ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 134

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
23. května 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o vstupu v platnost Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/870 ze dne 15. května 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kopi Arabika Gayo (CHZO))

2

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/871 ze dne 22. května 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) v některých masných polotovarech ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/872 ze dne 22. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí ( 1 )

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/873 ze dne 22. května 2017 o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

14

 

*

Nařízení Komise (EU) 2017/874 ze dne 22. května 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) v barvicích přípravcích ( 1 )

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/875 ze dne 22. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

21

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/876 ze dne 18. května 2017 o přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

23

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/877 ze dne 16. května 2017 o navrhované občanské iniciativě s názvem Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují! (oznámeno pod číslem C(2017) 3382)

38

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Podvýboru EU-Gruzie pro sanitární a fytosanitární otázky č. 1/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se přijímá jeho jednací řád [2017/878]

40

 

*

Rozhodnutí Podvýboru EU-Gruzie pro zeměpisná označení č. 1/2015 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se přijímá jeho jednací řád [2017/879]

46

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/220 ze dne 8. února 2017, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie ( Úř. věst. L 34, 9.2.2017 )

52

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/1


Oznámení o vstupu v platnost Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly

Protokol (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, vstoupí v platnost dne 26. května 2017.


NAŘÍZENÍ

23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/2


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/870

ze dne 15. května 2017

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Kopi Arabika Gayo (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Kopi Arabika Gayo“ předložená Indonésií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Kopi Arabika Gayo“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Kopi Arabika Gayo“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.8. Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. května 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 403, 1.11.2016, s. 5.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/871

ze dne 22. května 2017,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) v některých masných polotovarech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2) buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Česká republika podala dne 11. května 2015 žádost o povolení použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, difosforečnanů, trifosforečnanů a polyfosforečnanů (dále jen „fosforečnany“) jako stabilizátorů v následujících českých masných polotovarech: bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobásasyrová klobása. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(4)

Použití fosforečnanů je vyžadováno k udržení fyzikálně-chemického stavu a ke zvýšení pojivosti masných polotovarů, jako jsou bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobásasyrová klobása, zejména pokud jsou uváděny na trh balené v ochranné atmosféře a s prodlouženou trvanlivostí. Žadatel uvedl, že technologické důvody pro použití těchto přídatných látek v daných českých masných polotovarech jsou obdobné jako v případě breakfast sausagesBräte, pro něž je použití fosforečnanů povoleno v části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 v kategorii potravin 08.2 „Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004“.

(5)

V 7. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1333/2008 se uvádí, že při schvalování potravinářských přídatných látek by se měly zohlednit rovněž další významné faktory, mimo jiné včetně tradičních faktorů. Je proto namístě zachovat určité tradiční výrobky na trhu v některých členských státech, jestliže je použití potravinářských přídatných látek v těchto výrobcích v souladu s obecnými a zvláštními podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1333/2008.

(6)

Za účelem zajištění jednotného uplatňování použití přídatných látek, na které se vztahuje toto nařízení, budou příslušné české masné polotovary popsány v pokynech popisujících kategorie potravin v části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (3).

(7)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 požádat o stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Použití fosforečnanů jako potravinářských přídatných látek je povoleno v celé řadě potravin. Jejich bezpečnost byla zhodnocena Vědeckým výborem pro potraviny, který stanovil maximální tolerovatelný denní příjem, vyjádřený jako fosfor, na 70 mg/kg tělesné hmotnosti (4). Jelikož žádost o rozšíření použití fosforečnanů je omezena na několik konkrétních, tradičně používaných výrobků, neočekává se, že by toto rozšíření mělo významný dopad na všeobecnou expozici fosforečnanům. Rozšíření použití uvedených přídatných látek tak představuje aktualizaci seznamu Unie, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, a není tedy nutné žádat o stanovisko úřadu.

(8)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en

(4)  Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, 25. řada (s. 13), 1991.


PŘÍLOHA

V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008, v kategorii potravin 08.2 „Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004“, se položka pro kyselinu fosforečnou – fosforečnany – di-, tri- a polyfosforečnany (E 338–452) nahrazuje tímto:

 

„E 338 – 452

Kyselina fosforečná – fosforečnany – di-, tri- a polyfosforečnany

5 000

(1) (4)

pouze breakfast sausages: v těchto výrobcích je maso pomleté takovým způsobem, aby se svalová a tuková tkáň úplně rozptýlila a vláknina vytvořila emulzi s tukem, což dává těmto výrobkům jejich charakteristický vzhled; finská vánoční šunka nasolená šedou solí, burger meat obsahující minimálně 4 % zeleniny a/nebo obilovin zamíchaných do masa, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobásasyrová klobása


23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/872

ze dne 22. května 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Korejská republika informovala Komisi, že její příslušný orgán přidal do seznamu kontrolních subjektů uznaných Korejskou republikou další kontrolní subjekt.

(3)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(4)

Subjekt „Abcert AG“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán, a neměl by již být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.

(5)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Angole a Svatému Tomáši a Princově ostrovu.

(6)

Subjekt „Argencert SA“ oznámil Komisi změnu adresy.

(7)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bioagricert S.r.l.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, D a E o Malajsii a Singapur, jakož i rozšířit jeho uznání pro Čínu o kategorie produktů B a E.

(8)

Subjekt „CCOF Certification Services“ informoval Komisi, že chce zrušit své uznání pro kategorii F ve vztahu k Mexiku. Na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by už proto pro uvedenou zemi a uvedenou kategorii neměl figurovat.

(9)

Subjekt „Certisys“ oznámil Komisi změnu adresy. Komise taktéž obdržela a posoudila žádost subjektu „Certisys“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Demokratickou republiku Kongo.

(10)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit jeho uznání pro Angolu, Bělorusko, Čad, Džibutsko, Eritreu, Fidži, Kosovo (3), Libérii a Niger o kategorie produktů A, D, E a F a jeho uznání pro Demokratickou republiku Kongo a Madagaskar pak o kategorie produktů A, E a F.

(11)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Egypt, jakož i rozšířit jeho uznání pro Monako o kategorii produktů C a jeho uznání pro Bosnu a Hercegovinu o kategorie produktů E a F.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, C a D o Indonésii.

(13)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Argentinu, Kostariku, Guyanu a Honduras. Také je odůvodněné rozšířit uznání subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ pro Belize, Bolívii, Brazílii, Chile, Kolumbii, Kubu, Dominikánskou republiku, Ekvádor, Salvador, Guatemalu, Haiti, Mexiko, Nikaraguu, Panamu, Paraguay, Peru, Uruguay a Venezuelu o kategorii produktů B.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „LACON GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Bosnu a Hercegovinu, Chile, Kubu, Etiopii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a jeho uznání pro kategorie produktů A a D pak o Dominikánskou republiku, Keňu, Svazijsko a Zimbabwe.

(15)

Subjekt „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve třetí zemi, pro kterou byl uznán. Subjekt by již proto na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 neměl figurovat.

(16)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Valsts SIA“ Sertifikācijas un testēšanas centrs „“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Valsts SIA“ pro kategorie produktů A, B, D, E a F ve vztahu k Rusku a Ukrajině.

(17)

Příloha VI nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1842 (4) obsahuje nový vzor výpisu z potvrzení o kontrole pro dovoz produktů ekologického zemědělství v rámci elektronického systému potvrzování, na který se odvolává čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008. Čtvrtý (dříve pátý) pododstavec čl. 14 odst. 2 se stále odvolává na kolonku 15, nikoli 14 výpisu. Kolonka 14 výpisu a odpovídající poznámka v příloze VI se navíc chybně odvolávají na článek 33 namísto článku 34 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (5). Tyto chyby by měly být opraveny.

(18)

Přílohy III, IV a VI nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a opraveny.

(19)

Z důvodů jasnosti by se měly opravy nařízení (ES) č. 1235/2008 použít od data použití příslušných změn stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2016/1842.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 1235/2008

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2)

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava nařízení (ES) č. 1235/2008

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje takto:

1)

V čl. 14 odst. 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Příjemce partie při jejím přijetí vyplní originál výpisu z potvrzení o kontrole v kolonce 14, aby potvrdil, že přijetí partie bylo provedeno v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 889/2008.“

2)

Příloha VI se opravuje v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se použije od 19. dubna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 19).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

V bodě 5 přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 se v položce týkající se Korejské republiky doplňuje tento řádek:

„KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Položka, jež se vztahuje k subjektu „Abcert AG“, se zrušuje.

2)

Za položkou týkající se subjektu „Agreco R.F. Göderz GmbH“ se vkládá nová položka, která zní:

„„Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“

1.

Adresa: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalsko

2.

Internetová adresa: www.agricert.pt

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Svatý Tomáš a Princův ostrov

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018“.

3)

V položce týkající se subjektu „Argencert SA“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Bouchard 644 6o piso „A“, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina“.

4)

V položce týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„MY-BIO-132

Malajsie

X

X

x

—“

„SG-BIO-132

Singapur

x

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Číny se doplňuje křížek do sloupců B a E.

5)

V položce týkající se subjektu „CCOF Certification Services“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Mexika zrušuje křížek ve sloupci F.

6)

Položka týkající se subjektu „Certisys“ se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgie“;

b)

v bodě 3 se vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„CD-BIO-128

Demokratická republika Kongo

x

x

—“

7)

Položka týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se mění takto:

a)

v řádcích týkajících se Angoly, Běloruska, Čadu, Džibutska, Eritreje, Fidži, Kosova, Libérie a Nigeru se doplňuje křížek ve sloupcích A, D, E a F;

b)

v řádcích týkajících se Demokratické republiky Kongo a Madagaskaru se doplňuje křížek do sloupců A, E a F.

8)

V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„EG-BIO-154

Egypt

x

x

x

—“

b)

v řádku týkajícím se Bosny a Hercegoviny se doplňuje křížek do sloupců E a F;

c)

v řádku týkajícím se Monaka se doplňuje křížek do sloupce C.

9)

V položce týkající se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:

„ID-BIO-144

Indonésie

x

x

x

—“

10)

V položce týkající se subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„AR-BIO-123

Argentina

x

x

x

—“

„CR-BIO-123

Kostarika

x

x

x

—“

„GY-BIO-123

Guyana

x

x

x

—“

„HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

—“

b)

v řádcích týkajících se Belize, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kuby, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Salvadoru, Guatemaly, Haiti, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Paraguaye, Peru, Uruguaye a Venezuely se doplňuje křížek ve sloupci B;

c)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období“.

