích typu 14 nyní dokončen, prováděcí rozhodnutí Komise 2014/397/EU (6) se zrušuje prováděcím nařízením (EU) 2017/1379 (7).

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení difethialonu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 se obnovuje, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides – Final Report (Opatření ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů – závěrečná zpráva). Evropská komise (2014), Brusel, Belgie. 100 s. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/397/EU ze dne 25. června 2014, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek difethialon a difenakum pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Úř. věst. L 186, 26.6.2014, s. 111).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1379 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení difenakumu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (viz strana 27 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Difethialon

Název podle IUPAC:

3-[3-(4′-brom[1,1′-bifenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaft-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

č. ES: není k dispozici

č. CAS: 104653-34-1

976 g/kg

Specifikace čistoty je založena na kombinované koncentraci obou diastereoizomerů (cistrans).

30. června 2024

14

Difethialon je pokládán za látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto obecným podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie. Kromě toho musí hodnocení přípravku v souladu s bodem 10 přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 zahrnovat i zhodnocení toho, zda mohou být splněny podmínky čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

2)

Přípravky smí být k použití v členských státech povoleny pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

3)

Nominální koncentrace difethialonu v přípravcích nesmí překročit 25 mg/kg.

4)

Přípravky musí obsahovat averzivní činidlo a barvivo.

5)

Přípravky nejsou povoleny ve formě sledovacího prášku.

6)

Přípravky ve formě kontaktních formulací jiné než sledovací prášek smí být povoleny k použití pouze vyškolenými profesionálními uživateli ve vnitřních prostorách na místech nepřístupných dětem nebo necílovým zvířatům.

7)

Povoleny jsou pouze přípravky uzpůsobené pro přímé použití.

8)

Prvotní, jakož i druhotná expozice člověka, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Jedná se např. o omezení pokud možno na použití profesionálními uživateli nebo vyškolenými profesionálními uživateli a stanovení doplňkových zvláštních podmínek podle kategorie uživatelů.

9)

Mrtvá těla a nespotřebované nástrahy musí být zlikvidovány podle místních požadavků. Metoda likvidace musí být popsána konkrétně v souhrnu údajů o přípravku ve vnitrostátním povolení a uvedena na etiketě přípravku.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití širokou veřejností podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

2)

Přípravky se dodávají pouze s tímto maximálním množstvím nástrahy na jedno balení:

a)

U přípravků určených pouze proti myším:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 50 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 100 g.

b)

U přípravků určených pouze proti potkanům nebo proti myším a potkanům:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 150 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 300 g.

3)

Přípravky proti Rattus norvegicusRattus rattus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách nebo uvnitř a okolo budov.

4)

Přípravky proti Mus musculus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách.

5)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

6)

Osoby dodávající na trh přípravky zajistí, aby přípravky byly doprovázeny informacemi o rizicích spojených s antikoagulačními rodenticidy obecně, o opatřeních k omezení jejich použití na nezbytné minimum a o nutnosti přijetí vhodných preventivních opatření.

7)

Přípravky ve formě volně ložených formulací nástrahy, jako jsou zrní nebo granule, jsou povoleny pouze ve formulacích dodávaných v sáčcích nebo jiných baleních za účelem omezení expozice člověka a životního prostředí.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky nejsou povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

3)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

4)

Osoby dodávající na trh přípravky pro profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány široké veřejnosti.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití vyškolenými profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky mohou být povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky mohou být povoleny k použití v krytých a chráněných nástrahových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

3)

Přípravky mohou být povoleny k použití při hubení pomocí pulzní aplikace nástrahy.

4)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé aplikace nástrahy.

5)

Osoby dodávající na trh přípravky pro vyškolené profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány jiným osobám než vyškoleným profesionálním uživatelům.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/51


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1383

ze dne 25. července 2017,

kterým se obnovuje schválení flokumafenu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinná látka flokumafen je schválena pro použití v biocidních přípravcích typu 14 jako rodenticid podle nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

V souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 byla předložena žádost Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) o obnovení schválení uvedené účinné látky. Tato žádost byla vyhodnocena příslušným nizozemským orgánem jakožto hodnotícím příslušným orgánem.

