ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 130

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
19. května 2017


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí

1

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 130/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/821

ze dne 17. května 2017,

kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přestože přírodní nerostné suroviny mají velký rozvojový potenciál, v oblastech postižených konfliktem nebo vysoce rizikových oblastech mohou být příčinou sporů, pokud příjmy z nich přispívají k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů, což narušuje úsilí o rozvoj, řádnou správu věcí veřejných a právní stát. V těchto oblastech je zásadním prvkem pro zajištění míru, rozvoje a stability prolomení spojitosti mezi konfliktem a nelegálním využíváním nerostných surovin.

(2)

Naplněním úsilí zabránit financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil v oblastech s velkým nerostným bohatstvím se zabývají vlády a mezinárodní organizace společně s hospodářskými subjekty a organizacemi občanské společnosti, včetně ženských organizací, které stojí v popředí snahy poukázat na vykořisťovatelské podmínky, jež tyto ozbrojené skupiny a bezpečnostní síly nastolují, jakož i na znásilňování a násilí používané k ovládání místního obyvatelstva.

(3)

V oblastech postižených konfliktem a ve vysoce rizikových oblastech s velkým nerostným bohatstvím dochází běžně k porušování lidských práv, které může mít formu dětské práce, sexuálního násilí, mizení osob, nuceného přesídlování a ničení rituálně nebo kulturně významných míst.

(4)

Unie se aktivně podílí na iniciativě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jejímž cílem je podporovat zodpovědné získávání nerostných surovin z oblastí konfliktů a na jejímž základě byl zahájen vládami podporovaný mnohostranný proces vedoucí k přijetí Pokynů OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (dále jen „pokyny OECD pro náležitou péči“), včetně příloh a dodatků. V květnu 2011 ministerská rada OECD doporučila, aby bylo dodržování uvedených pokynů aktivně podporováno.

(5)

Pojem zodpovědného získávání nerostných surovin je uveden v aktualizovaných pokynech OECD pro nadnárodní společnosti (2) a je v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv (3). Tyto dokumenty mají za úkol prosadit postupy náležité péče v dodavatelském řetězci v případech, kdy podniky získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konfliktem a nestabilitou. Na nejvyšší mezinárodní úrovni se konkrétně na Demokratickou republiku Kongo (DRK) a sousední země ve střední Africe zaměřila rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1952 (2010), která vyzvala k dodržování zásad náležité péče v dodavatelském řetězci. V návaznosti na uvedenou rezoluci podpořila skupina odborníků OSN pro DRK rovněž dodržování pokynů OECD pro náležitou péči.

(6)

Vedle vícestranných iniciativ přijali dne 15. prosince 2010 v Lusace vedoucí představitelé států a vlád z oblasti afrických Velkých jezer politický závazek bojovat proti nelegálnímu využívání přírodních zdrojů v regionu a schválili mimo jiné regionální certifikační mechanismus založený na pokynech OECD pro náležitou péči.

(7)

Toto nařízení je prostřednictvím kontroly obchodu s nerostnými surovinami pocházejícími z oblastí konfliktů jedním ze způsobů, jak odstranit financování ozbrojených skupin. Činnost Unie v oblasti zahraniční a rozvojové politiky rovněž přispívá k boji proti místní korupci, posilování hranic a zajištění vzdělávání místních obyvatel a jejich zástupců s cílem pomoci jim upozorňovat na porušování práv.

(8)

Komise ve svém sdělení ze dne 4. listopadu 2008 nazvaném „Iniciativa v oblasti surovin – uspokojení kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě“ uznala, že zabezpečení spolehlivého a nenarušovaného přístupu k surovinám je důležitým faktorem pro konkurenceschopnost Unie. Iniciativa v oblasti surovin obsažená v uvedeném sdělení Komise je integrovaná strategie, jejímž cílem je reagovat na různé problémy týkající se přístupu k neenergetickým a nezemědělským surovinám. Tato iniciativa uznává a podporuje finanční transparentnost, jakož i transparentnost dodavatelského řetězce a uplatňování norem sociální odpovědnosti podniků.

(9)

Evropský parlament ve svých usneseních ze dne 7. října 2010, 8. března 2011, 5. července 2011 a 26. února 2014 vyzval Unii k přijetí právních předpisů po vzoru zákona USA o konfliktních minerálech, známého jako oddíl 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě finančních trhů a ochraně spotřebitele. Komise ve svém sdělení ze dne 2. února 2011 nazvaném „Řešení výzev v oblasti komoditních trhů a v oblasti surovin“ a sdělení ze dne 27. ledna 2012 nazvaném „Obchod, růst a rozvoj – Uzpůsobení obchodní a investiční politiky potřebám zemí, které to nejvíce potřebují“ oznámila svůj záměr zabývat se způsoby, jak zlepšit transparentnost v dodavatelském řetězci, včetně aspektů náležité péče. Ve sdělení z roku 2012 a v souladu se závazkem, který učinila na zasedání rady ministrů OECD v květnu 2011, se Komise rovněž zasazovala o větší podporu a využívání pokynů OECD pro nadnárodní podniky a pokynů OECD pro náležitou péči, a to i mimo členské státy OECD.

(10)

Občané Unie a subjekty občanské společnosti upozornili na skutečnost, že hospodářské subjekty Unie nejsou postihovány za své potenciální spojení s nezákonnou těžbou a obchodem s nerostnými surovinami z oblastí konfliktů. Tyto nerostné suroviny, potenciálně přítomné ve spotřebitelských výrobcích, spojují spotřebitele s konflikty mimo Unii. Spotřebitelé jsou tak nepřímo spojeni s konflikty, které mají vážné dopady na lidská práva, zejména na práva žen, neboť ozbrojené skupiny často používají hromadné znásilňování jako záměrnou strategii k zastrašování a ovládání místního obyvatelstva za účelem ochrany svých zájmů. Z tohoto důvodu občané Unie požadovali, zejména prostřednictvím petic, aby Komise Evropskému parlamentu a Radě předložila návrh právního předpisu zakládajícího odpovědnost hospodářských subjektů podle příslušných pokynů vytvořených OSN a OECD.

(11)

V kontextu tohoto nařízení a v souladu s pokyny OECD pro náležitou péči je náležitá péče v dodavatelském řetězci soustavným, proaktivním a reaktivním procesem, jehož prostřednictvím hospodářské subjekty monitorují a spravují svůj nákup a prodej s cílem zajistit, aby nepřispívaly ke vzniku či prohlubování konfliktů nebo jejich nepříznivých dopadů.

(12)

Audit postupů, které hospodářský subjekt zavedl pro náležitou péči v dodavatelském řetězci, provedený třetí stranou zajišťuje důvěryhodnost, což je přínosné pro hospodářské subjekty v povýrobní části dodavatelského řetězce a přispívá ke zlepšení postupů náležité péče v předvýrobní části dodavatelského řetězce.