11)

V položce týkající se subjektu „LACON GmbH“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:

„BA-BIO-134

Bosna a Hercegovina

x

x

x

—“

„CL-BIO-134

Chile

x

x

x

—“

„CU-BIO-134

Kuba

x

x

 

x

—“

„DO-BIO-134

Dominikánská republika

x

x

—“

„ET-BIO-134

Etiopie

x

x

x

—“

„KE-BIO-134

Keňa

x

x

—“

„MK-BIO-134

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

x

x

x

—“

„SZ-BIO-134

Svazijsko

x

x

—“

„ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

x

—“

12)

Položka týkající se „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ se zrušuje.

13)

Vkládá se nová položka, která zní:

„„Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs““

1.

Adresa: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Lotyšsko

2.

Internetová adresa: www.stc.lv

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Rusko

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Ukrajina

x

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2018“.


PŘÍLOHA III

V příloze VI nařízení (ES) č. 1235/2008 se v kolonce 14 výpisu a v poznámce ke kolonce 14 nahrazuje odkaz na „článek 33“ odkazem na „článek 34“.


23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/873

ze dne 22. května 2017

o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 82/471/EHS (2).

(2)

L-tryptofan byl podle směrnice 82/471/EHS povolen bez časového omezení směrnicí Komise 88/485/EHS (3). Tato doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byly podány žádosti o přehodnocení L-tryptofanu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Byly podány rovněž žádosti o povolení L-tryptofanu pro všechny druhy zvířat v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení. Žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Žádosti se týkají povolení L-tryptofanu z Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 nebo Escherichia coli CGMCC 3667 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 11. září 2013 (4), 10. dubna 2014 (5), 9. září 2014 (6), 29. ledna 2015 (7), 10. září 2015 (8), 1. prosince 2015 (9), 25. ledna 2017 (10) a 25. ledna 2017 (11) k závěru, že L-tryptofan z Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 nebo Escherichia coli CGMCC 3667 nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí a že se považuje za účinný zdroj esenciální aminokyseliny tryptofanu ve výživě zvířat; žadatel pro L-tryptofan z Escherichia coli DSM 25084 poskytl důkazy o tom, že po změnách ve výrobním procesu byla hladina endotoxinů v doplňkové látce snížena na přijatelnou; aby byl doplňkový L-tryptofan u přežvýkavců plně účinný, měl by být chráněn před rozkladem v bachoru. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení L-tryptofanu prokazuje, že jsou splněny podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení L-tryptofanu, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na splnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „aminokyseliny, jejich soli a analogy“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1.   Látka uvedená v příloze a povolená směrnicí Komise 88/485/EHS a premixy ji obsahující mohou být uváděny na trh do 12. prosince 2017 v souladu s pravidly platnými před 12. červnem 2017 a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné suroviny a krmné směsi obsahující látku uvedenou v odstavci 1, vyrobené a označené před 12. červnem 2018 v souladu s pravidly platnými před 12. červnem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné suroviny a krmné směsi obsahující látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené před 12. červnem 2019 v souladu s pravidly platnými před 12. červnem 2017, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8).

(3)  Směrnice Komise 88/485/EHS ze dne 26. července 1988, kterou se mění příloha směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 239, 30.8.1988, s. 36).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(10):3368.

(5)  EFSA Journal 2014; 12(5):3673.

(6)  EFSA Journal 2014; 12(10):3826.

(7)  EFSA Journal 2015; 13(2):4015.

(8)  EFSA Journal 2015; 13(9):4238.

(9)  EFSA Journal 2016; 14(1):4343.

(10)  EFSA Journal 2017; 15(2):4712.

(11)  EFSA Journal 2017; 15(3):4705.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: aminokyseliny, jejich soli a analogy

3c440

L-tryptofan

Složení doplňkové látky

Prášek s minimálním obsahem 98 % L-tryptofanu (na bázi sušiny).

Maximální obsah 10 mg/kg 1,1′-ethylidenbis(L-tryptofan) (EBT).

Charakteristika účinné látky

L-tryptofan z fermentace pomocí Escherichia coli KCCM 11132P nebo

Escherichia coli DSM 25084 nebo

Escherichia coli FERM BP-11200 nebo

Escherichia coli FERM BP-11354 nebo

Escherichia coli CGMCC 7.59 nebo

Escherichia coli CGMCC 3667.

Chemický vzorec: C11H12N2O2

č. CAS: 73-22-3

Analytické metody  (1)

Pro identifikaci L-tryptofanu v doplňkové látce:

Food Chemical Codex „L-tryptophan monograph“.

Pro stanovení tryptofanu v doplňkové látce a premixech:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FD) – EN ISO 13904-2016.

Pro stanovení tryptofanu v doplňkové látce, v premixech, krmných směsích a krmných surovinách:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) s fluorescenční detekcí, nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1) (příloha III, G)

Všechny druhy

1.

L-tryptofan smí být uváděn na trh a používán jako doplňková látka skládající se z přípravku.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. Pokud prostřednictvím těchto postupů a opatření nebude možné uvedená rizika odstranit nebo snížit na minimum, musí být doplňková látka a premixy používány s osobními ochrannými prostředky včetně prostředků k ochraně dýchacích cest, bezpečnostních brýlí a rukavic.

3.

Obsah endotoxinů v doplňkové látce a její prašnost zajistí maximální expozici endotoxiny v množství 1 600 mezinárodních jednotek (IU) endotoxinů/m3 vzduchu (2).

4.

Pro přežvýkavce musí být L-tryptofan chráněn před rozkladem v bachoru.

5.

Údaje, které musí být uvedeny na označení doplňkové látky:

Obsah vlhkosti

12. června 2027


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Expozice je vypočítána na základě hladiny endotoxinů a prašnosti doplňkové látky podle metod používaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA Journal 2017; 15(3):4705); analytická metoda: European Pharmacopoeia 2.6.14. (bakteriální endotoxiny).


23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/18


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/874

ze dne 22. května 2017,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) v barvicích přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Dne 26. ledna 2016 byla předložena žádost o povolení používat butan (E 43a), isobutan (E 943b) a propan (E 944) jako propelenty v barvicích přípravcích skupiny II a skupiny III vymezených v části C přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(4)

Butan, isobutan a propan při použití jako propelenty dokáží vyvinout potřebný tlak k vytlačení barvicích přípravků ze spreje, aby se dosáhlo homogenního pokrytí potravin barvou.

(5)

Vědecký výbor pro potraviny v roce 1991 hodnotil bezpečnost použití propanu, butanu a isobutanu jako extrakčních rozpouštědel a shledal takové použití jako přijatelné s výhradou limitu reziduí v potravinách v množství 1 mg/kg na jednu látku (3).

(6)

V roce 1999 vyjádřil Vědecký výbor pro potraviny své stanovisko k použití propanu, butanu a isobutanu jako hnacích plynů pro kuchyňské rostlinné oleje ve spreji a kuchyňské rozprašovací emulze na bázi vody (4), ve kterém dospěl k závěru, že vzhledem k nízkému množství reziduí hnacích plynů nepředstavuje použití pro pečení a smažení toxikologické riziko.

(7)

Analytické údaje poskytnuté žadatelem potvrdily, že jednu hodinu po nastříkání na různé potraviny byla rezidua butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) pod limitem 1 mg/kg.

(8)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že povolení použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) jako propelentů v barvicích přípravcích představuje aktualizaci tohoto seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné o stanovisko úřadu žádat.

(9)

Je proto vhodné povolit použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) jako propelentů v barvicích přípravcích skupiny II a skupiny III vymezených v části C přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008. Vzhledem k riziku vznícení a době potřebné ke snížení množství propelentů pod limit 1 mg/kg je vhodné udělit povolení pouze pro profesionální použití, aby se zajistilo dodržování standardizovaných výrobních protokolů a dostatečné doby mezi nastříkáním a spotřebou ke splnění přijatelného limitu reziduí.

(10)

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, dvacátá devátá řada, 1992.

(4)  Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays. Vědecký výbor pro potraviny, 29.3.1999.


PŘÍLOHA

V části 2 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 se za položku týkající se E 903 vkládají nové položky, které znějí:

„E 943a

Butan

1 mg/kg v konečné potravině

barvicí přípravky skupiny II a skupiny III vymezené v části C přílohy II (pouze pro profesionální použití)

E 943b

Isobutan

1 mg/kg v konečné potravině

barvicí přípravky skupiny II a skupiny III vymezené v části C přílohy II (pouze pro profesionální použití)

E 944

Propan

1 mg/kg v konečné potravině

barvicí přípravky skupiny II a skupiny III vymezené v části C přílohy II (pouze pro profesionální použití)“


23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/875

ze dne 22. května 2017

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

109,6

TR

66,0

ZZ

87,8

0707 00 05

TR

84,9

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

131,4

ZZ

131,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

55,9

MA

60,6

TR

48,9

ZA

44,6

ZZ

52,5

0805 50 10

AR

112,1

TR

153,6

ZA

207,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AR

98,4

BR

113,4

CL

128,3

CN

145,5

NZ

153,0

US

107,1

ZA

101,2

ZZ

121,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/23


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/876

ze dne 18. května 2017

o přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 a 4 ve spojení s čl. 218 odst. 6 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je členem řady mezinárodních orgánů pro obchod s komoditami, ale není členem Mezinárodního poradního výboru pro bavlnu (ICAC).

(2)

V závěrech k akčnímu plánu EU pro řetězce zemědělských surovin, závislost a chudobu ze dne 27. dubna 2004, k partnerství mezi EU a Afrikou pro podporu rozvoje bavlnářského odvětví ze dne 27. května 2008 a k posílení akce Unie v oblasti komodit ze dne 10. května 2010 Rada vyzvala Komisi, aby zvážila členství Unie v ICAC.

(3)

Dne 16. září 2013 Rada zmocnila Komisi sjednat jménem Unie přistoupení Unie k ICAC v souladu s čl. II oddíly 1 a 2 jeho jednacího řádu, přičemž uvedla, že vzhledem k ekonomickému významu bavlny pro zemědělství, průmysl a obchod Unie je členství ve výboru ICAC v zájmu Unie. Unie je producentem bavlny a z čistého dovozce bavlny se v roce 2009 stala jejím čistým vývozcem. Textilní a oděvní průmysl Unie navíc používá značné množství bavlněné látky. Bavlna je také důležitou oblastí evropské rozvojové spolupráce a Unie zůstává jedním z hlavních dárců pro africké odvětví bavlny.

(4)

Unie zaplatí příspěvek v souladu s čl. II oddílem 2 bodem a.(2)(c) jednacího řádu výboru ICAC. Unie nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli současné nebo budoucí finanční nedoplatky kteréhokoli člena výboru ICAC.

(5)

I po přistoupení Unie k ICAC bude třeba brát v úvahu protokol č. 4 o bavlně (2), připojený k aktu o přistoupení z roku 1979.

(6)

Unie by proto měla přistoupit k ICAC,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu se schvaluje jménem Unie.