(3)

Dne 26. března 2016 předložil hodnotící příslušný orgán agentuře své doporučení k obnovení schválení flokumafenu.

(4)

Dne 16. června 2016 vydal Výbor pro biocidní přípravky stanovisko agentury (2), přičemž zohlednil závěry hodnotícího příslušného orgánu.

(5)

Podle uvedeného stanoviska flokumafen splňuje kritéria pro klasifikaci jako toxický pro reprodukci kategorie 1B podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). Tato látka splňuje rovněž kritéria pro klasifikaci jako vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní a toxická podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4). Flokumafen proto splňuje kritéria vyloučení stanovená v čl. 5 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Kromě toho používání přípravků obsahujících flokumafen vzbuzuje obavy v souvislosti s případy primární a sekundární otravy, a to i pokud jsou uplatňována přísná opatření k řízení rizik, a flokumafen tudíž splňuje rovněž kritérium pro látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení.

(7)

Podle článku 12 nařízení (EU) č. 528/2012 může být schválení účinných látek splňujících kritéria vyloučení obnoveno, pouze pokud je nadále splněna alespoň jedna z podmínek pro odchylku stanovených v čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení.

(8)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura zorganizovala veřejnou konzultaci za účelem shromáždění příslušných informací o flokumafenu včetně informací o dostupných náhradách.

(9)

Komise rovněž provedla specifickou veřejnou konzultaci za účelem shromáždění informací o tom, zda byly splněny podmínky pro odchylku stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise příspěvky k této konzultaci zveřejnila.

(10)

Příspěvky ke dvěma výše uvedeným veřejným konzultacím, jakož i informace týkající se dostupnosti alternativ antikoagulačních rodenticidů uvedených v příloze 1 zprávy Komise o opatřeních ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů (5) byly projednány s členskými státy ve Stálém výboru pro biocidní přípravky.

(11)

Hlodavci mohou přenášet patogeny, jež jsou odpovědné za řadu zoonóz, které mohou představovat vážná nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat. Nechemické metody regulace či prevence pro regulaci hlodavců, jako jsou například mechanické, elektrické nebo lepové pasti, nemusejí být dostatečně účinné a mohou vyvolat další otázky ohledně toho, zda jsou humánní nebo zda hlodavcům nezpůsobují zbytečné utrpení. Alternativní účinné látky schválené pro použití jako rodenticidy nemusejí být vhodné pro všechny kategorie uživatelů nebo účinné pro všechny druhy hlodavců. Jelikož se účinná regulace hlodavců nemůže spoléhat pouze na uvedené nechemické metody regulace či prevence, považuje se flokumafen za nezbytný pro zajištění vhodné regulace hlodavců na podporu těchto alternativ. V důsledku toho by se používáním flokumafenu zabránilo vážnému nebezpečí pro lidské zdraví a zdraví zvířat v souvislosti s hlodavci nebo by bylo toto nebezpečí regulováno. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) je tedy splněna.

(12)

Regulace hlodavců v současnosti do značné míry závisí na používání antikoagulačních rodenticidů, jejichž neschválení by mohlo vést k nedostatečné regulaci hlodavců. To může nejen způsobit významné negativní dopady na lidské zdraví a zdraví zvířat nebo na životní prostředí, ale rovněž ovlivnit to, jak veřejnost vnímá svou bezpečnost s ohledem na expozici vůči hlodavcům, nebo bezpečnost řady hospodářských činností, jež by mohly být hlodavci ohroženy, s důsledky v hospodářské a sociální oblasti. Na druhé straně rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí vyplývající z používání přípravků obsahujících flokumafen mohou být zmírněna, jsou-li tyto přípravky používány v souladu s určitými specifikacemi a podmínkami. Neschválení flokumafenu jako účinné látky by proto mělo nepřiměřený negativní dopad na společnost v porovnání s riziky vyplývajícími z používání uvedené látky. Podmínka stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. c) je tedy rovněž splněna.

