ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 164

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
27. června 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2017/1133 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2017/1134 ze dne 20. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

6

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/1135 ze dne 23. června 2017, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1136 ze dne 14. června 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Emmental de Savoie (CHZO))

52

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1137 ze dne 26. června 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní práva podané pro období od 1. července 2017 do 30. června 2018 v rámci celní kvóty pro zmrazené hovězí maso otevřené nařízením (ES) č. 431/2008

54

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1138 ze dne 19. června 2017 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na prvním zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti, pokud jde o přijetí požadovaného obsahu potvrzení uvedeného v čl. 3 odst. 12 úmluvy a zásad uvedených v čl. 8 odst. 8 a 9 úmluvy

56

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1139 ze dne 23. června 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 4450)  ( 1 )

59

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2017/1140 ze dne 23. června 2017 o osobních údajích, které smí být vzájemně poskytnuty prostřednictvím systému včasného varování a reakce zřízeného podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU pro účel koordinace opatření k vysledování kontaktů v souvislosti s vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami (oznámeno pod číslem C(2017) 4197)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

27.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1133

ze dne 20. června 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušovanou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 otevřeny autonomní celní kvóty (1). Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. července 2017 celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se sedmi nových produktů a výrobků.

(2)

U pěti dalších výrobků by se měly zvýšit objemy celních kvót, neboť toto zvýšení je v zájmu hospodářských subjektů a Unie.

(3)

V případě jednoho výrobku by se zvýšení objemu celních kvót mělo týkat pouze druhé poloviny roku 2017, zatímco pro stávající celní kvótu uvedeného výrobku by mělo být stanoveno datum ukončení 31. prosince 2017.

(4)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Jelikož změny týkající se celních kvót na dotčené produkty a výrobky stanovené v tomto nařízení musí být použitelné ode dne 1. července 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bezodkladně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 a 09.2870 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají podle pořadí kódů (KN) uvedených ve druhém sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013;

2)

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 a 09.2860 se nahrazují řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 20. června 2017.

Za Radu

předsedkyně

H. DALLI


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).


PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

Kvóta na období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (%)

„09.2828

2712 20 90

 

Parafín, obsahující méně než 0,75 % hmotnostních oleje

1.7.–31.12.

60 000  tun

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldehyd (furfural)

1.7.–31.12.

5 000  tun

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Směsi obsahující:

60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 90 % hmotnostních 2-chlorpropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 14 % hmotnostních (Z)-1-chlorpropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 23 % hmotnostních 2-chlorpropanu (CAS RN 75-29-6),

nejvýše 6 % hmotnostních 3-chlorpropenu (CAS RN 107-05-1) a

nejvýše 1 % hmotnostních ethylchloridu (CAS RN 75-00-3)

1.7.–31.12.

3 000  tun

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.7.–31.12.

800 tun

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpad ze syntetických vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) z nylonu nebo jiných polyamidů (PA6 a PA66)

1.7.–31.12.

5 000  tun

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

60

Tkaniny ze skleněného vlákna typu E:

o hmotnosti 20 g/m2 nebo více, avšak nejvýše 209 g/m2,

impregnované silanem,

o obsahu vlhkosti 0,13 % hmotnostních nebo méně a

s více než 3 dutými vlákny z 100 000 vláken,

pro použití při výrobě desek, rolí nebo laminátů prepregu pro výrobu desek tištěných spojů v automobilovém průmyslu (2)

1.7.–31.12.

3 000  km

0 %

ex 7019 52 00

20

09.2850

ex 8414 90 00

70

Kompresorové kolo z hliníkové slitiny:

o průměru 20 mm nebo větším, avšak nejvýše 130 mm a

o hmotnosti 5 g nebo vyšší, avšak nejvýše 800 g

pro použití při výrobě spalovacích motorů (2)

1.7.–31.12.

2 950 000 kusů

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Písty pro závěsné systémy, o průměru nejvýše 55 mm, ze slinuté oceli

1.7.–31.12.

1 000 000 kusů

0 %“


PŘÍLOHA II

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

Kvóta na období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (%)

„09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

600 tun

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-Acetoacetylaminobenzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

400 tun

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Směs polymerů z polykarbonátu a poly(methylmetakrylátu) s podílem polykarbonátu 98,5 % hmotnostních nebo vyšším, ve formě pelet nebo granulí, s propustností světla 88,5 % nebo vyšší, měřenou pomocí zkušebního tělesa s tloušťkou stěny 4,0 mm při vlnové délce λ = 400 nm (podle ISO 13468-2)

1.1.–31.12. 2017

400 tun

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopické hliníkové madlo používané při výrobě zavazadel (2)

1.1.–31.12.

1 500 000 kusů

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Rám jízdního kola, vyrobený z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvený, lakovaný a/nebo leštěný, pro použití při výrobě jízdních kol (2)

1.1.–31.12.

350 000 kusů

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Přední vidlice jízdního kola, vyrobená z uhlíkových vláken a umělé pryskyřice, barvená, lakovaná a/nebo leštěná, pro použití při výrobě jízdních kol (2)

1.1.–31.12.

270 000 kusů

0 %“

ex 8714 91 30

31


27.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/6


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1134

ze dne 20. června 2017,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Produkce a výroba 69 zemědělských produktů a průmyslových výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1), je v Unii nedostatečná nebo neexistuje. Je proto v zájmu Unie u těchto produktů a výrobků zcela pozastavit všeobecná cla společného celního sazebníku.

(2)

S ohledem na technický vývoj produktů a výrobků a ekonomické trendy na trhu je nutno změnit podmínky pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku u 71 produktů a výrobků, které jsou v současné době uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Sazební zařazení některých produktů a výrobků bylo změněno tak, aby odvětví mohlo plně využívat výhod aktuálně platných pozastavení. Kromě toho by příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 měla být aktualizována i proto, že její znění je v některých případech nutno harmonizovat či vyjasnit. Změny podmínek souvisejí se změnami popisu produktů nebo výrobků, jejich sazebního zařazení nebo požadavků na jejich konečné užití. Pozastavení, u nichž je nezbytné změny provést, by měla být v seznamu pozastavení v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 zrušena a změněná pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.

(3)

U dvou produktů/výrobků, které jsou v současné době uvedeny v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, již není v zájmu Unie udržovat pozastavení všeobecných cel celního sazebníku.

