ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 330

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 59
3. prosince 2016


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2094 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací

1

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013 )

5

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013 )

6

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013 )

7

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013 )

9

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013 )

15

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 ( Úř. věst. L 347, 20.12.2013 )

18

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

NAŘÍZENÍ

3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2094

ze dne 23. listopadu 2016,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 (3) zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku a východní části Lamanšského průlivu, v oblasti západně od Skotska a v Irském moři a pro lov těchto populací. Cílem nařízení (ES) č. 1342/2008 je udržitelné využívání, které obnoví a udrží tyto populace tresky obecné nad úrovněmi, jež jsou schopny poskytnout maximální udržitelný výnos (MSY).

(2)

Vědecké hodnocení účinnosti nařízení (ES) č. 1342/2008 provedené Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) prokázalo, že při uplatňování uvedeného nařízení vyvstává celá řada problémů. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) navrhla znovu posoudit strategii řízení, zejména v důsledku jejího změněného vnímání pokud jde o populaci Severního moře.

(3)

Uplatňováním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (4) od 1. ledna 2014 se rámec řízení pro tresku obecnou zásadně změnil, zejména zavedením povinnosti vykládky.

(4)

V současnosti se připravují nové víceleté plány pro rybolov více druhů v různých regionech Atlantského oceánu, které vycházejí z nařízení (EU) č. 1380/2013. Nařízení (ES) č. 1342/2008 bude časem nahrazeno těmito víceletými plány pro rybolov více druhů. Nařízení (ES) č. 1342/2008 bude tedy nadále uplatňováno pouze krátce. Přesto by však měla být provedena řada naléhavých změn nařízení (ES) č. 1342/2008 s cílem pokrýt dobu, než se začnou uplatňovat nové víceleté plány pro rybolov více druhů.

(5)

Režim intenzity rybolovu stanovený v nařízení (ES) č. 1342/2008 přinesl řadu úspěchů, pokud jde o selektivitu a další opatření pro zamezení odlovu tresky obecné, avšak stal se překážkou pro plnění povinnosti vykládky, jelikož brání další úpravě rybolovných postupů, jako například výběr oblasti a lovného zařízení. Režim intenzity rybolovu by proto měl být zrušen. Protože nařízení (ES) č. 1342/2008 vedlo ke značnému zlepšení selektivity a zamezení odlovu tresky obecné prostřednictvím podnětů spojených s režimem intenzity rybolovu a prostřednictvím vnitrostátních opatření (plány týkající se zamezení odlovu tresky obecné nebo omezení výmětů), je nanejvýš důležité, aby členské státy, které mají přímý zájem na rybolovu, nadále uplatňovaly nebo dále rozvíjely tato vnitrostátní opatření, přičemž je zaváděna povinnost vykládky pro všechny úlovky tresky obecné v souladu s harmonogramem pro zavedení této povinnosti podle nařízení (EU) č. 1380/2013.

(6)

Během přechodného období, v němž pokračují přípravy víceletých plánů pro rybolov více druhů v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 v oblastech, na které se nyní vztahuje nařízení (ES) č. 1342/2008, by opatření v oblasti řízení měla zohlednit odpovídající minimální a preventivní úrovně biomasy. Pokud populace klesnou pod bezpečné úrovně biomasy (MSY Btrigger) dostupné ve vědeckém poradenství, které je v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013, měla by být přijata veškerá nutná opatření k řešení této situace.

(7)

V některých oblastech, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1342/2008, mohou být informace o populaci a rybolovu nedostačující pro stanovení rybolovných práv v souladu se zásadou maximálního udržitelného výnosu. V takových případech by měl být uplatňován přístup předběžné opatrnosti.

(8)

Kromě režimu intenzity rybolovu zavedlo nařízení (ES) č. 1342/2008 systém zvláštních povolení k rybolovu spojený s omezením celkové kapacity výkonu motoru rybářských plavidel v příslušné oblasti. S cílem předejít rušivé dislokaci rybolovných činností, která by mohla mít negativní dopad na obnovu populací, je vhodné tento systém zachovat, zatímco samotný režim intenzity rybolovu se zcela ruší.

