ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 62

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
8. března 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

8.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/373

ze dne 1. března 2017,

kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8b odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (2), a zejména na články 4 a 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (3), a zejména na čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 (4) stanoví požadavky týkající se dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 (5) stanoví společné požadavky na poskytování letových navigačních služeb. Dotčení poskytovatelé služeb musí splnit společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb, aby jim mohla být vydána osvědčení uvedená v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 550/2004 a čl. 8b odst. 2 nařízení (ES) č. 216/2008. Uvedená nařízení rovněž stanoví požadavky týkající se příslušných úřadů, které jsou odpovědné za vydávání uvedených osvědčení a provádění úkonů v oblasti dohledu a vynucování, a to v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (6), článkem 2 a čl. 7 odst. 7 nařízení (ES) č. 550/2004 a články 10 a 22a nařízení (ES) č. 216/2008.

(2)

Požadavky stanovené v prováděcích nařízeních (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 slouží zejména k tomu, aby bylo možné v počáteční fázi realizovat základní požadavky týkající se poskytování služeb uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“), které jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 216/2008, a to zejména s cílem zaručit, že jsou dodržovány články 8b a 22a nařízení (ES) č. 216/2008 a příloha Vb uvedeného nařízení, a umožnit zahájení standardizačních kontrol v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 216/2008.

(3)

Uvedené požadavky stanovené v prováděcích nařízeních (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 by nyní měly být doplněny a aktualizovány s ohledem na technický pokrok. Rovněž by mělo být jasně uvedeno, že aby mohlo být poskytovatelům služeb vydáno osvědčení a aby si je mohli ponechat nebo aby mohli učinit prohlášení v souladu s tímto nařízením, musí splnit a nadále plnit jak tyto požadavky, tak hlavní požadavky uvedené v čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008. Kromě toho by měl být zaručen soulad uvedených požadavků a požadavků, které jsou stanoveny v nařízeních Komise (EU) č. 965/2012 (7), (EU) č. 1178/2011 (8), (EU) č. 139/2014 (9) a (EU) 2015/340 (10), čímž bude učiněn krok k „celkovému systémovému přístupu“, který spočívá v logicky a technologicky jednotném přístupu v různých oblastech. Proto by nyní měly být požadavky, které jsou stanoveny v prováděcích nařízeních (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011, stanoveny v jediném nástroji a prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 by měla být zrušena.

(4)

Společná pravidla udělování osvědčení poskytovatelům služeb a dohledu nad nimi mají zásadní význam, mají-li členské státy více důvěřovat systémům ostatních členských států. Z tohoto důvodu a pro zaručení co nejvyšší úrovně bezpečnosti a zabezpečení by měly být jednotné požadavky na poskytování služeb a dohled nad nimi posíleny. Tím by se mělo zaručit bezpečné a vysoce kvalitní poskytování služeb za účelem letové navigace a vzájemného uznávání osvědčení v celé Unii, a tudíž i větší svoboda pohybu a lepší dostupnost těchto služeb.

(5)

Aby byl zaručen harmonizovaný přístup k udělování osvědčení a výkonu dohledu, měla by být opatření, která mají být provedena v zájmu zabezpečení systémů, používaných prvků a údajů, koordinována mezi členskými státy, funkčními bloky vzdušného prostoru a sítí tvořenou službami, funkcemi a produkty nabízenými poskytovateli služeb, manažerem struktury vzdušného prostoru, letišti a dalšími osobami, které zajišťují nezbytnou infrastrukturu pro letový provoz.

(6)

Řízení bezpečnosti zajišťuje identifikaci, posouzení a minimalizaci bezpečnostních rizik a slabých míst v oblasti zabezpečení, která mají dopad na bezpečnost. Je proto nezbytné důkladněji propracovat požadavky, jež se týkají posuzování změn funkčního systému z hlediska bezpečnosti prováděných organizací, která je držitelem osvědčení. Tyto požadavky by měly být upraveny s ohledem na začlenění požadavků týkajících se řízení změn do společné regulační struktury v oblasti bezpečnosti civilního letectví a na zkušenosti, jež zúčastněné strany a příslušné úřady získaly v oblasti dohledu nad bezpečností.

(7)

Je vhodné učinit z bezpečnostní kultury aspekt systémů řízení poskytovatelů služeb, a to způsobem, který bude prosazovat pochopení uvedených systémů a jejich zdokonalování současně s uznáním potřeby, že je třeba systémy řízení dále posilovat, a to zejména integrací spolehlivého systému hlášení událostí.

(8)

Mělo by se upřesnit, které úřady jsou odpovědné za úkoly související s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním ve vztahu k poskytovatelům služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, a to v souladu s kritériem stanoveným v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004 a úkoly Evropské agentury pro bezpečnost letectví („agentury“) podle článku 22a nařízení (ES) č. 216/2008, aniž by byly dotčeny požadavky článku 2 nařízení (ES) č. 550/2004. Vzhledem k povaze a rozsahu poskytovaných služeb by agentura měla být příslušným úřadem pro poskytovatele datových služeb a pro manažera struktury vzdušného prostoru. Aby bylo možné splnit cíle nařízení (ES) č. 216/2008, zejména cíl stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. d) uvedeného nařízení a cíl stanovený v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004, je rovněž vhodné sladit požadavky na příslušné úřady s pokrokem v oblasti koncepcí řízení bezpečnosti Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), zejména se zavedením systému řízení úřadů, jakož i prováděním státního programu bezpečnosti a se zaručením koordinace mezi těmito úřady.

(9)

Mělo by být objasněno, že při provádění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení by příslušné úřady měly jednat nezávisle na jakémkoli poskytovateli služeb, a to tím, že bude zaručeno odpovídající oddělení těchto úřadů od těchto poskytovatelů alespoň na funkční úrovni, a že by mělo být zabráněno jakémukoli případnému střetu zájmů. Cílem je zaručit objektivitu a nestrannost těchto úřadů a také to, že své úkoly podle tohoto nařízení plní ve vysoké kvalitě.

(10)

Agentura by měla zřídit databázi relevantních informací o příslušných úřadech, aby usnadnila standardizační kontroly příslušných úřadů a koordinaci s těmito úřady a podpořila Komisi při provádění jejích úkolů.

(11)

Aby se zaručilo, že jsou soustavně plněny požadavky na poskytovatele služeb stanovené tímto nařízením a že příslušné úřady mohou v souladu s čl. 4 odst. 3 a odst. 4 nařízení (ES) č. 549/2004 vykonávat své úkoly podle tohoto nařízení, měly by být těmto úřadům kromě možnosti provádět inspekce a vést šetření uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004 a čl. 10 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 216/2008 uděleny určité zvláštní vyšetřovací pravomoci. Je vhodné objasnit, že tyto pravomoci je třeba vykonávat v souladu s použitelnými pravidly vnitrostátních právních předpisů a s patřičným ohledem na řadu specifických prvků, které mají zaručit spravedlivou rovnováhu mezi všemi právy a zájmy, o něž v konkrétním případu jde.

(12)

Pracovníci v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu zaměstnaní u poskytovatele služeb nebo manažera struktury vzdušného prostoru by měli absolvovat harmonizovaný výcvik a program hodnocení způsobilosti. Poskytovatel služeb nebo manažer struktury vzdušného prostoru by měl rovněž zaručit, že pracovníci smluvní organizace jsou odpovídajícím způsobem kvalifikovaní. Proto by do tohoto nařízení měla být zařazena podrobná ustanovení o výcviku a hodnocení odborné způsobilosti takovýchto pracovníků.

(13)

Aby se zaručila vysoká úroveň bezpečnosti civilního letectví v Unii, měla by opatření stanovená v tomto nařízení odrážet stav techniky v oblasti bezpečnosti letectví, a to včetně osvědčených postupů a vědeckého a technického pokroku v odvětví meteorologických služeb. Proto by mělo toto nařízení vycházet z použitelných standardů a doporučených postupů ICAO, zejména přílohy 3 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu (Chicagská úmluva) o meteorologické službě pro mezinárodní letectví, zároveň by mělo čerpat ze zkušeností s poskytováním meteorologické služby na úrovni Unie i úrovni celosvětové a zaručovat přiměřenost ve vztahu k velikosti, druhu a složitosti poskytovatele meteorologických služeb.

(14)

Měly by být stanoveny společné požadavky na udělování osvědčení poskytovatelům datových služeb a dohled nad nimi, aby se zaručilo, že poskytovatelé leteckých dat, která mají být využita v letadle, zpracovávají údaje vhodným způsobem, který splňuje požadavky koncových uživatelů vzdušného prostoru a umožňuje bezpečný provoz s navigací založenou na výkonnosti.

(15)

Leteckému průmyslu a příslušným úřadům členských států by měl být poskytnut dostatečný čas na to, aby se přizpůsobily novému regulačnímu rámci, který je zřízen tímto nařízením, a aby nahradily osvědčení vydaná před datem použitelnosti tohoto nařízení.

(16)

Avšak pro zajištění konzistence s nařízením (EU) č. 965/2012 by se příslušná ustanovení tohoto nařízení měla na poskytovatele datových služeb použít již od dřívějšího data. Kromě toho by uvedeným poskytovatelům datových služeb mělo být na dobrovolném základě umožněno, aby o příslušná osvědčení požádali již bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost, aby jim toto osvědčení mohlo být uděleno, aby měli jako subjekty, na něž se nevztahuje prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011, ale jimž agentura vydává dobrovolné potvrzení (letter of acceptance), možnost využít co nejdřívějšího uplatnění tohoto nařízení v tomto ohledu a vzájemného uznávání uvedených osvědčení. Brzké uplatnění tohoto nařízení ve vztahu k poskytovatelům datových služeb by provozovatele letadel také zprostilo jejich povinností v oblasti dohledu při externím zajišťování služeb uvedených poskytovatelů, jakmile je poskytovateli uděleno osvědčení pro letecké databáze. Pokud takový poskytovatel uvedenou možnost využije, měl by být pro účely získání osvědčení i po jeho získání vázán použitelnými požadavky tohoto nařízení. Vzhledem k této možnosti, kterou poskytovatelé datových služeb mají, by se příslušná ustanovení tohoto nařízení týkající se příslušného úřadu ve vztahu k uvedeným poskytovatelům, což je v tomto případě pouze agentura, měla použít již od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

(17)

Ustanovení, která jsou obsažena v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (11), by měla být doplněna o aspekty, které se týkají poskytování letových provozních služeb tak, aby bylo zaručeno, že je poskytování služeb v souladu s činnostmi pilotů a personálu letových provozních služeb a s požadavky uvedeného nařízení.

(18)

Bezpečnostní přijatelnost jakékoli změny navržené poskytovatelem služeb by měla být posouzena na základě analýzy rizik, která zavedení této změny představuje pro funkční systém provozovatele, přičemž by rizika měla být rozlišena podle kvantitativních, nebo kvalitativních objektivních hodnotících kritérií nebo podle kombinace těchto kritérií, která se určí na místní úrovni.

(19)

Z důvodů jednotnosti a snadného uplatňování by do tohoto nařízení měla být začleněna ustanovení nařízení Komise (ES) č. 482/2008 (12), a nařízení Komise (ES) č. 482/2008 by tudíž mělo být zrušeno.

(20)

Do tohoto nařízení by měly být začleněny požadavky článků 12 a 21 nařízení Komise (EU) č. 677/2011 (13) a přílohy VI uvedeného nařízení, aby se zaručil harmonizovaný přístup ke všem poskytovatelům služeb. Proto by měla být uvedená ustanovení zrušena.

(21)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1377 (14), které ještě není použitelné, obsahuje značné množství chyb. Aby se uvedené chyby odstranily a zároveň se zajistila požadovaná právní srozumitelnost, je vhodné prováděcí nařízení (EU) 2016/1377 v celém rozsahu zrušit a nahradit je pravidly stanovenými v tomto nařízení.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku agentury vydaném v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(23)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví společné požadavky na:

1)

poskytování služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“) a zajišťování jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu („funkce sítě ATM“) pro všeobecný letový provoz, a to zejména požadavky na právnické nebo fyzické osoby, které tyto služby a funkce poskytují;

2)

příslušné úřady a kvalifikované subjekty, které jednají jejich jménem, jež plní úkoly spojené s udělováním osvědčení, prováděním dohledu a vynucováním ve vztahu k poskytovatelům služeb a funkcím uvedeným v odstavci 1).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v příloze I a tyto definice:

1)

definice v článku 2 nařízení (ES) č. 549/2004 a článku 3 nařízení (ES) č. 216/2008, kromě definice „osvědčení“ v čl. 2 odst. 15 nařízení (ES) č. 549/2004;

2)

„poskytovatelem služeb“ se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje funkce nebo poskytuje služby ATM/ANS definované v čl. 3 písm. q) nařízení (ES) č. 216/2008 nebo jiné funkce sítě ATM, a to buď jednotlivě, nebo souhrnně pro všeobecný letový provoz;

3)

„manažerem struktury vzdušného prostoru“ se rozumí subjekt zřízený v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 551/2004 za účelem plnění povinností stanovených v uvedeném článku a v článcích 3 a 4 nařízení (EU) č. 677/2011.

4)

„celoevropskou službou“ se rozumí činnost, která je navržena a zřízena pro uživatele ve většině členských států nebo ve všech členských státech a která může rovněž překračovat vzdušný prostor území, na které se vztahuje Smlouva;

5)

„poskytovatelem datových služeb (DAT)“ se rozumí organizace, která je:

a)

poskytovatelem dat typu 1, který zpracovává letecká data pro účely použití v letadle a za řízených podmínek zajišťuje leteckou databázi splňující požadavky na jakost dat, u níž nebyla stanovena odpovídající slučitelnost s leteckou aplikací/vybavením;

b)

poskytovatelem dat typu 2, který zpracovává letecká data a zajišťuje leteckou databázi pro účely použití v certifikované aplikaci / certifikovaném vybavení letadla, která splňuje požadavky na jakost dat a u níž byla stanovena slučitelnost s danou aplikací/daným vybavením.

Článek 3

Poskytování ATM/ANS a zajišťování funkcí sítě ATM

1.   Členské státy zajistí, aby odpovídající služby ATM/ANS a funkce sítě ATM byly poskytovány v souladu s tímto nařízením, a to způsobem, který napomáhá všeobecnému letovému provozu a zároveň zohledňuje bezpečnostní aspekty a provozní požadavky.

2.   Jestliže členské státy přijmou dodatečná ustanovení, jimiž doplní toto nařízení v jakýchkoli otázkách, které jsou podle tohoto nařízení ponechány na členských státech, řídí se tato ustanovení standardy a doporučenými postupy, které jsou stanoveny v Chicagské úmluvě. Používají-li se ustanovení článku 38 Chicagské úmluvy, uvědomí o tom členské státy kromě Mezinárodní organizace pro civilní letectví také Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) a použití náležitě zdůvodní, a to nejpozději do dvou měsíců poté, co byla dodatečná ustanovení přijata.

3.   V souladu s Chicagskou úmluvou členské státy tato dodatečná ustanovení zveřejní ve svých leteckých informačních příručkách.

4.   Pokud se členský stát rozhodne umožnit poskytování určitých konkrétních letových provozních služeb v konkurenčním prostředí, přijme všechna vhodná opatření, aby zaručil, že se poskytovatelé těchto služeb nepodílejí na jednání, jehož cíl nebo následek spočívá v zamezení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, ani na jednání, které podle platných právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů představuje zneužití dominantního postavení.

Článek 4

Příslušný úřad pro udělování osvědčení, provádění dohledu a vynucování

1.   Příslušným úřadem, který odpovídá za vydávání osvědčení poskytovatelům letových informačních služeb, v příslušných případech za potvrzování přijetí prohlášení učiněných poskytovateli letových informačních služeb uvedených v článku 7 a za dohled a vynucování ve vztahu k poskytovatelům služeb, je vnitrostátní dozorový orgán, jenž je uveden v článku 4 nařízení (ES) č. 549/2004, členského státu, v němž má právnická nebo fyzická osoba, která žádá o osvědčení nebo činí prohlášení, hlavní místo činnosti nebo případně sídlo, pokud ovšem není podle článku 22a nařízení (ES) č. 216/2008 příslušným úřadem agentura.

Pro účely tohoto nařízení se poskytovatelé datových služeb a manažer struktury vzdušného prostoru považují za celoevropské poskytovatele služeb, pro něž je v souladu s čl. 22a písm. c) nařízení (ES) č. 216/2008 příslušným úřadem agentura.

2.   Příslušné úřady uvedené v odstavci 1 musí splňovat požadavky stanovené v příloze II.

3.   Je-li jeden z dotčených poskytovatelů služeb organizací, pro kterou je příslušným úřadem agentura, příslušné úřady dotčených členských států koordinují své činnosti s agenturou, aby zajistily, že jsou splněny požadavky stanovené v bodě ATM/ANS.AR.A.005 podbodech 1), 2) a 3) písm. b) přílohy II, pokud alternativně:

a)

poskytovatelé služeb poskytují služby ve vztahu k funkčním blokům vzdušného prostoru, které přesahují vzdušný prostor spadající pod pravomoc více než jednoho členského státu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 550/2004;

b)

poskytovatelé služeb poskytují přeshraniční letové navigační služby uvedené v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 550/2004.

4.   Pokud členský stát určil nebo zřídil více než jeden příslušný úřad v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 549/2004 nebo uvedený v čl. 2 odst. 3 až 6 nařízení (ES) č. 550/2004, aby plnil úkoly spojené s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, zaručí, že je jasně definována oblast působnosti každého z těchto úřadů, a to zejména, pokud jde o odpovědnost, zeměpisná omezení a omezení vzdušného prostoru. V takovém případě tyto úřady své činnosti navzájem koordinují na základě písemných ujednání, aby zaručily účinný dohled a vynucování ve vztahu ke všem poskytovatelům služeb, jimž vydaly osvědčení, nebo v příslušných případech k těm, kteří u nich učinili prohlášení.

5.   Při plnění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení příslušné úřady jednají nezávisle na jakémkoli poskytovateli služeb. Tato nezávislost musí být zajištěna dostatečným oddělením těchto příslušných úřadů od poskytovatelů služeb alespoň na funkční úrovni. V této souvislosti členské státy zajistí, aby příslušné úřady vykonávaly své pravomoci nestranně a transparentně.

6.   Členské státy a případně Komise, je-li příslušným úřadem agentura, zaručí, že jejich příslušné úřady nedovolí svým pracovníkům, aby se podíleli na plnění úkolů těchto úřadů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, pokud existují náznaky, že by tím mohlo přímo nebo nepřímo dojít ke střetu zájmů, zejména pokud jde o zájmy rodinné nebo finanční.

7.   Agentura spravuje databázi kontaktních údajů příslušných úřadů uvedených v odstavci 1. Za tímto účelem členské státy oznámí agentuře názvy a adresy svých příslušných úřadů a veškeré následné změny těchto názvů a adres.

8.   Členské státy a případně Komise, je-li příslušným úřadem agentura, určí nezbytné zdroje a schopnosti, které příslušné úřady vyžadují k plnění svých úkolů v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 549/2004 a článkem 22a nařízení (ES) č. 216/2008, přičemž zohlední všechny relevantní faktory včetně posouzení, které tyto příslušné úřady provedly, aby určily zdroje nutné k plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.

Článek 5

Pravomoci příslušných úřadů uvedených v článku 4

1.   Je-li to nutné k plnění jejich úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, jsou příslušné úřady zmocněny k tomu, aby:

a)

od poskytovatelů služeb, kteří podléhají jejich dohledu, vyžadovaly, aby jim poskytli všechny nezbytné informace;

b)

vyžadovaly od jakéhokoli zástupce, vedoucího pracovníka či jiných pracovníků těchto poskytovatelů služeb, aby jim poskytli ústní vysvětlení jakékoli skutečnosti, dokumentu, předmětu, postupu či jiné záležitosti, která je důležitá pro dohled nad poskytovatelem služeb;

c)

vstupovaly do veškerých prostor či na pozemky včetně provozních míst a do dopravních prostředků těchto poskytovatelů služeb;

d)

zkoumaly, kopírovaly či pořizovaly výňatky z jakéhokoli dokumentu, záznamu či dat, které mají tito poskytovatelé služeb v držení nebo k nimž mají přístup, bez ohledu na nosič, na němž jsou dotčené informace uloženy;

e)

u těchto poskytovatelů služeb prováděly audity, posouzení, vyšetřování a kontroly.

2.   Je-li to nutné k plnění jejich úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení, jsou příslušné úřady rovněž zmocněny k tomu, aby vykonávaly pravomoci stanovené v odstavci 1 ve vztahu ke smluvním organizacím, které podléhají dohledu ze strany poskytovatelů služeb, jak je uvedeno v bodě ATM/ANS.OR.B.015 přílohy III.

3.   Pravomoci uvedené v odstavcích 1 a 2 se vykonávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, v němž probíhají dotčené činnosti, přičemž se patřičně zohlední skutečnost, že je nutné zaručit účinný výkon zmíněných pravomocí, a také práva a oprávněné zájmy poskytovatele služeb a všech dotčených třetích osob, a to v souladu se zásadou proporcionality. Je-li v souladu s použitelnými vnitrostátními právními předpisy nutné získat ke vstupu do prostor, na pozemky či do dopravních prostředků uvedených v odst. 1 písmeni c) předchozí povolení od soudního orgánu dotčeného členského státu, vykonávají se s tím spojené pravomoci teprve poté, co bylo takové předchozí povolení získáno.

Při výkonu pravomocí podle odstavců 1 a 2 příslušný úřad zaručí, že jeho pracovníci a v příslušných případech každý další odborník, který se podílí na dotčených činnostech, mají řádné oprávnění.

4.   Příslušné úřady přijmou veškerá vhodná vynucovací opatření nutná k tomu, aby zajistily, že poskytovatelé služeb, jimž vydaly osvědčení nebo kteří v příslušných případech učinili u těchto úřadů prohlášení, plní a budou plnit požadavky tohoto nařízení, nebo dají k takovýmto vhodným vynucovacím opatřením podnět.

Článek 6

Poskytovatelé služeb

Poskytovatelům služeb se udělí osvědčení a jsou oprávněni uplatňovat výsady, které jim byly v rámci působnosti uvedeného osvědčení uděleny, jestliže kromě požadavků uvedených v čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 plní a nadále budou plnit tyto požadavky:

a)

všichni poskytovatelé služeb požadavky stanovené v příloze III (bod ATM/ANS.OR), hlavách A a B a v příloze XIII (část PERS);

b)

jiní poskytovatelé služeb, než jsou poskytovatelé letových provozních služeb kromě požadavků stanovených v písmeni a), požadavky stanové v příloze III (bod ATM/ANS.OR), hlavě C;

c)

poskytovatelé letových navigačních služeb, poskytovatelé zajišťující uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru musí kromě požadavků stanovených v písmeni a) plnit požadavky stanovené v příloze III (bod ATM/ANS.OR), hlavě D;

d)

poskytovatelé letových provozních služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a c) plnit požadavky stanovené v příloze IV (část ATS);

e)

poskytovatelé meteorologických služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze V (část MET);

f)

poskytovatelé leteckých informačních služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze VI (část AIS);

g)

poskytovatelé datových služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a b) plnit požadavky stanovené v příloze VII (část DAT);

h)

poskytovatelé komunikačních, navigačních nebo přehledových služeb musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze VIII (část CNS);

i)

poskytovatelé uspořádání toku letového provozu musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze IX (část ATFM);

j)

poskytovatelé zajišťující uspořádání vzdušného prostoru musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a b) plnit požadavky stanovené v příloze X (část ASM);

k)

poskytovatelé zajišťující tvorbu letových postupů musí kromě požadavků stanovených v písmenech a) a b) plnit požadavky stanovené v příloze XI (část ASD), až budou uvedené požadavky přijaty Komisí;

l)

manažer struktury vzdušného prostoru musí kromě požadavků stanovených v písmenech a), b) a c) plnit požadavky stanovené v příloze XII (část NM).

Článek 7

Prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb

Pokud členské státy povolí poskytovatelům letových informačních služeb, aby v souladu s čl. 8b odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008 učinili prohlášení o své způsobilosti a prostředcích pro plnění povinností spojených s poskytovanými službami, musí tito poskytovatelé splnit kromě požadavků uvedených v čl. 8b odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 také požadavky stanovené v bodě ATM/ANS.OR.A.015 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 8

Stávající osvědčení

1.   Osvědčení, která byla vydána v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 1035/2011, se považují za osvědčení vydaná v souladu s tímto nařízením.

2.   Do 1. ledna 2021 nahradí členské státy osvědčení uvedená v odstavci 1 osvědčeními, která splňují formát stanovený v dodatku 1 k příloze II.

Článek 9

Zrušení a změna

1.   Nařízení (ES) č. 482/2008 a prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 se zrušují.

2.   Prováděcí nařízení (EU) 2016/1377 se zrušuje.

3.   Články 12 a 21 nařízení (EU) č. 677/2011 a příloha VI uvedeného nařízení se zrušují.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. ledna 2020.

Avšak

1)

ustanovení čl. 9 odst. 2 se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;

2)

pokud jde o agenturu, čl. 4 odst. 1, 2, 5, 6, a 8 a článek 5 se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost;

3)

pokud jde o poskytovatele datových služeb, článek 6 se v každém případě použije ode dne 1. ledna 2019, ale v případě, že poskytovatel požádá o osvědčení v souladu s článkem 6 a osvědčení je mu uděleno, pak ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 ze dne 17. října 2011 o dohledu nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu (ATM) a letových navigačních služeb a o změně nařízení (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 271, 18.10.2011, s. 15).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 271, 18.10.2011, s. 23).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (Úř. věst. L 63, 6.3.2015, s. 1).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1)

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 (Úř. věst. L 141, 31.5.2008, s. 5).

(13)  Nařízení Komise (EU) č. 677/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 185, 15.7.2011, s. 1).

(14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1377 ze dne 4. srpna 2016, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb a dohled v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011 a (EU) č. 1035/2011 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 226, 19.8.2016, s. 1).