(4)

V zájmu jasnosti by měly být záznamy pozměněné tímto nařízením označeny hvězdičkou.

(5)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Jelikož se změny týkající se pozastavení u dotčených produktů a výrobků stanovených v tomto nařízení mají použít ode dne 1. července 2017, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bezodkladně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

vkládají se řádky s produkty a výrobky uvedenými v příloze I tohoto nařízení v pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013;

2)

zrušují se řádky s produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 20. června 2017.

Za Radu

předsedkyně

H. DALLI


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).


PŘÍLOHA I

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

*ex 2818 30 00

30

Hydroxid-oxid hlinitý ve formě boehmitu nebo pseudo-boehmitu (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2018

ex 2825 70 00

20

Kyselina molybdenová (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021

*ex 2842 10 00

40

Hlinitokřemičitan (CAS RN 1318–02–1) se zeolitovou strukturou aluminofosfátu 18 (AEI) pro použití při výrobě katalytických přípravků (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Methyl-methansulfonát (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021

ex 2905 22 00

20

3,7-Dimethylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzen (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

25

1,2-Difenoxyethan (CAS RN 104-66-5) ve formě prášku nebo ve vodné disperzi obsahující 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních 1,2-difenoxyethanu

0 %

31.12.2021

*ex 2909 60 00

40

1,4-di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 2781-00-2) nebo směs isomerů 1,4-di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen a 1,3-di(2-terc-butylperoxyisopropyl)benzen (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2017

ex 2912 19 00

10

Undekanal (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021

ex 2915 12 00

10

Vodný roztok obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021

*ex 2916 14 00

30

Allyl-methakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izomery o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující alespoň:

0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,02 % allylalkoholu (CAS RN 107-18-6),

0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,1 % kyseliny methakrylové (CAS RN 79-41-4) a

0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1 % 4-methoxyfenolu (CAS RN 150-76-5)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

33

Methyl-4′-(brommethyl)bifenyl-2-karboxylát (CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

73

(2,4-Dichlorfenyl)acetyl-chlorid (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Fosetyl-natrium (CAS RN 39148-16-8) ve formě vodného roztoku obsahujícího 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 45 % hmotnostních fosetyl-natria pro použití při výrobě pesticidů (2)

0 %

31.12.2021

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

30

4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzensulfonát sodný (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

50

N-Benzyloxykarbonyl-L-terc-leucin, isopropylaminová sůl (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021

ex 2926 90 70

30

4,5-Dichlor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2931 90 00

05

Diethylmethoxyboran (CAS RN 7397-46-8), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu v souladu s poznámkou 1e)ke kapitole 29 KN

0 %

31.12.2020

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-Dichlor-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-chlor-4-deoxy-α-D-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

13

(4-Chlor-3-(4-ethoxybenzyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)methanon (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

18

4-(4-Brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl)fenoxy)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

45

5-Amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

55

5-Methyl-1-(naftalen-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021

ex 2933 29 90

75

2,2′-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]-dihydrochlorid (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

10

2-Aminopyridin-4-ol-hydrochlorid (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

33

5-(3-chlorfenyl)-3-methoxypyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

41

2-Chlor-6-(3-fluor-5-isobutoxyfenyl)nikotinová kyselina (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

46

Fluopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) pro použití při výrobě pesticidů (1)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Dikvat-dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) ve vodném roztoku pro použití při výrobě herbicidů (2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

42

(S)-2,2,4-Trimethylpyrrolidin-hydrochlorid (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

44

(2S,3S,4R)-Methyl-3-ethyl-4-hydroxypyrrolidin-2-karboxy-4-methylbenzensulfonát (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 99 80

53

kalium-(S)-5-(terc-butoxykarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxylát (CUS0133723-1)(5)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

46

4-Methoxy-5-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitril (CAS RN 675126-26-8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

47

Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) pro použití při výrobě pesticidů (2)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

49

Cytidin-5′-(fosforečnan sodný) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

53

4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)

0 %

31.12.2021

ex 2935 90 90

30

6-Aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)

0 %

31.12.2021

*ex 3204 16 00

30

Přípravky založené na barvivu Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) s obsahem barviva 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 75 % hmotnostních a obsahující jednu nebo více následujících látek:

barvivo Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

1-naftalensulfonová kyselina, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, disodná sůl (CAS RN 250688-43-8) nebo

3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]fenyl]azobenzoová kyselina, sodná sůl (CAS RN 906532-68-1)

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

22

Barvivo C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 169 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2021

*ex 3204 17 00

24

Barvivo C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 57:1 50 % hmotnostních nebo více

0 %

31.12.2018

*ex 3215 90 70

30

Barva v zásobníku na jedno použití, obsahující:

1 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého nebo

3,8 % hmotnostních nebo více barviva C.I. Solvent Black 7 v organických rozpouštědlech

pro použití při vyznačování integrovaných obvodů (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Přípravek obsahující:

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 60 % hmotnostních styren-butadienových kopolymerů nebo styren-isoprenových kopolymerů a

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 30 % hmotnostních pinenových polymerů nebo pentadienových kopolymerů

rozpuštěných v:

methylethylketonu (CAS RN 78-93-3)

heptanu (CAS RN 142-82-5) a

toluenu (CAS RN 108-88-3) nebo lehké alifatické solventní naftě (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

11

Dispergátor a inhibitor oxidace obsahující:

o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-9),

více než 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3811 21 00

19

Aditiva obsahující:

směs na bázi polyisobutylen-sukcinimidu a

více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů,

s celkovým číslem alkality vyšším než 40, pro použití při výrobě mazacích oleju (2)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

75

Inhibitor oxidace obsahující hlavně směs izomerů 1-(terc-dodecylthio)propan-2-olu (CAS RN 67124-09-8) pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (2)

0 % (2)

31.12.2021

ex 3811 90 00

50

Inhibitor koroze obsahující:

polyisobutenyljantarovou kyselinu a

více než 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních minerálních olejů

pro použití při výrobě směsí aditiv pro paliva (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3815 90 90

40

Katalyzátor:

obsahující oxid molybdenu a oxidy dalších kovů, v matrici oxidu křemičitého,

ve formě dutých válcovitých těles o délce 4 mm nebo větší, avšak nejvýše 12 mm,

pro použití při výrobě kyseliny akrylové (2)

0 %

31.12.2018

ex 3824 99 92

25

Přípravek obsahující:

