ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 5

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
10. ledna 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014

11

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/41 ze dne 9. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2017/42 ze dne 19. prosince 2016 o jmenování členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Italskou republikou

22

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

10.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/39

ze dne 3. listopadu 2016,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 25 a čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) až d) a čl. 64 odst. 7 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (3), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví v oddíle I kapitoly II hlavy I části II dva režimy podpory určené ke zlepšení distribuce zemědělských produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních. První se týká dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů (projekt „Ovoce a zelenina do škol“) a druhý se týká dodávek mléka a mléčných výrobků (projekt „Mléko do škol“). Tyto dva projekty nahrazuje jeden projekt zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 (4) s účinkem od školního roku 2017/2018. Tento sjednocený projekt stanoví nový společný rámec pro podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny a čerstvých produktů z odvětví banánů (dále jen „ovoce a zelenina do škol“) a na dodávky mléka a mléčných výrobků (dále jen „mléko do škol“) dětem ve vzdělávacích zařízeních (dále jen „školní projekt“). Nařízení (EU) č. 1308/2013 ve znění nařízení (EU) 2016/791 dále zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. V zájmu zajištění hladkého fungování školního projektu v souladu s novým rámcem mají být některé předpisy přijaty prostřednictvím těchto aktů. Těmito akty by měly být nahrazeny nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 (5) a (EU) 2016/247 (6), prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 (7) a nařízení Komise (ES) č. 657/2008 (8). Uvedená nařízení jsou zrušena nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (9).

(2)

V souladu s čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 musejí členské státy, které se chtějí na projektu podílet, vypracovat nejdříve strategii pro jeho provádění. Aby bylo možné vyhodnotit provádění školního projektu, měly by se vymezit prvky této strategie. Aby se snížila administrativní zátěž, je vhodné odlišit ty prvky, které by měly být do strategie zahrnuty, od těch, jež by měly být zpřístupněny Komisi na její žádost, a to v případě auditů, pokud nejsou součástí strategie.

(3)

V zájmu řádné správy a řízení rozpočtu by měly členské státy provádějící školní projekt každý rok podat žádost o podporu Unie. Obsah této žádosti by nadto měl být vymezen.

(4)

Měl by být určen obsah, který mají žádosti o podporu mít, jak často je mají žadatelé o podporu podávat, a rovněž pravidla týkající se podávání žádostí. Kromě toho by mělo být upřesněno, jaké doklady se požadují jako podklad pro žádosti o podporu. Měly by se také stanovit sankce, které má příslušný orgán uložit v případě, že byla žádost o podporu podána pozdě.

(5)

Dále by se měly objasnit podmínky pro výplatu podpory, aby se zohlednilo rozlišení mezi podporou na dodávku a distribuci produktů a podporou na provádění doprovodných vzdělávacích opatření, sledování, hodnocení a propagace. Taktéž by měl být upřesněn obsah písemných dokladů požadovaných jako podklad každé žádosti o výplatu podpory.

(6)

Měly by být stanoveny lhůty pro převody mezi finančními příspěvky přidělenými na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol a vymezeno předložení, formát a obsah oznámení převodu Komisi.

(7)

S cílem maximálně využít potenciál dostupných finančních prostředků by Komise měla přijmout opatření za účelem přerozdělení nevyžádané podpory Unie mezi členskými státy, které se účastní školního projektu a oznámily, že si přejí využít více prostředků, než kolik činí prostředky dostupné podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 1370/2013. Pro tyto převody finančních prostředků mezi členskými státy by měl být stanoveny podmínky.

(8)

S cílem posoudit účinnost školního projektu a napomoci členským státům dále zdokonalit jejich vnitrostátní a regionální strategie by členské státy měly Komisi oznamovat výsledky a zjištění, k nimž dospěly v rámci sledování a hodnocení projektu. V zájmu jasnosti je vhodné stanovit lhůtu, v níž se Komisi oznamují výsledky ročního sledování a předávají hodnotící zprávy. Komise by tyto dokumenty měla zveřejnit.

(9)

Z důvodu ochrany finančních zájmů Unie by měla být přijata opatření, která účinně zamezují nesrovnalostem a podvodům. Součástí těchto kontrolních opatření by měla být systematická správní kontrola všech žádostí o podporu doplněná o kontroly na místě. Rozsah, obsah, časové rozvržení a vykazování těchto kontrolních opatření by měly být stanoveny tak, aby byl zajištěn spravedlivý a jednotný přístup ke všem členským státům, zohledňující rozdíly v tom, jak školní projekt provádějí.

(10)

Neoprávněně vyplacené částky by měly být v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 809/2014 (10) získány zpět.

(11)

V souladu s čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 by veřejnost měla být dostatečně informována o finančním příspěvku Unie na školní projekt. V návaznosti na ustanovení týkající se plakátu uvedené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 je vhodné stanovit pravidla pro propagaci školního projektu a používání znaku Unie.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1370/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny a čerstvých produktů z odvětví banánů (dále jen „ovoce a zelenina do škol“) a mléka a mléčných výrobků (dále jen „mléko do škol“) dětem ve vzdělávacích zařízeních, na doprovodná vzdělávací opatření a některé související náklady v rámci projektu uvedeného v článku 23 nařízení (EU) č. 1308/2013 (dále jen „školní projekt“).

