ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 6

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
11. ledna 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/43 ze dne 12. prosince 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci příloh XXI-A až XXI-P týkajících se sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek

2

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/44 ze dne 10. ledna 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

36

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/45 ze dne 10. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi

40

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

11.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/1


Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Dohoda mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty vstoupí v platnost dne 1. prosince 2016, přičemž postup podle čl. 8 odst. 1 této dohody byl dokončen dne 19. října 2016.


11.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/2


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/43

ze dne 12. prosince 2016

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci příloh XXI-A až XXI-P týkajících se sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 486 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) stanoví prozatímní provádění části dohody, podle určení Unie.

(2)

Článek 1 rozhodnutí Rady 2014/668/EU (2) uvádí ustanovení dohody, která se mají provádět prozatímně, včetně ustanovení o veřejných zakázkách a přílohy XXI dohody. Prozatímní provádění uvedených ustanovení je účinné ode dne 1. ledna 2016.

(3)

Článek 153 dohody stanoví, že Ukrajina má zajistit, aby se její právní předpisy o veřejných zakázkách postupně staly slučitelnými s příslušným acquis Unie, a to podle harmonogramu stanoveného v příloze XXI dohody.

(4)

Od parafování dohody dne 30. března 2012 bylo několik aktů Unie uvedených v příloze XXI dohody změněno nebo zrušeno.

(5)

Článek 149 dohody stanoví, že počínaje prvním sudým rokem po vstupu dohody v platnost se bude provádět pravidelná revize prahových hodnot pro veřejné zakázky stanovených v příloze XXI-P dohody.

(6)

Dále je vhodné zohlednit pokrok, jehož dosáhla Ukrajina při sbližování s acquis Unie, prostřednictvím úpravy některých lhůt.

(7)

Proto je zapotřebí aktualizovat přílohu XXI, tak aby odrážela vývoj acquis Unie, které je v ní uvedeno, a provést revizi prahových hodnot pro veřejné zakázky stanovených v příloze XXI-P dohody.

(8)

Článek 149 dohody stanoví, že rozhodnutí o revizi prahových hodnot stanovených v příloze XXI-P dohody přijímá Výbor pro přidružení ve složení pro obchod.

(9)

V čl. 463 odst. 3 dohody se stanoví, že Rada přidružení je oprávněna aktualizovat nebo měnit přílohy dohody.

(10)

Článkem 1 rozhodnutí Rady přidružení č. 3/2014 (3) se na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod přenáší pravomoc aktualizovat nebo měnit přílohy dohody, jež se týkají obchodních záležitostí, včetně přílohy XXI vztahující se ke kapitole 8 (Veřejné zakázky) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti).

(11)

Je tedy vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie k aktualizaci přílohy XXI dohody, jež má být přijata Výborem pro přidružení ve složení pro obchod.

(12)

V čl. 152 odst. 1 dohody se stanoví, že Ukrajina předloží Výboru pro přidružení ve složení pro obchod komplexní plán provádění právních předpisů týkajících se veřejných zakázek s časovými rozvrhy a mezníky, který by obsáhnul veškeré reformy, pokud jde o sbližování právních předpisů a budování institucionálních kapacit. Tento plán musí být v souladu s fázemi a harmonogramy stanovenými v příloze XXI-A dohody.

(13)

V čl. 152 odst. 3 se upřesňuje, že kladné stanovisko Výboru pro přidružení ve složení pro obchod je zapotřebí k tomu, aby se komplexní plán stal referenčním dokumentem pro proces provádění, tj. pro sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek souvisejících s acquis Unie.

(14)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie, pokud jde o kladné stanovisko ke komplexnímu plánu, který má zaujmout Výbor pro přidružení ve složení pro obchod,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném článkem 465 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“), pokud jde o aktualizaci přílohy XXI dohody, vychází z návrhu rozhodnutí uvedeného výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod mohou odsouhlasit drobné technické opravy návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady Evropské unie.

Článek 2

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném článkem 465 dohody, pokud jde kladné stanovisko týkající se komplexního plánu, vychází z návrhu rozhodnutí uvedeného výboru podle čl. 1 odst. 1.

Článek 3

Rozhodnutí Výboru pro přidružení ve složení pro obchod budou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie po jejich přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 12. prosince 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady přidružení EU-Ukrajina č. 3/2014 ze dne 15. prosince 2014 o přenesení některých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod [2015/980] (Úř. věst. L 158, 24.6.2015, s. 4).


NÁVRH:

ROZHODNUTÍ č. 1/2016 VÝBORU EU-UKRAJINA PRO PŘIDRUŽENÍ VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD

ze dne …,

kterým se aktualizuje příloha XXI dohody o přidružení a vydává kladné stanovisko ke komplexnímu plánu týkajícímu se veřejných zakázek

VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), a zejména na články 149, 153 a 463 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 486 Dohody se části dohody, včetně ustanovení o veřejných zakázkách, prozatímně provádějí od 1. ledna 2016.

(2)

Článek 149 dohody stanoví, že počínaje prvním sudým rokem po vstupu dohody v platnost se má provádět pravidelná revize prahových hodnot pro veřejné zakázky stanovených v příloze XXI-P a že rozhodnutí o této revizi má přijmout Výbor pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 465 odst. 4 dohody.

(3)

Článek 153 dohody stanoví, že Ukrajina má zajistit, aby se její právní předpisy o veřejných zakázkách postupně staly slučitelnými s příslušným acquis Unie, a to podle harmonogramu stanoveného v příloze XXI dohody.

(4)

Od parafování dohody dne 30. března 2012 bylo několik aktů Unie uvedených na seznamu v příloze XXI dohody přepracováno nebo zrušeno a nahrazeno novými akty Unie. Unie přijala a Ukrajině oznámila konkrétně tyto akty:

a)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU (2);

b)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (3);

c)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (4).

(5)

Výše uvedené směrnice mění prahové hodnoty pro veřejné zakázky stanovené v příloze XXI-P, které byly následně změněny nařízeními Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 (5), (EU) 2015/2171 (6) a (EU) 2015/2172 (7).

(6)

V čl. 463 odst. 3 dohody se stanoví, že Rada přidružení je oprávněna aktualizovat nebo měnit přílohy dohody.

(7)

Je zapotřebí aktualizovat přílohu XXI dohody, aby se zohlednily provedené změny acquis Unie, které je ve zmíněné příloze uvedeno, v souladu s články 149, 153 a 463 dohody.

(8)

Nové acquis Unie týkající se veřejných zakázek má novou strukturu. Je vhodné, aby tato nová struktura byla v příloze XXI zohledněna. V zájmu jasnosti by příloha XXI měla být v plném rozsahu aktualizována a nahrazena přílohou ve znění uvedeném v dodatku k tomuto rozhodnutí. Dále je vhodné zohlednit pokrok, jehož dosáhla Ukrajina při sbližování s acquis Unie.

(9)

V čl. 465 odst. 2 dohody se stanoví, že Rada přidružení může na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod přenést kteroukoli ze svých pravomocí, včetně pravomoci přijímat závazná rozhodnutí.

(10)

Rada přidružení EU-Ukrajina v rozhodnutí č. 3/2014 (8) ze dne 15. prosince 2014 udělila pravomoc aktualizovat nebo měnit určité přílohy týkající se obchodních záležitostí Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

(11)

V čl. 152 odst. 1 dohody se stanoví, že Ukrajina předloží Výboru pro přidružení ve složení pro obchod komplexní plán provádění právních předpisů týkajících se veřejných zakázek s časovými rozvrhy a mezníky, který by obsáhnul veškeré reformy, pokud jde o sbližování právních předpisů s acquis Unie.

(12)

V čl. 152 odst. 3 se upřesňuje, že kladné stanovisko Výboru pro přidružení ve složení pro obchod je zapotřebí k tomu, aby se komplexní plán stal referenčním dokumentem pro proces provádění, to jest pro sbližování právních předpisů v oblasti veřejných zakázek souvisejících s acquis Unie.

(13)

Je proto vhodné, aby Výbor pro přidružení ve složení pro obchod přijal rozhodnutí, kterým se vydává kladné stanovisko týkající se komplexního plánu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha XXI Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé se nahrazuje aktualizovanou verzí přílohy, která je připojena k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Ke komplexnímu plánu schválenému nařízením kabinetu ministrů Ukrajiny ze dne 24. února 2016 (číslo 175-p) přijatým ukrajinskou vládou dne 24. února 2016 se vydává kladné stanovisko.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne …

Za Výbor pro přidružení ve složení pro obchod

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 5).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2171 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 7).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 9).

(8)  Rozhodnutí Rady přidružení EU-Ukrajina č. 3/2014 ze dne 15. prosince 2014 o přenesení některých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod [2015/980] (Úř. věst. L 158, 24.6.2015, s. 4).

PŘÍLOHA XXI-A KAPITOLY 8

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN PRO INSTITUCIONÁLNÍ REFORMU, SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘÍSTUP NA TRH

Fáze

 

Orientační časový plán

Přístup na trh, který EU poskytne Ukrajina

Přístup na trh, který Ukrajině poskytne EU

 

1

Provedení čl. 150 odst. 2 a článku 151 této dohody

Dohoda o reformní strategii podle článku 152 této dohody

6 měsíců po vstupu této dohody v platnost

Dodávky pro ústřední orgány státní správy

Dodávky pro ústřední orgány státní správy

 

2

Sblížení a provedení základních prvků směrnice 2014/24/EU a směrnice 89/665/EHS

3 roky po vstupu této dohody v platnost

Dodávky pro stát, regionální nebo místní orgány a veřejnoprávní subjekty

Dodávky pro stát, regionální nebo místní orgány a veřejnoprávní subjekty

Přílohy XXI-B a XXI-C

3

Sblížení a provedení základních prvků směrnice 2014/25/EU a směrnice 92/13/EHS

4 roky po vstupu této dohody v platnost

Dodávky pro všechny zadavatele v odvětví veřejných služeb

Dodávky pro všechny zadavatele

Přílohy XXI-D a XXI-E

4

Sblížení a provedení dalších prvků směrnice 2014/24/EU. Sblížení a provedení směrnice 2014/23/EU

6 let po vstupu této dohody v platnost

Zakázky a koncese na služby a stavební práce pro všechny veřejné zadavatele

Zakázky a koncese na služby a stavební práce pro všechny veřejné zadavatele

Přílohy XXI-F, XXI-G a XXI-H

5

Sblížení a provedení dalších prvků směrnice 2014/25/EU

8 let po vstupu této dohody v platnost

Zakázky na služby a stavební práce pro všechny zadavatele v odvětví veřejných služeb

Zakázky na služby a stavební práce pro všechny zadavatele v odvětví veřejných služeb