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních diethyl-karbonátu (CAS RN 105-58-8)

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních ethylen-karbonátu (CAS RN 96-49-1)

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních hexafluorfosforečnanu lithného (CAS RN 21324-40-3)

5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 10 % hmotnostních ethyl-methyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0)

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní vinylen-karbonátu (CAS RN 872-36-6)

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní 4-fluor-1,3-dioxolan-2-onu (CAS RN 114435-02-8)

nejvýše 1 % hmotnostní 1,5,2,4-Dioxadithian-2,2,4,4-tetroxidu (CAS RN 99591-74-9)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

27

4-Methoxy-3-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) v organickém rozpouštědle

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

30

Vodný roztok mravenčanu cesného a mravenčanu draselného obsahující:

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 84 % hmotnostních mravenčanu cesného (CAS RN 3495-36-1),

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 76 % hmotnostních mravenčanu draselného (CAS RN 590-24-1) a

též s obsahem nejvýše 9 % hmotnostních aditiv

0 %

31.12.2021

*ex 3824 99 92

40

Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v organickém rozpouštědle

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

69

Přípravek obsahující:

80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 92 % hmotnostních bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) (CAS RN 5945-33-5),

7 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních oligomerů bisfenol-A-bis(difenylfosfátu) a

nejvýše 1 % trifenylfosfátu (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2020

ex 3824 99 93

45

Natrium-hydrogen-(3-amino-1,5-naftalendisulfonát) (CAS RN 4681-22-5) obsahující:

nejvýše 20 % hmotnostních síranu sodného,

nejvýše 10 % hmotnostních chloridu sodného

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

70

Prášek obsahující:

28 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 51 % hmotnostních mastku (CAS RN 14807-96-6)

30,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 48 % hmotnostních oxidu křemičitého (křemene) (CAS RN 14808-60-7)

17 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 26 % hmotnostních oxidu hlinitého (CAS RN 1344-28-1)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

74

Směs s nestechiometrickým složením:

s krystalickou strukturou,

s obsahem spinelu vzniklého tavením MgO a Al2O3 s příměsemi z křemičitých fází a hlinitanů, z čehož nejméně 75 % hmotnostních sestává z frakcí s velikostí zrn od 1 do 3 mm a nejvýše 25 % sestává z frakcí s velikostí zrn od 0 do 1 mm

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

80

Směs obsahující:

64 % nebo více, avšak nejvýše 74 % hmotnostních amorfního oxidu křemičitého (CAS RN 7631-86-9)

25 % nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních butanonu (CAS RN 78-93-3) a

nejvýše 1 % hmotnostní 3-[(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilanu (CAS RN 2530-83-8)

0 %

31.12.2021

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Vysokohustotní lineární polyethylen-1-buten/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) ve formě prášku

s indexem tání (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 g/10 min. nebo více, avšak nejvýše 24 g/10 min.,

o hustotě (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 nebo více, avšak nejvýše 0,926 g/cm3 a

s teplotou měknutí dle Vicataminimálně 94 °C

0 %

m3

31.12.2019

ex 3906 90 90

53

Polyakrylamidový prášek s průměrnou velikostí částic menší než 2 mikrony a s bodem tání vyšším než 260 °C, obsahující:

75 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 85 % hmotnostních polyakrylamidu, a

15 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních polyethylenglykolu

0 %

31.12.2021

ex 3906 90 90

63

Kopolymer (dimethoxymethylsilyl)propylmethakrylátu, butylakrylátu, allylmethakrylátu, methylmethakrylátu a cyklosiloxanů (CAS RN 143106–82–5)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

45

Dimethylsiloxan, polymer s koncovou hydroxyskupinou s viskozitou 38–45 mPa · s (CAS RN 70131–67–8)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

55

Přípravek obsahující:

55 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 65 % hmotnostních polydimethylsiloxanu s koncovou vinylskupinou (CAS RN 68083-19-2)

30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních dimethylvinylovaného a trimethylovaného oxidu křemičitého (CAS RN 68988-89-6) a

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních kyseliny křemičité, sodné soli, produktů reakce s chlortrimethylsilanem a isopropylalkoholem (CAS RN 68988-56-7)

0 %

31.12.2021

*ex 3913 90 00

30

Protein chemicky nebo enzymaticky modifikovaný karboxylací a/nebo ftalací, též hydrolyzovaný, s hmotnostně průměrnou molekulovou hmotností (Mw) menší než 350 000

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

70

Tetrafluorethylenový film, balený v rolích:

o tloušťce 50 μm,

s bodem tání 260 °C a

s hustotou 1,75 (ASTM D792)

pro použití při výrobě polovodičových zařízení (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3921 13 10

10

Fólie z polyurethanové pěny, o tloušťce 3 mm (± 15 %) a hustotě 0,09435 nebo větší, avšak nejvýše 0,10092

0 %

m3

31.12.2018

ex 3921 19 00

50

Porézní membrána z polytetrafluorethylenu (PTFE) laminovaná na polyesterovou netkanou textilii získanou technologií spunbond

o celkové tloušťce větší než 0,05 mm, avšak nejvýše 0,20 mm,

s tlakem způsobujícím průnik vody mezi 5 a 200 kPa, podle normy ISO 811, a

s propustností vzduchu 0,08 cm3/cm2/s nebo více, podle normy ISO 5636–5

0 %

31.12.2021

*ex 3923 10 90

10

Pouzdro s fotomaskami nebo destičkami:

sestávající z antistatických materiálů nebo směsných termoplastů, které mu dodávají speciální elektrostatický výboj (ESD) a vlastnosti umožňující uvolňování částic,

neporézní struktury odolné proti odření nebo s povrchovými vlastnostmi odolnými nárazům,

vybavené speciálně vytvořeným zadržovacím systémem, který chrání fotomasku nebo destičky před povrchovým nebo kosmetickým poškozením a

též s těsnícím spojem,

typu používaného ve fotolitografických výrobách nebo jiné výrobě polovodičů na uskladnění fotomasek nebo destiček

0 %

31.12.2021

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Plastový kryt vnějšího zpětného zrcátka pro motorová vozidla, opatřený úchyty

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 3926 90 97

20

Pouzdra, součásti pouzder, válce, přepínače, rámy, kryty a ostatní části z akrylonitril-butadien-styrenu druhu používané k výrobě dálkového ovládání

