ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 182

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
13. července 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1259 ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1260 ze dne 19. června 2017, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

20

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/1261 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků ( 1 )

31

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/1262 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání hnoje hospodářských zvířat jako paliva ve spalovacích zařízeních ( 1 )

34

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014

37

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1264 ze dne 12. července 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 30. června do 7. července 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006

40

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1265 ze dne 11. července 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4686)  ( 1 )

42

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1259

ze dne 19. června 2017,

kterým se nahrazují přílohy I, II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (1), a zejména na článek 26 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 861/2007 stanoví ve svých přílohách formuláře, které mají být používány za účelem usnadnění jeho uplatňování.

(2)

Nařízení (ES) č. 861/2007 bylo pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 (2). Změny zavedené v evropském řízení o drobných nárocích by měly být ve formulářích v příloze zohledněny. V zájmu jasnosti je vhodné celé přílohy nahradit.

(3)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 861/2007 se začne používat dne 14. července 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dne 14. července 2017.

(4)

V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání nařízení (ES) č. 861/2007 a nařízení (EU) 2015/2421 a toto nařízení je tedy pro ně závazné.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

Přílohy I až IV nařízení (ES) č. 861/2007 je proto nutné nahradit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 861/2007 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. července 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 19. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA IV

Image Text obrazu Image Text obrazu

13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/20


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1260

ze dne 19. června 2017,

kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V přílohách nařízení (ES) č. 1896/2006 jsou stanoveny formuláře, které mají být používány za účelem usnadnění jeho uplatňování.

(2)

Nařízení (ES) č. 1896/2006 bylo s účinností ke dni 14. července 2017 pozměněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 (2). Je-li proti evropskému platebním rozkazu vznesen odpor, má žalobce od uvedeného data možnost požádat, aby řízení pokračovalo v souladu s pravidly evropského řízení o drobných nárocích, které stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 (3). Dodatek 2 a pokyny k němu uvedené v příloze I by měly tuto možnost vzít v potaz. V zájmu jasnosti je vhodné celou přílohu I nahradit.

(3)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1896/2006 začne platit dne 14. července 2017, toto nařízení by mělo vstoupit v platnost dne 14. července 2017.

(4)

V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU, oznámily Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání a používání nařízení (ES) č. 1896/2006 a nařízení (EU) 2015/2421, a jsou tedy tímto nařízením vázány.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

Přílohu I nařízení (ES) č. 1896/2006 je proto nutné nahradit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1896/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. července 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 19. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 399, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2421 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1896/2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 1).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1261

ze dne 12. července 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (1), a zejména na čl. 20 odst. 11 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně postupů pro přijetí alternativních metod zpracování.

(2)

Na základě žádosti příslušného orgánu Finska o povolení alternativní metody pro použití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů podle článku 20 nařízení (ES) č. 1069/2009 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko týkající se použití kontinuální katalytické hydrotermální úpravy sestávající z několika kroků pro zpracování taveného/škvařeného živočišného tuku (kategorie 1) (3). Tato metoda může být použita k výrobě obnovitelné nafty, obnovitelných paliv pro tryskové motory, obnovitelného propanu a obnovitelného benzínu. Tato metoda byla posouzena úřadem EFSA za bezpečnou alternativní metodu pro zpracování tavených/škvařených tuků kategorie 1 a výrobky mohou být deklarovány jako konečný bod výrobního řetězce.

(3)

Příloha IV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Získané produkty vzniklé zpracováním materiálů kategorie 1 a 2 by měly být trvale označeny pro zajištění sledovatelnosti a zabránění vstupu do potravinového a krmivového řetězce. Příloha VIII nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví požadavky na označování těchto získaných produktů. V souladu s přílohou VIII kapitolou V bodem 3 písm. e) uvedeného nařízení se však označování nevyžaduje u obnovitelných paliv uvedených v příloze IV kapitole IV oddíle 2 bodě J uvedeného nařízení.

(5)

Vzhledem k tomu, že katalytická hydrotermální úprava sestávající z několika kroků pro zpracování taveného/škvařeného živočišného tuku (kategorie 1) snižuje riziko pro zdraví lidí a zvířat stejně účinně jako metoda uvedená v příloze IV kapitole IV oddíle 2 bodě J nařízení (EU) č. 142/2011, měla by být rovněž vyloučena z požadavků na označování tím, že se do přílohy VIII kapitoly V bodu 3 písm. e) uvedeného nařízení doplní odkaz na tuto metodu.

