ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 57

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
3. března 2017


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/352 ze dne 15. února 2017, kterým se zřizuje rámec pro poskytování přístavních služeb a stanoví společná pravidla pro finanční transparentnost přístavů ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/353 ze dne 15. února 2017, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

19

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/354 ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie

31

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/355 ze dne 15. února 2017 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé ( *1 )

59

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Změny příloh Luganské úmluvy ze dne 30. října 2007

63

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat) ( Úř. věst. L 84 ze dne 31.3.2016 )

65

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

 

(*1)   Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

3.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/352

ze dne 15. února 2017,

kterým se zřizuje rámec pro poskytování přístavních služeb a stanoví společná pravidla pro finanční transparentnost přístavů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úplné začlenění přístavů do hladce fungujících dopravních a logistických řetězců je potřebné jako prostředek přispívající k růstu a efektivnějšímu využívání a fungování transevropské dopravní sítě a vnitřního trhu. To vyžaduje moderní přístavní služby, které přispívají k efektivnímu využívání přístavů a k prostředí příznivému pro investice do rozvoje přístavů v souladu se současnými i budoucími požadavky na dopravu a logistiku.

(2)

Přístavy přispívají k dlouhodobé konkurenceschopnosti evropských průmyslových odvětví na světových trzích a zároveň vytvářejí přidanou hodnotu a pracovní místa ve všech pobřežních oblastech Unie. Pro řešení výzev, jimž čelí odvětví námořní dopravy, a zlepšení efektivity a udržitelnosti dopravních a logistických řetězců je zásadní, aby souběžně s tímto nařízením byla prováděna opatření administrativního zjednodušení, která jsou stanovena ve sdělení Komise ze dne 23. května 2013 nazvaném „Přístavy jako motor růstu“.

(3)

Ve svém sdělení ze dne 3. října 2012 nazvaném „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ Komise připomněla, že přitažlivost námořní dopravy závisí na dostupnosti, efektivnosti a spolehlivosti přístavních služeb a že je třeba řešit otázky související s transparentností veřejného financování a přístavních poplatků, jakož i usilovat o administrativní zjednodušení v přístavech a přezkoumat omezení pro poskytování služeb v přístavech.

(4)

Usnadnění přístupu na trh přístavních služeb a zavedení finanční transparentnosti a nezávislosti námořních přístavů zlepší kvalitu a efektivnost služeb poskytovaných uživatelům přístavů a přispěje k prostředí příznivějšímu pro investice v přístavech, čímž pomůže snížit náklady pro uživatele dopravy a přispěje k podpoře pobřežní plavby a lepšímu propojení námořní dopravy s železniční, vnitrozemskou vodní a silniční dopravou.

(5)

Zjednodušení celních postupů může námořním přístavům přinést významné ekonomické výhody z hlediska konkurenceschopnosti. V zájmu podpory spravedlivé hospodářské soutěže a omezení celních formalit je důležité, aby příslušné orgány členských států zaujaly náležitý a účinný přístup založený na rizicích. V této souvislosti je nezbytné, aby Komise posoudila, zda je za účelem omezení ohlašovacích formalit v námořních přístavech a řešení nekalé hospodářské soutěže třeba přijmout odpovídající opatření.

(6)

Pro zajištění toho, aby byly vlastní obchodní strategie a investiční plány přístavu a případně obecný vnitrostátní rámec přístavní politiky v plném souladu s pravidly hospodářské soutěže, hraje zásadní roli stanovení jasného transparentního, spravedlivého a nediskriminačního právního rámce financování přístavní infrastruktury a přístavních služeb a účtování poplatků za ně. Zejména transparentnost finančních vztahů umožňuje spravedlivou a účinnou kontrolu státní podpory a brání tak narušování trhu. Za tímto účelem Rada ve svých závěrech ze dne 5. června 2014 vyzvala Komisi, aby zvážila obecné pokyny ke státní podpoře pro námořní přístavy s cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a stabilní právní rámec pro investice do přístavů.

(7)

Naprostá většina námořní dopravy Unie prochází námořními přístavy transevropské dopravní sítě, zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (4). Za účelem dosažení cíle tohoto nařízení přiměřeným způsobem, aniž by byla ukládána zbytečná zátěž jiným přístavům, by se toto nařízení mělo vztahovat na námořní přístavy transevropské dopravní sítě, z nichž každý hraje důležitou úlohu v rámci evropského dopravního systému, a to buď proto, že obsluhuje více než 0,1 % celkového objemu nákladu Unie či celkového počtu cestujících, nebo proto, že zlepšuje regionální přístupnost ostrovních nebo okrajových oblastí. Toto nařízení by však mělo členským státům umožnit, aby se rozhodly, zda je použít i na námořní přístavy globální sítě situované v nejvzdálenějších regionech. Členské státy by rovněž měly mít možnost zavést výjimky, aby zabránily nadměrné administrativní zátěži těch námořních přístavů globální sítě, jejichž roční objem nákladní dopravy není tak vysoký, aby odůvodňoval použití tohoto nařízení v plném rozsahu.

(8)

Lodivodské služby prováděné na volném moři nemají přímý dopad na efektivitu přístavů, neboť se nepoužívají k přímému vjezdu do přístavů a výjezdu z nich, a nemusí být tedy do tohoto nařízení zahrnuty.

(9)

Toto nařízení by se nemělo nijak dotýkat pravidel, kterými je v členských státech upraven systém vlastnictví majetku platný pro námořní přístavy, a mělo by v členských státech umožňovat odlišné přístavní struktury.

(10)

Toto nařízení nestanoví žádný konkrétní model pro správu námořních přístavů a nijak se nedotýká pravomoci členských států poskytovat v souladu s právem Unie nehospodářské služby obecného zájmu. Pro správu přístavů lze zvolit různé modely za předpokladu, že bude dodržován rámec pro poskytování přístavních služeb a společná pravidla finanční transparentnosti stanovené v tomto nařízení.

(11)

V souladu s obecnými zásadami stanovenými ve Smlouvách by poskytovatelé přístavních služeb měli mít možnost poskytovat své služby v námořních přístavech, na které se vztahuje toto nařízení. Mělo by však být možné stanovit pro výkon této možnosti určité podmínky.

(12)

Tímto nařízením by řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán neměly být omezovány v tom, aby zavedly svůj systém poplatků, pokud jsou poplatky za přístavní infrastrukturu hrazené provozovateli plavidel nebo majiteli přepravovaného nákladu transparentní, zejména snadno identifikovatelné, a nediskriminační a pokud přispívají k udržování a rozvoji zařízení infrastruktury a služeb a k poskytování služeb, které jsou nutné k provádění nebo usnadňování dopravních operací v oblasti přístavu a na přístupových vodních cestách do něj, které spadají do pravomoci řídícího orgánu přístavu.

(13)

V zájmu účinné, bezpečné a ekologicky vhodné správy přístavu by řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán měly mít možnost požadovat, aby poskytovatelé přístavních služeb byli schopni prokázat, že splňují minimální požadavky na poskytování dané služby vhodným způsobem. Tyto minimální požadavky by měly být omezeny na jasně vymezený soubor podmínek a měly by být transparentní, objektivní, nediskriminační, přiměřené a relevantní pro poskytování dané přístavní služby. V souladu s obecnými cíli tohoto nařízení by tyto minimální požadavky měly přispívat k vysoké kvalitě přístavních služeb a neměly by vytvářet překážky na trhu.

(14)

Je důležité, aby na žádost řídícího orgánu přístavu byli všichni poskytovatelé přístavních služeb s to prokázat, že jsou schopni obsloužit určitý minimální počet plavidel a poskytnout nezbytný personál a vybavení. Měli by uplatňovat příslušné předpisy a pravidla včetně platných pracovněprávních předpisů, příslušných kolektivních smluv a požadavků daného přístavu týkajících se kvality.

(15)

Při rozhodování o tom, zda poskytovatel přístavních služeb vyhovuje požadavkům na dobrou pověst, by příslušný orgán nebo řídící orgán přístavu měly zohlednit, zda existují jakékoli opodstatněné důvody k pochybnostem o spolehlivosti poskytovatele přístavních služeb, jako například odsouzení nebo sankce za závažnou trestnou činnost nebo závažná porušení platného unijního a vnitrostátního práva.

(16)

Členské státy by měly mít možnost požadovat, aby při provozování přístavních služeb v daném přístavu byly dodržovány povinnosti v oblasti sociálního a pracovního práva.

(17)

Členské státy by měly informovat Komisi před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o uložení povinnosti registrace v námořním rejstříku pro plavidla využívaná převážně pro služby vlečných lodí nebo vyvazování. Takové rozhodnutí by nemělo být diskriminační, mělo by být založené na transparentních a objektivních důvodech a nemělo by vytvářet nepřiměřené překážky na trhu.

(18)

Je-li třeba vyhovět minimálním požadavkům, měl by postup pro udělení práva poskytovat přístavní služby být transparentní, objektivní, nediskriminační a přiměřený a měl by poskytovatelům přístavních služeb umožnit, aby zahájili poskytování těchto služeb včas.

(19)

Vzhledem k tomu, že přístavy tvoří omezené zeměpisné oblasti, mohl by počet poskytovatelů přístavních služeb podléhat v určitých případech omezením souvisejícím s nedostatečným rozsahem pozemku nebo nábřeží, povahou přístavní infrastruktury či povahou přístavní dopravy nebo potřebou zajistit bezpečné, chráněné nebo ekologicky udržitelné přístavní činnosti.

(20)

Jakékoli omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb by mělo být jasně a objektivně odůvodněno a nemělo by vytvářet nepřiměřené překážky na trhu.

(21)

Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán by měly zveřejnit svůj záměr provést výběrové řízení pro poskytování určité přístavní služby, a to i na internetu a případně i v Úředním věstníku Evropské unie. Toto sdělení by mělo obsahovat informace o výběrovém řízení, o lhůtě pro předkládání nabídek, o relevantních kritériích pro udělení zakázky a o způsobu, jakým lze získat přístup k relevantním dokumentům nezbytným pro přípravu žádosti.

(22)

S cílem zajistit transparentnost a rovné zacházení by změny ustanovení zakázky během jejího trvání měly být považovány za zadání nové zakázky, pokud podstatně mění povahu zakázky ve srovnání s původní zakázkou, a demonstrují tedy záměr stran nově sjednat základní podmínky takové zakázky.

(23)

Toto nařízení by se nemělo dotýkat práva členských států ukládat závazky veřejné služby související s přístavními službami.

(24)

Unie má širokou škálu námořních přístavů s různými modely organizace přístavních služeb. Zavedení jednotného modelu by proto nebylo vhodné. Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán by měly mít možnost omezit počet poskytovatelů určité přístavní služby, pokud pro to je jeden či více důvodů.

(25)

Článek 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (5) stanoví, že zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon určité činnosti, se uvedenou směrnicí neřídí, pokud členský stát nebo zadavatelé mohou prokázat, že v členském státě, ve kterém je činnost vykonávána, je tato činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. Ke stanovení, zda tomu tak je, by měl být použit postup uvedený v článku 35 směrnice 2014/25/EU. Pokud je tedy tímto postupem stanoveno, že je určité přístavní odvětví nebo pododvětví spolu se svými přístavními službami takové hospodářské soutěži přímo vystaveno, je vhodné, aby se na ně nevztahovala pravidla upravující omezení přístupu na trh podle tohoto nařízení.

(26)

Až na případy, kdy platí výjimka z konkurenčního prostředí trhu, by měl být jakýkoli záměr omezit počet poskytovatelů přístavních služeb předem zveřejněn řídícím orgánem přístavu nebo příslušným orgánem a měl by být plně odůvodněný, aby měly zúčastněné strany příležitost se k němu vyjádřit.

(27)

Pokud řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán poskytují přístavní služby samy nebo prostřednictvím právně samostatného subjektu, který přímo či nepřímo ovládají, měla by být přijata opatření s cílem zabránit střetům zájmů a zajistit spravedlivý a transparentní přístup na trh přístavních služeb, je-li počet poskytovatelů přístavních služeb omezen. Tato opatření by mohla mimo jiné mít formu pověření příslušného vnitrostátního orgánu, který je nezávislý na řídícím orgánu přístavu ani na příslušném orgánu, aby přijal rozhodnutí o omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb.

(28)

Možnost ukládat minimální požadavky a omezit počet poskytovatelů přístavních služeb, kterou členské státy i nadále mají, by jim neměla bránit v zajišťování neomezené svobody poskytování služeb ve svých přístavech.

(29)

Postup pro výběr poskytovatelů přístavních služeb a jeho výsledek by měly být zveřejněny a měly by být nediskriminační, transparentní a otevřené všem zainteresovaným stranám.

(30)

Jediným důvodem k uplatnění závazků veřejné služby vedoucímu k omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb by měl být veřejný zájem za účelem zajištění přístupnosti přístavní služby pro všechny uživatele, celoroční dostupnosti přístavní služby, cenové dostupnosti přístavní služby pro určitou kategorii uživatelů, bezpečnosti, ochrany či ekologické udržitelnosti přístavních operací a územní soudržnosti.

(31)

Závazky veřejné služby vymezují a ukládají vnitrostátní orgány, avšak obecná povinnost stanovená unijním nebo vnitrostátním právem, že přístav musí bez diskriminace a kladení překážek přijmout veškerá plavidla fyzicky schopná vplutí a vyvázání, by pro účely tohoto nařízení neměla být považována za závazek veřejné služby.

(32)

Toto nařízení by nemělo vylučovat, aby příslušné orgány poskytly za jednání směřující k plnění závazků veřejné služby vyrovnávací platbu, pokud je tato platba v souladu s platnými pravidly pro poskytování státní podpory. Pokud lze závazky veřejné služby považovat za služby obecného hospodářského zájmu, je nezbytné zajistit soulad s rozhodnutím Komise 2012/21/EU (6) a s nařízením Komise (EU) č. 360/2012 (7), jakož i dodržování sdělení Komise ze dne 11. ledna 2012 nazvaného „Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby“.

(33)

Pokud existuje více poskytovatelů přístavních služeb, neměly by řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán činit mezi těmito poskytovateli žádné rozdíly, a zejména by neměly zvýhodňovat žádný podnik nebo subjekt, ve kterém mají podíl.

(34)

Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán by měly mít možnost rozhodnout, zda budou poskytovat přístavní služby samy, nebo zda tím pověří přímo interního provozovatele. Je-li počet poskytovatelů přístavních služeb omezen, mělo by být poskytování přístavních služeb interními provozovateli omezeno pouze na přístav nebo na přístavy, pro něž byli určeni, ledaže platí výjimka z konkurenčního prostředí trhu.

(35)

Členské státy by si měly zachovat pravomoc zajistit přiměřenou úroveň sociální ochrany pro zaměstnance podniků poskytujících přístavní služby. Toto nařízení by se nemělo dotýkat uplatňování sociálních a pracovněprávních předpisů členských států. Je žádoucí vyjasnit, že v případech, kdy se nepoužije směrnice Rady 2001/23/ES (8) a kdy uzavření smlouvy o poskytování přístavních služeb představuje změnu poskytovatele přístavních služeb, by řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán měly mít nicméně možnost požadovat, aby byly práva a povinnosti končícího poskytovatele přístavních služeb vyplývající z pracovní smlouvy nebo z pracovního vztahu existujících ke dni takové změny převedeny na nově jmenovaného poskytovatele přístavních služeb.

(36)

Kdykoli opatření stanovená tímto nařízením zahrnují zpracování osobních údajů, mělo by být toto zpracování prováděno v souladu s platným právem Unie, a zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (9).