Jednací řád ICAC se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné učinit jménem Unie sdělení uvedené v čl. II oddíle 2 bodě a. a jednacího řádu ICAC.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 18. května 2017.

Za Radu

předseda

C. ABELA


(1)  Souhlas ze dne 16. května 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 174.


 

Obsah

ČLÁNEK I –

MANDÁT 26

ČLÁNEK II –

ČLENSTVÍ 26

ČLÁNEK III –

PORADNÍ VÝBOR 28

ČLÁNEK IV –

STÁLÝ VÝBOR 28

ČLÁNEK V –

ÚŘEDNICÍ STÁLÉHO VÝBORU 30

ČLÁNEK VI –

PODVÝBORY STÁLÉHO VÝBORU 31

ČLÁNEK VII –

SEKRETARIÁT 32

ČLÁNEK VIll –

ROZPOČTOVÉ POSTUPY 33

ČLÁNEK IX –

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 34

ČLÁNEK X –

JAZYKY 35

ČLÁNEK XI –

HLASOVÁNÍ 36

ČLÁNEK XII –

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 36

ČLÁNEK XIII –

ZMĚNY 36

ČLÁNEK XIV –

NAHRAZENÍ 36

Kancelář sekretariátu

1629 K Street NW Suite 702

Washington DC 20006 USA

Telefon: (202) 463-6660

Fax: (202) 463-6950

Email: secretariat@icac.org


JEDNACÍ ŘÁD

MEZINÁRODNÍHO PORADNÍHO VÝBORU PRO BAVLNU

přijatý na 31. plenárním zasedání – 16. června 1972

(se změnami přijatými dne 11. prosince 2015 na 74. plenárním zasedání)

ČLÁNEK I – MANDÁT

Mezinárodní poradní výbor pro bavlnu (dále jen „výbor ICAC“) má tyto funkce:

a.

Sledovat a důkladně zkoumat vývojové tendence, které ovlivňují světovou situaci, pokud jde o bavlnu.

b.

Shromažďovat, šířit a uchovávat úplné, věrohodné a aktuální statistiky a další informace týkající se produkce bavlny, obchodu s bavlnou, spotřeby, zásob a cen bavlny a jiných textilních vláken nebo textilních výrobků ve světě, pokud ovlivňují ekonomiku týkající se bavlny a nezdvojují-li se tím úkoly, které členové uložili jiným mezinárodním subjektům.

c.

Je-li to vhodné, navrhovat členům výboru ICAC opatření, která výbor ICAC považuje za vhodná a proveditelná pro rozvoj mezinárodní spolupráce, jejímž účelem je rozvíjet a udržovat řádnou světovou ekonomiku týkající se bavlny.

d.

Má sloužit jako fórum pro mezinárodní diskuse o záležitostech týkajících se cen bavlny, aniž by tím však byly dotčeny diskuse, které v současnosti probíhají jinde, např. v rámci Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Takovéto diskuse by měly probíhat pravidelně jak ve stálém výboru, tak na výročních plenárních zasedáních.

ČLÁNEK II – ČLENSTVÍ

Oddíl 1 – Způsobilost k členství

a.

Členství ve výboru ICAC je otevřeno všem členům OSN nebo Organizace OSN pro výživu a zemědělství, kteří projeví zájem o otázky spojené s bavlnou.

b.

O členství může požádat jakákoli jiná vláda, která projeví zájem o otázky spojené s bavlnou.

Oddíl 2 – Přistoupení k výboru: Závazky přistupujících členů

Přistoupení k výboru ICAC se provede těmito postupy:

a.

Žadatel zašle výkonnému řediteli sdělení, v němž uvede, že:

1)

má zájem o otázky spojené s bavlnou;

2)

je připraven plnit závazky spojené s členstvím, pokud jde o:

a)

přijetí jednacího řádu výboru ICAC, který je v daný okamžik účinný,

b)

poskytování informací o situaci týkající se bavlny a souvisejících záležitostech ve vlastní zemi v souladu s předepsanými požadavky výboru ICAC a jakýmikoli pracovními programy, které mohou být čas od času schváleny, a

c)

platbu vyměřených částek.

b.

Podle případu potom stálý výbor nebo poradní výbor zváží sdělení žadatele.

c.

Obvykle je přistoupení žadatele, který splňuje podmínky členství podle ustanovení oddílu 1 písm. a. tohoto článku, potvrzeno na příštím zasedání stálého výboru. Pokud by však byla otázka přistoupení vznesena na plenárním zasedání, potvrdí přistoupení poradní výbor.

d.

Žádost o členství podanou v souladu s oddílem 1 písm. b. tohoto článku posoudí poradní výbor.

e.

Kdykoli stálý výbor nebo poradní výbor potvrdí nebo schválí přijetí žadatele do výboru ICAC, potvrdí současně částku finančního příspěvku vyměřenou tomuto členovi v roce přistoupení v souladu s ustanoveními oddílu 4 písm. c. tohoto článku.

f.

Výkonný ředitel písemně uvědomí dotčeného žadatele o přijatých opatřeních.

Oddíl 3 – Vystoupení z výboru

Vystoupení člena z výboru ICAC se řídí následujícím postupem:

a.

Člen, který hodlá z výboru vystoupit, zašle výkonnému řediteli za tímto účelem sdělení, v němž uvede datum, k němuž by mělo vystoupení nabýt účinku, přičemž členství nemůže být ukončeno dříve než 30 dní ode dne, kdy bylo sdělení doručeno výkonnému řediteli.

b.

Výkonný ředitel informuje poradní výbor nebo stálý výbor, podle toho, který z nich je příslušný, o vystoupení a současně s uznáním vystoupení uvědomí dotčeného člena o jeho finanční situaci vůči výboru ICAC.

Oddíl 4 – Finanční závazky členů

a.

Částku vyměřenou každému členovi tvoří součet následujících položek zaokrouhlený na nejbližších 100 USD:

1)

základní příspěvek: 40 procent celkových vyměřených částek se mezi členy rozdělí rovným dílem a

2)

poměrný příspěvek: celkové poměrné příspěvky se rovnají částce finančních potřeb snížené o částku rovnocenných příspěvků. Poměrný příspěvek se vyměří na základě průměrného obchodu se surovou bavlnou (vývoz plus dovoz) za čtyři poslední roky obchodování s bavlnou (srpen–červenec) ukončené před rozpočtovým rokem výboru ICAC, na nějž se příspěvky vztahují.

b.

Částky se vyměřují k 1. červenci každého roku a jsou splatné během následujících tří měsíců rozpočtového roku výboru ICAC. Každá platba obdržená od člena se uplatní proti nejdelšímu nesplacenému dluhu dané země vůči výboru ICAC.

c.

Počáteční částka vyměřená členovi přistupujícímu k výboru ICAC se vypočte v souladu s oddílem 4 písm. a. tohoto článku. Tato počáteční vyměřená částka se poměrně rozdělí podle počtu celých čtvrtletí zbývajících v daném rozpočtovém roce výboru ICAC. Poměrný příspěvek se určí na základě vztahu průměrného obchodu, který byl použit při určení poměrných příspěvků, jež byly naposledy vyměřeny stávajícím členům.

d.

Počáteční částka je členovi vyměřena v den, kdy přistoupení nabude účinku, a je splatná během následujících tří měsíců.

e.

Při vystoupení člena nebo při pozastavení členství se neodpouští ani nevrací žádná část jeho výměru pro rozpočtový rok výboru ICAC, během něhož k vystoupení dojde. Každá neuhrazená vyměřená částka za takový rok bude splatná v den, kdy výkonný ředitel obdrží sdělení uvedené v oddíle 3 písm. a. tohoto článku.

f.

Není-li částka vyměřená členovi, s výjimkou minimální částky, která nepřesahuje 15 procent aktuální roční částky jemu vyměřené, uhrazena do dvanácti měsíců, výkonný ředitel uvědomí dotčeného člena, že pokud nebude platba obdržena do šesti měsíců od data, kdy je uvědomen, nebudou mu poskytovány dokumenty ani jiné služby. Není-li platba obdržena ani po dalších šesti měsících, je tomuto členovi pozastaveno členství.

g.

Člen, který vystoupil z výboru v souladu s oddílem 3 tohoto článku nebo jehož členství bylo ukončeno podle oddílu 4 písm. f., nebude do výboru znovu přijat, dokud nebude uhrazena alespoň pětina všech jeho dluhů vůči výboru ICAC. Členství bude pokračovat pouze tehdy, pokud se v době, než zcela splatí svůj dluh vůči výboru, nenahromadí žádné jiné nedoplatky, a pouze pokud bude nadále splácet svůj dluh vůči výboru, a to ve splátkách, které nejsou nižší než čtvrtina zbývající dlužné částky ročně.

ČLÁNEK III – PORADNÍ VÝBOR

Oddíl 1 – Definice

Pro účely tohoto jednacího řádu se „poradním výborem“ rozumí zasedání výboru ICAC na plenárním zasedání.

Oddíl 2 – Četnost a místo zasedání

Zasedání poradního výboru se konají na vyzvání členů. Pravidelná zasedání se obvykle konají alespoň jednou za kalendářní rok. Stálý výbor může svolat dodatečná zasedání. Pozvánky k pořádání plenárních zasedání nesmějí být přijímány od členů, kteří již déle než rok neuhradili výboru ICAC částky, které jim byly vyměřeny.

Zasedání poradního výboru se pořádají co možná nejvíce střídavě v zemích, které bavlnu vyvážejí, a zemích, které ji dovážejí. Jelikož organizace sídlí ve Spojených státech amerických, zasedání by se tam měla konat častěji než v ostatních členských zemích a obecně by se měla konat v intervalech, které nejsou delší než pět let.

Oddíl 3 – Účast na zasedáních

Pozvání, v němž člen nabízí Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu, že uspořádá zasedání poradního výboru, bude učiněno s vědomím, že se zasedání mohou zúčastnit delegace všech členů, pokud si to přejí. Pozvání může členským státům zaslat také výbor samotný.

Oddíl 4 – Postup na zasedáních

a.

Na každém zasedání poradního výboru jmenuje hostitel předsedu konference. Předseda stálého výboru bude vykonávat funkci prvního místopředsedy. Hostitel může jmenovat jednoho nebo více dalších místopředsedů. Předseda konference obvykle předsedá zasedáním řídícího výboru a plenárním zasedáním. Ostatní výbory jmenují vlastního předsedu a místopředsedy.

b.

Výkonný ředitel výboru ICAC vykonává funkci generálního tajemníka a může jmenovat jednoho nebo více pomocných generálních tajemníků. Pokud by výkonný ředitel nebyl k dispozici, jmenuje hostitel generálního tajemníka.

c.