(6)

Příloha VIII nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (EU) č. 142/2011 se doplňuje nové písmeno k), které zní:

„k)

obnovitelnou naftu, obnovitelná paliva pro tryskové motory, obnovitelný propan a obnovitelný benzin, které splňují zvláštní požadavky na produkty z katalytické hydrotermální úpravy sestávající z několika kroků pro výrobu obnovitelných paliv stanovené v příloze IV kapitole IV oddílu 3 bodu 2 písm. f).“

Článek 2

Přílohy IV a VIII nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu se zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(11):4307.


PŘÍLOHA

Přílohy IV a VIII nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

V příloze IV se kapitola IV mění takto:

a)

v oddíle 1 se bod 1 písm. d) nahrazuje tímto:

„d)

obnovitelná paliva vyrobená z tavených/škvařených tuků, získaných z materiálů kategorie 1 a kategorie 2, v souladu s body J a L.“;

b)

v oddíle 2 se doplňuje nový bod L, který zní:

„L.   Vícestupňová katalytická hydrotermální úprava pro výrobu obnovitelných paliv

1.   Výchozí materiál

V tomto procesu lze použít tyto materiály:

a)

tavené/škvařené tuky získané z materiálů kategorie 1, které byly zpracovány použitím zpracovatelské metody č. 1 (tlaková sterilizace);

b)

tavené/škvařené tuky a rybí tuk podle bodu J podbodu 1 písm. a) tohoto oddílu.

2.   Zpracovatelská metoda

a)

Tavené/škvařené tuky musí být podrobeny předběžnému ošetření, které sestává alespoň z bělení výchozí suroviny, včetně tavených/škvařených tuků, kyselinou za přítomnosti bělícího jílu a následného odstranění použitého bělícího jílu a nerozpustných nečistot filtrací;

Před tímto zpracováním může být tavený/škvařený tuk odslizen kyselinou a/nebo žíravým roztokem za účelem odstranění nečistot z taveného/škvařeného tuku vytvářením gumy a následným odstředěním této gumy.

b)

Předběžně ošetřené materiály musí být podrobeny hydrotermální úpravě, která sestává ze stupně katalytické hydrotermální úpravy, po které následuje stupeň stripování a izomerace.

Materiály se musí vystavit tlaku alespoň 30 barů při teplotě alespoň 265 °C po dobu alespoň 20 minut.“;

c)

v oddíle 3 bodě 2 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

„f)

vícestupňovou katalytickou hydrotermální úpravou pro výrobu obnovitelných paliv, může být:

i)

v případě obnovitelné nafty, obnovitelného paliva pro tryskové motory, obnovitelného propanu a obnovitelného benzinu získaných tímto procesem použit jako palivo bez omezení podle tohoto nařízení (konečný bod);

ii)

v případě gumového kalu a použitého bělícího jílu z procesu předběžného ošetření uvedeného v oddíle 2 bodu L podbodu 2 písm. a):

odstraněn v souladu s čl. 12 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1069/2009,

odstraněn zahrabáním na povolené skládce,

přeměněn na bioplyn, pokud jsou zbytky rozkladu po přeměně na bioplyn odstraněny spalováním, spoluspalováním nebo zahrabáním na povolené skládce,

použit pro technické účely uvedené v čl. 36 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1069/2009.“

2)

V příloze VIII kapitole V se bod 3 písm. e) nahrazuje tímto:

„e)

obnovitelných paliv vyrobených z tavených/škvařených tuků, získaných z materiálů kategorie 1 a kategorie 2, v souladu s body J a L oddílu 2 kapitoly IV přílohy IV.“


13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/34


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1262

ze dne 12. července 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání hnoje hospodářských zvířat jako paliva ve spalovacích zařízeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 písm. e) a čl. 27 písm. i) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně parametrů pro odstraňování vedlejších produktů živočišného původu, jakož i pro bezpečné ošetřování, přeměnu nebo zpracování vedlejších produktů živočišného původu na získané produkty.

(2)

V souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 je spalování pro energetické účely podle definice v bodě 41 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011 jedním z procesů odstraňování vedlejších produktů živočišného původu, včetně hnoje.

(3)

Článek 6 nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví pravidla pro schvalování spalovacích zařízení, v nichž se jako palivo používají vedlejší produkty živočišného původu. Ustanovení čl. 6 odst. 8 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno tak, aby pro používání jako palivo bralo v úvahu hnůj všech hospodářských zvířat.