(37)

V komplexním a konkurenčním odvětví, jako jsou přístavní služby, má pro zajištění kvality služeb a pro ochranu zdraví a bezpečnost přístavních zaměstnanců zásadní význam počáteční a pravidelná odborná příprava zaměstnanců přístavů. Členské státy by proto měly zajistit, aby poskytovatelé přístavních služeb poskytovali svým zaměstnancům náležitou odbornou přípravu.

(38)

V mnohých přístavech je přístup na trh pro poskytovatele služeb nákladových operací a služeb osobní dopravy poskytován prostřednictvím veřejných zakázek. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že při uzavírání těchto veřejných zakázek jsou příslušné orgány vázány zásadami transparentnosti a nediskriminace. Z tohoto důvodu, ačkoli by se kapitola II tohoto nařízení neměla vztahovat na poskytování služeb nákladových operací a služeb osobní dopravy, by členské státy měly mít možnost se rozhodnout, zda budou na tyto dvě služby uplatňovat pravidla kapitoly II, nebo zda pro ně zachovají své stávající vnitrostátní právní předpisy o přístupu na trh, při dodržení hlavních zásad stanovených v judikatuře Soudního dvora.

(39)

Podle usnesení A.960 Mezinárodní námořní organizace je nutné, aby v každé oblasti lodivodských služeb měl lodivod vysoce specializované zkušenosti a znal místní podmínky. Lodivodské služby jsou navíc obecně povinné a často jsou organizovány nebo poskytovány samotnými členskými státy. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES (10) dále svěřuje lodivodům úlohu, aby příslušným orgánům podávali zprávy o zjevných nesrovnalostech, které by mohly ohrozit bezpečnou plavbu plavidel nebo které by mohly představovat hrozbu pro mořské prostředí nebo je mohly poškodit. Pokud to dovolují podmínky bezpečnosti, je také důležité, aby všechny členské státy podporovaly používání osvědčení o výjimce z povinných lodivodských služeb nebo rovnocenných mechanismů, s cílem zlepšit efektivní fungování přístavů, a zejména podpořit pobřežní plavbu. S cílem předejít případným střetům zájmů mezi takovými funkcemi veřejného zájmu a komerčními záměry by se kapitola II tohoto nařízení neměla vztahovat na lodivodské služby. Členské státy by však měly mít možnost se rozhodnout, že kapitolu II na lodivodské služby použijí. Pokud se ji rozhodnou uplatňovat, měly by o tom informovat Komisi, aby se zajistilo šíření relevantních informací.

(40)

Aniž jsou dotčena pravidla Unie pro hospodářskou soutěž, nemělo by toto nařízení zasahovat do případného práva členských států regulovat poplatky s cílem zabránit nepřiměřeně vysokým poplatkům za přístavní služby v případech, kdy je situace na trhu s přístavními službami taková, že nelze dosáhnout skutečné hospodářské soutěže.

(41)

Finanční vztahy mezi námořními přístavy, které jsou příjemci veřejných finančních prostředků, a poskytovateli přístavních služeb na jedné straně a veřejnými orgány na straně druhé by měly být zprůhledněny, aby se zajistily rovné podmínky a zamezilo se narušení trhu. V tomto ohledu by toto nařízení mělo rozšířit zásady transparentnosti finančních vztahů stanovené ve směrnici Komise 2006/111/ES (11) na další kategorie příjemců, aniž by tím byla dotčena oblast působnosti uvedené směrnice.

(42)

S cílem předejít nekalé hospodářské soutěži mezi přístavy Unie je třeba do tohoto nařízení začlenit pravidla transparentnosti finančních vztahů, zejména s ohledem na skutečnost, že přístavy transevropské dopravní sítě jsou způsobilé žádat o financování Unie prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy, zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 (12).

(43)

S cílem zajistit rovné podmínky a transparentnost při přidělování a využívání veřejných finančních prostředků a zamezit narušení trhu je nezbytné řídícímu orgánu přístavu, který je příjemcem veřejných finančních prostředků, v případě, že plní rovněž funkci poskytovatele služeb, uložit povinnost vést účetnictví pro veřejně financované činnosti vykonávané v rámci jeho funkce řídícího orgánu přístavu odděleně od účetnictví pro činnosti vykonávané v podmínkách hospodářské soutěže. V každém případě by mělo být zajištěno dodržování pravidel pro poskytování státní podpory.

(44)

Jestliže přístav nebo jiný subjekt provádí v přístavním areálu bagrování pod vodou, mělo by být účetnictví týkající se tohoto bagrování v zájmu zajištění transparentnosti vedeno odděleně od účetnictví pro jiné činnosti.

(45)

Aniž je dotčeno právo Unie a výsady Komise, je důležité, aby Komise zavčas a na základě konzultace se všemi zainteresovanými stranami určila, které veřejné investice do přístavní infrastruktury spadají do oblasti působnosti nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (13) (obecné nařízení o blokových výjimkách) a která infrastruktura nespadá do oblasti působnosti pravidel státní podpory, a to se zřetelem ke skutečnosti, že některá infrastruktura je neekonomické povahy, například infrastruktura přístupová a obranná, je-li přístupná všem potenciálním uživatelům za rovných a nediskriminačních podmínek.

(46)

Poplatky za přístavní služby účtované poskytovateli přístavních služeb v rámci závazku veřejné služby a poplatky za lodivodské služby, které nejsou vystaveny skutečné hospodářské soutěži, by mohly v případech, kdy existuje monopolní síla, s sebou nést vyšší riziko zneužívání cen. U těchto služeb by měla být zavedena úprava, která by zajistila, aby poplatky byly stanovovány transparentním, objektivním a nediskriminačním způsobem a byly přiměřené nákladům na poskytnutou službu.

(47)

Mají-li být poplatky za přístavní infrastrukturu každého jednotlivého přístavu efektivní, měly by být stanoveny transparentním způsobem v souladu s obchodní strategií a investičními plány dotčeného přístavu, a pokud je to relevantní, s obecnými požadavky stanovenými v rámci obecné přístavní politiky dotčeného členského státu.

(48)

Toto nařízení by se nemělo dotýkat případných práv přístavů a jejich zákazníků dohodnout se na obchodně důvěrných slevách. Záměrem tohoto nařízení není požadovat zpřístupnění informací o těchto slevách veřejnosti nebo třetím stranám. Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán by však měly zveřejnit alespoň standardní poplatky před případnou cenovou diferenciací.

(49)

Za účelem podpory pobřežní plavby a jako pobídka pro přilákání plavidel s lepšími než průměrnými environmentálními vlastnostmi, energetickou účinností či uhlíkovou účinností dopravního provozu, zejména činností v námořní dopravě na moři i na pevnině, by mělo být povoleno odstupňování výše poplatků za přístavní infrastrukturu. To by mělo napomoci k dosažení cílů politik v oblasti životního prostředí a změny klimatu a k zajištění udržitelného rozvoje přístavů a jejich okolí, zejména tím, že se přispěje ke snížení environmentální stopy plavidel zastavujících a setrvávajících v přístavech.

(50)

V závislosti na hospodářské strategii přístavu, politice územního plánování přístavu nebo obchodních postupech přístavu a, pokud je to relevantní, obecné přístavní politice daného členského státu může odstupňování výše poplatků za přístavní infrastrukturu vést k tomu, že pro některé kategorie uživatelů budou stanoveny nulové sazby. Tyto kategorie uživatelů mohou mimo jiné zahrnovat nemocniční plavidla, plavidla na vědeckých, kulturních nebo humanitárních misích, remorkéry a plovoucí servisní zařízení přístavu.

(51)

Komise by ve spolupráci s členskými státy měla vypracovat pokyny pro společná kritéria pro zařazení plavidel pro účely dobrovolných ekologických poplatků, a to s ohledem na mezinárodně dohodnuté normy.

(52)

Je nutné zajistit, aby uživatelé přístavů a další zúčastněné strany byli konzultováni k zásadním otázkám souvisejícím se zdravým rozvojem přístavu, jeho politikou účtování poplatků, jeho výkonností a jeho schopností přilákat a podnítit hospodářské aktivity. Tyto zásadní otázky zahrnují koordinaci přístavních služeb v přístavním areálu, efektivitu spojení s vnitrozemím a efektivitu administrativních postupů v přístavech, jakož i otázky ochrany životního prostředí. Těmito konzultacemi by neměla být dotčena jakákoliv jiná zvláštní pravomoc týkající se uvedených otázek ani možnost, aby členské státy tyto konzultace vedly rovněž na celostátní úrovni. Řídící orgán přístavu by měl uživatele přístavu a další příslušné zúčastněné strany konzultovat zejména k plánům rozvoje přístavu.

(53)

K zajištění náležitého a účinného uplatňování tohoto nařízení by měly členské státy zajistit zavedení účinného postupu vyřizování stížností.

(54)

Orgány členských států by měly spolupracovat při vyřizování stížností u sporů zahrnujících strany usazené v různých členských státech a měly by si vyměňovat obecné informace o vyřizování stížností s cílem usnadnit jednotné uplatňování tohoto nařízení.

(55)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zajištění rámce pro poskytování přístavních služeb a vhodného rámce k přilákání nezbytných investic do všech námořních přístavů transevropské dopravní sítě, nemůže být z důvodu evropského rozměru nebo mezinárodní a přeshraniční povahy přístavů a související námořní činnosti dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich může být, s ohledem na potřebu docílit rovných podmínek v Evropě, lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(56)

Výbor EU pro odvětvový sociální dialog v odvětví přístavů poskytuje sociálním partnerům rámec pro stanovení společného přístupu k sociálním výzvám souvisejícím s přístavními pracovními vztahy, včetně pracovních podmínek, zdravotních a bezpečnostních otázek, požadavků na odbornou přípravu a kvalifikaci. Tento rámec by měl být rozvíjen zejména s ohledem na vývoj trhu a technologický vývoj a měl by posilovat atraktivitu tohoto odvětví pro mladé zaměstnance a pro zaměstnankyně, s přihlédnutím k tomu, že je třeba zachovat konkurenceschopnost evropských námořních přístavů a podporovat dobré pracovní podmínky. Při plném respektování samostatnosti sociálních partnerů se Výbor EU pro odvětvový sociální dialog v odvětví přístavů vyzývá, aby vypracoval pokyny ke stanovení požadavků na odbornou přípravu s cílem předcházet nehodám na pracovišti a zajistit osobám pracujícím v přístavech nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví, se zohledněním technického pokroku a pokroku v oblasti dopravní logistiky. Sociální partneři by rovněž měli prozkoumat různé modely organizace práce v námořních přístavech, které zajistí kvalitní pracovní místa a bezpečné pracovní podmínky a které řeší výkyvy v poptávce po přístavní práci. Je důležité, aby Komise činnost Výboru EU pro odvětvový sociální dialog v odvětví přístavů podporovala a usnadňovala.

(57)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, ROZSAH A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví:

a)

rámec pro poskytování přístavních služeb;

b)

společná pravidla pro finanční transparentnost a pro poplatky za přístavní služby a přístavní infrastrukturu.

2.   Toto nařízení se vztahuje na poskytování následujících kategorií přístavních služeb (dále jen „přístavní služby“) buď v přístavním areálu, nebo na přístupových vodních cestách do přístavu:

a)

doplňování paliva;

b)

nákladové operace;

c)

vyvazování;

d)

služby osobní dopravy;

e)

sběr lodního odpadu a zbytků lodního nákladu;

f)

lodivodské služby a

g)

služby vlečných lodí.

3.   Ustanovení čl. 11 odst. 2 se použije rovněž na bagrování pod vodou.

4.   Toto nařízení se vztahuje na všechny námořní přístavy transevropské dopravní sítě uvedené na seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 1315/2013.

5.   Členské státy se mohou rozhodnout, že toto nařízení nepoužijí na námořní přístavy globální sítě v nejvzdálenějších regionech uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud se členské státy rozhodnou, že toto nařízení na tyto námořní přístavy nepoužijí, vyrozumí o tomto rozhodnutí Komisi.

6.   Členské státy mohou toto nařízení použít také na jiné námořní přístavy. Pokud se členské státy rozhodnou, že toto nařízení na jiné námořní přístavy použijí, vyrozumí o tomto svém rozhodnutí Komisi.

7.   Tímto nařízením nejsou dotčeny směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU (14) a 2014/24/EU (15) a směrnice 2014/25/EU.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„doplňováním paliva“ poskytování pevného, kapalného nebo plynného paliva nebo jiného zdroje energie používaného k pohonu plavidla a rovněž k obecnému i konkrétnímu zajištění energie na palubě plavidla v době, kdy je vyvázáno u nábřeží;

2)

„nákladovými operacemi“ organizace nákladu a manipulace s ním mezi plavidlem, na kterém je náklad naložen, a pevninou, ať už se jedná o dovoz, vývoz nebo tranzit nákladu, včetně zpracování, uvazování, odvazování, složení, přepravy a dočasného skladování nákladu na příslušném terminálu pro nákladové operace v přímé souvislosti s přepravou nákladu, ale, neurčí-li členský stát jinak, s vyloučením skladování, rozbalování, přebalování nebo jiných služeb s přidanou hodnotou souvisejících s tímto nákladem;

3)

„příslušným orgánem“ jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který je podle vnitrostátního práva nebo nástrojů oprávněn jako zástupce místní, regionální nebo celostátní úrovně provádět ve spolupráci s řídícím orgánem přístavu nebo namísto tohoto orgánu činnosti související s organizací a správou přístavních činností;

4)

„bagrováním pod vodou“ odstraňování písku, sedimentu nebo jiných látek ze dna přístupové vodní cesty do přístavu nebo v přístavním areálu, které spadají do pravomoci řídícího orgánu přístavu, včetně likvidace odstraněného materiálu, s cílem uvolnit plavidlům přístup do přístavu; zahrnuje jak počáteční odstranění (hlavní bagrování), tak údržbové bagrování prováděné za účelem zachování přístupnosti vodní cesty, přičemž nejde o přístavní službu poskytovanou uživatelům;

5)

„řídícím orgánem přístavu“ jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, jemuž vnitrostátní právo nebo nástroj svěřuje úkol či pravomoc vykonávat na místní úrovni, ať již v souvislosti s jinými činnostmi nebo bez této souvislosti, správu a řízení přístavní infrastruktury a jeden nebo více následujících úkolů v daném přístavu: koordinaci přístavní dopravy, řízení přístavní dopravy, koordinaci činností provozovatelů působících v dotčeném přístavu nebo kontrolu činností provozovatelů působících v dotčeném přístavu;

6)

„vyvazováním“ služby spojené s uvazováním a odvazováním plavidla, včetně přesunu podél přístaviště, které jsou nutné k bezpečnému provozu plavidla v přístavu nebo na přístupové vodní cestě do přístavu;

7)

„službami osobní dopravy“ organizace a odbavení cestujících, jejich zavazadel a jejich vozidel mezi plavidlem, na kterém cestují, a pevninou, včetně zpracování osobních údajů a přepravy cestujících uvnitř příslušného terminálu pro osobní dopravu;

8)

„lodivodskými službami“ služba vedení plavidla vykonávaná lodivodem nebo lodivodskou stanicí, která má umožnit bezpečný vjezd plavidla přístupovou vodní cestou do přístavu nebo výjezd plavidla z něj nebo bezpečnou plavbu uvnitř přístavu;

9)