(13)

Je proto vhodné obnovit schválení flokumafenu pro použití v biocidních přípravcích typu 14 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(14)

Flokumafen je látka, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012, a proto by se měla použít doba obnovení stanovená v čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení.

(15)

Jelikož je přezkum žádostí o obnovení schválení látek flokumafen, brodifakum a warfarin pro použití v biocidních přípravcích typu 14 nyní dokončen, prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/135 (6) se zrušuje prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1376 (7).

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení flokumafenu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 se obnovuje, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides – Final Report (Opatření ke zmírnění rizik u antikoagulačních rodenticidů – závěrečná zpráva). Evropská komise (2014), Brusel, Belgie. 100 s. ISBN 978-92-79-44992-5.

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/135 ze dne 29. ledna 2016, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek flokumafen, brodifakum a warfarin pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 14 (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 65).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1376 ze dne 25. července 2017, kterým se obnovuje schválení warfarinu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 14 (viz strana 9 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Flokumafen

Název podle IUPAC:

4-hydroxy-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl]-1-naftyl]kumarin

č. ES: 421-960-0

č. CAS: 90035-08-8

955 g/kg

(suma izomerů v poměru 50–80 % cis- a 20–50 % trans-izomerů)

30. června 2024

14

Flokumafen je pokládán za látku, která se má nahradit, v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) a e) nařízení (EU) č. 528/2012.

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto obecným podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie. Kromě toho musí hodnocení přípravku v souladu s bodem 10 přílohy VI nařízení (EU) č. 528/2012 zahrnovat i zhodnocení toho, zda mohou být splněny podmínky čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

2)

Přípravky smí být k použití v členských státech povoleny pouze tehdy, je-li splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

3)

Nominální koncentrace flokumafenu v přípravcích nesmí překročit 50 mg/kg.

4)

Přípravky musí obsahovat averzivní činidlo a barvivo.

5)

Přípravky nejsou povoleny ve formě sledovacího prášku.

6)

Přípravky ve formě kontaktních formulací jiné než sledovací prášek smí být povoleny k použití pouze vyškolenými profesionálními uživateli ve vnitřních prostorách na místech nepřístupných dětem nebo necílovým zvířatům.

7)

Povoleny jsou pouze přípravky uzpůsobené pro přímé použití.

8)

Prvotní, jakož i druhotná expozice člověka, necílových zvířat a životního prostředí se minimalizuje zvážením a přijetím všech vhodných a dostupných opatření ke zmírnění rizik. Jedná se např. o omezení pokud možno na použití profesionálními uživateli nebo vyškolenými profesionálními uživateli a stanovení doplňkových zvláštních podmínek podle kategorie uživatelů.

9)

Mrtvá těla a nespotřebované nástrahy musí být zlikvidovány podle místních požadavků. Metoda likvidace musí být popsána konkrétně v souhrnu údajů o přípravku ve vnitrostátním povolení a uvedena na etiketě přípravku.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití širokou veřejností podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

2)

Přípravky se dodávají pouze s tímto maximálním množstvím nástrahy na jedno balení:

a)

U přípravků určených pouze proti myším:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 50 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 100 g.

b)

U přípravků určených pouze proti potkanům nebo proti myším a potkanům:

i)

U nástrahy ve formě zrní, granulí nebo pasty: 150 g.

ii)

U nástrahy ve formě voskových bloků: 300 g.

3)

Přípravky proti Rattus norvegicusRattus rattus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách nebo uvnitř a okolo budov.

4)

Přípravky proti Mus musculus jsou povoleny pouze k použití ve vnitřních prostorách.

5)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

6)

Osoby dodávající na trh přípravky zajistí, aby přípravky byly doprovázeny informacemi o rizicích spojených s antikoagulačními rodenticidy obecně, o opatřeních k omezení jejich použití na nezbytné minimum a o nutnosti přijetí vhodných preventivních opatření.