(4)

Hnůj hospodářských zvířat může představovat udržitelný zdroj paliva pro spalování pro energetické účely za předpokladu, že proces spalování pro energetické účely vyhovuje zvláštním požadavkům na účinné snižování nepříznivých vlivů jeho používání jako paliva na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí. Nařízení Komise (EU) č. 592/2014 (3) zavedlo požadavky na používání drůbežího hnoje jako paliva ve spalovacích zařízeních. Stanoví obecné požadavky na všechna zařízení, v nichž se jako palivo používají vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, a zvláštní požadavky na typ paliva a typ spalovacího zařízení. Hnůj hospodářských zvířat jiných druhů než drůbež může být nyní také používán jako palivo ve spalovacích zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 50 MW, a to za stejných podmínek, které jsou stanoveny pro spalování drůbežího hnoje pro energetické účely, včetně mezních hodnot emisí a požadavků na monitorování.

(5)

Provozovatelé spalovacích zařízení používajících jako palivo hnůj hospodářských zvířat by měli přijmout nezbytná hygienická opatření, aby zabránili šíření případných patogenů. V této souvislosti by taková zařízení měla splňovat obecné požadavky týkající se používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů jako palivo, jak je stanoveno v kapitole IV přílohy III nařízení (EU) č. 142/2011, a zvláštní požadavky na konkrétní typy zařízení a paliv, které mohou být používány pro spalování pro energetické účely, jak stanoví toto nařízení.

(6)

Vzhledem ke svému složení produkuje spalování hnoje býložravců pro energetické účely vyšší emise částic než spalování drůbežího hnoje pro energetické účely. Aby se vyřešila tato otázka, mělo by toto nařízení stanovit flexibilnější mezní hodnoty částic pro velmi malá spalovací zařízení, aby se umožnilo odstraňování hnoje, který by jinak nemohl být odstraněn jako palivo ke spalování pro energetické účely.

(7)

Podobně by toto nařízení mělo umožnit příslušným orgánům poskytnout stávajícím spalovacím zařízením přechodné období, aby mohla splnit požadavky týkající se řízeného zvyšování teploty plynu, za podmínky, že takové emise nepředstavují rizika pro zdraví lidí a zvířat nebo pro životní prostředí. Právní předpisy o vedlejších produktech živočišného původu nebrání členským státům v používání příslušných pravidel pro výpočet mezních hodnot emisí stanovených v právních předpisech týkajících se životního prostředí, jestliže je hnůj hospodářských zvířat spalován pro energetické účely spolu s jinými palivy nebo odpadem.

(8)

Příloha XVI nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví zvláštní požadavky na úřední kontroly. V souvislosti se zavedením požadavků na spalování pro energetické účely hnoje hospodářských zvířat jako paliva v tomto nařízení by se zmíněné zvláštní požadavky měly použít i v případě tohoto procesu.

(9)

Přílohy III a XVI nařízení (EU) č. 142/2011 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 6 nařízení (EU) č. 142/2011 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.   Kromě pravidel stanovených v odstavci 7 tohoto článku platí pro použití hnoje hospodářských zvířat jako paliva ke spalování pro energetické účely podle ustanovení kapitoly V přílohy III tato pravidla:

a)

v rámci žádosti o schválení, kterou předkládá provozovatel příslušnému orgánu v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1069/2009, je třeba předložit důkazy s osvědčením příslušného orgánu nebo profesní organizace pověřené příslušnými orgány daného členského státu, že dotčené spalovací zařízení, které používá jako palivo hnůj hospodářských zvířat, zcela splňuje požadavky stanovené v příloze III kapitole V oddíle B bodech 3, 4 a 5 tohoto nařízení, aniž je tím dotčena možnost příslušných orgánů daného členského státu udělit výjimku z dodržování určitých ustanovení v souladu s přílohou III kapitolou V oddílem C bodem 4;

b)

schvalovací řízení stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 1069/2009 není skončeno, dokud neproběhnou alespoň dvě po sobě následující kontroly, z nichž jedna bude neohlášená, ze strany příslušného orgánu nebo profesní organizace tímto orgánem pověřené, přičemž tyto kontroly se provedou v prvních šesti měsících provozu spalovacího zařízení a jejich součástí budou nezbytná měření teplot a emisí. Poté, co z výsledků uvedených kontrol vyplyne, že byly splněny požadavky podle přílohy III kapitoly V oddílu B bodu 3, 4 a 5 a případně podle oddílu C bodu 4 tohoto nařízení, lze udělit plné schválení.“

Článek 2

Přílohy III a XVI nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu se zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 592/2014 ze dne 3. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů jako paliva ve spalovacích zařízeních (Úř. věst. L 165, 4.6.2014, s. 33).