„poplatkem za přístavní infrastrukturu“ poplatek vybíraný přímo nebo nepřímo ve prospěch řídícího orgánu přístavu nebo příslušného orgánu za používání infrastruktury, zařízení a služeb, včetně přístupových vodních cest do dotčeného přístavu, a za přístup k odbavení cestujících a nákladu, s výjimkou nájemného za pozemky a poplatků s rovnocenným účinkem;

10)

„sběrem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu“ příjem lodního odpadu nebo zbytků lodního nákladu do jakéhokoli pevného, plovoucího nebo pohyblivého zařízení, které je toho schopné, v souladu s vymezením ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES (16);

11)

„poplatkem za přístavní služby“ poplatek vybíraný ve prospěch poskytovatele přístavních služeb a hrazený uživateli příslušné služby;

12)

„smlouvou o poskytování přístavních služeb“ formální a právně závazná dohoda nebo akt s rovnocenným právním účinkem mezi poskytovatelem přístavních služeb a řídícím orgánem přístavu nebo příslušným orgánem, jejímž předmětem je poskytování jedné nebo více přístavních služeb, aniž je dotčen způsob určování poskytovatelů přístavních služeb;

13)

„poskytovatelem přístavních služeb“ fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje nebo si přeje poskytovat za úplatu jednu nebo více kategorií přístavních služeb;

14)

„závazkem veřejné služby“ požadavek vymezený nebo určený s cílem zajistit poskytování těch přístavních služeb nebo činností v obecném zájmu, jejichž poskytování by provozovatel, pokud by zohledňoval pouze vlastní obchodní zájmy, nepřevzal vůbec nebo by je nepřevzal v témže rozsahu nebo za stejných podmínek;

15)

„pobřežní plavbou“ přeprava nákladu a cestujících po moři mezi přístavy, jež se geograficky nacházejí v Evropě, nebo mezi těmito přístavy a přístavy v neevropských zemích, jejichž pobřeží se nachází v uzavřených mořích sousedících s Evropou;

16)

„námořním přístavem“ areál vodní plochy a pobřežního pozemku, který tvoří taková infrastruktura a zařízení, jež mají umožnit především příjem plavidel, jejich nakládku a vykládku, skladování zboží, převzetí a dodávku tohoto zboží a nalodění a vylodění cestujících, posádky a dalších osob, a jakákoli další infrastruktura nezbytná pro provozovatele dopravy v přístavním areálu;

17)

„službami vlečných lodí“ pomoc poskytnutá plavidlu remorkérem s cílem umožnit bezpečný vjezd do přístavu nebo výjezd z něj nebo bezpečnou plavbu uvnitř přístavu tím, že se plavidlu poskytne pomoc při manévrování;

18)

„přístupovou vodní cestou“ přístup do přístavu z otevřeného moře, jako jsou přístavní přístupy, plavební dráhy, řeky, mořské kanály a fjordy, pokud tato vodní cesta spadá do pravomoci řídícího orgánu přístavu.

KAPITOLA II

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTAVNÍCH SLUŽEB

Článek 3

Organizace přístavních služeb

1.   Na přístup na trh s přístavními službami v námořních přístavech se v souladu s tímto nařízením mohou vztahovat tyto podmínky:

a)

minimální požadavky na poskytování přístavních služeb;

b)

omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb;

c)

závazky veřejné služby;

d)

omezení týkající se interních provozovatelů.

2.   Členské státy se mohou prostřednictvím vnitrostátního právního předpisu rozhodnout, že u jedné nebo více kategorií přístavních služeb neuloží žádné z podmínek uvedených v odstavci 1.

3.   Podmínky pro přístup k přístavním zařízením, objektům a vybavením musí být spravedlivé, přiměřené a nediskriminační.

Článek 4

Minimální požadavky na poskytování přístavních služeb

1.   Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán mohou požadovat, aby poskytovatelé přístavních služeb včetně subdodavatelů splňovali minimální požadavky na poskytování příslušné přístavní služby.

2.   Minimální požadavky stanovené v odstavci 1 se mohou vztahovat pouze k:

a)

odborné kvalifikaci poskytovatele přístavních služeb, jeho zaměstnanců nebo fyzických osob, které skutečně a soustavně řídí činnosti poskytovatele přístavních služeb;

b)

finanční kapacitě poskytovatele přístavních služeb;

c)

zařízení potřebnému k poskytování příslušné přístavní služby za běžných a bezpečných podmínek a schopnosti udržovat toto zařízení na požadované úrovni;

d)

dostupnosti příslušné přístavní služby všem uživatelům na všech vyvazovacích pozicích a bez přerušení, celodenně a celoročně;

e)

dodržování požadavků na námořní bezpečnost nebo bezpečnost a ochranu přístavu nebo přístupu do přístavu, jeho objektů, zařízení, pracovníků a jiných osob;

f)

dodržování místních, celostátních, unijních a mezinárodních požadavků na ochranu životního prostředí;

g)

plnění povinností v oblasti sociálního a pracovního práva, které platí v členském státě daného přístavu, včetně podmínek platných kolektivních smluv, požadavků týkajících se obsazení posádkou a požadavků týkajících se pracovní doby a doby odpočinku námořníků, jakož i platných pravidel pro pracovněprávní inspekce;

h)

dobré pověsti poskytovatele přístavních služeb, zjištěné v souladu s platným vnitrostátním právem v oblasti dobré pověsti, s ohledem na veškeré opodstatněné důvody vedoucí k pochybnostem o spolehlivosti poskytovatele přístavních služeb.

3.   Aniž je dotčen odstavec 4, pokud některý členský stát k zajištění plného dodržování odst. 2 písm. g) považuje za nezbytné uložit plavidlům převážně využívaným pro služby vlečných lodí nebo vyvazování v přístavech nacházejících se na jeho území požadavek vlajky, informuje Komisi o svém rozhodnutí před zveřejněním oznámení o zahájení řízení o smlouvě, nebo pokud takové oznámení neexistuje, před uložením požadavku vlajky.

4.   Minimální požadavky musí být:

a)

transparentní, objektivní, nediskriminační, přiměřené a relevantní pro danou kategorii a povahu dotčené přístavní služby;

b)

plněny po celou dobu, na niž je uděleno právo poskytovat přístavní služby.

5.   Pokud minimální požadavky zahrnují konkrétní znalosti místních podmínek, zajistí řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán, aby existoval náležitý přístup k informacím za transparentních a nediskriminačních podmínek.

6.   V případech stanovených v odstavci 1 zveřejní řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán minimální požadavky stanovené v odstavci 2 a postup pro udělení práva poskytovat přístavní služby v souladu s těmito požadavky do 24. března 2019 nebo v případě minimálních požadavků, které mají vstoupit v platnost po tomto dni, přinejmenším tři měsíce před dnem, kdy tyto požadavky mají vstoupit v platnost. Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán o případné změně kritérií nebo postupu informují předem poskytovatele přístavních služeb.

7.   Použitím tohoto článku není dotčen článek 7.

Článek 5

Postup k zajištění souladu s minimálními požadavky

1.   Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán jednají s poskytovateli přístavních služeb transparentním, objektivním, nediskriminačním a přiměřeným způsobem.

2.   Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán přiznají nebo odepřou právo poskytovat přístavní služby na základě minimálních požadavků stanovených podle článku 4 v přiměřené době, která v žádném případě nepřekročí čtyři měsíce od obdržení žádosti o přiznání tohoto práva a nezbytných dokumentů.

3.   Jakékoli odepření výše uvedeného práva řídícím orgánem přístavu nebo příslušným orgánem musí být řádně odůvodněno na základě minimálních požadavků uvedených v čl. 4 odst. 2.

4.   Jakékoli omezení nebo ukončení práva poskytovat přístavní služby přijaté řídícím orgánem přístavu nebo příslušným orgánem musí být řádně odůvodněno a musí být v souladu s odstavcem 1.

Článek 6

Omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb

1.   Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán mohou počet poskytovatelů přístavních služeb omezit pro danou přístavní službu z jednoho nebo více těchto důvodů:

a)

nedostatečný rozsah nebo vyhrazené využívání pozemku nebo nábřeží, pokud je toto omezení v souladu s rozhodnutími nebo plány, které schválily řídící orgán přístavu a případně jiné veřejné orgány příslušné v souladu s vnitrostátním právem;

b)

neexistence tohoto omezení brání plnění závazků veřejné služby podle článku 7, včetně případů, kdy taková neexistence vede k nadměrně vysokým nákladům na plnění takových povinnosti pro řídící orgán přístavu, příslušný orgán nebo uživatele přístavu;

c)

neexistence tohoto omezení brání splnění potřeby zajistit bezpečné, chráněné nebo z hlediska životního prostředí udržitelné přístavní činnosti;

d)

povaha přístavní infrastruktury nebo povaha přístavní dopravy neumožňují činnost více poskytovatelů přístavních služeb v daném přístavu;

e)

podle článku 35 směrnice 2014/25/EU bylo zjištěno, že přístavní odvětví nebo pododvětví vykonávají spolu s jeho přístavními službami v rámci určitého členského státu určitou činnost přímo vystavenou hospodářské soutěži v souladu s článkem 34 uvedené směrnice. V takových případech se odstavce 2 a 3 tohoto článku nepoužijí.

2.   S cílem dát zúčastněným stranám příležitost předložit v přiměřené době připomínky zveřejní řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán veškeré návrhy na omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb v souladu s odstavcem 1 včetně zdůvodnění nejméně tři měsíce před přijetím rozhodnutí omezit počet poskytovatelů přístavních služeb.

3.   Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán přijaté rozhodnutí omezit počet poskytovatelů přístavních služeb zveřejní.

4.   Rozhodnou-li řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán o omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb, jednají na základě výběrového řízení, které je otevřené všem zúčastněným stranám, nediskriminační a transparentní. Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán zveřejní informace o poskytovaných přístavních službách a výběrovém řízení a zajistí, aby veškeré podstatné informace nutné pro přípravu jejich žádostí byly skutečně dostupné všem zúčastněným stranám. Zúčastněným stranám musí být poskytnut dostatek času, aby mohly provést smysluplné posouzení a připravit své žádosti. Za běžných podmínek činí tato doba nejméně 30 dnů.

5.   Odstavec 4 se nepoužije v případech uvedených v odst. 1 písm. e) a odstavci 7 tohoto článku a v článku 8.

6.   Jestliže řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán poskytují přístavní služby samy nebo prostřednictvím právně samostatného subjektu, jejž přímo nebo nepřímo ovládají, přijmou dotčené členské státy opatření nezbytná k tomu, aby zabránily střetům zájmů. Nejsou-li taková opatření přijata, musí být vybráni nejméně dva poskytovatelé, pokud jeden nebo více z důvodů uvedených v odstavci 1 neospravedlňují omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb na jediného.

7.   Členské státy mohou rozhodnout, že jejich přístavy globální sítě, jež nesplňují kritéria uvedená v čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1315/2013, mohou omezit počet poskytovatelů služeb pro danou přístavní službu. Členské státy o tomto rozhodnutí uvědomí Komisi.

Článek 7

Závazky veřejné služby

1.   Členské státy se mohou rozhodnout, že uloží poskytovatelům přístavních služeb závazky veřejné služby týkající se přístavních služeb, a mohou svěřit právo ukládat takové závazky řídícímu orgánu přístavu nebo příslušnému orgánu s cílem zajistit alespoň jednu z těchto skutečností:

a)

dostupnost přístavní služby všem uživatelům přístavu na všech vyvazovacích pozicích a bez přerušení, celodenně a celoročně;

b)

dostupnost služby pro všechny uživatele za stejných podmínek;

c)

cenovou dostupnost služby pro určité kategorie uživatelů;

d)

bezpečnou, chráněnou nebo z hlediska životního prostředí udržitelnou přístavní činnost;

e)

zajištění náležitých dopravních služeb pro veřejnost a

f)

zajištění územní soudržnosti.

2.   Závazky veřejné služby podle odstavce 1 musí být jasně vymezené, transparentní, nediskriminační a ověřitelné a musí zaručit rovnost přístupu všem poskytovatelům přístavních služeb usazeným v Unii.

3.   Pokud se členský stát rozhodne pro určitou službu uložit závazky veřejné služby ve všech svých námořních přístavech, na které se vztahuje toto nařízení, oznámí tyto závazky Komisi.

4.   V případě narušení přístavních služeb, v souvislosti s nimiž jsou uloženy závazky veřejné služby, nebo nastane-li bezprostřední riziko takové situace, mohou řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán přijmout nouzové opatření. Nouzové opatření může mít podobu přímého zadání, v jehož rámci je služba přidělena jinému poskytovateli na dobu až dvou let. Během této doby zahájí řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán nové řízení k výběru poskytovatele přístavních služeb nebo použijí článek 8. Kolektivní protestní akce zaměstnanců, které probíhají v souladu s vnitrostátním právem, se nepovažují za narušení přístavních služeb opravňující k přijetí nouzových opatření.

Článek 8

Interní provozovatel

1.   Aniž je dotčen čl. 6 odst. 6, mohou se řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán rozhodnout poskytovat přístavní službu buď samy, nebo prostřednictvím právně samostatného subjektu, který ovládají obdobným způsobem, jakým ovládají své vlastní útvary, za předpokladu, že se na všechny provozovatele poskytující dotčenou přístavní službu rovnocenně vztahuje článek 4. V takovém případě se poskytovatel přístavních služeb pro účely tohoto nařízení považuje za interního provozovatele.

2.   Ovládání právně samostatného subjektu řídícím orgánem přístavu nebo příslušným orgánem se považuje za obdobné ovládání vlastních útvarů pouze tehdy, pokud mají řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán rozhodující vliv na strategické cíle a významná rozhodnutí dotčeného právního subjektu.

3.   V případech stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až d) se interní provozovatel omezí na poskytování přidělené přístavní služby v přístavu nebo přístavech, pro které mu bylo poskytování přístavní služby zadáno.

Článek 9

Zajištění práv zaměstnanců

1.   Tímto nařízením není dotčeno uplatňování sociálních a pracovněprávních předpisů členských států.

2.   Aniž je dotčeno unijní a vnitrostátní právo, včetně platných kolektivních smluv mezi sociálními partnery, vyžadují řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán, aby určený poskytovatel přístavních služeb zajistil zaměstnancům pracovní podmínky v souladu s platnými povinnostmi v oblasti sociálního a pracovního práva a aby dodržoval sociální normy stanovené právem Unie, vnitrostátním právem nebo kolektivními smlouvami.

3.   V případě změny poskytovatele přístavních služeb, k níž má dojít vzhledem k udělení koncese nebo veřejné zakázky, mohou řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán požadovat, aby práva a povinnosti končícího poskytovatele přístavních služeb vyplývající z pracovní smlouvy nebo pracovního vztahu definované ve vnitrostátním právu a existující ke dni takové změny byly převedeny na nově jmenovaného poskytovatele přístavních služeb. V takovém případě se zaměstnancům, kteří byli zaměstnáni končícím provozovatelem, přiznají stejná práva, na něž by měli nárok, pokud by došlo k převodu podniku ve smyslu směrnice 2001/23/ES.

4.   V případě, že v souvislosti s poskytováním přístavních služeb dojde k přesunu zaměstnanců, uvedou se v zadávací dokumentaci a ve smlouvách o poskytování přístavních služeb dotčení zaměstnanci a transparentní informace o jejich smluvních právech a o podmínkách, za kterých se zaměstnanci považují za vykonávající přístavní služby.

Článek 10

Výjimky

1.   Tato kapitola a článek 21 se nevztahují na nákladové operace, služby osobní dopravy a lodivodské služby.

2.   Členské státy se mohou rozhodnout, že tuto kapitolu a článek 21 použijí na lodivodské služby. Členské státy o tomto rozhodnutí uvědomí Komisi.

