ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 1

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 60
4. ledna 2017


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1 ze dne 3. ledna 2017 o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech ( 1 )

1

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2 ze dne 3. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

6

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

4.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1

ze dne 3. ledna 2017

o postupech identifikace plavidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (1), a zejména na čl. 49 odst. 1 písm. c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo lepší uplatňování kódového systému nezbytného k identifikaci plavidel podle směrnice 2013/53/EU, usnadnila spolupráce mezi členskými státy a zvýšila transparentnost, je nezbytné stanovit minimální pravidla týkající se postupu přidělování a správy jedinečného kódu výrobce.

(2)

Je vhodné stanovit, že každý členský stát je odpovědný za určení vnitrostátního orgánu nebo vnitrostátního subjektu, který přiděluje jedinečný kód výrobce a který bude hlavním kontaktním místem pro přidělování a správu kódů výrobců.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru směrnice o rekreačních plavidlech zřízeného podle čl. 50 odst. 1 směrnice 2013/53/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro identifikaci plavidel, zejména pravidla pro přidělování a správu kódů výrobců.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„vnitrostátním subjektem“ subjekt jmenovaný vnitrostátním orgánem každého členského státu pro přidělování jedinečného kódu výrobce;

b)

„zemí, v níž je výrobce usazen“ země, v níž má výrobce sídlo, pokud jde o právnickou osobu, nebo adresu trvalého bydliště, pokud jde o osobu fyzickou;

c)

„vnitrostátním rejstříkem“ rejstřík každého členského státu, do kterého se zaznamenává jedinečný kód výrobce těch výrobců, kteří jsou usazeni na území daného členského státu;

d)

„rejstříkem třetí země“ rejstřík na platformě pro spolupráci provozované Komisí, do kterého se zaznamenává jedinečný kód výrobce těch výrobců, kteří jsou usazeni ve třetích zemích;

e)

„rejstříkem členských států“ kompilace vnitrostátních rejstříků na platformě pro spolupráci provozované Komisí;

f)

„rejstříkem oznámených subjektů“ rejstřík na platformě pro spolupráci provozované Komisí, do kterého se zaznamenává identifikační kód posouzení po zhotovení;

KAPITOLA 2

SLOŽENÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA PLAVIDLA

Článek 3

Identifikační číslo plavidla

1.   Identifikační číslo plavidla (WIN) sestává z následujících prvků v následujícím pořadí:

a)

kód země výrobce, který uvádí, kde je výrobce usazen;

b)

jedinečný kód výrobce přidělený vnitrostátním orgánem členského státu; stejná kombinace znaků použitá k vytvoření jedinečného kódu výrobce vygenerovaná vnitrostátním orgánem nebo vnitrostátním subjektem jednoho členského státu však může být vygenerována také vnitrostátním orgánem nebo vnitrostátním subjektem jiného členského státu, přičemž distinktivním prvkem je kód země výrobce;

c)

jedinečné číslo série, které výrobce přidělil za účelem identifikace plavidla a použil pouze jednou; stejnou kombinaci znaků však může použit také jiný výrobce, přičemž distinktivním prvkem je kombinace s jedinečným kódem výrobce a kódem země výrobce;

d)

měsíc a rok výroby;

e)

rok modelu, který odpovídá roku, kdy by mělo být příslušné plavidlo uvedeno na trh.

2.   Složení WIN musí být v souladu s druhým odstavcem bodu 2.1 přílohy I směrnice 2013/53/EU.

KAPITOLA 3

PŘIDĚLOVÁNÍ A SPRÁVA JEDINEČNÉHO KÓDU VÝROBCE

Článek 4

Přidělení jedinečného kódu výrobce

1.   Jedinečný kód výrobce přiděluje vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt členského státu na základě žádosti výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce v souladu s články 6 nebo 7.

2.   Vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt členského státu vygeneruje a přidělí každý jedinečný kód výrobce pouze jednou. Každý výrobce má pro celý trh Unie pouze jeden jedinečný kód.

Článek 5

Vnitrostátní orgán přidělující jedinečný kód výrobce

1.   Každý členský stát musí určit vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt odpovědný za přidělování jedinečného kódu výrobce.

2.   Každý členský stát musí Komisi sdělit, který vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt je oprávněný přidělovat jedinečný kód výrobce.