7)

Přípravky ve formě volně ložených formulací nástrahy, jako jsou zrní nebo granule, jsou povoleny pouze ve formulacích dodávaných v sáčcích nebo jiných baleních za účelem omezení expozice člověka a životního prostředí.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky nejsou povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé nebo pulzní aplikace nástrahy.

3)

Přípravky jsou povoleny pouze k použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

4)

Osoby dodávající na trh přípravky pro profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány široké veřejnosti.

Povolení biocidních přípravků určených pro použití vyškolenými profesionálními uživateli podléhají kromě obecných podmínek těmto podmínkám:

1)

Přípravky mohou být povoleny k použití v kanalizaci, na otevřeném prostoru nebo skládkách odpadu.

2)

Přípravky mohou být povoleny k použití v krytých a chráněných nástrahových místech, poskytují-li stejnou úroveň ochrany pro necílové druhy a pro člověka jako deratizační staničky odolné proti násilnému otevření.

3)

Přípravky mohou být povoleny k použití při hubení pomocí pulzní aplikace nástrahy.

4)

Přípravky nejsou povoleny k použití při hubení pomocí trvalé aplikace nástrahy.

5)

Osoby dodávající na trh přípravky pro vyškolené profesionální uživatele zajistí, aby tyto přípravky nebyly dodány jiným osobám než vyškoleným profesionálním uživatelům.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1384

ze dne 25. července 2017

o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1273/2011 (2) byly otevřeny některé dovozní celní kvóty pro rýži a zlomkovou rýži rozčleněné podle země původu a rozdělené na několik podobdobí v souladu s přílohou I uvedeného prováděcího nařízení, a zároveň byl stanoven způsob správy těchto kvót.

(2)

Červenec je třetím podobdobím pro kvótu stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 a druhým podobdobím pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) uvedeného prováděcího nařízení.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovým číslem 09.4154 a 09.4166 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2017 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení se týkají množství vyššího, než je dostupné množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije na množství požadované pro příslušné kvóty a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Z uvedených sdělení rovněž vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 a 09.4153 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2017 podle čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 se týkají množství, které je nižší než množství dostupné.

(5)

Podle čl. 5 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 by mělo být rovněž stanoveno celkové množství dostupné na následující podobdobí pro kvóty s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166.

(6)

Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvót s pořadovým číslem 09.4154 a 09.4166 uvedené v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2017, se vydají licence pro požadované množství, na něž se použije koeficient přidělení stanovený v příloze tohoto nařízení.

2.   Celkové množství dostupné pro následující podobdobí v rámci kvót s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011 je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).


PŘÍLOHA

Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce července 2017, a množství dostupná pro následující podobdobí podle prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011

a)

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2017

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2017 (v kg)

Spojené státy

09.4127

 (1)

12 629 487

Thajsko

09.4128

 (1)

369 596

Austrálie

09.4129

 (1)

911 500

Jiného původu

09.4130

 (2)

4 796

b)

Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2017

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce října 2017 (v kg)

Všechny země

09.4148

 (3)

1 610 500

c)

Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2017

Thajsko

09.4149

 (4)

Austrálie

09.4150

 (5)

Guyana

09.4152

 (5)

Spojené státy

09.4153

 (4)

Jiného původu

09.4154

78,636985 %

d)

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2017

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2017 (v kg)

Thajsko

09.4112

 (6)

20 965

Spojené státy

09.4116

 (6)

822

Indie

09.4117

 (6)

89 276

Pákistán

09.4118

 (6)

55 110

Jiného původu

09.4119

 (6)

14 199

Všechny země

09.4166

0,703025 %

0


(1)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.

(2)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.

(3)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

(4)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.

(5)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

(6)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.


ROZHODNUTÍ

26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/61


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1385

ze dne 25. července 2017,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. května 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/778 (1).

(2)

Dne 20. června 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/993 (2), kterým bylo rozhodnutí (SZBP) 2015/778 změněno tak, že byl mandát operace EUNAVFOR MED SOPHIA prodloužen do 27. července 2017 a doplněn o dva podpůrné úkoly, a to budování kapacit a výcvik libyjské pobřežní stráže a námořnictva a přispívání ke sdílení informací a uplatňování zbrojního embarga OSN na volném moři u pobřeží Libye.