KAPITOLA III

FINANČNÍ TRANSPARENTNOST A NEZÁVISLOST

Článek 11

Transparentnost finančních vztahů

1.   Finanční vztahy mezi veřejnými orgány a řídícím orgánem přístavu nebo jiným subjektem, který poskytuje přístavní služby jeho jménem a který je příjemcem veřejných finančních prostředků, musí být transparentním způsobem zachyceny v účetním systému, aby byly jasně zřetelné:

a)

veřejné finanční prostředky, které byly poskytnuty přímo veřejnými orgány řídícím orgánům dotčeného přístavu;

b)

veřejné finanční prostředky, které byly poskytnuty veřejnými orgány prostřednictvím veřejných podniků nebo veřejných finančních institucí, a

c)

účel, pro který byly tyto veřejné finanční prostředky přiděleny.

2.   Jestliže řídící orgán přístavu, který je příjemcem veřejných finančních prostředků, sám poskytuje přístavní služby nebo bagrování pod vodou nebo pokud takové služby poskytuje jiný subjekt jeho jménem, vedou tento řídící orgán přístavu nebo dotyčný subjekt účetnictví této veřejně financované přístavní služby nebo bagrování pod vodou odděleně od účetnictví svých jiných činností, a to tak, že:

a)

veškeré náklady a výnosy jsou správně přičteny nebo rozděleny na základě důsledně uplatňovaných a objektivně zdůvodnitelných zásad analytického účetnictví a

b)

jsou jasně stanoveny zásady nákladového účetnictví, podle nichž jsou vedeny oddělené účty.

3.   Veřejné finanční prostředky podle odstavce 1 zahrnují akciový kapitál a kvazikapitálové finanční prostředky, nevratné dotace, dotace vratné pouze za určitých okolností, půjčky, včetně přečerpání úvěrů a záloh na kapitálové příspěvky, záruky poskytnuté řídícímu orgánu přístavu veřejnými orgány a jakoukoli jinou formu veřejné finanční podpory.

4.   Řídící orgán přístavu nebo jiný subjekt, který poskytuje přístavní služby jeho jménem, uchovávají veškeré informace týkající se finančních vztahů podle odstavce 1 a 2 po dobu pěti let od konce účetního období, kterého se tyto informace týkají.

5.   Řídící orgán přístavu nebo jiný subjekt, který poskytuje přístavní služby jeho jménem, poskytnou v případě formální stížnosti a na vyžádání relevantnímu orgánu v daném členském státě informace uvedené v odstavcích 1 a 2 a veškeré další informace, které považují za nezbytné pro důkladné posouzení předložených údajů a posouzení souladu s tímto nařízením v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Relevantní orgán tyto informace poskytne na vyžádání Komisi. Tyto informace musí být předány do tří měsíců ode dne podání žádosti.

6.   Pokud řídící orgán přístavu nebo jiný subjekt, který poskytuje přístavní služby jeho jménem, v předchozích účetních letech nebyly příjemci veřejných finančních prostředků, ale začnou z nich čerpat, jsou povinny použít odstavce 1 a 2 počínaje účetním rokem následujícím po převedení veřejných finančních prostředků.

7.   Jsou-li veřejné finanční prostředky vyplaceny jako vyrovnávací platba za závazek veřejné služby, je třeba je vykázat odděleně v příslušných účtech a nelze je převést na jinou službu nebo obchodní činnost.

8.   Členské státy mohou rozhodnout, že se odstavec 2 tohoto článku nepoužije na jejich přístavy globální sítě, které nesplňují kritéria uvedená v čl. 20 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1315/2013, pokud by to vedlo k neúměrné administrativní zátěži, za předpokladu, že jakékoliv přijaté veřejné finanční prostředky a jejich využití pro poskytování přístavních služeb jsou v účetním systému i nadále zcela transparentní. Členské státy o tomto rozhodnutí uvědomí předem Komisi.

Článek 12

Poplatky za přístavní služby

1.   Poplatky za služby poskytované interním provozovatelem v rámci závazku veřejné služby, poplatky za lodivodské služby, které nejsou vystaveny skutečné hospodářské soutěži, a poplatky účtované poskytovateli přístavních služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) se stanovují transparentním, objektivním a nediskriminačním způsobem a musí být přiměřené nákladům na poskytnutou službu.

2.   Úhrada poplatků za přístavní služby může být začleněna do jiných úhrad, jako je úhrada poplatků za přístavní infrastrukturu. V takovém případě poskytovatel přístavních služeb a případně řídící orgán přístavu zajistí, aby výše poplatku za přístavní služby byla i nadále pro uživatele přístavní služby snadno zjistitelná.

3.   Poskytovatel přístavních služeb v případě formální stížnosti zpřístupní relevantnímu orgánu v daném členském státě na vyžádání veškeré relevantní informace o prvcích, které slouží jako základ pro stanovení struktury a výše poplatků za přístavní služby, na něž se vztahuje odstavec 1.

Článek 13

Poplatky za přístavní infrastrukturu

1.   Členské státy zajistí, aby byl účtován poplatek za přístavní infrastrukturu. To nebrání poskytovatelům přístavních služeb, kteří využívají přístavní infrastrukturu, v účtování poplatků za přístavní služby.

2.   Úhrada poplatků za přístavní infrastrukturu může být začleněna do jiných úhrad, jako je úhrada poplatků za přístavní služby. V takovém případě řídící orgán přístavu zajistí, aby výše poplatku za přístavní infrastrukturu byla i nadále pro uživatele přístavní infrastruktury snadno zjistitelná.

3.   Za účelem přispění k efektivnímu systému účtování poplatků za infrastrukturu se struktura a výše poplatků za přístavní infrastrukturu stanoví podle vlastní obchodní strategie a investičních plánů přístavu a musí splňovat pravidla hospodářské soutěže. Takové poplatky musí rovněž, pokud je to relevantní, splňovat obecné požadavky stanovené v rámci obecné přístavní politiky daného členského státu.

4.   Aniž je dotčen odstavec 3, mohou být poplatky za infrastrukturu přístavů odstupňovány v závislosti na vlastní hospodářské strategii a politice územního plánování přístavu, mimo jiné se zřetelem k některým kategoriím uživatelů přístavu nebo k cíli podpořit efektivnější využívání přístavní infrastruktury, pobřežní plavbu nebo vynikající environmentální vlastnosti či vysokou energetickou nebo uhlíkovou účinnost dopravních služeb. Kritéria pro toto odstupňování musí být transparentní, objektivní a nediskriminační a musí být v souladu s právem v oblasti hospodářské soutěže, včetně pravidel týkajících se státní podpory. Poplatky za infrastrukturu přístavů mohou zohlednit externí náklady a mohou se lišit podle obchodních praktik.

5.   Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán zajistí, aby uživatelé přístavu a zástupci nebo sdružení uživatelů přístavu byli o povaze a výši poplatků za přístavní infrastrukturu informováni. Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán zajistí, aby uživatelé přístavní infrastruktury byli informováni o veškerých změnách v povaze nebo výši poplatků za přístavní infrastrukturu nejméně dva měsíce přede dnem, od kterého jsou tyto změny účinné. Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán nemusí zveřejňovat odstupňování poplatků, které jsou výsledkem individuálních jednání.

6.   Řídící orgán přístavu v případě podání formální stížnosti a na vyžádání zpřístupní relevantnímu orgánu dotčeného členského státu informace uvedené v odstavcích 4 a 5 a všechny relevantní informace o aspektech, ze kterých se vychází při stanovení struktury a úrovně poplatků za přístavní infrastrukturu. Uvedený relevantní orgán tyto informace na vyžádání zpřístupní Komisi.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Odborná příprava zaměstnanců

Poskytovatelé přístavních služeb zajistí, aby zaměstnanci obdrželi nezbytnou odbornou přípravu za účelem získání znalostí, které jsou pro jejich práci podstatné, se zvláštním důrazem na zdravotní a bezpečnostní aspekty, a zajistí, aby požadavky na odbornou přípravu byly pravidelně aktualizovány s cílem sledovat technologické inovace.

Článek 15

Konzultace uživatelů přístavu a dalších zúčastněných stran

1.   Řídící orgán přístavu v souladu s příslušným vnitrostátním právem konzultuje uživatele přístavu o své politice poplatků, včetně případů uvedených v článku 8. Takové konzultace zahrnou jakékoli podstatné změny poplatků za přístavní infrastrukturu a za přístavní služby v případě interních provozovatelů poskytujících přístavní služby v rámci závazku veřejné služby.

2.   Řídící orgán přístavu v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy konzultuje uživatele přístavu a další příslušné zúčastněné strany o zásadních věcech v jeho pravomoci v těchto oblastech:

a)

koordinace přístavních služeb v rámci přístavního areálu;

b)

opatření ke zlepšení spojení s vnitrozemím, včetně opatření k rozvoji a zlepšení efektivnosti železniční a vnitrozemské vodní dopravy;

c)

efektivita správních postupů v přístavu a opatření k jejich zjednodušení;

d)

záležitosti týkající se životního prostředí;

e)

územní plánování a

f)

opatření k zajištění bezpečnosti v prostoru přístavu, případně včetně zdraví a bezpečnosti práce přístavních zaměstnanců.

3.   Poskytovatelé přístavních služeb poskytnou uživatelům přístavu náležité informace o povaze a úrovni poplatků za přístavní služby.

4.   Řídící orgán přístavu a poskytovatelé přístavních služeb při plnění svých povinností podle tohoto článku respektují důvěrnost obchodně citlivých informací.

Článek 16

Řešení stížností

1.   Každý členský stát zajistí, aby byl v jeho námořních přístavech, na které se vztahuje toto nařízení, zaveden účinný postup řešení stížností podávaných v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení.

2.   Stížnosti se řeší způsobem, který vylučuje střet zájmů a který je funkčně nezávislý ve vztahu k jakémukoli řídícímu orgánu přístavu nebo poskytovatelům přístavních služeb. Členské státy zajistí účinné funkční oddělení mezi řešením stížností na jedné straně a vlastnictvím a řízením přístavů, poskytováním přístavních služeb a užíváním přístavu na straně druhé. Řešení stížností musí být nestranné a transparentní a musí náležitě respektovat svobodu podnikání.

3.   Stížnosti se podávají v členském státě přístavu, v němž se předpokládá původ daného sporu. Členské státy zajistí, aby uživatelé přístavu a další příslušné zúčastněné strany byli informováni o tom, kde a jak podat stížnost a které orgány jsou příslušné pro vyřizování stížností.

4.   Orgány příslušné pro vyřizování stížností v případě potřeby spolupracují za účelem vzájemné pomoci při sporech zahrnujících strany usazené v různých členských státech.

5.   Orgány příslušné pro vyřizování stížností musí mít v souladu s vnitrostátním právem pravomoc požadovat od řídících orgánů přístavů, poskytovatelů přístavních služeb a uživatelů přístavů informace související se stížností.

6.   Orgány příslušné pro vyřizování stížností musí mít v souladu s vnitrostátním právem pravomoc přijímat závazná rozhodnutí, případně podléhající soudnímu přezkumu.

7.   Členské státy informují Komisi o postupu řešení stížností a o orgánech podle odstavce 3 do 24. března 2019 a následně o jakýchkoli změnách těchto informací. Komise tyto informace zveřejní a pravidelně aktualizuje na svých internetových stránkách.

8.   Členské státy si případně vyměňují obecné informace o uplatňování tohoto článku. Komise tuto spolupráci podporuje.

Článek 17

Relevantní orgány

Členské státy zajistí, aby uživatelé přístavů a další relevantní zúčastněné strany byli informováni o relevantních orgánech uvedených v čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 6. Členské státy rovněž informují Komisi o těchto orgánech do 24. března 2019 a následně o jakýchkoli změnách těchto informací. Komise tyto informace zveřejní a pravidelně aktualizuje na svých internetových stránkách.

Článek 18

Odvolání

1.   Jakákoli strana s legitimním zájmem má právo se odvolat proti rozhodnutím nebo jednotlivým opatřením přijatým podle tohoto nařízení jakýmkoli řídícím orgánem přístavu, příslušným orgánem nebo jiným příslušným vnitrostátním orgánem. Odvolací orgány musí být nezávislé na zúčastněných stranách a mohou to být i soudy.

2.   Pokud odvolací orgán podle odstavce 1 nemá soudní povahu, uvede písemné důvody svých rozhodnutí. Jeho rozhodnutí také podléhají přezkumu vnitrostátním soudem.

Článek 19

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi uvedená opatření do 24. března 2019 a neprodleně jí oznámí veškeré jejich následné změny.

Článek 20

Podávání zpráv

Do 24. března 2023 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování a účinnosti tohoto nařízení.

Tato zpráva zohlední veškerý pokrok dosažený ve Výboru EU pro odvětvový sociální dialog v odvětví přístavů.

Článek 21

Přechodná opatření

1.   Toto nařízení se nepoužije na smlouvy o poskytování přístavních služeb, které byly uzavřeny před 15. únorem 2017 a které jsou časově omezené.

2.   Smlouvy o poskytování přístavních služeb uzavřené před 15. únorem 2017, které mají neomezenou platnost nebo mají podobný účinek, musí být uvedeny do souladu s tímto nařízením do 1. července 2025.

Článek 22

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 24. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. února 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

I. BORG


(1)  Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 111.

(2)  Úř. věst. C 114, 15.4.2014, s. 57.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2017.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

(6)  Rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 114, 26.4.2012, s. 8).

(8)  Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57).

(11)  Směrnice Komise 2006/111/ES ze dne 16. listopadu 2006 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků (Úř. věst. L 318, 17.11.2006, s. 17).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

(13)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES ze dne 27. listopadu 2000 o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 81).


3.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/19


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/353

ze dne 15. února 2017,

kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 81 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy A a B nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 (2) uvádějí názvy používané ve vnitrostátním právu členských států pro insolvenční řízení a insolvenční správce, na něž se uvedené nařízení použije. Příloha A obsahuje seznam insolvenčních řízení uvedených v čl. 2 bodě 4 uvedeného nařízení a příloha B obsahuje seznam insolvenčních správců uvedených v bodě 5 zmíněného článku.

(2)

Dne 4. prosince 2015 oznámilo Polsko Komisi změny v seznamech uvedených v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848. Tyto změny jsou v souladu s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení.

(3)

V souladu s článkem 3 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království dopisem ze dne 1. září 2016 své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.

(4)

V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

Přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 se nahrazují zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. června 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 15. února 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

I. BORG


(1)  Postoj Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2017.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA A

Insolvenční řízení uvedená v čl. 2 bodě 4

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement / La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord / La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord / La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag / La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling / Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening / La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening / La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet / Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

Liquidazione dei beni,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla,

Įmonės bankroto byla,

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely / skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Voluntary arrangements under insolvency legislation,

Bankruptcy or sequestration.

PŘÍLOHA B

Insolvenční správci uvedení v čl. 2 bodě 5

BELGIQUE/BELGIË

De curator / Le curateur,

De gedelegeerd rechter / Le juge-délégué,

De gerechtsmandataris / Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar / Le médiateur de dettes,

De vereffenaar / Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder / L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

Bankroto administratorius,

Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrollur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Ausgleichsverwalter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

Liquidator,

Supervisor of a voluntary arrangement,

Administrator,

Official Receiver,

Trustee,

Provisional Liquidator,

Interim Receiver,

Judicial factor.


3.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/31


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/354

ze dne 15. února 2017,

kterým se mění nařízení (EU) 2015/936 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 (2) stanovuje společná pravidla dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie.

