ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 327

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 59
2. prosince 2016


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2103 ze dne 21. listopadu 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Burrata di Andria (CHZO))

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2104 ze dne 21. listopadu 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vale of Evesham Asparagus (CHZO))

18

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/2105 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formulář pro oznamování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

19

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2106 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014, stanoví zvláštní podmínky dovozu koření z Etiopie, podzemnice olejné (arašídů) z Argentiny a lískových ořechů z Ázerbájdžánu a mění zvláštní podmínky dovozu sušených fíků a lískových ořechů z Turecka a podzemnice olejné (arašídů) z Indie ( 1 )

44

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2107 ze dne 1. prosinec 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu ( 1 )

50

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2108 ze dne 1. prosince 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

57

 

 

SMĚRNICE

 

*

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2016/2110 ze dne 28. listopadu 2016 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Řeckou republikou

76

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2111 ze dne 28. listopadu 2016 o jmenování jednoho člena Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků za Belgii

77

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2112 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/401/SZBP o satelitním středisku Evropské unie

78

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2113 ze dne 30. listopadu 2016 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v posledním rozpočtovém roce provádění programů v programovém období EZFRV pro roky 2007–2013 (16. říjen 2014–31. prosinec 2015) (oznámeno pod číslem C(2016) 7690)

79

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2114 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem C(2016) 7715)

92

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2016/2115 ze dne 1. prosince 2016 o monitorování přítomnosti delta-9-tetrahydrokanabinolu, jeho prekurzorů a dalších kanabinoidů v potravinách ( 1 )

103

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

2.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2102

ze dne 26. října 2016

o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 114 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Trend směřující k digitální společnosti poskytuje uživatelům nové způsoby přístupu k informacím a službám. Poskytovatelé informací a služeb, mezi něž patří subjekty veřejného sektoru, stále více využívají internet k vytváření, shromažďování a poskytování široké škály informací a služeb on-line, které mají pro veřejnost zásadní význam.

(2)

V kontextu této směrnice by se přístupností měly rozumět zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích webových stránek a mobilních aplikací dodržovány, aby byly pro uživatele, a zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější.

(3)

Rychle rostoucí trh zaměřující se na zvyšování přístupnosti digitálních produktů a služeb zahrnuje řadu hospodářských subjektů, k nimž patří subjekty zabývající se tvorbou webových stránek nebo vývojem softwarových nástrojů k vytváření, spravování a testování webových stránek nebo mobilních aplikací, dále subjekty zabývající se vývojem uživatelských nástrojů, například internetových prohlížečů, a souvisejících pomocných technologií, subjekty provádějící ověřovací služby a subjekty poskytující odbornou přípravu.

(4)

Jak je zdůrazněno ve sdělení Komise ze dne 19. května 2010 nazvaném „Digitální agenda pro Evropu“, měly by při podporování trhů s internetovým obsahem svou úlohu hrát veřejné orgány. Vlády mohou stimulovat trhy s internetovým obsahem tím, že transparentně, účinně a nediskriminačně zpřístupní informace veřejného sektoru To je důležitým zdrojem možného růstu inovačních on-line služeb.

(5)

Několik členských států přijalo opatření vycházející z mezinárodně používaných pokynů pro navrhování přístupných webových stránek, avšak tato opatření se často vztahují k různým verzím nebo úrovním souladu uvedených pokynů, nebo zavedlo technické rozdíly ohledně přístupných webových stránek na vnitrostátní úrovni.

(6)

Mezi dodavateli přístupných webových stránek, mobilních aplikací a souvisejícího softwaru a technologií je velký počet malých a středních podniků. Tito dodavatelé, zejména pak malé a střední podniky, se zdráhají podnikat mimo své vnitrostátní trhy. Vzhledem k rozdílům mezi členskými státy ve specifikacích a předpisech upravujících přístupnost brání konkurenceschopnosti a růstu dodavatelů dodatečné výdaje, které by museli vynaložit na vývoj výrobků a služeb souvisejících s přeshraniční přístupností webových stránek a jejich uvádění na trh.