Přílohy XXI-I a XXI-J

PŘÍLOHA XXI-B KAPITOLY 8

ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE 2014/24/EU

ze dne 26. února 2014 o veřejných zakázkách

(Fáze 2)

HLAVA I

Oblast působnosti, definice a obecné zásady

KAPITOLA I

Oblast působnosti a definice

Oddíl 1

Předmět a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti: odstavce 1, 2, 5 a 6

Článek 2

Definice: odst. 1 body 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 a 24

Článek 3

Smíšené zakázky

Oddíl 2

Finanční limity

Článek 4

Finanční limity

Článek 5

Metody výpočtu odhadované hodnoty veřejných zakázek

Oddíl 3

Výjimky

Článek 7

Veřejné zakázky v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

Článek 8

Zvláštní výjimky v oblasti elektronických komunikací

Článek 9

Veřejné zakázky zadávané a soutěže o návrh zadávané organizované podle mezinárodních pravidel

Článek 10

Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby

Článek 11

Veřejné zakázky na služby zadávané na základě výhradního práva

Článek 12

Veřejné zakázky mezi subjekty ve veřejném sektoru

Oddíl 4

Zvláštní situace

Pododdíl 1

Dotované veřejné zakázky a služby v oblasti výzkumu a vývoje

Článek 13

Veřejné zakázky dotované veřejnými zadavateli

Článek 14

Služby v oblasti výzkumu a vývoje

Pododdíl 2

Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti

Článek 15

Obrana a bezpečnost

Článek 16

Smíšené zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Článek 17

Veřejné zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které jsou zadávány nebo organizovány podle mezinárodních pravidel

KAPITOLA II

Obecná pravidla

Článek 18

Zásady zadávání veřejných zakázek

Článek 19

Hospodářské subjekty

Článek 21

Ochrana důvěrných informací

Článek 22

Pravidla pro komunikaci odstavce 2 až 6

Článek 23

Nomenklatura

Článek 24

Střet zájmů

HLAVA II

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

KAPITOLA I

Zadávací řízení

Článek 26

Výběr druhu zadávacího řízení: odstavce 1, 2, první alternativa odstavce 4, 5, 6

Článek 27

Otevřené řízení

Článek 28

Užší řízení

Článek 29

Jednací řízení s uveřejněním

Článek 32

Použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění

KAPITOLA III

Průběh řízení

Oddíl 1

Příprava

Článek 40

Předběžné tržní konzultace

Článek 41

Předchozí účast zájemců nebo uchazečů

Článek 42

Technické specifikace

Článek 43

Štítky

Článek 44

Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady: odstavce 1, 2

Článek 45

Varianty

Článek 46

Rozdělení veřejných zakázek na části

Článek 47

Stanovení lhůt

Oddíl 2

Uveřejňování a transparentnost

Článek 48

Předběžná oznámení

Článek 49

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Článek 50

Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavce 1 a 4

Článek 51

Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 první pododstavec, odst. 5 první pododstavec

Článek 53

Dostupnost zadávací dokumentace v elektronické podobě

Článek 54

Výzvy určené zájemcům

Článek 55

Informování zájemců a uchazečů

Oddíl 3

Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek

Článek 56

Obecné zásady

Pododdíl 1

Kritéria pro výběr na základě kvalifikace

Článek 57

Důvody pro vyloučení

Článek 58

Kvalifikační kritéria pro výběr

Článek 59

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky: odstavec 1 obdobně, odstavec 4

Článek 60

Doklady

Článek 62

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavce 1 a 2

Článek 63

Využití kapacity jiných subjektů

Pododdíl 2

Snížení počtu zájemců, nabídek a řešení

Článek 65

Snížení počtu jinak kvalifikovaných zájemců, kteří mají být vyzváni k účasti

Článek 66

Snížení počtu nabídek a řešení

Pododdíl 3

Zadání veřejné zakázky

Článek 67

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Článek 68

Náklady životního cyklu: odstavce 1 a 2

Článek 69

Mimořádně nízké nabídky: odstavce 1 až 4

KAPITOLA IV

Plnění veřejné zakázky

Článek 70

Podmínky plnění veřejné zakázky

Článek 71

Využití subdodavatele

Článek 72

Změny smluv na veřejné zakázky v době jejich trvání

Článek 73

Ukončení smluv na veřejné zakázky

HLAVA III

Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek

KAPITOLA I

Sociální a jiné zvláštní služby

Článek 74

Zadávání veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby

Článek 75

Uveřejňování oznámení

Článek 76

Zásady zadávání veřejných zakázek

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA II

SEZNAM ČINNOSTÍ PODLE ČL. 2 ODST. 1 BODU 6 PÍSM. a)

PŘÍLOHA III

SEZNAM VÝROBKŮ PODLE ČL. 4 PÍSM. b) PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VEŘEJNÝMI ZADAVATELI V OBLASTI OBRANY

PŘÍLOHA IV

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE NÁSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTRONICKÝ PŘÍJEM NABÍDEK, ŽÁDOSTÍ O ÚČAST, JAKOŽ I PLÁNŮ A PROJEKTŮ V SOUTĚŽÍCH O NÁVRH

PŘÍLOHA V

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH

Část A:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O UVEŘEJNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉHO OZNÁMENÍ NA PROFILU KUPUJÍCÍHO

Část B:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V PŘEDBĚŽNÝCH OZNÁMENÍCH (podle článku 48)

Část C:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (podle článku 49)

Část D:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (podle článku 50)

Část G:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O ZMĚNÁCH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRŮBĚHU JEJÍHO TRVÁNÍ (podle čl. 72 odst. 1)

Část H:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY (podle čl. 75 odst. 1)

Část I:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V PŘEDBĚŽNÝCH OZNÁMENÍCH O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY (podle čl. 75 odst. 1)

Část J:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY (podle čl. 75 odst. 2)

PŘÍLOHA VII

DEFINICE NĚKTERÝCH TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ

PŘÍLOHA IX

OBSAH VÝZEV K PODÁNÍ NABÍDKY K ÚČASTI V DIALOGU NEBO K POTVRZENÍ ZÁJMU PODLE ČLÁNKU 54

PŘÍLOHA X

SEZNAM MEZINÁRODNÍCH SOCIÁLNÍCH ÚMLUV A ÚMLUV O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ UVEDENÝ V ČL. 18 ODST. 2

PŘÍLOHA XII

ZPŮSOBY PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR

PŘÍLOHA XIV

SLUŽBY PODLE ČLÁNKU 74

PŘÍLOHA XXI-C KAPITOLY 8

ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE 89/665/EHS

ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce (směrnice 89/665/EHS)

ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (směrnice 2007/66/ES), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (směrnice 2014/23/EU)

(Fáze 2)

Článek 1

Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení

Článek 2

Náležitosti přezkumného řízení

Článek 2a

Odkladná lhůta

Článek 2b

Výjimky z odkladné lhůty:

čl. 2b první pododstavec písm. b)

Článek 2c

Lhůty pro podání návrhu na přezkum

Článek 2d

Neúčinnost:

odst. 1 písm. b)

odstavce 2 a 3

Článek 2e

Porušení této směrnice a alternativní sankce

Článek 2f

Lhůty

PŘÍLOHA XXI-D KAPITOLY 8

ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE 2014/25/EU

ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

(Fáze 3)

HLAVA I

Oblast působnosti, definice a obecné zásady

KAPITOLA I

Předmět a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti: odstavce 1, 2, 5 a 6

Článek 2

Definice: body 1 až 9, 13 až 16 a 18 až 20

Článek 3

Veřejní zadavatelé (odstavce 1 a 4)

Článek 4

Zadavatelé: odstavce 1 až 3

Článek 5

Smíšené zakázky zahrnující stejnou činnost

Článek 6

Zakázky zahrnující více činností

KAPITOLA II

Činnosti

Článek 7

Společná ustanovení

Článek 8

Plyn a teplo

Článek 9

Elektřina

Článek 10

Voda

Článek 11

Dopravní služby

Článek 12

Přístavy a letiště

Článek 13

Poštovní služby

Článek 14

Těžba ropy a zemního plynu, průzkum nebo těžba uhlí nebo jiných pevných paliv

KAPITOLA III

Věcná působnost

Oddíl 1

Finanční limity

Článek 15

Finanční limity

Článek 16

Metody výpočtu odhadované hodnoty zakázek: odstavce 1 až 4 a 7 až 14

Oddíl 2

Zakázky a soutěže o návrh vyňaté z působnosti směrnice: Zvláštní ustanovení pro zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Pododdíl 1

Výjimky vztahující se na všechny zadavatele a zvláštní výjimky pro odvětví vodního hospodářství a energetiky

Článek 18

Zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo nájmu třetím osobám: odstavec 1

Článek 19

Zakázky a soutěže o návrh zadávané nebo organizované za jiným účelem, než je vykonávání činnosti uvedené ve směrnici, nebo za účelem vykonávání takové činnosti ve třetí zemi: odstavec 1

Článek 20

Zakázky zadávané a soutěže o návrh organizované podle mezinárodních pravidel

Článek 21

Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby

Článek 22

Zakázky na služby zadávané na základě výhradního práva

Článek 23

Zakázky zadávané určitými zadavateli na nákup vody a dodávky energie nebo paliv pro výrobu energie

Pododdíl 2

Zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Článek 24

Obrana a bezpečnost

Článek 25

Smíšené zakázky zahrnující stejnou činnost a prvky z oblasti obrany a bezpečnosti

Článek 26

Zakázky zahrnující více činností a prvky z oblasti obrany a bezpečnosti

Článek 27

Zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které jsou zadávány nebo organizovány podle mezinárodních pravidel

Pododdíl 3

Zvláštní vztahy (spolupráce, přidružené podniky a společné podniky)

Článek 28

Zakázky mezi veřejnými zadavateli

Článek 29

Zakázky zadávané přidruženému podniku

Článek 30

Zakázky zadávané společnému podniku nebo zadavateli, který je součástí společného podniku

Pododdíl 4

Zvláštní situace

Článek 32

Služby v oblasti výzkumu a vývoje

KAPITOLA IV

Obecné zásady

Článek 36

Zásady zadávání zakázek

Článek 37

Hospodářské subjekty

Článek 39

Ochrana důvěrných informací

Článek 40

Pravidla pro komunikaci

Článek 41

Nomenklatura

Článek 42

Střet zájmů

HLAVA II

Pravidla pro zadávání zakázek

KAPITOLA I

Zadávací řízení

Článek 44

Výběr druhu zadávacího řízení: odstavce 1, 2 a 4

Článek 45

Otevřené řízení

Článek 46

Užší řízení

Článek 47

Jednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži

Článek 50

Použití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži: písmena a) až i)