(9)

Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (5) zrušilo řadu ustanovení nařízení (ES) č. 1342/2008, která odkazují na přílohy II a III uvedeného nařízení. Jelikož nařízení (ES) č. 1342/2008 neobsahuje další odkazy na tyto přílohy, uvedené přílohy zastaraly a měly by se zrušit.

(10)

Nařízení (ES) č. 1342/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1342/2008 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“;"

2)

Článek 4 se zrušuje.

3)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Cíl plánu

1.   Cílem plánu uvedeného v článku 1 je zajistit využívání populací tresky obecné, které tuto populaci obnoví a zachová nad úrovněmi, jež jsou schopny poskytnout maximální udržitelný výnos.

2.   Veškerá opatření v oblasti řízení přijatá podle tohoto nařízení musí být v souladu s požadavky stanovenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a se zásadami a cíli tohoto nařízení.“;

4)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Minimální a preventivní úrovně biomasy

Při přijímání opatření v oblasti řízení musí být minimální a preventivní úrovně biomasy pro všechny populace tresky obecné v souladu s cíli nařízení (EU) č. 1380/2013.“;

5)

Články 7 a 8 se zrušují.

6)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Stanovení celkových přípustných odlovů při nedostatku údajů

Pokud není s ohledem na chybějící dostatečně přesné a reprezentativní informace možné určit rybolovná práva v souladu s čl. 5 odst. 1, stanovení rybolovných práv vychází z přístupu předběžné opatrnosti v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 při zohlednění trendů v oblasti populací tresky obecné a rybolovné činnosti a při zajištění přinejmenším srovnatelného stupně zachování příslušných populací.“;

7)

Za článek 9 se vkládá nový název kapitoly, který zní:

„KAPITOLA IIa

POVINNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ“;

8)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Oprávnění k rybolovu a stropy kapacity

1.   Pro každou ze zeměpisných oblastí uvedených v článku 1 tohoto nařízení vydá každý členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (*2) pro plavidla plující pod jeho vlajkou, která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti a používají jedno z těchto zařízení:

a)

vlečné sítě pro lov při dně a nevody (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) o velikosti ok:

i)

TR1 100 mm nebo větší,

ii)

TR2 70 mm nebo větší, avšak menší než 100 mm,

iii)

TR3 16 mm nebo větší, avšak menší než 32 mm;

b)

vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla (TBB) o velikosti ok:

i)

BT1 120 mm nebo větší,

ii)

BT2 80 mm nebo větší, avšak menší než 120 mm;

c)

tenatové sítě (GN);

d)

třístěnné tenatové sítě (GT);

e)

dlouhé lovné šňůry (LL).

2.   Aniž jsou dotčeny stropy kapacity stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013, pro každou ze zeměpisných oblastí uvedených v článku 1 tohoto nařízení nesmí být celková kapacita vyjádřená v kW plavidel, která mají oprávnění k rybolovu vydaná v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, vyšší než maximální kapacita plavidel, která aktivně používala jedno ze zařízení uvedených v odstavci 1 v dotčené zeměpisné oblasti v roce 2006 nebo 2007.

3.   Každý členský stát sestaví a udržuje seznam plavidel, jimž bylo vydáno oprávnění k rybolovu podle odstavce 1, a zpřístupní ho Komisi a ostatním členským státům na svých oficiálních internetových stránkách.

(*2)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).“;"

9)

Kapitola III se zrušuje.

10)

Články 30 a 31 se zrušují.

11)

Přílohy I, II, III a IV se zrušují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost čtvrtým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 23. listopadu 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 125.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 (Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 193) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 29. září 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne … listopadu 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady (ES) 2004/585 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


Opravy

3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/5


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

1.

