ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 39

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
16. února 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/261 ze dne 15. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/262 ze dne 6. února 2017, kterým se v generálním sekretariátu Rady určuje orgán oprávněný ke jmenování a orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv a kterým se zrušuje rozhodnutí 2013/811/EU

4

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/263 ze dne 14. února 2017 o opatřeních ke zmírnění rizika, posílených opatřeních biologické bezpečnosti a systémech včasného odhalení v souvislosti s riziky, která představují volně žijící ptáci pro přenos virů vysoce patogenní influenzy ptáků na drůbež (oznámeno pod číslem C(2017) 765)  ( 1 )

6

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/264 ze dne 14. února 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2017) 766)

12

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/265 ze dne 14. února 2017, kterým se vláda Severozápadních teritorií Kanady jako uznaný orgán zařazuje do seznamu uvedeného v článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (oznámeno pod číslem C(2017) 757)

43

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí č. 1/2016 Podvýboru EU-Moldavsko pro cla ze dne 6. října 2016, kterým se nahrazuje protokol II k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce [2017/266]

45

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 84/16/KOL ze dne 27. dubna 2016, kterým se po sté prvé mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory zavedením nových pokynů pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s fungováním Dohody o EHP [2017/267]

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

16.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/261

ze dne 15. února 2017

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

337,2

MA

120,3

SN

359,5

TR

130,6

ZZ

236,9

0707 00 05

MA

64,9

TR

186,2

ZZ

125,6

0709 91 00

EG

128,6

ZZ

128,6

0709 93 10

MA

57,8

TR

183,0

ZZ

120,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,8

IL

69,5

MA

48,8

TN

49,3

TR

76,6

ZZ

58,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

93,2

IL

166,2

JM

122,7

MA

92,0

TR

87,8

ZZ

112,4

0805 22 00

IL

114,7

MA

103,2

TR

60,4

ZZ

92,8

0805 50 10

EG

82,4

TR

98,8

ZZ

90,6

0808 10 80

US

105,5

ZZ

105,5

0808 30 90

CL

121,2

CN

112,8

ZA

121,7

ZZ

118,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

16.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/4


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/262

ze dne 6. února 2017,

kterým se v generálním sekretariátu Rady určuje orgán oprávněný ke jmenování a orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv a kterým se zrušuje rozhodnutí 2013/811/EU

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na článek 2 služebního řádu a článek 6 pracovního řádu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 240 odst. 2 prvního pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie vede generální sekretariát Rady generální tajemník.

(2)

S cílem podpořit administrativní zjednodušení a účinné personální řízení by generální tajemník měl mít širší možnost své pravomoci ve věcech uplatňování služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „pracovní řád“) přenést na generálního ředitele pro administrativu. Generální tajemník by dále měl být oprávněn přenést na všechny generální ředitele pravomoc rozhodovat ve věcech interního přeřazení a přeložení v souladu s personálními potřebami v rámci jejich generálních ředitelství.

(3)

Rozhodnutí Rady 2013/811/EU (2) by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Pravomoci svěřené služebním řádem orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovním řádem orgánu oprávněnému k uzavírání pracovních smluv v generálním sekretariátu Rady vykonávají:

a)

Rada, pokud se jedná o generálního tajemníka;

b)

Rada na návrh generálního tajemníka, pokud se jedná o uplatňování článků 1a, 30, 34, 41, 49, 50 a 51 služebního řádu na generální ředitele;

c)

v ostatních případech generální tajemník.

2.   Generální tajemník může na generálního ředitele pro administrativu zčásti nebo zcela přenést své pravomoci ve věcech uplatňování služebního řádu a pracovního řádu.

3.   Generální tajemník může na všechny generální ředitele přenést pravomoc ve věcech přeřazení a přeložení v zájmu služby v rámci jejich příslušných generálních ředitelství v souladu s čl. 7 odst. 1 prvním pododstavcem služebního řádu.

Článek 2

Rozhodnutí 2013/811/EU se zrušuje.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. března 2017.

V Bruselu dne 6. února 2017.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/811/EU ze dne 17. prosince 2013, kterým se v generálním sekretariátu Rady určuje orgán oprávněný ke jmenování a orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv a kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/444/EU (Úř. věst. L 355, 31.12.2013, s. 91).


16.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/6


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/263

ze dne 14. února 2017

o opatřeních ke zmírnění rizika, posílených opatřeních biologické bezpečnosti a systémech včasného odhalení v souvislosti s riziky, která představují volně žijící ptáci pro přenos virů vysoce patogenní influenzy ptáků na drůbež

(oznámeno pod číslem C(2017) 765)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (3), a zejména na čl. 63 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová nákaza ptáků, včetně drůbeže. Infekce viry influenzy ptáků u domácí drůbeže způsobují dvě hlavní formy uvedené nákazy, které se rozlišují podle virulence. Nízkopatogenní forma se obecně projevuje pouze lehkými symptomy, zatímco vysoce patogenní forma má za následek velmi vysokou úmrtnost u většiny druhů drůbeže. Uvedená nákaza může mít vážný dopad na ziskovost chovu drůbeže.

(2)

Směrnice 2005/94/ES stanoví minimální opatření pro tlumení, která je třeba použít v případě ohniska této nákazy u drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, a rovněž stanoví určitá preventivní opatření týkající se dozoru nad influenzou ptáků a jejího včasného odhalení.

(3)

Směrnice 2005/94/ES dále stanoví, že Komise může přijmout prováděcí pravidla, která si vedle minimálních opatření pro tlumení nákazy stanovených v uvedené směrnici vyžádá epizootologická situace.

(4)

Volně žijící ptáci, zejména volně žijící stěhovaví vodní ptáci, se považují za přirozené hostitele virů nízkopatogenní influenzy ptáků, které přenášejí během své sezónní migrace, aniž by se u nich zpravidla projevily příznaky uvedené nákazy. Od poloviny roku 2005 však bylo prokázáno, že virus vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) podtypu H5N1 může infikovat volně žijící ptáky, kteří jej mohou šířit na velké vzdálenosti (4).

(5)

Přítomnost virů influenzy ptáků u volně žijících ptáků představuje stálou hrozbu přímého či nepřímého zavlečení těchto virů do hospodářství, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a riziko, že virus se z infikovaného hospodářství bude dále šířit do jiných hospodářství.

(6)

Rozhodnutí Komise 2005/734/ES (5) bylo přijato v návaznosti na zavlečení viru HPAI podtypu H5N1 z jihovýchodní Asie do Evropy jeho šířením směrem na západ během roku 2005 a jeho cílem bylo posílit opatření pro tlumení nákazy již stanovená v právních předpisech Unie, zejména s ohledem na rizika, která představovalo bezprecedentní mezikontinentální šíření viru HPAI volně žijícími ptáky.

(7)

Rozhodnutí 2005/734/ES stanoví opatření biologické bezpečnosti a další doplňková opatření ke zmírnění rizika, jejichž cílem je zamezit přímým i nepřímým kontaktům mezi těmito populacemi, a tím snížit riziko přenosu viru HPAI podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí. Rozhodnutí 2005/734/ES požaduje, aby členské státy s ohledem na epizootologickou situaci a konkrétní rizikové faktory určily oblasti svých území, které jsou mimořádně ohrožené zavlečením viru HPAI podtypu H5N1 do hospodářství, kde je přítomna drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí. Členské státy jsou povinny v těchto oblastech s vysokým rizikem uplatňovat určitá opatření ke zmírnění rizika, např. zajistit, že dotčená drůbež je držena v uzavřených prostorách. Členské státy jsou rovněž povinny zajistit lepší informovanost majitelů o rizicích přenosu a nutnosti dodržovat ve svých hospodářstvích opatření biologické bezpečnosti.

(8)

Rozhodnutí 2005/734/ES navíc požaduje, aby členské státy zavedly systémy včasného odhalení, jejichž účelem je, aby majitelé o všech příznacích influenzy ptáků u hejn drůbeže urychleně informovali příslušný veterinární orgán, který by měl zohlednit zvláštní parametry a mírné změny, pokud jde o údaje týkající se produkce.

(9)

Rozhodnutí Komise 2010/367/EU (6) stanoví pokyny pro povinné provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků, včetně požadavků na odběr vzorků a laboratorní vyšetření, v členských státech. Dále stanoví, že příslušné orgány musí být neprodleně informovány o každém abnormálním úhynu nebo o vysoké nemocnosti či značném úhynu volně žijících ptáků, a zejména volně žijících stěhovavých vodních ptáků.

(10)

Během druhé poloviny roku 2014 a na začátku roku 2015 byl virus HPAI podtypu H5N8 zavlečen do Unie volně žijícími ptáky. U volně žijících ptáků zapříčinil velmi nízkou úmrtnost, avšak způsobil závažná ohniska nákazy u drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v několika členských státech.

(11)

Od konce října 2016 byl u volně žijících stěhovavých ptáků, zejména těch, kteří byli nalezeni mrtví, zjištěn ve 20 členských státech, a sice v Bulharsku, České republice, Dánsku, Německu, Irsku, Řecku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Maďarsku, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, na Slovensku, ve Finsku, Švédsku a Spojeném království a rovněž ve třetích zemích nacházejících se v blízkosti, jako je Švýcarsko, Srbsko a Ukrajina, velmi blízce příbuzný virus HPAI podtypu H5N8. Většina ohnisek byla potvrzena ve Francii, Maďarsku a Bulharsku v určitých oblastech s vysokým počtem hospodářství, v nichž se chovají kachny a husy.

(12)

Stávající epizootologická situace je velmi dynamická a soustavně se vyvíjí. Jak pokračují přesuny stěhovavých ptáků, členské státy v rámci svých probíhajících činností dozoru přítomnost viru HPAI podtypu H5N8 u volně žijících ptáků nadále odhalují. Tento virus proto zůstane v nadcházejících měsících a s největší pravděpodobností během dalších sezónních přesunů stěhovavých ptáků hrozbou pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí v Unii, s rizikem dalšího přenosu viru mezi hospodářstvími v určitém prostředí s vysokým rizikem.

(13)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v současné době vypracovává obsáhlé vědecké stanovisko týkající se influenzy ptáků, které má být dokončeno v září 2017. Vzhledem k současné epidemii viru HPAI podtypu H5N8 byl však úřad EFSA požádán, aby naléhavě posoudil epizootologickou situaci a poskytl předběžné vědecké stanovisko k vhodnosti ochranných opatření stanovených na úrovni Unie, která jsou zavedena v souvislosti s rizikem, jež představují volně žijící ptáci infikovaní virem HPAI podtypu H5N8.

(14)

Komise pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat úřadu EFSA dne 20. prosince 2016 zveřejnila stanovisko s názvem „Naléhavá žádost týkající se influenzy ptáků“ (7), v němž potvrzuje, že důsledné provádění opatření biologické bezpečnosti a opatření ke zmírnění rizika jsou nejdůležitější způsoby zamezení přenosu virů HPAI, jak podtypu H5, tak H7, buď přímo, nebo nepřímo, volně žijícími ptáky do hospodářství, kde se chová drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí. Biologická bezpečnost by měla být v takových hospodářstvích rutinní praxí a v období zvýšeného rizika by měla být posílena.

(15)

Úřad EFSA dále dospěl k závěru, že nejúčinnější způsob, jak včas odhalit přítomnost virů HPAI u volně žijících ptáků, je pasivní dozor nad těmito ptáky, a doporučuje zaměřit se na odběr vzorků a laboratorní vyšetření volně žijících ptáků, a tedy posílit určitá ustanovení týkající se volně žijících ptáků obsažená v pokynech pro provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků, jež jsou stanoveny v příloze II rozhodnutí 2010/367/EU.