2.   Pro účely školního projektu se „školním rokem“ rozumí období od 1. srpna do 31. července následujícího roku.

Článek 2

Strategie členských států

1.   Strategie členského státu podle čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 obsahuje tyto prvky:

a)

správní úroveň, na níž bude školní projekt prováděn;

b)

potřeby, které provádění školního projektu uspokojuje, a jejich pořadí z hlediska priorit;

c)

očekávané výsledky, které má provádění školního projektu přinést, a ukazatele, podle nichž se bude jejich dosažení měřit;

d)

výchozí situace, ve srovnání s níž se bude na základě dostupných údajů poměřovat pokrok v dosažených výsledcích;

e)

odhad rozpočtu pro hlavní prvky školního projektu, pokud jde o ovoce a zeleninu do škol a o mléko do škol, jakož i rozpočet pro prvky týkající se celého školního projektu;

f)

cílovou skupinu;

g)

seznam produktů podle skupin produktů uvedených v čl. 23 odst. 3, 4, 5 a případně odst. 7 nařízení (EU) č. 1308/2013, které budou dodávány v rámci školního projektů;

h)

pokud v rámci školního projektu nejsou produkty dávány k dispozici bezplatně, opatření zavedená s cílem zajistit, aby se částka podpory Unie projevila v ceně těchto výrobků;

i)

pokud jsou povoleny standardní stupnice jednotkových nákladů, paušální financování a/nebo jednorázové částky, přiměřenou, spravedlivou a ověřitelnou metodu výpočtu použitou k jejich stanovení; používá-li se systém založený na nákladech, opatření pro posuzování přiměřenosti nákladů, které předkládají žadatelé o podporu;

j)

cíle a obsah doprovodných vzdělávacích opatření;

k)

postupy pro zapojení příslušných orgánů a zúčastněných stran;

l)

postupy pro výběr dodavatelů produktů, materiálu a služeb v rámci školního projektu;

m)

opatření zavedená k propagaci poskytování podpory Unie v rámci školního projektu.

2.   Členské státy zpřístupní Komisi na její žádost tyto informace, pokud nejsou zahrnuty do této strategie:

a)

kritéria pro výběr produktů, které budou dodávány v rámci školního projektu a prioritu nebo priority podle čl. 23 odst. 11 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

způsoby dodávání a/nebo distribuce těchto produktů, a to i s ohledem na způsobilé náklady, plánovanou četnost a časový rozvrh distribuce a v případě, že je distribuce povolena v rámci pravidelného školního stravování, opatření přijatá pro dosažení souladu s článkem 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40;

c)

pokud jsou stanoveny maximální ceny, které mají příjemci podpory zaplatit za produkty, materiály a služby dávané k dispozici v rámci školního projektu, přiměřené, spravedlivé a ověřitelné metody výpočtu použité k jejich stanovení;

d)

výši vnitrostátní podpory, pokud se tato podpora poskytuje vedle podpory Unie na školní projekt;

e)

pokud se stávající vnitrostátní projekty na základě finančních prostředků Unie prodlužují nebo zefektivňují, opatření zajišťující přidanou hodnotu školního projektu;

f)

pokud se distribuují produkty nebo výrobky uvedené v čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013, opatření zajišťující, že je podpora Unie vyplácena pouze na mléčnou složku těchto výrobků a že nepřesáhne částku uvedenou v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1370/2013;

g)

strukturu, postupy a formu sledování a hodnocení školního projektu v souladu s článkem 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 a kontrol stanovených v článcích 9 a 10 tohoto nařízení.

3.   Komise strategie členských států zveřejní.

Článek 3

Žádost členských států o podporu Unie

Členské státy předloží každoročně do 31. ledna svou žádost o podporu Unie týkající se následujícího školního roku a případně aktualizují žádost o podporu Unie týkající se školního roku probíhajícího. Žádost obsahuje tyto informace:

a)

Informace týkající se následujícího školního roku:

i)

předběžný příděl podpory na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol stanovené v příloze 1 nařízení (EU) č. 1370/2013;

ii)

zájem o převod části předběžného přídělu na ovoce a zeleninu do škol nebo na mléko do škol do druhého předběžného přídělu, a to až do výše maximálního procentního podílu uvedeného v čl. 23a odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, a procentní podíl a výši tohoto převodu;

iii)

zájem o využití více prostředků, než je předběžně přiděleno na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol, a maximální dodatečnou částku, o kterou se žádá, pokud by k dispozici byly další prostředky k přidělení;

iv)

pokud si stát nepřeje využít celou částku předběžného přídělu na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol, výše předběžného přídělu, která není požadována;

v)

celková částka požadovaná na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol.

b)

Informace týkající se probíhajícího školního roku:

i)

převod mezi definitivními příděly podle čl. 23a odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013;

ii)

pokud si stát nepřeje využít celou částku definitivního přídělu podpory na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol v probíhajícím školním roce, částka, která nebude vyžadována na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol;

iii)

zájem o využití více prostředků, než činí celková částka definitivního přídělu podpory na ovoce a zeleninu do škol a/nebo mléko do škol, kterou mají k dispozici v probíhajícím školním roce, pokud by k dispozici byly další prostředky k přidělení;

Částky uvedené v tomto článku jsou vyjádřeny v EUR.

Článek 4

Žádosti o podporu, které podávají žadatelé o podporu

1.   Členské státy určí formu, obsah a četnost žádostí o podporu v souladu se svou strategií a pravidly stanovenými v odstavcích 2 až 6.

2.   Žádosti o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů zahrnují alespoň tyto údaje:

a)

množství distribuovaných produktů podle skupin produktů a výrobků uvedených v čl. 23 odst. 3, 4, 5 a případně 7 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

identifikační údaje žadatele a název a adresu nebo jedinečné identifikační číslo vzdělávacího zařízení nebo vzdělávacího orgánu, jimž byla tato množství distribuována;

c)

počet dětí, které jsou v tomto vzdělávacím zařízení nebo těchto vzdělávacích zařízeních zapsány na začátku daného školního roku a které mají dostávat produkty spadající do školního projektu během období, na něž se vztahuje žádost o podporu.

3.   Žádosti o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů a doprovodných vzdělávacích opatření se mohou vztahovat na období od dvou týdnů po celý školní rok.

4.   Žádosti o podporu se podávají ve lhůtě tří měsíců od konce období, na které se vztahují, nebo v případě žádostí o podporu týkajících se sledování, hodnocení a propagace, ode dne dodání dotčeného materiálu nebo služeb.