Strana 308, čl. 1 bod 3 písm. a), kterým se mění čl. 3 odst. 1 první pododstavec nařízení (ES) č. 1082/2006:

místo:

„f)

celostátní, regionální nebo místní orgány nebo subjekty nebo veřejné podniky, které jsou rovnocenné orgánům nebo subjektům nebo podnikům uvedeným v písmenu d), ze třetích zemí, s výhradou podmínek stanovených v článku 3a.“,

má být:

„f)

celostátní, regionální nebo místní orgány nebo subjekty či podniky, které jsou rovnocenné subjektům nebo podnikům uvedeným v písmenech d) a e), ze třetích zemí, s výhradou podmínek stanovených v článku 3a.“

2.

Strana 313, článek 1, doplňuje se nový bod, který zní:

„18.

znění uvedené v příloze tohoto nařízení se doplňuje jako příloha.“


3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/6


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006

( Úřední věstník L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

Strana 858, čl. 6 odst. 2:

místo:

„2.   Odchylně od článku 2 může žádající členský stát do 31. prosince 2017 poskytovat individualizované služby spolufinancované z EFG takovému počtu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. ‘NEET’) …“,

má být:

„2.   Odchylně od článku 2 může žádající členský stát do 31. prosince 2017 poskytovat individualizované služby spolufinancované z EFG až takovému počtu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. ‘NEET’) …“.


3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/7


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

1.

Strana 477, čl. 6 odst. 3:

místo:

„… řídicí orgány operačního programu v regionu ve smyslu čl. 82 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo v členském státě …“,

má být:

„… řídicí orgány operačního programu v regionu ve smyslu čl. 90 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo v členském státě …“

2.

Strana 478, čl. 13 odst. 4:

místo:

„4.   Kromě výdajů uvedených v čl. 59 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 není způsobilý pro příspěvek z ESF ani nákup infrastruktury, pozemků a nemovitostí.“,

má být:

„4.   Kromě výdajů uvedených v čl. 69 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 není způsobilý pro příspěvek z ESF ani nákup infrastruktury, pozemků a nemovitostí.“

3.

Strana 479, čl. 14 odst. 4:

místo:

„4.   Aniž je dotčen čl. 57 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013, mají granty a vratná pomoc, u nichž …“,

má být:

„4.   Aniž je dotčen čl. 67 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013, mají granty a vratná pomoc, u nichž ...“

4.

Strana 480, čl. 19 odst. 3:

místo:

„… vztahují k hodnotám pro ukazatele stanovené v přílohách 1 a 2 tohoto nařízení a případně k ukazatelům specifickým pro jednotlivé programy.“,

má být:

„… vztahují k hodnotám pro ukazatele stanovené v přílohách I a II tohoto nařízení a případně k ukazatelům specifickým pro jednotlivé programy.“

5.

Strana 484, příloha I, bod 3 první pododstavec, čtvrtá odrážka:

místo:

„—

zaměstnaní účastníci, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost, po ukončení své účasti*“,

má být:

„—

účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných*“.

6.

Strana 484, příloha I, bod 4 první pododstavec, první, třetí a čtvrtá odrážka:

místo:

„—

účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost* …

[…]

účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost*

znevýhodnění účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost**.“,

má být:

„—

účastníci zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných* …

[…]

účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně činných*

znevýhodnění účastníci zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost**.“

7.

Strana 485, příloha II, bod 1 třetí pododstavec, první, druhá, čtvrtá, pátá, sedmá a osmá odrážka:

místo:

„—

nezaměstnaní účastníci, kteří využili akce podporované iniciativou*;

nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy*, …

[…]

dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří využili akce podporované iniciativou*;

dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy*, …

[…]

neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy podporované iniciativou*.

neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy po ukončení akce podporované iniciativou*.“,

má být:

„—

nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný iniciativou*;

nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy*, …

[…]

dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří dokončili program podporovaný iniciativou*;

dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy*, …

[…]

neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří dokončili program podporovaný iniciativou*.

neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy, kteří po ukončení své účasti dostanou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy*.“


3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/9


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

1.

Strana 265, čl. 2 bod 2:

místo:

„2.

nadnárodní spolupráci na velkých nadnárodních územích, která zahrnuje vnitrostátní, regionální a místní partnery, …“

má být:

„2.

nadnárodní spolupráci na větších nadnárodních územích, která zahrnuje celostátní, regionální a místní partnery, …“.