(16)

Úřad EFSA dále odkazuje na posouzení (8), které provedlo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), v němž se uvádí, že nikde na světě dosud nebyl ohlášen žádný případ infekce u lidí, kterou by způsobil současný vir HPAI podtypu H5N8, a že podrobnější charakterizace viru ukazuje, že se v podstatě stále jedná o ptačí virus bez specifické zvýšené afinity k lidskému organismu.

(17)

Zkušenosti příslušných orgánů členských států získané při provádění opatření stanovených v rozhodnutí 2005/734/ES ukazují, že by měla být zachována flexibilita, která umožní přizpůsobit uvedená opatření epizootologické situaci v jednotlivých členských státech.

(18)

Aby bylo možné zaměřit se na ptačí populace, které jsou nejvíce ohroženy, a aby se zajistila účinnost opatření stanovených v tomto rozhodnutí, měla by se určitá preventivní opatření zaměřit na hospodářství, kde se chová drůbež.

(19)

Opatření stanovená v rozhodnutí 2005/734/ES by tudíž měla být přezkoumána a upravena s ohledem na stávající epizootologickou situaci týkající se drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech, na stanovisko k influenze ptáků zveřejněné úřadem EFSA dne 20. prosince 2016 a na zkušenosti členských států získané při praktickém provádění opatření stanovených v uvedeném rozhodnutí.

(20)

Opatření stanovená v rozhodnutí 2005/734/ES byla několikrát změněna a prodloužena a jsou použitelná do 31. prosince 2017. V zájmu jasnosti právních předpisů Unie je třeba zrušit rozhodnutí 2005/734/ES a nahradit je tímto rozhodnutím.

(21)

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí budou případně přezkoumána s ohledem na konečný výsledek vědeckého stanoviska úřadu EFSA týkajícího se influenzy ptáků, které má být dokončeno v září 2017.

(22)

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí by měla být použitelná do 30. června 2018.

(23)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto rozhodnutím se stanoví opatření ke zmírnění rizika a systémy včasného odhalení v souvislosti s riziky, která představují volně žijící ptáci pro zavlečení vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) do hospodářství, jakož i opatření na zvýšení informovanosti majitelů o těchto rizicích a o nutnosti, aby ve svých hospodářstvích prováděli či posilovali opatření biologické bezpečnosti.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v článku 2 směrnice 2005/94/ES.

Článek 3

Určení oblastí s vysokým rizikem zavlečení virů HPAI

Členské státy určí a přezkoumají oblasti svého území, které jsou zvláště ohroženy zavlečením virů HPAI do hospodářství (dále jen „oblasti s vysokým rizikem“), jakož i dobu, během níž toto riziko přetrvává, přičemž zohlední následující aspekty:

a)

epizootologickou situaci na svém území nebo na území členských států nebo třetích zemí nacházejících se v blízkosti, zejména pokud jde o:

i)

odhalení virů HPAI u volně žijících ptáků nebo v jejich výkalech,

ii)

ohniska HPAI v hospodářstvích, kde se chová drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, která s největší pravděpodobností souvisí s odhalením virů HPAI, jak je uvedeno v bodě i),

iii)

předchozí odhalení virů HPAI, jak je uvedeno v bodech i) a ii), a riziko opětovných výskytů;

b)

rizikové faktory pro zavlečení virů HPAI do hospodářství, zejména pokud jde o:

i)

jejich umístění na tažných trasách ptáků, zejména pokud se přesouvají ze střední a východní Asie, z oblastí Kaspického a Černého moře, Středního východu a Afriky,

ii)

vzdálenost hospodářství od mokrých oblastí, rybníků, močálů, jezer či řek, kde se mohou shromažďovat stěhovaví vodní ptáci, zejména ptáci řádů AnseriformesCharadriiformes,

iii)

umístění hospodářství v oblastech s vysokou hustotou stěhovavých ptáků, zejména vodních ptáků,

iv)

drůbež chovanou v otevřených hospodářstvích, v nichž nelze dostatečně zamezit kontaktu volně žijících ptáků s drůbeží;

c)

dodatečné rizikové faktory týkající se šíření virů HPAI v rámci hospodářství či mezi hospodářstvími, zejména tam, kde:

i)

hospodářství je umístěno v oblastech, kde hustota hospodářství je vysoká,

ii)

intenzita přesunů drůbeže, vozidel a osob v rámci hospodářství a z něj a intenzita dalších přímých či nepřímých kontaktů mezi hospodářstvími je vysoká;

d)

posouzení rizik týkající se závažnosti šíření virů HPAI volně žijícími ptáky, vypracované Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a vnitrostátními a mezinárodními subjekty zabývajícími se posouzením rizik;

e)

výsledky programů dozoru prováděných v souladu s článkem 4 směrnice 2005/94/ES.

Článek 4

Opatření ke zmírnění rizika

1.   Členské státy přijmou v závislosti na konkrétní epizootologické situaci na svém území a po potřebnou dobu vhodná a proveditelná opatření ke zmírnění rizika přenosu virů HPAI z volně žijících ptáků na drůbež v oblastech s vysokým rizikem.

2.   Cílem opatření uvedených v odstavci 1 je především zamezit tomu, aby volně žijící ptáci, a zejména volně žijící stěhovaví vodní ptáci, přicházeli do přímého či nepřímého kontaktu s drůbeží, obzvláště s kachnami a husami.

3.   Členské státy v oblastech s vysokým rizikem zakáží:

a)

chování drůbeže ve volném výběhu;

b)

používání venkovních vodních nádrží pro drůbež;

c)

podávání vody drůbeži z povrchových vodních nádrží, ke kterým mohou mít přístup volně žijící ptáci;

d)

skladování krmiva pro drůbež, které je nechráněné před volně žijícími ptáky nebo jinými zvířaty.

4.   Jako další opatření ke zmírnění rizika členské státy zakáží:

a)

shromažďování drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí na trzích, přehlídkách, výstavách a kulturních akcích;

b)

používání volavých ptáků řádů AnseriformesCharadriiformes („volaví ptáci“).

5.   Členské státy opatření, která přijaly podle odstavců 1 až 4, pravidelně přezkoumávají, aby je přizpůsobily a změnily s ohledem na epizootologickou situaci, včetně rizik, která představují volně žijící ptáci.

Článek 5

Opatření týkající se zvyšování informovanosti a biologické bezpečnosti

Členské státy zajistí, aby byla přijata nezbytná opatření, jejichž cílem je zvýšit informovanost zúčastněných stran působících v odvětví drůbeže, pokud jde o rizika HPAI, a poskytnout jim nejvhodnější dostupné informace o opatřeních biologické bezpečnosti, zejména o opatřeních, která je třeba posílit v oblastech s vysokým rizikem, a to způsobem, který je na uvedené informace upozorní nejlépe.

Článek 6

Výjimky z opatření ke zmírnění rizika stanovených v článku 4

1.   Odchylně od ustanovení čl. 4 odst. 3 a za předpokladu, že jsou zavedena opatření biologické bezpečnosti, jimiž se má zamezit riziku přenosu virů HPAI, mohou členské státy povolit:

a)

chování drůbeže ve volném výběhu, pokud jsou splněny tyto podmínky:

i)

drůbež je chráněna před kontaktem s volně žijícími ptáky pomocí sítí nebo střech či jiným vhodným způsobem, nebo

ii)

drůbeži je přinejmenším podáváno krmivo a voda v uzavřených prostorách nebo pod přístřeškem, což dostatečně odrazuje volně žijící ptáky od přistávání, a zabraňuje se tak kontaktu volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou pro drůbež;

b)

používání venkovních vodních nádrží, pokud jsou potřebné z důvodu zajištění dobrých životních podmínek pro některé druhy drůbeže a pokud jsou dostatečně chráněny před volně žijícími vodními ptáky;

c)

podávání vody drůbeži z povrchových vodních zdrojů, k nimž mají přístup volně žijící vodní ptáci, po ošetření, které zajistí inaktivaci virů influenzy ptáků.

2.   Odchylně od ustanovení čl. 4 odst. 4 a za předpokladu, že jsou zavedena opatření biologické bezpečnosti, jimiž se má zamezit riziku přenosu virů HPAI, mohou členské státy povolit:

a)

shromažďování drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí na trzích, přehlídkách, výstavách a kulturních akcích;

b)

používání volavých ptáků:

i)

v rámci programů dozoru nad influenzou ptáků prováděných v souladu s článkem 4 směrnice 2005/94/ES, výzkumných projektů, ornitologických studií a veškerých dalších činností schválených příslušným orgánem, nebo

ii)

v souladu s vhodnými opatřeními biologické bezpečnosti a ustanoveními, jejichž cílem je zamezit přenosu viru HPAI na drůbež.

Článek 7

Systémy včasného odhalení u hejn drůbeže

1.   Členské státy zavedou nebo posílí systémy včasného odhalení, jejichž účelem je, aby majitelé o všech příznacích influenzy ptáků u hejn drůbeže chovaných v hospodářstvích, která se nacházejí v oblastech s vysokým rizikem, urychleně informovali příslušný veterinární orgán.

2.   V systémech uvedených v odstavci 1 se přinejmenším zohlední významný pokles v příjmu potravy a vody a v produkci vajec, pozorovaná úmrtnost a jakékoli klinické příznaky nebo posmrtné léze, které naznačují přítomnost viru HPAI, a to s přihlédnutím k rozdílům těchto parametrů u různých druhů drůbeže a typů produkce.

Článek 8

Zvýšený dozor nad volně žijícími ptáky

1.   Příslušný orgán zajistí, aby zvýšený pasivní dozor nad populacemi volně žijících ptáků a další monitorování mrtvých nebo nemocných ptáků byly prováděny v souladu s pokyny pro provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků, jež jsou stanoveny v příloze II rozhodnutí 2010/367/EU, přičemž zvláštní pozornost je věnována seznamu cílových druhů pro účely odběru vzorků a laboratorní vyšetření, jak je stanoveno v uvedeném rozhodnutí, a jiným druhům volně žijících ptáků, kteří vykazují známky infekce viry HPAI.

2.   Příslušný orgán se může rozhodnout, že se zaměří na odběr vzorků a laboratorní vyšetření u volně žijících ptáků, pokud jde o druhy a zeměpisné oblasti, které nebyly dříve zasaženy.

Článek 9

Povinnosti týkající se souladu a informování

Členské státy Komisi průběžně informují o opatřeních, která přijímají k zajištění souladu s tímto rozhodnutím, a o případných výjimkách udělených v souladu s článkem 6.

Článek 10

Zrušení

Rozhodnutí 2005/734/ES se zrušuje.

Článek 11

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije do 30. června 2018.

Článek 12

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. února 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority on a request from the European Commission on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risk of its introduction into the EU poultry holdings (EFSA Journal (2008) 715, 1–161).

(5)  Rozhodnutí Komise 2005/734/ES ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 105).

(6)  Rozhodnutí Komise 2010/367/EU ze dne 25. června 2010 o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 22).

(7)  EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4687.

(8)  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), 2016, RAPID RISK ASSESSMENT: Outbreaks of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Europe: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf


16.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/12


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/264

ze dne 14. února 2017,

kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

(oznámeno pod číslem C(2017) 766)

(Pouze anglické, bulharské, finské, francouzské, italské, lotyšské, maďarské, německé, polské, portugalské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 52 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení článku 31 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. ledna 2015 podle ustanovení článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 má Komise provést nezbytná ověřování, sdělit členským státům výsledky těchto ověřování, seznámit se s připomínkami členských států, svolat dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně jim sdělit své závěry.