5.   Pokud je lhůta stanovená v odstavci 4 překročena o méně než 60 kalendářních dní, je podpora vyplacena, ale její částka se sníží takto:

a)

o 5 %, pokud je lhůta překročena o 1 až 30 kalendářních dní;

b)

o 10 %, pokud je lhůta překročena o 31 až 60 kalendářních dní;

Jakmile je lhůta překročena o více než 60 kalendářních dní, podpora se za každý další den prodlení dále snižuje o 1 % zbývající částky.

6.   Částky v žádostech o podporu se dokládají písemnými doklady, v nichž se uvádí cena dodaných produktů, materiálu nebo služeb, spolu s potvrzením nebo dokladem o zaplacení nebo rovnocenným dokladem. Členské státy upřesní, jaké doklady se na podporu žádostí o podporu předkládají.

V případě žádostí o podporu na doprovodná vzdělávací opatření, sledování, hodnocení a propagace, obsahují doklady rovněž finanční rozpis podle jednotlivých činností a podrobné údaje o souvisejících nákladech.

Článek 5

Výplata podpory

1.   Podpora týkající se dodávek a distribuce produktů se vyplácí pouze:

a)

po předložení stvrzenky na skutečně dodaná a/nebo distribuovaná množství; nebo

b)

pokud členský stát povolí použití standardních stupnic jednotkových nákladů, paušálního financování a/nebo jednorázových plateb, po předložení náhradního dokladu o tom, že byla tato množství dodána a/nebo distribuována pro účely školního projektu a uhrazena.

2.   Podpora týkající se doprovodných vzdělávacích opatření, sledování, hodnocení a propagace se vyplácí pouze na základě dodání dotčeného materiálu nebo služeb a po předložení souvisejících písemných dokladů, jež požadují příslušné orgány, nebo pokud členský stát povolí použití standardních stupnic jednotkových nákladů, paušálního financování a/nebo jednorázových plateb, po předložení náhradního dokladu o dodání a úhradě tohoto materiálu nebo služeb.

3.   Podporu vyplácí příslušný orgán do tří měsíců ode dne podání žádosti o podporu, pokud nebylo zahájeno správní šetření.

4.   Žádná podpora týkající se školního roku 2017/2018 není příslušným orgánem vyplacena před začátkem uvedeného školního roku.

Článek 6

Převody mezi příděly

1.   Převody mezi předběžnými příděly podle čl. 23a odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013 se provádějí v žádosti o podporu Unie podle článku 3 tohoto nařízení.

2.   Převody mezi definitivními příděly podle čl. 23a odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 lze provést, pokud nebyly provedeny žádné převody mezi předběžnými příděly, v žádosti o podporu Unie podle článku 3 tohoto nařízení.

Členské státy oznámí Komisi výši veškerých takových převodů do 31. ledna školního roku, v němž se provádějí.

Článek 7

Přerozdělení podpory Unie

1.   Na základě výší požadované podpory Unie podle článku 3 tohoto nařízení, Komise přerozdělí nevyžádané předběžné příděly nebo jejich nevyžádané části podle čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 1370/2013.

Pro tu skupinu produktů, z níž členský stát provedl převod do druhé skupiny produktů podle čl. 6 odst. 1, nebude dotyčnému členskému státu poskytnuta žádná další částka.

Pokud členský stát nepředloží žádost podle článku 3, považují se předběžné příděly tohoto členského státu za nevyžádané.

2.   Komise smí jakékoli nevyžádané definitivní příděly nebo jejich nevyžádané části na probíhající školní rok oznámené v souladu s čl. 3 písm. b) znovu rozdělit mezi členské státy, které oznámily, že si přejí využít více prostředků, než kolik činily jejich definitivní příděly.

Pro tu skupinu produktů, z níž členský stát provedl převod do druhé skupiny produktů podle čl. 6 odst. 2, nebude dotyčnému členskému státu poskytnuta žádná další částka.

Toto nové rozdělení se provádí v rámci přídělu na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol a vychází z předběžných přídělů žádajících členských států. Částky, které nebyly členskými státy požadovány v rámci téhož přídělu, lze případně rozdělit členským státům, které požádaly o dodatečné částky pro druhý příděl.

3.   Výše definitivního přídělu, které lze přerozdělit jinému členskému státu podle odstavce 1, vychází z úrovně využití definitivního přídělu podpory Unie ze strany tohoto členského státu v předchozím školním roce pro ovoce a zeleninu do škol nebo pro mléko do škol. S ohledem na výkazy výdajů předávané Komisi do 31. prosince před podáním žádosti o podporu v souladu s článkem 10 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (11) se výše definitivního přídělu vypočte takto:

a)

činí-li využití definitivního přídělu 50 % nebo méně, žádný dodatečný příděl se neposkytne;

b)

je-li využití definitivního přídělu vyšší než 50 %, ale nižší nebo rovno 75 %, činí maximální výše dodatečného přídělu 50 % předběžného přídělu;

c)

je-li využití definitivního přídělu vyšší než 75 %, maximální výše dodatečného přídělu není limitována.

Výpočet uvedený v prvním pododstavci se nepoužije pro výpočet definitivních přídělů na školní roky 2017/2018 a 2018/2019 ani pro členské státy nově uplatňující školní projekt nebo jednu z jeho složek během prvních dvou let provádění.

Článek 8

Sledování a hodnocení

1.   Sledování podle článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 čerpá z údajů vyplývajících z řídicích a kontrolních povinností včetně těch, které jsou stanoveny v článcích 4 a 5 tohoto nařízení.

Členské státy oznámí Komisi výsledky sledování do 31. ledna následujícího po skončení dotyčného školního roku.

2.   Pro každé šestileté období, na něž se vztahuje strategie vypracovaná podle čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013, předkládají členské státy Komisi hodnotící zprávu obsahující výsledky hodnocení stanoveného v článku 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 za prováděcí období prvních pěti školních let do 1. března roku, který následuje po uplynutí tohoto období.