Článek 6

Postup pro přidělování jedinečného kódu výrobce v případě výrobců usazených v členském státě Unie

1.   Výrobce musí před uvedením plavidla na trh Unie předložit vnitrostátnímu orgánu nebo vnitrostátnímu subjektu členského státu, v němž je usazen, žádost o přidělení jedinečného kódu výrobce, a to v jazyce který stanovil orgán, jemuž je žádost předložena, a který je dotčenému orgánu snadno srozumitelný.

2.   K žádosti uvedené v odstavci 1 musí být přiložena kopie dokumentu, který prokazuje, že je výrobce usazen v příslušném členském státě, a to v jazyce který stanovil orgán, jemuž je žádost předložena, a který je dotčenému orgánu snadno srozumitelný.

3.   Vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt žádost ověří a následně přidělí jedinečný kód výrobce v souladu s článkem 4.

4.   Každý členský stát zajistí, aby byl jedinečný kód výrobce zaznamenán v jeho vnitrostátním rejstříku. Tento údaj musí být přístupný všem členským státům v rejstříku členských států.

Článek 7

Postup pro přidělování jedinečného kódu výrobce v případě výrobců usazených ve třetí zemi

1.   Výrobce usazený ve třetí zemi nebo jeho zplnomocněný zástupce musí před uvedením plavidla na trh Unie předložit vnitrostátnímu orgánu nebo vnitrostátnímu subjektu členského státu, na jehož území hodlá výrobce uvést toto plavidlo na trh, žádost o přidělení jedinečného kódu výrobce, a to v jazyce který stanovil orgán, jemuž je žádost předložena, a který je dotčenému orgánu snadno srozumitelný. Uvedená žádost se předkládá pouze v jednom členském státě.

2.   K žádosti uvedené v odstavci 1 musí být přiložena kopie dokumentu, který prokazuje, že je výrobce usazen v příslušné třetí zemi, a to v jazyce který stanovil orgán, jemuž je žádost předložena, a který je dotčenému orgánu snadno srozumitelný.

3.   Při přijetí žádosti od výrobce musí vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt příslušného členského státu ověřit v rejstříku třetích zemí dostupnost kombinace kódů, aby se zaručilo, že jde o první žádost, kterou výrobce v některém z členských států podal.

4.   Po ověření uvedeném v odstavci 3 vloží vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt příslušného členského státu jméno a adresu dotčeného výrobce do rejstříku třetích zemí, čímž se dá najevo, že příslušný členský stát zahájil přidělování jedinečného kódu výrobce.

5.   Vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt žádost ověří a následně přidělí výrobci jedinečný kód výrobce v souladu s článkem 4. Výrobci usazenému ve třetí zemi přidělí vnitrostátní orgán jediného členského státu vždy jen jeden jedinečný kód výrobce.

6.   V případě přidělení jedinečného kódu výrobce výrobci usazenému ve třetí zemi musí vnitrostátní orgán nebo vnitrostátní subjekt kód zaregistrovat v rejstříku třetích zemí.

Článek 8

Postup v případě posouzení po zhotovení

1.   V případě posouzení po zhotovení popsaném v článcích 19 a 23 směrnice 2013/53/EU, kdy oznámený subjekt musí na vlastní odpovědnost opatřit plavidlo identifikačním kódem, je jedinečný kód výrobce uveden prostřednictvím identifikačního kódu posouzení po zhotovení a musí být přidělen členským státem, v němž je oznámený subjekt usazen.

2.   Pokud oznámené subjekty přidělí identifikační kód posouzení po zhotovení, musí kód zaregistrovat v rejstříku oznámených subjektů.

Článek 9

Poplatky

Členské státy mohou stanovit pravidla upravující poplatky, které se vztahují na přidělení jedinečného kódu výrobce.

KAPITOLA 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 90.


4.1.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2

ze dne 3. ledna 2017

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

97,0

TR

118,4

ZZ

107,7

0707 00 05

TR

164,3

ZZ

164,3

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

123,3

TR

180,7

ZZ

152,0

0805 10 20

TR

73,6

ZZ

73,6

0805 20 10

MA

68,9

ZZ

68,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

160,4

TR

69,9

ZZ

115,2

0805 50 10

TR

78,9

ZZ

78,9


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.