PŘÍLOHA I

DEFINICE POJMŮ POUŽITÝCH V PŘÍLOHÁCH II AŽ XIII

(Část DEFINICE)

Pro účely příloh II až XIII se použijí tyto definice:

1)

„přijatelnými způsoby průkazu (AMC)“ se rozumějí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly;

2)

„leteckými pracemi“ se rozumí provoz letadla, při kterém se letadlo používá pro zvláštní služby, jako je zemědělství, stavebnictví, snímkování, zeměměřičství, pozorování a hlídkování, pátrání a záchrana nebo letecká reklama atd.;

3)

„letištním klimatologickým přehledem“ se rozumí stručný přehled určitých meteorologických prvků pro dané letiště, založený na statistických datech;

4)

„letištní klimatologickou tabulkou“ se rozumí tabulka obsahující statistická data o pozorovaném výskytu jednoho nebo více meteorologických prvků pro dané letiště;

5)

„výškou letiště nad mořem“ se rozumí výška nejvyššího bodu přistávací plochy nad mořem;

6)

„letištní letovou informační službou (AFIS)“ se rozumí letová informační služba a pohotovostní služba pro letištní provoz na letišti;

7)

„letištní meteorologickou služebnou“ se rozumí služebna zřízená k poskytování meteorologické služby letišti;

8)

„výstrahou pro letiště“ se rozumějí informace vydané letištní meteorologickou služebnou, týkající se výskytu či očekávaného výskytu meteorologických podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit letadla na zemi včetně zaparkovaných letadel a zařízení a služeb letiště;

9)

„leteckými daty“ se rozumí skutečnosti, pojmy nebo instrukce týkající se letectví prezentované v jednotné formě vhodné pro komunikaci, výklad nebo zpracování;

10)

„leteckou databází“ se rozumí soubor leteckých dat zorganizovaný a uspořádaný jako strukturovaný soubor dat, který je elektronicky uložen v systémech a je platný po určitou dobu a lze jej aktualizovat;

11)

„leteckou pevnou službou (AFS)“ se rozumí telekomunikační služba mezi stanovenými pevnými body, která je poskytována v zvláště pro bezpečnost letectví a pro pravidelný, účinný a hospodárný provoz leteckých služeb;

12)

„leteckou pevnou telekomunikační sítí (AFTN)“ se rozumí celosvětový systém leteckých pevných okruhů zřízených jako součást AFS pro výměnu zpráv a/nebo přenos informací v digitální formě mezi stanicemi letecké pevné služby se stejnými nebo slučitelnými přenosovými charakteristikami;

13)

„leteckými informacemi“ se rozumějí informace vyplývající ze shromažďování, analýzy a formátování leteckých dat;

14)

„daty popisujícími letiště“ se rozumějí data shromážděná za účelem sestavení informací popisujících letiště;

15)

„databází letištních dat (AMDB)“ se rozumí soubor dat popisujících letiště organizovaný a uspořádaný jako strukturovaná datová sada;

16)

„leteckou meteorologickou stanicí“ se rozumí stanice určená k pozorování počasí a k vydávání meteorologických zpráv pro potřeby letectví;

17)

„hlášením z letadla“ se rozumí hlášení z letadla za letu sestavené ve shodě s požadavky na hlášení polohy a na provozní a/nebo meteorologická hlášení;

18)

„letadlem“ se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu;

19)

„zprávou AIRMET“ se rozumí informace vydaná meteorologickou výstražnou službou týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určitých meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých hladinách, a informace o vývoji těchto jevů v čase a prostoru, které nebyly uvedeny v předpovědi, vydané pro lety v nízkých hladinách v dané letové informační oblasti nebo její části;

20)

„servisním personálem – pracovníky v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu (ATSEP)“ se rozumějí oprávnění pracovníci, kteří jsou způsobilí k tomu, aby provozovali a udržovali zařízení funkčního systému, uvolňovali je z provozu a vraceli je do provozu;

21)

„stanoviště letových provozních služeb“ je obecný pojem, kterým se označuje podle potřeby stanoviště řízení letového provozu, letové informační středisko, stanoviště letištní letové informační služby nebo ohlašovna letových provozních služeb;

22)

„náhradním letištěm“ se rozumí letiště, na které letadlo může pokračovat, když přistání na letišti zamýšleného přistání nebo pokračování v letu na toto letiště není možné nebo žádoucí, na němž jsou k dispozici nezbytné služby a zařízení, na kterém mohou být splněny požadavky na výkonnost letadla a které je v provozu v předpokládané době použití;

23)

„alternativními způsoby průkazu (AltMOC)“ se rozumějí způsoby průkazu, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu (AMC), nebo nové způsoby průkazu shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu;

24)

„nadmořskou výškou“ se rozumí vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod měřená od střední hladiny moře;

25)

„oblastním střediskem řízení (ACC)“ se rozumí stanoviště zřízené k poskytování služby řízení letového provozu řízeným letům v řízených oblastech spadajících pod jeho pravomoc;

26)

„oblastní předpovědí pro lety v nízkých hladinách“ se rozumí předpověď meteorologických jevů pro letovou informační oblast nebo její část, která byla vydána k pokrytí vrstvy pod letovou hladinou 100 (nebo pod letovou hladinou 150 v horských oblastech nebo vyšší hladinou, je-li to nezbytné);

27)

„prostorovou navigací (RNAV)“ se rozumí způsob navigace, který umožňuje letadlu provést let po jakékoli požadované letové dráze v dosahu pozemního nebo kosmického navigačního zařízení nebo v rozsahu možnosti vlastního vybavení letadla nebo kombinací obojího;

28)

„argumentem“ se rozumí tvrzení, které je podpořeno závěry na základě souboru důkazů;

29)

„ASHTAM“ se rozumí zvláštní série NOTAM oznamující stanovenou formou provozně význačné změny vulkanické aktivity, vulkanické erupce a/nebo oblaku tvořeného vulkanickým popelem;

30)

„funkcemi sítě uspořádání letového provozu (ATM)“ se rozumějí funkce, které vykonává manažer struktury vzdušného prostoru v souladu s nařízením (EU) č. 677/2011;

31)

„auditem“ se rozumí systematický, nezávislý a dokumentovaný postup získávání důkazních informací a jejich objektivního hodnocení s cílem určit rozsah, v jakém jsou splněny požadavky;

32)

„spolehlivým zdrojem“ se rozumí:

a)

státní úřad nebo

b)

organizace, která je formálně uznaná státním úřadem k tomu, aby vytvářela a/nebo zveřejňovala data, která splňují požadavky na jakost dat stanovené tímto státem;

33)

„automatizovaným pozorovacím systémem“ se rozumí pozorovací systém, který měří, vyhodnocuje a hlásí všechny požadované prvky bez interakce člověka;

34)

„leteckým podnikem“ se rozumí subjekt, osoba nebo organizace jiné než poskytovatelé služeb, pro které je toto nařízení závazné, které jsou ovlivněny službou poskytovanou poskytovatelem služeb nebo tuto službu ovlivňují;

35)

„přestávkou“ se rozumí časový úsek v době služby, kdy řídící letového provozu nemusí plnit své povinnosti, aby si odpočinul;

36)

„certifikovanou aplikací letadla“ se rozumí softwarová aplikace, která byla agenturou schválena jako část letadla v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 216/2008;

37)

„oblačností provozního významu“ se rozumí oblačnost s výškou základny oblačnosti pod 1 500 m (5 000 stop) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou výškou podle toho, která z nich je větší, nebo oblačnost druhu cumulonimbus nebo věžovitý cumulus v jakékoli výšce;

38)

„obchodní leteckou dopravou“ se rozumí jakýkoli provoz letadla, který zahrnuje přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za úplatu nebo jiné hodnotné protiplnění;

39)

„řízenou oblastí“ se rozumí řízený vzdušný prostor sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí;

40)

„stresem při kritických událostech“ se rozumějí projevy neobvyklých a/nebo krajních emocionálních a fyzických reakcí a/nebo chování osoby v návaznosti na událost nebo incident;

41)

„jakostí dat“ se rozumí stupeň nebo úroveň jistoty, že poskytovaná data splňují požadavky uživatelů na data z hlediska přesnosti, rozlišení, integrity (nebo rovnocenné úrovně záruky), sledovatelnosti, včasnosti, úplnosti a formátu;

42)

„požadavky na jakost dat“ se rozumí specifikace vlastností dat (tedy přesnosti, rozlišení, integrity (nebo rovnocenné úrovně záruky), sledovatelnosti, včasnosti, úplnosti a formátu), která zaručuje, že jsou data slučitelná se zamýšleným použitím;

43)

„náhradním letištěm určení“ se rozumí náhradní letiště, na kterém by bylo letadlo schopné přistát, jestliže přistání na letišti určení není možné nebo žádoucí;

44)

„službou“ se rozumí jakýkoli úkol, jehož provedení od řídícího letového provozu vyžaduje poskytovatel služby řízení letového provozu;

45)

„dobou služby“ se rozumí doba, která začíná, když poskytovatel služby řízení letového provozu požádá řídícího letového provozu, aby nastoupil do služby, byl k dispozici pro službu nebo zahájil službu, a končí okamžikem, kdy je řídící letového provozu ze služby uvolněn;

46)

„výškou nad mořem“ se rozumí vertikální vzdálenost bodu na zemském povrchu nebo hladiny splývající se zemským povrchem měřená od střední hladiny moře;

47)

„náhradním letištěm na trati“ se rozumí náhradní letiště, na kterém by bylo letadlo schopné přistát, v případě, že se na trati stane let na náhradní letiště nezbytným;

48)

„únavou“ se rozumí fyziologický stav snížené schopnosti duševní nebo fyzické způsobilosti vykonávat své povinnosti, vyplývající z úbytku spánku nebo delší nespavosti, denní fáze nebo pracovního zatížení (duševní nebo tělesné aktivity nebo obojího), který může narušit bdělost jedince a jeho schopnost bezpečně plnit úkoly;

49)

„letovou meteorologickou dokumentací“ se rozumějí dokumenty včetně map a formulářů, které obsahují meteorologické informace pro určitý let;

50)

„letovým informačním střediskem (FIC)“ se rozumí stanoviště zřízené k poskytování letové informační služby a pohotovostní služby;

51)

„letovou informační oblastí (FIR)“ se rozumí vzdušný prostor stanovených rozměrů, v němž se poskytuje letová informační služba a pohotovostní služba;

52)

„letovou hladinou (FL)“ se rozumí hladina konstantního atmosférického tlaku vztažená ke stanovenému údaji tlaku 1 013,2 hektopascalů, která je oddělená od ostatních takových hladin stanovenými tlakovými intervaly;

53)

„zkušebním letem“ se rozumí let ve vývojové fázi nových konstrukčních řešení (letadel, pohonných systémů, letadlových částí a zařízení), let za účelem prokázání souladu letadla, které opustilo výrobní linku, s certifikační předpisovou základnou nebo jeho shody s typovým návrhem, let, jehož cílem je vyzkoušet nové konstrukční koncepce, vyžadující nekonvenční manévry nebo profily, při kterých by bylo možné překročit již schválenou obálku letadla nebo výcvikový let k provedení některého z uvedených letů;

54)

„předpovědí“ se rozumí informace o očekávaných meteorologických podmínkách pro určitý čas nebo časový interval a pro určitou oblast nebo část vzdušného prostoru;

55)

„předpovědí pro vzlet“ se rozumí předpověď pro určitý čas, připravená letištní meteorologickou služebnou, která obsahuje informace o očekávaných podmínkách nad systémem drah, jež se týkají směru a rychlosti přízemního větru a jakýchkoli výkyvů ve směru a rychlosti, teploty, tlaku (QNH) a jakýchkoli dalších prvků na základě místní dohody;

56)

„funkčním systémem“ se rozumí kombinace postupů, lidských zdrojů a vybavení včetně hardwaru a softwaru, uspořádaných tak, aby plnily určitou funkci v kontextu služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“) a zajišťování jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu („ATM“);

57)

„všeobecným letectvím“ se rozumí veškerý provoz civilních letadel, jiný než letecké práce nebo obchodní letecká doprava;

58)

„daty v uzlových bodech v digitální podobě“ se rozumí počítačově zpracovaná meteorologická data pro soubor pravidelně rozmístěných bodů na mapě. Data jsou určena pro přenos z meteorologického počítače do jiného počítače v zakódovaném tvaru vhodném pro automatizované zpracování;

59)

„poradenským materiálem“ se rozumí nezávazný materiál vypracovaný agenturou, který napomáhá objasnit význam požadavků nebo specifikací a používá se k podpoře výkladu nařízení (ES) č. 216/2008, jeho prováděcích pravidel a přijatelných způsobů průkazu;

60)

„globálními předpověďmi v uzlových bodech“ se rozumějí předpovědi očekávaných hodnot meteorologických prvků v globální souřadnicové síti s definovaným vertikálním a horizontálním rozlišením;

61)

„nebezpečím“ se rozumí jakýkoliv stav, událost nebo okolnost, která by mohla vyvolat škodlivý účinek;

62)

„výškou“ se rozumí vertikální vzdálenost hladiny, bodu nebo předmětu považovaného za bod, měřená od stanovené roviny;

63)

„hladinou“ se rozumí všeobecný výraz používaný k vyjádření vertikální polohy letadla za letu znamenající buď výšku, nadmořskou výšku nebo letovou hladinu;

64)

„místní pravidelnou zprávou“ se rozumí meteorologická zpráva vydávaná v pevně stanovených intervalech, která má být rozšiřována pouze na letišti původu, kde byla provedena pozorování;

65)

„místní mimořádnou zprávou“ se rozumí meteorologická zpráva vydávaná v souladu s kritérii stanovenými pro mimořádná pozorování, která má být rozšiřována pouze na letišti původu, kde byla provedena pozorování;

66)

„meteorologickým bulletinem“ se rozumí text obsahující meteorologické informace opatřený příslušným záhlavím;

67)

„meteorologickými informacemi“ se rozumí meteorologické zprávy, analýza, předpověď a jakékoli další informace o stávajících či očekávaných meteorologických podmínkách;

68)

„meteorologickým pozorováním“ se rozumí měření a/nebo vyhodnocení jednoho nebo více meteorologických prvků;

69)

„meteorologickou zprávou“ se rozumí informace o pozorovaných meteorologických podmínkách vztažených k určitému místu a času;

70)

„meteorologickou družicí“ se rozumí umělá družice Země, která provádí meteorologická pozorování a přenáší tato pozorování na zem;

71)

„meteorologickou výstražnou službou“ se rozumí služba, která monitoruje meteorologické podmínky, které ovlivňují letový provoz, a poskytuje informace o výskytu nebo očekávaném výskytu určitých meteorologických jevů na trati, přírodních či jiných nebezpečích, která mohou ovlivnit bezpečnost provozu letadel ve vymezeném prostoru odpovědnosti;

72)

„minimální sektorovou výškou (MSA)“ se rozumí nejnižší nadmořská výška, která může být použita, aby byla zajištěna výška nejméně 300 m (1 000 stop) nad všemi objekty umístěnými v prostoru vymezeném výsečí kruhu o poloměru 46 km (25 NM) a se středem ve význačném bodě, vztažném bodě letiště (ARP) nebo vztažném bodě heliportu (HRP);

73)

„NOTAM“ se rozumí oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů, nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají letovým provozem;

74)

„překážkou“ se rozumí jakýkoli pevný (trvalý nebo dočasný) a mobilní objekt nebo jeho část, která:

a)

se nachází na ploše určené pro pozemní pohyby letadel nebo

b)

zasahuje nad stanovenou plochu určenou k ochraně letadel za letu nebo

c)

se nachází vně těchto stanovených ploch a byla vyhodnocena jako nebezpečná pro letecký provoz;

75)

„OPMET“ se rozumí provozní meteorologické informace pro použití v předletové přípravě či letovém plánování letového provozu;

76)

„databankou OPMET“ se rozumí databanka zřízená k ukládání a mezinárodnímu zpřístupňování provozních meteorologických informací pro využití v letectví;

77)

„přederupční vulkanickou aktivitou“ se rozumí neobvyklá a/nebo sílící vulkanická aktivita, která by mohla být předzvěstí vulkanické erupce;

78)

„převládající dohledností“ se rozumí nejvyšší hodnota dohlednosti pozorovaná v souladu s definicí „dohlednosti“, které je dosaženo nejméně na polovině kruhového horizontu nebo nejméně na polovině letištní plochy. Tyto oblasti mohou tvořit spojitý sektor nebo mohou být složeny z několika nespojitých sektorů;

79)

„problematickým užíváním psychoaktivních látek“ se rozumí užívání jedné nebo více psychoaktivních látek jednotlivcem, a to způsobem, který:

a)

představuje přímé nebezpečí pro daného uživatele nebo ohrožuje životy, zdraví nebo pohodu ostatních a/nebo

b)

způsobí či zhorší profesní, společenské, duševní nebo fyzické problémy nebo potíže;

80)

„předpovědní mapou“ se rozumí na mapě graficky zobrazená předpověď určených meteorologických prvků pro určený čas nebo časový interval a pro určenou plochu nebo část vzdušného prostoru;

81)

„psychoaktivními látkami“ se rozumí alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa a hypnotika, kokain, další psychostimulanty, halucinogeny a těkavá rozpouštědla; kofein a tabák se mezi ně nezahrnují;

82)

„záchranným koordinačním střediskem (RCC)“ se rozumí stanoviště odpovědné za zajištění účinné organizace pátracích a záchranných služeb a za koordinaci vedení pátracích a záchranných akcí v oblasti pátrání a záchrany;

83)

„dobou odpočinku“ se rozumí souvislý a definovaný časový úsek následující po službě a/nebo časový úsek před službou, během kterého je řídící letového provozu zproštěn všech povinností;

84)

„systémem rozpisu služeb“ se rozumí struktura doby služby a doby odpočinku řídících letového provozu v souladu s právními a provozními požadavky;

85)

„rizikem“ se rozumí kombinace celkové pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu škodlivého účinku vyvolaného nebezpečím a závažnosti tohoto účinku;

86)

„vzletovou a přistávací dráhou (dráhou)“ se rozumí vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti, upravená pro přistání a vzlety letadel;

87)

„dráhovou dohledností (RVR)“ se rozumí vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházejícího se na ose dráhy vidět denní dráhové označení nebo návěstidla ohraničující dráhu nebo vyznačující její osu;

88)

„příkazem k zajištění bezpečnosti“ se rozumí dokument vydaný či přijatý příslušným úřadem, kterým se nařizuje provést ve funkčním systému opatření nebo který stanoví omezení provozního používání tohoto systému s cílem obnovit bezpečnost v případě, že se prokáže, že by jinak mohla být snížena bezpečnost letectví;

89)

„systémem řízení bezpečnosti (SMS)“ se rozumí systematický přístup k řízení bezpečnosti včetně nezbytných organizačních struktur, odpovědnosti, zásad a postupů;

90)

„stanoviště služeb pátrání a záchrany“ je obecný pojem znamenající buď záchranné koordinační středisko, odbočku záchranného koordinačního střediska nebo kontaktní místo pátrání a záchrany;

91)

„vybraným střediskem pro pozorování vulkanické aktivity“ se rozumí poskytovatel vybraný příslušným úřadem, který pozoruje aktivitu sopky nebo skupiny sopek a zpřístupňuje tato pozorování příjemcům v odvětví letectví dle dohodnutého seznamu;

92)

„poloautomatickým pozorovacím systémem“ se rozumí pozorovací systém, který umožňuje manuální doplňování měřených prvků a vyžaduje, aby součástí procesu vydávání zpráv byl člověk;

93)

„SIGMET“ jsou informace týkající se meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu;

94)

„zprávou SIGMET“ se rozumí informace vydané meteorologickou výstražnou službou týkající se výskytu nebo očekávaného výskytu určitých meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu, a vývoje těchto jevů v čase a prostoru;

95)

„mimořádným hlášením z letadla“ se rozumí meteorologické hlášení z letadla vydané v souladu s kritérii na základě podmínek pozorovaných během letu;

96)

„stresem“ se rozumějí pocity, které určitá osoba zažívá v okamžiku, kdy čelí potenciální příčině („stresoru“) změny lidské výkonnosti. Stresový zážitek může lidskou výkonnost ovlivnit nepříznivě (distres), neutrálně nebo kladně (eustres) podle toho, jak daná osoba vnímá vlastní schopnost daný stresor zvládat;

97)

„typovým výcvikem pro získání kvalifikace pro systém a zařízení“ se rozumí výcvik, jehož prostřednictvím si má daná osoba osvojit zvláštní znalosti a dovednosti ve vztahu k systému/zařízení, které jí zajistí provozní způsobilost;

98)

„daty přizpůsobenými konkrétním požadavkům“ se rozumějí letecká data, která poskytuje provozovatel letadla nebo provozovatel datových služeb jménem provozovatele letadla a která jsou generována pro tohoto provozovatele letadla s ohledem na jejich plánované provozní využití;

99)

„náhradním letištěm při vzletu“ se rozumí letiště, na kterém by bylo letadlo schopné přistát, je-li to nezbytné krátce po vzletu, kdy není možné použít letiště vzletu;

100)

„letištní předpovědí (TAF)“ se rozumí stručná informace o očekávaných meteorologických podmínkách na letišti během stanoveného časového období;

101)

„terénem“ se rozumí povrch země, který má přirozeně se vyskytující prvky jako hory, kopce, horská pásma, údolí, vodní plochy, věčný led a sníh, s vyloučením překážek;

102)

„prahem dráhy“ se rozumí začátek té části dráhy, která je použitelná pro přistání;

103)

„dotykovou zónou“ se rozumí část vzletové a přistávací dráhy za jejím prahem, na níž je předpokládán první dotyk přistávajícího letounu;

104)

„tropickou cyklónou“ je termín používaný pro označení nefrontální cyklóny synoptického měřítka, která vzniká nad tropickými nebo subtropickými oblastmi moří a oceánů, s uspořádanou konvekcí a s výraznou cyklonální cirkulací při zemi;

105)

„poradenským centrem pro tropické cyklóny (TCAC)“ se rozumí meteorologické centrum, které meteorologickým výstražným službám, centrům WAFC a mezinárodním databankám OPMET poskytuje informační zprávy o poloze, předpovídaném směru a rychlosti postupu, maximálním přízemním větru a tlaku ve středu tropických cyklón;

106)

„dohledností“ se rozumí dohlednost pro letecké účely, která je definována jako větší z následujících dvou vzdáleností:

a)

největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země;

b)

největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1 000 cd;

107)

„poradenským centrem pro vulkanický popel (VAAC)“ se rozumí meteorologické centrum, které meteorologickým výstražným službám, oblastním střediskům řízení, letovým informačním střediskům, centrů WAFC a mezinárodním databankám OPMET poskytuje informační zprávy o horizontálním a vertikálním rozsahu a předpovídaném pohybu vulkanického popele v atmosféře, který je následkem vulkanické erupce;

108)

„světovým oblastním předpovědním centrem (WAFC)“ se rozumí meteorologické centrum, které připravuje a vydává předpovědi význačného počasí a výškové předpovědi v digitální formě, v celosvětovém měřítku přímo členským státům příslušnými prostředky letecké pevné služby;

109)

„světovým oblastním předpovědním systémem (WAFS)“ se rozumí celosvětový systém, prostřednictvím kterého světová oblastní předpovědní centra poskytují letecké meteorologické předpovědi pro lety na tratích v jednotném standardizovaném tvaru.


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY – DOHLED NAD SLUŽBAMI A DALŠÍ FUNKCE SÍTĚ ATM

(Část ATM/ANS.AR)

HLAVA A – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ATM/ANS.AR.A.001 Oblast působnosti

Tato příloha stanovuje požadavky na správu a systémy řízení příslušných úřadů odpovědných za udělování osvědčení, dohled a vynucování ve vztahu k uplatňování požadavků stanovených v přílohách III až XIII poskytovateli služeb v souladu s článkem 6.

ATM/ANS.AR.A.005 Úkoly týkající se udělování osvědčení, dohledu a vynucování

(a)

Příslušný úřad plní úkoly týkající se udělování osvědčení, dohledu a vynucování ve vztahu k uplatňování požadavků, jež se vztahují na poskytovatele služeb, sleduje, zda tito poskytovatelé poskytují služby bezpečně, a ověřuje, zda jsou plněny příslušné požadavky.

(b)

Příslušné úřady vymezí a nesou zodpovědnost za udělování osvědčení, dohled a vynucování, a to způsobem, který zajišťuje, že:

(1)

je jednoznačně stanovena odpovědnost za splnění každého ustanovení tohoto nařízení;

(2)

mají přehled o mechanismech výkonu dohledu nad bezpečností a o jejich výsledcích;

(3)

je zaručena výměna patřičných informací mezi příslušnými úřady.

Dotčené příslušné úřady pravidelně přezkoumávají dohodu o dozoru nad poskytovateli letových navigačních služeb ve funkčních blocích vzdušného prostoru (FAB), které přesahují vzdušný prostor spadající pod pravomoc více než jednoho členského státu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 550/2004, a v případě přeshraničního poskytování letových navigačních služeb dohodu o vzájemném uznávání činností v oblasti dozoru uvedenou v čl. 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 550/2004, jakož i praktické plnění těchto dohod, a to zejména s ohledem na dosaženou výkonnost poskytovatelů služeb, nad nimiž vykonávají dozor, v oblasti bezpečnosti.

(c)

Příslušný úřad uzavře dohody o koordinaci s jinými příslušnými úřady, pokud jde o oznámené změny funkčních systémů, jež se týkají poskytovatelů služeb, nad nimiž tyto jiné příslušné úřady vykonávají dozor. Tato ujednání o koordinaci zaručují účinný výběr a přezkum těchto oznámených změn v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.025.

ATM/ANS.AR.A.010 Dokumentace týkající se udělování osvědčení, dohledu a vynucování

Příslušný úřad poskytne svým pracovníkům veškeré příslušné legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty, aby mohli vykonávat své úkoly a plnit své povinnosti.

ATM/ANS.AR.A.015 Způsob průkazu

(a)

Agentury vymezí přijatelné způsoby průkazu (AMC), s jejichž pomocí lze určit, že jsou plněny požadavky tohoto nařízení. Je-li vyhověno přijatelným způsobům průkazu, má se za to, že jsou požadavky tohoto nařízení splněny.

(b)

K prokazování shody s požadavky tohoto nařízení lze používat i alternativní způsoby průkazu (AltMOC).

(c)

Příslušný úřad zřídí systém, který umožní důsledně hodnotit, zda všechny alternativní způsoby průkazu, které používá tento příslušný úřad nebo poskytovatelé služeb pod jeho dohledem, umožňují prokázat shodu s požadavky tohoto nařízení.

(d)

Hodnocení všech alternativních způsobů průkazu, které poskytovatel služeb navrhl v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.020, provádí příslušný úřad formou analýzy předložené dokumentace, a uzná-li za nutné, také na základě kontroly, kterou u daného poskytovatele služeb vykoná.

Pokud příslušný úřad dospěje k názoru, že alternativní způsoby průkazu dostatečně zaručují shodu s použitelnými požadavky tohoto nařízení, neprodleně:

(1)

žadateli oznámí, že může začít tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat, a v příslušných případech též odpovídajícím způsobem upraví osvědčení žadatele;

(2)

sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopie veškeré související dokumentace;

(3)

informuje ostatní členské státy o tom, že alternativní způsoby průkazu byly přijaty.

(e)

Pokud příslušný úřad sám využívá alternativní způsoby průkazu k dosažení shody s použitelnými požadavky tohoto nařízení:

(1)

zpřístupní je všem poskytovatelům služeb, nad nimiž vykonává dohled;

(2)

neprodleně o tom vyrozumí agenturu.

Příslušný úřad předloží agentuře úplný popis alternativních způsobů průkazu včetně veškerých revizí postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek, který prokazuje, že jsou splněny použitelné požadavky tohoto nařízení.

ATM/ANS.AR.A.020 Informace poskytované agentuře

(a)

Pokud nastanou závažné problémy při provádění příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel nebo nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 (1), která se vztahují na poskytovatele služeb, příslušný úřad o tom neprodleně vyrozumí agenturu.

(b)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (2), příslušný úřad poskytne agentuře informace, které jsou významné z hlediska bezpečnosti a které získá z obdržených hlášení událostí.

ATM/ANS.AR.A.025 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

(a)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014, zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

(b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím bude moci řádně analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží od příslušných úřadů, a neprodleně členským státům a Komisi poskytovat veškeré informace včetně doporučení či nápravných opatření, která je třeba přijmout a která jsou nezbytná k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na problém související s poskytovateli služeb.

(c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenech a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného bezpečnostního problému, včetně vydání příkazů k zajištění bezpečnosti v souladu s bodem ATM/ANS.AR.A.030.

(d)

Opatření přijatá podle písmene c) se neprodleně oznámí dotčeným poskytovatelům služeb, aby je tito poskytovatelé mohli v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.060 provést. Příslušný úřad tato opatření oznámí rovněž agentuře a v případě, že se na jejich realizaci musí podílet více členských států, oznámí je i ostatním dotčeným příslušným úřadům.

ATM/ANS.AR.A.030 Příkazy k zajištění bezpečnosti

(a)

Příslušný úřad vydá příkaz k zajištění bezpečnosti, pokud ve funkčním systému zjistil nebezpečný stav, jenž vyžaduje okamžité přijetí opatření.

(b)

Příkaz k zajištění bezpečnosti je předán dotčeným poskytovatelům služeb a obsahuje přinejmenším tyto informace:

(1)

identifikaci nebezpečného stavu;

(2)

identifikaci dotčeného funkčního systému;

(3)

požadovaná opatření a jejich zdůvodnění;

(4)

termín, dokdy mají být požadovaná opatření dokončena;

(5)

datum vstupu v platnost.

(c)

Do jednoho měsíce od vydání předá příslušný úřad kopii příkazu k zajištění bezpečnosti agentuře a všem ostatním dotčeným příslušným úřadům.

(d)

Příslušný úřad ověří, zda poskytovatelé služeb plní platné příkazy k zajištění bezpečnosti.

HLAVA B – ŘÍZENÍ (ATM/ANS.AR.B)

ATM/ANS.AR.B.001 Systém řízení

(a)

Příslušný úřad zřídí a udržuje systém řízení, který zahrnuje minimálně tyto prvky:

(1)

zdokumentované zásady a postupy k popisu organizace, způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, které jsou nutné k provádění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním podle tohoto nařízení. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci daného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;

(2)

dostatečné množství personálu, včetně inspektorů, k výkonu úkolů a k plnění povinností podle tohoto nařízení. Tento personál musí mít kvalifikaci k vykonávání zadaných úkolů a nezbytné znalosti, zkušenosti a vstupní, provozní a udržovací výcvik, takže je zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost. Rovněž je vytvořen systém plánování dostupnosti personálních zdrojů v zájmu zajištění řádného plnění všech souvisejících úkolů;

(3)

odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující vykonávání těchto přidělených úkolů;

(4)

postup pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a postupu řízení bezpečnostních rizik. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy auditu a vedením příslušného úřadu umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla uplatněna nápravná opatření;

(5)

osobu nebo skupinu osob, které jsou v konečném důsledku odpovědné vedení příslušného úřadu za sledování shody.

(b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti zahrnutou do systému řízení jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

(c)

Příslušný úřad zavede postupy umožňující vzájemnou výměnu veškerých nezbytných informací a pomoci s jinými dotčenými příslušnými úřady, včetně výměny týkající se i veškerých nálezů a následných opatření přijatých v rámci udělování osvědčení a vykonávání dohledu nad poskytovateli služeb, kteří sice působí na území daného členského státu, ale osvědčení získali u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury.

(d)

Kopie postupů týkajících se systému řízení a jejich změn se za účelem standardizace dává k dispozici agentuře.

ATM/ANS.AR.B.005 Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům

(a)

Kromě vydávání samotných osvědčení může příslušný úřad zadávat své úkoly týkající se udělování osvědčení poskytovatelům služeb a dohledu nad nimi podle tohoto nařízení kvalifikovaným subjektům. Při zadávání takovýchto úkolů musí příslušný úřad zajistit, aby měl:

(1)

zaveden systém umožňující počáteční a průběžné posouzení toho, zda kvalifikovaný subjekt dodržuje přílohu V nařízení (ES) č. 216/2008. Tento systém a výsledky hodnocení se dokumentují;

(2)

s kvalifikovaným subjektem uzavřenu dokumentovanou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné úrovni řízení, ve které jsou jasně vymezeny tyto prvky:

(i)

úkoly, jež mají být vykonány;

(ii)

požadovaná prohlášení, zprávy a záznamy, které mají být poskytnuty;

(iii)

technické podmínky, které musí být splněny při výkonu těchto úkolů,

(iv)

související míra odpovědnosti;

(v)

ochrana údajů získaných při provádění těchto úkolů.

(b)

Příslušný úřad zajistí, aby proces vnitřního auditu a proces řízení bezpečnostních rizik požadované podle bodu ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) podbodu 4 zahrnovaly veškeré úkoly, které kvalifikovaný subjekt plní jeho jménem.

