ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 128

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
19. května 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Dohoda v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/854 ze dne 18. května 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu Darnibole (CHOP)

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/855 ze dne 18. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky diflubenzuronu ( 1 )

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/856 ze dne 18. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fluroxypyr ( 1 )

14

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/857 ze dne 18. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/858 ze dne 18. května 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro deváté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

19

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/859 ze dne 11. května 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 02.03.01 Vnitřní trh a rozpočtová položka 02.03.04 Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu)

20

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/860 ze dne 11. května 2017 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 33.02.03.01)

23

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/861 ze dne 11. května 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody

25

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/862 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do Turkmenistánu, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o položku pro Turkmenistán, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Turkmenistán na seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 3207)  ( 1 )

55

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/863 ze dne 18. května 2017, kterým se aktualizuje veřejná licence Evropské unie EUPL na software s otevřeným zdrojovým kódem v zájmu dalšího usnadnění sdílení a opětovného použití softwaru vyvinutého orgány veřejné správy

59

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/1


DOHODA

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice

EVROPSKÝ PARLAMENT A EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA (dále jen „strany dohody“),

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 15, 16, 232, 308, 309 a 339 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropské investiční banky (EIB), a zejména na čl. 11 odst. 7 a články 16 a 18 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (1) (dále jen „nařízení o EFSI“), a zejména na čl. 17 odst. 5 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (3),

A.

vzhledem k tomu, že nařízením o EFSI se zřizuje Evropský fond pro strategické investice (EFSI), záruka EU, záruční fond EU, Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) a Evropský portál investičních projektů;

B.

vzhledem k tomu, že účelem EFSI je propůjčit EIB schopnost nést riziko a tím v Unii podpořit:

a)

investice;

b)

zvyšování dostupnosti financování pro společnosti i jiné subjekty, které mají až 3 000 zaměstnanců, se zvláštním důrazem na malé a střední podniky a malé společnosti se střední tržní kapitalizací.

C.

vzhledem k tomu, že nařízení o EFSI stanoví, že EFSI by měl být zřízen jako samostatný, jasně identifikovatelný a transparentní nástroj spravovaný EIB, jehož operace jsou jasně odděleny od ostatních operací EIB;

D.

vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění odpovědnosti vůči evropským občanům by EIB měla pravidelně podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě o dosaženém pokroku, výsledcích a operacích EFSI, zejména pokud jde o adicionalitu operací prováděných v rámci EFSI v porovnání s běžnými operacemi EIB, včetně zvláštních činností, a za tímto účelem by měla být přijata vhodná ustanovení;

E.

vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení o EFSI mají Evropský parlament a EIB uzavřít dohodu obsahující podrobná ustanovení o výměně informací mezi Evropským parlamentem a EIB podle nařízení o EFSI, včetně informací o výběrovém řízení na výkonného ředitele EFSI a zástupce výkonného ředitele EFSI;

F.

vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 6 nařízení o EFSI stanoví, že řídící rada vybere kandidáta na funkci výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení v souladu s postupy EIB, a požaduje, aby Evropský parlament a Rada byly řádně a včas informovány ve všech fázích výběrového řízení, přičemž musí být dodrženy požadavky na přísnou důvěrnost. Po slyšení kandidáta vybraného na každou z funkcí a po jeho schválení Evropským parlamentem jmenuje prezident EIB výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele na pevně stanovené funkční období tří let, které lze jednou prodloužit;

G.

vzhledem k tomu, že v souvislosti s EFSI čl. 16 odst. 2 nařízení o EFSI stanoví, že EIB má, popřípadě ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF), podávat každoročně zprávu Evropskému parlamentu a Radě o finančních a investičních operacích EIB, na něž se vztahuje nařízení o EFSI. Tato výroční zpráva, která obsahuje provozní a finanční informace dále upřesněné v čl. 16 odst. 2 nařízení o EFSI, se zveřejňuje;

H.

vzhledem k tomu, že čl. 17 odst. 1 nařízení o EFSI stanoví, že na žádost Evropského parlamentu nebo Rady mají předseda řídící rady a výkonný ředitel podat zprávu o výsledcích EFSI žádajícímu orgánu, a to i formou účasti na slyšení v Evropském parlamentu.

I.

vzhledem k tomu, že v čl. 17 odst. 2 nařízení o EFSI se dále stanoví, že předseda řídící rady a výkonný ředitel mají odpovědět ústně nebo písemně na otázky, které EFSI položí Evropský parlament nebo Rada, v každém případě do pěti týdnů ode dne obdržení otázky;

J.

vzhledem k tomu, že čl. 17 odst. 4 nařízení o EFSI stanoví, že na žádost Evropského parlamentu se má prezident EIB zúčastnit slyšení Evropského parlamentu, které se týká finančních a investičních operací EIB, na něž se vztahuje nařízení o EFSI. Prezident EIB má ústně nebo písemně odpovědět na otázky, které EIB položí Evropský parlament nebo Rada v souvislosti s finančními a investičními operacemi EIB, na něž se vztahuje nařízení o EFSI, do pěti týdnů ode dne jejich obdržení;

K.

vzhledem k tomu, že čl. 18 odst. 1 nařízení o EFSI vyžaduje, aby EIB zhodnotila fungování EFSI do 5. ledna 2017. EIB má své hodnocení předložit Evropskému parlamentu, Radě a Komisi;

L.

vzhledem k tomu, že touto dohodou není dotčena trojstranná dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem a Evropskou investiční bankou ze dne 27. října 2003;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel a oblast působnosti

Tato dohoda stanoví podrobná ujednání o výměně informací mezi Evropským parlamentem a EIB stanovené v nařízení o EFSI, včetně informací o výběrovém řízení na výkonného ředitele EFSI a zástupce výkonného ředitele EFSI.

ODDÍL I

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Článek 2

Pravidelné zprávy

2.1.   V souladu s čl. 14 odst. 9 nařízení o EFSI předloží EIB každoročně Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o službách poskytovaných centrem EIAH a o plnění jeho rozpočtu, která obsahuje informace o vybraných poplatcích a jejich použití (dále jen „zpráva EIAH“).

EIB vypracuje zprávu EIAH za období končící 31. prosincem každého roku a předloží ji nejpozději do 1. září následujícího roku.

2.2.   V souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení o EFSI podává EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, každoročně zprávu Evropskému parlamentu a Radě o finančních a investičních operacích EIB, na něž se vztahuje nařízení o EFSI (dále jen „zpráva EFSI“). Zpráva EFSI obsahuje:

a)

posouzení finančních a investičních operací na úrovni operace, odvětví, země a regionu a jejich souladu s tímto nařízením, a zejména s kritériem adicionality, spolu s posouzením distribuce finančních a investičních operací EIB podle obecných cílů EFSI;

b)

posouzení přidané hodnoty, mobilizace zdrojů soukromého sektoru, odhadovaných a skutečných výstupů a výsledků a dopadu finančních a investičních operací EIB na souhrnném základě, včetně dopadu na tvorbu pracovních míst;

c)

posouzení, do jaké míry operace, na něž se vztahuje nařízení o EFSI, přispívají k dosažení obecných cílů EFSI, včetně posouzení úrovně investic EFSI v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a v oblasti dopravy (včetně sítí TEN-T a městské mobility), telekomunikací, energetické infrastruktury a energetické účinnosti;

d)

posouzení dodržování požadavků týkajících se využívání záruky EU a souladu s klíčovými ukazateli výkonnosti;

e)

posouzení pákového efektu, kterého projekty podporované z EFSI dosáhly;

f)

popis projektů, u nichž je podpora z evropských strukturálních a investičních fondů kombinována s podporou z EFSI, a celkovou výši příspěvků z každého zdroje;

g)

finanční částku, která byla převedena příjemcům, a posouzení finančních a investičních operací EIB na souhrnném základě;

h)

posouzení přidané hodnoty finančních a investičních operací EIB a souhrnného rizika spojeného s těmito operacemi;

i)

podrobné informace o čerpání záruky EU, ztrátách, výnosech, zpětně získaných částkách a jakýchkoli dalších obdržených platbách;

j)

finanční zprávy o finančních a investičních operacích EIB, na něž se vztahuje toto nařízení, auditované nezávislým externím auditorem.

EIB připraví výroční zprávu EFSI za období končící 31. prosincem a předloží ji nejpozději do 31. května následujícího kalendářního roku. Nezpracované údaje jsou ze strany EIB poskytnuty Evropskému parlamentu ve stejném formátu a ve stejné lhůtě jako Komisi (tedy nejpozději do 31. března kalendářního roku, kdy má být vydána zpráva EFSI), a to aniž by byla dotčena ustanovení prvního pododstavce.

2.3.   Jazykem zprávy EIAH a zprávy EFSI je angličtina.

Článek 3

Hodnotící zprávy EFSI

3.1.   V souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení o EFSI zhodnotí EIB do 5. ledna 2017 fungování EFSI a toto hodnocení předloží Evropskému parlamentu.

3.2.   V souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení o EFSI zveřejní EIB komplexní zprávu o fungování EFSI, která bude obsahovat vyhodnocení dopadu EFSI na investice v Unii, vytváření pracovních míst a přístup k financování pro malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací, a to do 30. června 2018 a poté každé tři roky.