PŘÍLOHA

Přílohy III a XVI nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

V příloze III kapitole V se doplňuje nový oddíl, který zní:

„C.   Spalovací zařízení, v nichž se jako palivo ke spalování pro energetické účely používá hnůj hospodářských zvířat jiný než drůbeží hnůj uvedený v oddíle B

1.   Typ zařízení:

Spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nepřevyšujícím 50 MW.

2.   Výchozí materiál:

Výhradně hnůj hospodářských zvířat jiný než drůbeží hnůj uvedený v oddíle B určený k použití jako palivo ke spalování pro energetické účely v souladu s požadavky stanovenými v bodě 3.

Spalování pro energetické účely jiných vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů se nepovoluje pro použití jako palivo ve spalovacích zařízeních uvedených v bodě 1. Hnůj hospodářských zvířat jiný než drůbeží hnůj uvedený v oddíle B, který byl získán mimo hospodářství, by neměl přijít do styku s hospodářskými zvířaty.

3.   Metodika:

Spalovací zařízení, v nichž se jako palivo ke spalování pro energetické účely používá hnůj hospodářských zvířat jiný než drůbeží hnůj stanovený v oddíle B, musejí vyhovovat požadavkům stanoveným v oddíle B bodech 3, 4 a 5.

4.   Odchylka a přechodná období:

Příslušný orgán členského státu odpovědný za otázky životního prostředí může:

a)

odchylně od oddílu B bodu 3 písm. b) podbodu ii) poskytnout spalovacím zařízením, která jsou v provozu dne 2. srpna 2017, dodatečnou lhůtu v délce nejvýše 6 let v souladu s prvním pododstavcem bodu 2 oddílu 2 kapitoly IV přílohy III tohoto nařízení;

b)

odchylně od oddílu B bodu 4 povolit emise částic nepřesahující 50 mg/m3, jestliže celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacích zařízení nepřesahuje 5 MW;

c)

odchylně od oddílu B bodu 3 písm. b) podbodu i) povolit ruční umístění koňského hnoje jako paliva do spalovací komory, jestliže celkový jmenovitý tepelný příkon nepřesahuje 0,5 MW.“

2)

V příloze XVI kapitole III se oddíl 12 nahrazuje tímto:

„Oddíl 12

Úřední kontroly týkající se zařízení schválených pro spalování vedlejších produktů živočišného původu pro energetické účely

Příslušný orgán provádí kontroly dokumentů ve schválených zařízeních uvedených v kapitole V přílohy III v souladu s postupy stanovenými v čl. 6 odst. 7 a 8.“


13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1263

ze dne 12. července 2017,

kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 (2) stanoví seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii („unijní seznam“), který má být podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014 případně podle potřeby aktualizován.

(2)

Komise dospěla na základě dostupných poznatků a posouzení rizik provedeného podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014 k závěru, že všechna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení jsou splněna v případě těchto invazních nepůvodních druhů: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb, Asclepias syriaca L., Elodea nuttallii (Planch.) St. John, Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel, Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Impatiens glandulifera Royle, Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus, Myriophyllum heterophyllum Michaux, Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766, Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komise dospěla k závěru, že u všech těchto invazních nepůvodních druhů byly náležitě zohledněny všechny prvky uvedené v čl. 4 odst. 6 nařízení (EU) č. 1143/2014.

(4)

Některé členské státy plánují podat Komisi žádost o udělení oprávnění k pokračování v chovu Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 podle článku 9 nařízení (EU) č. 1143/2014 z důvodu údajného naléhavého veřejného zájmu sociálního nebo ekonomického charakteru. Za těchto okolností by zařazení tohoto druhu na seznam Unie mělo podléhat přechodnému období, aby bylo možné předtím, než zařazení na seznam nabude účinku, dokončit postup podle článku 9 uvedeného nařízení.