(3)

Dne 19. prosince 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/2314 (3), kterým byla rozšířena zmocnění udělená operaci EUNAVFOR MED SOPHIA pro účely výměny informací s příslušnými aktéry.

(4)

Dne 3. února 2017 bylo v Maltském prohlášení členů Evropské rady o vnějších aspektech migrace: řešení otázek spojených s trasou přes centrální Středomoří potvrzeno, že pozornost bude prioritně věnována zejména výcviku, vybavení a podpoře pro libyjskou národní pobřežní stráž a jiné příslušné orgány a pokračujícímu úsilí o rozbití operačního modelu převaděčů prostřednictvím posílených operativních opatření v rámci integrovaného přístupu se zapojením Libye a dalších zemí na této trase a příslušných mezinárodních partnerů, zúčastněných členských států, misí a operací SBOP, Europolu a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).

(5)

Dne 6. února 2017 Rada ve svých závěrech o Libyi uvedla, že operace EUNAVFOR MED SOPHIA se bude nadále zaměřovat na rozbíjení operačního modelu sítí převaděčů a obchodníků s lidmi a kromě toho bude pokračovat v plnění svých dvou podpůrných úkolů.

(6)

Příspěvek operace EUNAVFOR MED SOPHIA ke sdílení informací může rovněž přispívat k provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014) a 2362 (2017).

(7)

Dne 12. června 2017 prodloužila Rada bezpečnosti OSN prostřednictvím své rezoluce 2357 (2017) platnost zmocnění udělených na základě rezoluce 2292 (2016), která se týká přísného uplatňování zbrojního embarga na volném moři u pobřeží Libye.

(8)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. června 2017 zdůraznila zejména skutečnost, že jedním z nejdůležitějších cílů zůstává narušení operačního modelu převaděčů a obchodníků s lidmi a že klíčovou součástí přístupu EU v tomto ohledu je výcvik a vybavení libyjské pobřežní stráže.

(9)

Dne 4. července 2017 se Politický a bezpečnostní výbor na základě strategického přezkumu operace dohodl na prodloužení mandátu operace EUNAVFOR MED SOPHIA do 31. prosince 2018.

(10)

Rozhodnutí (SZBP) 2015/778 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

V souladu s článkem 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné, a nepodílí se ani na financování uvedené operace,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2015/778 se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 4 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Tyto údaje a údaje týkající se plavidel a vybavení používaných těmito osobami a dále relevantní informace získané při plnění tohoto základního úkolu mohou být v rámci operace předány příslušným donucovacím orgánům členských států nebo příslušným orgánům Unie.“

2)

V článku 2a se vkládá nový odstavec, který zní:

„4a.   Pro účely podpůrného úkolu uvedeného v odstavci 1 se v úzké spolupráci s ostatními zúčastněnými subjekty zřídí mechanismus sledování.“

3)

V článku 2b se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Operace EUNAVFOR MED SOPHIA dále v oblasti operace v rámci svých prostředků a schopností provádí činnosti v oblasti monitorování a shromažďování informací o nedovoleném obchodování, včetně informací o vývozech surové ropy a jiných nedovolených vývozech, jež jsou v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 2146 (2014) a 2362 (2017), a tím přispívá k situační orientaci a námořní bezpečnosti ve středním Středomoří. Informace shromážděné v této souvislosti mohou být poskytovány legitimním libyjským orgánům a příslušným donucovacím orgánům členských států a příslušným institucím Unie.“

4)

V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   Referenční částka určená na krytí společných nákladů operace EUNAVFOR MED SOPHIA v období od 28. července 2017 do 31. prosince 2018 se stanoví na 6 000 000 EUR. Procentní sazba referenční částky podle čl. 25 odst. 1 rozhodnutí (SZBP) 2015/528 činí 0 % v prostředcích na závazky i platby.“

5)

V článku 13 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Operace EUNAVFOR MED SOPHIA skončí dne 31. prosince 2018.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/778 ze dne 18. května 2015 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 122, 19.5.2015, s. 31).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/993 ze dne 20. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 162, 21.6.2016, s. 18).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2314 ze dne 19. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/778 o vojenské operaci Evropské unie v jižní části středního Středomoří (operace EUNAVFOR MED SOPHIA) (Úř. věst. L 345, 20.12.2016, s. 62).