3.3.   V souladu s čl. 18 odst. 5 nařízení o EFSI poskytuje EIB Evropskému parlamentu v náležité lhůtě hodnotící zprávu a zajišťuje, že nezávislou hodnotící zprávu poskytne ze své strany i EIF. Tyto zprávy v souladu s nařízením o EFSI posuzují dopad a skutečné výsledky činností EIB a EIF.

Potřebu provést tato nezávislá hodnocení vedle hodnocení uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 posuzuje a o načasování těchto nezávislých hodnocení rozhoduje výlučně EIB nebo EIF.

3.4.   Hodnotící zprávy uvedené v tomto článku jsou po schválení ze strany EIB nebo popřípadě EIF bezodkladně předloženy Evropskému parlamentu.

3.5.   Jazykem hodnotících zpráv uvedených v tomto článku je angličtina.

Článek 4

Zprávy o změnách dohody o EFSI

Dohoda uzavřená mezi Komisí a EIB o správě EFSI a o poskytování záruky EU (dále jen „dohoda o EFSI“) zahrnuje v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. i) nařízení o EFSI povinnost těchto stran podávat Evropskému parlamentu zprávy o změnách této dohody.

Článek 5

Rozhodnutí investičního výboru

5.1.   V souladu s třetím pododstavcem čl. 7 odst. 12 nařízení o EFSI předkládá EIB Evropskému parlamentu seznam všech rozhodnutí investičního výboru o zamítnutí využití záruky EU.

5.2.   EIB předkládá Evropskému parlamentu dvakrát ročně, do 31. března a 30. září, seznam uvedený v čl. 5 odst. 1,.

5.3.   Informace předložená EIB Evropskému parlamentu v souladu s čl. 5 odst. 1, jsou přísně důvěrné a Evropský parlament s nimi musí nakládat v souladu s článkem 10.

5.4.   Všechna rozhodnutí investičního výboru EFSI o užití záruky přeposílá EIB Evropskému parlamentu ihned po jejich vydání, a to aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. 5 odst. 3 této dohody. EIB do seznamu rozhodnutí o schválení použití záruky EU zahrnuje podle potřeby informace o operacích, zejména jejich popis, iidentifikaci navrhovatele nebo finančního zprostředkovatele a cíle projektu podporovaného v rámci EFSI ze strany EIB. V případě citlivých obchodních rozhodnutí poskytuje EIB tato rozhodnutí a informace o navrhovatelích nebo finančních zprostředkovatelích projektu k datu ukončení konkrétního financování nebo k jakémukoliv dřívějšímu datu, k němuž citlivost obchodních informací zaniká.

5.5.   Rozhodnutí investičního výboru EFSI o schválení využití záruky EU se v souladu s čl. 7 odst. 12 druhým pododstavcem nařízení o EFSI zveřejňují a zpřístupňují.

Článek 6

Změny limitů odvětvové nebo zeměpisné koncentrace portfolia EFSI

6.1.   Pokud řídící rada EFSI rozhodne o změně orientačních limitů odvětvové nebo zeměpisné koncentrace stanovených pro portfolio EFSI, vysvětlí toto rozhodnutí v souladu s bodem 8 Přílohy II nařízení o EFSI Evropskému parlamentu.

6.2.   Zápis z jednání řídící rady se podle čl. 7 odst. 3 druhého pododstavce nařízení o EFSI zveřejní, jakmile je řídící radou schválen. Tento zápis a písemné vysvětlení řídící rady ohledně jakékoli změny, na níž odkazuje článek 6.1, jsou Evropskému parlamentu poskytnuty, jakmile jsou dostupné a v každém případě nejpozději k datu zveřejnění zápisu.

ODDÍL II

PODÁVÁNÍ ZPRÁV AD HOC A ODPOVĚDI NA OTÁZKY

Článek 7

Podávání zpráv ad hoc, slyšení a další schůze

7.1.   V souladu s čl. 17 odst. 4 nařízení o EFSI se na žádost příslušných výborů Evropského parlamentu prezident EIB zúčastní alespoň jednoho slyšení v Evropském parlamentu, které se týká finančních a investičních operací EIB, na něž se toto nařízení vztahuje. Příslušné výbory Evropského parlamentu se s EIB dohodnou na termínu tohoto slyšení, které se má konat v průběhu následujícího roku.

7.2.   S ohledem na otázky Evropského parlamentu adresované EIB a týkající se finančních a investičních operací EIB, na něž se vztahuje nařízení o EFSI, mohou příslušné výbory Evropského parlamentu přizvat prezidenta EIB k účasti na další schůze ad hoc zabývající se těmito tématy.

Příslušné výbory Evropského parlamentu a EIB by se měly na termínu těchto schůzí ad hoc dohodnout, přičemž tyto schůze by se měly konat co nejdříve a v každém případě nejpozději do pěti (5) týdnů ode dne podání žádosti příslušnými výbory Evropského parlamentu.

V souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu Evropského parlamentu mohou být tato slyšení a tyto schůze ad hoc důvěrné.

7.3.   Na žádost prezidenta EIB nebo předsedy příslušného výboru Evropského parlamentu a po vzájemné dohodě se veškerých slyšení a schůzí ad hoc, včetně důvěrných schůzí uvedených v čl. 7 odst. 1 a 2, mohou zúčastnit vedoucí pracovníci EIB nebo EIF.

7.4.   Na žádost předsedy příslušného výboru Evropského parlamentu a s ohledem na otázky Evropského parlamentu týkající se finančních a investičních operací EIB, na něž se vztahuje nařízení o EFSI, mohou příslušné výbory Evropského parlamentu přizvat vedoucí pracovníky EIB k účasti na výměně názorů ad hoc, která se tohoto tématu týká, a to ve vzájemně dohodnutém termínu.

V souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu Evropského parlamentu mohou být tyto výměny názorů ad hoc důvěrné.

7.5.   V souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení o EFSI podá výkonný ředitel EFSI na žádost příslušných výborů Evropského parlamentu zprávu o výsledcích EFSI, a to i formou účasti na slyšení v Evropském parlamentu.

Příslušné výbory Evropského parlamentu a výkonný ředitel EFSI by se měli na termínu těchto slyšení dohodnout, přičemž tato slyšení by se měla konat co nejdříve a v každém případě nejpozději do pěti týdnů ode dne podání žádosti příslušnými výbory Evropského parlamentu.

Toto předkládání zpráv Evropskému parlamentu ze strany výkonného ředitele EFSI o činnosti EFSI může mít podobu schůzí s příslušnými výbory Evropského parlamentu pořádanými ad hoc a na žádost těchto výborů v termínu, který odsouhlasí obě strany.

V souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu Evropského parlamentu mohou být tato slyšení a tyto schůze ad hoc důvěrné.

7.6.   Na žádost výkonného ředitele EFSI nebo předsedy příslušného výboru Evropského parlamentu a po vzájemné dohodě se slyšení a schůzí ad hoc, včetně důvěrných schůzí uvedených v článku 7.5, mohou zúčastnit vedoucí pracovníci EIB nebo EIF.

Článek 8

Zodpovídání otázek

8.1.   V souladu s čl. 17 odst. 4 nařízení o EFSI odpoví prezident EIB na žádost příslušných výborů Evropského parlamentu ústně nebo písemně na otázky, které Evropský parlament položí EIB v souvislosti s finančními a investičními operacemi EIB, na něž se vztahuje nařízení EFSI.

8.2.   V souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení o EFSI odpoví výkonný ředitel EFSI ústně nebo písemně na otázky, které EFSI položí Evropský parlament.

8.3.   Evropský parlament předá veškeré otázky prezidentovi EIB podle čl. 8 odst. 1 prostřednictvím předsedy příslušného výboru Evropského parlamentu. Veškeré otázky výkonnému řediteli EFSI podle čl. 8 odst. 2 předá prostřednictví, předsedy příslušného výboru Evropského parlamentu sekretariátem EFSI.

8.4.   Veškeré otázky položené Evropským parlamentem prezidentovi EIB podle čl. 8 odst. 1 nebo výkonnému řediteli EFSI podle čl. 8 odst. 2 jsou zodpovězeny co nejrychleji a v každém případě do pěti týdnů ode dne obdržení otázky.

Ústní odpovědi na otázky položené Evropským parlamentem prezidentovi EIB podle čl. 8 odst. 1 nebo výkonnému řediteli EFSI podle čl. 8 odst. 2 mohou mít podobu schůzí ad hoc, jak stanoví čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 5 třetí pododstavec.

ODDÍL III

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Článek 9

Výběrová řízení na pozici výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele

9.1.   EIB navrhne kritéria pro výběr výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele EFSI v souladu s nařízením o EFSI, včetně požadované rovnováhy dovedností, znalostí a zkušeností s cílem prosazovat nejvyšší standardy a zajistit rozmanitost mimo jiné i s ohledem na zastoupení pohlaví.