(5)

Od data přijetí prováděcího nařízení (EU) 2016/1141 byly kódy KN stanovené v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (3) aktualizovány, přičemž poslední změny jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/1821 (4). Prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro invazní nepůvodní druhy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/1141 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (Úř. věst. L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 294, 28.10.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1141 se mění takto:

1)

Do seznamu v tabulce invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii se v abecedním pořadí vkládají tyto druhy:

Druh

Kódy KN pro živé jedince

Kódy KN pro jejich části, které se mohou rozmnožovat

Kategorie zboží, s nímž jsou tyto druhy spojovány

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodněná vejce pro líhnutí)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semena)

 

2)

V poznámkách k tabulce ke sloupci iv) se doplňuje tento bod:

„(12)

ex 2309 90: Přípravky určené k výživě ptáků“.

3)

Ve všech přílohách se odkazy na kód KN „0301 99 18“ nahrazují „0301 99 17“.

4)

Ve všech přílohách se odkazy na kód KN „0306 24 80“ nahrazují „0306 33 90“.

5)

Ve všech přílohách se odkazy na kód KN „0306 29 10“ nahrazují „0306 39 10“.

6)

Ve všech přílohách se odkazy na kód KN „0602 90 49“ nahrazují „0602 90 46 nebo 0602 90 48“.


(*1)  Zařazení druhu Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 se použije ode dne 2. února 2019.“


13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/40


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1264

ze dne 12. července 2017,

kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 30. června do 7. července 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 969/2006 (2) byla otevřena roční celní dovozní kvóta na 277 988 tun kukuřice (pořadové číslo 09.4131).

(2)

Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 969/2006 bylo množství tranše č. 2 na období od 1. července do 31. prosince 2017 stanoveno na 138 994 tun.

(3)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 30. června 2017 od 13:00 hodin do 7. července 2017 do 13:00 hodin bruselského času, jsou vyšší než množství, která jsou k dispozici. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství, vypočtený podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Je rovněž nutné zastavit vydávání dovozních licencí podle nařízení (ES) č. 969/2006 pro stávající kvótové podobdobí.

(5)

K zajištění účinnosti opatření je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence v rámci kvóty uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 969/2006 (pořadové číslo 09.4131), které byly podány od 30. června 2017 od 13:00 hodin do 7. července 2017 do 13:00 hodin bruselského času, se použije koeficient přidělení ve výši 2,556976 %.

2.   Podávání nových žádostí o licence v rámci kvóty uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 969/2006 (pořadové číslo 09.4131) na probíhající kvótové podobdobí se od 13:00 hodin bruselského času dne 7. července 2017 pozastavuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí (Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).


ROZHODNUTÍ

13.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/42


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1265

ze dne 11. července 2017,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech

(oznámeno pod číslem C(2017) 4686)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech. Příloha zmíněného prováděcího rozhodnutí obsahuje v částech I až IV vymezení a výčet některých oblastí těchto členských států, které jsou rozlišeny podle úrovně rizika na základě epizootologické situace. Uvedený výčet zahrnuje některé oblasti Estonska, Litvy a Polska.

(2)

V červnu 2017 se objevila dvě ohniska afrického moru prasat u prasat domácích v okrese Parnu v Estonsku a v obci Varena v Litvě v oblastech, které jsou v současnosti uvedeny v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Výskyt těchto ohnisek představuje zvýšení úrovně rizika, které je třeba zohlednit.

(3)

V červnu 2017 se objevil jeden případ výskytu afrického moru u prasat divokých v územně správním celku gmina Sokółka v Polsku, v oblasti, která je v současnosti uvedena v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Výskyt tohoto případu představuje zvýšení úrovně rizika, které je třeba zohlednit.

(4)

Při posuzování veterinárního rizika vyplývajícího z nové nákazové situace v případě afrického moru prasat v Estonsku, Litvě a Polsku by měl být zohledněn vývoj současné epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu u dotčených populací domácích a volně žijících prasat v Unii. Aby bylo možné provádět cílená veterinární opatření pro tlumení stanovená v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU a předejít dalšímu šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba změnit seznam Unie obsahující oblasti podléhající veterinárním opatřením stanovený v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí tak, aby odrážel změny epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu v Estonsku, Litvě a Polsku. V důsledku toho by oblasti postižené těmito novými ohnisky v Estonsku a Litvě měly být nyní uvedeny v části III namísto části II uvedené přílohy a příslušná oblast Polska by měla být nyní uvedena v části II namísto části I uvedené přílohy.

(5)

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. července 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje tímto:

PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Hiiu maakond.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

ČÁST II

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

ČÁST III

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

ČÁST IV

Itálie

Tyto oblasti v Itálii:

tutto il territorio della Sardegna.