KAPITOLA III

Průběh řízení

Oddíl 1

Příprava

Článek 58

Předběžné tržní konzultace

Článek 59

Předchozí účast zájemců nebo uchazečů

Článek 60

Technické specifikace

Článek 61

Štítky

Článek 62

Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady

Článek 63

Sdělování technických specifikací

Článek 64

Varianty

Článek 65

Rozdělení zakázek na části

Článek 66

Stanovení lhůt

Oddíl 2

Uveřejňování a transparentnost

Článek 67

Pravidelná předběžná oznámení

Článek 68

Oznámení o zavedení systému kvalifikace

Článek 69

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Článek 70

Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavce 1, 3 a 4

Článek 71

Forma a způsob uveřejňování oznámení: odstavec 1, odst. 5 první pododstavec

Článek 73

Dostupnost zadávací dokumentace v elektronické podobě

Článek 74

Výzvy určené zájemcům

Článek 75

Informování žadatelů o zápisu do systému kvalifikace, zájemců a uchazečů

Oddíl 3

Výběr účastníků a zadání zakázek

Článek 76

Obecné zásady

Pododdíl 1

Kvalifikace a výběr na základě kvalifikace

Článek 78

Kritéria pro výběr na základě kvalifikace

Článek 79

Využití kapacit jiných subjektů: odstavec 2

Článek 80

Použití důvodů pro vyloučení a kvalifikačních kritérií pro výběr uvedených ve směrnici 2014/24/EU

Článek 81

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavce 1 a 2

Pododdíl 2:

Zadání zakázky

Článek 82

Kritéria pro zadání zakázky

Článek 83

Náklady životního cyklu: odstavce 1 a 2

Článek 84

Mimořádně nízké nabídky: odstavce 1 až 4

KAPITOLA IV

Plnění zakázky

Článek 87

Podmínky plnění zakázky

Článek 88

Využití subdodavatelů

Článek 89

Změny smluv na zakázky v době jejich trvání

Článek 90

Ukončení smluv na zakázky

HLAVA III

Zvláštní režimy zadávání zakázek

KAPITOLA I

Sociální a jiné zvláštní služby

Článek 91

Zadávání zakázek na sociální a jiné zvláštní služby

Článek 92

Uveřejňování oznámení

Článek 93

Zásady zadávání zakázek

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I

Seznam činností podle čl. 2 bodu 2 písm. a)

PŘÍLOHA V

Požadavky týkající se nástrojů a zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast a plánů a projektů v soutěžích o návrh

PŘÍLOHA VI A

Informace, jež mají být uvedeny v pravidelném předběžném oznámení (podle článku 67)

PŘÍLOHA VI B

Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o uveřejnění pravidelného předběžného oznámení na profilu kupujícího, které neslouží jako výzva k účasti v soutěži (podle čl. 67 odst. 1)

PŘÍLOHA VIII

Definice některých technických specifikací

PŘÍLOHA IX

Hlavní požadavky na uveřejňování

PŘÍLOHA X

Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o existenci systému kvalifikace (podle čl. 44 odst. 4 písm. b) a článku 68)

PŘÍLOHA XI

Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacího řízení (podle článku 69)

PŘÍLOHA XII

Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení (podle článku 70)

PŘÍLOHA XIII

Obsah výzev k podání nabídky, k účasti v dialogu, k jednání nebo k potvrzení zájmu podle článku 74

PŘÍLOHA XIV

Seznam mezinárodních sociálních úmluv a úmluv o životním prostředí podle článku 36 odst. 2

PŘÍLOHA XVI

Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o změnách zakázky v průběhu jejího trvání (podle čl. 89 odst. 1)

PŘÍLOHA XVII

Služby podle článku 91

PŘÍLOHA XVIII

Informace, jež mají být uvedeny v oznámení týkajícím se zakázek na sociální a jiné zvláštní služby (podle článku 92)

PŘÍLOHA XXI-E KAPITOLY 8

ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE RADY 92/13/EHS

ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (směrnice 92/13/EHS)

ve znění směrnice 2007/66/ES a směrnice 2014/23/EU

(Fáze 3)

Článek 1

Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení

Článek 2

Náležitosti přezkumného řízení

Článek 2a

Odkladná lhůta

Článek 2b

Výjimky z odkladné lhůty:

čl. 2b první pododstavec písm. b)

Článek 2c

Lhůty pro podání návrhu na přezkum

Článek 2d

Neúčinnost:

odst. 1 písm. b), odst. 2 a 3

Článek 2e

Porušení této směrnice a alternativní sankce

Článek 2f

Lhůty

PŘÍLOHA XXI-F KAPITOLY 8

I.   DALŠÍ NEPOVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/24/EU

(Fáze 4)

Prvky směrnice 2014/24/EU uvedené v této příloze nejsou povinné, ale doporučuje se jejich sblížení. Ukrajina může tyto prvky sblížit ve lhůtě stanovené v příloze XXI-B.

HLAVA I

Oblast působnosti, definice a obecné zásady

KAPITOLA I

Oblast působnosti a definice

Oddíl 1

Předmět a definice

Článek 2

Definice (odst. 1 body 14 a 16)

Článek 20

Vyhrazené veřejné zakázky

HLAVA II

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

KAPITOLA II

Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek

Článek 37

Centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé

KAPITOLA III

Průběh řízení

Oddíl 3

Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek

Článek 64

Úřední seznamy schválených hospodářských subjektů a osvědčení od subjektů veřejného nebo soukromého práva

HLAVA III

Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek

KAPITOLA I

Článek 77

Vyhrazené veřejné zakázky na některé služby
II.   NEPOVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/23/EU

(Fáze 4)

Prvky směrnice 2014/23/EU uvedené v této příloze nejsou povinné, ale doporučuje se jejich sblížení. Ukrajina může tyto prvky sblížit ve lhůtě stanovené v příloze XXI-B.

HLAVA I

Předmět, oblast působnosti, zásady a definice

KAPITOLA I

Oblast působnosti, obecné zásady a definice

Oddíl IV

Zvláštní situace

Článek 24

Vyhrazené koncese

PŘÍLOHA XXI-G KAPITOLY 8

I.   DALŠÍ POVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/24/EU

(Fáze 4)

HLAVA I

Oblast působnosti, definice a obecné zásady

KAPITOLA I

Oblast působnosti a definice

Oddíl 1

Předmět a definice

Článek 2

Definice (odst. 1 bod 21)

Článek 22

Pravidla pro komunikaci: odstavec 1

HLAVA II

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

KAPITOLA I

Zadávací řízení

Článek 26

Výběr druhu zadávacího řízení: odstavec 3, odst. 4 druhá alternativa

Článek 30

Soutěžní dialog

Článek 31

Inovační partnerství

KAPITOLA II

Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek

Článek 33

Rámcové dohody

Článek 34

Dynamické nákupní systémy

Článek 35

Elektronické aukce

Článek 36

Elektronické katalogy

Článek 38

Příležitostné společné zadávání veřejných zakázek

KAPITOLA III

Průběh řízení

Oddíl 2

Uveřejňování a transparentnost

Článek 50

Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavce 2 a 3

HLAVA III

Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek

KAPITOLA II

Pravidla pro soutěže o návrh

Článek 78

Oblast působnosti

Článek 79

Oznámení

Článek 80

Pravidla týkající se organizování soutěží o návrh a výběr účastníků

Článek 81

Složení poroty

Článek 82

Rozhodnutí poroty

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA V

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH

Část E:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O SOUTĚŽI O NÁVRH (podle čl. 79 odst. 1)

Část F:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH SOUTĚŽE (podle čl. 79 odst. 2)

PŘÍLOHA VI:

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ (čl. 35 odst. 4)
II.   POVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/23/EU

(Fáze 4)

HLAVA I

Předmět, oblast působnosti, zásady a definice

KAPITOLA I

Oblast působnosti, obecné zásady a definice

Oddíl I

Předmět, oblast působnosti, obecné zásady, definice a finanční limity

Článek 1

Předmět a oblast působnosti: odstavce 1, 2 a 4

Článek 2

Zásada nezávislé správy ze strany orgánů veřejné správy

Článek 3

Zásada rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti

Článek 4

Vymezení služeb obecného hospodářského zájmu členskými státy

Článek 5

Definice

Článek 6

Veřejní zadavatelé: odstavce 1 a 4

Článek 7

Zadavatelé

Článek 8:

Finanční limity a metody výpočtu odhadované hodnoty koncesí

Oddíl II

Výjimky

Článek 10

Výjimky vztahující se na koncese udělované veřejnými zadavateli a zadavateli

Článek 11

Zvláštní výjimky v oblasti elektronických komunikací

Článek 12

Zvláštní výjimky v oblasti vodního hospodářství

Článek 13

Koncese udělené přidruženému podniku

Článek 14

Koncese udělené společnému podniku nebo zadavateli, který je součástí společného podniku

Článek 17

Koncese mezi subjekty ve veřejném sektoru

Oddíl III

Obecná ustanovení

Článek 18

Doba platnosti koncese

Článek 19

Sociální a jiné zvláštní služby

Článek 20

Smíšené koncese

Článek 21

Smíšené koncese v oblasti obrany a bezpečnosti

Článek 22

Koncese na činnosti uvedené v příloze II i na jiné činnosti

Článek 23

Koncese na činnosti uvedené v příloze II i na činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti

Článek 25

Služby v oblasti výzkumu a vývoje

KAPITOLA II

Obecné zásady

Článek 26

Hospodářské subjekty

Článek 27

Nomenklatura

Článek 28

Ochrana důvěrných informací

Článek 29

Pravidla pro komunikaci

HLAVA II

Pravidla pro udělování koncesí: obecné zásady a procesní záruky

KAPITOLA I

Obecné zásady

Článek 30

Obecné zásady: odstavce 1, 2 a 3

Článek 31

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Článek 32

Oznámení o výsledku koncesního řízení

Článek 33

Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 první pododstavec

Článek 34

Dostupnost koncesní dokumentace v elektronické podobě

Článek 35

Boj proti korupci a předcházení střetu zájmů

KAPITOLA II

Procesní záruky

Článek 36

Technické a funkční požadavky

Článek 37

Procesní záruky

Článek 38

Výběr a hodnocení zájemců na základě kvality

Článek 39

Lhůty pro podání žádostí o koncesi a nabídek

Článek 40

Poskytování informací zájemcům a uchazečům

Článek 41

Kritéria pro udělení koncese

HLAVA III

Pravidla týkající se plnění koncesí

Článek 42

Využití subdodavatelů

Článek 43

Změny koncesí během doby jejich platnosti

Článek 44

Ukončení koncesí

Článek 45

Sledování a podávání zpráv

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I

SEZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 5 BODU 7

PŘÍLOHA II

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ ZADAVATELI PODLE ČLÁNKU 7

PŘÍLOHA III

SEZNAM PRÁVNÍCH AKTŮ UNIE PODLE ČL. 7 ODST. 2 PÍSM. B)