2.

Strana 266, čl. 3 odst. 6:

místo:

„6.   Regiony třetích zemí nebo území uvedené v odstavcích 2 a 4, se uvedou v seznamech zmíněných v odstavcích 1 a 3.“

má být:

„6.   Regiony třetích zemí nebo území uvedené v odstavcích 2 a 4 se pro informaci uvedou v seznamech zmíněných v odstavcích 1 a 3.“

3.

Strana 266, čl. 3 odst. 7:

místo:

„…přičemž musí být dodržena pravidla platná pro každý z těchto prostředků přídělů.“

má být:

„…přičemž musí být dodržena pravidla platná pro každý z těchto přídělů prostředků.“

4.

Strana 272, čl. 14 odst. 1:

místo:

„1.   Řídicí orgán podá Komisi do 31. května 2016 a do téhož dne každého následujícího roku až do roku 2022 včetně výroční zprávu …“

má být:

„1.   Řídicí orgán podá Komisi do 31. května 2016 a do téhož dne každého následujícího roku až do roku 2023 včetně výroční zprávu …“.

5.

Strana 275, čl. 25 odst. 2 druhý pododstavec:

místo:

„Každý zástupce z každého členského státu či třetí země, kteří se účastní programu spolupráce, odpovídá za poskytnutí věcných prvků souvisejících s výdaji na jeho území, které auditní orgán požaduje za účelem posouzení.“

má být:

„Každý zástupce z každého členského státu či třetí země, kteří se účastní programu spolupráce, odpovídá za poskytnutí věcných prvků souvisejících s výdaji na jeho území, které auditní orgán požaduje za účelem jejich posouzení.“

6.

Strana 276, čl. 29 odst. 5:

místo:

„5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 4 a čl. 18 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo …“

má být:

„5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 4 a čl. 18 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo …“.

7.

Strana 277, příloha:

místo:

„PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO CÍL EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

 

JEDNOTKA

NÁZEV

Produktivní investice

 

podniky

Počet podniků pobírajících podporu

 

podniky

Počet podniků pobírajících granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících nefinanční podporu

 

podniky

Počet nově podpořených podniků

 

podniky

Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

 

organizace

Počet výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (jiné než granty)

 

ekvivalenty plných úvazků

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Udržitelný cestovní ruch

návštěvy/rok

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Infrastruktura IKT

domácnosti

Domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbps

Doprava

Železnice

kilometry

Celková délka nových železničních tratí

 

 

z toho: TEN-T

 

kilometry

Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných železničních tratí

 

z toho: TEN-T

Silnice

kilometry

Celková délka nově postavených silnic

 

 

z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka zrekonstruovaných nebo zmodernizovaných silnic

 

z toho: TEN-T

Městská hromadná doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest

Životní prostředí

Pevný odpad

tuny/rok

Další kapacita na recyklaci odpadu

Dodávka vody

osoby

Další počet obyvatel obsloužených lepší dodávkou vody

Čištění odpadních vod

populační ekvivalent

Další počet obyvatel obsloužených lepším čištěním odpadních vod

Prevence a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel využívajících protipovodňových opatření

 

osoby

Počet obyvatel využívajících ochrany proti lesním požárům

Rekultivace

hektary

Celková rozloha rekultivovaného území

Příroda a biodiverzita

hektary

Rozloha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování

Výzkum, inovace

 

ekvivalenty plných úvazků

Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

 

ekvivalenty plných úvazků

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

 

podniky

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře na projekty v oblasti inovací nebo výzkumu a vývoje

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik

Energetika a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů

MW

Další kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost

domácnosti

Počet domácností s lepší klasifikací spotřeby energie

 

kWh/rok

Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách

 

uživatelé

Počet dalších odběratelů energie napojených na inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů

tuny ekvivalentu CO2

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů

Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání

osoby

Kapacita podporovaných zařízení pro péči o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví

osoby

Počet obyvatel majících přístup k lepším zdravotnickým službám

Specifické ukazatele rozvoje měst

 

osoby

Počet obyvatel žijících v oblastech s integrovanými strategiemi rozvoje měst

 

metry čtvereční

Nově vytvořené nebo rekultivované otevřené prostory v městských oblastech

 

metry čtvereční

Veřejné nebo komerční budovy vybudované nebo zrenovované v městských oblastech

 

bytové jednotky

Renovované byty v městských oblastech

Trh práce a odborné vzdělávání (1)