ATM/ANS.AR.B.010 Změny systému řízení

(a)

Příslušný úřad musí mít zaveden systém k identifikaci změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti podle tohoto nařízení. Tento systém musí umožnit příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

(b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám tohoto nařízení, s cílem zaručit jeho účinné provádění.

(c)

Příslušný úřad uvědomí agenturu o významných změnách, které ovlivňují jeho schopnost provádět úkoly a plnit povinnosti podle tohoto nařízení.

ATM/ANS.AR.B.015 Vedení záznamů

(a)

Příslušný úřad je povinen vytvořit systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání, zpřístupnění a spolehlivého zpětného sledování:

(1)

dokumentovaných zásad a postupů uplatňovaných v systému řízení;

(2)

výcviku, kvalifikace a oprávnění pracovníků v souladu s požadavky bodu ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) podbodu 2;

(3)

zadaných úkolů, které musí zahrnovat náležitosti požadované bodem ATM/ANS.AR.B.005, a podrobné údaje o zadaných úkolech;

(4)

postupů souvisejících s udělování osvědčení a/nebo podáváním prohlášení;

(5)

podle potřeby určení poskytovatelů letových provozních služeb a poskytovatelů meteorologických služeb;

(6)

udělování osvědčení poskytovatelům služeb, kteří vykonávají činnost na území dotčeného členského státu, jimž však osvědčení vydal příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura, a dohledu nad těmito poskytovateli, a to na základě dohody uzavřené mezi těmito úřady;

(7)

hodnocení alternativních způsobů průkazu navržených poskytovateli služeb a jejich oznamování agentuře a posuzování alternativních způsobů průkazu, které používá samotný příslušný úřad;

(8)

toho, zda poskytovatelé služeb plní použitelné požadavky tohoto nařízení poté, co jim bylo uděleno osvědčení, nebo v příslušných případech poté, co předložili prohlášení, včetně zpráv ze všech auditů, které zahrnují nálezy, nápravná opatření a data ukončení těchto opatření a pozorování, jakož i jiné záznamy související s bezpečností;

(9)

přijatých vynucovacích opatření;

(10)

bezpečnostních pokynů, příkazů k zajištění bezpečnosti a následných opatření;

(11)

použití ustanovení o pružnosti v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 216/2008.

(b)

Příslušný úřad uchovává seznam všech osvědčení, která vydal poskytovatelům služeb, a prohlášení, která od nich obdržel.

(c)

Všechny záznamy musí být uchovávány nejméně po dobu 5 let poté, co skončí platnost osvědčení nebo co je prohlášení staženo, a podléhají použitelným právním předpisům o ochraně osobních údajů.

HLAVA C – DOHLED, UDĚLOVÁNÍ OSVĚDČENÍ A VYNUCOVÁNÍ (ATM/ANS.AR.C)

ATM/ANS.AR.C.001 Sledování výkonnosti v oblasti bezpečnosti

(a)

Příslušné úřady pravidelně sledují a vyhodnocují bezpečnost provozu poskytovatelů služeb pod jejich dohledem.

(b)

Příslušné úřady používají výsledky sledování výkonnosti z hlediska bezpečnosti zejména v rámci provádění dohledu založeného na rizicích.

ATM/ANS.AR.C.005 Udělování osvědčení, podávání prohlášení a ověřování, zda poskytovatelé služeb plní požadavky

(a)

V rámci bodu ATM/ANS.AR.B.001 písm. a) podbodu 1 příslušný úřad stanoví postup, aby ověřil, zda:

(1)

poskytovatelé služby plní příslušné požadavky stanovené v přílohách III až XIII a veškeré platné podmínky připojené k osvědčení ještě předtím, než je jim toto osvědčení vydáno. Osvědčení se vydávají v souladu s dodatkem 1 k této příloze;

(2)

jsou plněny veškeré povinnosti související s bezpečností, které jsou uvedeny v ustavujícím aktu vydaném v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 550/2004;

(3)

jsou soustavně plněny platné požadavky na poskytovatele služeb, kteří jsou pod jeho dohledem;

(4)

jsou plněny bezpečnostní cíle, bezpečnostní požadavky a další podmínky související s bezpečností, které jsou určeny v prohlášeních o ověřování systémů, včetně všech relevantních prohlášení o shodě částí systémů nebo jejich vhodnosti pro použití, která jsou vydána v souladu s nařízením (ES) č. 552/2004;

(5)

jsou plněny příkazy k zajištění bezpečnosti a prováděna nápravná a vynucovací opatření.

(b)

Postup uvedený v písmeni a):

(1)

je založen na dokumentovaných postupech;

(2)

vychází z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout pracovníkům pokyny, aby mohli plnit své úkoly související s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním;

(3)

poskytuje dotčené organizaci informace o výsledcích udělování osvědčení, dohledu a vynucování;

(4)

vychází z auditů, přezkumů a inspekcí provedených příslušným úřadem;

(5)

pokud jde o poskytovatele služeb, jimž bylo uděleno osvědčení, poskytuje příslušnému úřadu důkazy potřebné pro podporu dalšího postupu, včetně opatření uvedených v článku 9 nařízení (ES) č. 549/2004, v čl. 7 odst. 7 nařízení (ES) č. 550/2004 a v článcích 10, 25 a 68 nařízení (ES) č. 216/2008, v situacích, kdy nejsou požadavky dodržovány;

(6)

pokud jde o poskytovatele služeb, kteří činí prohlášení, poskytuje příslušnému úřadu důkazy pro provedení nápravného opatření, je-li to vhodné, které může zahrnovat vynucovací opatření včetně v příslušných případech vynucovacích opatření podle vnitrostátních právních předpisů.

ATM/ANS.AR.C.010 Dohled

(a)

Příslušný úřad nebo kvalifikované subjekty, které jednají jeho jménem, provádějí audity v souladu s článkem 5.

(b)

Audity uvedené v písmeni a):

(1)

poskytují příslušnému úřadu důkazy o tom, že jsou dodržovány použitelné požadavky a opatření k provádění;

(2)

jsou nezávislé na veškerých činnostech vnitřního auditu prováděných poskytovatelem služeb;

(3)

pokrývají veškerá prováděcí opatření nebo jejich části a postupy nebo služby;

(4)

určují, zda:

(i)

jsou prováděcí opatření v souladu s příslušnými požadavky;

(ii)

jsou činnosti v souladu s prováděcími opatřeními a příslušnými požadavky;

(iii)

se výsledky přijatých opatření shodují s výsledky očekávanými na základě prováděcích opatření.

(c)

Na základě důkazů, které má k dispozici, příslušný úřad sleduje, zda poskytovatelé služeb pod jeho dohledem soustavně plní použitelné požadavky tohoto nařízení.

ATM/ANS.AR.C.015 Program dohledu

(a)

Příslušný úřad vypracuje a ročně aktualizuje program dohledu, který zohledňuje zvláštní povahu poskytovatelů služeb, složitost jejich činností, výsledky minulých činností v oblasti udělování osvědčení a/nebo dohledu a vychází z posouzení souvisejících rizik. Program obsahuje audity, které:

(1)

se vztahují na všechny oblasti, jež se mohou týkat bezpečnosti, se zaměřením na oblasti, ve kterých byly zjištěny nedostatky;

(2)

se vztahují na všechny poskytovatele služeb pod dohledem příslušného úřadu;

(3)

se vztahují na prostředky použité poskytovatelem služeb s cílem zaručit způsobilost pracovníků;

(4)

zaručují, že jsou audity prováděny způsobem odpovídajícím úrovni rizika, které představují činnosti poskytovatele služeb a jím poskytované služby;

(5)

zaručují, že je na poskytovatele služeb pod dozorem tohoto příslušného úřadu, uplatňován plánovací cyklus dohledu, který není delší než 24 měsíců.

Jsou-li důkazy o tom, že se výkonnost daného poskytovatele služeb z hlediska bezpečnosti snížila, může se plánovací cyklus dohledu zkrátit.

V případě poskytovatele služeb, jemuž příslušný úřad udělil osvědčení, se může plánovaný cyklus dohledu prodloužit nejvýše na dobu 36 měsíců, pokud příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

(i)

dotyčný poskytovatel služeb prokázal schopnost účinným způsobem zjišťovat případy ohrožení bezpečnosti letectví a s nimi spojená rizika;

(ii)

poskytovatel služeb soustavně prokazoval, že dodržuje požadavky týkající se řízení změn podle bodů ATM/ANS.OR.A.040 a ATM/ANS.OR.A.045;

(iii)

nebyly zjištěny žádné nálezy úrovně 1;

(iv)

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.050.

V případě, že poskytovatel služeb zavedl kromě výše uvedených opatření příslušným úřadem schválený účinný systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterých informuje příslušný úřad o svých výsledcích z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovací cyklus dohledu prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců;

(6)

zajišťují činnost navazující na provádění nápravných opatření;

(7)

jsou předmětem konzultace s dotčeným poskytovatelem služeb a následného oznámení;

(8)

uvádějí plánovaný interval inspekcí různých míst, jsou-li takové inspekce prováděny.

(b)

Příslušný úřad může podle potřeby rozhodnout o změně cíle a rozsahu naplánovaných auditů včetně přezkumu dokumentů a dalších auditů.

(c)

Příslušný úřad rozhodne o tom, která opatření, prvky, služby, funkce, fyzická místa a činnosti mají být předmětem auditu v určeném časovém rámci.

(d)

Pozorování z auditů a nálezy vydané v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.050 musí být doloženy. Nálezy jsou podloženy důkazy a identifikovány z hlediska použitelných požadavků a souvisejících opatření k provádění, vůči nimž byl audit proveden.

(e)

Vypracuje se zpráva o auditu s podrobnostmi o nálezech a pozorováních, která musí být sdělena dotyčnému poskytovateli služeb.

ATM/ANS.AR.C.020 Vydávání osvědčení

(a)

V souladu s postupem vymezeným v bodě ATM/ANS.AR.C.005 písm. a) musí příslušný úřad po obdržení žádosti o vydání osvědčení pro poskytovatele služeb ověřit, zda poskytovatel služeb splňuje příslušné požadavky tohoto nařízení.

(b)

Před vydáním osvědčení může příslušný úřad vyžadovat provedení auditů, inspekcí nebo posouzení, jež považuje za nezbytné.

(c)

Osvědčení se vydává na dobu neurčitou. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je poskytovatel služeb oprávněn, jsou specifikovány v rámci podmínek poskytování služby, které jsou připojeny k osvědčení.

(d)

Osvědčení se nevydá, pokud nález úrovně 1 zůstává otevřený. Za mimořádných okolností poskytovatel služby posoudí a podle potřeby zmírní nález (nálezy) kromě nálezů úrovně 1 a příslušný úřad před vydáním osvědčení schválí plán nápravných opatření pro uzavření nálezu (nálezů).

ATM/ANS.AR.C.025 Změny

(a)

Po obdržení oznámení o změně v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045 příslušný úřad splní požadavky v souladu s body ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 a ATM/ANS.AR.C.040;

(b)

Po obdržení oznámení o změně v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.040 písm. a) podbodem 2, která vyžaduje předchozí souhlas, příslušný úřad:

(1)

před schválením změny ověří, zda poskytovatel služeb splňuje příslušné požadavky;

(2)

pokud poskytovatel služeb provede změny, které vyžadují předchozí schválení, aniž od příslušného úřadu obdržel schválení uvedené v bodě 1, přijme příslušný úřad okamžitá příslušná opatření, aniž by tím byla dotčena jakákoli další vynucovací opatření;

(c)

Aby poskytovateli služeb umožnil provést změny v jeho systému řízení a/nebo systému řízení bezpečnosti, podle toho, co je nutné, bez předchozího schválení podle bodu ATM/ANS.OR.A.040 písm. b), příslušný úřad schválí postup, kterým se definuje působnost takovýchto změn, a popíše, jak budou tyto změny oznamovány a řízeny. V rámci procesu průběžného dohledu příslušný úřad posoudí informace uvedené v oznámení a ověří, zda přijatá opatření dodržují schválené postupy a platné požadavky. Pokud některý z těchto požadavků není splněn, příslušný úřad:

(1)

oznámí poskytovateli služeb, že daný požadavek nesplňuje, a požádá jej o provedení dalších změn;

(2)

v případě nálezů úrovně 1 a úrovně 2 postupuje v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.050.

ATM/ANS.AR.C.030 Schválení postupů řízení změn funkčních systémů

(a)

Příslušný úřad přezkoumá:

(1)

postupy řízení změn funkčních systémů nebo veškeré zásadní změny těchto postupů, které byly předloženy poskytovatelem služeb v souladu s bodem ATM/ANS.OR.B.010(b);

(2)

jakoukoli odchylku od postupů uvedených v bodě 1 pro konkrétní změnu, požádá-li o ni poskytovatel služeb v souladu s bodem ATM/ANS.OR.B.010 písm. c) podbodem 1.

(b)

Příslušný úřad schválí postupy, změny a odchylky uvedené v písmeni a), jestliže zjistí, že jsou nezbytné a dostačující k tomu, aby poskytovatel služeb prokázal, že splňuje požadavky bodů ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 a ATS.OR.210 podle toho, které z nich jsou použitelné.

ATM/ANS.AR.C.035 Rozhodnutí přezkoumat oznámenou změnu funkčního systému

(a)

Po obdržení oznámení v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045 písm. a) podbodem 1 nebo po obdržení pozměněných informací v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045 písm. b) příslušný úřad rozhodne o tom, zda změnu přezkoumá, či nikoli. Příslušný úřad si od poskytovatele služeb vyžádá veškeré další informace nutné na podporu tohoto rozhodnutí.

(b)

Příslušný úřad určí, zda je nutné provést přezkum, na základě konkrétních, platných a dokumentovaných kritérií, které přinejmenším zaručují, že je oznámená změna přezkoumána, pokud je kombinace pravděpodobnosti, že je argument pro poskytovatele služeb složitý nebo neznámý, a závažnosti možných důsledků změny významná.

(c)

Pokud příslušný úřad rozhodne, že je nutné provést přezkum na základě dalších kritérií založených na riziku než pouze kritérií uvedených v písmeni b), tato kritéria musí být konkrétní, platná a dokumentovaná.

(d)

Příslušný úřad informuje poskytovatele služeb o svém rozhodnutí přezkoumat oznámenou změnu funkčního systému a na žádost poskytne poskytovateli služeb související odůvodnění.

ATM/ANS.AR.C.040 Přezkum oznámené změny funkčního systému

(a)

Při přezkumu argumentu oznámené změny příslušný úřad:

(1)

posoudí platnost argumentu předloženého ve vztahu k bodu ATM/ANS.OR.C.005 písm. a) podbodu 2 nebo bodu ATS.OR.205 písm. a) podbodu 2;

(2)

kdykoli je to nezbytné, koordinuje své činnosti s ostatními příslušnými úřady.

(b)

Příslušný úřad buď:

(1)

schválí argument uvedený v písmeni a) podbodě 1, v příslušných případech s podmínkami, pokud se ukáže, že je platný, a následně o tom informuje poskytovatele služeb, nebo

(2)

argument uvedený v písmeni a) bodě 1 zamítne a informuje o tom poskytovatele služeb a toto zamítnutí zdůvodní.

ATM/ANS.AR.C.045 Prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb

(a)

Po obdržení prohlášení poskytovatele letových informačních služeb, který má v úmyslu poskytovat takové služby, příslušný úřad ověří, zda prohlášení obsahuje všechny informace požadované v bodě ATM/ANS.OR.A.015, a potvrdí tomuto poskytovateli služeb, že prohlášení přijal.

(b)

Pokud prohlášení požadované informace neobsahuje nebo obsahuje informace, z nichž je patrné, že nejsou splněny použitelné požadavky, oznámí příslušný úřad dotčenému poskytovateli letových informačních služeb, že daný požadavek není splněn, a požádá jej o další informace. Je-li to nezbytné, příslušný úřad provede audit u poskytovatele letových informačních služeb. Potvrdí-li se nesplnění požadavků, přijme příslušný úřad opatření stanovená v bodě ATM/ANS.AR.C.050.

(c)

Příslušný úřad vede rejstřík prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb, která mu byla předložena v souladu s tímto nařízením.

ATM/ANS.AR.C.050 Nálezy, nápravná opatření a vynucovací opatření

(a)

Příslušný úřad musí mít zaveden systém pro analýzu nálezů z hlediska jejich významu pro bezpečnost a rozhodování o vynucovacích opatřeních na základě toho, jaká rizika představuje skutečnost, že poskytovatel služeb neplní požadavky.

(b)

Za okolností, kdy neexistuje žádné dodatečné bezpečnostní riziko nebo kdy je toto riziko velmi nízké a zároveň jsou k dispozici bezprostřední vhodná zmírňující opatření, může příslušný úřad schválit poskytování služeb, aby zaručil kontinuitu služby po dobu, kdy jsou přijímána nápravná opatření.

(c)

Příslušný úřad klasifikuje nález úrovně 1, pokud zjistí, že jsou závažným způsobem porušovány použitelné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, jakož i nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 a jejich prováděcích pravidel, že nejsou dodržovány postupy a příručky poskytovatele služeb, podmínky osvědčení či osvědčení samotné, ustavující akt, je-li použitelný, nebo obsah prohlášení, přičemž tato porušení představují značné riziko pro bezpečnost letů nebo jiným způsobem zpochybňují schopnost poskytovatele služeb pokračovat v činnosti.

Nález úrovně 1 zahrnuje mimo jiné tyto případy:

(1)

poskytovatel služeb stanovil provozní postupy a/nebo poskytoval službu způsobem, který vytváří vážné riziko pro bezpečnost letu;

(2)

poskytovatel služeb dosáhl platnosti svého osvědčení nebo jeho prodloužení paděláním předložených podpůrných dokladů;

(3)

poskytovatel služeb postupoval prokazatelně neoprávněným (nezákonným) způsobem nebo své osvědčení používal podvodným způsobem;

(4)

není určen odpovědný vedoucí.

(d)

Příslušný úřad vydá nález úrovně 2, pokud zjistí, že jsou jakýmkoli jiným způsobem porušovány použitelné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, jakož i nařízení (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 a jejich prováděcích pravidel, že nejsou dodržovány postupy a příručky poskytovatele služeb nebo podmínky osvědčení či osvědčení samotné nebo obsah prohlášení.

(e)

Je-li v rámci dohledu nebo jiným způsobem zjištěn nález, příslušný úřad sdělí nález písemně dotčenému poskytovateli služeb a požádá jej, aby provedl nápravné opatření, kterým zjištěné případy neshody odstraní, aniž jsou tím dotčena jakákoli dodatečná opatření požadovaná nařízením (ES) č. 216/2008 a tímto nařízením, jakož i nařízeními (ES) č. 549/2004, (ES) č. 550/2004, (ES) č. 551/2004 a (ES) č. 552/2004 a jejich prováděcími pravidly.

(1)

V případě nálezu úrovně 1 přijme příslušný úřad okamžité a odpovídající kroky a je-li to vhodné, může zcela nebo zčásti omezit, pozastavit nebo zrušit osvědčení a zároveň zaručit kontinuitu služeb za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost, a v případě, že jde o manažera struktury vzdušného prostoru, o tom informuje Komisi. Přijatá opatření musí záviset na rozsahu nálezu a zůstat v platnosti, dokud poskytovatel služeb nepřijme úspěšná nápravná opatření.

(2)

V případě nálezu úrovně 2 příslušný úřad:

(i)

poskytne poskytovateli služeb lhůtu k provedení nápravného opatření, které bude zahrnuto do plánu opatření a bude odpovídat povaze nálezu;

(ii)

posoudí navržená nápravná opatření a plán jejich provádění předložené poskytovatelem služeb a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je.

(3)

Pokud v případě nálezu úrovně 2 poskytovatel služeb nepředloží plán nápravných opatření, který je pro příslušný úřad s ohledem na nález přijatelný, nebo pokud poskytovatel služeb neprovede nápravné opatření ve lhůtě přijaté či prodloužené příslušným úřadem, nález může být povýšen na nález úrovně 1, přičemž se provedou kroky v souladu s bodem 1.

(f)

V případech, které nevyžadují nálezy úrovně 1 nebo úrovně 2, může příslušný úřad vznést připomínky.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě)(Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).

Dodatek 1

OSVĚDČENÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB

EVROPSKÁ UNIE

PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD

OSVĚDČENÍ POSKYTOVATELE SLUŽEB

[ČÍSLO OSVĚDČENÍ / Č. VYDÁNÍ]

v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2017/373 a za níže stanovených podmínek [příslušný úřad] tímto osvědčuje

[NÁZEV POSKYTOVATELE SLUŽEB]

[ADRESA POSKYTOVATELE SLUŽEB]

jakožto poskytovatele služeb s výsadami, jež jsou uvedeny v přiložených podmínkách poskytování služeb.

PODMÍNKY:

Toto osvědčení se vydává za podmínek, jejichž výčet je uveden v přiložených podmínkách poskytování služeb, a je vymezeno rozsahem poskytování služeb a funkcemi, které jsou stanoveny tamtéž.

Toto osvědčení je platné, dokud poskytovatel služeb, jemuž je osvědčení uděleno, splňuje prováděcí nařízení (EU) 2017/373 a další platná nařízení a v příslušných případech postupy uvedené v dokumentaci poskytovatele služeb.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, zůstává toto osvědčení v platnosti, pokud se jej poskytovatel služeb nevzdá, pokud nebude omezeno, pozastaveno či zrušeno.

Datum vydání:

Podpis:

[příslušný úřad]

Formulář 157 EASA., vydání 1 – strana 1/4

OSVĚDČENÍ

POSKYTOVATELE SLUŽEB

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha osvědčení poskytovatele služeb

[ČÍSLO OSVĚDČENÍ / Č. VYDÁNÍ]

[NÁZEV POSKYTOVATELE SLUŽEB]

získal oprávnění k poskytování služeb / zajišťování funkcí v následujícím rozsahu:

(Nehodící se řádky škrtněte.)

Služby/funkce

Druh služby/funkce

Rozsah služby/funkce

Omezení (*1)

letové provozní služby (ATS)  (*4)

řízení letového provozu (ATC)

oblastní služba řízení

 

přibližovací služba řízení

 

letištní služba řízení

 

letová informační služba (FIS)

letištní letová informační služba (AFIS)

 

traťová letová informační služba (traťová FIS)

 

poradní služba

nepoužije se

 

uspořádání toku letového provozu (ATFM)

ATFM

poskytování místní služby ATFM

 

uspořádání vzdušného prostoru (ASM)

ASM

poskytování místní služby ASM (taktická/ASM úroveň 3)

 

podmínky  (*2)

 

 

Služby/funkce

Druh služby/funkce

Rozsah služby/funkce

Omezení (*1)

letové provozní služby pro zkušební let (ATS)  (*3)  (*4)

řízení letového provozu (ATC)

oblastní služba řízení

 

přibližovací služba řízení

 

letištní služba řízení

 

letová informační služba (FIS)

letištní letová informační služba (AFIS)

 

traťová letová informační služba (traťová FIS)

 

poradní služba

nepoužije se

 

podmínky  (*2)

 

 

Služby/funkce

Druh služby/funkce

Rozsah služby/funkce

Omezení (*1)

komunikační, navigační nebo přehledové služby (CNS)

komunikace (C)

letecká pohyblivá služba (komunikace letadlo-země)

 

letecká pevná služba (komunikace země-země)

 

letecká pohyblivá družicová služba (AMSS)

 

navigace (N)

poskytování signálu NDB v prostoru

 

poskytování signálu VOR v prostoru

 

poskytování signálu DME v prostoru

 

poskytování signálu ILS v prostoru

 

poskytování signálu MLS v prostoru

 

poskytování signálu GNSS v prostoru

 

přehled (S)

poskytování dat z primárního přehledového systému (PS)

 

poskytování dat ze sekundárního přehledového systému (SS)

 

poskytování dat z automatického závislého přehledového systému (ADS)

 

podmínky  (*2)

 

 

Služby/funkce

Druh služby/funkce

Rozsah služby/funkce

Omezení (*1)

letecké informační služby (AIS)

AIS

poskytování celé letecké informační služby

 

podmínky  (*2)

 

 

Služby/funkce

Druh služby/funkce

Rozsah služby/funkce

Omezení (*1)

datové služby (DAT)

typ 1

Poskytování datových služeb typu 1 opravňuje k poskytování leteckých databází v těchto formátech:

[seznam obecných datových formátů]

Poskytování datových služeb typu 1 neopravňuje k poskytování leteckých databází přímo koncovým uživatelům / provozovatelům letadel.

 

typ 2

Poskytování datových služeb typu 2 opravňuje k poskytování leteckých databází koncovým uživatelům / provozovatelům letadel pro využití v následujících leteckých aplikacích/zařízeních, pro něž byla prokázána kompatibilita:

[výrobce] certifikovaná aplikace / model zařízení [XXX], část č. [YYY] podmínky (*2)

 

podmínky  (*2)

 

 

Služby/funkce

Druh služby/funkce

Rozsah služby/funkce

Omezení (*1)

meteorologické služby (MET)

MET

meteorologická výstražná služba

 

letištní meteorologické služebny

 

letecké meteorologické stanice

 

poradenské centrum pro vulkanický popel (VAAC)

 

světové oblastní předpovědní centrum (WAFC)

 

poradenské centrum pro tropické cyklóny (TCAC)

 

podmínky  (*2)

 

 

Služby/funkce

Druh služby/funkce

Rozsah služby/funkce

Omezení (*1)

funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM)

navrhování ERN

nepoužije se

 

omezené zdroje

rádiový kmitočet

 

kód odpovídače

 

uspořádání toku letového provozu (ATFM)

poskytování centrální služby ATFM

 

podmínky  (*2)

 

Datum vydání:

Podpis: [příslušný úřad]

Za členský stát/agenturu EASA

Formulář 157 EASA., vydání 1 – strana 4/4


(*1)  Jak předepisuje příslušný úřad.

(*2)  V nezbytných případech.

(*3)  Pokud se příslušný úřad domnívá, že je nutné stanovit dodatečné požadavky.

(*4)  Služba ATS zahrnuje pohotovostní službu.


PŘÍLOHA III

SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE SLUŽEB

(Část ATM/ANS.OR)

HLAVA A – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (ATM/ANS.OR.A)

ATM/ANS.OR.A.001 Oblast působnosti

V souladu s článkem 6 tato příloha stanoví požadavky, které musí poskytovatelé služeb splnit.

ATM/ANS.OR.A.005 Žádost o osvědčení poskytovatele služeb

(a)

Žádost o osvědčení poskytovatele služeb nebo změnu stávajícího osvědčení se podává ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad, přičemž se zohlední použitelné požadavky tohoto nařízení.

(b)

Aby poskytovatel služeb mohl získat osvědčení, musí v souladu s článkem 6 splnit:

(1)

požadavky uvedené v čl. 8b odst. 1 nařízení (EU) č. 216/2008;

(2)

společné požadavky stanovené v této příloze;

(3)

specifické požadavky stanovené v přílohách IV až XIII, jsou-li použitelné s ohledem na služby, které poskytovatel služeb poskytuje nebo hodlá poskytovat.

ATM/ANS.OR.A.010 Žádost o omezené osvědčení

(a)

Bez ohledu na část písmeno b) může poskytovatel letových provozních služeb požádat o omezené osvědčení k poskytování služeb ve vzdušném prostoru, který spadá pod zodpovědnost členského státu, v němž má hlavní místo činnosti a případně sídlo, jestliže poskytuje nebo hodlá poskytovat služby pouze v jedné či několika z následujících kategorií:

(1)

letecké práce;

(2)

všeobecné letectví;

(3)

obchodní letecká doprava omezená na letadla s maximální vzletovou hmotností menší než 10 tun nebo s méně než 20 sedadly pro cestující;

(4)

obchodní letecká doprava s méně než 10 000 pohyby za rok, bez ohledu na maximální vzletovou hmotnost a počet sedadel pro cestující; pro účely tohoto ustanovení se „pohyby“ rozumí průměr celkového počtu vzletů a přistání za předchozí tři roky.

(b)

Kromě toho mohou o omezené osvědčení požádat také tito poskytovatelé letových navigačních služeb:

(1)

poskytovatel letových navigačních služeb jiný než poskytovatel letových provozních služeb s hrubým ročním obratem 1 000 000 EUR nebo nižším, jenž souvisí se službami, které poskytuje nebo plánuje poskytovat;

(2)

poskytovatel letových navigačních služeb, který poskytuje letištní letové informační služby letiště pravidelným provozováním ne více než jednoho pracoviště na každém letišti.

(c)

Jak určí příslušný úřad, poskytovatel letových navigačních služeb, který žádá o omezené osvědčení v souladu s písm. a) nebo písm. b) bodem 1, splní minimálně tyto požadavky stanovené v:

(1)

bodě ATM/ANS.OR.B.001 Technická a provozní způsobilost a schopnost;

(2)

bodě ATM/ANS.OR.B.005 Systém řízení;

(3)

bodě ATM/ANS.OR.B.020 Požadavky na personál;

(4)

bodě ATM/ANS.OR.A.075 Otevřené a transparentní poskytování služeb;

(5)

v přílohách IV, V, VI a VIII, jsou-li použitelné s ohledem na služby, které poskytovatel služeb poskytuje nebo hodlá poskytovat, v souladu s článkem 6.