0 %

p/st

31.12.2019

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Silikonový oddělovací prstenec, s vnitřním průměrem 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), typu používaného v senzorových systémech na podporu parkování v automobilech

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

10

Sací hadice pro přívod vzduchu do spalovací části motoru obsahující alespoň:

jednu pružnou kaučukovou hadici,

jednu plastovou hadici a

kovové svorky,

též s rezonátorem

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

20

Pryžový nárazníkový pásek potažený silikonem o délce nejvýše 1 200  mm a s nejméně pěti plastovými úchytkami, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Části a součásti zařízení na čištění vody pomocí reverzní osmózy, obsahující v podstatě membrány na plastové bázi, uložené uvnitř tkaných nebo netkaných textilních materiálů, které jsou navinuté okolo perforovaného válce a uzavřené válcovitým plastovým pouzdrem o tloušťce stěny nepřesahující 4 mm, též uložené ve válci o tloušťce stěny 5 mm nebo větší

0 %

31.12.2018

*ex 5911 90 99

40

Vícevrstvé netkané polyesterové leštící polštářky, impregnované polyurethanem

0 %

31.12.2019

ex 6805 30 00

10

Čisticí prostředek na hroty sond sestávající z polymerní matrice obsahující brusné částice na substrátu pro použití při výrobě polovodičů (2)

0 %

31.12.2021

ex 7318 19 00

30

Spojovací tyč pro hlavní brzdový válec se závity na obou koncích, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Role laminátové fólie z grafitu a mědi:

o šířce 610 mm nebo větší, avšak nejvýše 620 mm, a

o průměru 690 mm nebo větším, však nejvýše 710 mm

pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Hliníkové fólie ve svitcích:

o čistotě 99,99 % hmotnostních,

o tloušťce 0,021 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,2 mm,

o šířce 500 mm,

s povrchovou oxidovou vrstvou o tloušťce 3 až 4 nm,

a s kubickou strukturou větší než 95 %

0 %

31.12.2021

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

List ve tvaru role, který tvoří laminát z lithia a manganu spojený s hliníkem:

o šířce 595 mm nebo větší, avšak nejvýše 605 mm, a

o průměru 690 mm nebo větším, však nejvýše 710 mm

pro použití při výrobě katod pro lithium-iontové akumulátorové baterie (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Hliníková vzpěra motoru

o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi:

vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,

vnější pórovitost nejvýše 2 mm,

tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší

typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8108 90 30

20

Tyče, pruty a dráty ze slitiny titanu a hliníku obsahující 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní hliníku, pro použití při výrobě tlumičů výfuku a výfukových potrubí podpoložek 8708 92 nebo 8714 10 40 (2)

0 %

31.12.2017

*ex 8108 90 50

10

Slitiny titanu a hliníku s obsahem hliníku 1 % nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní, v deskách nebo svitcích o tloušťce 0,49 mm nebo větší, avšak nejvýše 3,1 mm, šířce 1 000  mm nebo větší, avšak nejvýše 1 254  mm, určené k výrobě výrobků podpoložky 8714 10 (2)

0 %

31.12.2018

*ex 8108 90 50

35

Desky, plechy a pásy ze slitiny titanu

0 %

31.12.2021

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Bloky kláves ze silikonu nebo plastu

též se součástmi z kovu, plastu, epoxydové pryskyřice vyztužené skleněnými vlákny nebo z dřeva,

též potištěné nebo s povrchovou úpravou,

též s elektrickými vodivými prvky,

též s fólií s tlačítky přilepenou ke klávesnici,

též s ochrannou fólií,

jedno- nebo vícevrstvé

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Sběrné výfukové potrubí se spirálovou součástí plynové turbíny turbodmychadla:

s žáruvzdorností nejvýše 1 050  °C a

s průměrem otvoru ponechaného pro zavedení turbínového kola 30 mm nebo více, avšak nejvýše 110 mm

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8409 99 00

40

Plastový nebo hliníkový kryt hlavy válců obsahující:

snímač polohy vačkové hřídele (CMPS),

kovové konzoly pro upevnění k motoru a

dvě nebo více těsnění,

pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8411 99 00

65

Spirálová součást plynové turbíny turbodmychadla:

s žáruvzdorností nejvýše 1 050  °C a

s průměrem otvoru pro turbínu 30 mm nebo více, avšak nejvýše 110 mm

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8413 30 20

30

Jednoválcové radiální pístové vysokotlaké čerpadlo s přímým vstřikem benzinu s:

provozním tlakem 200 barů nebo více, avšak nejvýše 350 barů,

regulací průtoku a

přetlakovým ventilem,

pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

ex 8479 90 70

87

Palivová hadice pro pístové motory s vnitřním spalováním se snímačem teploty paliva, alespoň se dvěma vstupními hadicemi a třemi výstupními hadicemi pro použití při výrobě motorů motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 80 59

20

Tlakový regulační ventil, k zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8484 20 00

10

Mechanické hřídelové těsnění k zabudování do rotačních kompresorů pro použítí při výrobě klimatizačních zařízení motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8501 10 99

56

Motor na stejnosměrný proud:

s rychlostí otáčení nejvýše 7 000 otáček za minutu (bez zatížení),

se jmenovitým napětím 12 V (± 4 V),

s maximálním výkonem 13,78 W (při 3,09 A),

s předepsaným rozsahem teplot od – 40 °C do 160 °C,

s ozubeným pastorkem,

s připojovacím rozhraním,

se 2 elektrickými přípojkami,

s maximálním točivým momentem 100 Nm

0 %

31.12.2021

ex 8501 10 99

58

Motor na stejnosměrný proud:

s rychlostí otáčení nejvýše 6 500 otáček za minutu (bez zatížení),

se jmenovitým napětím 12 V (± 4 V),

s maximálním výkonem nižším než 20 W,

s předepsaným rozsahem teplot od – 40 °C do 160 °C,

se šnekovým pastorkem,

s mechanickým připojovacím rozhraním

se 2 elektrickými přípojkami,

s maximálním točivým momentem 75 Nm

0 %

31.12.2021

*ex 8501 10 99

65

Elektrický ovládač turbodmychadla:

s motorem na stejnosměrný proud,

s integrovaným převodovým mechanismem,

o tažné síle 200 N nebo více při zvýšené teplotě okolí minimálně 140 °C

o tažné síle 250 N nebo vice v každé poloze zdvihu,

o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 25 mm,

též s rozhraním pro palubní diagnostiku

0 %

31.12.2020

*ex 8504 31 80

50

Transformátory pro použití při výrobě elektronických řídících, ovládacích zařízení a světelných zdrojů LED v odvětví osvětlení (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8504 40 90

