ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 193

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
25. července 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1372 ze dne 14. července 2017 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba

2

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1373 ze dne 24. července 2017, kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

4

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

25.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 193/1


Informace o vstupu v platnost Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé podepsaná v Bruselu ve dnech 21. března 2014 a 27. června 2014 (1) vstupuje v platnost dne 1. září 2017 v souladu s čl. 486 odst. 2 této dohody, neboť poslední ratifikační listina nebo listina o schválení byla uložena dne 11. července 2017.


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.


ROZHODNUTÍ

25.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 193/2


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1372

ze dne 14. července 2017

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León – těžba

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)

EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3).

(3)

Dne 20. ledna 2017 předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v hospodářském odvětví klasifikovaném podle statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství („NACE“) Revize 2 do oddílu 5 (Těžba černého a hnědého uhlí) v regionu Castilla y León. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Španělsko rozhodlo poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 125 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. NEET).

(5)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je možné žádost Španělska přijmout, neboť propouštění má závažný dopad na zaměstnanost a na místní hospodářství.

(6)

V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 002 264 EUR.

(7)

Aby byly prostředky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 002 264 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. července 2017.

V Bruselu dne 14. července 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

T. TÕNISTE


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


25.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 193/4


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1373

ze dne 24. července 2017,

kterým se jménem Evropské unie schvaluje změna protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2016/870 ze dne 24. května 2016 o uzavření Protokolu, kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jménem Evropské unie (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článkem 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2) (dále jen „dohoda“), schválené nařízením Rady (ES) č. 1801/2006 (3), byl zřízen smíšený výbor, jehož úkolem je kontrolovat používání uvedené dohody, a zejména dohlížet na její plnění, výklad a řádné uplatňování.

(2)

V čl. 3 odst. 3.9 protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody (dále jen „protokol“), schváleného rozhodnutím (EU) 2016/870, se stanoví způsoby spotřebování zbývající částky odvětvové podpory na podporu udržitelného rybolovu, jak je stanoveno v předcházejícím protokolu, vztahujícím se na období let 2013–2014.

(3)

V rámci mimořádného jednání smíšeného výboru mezi Unií a mauritánskými orgány, jež proběhlo výměnou dopisů dne 10. března a dne 3. dubna 2017, bylo rozhodnuto o změně protokolu týkající se prodloužení lhůty pro spotřebování zmíněné zbývající částky.

(4)

Komise Radě před příslušným zasedáním smíšeného výboru předložila přípravný dokument obsahující podrobnosti navrhovaného postoje Unie, který byl schválen.

(5)

Změna protokolu by měla být schválena jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nahrazení druhé věty čl. 3 odst. 3.9 protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí, o němž bylo rozhodnuto prostřednictvím výměny dopisů mezi členy smíšeného výboru zřízeného článkem 10 uvedené dohody, se schvaluje jménem Unie.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 24. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 145, 2.6.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 4.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1801/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Výňatek z výměny dopisů mezi členy smíšeného výboru zřízeného článkem 10 Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (znění druhé věty čl. 3 odst. 3.9 protokolu).

„Tato zbývající částka odvětvové podpory na období 2013–2014 však musí být spotřebována nejpozději dvacet (20) měsíců ode dne počátku prozatímního provádění tohoto protokolu, a pokud se tak nestane, bude považována za vyčerpanou a nebude moci být vyplacena.“