První hodnotící zpráva se předkládá dne 1. března 2023 nebo dříve.

3.   Komise výsledky každoročního sledování ze strany členských států a hodnotící zprávy zveřejní.

Článek 9

Správní kontroly

1.   Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k dodržování tohoto nařízení. Uvedená opatření zahrnují systematickou správní kontrolu všech žádostí o podporu v rámci školního projektu.

2.   Členské státy vymezí, které podpůrné doklady týkající se dodávky a distribuce produktů se předkládají spolu se žádostí o podporu v souladu s článkem 5. Členské státy provádějí kontroly všech žádostí o podporu, včetně reprezentativního vzorku podpůrných dokladů předložených spolu se žádostí o podporu.

3.   Správní kontroly prováděné u podpory, o kterou bylo zažádáno ve vztahu ke sledování, hodnocení, propagaci a doprovodným vzdělávacím opatřením, zahrnují ověření toho, že materiál a služby byly dodány a že výdaje uvedené v žádosti jsou věcně správné.

4.   V případě podpory, o kterou bylo zažádáno ve vztahu k dodávce a distribuci produktů a k doprovodným vzdělávacím opatřením, se správní kontroly doplňují o kontroly na místě v souladu s článkem 10.

Článek 10

Kontroly na místě

1.   V případě podpory týkající se dodávky a distribuce produktů zahrnují kontroly na místě zejména ověření:

a)

záznamů uvedených v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, včetně finančních záznamů, jako jsou nákupní a prodejní faktury, dodací listy nebo výpisy z bankovních účtů;

b)

využití produktů v souladu s tímto nařízením.

2.   Kontroly na místě se provádějí v průběhu školního roku trvajícího od 1. srpna do 31. července, k němuž se vztahují (období N), a/nebo během následujících 8 měsíců (období N + 1).

Kontroly na místě se smějí provádět v průběhu provádění doprovodných vzdělávacích opatření.

Každá kontrola na místě se považuje za ukončenou, jakmile je vydána příslušná kontrolní zpráva uvedená v odstavci 6.

3.   Celkový počet kontrol na místě se vztahuje na nejméně 5 % podpory, o niž bylo zažádáno na celostátní úrovni, a nejméně 5 % všech žadatelů o podporu, kteří se zabývají dodávkou a distribucí produktů a doprovodnými vzdělávacími opatřeními, v každém školním roce.

Je-li počet žadatelů o podporu v členském státě nižší než sto, provádějí se kontroly na místě v prostorách nejméně pěti žadatelů.

Je-li počet žadatelů o podporu v členském státě nižší než pět, provádějí se kontroly na místě v prostorách všech žadatelů.

Žádá-li o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů žadatel, který není vzdělávacím zařízením, doplní se kontrola na místě prováděná v prostorách daného žadatele o kontroly na místě v prostorách nejméně dvou vzdělávacích zařízení nebo alespoň 1 % vzdělávacích zařízení zaznamenaných žadatelem v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 podle toho, který počet je větší.

Žádá-li žadatel o podporu týkající se doprovodných vzdělávacích opatření, lze kontroly na místě v prostorách tohoto žadatele nahradit na základě analýzy rizik kontrolami na místě v místech, kde se doprovodná opatření provádějí. Členské státy stanoví na základě analýzy rizik úroveň těchto kontrol na místě.

4.   Příslušný orgán vybere na základě analýzy rizik žadatele, kteří mají být podrobeni kontrolám na místě.

Pro tento účel příslušný orgán zejména zohlední:

a)

různé zeměpisné oblasti;

b)

opakovaný výskyt chyb a zjištění kontrol provedených v minulých letech;

c)

výši dotyčné podpory;

d)

druh žadatelů;

e)

druh případných doprovodných vzdělávacích opatření.

5.   Není-li tím ohrožen účel kontrol, může být kontrola předem oznámena, ale jen s co nejmenším časovým předstihem.

6.   Příslušný kontrolní orgán vypracuje z každé kontroly na místě kontrolní zprávu. Tato zpráva obsahuje přesný popis jednotlivých kontrolovaných položek.

Kontrolní zpráva je rozdělena do následujících částí:

a)

všeobecná část obsahující zejména tyto informace:

i)

období, kterého se kontrola týká, kontrolovaná žádost nebo žádosti o podporu, množství produktů, na něž se vztahovala žádost o podporu, u žádostí týkajících se dodávky a distribuce produktů, zúčastněná vzdělávací zařízení, odhad na základě dostupných údajů o počtu dětí, na které byla podpora vyplacena, a příslušnou finanční částku;

ii)

přítomné zodpovědné osoby;

b)

část popisující zvlášť jednotlivé provedené kontroly a obsahující zejména tyto údaje:

i)

kontrolované doklady;

ii)

povahu a rozsah provedených kontrol;

iii)

poznámky a zjištění.

Všechny kontrolní zprávy jsou dokončeny nejpozději 8 měsíců po skončení školního roku.

7.   Členské státy oznámí Komisi provedené kontroly na místě a související zjištění do 31. října kalendářního roku následujícího po dotyčném školním roce.

Článek 11

Zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek

Na zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek se obdobně použije článek 7 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.

Článek 12

Propagace

1.   Pokud se členské státy rozhodnou nepoužít plakát uvedený v článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, jasně ve své strategii vysvětlí, jak budou veřejnost o finančním příspěvku Unie na školní projekt informovat.

2.   Prostředky komunikace a propagační opatření uvedené v článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, stejně jako vzdělávací materiály a nástroje, které mají být použity v rámci doprovodných vzdělávacích opatření, zviditelňují evropskou vlajku a uvádějí výraz „Školní projekt“, a pokud to velikost materiálů a nástrojů nevylučuje, finanční příspěvek Unie.