Každý člen co nejdříve informuje výkonného ředitele o jménech svých zástupců, náhradníků a poradců a sdělí mu další informace včetně jmenování vedoucího delegace, což může být požadováno pro registraci.

d.

Při diskusích o jakékoli záležitosti může každý člen vznést námitku a může navrhnout ukončení nebo odložení rozpravy. V každém případě předsedající úředník neprodleně oznámí své rozhodnutí, které platí, pokud jej zasedání nezruší.

Oddíl 5 – Mandát

a.

Jmenovat výkonného ředitele a určit jeho základní smlouvu a plat.

b.

Zvažovat jakékoli další záležitosti v rámci mandátu výboru ICAC a přijímat navazující kroky.

ČLÁNEK IV – STÁLÝ VÝBOR

Oddíl 1 – Vztah k poradnímu výboru

a.

Mezi plenárními zasedáními je poradní výbor zastoupen ve Washingtonu stálým výborem, který je mu podřízen.

b.

Poradní výbor může stálému výboru svěřit pravomoc v konkrétních záležitostech. Poradní výbor může takto svěřenou pravomoc změnit nebo odejmout.

c.

Poradní výbor může přezkoumat veškerá opatření přijatá stálým výborem.

d.

Předseda stálého výboru podá na každém zasedání poradního výboru zprávu o činnostech stálého výboru od posledního zasedání.

Oddíl 2 – Členství

Ve stálém výboru mohou zasedat všichni členové výboru ICAC.

Oddíl 3 – Pravomoci, úkoly a povinnosti

a.   Věcné

1)

Sloužit jako prostředí pro výměnu názorů na aktuální a budoucí vývoj mezinárodní situace v odvětví bavlny.

2)

Prakticky realizovat pokyny, rozhodnutí a doporučení poradního výboru.

3)

Připravovat pracovní programy.

4)

V rámci finančních možností výboru ICAC dohlížet, aby byly pracovní programy prováděny. Tato povinnost zahrnuje, avšak není omezena na:

a)

určování počtu, povahy a šíření zpráv a publikací, které mají být vydány;

b)

přidělování těch bodů schváleného pracovního programu, které si nepřeje vyhradit pro sebe, sekretariátu nebo odpovídajícímu podvýboru;

c)

zlepšování statistik;

d)

vztahy s veřejností.

5)

Připravovat pořad jednání a harmonogram poradního výboru a vydávat pro tento výbor doporučení ke zvážení. Pořad jednání by měl obsahovat datum a místo příštího zasedání poradního výboru.

6)

Zajišťovat praktickou spolupráci s Organizací spojených národů, Organizací OSN pro výživu a zemědělství, Mezinárodním ústavem pro bavlnu (International Institute for Cotton) a dalšími mezinárodními organizacemi, jichž se týkají záležitosti, které jsou předmětem zájmu výboru ICAC.

b.   Finanční

Dohlížet na finance výboru ICAC. Tato povinnost zahrnuje, ale není nutně omezena na přijetí rozpočtu výdajů a stupnice příspěvků členů pro další rozpočtový rok výboru ICAC.

c.   Administrativní

1)

Zřídit a udržovat sekretariát ve Washingtonu tvořený výkonným ředitelem a jeho pracovníky. (Viz článek VII.)

2)

Zaměstnávat za tímto účelem vhodné pracovníky, a to s ohledem na skutečnost, že je žádoucí získat kvalifikované pracovníky z co možná největšího počtu zúčastněných zemí.

3)

V případě potřeby jmenovat nového výkonného ředitele a určit podmínky jeho zaměstnání v době mezi zasedáními poradního výboru.

4)

Podle toho, co považuje za vhodné pro účinné plnění úkolů, definovat úkoly a povinnosti svých úředníků nebo sekretariátu.

5)

Navrhovat změny tohoto jednacího řádu.

Oddíl 4 – Přidělování úkolů

Stálý výbor může přidělovat úkoly jakémukoli podvýboru v záležitostech, které spadají do pravomoci daného podvýboru.

Oddíl 5 – Postupy ve stálém výboru

a.   Obecné

1)

Zasedání se konají na výzvu předsedy nebo výkonného ředitele, na žádost kteréhokoli člena nebo na základě rozhodnutí stálého výboru.

2)

Obvykle je konání zasedání oznámeno alespoň 10 dní předem.

3)

Zasedání jsou neveřejná, pokud stálý výbor nerozhodne jinak.

b.   Usnášeníschopnost

1)

Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna třetina členů.

2)

Není-li přítomen usnášeníschopný počet členů, zasedání bude pokračovat, je-li na něm zastoupeno alespoň osm členů. V zápise z jednání však bude uvedeno, která rozhodnutí, pokud byla učiněna, byla přijata za nepřítomnosti usnášeníschopného počtu členů a kteří členové, pokud tak někteří učinili, se zdrželi.

3)

Každé takové rozhodnutí je zpravidla závazné. Členové, kteří buď byli nepřítomní, nebo trvali na svém postoji, však mohou vyjádřit svůj nesouhlas ve lhůtě deseti dnů od data, kdy byl vytvořen prozatímní zápis z jednání, a pokud počet členů, kteří s rozhodnutím nesouhlasí, převyšuje počet členů, kteří rozhodnutí na zasedání podpořili, rozhodnutí bude zrušeno a tato skutečnost se uvede v konečném zápisu z jednání.

c.   Pořad jednání

1)

Prvním krokem na každém zasedání je přijetí pořadu jednání.

2)

Výkonný ředitel připraví prozatímní pořad jednání a rozešle jej všem členům společně s oznámením zasedání. Každý člen výboru ICAC může do prozatímního pořadu jednání doplnit bod, a to tím, že o něm uvědomí výkonného ředitele alespoň jeden týden před zasedáním.

3)

Bod lze do pořadu jednání doplnit během zasedání, pokud proti tomu nevznese námitku většina přítomných členů. Jakékoli opatření přijaté v návaznosti na tento bod však k tomu, aby bylo na zasedání přijato, vyžaduje jednomyslnost.

4)

Každý návrh, který je na zasedání nově předložen, vyžaduje k přijetí jednomyslnost.

d.   Zápis z jednání

1)

Prozatímní zápis z jednání je připraven ve formě shrnutí. Doslovný záznam se vyhotoví pouze tehdy, požádá-li o to výkonný ředitel, úředník nebo člen.

2)

Každý člen přítomný na zasedání má právo přepracovat materiál, který se jej týká nebo mu byl přidělen. Veškeré změny se oznámí sekretariátu do 10 dnů po zasedání.

3)

Poté je konečný zápis z jednání rozeslán všem členům.

ČLÁNEK V – ÚŘEDNICÍ STÁLÉHO VÝBORU

Oddíl 1

a.

Úředníky stálého výboru jsou předseda, první místopředseda a druhý místopředseda.

b.

Úředníci stálého výboru jsou voleni na každém pravidelném zasedání poradního výboru. Svoji funkci vykonávají, dokud nejsou zvoleni jejich nástupci.

c.

Při volbě úředníků stálého výboru zohlední poradní výbor tyto body:

i)

obměnu úředníků na co nejrozsáhlejším zeměpisném základě,

ii)

odpovídající zastoupení jak zemí, které bavlnu dovážejí, tak zemí, které ji vyvážejí,

iii)

schopnost, zájem a účast na práci výboru.

d.

Úředníci slouží bez náhrady ze strany výboru ICAC. ICAC nehradí úředníkům žádné náklady, s výjimkou případů, kdy stálý výbor u konkrétních a zvláštních úkolů, s nimiž jsou spojeny cestovní náklady, nerozhodne jinak.

Oddíl 2 – Funkční období

Úředníci stálého výboru jsou voleni na jeden rok. Za výjimečných okolností mohou být znovu zvoleni na jedno další funkční období. Je-li to proveditelné, je první místopředseda jmenován nástupcem odstupujícího předsedy a druhý místopředseda jmenován nástupcem prvního místopředsedy.

Oddíl 3 – Postupy při volbách

Nejpozději čtyři měsíce před plenárním zasedáním je svolán jmenovací výbor, který je otevřen všem členům výboru ICAC. Jmenovací výbor si zvolí svého předsedu. Jmenovací výbor podává zprávu stálému výboru a ten poté učiní vhodná doporučení poradnímu výboru. Delegáti ve stálém výboru, kteří zastupují členy, kteří v době zasedání jmenovacího výboru déle než rok neuhradili výboru ICAC vyměřené částky, nejsou způsobilí k tomu, aby byli jmenováni úředníky stálého výboru.

Oddíl 4 – Předseda

a.

Předseda je hlavním předsedajícím úředníkem a z moci úřední členem všech podvýborů a pracovních skupin.

b.

Pokud předseda z nějakého důvodu nemůže dokončit své funkční období, stane se dočasným předsedou první místopředseda, dokud není zvolen nový předseda.

Oddíl 5 – Místopředsedové

a.

První místopředseda předsedá zasedáním stálého výboru v nepřítomnosti předsedy nebo na jeho žádost.

b.

Druhý místopředseda předsedá zasedáním stálého výboru v nepřítomnosti předsedy nebo prvního místopředsedy nebo na jejich žádost.

c.

Pokud první místopředseda z nějakého důvodu nemůže dokončit své funkční období nebo pokud se jeho pozice uvolní, protože se stal dočasným předsedou v souladu s oddílem 4 písm. b. tohoto článku, stane se dočasným prvním místopředsedou automaticky druhý místopředseda, dokud není zvolen nový místopředseda.

ČLÁNEK VI – PODVÝBORY STÁLÉHO VÝBORU

Oddíl 1 – Stálý výbor

Stálý výbor může zřizovat podvýbory nebo pracovní skupiny, určovat jejich mandát, ukončit jejich činnost nebo je rozpustit.

Oddíl 2 – Podvýbory

Členství v podvýboru nebo pracovní skupině je otevřeno všem členům stálého výboru.

Oddíl 3 – Pravomoci, úkoly a povinnosti podvýborů

a.

Každý podvýbor:

1)

odpovídá stálému výboru za práci, kterou mu přidělil poradní výbor nebo stálý výbor;

2)

může stálý výbor upozornit na jakoukoli jinou záležitost, která spadá do jeho pravomoci;

3)

si volí vlastního předsedu a místopředsedu. Pokud předseda podvýboru není z nějakého důvodu schopen dále vykonávat svoji funkci, ujme se jeho funkce místopředseda tohoto podvýboru a podvýbor si zvolí nového místopředsedu;

4)

může stanovit vlastní jednací řád, ať formální, či neformální.

ČLÁNEK VII – SEKRETARIÁT

Oddíl 1

Vedoucím sekretariátu je výkonný ředitel a ten je placeným zaměstnancem na plný úvazek a vykonává svoji funkci po dobu trvání pracovní smlouvy.

a.