(d)

Jak určí příslušný úřad, poskytovatel letových navigačních služeb, který žádá o omezené osvědčení v souladu s písm. b) bodem 2, splní minimálně požadavky stanovené v písm. c) bodě 1 až písm. c) bodě 4 a zvláštní požadavky stanovené v příloze IV.

(e)

Žadatel o omezené osvědčení předloží žádost příslušnému úřadu ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad.

ATM/ANS.OR.A.015 Prohlášení poskytovatelů letových informačních služeb

(a)

Podle článku 7 může poskytovatel letových informačních služeb učinit prohlášení o způsobilosti a prostředcích pro plnění povinností spojených s poskytovanými službami, pokud kromě požadavků uvedených v čl. 8b odst. 1 nařízení (EU) č. 216/2008 splňuje tyto alternativní požadavky:

(1)

poskytovatel letových informačních služeb poskytuje nebo hodlá poskytovat své služby pravidelným provozováním ne více než jednoho pracoviště;

(2)

uvedené služby jsou dočasné povahy a jsou poskytovány po dobu dohodnutou s příslušným úřadem, která je nezbytná k tomu, aby byla přiměřeně zajištěna bezpečnost.

(b)

Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech:

(1)

poskytne příslušnému úřadu všechny relevantní informace před zahájením provozu, a to ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad;

(2)

předloží příslušnému úřadu seznam použitých alternativních způsobů průkazu v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.020;

(3)

zachová shodu s platnými požadavky a s informacemi, jež jsou uvedeny v prohlášení;

(4)

oznámí příslušnému úřadu veškeré změny ve svém prohlášení nebo ve způsobech průkazu, jež používá, předložením upraveného prohlášení;

(5)

své služby poskytuje v souladu s provozní příručkou a dodržuje veškerá příslušná ustanovení v ní obsažená.

(c)

Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech, vyrozumí příslušný úřad předtím, než ukončí poskytování služeb, a to ve lhůtě určené tímto příslušným úřadem.

(d)

Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech, musí splňovat tyto požadavky stanovené v:

(1)

bodě ATM/ANS.OR.A.001 Oblast působnosti;

(2)

bodě ATM/ANS.OR.A.020 Způsob průkazu;

(3)

bodě ATM/ANS.OR.A.035 Prokázání shody;

(4)

bodě ATM/ANS.OR.A.040 Změny – obecné;

(5)

bodě ATM/ANS.OR.A.045 Změny funkčního systému;

(6)

bodě ATM/ANS.OR.A.050 Usnadňování a spolupráce;

(7)

bodě ATM/ANS.OR.A.055 Nálezy a nápravná opatření;

(8)

bodě ATM/ANS.OR.A.060 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém;

(9)

bodě ATM/ANS.OR.A.065 Hlášení událostí;

(10)

bodě ATM/ANS.OR.B.001 Technická a provozní způsobilost a schopnost;

(11)

bodě ATM/ANS.OR.B.005 Systém řízení;

(12)

bodě ATM/ANS.OR.B.020 Požadavky na personál;

(13)

bodě ATM/ANS.OR.B.035 Provozní příručky;

(14)

bodě ATM/ANS.OR.D.020 Odpovědnost a pojistné krytí;

(15)

v příloze IV.

(e)

Poskytovatel letových informačních služeb, který činí prohlášení o svých činnostech, zahájí provoz teprve poté, co od příslušného úřadu obdržel potvrzení o tom, že prohlášení bylo přijato.

ATM/ANS.OR.A.020 Způsob průkazu

(a)

Aby prokázal, že splňuje požadavky tohoto nařízení, může poskytovatel služeb kromě přijatelného způsobu průkazu (AMC) přijatého agenturou používat alternativní způsoby průkazu (AltMOC).

(b)

Pokud poskytovatel služeb hodlá použít alternativní způsoby průkazu, před jejich použitím poskytne příslušnému úřadu jejich úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být relevantní, a zároveň i posouzení prokazující dodržování požadavků tohoto nařízení.

Poskytovatel služeb může tyto alternativní způsoby průkazu začít uplatňovat s výhradou předchozího schválení příslušným úřadem a poté, co obdrží oznámení v souladu s bodem ATM/ANS.AR.A.015 písm. d).

ATM/ANS.OR.A.025 Zachování platnosti osvědčení

(a)

Osvědčení poskytovatele služeb zůstává platné pod podmínkou, že:

(1)

poskytovatel služeb nadále plní použitelné požadavky tohoto nařízení včetně požadavků, které se týkají podpory a spolupráce pro účely výkonu pravomocí příslušných úřadů a pravomocí týkajících se řízení spojeného s nálezy, které jsou stanoveny v bodech ATM/ANS.OR.A.050 a ATM/ANS.OR.A.055, v uvedeném pořadí;

(2)

poskytovatel služeb se osvědčení nevzdá a osvědčení není pozastaveno nebo zrušeno.

(b)

Pokud je osvědčení zrušeno nebo se jej provozovatel vzdá, vrátí je neprodleně příslušnému úřadu.

ATM/ANS.OR.A.030 Zachování platnosti prohlášení poskytovatele letových informačních služeb

Prohlášení poskytovatele letových informačních služeb učiněné v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.015 zůstává platné pod podmínkou, že:

(a)

poskytovatel letových informačních služeb nadále plní použitelné požadavky tohoto nařízení včetně požadavků, které se týkají podpory a spolupráce pro účely výkonu pravomocí příslušných úřadů a pravomocí týkajících se řízení spojeného s nálezy, které jsou stanoveny v bodech ATM/ANS.OR.A.050 a ATM/ANS.OR.A.055, v uvedeném pořadí;

(b)

poskytovatel těchto služeb prohlášení neodvolá nebo příslušný úřad nezruší jeho registraci.

ATM/ANS.OR.A.035 Prokázání shody

Poskytovatel služeb poskytne na žádost příslušného úřadu všechny příslušné doklady, které prokazují, že splňuje použitelné požadavky tohoto nařízení.

ATM/ANS.OR.A.040 Změny – obecné

a)

Oznámení a řízení:

(1)

změny funkčního systému nebo změny, která má vliv na funkční systém, se provádí v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045;

(2)

změny v poskytování služby, systému řízení a/nebo systému řízení bezpečnosti poskytovatele služeb, která nemá vliv na funkční systém, se provádí v souladu s písmenem b).

b)

Každá změna uvedená v písm. a) podbodě 2 vyžaduje před provedením předchozí schválení, pokud není oznámena a řízena v souladu s postupem, který schválil příslušný úřad, jak stanoví bod ATM/ANS.AR.C.025 písm. c).

ATM/ANS.OR.A.045 Změny funkčního systému

(a)

Poskytovatel služeb, který plánuje změnit svůj funkční systém:

(1)

vyrozumí o změně příslušný úřad;

(2)

v případě, že je o to požádán, poskytne příslušnému úřadu všechny dodatečné informace, které příslušnému úřadu umožní rozhodnout, zda je nebo není třeba argument ke změně přezkoumat;

(3)

informuje ostatní poskytovatele služeb a je-li to proveditelné, letecké podniky dotčené plánovanou změnou.

(b)

Poté, co oznámil změnu, poskytovatel služeb informuje příslušný úřad kdykoli, když se podstatně změní informace poskytnuté v souladu s písm. a) body 1 a 2, a relevantní poskytovatele služeb a letecké podniky kdykoli, když se podstatně změní informace poskytnuté v souladu s písm. a) bodem 3.

(c)

Poskytovatel služeb povolí, aby do běžného provozu byly uvedeny pouze ty části změny, pro něž byly dokončeny činnosti požadované podle postupů uvedených v bodě ATM/ANS.OR.B.010.

(d)

Pokud změna podléhá přezkumu ze strany příslušného úřadu v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.035, poskytovatel služeb povolí, aby do běžného provozu byly uvedeny pouze ty části změny, pro něž příslušný úřad schválil argument.

(e)

Pokud má změna vliv na jiné poskytovatele služeb a/nebo letecké podniky, jak popisuje písm. a) bod 3, poskytovatel služeb a tito jiní poskytovatelé služeb při vzájemné koordinaci určí:

(1)

vztahy vzájemné závislosti mezi sebou a v případě, že je to možné, s dotčenými leteckými podniky;

(2)

předpoklady a opatření ke zmírnění rizik týkající se více než jednoho poskytovatele služeb nebo leteckého podniku.

(f)

Ti poskytovatelé služeb, kteří jsou dotčeni předpoklady a opatřeními ke zmírnění rizik uvedenými v písm. e) podbodě 2 ve svém argumentu ke změně použijí pouze předpoklady a opatření ke zmírnění rizik, na nichž se dohodli s ostatními poskytovateli služeb a případně s leteckými podniky a které navzájem a případně s leteckými podniky sladili.

ATM/ANS.OR.A.050 Umožňování inspekcí a auditů a spolupráce

Poskytovatel služeb umožňuje inspekce a audity ze strany příslušného úřadu nebo kvalifikovaného subjektu, který jedná jménem příslušného úřadu, a poskytuje nezbytnou součinnost za účelem účinného a efektivního výkonu pravomocí příslušných úřadů, které jsou uvedeny v článku 5.

ATM/ANS.OR.A.055 Nálezy a nápravná opatření

Poté, co od příslušného úřadu obdržel oznámení o nálezech, poskytovatel služeb:

(a)

zjistí hlavní příčinu neshody;

(b)

definuje plán nápravných opatření, který splňuje podmínky pro schválení ze strany příslušného úřadu;

(c)

prokáže příslušnému úřadu, že plní tento plán nápravných opatření ve lhůtách jím navržených a úřadem odsouhlasených v souladu s bodem ATM/ANS.AR.C.050 písm. e).

ATM/ANS.OR.A.060 Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

Poskytovatel služeb provede veškerá bezpečnostní opatření včetně příkazů k zajištění bezpečnosti, která mu stanoví příslušný úřad v souladu s bodem ATM/ANS.AR.A.025 písm. c).

ATM/ANS.OR.A.065 Hlášení událostí

(a)

Poskytovatel služeb hlásí příslušnému úřadu a všem dalším organizacím, podle požadavků členského státu, v němž poskytovatel poskytuje své služby, veškeré nehody, závažné nežádoucí příhody a události definované v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 (1) a nařízení (EU) č. 376/2014.

(b)

Aniž je dotčeno ustanovení písmene a), hlásí poskytovatel služeb příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh systémů a složek, není-li tato organizace zároveň poskytovatelem služeb, selhání, technické závady, překročení technických omezení, události nebo jiné mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečnost služeb a které nevedly k nehodě nebo závažné nežádoucí příhodě.

(c)

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) č. 996/2010 a nařízení (EU) č. 376/2014, hlášení uvedená v písmenech a) a b) jsou podávána formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem a obsahují veškeré náležité informace o události, které jsou poskytovateli služeb známy.

(d)

Hlášení musí být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě do 72 hodin poté, co poskytovatel služeb zjistí podrobnosti o události, k níž se hlášení vztahuje, nezabrání-li tomu výjimečné okolnosti.

(e)

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) č. 376/2014, v příslušných případech poskytovatel služeb vypracuje následné hlášení, ve kterém podrobně popíše opatření, jež má v úmyslu podniknout, aby podobným událostem předešel do budoucna, a to hned, jak tato opatření stanoví. Toto hlášení je vyhotoveno formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

ATM/ANS.OR.A.070 Plány pro nenadálé situace

Poskytovatel služeb má zavedeny plány pro nenadálé situace pro všechny služby, které poskytuje, pro případ, že nastanou události, které vedou k podstatnému zhoršení nebo přerušení jeho provozu.

ATM/ANS.OR.A.075 Otevřené a transparentní poskytování služeb

(a)

Poskytovatel služeb poskytuje své služby otevřeně a transparentně. Zveřejní podmínky přístupu ke svým službám a změny těchto podmínek a pravidelně nebo podle toho, jak je to nutné v případě konkrétních změn v poskytování služby, vede konzultace s uživateli svých služeb, buď jednotlivě, nebo kolektivně.

(b)

Poskytovatel služeb nediskriminuje na základě státní příslušnosti ani jiných vlastností uživatele nebo třídy uživatelů svých služeb způsobem, který je v rozporu s právem Unie.

HLAVA B – ŘÍZENÍ (ATM/ANS.OR.B)

ATM/ANS.OR.B.001 Technická a provozní způsobilost a schopnost

Poskytovatel služeb zajistí, že je schopen poskytovat služby bezpečným, účinným, soustavným a udržitelným způsobem, který je v souladu s předpokládanou úrovní celkové poptávky po daném vzdušném prostoru. Za tímto účelem udržuje přiměřené technické a provozní kapacity a odbornosti.

ATM/ANS.OR.B.005 Systém řízení

(a)

Poskytovatel služeb zavede a spravuje systém řízení, který obsahuje:

(1)

jasně stanovené hranice povinností a odpovědnosti v rámci celé organizace, včetně přímé odpovědnosti odpovědného vedoucího;

(2)

popis celkové filosofie a zásad poskytovatele služeb v oblasti bezpečnosti, kvality a ochrany jeho služeb, které souhrnně tvoří jeho politiku, podepsaný odpovědným vedoucím;

(3)

způsoby ověřování výkonnosti organizace poskytovatele služeb s ohledem na ukazatele výkonnosti a výkonnostní cíle systému řízení;

(4)

postup identifikace změn v organizaci poskytovatele služeb a souvislostí, v rámci kterých působí, které mohou ovlivnit zavedené procesy, postupy a služby, a v případě potřeby změnit systém řízení a/nebo funkční systém, aby vyhovoval těmto změnám;

(5)

postup pro přezkum systému řízení, zjišťování příčin nedostatečné výkonnosti systému řízení, určení důsledků takové podprůměrné výkonnosti a odstranění nebo zmírnění těchto příčin;

(6)

postup, který zajišťuje, že jsou pracovníci poskytovatele služeb odborně připraveni a jsou způsobilí k plnění svých povinností bezpečným, účinným, soustavným a udržitelným způsobem. V této souvislosti poskytovatel služeb stanoví zásady pro nábor a výcvik pracovníků;

(7)

formální prostředky komunikace, což zajišťuje, že jsou si pracovníci poskytovatele služeb plně vědomi systému řízení, který umožňuje předávání kritických informací a umožňuje vysvětlit, proč jsou konkrétní opatření přijata a proč jsou zaváděny nebo měněny postupy;

(b)

Poskytovatel služeb dokumentuje veškeré klíčové procesy systému řízení, včetně procesu přípravy pracovníků, aby si byli vědomi svých povinností a postupu pro změny těchto procesů.

(c)

Poskytovatel služeb zavede funkci pro sledování shody své organizace s použitelnými požadavky a vhodnosti postupů. Sledování shody zahrnuje systém zpětné vazby odpovědnému vedoucímu v případě nálezů, který zajistí, aby byla v případě potřeby účinným způsobem provedena nápravná opatření.

(d)

Poskytovatel služeb sleduje chování svého funkčního systému a je-li zjištěna nízká výkonnost, zjistí příčiny a odstraní je nebo poté, co určil důsledky nedostatečné výkonnosti, zmírní její následky.

(e)

Systém řízení je úměrný velikosti poskytovatele služeb a složitosti jeho činností a zohledňuje možná nebezpečí a související rizika spojená s těmito činnostmi.

(f)

V systému řízení poskytovatel služeb zřídí formální rozhraní s relevantními poskytovateli služeb a leteckými podniky, aby:

(1)

zajistil, že ohrožení letecké bezpečnosti, které vyplývá z jejich činností, bylo identifikováno a vyhodnoceno, a aby byla podle potřeby související rizika řízena a zmírňována;

(2)

zajistil, že poskytuje své služby v souladu s požadavky tohoto nařízení.

(g)

V případě, že je poskytovatel služeb rovněž držitelem osvědčení provozovatele letiště, zajistí, aby systém řízení pokrýval všechny činnosti v rozsahu jeho osvědčení.

ATM/ANS.OR.B.010 Postupy řízení změn

(a)

Poskytovatel služeb používá postupy k řízení, posuzování a v nezbytném případě zmírňování dopadu změn svých funkčních systémů v souladu s body ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 a ATS.OR.210 podle toho, který je použitelný.

(b)

Postupy uvedené v písmeni a) nebo jakékoli podstatné změny těchto postupů:

(1)

poskytovatel služeb předloží ke schválení příslušnému úřadu;

(2)

nebudou použity, pokud nebudou schváleny příslušným úřadem.

(c)

Nejsou-li schválené postupy uvedené v písmeni b) vhodné pro konkrétní změnu, poskytovatel služeb:

(1)

požádá příslušný úřad o výjimku, aby se mohl od schválených postupů odchýlit;

(2)

sdělí příslušnému úřadu podrobnosti o odchylce a zdůvodní mu její použití;

(3)

odchylku nepoužije, dokud není schválena příslušným úřadem.

ATM/ANS.OR.B.015 Smluvní činnosti

(a)

Smluvní činnosti zahrnují veškeré činnosti v rámci provozu poskytovatele služeb vykonávané v souladu s podmínkami osvědčení, které vykonávají jiné organizace, a to buď na základě vlastního osvědčení k provádění této činnosti, nebo, pokud toto osvědčení nemají, pod dohledem poskytovatele služeb. Poskytovatel služby zajistí, že když uzavírá smlouvy nebo nakupuje jakoukoliv část svých činností od externí organizace, smluvní nebo koupená činnost, systém nebo složka splňuje platné požadavky.

(b)

Pokud poskytovatel služeb uzavírá smlouvu na jakoukoli část svých činností s organizací, která sama nemá v souladu s tímto nařízením k provádění takové činnosti osvědčení, zajistí, že smluvní organizace pracuje pod jeho dohledem. Poskytovatel služeb zajistí, aby byl příslušnému úřadu umožněn přístup do smluvní organizace s cílem ověřit trvalý soulad s použitelnými požadavky podle tohoto nařízení.

ATM/ANS.OR.B.020 Požadavky na personál

(a)

Poskytovatel služeb jmenuje odpovědného vedoucího pracovníka, který má pravomoc k zajištění toho, aby veškeré činnosti mohly být financovány a prováděny v souladu s použitelnými požadavky. Odpovědný vedoucí pracovník nese odpovědnost za vytvoření a udržování účinného systému řízení.

(b)

Poskytovatel služeb definuje pravomoc, povinnosti a odpovědnosti jmenovaných představitelů, zejména členů řízení s funkcemi v oblasti bezpečnosti, kvality, ochrany, financí a lidských zdrojů, podle toho, co je použitelné.

ATM/ANS.OR.B.025 Požadavky na vybavení

Poskytovatel služeb zajistí, že jsou k dispozici přiměřené a vhodné vybavení a podmínky k provádění a řízení všech úkolů a činností v souladu s použitelnými požadavky.

ATM/ANS.OR.B.030 Vedení záznamů

(a)

Poskytovatel služeb vytvoří systém vedení záznamů, který umožňuje dostatečné ukládání záznamů a spolehlivou dohledatelnost všech svých činností, který zahrnuje zejména všechny prvky uvedené v bodě ATM/ANS.OR.B.005.

(b)

Formát a doba uchovávání záznamů uvedených v písmeni a) musí být stanoveny v postupech systému řízení poskytovatele služeb.

(c)

Záznamy jsou ukládány způsobem, který zajišťuje jejich ochranu před poškozením, pozměňováním a odcizením.

ATM/ANS.OR.B.035 Provozní příručky

(a)

Poskytovatel služeb vede a aktualizuje provozní příručky související s poskytováním jeho služeb, které používají a jimiž se řídí provozní pracovníci.

(b)

Zajistí, že:

(1)

provozní příručky obsahují pokyny a informace, které provozní pracovníci potřebují k plnění svých povinností;

(2)

dotyční pracovníci mají k příslušným částem provozních příruček přístup;

(3)

provozní pracovníci jsou informováni o změnách provozních příruček vztahujících se k jejich povinnostem způsobem, který jim umožňuje tyto příručky používat od vstupu změn v platnost.

HLAVA C – SPECIFICKÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA JINÉ POSKYTOVATELE SLUŽEB NEŽ POSKYTOVATELE ATS (ATM/ANS.OR.C)

ATM/ANS.OR.C.001 Oblast působnosti

Tato hlava stanoví požadavky, které musí kromě požadavků stanovených v hlavách A a B splnit jiný poskytovatel služeb než poskytovatel letových provozních služeb.

ATM/ANS.OR.C.005 Posouzení podpory bezpečnosti a zajištění změn funkčního systému

(a)

U každé změny oznámené v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045 písm. a) podbodem 1 poskytovatel služeb jiný než poskytovatel letových provozních služeb:

(1)

zajistí, aby bylo provedeno posouzení podpory bezpečnosti, které pokrývá rozsah změny, tedy:

(i)

zařízení, procedurální a lidské prvky, které se mění;

(ii)

rozhraní a interakce mezi prvky, které se mění, a mezi zbytkem funkčního systému;

(iii)

rozhraní a interakce mezi prvky, které se mění, a kontextem, v němž má být systém provozován;

(iv)

životní cyklus změny od definice po provozní využití včetně uvedení do provozu;

(v)

plánované degradační režimy;

(2)

prostřednictvím úplného, dokumentovaného a platného argumentu poskytne dostatečně důvěryhodné ujištění, že se služba bude soustavně chovat pouze tak, jak je uvedeno v daném kontextu.

(b)

Poskytovatel služeb jiný než poskytovatel letových provozních služeb zajistí, že posouzení podpory bezpečnosti uvedené v písmeni a) zahrnuje:

(1)

ověření, že:

(i)

posouzení odpovídá rozsahu změny, který je definován v písmeni a) podbodě 1;

(ii)

se služba chová pouze tak, jak je stanoveno v daném kontextu;

(iii)

způsob, jakým se služba chová, je v souladu se všemi použitelnými požadavky tohoto nařízení, které jsou kladeny na služby poskytované změněným funkčním systémem, a že není s těmito požadavky v rozporu a

(2)

specifikaci kritérií pro monitorování, která jsou nutná k prokázání, že se služba poskytovaná změněným funkčním systémem bude nadále chovat pouze tak, jak je stanoveno v daném kontextu.

HLAVA D – SPECIFICKÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE ANS A ATFM A MANAŽERA STRUKTURY VZDUŠNÉHO PROSTORU (ATM/ANS.OR.D)

ATM/ANS.OR.D.001 Oblast působnosti

Tato hlava stanoví požadavky, které musí kromě požadavků stanovených v hlavách A, B a C splnit poskytovatelé letových navigačních služeb (ANS) a poskytovatelé uspořádání toku letového provozu (ATFM) a manažer struktury vzdušného prostoru.

ATM/ANS.OR.D.005 Obchodní plán, roční plán a plán výkonnosti

(a)   Obchodní plán

(1)

Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé uspořádání toku letového provozu vytvářejí obchodní plán zahrnující období nejméně pěti let. Tento obchodní plán:

(i)

stanoví celkové záměry a cíle poskytovatele letových navigačních služeb a poskytovatele uspořádání toku letového provozu a jejich strategii pro dosažení těchto cílů a záměrů v souladu s jakýmkoli dlouhodobějším plánem poskytovatele letových navigačních služeb nebo poskytovatele uspořádání toku letového provozu a s příslušnými požadavky práva Unie ohledně vývoje infrastruktury nebo jiné technologie;

(ii)

obsahuje výkonnostní cíle z hlediska bezpečnosti, kapacity, životního prostředí a případně efektivity nákladů, jaké mohou být uplatňovány v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 390/2013 (2).

(2)

Informace uvedené v bodě 1) podbodech i) a ii) musí být v souladu s plánem výkonnosti uvedeným v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004 a pokud jde o údaje týkající se bezpečnosti, jsou v souladu se státním programem bezpečnosti uvedeným ve standardu 3.1.1 přílohy 19 Chicagské úmluvy v prvním vydání z července 2013.

(3)

Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé uspořádání toku letového provozu poskytnou zdůvodnění hlavních investičních projektů z hlediska bezpečnosti a obchodu a v příslušných případech očekávaný dopad na příslušné výkonnostní cíle uvedené v bodě 1 podbodě ii) a investice vyplývající z právních požadavků souvisejících s prováděním programu pro výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR).

(b)   Roční plán

(1)

Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé uspořádání toku letového provozu předloží roční plán zahrnující nadcházející rok, ve kterém jsou dále upřesněny rysy obchodního plánu a popsány jeho veškeré změny ve srovnání s plánem předchozím.

(2)

Roční plán zahrnuje následující ustanovení o úrovni a kvalitě služby, jako např. očekávané úrovni týkající se kapacity, bezpečnosti, životního prostředí a efektivity nákladů:

(i)

informace o zavádění nové infrastruktury nebo jiném vývoji a prohlášení o tom, jak bude přispívat ke zlepšení výkonnosti poskytovatele letových navigačních služeb nebo poskytovatele uspořádání toku letového provozu, včetně úrovně a kvality služeb;

(ii)

ukazatele výkonnosti, které mohou být uplatňovány, odpovídají plánu výkonnosti uvedenému v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004, vůči kterému lze přiměřeně posuzovat úroveň výkonnosti a kvalitu služby;

(iii)

informace o předpokládaných opatřeních ke zmírnění bezpečnostního rizika identifikovaného poskytovatelem letových navigačních služeb a poskytovatelem uspořádání toku letového provozu, včetně bezpečnostních ukazatelů za účelem sledování bezpečnostního rizika, a kde je to vhodné, odhadovaných nákladů na opatření k jeho zmírnění;

(iv)

očekávané krátkodobé finanční postavení poskytovatele letových navigačních služeb a poskytovatele uspořádání toku letového provozu, jakož i veškeré změny obchodního plánu nebo dopady na obchodní plán.

(c)   Část plánů týkající se výkonnosti

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel uspořádání toku letového provozu poskytnou Komisi na její žádost obsah té části obchodního a ročního plánu, která se týká výkonnosti, a to za podmínek stanovených příslušným úřadem v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

ATM/ANS.OR.D.010 Řízení ochrany

(a)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru zřídí systém řízení ochrany, jako nedílnou součást jejich systému řízení, jak to vyžaduje bod ATM/ANS.OR.B.005, aby zajistili:

(1)

ochranu svých zařízení a pracovníků před protiprávními činy narušujícími poskytování služeb;

(2)

ochranu provozních údajů, které přijímají nebo zpracovávají nebo jinak používají, aby k nim měly přístup pouze oprávněné osoby.

(b)

Systém řízení ochrany vymezí:

(1)

postupy související s posuzováním a zmírňováním rizika v oblasti ochrany, sledováním a zlepšováním ochrany, hodnocením v oblasti ochrany a šířením poznatků;

(2)

prostředky určené k zjišťování narušení ochrany a k upozornění pracovníků prostřednictvím vhodných výstrah;

(3)

prostředky pro zvládání účinků narušení ochrany a pro určení nápravných opatření a postupů k jejich zmírňování, které zabraňují jejich opětovnému výskytu.

(c)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru zajistí v případě potřeby bezpečnostní prověrku svých pracovníků a koordinují s příslušnými civilními a vojenskými úřady, aby zajistili ochranu svých zařízení, pracovníků a údajů.

(d)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru přijmou nezbytná opatření, aby chránili své systémy, používané prvky a data a aby zabránili tomu, že bude síť vystavena informačním a kybernetickým hrozbám, které mohou nezákonně zasahovat do poskytování jejich služby.

ATM/ANS.OR.D.015 Finanční zajištění – hospodářská a finanční kapacita

Poskytovatelé letových navigačních služeb a poskytovatelé uspořádání toku letového provozu musí být schopni plnit finanční závazky, jako jsou pevné a variabilní provozní náklady nebo náklady kapitálových investic. Používají příslušný systém nákladového účetnictví. Prokazují tuto svoji schopnost prostřednictvím ročního plánu zmíněného v bodě ATM/ANS.OR.D.005 písm. b), jakož i prostřednictvím rozvah a účtů, jak to odpovídá jejich právnímu postavení, a pravidelně se podrobují nezávislému finančnímu auditu.

ATM/ANS.OR.D.020 Odpovědnost a pojistné krytí

(a)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru zajistí ujednání pro krytí odpovědnosti související s plněním jejich úkolů v souladu s platnými právními předpisy.

(b)

Využitý způsob poskytování krytí musí odpovídat příslušné potenciální ztrátě a škodě, a to s ohledem na právní postavení dotčených poskytovatelů a manažera struktury vzdušného prostoru a na úroveň krytí komerčního pojištění, které je k dispozici.

(c)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru, kteří využívají služeb jiného poskytovatele služeb, zajistí, aby dohody, které za tímto účelem uzavřou, specifikovaly rozdělení odpovědnosti mezi nimi.

ATM/ANS.OR.D.025 Požadavky týkající se podávání zpráv

(a)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel uspořádání toku letového provozu předkládají příslušnému úřadu výroční zprávu o své činnosti.

(b)

Aniž je dotčen článek 12 nařízení (ES) č. 550/2004, tato výroční zpráva v případě poskytovatele letových navigačních služeb a poskytovatele uspořádání toku letového provozu zahrnuje jejich finanční výsledky, jakož i provozní výkonnost a všechny další významné činnosti a vývoj, zejména v oblasti bezpečnosti.

(c)

Manažer struktury vzdušného prostoru v souladu s článkem 20 nařízení (EU) č. 677/2011 předkládá výroční zprávu o své činnosti Komisi a agentuře. Tato zpráva se vztahuje na jeho provozní výkonnost, jakož i na významné činnosti a vývoj zejména v oblasti bezpečnosti.