3.   Odkazy na finanční příspěvek Unie jsou zviditelněny alespoň ve stejné míře jako odkazy na příspěvky od jiných soukromých nebo veřejných subjektů podporujících školní projekt členského státu.

4.   Členské státy smějí nadále používat stávající zásoby plakátů a jiných propagačních nástrojů, které byly vyrobeny v souladu s nařízeními (EU) 2016/248 a (ES) č. 657/2008.

Článek 13

Oznámení

1.   Oznámení členských států Komisi se provádějí elektronicky za použití technických specifikací pro přenos údajů poskytnutých Komisí.

2.   Forma a obsah oznámení jsou vymezeny na základě vzorů, které Komise poskytne členským státům poté, co je informován Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů.

Článek 14

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na podpory na školní rok 2017/2018 a na následující školní roky.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 ze dne 29. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní a regionální strategie členských států pro účely projektu Mléko do škol (Úř. věst. L 291, 7.10.2014, s. 4).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (Úř. věst. L 46, 23.2.2016, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory (Úř. věst. L 46, 23.2.2016, s. 8).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách (Úř. věst. L 183, 11.7.2008, s. 17).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku)

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).


10.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/11


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/40

ze dne 3. listopadu 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 24 a čl. 223 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 64 odst. 6 písm. a) a čl. 106 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví v oddíle I kapitoly II hlavy I části II dva režimy podpory určené ke zlepšení distribuce zemědělských produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních. První se týká dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů (projekt „Ovoce a zelenina do škol“) a druhý se týká dodávek mléka a mléčných výrobků (projekt „Mléko do škol“). Tyto dva projekty nahrazuje jeden projekt zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 (3) s účinkem od školního roku 2017/2018. Tento sjednocený projekt stanoví nový společný rámec pro podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny a čerstvých produktů z odvětví banánů (dále jen „ovoce a zelenina do škol“) a na dodávky mléka a mléčných výrobků (dále jen „mléko do škol“) dětem ve vzdělávacích zařízeních (dále jen „školní projekt“). Nařízení (EU) č. 1308/2013 ve znění nařízení (EU) 2016/791 dále zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. V zájmu zajištění hladkého fungování školního projektu v souladu s novým rámcem mají být některé předpisy přijaty prostřednictvím těchto aktů. Těmito akty by měly být nahrazeny nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 (4) a (EU) 2016/247 (5), prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 (6) a nařízení Komise (ES) č. 657/2008 (7). Uvedené akty by měly být proto zrušeny, měly by však být dále používány až do doby, kdy budou ukončeny stávající projekty „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“.

(2)

V souladu s čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 je podmínkou účasti ve školním projektu, že členské státy před zahájením účasti ve školním projektu vypracují na vnitrostátní nebo regionální úrovni strategii pro jeho provádění. Každých šest let je nutné vypracovat strategii novou. Pokud se členské státy rozhodnou pro provádění školního projektu na regionální úrovni, měly by vypracovat strategii pro každý dotčený region zvlášť a stanovit koordinační rámec odpovídající jejich předpisům a postupům. Mají zřídit jednotné kontaktní místo pro výměnu informací s Komisí s cílem usnadnit jí práci na hodnocení strategií a na sledování a hodnocení provádění v dotyčném členském státě. Je rovněž vhodné zavést ustanovení s vymezením lhůt, v nichž se strategie a veškeré následné změny mají předložit Komisi.

(3)

Zvláštní podmínky by měly být stanoveny pro navrhování a provádění doprovodných vzdělávacích opatření, zejména pokud jde o potřebu podporovat distribuci produktů. V zájmu zvýšení účinnosti těchto opatření a celkové účinnosti školního projektu by měla být povolena možnost, že by tato opatření mohla zahrnovat učitele a rodiče.

(4)

V zájmu právní jistoty je vhodné uvést náklady vzniklé v souvislosti s prováděním školního projektu, které jsou způsobilé pro podporu Unie.

(5)

V zájmu řádné správy, řízení rozpočtu a kontroly by měly být stanoveny podmínky poskytování podpory a výběru a schvalování žadatelů o podporu.

(6)

Zvláštní podmínky by měly být stanoveny pro pozastavení schválení a jeho odejmutí a pro správní sankce, které mají být uloženy žadatelům o podporu, kteří nedodrží povinnosti stanovené v rámci školního projektu.

(7)

V zájmu posouzení účinnosti školního projektu a možností vzájemného hodnocení a výměny osvědčených postupů by měly členské státy provádění svých projektů pravidelně sledovat a hodnotit a získané výsledky předávat Komisi. Za tímto účelem by měla být upřesněna povaha a druh informací v monitorovacích zprávách. Pokud členské státy navíc nedodrží požadavky na sledování a hodnocení, může to ohrozit hodnocení účinnosti školního projektu a zajištění řádného řízení podpory Unie. Měla by být proto přijata ustanovení o snížení podpory, která mají odrazující účinek a která má Komise použít v případech, kdy je členský stát v prodlení s předložením hodnotící zprávy.

(8)

Za účelem účinného sledování a hodnocení školního projektu by měla být upřesněna povaha a druh informací, které mají členské státy oznámit Komisi.

(9)

Aby produkty distribuované v rámci školního projektu splňovaly cíle projektu, kterými jsou podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zajistit, aby si děti přivykly na přirozenou chuť těchto produktů, je vhodné stanovit, aby se maximální obsah přidaného cukru u výrobků uvedených v čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, pro jejichž výrobu nebo zpracování není technicky nezbytný, rovnal nule.

(10)

Aby produkty distribuované v rámci projektu splňovaly cíle projektu ve smyslu podpory zdravých stravovacích návyků, je vhodné stanovit maximální obsah přidaného cukru a/nebo medu ve výrobcích uvedených v příloze V nařízení (EU) č. 1308/2013, který mohou členské státy povolit. Členské státy mohou stanovit nižší limity.