Podmínkou jeho zaměstnání je, že nemá žádný výrazný finanční zájem, který by ovlivňoval výkon záležitostí výboru ICAC, a že nebude vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného orgánu mimo rámec výboru ICAC.

b.

Výkonnému řediteli se ve všech záležitostech dostává stejného zacházení jako ostatním členům sekretariátu, výjimkou je určování a provádění úpravy životních nákladů u platů a příspěvků na důchodové dávky, které jsou v případě výkonného ředitele určovány systémem OSN.

c.

Výkonný ředitel

1)

je:

a)

pokladníkem výboru ICAC bez osobní finanční odpovědnosti při běžném výkonu takovýchto úkolů;

b)

generálním tajemníkem poradního výboru;

c)

tajemníkem stálého výboru a subjektů, které jsou mu podřízeny, pokud nepřenese své povinnosti na člena svého personálu;

d)

správcem všech záznamů výboru ICAC;

e)

vedoucím personálu sekretariátu.

2)

nese:

a)

plnou odpovědnost za pracovní program přidělený sekretariátu;

b)

odpovědnost za přípravu pořadu jednání; harmonogramy; technické dokumenty; řízení, oznámení o zasedání a zápisy z nich;

c)

odpovědnost za otázky protokolu a za komunikaci s členy, ostatními mezinárodními subjekty a s vnitrostátními subjekty, které se zajímají o práci výboru ICAC.

3)

plní tyto úkoly:

a)

zastupuje stálý výbor při přípravě zasedání poradního výboru společně s hostiteli;

b)

po poradě s hostiteli přiděluje technickou pomoc výborům na zasedáních poradního výboru;

c)

připravuje stálému výboru ke zvážení roční podrobný rozpočet, který zahrnuje tyto okruhy: platy, důchodové příspěvky, cestovné a denní příspěvky; kancelářské vybavení; nájem a sazby, přičemž uvede orientační údaje o lidských zdrojích, které mají být vyčleněny na administrativní, technické a jiné činnosti;

d)

připravuje stálému výboru ke zvážení navrhovanou stupnici příspěvků;

e)

čtvrtletně předkládá podrobné údaje o dosavadních výdajích porovnaných se schváleným rozpočtem.

4)

nese odpovědnost za jiné úkoly nebo povinnosti, které mu poradní výbor nebo stálý výbor občas přidělí.

Oddíl 2

Je povinností sekretariátu:

a.

Vyžádat si od členů informace uvedené v článku IX a také zvláštní informace, o něž může poradní výbor nebo stálý výbor požádat.

b.

Vyvinout a udržovat režimy pro výměnu informací o práci výboru ICAC s nečlenskými vládami, jinými mezinárodními organizacemi a soukromými subjekty.

c.

Připravovat, zveřejňovat a šířit čtvrtletní statistický bulletin [četnost této publikace byla na 43. plenárním zasedání změněna tak, aby byla vydávána dvakrát ročně], měsíční přezkum světové situace [četnost této publikace byla na 43. plenárním zasedání změněna tak, aby byla vydávána jednou za dva měsíce] a tiskovou zprávu vycházející z uvedených publikací v souladu s pravidly předepsanými poradním výborem nebo stálým výborem.

d.

Připravovat další zprávy a analýzy, o které požádá poradní výbor, stálý výbor, podvýbory nebo pracovní skupiny zřízené podle čl. VI oddílu 1.

e.

Informovat členy o zasedáních poradního výboru, stálého výboru a podvýborů. Výkonný ředitel rozhoduje o tom, kdo bude informován o jiných zasedáních.

Oddíl 3

a.

Tiskové zprávy nebo jiné dokumenty, jejichž účelem je vyjádřit názory nebo stanoviska výboru ICAC, lze vydávat pouze se schválením poradního výboru nebo případně stálého výboru.

b.

Prohlášení nebo články zveřejněné sekretariátem z vlastního podnětu jsou opatřeny prohlášením, v němž je výbor ICAC zbaven veškeré odpovědnosti.

Oddíl 4

Je odpovědností členů jmenovat vnitrostátní koordinační agenturu, která bude sloužit jako hlavní místo pro kontakty se sekretariátem.

ČLÁNEK VIII – ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Oddíl 1

Rozpočtový rok výboru ICAC začíná 1. července.

Oddíl 2

Pro každý rozpočtový rok předloží výkonný ředitel stálému výboru rozpočet výdajů a stupnici příspěvků členů a stálý výbor je oprávněn je zcela nebo zčásti změnit a jeho opatření v této souvislosti je konečné, pokud je poradní výbor nezmění.

Oddíl 3 – Účetnictví

a.

Výdaje jsou započteny do účetnictví v rozpočtovém roce, v němž jsou platby skutečně provedeny.

b.

Příjmy jsou započteny do účetnictví v rozpočtovém roce, v němž jsou finanční prostředky skutečně přijaty.

c.

Sekretariát připravuje a předkládá stálému výboru čtvrtletní výkazy o aktuální finanční situaci výboru ICAC ke dni 30. září, 31. prosince, 31. března a 30. června.

Oddíl 4 – Audit

a.

Stálý výbor si drží renomovaného auditora a alespoň jednou ročně nechává účetnictví výboru ICAC podrobit auditu.

b.

Při změně povinností v úřadu výkonného ředitele může stálý výbor nechat provést zvláštní audit.

c.

Každá zpráva o auditu je předložena stálému výboru a koordinačním agenturám ke schválení na zasedání stálého výboru následujícím poté, co zprávu obdržel sekretariát.

Oddíl 5 – Finanční prostředky

a.

Nenařídí-li stálý výbor jinak, veškeré finanční prostředky obdržené výborem ICAC se vkládají do pracovního fondu. Stálý výbor jednou za čas stanoví prahovou dolarovou hodnotu pro šeky pracovního fondu vypisované sekretariátem nebo prahovou hodnotu, při jejímž přesažení je požadováno schválení předsedou stálého výboru. Žádný jednotlivec, ani výkonný ředitel nesmí podepsat šek, jímž čerpá prostředky z účtů výboru pro vlastní potřebu.

b.

Je povolen rezervní fond, a to ve výši, kterou občasně stanoví stálý výbor. Stálý výbor může povolit výběr částek z rezervního fondu, ale pouze v případě, že k pokrytí závazků výboru ICAC nestačí finanční prostředky dostupné v pracovním fondu. Každý výběr z rezervního fondu musí být povolen a povolení musí stanovit konkrétní částku a dobu výběru.

Oddíl 6 – Investice

Finanční prostředky, které přesahují aktuální požadavky, lze investovat do bonitních krátkodobých výdělečných dolarových cenných papírů nebo je lze uložit na federálně pojištěné úročené účty, jak nařídí stálý výbor.

Oddíl 7 – Prodej aktiv

a.

Kancelářské zařízení a vybavení, které již výbor ICAC nepotřebuje, lze prodat v souladu s postupy schválenými stálým výborem.

b.

Pokud se zdá, že bezprostředně dojde k rozpuštění výboru ICAC, stálý výbor rozhodne, jak nejlépe dostát neuhrazeným finančním závazkům výboru ICAC a prodat zbylá aktiva.

c.

Veškerá aktiva, která zbydou po splnění všech finančních závazků, se poměrně rozdělí mezi členy, kteří v plném rozsahu uhradili vyměřené částky, a to v poměru k částce, kterou každý z nich skutečně formou příspěvku poskytl během stávajícího roku a tří předchozích rozpočtových let.

Oddíl 8 – Penzijní plán

a.

Stálý výbor je oprávněn k tomu, aby vytvořil penzijní plán pro členy sekretariátu zaměstnané na plný úvazek.

b.

Je-li takový plán vytvořen,

1)

výbor ICAC bude na plán poskytovat roční příspěvky, které se rovnají alespoň výši ročních příspěvků zúčastněných zaměstnanců, avšak nepřesahují její dvojnásobek;

2)

může jej stálý výbor změnit nebo ukončit. Je-li plán ukončen nebo je-li výbor ICAC rozpuštěn, každý zúčastněný zaměstnanec obdrží náhradu, a to jak svých příspěvků, tak příspěvků, které za něj uhradil výbor ICAC, společně s úroky z těchto příspěvků.

ČLÁNEK IX – POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Oddíl 1

Členové poskytují prostřednictvím koordinačních agentur dostupné informace, které mohou být požadovány k provádění pracovního programu. Jakmile jsou k dispozici, jsou takovéto informace nejrychlejším prostředkem zasílány přímo sekretariátu.

Oddíl 2

Není-li uvedeno jinak, jsou každý měsíc poskytovány následující informace, s tou výjimkou, že údaje o nařízeních jsou zasílány pouze tehdy, dojde-li ke změně nebo pokud o ně konkrétně požádá sekretariát.

a.

Množství vyzrněné bavlny v místních jednotkách včetně rozdělení podle následujících délek vlákna, je-li to možné: na 3/4″, 3/4″ až 1-3/8″, 1-3/8″ a delší nebo na jejich metrické ekvivalenty.

1)

zásoby na konci každého měsíce roztříděné podle zemí, v nichž se bavlna pěstuje:

a)

v mlýnech nebo jiných spotřebitelských zařízeních,

b)

ve veřejných a soukromých skladech, v tranzitu v rámci země a ve všech ostatních lokalitách v dané zemi;

2)

vyzrněná množství (nebo výlisky);

3)

dovozy rozdělené podle zemí, v nichž se bavlna pěstuje, nebo, nejsou-li k dispozici, podle země původu;

4)

spotřeba rozdělená podle zemí, v nichž se bavlna pěstuje, je-li to možné:

a)

v přádelnách nebo jiných továrnách,

b)

v domácnostech (roční odhad);

5)

spálená nebo jinak zničená (roční odhad);

6)

vývozy rozdělené podle zemí, v nichž se bavlna pěstuje, a pokud možno podle odrůdy;

7)

zpětné vývozy rozdělené podle zemí určení.

b.

Údaje o očekávané produkci, např. o ploše, která má být oseta bavlnou, prodeji hnojiv, distribuci osiva, záměrech zemědělců sít bavlnu, vládních kontrolách a cílech v oblasti.

c.

Prognózy a odhady osetých a sklizených ploch, výnosy a produkce podle odrůd, jakmile jsou tyto údaje k dispozici a alespoň jednou v době výsadby a jednou, když plodina dozraje. Informace o plodině by měly být pokud možno o vyzrněné bavlně, ale jsou-li k dispozici pouze údaje o osivu bavlny, měly by být poskytnuty určité údaje o výnosu vyzrněné bavlny.

d.

Měsíční, čtvrtletní nebo roční statistiky, podle toho, které jsou nejvhodnější, o produkci bavlněné příze a kusového zboží, jejich dovozu podle země původu a vývozu podle země určení, pokud možno v množstevních jednotkách.

e.