9.2.   EIB informuje příslušné výbory Evropského parlamentu o volném pracovním místě dva týdny před zveřejněním oznámení o tomto místě s uvedením podrobných informací o otevřeném výběrovém řízení, podle nichž bude EIB postuipovat.

9.3.   EIB informuje příslušné výbory Evropského parlamentu o složení skupiny uchazečů (počet přihlášek, skladba odborných dovedností, zastoupení žen a mužů a jednotlivých členských států), jakož i o metodě použité k prověření skupiny uchazečů. Na tomto základě je vypracován užší seznam nejméně dvou potenciálních kandidátů, které EIB navrhne řídícímu výboru.

9.4.   EIB tento užší seznam kandidátů předkládá příslušným výborům Evropského parlamentu. Činí tak nejméně tři týdny před tím, než řídící výbor vybere konečného kandidáta.

9.5.   Příslušné výbory Evropského parlamentu mohou vznášet dotazy týkající se výběrových kritérií i užšího seznamu do jednoho týdne od obdržení užšího seznamu kandidátů. EIB na ně odpoví písemnou formou do dvou týdnů.

9.6.   Schvalovací proces se skládá z následujících kroků:

a)

EIB sdělí jména kandidátů na výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele Evropskému parlamentu spolu s písemným odůvodněním tohoto výběru.

b)

Evropský parlament v nejbližší možné době, nejpozději však do čtyř týdnů, uspořádá slyšení kandidáta na každou z těchto pozic.

c)

Evropský parlament rozhodne o schválení návrhů prostřednictvím hlasování v každém z příslušných výborů o návrhu usnesení, po němž následuje hlasování o schválení nebo zamítnutí tohoto usnesení, které se ukončí do šesti týdnů od předložení návrhu.

9.7.   Po schválení Evropským parlamentem jmenuje prezident EIB výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele v souladu s ustanoveními nařízení o EFSI.

9.8.   Pokud Evropský parlament návrh EIB neschválí, může EIB vybrat kandidáty ze skupiny stávajících uchazečů nebo výběrové řízení zahájit znovu.

9.9.   EIB vyrozumí Evropský parlament bez zbytečného odkladu Evropský parůament, dojde-li k odstoupení z funkce, propuštění, dočasnému zastupování nebo k uvolnění místa v rámci řídící struktury EFSI.

ODDÍL IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Důvěrnost

10.1.   Strany se vzhledem ke skutečnosti, že některé z informací předávané v souvislosti s touto dohodou mohou být důvěrného charakteru či obchodně citlivé, zavazují, že se zdrží zveřejňování důvěrných informací, které v této souvislosti obdrží, aniž k tomu předem dala protější strana písemný souhlas.

Tento závazek nicméně nemá vliv na sdělování informací požadovaných právními předpisy, nařízením, smlouvou či příkazem soudu, do jehož pravomoci záležitost spadá, a nejsou jím ani dotčena příslušná ustanovení nařízení o EFSI týkající se transparentnosti a zveřejňování informací.

Pro účely této dohody se „důvěrnými informacemi“ rozumí jakékoli informace v písemné či jiné neměnné formě (včetně elektronické), které jsou jasně označeny jako důvěrné.

Při označování informací za důvěrné se EIB řídí svou politikou transparentnosti, která je zveřejněna na jejích internetových stránkách v době, kdy jsou takové informace poskytnuty Evropskému parlamentu.

10.2.   Evropský parlament zpracovává a chrání veškeré důvěrné informace poskytnuté EIB podle této dohody v souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu Evropského parlamentu, a zejména s článkem 210a (Postup při přístupu členů výboru k důvěrným informacím, které Parlament obdržel) a rozhodnutím předsednictva Evropského parlamentu ze den 15. dubna 2013 týkající se pravidel pro nakládání s důvěrnými informacemi ze strany Evropského parlamentu (4), pokud jde o „jiné důvěrné informace“ (v souladu s definicí obsaženou v jednacím řádu).

10.3.   Parlament v souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu vede seznam osob nakládajících s důvěrnými informacemi.

10.4.   Evropský parlament a EIB se navzájem informují o zahájení a průběhu veškerých soudních, správních a jiných řízení, která se týkají přístupu třetí strany k důvěrným informacím poskytnutým EIB Evropskému parlamentu.

Článek 11

Přípravné schůze na úrovni zaměstnanců

11.1.   Za účelem přípravy výměny názorů, slyšení či jiných forem spolupráce uvedených v této dohodě jsou na požádání Evropského parlamentu nebo EIB pořádány schůze na úrovni zaměstnanců.

11.2.   Schůze na úrovni zaměstnanců jsou pořádány v dostatečném předstihu a nejméně jeden týden před konáním výměny názorů, slyšení či jiné formy spolupráce, které se týkají.

Článek 12

Úprava používání jazyků

Jakákoli žádost Evropského parlamentu podle této dohody může být předána EIB v kterémkoli úředním jazyce Unie. Odpovědi EIB jsou v anglickém jazyce.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

13.1.   Strany pravidelně vyhodnocují praktické provádění této dohody a provedou přezkum, jakmile vstoupí v platnost nařízení o prodloužení doby trvání EFSI, a poté opět do 30. června 2019, s ohledem na praktické zkušenosti u provádění.

13.2.   Tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem po jejím podpisu.

13.3.   Tato dohoda se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. května 2017.

Za Evropský parlament

předseda

Image

A. TAJANI

V Lucemburku dne 3. dubna 2017.

Za Evropskou investiční banku

prezident

Image

W. HOYER


(1)  Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(4)  Úř. věst. C 96, 1.4.2014, s. 1.


NAŘÍZENÍ

19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/854

ze dne 18. května 2017,

kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Darnibole“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 97 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 byla žádost Velké Británie o zápis názvu „Darnibole“ do rejstříku posouzena Komisí a následně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by měl být název „Darnibole“ chráněn a zapsán do rejstříku uvedeného v článku 104 zmíněného nařízení.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Darnibole“ (CHOP) je tímto chráněn.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 457, 8.12.2016, s. 3.


19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/855

ze dne 18. května 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky diflubenzuronu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 první možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2008/69/ES (2) byl diflubenzuron zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Podle směrnice Komise 2010/39/EU (5) měl žadatel, na jehož žádost byl diflubenzuron zařazen do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS, poskytnout potvrzující informace, pokud jde o případný toxikologický význam nečistoty a metabolitu 4-chloranilinu (PCA).

(4)

Žadatel uvedené informace předložil v příslušné lhůtě členskému státu zpravodaji Švédsku.

(5)

Švédsko informace předložené žadatelem posoudilo. Své posouzení předložilo dne 20. prosince 2011 ve formě dodatku k návrhu zprávy o hodnocení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(6)

Komise v dané věci konzultovala úřad, který dne 7. září 2012 předložil svůj závěr k posouzení rizika ohledně potvrzujících informací pro diflubenzuron (6). Úřad svá stanoviska k diflubenzuronu sdělil žadateli a Komise žadatele vyzvala, aby ke zprávě o přezkoumání předložil své připomínky. Návrh zprávy o posouzení, dodatek a stanovisko úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a dokončeny dne 16. července 2013 v podobě zprávy Komise o přezkoumání diflubenzuronu.

(7)

Přestože z výsledků studie genotoxicity vyplynulo, že PCA je genotoxický in vivo a je karcinogenní, nebyl při studiích s vhodným zvířecím modelem zjištěn genotoxický a karcinogenní potenciál pro expozici člověka diflubenzuronu, a tudíž PCA jako metabolitu a nečistoty. S ohledem na informace předložené žadatelem měla Komise za to, že požadované potvrzující informace byly poskytnuty.

(8)

Vzhledem ke genotoxickým vlastnostem PCA zjištěným na základě potvrzujících informací, karcinogenním vlastnostem PCA a neexistenci prahové hodnoty pro přípustnou expozici úřad nicméně konstatoval nové obavy ohledně případné expozice PCA jako reziduu.

(9)

Komise zahájila přezkum schválení účinné látky diflubenzuron. Komise měla za to, že s ohledem na výše popsané nové vědecké a technické poznatky je možné, že schválení účinné látky diflubenzuron již nesplňuje kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o její potenciální škodlivé účinky na lidské zdraví prostřednictvím expozice PCA jako reziduu. Komise žadatele vyzvala k předložení informací s ohledem na případnou expozici PCA jako reziduu, a jestliže se expozice potvrdí, rovněž s ohledem na případný toxikologický význam.

(10)

Žadatel uvedené informace v příslušné lhůtě předložil Švédsku.

(11)

Švédsko informace předložené žadatelem posoudilo. Své posouzení předložilo dne 23. července 2014 ve formě dodatku k návrhu zprávy o hodnocení ostatním členským státům, Komisi a úřadu.

(12)

Komise v dané věci konzultovala úřad, který dne 11. prosince 2015 předložil svůj závěr k posouzení rizika ohledně údajů předložených k přezkoumání schválení pro diflubenzuron (7). Úřad svá stanoviska ohledně diflubenzuronu sdělil žadateli.