(13)

Veřejné informování hospodářským subjektem o jeho politikách a postupech náležité péče v dodavatelském řetězci zajišťuje nezbytnou transparentnost, která vytváří důvěru veřejnosti v opatření, která hospodářské subjekty provádějí.

(14)

Unijním dovozcům zůstává individuální odpovědnost za dodržování povinností náležité péče stanovených tímto nařízením. K dosažení cílů tohoto nařízení by však mohlo přispět mnoho stávajících a budoucích systémů náležité péče v dodavatelském řetězci (dále jen „systémy náležité péče“). Již existují systémy náležité péče, jejichž cílem je přerušit vztah mezi konfliktem a získáváním cínu, tantalu, wolframu a zlata. Tyto systémy využívají nezávislé audity prováděné třetí stranou k certifikaci subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které mají zavedeny systémy zaměřené na zodpovědné získávání nerostných surovin. Mělo by být možné uznat tyto systémy v rámci systému Unie pro náležitou péči v dodavatelském řetězci (dále jen „systém Unie“). Metodika a kritéria pro uznání těchto systémů za rovnocenné požadavkům tohoto nařízení by měly být stanoveny v aktu v přenesené pravomoci s cílem umožnit soulad s tímto nařízením jednotlivým hospodářským subjektům, jež jsou členy těchto systémů, a předejít dvojímu provádění auditu. Tyto systémy by měly zahrnovat společné zásady náležité péče, zajišťovat, aby byly požadavky v souladu se specifickými doporučeními pokynů OECD pro náležitou péči, a splňovat procedurální požadavky, k nimž patří zapojení zúčastněných stran, mechanismy pro stížnosti a schopnost reagovat.

(15)

Hospodářské subjekty Unie vyjádřily při veřejných konzultacích svůj zájem o zodpovědné získávání nerostných surovin a poskytly informace o stávajících systémech náležité péče navržených v zájmu splnění jejich cílů v oblasti sociální odpovědnosti podniků, požadavků zákazníků nebo v zájmu zabezpečení jejich dodávek. Hospodářské subjekty Unie nicméně oznámily rovněž řadu obtíží a praktických problémů při uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci způsobených rozsáhlostí a složitostí celosvětových dodavatelských řetězců zahrnujících velký počet hospodářských subjektů, které často nemají dostatečné povědomí nebo jsou z etického hlediska neuvědomělé. Komise by měla přezkoumat náklady spojené se zodpovědným získáváním a s prováděním auditů třetí stranou, administrativní důsledky takového získávání a provádění auditů a jejich možný dopad na konkurenceschopnost, zejména konkurenceschopnost malých a středních podniků, a měla by o svých zjištěních podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Komise by měla za účelem provádění tohoto nařízení zajistit, že mikropodnikům, malým a středním podnikům bude poskytnuta náležitá technická pomoc, a usnadnit výměnu informací. Mikropodniky, malé a střední podniky se sídlem v Unii, které dovážejí nerostné suroviny a kovy, by proto měly mít možnost využívat programu COSME zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 (4).

(16)

Subjekty zabývající se tavením a rafinací jsou důležitou součástí světových dodavatelských řetězců nerostných surovin, neboť jsou obvykle posledním článkem, kde může být náležitá péče účinně zajištěna prostřednictvím shromažďování, poskytování a ověřování informací týkajících se původu nerostných surovin a řetězce kontroly. Po této zpracovatelské fázi je zpětné vysledování původu nerostů často považováno za neproveditelné. Totéž platí pro recyklované kovy, které prošly ještě dalšími kroky při zpracování. Unijní seznam celosvětových zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací by proto mohl hospodářským subjektům v povýrobní části poskytnout transparentnost a jistotu, pokud jde o postupy náležité péče v dodavatelském řetězci. V souladu s pokyny OECD pro náležitou péči by hospodářské subjekty v předvýrobní části dodavatelského řetězce, jako jsou subjekty zabývající se tavením a rafinací, měly být předmětem nezávislého auditu prováděného třetí stranou zaměřeného na jejich postupy náležité péče v dodavatelském řetězci, a to za účelem jejich zařazení na seznam celosvětových zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací.

(17)

Je nezbytné, aby unijní dovozci nerostných surovin a kovů, na které se vztahuje toto nařízení, splňovali jeho ustanovení, včetně unijních subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které dovážejí a zpracovávají nerostné suroviny a jejich koncentráty.

(18)

Aby bylo zajištěno řádné fungování systému Unie a zároveň bylo zaručeno, že velká většina nerostných surovin a kovů, na které se vztahuje toto nařízení a které jsou dováženy do Unie, splňuje jeho požadavky, nemělo by toto nařízení platit v situacích, kdy jsou roční objemy dovozu unijních dovozců u každé příslušné nerostné suroviny nebo každého příslušného kovu nižší, než jsou prahové hodnoty objemu uvedené v příloze I tohoto nařízení.

(19)

Aby bylo zajištěno řádné fungování systému Unie a usnadněno posuzování systémů náležité péče, které mohou být podle tohoto nařízení uznány, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy I tohoto nařízení stanovováním a úpravou prahových hodnot objemu nerostných surovin a kovů a o určení metodiky a kritérií, jimiž je nutné se při tomto posuzování řídit a které budou v tomto ohledu odrážet činnost OECD. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na schůze skupin odborníků Komise, které se vypracováním aktů v přenesené pravomoci zabývají.

(20)

Příslušné orgány členských států by měly být odpovědné za zajištění jednotného dodržování tohoto nařízení ze strany unijních dovozců nerostných surovin a kovů, na které se toto nařízení vztahuje, a to prostřednictvím vhodných následných kontrol. Záznamy o takovýchto kontrolách by se měly uchovávat nejméně pět let. Členské státy by měly mít povinnost stanovit pravidla vztahující se na porušování tohoto nařízení.

(21)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Prováděcí pravomoci týkající se uznání systémů náležité péče za rovnocenné, odejmutí uznání rovnocennosti v případě nedostatků, jakož i vytvoření seznamu celosvětových zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (6). S ohledem na povahu těchto prováděcích aktů a vzhledem k omezené diskreční pravomoci Komise, přičemž by tyto akty měly vycházet z metodologie a kritérií, které mají být přijaty prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci týkajících se uznávání systémů náležité péče Komisí, se za vhodný postup pro přijímání těchto prováděcích aktů považuje poradní postup.

(22)

Pro zajištění účinného provádění tohoto nařízení by mělo být stanoveno přechodné období s cílem umožnit mimo jiné členským státům zřídit příslušné orgány, Komisi uznat systémy náležité péče a hospodářským subjektům obeznámit se se svými povinnostmi podle tohoto nařízení.