(2)

Členské státy měly možnost požádat o zahájení dohodovacího řízení. Tato možnost byla v některých případech využita a zprávy vydané po ukončení dohodovacího řízení Komise posoudila.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 1306/2013 lze financovat pouze zemědělské výdaje vynaložené způsobem, který neporušuje právo Unie.

(4)

Na základě provedených ověřování, výsledků dvoustranných jednání a dohodovacích řízení bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy tento požadavek nesplňuje, a nelze ji tudíž financovat v rámci EZZF a EZFRV.

(5)

Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci EZZF a EZFRV. Tyto částky se nevztahují na výdaje vynaložené více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky ověřování.

(6)

U případů, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v souhrnné zprávě vyhodnocení částek, jež je třeba vyloučit, neboť nejsou v souladu s právem Unie (3).

(7)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které by mohla Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora Evropské unie ve věcech projednávaných ke dni 31. prosince 2016,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Částky uvedené v příloze vztahující se na výdaje vynaložené schválenými platebními agenturami členských států, které byly vykázány v rámci EZZF nebo EZFRV, jsou vyloučeny z financování Unií.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, Spolkové republice Německo, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Maďarsku, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Republice Slovinsko, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 14. února 2017.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  Ares(2017)555605, 1.2.2017.


PŘÍLOHA

Rozhodnutí: 53

Rozpočtový bod: 05040501

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

SI

Certifikace

2013

Pohledávky EZFRV předčasně prohlášené za nevymahatelné

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

 

 

 

 

 

Celkem SI:

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

1 214,10

0,00

1 214,10

Rozpočtový bod: 05070107

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

PT

Finanční audit – zpožděné platby a platební lhůty

2012

Oprava z důvodu opožděných plateb

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 341 058,21

– 613 918,73

272 860,52

 

Finanční audit – překročení

2012

Oprava z důvodu překročení stropů

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 249 991,75

– 2 249 991,75

0,00

 

 

 

 

 

Celkem PT:

EUR

– 2 591 049,96

– 2 863 910,48

272 860,52

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

SI

Certifikace

2013

Známé chyby v EZZF IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

285,33

0,00

285,33

 

 

 

 

 

Celkem SI:

EUR

285,33

0,00

285,33


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

– 2 590 764,63

– 2 863 910,48

273 145,85

Rozpočtový bod: 6701

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

AT

Certifikace

2014

Schválení účetní závěrky za rozpočtový rok 2014

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

 

 

 

 

 

Celkem AT:

EUR

– 827 514,15

0,00

– 827 514,15

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

BG

Certifikace

2013

Zpětné vyžádání administrativních chyb v EZZF

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 808 946,28

0,00

– 808 946,28

 

Certifikace

2014

Známá chyba v EZZF IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 23 513,30

0,00

– 23 513,30

 

Certifikace

2013

Nadhodnocení v EZZF IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 12 839,99

0,00

– 12 839,99

 

 

 

 

 

Celkem BG:

EUR

– 845 299,57

0,00

– 845 299,57

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

CY

Podmíněnost

2014

Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – přímá podpora – rok podání žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 516 617,16

0,00

– 516 617,16

 

Podmíněnost

2015

Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – přímá podpora – rok podání žádosti 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 503 559,05

– 8 178,75

– 495 380,30

 

Podmíněnost

2013

Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – víno – rok podání žádosti 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 29 474,10

0,00

– 29 474,10

 

Podmíněnost

2014

Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – víno – rok podání žádosti 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 2 023,66

0,00

– 2 023,66

 

 

 

 

 

Celkem CY:

EUR

– 1 051 673,97

– 8 178,75

– 1 043 495,22

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

DE

Podmíněnost

2013

Nedostatečné hodnocení zvířat s dvěma chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7, 8) – rok podání žádosti 2012

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 38 456,61

0,00

– 38 456,61

 

Podmíněnost

2014

Nedostatečné hodnocení zvířat s dvěma chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7, 8) – rok podání žádosti 2013

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 45 384,43

0,00

– 45 384,43

 

Podmíněnost

2015

Nedostatečné hodnocení zvířat s dvěma chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7, 8) – rok podání žádosti 2014

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 95 307,89

0,00

– 95 307,89

 

Certifikace

2011

Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu – nezpůsobilé částky

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 17 137,39

0,00

– 17 137,39

 

Certifikace

2012

Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu – nezpůsobilé částky

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 731 625,19

0,00

– 1 731 625,19

 

Nesrovnalosti

2010

Nedostatky v postupech řízení dluhu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 964 861,71

0,00

– 1 964 861,71

 

 

 

 

 

Celkem DE:

EUR

– 3 892 773,22

0,00

– 3 892 773,22

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

ES

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nesplněny podmínky pro uznávání

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 33 191,89

– 10 156,42

– 23 035,47

 

Kontrola operací

2010

Pozdní kontroly v oblastech La Rioja a Andalusie

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

0,50 %

EUR

– 146 150,05

0,00

– 146 150,05

 

Kontrola operací

2011

Pozdní kontroly v oblastech La Rioja a Andalusie

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

0,50 %

EUR

– 93 858,26

0,00

– 93 858,26

 

Kontrola operací

2012

Pozdní kontroly v oblastech La Rioja a Andalusie

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

0,50 %

EUR

– 35 460,70

0,00

– 35 460,70

 

Kontrola operací

2010

Pozdní kontrola – La Rioja

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

0,50 %

EUR

– 2 995,48

0,00

– 2 995,48

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 531 131,62

– 9 722,69

– 1 521 408,93

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 159 599,27

– 41 333,00

– 2 118 266,27

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 456 751,54

– 36 337,16

– 1 420 414,38

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 499 753,12

– 14 200,84

– 1 485 552,28

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Andalusie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 896 215,57

– 2 557,15

– 893 658,42

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 8 679,88

– 55,12

– 8 624,76

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 10 681,51

– 534,08

– 10 147,43

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 28 978,00

– 175,03

– 28 802,97

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 84 663,69

0,00

– 84 663,69

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Aragonie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 84 019,25

0,00

– 84 019,25

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 11 860,02

– 75,32

– 11 784,70

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 14 278,97

– 86,25

– 14 192,72

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 233 449,16

– 2 262,89

– 231 186,27

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 13 983,26

– 79,24

– 13 904,02

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baleárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 8 720,47

– 113,07

– 8 607,40

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 22 767,51

– 798,11

– 21 969,40

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 54 144,30

– 15 229,33

– 38 914,97

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 83 110,99

– 4 155,55

– 78 955,44

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 127 228,11

– 1 732,48

– 125 495,63

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kanárské ostrovy

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 114 108,33

– 1 463,88

– 112 644,45

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 26 883,50

– 1 712,30

– 25 171,20

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 15 731,99

– 95,02

– 15 636,97

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 37 119,79

– 224,21

– 36 895,58

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 16 217,50

0,00

– 16 217,50

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie-La Mancha

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 29 443,87

0,00

– 29 443,87

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 26 234,89

– 166,59

– 26 068,30

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 151 821,60

– 917,00

– 150 904,60

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 22 932,79

– 138,58

– 22 794,21

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 32 744,91

0,00

– 32 744,91

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Kastilie a León

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 68 357,82

0,00

– 68 357,82

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 225 773,04

0,00

– 225 773,04

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 170 694,03

– 8 534,70

– 162 159,33

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 181 248,30

– 9 062,42

– 172 185,88

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 192 820,93

0,00

– 192 820,93

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Katalánsko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 254 597,71

0,00

– 254 597,71

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 146 386,75

0,00

– 146 386,75

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 200 166,03

– 31 147,05

– 169 018,98

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 170 287,72

0,00

– 170 287,72

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 168 918,35

– 3 707,16

– 165 211,19

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Valencijské společenství

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 153 236,13

– 3 351,18

– 149 884,95

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 7 573,50

– 4 869,44

– 2 704,06

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 41 935,82

– 253,29

– 41 682,53

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 6 398,76

– 38,65

– 6 360,11

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 8 379,93

0,00

– 8 379,93

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Extremadura

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 4 382,72

0,00

– 4 382,72

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 127 765,77

– 9 710,55

– 118 055,22

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 185 478,26

– 2 132,67

– 183 345,59

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 282 683,90

– 1 707,41

– 280 976,49

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 284 838,08

– 28,74

– 284 809,34

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – La Rioja

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 139 011,79

0,00

– 139 011,79

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 259 156,57

– 1 645,65

– 257 510,92

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 416 517,97

– 113 614,89

– 302 903,08

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 521 156,18

– 3 147,78

– 518 008,40

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 401 418,38

0,00

– 401 418,38

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Murcie

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 283 457,53

0,00

– 283 457,53

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 15 774,57

– 100,17

– 15 674,40

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 44 467,97

– 268,59

– 44 199,38

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 215 685,94

– 1 302,74

– 214 383,20

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 241 224,50

0,00

– 241 224,50

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Navarra

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 72 761,39

0,00

– 72 761,39

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

0,00

0,00

0,00

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 46 466,16

– 280,65

– 46 185,51

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 37 334,18

– 225,49

– 37 108,69

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 18 369,50

0,00

– 18 369,50

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nezpůsobilé výdaje – environmentální opatření – Baskicko

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 18 173,37

0,00

– 18 173,37

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Schvalování programu a spolehlivost odhadů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 2 471 338,23

– 410 946,34

– 2 060 391,89

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Schvalování programu a spolehlivost odhadů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 2 458 742,85

– 487 812,57

– 1 970 930,28

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Schvalování programu a spolehlivost odhadů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 2 824 856,16

– 409 515,20

– 2 415 340,96

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Schvalování programu a spolehlivost odhadů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 64 228,60

– 753,71

– 63 474,89

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Schvalování programu a spolehlivost odhadů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 4 355,01

0,00

– 4 355,01

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Uznávání organizací producentů

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 183 847,65

– 9 192,38

– 174 655,27

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2009

Uznávání organizací producentů a operačních programů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 3 922 888,80

– 2 042 758,51

– 1 880 130,29

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Uznávání organizací producentů a operačních programů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 4 917 485,69

– 2 566 722,82

– 2 350 762,87

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Uznávání organizací producentů a operačních programů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 440 969,18

– 220 484,59

– 220 484,59

 

Ostatní přímé podpory – POSEI (2014+)

2015

V centrálním registru jsou chyby, jež znevěrohodňují správnost vyčerpávajících administrativních křížových kontrol stanovených v nařízení (EU) č. 180/2014.

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 82 894,34

0,00

– 82 894,34

 

Ostatní přímé podpory – POSEI

2013

V centrálním registru jsou chyby, jež znevěrohodňují správnost vyčerpávajících administrativních křížových kontrol stanovených v nařízeních (EU) č. 180/2014 a (ES) č. 793/2006.

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 280 114,91

– 14 005,75

– 266 109,16

 

Ostatní přímé podpory – POSEI (2014+)

2014

V centrálním registru jsou chyby, jež znevěrohodňují správnost vyčerpávajících administrativních křížových kontrol stanovených v nařízeních (EU) č. 180/2014 a (ES) č. 793/2006.