(13)

Komise se domnívá, že informace předložené během přezkumu neprokázaly, že riziko potenciální expozice spotřebitelů PCA jako reziduu je přijatelné. Zejména byla prokázána přítomnost PCA v metabolické dráze některých rostlin a hospodářských zvířat a nelze ji vyloučit ani u jiných. Studie kromě toho naznačily, že v podobných nebo stejných podmínkách, za nichž probíhají procesy sterilizace potravin, dochází k významné přeměně reziduí diflubenzuronu na PCA, což nelze vyloučit ani u zpracovatelských postupů v domácnosti.

(14)

Vzhledem ke genotoxickým a karcinogenním vlastnostem PCA a neexistenci prahové hodnoty pro přípustnou expozici nebylo možné konstatovat, že expozice spotřebitelů PCA jako reziduu nemá při použití této látky v souladu s osvědčenými fytosanitárními postupy žádné škodlivé účinky. Poněvadž pro PCA nelze určit toxikologické referenční hodnoty, a proto ani nelze stanovit bezpečné limity reziduí, mělo by se předejít jakékoli expozici spotřebitelů PCA.

(15)

Komise žadatele vyzvala, aby ke zprávě o přezkoumání předložil své připomínky. Obavy o bezpečnost spotřebitelů v důsledku expozice PCA se v návaznosti na připomínky žadatele nijak nezmírnily.

(16)

Návrh zprávy o posouzení, dodatek a stanovisko úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončeny dne 23. března 2017 v podobě zprávy Komise o přezkoumání diflubenzuronu.

(17)

Komise dospěla k závěru, že expozici spotřebitelů PCA nelze vyloučit jinak než uložením dalších omezení. Především by se použití diflubenzuronu mělo omezit výhradně na nejedlé plodiny a jím ošetřené plodiny by se neměly dostat do potravinového a krmivového řetězce. Aby se expozice spotřebitelů PCA snížila na minimum, je tudíž vhodné změnit podmínky použití diflubenzuronu.

(18)

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(19)

Členským státům by měl být poskytnut určitý čas na změnu nebo odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující diflubenzuron.

(20)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících diflubenzuron, pro něž členské státy udělí odkladnou lhůtu v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009, by tato lhůta měla uplynout nejpozději 15 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V položce 174 týkající se diflubenzuronu v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se text v sedmém sloupci „Zvláštní ustanovení“ nahrazuje tímto:

„Povolena mohou být pouze použití jako insekticid u nejedlých plodin.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diflubenzuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, pozměněné Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 23. března 2017.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

ochraně vodních organismů, suchozemských organismů a necílových členovců včetně včel,

případné nezamýšlené expozici potravinových a krmných plodin diflubenzuronu v důsledku použití této látky u nejedlých plodin (např. prostřednictvím úletu postřikové kapaliny),

ochraně pracovníků, místních obyvatel a osob v okolí.

Členské státy zajistí, aby se plodiny ošetřené diflubenzuronem nedostaly do potravinového a krmivového řetězce.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.“

Článek 2

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy nejpozději do 8. září 2017 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku diflubenzuron.

Článek 3

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 8. září 2018.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2008/69/ES ze dne 1. července 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klofentezinu, dikamby, difenokonazolu, diflubenzuronu, imazachinu, lenacilu, oxadiazonu, pikloramu a pyriproxyfenu (Úř. věst. L 172, 2.7.2008, s. 9).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Směrnice Komise 2010/39/EU ze dne 22. června 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/ES, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se účinných látek klofentezinu, diflubenzuronu, lenacilu, oxadiazonu, pikloramu a pyriproxyfenu (Úř. věst. L 156, 23.6.2010, s. 7).

(6)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance diflubenzuron. EFSA Journal 2012;10(9):2870. [26 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2870. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA. EFSA Journal 2015;13(8):4222. [30 s.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4222. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/856

ze dne 18. května 2017,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fluroxypyr

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 21 odst. 3 druhou možnost a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 736/2011 (2) byl fluroxypyr schválen jako účinná látka v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 za určitých podmínek vyžadujících, aby dotčené členské státy zajistily, že žadatel, na jehož žádost byl fluroxypyr schválen, předloží další potvrzující informace ohledně šesti bodů, z nichž jeden se týkal významnosti nečistot uvedených v technické specifikaci.

(2)

Dne 25. června 2012 a 5. září 2013 předložil žadatel členskému státu zpravodaji Irsku ve stanovené lhůtě dodatečné informace, aby splnil požadavky na potvrzující údaje.

(3)

Irsko dodatečné informace předložené žadatelem vyhodnotilo. Dne 22. prosince 2014 předložilo své vlastní hodnocení ve formě dodatku k návrhu zprávy o hodnocení ostatním členským státům, Komisi a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a vyzvalo je k předložení připomínek.

(4)

Dne 22. července 2015 zveřejnil úřad technickou zprávu (3) shrnující výsledky této konzultace týkající se fluroxypyru.

(5)

Návrh zprávy o hodnocení, dodatek a technická zpráva byly přezkoumány členskými státy a Komisí v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a dokončeny dne 23. března 2017 v podobě zprávy Komise o přezkoumání fluroxypyru.

(6)

Komise vyzvala žadatele, aby ke zprávě Komise o přezkoumání fluroxypyru podal připomínky.

(7)

N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4) klasifikován jako látka toxická pro reprodukci kategorie 1B a má obecný koncentrační limit ve výši 0,3 %. Přítomnost NMP v technickém materiálu do 3 g/kg by velmi pravděpodobně nepředstavovala žádné riziko pro spotřebitele. Komise proto dospěla k závěru, že z poskytnutých dodatečných informací vyplývá, že maximální obsah toxikologicky relevantní nečistoty NMP by měl být stanoven na méně než 3 g/kg (< 0,3 %) v technickém materiálu.

(8)

V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele je proto vhodné stanovit maximální obsah pro tuto nečistotu v komerčně vyráběné účinné látce.

(9)

Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Členským státům by měl být poskytnut dostatečný čas na změnu nebo odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující fluroxypyr.

(11)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících fluroxypyr, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 8. září 2018.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Přechodná opatření

V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy nejpozději do 8. září 2017 v případě potřeby změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku fluroxypyr.

Článek 3

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 8. září 2018.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 736/2011 ze dne 26. července 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fluroxypyr a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 195, 27.7.2011, s. 37).

(3)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for fluroxypyr in light of confirmatory data. EFSA supporting publication 2015:EN-857. 43 s.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze části B řádku 9, fluroxypyr, prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se sloupec „Čistota“ nahrazuje tímto:

„≥ 950 g/kg (fluroxypyr-meptyl)

Níže uvedená nečistota, která vzniká při výrobě, je toxikologicky významná a nesmí v technickém materiálu překročit toto množství:

N-methyl-2-pyrrolidon (NMP): < 3 g/kg“

V příloze části B řádku 9, fluroxypyr, prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se sloupec „Zvláštní ustanovení“ nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fluroxypyru, a zejména dodatky I a II k uvedené zprávě, dokončené ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 23. března 2017.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

potenciální kontaminaci podzemních vod metabolitem fluroxypyr pyridinolem, pokud se účinná látka používá v oblastech se zásaditými nebo citlivými půdami nebo citlivými klimatickými podmínkami;

riziku pro vodní organismy.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.“


19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/857

ze dne 18. května 2017

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

104,0

TN

158,2

TR

94,0

ZZ

118,7

0709 93 10

TR

132,4

ZZ

132,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

MA

59,7

TR

41,8

ZA

88,5

ZZ

60,0

0805 50 10

AR

123,2

TR

65,0

ZA

207,1

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

118,7

BR

119,2

CL

133,7

CN

130,6

NZ

152,0

US

107,1

ZA

99,8

ZZ

123,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/858

ze dne 18. května 2017

o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro deváté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (2), a zejména na článek 32 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2080 (3) byl zahájen prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení.

(2)

Vzhledem k nabídkám obdrženým v devátém dílčím nabídkovém řízení by minimální prodejní cena neměla být pevně stanovena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V devátém dílčím nabídkovém řízení pro prodej sušeného odstředěného mléka v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080, u něhož lhůta pro předkládání nabídek skončila dne 16. května 2017, minimální prodejní cena nebyla stanovena.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 45).


ROZHODNUTÍ

19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/20


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/859

ze dne 11. května 2017

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 02.03.01 Vnitřní trh a rozpočtová položka 02.03.04 Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31 k Dohodě o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje ustanovení o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají fungování a rozvoje vnitřního trhu zboží a služeb.

(5)

Kromě toho by spolupráce smluvních stran Dohody o EHP měla být rozšířena na opatření Unie financovaná ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají nástrojů pro správu a řízení vnitřního trhu.

(6)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2017.

(7)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 11. května 2017.

Za Radu

předseda

R. GALDES


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2017

ze dne …,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají fungování a rozvoje vnitřního trhu zboží a služeb.

(2)

Dále je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatření Unie financovaná ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají nástrojů pro správu a řízení vnitřního trhu.

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2017,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 7 protokolu 31 k Dohodě o EHP se mění takto:

1)

v odstavci 12 se slova „rozpočtový rok 2016“ nahrazují slovy „rozpočtové roky 2016 a 2017“;

2)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„14.