Koordinační agentury se žádají, aby kromě pravidelné měsíční zprávy ihned hlásily veškeré změny právní úpravy členů, které se týkají bavlny.

Oddíl 3

Členové spolupracují se sekretariátem a vyžaduje-li to pracovní program, poskytují mu dostupné informace o produkci, dovozu, vývozu a cenách umělých celulózových a necelulózových vláken a kusového zboží.

ČLÁNEK X – JAZYKY

Oddíl 1

Úředními a pracovními jazyky výboru ICAC jsou angličtina, francouzština, španělština, ruština a arabština.

Oddíl 2

Pro účely zasedání poradního výboru:

a.

Stálý výbor rozhodne, jaká tlumočnická zařízení výbor ICAC poskytne. Výboru ICAC nevzniknou ve spojení s tímto zařízením žádné výdaje, které by nebyly zahrnuty do rozpočtu.

b.

Formální prohlášení členů se předloží alespoň v jednom úředním jazyce.

Oddíl 3

Pouze z praktických důvodů bude na zasedáních stálého výboru a podřízených subjektů obvykle používána angličtina.

Oddíl 4

a.

Následující dokumenty se zveřejňují v angličtině, francouzštině a španělštině:

stručné záznamy diskusí na zasedáních poradního výboru,

měsíční přezkum světové situace v odvětví bavlny [četnost této publikace byla na 43. plenárním zasedání změněna tak, aby byla vydávána jednou za dva měsíce],

zápisy ze zasedání stálého výboru [překládání do francouzštiny a španělštiny bylo na 43. zasedání plenárního výboru pozastaveno].

b.

Následující dokumenty se zveřejňují ve všech úředních jazycích:

roční přezkum světové situace v odvětví bavlny,

zpráva předsedy stálého výboru,

zpráva výkonného ředitele,

závěrečné prohlášení plenárního zasedání.

c.

Stálý výbor určí, které další důležité dokumenty mají být vytištěny v různých jazycích s ohledem na jejich užitečnost pro členy a jejich rozpočtové dopady.

ČLÁNEK XI – HLASOVÁNÍ

Oddíl 1

a.

Poradní výbor a stálý výbor usilují při rozhodování o jednomyslnost.

b.

Není-li možné dosáhnout ve stálém výboru shody, lze zvažovanou záležitost postoupit poradnímu výboru, pokud není v těchto či jiných nařízeních výboru ICAC stanoveno, že o záležitosti hlasuje stálý výbor. Poradní výbor jedná na základě shody. Pokud poradní výbor shody nedosáhne, hlasuje se o záležitosti na žádost kteréhokoli člena a v takovém případě je k přijetí doporučení nebo návrhu nutný souhlas dvoutřetinové většiny členů, kteří jsou na zasedání přítomni a hlasují.

c.

Každý člen má jeden hlas.

d.

Pokud se kdokoli zdrží hlasování, má se za to, že nehlasuje.

e.

Obvykle se hlasuje zdvižením ruky, pokud většina přítomných a hlasujících členů nepožádá o jmenovité hlasování. Na žádost kteréhokoli člena se hlasuje tajně.

ČLÁNEK XII – SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI

Oddíl 1

a.

Výbor ICAC spolupracuje s jinými organizacemi, ať veřejnými, soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními. Stálý výbor určí organizace a povahu a rozsah takovéto spolupráce.

b.

Tyto organizace jakož i nečlenské vlády a veřejnost mohou být se souhlasem hostitele přizvány k účasti na zasedáních poradního výboru. Účast na zasedáních proběhne za podmínek určených poradním výborem nebo stálým výborem.

ČLÁNEK XIII – ZMĚNY

Tento jednací řád může změnit pouze poradní výbor, pokud není změnou konkrétně pověřen stálý výbor.

ČLÁNEK XIV – NAHRAZENÍ

Tento jednací řád přijatý dne 16. června 1972 nahrazuje všechny předchozí akty, usnesení nebo jednací řády, které nejsou v souladu s jeho ustanoveními.

Rejstřík

Členství

1-4, 7

Finance

4-5

Finanční prostředky

9-10

Generální tajemník

3, 8

Hlasování

12-13

Informace

1-2, 4, 9, 11

Jazyky

12

Koordinační agentura

9

Místopředseda

3, 6-7

Plenární zasedání

1-4, 7, 9, 12

Poradní výbor

1-9, 12-13

Pořad jednání

5-6, 8

Pracovní program

2, 4, 8, 11

Předseda

3-5, 7, 10, 12

Rozpočet

2, 5, 8-9, 12

Řídící výbor

3

Sekretariát

4-6, 8-11

Spolupráce

5, 13

Stálý výbor

1-10, 12-13

Usnášeníschopnost

5

Vyměřená částka

2-3, 5, 7-10

Výkonný ředitel

1-6, 8-10, 12

Zápis

5-6, 8, 12


23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/38


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/877

ze dne 16. května 2017

o navrhované občanské iniciativě s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“

(oznámeno pod číslem C(2017) 3382)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Předmět navrhované občanské iniciativy s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“ se odvolává na „právní akty, které jasně dokládají záměr EU odstranit mzdovou nerovnost mezi členskými státy a které za účelem dosažení tohoto cíle umožňují větší soudržnost těchto států“.

(2)

Deklarované cíle navrhované občanské iniciativy jsou tyto: „Vzhledem k významným rozdílům ve mzdách je pohyb pracovníků jednosměrný. Masivní emigrace vede k tomu, že méně oblíbené členské státy ještě více zaostávají. Pro bohatší členské státy masivní příliv pracovníků zase znamená zásah do jejich zájmů, což EU vnitřně rozděluje. EU musí jasně ukázat svůj záměr odstranit mzdovou nerovnost, která volný pohyb pracovníků ovlivňuje, k čemuž potřebuje větší soudržnost, aby si zajistila přežití.“

(3)

Právní akty Unie pro účely provedení Smluv mohou být přijaty:

na základě hlavních směrů, které členské státy zohledňují ve svých politikách zaměstnanosti,

ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu, jehož cílem je rozšiřovat možnosti zaměstnávání pracovníků a zvyšovat jejich profesní a geografickou mobilitu uvnitř Unie a usnadňovat jejich přizpůsobování se změnám v průmyslu a ve výrobních systémech, zejména odborným vzděláváním a rekvalifikací,

za účelem vymezení úkolů, přednostních cílů a organizování strukturálních fondů za předpokladu, že činnosti, které mají být financovány, povedou k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie.

(4)

Právní akty Unie pro účely provedení Smluv s cílem podporovat a doplňovat činnost členských států mohou být přijímány mimo jiné v oblasti pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků, ochrany pracovníků při skončení pracovního poměru, informování pracovníků a konzultace s nimi, zastupování a kolektivní obrany zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování, začleňování osob vyloučených z trhu práce, boje proti sociálnímu vyloučení a modernizace systémů sociální ochrany. Tyto akty se však nesmějí vztahovat na odměnu za práci, na právo sdružovat se, na právo na stávku ani na právo na výluku.

(5)

Smlouva o Evropské unii („SEU“) posiluje občanství Unie a demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo se podílet na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.

(6)

Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by proto měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy tak, aby povzbuzovaly k účasti občanů a učinily Unii přístupnější.

(7)

Z těchto důvodů je vhodné vzít v úvahu, že navrhovaná občanská iniciativa nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise k předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.

(8)

Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“ by proto měla být zaregistrována. Prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativě by měla být shromažďována pouze za předpokladu, že jejím cílem je přijetí návrhů právních aktů Unie předložených Komisí pro účely provedení Smluv v oblasti působnosti uvedené ve 3. a 4. bodě odůvodnění,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“ je zaregistrována.

2.   Prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativě, je-li jejím cílem přijetí návrhů právních aktů Unie předložených Komisí pro účely provedení Smluv v oblasti pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků, ochrany pracovníků při skončení pracovního poměru, informování pracovníků a konzultace s nimi, zastupování a kolektivní obrany zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování, začleňování osob vyloučených z trhu práce, boje proti sociálnímu vyloučení a modernizace systémů sociální ochrany, lze však shromažďovat pouze za předpokladu, že se tyto právní akty nevztahují na odměnu za práci, na právo sdružovat se, na právo na stávku ani na právo na výluku.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 22. května 2017.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno organizátorům (členům občanského výboru) navrhované občanské iniciativy s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“, zastoupené Mártonem GYÖNGYÖSIM a Jaakem MADISONEM coby kontaktními osobami.

Ve Štrasburku dne 16. května 2017.

Za Komisi

Frans TIMMERMANS

první místopředseda


(1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/40


ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-GRUZIE PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ OTÁZKY č. 1/2015

ze dne 20. března 2015,

kterým se přijímá jeho jednací řád [2017/878]

PODVÝBOR EU-GRUZIE PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ OTÁZKY,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 65 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Části dohody se v souladu s článkem 431 dohody prozatímně provádějí od 1. září 2014.

(2)

Podle čl. 65 odst. 2 dohody má Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky posuzovat všechny záležitosti, které vyvstanou v souvislosti s prováděním kapitoly 4 (Sanitární a fytosanitární opatření) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) dohody.

(3)

Podle čl. 65 odst. 5 dohody má Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky přijmout svůj jednací řád,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se jednací řád Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky uvedený v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Tbilisi dne 20. března 2015.

Za Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky

předseda

Nodar KERESELIDZE

tajemníci

L. INAURI

R. FREIGOFAS


(1)  Úř. věst. L 261, 30.8.2014, s. 4.


PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD PODVÝBORU EU-GRUZIE PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ OTÁZKY

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky, zřízený podle čl. 65 odst. 1 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (dále jen „dohoda“), je nápomocen Výboru pro přidruženíve složení pro obchod ve smyslu čl. 408 odst. 4 dohody (dále jen „Výbor pro přidruženíve složení pro obchod“) při plnění jeho povinností.

2.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky plní úkoly stanovené v čl. 65 odst. 2 dohody s ohledem na cíle kapitoly 4 hlavy IV uvedené v článku 50 dohody.

3.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky se skládá ze zástupců Evropské komise a Gruzie příslušných pro sanitární a fytosanitární otázky.

4.   Zástupce Evropské komise nebo Gruzie příslušný pro sanitární a fytosanitární otázky zastává funkci předsedy Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky v souladu s článkem 2.

5.   Stranami se v tomto jednacím řádu rozumí strany definované v článku 428 dohody.

Článek 2

Předsednictví

Strany předsedají Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky střídavě po dobu 12 měsíců. První období začíná dnem prvního zasedání Rady přidružení a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 3

Zasedání

1.   Není-li stranami ujednáno jinak, koná se zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky do tří měsíců od vstupu dohody v platnost a poté se koná na žádost jedné ze stran nebo alespoň jednou ročně.