 

osoby

Počet účastníků iniciativ přeshraniční mobility

 

osoby

Počet účastníků společných místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a společného odborného vzdělávání

 

osoby

Počet účastníků přeshraničních projektů na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a sociálního začlenění

 

osoby

Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy

má být:

„PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO CÍL EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

 

JEDNOTKA

NÁZEV

Produktivní investice

 

podniky

Počet podniků pobírajících podporu

 

podniky

Počet podniků pobírajících granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících nefinanční podporu

 

podniky

Počet nových podniků, které dostávají podporu

 

podniky

Počet podniků, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

 

organizace

Počet výzkumných ústavů, které se účastní přeshraničních, nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných projektů

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (jiné než granty)

 

ekvivalenty plných úvazků

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Udržitelný cestovní ruch

návštěvy/rok

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Infrastruktura IKT

domácnosti

Domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbps

Doprava

Železnice

kilometry

Celková délka nových železničních tratí

 

 

z toho: TEN-T

 

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí

 

z toho: TEN-T

Silnice

kilometry

Celková délka nově postavených silnic

 

 

z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

 

z toho: TEN-T

Městská hromadná doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest

Životní prostředí

Pevný odpad

tuny/rok

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů

Dodávka vody

osoby

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou

Čištění odpadních vod

populační ekvivalent

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

Prevence a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním

 

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti lesním požárům

Rekultivace

hektary

Celková rozloha rekultivovaného území

Příroda a biodiverzita

hektary

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování

Výzkum, inovace

 

ekvivalenty plných úvazků

Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

 

ekvivalenty plných úvazků

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

 

podniky

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

 

EUR

Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou v oblasti inovací nebo výzkumu a vývoje

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik

Energetika a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů

MW

Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost

domácnosti

Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie

 

kWh/rok

Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách

 

uživatelé

Počet nových odběratelů energie napojených na inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů

tuny ekvivalentu CO2

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů

Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání

osoby

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví

osoby

Počet obyvatel majících přístup k lepším zdravotnickým službám

Specifické ukazatele rozvoje měst

 

osoby

Počet obyvatel žijících v oblastech s integrovanými strategiemi rozvoje měst

 

metry čtvereční

Nově vytvořené nebo rekultivované otevřené prostory v městských oblastech

 

metry čtvereční

Veřejné nebo komerční budovy vybudované nebo zrenovované v městských oblastech

 

bytové jednotky

Regenerované bytové jednotky v městských oblastech

Trh práce a odborné vzdělávání (2)

 

osoby

Počet účastníků iniciativ přeshraniční mobility

 

osoby

Počet účastníků společných místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a společného odborného vzdělávání

 

osoby

Počet účastníků přeshraničních projektů na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a sociálního začlenění

 

osoby

Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy


(1)  Informace o účastnících budou podle potřeby rozděleny podle jejich postavení na trhu práce; uvede se, zda jsou „zaměstnaní“, „nezaměstnaní“, „dlouhodobě nezaměstnaní“, „neaktivní“ nebo „neaktivní a neúčastnící se vzdělávání nebo odborné přípravy“.“

(2)  Informace o účastnících budou podle potřeby rozděleny podle jejich postavení na trhu práce; uvede se, zda jsou „zaměstnaní“, „nezaměstnaní“, „dlouhodobě nezaměstnaní“, „neaktivní“ nebo „neaktivní a neúčastnící se vzdělávání nebo odborné přípravy“.“


3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/15


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

1.