(d)

Výroční zprávy uvedené v písmenech a) a c) obsahují alespoň:

(1)

posouzení úrovně výkonnosti poskytovaných služeb;

(2)

v případě poskytovatele letových navigačních služeb a poskytovatele uspořádání toku letového provozu údaj o jejich výkonnosti ve srovnání s výkonnostními cíli stanovenými v obchodním plánu, který je uveden v bodě ATM/ANS.OR.D.005 písm. a), přičemž se skutečná výkonnost porovná s výkonností stanovenou v ročním plánu, a to za použití výkonnostních ukazatelů stanovených v ročním plánu;

(3)

v případě manažera struktury vzdušného prostoru údaj o jeho výkonnosti ve srovnání s výkonnostními cíli stanovenými ve strategickém plánu sítě uvedeném v čl. 2 odst. 24 nařízení (EU) č. 677/2011, přičemž se skutečná výkonnost porovná s výkonností stanovenou v operačním plánu sítě uvedeném v čl. 2 odst. 23 uvedeného nařízení, a to za použití výkonnostních ukazatelů stanovených v operačním plánu sítě;

(4)

vysvětlení rozdílů mezi relevantními záměry a cíli a určení opatření nutných k odstranění veškerých rozdílů mezi plány a skutečnou výkonností, a to v referenčním období uvedeném v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004;

(5)

vývoj provozu a infrastruktury;

(6)

finanční výsledky, pokud nejsou zveřejňovány samostatně podle čl. 12. odst. 1 nařízení (ES) č. 550/2004;

(7)

informace o formálním konzultačním procesu s uživateli služeb poskytovatele;

(8)

informace o politice lidských zdrojů.

(e)

Poskytovatel letových navigačních služeb a poskytovatel uspořádání toku letového provozu a manažer struktury vzdušného prostoru zpřístupní své výroční zprávy na žádost Komisi a agentuře. Rovněž tyto zprávy zpřístupní veřejnosti, a to za podmínek stanovených příslušným úřadem v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).


PŘÍLOHA IV

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB

(Část ATS)

HLAVA A – DODATEČNÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB (ATS.OR)

ODDÍL 1 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ATS.OR.100 Vlastnictví

(a)

Poskytovatel letových provozních služeb oznámí příslušným úřadům:

(1)

své právní postavení, strukturu vlastnictví a veškerá ujednání, která mají výrazný dopad na kontrolu nad jeho aktivy;

(2)

jakékoli propojení s organizacemi, které nejsou zapojeny do poskytování letových navigačních služeb, včetně obchodních činností, kterých se poskytovatelé účastní přímo nebo prostřednictvím příbuzných podniků a které představují více než 1 % jejich očekávaného příjmu; kromě toho poskytovatel oznámí jakoukoli změnu jakékoli jednotlivé držby akcií, která představuje nejméně 10 % z jeho celkové držby akcií.

(b)

Poskytovatel letových provozních služeb přijme všechna nezbytná opatření, aby nedocházelo k žádnému střetu zájmů, který by mohl ohrozit nestranné a objektivní poskytování jeho služeb.

ATS.OR.105 Otevřené a transparentní poskytování služeb

Kromě bodu ATM/ANS.OR.A.075 přílohy III se poskytovatel letových provozních služeb nepodílí na jednání, jehož předmětem nebo následkem je zamezit, omezit nebo narušit hospodářskou soutěž, ani na jednání, které je podle platných vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Unie zneužitím dominantního postavení.

ODDÍL 2 – BEZPEČNOST SLUŽEB

ATS.OR.200 Systém řízení bezpečnosti

Poskytovatel letových provozních služeb má zaveden systém řízení bezpečnosti (SMS), který může být nedílnou součástí systému řízení požadovaného v bodě ATM/ANS.OR.B.005 a který obsahuje tyto složky:

(1)

Bezpečnostní politika a cíle

(i)

Závazky a odpovědnost vedoucích pracovníků týkající se bezpečnosti, které musí být zahrnuty do bezpečnostní politiky;

(ii)

odpovědnosti za bezpečnost, pokud jde o zavedení a udržování systému řízení bezpečnosti, a pravomoc přijímat rozhodnutí ohledně bezpečnosti;

(iii)

jmenování vedoucího pracovníka pro bezpečnost, který odpovídá za zavedení a údržbu účinného systému řízení bezpečnosti;

(iv)

koordinace plánování reakce na mimořádné události s jinými poskytovateli služeb a leteckými podniky, které tvoří rozhraní s poskytovatelem letových provozních služeb v době, kdy poskytuje služby;

(v)

dokumentace systému SMS, která popisuje všechny prvky systému SMS, související postupy SMS a výstupy SMS.

(2)

Řízení bezpečnostních rizik

(i)

Proces k identifikaci nebezpečí souvisejících s jeho službami, který musí být založen na kombinaci reaktivních, proaktivních a prediktivních metod sběru bezpečnostních dat;

(ii)

proces, který zajišťuje analýzu, posouzení a řízení bezpečnostních rizik, která souvisejí s identifikovanými nebezpečími;

(iii)

proces, který zajišťuje, že jeho přínos k riziku nehod letadel je v co největší rozumné míře minimalizován.

(3)

Zajištění bezpečnosti

(i)

Prostředky ke sledování a měření výkonnosti z hlediska bezpečnosti k ověření výkonnosti organizace v oblasti bezpečnosti a ověření účinnosti řízení bezpečnostních rizik;

(ii)

proces, který umožňuje určit změny, jež mohou ovlivnit úroveň bezpečnostního rizika související s jeho službou a určit a řídit bezpečnostní rizika, která mohou v důsledku těchto změn vyvstat;

(iii)

proces sledování a posuzování účinnosti SMS, aby bylo možné soustavně zlepšovat celkovou výkonnost SMS.

(4)

Podpora bezpečnosti

(i)

Výcvikový program, který zajistí, že jsou pracovníci vycvičeni a způsobilí k výkonu svých povinností v rámci SMS;

(ii)

bezpečnostní komunikace, která zajistí, že si jsou pracovníci vědomi implementace SMS.

ATS.OR.205 Posouzení bezpečnosti a zajištění změny funkčního systému

(a)

U každé změny oznámené v souladu s bodem ATM/ANS.OR.A.045 písm. a) podbodem 1 poskytovatel letových provozních služeb:

(1)

zaručí, že je provedeno posouzení bezpečnosti, které pokrývá rozsah změny, tedy:

(i)

zařízení, procedurální a lidské prvky, které se mění;

(ii)

rozhraní a interakce mezi prvky, které se mění, a mezi zbytkem funkčního systému;

(iii)

rozhraní a interakce mezi prvky, které se mění, a kontextem, v němž má být systém provozován;

(iv)

životní cyklus změny od definice po provozní využití včetně uvedení do provozu;

(v)

plánované degradační provozní režimy funkčního systému a

(2)

prostřednictvím úplného, dokumentovaného a platného argumentu poskytne dostatečnou jistotu, že bezpečnostní kritéria identifikovaná aplikací bodu ATS.OR.210 jsou platná, že budou splněna a zůstanou splněná.

(b)

Poskytovatel letových provozních služeb zaručí, že posouzení bezpečnosti uvedené v písmeni a) zahrnuje:

(1)

identifikaci nebezpečí;

(2)

určení a zdůvodnění bezpečnostních kritérií použitelných na změnu v souladu s bodem ATS.OR.210;

(3)

analýzu rizik účinků souvisejících se změnou;

(4)

hodnocení rizik a, v případě, že je požadováno, opatření ke zmírnění rizik pro danou změnu tak, aby splňovala použitelná bezpečnostní kritéria;

(5)

ověření, že:

(i)

posouzení odpovídá rozsahu změny, který je definován v písmeni a) podbodě 1;

(ii)

změna splňuje bezpečnostní kritéria;

(6)

specifikaci kritérií pro monitorování, která jsou nutná k tomu, aby bylo možné prokázat, že služba poskytovaná změněným funkčním systémem bude nadále splňovat bezpečnostní kritéria.

ATS.OR.210 Bezpečnostní kritéria

(a)

Poskytovatel letových provozních služeb určí přijatelnost změny funkčního systému z hlediska bezpečnosti, založenou na analýze rizik představovaných zavedením změny a lišících se podle typu provozu a případně tříd zúčastněných stran.

(b)

Přijatelnost změny z hlediska bezpečnosti se posoudí za použití konkrétních a ověřitelných bezpečnostních kritérií, přičemž každé kritérium se vyjádří z hlediska explicitní, množstevně vyjádřené úrovně bezpečnostního rizika či jiného opatření, které se týká bezpečnostního rizika.

(c)

Poskytovatel letových provozních služeb zaručí, že bezpečnostní kritéria:

(1)

jsou pro danou změnu odůvodněná, přičemž se zohlední typ změny;

(2)

jsou-li splněna, je předpoklad, že funkční systém po změně bude stejně bezpečný jako před změnou nebo poskytovatel letových provozních služeb poskytne argument, který zdůvodní, že:

(i)

jakékoli dočasné snížení bezpečnosti bude vykompenzováno budoucími zlepšeními bezpečnosti nebo

(ii)

jakékoli trvalé snížení bezpečnosti má jiné přínosné důsledky;

(3)

pokud jsou používána společně, zajistí, že změna nevytvoří nepřijatelné riziko pro bezpečnost služby;

(4)

podporují zlepšení bezpečnosti, kdykoliv je to v rozumné míře proveditelné.

ATS.OR.215 Požadavky týkající se udělování průkazů způsobilosti a osvědčení zdravotní způsobilosti řídícím letového provozu

Poskytovatel letových provozních služeb zaručí, že řídící letového provozu vlastní řádný průkaz způsobilosti a jsou držiteli platného osvědčení zdravotní způsobilosti v souladu s nařízením (EU) 2015/340.

ODDÍL 3 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE LIDSKÝCH ČINITELŮ KLADENÉ NA POSKYTOVATELE SLUŽEB ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU

ATS.OR.300 Oblast působnosti

Tento oddíl vymezuje požadavky, které musí splnit poskytovatel služeb řízení letového provozu, pokud jde o lidskou výkonnost, aby:

(a)

zabránil riziku a snížil riziko, že službu řízení letového provozu poskytují řídící letového provozu s problematickým používáním psychoaktivních látek;

(b)

zabránil riziku a snížil riziko negativních účinků stresu na řídící letového provozu s cílem zaručit bezpečnost letového provozu;

(c)

zabránil riziku a snížil riziko negativních účinků únavy řídících letového provozu s cílem zaručit bezpečnost letového provozu.

ATS.OR.305 Povinnosti poskytovatelů služeb řízení letového provozu, pokud jde o v problematické používání psychoaktivních látek řídícími letového provozu

(a)

Poskytovatel služeb řízení letového provozu musí vytvořit a zavést politiku a související postupy, aby zajistil, že problematické používání psychoaktivních látek neovlivní poskytování služby řízení letového provozu.

(b)

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (1) a použitelné vnitrostátní právní předpisy o vyšetření osob, poskytovatel služeb řízení letového provozu vytvoří a zavede objektivní, transparentní a nediskriminační postup pro odhalení případů problematického užívání psychoaktivních látek řídícími letového provozu. Tento postup zohledňuje ustanovení vymezená v bodě ATCO.A.015 nařízení (EU) 2015/340.

(c)

Postup uvedený v písmeni b) schválí příslušný úřad.

ATS.OR.310 Stres

V souladu s bodem ATS.OR.200 poskytovatel služeb řízení letového provozu:

(a)

vytvoří a zachovává politiku zvládání stresu řídících letového provozu včetně provádění programu zvládání stresu při kritických událostech;

(b)

poskytne řídícím letového provozu vzdělávací a informační programy o prevenci stresu, včetně stresu při kritických událostech, které doplní výcvik lidských činitelů prováděný v souladu s oddíly 3 a 4 hlavy D přílohy I nařízení (EU) 2015/340.

ATS.OR.315 Únava

V souladu s bodem ATS.OR.200 poskytovatel služeb řízení letového provozu:

(a)

vytvoří a udržuje politiku zvládání únavy řídících letového provozu;

(b)

zajišťuje pro řídící letového provozu informační programy o prevenci únavy, které doplňují výcvik týkající se lidských činitelů poskytovaný v souladu s oddíly 3 a 4 hlavy D přílohy I nařízení (EU) 2015/340.

ATS.OR.320 Systém (systémy) rozpisu služeb řídících letového provozu

(a)

Poskytovatel služeb řízení letového provozu vytvoří, zavede a sleduje systém rozpisu služeb za účelem řízení rizik pracovní únavy řídících letového provozu, a to prostřednictvím bezpečného střídání doby služby a odpočinku. V rámci systému rozpisu služeb poskytovatel služeb řízení letového provozu upřesní tyto prvky:

(1)

maximální počet po sobě jdoucích pracovních dnů ve službě;

(2)

maximální počet hodin v době služby;

(3)

maximální dobu, po kterou je služba řízení letového provozu poskytována bez přerušení;

(4)

poměr doby služby a přestávek při poskytování služby řízení letového provozu;

(5)

minimální doby odpočinku;

(6)

v příslušných případech maximální počet po sobě jdoucích služeb zahrnujících noc v závislosti na provozních hodinách dotčeného stanoviště řízení letového provozu;

(7)

minimální dobu odpočinku po době služby zahrnující noc;

(8)

minimální dobu odpočinku v rámci cyklu rozpisu služeb.

(b)

Aby identifikovali a zmírnili rizika spojená s únavou, která by mohla být způsobena samotným systémem rozpisu služeb, během jeho vývoje a používání, poskytovatel služeb řízení letového provozu tento rozpis konzultuje s těmi řídícími letového provozu, jichž se bude systém rozpisu služeb týkat, nebo případně s jejich zástupci.

HLAVA B – TECHNICKÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB (ATS.TR)

ODDÍL 1 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ATS.TR.100 Pracovní metody a provozní postupy poskytovatelů letových provozních služeb

(a)

Poskytovatel letových provozních služeb musí být schopen prokázat, že jeho pracovní metody a provozní postupy splňují:

(1)

prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012 a

(2)

standardy uvedené v následujících přílohách Chicagské úmluvy, pokud jsou relevantní pro poskytování letových provozních služeb v dotčeném vzdušném prostoru:

(i)

v příloze 10 O civilní letecké telekomunikační službě, svazek II – spojovací postupy, včetně těch, které mají status PANS (postupy pro letové navigační služby), 6. vydání, říjen 2001, včetně všech změn až po č. 89;

(ii)

aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 923/2012, v příloze 11 Letové provozní služby, 13. vydání, červenec 2001, včetně všech změn až po č. 49 včetně.

(b)

Bez ohledu na písmeno a) v případě stanovišť letových provozních služeb, která poskytují služby pro letové ověřování, může příslušný úřad stanovit dodatečné nebo alternativní podmínky a postupy k těm, které jsou stanoveny v písmeni a), pokud je to nutné k poskytování služeb pro letové ověřování.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).


PŘÍLOHA V

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE METEOROLOGICKÝCH SLUŽEB

(Část MET)

HLAVA A – DODATEČNÉ ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE METEOROLOGICKÝCH SLUŽEB (MET.OR)

ODDÍL 1 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

MET.OR.100 Meteorologická data a informace

(a)

Poskytovatel meteorologických služeb poskytuje provozovatelům, členům posádky, stanovištím letových provozních služeb, stanovištím služeb pátrání a záchrany, provozovatelům letišť, subjektům vyšetřujícím nehody a mimořádné události a dalším poskytovatelům služeb a subjektům v letectví meteorologické informace nutné k plnění jejich příslušných funkcí určených příslušným úřadem.

(b)

Poskytovatelé meteorologických služeb musí ověřit úroveň dosažitelné přesnosti informací distribuovaných pro provoz, včetně zdroje těchto informací, a současně musí zajistit, aby byly tyto informace distribuovány včas a aby byly podle potřeby aktualizovány.

MET.OR.105 Uchovávání meteorologických informací

(a)

Poskytovatel meteorologických služeb uchovává meteorologické informace alespoň po dobu 30 dnů od data jejich vydání.

(b)

Tyto meteorologické informace na žádost zpřístupní pro účely vysvětlení a vyšetřování a pro tyto účely budou uchovávány, dokud se vysvětlování či vyšetření nedokončí.

MET.OR.110 Požadavky týkající se výměny meteorologických informací

Poskytovatel meteorologických služeb zaručí, že má zavedeny systémy a procesy, jakož i přístup ke vhodným telekomunikačním zařízením s cílem:

(a)

umožnit výměnu provozních meteorologických informací s jinými poskytovateli meteorologických služeb;

(b)

včas poskytovat požadované meteorologické informace uživatelům.

MET.OR.115 Meteorologické bulletiny

Poskytovatel meteorologických služeb odpovědný za dotčenou oblast poskytuje relevantním uživatelům meteorologické bulletiny prostřednictvím letecké pevné služby nebo internetu.

MET.OR.120 Oznamování neshody světovým oblastním předpovědním centrům (WAFC)

Poskytovatel meteorologických služeb odpovědný za dotčenou oblast neprodleně pomocí dat WAFS BUFR oznámí příslušnému WAFC, jsou-li zjištěny či hlášeny závažné neshody v předpovědích význačného počasí WAFS (SIGWX), které se týkají:

(a)

námrazy, turbulence, oblačnosti druhu cumulonimbus, které jsou zastřené, četné, prorůstající vrstevnatou oblačností nebo se vyskytující na čáře instability, a písečných/prachových vichřic;

(b)

vulkanických erupcí nebo úniku radioaktivních látek do atmosféry, význačných pro letový provoz.

ODDÍL 2 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Kapitola 1 – Požadavky na letecké meteorologické stanice

MET.OR.200 Meteorologické zprávy a jiné informace

(a)

Letecká meteorologická stanice rozšiřuje:

(1)

místní pravidelné zprávy v pevně stanovených intervalech, které jsou předávány pouze na letišti původu;

(2)

místní mimořádné zprávy, které jsou předávány pouze na letišti původu;

(3)

na letištích, které slouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, zprávy METAR v půlhodinových intervalech k šíření i mimo letiště původu.

(b)

Letecká meteorologická stanice informuje stanoviště letových provozních služeb a leteckou informační službu letiště o změnách v provozuschopnosti automatizovaného zařízení používaného k určování dráhové dohlednosti.

(c)

Letecká meteorologická stanice hlásí příslušnému stanovišti letových provozních služeb, stanovišti leteckých informačních služeb a meteorologické výstražné službě výskyt přederupční vulkanické aktivity, vulkanických erupcí a oblaku vulkanického popele.

(d)

Letecká meteorologická stanice stanoví seznam kritérií pro poskytování místních mimořádných zpráv, a to po konzultaci s příslušnými stanovišti letových provozních služeb, provozovateli a jinými dotčenými subjekty.

MET.OR.205 Hlášení meteorologických prvků

Meteorologická stanice na letištích, která slouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, hlásí:

(a)

směr a rychlost přízemního větru;

(b)

dohlednost;

(c)

dráhovou dohlednost, je-li pozorována;

(d)

současné počasí na letišti a v jeho blízkosti;

(e)

oblačnost;

(f)

teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu;

(g)

atmosférický tlak;

(h)

doplňující informace, je-li zapotřebí.

Je-li k tomu oprávněna příslušným úřadem, může letecká meteorologická stanice na letištích, která neslouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, hlásit pouze dílčí soubor meteorologických prvků, které jsou relevantní pro druhy letů na daném letišti. Tento rozsah dat se zveřejní v letecké informační příručce.

MET.OR.210 Pozorování meteorologických prvků

Meteorologická stanice na letištích, která slouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, pozoruje a/nebo měří:

(a)

směr a rychlost přízemního větru;

(b)

dohlednost;

(c)

dráhovou dohlednost, je-li pozorována;

(d)

současné počasí na letišti a v jeho blízkosti;

(e)

oblačnost;

(f)

teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu;

(g)

atmosférický tlak;

(h)

doplňující informace, je-li zapotřebí.

Je-li k tomu oprávněna příslušným úřadem, může letecká meteorologická stanice na letištích, která neslouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, pozorovat a/nebo měřit pouze dílčí soubor meteorologických prvků, které jsou relevantní pro druhy letů na daném letišti. Tento rozsah dat se zveřejní v letecké informační příručce.

Kapitola 2 – Požadavky na letištní meteorologické služebny

MET.OR.215 Předpovědi a jiné informace

Letištní meteorologická služebna:

(a)

připravuje a/nebo obstarává předpovědi a jiné relevantní meteorologické informace nutné pro plnění svých příslušných funkcí pro lety, jichž se to týká, jak je určeno příslušným úřadem;

(b)

poskytuje předpovědi a/nebo výstrahy ohledně místních meteorologických podmínek na letištích, za něž odpovídá;

(c)

nepřetržitě sleduje shodu předpovědí a výstrah se skutečnými meteorologickými podmínkami a v případě nutnosti okamžitě vydává opravy, a dále ruší jakékoli předpovědi téhož druhu, které byly dříve vydány pro totéž místo a tutéž dobu platnosti nebo její část;

(d)

zajišťuje předletovou přípravu, konzultace a letovou meteorologickou dokumentaci pro členy posádky a/nebo další pověřené pracovníky provozovatelů;

(e)

poskytuje klimatologické informace;

(f)

poskytuje svému příslušnému stanovišti letových provozních služeb, letecké informační službě a meteorologické výstražné službě informace o výskytu přederupční vulkanické aktivity, vulkanické erupce a oblaku vulkanického popele;

(g)

dle potřeby poskytuje meteorologické informace stanovišti služeb pátrání a záchrany a udržuje s ním kontakt po celou dobu pátrací a záchranné operace;

(h)

poskytuje stanovištím leteckých informačních služeb meteorologické informace, které jsou nezbytné pro plnění jejich funkcí;

(i)

připravuje a/nebo obstarává předpovědi a další relevantní meteorologické informace nezbytné pro výkon funkcí stanovišť letových provozních služeb v souladu s bodem MET.OR.242;

(j)

poskytuje svému příslušnému stanovišti letových provozních služeb, letecké informační služby a meteorologické výstražné službě informace o úniku radioaktivních látek do atmosféry.

MET.OR.220 Předpovědi pro letiště

(a)

Letištní meteorologická služebna vydává letištní předpovědi ve formě TAF, a to ve stanovených časech.

(b)

Při vydávání předpovědi TAF letištní meteorologická služebna zaručí, že pro dané letiště není v určitou dobu platných více předpovědí TAF.

MET.OR.225 Předpovědi pro přistání

(a)

Letištní meteorologická služebna připravuje přistávací předpovědi v souladu s požadavky určenými příslušnými úřadem.

(b)

Tato přistávací předpověď se vydává v podobě předpovědi TREND.

(c)

Doba platnosti předpovědi TREND činí 2 hodiny od času zprávy, jejíž součástí přistávací předpověď je.

MET.OR.230 Předpovědi pro vzlet

Letištní meteorologická služebna:

(a)

připravuje předpovědi pro vzlet v souladu s požadavky určenými příslušným úřadem;

(b)

dodává předpovědi pro vzlet provozovatelům a členům posádky na jejich žádost během období 3 hodin před očekávanou dobou odletu.

MET.OR.235 Výstrahy pro letiště a výstrahy a varování týkající se střihu větru

Letištní meteorologická služebna:

(a)

poskytuje výstražné informace pro letiště;

(b)

připravuje výstrahy na střih větru pro letiště, na kterých je střih větru považován za faktor, a to v souladu s místními dohodami s příslušným stanovištěm ATS a provozovateli, jichž se to týká;

(c)

na letištích, kde je střih větru zjišťován pomocí automatických pozemních a/nebo dálkových detekčních zařízení, vydává výstražné signály na střih větru generované těmito systémy;

(d)

ruší výstrahy, pokud se již příslušné podmínky na letišti nevyskytují a/nebo se jejich výskyt dále nepředpokládá.

MET.OR.240 Informace využívané provozovatelem nebo posádkou

(a)

Letištní meteorologická služebna poskytuje provozovatelům a členům posádek:

(1)

předpovědi prvků uvedených v bodě MET.OR.275 písm. a) podbodech 1 a 2 ze systému WAFS;

(2)

zprávy METAR nebo SPECI včetně předpovědí TREND, předpovědi TAF nebo opravené TAF pro letiště odletu a plánovaného přistání a pro náhradní letiště při vzletu, letiště na trati a letiště určení;

(3)

letištní předpovědi pro vzlet;

(4)

zprávy SIGMET a případná mimořádná hlášení z letadel pro celou trať;

(5)

informační zprávy o vulkanickém popelu a o tropických cyklónách týkající se celé trati;

(6)

oblastní předpovědi pro lety v nízké letové hladině v mapové formě, které jsou připraveny jako podklad pro vydávání zprávy AIRMET, a zprávu AIRMET pro lety v nízké letové hladině, které se týkají celé trati;

(7)

výstrahy pro místní letiště;

(8)

meteorologické družicové snímky;

(9)

informace z pozemního meteorologického radaru.

(b)

Kdykoli se meteorologické informace, které mají být začleněny do letové meteorologické dokumentace, podstatně liší od informací, které byly zpřístupněny pro plánování letu, letištní meteorologická služebna:

(1)

o tom okamžitě uvědomí dotčené provozovatele nebo posádky a

(2)

je-li to prakticky možné, poskytne po dohodě s provozovatelem opravené meteorologické informace.

MET.OR.242 Informace, které mají být poskytovány stanovištím letových provozních služeb

(a)

Letištní meteorologická služebna poskytuje podle potřeby své přidružené letištní řídící věži:

(1)

místní pravidelné a mimořádné zprávy, zprávy METAR, předpovědi TAF a TREND a opravy těchto předpovědí;

(2)

zprávy SIGMET a AIRMET, výstrahy a varovné signály na střih větru a výstrahy pro letiště;

(3)

veškeré další meteorologické informace dle místních dohod, např. předpovědi přízemního větru pro určení dráhy v používání;

(4)

obdržené informace o oblaku vulkanického popele, pro nějž dosud nebyla vydána zpráva SIGMET, dle dohody mezi letištní meteorologickou služebnou a příslušnou letištní řídící věží;

(5)

obdržené informace o přederupční vulkanické aktivitě a/nebo vulkanické erupci dle dohody mezi letištní meteorologickou služebnou a příslušnou letištní řídící věží.

(b)

Letištní meteorologická služebna poskytuje svému přidruženému přibližovacímu stanovišti řízení:

(1)

místní pravidelné a mimořádné zprávy, zprávy METAR, předpovědi TAF a TREND a opravy těchto předpovědí;

(2)

zprávy SIGMET a AIRMET, výstrahy a varovné signály na střih větru a relevantní mimořádná hlášení z letadel a výstrahy pro letiště;

(3)

jakékoli další meteorologické informace dle místních dohod;

(4)

obdržené informace o oblaku vulkanického popele, pro nějž dosud nebyla vydána zpráva SIGMET, dle dohody mezi letištní meteorologickou služebnou a příslušným přibližovacím stanovištěm řízení;

(5)

obdržené informace o přederupční vulkanické aktivitě a/nebo vulkanické erupci dle dohody mezi letištní meteorologickou služebnou a příslušným přibližovacím stanovištěm řízení.

Kapitola 3 – Požadavky na meteorologickou výstražnou službu

MET.OR.245 Meteorologická výstražné a další informace

V rámci své oblasti odpovědnosti meteorologická výstražná služba:

(a)

nepřetržitě monitoruje meteorologické podmínky, které ovlivňují letový provoz;

(b)

koordinuje svoji činnost s organizací odpovědnou za poskytování zpráv NOTAM a/nebo ASHTAM s cílem zaručit, že jsou meteorologické informace o vulkanickém popelu obsažené ve zprávách SIGMET a NOTAM a/nebo ASHTAM konzistentní;

(c)

koordinuje svoji činnost s vybranými středisky pro pozorování vulkanické aktivity s cílem zaručit, že jsou informace o vulkanické aktivitě obdrženy účinně a včas;

(d)

poskytuje svým přidruženým poradenským centrům pro vulkanický popel (VAAC) obdržené informace o přederupční vulkanické aktivitě, vulkanické erupci a oblaku vulkanického popele, pro něž dosud nebyla vydána zpráva SIGMET;

(e)

poskytuje letecké informační službě obdržené informace o úniku radioaktivních látek do atmosféry v oblasti odpovědnosti či přilehlých oblastech, pro něž dosud nebyla vydána zpráva SIGMET;

(f)

poskytuje oblastnímu středisku řízení a letovému informačnímu středisku (ACC/FIC) podle potřeby tyto relevantní informace:

(1)

zprávy METAR včetně aktuálních hodnot tlaku pro letiště a další lokality, předpovědi TAF a TREND a jejich opravy;

(2)

předpovědi výškového větru a teploty a význačného počasí pro lety na trati a opravy těchto předpovědí, informace SIGMET a AIRMET a relevantní mimořádná hlášení z letadel;

(3)

veškeré další meteorologické informace požadované středisky ACC/FIC pro potřeby letících letadel;

(4)

obdržené informace o oblaku vulkanického popele, pro nějž dosud nebyla vydána informace SIGMET, dle dohody mezi meteorologickou výstražnou službou a středisky ACC/FIC;

(5)

obdržené informace o úniku radioaktivních látek do atmosféry dle dohody mezi meteorologickou výstražnou službou a středisky ACC/FIC;

(6)

informační zprávy o tropických cyklónách vydané centrem TCAC v oblasti jeho zodpovědnosti;

(7)

informační zprávy o vulkanickém popelu vydané centrem VAAC v oblasti jeho zodpovědnosti;

(8)

obdržené informace o přederupční vulkanické aktivitě a/nebo vulkanické erupci dle dohody mezi meteorologickou výstražnou službou a středisky ACC/FIC.