25

Převodník stejnosměrného proudu

bez skříně nebo

se skříní s připojovacími kolíky, připojovacími svorníky, šroubovými konektory, nechráněným vedením, připojovacími prvky, které umožňují připevnění k desce plošných spojů pájením nebo jinou technologií, nebo s jinými drátovými spoji, které vyžadují další zpracování

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8504 50 95

70

Solenoidová cívka s:

jmenovitým výkonem vyšším než 10 W, avšak nejvýše 15 W,

izolačním odporem 100 ΜΩ nebo více,

odporem stejnosměrného proudu nejvýše 34,8 Ω (± 10 %) při 20 °C,

jmenovitým proudem nejvýše 1,22 A,

jmenovitým napětím nejvýše 25 V

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8505 11 00

65

Permanentní magnety ze slitiny neodymu, železa a boru, buď ve tvaru čtyřúhelníku, též se zaoblenými rohy, s pravoúhlým nebo lichoběžníkovým průřezem

o délce nejvýše 140 mm,

o šířce nejvýše 90 mm a

o tloušťce nejvýše 55 mm,

nebo ve tvaru zakřiveného čtyřúhelníku (typu dlaždice),

o délce nejvýše 75 mm,

o šířce nejvýše 40 mm,

o tloušťce nejvýše 7 mm a

o poloměru zakřivení větším než 86 mm, avšak nejvýše 241 mm

nebo ve tvaru kotouče o průměru nejvýše 90 mm, též s otvorem uprostřed

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8505 11 00

75

Čtvrtinová objímka, která se po zmagnetizování přemění na permanentní magnet,

sestávající alespoň z neodymu, železa a boru,

o šířce 9,1 mm nebo větší, avšak nejvýše 10,5 mm,

o délce 20 mm nebo větší, avšak nejvýše 30,1 mm,

typu používaného v rotorech pro výrobu palivových čerpadel

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8507 90 80

70

Deska nařezaná z poniklované měděné fólie:

o šířce 70 mm (± 5 mm),

o tloušťce 0,4 mm (± 0,2 mm) a

o délce nejvýše 55 mm,

pro použití při výrobě lithium-iontových akumulátorových baterií (1)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8518 40 80

93

Elektrické zesilovače zvuku:

s výstupním výkonem 50 W,

s provozním napětím vyšším než 9 V, avšak nejvýše 16 V,

s odporem elektrického proudu nejvýše 4 Ω

s citlivostí vyšší než 80 dB

v kovovém pouzdře,

pro použití při výrobě motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Kovový držák, kovový upevňovací element nebo kovový upínák k použití při výrobě televizorů, monitorů a videopřehrávačů (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Deska s tištěnými obvody pro přívod napájecího napětí a kontrolních signálů přímo do kontrolního obvodu skleněné TFT desky v LCD modulu

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

59

LCD moduly:

s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 25,5 cm,

s podsvícením LED,

s deskou plošných spojů s pamětí EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory), mikrořadičem, časovým řadičem, modulem sběrnice LIN (Local Interconnect Network) nebo řídícím modulem APIX2 (Automative Pixel Link) a dalšími aktivními a pasivními prvky,

s šestipinovou až osmipinovou zastrčkou pro napájení a dvoupinovým až čtyřpinovým rozhraním LVDS (Low-voltage differential signalling/sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) nebo APIX2 rozhraním,

též v pouzdře,

k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

63

Modul LCD

s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 38,5 cm,

též s dotykovou obrazovkou,

s podsvícením LED,

s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM, mikrořadičem, přijímačem LVDS a dalšími aktivními a pasivními prvky,

se zástrčkou pro napájení a rozhraním CAN a LVDS,

též s elektronickými komponenty pro dynamické změny barvy,

v pouzdře, též s funkcemi mechanického, dotykového nebo bezkontaktního ovládání, též se systémem aktivního chlazení,

vhodný pro montáž do motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

67

Barevný zobrazovací panel LCD pro monitory LCD čísla 8528 :

s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 31,24 cm,

též s dotykovou obrazovkou,

s podsvícením, mikrořadičem,

s ovladačem sběrnice CAN (Controller area network) s jedním nebo více rozhraními LVDS (Low voltage differential signaling/sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a jednou nebo více zásuvkami CAN/napájecími zásuvkami nebo s ovladačem APIX (Automotive Pixel Link) s rozhraním APIX,

v pouzdře též s hliníkovou tepelnou jímkou na zadní straně a

bez modulu pro zpracování signálu,

též s hmatovou a akustickou zpětnou vazbou,

pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

20

Pouzdro na polovodičové čipy pro napětí nepřesahující 1 000  V ve formě plastového rámu zahrnujícího montážní rámeček vybavený kontaktními ploškami

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

92

Kovový lisovaný rám s přípojkami

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Elastomerové konektory, sestávající z jednoho nebo více spojovacích prvků, z kaučuku nebo silikonu

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 98

65

Páka pro řídící modul pod volantem:

s jedním nebo více jedno-nebo vícepolohovými elektrickými spínači (tlačítkovými, otočnýmmi nebo jinými),

též vybavené deskou plošných spojů a elektrickými kabely,

určená pro napětí 9 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V a

typu používaného při výrobě motorových vozidel kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8537 10 98

75

Řídicí jednotka pro bezklíčový přístup do vozidla a pro bezklíčové startování vozidla, s elektrickým spínacím zařízením, v plastovém pouzdře, pro napětí 12 V, též s:

anténou,

konektorem,

kovovým držákem,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8537 10 98

92

Dotekově senzitivní obrazovkové panely, složené z vodivé mřížky mezi dvěmi skleněnými nebo plastovými deskami nebo fóliemi, vybavené elektrickými konduktory a konektory

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8538 90 99

60

Přední ovládací panel, ve formě plastové skříňky s kontrolkami, otočnými spínači, přitlačnými spínači, tlačítkovými spínači nebo jiným druhem spínačů, bez jakékoli elektrické součásti, typu používaného v přístrojové desce motorových vozidel kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8543 70 90