(23)

Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku by měli pravidelně přezkoumávat svou finanční pomoc a politické závazky vůči oblastem postiženým konfliktem a vysoce rizikovým oblastem, kde se těží cín, tantal, wolfram a zlato, zejména v oblasti afrických Velkých jezer, s cílem zajistit soudržnost politik a podnítit a posílit dodržování zásad řádné správy, právního státu a etické těžby.

(24)

Komise by měla pravidelně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávy o účinnosti systému Unie stanoveného tímto nařízením. Do 1. ledna 2023 a poté každé tři roky by měla Komise přezkoumat fungování a účinnost systému Unie a jeho skutečný dopad, pokud jde o podporu zodpovědného získávání nerostných surovin, na které se vztahuje toto nařízení, z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí, i jeho vliv na hospodářské subjekty Unie, včetně malých a středních podniků, a podat zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Tyto zprávy mohou být případně doplněny o příslušné legislativní návrhy, které mohou obsahovat další závazná opatření.

(25)

Ve společném sdělení ze dne 5. března 2014 nazvaném Zodpovědné získávání nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí – úsilí o vytvoření integrovaného přístupu EU (společné sdělení ze dne 5. března 2014) se Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zavázaly k provádění doprovodných opatření vedoucích k integrovanému přístupu Unie k zodpovědnému získávání surovin souběžně s tímto nařízením, a to nejen s cílem dosáhnout vysoké míry účasti hospodářských subjektů na systému Unie stanoveném v tomto nařízení, ale i zajistit zaujetí celosvětového, soudržného a komplexního přístupu na podporu zodpovědného získávání surovin z oblastí postižených konfliktem a z vysoce rizikových oblastí.

(26)

Prevence využívání zisků z obchodu s nerostnými surovinami a kovy k financování ozbrojených konfliktů založená na náležité péči a transparentnosti podpoří řádnou správu věcí veřejných a udržitelný hospodářský rozvoj. Toto nařízení se proto kromě své hlavní oblasti působnosti, která patří do společné obchodní politiky Unie, vztahuje i na aspekty spadající do politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se zřizuje systém Unie pro náležitou péči v dodavatelském řetězci s cílem omezit možnosti ozbrojených skupin a bezpečnostních sil podílet se na obchodu s cínem, tantalem, wolframem, jejich rudami a zlatem. Účelem tohoto nařízení je zajištění transparentnosti a jistoty, pokud jde o dodavatelské postupy unijních dovozců a subjektů zabývajících se tavením a rafinací, kteří získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí.

2.   Toto nařízení stanoví povinnost týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce nerostů nebo kovů sestávajících z cínu, tantalu, wolframu nebo zlata, nebo tyto prvky obsahujících, jak je stanoveno v příloze I.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na unijní dovozce nerostných surovin nebo kovů, pokud je jejich roční objem dovozu každé dotčené nerostné suroviny nebo každého dotčeného kovu nižší než prahové hodnoty objemu stanovené v příloze I.

Všechny prahové hodnoty objemu jsou stanoveny tak, aby valná většina, nejméně však 95 % celkového objemu dováženého do Unie u každé nerostné suroviny a každého kovu podle kódu kombinované nomenklatury podléhala povinnostem pro unijní dovozce stanoveným v tomto nařízení.

4.   Komise přijme v souladu s články 18 a 19 akt v přenesené pravomoci, a to do 1. dubna 2020, pokud je to proveditelné, nejpozději však do 1. července 2020, za účelem změny přílohy I tak, že stanoví prahové hodnoty objemu pro tantalové či niobové rudy a koncentráty, zlaté rudy a koncentráty, oxidy a hydroxidy cínu, tantaláty a karbidy tantalu.

5.   Komise je zmocněna přijímat v souladu s články 18 a 19 akty v přenesené pravomoci za účelem změny stávajících prahových hodnot uvedených v příloze I každé tři roky ode dne 1. ledna 2021.

6.   S výjimkou čl. 7 odst. 4 se toto nařízení nepoužije na recyklované kovy.

7.   Toto nařízení se nepoužije na zásoby, v jejichž případě unijní dovozce prokáže, že tyto zásoby byly ve své stávající podobě uskladněny k ověřitelnému datu před 1. únorem 2013.

8.   Toto nařízení se použije na nerostné suroviny a kovy uvedené v příloze I, jež jsou získávány jako vedlejší produkty podle definice v čl. 2 písm. t).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„nerostnými surovinami“, jak je uvedeno v části A přílohy I:

rudy a koncentráty obsahující cín, tantal nebo wolfram a

zlato;

b)

„kovy“ kovy, které sestávají z cínu, tantalu, wolframu nebo zlata, nebo tyto prvky obsahují, jak je uvedeno v části B přílohy I;

c)

„dodavatelským řetězcem nerostných surovin“ systém zahrnující činnosti, organizace, zainteresované subjekty, technologie, informace, zdroje a služby související s přemísťováním a zpracováním nerostných surovin, a to počínaje místem těžby a konče jejich začleněním do konečného výrobku;

d)

„náležitou péčí v dodavatelském řetězci“ povinnosti unijních dovozců cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata související s jejich systémy řízení, řízením rizik, audity prováděnými nezávislou třetí stranou a poskytováním informací s cílem zjistit a řešit skutečná a potenciální rizika spojená s oblastmi postiženými konfliktem a vysoce rizikovými oblastmi, aby předešli negativním dopadům souvisejícím s jejich činnostmi, které se týkají získávání nerostných surovin, nebo je zmírnili;

e)

„systémem zpětné vysledovatelnosti řetězce kontroly nebo dodavatelského řetězce“ záznam sledu hospodářských subjektů, které mají nerostné suroviny a kovy v držení v průběhu jejich pohybu v dodavatelském řetězci;

f)

„oblastmi postiženými konfliktem či vysoce rizikovými oblastmi“ oblasti, v nichž probíhá ozbrojený konflikt či přetrvává nestabilita po ukončení konfliktu, jakož i oblasti, ve kterých je státní správa a bezpečnost slabá nebo neexistuje, jak je tomu v případě zhroucených států, a oblasti, ve kterých dochází k všeobecně rozšířenému a systematickému porušování mezinárodního práva, včetně porušování lidských práv;

g)

„ozbrojenými skupinami a bezpečnostními silami“ skupiny uvedené v příloze II pokynů OECD pro náležitou péči;

h)

„subjektem zabývajícím se tavením a rafinací“ každá fyzická nebo právnická osoba, která vykonává metody těžební metalurgie zahrnující zpracovatelské postupy, jejichž cílem je z nerostné suroviny vyprodukovat kov;

i)