PŘÍLOHA IV

SLUŽBY PODLE ČLÁNKU 19

PŘÍLOHA V

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 31

PŘÍLOHA VI

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V PŘEDBĚŽNÝCH OZNÁMENÍCH O ZAHÁJENÍ KONCESNÍCH ŘÍZENÍ NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY PODLE ČL. 31 ODST. 3

PŘÍLOHA VII

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODLE ČLÁNKU 32

PŘÍLOHA VIII

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU KONCESNÍHO ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍM SE KONCESÍ NA SOCIÁLNÍ A JINÉ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY PODLE ČLÁNKU 32

PŘÍLOHA IX

HLAVNÍ ASPEKTY UVEŘEJŇOVÁNÍ

PŘÍLOHA X

SEZNAM MEZINÁRODNÍCH SOCIÁLNÍCH ÚMLUV A ÚMLUV O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PODLE ČL. 30 ODST. 3

PŘÍLOHA XI

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ KONCESE BĚHEM JEJÍ DOBY PLATNOSTI PODLE ČLÁNKU 43

PŘÍLOHA XXI-H KAPITOLY 8

DALŠÍ PRVKY SMĚRNICE 89/665/EHS

ve znění směrnice 2007/66/ES a směrnice 2014/23/EU

(Fáze 4)

Článek 2b

Výjimky z odkladné lhůty:

čl. 2b první pododstavec písm. c)

Článek 2d

Neúčinnost:

čl. 2d první pododstavec písm. c),

odstavec 5

PŘÍLOHA XXI-I KAPITOLY 8

(Fáze 5)

I.   DALŠÍ POVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/25/EU

HLAVA I

Oblast působnosti, definice a obecné zásady

KAPITOLA I

Předmět a definice

Článek 2

Definice: bod 17

KAPITOLA III

Věcná působnost

Oddíl 1

Finanční limity

Článek 16

Metody výpočtu odhadované hodnoty zakázek: odstavce 5, 6

HLAVA II

Pravidla pro zadávání zakázek

KAPITOLA I

Zadávací řízení

Článek 44

Výběr druhu zadávacího řízení: odstavec 3

Článek 48

Soutěžní dialog

Článek 49

Inovační partnerství

Článek 50

Použití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži: písmeno j)

KAPITOLA II

Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek

Článek 51

Rámcové dohody

Článek 52

Dynamické nákupní systémy

Článek 53

Elektronické aukce

Článek 54

Elektronické katalogy

Článek 56

Příležitostné společné zadávání zakázek

KAPITOLA III

Průběh řízení

Oddíl 2

Uveřejňování a transparentnost

Článek 70

Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavec 2

Oddíl 3

Výběr účastníků a zadání zakázek

Pododdíl 1

Kvalifikace a výběr na základě kvalifikace

Článek 77

Systémy kvalifikace

Článek 79

Využití kapacit jiných subjektů: odstavec 1

HLAVA III

Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek

KAPITOLA II

Pravidla pro soutěže o návrh

Článek 95

Oblast působnosti

Článek 96

Oznámení

Článek 97

Pravidla týkající se organizování soutěží o návrh, výběru účastníků a poroty

Článek 98

Rozhodnutí poroty

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA VII

Informace, které mají být obsaženy v zadávacích podmínkách pro elektronické aukce (čl. 53 odst. 4)

PŘÍLOHA XIX

Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o soutěži o návrh (podle čl. 96 odst. 1)

PŘÍLOHA XX

Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o výsledcích soutěže o návrh (podle čl. 96 odst. 1)

II.   DALŠÍ NEPOVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/25/EU

Další prvky směrnice 2014/25/EU uvedené v této příloze nejsou povinné, ale doporučuje se jejich sblížení. Ukrajina může tyto prvky sblížit ve lhůtě stanovené v příloze XXI-B.

HLAVA I

Oblast působnosti, definice a obecné zásady

KAPITOLA I

Předmět a definice

Článek 2

Definice: body 10 až 12

KAPITOLA IV

Obecné zásady

Článek 38

Vyhrazené zakázky

HLAVA II

Pravidla pro zadávání zakázek

KAPITOLA I

Zadávací řízení

Článek 55

Centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé

HLAVA III

Zvláštní režimy zadávání zakázek

KAPITOLA I

Sociální a jiné zvláštní služby

Článek 94

Vyhrazené zakázky na některé služby

PŘÍLOHA XXI-J KAPITOLY 8

DALŠÍ PRVKY SMĚRNICE 92/13/EHS

ve znění směrnice 2007/66/ES a směrnice 2014/23/EU

(Fáze 5)

Článek 2b

Výjimky z odkladné lhůty:

čl. 2b první pododstavec písm. c)

Článek 2d

Neúčinnost

čl. 2d odst. 1 písm. c),

odstavec 5

PŘÍLOHA XXI-K KAPITOLY 8

I.   USTANOVENÍ SMĚRNICE 2014/24/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE

Na prvky směrnice 2014/24/EU uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.

HLAVA I

Oblast působnosti, definice a obecné zásady

KAPITOLA I

Oblast působnosti a definice

Oddíl 1

Předmět a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti: odstavce 3 a 4

Článek 2

Definice: odstavec 2

Oddíl 2

Finanční limity

Článek 6

Úprava finančních limitů a seznamu ústředních orgánů státní správy

HLAVA II

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

KAPITOLA I

Zadávací řízení

Článek 25

Podmínky vztahující se k dohodě o vládních zakázkách a dalším mezinárodním dohodám

KAPITOLA II

Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek

Článek 39

Zadávání veřejných zakázek za účasti veřejných zadavatelů z různých členských států

KAPITOLA III

Průběh řízení

Oddíl 1

Příprava

Článek 44

Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady: odstavec 3

Oddíl 2

Uveřejňování a transparentnost

Článek 51

Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 druhý pododstavec, odstavce 2, 3 a 4, odst. 5 druhý pododstavec a odstavec 6

Článek 52

Uveřejnění na vnitrostátní úrovni

Oddíl 3

Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek

Článek 61

Online databáze dokladů (e-Certis)

Článek 62

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavec 3

Článek 68

Náklady životního cyklu: odstavec 3

Článek 69

Mimořádně nízké nabídky: odstavec 5

HLAVA IV

Správa

Článek 83

Vymáhání

Článek 84

Jednotlivé zprávy o zadávacích řízeních

Článek 85

Podávání zpráv členskými státy a statistické informace

Článek 86

Správní spolupráce

HLAVA V

Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení

Článek 87

Výkon přenesené pravomoci

Článek 88

Postup pro naléhavé případy

Článek 89

Postup projednávání ve výboru

Článek 90

Provedení a přechodná ustanovení

Článek 91

Zrušení

Článek 92

Přezkum

Článek 93

Vstup v platnost

Článek 94

Určení

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

PŘÍLOHA VIII

HLAVNÍ POŽADAVKY NA UVEŘEJŇOVÁNÍ

PŘÍLOHA XI

REJSTŘÍKY

PŘÍLOHA XIII

SEZNAM PRÁVNÍCH AKTŮ UNIE PODLE ČL. 68 ODST. 3

PŘÍLOHA XV

SROVNÁVACÍ TABULKA

II.   USTANOVENÍ SMĚRNICE 2014/23/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE

Na prvky směrnice 2014/23/EU uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.

HLAVA I

Předmět, oblast působnosti, zásady a definice

KAPITOLA I

Oblast působnosti, obecné zásady a definice

Oddíl I

Předmět, oblast působnosti, obecné zásady, definice a finanční limity

Článek 1

Předmět a oblast působnosti: odstavec 3

Článek 6

Veřejní zadavatelé: odstavce 2 a 3

Článek 9

Úprava finančního limitu

Oddíl II

Výjimky

Článek 15

Oznamování informací zadavateli

Článek 16

Vyloučené činnosti, které jsou přímo vystaveny hospodářské soutěži

HLAVA II

Pravidla pro udělování koncesí: obecné zásady a procesní záruky

KAPITOLA I

Obecné zásady

Článek 30

Obecné zásady: odstavec 4

Článek 33

Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 druhý pododstavec a odstavce 2, 3 a 4

HLAVA IV

Změny směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS

Článek 46

Změny směrnice 89/665/EHS

Článek 47

Změny směrnice 92/13/EHS

HLAVA V

Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení

Článek 48

Výkon přenesené pravomoci

Článek 49

Postup pro naléhavé případy

Článek 50

Postup projednávání ve výboru

Článek 51

Provedení

Článek 52

Přechodná ustanovení

Článek 53

Sledování a podávání zpráv

Článek 54

Vstup v platnost

Článek 55

Určení

PŘÍLOHA XXI-L KAPITOLY 8

USTANOVENÍ SMĚRNICE 2014/25/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE

Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.

HLAVA I

Oblast působnosti, definice a obecné zásady

KAPITOLA I

Předmět a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti: odstavce 3 a 4

Článek 3

Veřejní zadavatelé: odstavce 2 a 3

Článek 4

Zadavatelé: odstavec 4

KAPITOLA III

Věcná působnost

Oddíl 1

Finanční limity

Článek 17

Úprava finančních limitů

Oddíl 2

Zakázky a soutěže o návrh vyňaté z působnosti směrnice: zvláštní ustanovení pro zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Pododdíl 1

Výjimky vztahující se na všechny zadavatele a zvláštní výjimky pro odvětví vodního hospodářství a energetiky

Článek 18

Zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo nájmu třetím osobám: odstavec 2

Článek 19

Zakázky a soutěže o návrh zadávané nebo organizované za jiným účelem, než je vykonávání činnosti uvedené ve směrnici, nebo za účelem vykonávání takové činnosti ve třetí zemi: odstavec 2

Pododdíl 3

Zvláštní vztahy (spolupráce, přidružené podniky a společné podniky)

Článek 31

Oznamování informací

Pododdíl 4

Zvláštní situace

Článek 33

Zakázky podléhající zvláštní úpravě

Pododdíl 5

Činnosti přímo vystavené hospodářské soutěži a související procesní ustanovení

Článek 34

Činnosti přímo vystavené hospodářské soutěži

Článek 35

Postup pro stanovení, zda se použije článek 34

HLAVA II

Pravidla pro zadávání zakázek

KAPITOLA I

Zadávací řízení

Článek 43

Podmínky vztahující se k dohodě o veřejných zakázkách a dalším mezinárodním dohodám

KAPITOLA II

Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek

Článek 57

Zadávání zakázek za účasti zadavatelů z různých členských států

KAPITOLA III

Průběh řízení

Oddíl 2

Uveřejňování a transparentnost

Článek 71

Forma a způsob uveřejňování oznámení: odstavce 2, 3 a 4, odst. 5 druhý pododstavec a odstavec 6

Článek 72

Uveřejnění na vnitrostátní úrovni

Oddíl 3

Výběr účastníků a zadání zakázek

Článek 81

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení odstavec 3

Článek 83

Náklady životního cyklu: odstavec 3

Oddíl 4

Nabídky zahrnující výrobky ze třetích zemí a vztahy s těmito zeměmi

Článek 85

Nabídky zahrnující výrobky ze třetích zemí

Článek 86

Vztahy se třetími zeměmi s ohledem na zakázky na stavební práce, dodávky a služby

HLAVA IV

Správa

Článek 99

Vymáhání

Článek 100

Jednotlivé zprávy o zadávacích řízeních

Článek 101

Zprávy členských států a statistické informace

Článek 102

Správní spolupráce

HLAVA V

Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení

Článek 103

Výkon přenesené pravomoci

Článek 104

Postup pro naléhavé případy

Článek 105

Postup projednávání ve výboru

Článek 106

Provedení a přechodná ustanovení

Článek 107

Zrušení

Článek 108

Přezkum

Článek 109

Vstup v platnost

Článek 110

Určení

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA II

Seznam právních aktů Unie podle čl. 4 odst. 3

PŘÍLOHA III

Seznam právních aktů Unie podle čl. 34 odst. 3

PŘÍLOHA IV

Lhůty pro přijetí prováděcích aktů podle článku 35

PŘÍLOHA XV

Seznam právních aktů Unie podle čl. 83 odst. 3

PŘÍLOHA XXI-M KAPITOLY 8

USTANOVENÍ SMĚRNICE 89/665/EHS VE ZNĚNÍ SMĚRNICE 2007/66/ES A SMĚRNICE 2014/23/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE

Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.