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 234 195,06

0,00

– 234 195,06

 

 

 

 

 

Celkem ES:

EUR

– 32 613 727,82

– 6 501 642,40

– 26 112 085,42

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FR

Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009

2014

Klíčové kontroly: administrativní kontroly, včetně křížových kontrol, pro stanovení způsobilosti podpory (ukazatel produktivity)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 297 619,43

0,00

– 1 297 619,43

 

Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009

2015

Klíčové kontroly: administrativní kontroly, včetně křížových kontrol, pro stanovení způsobilosti podpory (ukazatel produktivity)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 043 712,69

0,00

– 2 043 712,69

 

Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009

2014

Klíčové kontroly: kontroly správnosti výpočtu podpory, včetně uplatnění správních pokut (rozdíl > 50 %)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 369 979,82

0,00

– 369 979,82

 

Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nařízení č. 73/2009

2015

Klíčové kontroly: kontroly správnosti výpočtu podpory, včetně uplatnění správních pokut (rozdíl > 50 %)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 393 123,12

0,00

– 393 123,12

 

 

 

 

 

Celkem FR:

EUR

– 4 104 435,06

0,00

– 4 104 435,06

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

GB

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (100 % vyloučení 10 nevyhovujících organizací producentů)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 233 654,04

0,00

– 1 233 654,04

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (100 % vyloučení 10 nevyhovujících organizací producentů)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 776 039,39

0,00

– 1 776 039,39

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (100 % vyloučení 10 nevyhovujících organizací producentů)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 327,82

0,00

– 2 327,82

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (100 % vyloučení 10 nevyhovujících organizací producentů)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 050 108,51

0,00

– 1 050 108,51

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (extrapolace)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 905 862,05

0,00

– 2 905 862,05

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (extrapolace)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 3 362 953,03

0,00

– 3 362 953,03

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (extrapolace)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 7 253,20

0,00

– 7 253,20

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nedodržení kritérií pro uznání organizace producentů (extrapolace)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 446 492,31

0,00

– 446 492,31

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nedostatky v klíčových kontrolách v rámci operačních programů organizací producentů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 789 356,47

– 413 951,61

– 375 404,86

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nedostatky v klíčových kontrolách v rámci operačních programů organizací producentů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 877 758,79

– 513 899,25

– 363 859,54

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nedostatky v klíčových kontrolách v rámci operačních programů organizací producentů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 1 432,06

– 958,11

– 473,95

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nedostatky v klíčových kontrolách v rámci operačních programů organizací producentů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 178 835,64

– 149 660,08

– 29 175,56

 

Certifikace

2006

Nedostatky v postupech řízení dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 406 257,93

0,00

– 406 257,93

 

Nesrovnalosti

2007

Nedostatky v postupech řízení dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 698,64

0,00

– 698,64

 

Nesrovnalosti

2008

Nedostatky v postupech řízení dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 9 595,20

0,00

– 9 595,20

 

Nesrovnalosti

2009

Nedostatky v postupech řízení dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 892,62

0,00

– 1 892,62

 

Nesrovnalosti

2010

Nedostatky v postupech řízení dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 195,28

0,00

– 195,28

 

Nesrovnalosti

2011

Nedostatky v postupech řízení dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 291,27

0,00

– 1 291,27

 

Nesrovnalosti

2012

Nedostatky v postupech řízení dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 880,44

0,00

– 1 880,44

 

Nesrovnalosti

2013

Nedostatky v postupech řízení dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 127,59

0,00

– 2 127,59

 

Nesrovnalosti

2014

Nedostatky v postupech řízení dluhu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 462,29

0,00

– 462,29

 

 

 

 

 

Celkem GB:

EUR

– 13 056 474,57

– 1 078 469,05

– 11 978 005,52

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

GR

Certifikace

2013

Chyby zjištěné certifikačním subjektem při kontrole úplnosti údajů tabulky v příloze III

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 131 353,03

0,00

– 131 353,03

 

Certifikace

2014

Známá chyba zjištěná certifikačním subjektem v souboru EZZF mimo IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 11 875,16

0,00

– 11 875,16

 

 

 

 

 

Celkem GR:

EUR

– 143 228,19

0,00

– 143 228,19

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

HU

Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů

2013

Nedostatky týkající se seskupení producentů zjištěné při klíčové kontrole operačního programu pro rok 2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 57 894,35

0,00

– 57 894,35

 

Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů

2014

Nedostatky týkající se seskupení producentů zjištěné při klíčové kontrole operačního programu pro rok 2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 504 307,84

0,00

– 504 307,84

 

Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu

2014

Nedostatky týkající se operačních programů pro roky 2012–2014, rozpočtový rok 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

7,00 %

EUR

– 199 419,79

0,00

– 199 419,79

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nedostatky týkající se operačních programů zjištěné při klíčové kontrole operačních programů pro roky 2012 a 2013 Rozpočtový rok 2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

7,00 %

EUR

– 66 339,25

– 47 385,18

– 18 954,07

 

 

 

 

 

Celkem HU:

EUR

– 827 961,23

– 47 385,18

– 780 576,05

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

IT

Podmíněnost

2012

Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1 a 5, shovívavost systému sankcí a uplatnění přípustné odchylky, zemědělci chovající zvířata, rok podání žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 655 096,22

– 1 048,74

– 654 047,48

 

Podmíněnost

2013

Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1 a 5, shovívavost systému sankcí a uplatnění přípustné odchylky, zemědělci chovající zvířata, rok podání žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 666 277,37

0,00

– 666 277,37

 

Podmíněnost

2014

Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1, 3 a 5 a MRFF, rok podání žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 752 819,71

0,00

– 752 819,71

 

Podmíněnost

2012

Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1, 3 a 5 a MRFF, zemědělci nechovající zvířata, rok podání žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 483 713,21

– 774,38

– 482 938,83

 

Podmíněnost

2013

Nedostatečná kontrola povinných požadavků na hospodaření 1, 3 a 5 a MRFF, zemědělci nechovající zvířata, rok podání žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 523 645,95

0,00

– 523 645,95

 

Certifikace

2012

Nedodržení platebních lhůt

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 210 365,00

0,00

– 210 365,00

 

Potravinová pomoc v rámci Společenství

2010

Nedodržování lhůt pro zadávání veřejných zakázek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 197 563,28

0,00

– 1 197 563,28

 

Potravinová pomoc v rámci Společenství

2011

Nedodržování lhůt pro zadávání veřejných zakázek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 4 573 837,72

0,00

– 4 573 837,72

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2011 – rozpočtové roky 2011–2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 122 952,77

0,00

– 1 122 952,77

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2011 – rozpočtové roky 2011–2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 3 580 398,29

0,00

– 3 580 398,29

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2011 – rozpočtové roky 2011–2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 3 853,07

0,00

– 3 853,07

 

Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu

2014

Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2011 – rozpočtový rok 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

6 043,13

0,00

6 043,13

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2012 – rozpočtové roky 2012–2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 464 814,60

0,00

– 464 814,60

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2012 – rozpočtové roky 2012–2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 407 604,32

0,00

– 1 407 604,32

 

Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu

2014

Nedostatky při kontrolách uznávání operačních programů: operační program pro rok 2012 – rozpočtový rok 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

1 101,64

0,00

1 101,64

 

 

 

 

 

Celkem IT:

EUR

– 15 635 796,74

– 1 823,12

– 15 633 973,62

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

LV

Podmíněnost

2014

Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř I – rok podání žádosti 2013

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 189 485,56

0,00

– 189 485,56

 

Podmíněnost

2015

Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř I – rok podání žádosti 2014

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 210 598,79

0,00

– 210 598,79

 

 

 

 

 

Celkem LV:

EUR

– 400 084,35

0,00

– 400 084,35

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

PL

Certifikace

2014

Chyba v EZZF mimo IACS zjištěná při testování souladu kontrol na místě

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 7 165,39

0,00

– 7 165,39

 

Ovoce a zelenina – mimořádná podpůrná opatření

2011

Nesprávná výtěžnost (oblasti/produkce)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 26 377 055,48

– 669 020,35

– 25 708 035,13

 

Potravinová pomoc v rámci Společenství

2010

Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2010

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 873 784,07

0,00

– 1 873 784,07

 

Potravinová pomoc v rámci Společenství

2011

Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2010

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 27 609,40

0,00

– 27 609,40

 

Potravinová pomoc v rámci Společenství

2011

Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2011

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 442 500,04

0,00

– 1 442 500,04

 

Potravinová pomoc v rámci Společenství

2012

Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2011

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 18 723,79

0,00

– 18 723,79

 

Potravinová pomoc v rámci Společenství

2012

Nedodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek – plán pro rok 2012

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 329 465,32

0,00

– 329 465,32

 

Ovoce a zelenina – mimořádná podpůrná opatření

2011

Nedostatky týkající se oznámení a kontrol ex-ante

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 937 813,75

– 547 965,83

– 389 847,92

 

 

 

 

 

Celkem PL:

EUR

– 31 014 117,24

– 1 216 986,18

– 29 797 131,06


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

– 104 413 086,11

– 8 854 484,68

– 95 558 601,43

Rozpočtový bod: 6711

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

BG

Certifikace

2014

Známá chyba v EZFRV v rámci IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 9 930,63

0,00

– 9 930,63

 

Certifikace

2013

Nadhodnocení v EZFRV IACS a známá chyba

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 186 798,27

0,00

– 186 798,27

 

Certifikace

2014

Známá chyba v EZFRV mimo IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 581 320,04

0,00

– 581 320,04

 

Certifikace

2013

Nejpravděpodobnější míra chyb v EZFRV mimo IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 797 022,09

0,00

– 1 797 022,09

 

Certifikace

2014

Finanční chyby v rámci opatření 121 a 123

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 125 203,54

0,00

– 125 203,54

 

Certifikace

2013

Opatření 123 – výsledky hodnotícího výboru

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 41 588,29

0,00

– 41 588,29

 

Certifikace

2014

Jiné chyby v EZFRV

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 11 380,50

0,00

– 11 380,50

 

 

 

 

 

Celkem BG:

EUR

– 2 753 243,36

0,00

– 2 753 243,36

Členský stát

Opatření

ROZPOČTOVÝ ROK

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

CY

Podmíněnost

2013

Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – rozvoj venkova – rok podání žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 1 482,85

0,00

– 1 482,85

 

Podmíněnost

2014

Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – rozvoj venkova – rok podání žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 117 859,18

0,00

– 117 859,18

 

Podmíněnost

2014

Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – rozvoj venkova – rok podání žádosti 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 150,09

0,00

– 150,09

 

Podmíněnost

2015

Nedostatky ve všech čtyřech klíčových kontrolách a dvou pomocných kontrolách (kontrolní statistiky, dohled) – rozvoj venkova – rok podání žádosti 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 115 046,28

0,00

– 115 046,28

 

 

 

 

 

Celkem CY:

EUR

– 234 538,40

0,00

– 234 538,40

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

DE

Podmíněnost

2015

Nedostatečné hodnocení zvířat s dvěma chybějícími ušními značkami (povinné požadavky na hospodaření 7, 8) – rok podání žádosti 2013

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

 

 

 

 

 

Celkem DE:

EUR

– 291,68

0,00

– 291,68

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

ES

Certifikace

2013

Opatření akčního plánu č. 122, 223 a 226. Soudní rozhodnutí (nedostatečné podklady)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 33 557,18

0,00

– 33 557,18

 

Certifikace

2012

Chyby z předchozích let, za něž nebyla započata zpětná vracení prostředků

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 5 463,58

0,00

– 5 463,58

 

Certifikace

2011

Chybějící odůvodnění platby faktury

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 35,99

0,00

– 35,99

 

Certifikace

2012

Nejpravděpodobnější chyba v souboru EZFRV mimo IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 347 412,15

0,00

– 347 412,15

 

 

 

 

 

Celkem ES:

EUR

– 386 468,90

0,00

– 386 468,90

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FI

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2013

Opatření č. 214: ověřování kritérií způsobilosti pro ekologické zemědělství a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 548,82

0,00

– 2 548,82

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2014

Opatření č. 214: ověřování kritérií způsobilosti pro ekologické zemědělství a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 54 037,45

0,00

– 54 037,45

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2015

Opatření č. 214: ověřování kritérií způsobilosti pro ekologické zemědělství a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 28 246,38

0,00

– 28 246,38

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2014

Opatření č. 215: vhodné ověřování závazků souvisejících s pastvou/výběhem a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 38 301,03