„celosvětovými zodpovědnými subjekty zabývajícími se tavením a rafinací“ subjekty zabývající se tavením a rafinací usazené v Unii nebo mimo ni, u nichž se má za to, že splňují požadavky tohoto nařízení;

j)

„předvýrobní částí“ část dodavatelského řetězce nerostných surovin od místa těžby po subjekty zabývající se tavením a rafinací včetně;

k)

„povýrobní částí“ část dodavatelského řetězce kovů navazující na subjekty zabývající se tavením a rafinací po konečný výrobek;

l)

„unijním dovozcem“ každá fyzická nebo právnická osoba, která deklaruje nerostné suroviny nebo kovy, za účelem jejich propuštění do volného oběhu ve smyslu článku 201 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (7), či jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jejímž jménem je toto prohlášení učiněno, jak je uvedeno v datových prvcích 3/15 a 3/16 v souladu s přílohou B nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (8);

m)

„systémem náležité péče v dodavatelském řetězci“ či „systémem náležité péče“ kombinace dobrovolných postupů, nástrojů a mechanismů náležité péče v dodavatelském řetězci, včetně auditů prováděných nezávislou třetí stranou, které vyvíjejí a kontrolují vlády, průmyslová sdružení či uskupení zainteresovaných organizací;

n)

„příslušnými orgány členských států“ orgány určené členskými státy v souladu s článkem 10, jež mají odborné znalosti, pokud jde o suroviny, průmyslové postupy a audit;

o)

„pokyny OECD pro náležitou péči“ Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (druhé vydání, OECD 2013), včetně všech příloh a dodatků;

p)

„mechanismem pro stížnosti“ mechanismus včasného varování před riziky, který libovolným zainteresovaným subjektům, včetně oznamovatelů, umožní, aby vyjádřili obavy ohledně okolností těžby nerostných surovin, obchodování a nakládání s nimi a okolností jejich vývozu v oblastech postižených konfliktem či vysoce rizikových oblastech;

q)

„modelovou politikou dodavatelského řetězce“ politika dodavatelského řetězce odpovídající příloze II pokynů OECD pro náležitou péči, v níž jsou shrnuty závažné nepříznivé dopady, které mohou být spojeny s těžbou nerostných surovin, obchodováním a nakládáním s nimi a s vývozem nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí;

r)

„plánem řízení rizik“ písemný dokument unijního dovozce, který vznikl v reakci na zjištěná rizika v dodavatelském řetězci, vycházející z přílohy III pokynů OECD pro náležitou péči;

s)

„recyklovanými kovy“ regenerované výrobky pro konečné uživatele, regenerované pospotřební výrobky nebo zpracovaný kovový šrot vznikající při výrobě produktů; zahrnuty jsou nepotřebné, zastaralé, vadné a odpadní kovové materiály, které obsahují rafinované nebo zpracované kovy vhodné k recyklaci při výrobě cínu, tantalu, wolframu nebo zlata. Pro účely této definice se za recyklované kovy nepovažují částečně zpracované či nezpracované nerostné suroviny ani vedlejší produkty získané z jiné rudy;

t)

„vedlejším produktem“ nerostné suroviny nebo kovy, na které se vztahuje toto nařízení, jež byly získány zpracováním nerostné suroviny nebo kovu, na které se toto nařízení nevztahuje, a jež by nebyly získány, aniž by byla zpracována primární nerostná surovina nebo kov, na které se toto nařízení nevztahuje;

u)

„ověřitelným datem“ datum, které je možné ověřit kontrolou skutečných datovacích razítek na produktech či inventárních soupisů.

Článek 3

Dodržování povinností náležité péče v dodavatelském řetězci ze strany unijních dovozců

1.   Unijní dovozci nerostných surovin nebo kovů dodržují povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci stanovené v tomto nařízení a uchovávají dokumentaci, která tuto skutečnost potvrzuje, včetně výsledků nezávislých auditů provedených třetí stranou.

2.   Příslušné orgány členských států jsou odpovědné za provádění vhodných následných kontrol podle článku 11.

3.   V souladu s čl. 8 odst. 1 mohou zúčastněné strany předložit Komisi k uznání systémy náležité péče v dodavatelském řetězci, aby se usnadnilo dodržování příslušných požadavků uvedených v článcích 4 až 7 ze strany unijních dovozců.

Článek 4

Povinnosti související se systémem řízení

Unijní dovozci nerostných surovin nebo kovů:

a)

přijmou svou politiku pro dodavatelský řetězec nerostných surovin a kovů potenciálně pocházejících z oblastí postižených konfliktem nebo vysoce rizikových oblastí a dodavatelům a veřejnosti jasně sdělí aktuální informace o této politice;

b)

zapracují do své politiky pro dodavatelský řetězec normy pro provádění náležité péče v dodavatelském řetězci, které odpovídají normám stanoveným v modelové politice dodavatelského řetězce v příloze II pokynů OECD pro náležitou péči;

c)

provedou strukturalizaci svých vnitřních systémů řízení s cílem podpořit náležitou péči v dodavatelském řetězci, a to tak, že vyšší vedoucí pracovníky, není-li unijní dovozce fyzickou osobou, pověří dohledem nad postupy náležité péče v dodavatelském řetězci, a také tím, aby vedli záznamy o těchto systémech po dobu nejméně pěti let;

d)

posílí svou spolupráci s dodavateli začleněním své politiky dodavatelského řetězce do smluv a dohod s dodavateli v souladu s přílohou II pokynů OECD pro náležitou péči;

e)

vytvoří mechanismus pro stížnosti jako systém včasného varování před riziky nebo takový mechanismus zajistí prostřednictvím dohody o spolupráci s jinými hospodářskými subjekty nebo organizacemi nebo usnadněním využívání externího odborníka nebo subjektu, jako například veřejného ochránce práv;

f)

provozují v souvislosti s nerostnými surovinami systém zpětné vysledovatelnosti řetězce kontroly nebo dodavatelského řetězce, který prostřednictvím dokumentace poskytuje tyto informace:

i)

popis nerostné suroviny, včetně jejího obchodního názvu a typu,

ii)

jméno a adresu dodavatele unijního dovozce,

iii)

zemi původu nerostných surovin,

iv)

data a objemy těžby vyjádřené objemově nebo hmotnostně, jsou-li tyto údaje k dispozici,

v)

pokud nerostné suroviny pocházejí z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí nebo pokud unijní dovozce zjistil jiná rizika v dodavatelském řetězci uvedená v pokynech OECD pro náležitou péči, doplňující informace v souladu se specifickými doporučeními pro hospodářské subjekty v předvýrobní části dodavatelského řetězce, jak je stanoveno v pokynech OECD pro náležitou péči, jako například údaje o dolu původu nerostných surovin, údaje o lokalitách, kde byly nerostné suroviny konsolidovány, obchodovány a zpracovány, a údaje o zaplacených daních, poplatcích a licenčních poplatcích;