Počínaje 1. lednem 2017 se státy ESVO podílejí na opatřeních Unie, kterých se týká tato rozpočtová položka, uvedených v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017:

Rozpočtová položka 02.03.04: „Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu“.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bude učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP


(*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/23


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/860

ze dne 11. května 2017

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 33.02.03.01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31 k Dohodě o EHP.

(3)

Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje ustanovení o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na činnostech Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, které se týkají práva obchodních společností.

(5)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2017.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 11. května 2017.

Za Radu

předseda

R. GALDES


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2017

ze dne …,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na činnostech Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, které se týkají práva obchodních společností.

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2017,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 7 odst. 13 protokolu 31 k Dohodě o EHP se slova „rozpočtový rok 2016“ nahrazují slovy „rozpočtové roky 2016 a 2017“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bude učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (1).

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP


(1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


19.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 128/25


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/861

ze dne 11. května 2017

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně Protokolu 3 k Dohodě o EHP. Uvedený protokol stanoví zvláštní právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.

(3)

Čl. 2 odst. 2 Protokolu 3 k Dohodě o EHP uvádí, že cla stanovená v přílohách k tabulce I uvedeného protokolu může upravit Smíšený výbor EHP s ohledem na vzájemné koncese. Island a Evropská unie se dohodly na odstranění cel na určité produkty uvedené v Protokolu 3 k Dohodě o EHP. Tyto koncese budou platit pouze pro produkty pocházející z Evropské unie a Islandu ve smyslu Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu.

(4)

Protokol 3 k Dohodě o EHP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 11. května 2017.

Za Radu

předseda

R. GALDES


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2017

ze dne …,

kterým se mění protokol 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 3 k Dohodě o EHP stanoví zvláštní právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.

(2)

Čl. 2 odst. 2 Protokolu 3 k Dohodě o EHP uvádí, že cla stanovená v přílohách k tabulce I Protokolu 3 k Dohodě o EHP může upravit Smíšený výbor EHP s ohledem na vzájemné koncese. Island a Evropská unie se dohodly na odstranění cel na určité produkty uvedené v Protokolu 3 k Dohodě o EHP. Tyto koncese budou platit pouze pro produkty pocházející z Evropské unie a Islandu ve smyslu Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu.

(3)

Protokol 3 k Dohodě o EHP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol 3 k Dohodě o EHP se mění takto:

1)

v článku 2 se na konci odstavce 1 doplňuje následující pododstavec:

„Produkty obsažené v tabulce I pocházející z Islandu nebo Evropské unie v souladu s ustanoveními Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podléhají clu stanovenému v příloze I bodě 4a tabulky I a v příloze II bodě 1a tabulky I.“;

2)

příloha I tabulky I se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí;

3)

příloha II tabulky I se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne […] za předpokladu, že jsou provedena veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo v den vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (1), podle toho, co nastane později.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne …

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebo předsedkyně

tajemníci Smíšeného výboru EHP


(*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]

(1)  Úř. věst. x xxx, xx.xx.xx, s. xx.

PŘÍLOHA I

Příloha I tabulky I Protokolu 3 k Dohodě se mění takto:

1)

za odstavec 4 se doplňuje tento odstavec:

„4a

Cla na následující zboží pocházející z Islandu jsou nulová:

Kód KN

Poznámky

0710 40 00

 

0711 90 30

 

ex 1302 20 10

Obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru

ex 1302 20 90

Obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru

1517 10 10

 

1517 90 10

 

1704 10 10

 

1704 10 90

 

1704 90 10

 

1704 90 30

 

1704 90 51

 

1704 90 55

 

1704 90 61

 

1704 90 65

 

1704 90 71

 

1704 90 75

 

1704 90 81

 

1704 90 99

 

1806 10 15

 

1806 10 20

 

1806 10 30

 

1806 10 90

 

1806 20 10

 

1806 20 30

 

1806 20 50

 

1806 20 70

 

1806 20 80

 

1806 20 95

 

1806 31 00

 

1806 32 10

 

1806 32 90

 

1806 90 11

 

1806 90 19

 

1806 90 31

 

1806 90 39

 

1806 90 50

 

1806 90 60

 

1806 90 70

 

1806 90 90

 

1901 10 00

 

1901 20 00

 

1901 90 11

 

1901 90 19

 

1901 90 99

 

1902 11 00

 

1902 19 10

 

1902 19 90

 

1902 20 10

 

1902 20 91

 

1902 20 99

 

1902 30 10

 

1902 30 90

 

1902 40 10

 

1902 40 90

 

1903 00 00

 

1904 10 10

 

1904 10 30

 

1904 10 90

 

1904 20 10

 

1904 20 91

 

1904 20 95

 

1904 20 99

 

1904 30 00

 

1904 90 10

 

1904 90 80

 

1905 10 00

 

1905 20 10

 

1905 20 30

 

1905 20 90

 

1905 31 11

 

1905 31 19

 

1905 31 30

 

1905 31 91

 

1905 31 99

 

1905 32 05

 

1905 32 11

 

1905 32 19

 

1905 32 91

 

1905 32 99

 

1905 40 10

 

1905 40 90

 

1905 90 10

 

1905 90 20

 

1905 90 30

 

1905 90 45

 

1905 90 55

 

1905 90 60

 

1905 90 90

 

2001 90 30

 

2001 90 40

 

2004 10 91

 

2004 90 10

 

2005 20 10

 

2005 80 00

 

ex 2006 00 38

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

ex 2006 00 99

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2007 10 10

 

2007 10 91

 

2007 10 99

 

2007 91 10

 

2007 91 30

 

2007 91 90

 

2007 99 10

 

2007 99 20

 

2007 99 31

 

2007 99 33

 

2007 99 35

 

2007 99 39

 

2007 99 50

 

2007 99 93

 

2007 99 97

 

ex 2008 11 91

Pražené

2008 99 85

 

2008 99 91

 

ex 2101 12 92

Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu

ex 2101 12 98

Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu

ex 2101 20 92

Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu

ex 2101 20 98

Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu“;

2101 30 19

 

2101 30 99

 

2102 10 31

 

2102 10 39

 

2102 20 11

 

2102 20 19

 

2103 20 00

 

2103 90 90

 

2104 10 00

 

2106 10 20

 

2106 10 80

 

2106 90 20

 

2106 90 92

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

2207 20 00

 

2208 90 91

 

2208 90 99

 

2209 00 11

 

2209 00 19

 

2209 00 91

 

2209 00 99

 

2402 10 00

 

2402 20 90

 

2402 90 00

 

2403 11 00

 

2403 19 10

 

2403 19 90

 

2403 91 00

 

2403 99 10

 

2905 43 00

 

2905 44 11

 

2905 44 19

 

2905 44 91

 

2905 44 99

 

3302 10 10

 

3302 10 21

 

3302 10 29

 

3501 10 50

 

3501 10 90

 

3501 90 10

 

3501 90 90

 

3505 10 10

 

3505 10 50

 

3505 10 90

 

3505 20 10

 

3505 20 30

 

3505 20 50

 

3505 20 90

 

3809 10 10

 

3809 10 30

 

3809 10 50

 

3809 10 90

 

3824 60 11

 

3824 60 19

 

3824 60 91

 

3824 60 99

 

2)

odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8

Kódy celního sazebníku uvedené v této příloze se vztahují ke kódům používaným v Evropské unii k 1. lednu 2004. Kódy celního sazebníku uvedené v odstavci 4a se však vztahují ke kódům používaným v Evropské unii k 1. lednu 2015. Pojmy uvedené v této příloze nejsou dotčeny žádnými změnami, které mohou být v celní nomenklatuře učiněny.“

PŘÍLOHA II

Příloha II tabulky I Protokolu 3 k Dohodě se mění takto:

1)

za odstavec 1 se doplňuje tento odstavec:

„1a

Cla na následující zboží pocházející z Evropské unie jsou nulová:

Kód islandského celního sazebníku

Popis produktu

0501.0000

Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů

0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů:

0502.1000

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin a chlupů

0502.9000

Ostatní

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí:

 

Peří používané k vycpávání; prachové peří:

0505.1001

– –

Peří

0505.1002

– –

Kajčí peří, očištěné

0505.1003

– –

Ostatní prachové peří

0505.1009

– –

Ostatní

0505.9000

Ostatní

0507

Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů:

 

Slonovina; prach a odpad ze slonoviny:

0507.1001

– –

Velrybí zuby

0507.1009

– –

Ostatní

 

Ostatní

0507.9001

– –

Kostice

0507.9002

– –

Ptačí drápy

0507.9003

– –

Ovčí rohy

0507.9004

– –

Rohy skotu

0507.9009

– –

Ostatní

0508.0000

Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů

0510.0000

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

ex ex 0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:

0710.4000

Kukuřice cukrová

ex ex 0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:

 

Ostatní zelenina; zeleninové směsi:

0711.9002

– –

Kukuřice cukrová

ex ex 1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

 

Rostlinné šťávy a výtažky:

 

– –

Ostatní:

1302.1901

– – –

Pro potravinové přípravky

1302.1909

– – –

Ostatní

 

Pektinové látky, pektináty a pektany:

1302.2001

– –

Obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru

1401

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko):