(11)

Zvláštní podmínky by měly být stanoveny s cílem zajistit přidanou hodnotu a zviditelnění projektu Unie v případech, kdy jsou produkty, na které je poskytována podpora Unie v rámci školního projektu, distribuovány v rámci pravidelného školního stravování ve vzdělávacích zařízeních.

(12)

Podle čl. 23a odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 mají členské státy informovat veřejnost o své účasti v daném školním projektu a o tom, že se jedná o projekt dotovaný Unií. Členské státy by za tímto účelem měly mít možnost využít plakát, který se vyvěšuje v zúčastněných vzdělávacích zařízeních. Plakát by se měl vytvořit v souladu s určitými minimálními požadavky.

(13)

Kapitola V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (8) stanoví pravidla týkající se rozhodné skutečnosti pro směnný kurz použitelný pro částky a platby podpory Unie. Je proto nezbytné zahrnout pravidla týkající se podpory související s prováděním školního projektu. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ PRAVIDLA ŠKOLNÍHO PROJEKTU

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků ze zpracovaného ovoce a zeleniny a čerstvých produktů z odvětví banánů (dále jen „ovoce a zelenina do škol“) a na dodávky a distribuci mléka a mléčných výrobků (dále jen „mléko do škol“) dětem ve vzdělávacích zařízeních, na doprovodná vzdělávací opatření a některé související náklady v rámci projektu uvedeném v článku 23 uvedeného nařízení (dále jen „školní projekt“).

2.   Pro účely tohoto nařízení se použije definice školního roku stanovená v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 (9).

Článek 2

Strategie členských států

1.   Členské státy si při vypracovávání strategie uvedené v čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 mohou zvolit správní úroveň, na které chtějí školní projekt realizovat. Pokud se členský stát rozhodne pro provádění projektu na regionální úrovni, vypracuje strategii pro každý dotčený region zvlášť a koordinační rámec na úrovni členského státu. Členský stát zřídí jednotné kontaktní místo pro výměnu informací s Komisí.

2.   Pokud členský stát nedává produkty v rámci školního projektu k dispozici zdarma, vysvětlí ve své strategii opatření, která zavedl, aby zajistil, že podpora Unie v rámci školního projektu se odráží v ceně, za kterou jsou produkty k dispozici.

3.   Členské státy, které se hodlají školního projektu zúčastnit, oznámí Komisi svou strategii do 30. dubna roku, jenž předchází prvnímu školnímu roku, na který se strategie vztahuje. Svou strategii na období šesti let počínaje školním rokem 2017/2018 nicméně členské státy Komisi oznámí do 1. srpna 2017.

4.   Členský stát může svou strategii změnit. Členský stát oznámí Komisi svou pozměněnou strategii do dvou měsíců od dané změny.

Článek 3

Doprovodná vzdělávací opatření

1.   Doprovodná vzdělávací opatření uvedená v čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 mají přímou souvislost s cíli školního projektu.

2.   Doprovodná vzdělávací opatření podporují distribuci ovoce a zeleniny a mléka do škol a v případě, že zahrnují i jiné zemědělské produkty než produkty nebo výrobky uvedené v čl. 23 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) č. 1308/2013, zajistí tato opatření ochutnávku těchto jiných produktů.

3.   Doprovodná vzdělávací opatření mohou zahrnovat i rodiče a učitele.

Článek 4

Způsobilé náklady

1.   Pro podporu Unie jsou způsobilé níže uvedené náklady:

a)

náklady na produkty dodávané v rámci školního projektu a distribuované dětem ve vzdělávacích zařízeních uvedených v článku 22 nařízení (EU) č. 1308/2013, které mohou zahrnovat náklady na nákup, pronájem, nájem a leasing vybavení používaného při dodávkách a distribuci produktů podle strategie členského státu;

b)

náklady na doprovodná vzdělávací opatření, včetně:

i)

nákladů na pořádání ochutnávek, zřízení a údržbu školních zahrádek, pořádání exkurzí do zemědělských podniků a podobné činnosti zaměřené na to, aby se děti dostaly do přímého kontaktu se zemědělstvím;

ii)

náklady na opatření, jejichž cílem je vzdělávat děti v oblastech zemědělství, zdravých stravovacích návyků, místních potravinových řetězců, ekologického zemědělství, udržitelné produkce a boje proti plýtvání potravinami;

c)

náklady na propagaci školního projektu, která je přímo zaměřena na informování širší veřejnosti o školním projektu, včetně:

i)

nákladů na plakát podle článku 12 tohoto nařízení;

ii)

nákladů na informační kampaně prostřednictvím vysílání, elektronické komunikace, novin a podobných komunikačních prostředků;

iii)

nákladů na informační setkání, konference, semináře a workshopy zaměřené na informování širší veřejnosti o školním projektu a podobné akce;

iv)

nákladů na informační a propagační materiály, jako jsou dopisy, letáky, brožury, upomínkové předměty a podobně;

d)

náklady na opatření pro vytváření informačních sítí za účelem výměny zkušeností a osvědčených postupů při provádění školního projektu;

e)

náklady související s povinností členských států sledovat a hodnotit účinnost svého školního projektu;

f)

náklady na dopravu a distribuci produktů dodávaných v rámci školního projektu, pokud se na ně nevztahuje písmeno a) tohoto odstavce.

2.   Náklady uvedené v odstavci 1 nesmějí být financovány v rámci jiných režimů, programů, opatření či operací podpory Unie.

3.   Daň z přidané hodnoty (DPH) není způsobilá pro podporu Unie.

4.   Výdaje spojené s personálními náklady nejsou způsobilé pro podporu Unie, jestliže jsou tyto personální náklady financovány z veřejných prostředků daného členského státu.