(2)

Propuštění politických vězňů v Běloruské republice dne 22. srpna 2015 bylo významným krokem, který spolu s několika pozitivními iniciativami ze strany Běloruské republiky během posledních dvou let, jako je obnovení dialogu o lidských právech mezi Unií a Běloruskem, přispěl ke zlepšení vztahů mezi Unií a Běloruskou republikou.

(3)

Vztahy mezi Unií a Běloruskem by měly vycházet ze společných hodnot, zejména s ohledem na lidská práva, demokracii a právní stát, přičemž je třeba připomenout, že situace v oblasti lidských práv v Běloruské republice stále vzbuzuje v Unii obavy, a to zejména s ohledem na záležitosti, jako je trest smrti, který by měl být zrušen.

(4)

Tento pozitivní politický vývoj ve vztazích mezi Unií a Běloruskou republikou by měl být uznán a dvoustranné vztahy by měly být dále zlepšeny. Proto by toto nařízení mělo zrušit autonomní kvóty na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky, stanovené v přílohách II a III nařízení (EU) 2015/936, aniž by tím byla dotčena možnost Unie kvóty v budoucnu opět zavést, pokud by se situace v oblasti lidských práv v Běloruské republice závažným způsobem zhoršila.

(5)

Zrušení těchto autonomních kvót na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky znamená, že již nejsou nutné kvóty na pasivní zušlechťovací styk. Z tohoto důvodu by měly být zrušeny čl. 4 odst. 2, kapitola V a příloha V nařízení (EU) 2015/936. Článek 31 uvedeného nařízení týkající se přijímání aktů v přenesené pravomoci by měl být odpovídajícím způsobem změněn. Omezené využívání autonomních kvót a kvót na pasivní zušlechťovací styk na dovoz textilu a oděvů pocházejících z Běloruské republiky znamená, že zrušení těchto kvót by mělo na obchod Unie pouze omezený dopad.

(6)

Za účelem opravy chybných kódů kombinované nomenklatury v kategoriích 12, 13, 18, 68, 78, 83 (skupina II B), 67, 70, 94, 96 (skupina III B) a 161 (skupina V) by dále měla být změněna příloha I nařízení (EU) 2015/936.

(7)

V přílohách II, III a IV nařízení (EU) 2015/936 by měl být použit úřední název Korejské lidově demokratické republiky.

(8)

Z důvodu zjednodušení administrativních postupů by měla být platnost dovozních povolení stanovených v čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2015/936 prodloužena ze šesti na devět měsíců,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2015/936 se mění takto:

1)

V článku 4 se zrušuje odstavec 2.

2)

V článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Doba platnosti dovozních povolení vydaných příslušnými orgány členského státu je devět měsíců. Tato doba platnosti může být v případě nutnosti upravena přezkumným postupem podle čl. 30 odst. 3.“

3)

Kapitola 5 se zrušuje.

4)

V článku 31 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13 a článku 35 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 20. února 2014. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 3, článku 13 a článku 35 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci, které je v něm stanoveno. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“

5)

V článku 31 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 nebo čl. 12 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.“

6)

Oddíl A přílohy I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení a přílohy II, III a IV se nahrazují zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

7)

Příloha V se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. února 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

I. BORG


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 7. února 2017.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Unie (Úř. věst. L 160, 25.6.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, III a IV nařízení (EU) 2015/936 se mění takto:

1)

Oddíl A přílohy I se nahrazuje tímto:

„A.   TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

1.

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN), považuje se formulace popisu zboží pouze za orientační, neboť výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Je-li před kódem kombinované nomenklatury uveden výraz „ex“, jsou příslušné výrobky v každé kategorii určeny rozsahem platnosti kódu kombinované nomenklatury a odpovídajícího popisu.

2.

Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy či zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.

3.

Používá-li se výraz „kojenecké oděvy“, rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86.

Kategorie

Popis

Kód KN 2016

Tabulka odpovídajících hodnot

kusy/kg

g/ks

SKUPINA I A

 

 

 

1

Bavlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5204 11 00 , 5204 19 00 , 5205 11 00 , 5205 12 00 , 5205 13 00 , 5205 14 00 , 5205 15 10 , 5205 15 90 , 5205 21 00 , 5205 22 00 , 5205 23 00 , 5205 24 00 , 5205 26 00 , 5205 27 00 , 5205 28 00 , 5205 31 00 , 5205 32 00 , 5205 33 00 , 5205 34 00 , 5205 35 00 , 5205 41 00 , 5205 42 00 , 5205 43 00 , 5205 44 00 , 5205 46 00 , 5205 47 00 , 5205 48 00 , 5206 11 00 , 5206 12 00 , 5206 13 00 , 5206 14 00 , 5206 15 00 , 5206 21 00 , 5206 22 00 , 5206 23 00 , 5206 24 00 , 5206 25 00 , 5206 31 00 , 5206 32 00 , 5206 33 00 , 5206 34 00 , 5206 35 00 , 5206 41 00 , 5206 42 00 , 5206 43 00 , 5206 44 00 , 5206 45 00 , ex 5604 90 90

 

 

2

Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, stuhy, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyl a jiné síťoviny

 

 

5208 11 10 , 5208 11 90 , 5208 12 16 , 5208 12 19 , 5208 12 96 , 5208 12 99 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 10 , 5208 21 90 , 5208 22 16 , 5208 22 19 , 5208 22 96 , 5208 22 99 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 00 , 5210 19 00 , 5210 21 00 , 5210 29 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 20 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 12 10 , 5212 12 90 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 22 10 , 5212 22 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

5208 31 00 , 5208 32 16 , 5208 32 19 , 5208 32 96 , 5208 32 99 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 00 , 5208 59 10 , 5208 59 90 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 00 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 31 00 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 49 00 , 5210 51 00 , 5210 59 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5211 51 00 , 5211 52 00 , 5211 59 00 , 5212 13 10 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 15 10 , 5212 15 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , 5212 25 10 , 5212 25 90 , ex 5811 00 00 , ex 6308 00 00

 

 

3

Tkaniny ze syntetických vláken (nespojitých či odpadových) jiné než tenké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně smyčkových tkanin) a žinylkové tkaniny

 

 

5512 11 00 , 5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 21 00 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 91 00 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 11 20 , 5513 11 90 , 5513 12 00 , 5513 13 00 , 5513 19 00 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 11 00 , 5514 12 00 , 5514 19 10 , 5514 19 90 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 10 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 10 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 11 , 5515 13 19 , 5515 13 91 , 5515 13 99 , 5515 19 10 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 10 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 11 , 5515 22 19 , 5515 22 91 , 5515 22 99 , 5515 29 00 , 5515 91 10 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 20 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

5512 19 10 , 5512 19 90 , 5512 29 10 , 5512 29 90 , 5512 99 10 , 5512 99 90 , 5513 21 00 , 5513 23 10 , 5513 23 90 , 5513 29 00 , 5513 31 00 , 5513 39 00 , 5513 41 00 , 5513 49 00 , 5514 21 00 , 5514 22 00 , 5514 23 00 , 5514 29 00 , 5514 30 10 , 5514 30 30 , 5514 30 50 , 5514 30 90 , 5514 41 00 , 5514 42 00 , 5514 43 00 , 5514 49 00 , 5515 11 30 , 5515 11 90 , 5515 12 30 , 5515 12 90 , 5515 13 19 , 5515 13 99 , 5515 19 30 , 5515 19 90 , 5515 21 30 , 5515 21 90 , 5515 22 19 , 5515 22 99 , ex 5515 29 00 , 5515 91 30 , 5515 91 90 , 5515 99 40 , 5515 99 80 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70 , ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I B

 

 

 

4

Košile, trička a tílka, roláky, svetry, pulovry, zapínací vesty (jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6,48

154

6105 10 00 , 6105 20 10 , 6105 20 90 , 6105 90 10 , 6109 10 00 , 6109 90 20 , 6110 20 10 , 6110 30 10

5

Trička, svetry, vesty, komplety, noční kabátky a krátké kabáty (jiné než saka a blejzry), bundy, větrovky, kabáty do pasu a podobné výrobky, pletené či háčkované

4,53

221

ex 6101 90 80 , 6101 20 90 , 6101 30 90 , 6102 10 90 , 6102 20 90 , 6102 30 90 , 6110 11 10 , 6110 11 30 , 6110 11 90 , 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 , 6110 19 90 , 6110 20 91 , 6110 20 99 , 6110 30 91 , 6110 30 99

6

Pánské či chlapecké tkané krátké kalhoty, šortky jiné než plavky a kalhoty (včetně kalhot pro volný čas); dámské nebo dívčí kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; spodní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,76

568

6203 41 10 , 6203 41 90 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 42 90 , 6203 43 19 , 6203 43 90 , 6203 49 19 , 6203 49 50 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 , 6211 43 42

7

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

5,55

180

6106 10 00 , 6106 20 00 , 6106 90 10 , 6206 20 00 , 6206 30 00 , 6206 40 00

8

Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

4,60

217

ex 6205 90 80 , 6205 20 00 , 6205 30 00

SKUPINA II A

 

 

 

9

Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny

 

 

5802 11 00 , 5802 19 00 , ex 6302 60 00

 

 

20

Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6302 21 00 , 6302 22 90 , 6302 29 90 , 6302 31 00 , 6302 32 90 , 6302 39 90

 

 

22

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových syntetických vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 10 10 , 5509 11 00 , 5509 12 00 , 5509 21 00 , 5509 22 00 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 41 00 , 5509 42 00 , 5509 51 00 , 5509 52 00 , 5509 53 00 , 5509 59 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00 , 5509 91 00 , 5509 92 00 , 5509 99 00

 

 

22 a)

Z nichž akrylové

 

 

ex 5508 10 10 , 5509 31 00 , 5509 32 00 , 5509 61 00 , 5509 62 00 , 5509 69 00

 

 

23

Šicí nitě ze střižových nebo odpadových umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 20 10 , 5510 11 00 , 5510 12 00 , 5510 20 00 , 5510 30 00 , 5510 90 00

 

 

32

Vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté nebo smyčkové tkaniny z bavlny a úzkých tkanin) a útkové textilní povrchy, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

5801 10 00 , 5801 21 00 , 5801 22 00 , 5801 23 00 , 5801 26 00 , 5801 27 00 , 5801 31 00 , 5801 32 00 , 5801 33 00 , 5801 36 00 , 5801 37 00 , 5802 20 00 , 5802 30 00

 

 

32 a)

Z nich: bavlněný manšestr

 

 

5801 22 00

 

 

39

Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny

 

 

6302 51 00 , 6302 53 90 , ex 6302 59 90 , 6302 91 00 , 6302 93 90 , ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

 

 

 

12

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiné než výrobky kategorie 70

24,3 páru

41

ex 6115 10 10 , 6115 10 90 , 6115 22 00 , 6115 29 00 , 6115 30 11 , 6115 30 90 , 6115 94 00 , 6115 95 00 , 6115 96 10 , 6115 96 99 , 6115 99 00

13

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken

17

59

6107 11 00 , 6107 12 00 , 6107 19 00 , 6108 21 00 , 6108 22 00 , 6108 29 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

14

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než parky) (z kategorie 21)

0,72

1389

6201 11 00 , ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6210 20 00

15

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucí) (z kategorie 21)

0,84

1190

6202 11 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6204 31 00 , 6204 32 90 , 6204 33 90 , 6204 39 19 , 6210 30 00

16

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

0,80

1250

6203 11 00 , 6203 12 00 , 6203 19 10 , 6203 19 30 , 6203 22 80 , 6203 23 80 , 6203 29 18 , 6203 29 30 , 6211 32 31 , 6211 33 31

17

Pánská nebo chlapecká saka nebo blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,43

700

6203 31 00 , 6203 32 90 , 6203 33 90 , 6203 39 19

18

Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6207 11 00 , 6207 19 00 , 6207 21 00 , 6207 22 00 , 6207 29 00 , 6207 91 00 , 6207 99 10 , 6207 99 90

 

 

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6208 11 00 , 6208 19 00 , 6208 21 00 , 6208 22 00 , 6208 29 00 , 6208 91 00 , 6208 92 00 , 6208 99 00 , ex 6212 10 10 , ex 9619 00 50

 

 

19

Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované

59

17

6213 20 00 , ex 6213 90 00

21

Parky; bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

2,3

435

ex 6201 12 10 , ex 6201 12 90 , ex 6201 13 10 , ex 6201 13 90 , 6201 91 00 , 6201 92 00 , 6201 93 00 , ex 6202 12 10 , ex 6202 12 90 , ex 6202 13 10 , ex 6202 13 90 , 6202 91 00 , 6202 92 00 , 6202 93 00 , 6211 32 41 , 6211 33 41 , 6211 42 41 , 6211 43 41

24

Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

3,9

257

6107 21 00 , 6107 22 00 , 6107 29 00 , 6107 91 00 , ex 6107 99 00

Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

6108 31 00 , 6108 32 00 , 6108 39 00 , 6108 91 00 , 6108 92 00 , ex 6108 99 00

26

Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

3,1

323

6104 41 00 , 6104 42 00 , 6104 43 00 , 6104 44 00 , 6204 41 00 , 6204 42 00 , 6204 43 00 , 6204 44 00

27

Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní

2,6

385

6104 51 00 , 6104 52 00 , 6104 53 00 , 6104 59 00 , 6204 51 00 , 6204 52 00 , 6204 53 00 , 6204 59 10

28

Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,61

620

6103 41 00 , 6103 42 00 , 6103 43 00 , ex 6103 49 00 , 6104 61 00 , 6104 62 00 , 6104 63 00 , ex 6104 69 00

29

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,37

730

6204 11 00 , 6204 12 00 , 6204 13 00 , 6204 19 10 , 6204 21 00 , 6204 22 80 , 6204 23 80 , 6204 29 18 , 6211 42 31 , 6211 43 31

31

Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované

18,2

55

ex 6212 10 10 , 6212 10 90

68

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, kromě kojeneckých rukavic prstových, palcových a bez prstů kategorií 10 a 87 a kojeneckých punčoch a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, kategorie 88

 

 

6111 90 19 , 6111 20 90 , 6111 30 90 , ex 6111 90 90 , ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , ex 9619 00 50

 

 

73

Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

1,67

600

6112 11 00 , 6112 12 00 , 6112 19 00

76

Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6203 22 10 , 6203 23 10 , 6203 29 11 , 6203 32 10 , 6203 33 10 , 6203 39 11 , 6203 42 11 , 6203 42 51 , 6203 43 11 , 6203 43 31 , 6203 49 11 , 6203 49 31 , 6211 32 10 , 6211 33 10

 

 

Dámské nebo dívčí zástěry, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní komplety a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6204 22 10 , 6204 23 10 , 6204 29 11 , 6204 32 10 , 6204 33 10 , 6204 39 11 , 6204 62 11 , 6204 62 51 , 6204 63 11 , 6204 63 31 , 6204 69 11 , 6204 69 31 , 6211 42 10 , 6211 43 10

 

 

77

Lyžařské kombinézy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, kromě oděvů kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

 

 

6203 41 30 , 6203 42 59 , 6203 43 39 , 6203 49 39 , 6204 61 85 , 6204 62 59 , 6204 62 90 , 6204 63 39 , 6204 63 90 , 6204 69 39 , 6204 69 50 , 6210 40 00 , 6210 50 00 , 6211 32 90 , 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , 6211 42 90 , 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