15

Elektrochromická laminovaná fólie složená z:

dvou vnějších vrstev z polyesteru,

střední vrstvy z akrylového polymeru a silikonu a

dvou elektrických spojovacích terminálů

0 %

31.12.2021

*ex 8543 70 90

33

Vysokofrekvenční zesilovač tvořený jedním nebo několika integrovanými obvody a jedním nebo několika diskrétními kondenzátorovými čipy, rovněž s integrovanými pasivními prvky, tzv. IPD, na kovové přírubě v pouzdru

0 %

31.12.2021

ex 8544 42 90

80

12-ti vodičový spojovací kabel se dvěma konektory

o napětí 5 V,

o délce nejvýše 300 mm,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Plastový kryt pro vyplnění prostoru mezi předními mlhovými světlomety a nárazníkem, též s pochromovaným páskem, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Motorem poháněná jednotka ovládání brzd:

o jmenovitém napětí 13,5 V (± 0,5 V) a

s mechanismem s kuličkovým šroubem pro kontrolu tlaku brzdové kapaliny v hlavním válci,

pro použití při výrobě elektrických motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

Tělo kotoučové brzdy ve verzi BIR („Ball in Ramp“) nebo EPB („Electronic Parking Brake“) nebo pouze s hydraulickou funkcí, obsahující funkční a montážní otvory a vodící drážky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Bubnová parkovací brzda

fungující v rámci kotouče provozní brzdy,

o průměru 170 mm nebo více, avšak nejvýše 195 mm

pro použití při výrobě motorových vozidel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Neazbestové organické brzdové destičky s třecím materiálem upevněným na štítu z páskové oceli, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Čelist třmene kotoučové brzdy z tvárné litiny typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Automatická hydrodynamická převodovka

s hydraulickým měničem krouticího momentu,

bez rozdělovací převodovky a kardanové hřídele,

též s diferenciálem přední nápravy,

pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Poloosa nápravy vozidla osazená na každém konci stejnoběžným kloubem, typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Převodová hřídel z plastů zesílených uhlíkovými vlákny, jednodílná bez kloubu uprostřed:

o délce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 2 m,

o hmotnosti 6 kg nebo více, avšak nejvýše 9 kg

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Převodová skříň (převodovka) s jedním vstupem a dvěma výstupy, v litém hliníkovém pouzdře, o celkových rozměrech 273 mm (šířka) × 131 mm (výška) × 187 mm (délka), sestávající alespoň:

ze dvou elektromagnetických jednosměrných spojek, zabírajících na protilehlých stranách,

ze vstupního hřídele o vnějším průměru 24 mm (+/– 1 mm), zakončeného 22 drážkami a

ze soustředného výstupního pouzdra o vnitřním průměru 22 mm (+/– 1 mm), zakončeného 22 drážkami,

pro použití při výrobě terénních nebo užitkových vozidel (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Horní rozpěra tlumiče obsahující:

kovový držák se třemi montážními šrouby a

gumový doraz

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Rameno zadní nápravy s ochrannou plastovou vrstvou vybavené dvěma kovovými pouzdry s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Rameno zadní nápravy vybavené kulovým čepem a kovovým pouzdrem s vlisovanými gumovými silentbloky, typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 80 99

10

Stabilizační tyč pro přední nápravu s kulovým čepem na obou koncích, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Hliníkový chladič s žebrovanou konstrukcí využívající stlačený vzduch typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Vzduchojem s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu ze slitiny hliníku vyrobený podle normy EN AC 42100:

s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm,

s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník,

se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více,

s velikostí pórů nejvýše 0,4 mm a

s nejvýše 3 póry většími než 0,2 mm,

typu používaného do tepelných výměníků pro chladicí systémy vozidel

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Hřebenové řídící ústrojí v hliníkovém pouzdře s homokinetickými klouby typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Přední airbag spolujezdce sestávající z:

kovového krytu s minimálně šesti montážními úchyty,

zabudovaného bezpečnostního polštáře,

zásobníku naplněného stlačeným plynem,

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Držák čelního chladiče, též s kaučukovým odpružením, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Podpěrné konzoly ze železa nebo oceli s montážními otvory, též s upevňovacími maticemi, pro upevnění převodovky ke karosérii pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Přední vidlice, kromě pevných (neodpružených) předních vidlic vyrobených výlučně z oceli, pro použití při výrobě jízdních kol (2)

0 %

31.12.2018

*ex 9013 80 90

20

Elektronické polovodičové mikrozrcadlo v pouzdře vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů, sestávající hlavně z kombinace:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikroelektromechanických zrcadel (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

p/st

31.12.2019


PŘÍLOHA II

Kód KN

TARIC

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


27.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1135

ze dne 23. června 2017,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethoát a omethoát v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro dimethoát (suma dimethoátu a omethoátu vyjádřená jako dimethoát) byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Dne 22. dubna 2016 informovala Francie Komisi o vnitrostátním mimořádném opatření přijatém v souladu s článkem 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2), kterým se pozastavuje dovoz a uvádění na trh ve Francii čerstvých třešní a višní z jiných členských států Evropské unie nebo ze třetích zemí, u nichž je používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku dimethoát pro pěstování třešní povoleno. V souladu s čl. 54 odst. 2 uvedeného nařízení bylo dne 28. dubna 2016 v průběhu zasedání Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dohodnuto, že by se měl upřednostnit přezkum MLR s cílem stanovit nové MLR, a sice na základě vědeckého hodnocení provedeného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Proto Komise v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 396/2005 úřad požádala, aby provedl takový přednostní přezkum stávajících MLR pro dimethoát a omethoát. Úřad předložil odůvodněné stanovisko dne 28. listopadu 2016 (3).