0,00

– 38 301,03

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2015

Opatření č. 215: vhodné ověřování závazků souvisejících s pastvou/výběhem a posuzování zpětné účinnosti protiprávního jednání

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 31 769,21

0,00

– 31 769,21

 

 

 

 

 

Celkem FI:

EUR

– 154 902,89

0,00

– 154 902,89

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FR

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 1 – opatření paušální podpory (2007–2013)

2013

Nedodržení článku 25 nařízení č. 65/2011 (kontroly na místě po konečné platbě)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 258 058,85

– 884 557,22

– 373 501,63

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 1 – opatření paušální podpory

2014

Nedodržení článku 25 nařízení č. 65/2011 (kontroly na místě po konečné platbě)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 539 396,19

0,00

– 1 539 396,19

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 1 – opatření paušální podpory

2015

Nedodržení článku 25 nařízení č. 65/2011 (kontroly na místě po konečné platbě)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 381 195,39

0,00

– 381 195,39

 

EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) opatření paušální podpory

2016

Nedodržení článku 25 nařízení č. 65/2011 (kontroly na místě po konečné platbě)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 681 851,57

0,00

– 1 681 851,57

 

 

 

 

 

Celkem FR:

EUR

– 4 860 502,00

– 884 557,22

– 3 975 944,78

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

GR

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2013

Způsobilost stálých pastvin

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 16 790 207,07

– 482,39

– 16 789 724,68

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2014

Způsobilost stálých pastvin

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 4 092 054,10

0,00

– 4 092 054,10

 

Certifikace

2013

Chyby zjištěné certifikačním subjektem při kontrole úplnosti údajů tabulky v příloze III

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 80 114,44

0,00

– 80 114,44

 

EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – opatření, na něž se vztahuje IACS

2015

Opatření č. 211 a 212: nezpůsobilost stálých pastvin

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 075 014,04

0,00

– 2 075 014,04

 

 

 

 

 

Celkem GR:

EUR

– 23 037 389,65

– 482,39

– 23 036 907,26

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

HU

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 4 – LEADER (2007–2013)

2014

Nedostatky v postupu výběru projektů pro třetí kolo žádostí

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 2 042 124,67

0,00

– 2 042 124,67

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 4 – LEADER (2007–2013)

2015

Nedostatky v postupu výběru projektů pro třetí kolo žádostí

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 664 147,37

0,00

– 1 664 147,37

 

 

 

 

 

Celkem HU:

EUR

– 3 706 272,04

0,00

– 3 706 272,04

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

IT

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2013

Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 15 494,80

0,00

– 15 494,80

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2014

Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 56 911,92

0,00

– 56 911,92

 

EZFRV, rozvoj venkova (2014-2020) – lesnická opatření

2015

Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 42 742,25

0,00

– 42 742,25

 

EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) investice – soukromí příjemci

2015

Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 353,14

0,00

– 1 353,14

 

EZFRV, rozvoj venkova (2014-2020) – lesnická opatření

2016

Opatření č. 216 a 226: odpovídající auditní stopa (zaznamenávání prováděných kontrol) pro správní kontroly a kontroly na místě (pomocná kontrola)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 739,03

0,00

– 1 739,03

 

Certifikace

2012

Nedodržení platebních lhůt

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 5 006 487,10

– 5 006 487,10

0,00

 

EZFRV, rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2015

Italské orgány nedostatečně ověřily různé dostupné databáze za účelem odhalení možného dvojího financování solárních panelů.

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 216 521,27

0,00

– 216 521,27

 

 

 

 

 

Celkem IT:

EUR

– 5 341 249,51

– 5 006 487,10

– 334 762,41

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

LV

Podmíněnost

2014

Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř II – rok podání žádosti 2013

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 125 376,52

0,00

– 125 376,52

 

Podmíněnost

2015

Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř II – rok podání žádosti 2013

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 3 253,18

0,00

– 3 253,18

 

Podmíněnost

2014

Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř II – rok podání žádosti 2014

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 83 384,34

0,00

– 83 384,34

 

Podmíněnost

2015

Nedostatečný počet kontrol na místě povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné kontroly oznámení o pohybu zvířat – pilíř II – rok podání žádosti 2014

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 163,59

0,00

– 2 163,59

 

 

 

 

 

Celkem LV:

EUR

– 214 177,63

0,00

– 214 177,63

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

PL

Certifikace

2014

Chyba v EZFRV mimo IACS zjištěná při testování souladu kontrol na místě

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

 

 

 

 

 

Celkem PL:

EUR

– 1 125,27

0,00

– 1 125,27

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

SE

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2013

Opatření č. 216 – Odpovídající hodnocení přiměřenosti nákladů za použití srovnání různých nabídek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 17 893,40

0,00

– 17 893,40

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2014

Opatření č. 216 – Odpovídající hodnocení přiměřenosti nákladů za použití srovnání různých nabídek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 207 835,80

– 207 835,80

0,00

 

EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – investice – soukromí příjemci

2015

Opatření č. 216 – Odpovídající hodnocení přiměřenosti nákladů za použití srovnání různých nabídek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 242 832,60

0,00

– 242 832,60

 

EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2014

Opatření č. 227 – Nedostatky v ověřování postupu zadávání veřejných zakázek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 3 525,20

– 3 525,20

0,00

 

EZFRV, rozvoj venkova (2014-2020) – lesnická opatření

2015

Opatření č. 227 – Nedostatky v ověřování postupu zadávání veřejných zakázek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 4 039,15

0,00

– 4 039,15

 

 

 

 

 

Celkem SE:

EUR

– 476 126,15

– 211 361,00

– 264 765,15


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

– 41 166 287,48

– 6 102 887,71

– 35 063 399,77


16.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/43


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/265

ze dne 14. února 2017,

kterým se vláda Severozápadních teritorií Kanady jako uznaný orgán zařazuje do seznamu uvedeného v článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů

(oznámeno pod číslem C(2017) 757)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 (2) stanoví podmínky, za nichž se produkty z tuleňů, které jsou výsledkem lovů pořádaných inuitskými nebo jinými původními společenstvími, smějí uvádět na trh Unie. Dodržení uvedených podmínek musí být v okamžiku uvedení produktů z tuleňů na trh potvrzeno uznaným orgánem.

(2)

Článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850 stanoví požadavky, které musí subjekty splňovat, aby byly zařazeny do seznamu uznaných orgánů pro účely článku 3 nařízení (ES) č. 1007/2009.

(3)

Uvádění produktů z tuleňů, které jsou výsledkem lovů pořádaných inuitskými nebo jinými původními společenstvími, na trh musí být doprovázeno dokumentem vydaným uznaným orgánem, v němž se potvrzuje, že byly splněny podmínky stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2015/1850.

(4)

Komise dne 22. listopadu 2016 obdržela žádost vlády Severozápadních teritorií o oprávnění uznaného orgánu pro účely čl. 3 odst. 1a nařízení (ES) č. 1007/2009. K žádosti byly přiloženy průkazné dokumenty vyžadované podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850.

(5)

Komise na základě předložených průkazných dokumentů posoudila, zda vláda Severozápadních teritorií splňuje požadavky, aby mohla být uznaným orgánem podle prováděcího nařízení (EU) 2015/1850.

(6)

Komise dospěla k závěru, že vláda Severozápadních teritorií splňuje všechny požadavky čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850 a že by měla být zařazena do seznamu uznaných orgánů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vláda Severozápadních teritorií je považována za uznaný orgán pro účely článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1850.

Článek 2

Obsah tohoto rozhodnutí bude neprodleně zveřejněn na internetových stránkách Komise.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno vládě Severozápadních teritorií Kanady.

V Bruselu dne 14. února 2017.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 36).


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

16.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/45


ROZHODNUTÍ č. 1/2016 PODVÝBORU EU-MOLDAVSKO PRO CLA

ze dne 6. října 2016,

kterým se nahrazuje protokol II k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2017/266]

PODVÝBOR EU-MOLDAVSKO PRO CLA,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1), a zejména na článek 38 protokolu II k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 144 odst. 2 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) odkazuje na protokol II k dohodě (dále jen „protokol II“), který určuje pravidla původu a stanoví kumulaci původu mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou.

(2)

Většina ustanovení dohody týkajících se obchodu a obchodních záležitostí, včetně protokolu II, se prozatímně provádí od 1. září 2014.

(3)

Článek 38 protokolu II stanoví, že Podvýbor pro cla zřízený podle článku 200 dohody může rozhodnout o změně ustanovení uvedeného protokolu.

(4)

Cílem Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (2) (dále jen „úmluva“) je nahradit protokoly o pravidlech původu, které jsou v současnosti mezi zeměmi celoevropsko-středomořské oblasti platné, jediným právním aktem.

(5)

Unie podepsala úmluvu dne 15. června 2011. Smíšený výbor zřízený úmluvou ve svém rozhodnutí č. 2 ze dne 21. května 2014 (3) vyzval Moldavskou republiku k přistoupení k úmluvě.

(6)

Unie uložila svou listinu o přijetí u depozitáře úmluvy dne 26. března 2012 a Moldavská republika dne 31. července 2015. V důsledku toho podle čl. 10 odst. 3 úmluvy vstoupila úmluva v platnost pro Unii dne 1. května 2012 a pro Moldavskou republiku dne 1. září 2015.

(7)

Protokol II by proto měl být nahrazen novým protokolem, který odkazuje na úmluvu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol II k Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 1. prosince 2016.

V Bruselu dne 6. října 2016.

Za Podvýbor pro cla

předseda

P. KOVACS

tajemníci

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 88.


PŘÍLOHA

„PROTOKOL II

O DEFINICI POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“ A O METODÁCH SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 1

Použitelná pravidla původu

1.   Pro účely provádění této dohody se použijí dodatek I a příslušná ustanovení dodatku II Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (1) (dále jen „úmluva“).

2.   Všechny odkazy na „příslušnou dohodu“ v dodatku I a v příslušných ustanoveních dodatku II úmluvy se považují za odkazy na tuto dohodu.

Článek 2

Řešení sporů

1.   Pokud v souvislosti s kontrolními postupy uvedenými v článku 32 dodatku I úmluvy vyvstanou spory, které nelze mezi celními orgány žádajícími o kontrolu a celními orgány příslušnými k jejímu provedení vyřešit, předloží se tyto spory Podvýboru pro cla. Ustanovení kapitoly 14 (Řešení sporů) hlavy V (Obchod a obchodní záležitosti) této dohody o mechanismu řešení sporů se nepoužije.

2.   Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu řídí právními předpisy této země.

Článek 3

Změny protokolu

O změně ustanovení tohoto protokolu může rozhodnout Podvýbor pro cla.

Článek 4

Odstoupení od úmluvy

1.   Pokud Evropská unie nebo Moldavská republika depozitáři úmluvy písemně oznámí svůj úmysl od úmluvy odstoupit podle článku 9 úmluvy, zahájí Evropská unie a Moldavská republika neprodleně jednání o pravidlech původu pro účely provádění této dohody.

2.   Do dne vstupu takovýchto nově sjednaných pravidel původu se budou na tuto dohodu i nadále vztahovat pravidla původu obsažená v dodatku I a případně příslušná ustanovení dodatku II úmluvy platná v okamžiku odstoupení. Nicméně od okamžiku odstoupení je třeba pravidla původu obsažená v dodatku I a případně příslušná ustanovení dodatku II úmluvy vykládat tak, aby umožňovala dvoustrannou kumulaci pouze mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou.

Článek 5

Přechodná ustanovení – kumulace

Bez ohledu na čl. 16 odst. 5 a čl. 21 odst. 3 dodatku I úmluvy, pokud se kumulace týká pouze států ESVO, Faerských ostrovů, Evropské unie, Turecka, zemí zapojených do procesu stabilizace a přidružení a Moldavské republiky, může být původ prokázán průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením o původu.“


(1)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.