2.   Každé zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky svolá předseda v čase a na místě dohodnutém oběma stranami. Oznámení o svolání zasedání vydá předseda Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky nejpozději 28 kalendářních dní před zahájením zasedání, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.   Kdykoli je to možné, svolá se pravidelné zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky v dostatečném předstihu před pravidelným zasedáním Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

4.   Zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky mohou probíhat za použití jakýchkoli dohodnutých technologických prostředků, například prostřednictvím videokonference či audiokonference.

5.   Mezi zasedáními může Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky řešit záležitosti korespondenčně.

Článek 4

Delegace

Strany jsou před každým zasedáním prostřednictvím sekretariátu Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky informovány o zamýšleném složení delegací, jež se mají zasedání za každou stranu účastnit.

Článek 5

Sekretariát

1.   Funkci tajemníků Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky vykonávají společně úředník Evropské komise a úředník Gruzie a společně plní úkoly sekretariátu v duchu vzájemné důvěry a spolupráce.

2.   Sekretariát Výboru pro přidružení ve složení pro obchod je informován o všech rozhodnutích, stanoviscích, doporučeních, zprávách a jiných dohodnutých opatřeních Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky.

Článek 6

Korespondence

1.   Korespondence určená Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky se zasílá tajemníkovi kterékoli ze stran, který obratem uvědomí druhého tajemníka.

2.   Sekretariát Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky zajistí, aby korespondence určená Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky byla zasílána předsedovi tohoto podvýboru a případně rozesílána jako dokumenty uvedené v článku 7.

3.   Korespondenci předsedy zasílá stranám sekretariát jménem předsedy. Taková korespondence se případně rozesílá podle článku 7.

Článek 7

Dokumenty

1.   Dokumenty rozesílají tajemníci Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky.

2.   Každá strana své dokumenty předává svému tajemníkovi. Tajemník tyto dokumenty předává tajemníkovi druhé strany.

3.   Tajemník Unie rozesílá dokumenty příslušným zástupcům Unie a tuto korespondenci vždy zasílá v kopii tajemníkovi Gruzie a tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

4.   Tajemník Gruzie rozesílá dokumenty příslušným zástupcům Gruzie a tuto korespondenci vždy zasílá v kopii tajemníkovi Unie a tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

5.   Tajemníci Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky působí jako kontaktní místa pro výměnu informací podle článku 58 dohody.

Článek 8

Důvěrnost

Zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky jsou neveřejná, nerozhodnou-li strany jinak. Pokud strana předloží Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.

Článek 9

Program zasedání

1.   Sekretariát Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky vypracuje předběžný program každého zasedání a návrh závěrů stanovených v článku 10 a vychází přitom z návrhů stran. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zařazení byl sekretariát stranami požádán, a příslušné podklady, a to nejpozději 21 kalendářních dní přede dnem konání zasedání.

2.   Předběžný program zasedání a příslušné dokumenty se rozešlou podle článku 7 nejpozději 15 kalendářních dní přede dnem konání zasedání.

3.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky přijme program zasedání na začátku každého zasedání. Body neuvedené na předběžném programu mohou být do programu zahrnuty po dohodě stran.

4.   Předseda Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky může se souhlasem druhé strany pozvat podle potřeby zástupce jiných subjektů stran nebo nezávislé odborníky v příslušném oboru, aby se zúčastnili zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky a poskytli na něm informace ke konkrétním tématům. Strany zajistí, aby tito pozorovatelé nebo odborníci dodržovali požadavky na důvěrnost.

5.   Předseda Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky může s ohledem na zvláštní okolnosti a po konzultaci se stranami zkrátit lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 10

Zápis ze zasedání a závěry

1.   Tajemníci Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky společně vypracují z každého zasedání návrh zápisu.

2.   Zápis ze zasedání zpravidla obsahuje pro každý bod programu zasedání:

a)

seznam účastníků zasedání, seznam úředníků, kteří je doprovázejí, a seznam všech pozorovatelů nebo odborníků, kteří se zasedání účastnili;

b)

dokumenty předložené Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky;

c)

prohlášení, o jejichž uvedení požádal Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky, a

d)

závěry ze zasedání podle odstavce 4.

3.   Návrh zápisu se předkládá Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky ke schválení. Schválí se do 28 kalendářních dní od konání každého zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky. Všem adresátům uvedeným v článku 7 je zaslána kopie zápisu.

4.   Tajemník Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky strany, která mu předsedá, vypracuje návrh závěrů každého zasedání a rozešle jej stranám společně s programem zasedání nejpozději 15 kalendářních dní přede dnem konání zasedání. Tento návrh se během zasedání aktualizuje tak, aby na jeho konci mohl Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky, není-li stranami dohodnuto jinak, přijmout závěry, které zohledňují následná opatření dohodnutá stranami. Po schválení se závěry připojí k zápisu a na některém z následujících zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky se zkontroluje jejich provádění. Za tímto účelem přijme Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky vzorový mechanismus, který umožní vyhledávání jednotlivých opatření, podle konkrétní lhůty pro jejich přijetí.

Článek 11

Rozhodnutí a doporučení

1.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky má pravomoc přijímat rozhodnutí, stanoviska, doporučení, zprávy a společná opatření, jak je stanoveno v článku 65 dohody. Tato rozhodnutí, stanoviska, doporučení, zprávy a společná opatření se přijímají po dohodě mezi stranami po dokončení příslušných vnitřních postupů pro jejich přijetí. Rozhodnutí jsou pro strany závazná a strany přijmou příslušná opatření k jejich provedení.

2.   Každé rozhodnutí, stanovisko, doporučení nebo zprávu podepisuje předseda Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky a stvrzují tajemníci Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky. Aniž je dotčen odstavec 3, podepisuje předseda tyto dokumenty během zasedání, na nichž jsou příslušná rozhodnutí, stanoviska, doporučení nebo zprávy přijaty.

3.   Pokud se na tom strany dohodnou, může Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky přijímat rozhodnutí, vydávat doporučení a přijímat stanoviska nebo zprávy písemným postupem po dokončení příslušných vnitřních postupů. Písemný postup spočívá ve výměně nót mezi oběma tajemníky jednajícími se souhlasem stran. Za tímto účelem se znění návrhu rozešle podle článku 7, přičemž lhůta pro vyslovení jakýchkoli výhrad nebo provedení změn je nejméně 21 kalendářních dní. Předseda může s ohledem na zvláštní okolnosti a po konzultaci se stranami zkrátit tyto lhůty. Jakmile je znění dohodnuto, rozhodnutí, stanovisko, doporučení nebo zprávu podepíše předseda a stvrdí oba tajemníci.

4.   Akty Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky jsou označovány jako „rozhodnutí“, „stanovisko“„doporučení“ nebo „zpráva“. Rozhodnutí vstupují v platnost dnem přijetí, není-li v nich stanoveno jinak.

5.   Rozhodnutí, stanoviska, doporučení a zprávy se zasílají oběma stranám.

6.   Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí, stanovisek a doporučení Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 12

Zprávy

Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky předkládá Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zprávu o své činnosti a o činnosti odborných pracovních skupin nebo skupin ad hoc, které zřídil. Zpráva se předkládá 25 kalendářních dní před pravidelným výročním zasedáním Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

Článek 13

Jazyky

1.   Jednacími jazyky Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky jsou angličtina a gruzínština.

2.   Není-li stanoveno jinak, vychází Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky ve svých jednáních z podkladů vyhotovených v těchto jazycích.

Článek 14

Výdaje

1.   Každá strana hradí veškeré vlastní náklady vzniklé v důsledku účasti na zasedáních Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky, a to jak pokud jde o náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace.

2.   Výdaje související s pořádáním zasedání a rozmnožováním dokumentů hradí hostitelská strana zasedání.

3.   Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních a překlady dokumentů do nebo z angličtiny a gruzínštiny podle čl. 13 odst. 1 hradí strana, jež zasedání pořádá.

Tlumočení a překlady do nebo z jiných jazyků jsou hrazeny přímo stranou, která tyto služby požaduje.

Článek 15

Změny jednacího řádu

Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky v souladu s čl. 65 odst. 5 dohody.

Článek 16

Odborné pracovní skupiny a skupiny ad hoc

1.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky může rozhodnutím podle čl. 65 odst. 6 dohody vytvářet či případně rušit odborné pracovní skupiny nebo pracovní skupiny ad hoc, včetně vědeckých skupin a odborných skupin.

2.   Členství v pracovních skupinách ad hoc se neomezuje na zástupce stran. Strany zajistí, aby členové všech skupin zřízených Podvýborem pro sanitární a fytosanitární otázky dodržovali příslušné požadavky na důvěrnost.

3.   Není-li stranami dohodnuto jinak, vykonávají skupiny zřízené Podvýborem pro sanitární a fytosanitární otázky činnost pod dohledem tohoto podvýboru, kterému podávají zprávy.

4.   Zasedání pracovních skupin se mohou konat podle potřeby, osobně nebo prostřednictvím videokonference či audiokonference.

5.   Veškerá relevantní korespondence, dokumenty a sdělení týkající se činnosti pracovních skupin se v kopii zasílají sekretariátu Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky.

6.   Pracovní skupiny mají pravomoc vydávat písemná doporučení určená Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky. Doporučení se vydávají na konsenzuálním základě a předkládají se předsedovi Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky, který doporučení rozesílá podle článku 7.

7.   Tento jednací řád se obdobně použije pro jakoukoliv odbornou pracovní skupinu či pracovní skupinu ad hoc zřízenou Podvýborem pro sanitární a fytosanitární otázky, není-li v tomto článku stanoveno jinak. Odkazy na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod se rozumějí odkazy na Podvýbor pro sanitární a fytosanitární otázky.


23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/46


ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-GRUZIE PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ č. 1/2015

ze dne 25. listopadu 2015,

kterým se přijímá jeho jednací řád [2017/879]

PODVÝBOR EU-GRUZIE PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 179 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Části dohody se v souladu s článkem 431 dohody prozatímně provádějí od 1. září 2014.

(2)

Podle článku 179 dohody má Podvýbor pro zeměpisná označení sledovat vývoj, pokud jde uplatňování dohody v oblasti zeměpisných označení, a slouží jako fórum pro spolupráci a dialog o zeměpisných označeních.

(3)

Podle čl. 179 odst. 2 dohody má Podvýbor pro zeměpisná označení přijmout svůj jednací řád,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se jednací řád Podvýboru pro zeměpisná označení uvedený v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Tbilisi dne 25. listopadu 2015.