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/63


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1386

ze dne 25. července 2017,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 tohoto rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(2)

Dne 13. března 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/445 (2), kterým byla platnost omezujících opatření prodloužena o dalších šest měsíců.

(3)

Rada přezkoumala označení jedné osoby uvedené v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP. Údaje týkající se této osoby by měly být pozměněny.

(4)

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/445 ze dne 13. března 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 67, 14.3.2017, s. 88).


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP v části „Osoby“ se položka č. 92 nahrazuje tímto:

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Datum narození: 15.12.1951.

Místo narození: Leningrad (Petrohrad).

Arkady Rotenberg je přední ruský podnikatel, který má úzké osobní vazby na prezidenta Putina. Od března roku 2014 získal Rotenberg nebo jeho společnosti státní zakázky v celkové hodnotě více než 7 miliard USD. V roce 2015 byl Rotenberg uveden na prvním místě každoročního seznamu státních zakázek seřazených podle hodnoty, poté co mu byly ruskou vládou uděleny zakázky v hodnotě 555 miliardy rublů. Řada z těchto zakázek byla udělena bez formálních soutěžních řízení. Dne 30. ledna 2015 podepsal premiér Dmitrij Medveděv výnos, jímž byla Rotenbergově společnosti Stroygazmontazh udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do nezákonně anektované Autonomní republiky Krym. Prostřednictvím těchto zakázek má finanční prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné za anexi Krymu nebo za destabilizaci východní Ukrajiny.

Je majitelem společnosti Stroygazmontazh, jíž byla udělena státní zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedoucího z Ruska do nezákonně anektované Autonomní republiky Krym, aby se tak upevnila její integrace do Ruské federace, což dále vede k narušování územní celistvosti Ukrajiny. Podobně získala společnost Stroygazmontazh v lednu roku 2017 státní zakázku v hodnotě 17 miliard rublů na výstavbu železniční tratě na mostě přes Kerčský průliv, což opět dále narušuje územní celistvost Ukrajiny.

Rotenberg je předsedou představenstva nakladatelství Prosvěščenije, které zejména realizovalo projekt „Dětem Ruska: Adresa – Krym“, tj. veřejnou propagační kampaň, která měla přesvědčit krymské děti, že jsou nyní ruskými občany žijícími v Rusku, čímž podporoval politiku ruské vlády za účelem integrace Krymu do Ruska.

30.7.2014“


26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/65


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1387

ze dne 24. července 2017,

kterým se povoluje uvedení přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(oznámeno pod číslem C(2017) 4975)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. června 2012 podala společnost DSM Food Specialties u příslušných orgánů ve Francii žádost o uvedení přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger na trh Unie jako nové složky potravin ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 258/97. Cílovou skupinou je běžná dospělá populace.

(2)

Dne 31. července 2014 vydal příslušný francouzský subjekt pro posuzování potravin zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že přípravek enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger splňuje kritéria pro novou složku potravin stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(3)

Dne 11. listopadu 2014 rozeslala Komise zprávu o prvním posouzení ostatním členským státům.

(4)

Během 60denní lhůty stanovené v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 258/97 vzneslo několik členských států odůvodněné námitky.

(5)

Dne 25. listopadu 2015 se Komise obrátila na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) a požádala jej o další posouzení přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger jako nové složky potravin v souladu s nařízením (ES) č. 258/97.

(6)

Dne 13. prosince 2016 dospěl úřad EFSA ve svém vědeckém stanovisku týkajícím se bezpečnosti prolyloligopeptidázy jako nové složky potravin v souladu s nařízením (ES) č. 258/97 k závěru, že přípravek enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger je při navrhovaných způsobech použití a v množstvích navrhovaných k použití bezpečný (2).