1401.1000

Bambus

1401.2000

Španělský rákos (rotang)

1401.9000

Ostatní

1404

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1404.2000

Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)

 

Ostatní:

1404.9001

– –

Strbouly štětky

1404.9009

– –

Ostatní

ex ex 1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 :

 

Margarín, kromě tekutého margarínu:

1517.1001

– –

Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

 

Ostatní:

1517.9002

– –

Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1517.9005

– –

Jedlé směsi ze živočišných nebo rostlinných tuků a olejů používané jako separační přípravky pro formy

ex ex 1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

1702.5000

Chemicky čistá fruktóza

 

Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:

1702.9004

– –

Chemicky čistá maltóza

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao:

1704.1000

Žvýkací guma, též obalená cukrem

 

Ostatní:

1704.9001

– –

Pasta z drcených mandlí s přidaným cukrem a persipánem (náhražka marcipánu) o hmotnosti 5 kg nebo více

1704.9002

– –

Pasta z drcených mandlí s přidaným cukrem a persipánem (náhražka marcipánu) o hmotnosti menší než 5 kg

1704.9003

– –

Tvarovaný okrasný cukr

1704.9004

– –

Lékořice, s cukrem, a lékořicové přípravky

1704.9005

– –

Cukrovinky, sladké tablety (lozenges), jinde neuvedené

1704.9006

– –

Karamely

1704.9007

– –

Přípravky z arabské gumy

1704.9008

– –

Cukrovinky neobsahující lepek nebo bílkoviny, zvlášť připravené pro osoby s alergií nebo poruchou metabolismu

1704.9009

– –

Ostatní

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

 

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:

1806.1001

– –

K výrobě nápojů

1806.1009

– –

Ostatní

 

Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu převyšujícím 2 kg:

1806.2010

– –

Pasta z nugátu v blocích s hmotností 5 kg nebo více

1806.2020

– –

Prášek na přípravu dezertů

 

– –

Kakaový prášek, jiný než výrobky čísla 1901 , obsahující 30 % hmotnostních nebo více čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, ale nesmíšený s jinými látkami:

1806.2031

– – –

S přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1806.2039

– – –

Ostatní

 

– –

Kakaový prášek, jiný než výrobky čísla 1901 , obsahující méně než 30 % hmotnostních čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, ale nesmíšený s jinými látkami:

1806.2041

– – –

S přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1806.2049

– – –

Ostatní

 

– –

Ostatní:

1806.2050

– – –

Ostatní přípravky, jiné než výrobky čísla 1901 , obsahující 30 % hmotnostních nebo více čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka

1806.2060

– – –

Ostatní přípravky, jiné než výrobky čísla 1901 , obsahující méně než 30 % hmotnostních čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka

1806.2090

– – –

Ostatní

 

Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:

 

– –

Plněné:

1806.3101

– – –

Plněné čokolády v blocích, tabulkách nebo tyčinkách

1806.3109

– – –

Ostatní

 

– –

Neplněné:

1806.3201

– – –

Čokoláda tvořená výhradně kakaovou hmotou, cukrem a nejvýše 30 % kakaového másla, v tabulkách nebo tyčinkách

1806.3202

– – –

Čokoláda obsahující kakaovou hmotou, cukr, kakaové máslo a sušené mléko, v tabulkách nebo tyčinkách

1806.3203

– – –

Náhražky čokolády v tabulkách nebo tyčinkách

1806.3209

– – –

Ostatní

 

Ostatní:

 

– –

Látky k výrobě nápojů:

1806.9011

– – –

Upravené látky pro nápoje na bázi zboží čísel 0401 až 0404 , obsahující 5 % hmotnostních nebo více kakaového prášku, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené, cukr nebo jiné sladidlo a další méně významné složky a sladidla

1806.9012

– – –

Upravené látky pro nápoje, obsahující spolu s bílkovinami a/nebo jinými výživnými látkami kakao a také vitamíny, minerály, zeleninovou vlákninu, polynenasycené mastné kyseliny a aromatické přípravky

1806.9019

– – –

Ostatní

 

– –

Ostatní:

1806.9021

– – –

Prášek na přípravu dezertů; pudinků a polévek

1806.9022

– – –

Výživa připravená zvlášť pro kojence a pro dietetické účely

1806.9023

– – –

Velikonoční vajíčka

1806.9024

– – –

Zmrzlinové polevy a posypy

1806.9025

– – –

Polévané nebo potažené, jako například rozinky, ořechy, „pufované“ obiloviny, lékořice, karamely a želé

1806.9026

– – –

Čokoládové krémy (konfekt)

1806.9027

– – –

Snídaňové cereálie

 

– – –

Kakaový prášek, jiný než výrobky čísla 1901 , obsahující 30 % hmotnostních nebo více čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, ale nesmíšený s jinými látkami:

1806.9041

– – – –

S přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1806.9049

– – – –

Ostatní

 

– – –

Kakaový prášek, jiný než výrobky čísla 1901 , obsahující méně než 30 % hmotnostních čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, ale nesmíšený s jinými látkami:

1806.9051

– – – –

S přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1806.9059

– – – –

Ostatní

 

– – –

Ostatní:

1806.9091

– – – –

S přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1806.9099

– – – –

Ostatní

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaového prášku, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

1901.1000

Přípravky pro dětskou výživu, v balení pro drobný prodej

 

Směsi a těsta pro přípravu pečiva čísla 1905 :

 

– –

Obsahující 3 % nebo více čerstvého sušeného mléka, sušeného odstředěného mléka, vajec, mléčného tuku (například máslo), sýra nebo masa:

1901.2011

– – –

Pro přípravu křupavého chleba čísla 1905.1000

1901.2012

– – –

Pro přípravu perníku a podobných výrobků čísla 1905.2000

1901.2051

– – –

Pro přípravu sladkých sušenek čísla 1905.3110

1901.2052

– – –

Pro přípravu sladkých sušenek čísla 1905.3120

1901.2053

– – –

Pro přípravu perníčků čísla 1905.3131

1901.2054

– – –

Pro přípravu vaflí a oplatků čísel 1905.3201 a 1905.3209 s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1901.2055

– – –

Pro přípravu vaflí a oplatků čísel 1905.3201 a 1905.3209  bez přidaného cukru nebo jiných sladidel

1901.2056

– – –

Pro přípravu sucharů, opékaných chlebů a podobných opékaných výrobků čísla 1905.4000

1901.2057

– – –

Pro přípravu chleba čísla 1905.9011 s náplní z másla nebo jiných mléčných výrobků

1901.2058

– – –

Pro přípravu chleba čísla 1905.9019

1901.2059

– – –

Pro přípravu sušenek čísel 1905.9021 a 1905.9029

1901.2061

– – –

Pro přípravu aromatizovaných nebo solených sušenek čísla 1905.9030

1901.2062

– – –

Pro přípravu dortů a sladkého pečiva čísel 1905.9041 a 1905.9049 s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1901.2063

– – –

Pro přípravu dortů a sladkého pečiva čísel 1905.9041 a 1905.9049 bez přidaného cukru nebo jiných sladidel

1901.2064

– – –

Směsi a těsta obsahující maso pro přípravu koláčů, včetně pizzy, čísla 1905.9051

1901.2065

– – –

Směsi a těsta, obsahující složky jiné než maso, pro přípravu pizzy a podobných výrobků čísla 1905.9059

1901.2066

– – –

Pro přípravu drobného občerstvení, jako jsou například vločky, vřetýnka, kroužky, kornouty, tyčinky a podobné výrobky

1901.2067

– – –

Pro přípravu výrobků čísla 1905.9091

1901.2068

– – –

Pro přípravu výrobků čísla 1905.9099

 

– –

Ostatní:

1901.2071

– – –

Pro přípravu křupavého chleba čísla 1905.1000

1901.2072

– – –

Pro přípravu perníku a podobných výrobků čísla 1905.2000

1901.2073

– – –

Pro přípravu sladkých sušenek čísla 1905.3110

1901.2074

– – –

Pro přípravu sladkých sušenek čísla 1905.3120

1901.2075

– – –

Pro přípravu perníčků čísla 1905.3131

1901.2076

– – –

Pro přípravu vaflí a oplatků čísel 1905.3201 a 1905.3209

1901.2077

– – –

Pro přípravu sucharů, opékaných chlebů a podobných opékaných výrobků čísla 1905.4000

1901.2078

– – –

Pro přípravu chleba čísla 1905.9011 s náplní z másla nebo jiných mléčných výrobků

1901.2079

– – –

Pro přípravu chleba čísla 1905.9019

1901.2081

– – –

Pro přípravu sušenek čísel 1905.9021 a 1905.9029

1901.2082

– – –

Pro přípravu aromatizovaných nebo solených sušenek čísla 1905.9030

1901.2083

– – –

Pro přípravu dortů a sladkého pečiva čísla 1905.9041

1901.2084

– – –

Pro přípravu dortů a sladkého pečiva čísla 1905.9049

1901.2085

– – –

Směsi a těsta obsahující maso pro přípravu koláčů, včetně pizzy, čísla 1905.9051

1901.2086

– – –

Směsi a těsta, obsahující složky jiné než maso, pro přípravu pizzy a podobných výrobků čísla 1905.9059