Strana 283, čl. 2 odst. 2 písm. f):

místo:

„f)

investice do letištní infrastruktury, které nesouvisí s ochranou životního prostředí nebo nejsou doprovázeny investicemi potřebnými k omezení či snížení jejich negativního dopadu na životní prostředí.“,

má být:

„f)

investice do letištní infrastruktury, které nesouvisí s ochranou životního prostředí nebo nejsou doprovázeny investicemi potřebnými ke zmírnění či snížení jejich negativního dopadu na životní prostředí.“

2.

Strana 283, čl. 4 písm. a) bod iii):

místo:

„iii)

podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení;“,

má být:

„iii)

podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení;“.

3.

Strana 286, příloha I:

místo:

„PŘÍLOHA I

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO FOND SOUDRŽNOSTI

 

JEDNOTKA

NÁZEV

Životní prostředí

Pevný odpad

tuny/rok

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů

Zásobování vodou

osoby

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou

Čištění odpadních vod

ekvivalentní obyvatelé

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

Předcházení rizikům a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti lesním požárům

Rekultivace půdy

hektary

Celková plocha rekultivované půdy

Příroda a biologická rozmanitost

hektary

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany

Energie a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost

MW

Nová kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů

domácnosti

Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie

kWh/rok

Pokles roční spotřeby energie z primárních energetických zdrojů

odběratelé

Počet nových odběratelů napojených na inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů

tuny ekv. CO2

Odhadovaný roční pokles emisí skleníkových plynů

Doprava

Železnice

kilometry

Celková délka nové železniční tratě

kilometry

Celková délka rekonstruované nebo modernizované železniční tratě

Silnice

kilometry

Celková délka nově vybudovaných silnic

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

Městská doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest“

má být:

„PŘÍLOHA I

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO FOND SOUDRŽNOSTI

 

JEDNOTKA

NÁZEV

Životní prostředí

Pevný odpad

tuny/rok

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů

Zásobování vodou

osoby

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou

Čištění odpadních vod

ekvivalentní obyvatelé

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

Předcházení rizikům a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti lesním požárům

Rekultivace půdy

hektary

Celková plocha rekultivovaného území

Příroda a biologická rozmanitost

hektary

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování

Energie a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů

MW

Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost

domácnosti

Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie

kWh/rok

Pokles roční spotřeby energie z primárních energetických zdrojů

odběratelé

Počet nových odběratelů napojených na inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů

tuny ekv. CO2

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů

Doprava

Železnice

kilometry

Celková délka nových železničních tratí

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí

Silnice

kilometry

Celková délka nově postavených silnic

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

Městská doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest“


3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/18


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2013 )

1.

Strana 294, čl. 5 bod 4 písm. c):

místo:

„c)

podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení;“,

má být:

„c)

podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení;“.

2.

Strana 296, čl. 5 bod 11:

místo:

„… s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy.“,

má být:

„… s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti posílení institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy.“

3.

Strana 299, příloha I:

místo:

„PŘÍLOHA I

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO PODPORU Z EFRR V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST (ČLÁNEK 6)

 

JEDNOTKA

NÁZEV

Produktivní investice

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu

 

podniky

Počet podniků, které dostávají granty

 

podniky

Počet podniků, které dostávají jinou finanční podporu než granty

 

podniky

Počet podniků, které dostávají nefinanční podporu

 

podniky

Počet nových podniků, které dostávají podporu

 

EUR

Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů pro podniky (granty)

 

EUR

Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů pro podniky (jiné formy než granty)

 

ekvivalenty plného pracovního úvazku

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Udržitelný cestovní ruch

návštěvy/rok

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Infrastruktura v oblasti IKT

domácnosti

Domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s

Doprava

Železniční doprava

kilometry

Celková délka nové železniční trati z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka rekonstruované nebo modernizované železniční trati z toho: TEN-T

Silnice

kilometry

Celková délka nově postavených silnic z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic z toho: TEN-T

Městská doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest

Životní prostředí

Pevné odpady

tuny/rok

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů

Zásobování vodou

osoby

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou

Čištění odpadních vod

počet ekvivalentních obyvatel

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

Předcházení rizikům a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti lesním požárům