III Jiné akty

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

16.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/49


ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO

č. 84/16/KOL

ze dne 27. dubna 2016,

kterým se po sté prvé mění procesní a hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory zavedením nových pokynů pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s fungováním Dohody o EHP [2017/267]

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO (DÁLE JEN „KONTROLNÍ ÚŘAD“),

S OHLEDEM na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 61 až 63 a protokol 26 k této dohodě,

S OHLEDEM na Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (dále jen „Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru“), a zejména na článek 24 a čl. 5 odst. 2 písm. b) této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

podle článku 24 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru uplatňuje Kontrolní úřad ustanovení Dohody o EHP týkající se státní podpory,

podle čl. 5 odst. 2 písm. b) Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru vydá Kontrolní úřad oznámení nebo pokyny k záležitostem, kterými se Dohoda o EHP zabývá, pokud to tato dohoda nebo Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru výslovně stanoví nebo pokud to Kontrolní úřad považuje za nezbytné,

dne 20. června 2014 přijala Evropská komise sdělení, kterým se stanoví „kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem“ (1). Sdělení se použije od 1. července 2014 do 31. prosince 2020,

toto sdělení se týká i Evropského hospodářského prostoru,

v celém Evropském hospodářském prostoru je třeba zajistit jednotné uplatňování pravidel EHP pro státní podporu v souladu s cílem homogenity stanoveným v článku 1 Dohody o EHP,

podle bodu II v položce „VŠEOBECNÉ“ na straně 9 přílohy XV Dohody o EHP má Kontrolní úřad přijmout po konzultaci s Komisí právní akty odpovídající právním aktům přijatým Evropskou komisí,

PO KONZULTACI s Evropskou komisí,

PO KONZULTACI se státy ESVO dopisem ze dne 25. ledna 2016 v této věci,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Hmotněprávní pravidla v oblasti státní podpory se mění zavedením nových pokynů pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s fungováním Dohody o EHP. Nové pokyny jsou připojeny k tomuto rozhodnutí a tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 2

Pouze anglické znění tohoto rozhodnutí je závazné.

V Bruselu dne 27. dubna 2016.

Za Kontrolní úřad ESVO

Sven Erik SVEDMAN

předseda

Frank BÜCHEL

člen kolegia


(1)  Úř. věst. C 188, 20.6.2014, s. 4.


PŘÍLOHA

Pokyny pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s fungováním Dohody o EHP  (1)

OBSAH

1.

Úvod

2.

Oblast působnosti

3.

Kritéria způsobilosti

3.1.

Definice projektu

3.2.

Společný evropský zájem

3.2.1.

Obecná kumulativní kritéria

3.2.2.

Obecné pozitivní ukazatele

3.2.3.

Zvláštní kritéria

3.3.

Význam projektu

4.

Kritéria slučitelnosti

4.1.

Nezbytnost a přiměřenost podpory

4.2.

Předcházení nepřípustnému narušení hospodářské soutěže a ověření vyváženosti

4.3.

Transparentnost

5.

Závěrečná ustanovení

5.1.

Oznamovací povinnost

5.2.

Hodnocení ex post a podávání zpráv

5.3.

Vstup v platnost, doba platnosti a revize

Způsobilé náklady

1.   Úvod

1.

Tato kapitola pokynů obsahuje pokyny, jak podle pravidel pro státní podporu posuzovat veřejné financování významných projektů společného evropského zájmu.

2.

Významné projekty společného evropského zájmu mohou díky pozitivnímu efektu přelévání, který ovlivňuje vnitřní trh a společnost, velmi významně přispět k hospodářskému růstu, vytváření pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti ve prospěch průmyslu a hospodářství Evropského hospodářského prostoru (EHP).

3.

Významné projekty společného evropského zájmu umožní spojit vědomosti, odborné znalosti, finanční zdroje a hospodářsky aktivní subjekty v celém EHP, a překonat tak významná selhání trhu nebo systémové nedostatky a společenské problémy, které by nebylo možné řešit jinak. Jejich úkolem je spojit veřejný a soukromý sektor, aby bylo možné realizovat projekty velkého rozsahu, které jsou důležitým přínosem pro EHP a občany smluvních stran.

4.

Významné projekty společného evropského zájmu mohou být relevantní pro veškeré politiky a opatření, které splňují společné evropské cíle, zejména co se týče cílů strategie Evropa 2020 (2), stěžejních iniciativ Evropské unie a oblastí, jež jsou klíčové pro hospodářský růst, jako jsou klíčové základní technologie (Key Enabling Technologies, KET) (3).

5.

Iniciativa k modernizaci státní podpory (4) vyzývá, aby byla státní podpora zaměřena na cíle společného evropského zájmu v souladu s prioritami strategie Evropa 2020, a mohla tak řešit selhání trhu nebo jiné významné systémové nedostatky, které brání podpoře růstu, zaměstnanosti a vývoji integrovaného, dynamického a konkurenceschopného vnitřního trhu. Pro zavádění významných projektů společného evropského zájmu je často nutná velká angažovanost veřejných orgánů, neboť trh by jinak takové projekty nefinancoval. Toto sdělení stanoví pravidla použitelná pro veřejné financování těchto projektů, které představuje státní podporu, aby se zajistilo, že na vnitřním trhu zůstanou zachovány rovné podmínky.

6.

Modernizace státní podpory je dobrou příležitostí k tomu, aby byly stávající pokyny aktualizovány a konsolidovány v jediném dokumentu a zároveň byly sladěny s cíli strategie Evropa 2020 a cíli modernizace státní podpory a aby se jejich použití rozšířilo i na jiné oblasti, ve kterých by takové pokyny mohly být zapotřebí. Tyto pokyny proto nahrazují všechna stávající ustanovení o významných projektech společného evropského zájmu. Pokyny tak smluvním stranám poskytují konkrétní a mezioborové pokyny, jejichž cílem je napomoci rozvoji významných projektů spolupráce, které podporují společné evropské zájmy.

7.

Na základě čl. 61 odst. 3 písm. b) Dohody o EHP mohou být podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu, považovány za slučitelné s fungováním Dohody o EHP. V souladu s tím tyto pokyny stanoví pokyny ohledně kritérií, která bude Kontrolní úřad ESVO (dále jen „Kontrolní úřad“) používat při posouzení státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu. Pokyny nejprve definují oblast své působnosti a následně uvádí seznam kritérií, která Kontrolní úřad použije při posouzení povahy a důležitosti, které tyto projekty mají pro použití čl. 61 odst. 3 písm. b) Dohody o EHP. Dále vysvětlují, jak bude Kontrolní úřad posuzovat slučitelnost veřejného financování významných projektů společného evropského zájmu podle pravidel státní podpory.

8.

Těmito pokyny se nevylučuje možnost, že podpora napomáhající realizaci významných projektů společného evropského zájmu může být rovněž považována za slučitelnou s fungováním Dohody o EHP na základě jiných ustanovení, zejména čl. 61 odst. 3 písm. c) Dohody o EHP, a jejich prováděcích pravidel. Rámec pro státní podporu byl modernizován, aby se smluvním stranám nabídlo více možností pro dotování významných projektů, které v různých oblastech napravují selhání trhu a problémy ohledně soudržnosti, aby se podpořil udržitelný růst a zaměstnanost. Jelikož však jeho ustanovení nemusí v plném rozsahu pokrývat relevanci, zvláštnosti a charakteristiky významných projektů společného evropského zájmu, obsahují tyto pokyny specifická ustanovení o způsobilosti, slučitelnosti a postupech.

2.   Oblast působnosti

9.

Tyto pokyny se vztahují na významné projekty společného evropského zájmu ve všech hospodářských odvětvích.

10.

Tyto pokyny se nevztahují na:

a)

opatření zahrnující podporu ve prospěch podniků v obtížích ve smyslu pokynů k podpoře na záchranu a restrukturalizaci (5) nebo jakýchkoli následných pokynů v pozměněném nebo nahrazeném znění;

b)

opatření zahrnující podporu ve prospěch podniků, na které byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Kontrolního úřadu prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná s fungováním Dohody o EHP;

c)

opatření zahrnující podporu, která podmínkami, které jsou s nimi spojené, nebo způsobem svého financování vedou nutně k porušení práva EHP (6), zejména:

opatření podpory, jejíž poskytnutí je podmíněno povinností příjemce mít ústředí v příslušné smluvní straně nebo být usazen převážně v této smluvní straně,

opatření podpory, jejíž poskytnutí je podmíněno povinností příjemce používat domácí zboží nebo služby,

opatření podpory omezující možnost příjemce využívat v jiných smluvních stranách výsledků výzkumu, vývoje a inovací.

3.   Kritéria způsobilosti

11.

Pro určení, zda se na projekt vztahuje čl. 61 odst. 3 písm. b) Dohody o EHP, se použijí následující kritéria:

3.1.   Definice projektu

12.

Návrh na udělení podpory se týká jediného projektu, u kterého jsou jasně definované cíle, jakož i podmínky týkající se provedení, včetně jeho účastníků a financování (7).

13.

Za způsobilý může Kontrolní úřad rovněž považovat „integrovaný projekt“, tedy skupinu jednotlivých projektů, které jsou součástí společné struktury, plánu nebo programu, jež mají stejný cíl a uplatňují jednotný systémový přístup. Jednotlivé složky integrovaného projektu se mohou týkat odlišných úrovní dodavatelského řetězce, musí se však vzájemně doplňovat a být nezbytné pro dosažení významného evropského cíle (8).

3.2.   Společný evropský zájem

3.2.1.   Obecná kumulativní kritéria

14.

Projekt musí přispívat konkrétním, jasným a identifikovatelným způsobem k jednomu nebo více společným evropským cílům a musí mít významný přínos pro konkurenceschopnost EHP a udržitelný růst a zároveň řešit společenské výzvy nebo vytvářet hodnoty v celém EHP.

15.

Projekt musí být pro společné evropské cíle významným přínosem, například tím, že má velký význam pro strategii Evropa 2020, Evropský výzkumný prostor, evropskou strategii pro klíčové technologie (KET) (9), energetickou strategii pro Evropu (10), rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 (11), evropskou strategii energetické bezpečnosti (12), elektronickou strategii pro Evropu, transevropské dopravní a energetické sítě a stěžejní iniciativy Unie (např. Unii inovací (13), Digitální agendu pro Evropu (14), Evropu účinněji využívající zdroje (15) nebo Průmyslovou politiku pro éru globalizace (16)).

16.

Projekt obvykle musí zahrnovat více než jednu smluvní stranu (17) a užitek by z něj neměly mít pouze smluvní strany, které ho financují, nýbrž velká část EHP. Přínosy projektu musí být jasně vymezeny konkrétním a identifikovatelným způsobem (18).

17.

Z projektu nesmí mít užitek pouze dotčené podniky či odvětví, nýbrž projekt musí mít díky pozitivním účinkům přelévání, které jsou jasně definovány konkrétním a identifikovatelným způsobem, širší význam a využití pro evropské hospodářství nebo společnost (např. mít systémové účinky na více úrovních hodnotového řetězce nebo na předcházejících či navazujících trzích nebo mít alternativní využití v jiných odvětvích či v opatřeních na přechod k jiným formám dopravy).

18.

Projekt musí být spolufinancován příjemcem.

19.

Projekt musí respektovat zásadu, že budou postupně odstraněny dotace, které škodí životnímu prostředí, jak připomíná Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje (19).

3.2.2.   Obecné pozitivní ukazatele

20.