Článek 2b

Výjimky z odkladné lhůty:

čl. 2b první pododstavec písm. a)

Článek 2d

Neúčinnost:

čl. 2d odst. 1 písm. a),

odstavec 4

Článek 3

Systém nápravy

Článek 3a

Obsah oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante

Článek 3b

Postup projednávání ve výboru

Článek 4

Provedení

Článek 4a

Přezkum

PŘÍLOHA XXI-N KAPITOLY 8

USTANOVENÍ SMĚRNICE 92/13/EHS VE ZNĚNÍ SMĚRNICE 2007/66/ES A SMĚRNICE 2014/23/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE

Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.

Článek 2b

Výjimky z odkladné lhůty:

čl. 2b první pododstavec písm. a)

Článek 2d

Neúčinnost:

čl. 2d odst. 1 písm. a),

odstavec 4

Článek 3a

Obsah oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante

Článek 3b

Postup projednávání ve výboru

Článek 8

Systém nápravy

Článek 12

Provedení

Článek 12a

Přezkum

PŘÍLOHA XXI-O KAPITOLY 8

UKRAJINA: ORIENTAČNÍ SEZNAM ČINNOSTÍ PRO SPOLUPRÁCI

1.

Školení ukrajinských úředníků na Ukrajině a v zemích EU, kteří pracují v orgánech státní správy zapojených do zadávání veřejných zakázek;

2.

školení dodavatelů, kteří mají zájem o účast na veřejných zakázkách;

3.

výměna informací a zkušeností ohledně osvědčených postupů a regulačních pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek;

4.

zlepšování funkčnosti internetových stránek věnovaných zadávání veřejných zakázek a zřízení systému sledování zadávání veřejných zakázek;

5.

konzultace a metodologická pomoc ze strany EU v oblasti používání moderních elektronických technologií pro zadávání veřejných zakázek;

6.

posilování subjektů pověřených zajišťováním soudržné politiky ve všech oblastech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek a nezávislého a nestranného posudku (přezkumu) ohledně rozhodnutí veřejných zadavatelů (viz čl. 150 odst. 2 této dohody).

PŘÍLOHA XXI-P KAPITOLY 8

PRAHOVÉ HODNOTY

1.

Prahové hodnoty zmíněné v čl. 149 odst. 3 jsou pro obě strany následující:

a)

135 000 EUR pro veřejné zakázky na dodávky a služby zadané ústředními orgány státní správy a pro veřejné soutěže o návrh pořádané takovými orgány;

b)

209 000 EUR pro veřejné zakázky na dodávky a služby, které nespadají pod písmeno a);

c)

5 225 000 EUR pro veřejné zakázky na stavební práce;

d)

5 225 000 EUR pro veřejné zakázky na stavební práce v odvětví veřejných služeb;

e)

5 225 000 EUR pro koncese

f)

418 000 EUR pro veřejné zakázky na dodávky a služby v odvětví veřejných služeb.

g)

750 000 EUR pro veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby;

h)

1 000 000 EUR pro veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby v odvětví veřejných služeb.

2.

Prahové hodnoty v eurech uvedené v odstavci 1 se upraví tak, aby odrážely prahové hodnoty platné podle směrnic EU v době vstupu této dohody v platnost.


NAŘÍZENÍ

11.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/44

ze dne 10. ledna 2017,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 (1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 uvádí seznam státních orgánů, podniků a institucí, jakož i fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů předchozí irácké vlády, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, které se nacházely mimo území Iráku ke dni 22. května 2003, podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 28. prosince 2016 rozhodl, že se ze seznamu osob nebo subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, odstraní dvě položky.

(3)

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 se zrušují tyto položky:

„78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adresa: Baghdad, Iraq.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias (a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, (b) KIMADIA), Adresa: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.“


11.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/38


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/45

ze dne 10. ledna 2017

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

11.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/40


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2017/46

ze dne 10. ledna 2017

o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 249 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komunikační a informační systémy Komise jsou nedílnou součástí fungování Komise a incidenty v oblasti bezpečnosti IT mohou mít vážný dopad na činnost Komise i třetích stran, jako jsou například jednotlivci, podniky či členské státy.

(2)

Existuje mnoho hrozeb, které mohou narušit důvěrnost, integritu nebo dostupnost komunikačních a informačních systémů Komise a jimi zpracovávaných informací. Patří mezi ně nepředvídané události, chyby, záměrné útoky a přírodní jevy, které je třeba identifikovat jako provozní rizika.

(3)

Komunikačním a informačním systémům je nutné poskytnout úroveň ochrany odpovídající pravděpodobnosti, dopadu a povaze rizik, kterým jsou vystaveny.

(4)

Bezpečnost IT v Komisi by měla zajišťovat, že komunikační a informační systémy Komise ochrání informace, které zpracovávají, a budou fungovat, jak bude třeba a kdy bude třeba, a to pod kontrolou oprávněných uživatelů.

(5)

Politiku Komise pro bezpečnost IT je třeba provádět konzistentně s politikami bezpečnosti v rámci Komise.

(6)

Obecně za bezpečnost v Komisi odpovídá Ředitelství pro bezpečnost pod Generálním ředitelstvím pro lidské zdroje a bezpečnost, které podléhá vedení a spadá do odpovědnosti člena Komise odpovědného za bezpečnost.

(7)

Přístup Komise by měl rovněž zohledňovat politické iniciativy a právní předpisy EU týkající se bezpečnosti sítí a informací, bezpečnostních norem a osvědčených postupů, aby byly dodrženy všechny příslušné právní předpisy a umožněna interoperabilita a kompatibilita.

(8)

K zajištění účinnosti a účelnosti je třeba, aby útvary Komise odpovědné za komunikační a informační systémy vypracovaly a provedly vhodná opatření a aby byla koordinována opatření pro bezpečnost IT za účelem ochrany komunikačních a informačních systémů v rámci celé Komise.

(9)

Pravidla a postupy pro přístup k informacím v kontextu bezpečnosti IT včetně řešení bezpečnostních incidentů v oblasti IT by měly být úměrné hrozbě pro Komisi a její zaměstnance a měly by odpovídat zásadám vymezeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Unie a o volném pohybu těchto údajů a zohledňovat zásadu profesního tajemství, jak stanovuje článek 339 SFEU.

(10)

Politiky a pravidla pro komunikační a informační systémy zpracovávající utajované informace EU, citlivé neutajované informace a neutajované informace mají být plně v souladu s rozhodnutími Komise (EU, Euratom) 2015/443 (2) a (EU, Euratom) 2015/444 (3).

(11)

Je třeba, aby Komise přezkoumala a aktualizovala ustanovení týkající se bezpečnosti komunikačních a informačních systémů využívaných Komisí.

(12)

Rozhodnutí Komise C(2006) 3602 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí se týká všech komunikačních a informačních systémů, které jsou vlastněny, opatřovány, spravovány či provozovány Komisí nebo jejím jménem, a veškerého použití těchto systémů Komisí.

2.   Toto rozhodnutí vymezuje základní zásady, cíle, organizaci a odpovědnost v souvislosti s bezpečností těchto systémů, zejména pak pro útvary Komise, které je vlastní, opatřují, spravují či provozují, a také pro komunikační a informační systémy poskytované interním poskytovatelem služeb IT. V případě, že je komunikační a informační systém poskytován, vlastněn, spravován či provozován externě na základě bilaterální dohody či smlouvy s Komisí, jsou podmínky takovéto dohody či smlouvy v souladu s tímto rozhodnutím.

3.   Toto rozhodnutí platí pro všechny útvary Komise a výkonné agentury. V případě, že komunikační a informační systém Komise využívají jiné orgány a instituce na základě bilaterální dohody s Komisí, jsou podmínky takovéto dohody v souladu s tímto rozhodnutím.

4.   Bez ohledu na případné zvláštní údaje ohledně konkrétních skupin zaměstnanců se toto rozhodnutí týká všech členů Komise, zaměstnanců Komise spadajících pod služební řád úředníků Evropské unie („služební řád“) a pod pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (4), národních odborníků vyslaných ke Komisi (5), externích poskytovatelů služeb a jejich zaměstnanců, stážistů a každého s přístupem ke komunikačnímu a informačnímu systému v působnosti tohoto rozhodnutí.

5.   Toto rozhodnutí se vztahuje na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), je-li to slučitelné s právními předpisy Unie a rozhodnutím Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom (6). Opatření stanovená tímto rozhodnutím včetně pokynů, kontrol, šetření a obdobných opatření se nemusejí vztahovat na komunikační a informační systém úřadu, zejména pokud jsou neslučitelná s nezávislostí vyšetřovací funkce úřadu či s důvěrností informací získaných úřadem při plnění této funkce.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„Ručícím“ se rozumí ten, kdo nese zodpovědnost za kroky, rozhodnutí a plnění.

2)

„CERT-EU“ je skupina pro reakci na počítačové hrozby pro orgány a agentury EU. Jejím úkolem je podporovat evropské orgány při jejich ochraně proti záměrným a zlovolným útokům s potenciálem narušit integritu jejich prostředků IT a poškodit zájmy EU. Rozsah činností CERT-EU zahrnuje prevenci, detekci, reakci a obnovu.

3)

„Útvarem Komise“ se rozumí generální ředitelství či služba Komise nebo kabinet člena Komise.