Rekultivace půdy

hektary

Celková plocha rekultivované půdy

Příroda a biologická rozmanitost

hektary

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav z hlediska ochrany

Výzkum, inovace

 

ekvivalenty plného pracovního úvazku

Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

 

ekvivalenty plného pracovního úvazku

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

 

podniky

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

 

EUR

Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů na projekty v oblasti inovací nebo výzkumu a vývoje

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik

Energie a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů

MW

Nová kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost

domácnosti

Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie

 

kWh/rok

Pokles roční spotřeby energie z primárních energetických zdrojů ve veřejných budovách

 

odběratelé

Počet nových odběratelů napojených na inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů

ekvivalent tun CO2

Odhadované roční snížení produkce skleníkových plynů

Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání

osoby

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví

osoby

Počet osob majících přístup k modernizovaným zdravotnickým službám

Specifické ukazatele rozvoje měst

 

osoby

Počet osob žijících v oblastech s integrovanými strategiemi rozvoje měst

 

m2

Prostory pod širým nebem vytvořené nebo rekultivované v městských oblastech

 

m2

Veřejné nebo komerční budovy vybudované nebo zrenovované v městských oblastech

 

obytné jednotky

Renovované obytné prostory v městských oblastech“,

má být:

„PŘÍLOHA I

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ PRO PODPORU Z EFRR V RÁMCI CÍLE INVESTICE PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST (ČLÁNEK 6)

 

JEDNOTKA

NÁZEV

Produktivní investice

 

podniky

Počet podniků pobírajících podporu

 

podniky

Počet podniků pobírajících granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty

 

podniky

Počet podniků pobírajících nefinanční podporu

 

podniky

Počet nových podniků, které dostávají podporu

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)

 

EUR

Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (jiné než granty)

 

ekvivalenty plného pracovního úvazku

Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích

Udržitelný cestovní ruch

návštěvy/rok

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Infrastruktura v oblasti IKT

domácnosti

Domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s

Doprava

Železniční doprava

kilometry

Celková délka nových železničních tratí, z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných železničních tratí, z toho: TEN-T

Silnice

kilometry

Celková délka nově postavených silnic, z toho: TEN-T

kilometry

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, z toho: TEN-T

Městská doprava

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných tratí metra a tramvajových tratí

Vnitrozemské vodní cesty

kilometry

Celková délka nových nebo modernizovaných vnitrozemských vodních cest

Životní prostředí

Pevné odpady

tuny/rok

Zvýšení kapacity pro recyklaci odpadů

Zásobování vodou

osoby

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou

Čištění odpadních vod

počet ekvivalentních obyvatel

Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod

Předcházení rizikům a řízení rizik

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním

osoby

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti lesním požárům

Rekultivace půdy

hektary

Celková plocha rekultivovaného území

Příroda a biologická rozmanitost

hektary

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování

Výzkum, inovace

 

ekvivalenty plného pracovního úvazku

Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

 

ekvivalenty plného pracovního úvazku

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

 

podniky

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

 

EUR

Soukromé investice v projektech s veřejnou podporou v oblasti inovací nebo výzkumu a vývoje

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh

 

podniky

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik

Energie a změna klimatu

Energie z obnovitelných zdrojů

MW

Nová kapacita zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Energetická účinnost

domácnosti

Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie

 

kWh/rok

Snížení roční spotřeby primární energie ve veřejných budovách

 

odběratelé

Počet nových odběratelů napojených na inteligentní sítě

Snížení emisí skleníkových plynů

ekvivalent tun CO2

Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů

Sociální infrastruktura

Péče o děti a vzdělávání

osoby

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Zdraví

osoby

Počet obyvatel majících přístup k lepším zdravotnickým službám

Specifické ukazatele rozvoje měst

 

osoby

Počet obyvatel žijících v oblastech s integrovanými strategiemi rozvoje měst

 

m2

Nově vytvořené nebo rekultivované prostory v městských oblastech

 

m2

Veřejné nebo komerční budovy vybudované nebo zrenovované v městských oblastech

 

obytné jednotky

Regenerované bytové jednotky v městských oblastech“.