Kontrolní úřad upřednostní projekt, který kromě splnění kumulativních kritérií uvedených v oddíle 3.2.1 bude vykazovat následující:

a)

bude navržen tak, aby se ho mohly účastnit všechny smluvní strany, které o to mají zájem, při zohlednění typu projektu, sledovaného cíle a potřeb financování;

b)

jeho plánování se účastnila Evropská komise nebo jakýkoli právní subjekt, který Evropská komise pověřila svými pravomocemi, jako například Evropská investiční banka;

c)

do jeho výběru byla zapojena Evropská komise nebo jakýkoli právní subjekt, který Evropská komise pověřila svými pravomocemi, pokud tento subjekt jedná za tímto účelem jako prováděcí struktura;

d)

jeho řízení se účastní Evropská komise – nebo jakýkoli právní subjekt, který Evropská komise pověřila svými pravomocemi – a několik smluvních stran;

e)

v rámci projektu dochází k důležité vzájemné spolupráci, pokud jde o počet partnerů, zapojení organizací z různých odvětví nebo zapojení podniků různé velikosti;

f)

je spolufinancován některým z fondů ESVO nebo Evropské unie (20).

3.2.3.   Zvláštní kritéria

21.

Projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací musí mít výraznou inovační povahu nebo mít pro tuto oblast významnou přidanou hodnotu s ohledem na stav techniky v dotčeném odvětví.

22.

Projekty zahrnující průmyslové využívání musí umožňovat vývoj nového produktu nebo služby, který je spojen s intenzivním výzkumem či je významně inovativní, a/nebo zavedení zásadně inovačního výrobního procesu. Za významné projekty společného evropského zájmu se nepovažují pravidelné modernizace stávajících zařízení bez inovativního rozměru ani vývoj novějších verzí stávajících produktů.

23.

Projekty v oblasti životního prostředí, energetiky či dopravy musí mít buď velký význam pro strategie Unie týkající se životního prostředí, energetiky (včetně zajištění dodávek energie) či dopravy, nebo musí mít velký přínos pro vnitřní trh, včetně těchto konkrétních i jiných odvětví.

3.3.   Význam projektu

24.

Aby se projekt kvalifikoval jako významný projekt společného evropského zájmu, musí být důležitý kvantitativně či kvalitativně. Měl by být obzvláště rozsáhlý nebo mít velkou oblast působnosti a/nebo obnášet vysoká technologická či finanční rizika.

4.   Kritéria slučitelnosti

25.

Při posuzování slučitelnosti podpory, která má napomoci realizaci významného projektu společného evropského zájmu, s fungováním Dohody o EHP na základě čl. 61 odst. 3 písm. b) Dohody o EHP zohlední Kontrolní úřad následující kritéria (21).

26.

Kontrolní úřad provede test vyváženosti, aby mohl posoudit, zda očekávané pozitivní účinky převažují nad možnými negativními účinky, jak je uvedeno níže.

27.

Vzhledem k povaze projektu může Kontrolní úřad usoudit, že pokud projekt splňuje kritéria způsobilosti uvedená výše v oddíle 3, lze předpokládat, že existuje selhání trhu nebo jiný významný systémový nedostatek, jakož i to, že projekt přispívá ke společnému evropskému zájmu.

4.1.   Nezbytnost a přiměřenost podpory

28.

Podpora nesmí dotovat náklady na projekt, které by podniku stejně vznikly, a nesmí kompenzovat běžné podnikatelské riziko spojené s hospodářskou činností. Bez podpory by nemělo být možné projekt realizovat, nebo by projekt byl realizován v menším rozsahu nebo působnosti či jiným způsobem, což by významně omezilo jeho očekávané přínosy (22). Podpora bude považována za přiměřenou, pouze pokud by nebylo možné dosáhnout stejného výsledku s nižší podporou.

29.

Smluvní strana musí Kontrolnímu úřadu poskytnout příslušné informace týkající se podporovaného projektu, jakož i úplný popis srovnávacího scénáře, který líčí situaci, kdy příjemce od žádné smluvní strany podporu nezískal. Srovnávací scénář může spočívat v neexistenci alternativního projektu nebo v existenci jasně definovaného a dostatečně spolehlivého alternativního projektu, o kterém příjemce uvažuje v rámci svého rozhodovacího procesu, a může se týkat alternativního projektu, jenž je zcela nebo částečně prováděn mimo EHP.

30.

Pokud neexistuje alternativní projekt, Kontrolní úřad ověří, že výše podpory nepřesahuje minimum nezbytné pro dostatečnou ziskovost podporovaného projektu, například tím, že umožní dosáhnout míry vnitřní návratnosti (IRR), jež odpovídá referenční nebo minimální úrovni pro dané odvětví nebo podnik. Pro tyto účely lze rovněž použít výši obvyklé míry návratnosti, kterou příjemce vyžaduje u jiných investičních projektů podobného druhu, výši celkových nákladů na kapitál nebo výši návratnosti obvykle dosahovanou v dotčeném průmyslovém odvětví. Musí být zohledněny všechny relevantní očekávané náklady a přínosy za celou dobu trvání projektu.

31.

Maximální výše podpory se stanoví s ohledem na zjištěnou mezeru ve financování ve vztahu ke způsobilým nákladům. Pokud to lze odůvodnit na základě analýzy mezery ve financování, intenzita podpory může dosáhnout až 100 % způsobilých nákladů. Mezerou ve financování se rozumí rozdíl mezi pozitivními a negativními peněžními toky během celé doby trvání investice, diskontovanými na jejich současnou hodnotu za použití vhodného diskontního faktoru, který odráží míru návratnosti, kterou příjemce nutně potřebuje pro realizaci projektu, zejména vzhledem k souvisejícím rizikům. Způsobilými náklady jsou náklady stanovené v příloze (23).

32.

Pokud se prokáže (například prostřednictvím interních dokumentů podniku), že se příjemce podpory musí jasně rozhodnout, zda realizuje podporovaný projekt, nebo alternativní projekt bez podpory, Kontrolní úřad porovná očekávanou čistou současnou hodnotu investice do podporovaného projektu se srovnávacím scénářem, přičemž zohlední pravděpodobnost, že nastanou různé obchodní scénáře.

33.

Ve své analýze Kontrolní úřad přihlédne k těmto skutečnostem:

a)

:

specifikaci zamýšlené změny

:

je třeba, aby smluvní strana dostatečně upřesnila změnu chování, která se očekává v důsledku poskytnutí státní podpory, tj. zda se zahájí nový projekt nebo projekt bude rozsáhlejší, rozšíří se jeho působnost či bude rychleji dokončen. Změna chování se určí tak, že se porovnají očekávané výsledky a rozsah zamýšlených prací s podporou a bez ní. Rozdíl mezi oběma scénáři ukazuje dopad opatření podpory a jeho motivační účinek;

b)

:

úrovni ziskovosti

:

podpora má s větší pravděpodobností motivační účinek tehdy, pokud by projekt sám o sobě nebyl dost ziskový na to, aby jej soukromý podnik uskutečnil, ačkoli by znamenal značný přínos pro společnost.

34.

Aby mohl Kontrolní úřad reagovat na skutečné nebo možné přímé či nepřímé narušení mezinárodního obchodu, může zohlednit skutečnost, že soutěžitelé usazení mimo EHP přímo nebo nepřímo (v minulých třech letech) obdrželi nebo mají obdržet na podobné projekty podporu stejné intenzity. Je-li však pravděpodobné, že k narušení mezinárodního obchodu dojde vzhledem ke zvláštní povaze dotčeného odvětví po více než třech letech, lze referenční období náležitě prodloužit. Je-li to možné, poskytne dotčená smluvní strana Kontrolnímu úřadu dostatečné informace, aby mohl posoudit situaci, zejména nutnost vzít v úvahu konkurenční výhodu, kterou má soutěžitel ze třetí země. Pokud Kontrolní úřad nemá důkazy týkající se poskytnuté nebo navrhované podpory, může ve svém rozhodnutí vycházet také z nepřímých důkazů.

35.

Při shromažďování důkazů může Kontrolní úřad využít svých vyšetřovacích pravomocí (24).

36.

Nástroj podpory musí být vybrán s ohledem na selhání trhu nebo jiný významný systémový nedostatek, který má daný nástroj napravit. Pokud je například hlavním problémem obtížný přístup k financování, měly by smluvní strany zpravidla zvolit podporu v oblasti likvidity, např. úvěry nebo záruky (25). Je-li rovněž nutné zajistit podniku do určité míry sdílení rizika, zvoleným nástrojem podpory by obvykle měla být vratná záloha. Použití nástrojů vratné zálohy bude obecně považováno za pozitivní ukazatel.

37.

Pokud je to relevantní, musí být při analýze vzaty v úvahu cíle bezpečnosti dodávek energie a energetické účinnosti.

38.

Kontrolní úřad bude upřednostňovat projekty, na kterých se budou významně vlastním příspěvkem spolupodílet příjemci či nezávislí soukromí investoři. Hodnota příspěvku ve formě hmotného a nehmotného majetku, jakož i pozemků se vypočítá na základě tržní ceny.

39.

Výběr příjemců, který proběhne na základě konkurenčního, transparentního a nediskriminačního nabídkového řízení, bude považován za pozitivní ukazatel.

4.2.   Předcházení nepřípustnému narušení hospodářské soutěže a ověření vyváženosti

40.

Smluvní strana by měla doložit, že navrhované opatření podpory je vhodným nástrojem politiky pro řešení cíle projektu. Opatření podpory nebude považováno za vhodné, pokud je možné dosáhnout stejného výsledku pomocí jiných nástrojů politiky nebo jiných typů nástrojů podpory, které méně narušují hospodářskou soutěž.

41.

K tomu, aby byla podpora slučitelná, musí být negativní účinky opatření podpory narušující hospodářskou soutěž a mající dopad na obchod mezi smluvními stranami omezeny a vyváženy pozitivními účinky, které přispívají k plnění cíle společného evropského zájmu.

42.

Při posuzování negativních dopadů opatření podpory se Kontrolní úřad ve své analýze zaměří na předvídatelný dopad, který by tato podpora mohla mít na hospodářskou soutěž mezi podniky na dotčených výrobkových trzích (včetně předcházejících či navazujících trhů) a na riziko nadměrné kapacity.

43.

Kontrolní úřad posoudí riziko omezení přístupu na trh a riziko dominantního postavení, a to zejména v případě, kdy se výsledky výzkumu dále nešíří nebo se šíří jen v omezené míře. Projekty zahrnující výstavbu infrastruktury (26) musí k této infrastruktuře zajistit otevřený a nediskriminační přístup a nediskriminační stanovení cen (27).

44.

Kontrolní úřad posoudí potenciální negativní účinky na obchod, včetně rizika, že smluvní strany mezi sebou začnou soutěžit v poskytování dotací, k čemuž může dojít zejména v souvislosti s výběrem místa realizace projektu.

4.3.   Transparentnost

45.

Smluvní strany zajistí, aby na internetových stránkách obsahujících souhrnné informace o státní podpoře, a to jak na celostátní, tak i regionální úrovni, byly zveřejněny tyto informace:

a)

znění opatření podpory a jeho prováděcích ustanovení nebo příslušný odkaz na ně;

b)

totožnost orgánu nebo orgánů, které podporu poskytují;

c)

totožnost jednotlivých příjemců, forma a výše podpory pro každého příjemce, datum udělení podpory, typ podniku (malé a střední podniky/velké podniky); region, v němž příjemce sídlí (na úrovni NUTS II); hlavní hospodářské odvětví, v němž podnik, který je příjemcem podpory, působí (na úrovni skupiny NACE) (28).

46.