83

Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kombinéz a kompletů, s výjimkou oblečení z kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 , 6101 20 10 , 6101 30 10 , 6102 10 10 , 6102 20 10 , 6102 30 10 , 6103 31 00 , 6103 32 00 , 6103 33 00 , ex 6103 39 00 , 6104 31 00 , 6104 32 00 , 6104 33 00 , ex 6104 39 00 , 6112 20 00 , 6113 00 90 , 6114 20 00 , 6114 30 00 , ex 6114 90 00 , ex 9619 00 50

 

 

SKUPINA III A

 

 

 

33

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce menší než 3 m

 

 

5407 20 11

 

 

Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené či háčkované, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů

 

 

6305 32 19 , 6305 33 90

 

 

34

Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m

 

 

5407 20 19

 

 

35

Tkaniny ze syntetických vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

 

 

5407 10 00 , 5407 20 90 , 5407 30 00 , 5407 41 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 51 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 10 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 10 , 5407 69 90 , 5407 71 00 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 81 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 91 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

ex 5407 10 00 , ex 5407 20 90 , ex 5407 30 00 , 5407 42 00 , 5407 43 00 , 5407 44 00 , 5407 52 00 , 5407 53 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 50 , 5407 61 90 , 5407 69 90 , 5407 72 00 , 5407 73 00 , 5407 74 00 , 5407 82 00 , 5407 83 00 , 5407 84 00 , 5407 92 00 , 5407 93 00 , 5407 94 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36

Tkaniny z umělých vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114

 

 

5408 10 00 , 5408 21 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 31 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

ex 5408 10 00 , 5408 22 10 , 5408 22 90 , 5408 23 00 , 5408 24 00 , 5408 32 00 , 5408 33 00 , 5408 34 00 , ex 5811 00 00 , ex 5905 00 70

 

 

37

Tkaniny z umělých střižových vláken

 

 

5516 11 00 , 5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 21 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 31 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 41 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 91 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Z nich: jiné než nebělené či bělené

 

 

5516 12 00 , 5516 13 00 , 5516 14 00 , 5516 22 00 , 5516 23 10 , 5516 23 90 , 5516 24 00 , 5516 32 00 , 5516 33 00 , 5516 34 00 , 5516 42 00 , 5516 43 00 , 5516 44 00 , 5516 92 00 , 5516 93 00 , 5516 94 00 , ex 5803 00 90 , ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony, včetně síťové záclonoviny

 

 

6005 31 10 , 6005 32 10 , 6005 33 10 , 6005 34 10 , 6006 31 10 , 6006 32 10 , 6006 33 10 , 6006 34 10

 

 

38 B

Záclony, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90

 

 

40

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

ex 6303 91 00 , ex 6303 92 90 , ex 6303 99 90 , 6304 19 10 , ex 6304 19 90 , 6304 92 00 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00

 

 

41

Šicí nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché netvarované nitě nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr

 

 

5401 10 12 , 5401 10 14 , 5401 10 16 , 5401 10 18 , 5402 11 00 , 5402 19 00 , 5402 20 00 , 5402 31 00 , 5402 32 00 , 5402 33 00 , 5402 34 00 , 5402 39 00 , 5402 44 00 , 5402 48 00 , 5402 49 00 , 5402 51 00 , 5402 52 00 , 5402 59 10 , 5402 59 90 , 5402 61 00 , 5402 62 00 , 5402 69 10 , 5402 69 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

42

Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej

 

 

5401 20 10

 

 

Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulózy

 

 

5403 10 00 , 5403 32 00 , ex 5403 33 00 , 5403 39 00 , 5403 41 00 , 5403 42 00 , 5403 49 00 , ex 5604 90 10

 

 

43

Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej

 

 

5204 20 00 , 5207 10 00 , 5207 90 00 , 5401 10 90 , 5401 20 90 , 5406 00 00 , 5508 20 90 , 5511 30 00

 

 

46

Ovčí či jehněčí vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané

 

 

5105 10 00 , 5105 21 00 , 5105 29 00 , 5105 31 00 , 5105 39 00

 

 

47

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5106 10 10 , 5106 10 90 , 5106 20 10 , 5106 20 91 , 5106 20 99 , 5108 10 10 , 5108 10 90

 

 

48

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

 

 

5107 10 10 , 5107 10 90 , 5107 20 10 , 5107 20 30 , 5107 20 51 , 5107 20 59 , 5107 20 91 , 5107 20 99 , 5108 20 10 , 5108 20 90

 

 

49

Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej

 

 

5109 10 10 , 5109 10 90 , 5109 90 00

 

 

50

Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

 

 

5111 11 00 , 5111 19 00 , 5111 20 00 , 5111 30 10 , 5111 30 80 , 5111 90 10 , 5111 90 91 , 5111 90 98 , 5112 11 00 , 5112 19 00 , 5112 20 00 , 5112 30 10 , 5112 30 80 , 5112 90 10 , 5112 90 91 , 5112 90 98

 

 

51

Bavlna, mykaná nebo česaná

 

 

5203 00 00

 

 

53

Perlinkové tkaniny z bavlny

 

 

5803 00 10

 

 

54

Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

 

 

5507 00 00

 

 

55

Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

 

 

5506 10 00 , 5506 20 00 , 5506 30 00 , 5506 90 00

 

 

56

Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej

 

 

5508 10 90 , 5511 10 00 , 5511 20 00

 

 

58

Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené)

 

 

5701 10 10 , 5701 10 90 , 5701 90 10 , 5701 90 90

 

 

59

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorie 58

 

 

5702 10 00 , 5702 31 10 , 5702 31 80 , 5702 32 10 , 5702 32 90 , ex 5702 39 00 , 5702 41 10 , 5702 41 90 , 5702 42 10 , 5702 42 90 , ex 5702 49 00 , 5702 50 10 , 5702 50 31 , 5702 50 39 , ex 5702 50 90 , 5702 91 00 , 5702 92 10 , 5702 92 90 , ex 5702 99 00 , 5703 10 00 , 5703 20 12 , 5703 20 18 , 5703 20 92 , 5703 20 98 , 5703 30 12 , 5703 30 18 , 5703 30 82 , 5703 30 88 , 5703 90 20 , 5703 90 80 , 5704 10 00 , 5704 90 00 , 5705 00 30 , ex 5705 00 80

 

 

60

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané

 

 

5805 00 00

 

 

61

Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie 62

Elastické tkaniny a lemovky (jiné než pletené nebo háčkované), vyrobené z textilních materiálů spletených z kaučukových nití

 

 

ex 5806 10 00 , 5806 20 00 , 5806 31 00 , 5806 32 10 , 5806 32 90 , 5806 39 00 , 5806 40 00

 

 

62

Žinylkové nitě (včetně povločkovaných žinylkových nití), opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze)

 

 

5606 00 91 , 5606 00 99

 

 

Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech

 

 

5804 10 10 , 5804 10 90 , 5804 21 10 , 5804 21 90 , 5804 29 10 , 5804 29 90 , 5804 30 00

 

 

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané

 

 

5807 10 10 , 5807 10 90

 

 

Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky

 

 

5808 10 00 , 5808 90 00

 

 

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

 

 

5810 10 10 , 5810 10 90 , 5810 91 10 , 5810 91 90 , 5810 92 10 , 5810 92 90 , 5810 99 10 , 5810 99 90

 

 

63

Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití

 

 

5906 91 00 , ex 6002 40 00 , 6002 90 00 , ex 6004 10 00 , 6004 90 00

 

 

Rašlová krajka a textilie s „dlouhým vlasem“ ze syntetických vláken

 

 

ex 6001 10 00 , 6003 30 10 , 6005 31 50 , 6005 32 50 , 6005 33 50 , 6005 34 50

 

 

65

Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

5606 00 10 , ex 6001 10 00 , 6001 21 00 , 6001 22 00 , ex 6001 29 00 , 6001 91 00 , 6001 92 00 , ex 6001 99 00 , ex 6002 40 00 , 6003 10 00 , 6003 20 00 , 6003 30 90 , 6003 40 00 , ex 6004 10 00 , 6005 90 10 , 6005 21 00 , 6005 22 00 , 6005 23 00 , 6005 24 00 , 6005 31 90 , 6005 32 90 , 6005 33 90 , 6005 34 90 , 6005 41 00 , 6005 42 00 , 6005 43 00 , 6005 44 00 , 6006 10 00 , 6006 21 00 , 6006 22 00 , 6006 23 00 , 6006 24 00 , 6006 31 90 , 6006 32 90 , 6006 33 90 , 6006 34 90 , 6006 41 00 , 6006 42 00 , 6006 43 00 , 6006 44 00

 

 

66

Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

6301 10 00 , 6301 20 90 , 6301 30 90 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

 

 

 

10

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

17 párů

59

6111 90 11 , 6111 20 10 , 6111 30 10 , ex 6111 90 90 , 6116 10 20 , 6116 10 80 , 6116 91 00 , 6116 92 00 , 6116 93 00 , 6116 99 00

67

Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků

 

 

5807 90 90 , 6113 00 10 , 6117 10 00 , 6117 80 10 , 6117 80 80 , 6117 90 00 , 6301 20 10 , 6301 30 10 , 6301 40 10 , 6301 90 10 , 6302 10 00 , 6302 40 00 , ex 6302 60 00 , 6303 12 00 , 6303 19 00 , 6304 11 00 , 6304 91 00 , ex 6305 20 00 , 6305 32 11 , ex 6305 32 90 , 6305 33 10 , ex 6305 39 00 , ex 6305 90 00 , 6307 10 10 , 6307 90 10 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Z nich: pytle a pytlíky k balení zboží z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

 

 

6305 32 11 , 6305 33 10

 

 

69

Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

7,8

128

6108 11 00 , 6108 19 00

70

Punčochové kalhoty a punčochy o délkové hmotnosti jednoduché niti nižší než 67 decitex (6,7 tex)

30,4 páru

33

ex 6115 10 10 , 6115 21 00 , 6115 30 19

Dámské punčochy ze syntetických vláken

ex 6115 10 10 , 6115 96 91

72

Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

9,7

103

6112 31 10 , 6112 31 90 , 6112 39 10 , 6112 39 90 , 6112 41 10 , 6112 41 90 , 6112 49 10 , 6112 49 90 , 6211 11 00 , 6211 12 00

74

Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

1,54

650

6104 13 00 , 6104 19 20 , ex 6104 19 90 , 6104 22 00 , 6104 23 00 , 6104 29 10 , ex 6104 29 90

75

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů

0,80

1 250

6103 10 10 , 6103 10 90 , 6103 22 00 , 6103 23 00 , 6103 29 00

84

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

 

 

6214 20 00 , 6214 30 00 , 6214 40 00 , ex 6214 90 00

 

 

85

Vázanky, motýlky a kravaty, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken

17,9

56

6215 20 00 , 6215 90 00

86

Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované

8,8

114

6212 20 00 , 6212 30 00 , 6212 90 00

87

Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6216 00 00

 

 

88

Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6209 90 10 , ex 6209 20 00 , ex 6209 30 00 , ex 6209 90 90 , 6217 10 00 , 6217 90 00

 

 

90

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze syntetických vláken, též splétané

 

 

5607 41 00 , 5607 49 11 , 5607 49 19 , 5607 49 90 , 5607 50 11 , 5607 50 19 , 5607 50 30 , 5607 50 90

 

 

91

Stany

 

 

6306 22 00 , 6306 29 00

 

 

93

Pytle a pytlíky k balení zboží z tkanin, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků

 

 

ex 6305 20 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00

 

 

94

Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky

 

 

5601 21 10 , 5601 21 90 , 5601 22 10 , 5601 22 90 , 5601 29 00 , 5601 30 00 , 9619 00 30

 

 

95

Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

5602 10 19 , 5602 10 31 , ex 5602 10 38 , 5602 10 90 , 5602 21 00 , ex 5602 29 00 , 5602 90 00 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 10 , 6307 90 91

 

 

96

Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované

 

 

5603 11 10 , 5603 11 90 , 5603 12 10 , 5603 12 90 , 5603 13 10 , 5603 13 90 , 5603 14 10 , 5603 14 90 , 5603 91 10 , 5603 91 90 , 5603 92 10 , 5603 92 90 , 5603 93 10 , 5603 93 90 , 5603 94 10 , 5603 94 90 , ex 5807 90 10 , ex 5905 00 70 , 6210 10 92 , 6210 10 98 , ex 6301 40 90 , ex 6301 90 90 , 6302 22 10 , 6302 32 10 , 6302 53 10 , 6302 93 10 , 6303 92 10 , 6303 99 10 , ex 6304 19 90 , ex 6304 93 00 , ex 6304 99 00 , ex 6305 32 90 , ex 6305 39 00 , 6307 10 30 , 6307 90 92 , ex 6307 90 98 , ex 9619 00 40 , ex 9619 00 50

 

 

97

Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan

 

 

5608 11 20 , 5608 11 80 , 5608 19 11 , 5608 19 19 , 5608 19 30 , 5608 19 90 , 5608 90 00

 

 

98

Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97

 

 

5609 00 00 , 5905 00 10

 

 

99

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

 

 

5901 10 00 , 5901 90 00

 

 

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

 

 

5904 10 00 , 5904 90 00

 

 

Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky

 

 

5906 10 00 , 5906 99 10 , 5906 99 90

 

 

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty

 

 

5903 10 10 , 5903 10 90 , 5903 20 10 , 5903 20 90 , 5903 90 10 , 5903 90 91 , 5903 90 99

 

 

101

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty

 

 

6306 12 00 , 6306 19 00 , 6306 30 00

 

 

110

Tkané nafukovací matrace

 

 

6306 40 00

 

 

111

Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany

 

 

6306 90 00

 

 

112

Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114

 

 

6307 20 00 , ex 6307 90 98

 

 

113

Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6307 10 90

 

 

114

Tkaniny a výrobky pro technické účely

 

 

5902 10 10 , 5902 10 90 , 5902 20 10 , 5902 20 90 , 5902 90 10 , 5902 90 90 , 5908 00 00 , 5909 00 10 , 5909 00 90 , 5910 00 00 , 5911 10 00 , ex 5911 20 00 , 5911 31 11 , 5911 31 19 , 5911 31 90 , 5911 32 11 , 5911 32 19 , 5911 32 90 , 5911 40 00 , 5911 90 10 , 5911 90 90

 

 

SKUPINA IV

 

 

 

115

Lněné nebo ramiové nitě

 

 

5306 10 10 , 5306 10 30 , 5306 10 50 , 5306 10 90 , 5306 20 10 , 5306 20 90 , 5308 90 12 , 5308 90 19

 

 

117

Tkaniny ze lnu nebo ramie

 

 

5309 11 10 , 5309 11 90 , 5309 19 00 , 5309 21 00 , 5309 29 00 , 5311 00 10 , ex 5803 00 90 , 5905 00 30

 

 

118

Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

6302 29 10 , 6302 39 20 , 6302 59 10 , ex 6302 59 90 , 6302 99 10 , ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 6303 99 90 , 6304 19 30 , ex 6304 99 00

 

 

121

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy

 

 

5801 90 10 , ex 5801 90 90

 

 

Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované

 

 

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

 

 

 

124

Syntetická střižová vlákna

 

 

5501 10 00 , 5501 20 00 , 5501 30 00 , 5501 40 00 , 5501 90 00 , 5503 11 00 , 5503 19 00 , 5503 20 00 , 5503 30 00 , 5503 40 00 , 5503 90 00 , 5505 10 10 , 5505 10 30 , 5505 10 50 , 5505 10 70 , 5505 10 90

 

 

125 A

Nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 41

 

 

5402 45 00 , 5402 46 00 , 5402 47 00

 

 

125 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů

 

 