g)

provozují v souvislosti s kovy systém zpětné vysledovatelnosti řetězce kontroly nebo dodavatelského řetězce, který prostřednictvím dokumentace poskytuje tyto informace:

i)

popis kovu, včetně jeho obchodního názvu a typu,

ii)

jméno a adresu dodavatele unijního dovozce,

iii)

jméno a adresu subjektů zabývajících se tavením a rafinací v rámci dodavatelského řetězce unijního dovozce,

iv)

záznamy ze zpráv o auditech provedených třetí stranou u subjektů zabývajících se tavením a rafinací, jsou-li k dispozici, nebo důkaz o shodě se systémem náležité péče v dodavatelském řetězci uznaným Komisí podle článku 8,

v)

nejsou-li záznamy podle bodu iv) k dispozici:

země původu nerostných surovin v dodavatelském řetězci subjektů zabývajících se tavením a rafinací,

pokud kovy vznikly z nerostných surovin pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí nebo pokud unijní dovozce zjistil jiná rizika v dodavatelském řetězci uvedená v pokynech OECD pro náležitou péči, doplňující informace v souladu se specifickými doporučeními pro hospodářské subjekty v povýrobní části dodavatelského řetězce, jak je stanoveno v těchto pokynech;

h)

pokud jde o vedlejší produkty, poskytují informace doložené dokumentací, a to od okamžiku vzniku těchto vedlejších produktů, to jest od okamžiku, kdy je vedlejší produkt poprvé oddělen od své primární nerostné suroviny nebo kovu, na které se toto nařízení nevztahuje.

Článek 5

Povinnosti vyplývající z řízení rizik

1.   Unijní dovozci nerostných surovin:

a)

na základě informací poskytnutých podle článku 4 určí a posoudí rizika nepříznivých dopadů ve svém dodavatelském řetězci nerostných surovin, a to podle norem své politiky dodavatelského řetězce, v souladu s přílohou II a doporučeními týkajícími se náležité péče obsaženými v pokynech OECD pro náležitou péči;

b)

provádějí strategii pro řešení zjištěných rizik navrženou tak, aby zabránila negativním dopadům nebo je zmírnila, a to prostřednictvím:

i)

oznámení závěrů posouzení rizik dodavatelského řetězce vedoucím pracovníkům, kteří k tomu byli určeni, není-li unijní dovozce fyzickou osobou,

ii)

přijetí opatření k řízení rizik v souladu s přílohou II a doporučeními pro náležitou péči obsaženými v pokynech OECD pro náležitou péči, s přihlédnutím ke své schopnosti ovlivňovat, a v případě nutnosti podniknout kroky s cílem vyvinout tlak na dodavatele, kteří mohou nejúčinněji zabránit zjištěnému riziku nebo je zmírnit, a to tak, aby bylo možné:

pokračovat v obchodování a současně vyvíjet měřitelné úsilí o zmírnění rizik,

dočasně pozastavit obchodování a současně pokračovat ve stávajícím měřitelném úsilí o zmírnění rizik nebo

ukončit spolupráci s dodavatelem, pokud úsilí o zmírnění rizik nepřinese žádoucí výsledek,

iii)

provedení plánu řízení rizik, monitorování a sledování provádění úsilí o zmírnění rizik, poskytování příslušných informací vyšším vedoucím pracovníkům, kteří k tomu byli určeni, není-li unijní dovozce fyzickou osobou, a zvážení pozastavení nebo ukončení spolupráce s dodavatelem, pokud úsilí o zmírnění rizik nepřinese žádoucí výsledek,

iv)

provedení dodatečného posouzení skutečností a rizik, a to v případě rizik, která vyžadují zmírnění, nebo pokud se změní situace.

2.   Pokud unijní dovozce nerostných surovin vyvíjí úsilí o zmírnění rizik a současně pokračuje v obchodování nebo obchodování dočasně pozastaví, zkonzultuje dodavatele a dotčené zúčastněné subjekty, včetně místních a ústředních vládních orgánů, mezinárodních organizací nebo organizací občanské společnosti a dotčených třetích stran, a dohodne se na strategii pro měřitelné zmírnění rizika v plánu řízení rizik.

3.   Pro účely navržení strategií pro zmírnění v plánu řízení rizik zaměřených na konflikty a vysoká rizika využívají unijní dovozci nerostných surovin opatření a ukazatele uvedené v příloze III pokynů OECD pro náležitou péči a zaznamenávají postup zlepšování.

4.   Unijní dovozci kovů v souladu s přílohou II pokynů OECD pro náležitou péči a se specifickými doporučeními stanovenými v těchto pokynech určí a posoudí rizika ve svém dodavatelském řetězci, a to na základě dostupných zpráv o auditu subjektů zabývajících se tavením a rafinací v tomto dodavatelském řetězci, vyhotovených třetí stranou, a případným posouzením postupů náležité péče těchto subjektů. Tyto zprávy o auditu odpovídají čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení. Pokud unijní dovozci kovů takovéto zprávy o auditu subjektů zabývajících se tavením a rafinací v jejich dodavatelském řetězci nemají, určí a posoudí rizika ve svém dodavatelském řetězci v rámci svého vlastního systému řízení rizik. V těchto případech provedou unijní dovozci kovů audity vlastní náležité péče v dodavatelském řetězci prostřednictvím nezávislé třetí strany v souladu s článkem 6 tohoto nařízení.

5.   Nejsou-li fyzickými osobami, oznámí unijní dovozci kovů závěry posouzení rizik uvedeného v odstavci 4 svým vyšším vedoucím pracovníkům, kteří k tomu byli určeni, a provedou strategii pro řešení zjištěných problémů navrženou tak, aby zabránila negativním dopadům nebo je zmírnila, a to v souladu s přílohou II pokynů OECD pro náležitou péči a se specifickými doporučeními stanovenými v těchto pokynech.

Článek 6

Povinnosti týkající se auditu provedeného třetí stranou

1.   Unijní dovozci nerostných surovin nebo kovů provádí audity prostřednictvím nezávislé třetí strany (dále jen „audit provedený třetí stranou“).

Audit provedený třetí stranou:

a)

zahrnuje ve svém rozsahu všechny činnosti, postupy a systémy unijního dovozce používané k výkonu náležité péče v dodavatelském řetězci ve vztahu k nerostným surovinám nebo kovům, včetně systému řízení a řízení rizik unijního dovozce a poskytování informací z jeho strany v souladu s články 4, 5 a 7;

b)

má za cíl posouzení souladu postupů náležité péče unijního dovozce v dodavatelském řetězci s články 4, 5 a 7;

c)

formuluje doporučení určená unijnímu dovozci ke zlepšení jeho postupů náležité péče v dodavatelském řetězci a

d)

dodržuje auditní zásady nezávislosti, povolanosti a odpovědnosti, jak je uvedeno v pokynech OECD pro náležitou péči.