Článek 5

Obecné podmínky pro poskytnutí podpory a výběr žadatelů o podporu

1.   Podpora poskytnutá členskému státu v rámci školního projektu se vyplatí žadatelům o podporu, jež schválil příslušný orgán členského státu v souladu s článkem 6 a jejichž žádost se týká provedení jednoho nebo více z těchto prvků:

a)

dodání nebo distribuce produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci školního projektu; b) doprovodných vzdělávacích opatření;

b)

doprovodných vzdělávacích opatření;

c)

činností v oblasti sledování nebo hodnocení;

d)

propagace.

2.   Členské státy mohou žadatele o podporu vybírat mezi těmito subjekty:

a)

vzdělávacími zařízeními;

b)

vzdělávacími orgány;

c)

dodavateli nebo distributory produktů;

d)

organizacemi jednajícími jménem jednoho nebo více vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů, jež jsou zřízeny jen pro účely řízení a provádění některé z činností uvedených v odstavci 1;

e)

jakýmikoli jinými veřejnými nebo soukromými subjekty, které se podílejí na řízení a provádění některé z činností uvedených v odstavci 1.

Článek 6

Podmínky pro schválení žadatelů o podporu

1.   Žadatele o podporu musí schválit příslušný orgán členského státu, na jehož území se nachází vzdělávací zařízení, do něhož se produkty dodávají a/nebo v němž se produkty distribuují. Schválení je podmíněno tím, že žadatelé přijmou tyto písemné závazky:

a)

zajistit, aby produkty financované Unií v rámci školního projektu byly dostupné dětem ke konzumaci ve vzdělávacím zařízení nebo zařízeních, pro které se o podporu žádá;

b)

využít podporu přidělenou na doprovodná vzdělávací opatření, sledování, hodnocení a propagaci v souladu s cíli školního projektu;

c)

vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na dotyčná množství, pokud se zjistí, že tyto produkty nebyly distribuovány dětem nebo nejsou způsobilé pro podporu Unie;

d)

vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na doprovodná vzdělávací opatření a opatření v oblasti sledování, hodnocení a propagace, pokud se zjistí, že tato opatření nebo činnosti nebyly řádně provedeny;

e)

zpřístupnit na žádost příslušného orgánu náležité podklady;

f)

umožnit příslušnému orgánu provedení jakékoli potřebné kontroly, zejména prověření záznamů a fyzickou kontrolu.

Pokud se žádosti o podporu týkají činností podléhajících postupům zadávání veřejných zakázek, mohou členské státy považovat schválení za udělené v případě, že závazky stanovené v prvním pododstavci jsou zahrnuty do podmínek pro účast v postupu zadávání veřejných zakázek.

2.   V případě žádostí o podporu pouze na dodávky a/nebo distribuci produktů se neuplatní odst. 1 písm. b) a d). Žadatelé přijmou dodatečný písemný závazek, že budou uchovávat záznamy s názvy a adresami vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů, jež přijímají jejich produkty, a výkaz množství konkrétních prodaných nebo dodaných produktů.

3.   V případě žádostí o podporu pouze na doprovodná vzdělávací opatření se neuplatní odst. 1 písm. a) a c). Příslušný orgán může stanovit jakékoli dodatečné písemné závazky, které mají žadatelé přijmout, zejména pokud jde o:

a)

doprovodná vzdělávací opatření prováděná ve školách, pokud tyto školy nejsou žadateli o podporu;

b)

doprovodná vzdělávací opatření zahrnující distribuci produktů.

4.   V případě žádostí o podporu pouze na opatření v oblasti sledování, hodnocení a propagace se neuplatní odst. 1 písm. a) a c).

5.   Členské státy mohou považovat schválení udělená v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 a/nebo v rámci režimu pro mléko dodávané do škol podle nařízení (ES) č. 657/2008 za platná, pokud se kritéria a podmínky nezměnily.

Článek 7

Pozastavení a odejmutí schválení

1.   Jestliže schválený žadatel o podporu nedodrží povinnosti stanovené v rámci školního projektu, příslušný orgán pozastaví schválení žadatele na dobu od jednoho do dvanácti měsíců nebo schválení odejme, a to v závislosti na závažnosti nedodržení povinností a s ohledem na zásadu proporcionality.

2.   Pozastavení a odejmutí se nepoužijí v případech uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 1306/2013 nebo v případě, že je nedodržení povinností méně závažné povahy.

3.   Pokud byly odstraněny nedostatky, které byly důvodem pro odejmutí, může příslušný orgán na žádost žadatele obnovit schválení žadatele o podporu, a to po uplynutí doby minimálně dvanácti měsíců ode dne, kdy byly uvedené nedostatky odstraněny.

Článek 8

Správní sankce

V případech nesplnění povinností stanovených v rámci školního projektu, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v čl. 64 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 1306/2013, žadatel vrátí neoprávněně vyplacené částky a rovněž zaplatí správní sankci, která se rovná rozdílu mezi původně požadovanou částkou a částkou, na kterou má žadatel nárok.

Článek 9

Sledování a hodnocení

1.   Členské státy stanoví vhodné struktury a způsoby provádění, které jsou nutné k zajištění každoročního sledování školního projektu.

2.   Členské státy hodnotí provádění školního projektu s cílem posoudit jeho účinnost v porovnání s jeho cíli.

3.   Ve výročních kontrolních zprávách členské státy uvedou informace o finančních prostředcích použitých na dodávku a distribuci každé ze skupin produktů a výrobků uvedených v čl. 23 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 a na doprovodná vzdělávací opatření, počet vzdělávacích zařízení a dětí, které se účastní školního projektu, průměrnou velikost porce a průměrnou cenu za porci, četnost dodávky produktů a výrobků, množství dodaných produktů a výrobků rozdělená podle skupin produktů a výrobků a případně jiných produktů či výrobků, než které jsou uvedeny v čl. 23 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 a které jsou zahrnuty v rámci doprovodných vzdělávacích opatření podle čl. 23 odst. 7 uvedeného nařízení, druhy prováděných komunikačních a doprovodných opatření a orgány a zúčastněné strany zapojené do přípravy a provádění školního projektu.