(7)

Uvedené stanovisko poskytuje dostatečné odůvodnění k závěru, že při navrhovaném způsobu použití a v množství navrhovaném k použití splňuje přípravek enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(8)

Přípravek enzymu prolyloligopeptidázy spadá mimo oblast působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (3), protože geneticky modifikovaný kmen Aspergillus niger se používá jako pomocná látka a materiál pocházející z geneticky modifikovaného mikroorganismu není v nové potravině obsažen.

(9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (4) stanoví požadavky na doplňky stravy. Použití přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger by mělo být povoleno, aniž jsou dotčena ustanovení uvedené směrnice.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přípravek enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger, jak je specifikován v příloze I tohoto rozhodnutí, může být uveden na trh v Unii jako nová složka potravin pro použití v doplňcích stravy určených obecné dospělé populaci v maximální dávce stanovené v příloze II tohoto rozhodnutí, aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 2002/46/ES.

Článek 2

Označení přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger, povoleného tímto rozhodnutím, na etiketě potravin zní „prolyloligopeptidáza“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno společnosti DSM Nutritional Products Ltd., Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Švýcarsko.

V Bruselu dne 24. července 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2017;15(2):4681.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).


PŘÍLOHA I

Specifikace přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger

Specifikace enzymu

Systematický název

Prolyloligopeptidáza

Synonyma

Prolylendopeptidáza, prolin-specifická endopeptidáza, endoprolylpeptidáza

Molekulová hmotnost

66 kDa

Číslo podle komise pro enzymy

EC 3.4.21.26

Číslo CAS

72162-84-6

Zdroj

Geneticky modifikovaný kmen Aspergillus niger (GEP-44)

Popis: Prolyloligopeptidáza je dostupná jako přípravek enzymu obsahující přibližně 30 % maltodextrinu.

Specifikace přípravku enzymu prolyloligopeptidázy

Parametr

Limity specifikací

Aktivita

> 580 000 PPI (1)/g (> 34,8 PPU (2)/g)

Vzhled

Mikrogranulát

Barva

Krémově bílá až žlutavě oranžová. Barva se může u jednotlivých šarží lišit

Sušina

> 94 %

Lepek

< 20 ppm

Těžké kovy

Těžké kovy celkem (jako olovo)

≤ 10 mg/kg

Olovo

≤ 1,0 mg/kg

Arsen

≤ 1,0 mg/kg

Kadmium

≤ 0,5 mg/kg

Rtuť

≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologické specifikace

Celkový počet aerobních mikroorganismů

≤ 103 CFU/g

Počet kvasinek a plísní celkem

≤ 102 CFU/g

Anaerobní bakterie redukující siřičitany

≤ 30 CFU/g

Enterobacteriaceae

< 10 CFU/g

Salmonella

Nepřítomná v 25 g

Escherichia coli

Nepřítomná v 25 g

Staphylococcus aureus

Nepřítomná v 10 g

Pseudomonas aeruginosa

Nepřítomná v 10 g

Listeria monocytogenes

Nepřítomná v 25 g

Antimikrobiální aktivita

Nepřítomná

Mykotoxiny

Pod mezí detekce: aflatoxin B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoxiny celkem (< 2,0 μg/kg), ochratoxin A (< 0,20 μg/kg), T-2 toxin (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonisin B1 a B2 (< 2,5 μg/kg)


(1)  PPI – Protease Picomole International

(2)  PPU – Prolylpeptidázové jednotky nebo prolinproteázové jednotky


PŘÍLOHA II

Povolená použití přípravku enzymu prolyloligopeptidázy z geneticky modifikovaného kmene Aspergillus niger

Kategorie potravin

Maximální dávka

Doplňky stravy vymezené směrnicí 2002/46/ES

120 PPU (1)/den (2,7 g přípravku enzymu/den) (2 × 106 PPI (2)/den) pro obecnou dospělou populaci


(1)  PPU – Prolylpeptidázové jednotky nebo prolinproteázové jednotky

(2)  PPI – Protease Picomole International