4)

„Bezpečnostní orgán Komise“ odkazuje na úlohu vymezenou rozhodnutím (EU, Euratom) 2015/444.

5)

„Komunikačním a informačním systémem“ se rozumí jakýkoli systém, který umožňuje manipulaci s informacemi v elektronickém formátu, včetně všech aktiv potřebných pro jeho fungování a včetně infrastruktury, organizace, personálu a informačních zdrojů. Definice zahrnuje obchodní aplikace, sdílené služby IT, externě zajišťované systémy a zařízení koncových uživatelů.

6)

„Řídící rada“ (CMB) zajišťuje nejvyšší úroveň řídicího dohledu v oblasti operací a administrativy v Komisi.

7)

„Vlastníkem údajů“ se rozumí osoba odpovídající za zajišťování ochrany a využívání konkrétního datového souboru zpracovávaného v komunikačním a informačním systému.

8)

„Datovým souborem“ se rozumí soubor informací, který slouží konkrétnímu postupu nebo činnosti Komise.

9)

„Nouzovým postupem“ se rozumí předem stanovený soubor metod a povinností pro reakce na naléhavé situace za účelem zabránit vážným dopadům pro Komisi.

10)

„Politikou bezpečnosti informací“ se rozumí soubor cílů v oblasti bezpečnosti informací, které jsou nebo musí být stanoveny, prováděny a kontrolovány. Patří sem mimo jiné rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/444 a (EU, Euratom) 2015/443.

11)

„Radou pro řízení informační bezpečnosti“ (ISSB) se rozumí řídicí orgán, který podporuje řídící radu v úkolech souvisejících s bezpečností IT.

12)

„Interním poskytovatelem služeb IT“ se rozumí útvar Komise poskytující sdílené služby IT.

13)

„Bezpečností IT“ nebo „bezpečností komunikačního a informačního systému“ se rozumí zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti komunikačních a informačních systémů a datových souborů, které zpracovávají.

14)

„Pokyny pro bezpečnost IT“ tvoří doporučená, ale dobrovolná opatření, která napomáhají podpoře standardů bezpečnosti IT, případně slouží jako reference v případě, že není žádný použitelný standard zaveden.

15)

„Incidentem v oblasti bezpečnosti IT“ se rozumí událost, která by mohla mít nepříznivý vliv na důvěrnost, integritu nebo dostupnost komunikačního a informačního systému.

16)

„Opatřením pro bezpečnost IT“ se rozumí technické nebo organizační opatření, jehož cílem je zmírňování bezpečnostních rizik IT.

17)

„Potřebou v oblasti bezpečnosti IT“ se rozumí přesná a jednoznačná definice úrovně důvěrnosti, integrity a dostupnosti spojená s údajem nebo systémem IT, jejímž cílem je určit požadovanou úroveň ochrany.

18)

„Cílem v oblasti bezpečnosti IT“ se rozumí stanovení záměru s cílem čelit určeným hrozbám či vyhovět určeným organizačním bezpečnostním požadavkům či předpokladům.

19)

„Plánem bezpečnosti IT“ se rozumí dokumentace opatření pro bezpečnost IT nutných ke splnění potřeb v oblasti bezpečnosti IT konkrétního komunikačního a informačního systému.

20)

„Politikou bezpečnosti IT“ se rozumí soubor cílů bezpečnosti IT, které jsou nebo musí být přijaty, prováděny a kontrolovány. Zahrnuje toto rozhodnutí a jeho prováděcí pravidla.

21)

„Požadavkem na bezpečnost IT“ se rozumí potřeba v oblasti bezpečnosti IT formalizovaná předem stanoveným postupem.

22)

„Bezpečnostním rizikem IT“ se rozumí důsledek, který by mohl využitím zranitelného místa vyplynout z hrozby pro bezpečnost IT pro komunikační a informační systém. Bezpečnostní riziko IT charakterizují dva faktory: 1) nejistota, tj. pravděpodobnost, že hrozba pro bezpečnost IT způsobí nežádoucí událost, a 2) dopady, tj. důsledky, které takováto nežádoucí událost může mít na komunikační a informační systém.

23)

„Standardy bezpečnosti IT“ se rozumí konkrétní povinná opatření pro bezpečnost IT, která pomáhají prosazovat a podporovat politiku bezpečnosti IT.

24)

„Strategií pro bezpečnost IT“ se rozumí soubor projektů a činností, které jsou určeny k dosažení cílů Komise a které je nutné zavést, provádět a kontrolovat.

25)

„Hrozbou pro bezpečnost IT“ se rozumí faktor, který může potenciálně vést k nežádoucí události, v jejímž důsledku dojde k narušení komunikačního a informačního systému. Takovéto hrozby mohou být neúmyslné či úmyslné a vyznačují se ohrožujícími prvky, potenciálními cíli a metodami útoku.

26)

„Úředníkem pro bezpečnost informatiky na místní úrovni“ nebo „LISO“ se rozumí úředník, který za útvar Komise odpovídá za bezpečnostní spolupráci.

27)

„Osobní údaje“, „zpracování osobních údajů“, „správce“ a „evidence osobních údajů“ mají stejný význam, jaký uvádí nařízení (ES) č. 45/2001, a zejména jeho článek 2.

28)

„Zpracováním údajů“ se rozumí veškeré funkce komunikačního a informačního systému týkající se datových souborů včetně vytvoření, úpravy, zobrazení, uložení, přenosu, smazání a archivace údajů. Zpracování údajů může zajišťovat komunikační a informační systém jako sadu funkcí pro uživatele a jako služby IT pro další komunikační a informační systém.

29)

„Profesním tajemstvím“ se rozumí ochrana obchodních údajů, které svým charakterem spadají pod profesní tajemství, zejména informací o podnicích, jejich obchodních vztazích či složkách nákladů, jak stanovuje článek 339 SFEU.

30)

„Odpovědným“ se rozumí mající povinnost jednat a přijímat rozhodnutí k dosažení požadovaných výsledků.

31)

„Bezpečností v Komisi“ se rozumí bezpečnost osob, majetku a informací v rámci Komise, zejména pak fyzická nedotknutelnost osob a majetku, integrita, důvěrnost a dostupnost informací a komunikačních a informačních systémů a nerušené fungování Komise při plnění jejích úkolů.

32)

„Sdílenou službou IT“ se rozumí služba, kterou komunikační a informační systém poskytuje jiným komunikačním a informačním systémům v rámci zpracování údajů.

33)

„Vlastník systému“ je osoba odpovědná za celkové obstarání, vývoj, integraci, úpravy, provoz, údržbu a vyřazení komunikačního a informačního systému.

34)

„Uživatelem“ se rozumí kdokoli, kdo využívá funkce poskytované komunikačním a informačním systémem, a to uvnitř Komise i mimo ni.

Článek 3

Zásady bezpečnosti IT v Komisi

1.   Bezpečnost IT v Komisi vychází ze zásad legality, transparentnosti, proporcionality a odpovědnosti.

2.   Problematika bezpečnosti IT se zohledňuje od počátku vývoje a zavádění komunikačních a informačních systémů Komise. Proto se v oblastech, za které odpovídají, zapojují Generální ředitelství pro informatiku a Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost.

3.   Účinná bezpečnost IT zajistí odpovídající úroveň:

a)

autenticity: záruka, že informace jsou autentické a z důvěryhodných zdrojů;

b)

dostupnosti: přístupnost a použitelnost informací na žádost oprávněného subjektu;

c)

důvěrnosti: skutečnost, že informace se nezpřístupňují neoprávněným osobám a subjektům nebo pro nedovolené účely;

d)

integrity: zajištění správnosti a úplnosti aktiv a informací;

e)

nepopiratelnosti: schopnost prokázat zpětně jednání či událost tak, aby dané jednání či událost nemohly být následně popřeny;

f)

ochrany osobních údajů: zajištění vhodných ochranných opatření týkajících se osobních údajů zcela vyhovujících nařízení (ES) č. 45/2001;

g)

profesního tajemství: ochrana údajů, které svým charakterem spadají pod profesní tajemství, zejména informací o podnicích, jejich obchodních vztazích či složkách nákladů, jak stanovuje článek 339 SFEU.

4.   Bezpečnost IT je založena na procesu řízení rizik. Cílem tohoto procesu je určení úrovně bezpečnostních rizik IT a stanovení bezpečnostních opatření ke snížení těchto rizik na odpovídající úroveň za přiměřenou cenu.

5.   Všechny komunikační a informační systémy musí být identifikovány, přiřazeny vlastníkovi systému a zaznamenány v evidenci.

6.   Bezpečnostní požadavky na všechny komunikační a informační systémy je nutné stanovit na základě příslušných bezpečnostních potřeb a požadavků na bezpečnost údajů, které zpracovávají. Komunikační a informační systémy, které poskytují služby jiným komunikačním a informačním systémům, mohou být konstruovány tak, aby podporovaly stanovené úrovně bezpečnostních potřeb.

7.   Plány a opatření pro bezpečnost IT musí být úměrné bezpečnostním potřebám komunikačního a informačního systému.

Postupy související s těmito zásadami a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

KAPITOLA 2

ORGANIZACE A ODPOVĚDNOST

Článek 4

Řídící rada

Řídící rada převezme v Komisi celkovou odpovědnost za řízení bezpečnosti IT jako celku.

Článek 5

Rada pro řízení informační bezpečnosti (ISSB)

1.   ISSB předsedá náměstek generálního tajemníka odpovědný za řízení bezpečnosti IT v Komisi. Její členové zastupují obchodní, technologické i bezpečnostní zájmy všech útvarů Komise a jsou mezi nimi zástupci Generálního ředitelství pro informatiku, Generálního ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost, Generálního ředitelství pro rozpočet a střídavě po dvou letech zástupci čtyř dalších zúčastněných útvarů Komise, pro jejichž operace je bezpečnost IT důležitou otázkou. Členství je na úrovni vyššího vedení.

2.   ISSB podporuje řídící radu v úkolech týkajících se bezpečnosti IT. ISSB převezme v Komisi operační odpovědnost za řízení bezpečnosti IT jako celku.

3.   ISSB doporučí politiku bezpečnosti IT Komise k přijetí Komisí.

4.   ISSB prověřuje záležitosti řízení a otázky související s bezpečností IT včetně závažných incidentů v oblasti bezpečnosti IT a každé dva roky o tom podává zprávu řídící radě.

5.   ISSB sleduje a prověřuje celkové provádění tohoto rozhodnutí a podává o tom zprávu řídící radě.

6.   Na návrh Generálního ředitelství pro informatiku ISSB prověřuje, schvaluje a sleduje provádění aktuální strategie pro bezpečnost IT. Podává o tom zprávu řídící radě.