4.   Výroční kontrolní zprávy členských států týkající se provedených kontrol na místě a příslušných zjištění obsahují informace o výši požadované, vyplacené a na místě kontrolované podpory, o snížení podpory po správních kontrolách, o snížení podpory z důvodu pozdního podání žádostí, o částce podpory získané zpět po provedených kontrolách na místě a o uložených správních sankcích.

5.   Jestliže členský stát nepředloží Komisi hodnotící zprávu s výsledky hodnocení podle odstavce 2 tohoto článku ve lhůtách uvedených v čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/39, výše následujícího konečného přidělení podpory se sníží:

a)

o 5 %, pokud je lhůta překročena o 1 až 30 dní;

b)

o 10 %, pokud je lhůta překročena o 31 až 60 dní.

Je-li lhůta překročena o více než 60 dní, snižuje se konečné přidělení podpory o 1 % za každý další den prodlení, přičemž se vypočte z výše zůstatku.

Článek 10

Maximální obsah přísad

1.   Maximální obsah přidaného cukru, který smějí členské státy povolit podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce ve výrobcích uvedených v čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, se rovná nule.

2.   Maximální obsah přidaného cukru a/nebo medu, který smějí členské státy povolit podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce ve výrobcích uvedených v příloze V nařízení (EU) č. 1308/2013, je 7 %. Pro účely tohoto odstavce se za cukr pokládají položky, které jsou na seznamu pod kódy KN 1701 a 1702. Cukr přidaný do ovoce se zahrnuje do maximálního obsahu 7 % přidaného cukru.

3.   Sýr smí obsahovat nejvýše 10 % nemléčných látek.

Článek 11

Distribuce produktů ve spojení s pravidelným školním stravováním

V řádně odůvodněných případech, kdy to členské státy považují za účinnější pro dosažení cílů své strategie, mohou umožnit školám distribuovat produkty, na které je poskytována podpora Unie v rámci školního projektu, ve spojení s pravidelným školním stravováním.

V těchto případech členské státy zajistí, aby tyto produkty:

a)

nebyly použity při přípravě pokrmů pravidelného školního stravování;

b)

nebyly použity jako náhrada za produkty, které jsou součástí pravidelného školního stravování, prostřednictvím finančních příspěvků od veřejných a/nebo soukromých subjektů;

c)

byly za pomoci komunikačních a propagačních opatření za všech okolností jasně rozpoznatelné jako součást školního projektu.

Písmeno b) se nepoužije, pokud vzdělávací zařízení poskytuje pravidelné školní stravování zdarma.

Článek 12

Propagace

Členské státy mohou pro účely čl. 23a odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 využít plakát splňující minimální požadavky stanovené v příloze tohoto nařízení, který musí být trvale umístěn na dobře viditelném místě u hlavního vchodu do zúčastněného vzdělávacího zařízení.

KAPITOLA II

ZMĚNY, ZRUŠENÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014

V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 32a

Částky a platby podpory spojené s prováděním školního projektu

V případě podpory na provádění školního projektu podle oddílu I kapitoly II hlavy I části II nařízení (EU) č. 1308/2013 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz 1. leden předcházející dotčenému školnímu roku.“

Článek 14

Zrušení

Nařízení (ES) č. 657/2008, nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 a (EU) 2016/247 a prováděcí nařízení (EU) 2016/248 se zrušují. Uvedená nařízení však i nadále platí pro projekty „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“ pro školní roky před zahájením školního roku 2017/2018 až do ukončení těchto projektů.

Článek 15

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na podpory na školní rok 2017/2018 a na následující školní roky.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/791 ze dne 11. května 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1047/2014 ze dne 29. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní a regionální strategie členských států pro účely projektu Mléko do škol (Úř. věst. L 291, 7.10.2014, s. 4).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (Úř. věst. L 46, 23.2.2016, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory (Úř. věst. L 46, 23.2.2016, s. 8).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách (Úř. věst. L 183, 11.7.2008, s. 17).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Minimální požadavky na plakát uvedený v článku 12

Velikost plakátu:

A3 nebo větší

Písmena:

1 cm nebo větší

Název:

Školní projekt Evropské unie

Obsah:

minimálně toto znění:

„Naše [upřesněte typ vzdělávacího zařízení (např. jesle/školka/základní nebo střední škola)] se účastní Školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU.“

Na plakátě musí být uveden emblém Unie.


10.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/41

ze dne 9. ledna 2017

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. ledna 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

269,9

MA

102,0

SN

188,2

TR

114,3

ZZ

168,6

0707 00 05

MA

85,5

TR

164,9

ZZ

125,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

244,2

TR

175,5

ZZ

209,9

0805 10 20

EG

49,1

MA

54,3

TR

72,5

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

175,1

MA

73,2

ZZ

124,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

157,1

JM

119,0

TR

74,4

ZZ

116,8

0805 50 10

TR

85,9

ZZ

85,9

0808 10 80

CN

96,3

US

116,9

ZZ

106,6

0808 30 90

CL

282,6

CN

84,1

TR

133,1

ZZ

166,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

10.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/22


ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2017/42

ze dne 19. prosince 2016

o jmenování členky Evropského hospodářského a sociálního výboru, navržené Italskou republikou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 302 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh italské vlády,

s ohledem na stanovisko Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. září 2015 a dne 1. října 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/1600 (1) a 2015/1790 (2) o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020.

(2)

Po skončení funkčního období pana Carmela CEDRONEHO, se uvolnilo místo člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ester VITALEOVÁ, Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna, je jmenována členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2020.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 19. prosince 2016.

Za Radu

předseda

L. SÓLYMOS


(1)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/1600 ze dne 18. září 2015 o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020 (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 53).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/1790 ze dne 1. října 2015 o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020 (Úř. věst. L 260, 7.10.2015, s. 23).