5404 11 00 , 5404 12 00 , 5404 19 00 , 5404 90 10 , 5404 90 90 , ex 5604 90 10 , ex 5604 90 90

 

 

126

Umělá střižová vlákna

 

 

5502 00 10 , 5502 00 40 , 5502 00 80 , 5504 10 00 , 5504 90 00 , 5505 20 00

 

 

127 A

Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 42

 

 

5403 31 00 , ex 5403 32 00 , ex 5403 33 00

 

 

127 B

Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů

 

 

5405 00 00 , ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

 

 

5105 40 00

 

 

129

Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu

 

 

5004 00 10 , 5004 00 90 , 5006 00 10

 

 

130 B

Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas

 

 

5005 00 10 , 5005 00 90 , 5006 00 90 , ex 5604 90 90

 

 

131

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken

 

 

5308 90 90

 

 

132

Papírové nitě

 

 

5308 90 50

 

 

133

Nitě z pravého konopí

 

 

5308 20 10 , 5308 20 90

 

 

134

Kovové a metalizované nitě

 

 

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní

 

 

5113 00 00

 

 

136

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 

 

5007 10 00 , 5007 20 11 , 5007 20 19 , 5007 20 21 , 5007 20 31 , 5007 20 39 , 5007 20 41 , 5007 20 51 , 5007 20 59 , 5007 20 61 , 5007 20 69 , 5007 20 71 , 5007 90 10 , 5007 90 30 , 5007 90 50 , 5007 90 90 , 5803 00 30 , ex 5905 00 90 , ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

 

 

ex 5801 90 90 , ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové

 

 

5311 00 90 , ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití

 

 

5809 00 00

 

 

140

Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6001 10 00 , ex 6001 29 00 , ex 6001 99 00 , 6003 90 00 , 6005 90 90 , 6006 90 00

 

 

141

Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00 , ex 5705 00 80

 

 

144

Plsť z hrubých zvířecích chlupů

 

 

ex 5602 10 38 , ex 5602 29 00

 

 

145

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí

 

 

ex 5607 90 20 , ex 5607 90 90

 

 

146 A

Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A

 

 

ex 5607 21 00 , 5607 29 00

 

 

146 C

Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný a nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

5307 10 00 , 5307 20 00

 

 

148 B

Kokosové nitě

 

 

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm

 

 

5310 10 90 , ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité

 

 

5310 10 10 , ex 5310 90 00 , 5905 00 50 , 6305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vláken

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované

 

 

ex 5702 39 00 , ex 5702 49 00 , ex 5702 50 90 , ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny

 

 

5602 10 11

 

 

153

Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání

 

 

5001 00 00

 

 

Surové hedvábí (neskané)

 

 

5002 00 00

 

 

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Vlna, nemykaná ani nečesaná

 

 

5101 11 00 , 5101 19 00 , 5101 21 00 , 5101 29 00 , 5101 30 00

 

 

Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané

 

 

5102 11 00 , 5102 19 10 , 5102 19 30 , 5102 19 40 , 5102 19 90 , 5102 20 00

 

 

Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně niťového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu

 

 

5103 10 10 , 5103 10 90 , 5103 20 00 , 5103 30 00

 

 

Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů

 

 

5104 00 00

 

 

Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5301 10 00 , 5301 21 00 , 5301 29 00 , 5301 30 00

 

 

Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna

 

 

5305 00 00

 

 

Bavlna, nemykaná ani nečesaná

 

 

5201 00 10 , 5201 00 90

 

 

Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5202 10 00 , 5202 91 00 , 5202 99 00

 

 

Pravé konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí (včetně niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5302 10 00 , 5302 90 00

 

 

Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5305 00 00

 

 

Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z juty nebo jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5303 10 00 , 5303 90 00

 

 

Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6106 90 30 , ex 6110 90 90

 

 

157

Oděvy, pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a 156

 

 

ex 6101 90 20 , ex 6101 90 80 , 6102 90 10 , 6102 90 90 , ex 6103 39 00 , ex 6103 49 00 , ex 6104 19 90 , ex 6104 29 90 , ex 6104 39 00 , 6104 49 00 , ex 6104 69 00 , 6105 90 90 , 6106 90 50 , 6106 90 90 , ex 6107 99 00 , ex 6108 99 00 , 6109 90 90 , 6110 90 10 , ex 6110 90 90 , ex 6111 90 90 , ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6204 49 10 , 6206 10 00

 

 

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6214 10 00

 

 

Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

6215 10 00

 

 

160

Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Oděvy, nepletené ani neháčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a kategorie 159

 

 

6201 19 00 , 6201 99 00 , 6202 19 00 , 6202 99 00 , 6203 19 90 , 6203 29 90 , 6203 39 90 , 6203 49 90 , 6204 19 90 , 6204 29 90 , 6204 39 90 , 6204 49 90 , 6204 59 90 , 6204 69 90 , 6205 90 10 , ex 6205 90 80 , 6206 90 10 , 6206 90 90 , ex 6211 20 00 , ex 6211 39 00 , ex 6211 49 00 , ex 9619 00 50

 

 

163

Gáza a výrobky z gázy v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej

 

 

3005 90 31 “.

 

 

2)

Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Seznam zemí uvedených v článku 2

Korejská lidově demokratická republika“.

3)

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Roční unijní množstevní limity uvedené v čl. 3 odst. 1

KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Kategorie

Jednotka

Množství

1

tuny

128

2

tuny

153

3

tuny

117

4

1 000 kusů

289

5

1 000 kusů

189

6

1 000 kusů

218

7

1 000 kusů

101

8

1 000 kusů

302

9

tuny

71

12

1 000 párů

1 308

13

1 000 kusů

1 509

14

1 000 kusů

154

15

1 000 kusů

175

16

1 000 kusů

88

17

1 000 kusů

61

18

tuny

61

19

1 000 kusů

411

20

tuny

142

21

1 000 kusů

3 416

24

1 000 kusů

263

26

1 000 kusů

176

27

1 000 kusů

289

28

1 000 kusů

286

29

1 000 kusů

120

31

1 000 kusů

293

36

tuny

96

37

tuny

394

39

tuny

51

59

tuny

466

61

tuny

40

68

tuny

120

69

1 000 kusů

184

70

1 000 kusů

270

73

1 000 kusů

149

74

1 000 kusů

133

75

1 000 kusů

39

76

tuny

120

77

tuny

14

78

tuny

184

83

tuny

54

87

tuny

8

109

tuny

11

117

tuny

52

118

tuny

23

142

tuny

10

151 A

tuny

10

151B

tuny

10

161

tuny

152 “

4)

Příloha IV se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

uvedená v čl. 3 odst. 3

(Popisy výrobků kategorií uvedených v této příloze lze nalézt v oddíle A přílohy I)

Korejská lidově demokratická republika

Kategorie:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146 B, 146 C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.“


3.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/59


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/355

ze dne 15. února 2017

o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 27. října 2015. Dohoda vstoupila v platnost dne 1. dubna 2016.

(2)

Je nezbytné stanovit prováděcí pravidla k některým ustanovením dohody, jakož i postupy pro přijímání prováděcích pravidel.

(3)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení dohody by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (3). V souladu s uvedeným nařízením se přezkumný postup použije zejména při přijímání prováděcích aktů týkajících se společné obchodní politiky. V řádně odůvodněných případech se však může použít poradní postup. Za výjimečných a naléhavých okolností, kdy dohoda stanoví možnost uplatnit okamžitá opatření nezbytná k řešení dané situace, by měla Komise tyto prováděcí akty přijmout bezodkladně. Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se zemědělských produktů a produktů rybolovu, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

(4)

Dohoda stanoví, že určité zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Kosova mohou být do Unie dováženy se sníženou celní sazbou v mezích celních kvót. Je proto nezbytné přijmout ustanovení upravující správu a přezkum těchto celních kvót, aby bylo možné je důkladně posoudit.

(5)

Pokud je nutné přijmout opatření na ochranu obchodu, mělo by tak být učiněno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 (4), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (5), nebo případně s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (6).

(6)

Pokud členský stát informuje Komisi o možném podvodu nebo neposkytnutí správní spolupráce, měly by se použít se příslušné právní předpisy Unie, zejména nařízení Rady (ES) č. 515/97 (7).

(7)

Toto nařízení obsahuje prováděcí opatření k dohodě, a mělo by se tedy použít od vstupu dohody v platnost,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla a postupy pro přijímání prováděcích pravidel k některým ustanovením Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*1) na straně druhé (dále jen „dohoda“).

Článek 2

Celní koncese na ryby a produkty rybolovu

Komise přijme prováděcí pravidla k článku 31 dohody týkající se celních kvót na ryby a produkty rybolovu prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 3

Snížení celních sazeb

1.   S výhradou odstavce 2 se preferenční celní sazby zaokrouhlí na jedno desetinné místo směrem dolů.

2.   Preferenční celní sazba se zcela odstraní v případě, že výsledek výpočtu preferenční celní sazby podle odstavce 1 je následující:

a)

1 % nebo méně v případě valorických cel;

b)

1 EUR nebo méně v případě jednotlivých částek specifického cla.

Článek 4

Technické úpravy

Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme změny a technické úpravy ustanovení přijatých podle tohoto nařízení, jež jsou nezbytné v důsledku změn kódů kombinované nomenklatury a třídění podle integrovaného sazebníku Evropských společenství nebo v důsledku uzavření nových či upravených dohod, protokolů, výměn dopisů nebo jiných aktů uzavřených mezi Unií a Kosovem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 5

Obecná ochranná ustanovení

Je-li třeba, aby Unie přijala opatření podle článku 43 dohody, Komise takové opatření přijme prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení, pokud článek 43 dohody nestanoví jinak.

Článek 6

Ustanovení pro případ nedostatku

Je-li třeba, aby Unie přijala opatření podle článku 44 dohody, Komise takové opatření přijme prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 7

Výjimečné a naléhavé okolnosti

Nastanou-li výjimečné a naléhavé okolnosti ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. b) a čl. 44 odst. 4 dohody, může Komise přijmout okamžitě použitelná opatření podle článků 43 a 44 dohody postupem podle čl. 12 odst. 4 tohoto nařízení.

Článek 8

Ochranná doložka pro zemědělské produkty a produkty rybolovu

1.   Bez ohledu na postupy stanovené v článcích 5 a 6 tohoto nařízení platí, že pokud je třeba, aby Unie v souvislosti se zemědělskými produkty a produkty rybolovu přijala opatření podle článku 34 nebo 43 dohody, rozhodne Komise o nezbytných opatřeních na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu poté, co v příslušných případech nejdříve využije postup předložení věci stanovený v článku 43 dohody. Tato opatření přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.

V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, včetně případu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 12 odst. 4 tohoto nařízení.

2.   Pokud Komise obdrží od členského státu žádost uvedenou v odstavci 1, rozhodne o ní:

a)

do tří pracovních dnů od přijetí dané žádosti, nepoužije-li se postup předložení věci stanovený v článku 43 dohody, nebo

b)

do tří pracovních dnů od konce třicetidenní lhůty uvedené v čl. 43 odst. 5 písm. a) dohody, pokud se postup předložení věci podle článku 43 dohody použije.

Komise uvědomí Radu o opatřeních, o nichž rozhodla.

Článek 9

Dumping a subvence

V případě postupu, v jehož důsledku může Unie přijmout opatření stanovená v čl. 42 odst. 2 dohody, se o zavedení antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření, případně o zavedení opatření obou typů rozhodne v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/1036 a případně nařízení (EU) 2016/1037.

Článek 10

Hospodářská soutěž

1.   V případě postupu, který Komise považuje za neslučitelný s článkem 75 dohody, rozhodne Komise po posouzení věci z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu o vhodném opatření podle článku 75 dohody.

Opatření stanovená v čl. 75 odst. 9 dohody se v případech podpory přijímají postupy stanovenými v nařízení (EU) 2016/1037.

2.   V případě postupů, které mohou odůvodnit uplatnění opatření na základě článku 75 dohody ze strany Kosova vůči Unii, rozhodne Komise po přezkoumání případu, zda je takový postup v souladu se zásadami stanovenými v dohodě. V případě potřeby přijme Komise vhodná rozhodnutí na základě kritérií vyplývajících z použití článků 101, 102 a 107 Smlouvy.

Článek 11

Podvod nebo neposkytnutí správní spolupráce

1.   Jestliže Komise na základě informací poskytnutých některým členským státem nebo z vlastního podnětu shledá, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 48 dohody, bez zbytečného odkladu:

a)

informuje Evropský parlament a Radu, a

b)

sdělí Výboru pro stabilizaci a přidružení své zjištění společně s objektivními informacemi, z nichž toto zjištění vychází, a zahájí konzultace ve Výboru pro stabilizaci a přidružení.

2.   Veškerá zveřejnění podle čl. 48 odst. 5 dohody provádí Komise v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnout o dočasném pozastavení příslušného preferenčního zacházení s určitými produkty, jak stanoví čl. 48 odst. 4 dohody. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.   Pro účely článků 2, 4 a 11 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený článkem 285 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (8). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Pro účely článků 5 až 8 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatření zřízený článkem 3 nařízení (EU) 2015/478. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 8 odst. 1 až 4 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 13

Oznámení

Za podávání oznámení Radě stabilizace a přidružení a Výboru pro stabilizaci a přidružení, jak vyžaduje dohoda, odpovídá Komise, která jedná jménem Unie.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. února 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

I. BORG


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady ze dne 7. února 2017.

(2)  Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 3.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

3.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/63


ZMĚNY PŘÍLOH LUGANSKÉ ÚMLUVY ZE DNE30. ŘÍJNA 2007

Podle oznámení švýcarského depozitáře ze dne 11. dubna 2016 a 27. května 2016 se znění příloh I-IV a IX mění takto:

[Příloha I

Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 této úmluvy jsou tato:]

v České republice: zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (zákon o mezinárodním právu soukromém), zejména § 6 tohoto zákona,

v Estonsku: článek 86 (soudní příslušnost podle místa, kde se nachází majetek) občanského soudního řádu (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), pokud se žaloba netýká daného majetku příslušné osoby; článek 100 (žaloba na nepoužití obecné smluvní podmínky) občanského soudního řádu, jestliže má být žaloba podána u soudu, v jehož územní příslušnosti byla obecná smluvní podmínka použita,

na Kypru: článek 21 zákona o soudech č. 14 z roku 1960,

v Lotyšsku: čl. 27 odst. 2 a čl. 28 odst. 3, 5, 6 a 9 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums),

v Litvě: čl. 783 odst. 3, článek 787 a čl. 789 odst. 3 občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas),

v Portugalsku: čl. 63 odst. 1 občanského soudního řádu (Código de Processo Civil), pokud to může zahrnovat exorbitantní příslušnost, jako jsou např. soudy příslušné podle místa pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny (nacházejícího se v Portugalsku), pokud je stranou, která je žalována, administrativní ústředí (nacházející se v cizím státě), a článek 10 zákoníku o řízení v pracovních věcech (Código de Processo do Trabalho), pokud to může zahrnovat exorbitantní příslušnost, jako jsou např. soudy příslušné podle místa bydliště žalobce v řízeních týkajících se individuálních pracovních smluv zahájených zaměstnancem proti zaměstnavateli,

v Rumunsku: články 1065–1081 v rámci hlavy I „Mezinárodní příslušnost rumunských soudů“ v knize VII „Mezinárodní občanské řízení“ zákona č. 134/2010 o občanském soudním řádu,

položka týkající se Belgie by v příloze I měla být vypuštěna.