MET.OR.250 Zprávy SIGMET

Meteorologická výstražná služba:

(a)

poskytuje a rozšiřuje zprávy SIGMET;

(b)

zaručuje, že je zpráva SIGMET zrušena, pokud se příslušný jev již nevyskytuje nebo se jeho výskyt v dané oblasti dále neočekává;

(c)

zaručuje, že doba platnosti zprávy SIGMET nebude delší než 4 hodiny, a že ve zvláštním případě zpráv SIGMET pro oblak vulkanického popela a tropické cyklóny se platnost zpráv prodlouží na 6 hodin;

(d)

zaručuje, že jsou zprávy SIGMET vydávány ne více než 4 hodiny před zahájením doby platnosti a ve zvláštním případě zpráv SIGMET pro oblak vulkanického popela a tropické cyklóny tak brzy, jak je to prakticky možné, ale ne více než 12 hodin před zahájením doby platnosti, a že jsou tyto zprávy aktualizovány alespoň každých 6 hodin.

MET.OR.255 Zprávy AIRMET

Meteorologická výstražná služba:

(a)

poskytuje a rozšiřuje zprávy AIRMET, pokud příslušný úřad určil, že hustota letového provozu pod letovou hladinou 100 nebo až do letové hladiny 150 v hornatých oblastech nebo vyšší letové hladiny, je-li to nutné, vyžaduje, aby byly pro tento provoz vydávány a šířeny oblastní předpovědi;

(b)

zruší zprávu AIRMET, jestliže se příslušný jev již nevyskytuje nebo se v dané oblasti dále neočekává;

(c)

zaručuje, že doba platnosti zprávy AIRMET nebude delší než 4 hodiny.

MET.OR.260 Oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách

Meteorologická výstražná služba:

(a)

poskytuje oblastní předpověď pro lety v nízkých hladinách, pokud hustota letového provozu pod letovou hladinou 100 nebo až do letové hladiny 150 v hornatých oblastech nebo vyšší letové hladiny, je-li to nutné, vyžaduje, aby byly běžně vydávány a šířeny oblastní předpovědi pro tento provoz;

(b)

zaručuje, že četnost vydávání, forma a pevný čas nebo doba platnosti oblastní předpovědi pro nízké letové hladiny a kritéria pro vydávání jejich oprav odpovídají požadavkům určeným příslušným úřadem a

(c)

zaručuje, že oblastní předpovědi pro lety v nízkých letových hladinách, které byly připraveny jako podklad pro vydávání zprávy AIRMET, jsou vydávány každých 6 hodin na dobu platnosti o délce 6 hodin a jsou předávány příslušným meteorologickým výstražným službám nejpozději 1 hodinu před začátkem doby jejich platnosti.

Kapitola 4 – Požadavky na poradenské centrum pro vulkanický popel (VAAC)

MET.OR.265 Povinnosti poradenského centra pro vulkanický popel

V rámci oblasti zodpovědnosti centrum VAAC:

(a)

v případě, že došlo k erupci sopky nebo se taková erupce očekává nebo je hlášen oblak vulkanického popela, poskytuje informační zprávy o rozsahu a předpokládaném pohybu oblaku vulkanického popela, a to:

(1)

koordinační krizové jednotce pro evropské letectví (EACCC);

(2)

meteorologickým výstražným službám obsluhujícím letové informační oblasti ve své oblasti zodpovědnosti, která může být ovlivněna;

(3)

provozovatelům, oblastním střediskům řízení a letovým informačním střediskům obsluhujícím letové informační oblasti ve své oblasti zodpovědnosti, která může být ovlivněna;

(4)

centru WAFC, mezinárodním databankám OPMET, mezinárodním služebnám NOTAM a centrům určeným regionálními postupy k provozování družicových distribučních systémů pro leteckou pevnou službu;

(5)

ostatním centrům VAAC, jejichž oblast odpovědnosti může být ovlivněna;

(b)

koordinuje svoji činnost s vybranými středisky pro pozorování vulkanické aktivity s cílem zaručit, že jsou informace o vulkanické aktivitě obdrženy účinně a včas;

(c)

poskytuje informační zprávy uvedené v písmeni a) alespoň každých 6 hodin až do doby, kdy již není možné oblak vulkanického popela určit podle družicových dat, z dané oblasti nejsou přijímány žádné další meteorologické zprávy o vulkanickém popelu a nejsou hlášeny žádné další vulkanické erupce a

(d)

nepřetržitě 24 hodin denně sleduje výskyt a rozsah vulkanického popela v atmosféře.

Kapitola 5 – Požadavky na poradenské centrum pro tropické cyklóny (TCAC)

MET.OR.270 Povinnosti poradenského centra pro tropické cyklóny

Centrum TCAC vydává:

(a)

informační zprávy o poloze středu cyklóny, směru a rychlosti jejího postupu, tlaku ve středu cyklóny a maximálním přízemním větru v blízkosti středu ve zkrácené otevřené řeči, a to:

(1)

meteorologickým výstražným službám v oblasti zodpovědnosti;

(2)

ostatním centrům TCAC, jejichž oblast zodpovědnosti může být ovlivněna;

(3)

centrům WAFC, mezinárodním databankám OPMET a centrům určeným k provozování družicových distribučních systémů pro leteckou pevnou službu;

(b)

aktualizované informační zprávy meteorologickým výstražným službám o každé tropické cyklóně podle potřeby, ale nejméně každých 6 hodin.

Kapitola 6 – Požadavky na světová oblastní předpovědní centra (WAFC)

MET.OR.275 Povinnosti světového oblastního předpovědního centra

(a)

Centrum WAFC poskytuje v digitální podobě:

(1)

globální předpovědi v uzlových bodech:

(i)

výškového větru;

(ii)

teploty a vlhkosti ve výšce;

(iii)

geopotenciální nadmořské výšky letových hladin;

(iv)

letové hladiny a teploty tropopauzy;

(v)

směru, rychlosti a letové hladiny maximálního větru;

(vi)

oblačnosti druhu cumulonimbus;

(vii)

námrazy;

(viii)

turbulencí;

(2)

globální předpovědi jevů význačného počasí (SIGWX) včetně vulkanické aktivity a úniku radioaktivních látek.

(b)

Centrum WAFC zajistí, aby produkty světového oblastního předpovědního systému v digitální podobě byly předávány za použití binárních datových komunikačních technik.

HLAVA B – TECHNICKÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE METEOROLOGICKÝCH SLUŽEB (MET.TR)

ODDÍL 1 – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

MET.TR.115 Meteorologické bulletiny

(a)

Meteorologické bulletiny obsahují záhlaví, které sestává z:

(1)

identifikátoru složeného ze čtyř písmen a dvou čísel;

(2)

ICAO čtyřpísmenné směrovací značky odpovídající zeměpisné poloze poskytovatele meteorologických služeb, který vytváří nebo sestavuje meteorologický bulletin;

(3)

skupiny den-čas;

(4)

v případě potřeby, třípísmenného indikátoru.

(b)

Bulletiny provozních meteorologických informací určené pro přenos prostřednictvím sítě letecké pevné telekomunikační sítě (AFTN), musí být zahrnuty v textové části zprávy ve formátu AFTN.

ODDÍL 2 – SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Kapitola 1 – Technické požadavky na letecké meteorologické stanice

MET.TR.200 Meteorologické zprávy a jiné informace

(a)

Místní pravidelné a mimořádné zprávy a zprávy METAR obsahují následující prvky v uvedeném pořadí:

(1)

identifikaci typu zprávy;

(2)

směrovací značku;

(3)

čas pozorování;

(4)

identifikaci automatizované nebo chybějící zprávy, je-li to použitelné;

(5)

směr a rychlost přízemního větru;

(6)

dohlednost;

(7)

dráhovou dohlednost, jsou-li splněna kritéria pro hlášení;

(8)

současné počasí;

(9)

množství oblačnosti, druh oblačnosti pouze u oblačnosti druhu cumulonimbus a věžovitý cumulus a výšku základny oblačnosti nebo, je-li měřena, vertikální dohlednost;

(10)

teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu;

(11)

tlak QNH, a pokud je požadováno, hodnotu QFE v místních pravidelných a mimořádných zprávách;

(12)

doplňující informace, jsou-li zapotřebí.

(b)

V místních pravidelných a mimořádných zprávách:

(1)

jsou-li pozorování přízemního větru prováděna z více než jednoho místa podél dráhy, u jednotlivých údajů větru musí být indikovány polohy míst, pro která jsou tyto hodnoty reprezentativní;

(2)

používá-li se více drah, u nichž je prováděno pozorování přízemního větru, dostupné hodnoty přízemního větru z jednotlivých drah musí být udávány spolu s indikací příslušné dráhy;

(3)

jsou-li v souladu s bodem MET.TR.205 písm. a) podbodem 3 podbodem ii) písm. B) hlášeny odchylky od průměrného směru větru, musí být hlášeny dva extrémní směry, mezi nimiž přízemní vítr kolísá;

(4)

jsou-li v souladu s částí MET.TR.205 písm. a) bodem 3 iii) hlášeny odchylky od průměrné rychlosti větru (nárazy větru), musí být udávány jako maximální a minimální dosažené hodnoty rychlosti větru.

(c)

Zprávy METAR

(1)

Zprávy METAR musí být vydávány v souladu se schématem uvedeným v dodatku 1 a rozšiřovány ve tvaru kódu METAR předepsaného Světovou meteorologickou organizací.

(2)

Jsou-li rozšiřovány v digitální formě, zprávy METAR musí být:

(i)

formátovány v souladu s globálně interoperabilním modelem pro výměnu informací a používat jazyk GML (geography markup language);

(ii)

doprovázeny vhodnými metadaty.

(3)

Zprávy METAR musí být podány k přenosu ne později než 5 minut po skutečném čase pozorování.

(d)

Informace o dohlednosti, dráhové dohlednosti, současném počasí a množství a druhu oblačnosti a výšce základny oblačnosti se ve všech meteorologických zprávách nahradí pojmem „CAVOK“, pokud v době pozorování nastanou současně následující podmínky:

(1)

dohlednost 10 km nebo více a není hlášena minimální dohlednost;

(2)

není oblačnost provozního významu;

(3)

nevyskytuje se počasí význačné pro letectví.

(e)

Kritéria pro poskytování místních mimořádných zpráv musí zahrnovat:

(1)

hodnoty, které nejlépe odpovídají provozním minimům provozovatelů využívajících letiště;

(2)

hodnoty, které uspokojují další místní požadavky stanovišť ATS a provozovatelů;

(3)

zvýšení teploty vzduchu o 2 °C nebo více ve srovnání s údajem v poslední místní zprávě nebo o jinou prahovou hodnotu stanovenou dohodou mezi poskytovatelem meteorologických služeb, příslušným stanovištěm ATS a dotčenými provozovateli;

(4)

dostupné doplňující informace týkající se výskytu význačných meteorologických podmínek v prostorech přiblížení a stoupání po vzletu;

(5)

jsou-li uplatněny postupy pro snižování hluku a došlo-li ke změně hodnot nárazů přízemního větru o 5 kt (2,5 m/s) nebo více ve srovnání s údajem v poslední místní zprávě při průměrné rychlosti před a/nebo po změně 15 kt (7,5 m/s) nebo více;

(6)

změnu průměrného směru přízemního větru o 60° nebo více ve srovnání s údajem v poslední zprávě při průměrné rychlosti před a/nebo po změně 10 kt (5 m/s) nebo více;

(7)

změnu průměrné rychlosti přízemního větru o 10 kt (5 m/s) nebo více ve srovnání s údajem v poslední místní zprávě;

(8)

změnu hodnot nárazů přízemního větru o 10 kt (5 m/s) nebo více ve srovnání s údajem v poslední místní zprávě při průměrné rychlosti před a/nebo po změně 15 kt (7,5 m/s) nebo více;

(9)

začátek, konec nebo změna intenzity kteréhokoli z následujících jevů počasí:

(i)

namrzajících srážek;

(ii)

mírné nebo silné srážky včetně přeháněk a

(iii)

bouřek se srážkami;

(10)

začátek nebo konec kteréhokoli z následujících jevů počasí:

(i)

namrzající mlha;

(ii)

bouřka (bez srážek);

(11)

změnu množství oblačnosti pod výškou 1 500 ft (450 m):

(i)

z polojasna (SCT) nebo méně na oblačno až skoro zataženo (BKN), nebo zataženo (OVC), nebo

(ii)

z BKN nebo OVC na SCT nebo méně.

(f)

V případě dohody mezi poskytovatelem meteorologických služeb a příslušným úřadem, se místní mimořádné zprávy vydávají, kdykoli nastanou následující změny:

(1)

změna větru na hodnoty provozního významu. Prahové hodnoty stanoví poskytovatel meteorologických služeb po konzultaci s příslušným stanovištěm ATS a dotčenými provozovateli, a to s ohledem na změny větru, které by:

(i)

vyžadovaly změnu používané dráhy (drah);

(ii)

které by indikovaly, že se složky zádového a bočního větru na dráze změnily na hodnoty reprezentující hlavní provozní limity pro běžné typy letadel používající letiště;

(2)

změna dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zlepšování, nebo změna dohlednosti přes jednu či více z následujících hodnot nebo jednu z následujících hodnot v případě jejího zhoršování:

(i)

800, 1 500 nebo 3 000 m;

(ii)

5 000 m v případě velkého počtu letů podle pravidel letu za viditelnosti (VFR);

(3)

změna dráhové dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zlepšování, nebo změna dráhové dohlednosti na nebo přes jednu z následujících hodnot v případě jejího zhoršování: 50, 175, 300, 550 nebo 800 m;

(4)

začátek, konec nebo změna intenzity kteréhokoli z následujících jevů počasí:

(i)

prachová vichřice;

(ii)

písečná vichřice;

(iii)

nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť);

(5)

začátek nebo konec kteréhokoli z následujících jevů počasí:

(i)

nízko zvířený prach, písek nebo sníh;

(ii)

zvířený prach, písek nebo sníh;

(iii)

húlava (squall);

(6)

změna výšky základny nejnižší vrstvy oblačnosti o množství BKN nebo OVC n anebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zvyšování, nebo změna výšky základny nejnižší vrstvy oblačnosti o množství BKN nebo OVC přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího snižování:

(i)

100, 200, 500 nebo 1 000 ft (30, 60, 150 nebo 300 m);

(ii)

1 500 ft (450 m) v případě velkého počtu letů VFR;

(7)

pokud nelze rozeznat oblohu, změna vertikální dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím zlepšování, nebo změna vertikální dohlednosti přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zhoršování: 100, 200, 500 nebo 1 000 ft (30, 60, 150 nebo 300 m);

(8)

jakákoli další kritéria stanovená na základě místních minim místního letiště dohodnutých mezi poskytovateli meteorologických služeb a provozovateli.

MET.TR.205 Hlášení meteorologických prvků

(a)   Směr a rychlost přízemního větru

(1)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR se směr a rychlost přízemního větru udává v krocích po 10 zeměpisných stupních a po 1 kt (0,5 m/s).

(2)

Jakákoli měřená hodnota, která nevyhovuje stupnici používané ve zprávách, musí být zaokrouhlena k nejbližšímu kroku této stupnice.

(3)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR:

(i)

musí být uvedeny jednotky použité při měření rychlosti větru;

(ii)

musí být hlášeno kolísání směru větru od průměrného směru větru během posledních 10 minut, jestliže je celková hodnota kolísání 60° nebo více, alternativně:

(A)

je-li celkové kolísání 60° nebo více a menší než 180° a rychlost větru je 3 kt (1,5 m/s) nebo více, musí být takovéto kolísání hlášeno dvěma extrémními směry, mezi nimiž přízemní vítr kolísal;

(B)

je-li celkové kolísání 60° nebo více a menší než 180° a rychlost větru je menší než 3 kt (1,5 m/s), musí být směr větru hlášen jako proměnlivý bez průměrného směru větru;

(C)

je-li celkové kolísání 180° a více, musí být směr větru hlášen jako proměnlivý bez průměrného směru větru;

(iii)

musí být hlášeny odchylky od průměrné rychlosti větru (nárazy větru) za posledních 10 minut, přesahuje-li maximální rychlost větru průměrnou rychlost:

(A)

buď o 5 kt (2,5 m/s) nebo více v místních pravidelných a místních mimořádných zprávách, jsou-li uplatněny postupy pro snižování hluku,

(B)

nebo o 10 kt (5 m/s) nebo více v ostatních případech;

(iv)

je-li rychlost větru menší než 1 kt (0,5 m/s), musí být indikována jako „CALM“ (bezvětří);

(v)

je-li rychlost větru 100 kt (50 m/s) a více, musí být indikována jako rychlost větru nad 99 kt (49 m/s);

(vi)

jsou-li v souladu s bodem MET.TR.205 písm. a) hlášeny odchylky od průměrné rychlosti větru (nárazy větru), musí být hlášena maximální dosažená hodnota rychlosti větru;

(vii)

obsahuje-li desetiminutové časové období výraznou diskontinuitu směru a/nebo rychlosti větru, musí být hlášeny pouze hodnoty kolísání od průměrného směru větru a průměrné rychlosti větru, které se vyskytly od této diskontinuity.

(b)   Dohlednost

(1)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR musí být dohlednost udávána v krocích po 50 m, pokud je dohlednost menší než 800 m; v krocích po 100 m, pokud je dohlednost 800 m nebo větší, ale menší než 5 km; v krocích po 1 km, je-li dohlednost 5 km nebo větší, ale menší než 10 km; když je dohlednost 10 km nebo větší, musí být uváděna jako 10 km s výjimkou případů, kdy jsou splněny podmínky pro použití termínu CAVOK.

(2)

Jakákoli pozorovaná hodnota, která nevyhovuje stupnici používané ve zprávách, musí být zaokrouhlena dolů k nejbližšímu nižšímu kroku stupnice.

(3)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách musí být dohlednost podél dráhy (drah) hlášena spolu s jednotkami měření používanými k hlášení dohlednosti.

(c)   Dráhová dohlednost (RVR)

(1)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR musí být dráhová dohlednost udávána v krocích po 25 m při dráhové dohlednosti menší než 400 m; v krocích po 50 m při dráhové dohlednosti mezi 400 m a 800 m; v krocích po 100 m při dráhové dohlednosti větší než 800 m;

(2)

Jakákoli pozorovaná hodnota, která nevyhovuje stupnici používané ve zprávách, musí být zaokrouhlena dolů k nejbližšímu nižšímu kroku stupnice.

(3)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR:

(i)

pokud je dráhová dohlednost vyšší než maximální hodnota, kterou lze používaným systémem určit, musí být tato dráhová dohlednost hlášena v místních pravidelných a místních mimořádných zprávách za použití zkratky „ABV“ a ve zprávách METAR zkratky „P“ následované maximální hodnotou, která může být systémem určena;

(ii)

pokud je dráhová dohlednost nižší než minimální hodnota, kterou lze používaným systémem určit, musí být tato dráhová dohlednost hlášena v místních pravidelných a místních mimořádných zprávách za použití zkratky „BLW“ a ve zprávách METAR zkratky „M“ následované minimální hodnotou, která může být systémem určena.

(4)

V místních pravidelných a mimořádných zprávách:

(i)

musí být uvedeny jednotky měření;

(ii)

je-li dráhová dohlednost měřena pouze z jednoho místa podél dráhy, tj. dotykové zóny, uvádí se její hodnota bez indikace polohy místa;

(iii)

je-li dráhová dohlednost měřena z více než jednoho místa podél dráhy, musí být jako první hlášena hodnota dráhové dohlednosti reprezentativní pro dotykovou zónu a za ní následují hodnoty dráhové dohlednosti reprezentativní pro střed a konec dráhy a musí být označeny prostory, pro které jsou tyto hodnoty reprezentativní;

(iv)

je-li v provozu více než jedna dráha, musí být hlášeny dostupné hodnoty dráhové dohlednosti na každé dráze spolu s označením příslušné dráhy.

(d)   Současné počasí

(1)

Při hlášení jevů současného počasí musí být v místních pravidelných a místních mimořádných zprávách uváděn druh jevu, popis jevu a jeho intenzita tak, jak je vhodné.

(2)

Při hlášení jevů současného počasí musí být ve zprávách METAR uváděn druh jevu, popis jevu a jeho intenzita nebo blízkost k letišti, jak je to vhodné.

(3)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR musí být, podle potřeby, hlášeny druhy jevů současného počasí za použití příslušných zkratek a kritérií:

(i)

Bouřka (TS)

Používá se k hlášení bouřky se srážkami. Když je během desetiminutového období, které předchází čas pozorování, slyšet hřmění nebo je na letišti pozorován blesk, ale nejsou pozorovány žádné srážky, hlásí se pouze „TS“.

(ii)

Namrzající (FZ)

Přechlazené vodní kapky nebo srážky; používá se u typů jevů současného počasí v souladu s dodatkem 1.

(4)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR:

(i)

k vyjádření úplného popisu současného počasí význačného pro letový provoz, na letišti nebo v jeho blízkosti, se musí uvádět jedna nebo více, maximálně však tři, zkratky současného počasí s příslušným popisem a intenzitou nebo blízkostí tak, jak je vhodné;

(ii)

při indikaci intenzity nebo blízkosti, jak je to vhodné, se musí uvádět jako první intenzita nebo blízkost jevu a následuje popis a druh meteorologického jevu;

(iii)

jsou-li pozorovány dva různé druhy počasí, musí se hlásit ve dvou různých skupinách, kde intenzita nebo blízkost se vztahují v tomto případě k jevu, který bezprostředně následuje. Jestliže se však v termínu pozorování vyskytují různé druhy srážek, musí se tyto hlásit v jedné skupině tak, že se převládající druh srážek uvádí jako první a intenzita se vztahuje k celkovým srážkám.

(e)   Oblačnost

(1)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR musí být výška základny oblačnosti hlášena v krocích po 100 ft (30 m) až do výšky 10 000 ft (3 000 m).

(2)

Jakákoli pozorovaná hodnota, která nevyhovuje stupnici používané ve zprávách, musí být zaokrouhlena dolů k nejbližšímu nižšímu kroku stupnice.

(3)

V místních pravidelných a mimořádných zprávách:

(i)

musí být uvedeny jednotky používané pro měření výšky základny oblačnosti a vertikální dohlednosti;

(ii)

je-li v používání více drah, na kterých je prováděno pozorování výšky základny oblačnosti pomocí přístrojů, musí být, dle potřeby, uvedeny dostupné výšky základny oblačnosti pro každou dráhu a musí být indikována dráha, ke které se hodnoty vztahují.

(f)   Teplota vzduchu a teplota rosného bodu

(1)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR musí být teplota vzduchu a teplota rosného bodu hlášeny po celých stupních Celsia.

(2)

Jakákoli měřená hodnota, která nevyhovuje stupnici používané ve zprávách, musí být zaokrouhlena na nejbližší celý stupeň Celsia tak, že se zjištěné hodnoty obsahující 0,5 zaokrouhlují na nejbližší vyšší celý stupeň Celsia.

(3)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR musí být identifikována teplota pod 0 °C.

(g)   Tlak vzduchu

(1)

Hodnoty tlaku QNH a QFE určené pro místní pravidelné a místní mimořádné zprávy a zprávy METAR musí být vypočteny v desetinách hektopascalu a hlášeny v krocích po celých hektopascalech pomocí čtyř číslic.

(2)

Jakákoli měřená hodnota, kterou nelze zařadit do stupnice používané ve zprávách, se zaokrouhlí dolů na nejbližší celý hektopascal.

(3)

V místních pravidelných a mimořádných zprávách:

(i)

musí být uveden tlak QNH;

(ii)

musí být uveden tlak QFE pravidelně, pokud to vyžadují uživatelé nebo na základě místní dohody mezi poskytovatelem meteorologických služeb, stanovištěm ATS a provozovateli, jichž se to týká;

(iii)

musí být uvedeny jednotky měření používané pro hodnoty QNH a QFE;

(iv)

jsou-li hodnoty QFE požadovány pro více než jednu dráhu, musí být požadované hodnoty QFE hlášeny pro každou dráhu a dráhy, ke kterým se tyto hodnoty vztahují, musí být indikovány.

(4)

Ve zprávách METAR se uvádí pouze hodnoty QNH.

MET.TR.210 Pozorování meteorologických prvků

Pozorují se a/nebo měří následující meteorologické prvky, a to se stanovenou přesností, a data se šíří pomocí automatizovaného nebo poloautomatického meteorologického systému pozorování.

(a)   Směr a rychlost přízemního větru

Měří se průměrný směr a průměrná rychlost přízemního větru, spolu s významným kolísáním směru a odchylkami rychlosti větru (nárazy větru) a hlásí se v zeměpisných stupních a uzlech (kt) v uvedeném pořadí.

(1)   Umístění

Meteorologické přístroje používané k měření směru a rychlosti přízemního větru se umístí tak, aby poskytovaly data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

(2)   Zobrazení

Zobrazovací zařízení pro přízemní vítr ze všech snímačů musí být umístěna na meteorologické stanici. Zobrazovací zařízení na meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb musí být propojena ke stejným snímačům, a pokud jsou vyžadována měření z více snímačů, zobrazovací zařízení musí být jasně označena tak, aby určovala dráhu a její část, pro kterou je přízemní vítr indikován.

(3)   Průměrování

Časový interval pro průměrování pozorování přízemního větru musí být:

(i)

2 minuty u místních pravidelných a místních mimořádných zpráv pro zobrazení větru ve stanovištích ATS;

(ii)

10 minut u zpráv METAR kromě případů, kdy tento desetiminutový časový interval obsahuje výraznou diskontinuitu ve směru a/nebo rychlosti větru; v těchto případech se k vyhodnocení průměrných hodnot se používají údaje získané po diskontinuitě; a tedy časový interval musí být příslušně zkrácen.

(b)   Dohlednost

(1)   Dohlednost se měří či pozoruje a hlásí v metrech nebo kilometrech.

(2)   Umístění

Meteorologické přístroje požívané k měření dohlednosti se umístí tak, aby poskytovaly data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

(3)   Zobrazení

Jsou-li k měření dohlednosti používány přístrojové systémy, zobrazovací zařízení pro dohlednost ze všech snímačů musí být umístěny na meteorologické stanici. Zobrazovací zařízení na meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb musí být připojena ke stejný snímačům. Pokud jsou vyžadována měření z více snímačů, zobrazovací zařízení musí být jasně označena tak, aby určovala oblast, pro kterou je dohlednost indikována.

(4)   Průměrování

Časový interval pro průměrování musí být 10 minut pro zprávy METAR kromě případů, kdy byla v posledním desetiminutovém intervalu bezprostředně předcházejícím pozorování zaznamenána výrazná diskontinuita v dohlednosti. V těchto případech se k vyhodnocení průměru použijí pouze hodnoty, které se vyskytnou po diskontinuitě.

(c)   Dráhová dohlednost (RVR)

(1)   Umístění

Meteorologické přístroje požívané k měření dráhové dohlednosti se umístí tak, aby poskytovaly data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

(2)   Přístrojové systémy

K vyhodnocení dráhové dohlednosti na dráhách určených pro přiblížení a přistání podle přístrojů za provozních podmínek kategorie II a III musí být použity přístrojové systémy založené na transmisometrech nebo měřičích dopředného rozptylu, v případě přiblížení a přistání za provozních podmínek kategorie I určí požadované systémy příslušný úřad.

(3)   Zobrazení

Jsou-li pro určování dráhové dohlednosti používány přístrojovými systémy, musí být zobrazovací zařízení ze všech snímačů umístěna na meteorologické stanici. Zobrazovací zařízení na meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb musí být propojena ke stejným snímačům, a pokud jsou vyžadována měření z více snímačů, zobrazovací zařízení musí být jasně označena tak, aby určovala dráhu a její část, pro kterou je přízemní vítr indikován.

(4)   Průměrování

(i)

Jestliže jsou ke stanovení dráhové dohlednosti používány přístrojové systémy, jejich výstupní hodnota musí být aktualizována nejméně každých 60 sekund, aby byly hodnoty dráhové dohlednosti stále aktuální a reprezentativní.

(ii)

Časový interval průměrování hodnot dráhové dohlednosti musí být:

(A)

1 minuta pro místní pravidelné a místní mimořádné zprávy a pro zobrazení dráhové dohlednosti na stanovištích ATS;

(B)

10 minut pro zprávy METAR kromě případů, kdy byla v posledním desetiminutovém intervalu bezprostředně předcházejícím pozorování zaznamenána výrazná diskontinuita v hodnotách dráhové dohlednosti; v těchto případech se k stanovení průměrných hodnot použijí pouze hodnoty, které se vyskytnou po diskontinuitě.

(d)   Současné počasí

(1)   Z jevů současného počasí musí být hlášeny alespoň: déšť, mrholení, sněžení a namrzající srážky včetně jejich intenzity, zákal, kouřmo, mlha, namrzající mlha a bouřky včetně bouřek v blízkosti letiště.

(2)   Umístění

Meteorologické přístroje používané k určování jevů současného počasí na letišti a v jeho blízkosti se umístí tak, aby poskytovaly data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

(e)   Oblačnost

(1)   Množství oblačnosti, druh oblačnosti a výška základny oblačnosti musí být pozorovány a hlášeny podle potřeby tak, aby byla popsána oblačnost provozního významu. Pokud nelze oblohu rozeznat, musí být, je-li měřena, místo množství oblačnosti, druhu oblačnosti a výšky základny oblačnosti měřena a hlášena vertikální dohlednost. Výška základny oblačnosti a vertikální dohlednost musí být hlášeny ve stopách (ft).