2.   Unijní dovozci kovů jsou osvobozeni od povinnosti provádět audity prostřednictvím třetí strany podle odstavce 1, pokud předloží věcné důkazy, včetně zpráv o auditu provedeném třetí stranou, které prokazují, že všechny subjekty v jejich dodavatelském řetězci zabývající se tavením a rafinací dodržují toto nařízení.

Požadavek předložit věcné důkazy se považuje za splněný, pokud unijní dovozci kovů prokáží, že jsou zásobováni výlučně subjekty zabývajícími se tavením a rafinací uvedenými na seznamu Komise podle článku 9.

Článek 7

Povinnost poskytovat informace

1.   Unijní dovozci nerostných surovin nebo kovů poskytnou příslušným orgánům členských států zprávy o jakémkoliv auditu provedeném třetí stranou v souladu s článkem 6 nebo důkaz o souladu se systémem náležité péče v dodavatelském řetězci uznaným Komisí podle článku 8.

2.   Unijní dovozci nerostných surovin nebo kovů poskytnou subjektům v povýrobní části svého dodavatelského řetězce, které nakupují přímo od nich, všechny informace získané a uchovávané podle jejich postupů náležité péče v dodavatelském řetězci, při řádném zohlednění obchodního tajemství a jiných otázek týkajících se hospodářské soutěže.

3.   Unijní dovozci nerostných surovin nebo kovů každoročně zveřejňují v co největším rozsahu, a to i prostřednictvím internetu, informace o svých politikách pro náležitou péči v dodavatelském řetězci a postupech pro zodpovědné získávání nerostných surovin a kovů. Tyto zprávy uvádí opatření přijatá k plnění povinností, pokud jde o jejich systém řízení podle článku 4 a jejich řízení rizik podle článku 5, a obsahují také souhrnnou zprávu o auditech provedených třetí stranou, včetně jména auditora, při náležitém zohlednění obchodního tajemství a jiných otázek týkajících se hospodářské soutěže.

4.   Pokud unijní dovozce dospěje k důvodnému závěru, že kovy jsou získávány pouze z recyklovaných zdrojů nebo kovového šrotu, musí s řádným přihlédnutím k obchodnímu tajemství a dalším otázkám hospodářské soutěže:

a)

svůj závěr zveřejnit a

b)

přiměřeným způsobem popsat opatření náležité péče v dodavatelském řetězci, na jejichž základě k tomuto závěru dospěl.

Článek 8

Uznání systémů náležité péče v dodavatelském řetězci

1.   Vlády, průmyslová sdružení a uskupení zainteresovaných organizací, které mají zavedeny systémy náležité péče (dále jen „vlastníci systému“), mohou požádat Komisi, aby uznala jejich systémy náležité péče v dodavatelském řetězci, které vytvořily a na něž dohlížejí. Tyto žádosti musí být podloženy přiměřenými důkazy a informacemi.

2.   Komise přijme v souladu s článkem 19 akty v přenesené pravomoci, kterými doplní toto nařízení a stanoví metodiku a kritéria umožňující jí posoudit, zda systémy náležité péče v dodavatelském řetězci usnadňují hospodářským subjektům plnění požadavků tohoto nařízení, a na jejichž základě bude moci tyto systémy uznávat.

3.   Pokud Komise na základě důkazů a informací poskytnutých podle odstavce 1 a v souladu s metodikou a kritérii pro uznávání stanovenými podle odstavce 2 rozhodne, že systém náležité péče v dodavatelském řetězci, který unijní dovozce nerostných surovin či kovů účinně uplatňuje, umožňuje tomuto dovozci dodržovat toto nařízení, přijme prováděcí akt, kterým tento systém uzná za rovnocenný požadavkům tohoto nařízení. Sekretariát OECD je případně konzultován před přijetím těchto prováděcích aktů.

Při rozhodování o tom, zda systém náležité péče uzná, zohlední Komise různou praxi v odvětví, kterou tento systém pokrývá, a rovněž přístup založený na posouzení rizik a metodu, které tento systém používá k určení oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí, a seznam jejich výsledků. Vlastník systému tento seznam výsledků zveřejní.

Prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se přijímají poradním postupem podle čl. 15 odst. 2.

4.   V případě potřeby Komise rovněž pravidelně ověřuje, zda uznané systémy náležité péče v dodavatelském řetězci nadále splňují kritéria, která vedla k rozhodnutí o uznání rovnocennosti přijatému podle odstavce 3.

5.   Vlastník systému náležité péče v dodavatelském řetězci, který byl v souladu s odstavcem 3 uznán za rovnocenný, uvědomí neprodleně Komisi o jakýchkoli změnách nebo aktualizacích tohoto systému.

6.   Existují-li důkazy o tom, že hospodářské subjekty uplatňující systém uznaný v souladu s odstavcem 3 neplní podmínky tohoto nařízení, prošetří Komise po konzultaci s vlastníkem tohoto uznaného systému, zda tyto případy poukazují na nedostatky systému.

7.   Pokud Komise zjistí, že došlo k porušení tohoto nařízení nebo že má uznaný systém náležité péče v dodavatelském řetězci nedostatky, může vlastníkovi systému poskytnout vhodnou dobu na přijetí nápravných opatření.

Pokud vlastník systému nepřijme nezbytná nápravná opatření nebo je odmítne přijmout a pokud Komise rozhodne, že porušení nařízení či nedostatky systému uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce neumožňují unijnímu dovozci, který dotčený systém uplatňuje, dodržovat toto nařízení, či pokud opakované či závažné případy nedodržování povinností ze strany hospodářských subjektů uplatňujících dotčený systém souvisejí s nedostatky tohoto systému, přijme Komise v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2 prováděcí akt, kterým odejme uznání rovnocennosti.

8.   Komise vytvoří a aktualizuje registr uznaných systémů náležité péče v dodavatelském řetězci. Tento registr je zveřejněn na internetu.

Článek 9

Seznam celosvětových zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací

1.   Komise přijme prováděcí akty, kterými vytvoří nebo změní seznam s názvy a adresami celosvětových zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací.

Tento seznam je vypracován s ohledem na celosvětové zodpovědné subjekty zabývající se tavením a rafinací, na něž se vztahují systémy náležité péče v dodavatelském řetězci uznané Komisí podle článku 8, a na informace poskytnuté členskými státy podle čl. 17 odst. 1.

2.   Komise vynaloží své nejlepší úsilí k tomu, aby určila ty subjekty zabývající se tavením a rafinací zařazené na seznam uvedený v odstavci 1 tohoto článku, které, alespoň částečně, získávají nerostné suroviny z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí, přičemž vychází zejména z informací poskytnutých vlastníky systémů náležité péče v dodavatelském řetězci uznaných podle článku 8.