Od tohoto požadavku lze upustit, je-li přiznána jednotlivá podpora nižší než 500 000 EUR. Tyto informace musí být zveřejněny po přijetí rozhodnutí o poskytnutí podpory, musí se uchovávat po dobu alespoň deseti let a musí být bez omezení dostupné široké veřejnosti (29). Od smluvních stran se nevyžaduje, aby výše uvedené informace poskytovaly před 1. červencem 2016.

5.   Závěrečná ustanovení

5.1.   Oznamovací povinnost

47.

Podle čl. 1 odst. 3 části I protokolu 3 k Dohodě mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora musí smluvní strany předem informovat Kontrolní úřad o záměrech poskytnout státní podporu nebo ji upravit, a to i v souvislosti s významným projektem společného evropského zájmu.

48.

Smluvní strany, které se účastní stejných významných projektů společného evropského zájmu, se vyzývají, aby Kontrolnímu úřadu předkládaly oznámení společně, pokud je to možné.

5.2.   Hodnocení ex post a podávání zpráv

49.

O realizaci projektu musí být podávány pravidelné zprávy. Kontrolní úřad může případně požadovat, aby bylo provedeno hodnocení ex post.

5.3.   Vstup v platnost, doba platnosti a revize

50.

Tyto pokyny se použijí od data přijetí do 31. prosince 2020.

51.

Zásady uvedené v těchto pokynech Kontrolní úřad použije na všechny oznámené projekty podpory, o nichž má rozhodovat po zveřejnění těchto pokynů na internetových stránkách Kontrolního úřadu, a to i v případě projektů, které byly oznámeny před tímto zveřejněním.

52.

V souladu s kapitolou o použitelných pravidlech pro posouzení protiprávní státní podpory v části II pokynů pro státní podporu (30) použije Kontrolní úřad v případě neoznámené podpory tyto pokyny, jestliže byla podpora udělena po vstupu těchto pokynů v platnost; ve všech ostatních případech použije pravidla, jež platila v době, kdy byla podpora udělena.

53.

Kontrolní úřad může kdykoli rozhodnout o změně těchto pokynů, jestliže to bude nutné z důvodů souvisejících s politikou hospodářské soutěže či v zájmu zohlednění jiných politik, mezinárodních závazků, vývoje na trzích nebo z jiných opodstatněných důvodů.


(1)  Tyto pokyny odpovídají sdělení Evropské komise o kritériích pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem, jež bylo zveřejněno dne 20. června 2014 (Úř. věst. C 188, 20.6.2014, s. 4).

(2)  Sdělení Komise „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, KOM(2010) 2020 v konečném znění (3. března 2010).

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro klíčové technologie – cesta k růstu a zaměstnanosti“, COM(2012) 341 final (26. června 2012).

(4)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Modernizace státní podpory v EU“, COM(2012) 209 final (8. května 2012).

(5)  Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích, přijaté rozhodnutím č. 321/14/COL (Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 35, a dodatek EHP č. 62, 15.10.2015, s. 1). Jak je vysvětleno v bodě 23 uvedených pokynů, vzhledem k tomu, že je ohrožena jeho vlastní existence, nemůže být podnik v obtížích považován za vhodný prostředek pro prosazování jiných politických cílů, dokud není zajištěna jeho životaschopnost.

(6)  Viz například věc C-156/98, Německo v. Komise, EU:C:2000:467, bod 78, a věc C-333/07, Régie Networks v. Rhône-Alpes Bourgogne, EU:C:2008:764, body 94–116.

(7)  Pokud v oblasti výzkumu a vývoje není možné jasně od sebe oddělit dva nebo více projektů, a zejména pokud tyto projekty nemají samostatně vyhlídky na technologický úspěch, musí být považovány za projekt jediný. Podpora pro projekt, která povede pouze ke změně místa jeho provádění v rámci EHP, aniž by se změnila jeho povaha, velikost nebo působnost, nebude považována za slučitelnou.

(8)  „Jediný projekt“ a „integrovaný projekt“ se dále označují jako „projekt“.

(9)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropská strategie pro klíčové technologie – cesta k růstu a zaměstnanosti“, COM(2012) 341 final (26. června 2012).

(10)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Energie 2020 – strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii“, KOM(2010) 639 v konečném znění (10. listopadu 2010).

(11)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Rámec politiky pro oblast klimatu a energetiky v období 2020–2030“, COM(2014) 15 final (22. ledna 2014).

(12)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Evropská strategie energetické bezpečnosti“, COM(2014) 330 final (28. května 2014).

(13)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 – Unie inovací“, KOM(2010) 546 v konečném znění (6. října 2010).

(14)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Digitální agenda pro Evropu“, KOM(2010) 245 v konečném znění (26.8.2010), uznané v usnesení z 37. zasedání Smíšeného parlamentního výboru EHP dne 26. října 2011.

(15)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Evropa účinněji využívající zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020“, KOM(2011) 21 (26. ledna 2011).

(16)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace – Konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu“, KOM(2010) 614 v konečném znění (28. října 2010).

(17)  S výjimkou propojené výzkumné infrastruktury a projektů TEN-T, které mají již ze své podstaty nadnárodní význam, neboť jsou součástí fyzicky spojené přeshraniční sítě nebo jsou zásadní pro posílení přeshraničního řízení dopravy či interoperability.

(18)  Pouhá skutečnost, že projekt uskutečňují podniky v různých zemích nebo že výzkumnou infrastrukturu následně využívají podniky usazené v různých členských státech EHP, nepostačuje pro to, aby byl projekt kvalifikován jako významný projekt společného evropského zájmu. Soudní dvůr uvedl, že projekt může být definován jako projekt společného evropského zájmu, pokud je součástí nadnárodního evropského programu, který společně podporuje více vlád členských států EHP, nebo vznikl společnou akcí několika členských států EHP s cílem bojovat proti společné hrozbě. Spojené věci C-62/87 a 72/87, Exécutif régional wallon a SA Glaverbel v. Komise, EU:C:1988:132, body 22–23.

(19)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“, KOM(2011) 571 v konečném znění (20. září 2011).

(20)  Financování ESVO nebo Evropské unie, které centrálně řídí orgány, agentury, společné podniky nebo jiné instituce EHP nebo Evropské unie a které není přímo ani nepřímo pod kontrolou smluvních stran, nepředstavuje státní podporu.

(21)  Podle judikatury má Kontrolní úřad při posuzování slučitelnosti významných projektů společného evropského zájmu diskreční pravomoc. Spojené věci C-62/87 a 72/87, Exécutif regional wallon a SA Glaverbel v. Komise, Sb. rozh. 1988, s. 1573, bod 21.

(22)  Žádost o podporu musí být podána před zahájením prací na projektu, čímž se rozumí buď zahájení stavebních prací na investici, nebo první pevný závazek týkající se objednávky zařízení, nebo jiný závazek, který činí investici nevratnou, a to podle toho, co nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažuje nákup pozemků a přípravné práce, jako např. získání povolení a provádění předběžných studií proveditelnosti.

(23)  V případě integrovaného projektu musí být způsobilé náklady podrobně popsány na úrovni každého jednotlivého projektu.

(24)  Viz čl. 1 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 734/2013 ze dne 22. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 204, 31.7.2013, s. 15). V době přijetí těchto pokynů se uvažovalo o začlenění nařízení (EU) č. 734/2013 do Dohody o EHP. Nařízení (ES) č. 659/1999 bylo do Dohody o EHP začleněno rozhodnutím Smíšeného výboru č. 164/2001 (Úř. věst. L 65, 7.3.2002, s. 46, a dodatek EHP č. 13, 7.3.2002, s. 26).

(25)  Podpora ve formě záruk musí být časově omezená a podpora ve formě úvěrů musí být podmíněna lhůtami jejich splatnosti.

(26)  Aby se předešlo pochybnostem, pilotní linky se nepovažují za infrastrukturu.

(27)  Projekt, který zahrnuje energetickou infrastrukturu, by měl podléhat regulaci sazeb a přístupu a požadavkům na oddělení podle právních předpisů v oblasti vnitřního trhu.

(28)  S výjimkou řádně odůvodněných případů obchodního tajemství a dalších důvěrných informací a se souhlasem Kontrolního úřadu (kapitola o profesním tajemství v rozhodnutích o státních podporách, rozhodnutí č. 15/04/COL, zveřejněné v Úř. věst. L 154, 8.6.2006, s. 27, a dodatek EHP č. 29, 8.6.2006, s. 1).

(29)  Tyto informace se zveřejňují do šesti měsíců od data poskytnutí podpory. V případě protiprávní podpory budou smluvní strany muset zajistit, aby tyto informace byly zveřejněny ex post, nejméně však do šesti měsíců ode dne, kdy Kontrolní úřad přijme rozhodnutí. Tyto informace musí být dostupné ve formátu, který umožňuje jejich prohledávání, vyjímání a snadné zveřejňování na internetu, například ve formátu CSV nebo XML.

(30)  Rozhodnutí č. 154/07/KOL (Úř. věst. L 73, 19.3.2009, s. 23, a dodatek EHP č. 15, 19.3.2009, s. 1).

Dodatek

Způsobilé náklady

a)

Studie proveditelnosti, včetně přípravných technických studií, a náklady na získání povolení nezbytných pro realizaci projektu.

b)

Náklady na nástroje a vybavení (včetně instalace a dopravních prostředků) v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. Pokud nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě řádných účetních postupů.

c)

Náklady na pořízení (nebo stavbu) budov, infrastruktury a pozemků v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. Pokud se tyto náklady určují s ohledem na hodnotu obchodního převodu nebo skutečně vzniklé investiční náklady (na rozdíl od amortizačních nákladů), měla by se zbytková hodnota pozemků, budov nebo infrastruktury odečíst od částky chybějících finančních prostředků, a to buď ex ante, nebo ex post.

d)

Náklady na další materiál, dodávky a podobné produkty, které jsou pro daný projekt nezbytné.

e)

Náklady na získání, uznání a obranu patentů a jiného nehmotného majetku. Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu.

f)

Náklady na zaměstnance a správní náklady (včetně režijních nákladů), které vznikly bezprostředně v rámci výzkumu, vývoje a inovací, včetně činností v rámci výzkumu, vývoje a inovací souvisejících s prvním průmyslovým využitím (1), nebo v případě projektu infrastruktury náklady vzniklé během výstavby dané infrastruktury.

g)

Kapitálové a operační výdaje (kapitálové výdaje (CAPEX) a provozní náklady (OPEX)) v případě podpory pro projekt, jehož cílem je první průmyslové využití, pokud k průmyslovému využití dochází díky výzkumné, vývojové a inovační činnosti (2) a pokud průmyslové využití rovněž samo zahrnuje velmi důležitou složku výzkumné, vývojové a inovační činnosti, která je nezbytným prvkem pro úspěšnou realizaci projektu. Operační výdaje se musí vztahovat k této složce projektu.

h)

Jiné náklady mohou být uznány, pokud jsou odůvodněny a pokud jsou neoddělitelně spjaté s realizací projektu, s výjimkou provozních nákladů, na něž se nevztahuje písmeno g).


(1)  Prvním průmyslovým využitím se rozumí rozšíření pilotních zařízení nebo zcela nové vybavení a zařízení, jež se týkají kroků po pilotní fázi, včetně testovací fáze, nikoli však hromadné výroby ani komerčního prodeje.

(2)  První průmyslové využití nemusí uskutečnit stejný subjekt, který prováděl výzkumnou, vývojovou a inovační činnost, pokud prvně uvedený získá práva na využívání výsledků z předchozí výzkumné, vývojové a inovační činnosti a pokud jsou jak tyto výzkumné, vývojové a inovační činnosti, tak i první průmyslové využití zahrnuty do projektu a jsou oznámeny společně.