(2)   Umístění

Meteorologické přístroje požívané k měření množství a výšky oblačnosti se umístí tak, aby poskytovaly data reprezentativní pro danou oblast, pro kterou se požaduje měření.

(3)   Zobrazení

Pokud jsou k měření výšky základny oblačnosti používána automatizovaná zařízení, musí být alespoň jedno zobrazovací zařízení umístěno na meteorologické stanici. Zobrazovací zařízení na meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb musí být připojena ke stejný snímačům. Pokud jsou vyžadována měření z více snímačů, zobrazovací zařízení musí být jasně označena tak, aby určovala oblast, pro kterou je dohlednost indikována.

(4)   Referenční hladina

(i)

Hlášení výšky základny oblačnosti musí být vztaženo k výšce letiště nad mořem.

(ii)

Pokud je výška prahu dráhy používané pro přesné přístrojové přiblížení 50 ft (15 m) nebo více pod výškou letiště nad mořem, musí být zavedena místní opatření, aby byla výška základny oblačnosti hlášena přilétajícím letadlům vzhledem k této prahové výšce.

(iii)

V případě hlášení z konstrukcí v pobřežních vodách musí být výška základny oblačnosti udávána nad střední hladinou moře.

(f)   Teplota vzduchu a teplota rosného bodu

(1)

Teplota vzduchu a teplota rosného bodu musí být měřeny, zobrazovány a hlášeny ve stupních Celsia.

(2)

Používá-li se k měření teploty vzduchu a teploty rosného bodu automatizované zařízení, musí být zobrazovací zařízení umístěno na meteorologické stanici. Zobrazovací zařízení na meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb musí být připojena ke stejným snímačům.

(g)   Tlak vzduchu

(1)   Tlak musí být měřen; hodnoty QNH a QFE musí být vyčísleny a hlášeny v hektopascalech.

(2)   Zobrazení

(i)

Používají-li se pro měření atmosférického tlaku automatizovaná zařízení, musí být zobrazovací zařízení hodnot QNH, a jsou-li požadovány v souladu s bodem MET.TR.205 písm. g) podbodem 3 podbodem ii), též hodnot QFE, vztahující se k danému tlakoměru, umístěna na meteorologické stanici a odpovídající zobrazovací zařízení na příslušných stanovištích letových provozních služeb.

(ii)

Jsou-li hodnoty QFE zobrazovány pro více než jednu dráhu, zobrazovací zařízení musí být jasně označena tak, aby určovala dráhu, pro kterou je hodnota QFE indikována.

(3)   Referenční hladina

K výpočtu hodnoty QFE musí být použita referenční hladina.

Kapitola 2 – Technické požadavky na letištní meteorologickou služebnu

MET.TR.215 Předpovědi a jiné informace

(a)

Meteorologické informace pro provozovatele a členy posádek musí:

(1)

pokrývat let z hlediska času, nadmořské výšky a zeměpisného rozsahu;

(2)

být vztaženy k příslušným pevným časům nebo časovému intervalu;

(3)

být platné až na letiště zamýšleného přistání a rovněž pokrývat meteorologické podmínky očekávané mezi letištěm zamýšleného přistání a náhradními letišti určenými provozovatelem;

(4)

být aktuální.

(b)

Meteorologické informace poskytované záchranným koordinačním střediskům zahrnují meteorologické podmínky, které existovaly v poslední známé poloze pohřešovaného letadla a podél zamýšlené trati tohoto letadla se zvláštním zřetelem na prvky, které nejsou běžně distribuovány.

(c)

Meteorologické informace poskytované stanovištím letecké informační služby zahrnují:

(1)

informace o meteorologických službách určené k publikaci v letecké informační příručce (leteckých informačních příručkách);

(2)

informace nutné pro přípravu oznámení NOTAM nebo ASHTAM;

(3)

informace nutné pro přípravu leteckých informačních oběžníků.

(d)

Meteorologické informace zahrnuté do letové meteorologické dokumentace musí být prezentovány takto:

(1)

vítr v mapách se znázorní pomocí šipek s opeřením a vystínovanými praporky v dostatečně husté síti;

(2)

teplota se znázorní čísly v dostatečně husté síti;

(3)

data větru a teploty vybraná ze souborů dat získaných ze světového oblastního předpovědního centra se zobrazí v dostatečně husté zeměpisné síti;

(4)

šipky větru mají přednost před teplotami a pozadím mapy;

(5)

údaje o výšce vztahující se k meteorologickým podmínkám na trati musí být vyjádřeny způsobem, který byl stanoven jako vhodný pro danou situaci, např. v letových hladinách, tlaku, výšce nad mořem nebo výšce nad úrovní země, zatímco všechny údaje vztahující se k meteorologickým podmínkám na letišti musí být vyjádřeny ve výšce nad výškou letiště nad mořem.

(e)

Letovou meteorologickou dokumentaci tvoří:

(1)

předpovědi výškového větru a teploty ve výšce;

(2)

jevů význačného počasí (SIGWX);

(3)

zprávy METAR nebo, jsou-li vydávány, zprávy SPECI pro letiště odletu a předpokládaného přistání a pro náhradní letiště při vzletu, na trati a určení;

(4)

předpovědi TAF nebo opravené předpovědi TAF pro letiště odletu a předpokládaného přistání a pro náhradní letiště při vzletu, na trati a určení;

(5)

zpráva SIGMET, a je-li vydávána, zpráva AIRMET a příslušná mimořádná hlášení z letadel týkající se celé trati a informační zprávy o vulkanickém popelu a tropických cyklónách týkající se celé trati;

(6)

informační zprávy o vulkanickém popelu a o tropických cyklónách týkající se celé trati.

Pokud je tak dohodnuto mezi letištní meteorologickou služebnou a příslušnými dotčenými provozovateli, může být letová meteorologická dokumentace pro zpáteční lety nebo lety s krátkým mezipřistáním, nepřesahující dvě hodiny omezena na provozně nutné informace. V každém případě však musí tato letová meteorologická dokumentace obsahovat alespoň meteorologické informace uvedené v podbodech 3, 4, 5 a 6.

(f)

Mapy zpracované z digitálních předpovědí musí být poskytovány podle požadavků provozovatelů pro pevně stanovené oblasti pokrytí uvedené v dodatku 2.

(g)

Jsou-li předpovědi výškového větru a teploty ve výšce uvedené v bodě MET.OR.275 písm. a) podbodě 1 k dispozici v mapovém formátu, musí se jednat o předpovědní mapy zpracované k pevnému termínu pro letové hladiny stanovené v bodech MET.TR.260 písm. b), MET.TR.275 písm. c) a MET.TR.275 písm. d). Jsou-li předpovědi jevů SIGWX uvedené v bodě MET.OR.275 písm. a) podbodě 2 poskytovány v mapovém formátu, musí se jednat se o předpovědní mapy zpracované k pevnému termínu pro vrstvu atmosféry vymezenou letovými hladinami stanovenými v bodě MET.TR.275 písm. b) podbodě 3.

(h)

Předpovědi výškového větru a teploty ve výšce a předpovědi jevů SIGWX nad letovou hladinou 100 musí být poskytnuty, jakmile jsou k dispozici, avšak ne později než 3 hodiny před odletem.

(i)

Letecké klimatologické informace musí být připravovány ve formě letištních klimatologických tabulek a letištních klimatologických přehledů.

MET.TR.220 Předpovědi pro letiště

(a)

Předpovědi pro letiště a jejich opravy se vydávají jako předpovědi TAF a obsahují v níže uvedeném pořadí:

(1)

identifikaci typu předpovědi;

(2)

směrovací značku;

(3)

čas vydání předpovědi;

(4)

identifikaci chybějící předpovědi, je-li to použitelné;

(5)

datum a období platnosti předpovědi;

(6)

identifikaci zrušené předpovědi, je-li to použitelné;

(7)

přízemní vítr;

(8)

dohlednost;

(9)

počasí;

(10)

oblačnost;

(11)

očekávané význačné změny jednoho či více z těchto meteorologických prvků průběhu období platnosti.

(b)

Předpověď TAF musí být vydávána v souladu se schématem uvedeným v dodatku 3 a rozšiřována ve tvaru kódu TAF.

(c)

Období platnosti pravidelně vydávaných předpovědí TAF je 9, 24 nebo 30 hodin a k přenosu musí být podána ne dříve než 1 hodinu před začátkem období platnosti.

(d)

Je-li předpověď TAF rozšiřována v digitální formě, musí:

(1)

být formátována v souladu s globálně interoperabilním modelem výměny informací;

(2)

používat jazyk GML;

(3)

být doprovázena vhodnými metadaty.

(e)

Předpověď TAF obsahuje tyto meteorologické prvky:

(1)   Přízemní vítr

(i)

V předpovědi přízemního větru se uvede očekávaný převládající směr.

(ii)

Když není možné kvůli očekávané proměnlivosti převládající směr větru předpovědět, uvede se předpovídaný směr větru jako proměnlivý s použitím zkratky „VRB“.

(iii)

Má-li být rychlost větru podle předpovědi menší než 1 kt (0,5 m/s), předpovídaná rychlost větru se uvede jako bezvětří (CALM).

(iv)

Překračuje-li předpovídaná maximální rychlost (náraz) předpovídanou průměrnou rychlost o 10 kt (5 m/s) a více, uvede se také předpovídaná maximální rychlost větru.

(v)

Jestliže má být rychlost větru podle předpovědi 100 uzlů (50 m/s) nebo vyšší, uvede se jako rychlost větší než 99 kt (49 m/s).

(2)   Dohlednost

(i)

Je-li předpovídána dohlednost menší než 800 m, vyjádří se v krocích po 50 m; je-li předpovídána dohlednost 800 m nebo více, ale méně než 5 km, vyjádří se v krocích po 100 m; je-li předpovídaná dohlednost 5 km nebo více, ale méně než 10 km, vyjádří se v krocích po 1 km a je-li předpovídaná dohlednost 10 km nebo více, vyjádří se jako „10 km“ s výjimkou případů, kdy jsou předpovídány podmínky, pro které lze použít termínu CAVOK. Předpovídána musí být převládající dohlednost.

(ii)

Jestliže se očekává různá dohlednost v různých směrech a převládající dohlednost nelze předpovědět, uvede se nejmenší předpovídaná dohlednost.

(3)   Jevy počasí

(i)

Předpovídá se jeden nebo více, maximálně však tři z následujících jevů počasí nebo jejich kombinací spolu s jejich popisem a intenzitou, tak, jak je vhodné, pokud se očekává jejich výskyt na letišti:

(A)

namrzajících srážek;

(B)

namrzající mlha;

(C)

mírné nebo silné srážky včetně přeháněk;

(D)

nízko zvířený prach, písek nebo sníh;

(E)

zvířený prach, písek nebo sníh;

(F)

prachová vichřice;

(G)

písečná vichřice;

(H)

bouřka (se srážkami nebo beze srážek);

(I)

húlava (squall);

(J)

nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť);

(K)

další jevy v souladu s dohodou mezi letištní meteorologickou služebnou a stanovišti ATS a dotčenými provozovateli.

(ii)

Očekávaný konec výskytu těchto jevů se vyjadřuje pomocí zkratky „NSW“.

(4)   Oblačnost

(i)

K vyjádření předpovědi množství oblačnosti se, podle potřeby, užívají zkratky „FEW“ (skoro jasno), „SCT“ (polojasno), „BKN“ (oblačno až skoro zataženo) nebo „OVC“ (zataženo). V případech, kdy se očekává, že setrvá nebo nastane stav, kdy oblohu nelze rozeznat, a nelze předvídat oblačnost a na letišti je k dispozici informace o vertikální dohlednosti, předpovídá se vertikální dohlednost ve tvaru „VV“, po níž následuje předpokládaná hodnota vertikální dohlednosti.

(ii)

Je-li předpovídáno více oblačných vrstev nebo oblaků, jejich množství a výška základny se do předpovědi zahrnou dle potřeby v tomto pořadí:

(A)

nejnižší oblačná vrstva (oblaka) bez ohledu na množství předpovídaná jako FEW, SCT, BKN nebo OVC;

(B)

další oblačná vrstva (oblaka) pokrývající více než 2/8 předpovídaná jako SCT, BKN nebo OVC;

(C)

další vyšší oblačná vrstva (oblaka) pokrývající více než 4/8 předpovídaná jako BKN nebo OVC;

(D)

oblačnosti druhu cumulonimbus a/nebo věžovitý cumulus, kdykoli jsou předpovídány a nejsou již obsaženy v písmenech A) až C).

(iii)

Informace o oblačnosti se omezí na oblačnost provozního významu; není-li předpovídána jakákoli oblačnost provozního významu a použití „CAVOK“ není vhodné, použije se zkratka „NSC“.

(f)

Používání skupin změn

(1)

Kritéria používaná pro zařazení skupin změn do předpovědi TAF nebo pro vydávání opravených předpovědí TAF jsou založena na kterémkoli z následujících jevů počasí nebo jejich kombinaci, je-li předpovídán jejich začátek, konec nebo změna intenzity:

(i)

namrzající mlha;

(ii)

namrzající srážky;

(iii)

mírné nebo silné srážky včetně přeháněk;

(iv)

bouřka;

(v)

prachová vichřice;

(vi)

písečná vichřice.

(2)

Jestliže je třeba indikovat změnu některého z prvků uvedených v písmeni a), použijí se indikátory změny „BECMG“ nebo „TEMPO“, za kterými následuje období, během kterého se výskyt změny očekává. Časové období se vyjadřuje jako začátek a konec daného období v celých hodinách UTC. Za indikátorem změny se uvádějí pouze ty prvky, u kterých se očekává význačná změna. Jestliže však jde o význačné změny oblačnosti, uvedou se všechny skupiny oblačnosti, včetně vrstev nebo oblaků, u kterých se změna neočekává.

(3)

Indikátor změny „BECMG“ s připojenou časovou skupinou se použije k popisu očekávaných změn meteorologických podmínek, které budou mít pravidelný nebo nepravidelný průběh a při kterých budou dosažena nebo překročena stanovená kritéria v nespecifikovaném čase během daného časového období. Toto období nesmí přesáhnout 4 hodiny.

(4)

Indikátor změny „TEMPO“ s připojenou časovou skupinou se použije k popisu očekávaných četných nebo nečetných přechodných, nepravidelných změn meteorologických podmínek, které dosáhnou nebo překročí stanovená kritéria, budou v každém případě trvat méně než jednu hodinu a úhrnem pokryjí méně než polovinu časového období, během kterého jsou změny předpovídány. Jestliže se očekává, že přechodná nepravidelná změna potrvá 1 hodinu nebo déle, použije se v souladu s bodem 3) indikátor změny „BECMG“, nebo se období platnosti rozdělí v souladu s bodem 5).

(5)

Jestliže se očekává, že dojde k význačné a více méně úplné změně převládajících podmínek, období platnosti předpovědi se rozdělí na samostatná časová období pomocí zkratky „FM“, po níž bezprostředně následuje šesticiferná časová skupina ve dnech, hodinách a minutách UTC, která označuje čas očekávaného výskytu změny. Časové období následující za zkratkou „FM“ je samostatné a všechny předpovídané podmínky před zkratkou „FM“ jsou nahrazeny podmínkami za ní.

(g)

Pravděpodobnost výskytu alternativní hodnoty předpovídaného prvku nebo prvků se v případě potřeby uvede, pokud:

(1)

existuje 30 nebo 40 % pravděpodobnost výskytu alternativních meteorologických podmínek během konkrétního období předpovědi, nebo

(2)

existuje 30 nebo 40 % pravděpodobnost výskytu přechodných nepravidelných změn meteorologických podmínek během konkrétního období předpovědi.

V předpovědi TAF se toto vyjádří pomocí zkratky „PROB“, za kterou následuje pravděpodobnost v desítkách procent a v případě uvedeném v bodě 1 období, během kterého jsou alternativní hodnoty očekávány, nebo v případě uvedeném v bodě 2 využitím zkratky „PROB“, následované pravděpodobností v desítkách procent, indikátorem změny „TEMPO“ a související časovou skupinou.

MET.TR.225 Předpovědi pro přistání

(a)

Předpovědi TREND se vydávají v souladu s dodatkem 1.

(b)

Jednotky a stupnice používané v předpovědi TREND musí být shodné s jednotkami a stupnicemi používanými ve zprávách, ke kterým jsou připojeny.

(c)

Předpověď TREND musí indikovat význačné změny jednoho nebo více z následujících prvků: přízemní vítr, dohlednost, jevy počasí a oblačnost. Uvádí se jen ty prvky, u nichž se význačná změna očekává. Jestliže však jde o význačné změny oblačnosti, uvedou se všechny skupiny oblačnosti, včetně vrstev nebo oblaků, u kterých se změna neočekává. Jde-li o význačnou změnu dohlednosti, uvádí se také jev, který způsobí snížení dohlednosti. Neočekává-li se změna žádného z uvedených prvků, je to indikováno termínem „NOSIG“.

(1)   Přízemní vítr

V předpovědích TREND musí být indikovány následující změny přízemního větru:

(i)

změna průměrného směru větru o 60° nebo více, při průměrné rychlosti před a/nebo po změně 10 kt (5 m/s) nebo více;

(ii)

změna průměrné rychlosti větru o 10 kt (5 m/s) nebo více;

(iii)

změna větru přes hodnoty provozního významu.

(2)   Dohlednost

(i)

Předpovědi TREND musí indikovat změny na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot dohlednosti při jejím předpovídaném zlepšování, nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím předpovídaném zhoršování: 150, 350, 600, 800, 1 500 nebo 3 000 m.

(ii)

V případě velkého počtu letů za podmínek VFR musí být v předpovědi navíc indikovány změny na nebo přes hodnotu 5 000 m.

(iii)

V předpovědích TREND připojených ke zprávám METAR se dohledností míní převládající dohlednost.

(3)   Jevy počasí

(i)

Předpověď TREND musí indikovat očekávaný začátek, konec nebo očekávanou změnu intenzity jednoho nebo více z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace:

(A)

namrzající srážky;

(B)

mírné nebo silné srážky včetně přeháněk;

(C)

bouřek se srážkami;

(D)

prachová vichřice;

(E)

písečná vichřice;

(F)

další jevy v souladu s dohodou mezi letištní meteorologickou služebnou a stanovišti ATS a dotčenými provozovateli.

(ii)

Předpověď TREND musí indikovat očekávaný začátek nebo konec jednoho nebo více z následujících jevů počasí nebo jejich kombinace:

(A)

namrzající mlha;

(B)

nízko zvířený prach, písek nebo sníh;

(C)

zvířený prach, písek nebo sníh;

(D)

bouřka (bez srážek);

(E)

húlava (squall);

(F)

nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť).

(iii)

Celkový počet jevů hlášených v podbodech i) a ii) nesmí přesáhnout tři.

(iv)

Předpokládaný konec výskytu určitého jevu počasí musí být indikován zkratkou „NSW“.

(4)   Oblačnost

(i)

Předpověď TREND musí indikovat, je-li předpovídáno zvýšení výšky základny oblačné vrstvy o množství BKN nebo OVC na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot, nebo je-li předpovídán pokles výšky základny oblačné vrstvy o množství BKN nebo OVC přes jednu nebo více z následujících hodnot: 100, 200, 500, 1 000 a 1 500 ft (30, 60, 150, 300 a 450 m).

(ii)

Je-li výška základny oblačné vrstvy pod 1 500 ft (450 m) nebo je-li předpovídán její pokles pod nebo zvýšení nad 1 500 ft (450 m), musí být v předpovědi TREND indikovány také změny množství oblačnosti z FEW nebo SCT na BKN nebo OVC nebo změny z BKN nebo OVC na FEW nebo SCT.

(iii)

Jestliže není předpovídána žádná oblačnost provozního významu a nelze použít „CAVOK“, použije se zkratka „NSC“.

(5)   Vertikální dohlednost

Jestliže se očekává, že setrvá nebo nastane stav, kdy oblohu nelze rozeznat, a jsou-li na letišti dostupné informace vertikální dohlednosti, předpověď TREND musí indikovat změny vertikální dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím zlepšování, nebo změny vertikální dohlednosti přes jednu nebo více z následujících hodnot při jejím zhoršení: 100, 200, 500 nebo 1 000 ft (30, 60, 150 nebo 300 m).

(6)   Další kritéria

Letištní meteorologická služebna a uživatelé se mohou dohodnout na dodatečných kritériích založených na místních provozních minimech letiště.

(7)   Používání skupin změn

(i)

Očekávaná změna v předpovědi TREND musí být uváděna jedním z indikátorů změny „BECMG“ nebo „TEMPO“.

(ii)

Indikátor změny „BECMG“ musí být používán k popisu předpovídaných změn, které budou mít pravidelný nebo nepravidelný průběh, a při kterých se očekává, že meteorologické podmínky dosáhnou nebo překročí stanovená kritéria. Období nebo čas, ve kterém je výskyt změny předpovídán, musí být indikován pomocí zkratek „FM“, „TL“ nebo „AT“, za nimiž následuje skupina času v hodinách a minutách.

(iii)

Indikátor změny „TEMPO“ musí být používán k popisu předpovídaných přechodných nepravidelných změn meteorologických podmínek, které dosahují nebo překračují stanovená kritéria, v každém jednotlivém případě trvají méně než jednu hodinu a úhrnem pokrývají méně než polovinu časového období, během kterého jsou předpovídány. Období, během kterého je výskyt změn předpovídán, musí být indikován pomocí zkratek „FM“ a/nebo „TL“, za kterými následuje skupina času v hodinách a minutách.

(8)   Používání indikátoru pravděpodobnosti

Indikátor „PROB“ se v předpovědích TREND nepoužívá.

MET.TR.230 Předpovědi pro vzlet

(a)

Předpověď pro vzlet se musí vztahovat ke specifickému časovému období a musí obsahovat informace o očekávaných podmínkách nad systémem drah, týkají se směru a rychlosti přízemního větru včetně jejich kolísání, teploty, tlaku (QNH) a případných dalších prvků na základě místní dohody mezi letištní meteorologickou služebnou a provozovateli.

(b)

Pořadí prvků, terminologie, jednotky a stupnice používané v předpovědích pro vzlet musí být stejné jako ve zprávách pro dané letiště.

MET.TR.235 Výstrahy pro letiště a výstrahy a varovné signály na střih větru

(a)

Výstrahy na střih větru se vydávají v souladu se schématem v dodatku 4.

(b)

Pořadové číslo uvedené ve schématu v dodatku 4 musí odpovídat počtu výstrah na střih větru vydaných pro dané letiště od 00:01 UTC příslušného dne.

(c)

Varovné signály na střih větru musí podávat stručnou a výstižnou aktuální informaci o pozorovaném nebo očekávaném střihu větru, s nímž souvisí změna protivětru/zadního větru o 15 kt (7,5 m/s) nebo více, který by mohl nepříznivě ovlivnit letadla na dráze konečného přiblížení nebo dráze při počátečním vzletu a letadlo na dráze během dojezdu nebo rozjezdu.

(d)

Je-li to prakticky možné, varovné signály na střih větru se musí, pokud je to možné, vztahovat na určité části dráhy a na určité vzdálenosti na dráze přiblížení nebo vzletu dohodnuté mezi letištní meteorologickou služebnou, příslušnými stanovišti ATS a dotčenými provozovateli.

Kapitola 3 – Technické požadavky na meteorologické výstražné služby

MET.TR.250 Zprávy SIGMET

(a)

Obsah a pořadí jednotlivých prvků ve zprávě SIGMET musí být v souladu se schématem uvedeným v dodatku 5.

(b)

Jsou vydávány tři typy informací SIGMET:

(1)

zprávy SIGMET na meteorologické jevy na trati jiné než vulkanický popel nebo tropické cyklóny, uvedené jako WS SIGMET;

(2)

zprávy SIGMET na vulkanický popel, uvedené jako WV SIGMET;

(3)

zprávy SIGMET na tropické cyklóny, uvedené jako WC SIGMET.

(c)

Pořadové číslo zpráv SIGMET sestává maximálně ze tří znaků, konkrétně z jednoho písmene a dvou číslic.

(d)

Zpráva SIGMET smí obsahovat pouze jeden z jevů uvedených v dodatku 5, a to za použití odpovídajících zkratek. Pro tropické cyklóny se použije prahová hodnota rychlosti přízemního větru 34 kt (17 m/s) nebo více.

(e)

V informacích SIGMET vydávaných na bouřky nebo na tropické cyklóny se neuvádí průvodní jevy turbulence a námraza.

(f)

Pokud jsou zprávy SIGMET rozšiřovány v digitálním tvaru, musí být:

(1)

formátovány v souladu s globálně interoperabilním modelem pro výměnu informací a používat jazyk GML;

(2)

doprovázeny vhodnými metadaty.

MET.TR.255 Zprávy AIRMET

(a)

Obsah a pořadí jednotlivých prvků ve zprávě AIRMET musí být v souladu se schématem uvedeným v dodatku 5.

(b)

Pořadové číslo uvedené ve schématu v dodatku 5 musí odpovídat počtu zpráv AIRMET vydaných pro letovou informační oblast od 00:01 UTC příslušného dne.

(c)

Informace AIRMET smí obsahovat pouze jeden z jevů uvedených v dodatku 5, vyskytujících se pod letovou hladinou 100 nebo pod letovou hladinou 150 v horských oblastech nebo výše, kde je to nutné, a to za použití odpovídajících zkratek a následujících prahových hodnot:

1)

rychlost větru větší než 30 kt (15 m/s);

2)

rozsáhlé oblasti se sníženou dohledností menší než 5 000 m včetně jevu počasí, který je příčinou snížení dohlednosti;

(3)

rozsáhlé oblasti oblačnosti o množství BKN nebo OVC s výškou spodní základny nižší než 1 000 ft (300 m) nad úrovní země.

(d)

Ve zprávách AIRMET na bouřky nebo oblačnost druhu cumulonimbus se neuvádí průvodní jevy turbulence a námraza.

MET.TR.260 Oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách

(a)

Jsou-li používány oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách v mapovém formátu, musí být předpovědi větru a teploty ve výšce zpracovány pro body s maximálním rozestupem 300 NM a minimálně pro následující nadmořské výšky: 2 000, 5 000 a 10 000 ft (600, 1 500 a 3 000 m) a 15 000 ft (4 500 m) v horských oblastech. Vydávání předpovědí výškového větru a teploty pro výšku 2 000 ft (600 m) může záviset na místních orografických podmínkách dle rozhodnutí příslušného úřadu.

(b)

Jsou-li používány oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách v mapovém formátu, musí být předpovědi jevů SIGWX vydávány jako předpovědi SIGWX v nízkých hladinách do hladiny 100 nebo do hladiny 150 v horských oblastech nebo výše, kde je to nutné. Předpověď jevů SIGWX pro lety v nízkých hladinách musí obsahovat následující položky:

(1)

tyto jevy, které vyžadují vydání zprávy SIGMET: námrazu, turbulenci, oblačnost druhu cumulonimbus, která je zastřená, četná, prorůstající vrstevnatou oblačností nebo se vyskytující na čáře instability, písečná vichřice/prachová vichřice a vulkanické erupce nebo únik radioaktivních látek do atmosféry, o kterých se předpokládá, že ovlivní lety v nízkých hladinách;

(2)

prvky oblastních předpovědí pro lety v nízkých hladinách: přízemní vítr, přízemní dohlednost, jevy význačného počasí, zakrytí hor, oblačnost, námraza, turbulence, horská vlna a výška nulové izotermy.

(c)

Pokud příslušný úřad určil, že hustota letového provozu pod letovou hladinou 100 vyžaduje vydávání zpráv AIRMET, musí být vydávány oblastní předpovědi pokrývající vrstvu od země do letové hladiny 100 nebo do letové hladiny 150 v horských oblastech nebo výše, kde je to nutné, a musí obsahovat, jako podklad k vydávání zpráv AIRMET, informace o meteorologických jevech na trati nebezpečných pro lety v nízkých hladinách a doplňující informace požadované pro lety v nízkých hladinách.

Kapitola 4 – Technické požadavky na poradenská centra pro vulkanický popel (VAAC)

MET.TR.265 Povinnosti poradenského centra pro vulkanický popel

(a)

Informační zprávy o vulkanickém popelu musí být vydávány ve zkrácené otevřené řeči a v souladu se schématem uvedeným v dodatku 6. Pokud nejsou zkratky k dispozici, musí být použito co nejkratšího textu v angličtině.

(b)

Jestliže jsou informační zprávy o vulkanickém popelu připravovány v grafickém formátu, musí být v souladu s níže uvedenou podobou:

Image

a vydávány:

(1)

ve formátu portable network graphics (PNG), nebo

(2)

ve formě kódu BUFR, pokud jsou vyměňovány v binárním formátu.

Kapitola 5 – Technické požadavky na poradenská centra pro tropické cyklóny (TCAC)

MET.TR.270 Povinnosti poradenského centra pro tropické cyklóny

(a)

Informační zprávy o tropických cyklónách musí být vydávány pro tropické cyklóny v případě, kdy se očekává, že maximum desetiminutového průměru střední rychlosti přízemního větru dosáhne nebo překročí během doby platnosti této informační zprávy 34 kt.

(b)

Informační zprávy o tropických cyklónách musí být v souladu s dodatkem 7.

Kapitola 6 – Technické požadavky na světová oblastní předpovědní centra (WAFC)

MET.TR.275 Povinnosti světového oblastního předpovědního centra

(a)

Centra WAFC musí používat zpracovaná meteorologická data ve formě hodnot v uzlových bodech vyjádřených v binární formě (kód GRIB) pro dodávání globálních předpovědí v uzlových bodech a kód BUFR pro dodávání předpovědí jevů význačného počasí.