(3)

Úřad navrhl změnu definice reziduí „suma dimethoátu a omethoátu vyjádřená jako dimethoát“ na samostatné definice reziduí „dimethoát“ a „omethoát“ a dospěl k závěru, že MLR pro melouny cukrové a řepu cukrovku (kořen) mohou budit obavy, pokud jde o ochranu spotřebitele. Úřad proto doporučil stávající MLR pro tyto komodity snížit. Pokud jde o MLR pro čekanku salátovou, dospěl úřad k závěru, že nejsou k dispozici žádné informace a že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. MLR u tohoto produktu by proto měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti. Pokud jde o MLR pro pekingské zelí, dospěl úřad k závěru, že nejsou k dispozici žádné informace o správných zemědělských postupech, které jsou bezpečné pro spotřebitele, a že je třeba dalšího posouzení ze strany subjektů, které se zabývají řízením rizika. MLR u tohoto produktu by proto měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti. Pokud jde o MLR pro grapefruity, pomeranče, citrony, kyselé lajmy, mandarinky, třešně a višně, stolní olivy, řepu salátovou, mrkev, celer bulvový, křen, pastinák, petržel kořenovou, ředkve, kozí bradu, brukev řepku tuřín, brukev řepák vodnici, česnek, cibuli kuchyňskou, šalotku, cibuli jarní, rajčata, lilek, dýně, melouny vodní, brokolici, květák, kapustu růžičkovou, zelí hlávkové, salát, chřest, hrách, olivy na olej, ječná zrna, ovesná zrna, žitná zrna, pšeničná zrna, řepu cukrovku (kořen) a kořen čekanky, dospěl úřad k závěru, že některé informace nejsou k dispozici a že je třeba dalšího posouzení ze strany subjektů, které se zabývají řízením rizika. Vzhledem k tomu, že neexistuje riziko pro spotřebitele, měly by být MLR u uvedených produktů stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(4)

Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. Tyto laboratoře dospěly k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj, aby byly stanoveny specifické meze stanovitelnosti.

(5)

Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(6)

Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele. Protože riziko pro spotřebitele za stávajícího MLR nelze vyloučit, hodnota 0,01 mg/kg pro dimethoát a omethoát u melounů cukrových by se měla vztahovat na všechny produkty ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

(9)

Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pokud jde o účinnou látku dimethoát ve všech produktech a na jejich povrchu s výjimkou melounů cukrových, na produkty vyprodukované přede dnem 17. ledna 2018 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 17. ledna 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3)  Reasoned opinion on the the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(11):4647, 50 s.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se sloupec pro dimethoát nahrazuje tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Dimethoát

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*1)

0110010

Grapefruity

(+)

0110020

Pomeranče

(+)

0110030

Citrony

(+)

0110040

Kyselé lajmy

(+)

0110050

Mandarinky

(+)

0110990

Ostatní

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*1)

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01  (*1)

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní

 

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

0,01  (*1)

0140020

Třešně

0,02 (+)

0140030

Broskve

0,01  (*1)

0140040

Švestky

0,01  (*1)

0140990

Ostatní

0,01  (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

0,01  (*1)

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní

 

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

0,01  (*1)

0161020

Fíky

0,01  (*1)

0161030

Stolní olivy

3 (+)

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01  (*1)

0161050

Karamboly

0,01  (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01  (*1)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01  (*1)

0161990

Ostatní

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01  (*1)

0162010

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

0,01  (*1)

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0211000

a)

brambory

0,01  (*1)

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*1)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

0,01  (*1) (+)

0213020

Mrkev/karotka

0,03 (+)

0213030

Celer bulvový

0,03 (+)

0213040

Křen

0,03 (+)

0213050

Topinambury

0,01  (*1)

0213060

Pastinák

0,03 (+)

0213070

Petržel kořenová

0,03 (+)

0213080

Ředkve

0,03 (+)

0213090

Kozí brada

0,03 (+)

0213100

Brukev řepka tuřín

0,03 (+)

0213110

Brukev řepák vodnice

0,03 (+)

0213990

Ostatní

0,01  (*1)

0220000

Cibulová zelenina

 

0220010

Česnek

0,01  (*1) (+)

0220020

Cibule kuchyňská

0,01  (*1) (+)

0220030

Šalotka

0,01  (*1) (+)

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

2 (+)

0220990

Ostatní

0,01  (*1)

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*1)

0231000

a)

lilkovité

 

0231010

Rajčata

(+)

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

(+)

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

(+)

0233030

Melouny vodní

(+)

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

0,02

0241010

Brokolice

(+)

0241020

Květák

(+)

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

0,1 (+)

0242020

Zelí hlávkové

0,01  (*1) (+)

0242990

Ostatní

0,01  (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

0,01  (*1)

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

kedlubny

0,01  (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Salát

(+)

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*1)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02 (*1)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*1)

0270010

Chřest

(+)

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*1)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*1)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

(+)

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0401000

Olejnatá semena

0,01  (*1)

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

3 (+)

0402020

Jádra plodů palem

0,01  (*1)

0402030

Plody palem

0,01  (*1)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,01  (*1)

0402990

Ostatní

0,01  (*1)

0500000

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

0,02  (*1) (+)

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01  (*1)

0500030

Kukuřice

0,01  (*1)

0500040

Proso

0,01  (*1)

0500050

Oves

0,02  (*1) (+)

0500060

Rýže

0,01  (*1)

0500070

Žito

0,02 (+)

0500080

Čirok

0,01  (*1)

0500090

Pšenice

0,05 (+)

0500990

Ostatní

0,01  (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0610000

Čaje

0,05 (*1)

0620000

Kávová zrna

0,05 (*1)

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

0,05  (*1)

0631020

Ibišek súdánský

0,05  (*1)

0631030

Růže

0,1 (+)

0631040

Jasmín

0,05  (*1)

0631050

Lípa

0,05  (*1)

0631990

Ostatní

0,05  (*1)

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

0,05  (*1)

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

kořenů

0,05  (*1)

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,05 (*1)

0640000

Kakaové boby

0,05 (*1)

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05 (*1)

0700000

CHMEL

0,05 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

5

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní

 

0820000

Plody

0,5

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní

 

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,1

0840020

Zázvor

0,1

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,1

0840040

Křen

(+)

0840990

Ostatní

0,1

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,01  (*1) (+)

0900020

Cukrová třtina

0,01  (*1)

0900030

Kořen čekanky

0,03 (+)

0900990

Ostatní

0,01  (*1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Tkáně z

 

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuková tkáň

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

 

1012020

Tuková tkáň

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní

 

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuková tkáň

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní

 

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuková tkáň

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuková tkáň

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní

 

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuková tkáň

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuková tkáň

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní

 

1020000

Mléko

 

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní

 

1030000

Ptačí vejce

 

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní

 

1040000

Med a další včelařské produkty

 

1050000

Obojživelníci a plazi

 

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

 

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

 

2)

V příloze II se doplňuje nový sloupec pro omethoát, který zní:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)

Omethoát

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,01  (*2)