1901.2087

– – –

Pro přípravu drobného občerstvení, jako jsou například vločky, vřetýnka, kroužky, kornouty, tyčinky a podobné výrobky

1901.2088

– – –

Pro přípravu výrobků čísla 1905.9091 s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1901.2089

– – –

Pro přípravu výrobků čísla 1905.9099

 

Ostatní:

 

– –

Látky k výrobě nápojů:

1901.9021

– – –

Upravené látky pro nápoje na bázi zboží čísel 0401 až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřených na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené, s přidaným cukrem nebo jiným sladidlem a dalšími méně významnými složkami a sladidly

1901.9029

– – –

Ostatní upravené látky pro nápoje na bázi zboží čísel 0401 až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřených na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené

1901.9031

– – –

Ostatní látky pro nápoje s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1901.9039

– – –

Ostatní látky pro nápoje

1901.9091

– – –

S přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1901.9099

– – –

Ostatní

ex ex 1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:

 

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak nepřipravené:

1902.1100

– –

Obsahující vejce

1902.1900

– –

Ostatní

 

Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak připravené:

 

– –

Nadívané přípravky z ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých:

1902.2011

– – –

V poměru přesahujícím 20 % hmotnostních

1902.2019

– – –

Ostatní

 

– –

Nadívané přípravky z uzenek, masa, drobů nebo krve či jejich směsí:

1902.2022

– – –

Obsahující 3 % až 20 % hmotnostních včetně uzenek, masa, drobů nebo krve či jejich směsí

1902.2029

– – –

Ostatní

 

– –

Nadívané sýrem:

1902.2031

– – –

Obsahující více než 3 % hmotnostní sýra

1902.2039

– – –

Ostatní

 

– –

Nadívané masem a sýrem:

1902.2041

– – –

Obsahující více než 20 % hmotnostních masa a sýra

1902.2042

– – –

Obsahující 3 % až 20 % hmotnostních včetně masa a sýra

1902.2049

– – –

Ostatní

1902.2050

– –

Ostatní

 

Ostatní těstoviny:

1902.3010

– –

S rybami, korýši, měkkýši a jinými vodními bezobratlými

 

– –

S uzenkami, masem, droby nebo krví či jejich směsí:

1902.3021

– – –

V poměru 3 % až 20 % hmotnostních

1902.3029

– – –

Ostatní

 

– –

Se sýrem:

1902.3031

– – –

V poměru přesahujícím 3 % hmotnostních

1902.3039

– – –

Ostatní

 

– –

S masem a sýrem:

1902.3041

– – –

V poměru 3 % až 20 % hmotnostních, celkem

1902.3049

– – –

Ostatní

1902.3050

– –

Ostatní

 

Kuskus:

1902.4010

– –

S rybami, korýši, měkkýši a jinými vodními bezobratlými

 

– –

S uzenkami, masem, droby nebo krví či jejich směsí:

1902.4021

– – –

V poměru 3 % až 20 % hmotnostních

1902.4029

– – –

Ostatní

1902.4030

– –

Ostatní

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných tvarech:

1903.0001

V maloobchodních baleních o hmotnosti 5 kg nebo méně

1903.0009

Ostatní

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček, předvařené nebo jinak připravené:

 

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením:

1904.1001

– –

Drobné občerstvení, jako jsou například vločky, vřetýnka, kroužky, kornouty, tyčinky a podobné výrobky

1904.1003

– –

Snídaňové cereálie obsahující více než 10 % přidaného cukru

1904.1004

– –

Ostatní snídaňové cereálie

1904.1009

– –

Ostatní

 

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin:

1904.2001

– –

Na bázi nabobtnalých obilovin, pražených obilovin nebo výrobků z obilovin

1904.2009

– –

Ostatní

 

Pšenice bulgur:

1904.3001

– –

Obsahující maso v poměru 3 % až 20 % hmotnostních

1904.3009

– –

Ostatní

 

Ostatní:

1904.9001

– –

Obsahující maso v poměru 3 % až 20 % hmotnostních

1904.9009

– –

Obsahující maso v poměru 3 % až 20 % hmotnostních

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky:

1905.1000

Křupavý chléb

1905.2000

Perník a podobné výrobky

 

Sladké sušenky; vafle a oplatky:

 

– –

Sladké sušenky:

1905.3110

– – –

Polévané nebo potažené čokoládou nebo fondány obsahujícími kakao

1905.3120

– – –

Neobsahující lepek nebo bílkoviny, zvlášť připravené pro osoby s alergií nebo poruchou metabolismu

 

– – –

Ostatní:

1905.3131

– – – –

Perníčky

1905.3132

– – – –

Sladké sušenky obsahující méně než 20 % cukru

1905.3139

– – – –

Ostatní sladké sušenky

 

– –

Vafle a oplatky:

1905.3201

– – –

Polévané nebo potažené čokoládou nebo jinými fondány obsahujícími kakao

1905.3209

– – –

Ostatní

1905.4000

Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky

 

Ostatní:

 

– –

Chléb:

1905.9011

– – –

S náplní skládající se zejména z másla nebo jiných mléčných výrobků (například česnekové máslo)

1905.9019

– – –

Ostatní

 

– –

Sušenky:

1905.9021

– – –

Neobsahující lepek nebo bílkoviny, zvlášť připravené pro osoby s alergií nebo poruchou metabolismu

1905.9029

– – –

Ostatní

1905.9030

– –

Aromatizované nebo solené sušenky

 

– –

Dorty a sladké pečivo:

1905.9041

– – –

Neobsahující lepek nebo bílkoviny, zvlášť připravené pro osoby s alergií nebo poruchou metabolismu

1905.9049

– – –

Ostatní

 

– –

Koláče, včetně pizzy:

1905.9051

– – –

Obsahující maso

1905.9059

– – –

Ostatní

1905.9060

– –

Drobné občerstvení, jako jsou například vločky, vřetýnka, kroužky, kornouty, tyčinky a podobné výrobky

 

– –

Ostatní:

1905.9091

– – –

S přídavkem cukru nebo jiných sladidel

1905.9099

– – –

Ostatní

ex ex 2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové:

 

Ostatní:

2001.9001

– –

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001.9002

– –

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více

ex ex 2001.9009

– –

Ostatní obsahující palmová jádra

ex ex 2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená:

 

Brambory:

2004.1001

– –

Mouka, krupice nebo vločky

 

Ostatní zelenina a zeleninové směsi:

2004.9001

– –

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená:

 

Brambory:

2005.2001

– –

Ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005.8000

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2006

Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

 

Zmrazená zelenina:

2006.0011

– –

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

 

Ostatní zelenina:

2006.0021

– –

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

2007.1000

Homogenizované přípravky

 

Ostatní:

2007.9100

– –

Citrusové ovoce

2007.9900

– –

Ostatní:

ex ex 2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté:

 

Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, též ve směsi:

 

– –

Podzemnice olejná (arašídy):

2008.1101

– – –

Arašídové máslo

ex ex 2008.1109

– – –

Ostatní, pražené

 

Ostatní, včetně směsí jiných než položky 2008.19 :

2008.9100

– –

Palmová jádra

 

– –

Ostatní:

2008.9902

– – –

Kukuřice, jiná než kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)

ex ex 2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

 

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

 

– –

Přípravky na bázi výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy:

2101.1201

– – –

Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu

 

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté:

2101.2001

– –

Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu

 

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich:

2101.3001

– –

Jiné pražené kávové náhražky než pražená čekanka, výtažky a tresti z jiných pražených kávových náhražek než pražené čekanky

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002 ; hotové prášky do pečiva:

 

Aktivní droždí:

2102.1001

– –

Jiné než pro pečení chleba, s výjimkou droždí pro použití v krmivu

2102.1009

– –

Ostatní:

 

Neaktivní droždí; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy:

2102.2001

– –

Neaktivní droždí

2102.2002

– –

Neživé jednobuněčné řasy

2102.2003

– –

Pro použití v krmivu

2102.2009

– –

Ostatní:

 

Hotové prášky do pečiva:

2102.3001

– –

V maloobchodních baleních o hmotnosti 5 kg nebo méně

2102.3009

– –

Ostatní:

ex ex 2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice:

2103.2000

Kečup a jiné omáčky z rajčat

 

Hořčičná mouka a připravená hořčice:

2103.3001

– –

Připravená hořčice obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru

 

Ostatní:

2103.9010

– –

Hotové zeleninové omáčky na bázi mouky, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků

2103.9020

– –

Majonéza

2103.9030

– –

Omáčky z tuku, jinde neuvedené (například omáčka remoulade)

 

– –

Obsahující maso:

2103.9051

– – –

V poměru přesahujícím 20 % hmotnostních

2103.9052

– – –

V poměru 3 % až 20 % hmotnostních

2103.9059

– – –

Ostatní

 

– –

Ostatní:

2103.9091

– – –

S přídavkem cukru nebo jiných sladidel

2103.9099

– – –

Ostatní

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků:

 

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny:

2104.1001

– –

Přípravky pro zeleninové polévky na bázi mouky, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků

2104.1002

– –

Ostatní polévky v prášku v balení o hmotnosti 5 kg nebo více

2104.1003

– –

Konzervované rybí polévky

 

– –

Ostatní polévky:

2104.1011

– – –

Obsahující maso v poměru přesahujícím 20 % hmotnostních

2104.1012

– – –

Obsahující maso v poměru 3 % až 20 % hmotnostních

2104.1019

– – –

Ostatní

 

– –

Ostatní:

2104.1021

– – –

Obsahující maso v poměru přesahujícím 20 % hmotnostních

2104.1022

– – –

Obsahující maso v poměru 3 % až 20 % hmotnostních

2104.1029

– – –

Ostatní

 

Homogenizované smíšené potravinové přípravky:

2104.2001

– – –

Obsahující maso v poměru přesahujícím 20 % hmotnostních

2104.2002

– – –

Obsahující maso v poměru 3 % až 20 % hmotnostních

2104.2003

– – –

Obsahující ryby, korýše, měkkýše nebo jiné vodní bezobratlé

2104.2009

– – –

Ostatní

ex ex 2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

2106.1000

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

 

Ostatní:

 

– –

Ovocné šťávy, upravené nebo smíchané více, než je uvedeno v čísle 2009 :

2106.9011

– – –

Nezkvašené a bez přídavku cukru, v nádobách o obsahu 50 kg nebo více

2106.9012

– – –

Ostatní v jiných nádobách s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

2106.9013

– – –

Ostatní v jiných nádobách

 

– –

Přípravky pro výrobu nápojů:

2106.9023

– – –

Směsi rostlin nebo částí rostlin, též smíšené s rostlinnými výtažky, pro přípravky rostlinných bujónů

2106.9024

– – –

Zvlášť upravené jako kojenecká strava nebo pro dietetické účely

2106.9025

– – –

Upravené látky pro nápoje, obsahující bílkoviny a/nebo jiné výživné látky, také vitamíny, minerály, zeleninovou vlákninu, polynenasycené mastné kyseliny a aromatické přípravky

2106.9026

– – –

Upravené látky pro nápoje z výtažku z ženšenu smíchaného s dalšími složkami, například glukózou nebo laktózou

2106.9027

– – –

Nealkoholické přípravky (koncentrované výtažky) bez cukru nebo jiných sladidel

2106.9028

– – –

Nealkoholické přípravky (koncentrované výtažky) s přidaným cukrem

2106.9029

– – –

Nealkoholické přípravky (koncentrované výtažky) s přidaným sladidlem

 

– – –

Alkoholické přípravky s obsahem alkoholu převyšujícím 0,5 % obj. pro přípravu nápojů:

2106.9031

– – – –

S obsahem alkoholu převyšujícím 0,5 % obj., avšak nepřesahujícím 2,25 % obj. včetně

2106.9032

– – – –

S obsahem alkoholu převyšujícím 2,25 % obj., avšak nepřesahujícím 15 % obj. včetně

2106.9033

– – – –

S obsahem alkoholu převyšujícím 15 % obj., avšak nepřesahujícím 22 % obj. včetně

2106.9034

– – – –

S obsahem alkoholu převyšujícím 22 % obj., avšak nepřesahujícím 32 % obj. včetně

2106.9035

– – – –

S obsahem alkoholu převyšujícím 32 % obj., avšak nepřesahujícím 40 % obj. včetně

2106.9036

– – – –

S obsahem alkoholu převyšujícím 40 % obj., avšak nepřesahujícím 50 % obj. včetně

2106.9037

– – – –

S obsahem alkoholu převyšujícím 50 % obj., avšak nepřesahujícím 60 % obj. včetně

2106.9038

– – – –

Ostatní

2106.9039

– – –

Ostatní

 

– –

Prášek na přípravu dezertů:

2106.9041

– – –

V maloobchodních baleních o hmotnosti 5 kg nebo méně, obsahující sušené mléko, vaječné bílky nebo žloutky

2106.9042

– – –

V maloobchodních baleních o hmotnosti 5 kg nebo méně, neobsahující sušené mléko, vaječné bílky nebo žloutky

2106.9048

– – –

Ostatní, obsahující sušené mléko, vaječné bílky nebo žloutky

2106.9049

– – –

Ostatní, neobsahující sušené mléko, vaječné bílky nebo žloutky

2106.9051

– –

Směsi chemických látek a potravin, jako je sacharin a laktóza, používané jako sladidla

2106.9062

– –

Ovocné polévky a kaše

2106.9064

– –

Obsahující maso v poměru 3 % až 20 % hmotnostních

2106.9065

– –

Kapsle s tukem z rybích jater a ostatní vitamíny, jinde neuvedené

2106.9066

– –

Doplňky stravy, jinde neuvedené

2106.9067

– –

Vegetariánská smetana

2106.9068

– –

Vegetariánský sýr

 

– –

Cukrovinky neobsahující cukr ani kakao:

2106.9071

– – –

Žvýkací guma

2106.9072

– – –

Ostatní

2106.9079

– –

Ostatní:

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009 :

 

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná:

 

– –

Perlivé nápoje s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

2202.1011

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2202.1012

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2202.1013

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2202.1014

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2202.1015

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2202.1016

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2202.1019

– – –

Ostatní

 

– –

Perlivé nápoje s přídavkem cukru nebo jiných sladidel:

2202.1031

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2202.1032

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2202.1033

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2202.1034

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2202.1035

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2202.1036

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2202.1039

– – –

Ostatní

 

– –

Zvlášť upravené jako kojenecká strava nebo pro dietetické účely:

2202.1041

– – –

V kartonových obalech

2202.1042

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2202.1043

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2202.1044

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2202.1045

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2202.1046

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2202.1047

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2202.1049

– – –

Ostatní

 

– –

Ostatní:

2202.1091

– – –

V kartonových obalech

2202.1092

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2202.1093

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2202.1094

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2202.1095

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2202.1096

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2202.1097

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2202.1099

– – –

Ostatní

 

Ostatní:

 

– –

Z mléčných výrobků s jinými složkami, za předpokladu, že tyto mléčné výrobky mají bez obalu 75 % hmotnostních:

2202.9011

– – –

V kartonových obalech

2202.9012

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2202.9013

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2202.9014

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2202.9015

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2202.9016

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2202.9017

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2202.9019

– – –

Ostatní

 

– –

Zvlášť upravené jako kojenecká strava nebo pro dietetické účely:

2202.9021

– – –

V kartonových obalech

2202.9022

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2202.9023

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2202.9024

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2202.9025

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2202.9026

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2202.9027

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2202.9029

– – –

Ostatní

 

– –

Nápoje ze sójových bobů:

2202.9031

– – –

V kartonových obalech

2202.9032

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2202.9033

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2202.9034

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2202.9035

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2202.9036

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2202.9037

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2202.9039

– – –

Ostatní

 

– –

Nápoje z rýže a/nebo mandlí:

2202.9041

– – –

V kartonových obalech

2202.9042

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2202.9043

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2202.9044

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2202.9045

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2202.9046

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2202.9047

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2202.9049

– – –

Ostatní

 

– –

Ostatní:

2202.9091

– – –

V kartonových obalech

2202.9092

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2202.9093

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2202.9094

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2202.9095

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2202.9096

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2202.9097

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2202.9099

– – –

Ostatní

2203

Pivo ze sladu:

 

Malt ale s obsahem alkoholu převyšujícím 0,5 % obj., avšak nepřesahujícím 2,25 % obj. včetně:

2203.0011

– –

V jednorázových ocelových obalech

2203.0012

– –

V jednorázových hliníkových obalech

2203.0013

– –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2203.0014

– –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2203.0015

– –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2203.0016

– –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2203.0019

– –

Ostatní:

 

Ostatní:

2203.0091

– –

V jednorázových ocelových obalech

2203.0092

– –

V jednorázových hliníkových obalech

2203.0093

– –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2203.0094

– –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2203.0095

– –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2203.0096

– –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2203.0099

– –

Ostatní:

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek:

 

V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:

 

– –

S obsahem alkoholu převyšujícím 0,5 % obj., avšak nepřesahujícím 2,25 % obj. včetně:

2205.1011

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2205.1012

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2205.1013

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2205.1014

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2205.1015

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2205.1016

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2205.1019

– – –

Ostatní

 

– –

S obsahem alkoholu převyšujícím 2,25 % obj., avšak nepřesahujícím 15 % obj. čistého alkoholu včetně, za předpokladu, že zboží obsahuje výlučně alkohol vytvořený fermentací bez jakékoli destilace:

2205.1021

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2205.1022

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2205.1023

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2205.1024

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2205.1025

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2205.1026

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2205.1029

– – –

Ostatní

 

– –

Ostatní:

2205.1091

– – –

V jednorázových ocelových obalech

2205.1092

– – –

V jednorázových hliníkových obalech

2205.1093

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu přesahujícím 500 ml

2205.1094

– – –

V jednorázových skleněných obalech o obsahu nepřesahujícím 500 ml

2205.1095

– – –

V jednorázových plastových obalech, s barvivy

2205.1096

– – –

V jednorázových plastových obalech, bez barviv

2205.1099

– – –