7.   ISSB sleduje, vyhodnocuje a kontroluje situaci v Komisi z hlediska řízení rizik spojených s informacemi a má pravomoc v nezbytných případech vznášet formální požadavky na zlepšení.

Postupy související s těmito odpovědnostmi a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

Článek 6

Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost

V souvislosti s bezpečností IT má Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost následující odpovědnost. Musí:

1)

zajišťovat soulad mezi politikou bezpečnosti IT a politikou bezpečnosti informací Komise;

2)

vytvořit rámec pro autorizaci používání šifrovacích technologií pro ukládání a komunikaci údajů v komunikačních a informačních systémech;

3)

informovat Generální ředitelství pro informatiku o konkrétních hrozbách, které by mohly mít významný dopad na bezpečnost komunikačních a informačních systémů a datových souborů, které zpracovávají;

4)

provádět bezpečnostní kontroly IT k vyhodnocení souladu komunikačních a informačních systémů Komise s bezpečnostní politikou a podávat zprávy o výsledcích ISSB;

5)

vytvořit rámec pro autorizaci přístupu ke komunikačním a informačním systémům Komise z vnějších sítí a pro související vhodná bezpečnostní pravidla a vypracovat související standardy a pokyny pro bezpečnost IT v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím pro informatiku;

6)

navrhnout zásady a pravidla pro externí zajišťování komunikačních a informačních systémů za účelem udržení vhodné kontroly nad bezpečností údajů;

7)

vypracovat příslušné standardy a pokyny pro bezpečnost IT v souvislosti s článkem 6 v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím pro informatiku.

Postupy související s těmito odpovědnostmi a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

Článek 7

Generální ředitelství pro informatiku

V souvislosti s celkovou bezpečností IT Komise má Generální ředitelství pro informatiku následující odpovědnost. Musí:

1)

vypracovat standardy a pokyny pro bezpečnost IT, s výjimkou ustanovení článku 6, v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím pro lidské zdroje a bezpečnost, aby byla zajištěna konzistentnost mezi politikou bezpečnosti IT a politikou bezpečnosti informací Komise, a navrhnout je ISSB;

2)

vyhodnotit metody, postupy a výsledky řízení rizik pro bezpečnost IT u všech útvarů Komise a podávat o tom pravidelně zprávu ISSB;

3)

navrhnout aktuální strategii pro bezpečnost IT k revizi a schválení ISSB a dalšímu přijetí řídící radou a navrhnout program, včetně plánování projektů a činností k provádění strategie pro bezpečnost IT;

4)

sledovat plnění strategie Komise pro bezpečnost IT a pravidelně o tom podávat zprávu ISSB;

5)

sledovat bezpečnostní rizika IT a opatření pro bezpečnost IT zavedená v komunikačních a informačních systémech a pravidelně o tom podávat zprávu ISSB;

6)

pravidelně ISSB podávat zprávu o celkovém provádění a dodržování tohoto rozhodnutí;

7)

po konzultaci s Generálním ředitelstvím pro lidské zdroje a bezpečnost požádat vlastníky systémů, aby provedli konkrétní opatření pro bezpečnost IT za účelem zmírnění bezpečnostních rizik IT u komunikačních a informačních systémů Komise;

8)

zajistit, aby měli vlastníci systémů a údajů k dispozici odpovídající katalog služeb pro bezpečnost IT Generálního ředitelství pro informatiku, a mohli tak plnit své povinnosti v oblasti bezpečnosti IT a dodržovat politiku a standardy bezpečnosti IT;

9)

poskytovat vlastníkům systémů a údajů odpovídající dokumentaci a v případě potřeby s nimi konzultovat opatření pro bezpečnost IT přijatá pro jejich služby IT za účelem usnadnění dodržování politiky bezpečnosti IT a podpory vlastníků systémů v řízení rizik IT;

10)

organizovat pravidelná setkání sítě LISO a podporovat LISO při plnění jejich povinností;

11)

ve spolupráci s útvary Komise určit potřeby školení a koordinovat školicí programy v oblasti bezpečnosti IT a v úzké spolupráci s Generálním ředitelstvím pro lidské zdroje a bezpečnost vypracovat, provádět a koordinovat informační kampaně o bezpečnosti IT;

12)

zajistit, že vlastníci systémů, vlastníci údajů a další zúčastnění odpovídající za bezpečnost IT v útvarech Komise jsou obeznámeni s politikou bezpečnosti IT;

13)

informovat Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost o konkrétních hrozbách pro bezpečnost IT, incidentech a výjimkách z politiky bezpečnosti IT Komise, které oznámili vlastníci systémů a které by mohly mít významný dopad na bezpečnost v Komisi;

14)

z hlediska jeho role interního poskytovatele služeb IT dodat Komisi katalog sdílených služeb IT, které poskytují stanovenou úroveň bezpečnosti. To se provádí systematickým vyhodnocováním, řízením a sledováním bezpečnostních rizik IT za účelem zavádění bezpečnostních opatření, kterými se dosáhne stanovené úrovně bezpečnosti.

Související postupy a podrobnější informace o odpovědnostech se dále vymezují v prováděcích pravidlech.

Článek 8

Útvary Komise

V souvislosti s bezpečností IT ve svém oddělení každý vedoucí útvaru Komise:

1)

formálně jmenuje pro každý komunikační a informační systém vlastníka systému, kterým bude úředník nebo dočasný zaměstnanec a který bude odpovídat za bezpečnost IT daného komunikačního a informačního systému, a formálně jmenuje vlastníka údajů pro každý datový soubor údajů zpracovávaných v komunikačním a informačním systému, který by měl patřit ke stejnému správnímu subjektu, jenž je správcem datových souborů podléhajících nařízení (ES) č. 45/2001;

2)

formálně jmenuje úředníka pro bezpečnost informatiky na místní úrovni (LISO), který může vykonávat své úkoly nezávisle na vlastnících systému či údajů. LISO může být jmenován pro více než jeden útvar Komise;

3)

zajišťuje vypracování a provádění vhodných vyhodnocení a plánů bezpečnosti IT;

4)

zajišťuje pravidelné podávání souhrnných zpráv o bezpečnostních rizicích IT a příslušných opatření Generálnímu ředitelství pro informatiku;

5)

zajišťuje, s podporou Generálního ředitelství pro informatiku, že budou zavedeny vhodné procesy, postupy a řešení sloužící k účinnému zjišťování, hlášení a řešení incidentů v oblasti bezpečnosti IT souvisejících s jejich komunikačními a informačními systémy;

6)

spouští nouzový postup v případě nouzové situace v oblasti bezpečnosti IT;

7)

nese nejvyšší odpovědnost za bezpečnost IT včetně odpovědností vlastníka systému a vlastníka údajů;

8)

nese rizika týkající se jejich komunikačních a informačních systémů a datových souborů;

9)

řeší případné neshody mezi vlastníky údajů a vlastníky systémů a v případě pokračující neshody předkládá záležitost k řešení ISSB;

10)

zajišťuje provádění plánů a opatření pro bezpečnost IT a odpovídající pokrytí rizik.

Postupy související s těmito odpovědnostmi a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

Článek 9

Vlastníci systémů

1.   Vlastník systému odpovídá za bezpečnost IT v komunikačním a informačním systému a je podřízený vedoucímu útvaru Komise.

2.   V souvislosti s bezpečností IT vlastník systému:

a)

zajišťuje soulad komunikačního a informačního systému s politikou bezpečnosti IT;

b)

zajišťuje, že komunikační a informační systém je správně zaznamenán v příslušné evidenci;

c)

ve spolupráci s vlastníky údajů a po konzultaci s Generálním ředitelstvím pro informatiku vyhodnocuje bezpečnostní rizika IT a určuje potřeby v oblasti bezpečnosti IT pro každý komunikační a informační systém;

d)

připravuje bezpečnostní plán, v nezbytných případech včetně podrobností o vyhodnocených rizicích a případných dalších nutných bezpečnostních opatření;

e)

zavádí vhodná opatření pro bezpečnost IT úměrná zjištěným bezpečnostním rizikům IT a postupuje podle doporučení ISSB;

f)

identifikuje případnou závislost na jiných komunikačních a informačních systémech nebo sdílených službách IT a zavádí vhodná bezpečnostní opatření podle úrovně bezpečnosti doporučované těmito komunikačními a informačními systémy nebo sdílenými službami IT;

g)

řídí a sleduje bezpečnostní rizika IT;

h)

pravidelně podává zprávu vedoucímu útvaru Komise o profilu bezpečnostních rizik IT ve svých komunikačních a informačních systémech a podává zprávu Generálnímu ředitelství pro informatiku o souvisejících rizicích, činnostech řízení rizik a přijatých bezpečnostních opatřeních;

i)

konzultuje s LISO příslušného útvaru (útvarů) Komise aspekty bezpečnosti IT;

j)

vydává pro uživatele pokyny k používání komunikačního a informačního systému a souvisejících údajů a k odpovědnosti uživatelů v souvislosti s těmito systémy;

k)

vyžádá si autorizaci od Generálního ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost, které vystupuje ve funkci orgánu pro kryptografickou ochranu, pro každý komunikační a informační systém, který využívá šifrování;

l)

s předstihem vede s bezpečnostním orgánem Komise konzultace ohledně všech systémů zpracovávajících utajované informace EU;

m)

zajišťuje, že budou zálohy všech šifrovacích klíčů uloženy v účtu třetí strany. Obnovení šifrovaných údajů lze provádět pouze v případě autorizace v souladu s rámcem definovaným Generálním ředitelstvím pro lidské zdroje a bezpečnost;

n)

řídí se pokyny od příslušných správců dat ohledně ochrany osobních údajů a uplatnění pravidel ochrany údajů na bezpečnost zpracování;

o)

uvědomí Generální ředitelství pro informatiku o případných výjimkách z politiky bezpečnosti IT Komise včetně příslušných odůvodnění;

p)

vedoucímu útvaru Komise hlásí veškeré neřešitelné neshody mezi vlastníky údajů a vlastníky systémů, podle potřeby včas hlásí incidenty v oblasti bezpečnosti IT příslušným zúčastněným stranám podle závažnosti, jak vymezuje článek 15;

q)

u externě zajišťovaných systémů zajišťuje, že ve smlouvách o externím zajišťování jsou zahrnuta vhodná ustanovení týkající se bezpečnosti IT a že incidenty v oblasti bezpečnosti IT, ke kterým dochází v externě zajišťovaných komunikačních a informačních systémech, jsou hlášeny v souladu s článkem 15;

r)

u komunikačního a informačního systému poskytujícího sdílené služby IT zajišťuje, aby byla poskytnuta a jednoznačně dokumentována určená úroveň bezpečnosti a zavedena bezpečnostní opatření pro daný komunikační a informační systém za účelem dosažení určené úrovně bezpečnosti.