0110010

Grapefruity

(+)

0110020

Pomeranče

(+)

0110030

Citrony

(+)

0110040

Kyselé lajmy

(+)

0110050

Mandarinky

(+)

0110990

Ostatní

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01  (*2)

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01  (*2)

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní

 

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

0,01  (*2)

0140020

Třešně

0,2 (+)

0140030

Broskve

0,01  (*2)

0140040

Švestky

0,01  (*2)

0140990

Ostatní

0,01  (*2)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

0,01  (*2)

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

 

0153000

c)

ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní

 

0160000

Různé ovoce s

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

0,01  (*2)

0161020

Fíky

0,01  (*2)

0161030

Stolní olivy

1,5 (+)

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01  (*2)

0161050

Karamboly

0,01  (*2)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01  (*2)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01  (*2)

0161990

Ostatní

0,01  (*2)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,01  (*2)

0162010

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

0,01  (*2)

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0211000

a)

brambory

0,01  (*2)

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (*2)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

0,01  (*2) (+)

0213020

Mrkev/karotka

0,02 (+)

0213030

Celer bulvový

0,02 (+)

0213040

Křen

0,02 (+)

0213050

Topinambury

0,01  (*2)

0213060

Pastinák

0,02 (+)

0213070

Petržel kořenová

0,02 (+)

0213080

Ředkve

0,02 (+)

0213090

Kozí brada

0,02 (+)

0213100

Brukev řepka tuřín

0,02 (+)

0213110

Brukev řepák vodnice

0,02 (+)

0213990

Ostatní

0,01  (*2)

0220000

Cibulová zelenina

 

0220010

Česnek

0,01  (*2) (+)

0220020

Cibule kuchyňská

0,01  (*2) (+)

0220030

Šalotka

0,01  (*2) (+)

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

0,2 (+)

0220990

Ostatní

0,01  (*2)

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*2)

0231000

a)

lilkovité

 

0231010

Rajčata

(+)

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

(+)

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

(+)

0233030

Melouny vodní

(+)

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  (*2)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

(+)

0241020

Květák

(+)

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

(+)

0242020

Zelí hlávkové

(+)

0242990

Ostatní

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  (*2)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Salát

(+)

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (*2)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  (*2)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  (*2)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  (*2)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  (*2)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  (*2)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  (*2)

0270010

Chřest

(+)

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  (*2)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  (*2)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01  (*2)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

(+)

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0401000

Olejnatá semena

0,01  (*2)

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

 

0401030

Maková semena

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

 

0401060

Semena řepky olejky

 

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

0401130

Semena lničky seté

 

0401140

Konopná semena

 

0401150

Semena skočce obecného

 

0401990

Ostatní

 

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

1,5 (+)

0402020

Jádra plodů palem

0,01  (*2)

0402030

Plody palem

0,01  (*2)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,01  (*2)

0402990

Ostatní

0,01  (*2)

0500000

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

0,02  (*2) (+)

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01  (*2)

0500030

Kukuřice

0,01  (*2)

0500040

Proso

0,01  (*2)

0500050

Oves

0,02  (*2) (+)

0500060

Rýže

0,01  (*2)

0500070

Žito

0,01  (*2) (+)

0500080

Čirok

0,01  (*2)

0500090

Pšenice

0,01  (*2) (+)

0500990

Ostatní

0,01  (*2)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05  (*2)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,05  (*2)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05  (*2)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní

 

0820000

Plody

0,05  (*2)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní

 

0830000

Kůra

0,05  (*2)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05  (*2)

0840020

Zázvor

0,05  (*2)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  (*2)

0840040

Křen

(+)

0840990

Ostatní

0,05  (*2)

0850000

Pupeny

0,05  (*2)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  (*2)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní

 

0870000

Semenné míšky

0,05  (*2)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,01  (*2) (+)

0900020

Cukrová třtina

0,01  (*2)

0900030

Kořen čekanky

0,02 (+)

0900990

Ostatní

0,01  (*2)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Tkáně z

 

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuková tkáň

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

 

1012020

Tuková tkáň

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní

 

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuková tkáň

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní

 

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuková tkáň

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuková tkáň

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní

 

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuková tkáň

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuková tkáň

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní

 

1020000

Mléko

 

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní

 

1030000

Ptačí vejce

 

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní

 

1040000

Med a další včelařské produkty

 

1050000

Obojživelníci a plazi

 

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

 

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

 

3)

V části B přílohy III se zrušuje sloupec pro dimethoát.


(*1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(**)

Kombinace pesticid–kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III části B.

Dimethoát

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110010

Grapefruity

0110020

Pomeranče

0110030

Citrony

0110040

Kyselé lajmy

0110050

Mandarinky

0140020

Třešně

0161030

Stolní olivy

0213010

Řepa červená/salátová

0213020

Mrkev/karotka

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0213030

Celer bulvový

0213040

Křen

0213060

Pastinák

0213070

Petržel kořenová

0213080

Ředkve

0213090

Kozí brada

0213100

Brukev řepka tuřín

0213110

Brukev řepák vodnice

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220010

Česnek

0220020

Cibule kuchyňská

0220030

Šalotka

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0231010

Rajčata

0231030

Lilek/baklažán

0233020

Dýně

0233030

Melouny vodní

0241010

Brokolice

0241020

Květák

0242010

Kapusta růžičková

0242020

Zelí hlávkové

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251020

Salát

0270010

Chřest

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0300030

Hrách

0402010

Olivy na olej

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500010

Ječmen

0500050

Oves

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500070

Žito

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0500090

Pšenice

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o údajích z monitoringu nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0631030

Růže

(+)

Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040

Křen

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0900030

Kořen čekanky“

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

Dimethoát

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110010

Grapefruity

0110020

Pomeranče

0110030

Citrony

0110040

Kyselé lajmy

0110050

Mandarinky

0140020

Třešně

0161030

Stolní olivy

0213010

Řepa červená/salátová

0213020

Mrkev/karotka

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0213030

Celer bulvový

0213040

Křen

0213060

Pastinák

0213070

Petržel kořenová

0213080

Ředkve

0213090

Kozí brada

0213100

Brukev řepka tuřín

0213110

Brukev řepák vodnice

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220010

Česnek

0220020

Cibule kuchyňská

0220030

Šalotka

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxikologických údajích týkajících se rostlinných metabolitů a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. června 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.