(b)

Pro globální předpovědi v uzlových bodech musí centra WAFC:

(1)

připravovat předpovědi:

(i)

výškového větru;

(ii)

teploty vzduchu ve výšce;

(iii)

vlhkosti;

(iv)

směru, rychlosti a letové hladiny maximálního větru;

(v)

letové hladiny a teploty tropopauzy;

(vi)

oblastí výskytu oblačnosti druhu cumulonimbus;

(vii)

námrazy;

(viii)

turbulence v bezoblačném ovzduší a v oblačnosti;

(ix)

geopotenciálních nadmořských výšek letových hladin,

čtyřikrát denně a platné pro pevné doby platnosti 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 a 36 hodin po termínu synoptických dat, na nichž je předpověď založena (00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC);

(2)

vydávat předpovědi v pořadí uvedeném v bodě 1 a jejich rozšiřování musí být ukončeno co nejdříve je to technicky možné, ne však později než 6 hodin po standardním čase pozorování;

(3)

poskytovat předpovědi v pravidelné síti uzlových bodů s horizontálním krokem 1,25° zeměpisné šířky a délky, které obsahují:

(i)

data o větru pro letové hladiny 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) a 530 (100 hPa);

(ii)

data o teplotě pro letové hladiny 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) a 530 (100 hPa);

(iii)

data o vlhkosti pro letové hladiny 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) a 180 (500 hPa);

(iv)

horizontální rozsah a letové hladiny základny a horní hranice oblačnosti druhu cumulonimbus;

(v)

námrazu pro vrstvy v okolí letových hladin 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) a 300 (300 hPa);

(vi)

turbulence v bezoblačném ovzduší pro vrstvy v okolí letových hladin 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) a 450 (150 hPa);

(vii)

turbulence v oblačnosti pro vrstvy v okolí letových hladin 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) a 300 (300 hPa);

(viii)

data o geopotenciální nadmořské výšce letových hladin 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) a 530 (100 hPa).

(c)

Pro globální předpovědi jevů význačného počasí na trati musí centra WAFC:

(1)

připravovat předpovědi jevů SIGWX čtyřikrát denně s pevnou dobou platnosti 24 hodin po termínu (00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC) synoptických dat, na nichž je předpověď založena. Rozšiřování jednotlivých předpovědí musí být ukončeno, co nejdříve je to technicky možné, ne však později než 9 hodin po standardním čase pozorování;

(2)

vydávat předpovědi SIGWX jako předpovědi SIGWX pro vysoké hladiny 250 až 630;

(3)

do předpovědí SIGWX zahrnovat následující položky:

(i)

tropické cyklóny, pokud se očekává, že maximum desetiminutových průměrů rychlosti přízemního větru dosáhne nebo překročí 34 kt (17 m/s);

(ii)

silné čáry instability (squall lines);

(iii)

mírnou nebo silnou turbulenci (v oblačnosti nebo v bezoblačném ovzduší);

(iv)

mírnou nebo silnou námrazu;

(v)

rozsáhlé oblasti písečných/prachových vichřic;

(vi)

oblačnosti druhu cumulonimbus spojené s bouřkami a s jevy dle podbodů i) až v);

(vii)

oblasti nekonvektivní oblačnosti související s mírnou nebo silnou turbulencí v oblačnosti a/nebo mírnou nebo silnou námrazou;

(viii)

letovou hladinu tropopauzy;

(ix)

tryskové proudění (jetstream);

(x)

informace o poloze vulkanických erupcí produkujících oblačnost tvořenou vulkanickým popelem význačnou pro letový provoz, sestávající ze: symbolu vulkanické erupce v místě vulkánu, a v samostatném textovém rámečku v mapě: symbolu vulkanické erupce, názvu sopky, je-li znám, a zeměpisné šířky/délky erupce. Navíc by legenda map SIGWX měla uvádět text „CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA“;

(xi)

informace o poloze úniku radioaktivních látek do atmosféry význačných pro letový provoz sestávající ze: symbolu radioaktivních látek v atmosféře v místě úniku a v samostatném textovém rámečku v mapě: symbolu úniku radioaktivních látek do atmosféry, zeměpisná šířky/délky místa úniku, a je-li znám, názvu místa zdroje radioaktivity. Navíc by legenda map SIGWX, na nichž je indikován únik radiace, měla obsahovat text: „CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD“.

(4)

Pro zpracování předpovědí SIGWX platí tato kritéria:

(i)

podbody i) až vi) bodu 3 se v předpovědi SIGWX uvádějí pouze tehdy, je-li jejich výskyt očekáván mezi spodní a horní hladinou platnosti předpovědi SIGWX;

(ii)

zkratka „CB“ se uvádí v případě, kdy se vztahuje k výskytu nebo očekávanému výskytu oblačnosti druhu cumulonimbus:

(A)

která ovlivňuje plochu pokrývající nejméně 50 % příslušné oblasti;

(B)

podél čáry s minimálním nebo žádným odstupem mezi jednotlivými oblačnostmi, nebo

(C)

prorůstající vrstevnatou oblačností nebo zakrytou zákalem;

(iii)

uvedením symbolu „CB“ se rozumí výskyt všech meteorologických jevů běžně doprovázených oblačností druhu cumulonimbus, tzn. bouřka, mírná nebo silná námraza, mírná nebo silná turbulence a kroupy;

(iv)

tam, kde vulkanická erupce nebo únik radioaktivních látek do atmosféry opravňuje v předpovědích SIGWX k použití symbolu vulkanické erupce nebo symbolu radioaktivních látek v atmosféře, musí být tyto symboly uvedeny v předpovědích SIGWX bez ohledu na výšku hlášeného nebo očekávaného sloupce popela nebo radioaktivní látky;

(v)

při současném výskytu nebo částečném překrytí podbodů i), x) a xi) bodu 3 má nejvyšší prioritu jev x) a potom až jevy xi) a i). Jev s nejvyšší prioritou musí být umístěn do místa dané události a spojení míst výskytu dalších jevů s příslušným symbolem nebo textovým oknem musí být provedeno pomocí šipky.

(d)

Předpovědi SIGWX pro střední hladiny mezi letovými hladinami 100 až 250 se vydávají pro omezené zeměpisné oblasti.

Dodatek 1

Schéma pro zprávy METAR

Užité symboly:

M

=

zařazení je povinné, součást každé zprávy;

C

=

zařazení je podmíněné v závislosti na meteorologických podmínkách nebo metodě pozorování;

O

=

zařazení je volitelné.

Poznámka 1: Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených ve zprávě METAR jsou uvedeny níže v tomto schématu.

Poznámka 2: Vysvětlení zkratek lze nalézt v publikaci Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400) (Postupy pro letové navigační služby – zkratky a kódy ICAO).

Prvek

Podrobný obsah

Schéma(ta)

Příklady

Identifikace typu zprávy (M)

Typ zprávy (M)

METAR, METAR COR,

METAR

METAR COR

Směrovací značka (M)

ICAO směrovací značka (M)

Nnnn

YUDO

Čas pozorování (M)

Datum a aktuální čas pozorování v UTC (M)

nnnnnnZ

221630Z

Identifikace automatizované nebo chybějící zprávy (C)

Automatizovaná nebo chybějící zpráva (C)

AUTO nebo NIL

AUTO

NIL

KONEC ZPRÁVY METAR, POKUD ZPRÁVA CHYBÍ.

Přízemní vítr (M)

Směr větru (M)

Nnn

VRB

24004MPS

VRB01MPS

(24008KT)

(VRB02KT)

19006MPS

(19012KT)

00000MPS

(00000KT)

140P149MPS

(140P99KT)

Rychlost větru (M)

[P]nn[n]

Význačné kolísání rychlosti (nárazy) (C)

G[P]nn[n]

12003G09MPS

(12006G18KT)

24008G14MPS

(24016G28KT)

Jednotky měření (M)

MPS (nebo KT)

Význačná kolísání směru (C)

nnnVnnn

02005MPS 350V070

(02010KT 350V070)

Dohlednost (M)

Převládající nebo minimální dohlednost (M)

Nnnn

CAVOK

0350

CAVOK

7000

9999

0800

Minimální dohlednost a směr minimální dohlednosti (C)

nnnn[N] nebo nnnn[NE] nebo nnnn[E] nebo nnnn[SE] nebo nnnn[S] nebo nnnn[SW] nebo nnnn[W] nebo nnnn[NW]

2000 1200NW

6000 2800E

6000 2800

Dráhová dohlednost (C) (1)

Identifikace prvku (M)

R

R32/0400

R12R/1700

R10/M0050

R14L/P2000

 

Dráha (M)

nn[L]/nebo nn[C]/nebo nn[R]/

 

Dráhová dohlednost (M)

[P nebo M]nnnn

R16L/0650 R16C/0500

R16R/0450 R17L/0450

 

Tendence dráhové dohlednosti (C)

U, D nebo N

R12/1100U

R26/0550N R20/0800D

R12/0700

Současné počasí (C)

Intenzita nebo blízkost současného počasí (C)

nebo +

VC

 

 

Popis a druh současného počasí (M)

DZ nebo RA nebo SN nebo SG nebo PL nebo DS nebo SS nebo FZDZ nebo FZRA nebo FZUP nebo FC (2) nebo SHGR nebo SHGS nebo SHRA nebo SHSN nebo SHUP nebo TSGR nebo TSGS nebo TSRA nebo TSSN nebo TSUP nebo UP

FG nebo BR nebo SA nebo DU nebo HZ nebo FU nebo VA nebo SQ nebo PO nebo TS nebo BCFG nebo BLDU nebo BLSA nebo BLSN nebo DRDU nebo DRSA nebo DRSN nebo FZFG nebo MIFG nebo PRFG nebo //

FG nebo PO nebo FC nebo DS nebo SS nebo TS nebo SH nebo BLSN nebo BLSA nebo BLDU nebo VA

RA

HZ

VCFG

+TSRA

FG

VCSH

+DZ

VA

VCTS

–SN

MIFG

VCBLSA

+TSRASN

–SNRA

DZ FG

+SHSN BLSN

UP

FZUP

TSUP FZUP

//

Oblačnost (M)

Množství oblačnosti a výška základny oblačnosti nebo vertikální dohlednost (M)

FEWnnn nebo SCTnnn nebo BKNnnn nebo OVCnnn nebo FEW/// nebo SCT/// nebo BKN/// nebo OVC/// nebo ///nnn nebo //////

VVnnn nebo VV///

NSC nebo NCD

FEW015

VV005

OVC030

VV///

NSC

SCT010 OVC020

BKN///

///015

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU nebo ///

BKN009TCU

NCD

SCT008 BKN025CB

BKN025///

//////CB

Teplota vzduchu a rosného bodu (M)

Údaje teplot vzduchu a rosného bodu (M)

[M]nn/[M]nn

17/10

02/M08

M01/M10

Tlak vzduchu (M)

Indikace prvku (M)

Q

Q0995

Q1009

Q1022

Q0987

QNH (M)

Nnnn

Doplňující informace (C)

Minulé počasí (C)

REFZDZ nebo REFZRA nebo REDZ nebo RE[SH]RA nebo RERASN nebo RE[SH]SN nebo RESG nebo RESHGR nebo RESHGS nebo REBLSN nebo RESS nebo REDS nebo RETSRA nebo RETSSN nebo RETSGR nebo RETSGS nebo RETS nebo REFC nebo REVA nebo REPL nebo REUP nebo REFZUP nebo RETSUP nebo RESHUP

REFZRA

RETSRA

Střih větru (C)

WS Rnn[L] nebo WS Rnn[C] nebo WS Rnn[R] nebo WS ALL RWY

WS R03

WS ALL RWY

WS R18C

 

Teplota na hladině moře a stav moře nebo význačná výška vln (C)

W[M]nn/Sn nebo W[M]nn/Hn[n][n]

W15/S2

W12/H75

 

Stav RWY (C)

Označení RWY (M)

R nn[L]/ nebo Rnn[C]/ nebo Rnn[R]/

R/SNOCLO

R99/421594

R/SNOCLO

R14L/CLRD//

Nánosy na RWY (M)

n nebo /

CLRD//

Rozsah znečištění RWY (M)

n nebo /

Tloušťka nánosu (M)

nn nebo //

Koeficient tření a brzdící účinky (M)

nn nebo //

Předpověď TREND (O)

Indikátor změny (M)

NOSIG

BECMG nebo TEMPO

NOSIG

BECMG FEW020

TEMPO 25018G25MPS

(TEMPO 25036G50KT)

BECMG FM1030 TL1130 CAVOK

BECMG TL1700 0800 FG

BECMG AT1800 9000 NSW

BECMG FM1900 0500 +SNRA

BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN

TEMPO FM0330 TL0430 FZRA

Období nebo čas změny (C)

FMnnnn a/nebo TLnnnn nebo ATnnnn

Vítr (C)

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (nebo nnn[P]nn[G[P]nn]KT)

Převládající dohlednost (C)

nnnn

CAVOK

Význačný jev: intenzita (C)

nebo +

NSW

Význačný jev: popis a druh (C)

DZ nebo RA nebo SN nebo SG nebo PL nebo DS nebo SS nebo FZDZ nebo FZRA nebo SHGR nebo SHGS nebo SHRA nebo SHSN nebo TSGR nebo TSGS nebo TSRA nebo TSSN

FG nebo BR nebo SA nebo DU nebo HZ nebo FU nebo VA nebo SQ nebo PO nebo FC nebo TS nebo BCFG nebo BLDU nebo BLSA nebo BLSN nebo DRDU nebo DRSA nebo DRSN nebo FZFG nebo MIFG nebo PRFG

Množství oblačnosti a výška základny oblačnosti nebo vertikální dohlednost (C)

FEWnnn nebo SCTnnn nebo BKNnnn nebo OVCnnn

VVnnn nebo VV///

NSC

TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC

BECMG AT1130 OVC010

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU

TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB


Rozsahy a rozlišení číselných údajů obsažených ve zprávě METAR

 

Prvek

Rozsah

Rozlišení

Dráha:

(bezrozměrné)

01–36

1

Směr větru:

v zeměpisných °

000–360

10

Rychlost větru

MPS

00–99

1

 

KT

00–199

1

Dohlednost:

M

0000–0750

50

 

M

0800–4 900

100

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

M

10 000 –

0 (pevná hodnota: 9 999 )

Dráhová dohlednost:

M

0000–0375

25

 

M

0400–0750

50

 

M

0800–2 000

100

Vertikální dohlednost:

po 30 M (100 FT)

 

000–020

1

Oblačnost: výška základny oblačnosti:

po 30 M (100 FT)

 

000–100

1

Teplota vzduchu;

 

– 80 – + 60

1

Teplota rosného bodu:

°C

QNH:

hPa

0850–1 100

1

Teplota na hladině moře:

°C

– 10 – + 40

1

Stav moře:

(bezrozměrné)

0–9

1

Význačná výška vln

M

0–999

0,1

Stav dráhy

Označení RWY:

(bezrozměrné)

01–36; 88; 99

1

Nánosy na RWY:

(bezrozměrné)

0–9

1

Rozsah znečištění RWY:

(bezrozměrné)

1; 2; 5; 9

Tloušťka nánosu:

(bezrozměrné)

00–90; 92–99

1

Koeficient tření a brzdící účinky:

(bezrozměrné)

00–95; 99

1

*

Neexistuje letecký požadavek na hlášení rychlosti přízemního větru dosahujících 100 uzlů (50 m/s) nebo vyšších; přesto však tato tabulka umožňuje hlášení rychlostí větru až do 199 uzlů (99 m/s) z jiných důvodů než leteckých.


(1)  Uvádí se, je-li dohlednost nebo dráhová dohlednost < 1 500 m; pro maximálně čtyři dráhy.

(2)  HVY se používá k určení intenzity tornáda nebo vodní smrště; MOD (bez indikace) se používá k určení intenzity nálevkovitého oblaku nedosahujícího země.

Dodatek 2

Pevně stanovené oblasti pokrytí předpovědí WAFS v mapovém formátu

Mercatorova projekce

Image Image

Polární stereografická projekce (severní polokoule)

Image Image

Polární stereografická projekce (jižní polokoule)

Image Image

Dodatek 3

Schéma pro předpovědi TAF

Užité symboly:

M

=

zařazení je povinné, součást každé zprávy;

C

=

zařazení je podmíněné v závislosti na meteorologických podmínkách nebo metodě pozorování;

O

=

zařazení je volitelné.

Poznámka 1: Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených v předpovědi TAF jsou uvedeny níže v tomto schématu.

Poznámka 2: Vysvětlení zkratek lze nalézt v publikaci Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400) (Postupy pro letové navigační služby – zkratky a kódy ICAO).

Prvek

Podrobný obsah

Schéma(ta)

Příklady

Identifikace typu předpovědi (M)

Typ předpovědi (M)

TAF nebo TAF AMD nebo TAF COR

TAF

TAF AMD

Směrovací značka (M)

ICAO směrovací značka (M)

Nnnn

YUDO

Čas vydání předpovědi (M)

Datum a čas vydání předpovědi v UTC (M)

nnnnnnZ

160000Z

Identifikace chybějící předpovědi (C)

Identifikátor chybějící předpovědi (C)

NIL

NIL

KONEC PŘEDPOVĚDI TAF, POKUD CHYBÍ.

Datum a období platnosti předpovědi (M)

Datum a období platnosti předpovědi v UTC (M)

nnnn/nnnn

1606/1624

0812/0918

Identifikace zrušené předpovědi (C)

Identifikátor zrušené předpovědi (C)

CNL

CNL

KONEC PŘEDPOVĚDI TAF, POKUD JE ZRUŠENA.

Přízemní vítr (M)

Směr větru (M)

nnn nebo VRB

24004MPS; VRB01MPS

(24008KT); (VRB02KT)

19005MPS

(19010KT)

Rychlost větru (M)

[P]nn[n]

00000MPS

(00000KT)

140P49MPS

(140P99KT)

Význačné kolísání rychlosti (C)

G[P]nn[n]

12003G09MPS

(12006G18KT)

24008G14MPS

(24016G28KT)

Jednotky měření (M)

MPS (nebo KT)

Dohlednost (M)

Převládající dohlednost (M)

Nnnn

CAVOK

0350

CAVOK

7000

9000

9999

Počasí (C)

Intenzita jevů počasí (C) (1)

nebo +

 

Popis a druh jevů počasí (C)

DZ nebo RA nebo SN nebo SG nebo PL nebo DS nebo SS nebo FZDZ nebo FZRA nebo SHGR nebo SHGS nebo SHRA nebo SHSN nebo TSGR nebo TSGS nebo TSRA nebo TSSN

FG nebo BR nebo SA nebo DU nebo HZ nebo FU nebo VA nebo SQ nebo PO nebo FC nebo TS nebo BCFG nebo BLDU nebo BLSA nebo BLSN nebo DRDU nebo DRSA nebo DRSN nebo FZFG nebo MIFG nebo PRFG

RA

HZ

+TSRA

FG

–FZDZ PRFG

+TSRASN

SNRA FG

Oblačnost (M) (2)

Množství oblačnosti a výška základny nebo vertikální dohlednost (M)

FEWnnn nebo SCTnnn nebo BKNnnn nebo OVCnnn

VVnnn nebo VV///

NSC

FEW010

VV005

OVC020

VV///

NSC

SCT005 BKN012

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU

SCT008 BKN025CB

Teplota (O) (3)

Název prvku (M)

TX

TX25/1013Z TN09/1005Z

TX05/2112Z TNM02/2103Z

Maximální teplota (M)

[M]nn/

Datum a čas výskytu maximální teploty (M)

nnnnZ

Název prvku (M)

TN

Minimální teplota (M)

[M]nn/

Datum a čas výskytu minimální teploty (M)

nnnnZ

Očekávané význačné změny jednoho či více z výše uvedených prvků v průběhu doby platnosti (C)

Indikátor změny nebo pravděpodobnosti (M)

PROB30 [TEMPO] nebo PROB40 [TEMPO] nebo BECMG nebo TEMPO nebo FM

 

Období výskytu nebo čas změny (M)

nnnn/nnnn nebo nnnnnn

Vítr (C)

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS nebo VRBnnMPS (nebo nnn[P]nn[G[P]nn]KT nebo VRBnnKT)

TEMPO 0815/0818 25017G25MPS

(TEMPO 0815/0818 25034G50KT)

TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000

TSRA SCT010CB BKN020

(TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000

TSRA SCT010CB BKN020)

Převládající dohlednost (C)

Nnnn

CAVOK

BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010

(BECMG 3010/3011 00000KT 2400

OVC010)

PROB30 1412/1414 0800 FG

Jev počasí: intenzita (C)

– nebo +

NSW

BECMG 1412/1414 RA

TEMPO 2503/2504 FZRA

TEMPO 0612/0615 BLSN

PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG

Jev počasí: popis a druh (C)

DZ nebo RA nebo SN nebo SG nebo PL nebo DS nebo SS nebo FZDZ nebo FZRA nebo SHGR nebo SHGS nebo SHRA nebo SHSN nebo TSGR nebo TSGS nebo TSRA nebo TSSN

FG nebo BR nebo SA nebo DU nebo HZ nebo FU nebo VA nebo SQ nebo PO nebo FC nebo TS nebo BCFG nebo BLDU nebo BLSA nebo BLSN nebo DRDU nebo DRSA nebo DRSN nebo FZFG nebo MIFG nebo PRFG

 

 

Množství oblačnosti a výška základny nebo vertikální dohlednost (C)

FEWnnn nebo SCTnnn nebo BKNnnn nebo OVCnnn

VVnnn nebo VV///

NSC

 

FM051230 15015KMH 9999 BKN020

(FM051230 15008KT 9999 BKN020)

BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU

BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020


Rozsahy a rozlišení u číselných prvků uvedených v předpovědi TAF

Prvky

Rozsah

Rozlišení

Směr větru:

v zeměpisných °

000–360

10

Rychlost větru

MPS

00–99 (*1)

1

 

KT (*1)

0–199

1

Dohlednost:

M

0000–0750

50

 

M

0800–4 900

100

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

M

10 000 –

0 (pevná hodnota: 9 999 )

Vertikální dohlednost:

po 30 M (100 stopách)

000–020

1

Oblačnost: výška základny oblačnosti:

po 30 M (100 stopách)

000–100

1

Teplota vzduchu (maximální a minimální):

°C

– 80 – + 60

1


(1)  Začlení se, kdykoli je to použitelné. Žádný kvalifikátor pro mírnou intenzitu.

(2)  Až po čtyři vrstvy oblačnosti.

(3)  Sestává nanejvýše ze čtyř teplot (dvě maximální teploty a dvě minimální teploty).

(*1)  Neexistuje letecký požadavek na hlášení rychlosti přízemního větru dosahujících 100 uzlů (50 m/s) a větších; přesto však tato tabulka umožňuje hlášení rychlostí větru až do 199 uzlů (99 m/s) z jiných důvodů než leteckých.

Dodatek 4

Schéma pro výstrahy na střih větru

Užité symboly:

M

=

zařazení je povinné, součást každé zprávy;

C

=

zařazení je podmíněné, kdykoli je údaj použitelný.

Poznámka 1: Rozsahy a rozlišení u číselných prvků uvedených ve výstrahách na střih větru jsou zachyceny v dodatku 8.

Poznámka 2: Vysvětlení zkratek lze nalézt v publikaci Procedures for Air Navigation Services – ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400) (Postupy pro letové navigační služby – zkratky a kódy ICAO).

Prvek

Podrobný obsah

Schéma (schémata):

Příklad

Směrovací značka letiště (M)

Směrovací značka letiště

nnnn

YUCC

Identifikace typu výstrahy (M)

Typ výstrahy a pořadové číslo

WS WRNG [n]n

WS WRNG 1

Datum a čas vzniku a doba platnosti (M)

Datum a čas vydání a, kde je to vhodné, doba platnosti v UTC

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] nebo [VALID nnnnnn/nnnnnn]

211230 VALID TL 211330

221200 VALID 221215/221315

MÁ-LI BÝT VÝSTRAHA NA STŘIH VĚTRU ZRUŠENA, PLATÍ SCHÉMA NA KONCI TÉTO TABULKY.

Jev (M)

Určení jevu a jeho poloha

[MOD] nebo [SEV] WS IN APCH nebo [MOD] nebo [SEV] WS [APCH] RWYnnn nebo [MOD] nebo [SEV] WS IN CLIMB-OUT nebo [MOD] nebo [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn nebo MBST IN APCH nebo MBST [APCH] RWYnnn nebo MBST IN CLIMB-OUT nebo MBST CLIMB-OUT RWYnnn

WS APCH RWY12

MOD WS RWY34

WS IN CLIMB-OUT

MBST APCH RWY26

MBST IN CLIMB-OUT

Pozorovaný, hlášený nebo předpovídaný jev (M)

Indikace, zda je daný jev pozorován nebo hlášen a jeho výskyt je nadále očekáván nebo zda je výskyt jevu předpovídán

REP AT nnnn nnnnnnnn nebo OBS [AT nnnn] nebo FCST

REP AT 1510 B747

OBS AT 1205

FCST

Podrobnosti o jevu (C)

Popis jevu, na který je výstraha na střih větru vydána

SFC WIND: nnn/nnMPS (nebo nnn/nnKT) nnnM (nnnFT)-WIND: nnn/nnMPS (nebo nnn/nnKT)

nebo

nnKMH (nebo nnKT) LOSS nnKM (nebo nnNM) FNA RWYnn

nebo

nnKMH (nebo nnKT) GAIN nnKM (nebo nnNM) FNA RWYnn

SFC WIND: 320/5MPS

60M-WIND: 360/13MPS

(SFC WIND: 320/10KT

200FT-WIND: 360/26KT)

60KMH LOSS 4KM

FNA RWY13

(30KT LOSS 2NM

FNA RWY13)

NEBO

Zrušení výstrahy na střih větru

Zrušení výstrahy na střih větru s uvedením její identifikace

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

CNL WS WRNG 1 211230/211330

Dodatek 5

Schéma pro zprávy SIGMET a AIRMET a pro mimořádná hlášení z letadel (spoj země-letadlo (uplink))

Užité symboly:

M

=

zařazení je povinné, součást každé zprávy;

C

=

zařazení je podmíněné, kdykoli je údaj použitelný a

=

=

dvojitá čára znamená, že následující text by měl být umístěn na dalším řádku.

Poznámka: Rozsahy a rozlišení číselných prvků začleněných do zpráv SIGMET/AIRMET a do mimořádných hlášení z letadel jsou uvedeny v dodatku 8.

Prvky

Podrobný obsah

Schéma(ta)

Příklady

SIGMET

AIRMET

MIMOŘÁDNÁ HLÁŠENÍ Z LETADEL

Směrovací značka FIR/CTA (M)

ICAO směrovací značka stanoviště ATS obsluhujícího FIR nebo CTA, na něž odkazují zprávy SIGMET/AIRMET (M)

Nnnn

 

YUCC

YUDD

Identifikace (M)

Označení zprávy a pořadové číslo (M)

SIGMET nnn

AIRMET [nn]n

ARS

SIGMET 5

SIGMET A3

AIRMET 2

ARS

Období platnosti (M)

Skupiny datum a čas vymezující období platnosti v UTC (M)

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 221215/221600

VALID 101520/101800

VALID 251600/252200

Směrovací značka meteorologické výstražné služby (MWO) (M)

Směrovací značka MWO vydávající zprávu a pomlčka (M)

nnnn–

 

YUDO–

YUSO–

Název FIR/CTA nebo identifikace letadla (M)

Směrovací značka a název FIR/CTA, pro kterou je zpráva SIGMET/AIRMET nebo radiotelefonní volací znak letadla (M)

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/UIR] nebo nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n]

nnnnnn

YUCC AMSWELL FIR

YUDD SHANLON

FIR/UIR

YUCC AMSWELL FIR/2

YUDD SHANLON FIR

VA812

MÁ-LI BÝT ZPRÁVA SIGMET ZRUŠENA, PODROBNOSTI VIZ KONEC SCHÉMATU.

Jev (M)

Popis jevu, na který je vydávána zpráva SIGMET/AIRMET (C)

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn nebo NN

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION]

[MT] [nnnnnnnnnn]

[PSN

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Ennn[nn] nebo Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WSPD nn[n]MPS

(nebo SFC WSPD nn[n]KT)

SFC VIS nnnnM (nn)

ISOL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

nnn/[ABV]nnnnM

(nebo BKN CLD

nnn/[ABV]nnnnFT)

OVC CLD

nnn/[ABV]nnnnM

(nebo OVC CLD nnn/[ABV]nnnnFT)

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

TS

TSGR

SEV TURB

SEV ICE

SEV MTW

HVY SS

VA CLD [FL nnn/nnn]

VA [MT nnnnnnnnnn]

MOD TURB

MOD ICE

SEV TURB

FRQ TS

OBSC TSGR

EMBD TSGR

TC GLORIA

TC NN

VA ERUPTION

MT ASHVAL

PSN S15

E073 VA CLD

MOD TURB

MOD MTW

ISOL CB

BKN CLD 120/900M

(BKN CLD

400/3000FT)

OVC CLD

270/ABV3000M

(OVC CLD

900/ABV10000FT)

SEV ICE

RDOACT CLD

Pozorovaný nebo předpovídaný jev (M)

Indikace, je-li jev pozorován a jeho výskyt nadále očekáván, nebo je-li výskyt jevu předpovídán (M)

OBS [AT nnnnZ]

FCST [AT nnnnZ]

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1210Z