3.   Vlastníci systémů mohou formálně delegovat některé nebo všechny své úkoly související s bezpečností IT, ale za bezpečnost IT svých komunikačních a informačních systémů zůstávají odpovědní.

Postupy související s těmito odpovědnostmi a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

Článek 10

Vlastníci údajů

1.   Vlastník údajů odpovídá za bezpečnost IT pro konkrétní datový soubor vedoucímu útvaru Komise a ručí za důvěrnost, integritu a dostupnost tohoto datového souboru.

2.   V souvislosti s tímto datovým souborem vlastník údajů:

a)

zajišťuje, aby veškeré datové soubory, za které odpovídá, byly odpovídajícím způsobem klasifikovány v souladu s rozhodnutími (EU, Euratom) 2015/443 a (EU, Euratom) 2015/444;

b)

definuje potřeby v oblasti bezpečnosti informací a informuje o těchto potřebách příslušné vlastníky systémů;

c)

podílí se na vyhodnocování rizik pro komunikační a informační systém;

d)

hlásí případné neřešitelné neshody mezi vlastníkem údajů a vlastníkem systému vedoucímu útvaru Komise;

e)

hlásí incidenty v oblasti bezpečnosti IT, jak stanovuje článek 15.

3.   Vlastníci údajů mohou formálně delegovat některé nebo všechny své úkoly související s bezpečností IT, ale odpovědnost podle tohoto článku jim zůstává zachována.

Postupy související s těmito odpovědnostmi a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

Článek 11

Úředník pro bezpečnost informatiky na místní úrovni (LISO)

V souvislosti s bezpečností IT LISO:

a)

aktivně identifikuje vlastníky systémů, vlastníky údajů a další zúčastněné odpovídající za bezpečnost IT v útvarech Komise a informuje je o politice bezpečnosti IT;

b)

v otázkách bezpečnosti IT v útvarech Komise spolupracuje s Generálním ředitelstvím pro informatiku v rámci sítě LISO;

c)

účastní se pravidelných setkání LISO;

d)

udržuje přehled o procesech řízení rizika pro bezpečnost informací a o vývoji a provádění plánů bezpečnosti informačního systému;

e)

poskytuje vlastníkům údajů, vlastníkům systémů a vedoucím útvarů Komise poradenství ohledně otázek souvisejících s bezpečností IT;

f)

spolupracuje s Generálním ředitelstvím pro informatiku při šíření doporučených postupů pro bezpečnost IT a navrhuje konkrétní školicí a informativní programy;

g)

podává zprávy o bezpečnosti IT, hlásí nedostatky a možná zlepšení vedoucím útvarů Komise.

Postupy související s těmito odpovědnostmi a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

Článek 12

Uživatelé

1.   V souvislosti s bezpečností IT uživatel:

a)

dodržuje politiku bezpečnosti IT a pokyny vydávané vlastníkem systému k používání každého komunikačního a informačního systému;

b)

hlásí incidenty v oblasti bezpečnosti IT, jak stanovuje článek 15.

2.   Používání komunikačního a informačního systému Komise v rozporu s politikou bezpečnosti IT nebo pokyny vydanými vlastníkem systému mohou být důvodem zahájení disciplinárního řízení.

Postupy související s těmito odpovědnostmi a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

KAPITOLA 3

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY A POVINNOSTI

Článek 13

Provádění tohoto rozhodnutí

1.   Přijetí prováděcích pravidel k článku 6 a souvisejících standardů a pokynů bude předmětem rozhodnutí Komise o zmocnění člena Komise odpovědného za záležitosti bezpečnosti.

2.   Přijetí jiných prováděcích pravidel a souvisejících standardů a pokynů pro bezpečnost IT bude předmětem rozhodnutí Komise o zmocnění člena Komise odpovědného za záležitosti informatiky.

3.   ISSB schválí prováděcí pravidla, standardy a pokyny uvedené v odstavcích 1 a 2 před jejich přijetím.

Článek 14

Povinnost dodržovat ustanovení

1.   Dodržování ustanovení obsažených v politice bezpečnosti IT a standardů je povinné.

2.   Nedodržení politiky a standardů bezpečnosti IT může vést k zahájení disciplinárního řízení v souladu se Smlouvami, služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie, ke smluvním postihům či k právním krokům podle vnitrostátních právních a správních předpisů.

3.   Generální ředitelství pro informatiku je informováno o případných výjimkách z politiky bezpečnosti IT.

4.   V případě, že ISSB rozhodne, že hrozí trvalé nepřijatelné riziko pro komunikační a informační systém Komise, navrhne Generální ředitelství pro informatiku ve spolupráci s vlastníkem systému zmírňující opatření a předloží je ISSB ke schválení. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat intenzivnější sledování a hlášení, omezení služby či odpojení.

5.   ISSB v případě potřeby uloží provedení schválených zmírňujících opatření. ISSB může rovněž doporučit generálnímu řediteli Generálního ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost zahájení správního šetření. Generální ředitelství pro informatiku informuje ISSB o každé situaci, kdy jsou zavedena zmírňující opatření.

Postupy související s těmito odpovědnostmi a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

Článek 15

Řešení bezpečnostních incidentů v oblasti IT

1.   Generální ředitelství pro informatiku odpovídá za poskytování hlavních operačních kapacit pro reakci na incidenty v oblasti bezpečnosti IT v Evropské komisi.

2.   Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost jako zúčastněná strana reakce na incident v oblasti IT:

a)

má právo na přístup k souhrnným informacím u záznamů všech incidentů a k úplným záznamům na vyžádání;

b)

účastní se skupin krizového řízení incidentů v oblasti bezpečnosti IT a nouzových postupů pro bezpečnost IT;

c)

má na starosti vztahy s donucovacími orgány a zpravodajskými službami;

d)

provádí forenzní analýzu v oblasti kybernetické bezpečnosti v souladu s článkem 11 rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/443;

e)

rozhoduje o zahájení formálního šetření;

f)

informuje Generální ředitelství pro informatiku o veškerých incidentech v oblasti bezpečnosti IT, které mohou představovat riziko pro jiné komunikační a informační systémy.

3.   Mezi Generálním ředitelstvím pro informatiku a Generálním ředitelstvím pro lidské zdroje a bezpečnost probíhá pravidelná komunikace za účelem výměny informací a koordinace řešení bezpečnostních incidentů, zejména veškerých incidentů v oblasti IT, které mohou vyžadovat formální šetření.

4.   V případě potřeby lze využít služeb pro koordinaci incidentů skupiny pro reakci na počítačové hrozby pro orgány a agentury EU (CERT-EU) k podpoře procesů řešení incidentů a ke sdílení poznatků s dalšími orgány a agenturami EU, kterých se to může rovněž týkat.

5.   Vlastníci systémů, kterých se dotkl incident v oblasti IT:

a)

neprodleně uvědomí vedoucí útvarů Komise, Generální ředitelství pro informatiku, Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost, LISO a případně také vlastníka údajů o veškerých závažných incidentech v oblasti bezpečnosti IT, zejména pokud se jedná o porušení důvěrnosti údajů;

b)

při informování o incidentech, reakcích na ně a jejich nápravě spolupracuje s příslušnými orgány Komise a řídí se jejich pokyny.

6.   Uživatelé včas hlásí veškeré skutečné i domnělé incidenty v oblasti bezpečnosti IT na příslušná kontaktní místa.

7.   Vlastníci údajů včas hlásí veškeré skutečné i domnělé incidenty v oblasti bezpečnosti IT příslušným týmům IT určeným pro reakci na bezpečnostní incidenty.

8.   Generální ředitelství pro informatiku s podporou ostatních přispívajících zúčastněných stran odpovídá za řešení veškerých incidentů v oblasti bezpečnosti IT zjištěných v souvislosti s komunikačními a informačními systémy Komise, které nejsou zajišťovány externě.

9.   Generální ředitelství pro informatiku v nezbytně nutném rozsahu informuje o bezpečnostních incidentech v oblasti IT zasažené útvary Komise, příslušné LISO, případně i CERT-EU.

10.   Generální ředitelství pro informatiku pravidelně podává zprávy ISSB o incidentech v oblasti bezpečnosti IT, které ovlivňují komunikační a informační systém Komise.

11.   Příslušný LISO získá na vyžádání přístup k záznamům o incidentech v oblasti bezpečnosti IT týkajících se komunikačního a informačního systému příslušného útvaru Komise.

12.   V případě závažného incidentu v oblasti bezpečnosti IT je Generální ředitelství pro informatiku kontaktním bodem pro řízení krizových situací a koordinuje činnost skupin krizového řízení incidentů v oblasti bezpečnosti IT.

13.   V případě nouzových situací může generální ředitel Generálního ředitelství pro informatiku rozhodnout o zahájení nouzového postupu pro bezpečnost IT. Generální ředitelství pro informatiku vypracuje nouzové postupy, které schválí ISSB.

14.   Generální ředitelství pro informatiku podává ISSB a vedoucím zasažených útvarů Komise zprávy o provádění nouzových postupů.

Postupy související s těmito odpovědnostmi a činnostmi se podrobněji stanoví v prováděcích pravidlech.

KAPITOLA 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Transparentnost

Toto rozhodnutí se dá na vědomí zaměstnancům Komise a všem osobám, na které se vztahuje, a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 17

Vztah k jiným právním předpisům

Ustanovení tohoto rozhodnutí se nedotýkají rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/443 , rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/444 , nařízení (ES) č. 45/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (7), rozhodnutí Komise ES, ESUO, Euratom 2002/47 (8), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (9), rozhodnutí 1999/352/ES, ESUO, Euratom.

Článek 18

Zrušení a přechodná opatření

Rozhodnutí C(2006) 3602 ze dne 16. srpna 2006 se zrušuje.

Prováděcí pravidla a standardy bezpečnosti IT přijaté podle článku 10 rozhodnutí C(2006) 3602 zůstávají v platnosti, pokud nejsou v rozporu s tímto rozhodnutím, dokud nebudou nahrazeny prováděcími pravidly a standardy, které je třeba přijmout podle článku 13 tohoto rozhodnutí. Veškeré odkazy na článek 10 rozhodnutí C(2006) 3602 se považují za odkaz na článek 13 tohoto rozhodnutí.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(3)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(4)  Stanoveno nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se stanoví zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (pracovní řád ostatních zaměstnanců) (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(5)  Commission Decision of 12. Listopadu 2008 laying down rules on the secondment to the Commission of national experts and national experts in professional training (rozhodnutí Komise ze dne 12. listopadu 2008, kterým se stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků a odborné stáže u Komise [C(2008) 6866 final]).

(6)  Rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(8)  Rozhodnutí Komise 2002/47/ES, ESUO, Euratom ze dne 23. ledna 2002 o doplnění jejího jednacího řádu (Úř. věst. L 21, 24.1.2002, s. 23).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).