3.   Komise vytvoří nebo změní seznam podle šablony uvedené v příloze II a v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2. Před přijetím tohoto seznamu je v případě potřeby konzultován sekretariát OECD.

4.   Komise prostřednictvím prováděcího aktu odstraní ze seznamu názvy a adresy subjektů zabývajících se tavením a rafinací, které na základě informací obdržených podle článku 8 a čl. 17 odst. 1 již nejsou považovány za zodpovědné. Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem uvedeným v čl. 15 odst. 2.

5.   Komise včas aktualizuje a zveřejňuje, a to i na internetu, informace uvedené na seznamu celosvětových zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací.

Článek 10

Příslušné orgány členských států

1.   Každý členský stát určí jeden či několik příslušných orgánů odpovědných za uplatňování tohoto nařízení.

Členské státy oznámí Komisi do 9. prosince 2017 názvy a adresy příslušných orgánů. Členské státy sdělí Komisi všechny změny názvů a adres příslušných orgánů.

2.   Komise za použití šablony uvedené v příloze III zveřejní, a to i na internetu, seznam příslušných orgánů. Komise tento seznam pravidelně aktualizuje.

3.   Příslušné orgány členských států odpovídají za zajištění jednotného a účinného provádění tohoto nařízení v celé Unii.

Článek 11

Následné kontroly týkající se unijních dovozců

1.   Příslušné orgány členských států odpovídají za provádění vhodných následných kontrol s cílem zajistit, aby unijní dovozci nerostných surovin nebo kovů dodržovali povinnosti stanovené v článcích 4 až 7.

2.   Následné kontroly uvedené v odstavci 1 se provádějí na základě přístupu založeného na posouzení rizik, jakož i v případech, kdy příslušný orgán má k dispozici významné informace, včetně opodstatněných obav vyjádřených třetími stranami, týkající se dodržování tohoto nařízení ze strany unijního dovozce.

3.   Následné kontroly uvedené v odstavci 1 mimo jiné zahrnují:

a)

přezkoumání provádění povinností unijního dovozce týkajících se náležité péče v dodavatelském řetězci, které jsou stanoveny v tomto nařízení, včetně systému řízení, řízení rizik, auditu provedeného třetí stranou a poskytování informací;

b)

prověření dokumentace a záznamů, které prokazují řádné dodržování povinností uvedených v písmenu a);

c)

přezkoumání povinností v oblasti auditu v souladu s oblastí působnosti, cíli a zásadami stanovenými v článku 6.

Následné kontroly uvedené v odstavci 1 by měly zahrnovat inspekce na místě, a to i v prostorách unijního dovozce.

4.   Unijní dovozci poskytnou veškerou pomoc nezbytnou pro snazší provádění následných kontrol uvedených v odstavci 1, zejména pokud jde o přístup do jejich prostor a předkládání dokumentace a záznamů.

5.   V zájmu jasného vymezení úkolů a zajištění soudržnosti opatření příslušných orgánů členských států vypracuje Komise nezávazné pokyny v podobě příručky, v níž popíše kroky, které mají být příslušnými orgány členských států provádějícími následné kontroly uvedené v odstavci 1 provedeny. Součástí těchto pokynů jsou případně šablony dokumentů usnadňující provádění tohoto nařízení.

Článek 12

Záznamy o následných kontrolách unijních dovozců

Příslušné orgány členských států uchovávají záznamy o následných kontrolách uvedených v čl. 11 odst. 1 s uvedením zejména jejich povahy a výsledků, včetně záznamů o uložení povinnosti zavést nápravná opatření podle čl. 16 odst. 3.

Záznamy o následných kontrolách uvedených v čl. 11 odst. 1 se uchovávají nejméně po dobu pěti let.

Článek 13

Spolupráce a výměna informací

1.   Příslušné orgány členského státu si vyměňují informace, a to i se svými celními orgány, týkající se záležitostí souvisejících s náležitou péčí v dodavatelském řetězci a prováděnými následnými kontrolami.

2.   Příslušné orgány členského státu si s příslušnými orgány jiných členských států a s Komisí vyměňují informace o nedostatcích zjištěných následnými kontrolami uvedenými v čl. 11 odst. 1 a o pravidlech týkajících se porušení povinností podle článku 16.

3.   Spolupráce podle odstavců 1 a 2 musí být plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10), pokud jde o ochranu údajů, a s nařízením (EU) č. 952/2013, pokud jde o zpřístupnění důvěrných informací.

Článek 14

Pokyny

1.   V zájmu zajištění přehlednosti, jistoty a jednotnosti praxe užívané hospodářskými subjekty, zejména malými a středními podniky, vypracuje Komise na základě konzultace s Evropskou službou pro vnější činnost a OECD nezávazné pokyny v podobě příručky pro hospodářské subjekty, v níž bude vysvětleno, jak nejlépe uplatňovat kritéria pro určení oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Tato příručka musí vycházet z definice oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí stanovené v čl. 2 písm. f) tohoto nařízení a zohlední pokyny OECD pro náležitou péči v této oblasti, včetně dalších rizik v rámci dodavatelského řetězce, která jsou varovným signálem definovaným v dodatcích k těmto pokynům.

2.   Komise si vyžádá externí posudek, který poskytne orientační, demonstrativní a pravidelně aktualizovaný seznam oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí. Tento seznam vychází z analýzy příručky uvedené v odstavci 1 vypracované externími odborníky a z existujících informací získaných mimo jiné od akademické obce a systémů náležité péče v dodavatelském řetězci. Unijní dovozci, kteří své zdroje získávají z oblastí, jež nejsou součástí tohoto seznamu, jsou rovněž odpovědní za dodržování povinností náležité péče stanovených tímto nařízením.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto písemným postupem, ukončuje se tento postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

Článek 16

Pravidla týkající se porušení povinností

1.   Členské státy stanoví pravidla, která se použijí při porušení tohoto nařízení.

2.   Členské státy oznámí příslušná pravidla uvedená v odstavci 1 Komisi a neprodleně ji informují o všech jejich následných změnách.

3.   V případě porušení tohoto nařízení uloží příslušné orgány členských států povinnost zavést nápravná opatření, která mají být přijata unijním dovozcem.

Článek 17

Podávání zpráv a přezkum

1.   Do 30. června každého roku předloží členské státy Komisi zprávu o provádění tohoto nařízení, a zejména o povinnostech zavést nápravná opatření, které uložily jejich příslušné orgány podle čl. 16 odst. 3, a o zprávách o auditech prováděných třetí stranou, poskytnutých podle čl. 7 odst. 1.