Za Podvýbor pro zeměpisná označení

předseda

Nikolos GOGILIDZE


(1)  Úř. věst. L 261, 30.8.2014, s. 4.


PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD PODVÝBORU EU-GRUZIE PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Podvýbor pro zeměpisná označení, zřízený podle článku 179 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (dále jen „dohoda“), je nápomocen Výboru pro přidružení ve složení pro obchod ve smyslu čl. 408 odst. 4 dohody (dále jen „Výboru pro přidružení ve složení pro obchod“) při plnění jeho úkolů.

2.   Podvýbor pro zeměpisná označení plní úkoly stanovené v článku 179 dohody.

3.   Podvýbor pro zeměpisná označení se skládá ze zástupců Evropské komise a Gruzie příslušných záležitosti týkající se zeměpisných označení.

4.   Každá strana jmenuje vedoucího delegace, který bude kontaktní osobou pro všechny záležitosti týkající se tohoto podvýboru.

5.   Vedoucí delegací zastávají funkci předsedy Podvýboru pro zeměpisná označení v souladu s článkem 2.

6.   Každý vedoucí delegace může převést všechny úkoly spojené s funkcí vedoucího delegace nebo kterýkoli z těchto úkolů na jmenovaného zástupce; v takovém případě se veškeré dále uvedené odkazy na vedoucího delegace vztahují i na jmenovaného zástupce.

7.   Stranami se v tomto jednacím řádu rozumí strany definované v článku 428 dohody.

Článek 2

Předsednictví

Strany předsedají Podvýboru pro zeměpisná označení střídavě po dobu 12 měsíců. První období začíná dnem prvního zasedání Rady přidružení a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 3

Zasedání

1.   Není-li stranami dohodnuto jinak, konají se zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení na žádost jedné ze stran nejpozději do 90 kalednářních dní od podání této žádosti, a to střídavě v Unii a Gruzii.

2.   Každé zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení svolá předseda v čase a na místě dohodnutém oběma stranami. Oznámení o svolání zasedání vydá předseda Podvýboru pro zeměpisná označení nejpozději 28 kalendářních dní přede dnem konání zasedání, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.   Kdykoli je to možné, svolá se pravidelné zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení v dostatečném předstihu před pravidelným zasedáním Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

4.   Výjimečně mohou zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení probíhat za použití jakýchkoli technologických prostředků, na nichž se strany dohodnou, například prostřednictvím videokonference.

Článek 4

Delegace

Strany jsou před každým zasedáním prostřednictvím sekretariátu Podvýboru pro zeměpisná označení informovány o zamýšleném složení delegací, jež se mají zasedání za každou stranu účastnit.

Článek 5

Sekretariát

1.   Funkci tajemníků Podvýboru pro zeměpisná označení vykonávají společně úředník Evropské komise a úředník Gruzie jmenovaní vedoucími delegací a společně plní úkoly sekretariátu v duchu vzájemné důvěry a spolupráce.

2.   Sekretariát Výboru pro přidružení ve složení pro obchod je informován o všech rozhodnutích, zprávách a jiných dohodnutých opatřeních Podvýboru pro zeměpisná označení.

Článek 6

Korespondence

1.   Korespondence určená Podvýboru pro zeměpisná označení se zasílá tajemníkovi kterékoli ze stran, který obratem uvědomí druhého tajemníka.

2.   Sekretariát Podvýboru pro zeměpisná označení zajistí, aby korespondence určená Podvýboru pro zeměpisná označení byla zasílána předsedovi tohoto podvýboru a případně rozesílána jako dokumenty uvedené v článku 7.

3.   Korespondenci předsedy zasílá stranám sekretariát jménem předsedy. Tato korespondence se případně rozesílá podle článku 7.

Článek 7

Dokumenty

1.   Dokumenty rozesílají tajemníci Podvýboru pro zeměpisná označení.

2.   Každá strana své dokumenty předává svému tajemníkovi. Tajemník tyto dokumenty předává tajemníkovi druhé strany.

3.   Tajemník Unie rozesílá dokumenty příslušným zástupcům Unie a tuto korespondenci vždy zasílá v kopii tajemníkovi Gruzie a tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

4.   Tajemník Gruzie rozesílá dokumenty příslušným zástupcům Gruzie a tuto korespondenci vždy zasílá v kopii tajemníkovi Unie a tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

Článek 8

Důvěrnost

Zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení jsou neveřejná, nerozhodnou-li strany jinak. Pokud strana předloží Podvýboru pro zeměpisná označení informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.

Článek 9

Program zasedání

1.   Sekretariát Podvýboru pro zeměpisná označení vypracuje předběžný program každého zasedání a návrh závěrů stanovený v článku 10 a vychází přitom z návrhů stran. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zařazení byl sekretariát stranami požádán, a příslušné podklady, a to nejpozději 21 kalendářních dní přede dnem konání zasedání.

2.   Předběžný program zasedání a příslušné dokumenty se rozešlou podle článku 7 nejpozději 15 kalendářních dní před zahájením zasedání.

3.   Pořad jednání přijímá předseda a vedoucí druhé delegace na začátku každého zasedání. Body neuvedené na předběžném programu mohou být do programu zahrnuty po dohodě stran.

4.   Předseda Podvýboru pro zeměpisná označení může se souhlasem druhé strany pozvat podle potřeby zástupce jiných subjektů stran nebo nezávislé odborníky v příslušném oboru, aby se zúčastnili zasedání a poskytli na něm informace ke konkrétním tématům. Strany zajistí, aby tito pozorovatelé nebo odborníci dodržovali požadavky na důvěrnost.

5.   Předseda Podvýboru pro zeměpisná označení může s ohledem na zvláštní okolnosti a po konzultaci se stranami zkrátit lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 10

Zápis ze zasedání a závěry

1.   Tajemníci Podvýboru pro zeměpisná označení společně vypracují z každého jednání návrh zápisu.

2.   Zápis ze zasedání zpravidla obsahuje pro každý bod programu zasedání:

a)

seznam účastníků zasedání, seznam úředníků, kteří je doprovázejí, a seznam všech pozorovatelů nebo odborníků, kteří se zasedání účastnili;

b)

dokumenty předložené Podvýboru pro zeměpisná označení;

c)

prohlášení, o jejichž uvedení v zápise požádal Podvýbor pro zeměpisná označení, a

d)

v případě potřeby závěry ze zasedání podle odstavce 4.

3.   Návrh zápisu se předkládá Podvýboru pro zeměpisná označení ke schválení. Schválí se do 28 kalendářních dní od konání každého zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení. Všem adresátům uvedeným v článku 7 je zaslána kopie zápisu.

4.   Tajemník Podvýboru pro zeměpisná označení strany, která mu předsedá, vypracuje návrh závěrů každého zasedání a rozešle jej stranám společně s programem zasedání nejpozději 15 kalendářních dní přede dnem konání zasedání. Tento návrh se během zasedání aktualizuje tak, aby na jeho konci mohl Podvýbor pro zeměpisná označení, není-li stranami dohodnuto jinak, přijmout závěry, které zohledňují následná opatření dohodnutá stranami. Po schválení se závěry připojí k zápisu a na některém z následujících zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení se zkontroluje jejich provádění. Za tímto účelem přijme Podvýbor pro zeměpisná označení vzorový mechanismus, který umožní vyhledávání jednotlivých opatření podle konkrétní lhůty pro jejich přijetí.

Článek 11

Rozhodnutí

1.   Podvýbor pro zeměpisná označení má pravomoc přijímat rozhodnutí v otázkách uvedených v čl. 179 odst. 3 dohody. Tato rozhodnutí se přijímají po dohodě mezi stranami po dokončení příslušných vnitřních postupů pro jejich přijetí. Jsou pro strany závazná a strany přijmou příslušná opatření k jejich provedení.

2.   Každé rozhodnutí Podvýboru pro zeměpisná označení podepisuje předseda a stvrzují tajemníci Podvýboru pro zeměpisná označení. Aniž je dotčen odstavec 4, podepisuje předseda tyto dokumenty během zasedání, na nichž jsou příslušná rozhodnutí přijata.

3.   Pokud se na tom strany dohodnou, může Podvýbor pro zeměpisná označení přijímat rozhodnutí nebo schvalovat zprávy písemným postupem po dokončení příslušných vnitřních postupů. Písemný postup spočívá ve výměně nót mezi oběma tajemníky jednajícími se souhlasem stran. Za tímto účelem se znění návrhu rozešle podle článku 7, přičemž lhůta pro vyslovení jakýchkoli výhrad nebo provedení změn je nejméně 21 kalendářních dní. Předseda může s ohledem na zvláštní okolnosti a po konzultaci se stranami tyto lhůty zkrátit. Jakmile je znění dohodnuto, rozhodnutí nebo zprávu podepíše předseda a stvrdí tajemníci.

4.   Akty Podvýboru pro zeměpisná označení jsou označovány jako „rozhodnutí“ nebo „zpráva“. Rozhodnutí vstupují v platnost dnem přijetí, není-li v nich stanoveno jinak.

5.   Rozhodnutí se zasílají oběma stranám.

6.   Každá smluvní strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí Podvýboru pro zeměpisná označení ve svém příslušném úředním věstníku.

Článek 12

Zprávy

Podvýbor pro zeměpisná označení předkládá zprávu o své činnosti Výboru pro přidružení ve složení pro obchod na každém pravidelném zasedání tohoto výboru.

Článek 13

Jazyky

1.   Jednacími jazyky Podvýboru pro zeměpisná označení jsou angličtina a gruzínština.

2.   Není-li stanoveno jinak, vychází Podvýbor pro zeměpisná označení ve svých jednáních z podkladů vyhotovených v těchto jazycích.

Článek 14

Výdaje

1.   Každá strana hradí veškeré vlastní náklady vzniklé v důsledku účasti na zasedáních Podvýboru pro zeměpisná označení, a to jak pokud jde o náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace.

2.   Výdaje související s pořádáním zasedání a rozmnožováním dokumentů hradí hostitelská strana zasedání.

3.   Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních a překlady dokumentů do nebo z angličtiny a gruzínštiny podle čl. 13 odst. 1 hradí strana, jež zasedání pořádá.

Tlumočení a překlady do nebo z jiných jazyků jsou hrazeny přímo stranou, která tyto služby požaduje.

Článek 15

Změny jednacího řádu

Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Podvýboru pro zeměpisná označení v souladu s čl. 179 odst. 2 dohody.


Opravy

23.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/52


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/220 ze dne 8. února 2017, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1106/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie

( Úřední věstník Evropské unie L 34 ze dne 9. února 2017 )

Strana 28, článek 1, poslední řádek v tabulce, druhý sloupec „Clo (v %)“:

místo:

„16,2“,

má být:

„12,5“.