[Příloha II

Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39 této úmluvy:]

v České republice: „okresní soud“,

v Maďarsku: „törvényszék székhelyén működő járásbíróság“ a v Budapešti „Budai Központi Kerületi Bíróság“,

v Portugalsku: „tribunais de comarca“ a konkrétně jejich „instâncias centrais de competência especializada cível, instâncias locais, secção competência genérica“ nebo, pokud existuje, „secção cíveľ“. V případě vyživovacích povinností k dětem (mladším nebo starším 18 let) a v případě vyživovacích povinností mezi manželi „instâncias locais“ a konkrétně jejich „secções de família e menores das instâncias centrais“ nebo, pokud tyto neexistují, „secções de competência genérica“ nebo, pokud existuje, „secção cível“. Pro ostatní vyživovací povinnosti vyplývající z jiných rodinných vztahů, rodičovství či příbuzenství „instâncias locais“ a konkrétně jejich „secções de competência genérica“ nebo, pokud existuje, „secção cível“,

ve Švédsku: „tingsrätt“,

ve Spojeném království:

a)

v Anglii a Walesu „High Court of Justice“ nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, „Family Court“ prostřednictvím „Secretary of State“;

[Příloha III

Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2 této úmluvy:]

v České republice: „okresní soud“,

v Maďarsku: „törvényszék székhelyén mőködő járásbíróság“ (v Budapešti „Budai Központi Kerületi Bíróság“); o opravném prostředku rozhoduje „törvényszék“ (v Budapešti „Fővárosi Törvényszék“),

na Maltě: „Qorti ta‘ l-Appell“ v souladu s postupem stanoveným pro opravné prostředky v „Kodiċi ta‘ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12“ nebo, jde-li o rozhodnutí ve věcech výživného, prostřednictvím „rikors ġuramentat“ u „Prim‘ Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta‘ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha“,

ve Švédsku: „tingsrätt“,

ve Spojeném království:

a)

v Anglii a Walesu „High Court of Justice“ nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, „Family Court“;

[Příloha IV

Opravné prostředky podle článku 44 úmluvy jsou tyto:]

v Irsku: opravný prostředek omezený na právní otázky u „Court of Appeal“,

v České republice: „dovolání“, „žaloba na obnovu řízení“ a „žaloba pro zmatečnost“,

v Lotyšsku: opravný prostředek u „Augstākā tiesa“ prostřednictvím „Apgabaltiesa“,

v Rumunsku: „recursul“,

ve Švédsku: opravný prostředek u „hovrätt“ a „Högsta domstolen“,

[Příloha IX

Státy a právní předpisy, na něž se odkazuje v článku II protokolu 1:]

Chorvatsko: článek 211 občanského soudního řádu (Zakon o parničnom postupku),

Lotyšsko: články 75, 78, 79, 80 a 81 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums), které se týkají oznamování sporu třetím stranám.


Opravy

3.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/65


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)

( Úřední věstník Evropské unie L 84 ze dne 31. března 2016 )

1.

Strana 39, čl. 14 odst. 1 písm. c) bod i) druhá odrážka:

místo:

„… provádění činností týkajících se opatření k tlumení nákaz v případě výskytu ohniska nákazy, pokud jde o činnosti uvedené v článcích 61, čl. 65 odst. 1 písm. a), b), e), f) a i), čl. 70 odst. 1, článcích 79 a 80 a čl. 81 odst. 1 a 2 a v prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedených článků;“,

má být:

„… provádění činností týkajících se opatření k tlumení nákaz v případě výskytu ohniska nákazy, pokud jde o činnosti uvedené v článcích 61, čl. 65 odst. 1 písm. a), b), e), f) a i), čl. 70 odst. 1, článcích 79, 80, 81 a 82 a v prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě uvedených článků;“.

2.

Strana 103, čl. 149 odst. 1 písm. b):

místo:

„b)

požadavky stanovené v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 125 odst. 2 a čl. 131 odst. 1, článku 135, čl. 136 odst. 2, čl. 137 odst. 2, čl. 138 odst. 4 a čl. 139 odst. 4 a článku 140;“,

má být:

„b)

požadavky stanovené v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 125 odst. 2 a čl. 131 odst. 1, článku 135, čl. 136 odst. 2, čl. 137 odst. 2, čl. 138 odst. 3 a čl. 139 odst. 4 a článku 140;“.

3.

Strana 134, článek 209, nadpis:

místo:

„Povinnost provozovatelů zajistit, aby jiní vodní živočichové byli doprovázeni veterinárním osvědčením, a prováděcí pravomoci“,

má být:

„Povinnost provozovatelů zajistit, aby jiní vodní živočichové byli doprovázeni veterinárním osvědčením“.

4.

Strana 138, čl. 219 odst. 1 písm. a):

místo:

„a)

vodní živočichové musí být doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným příslušným orgánem členského státu původu v souladu s články 208 a 209 nebo pravidly přijatými podle článku 211 a čl. 214 odst. 2;“,

má být:

„a)

vodní živočichové musí být doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným příslušným orgánem členského státu původu v souladu s články 208 a 209 nebo pravidly přijatými podle článků 211 a 214;“.

5.

Strana 138, čl. 219 odst. 1 písm. b):

místo:

„b)

vodní živočichové musí být doprovázeni veterinárním osvědčením pro vodní živočichy, jsou-li přemísťováni z uzavřeného pásma podle čl. 208 odst. 2 písm. a);“,

má být:

„b)

vodní živočichové musí být doprovázeni veterinárním osvědčením pro vodní živočichy, jsou-li přemísťováni z uzavřeného pásma podle čl. 208 odst. 2;“.

6.

Strana 140, čl. 223 odst. 1) písm. b) bod i):

místo:

„i)

smějí opustit uzavřené pásmo podléhající opatřením k tlumení nákaz v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. c), čl. 55 odst. 1 písm. c), článkem 56, čl. 61 odst. 1 písm. a), čl. 62 odst. 1 a čl. 63 odst. 1, čl. 65 odst. 1 písm. c), čl. 70 odst. 1 písm. b) a čl. 74 odst. 1 písm. a), článkem 79 a s pravidly přijatými podle čl. 55 odst. 2, článků 63 a 67, čl. 71 odst. 3, čl. 74 odst. 4 a čl. 83 odst. 2 a“,

má být:

„i)

smějí opustit uzavřené pásmo podléhající opatřením k tlumení nákaz v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. c), čl. 55 odst. 1 písm. c), článkem 56, čl. 61 odst. 1 písm. a), čl. 62 odst. 1, čl. 65 odst. 1 písm. c), čl. 70 odst. 1 písm. b) a čl. 74 odst. 1 písm. a), článkem 79 a s pravidly přijatými podle čl. 55 odst. 2, článků 63 a 67, čl. 71 odst. 3, čl. 74 odst. 4 a čl. 83 odst. 2 a“.

7.

Strana 164, čl. 264 odst. 3:

místo:

„3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 5, čl. 5 odst. 2, čl. 5 odst. 4, čl. 14 odst. 3, čl. 16 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 20 odst. 3, článku 29, čl.31 odst. 5, čl. 32 odst. 2, čl. 37 odst. 5, článku 39, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 6, článku 47, čl. 48 odst. 3, čl. 53 odst. 2, čl. 54 odst. 3, čl. 55 odst. 2, čl. 58 odst. 2, článku 63, čl. 64 odst. 4, článku 67, čl. 68 odst. 2, čl. 68 odst. 3, čl. 70 odst. 3, čl. 72 odst. 2, čl. 73 odst. 3, čl. 74 odst. 4, čl. 76 odst. 5, čl. 77 odst. 2, čl. 87 odst. 3, čl. 94 odst. 3, čl. 97 odst. 2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 odst. 1, čl. 109 odst. 2, článku 118, článku 119, čl. 122 odst. 1 a 2, čl. 125 odst. 2, čl. 131 odst. 1, čl. 132 odst. 2, článku 135, čl. 136 odst. 2, čl. 137 odst. 2, čl. 138 odst. 3, čl. 139 odst. 4, článku 140, čl. 144 odst. 1, čl. 146 odst. 1, článku 147, čl. 149 odst. 4, čl. 151 odst. 3, čl. 154 odst. 1, čl. 156 odst. 1, čl. 160 odst. 1, čl. 160 odst. 2, čl. 161 odst. 6, čl. 162 odst. 4, čl. 163 odst. 5, čl. 164 odst. 2, čl. 165 odst. 3, čl. 166 odst. 3, čl. 167 odst. 5, čl. 168 odst. 3, čl. 169 odst. 5, čl. 176 odst. 4, čl. 181 odst. 2, čl. 185 odst. 5, čl. 189 odst. 1, čl. 192 odst. 2, čl. 197 odst. 3, čl. 200 odst. 3, čl. 201 odst. 3, čl. 202 odst. 3, čl. 203 odst. 2, čl. 204 odst. 3, čl. 205 odst. 2, čl. 211 odst. 1, čl. 213 odst. 1, článku 214, čl. 216 odst. 4, čl. 218 odst. 3, čl. 221 odst. 1, čl. 223 odst. 3, čl. 223 odst. 6, čl. 224 odst. 3, čl. 228 odst. 1, čl. 230 odst. 3, čl. 234 odst. 2, čl. 237 odst. 4, čl. 239 odst. 2, čl. 240 odst. 2, čl. 241 odst. 2, čl. 245 odst. 3, čl. 246 odst. 3, čl. 249 odst. 3, čl. 252 odst. 1, článku 254, článku 263, čl. 271 odst. 2, čl. 272 odst. 2 a čl. 279 odst. 2 a 280 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 20. dubna 2016.“,

má být:

„3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 5, čl. 5 odst. 2, čl. 5 odst. 4, čl. 14 odst. 3, čl. 16 odst. 2, čl. 18 odst. 3, čl. 20 odst. 3, článku 29, čl.31 odst. 5, čl. 32 odst. 2, čl. 37 odst. 5, článku 39, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 6, čl. 47 odst. 1, čl. 48 odst. 3, čl. 53 odst. 2, čl. 54 odst. 3, čl. 55 odst. 2, čl. 58 odst. 2, článku 63, čl. 64 odst. 4, článku 67, čl. 68 odst. 2, čl. 68 odst. 3, čl. 70 odst. 3, čl. 72 odst. 2, čl. 73 odst. 3, čl. 74 odst. 4, čl. 76 odst. 5, čl. 77 odst. 2, čl. 87 odst. 3, čl. 94 odst. 3, čl. 97 odst. 2, čl. 101 odst. 3, čl. 106 odst. 1, čl. 109 odst. 2, čl. 118 odst. 1, čl. 118 odst. 2, čl. 119 odst. 1, čl. 122 odst. 1, čl. 122 odst. 2, čl. 125 odst. 2, čl. 131 odst. 1, čl. 132 odst. 2, článku 135, čl. 136 odst. 2, čl. 137 odst. 2, čl. 138 odst. 3, čl. 139 odst. 4, článku 140, čl. 144 odst. 1, čl. 146 odst. 1, článku 147, čl. 149 odst. 4, čl. 151 odst. 3, čl. 154 odst. 1, čl. 156 odst. 1, čl. 160 odst. 1, čl. 160 odst. 2, čl. 161 odst. 6, čl. 162 odst. 3, čl. 162 odst. 4, čl. 163 odst. 5, čl. 164 odst. 2, čl. 165 odst. 3, čl. 166 odst. 3, čl. 167 odst. 5, čl. 168 odst. 3, čl. 169 odst. 5, čl. 176 odst. 4, čl. 181 odst. 2, čl. 185 odst. 5, čl. 189 odst. 1, čl. 192 odst. 2, čl. 197 odst. 3, čl. 200 odst. 3, čl. 201 odst. 3, čl. 202 odst. 3, čl. 203 odst. 2, čl. 204 odst. 3, čl. 205 odst. 2, čl. 211 odst. 1, čl. 213 odst. 1, článku 214, čl. 216 odst. 4, čl. 218 odst. 3, čl. 221 odst. 1, čl. 223 odst. 3, čl. 223 odst. 6, čl. 224 odst. 3, čl. 228 odst. 1, čl. 230 odst. 3, čl. 234 odst. 2, čl. 237 odst. 4, čl. 239 odst. 2, čl. 240 odst. 2, čl. 241 odst. 2, čl. 245 odst. 3, čl. 246 odst. 3, čl. 249 odst. 3, čl. 252 odst. 1, článku 254, článku 263, čl. 271 odst. 2, čl. 272 odst. 2 a čl. 279 odst. 2 a 280 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 20. dubna 2016.“

8.

Strana 167, čl. 271 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„Uvedeným datem je den použitelnosti odpovídajících pravidel, která mají být přijata na základě aktů v přenesené pravomoci podle čl. 109 odst. 2 a článku 119 a prováděcích aktů podle článku 118 tohoto nařízení.“,

má být:

„Uvedeným datem je den použitelnosti odpovídajících pravidel, která mají být přijata na základě aktů v přenesené pravomoci podle čl. 109 odst. 2 a článku 119 a prováděcích aktů podle článku 120 tohoto nařízení.“

9.

Strana 168, článek 274:

místo:

„Aniž je dotčen den použitelnosti stanovený v článku 283, Komise přijme akty v přenesené pravomoci podle čl. 31 odst. 5 prvního pododstavce, čl. 32 odst. 2, článku 39, čl. 41 odst. 3, čl. 54 odst. 3, čl. 55 odst. 2, čl. 58 odst. 2, čl. 64 odst. 4, článku 67, čl. 68 odst. 2, čl. 74 odst. 4, čl. 77 odst. 2, čl. 97 odst. 2, čl. 122 odst. 2, čl. 131 odst. 1, čl. 132 odst. 2, článku 135, čl. 137 odst. 2, čl. 146 odst. 1, čl. 149 odst. 4, čl. 154 odst. 1, čl. 162 odst. 3, čl. 163 odst. 5, čl. 166 odst. 3, čl. 169 odst. 5, čl. 181 odst. 2, čl. 185 odst. 5, čl. 213 odst. 1, čl. 216 odst. 4, čl. 221 odst. 1, čl. 222 odst. 3, čl. 224 odst. 3, čl. 234 odst. 2, čl. 239 odst. 1 a prováděcí akty podle článků 8 a 9 do 20. dubna 2019. V souladu s článkem 283 se tyto akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty použijí ode dne použitelnosti stanoveného v uvedeném článku.“,

má být:

„Aniž je dotčen den použitelnosti stanovený v článku 283, Komise přijme akty v přenesené pravomoci podle čl. 31 odst. 5 prvního pododstavce, čl. 32 odst. 2, článku 39, čl. 41 odst. 3, čl. 54 odst. 3, čl. 55 odst. 2, čl. 58 odst. 2, čl. 64 odst. 4, článku 67, čl. 68 odst. 2, čl. 74 odst. 4, čl. 77 odst. 2, čl. 97 odst. 2, čl. 122 odst. 1, čl. 131 odst. 1, čl. 132 odst. 2, článku 135, čl. 137 odst. 2, čl. 146 odst. 1, čl. 149 odst. 4, čl. 154 odst. 1, čl. 162 odst. 3, čl. 163 odst. 5, čl. 166 odst. 3, čl. 169 odst. 5, čl. 181 odst. 2, čl. 185 odst. 5, čl. 213 odst. 1, čl. 216 odst. 4, čl. 221 odst. 1, čl. 222 odst. 3, čl. 224 odst. 3, čl. 234 odst. 2, čl. 239 odst. 2 a prováděcí akty podle článků 8 a 9 do 20. dubna 2019. V souladu s článkem 283 se tyto akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty použijí ode dne použitelnosti stanoveného v uvedeném článku.“