2.   Do 1. ledna 2023 a poté každé tři roky přezkoumá Komise fungování a účinnost tohoto nařízení. Tento přezkum zohlední dopad tohoto nařízení přímo na místě, a to rovněž pokud jde o podporu a náklady na zodpovědné získávání nerostných surovin, na které se vztahuje, z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí, a jeho dopad na hospodářské subjekty Unie, včetně malých a středních podniků, jakož i doprovodná opatření uvedená ve společném sdělení ze dne 5. března 2014. Komise projedná zprávu o přezkumu s Evropským parlamentem a s Radou. Součástí přezkumu je nezávislé posouzení stanovené části hospodářských subjektů Unie v povýrobní části dodavatelského řetězce, jejichž dodavatelské řetězce zahrnují cín, tantal, wolfram nebo zlato a které zavedly systémy náležité péče. Přezkum posoudí přiměřenost a provádění těchto systémů náležité péče a dopad systému Unie přímo na místě, jakož i potřebu dodatečných povinných opatření s cílem zajistit dostatečný vliv celkového trhu Unie na zodpovědný celosvětový dodavatelský řetězec nerostných surovin.

3.   Na základě výsledků přezkumu provedeného podle odstavce 2 Komise posoudí, zda by příslušné orgány členských států měly mít pravomoc uložit sankce unijním dovozcům, kteří trvale neplní povinnosti stanovené tímto nařízením. V tomto ohledu může Komise v případě potřeby předložit Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh.

Článek 18

Metodika pro výpočet prahových hodnot

Není-li v tomto nařízení uvedeno jinak, stanoví Komise na základě celních informací, které na její žádost poskytnou členské státy ohledně ročního objemu dovozu na svém území, rozčleněných podle unijních dovozců a kódů kombinované nomenklatury podle přílohy I, jako novou prahovou hodnotu, která bude vložena do přílohy I, nejvyšší roční objem dovozu pro určitého unijního dovozce a kód kombinované nomenklatury, jenž odpovídá nejméně 95 % celkového ročního objemu dovozu do Unie pro daný kód. Komise přitom vychází z informací o dovozu za poslední dva roky týkajících se každého unijního dovozce, které poskytly členské státy.

Článek 19

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 4 a 5 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 8. června 2017. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 5 a čl. 8 odst. 2 se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 4 a 5 a čl. 8 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 4 a 5 a čl. 8 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 20

Vstup v platnost a den použitelnosti

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   S výjimkou ustanovení uvedených v odstavci 3 se toto nařízení použije od 9. července 2017.

3.   Ustanovení čl. 1 odst. 5, čl. 3 odst. 1a 2, článků 4 až 7, čl. 8 odst. 6 a 7, čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 1, 2, 3 a 4, článků 12 a 13, čl. 16 odst. 3 a článku 17 se použijí od 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 17. května 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

C. ABELA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. března 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 3. dubna 2017.

(2)  Pokyny OECD pro nadnárodní společnosti, OECD, vydání z roku 2011.

(3)  Obecné zásady Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv: provádění rámce OSN „Chránit, dodržovat, napravovat“, schválené v rezoluci Rady OSN pro lidská práva č. 17/4 ze dne 6. července 2011 (A/HRC/RES/17/4).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznam nerostných surovin a kovů, na které se vztahuje nařízení (EU) 2017/821, klasifikovaných podle kombinované nomenklatury

Část A: Nerostné suroviny

Popis zboží

Kód KN

Dělení TARIC

Prahová hodnota objemu (kg)

Cínové rudy a koncentráty

2609 00 00

 

5 000

Wolframové rudy a koncentráty

2611 00 00

 

250 000

Tantalové nebo niobové rudy a koncentráty

ex 2615 90 00

10

Použije se čl. 1 odst. 4 a článek 18

Zlaté rudy a koncentráty

ex 2616 90 00

10

Použije se čl. 1 odst. 4 a článek 18

Zlato, netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu s koncentrací zlata nižší než 99,5 %, které neprošlo fází rafinace

ex 7108  (*1)

 

100

Část B: Kovy

Popis

Kód KN

Dělení TARIC

Prahová hodnota objemu (kg)

Oxidy a hydroxidy wolframu

2825 90 40

 

100 000

Oxidy a hydroxidy cínu

ex 2825 90 85

10

Použije se čl. 1 odst. 4 a článek 18

Chloridy cínu

2827 39 10

 

10 000

Wolframany

2841 80 00

 

100 000

Tantaličnany

ex 2841 90 85

30

Použije se čl. 1 odst. 4 a článek 18

Karbidy wolframu

2849 90 30

 

10 000

Karbidy tantalu

ex 2849 90 50

10

Použije se čl. 1 odst. 4 a článek 18

Zlato, netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu s koncentrací zlata 99,5 % nebo vyšší, které prošlo fází rafinace

ex 7108  (*2)

 

100

Ferowolfram a ferosilikowolfram

7202 80 00

 

25 000

Netvářený (surový) cín

8001

 

100 000

Cínové tyče, pruty, profily a dráty

8003 00 00

 

1 400

Ostatní výrobky z cínu

8007 00

 

2 100

Wolframový prášek

8101 10 00

 

2 500

Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí a prutů získaných prostým slinováním

8101 94 00

 

500

Wolframové dráty

8101 96 00

 

250

Wolframové tyče a pruty, jiné než získané prostým slinováním, profily, desky, plechy, pásy a fólie a ostatní

8101 99

 

350

Netvářený (surový) tantal, včetně tyčí a prutů získaných prostým slinováním; prášek

8103 20 00

 

2 500

Tantalové tyče a pruty, jiné než získané prostým slinováním, profily, dráty, desky, plechy, pásy a fólie a ostatní

8103 90

 

150


(*1)  Pro účely úpravy této prahové hodnoty je dovážený objem získaný uplatněním metodiky a kritérií článku 18 stanoven jako prahová hodnota pro obě celní položky ex 7108 uvedené v příloze I.

(*2)  Pro účely úpravy této prahové hodnoty je dovážený objem získaný uplatněním metodiky a kritérií článku 18 stanoven jako prahová hodnota pro obě celní položky ex 7108 uvedené v příloze I.


PŘÍLOHA II

Seznam celosvětových zodpovědných subjektů zabývajících se tavením a rafinací uvedený v článku 9

Sloupec A:

Abecedně seřazené názvy subjektů zabývajících se tavením a rafinací

Sloupec B:

Adresa subjektu zabývajícího se tavením nebo rafinací

Sloupec C:

* uvede se, zda subjekt zabývající se tavením nebo rafinací získává nerostné suroviny z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí


A

B

C


PŘÍLOHA III

Seznam příslušných orgánů členských států uvedený v článku 10

Sloupec A:

Abecedně seřazené názvy členských států

Sloupec B:

Název příslušného orgánu

Sloupec C:

Adresa příslušného orgánu


A

B

C