(7)

V důsledku omezené hospodářské soutěže jsou zákazníci při nákupu webových stránek a mobilních aplikací a souvisejících produktů a služeb vystaveni vysokým cenám za poskytování služeb nebo závislí na jediném dodavateli. Dodavatelé často upřednostňují autorsky chráněné „normy“ v různé podobě, což následně omezuje prostor pro interoperabilitu uživatelských aplikací a neomezený přístup k obsahu webových stránek a mobilních aplikací v celé Unii. Nejednotnost vnitrostátních předpisů snižuje přínos, který by mohl plynout z výměny zkušeností s vnitrostátními a mezinárodními kolegy, pokud jde o reakce na společenský a technologický vývoj.

(8)

Díky harmonizovanému rámci by se měly omezit překážky podnikání na vnitřním trhu pro odvětví v oblasti návrhů a vývoje webových stránek a mobilních aplikací a zároveň by se měly snížit náklady pro subjekty veřejného sektoru a jiné subjekty zadávající zakázky na produkty a služby související s přístupností webových stránek a mobilních aplikací.

(9)

Cílem této směrnice je zajistit, aby webové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru byly přístupnější na základě společných požadavků na přístupnost. Je nezbytné, aby se na základě dohodnutých požadavků na přístupnost k webovým stránkám a mobilním aplikacím subjektů veřejného sektoru sbližovala vnitrostátní opatření na úrovni Unie, a ukončila se tak roztříštěnost vnitřního trhu. Subjekty zabývající se vývojem webových stránek by tak získaly větší jistotu a rovněž by se posílila interoperabilita. Použití požadavků na přístupnost, které jsou technologicky neutrální, nebude bránit inovacím, naopak je může podpořit.

(10)

Sbližování vnitrostátních opatření by mělo rovněž subjektům veřejného sektoru a podnikům v Unii umožnit získat hospodářské a sociální výhody plynoucí z rozšíření on-line služeb a mobilních služeb, díky němuž osloví více občanů a zákazníků. To by mělo zvýšit potenciál vnitřního trhu s produkty a službami spojenými s přístupností webových stránek a mobilních aplikací. Výsledný růst tohoto trhu by měl podnikům umožnit přispívat k hospodářskému růstu a vytváření pracovních příležitostí v Unii. Posílení vnitřního trhu by mělo zvýšit atraktivitu investování v Unii. Subjekty veřejného sektoru by měly prospěch z levnějšího poskytování produktů a služeb souvisejících s přístupností webových stránek.

(11)

Občané by měli prospěch z širšího přístupu ke službám veřejného sektoru prostřednictvím webových stránek a mobilních aplikací a měli by k dispozici služby a informace, které jim usnadní každodenní život a požívání jejich práv v rámci Unie, zejména práva svobodně se pohybovat a pobývat na území Unie a svobody usazování a svobody volného pohybu služeb.

(12)

Většina členských států se ratifikací Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením přijaté dne 13. prosince 2006 (dále jen „úmluva OSN“) a Unie jejím uzavřením zavázala přijmout vhodná opatření za účelem zajištění přístupu osob se zdravotním postižením mimo jiné k informačním a komunikačním technologiím a systémům na rovnoprávném základě s ostatními, vypracování a zavedení minimálních norem a pokynů pro zajištění přístupnosti zařízení a služeb dostupných nebo poskytovaných veřejnosti a ke sledování jejich provádění, jakož i na podporu přístupu osob se zdravotním postižením k novým informačním a komunikačním technologiím a systémům včetně internetu, a rovněž se zavázala, že nepřistoupí k žádnému aktu ani se nezapojí do praktik, které jsou s touto úmluvou v rozporu, a že zajistí, aby veřejné orgány a instituce jednaly v souladu s touto úmluvou. Úmluva OSN rovněž stanoví, že design výrobků, prostředí, programů a služeb by měl umožnit, aby je v co největší míře mohly využívat všechny osoby, aniž by bylo zapotřebí úprav nebo specializovaného designu. Tento „univerzální design“ by však neměl vylučovat použití podpůrných pomůcek pro určité skupiny osob se zdravotním postižením, pokud jsou zapotřebí. Podle úmluvy OSN mezi osoby se zdravotním postižením patří osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které může ve spojení s dalšími překážkami bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnocenném základě s ostatními.

(13)

Sdělení Komise ze dne 15. listopadu 2010 nazvané „Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu“, vychází z úmluvy OSN a jejímž cílem je odstranit překážky, které osobám se zdravotním postižením brání v rovnocenné účasti ve společnosti. Stanoví opatření, která mají být přijata v několika prioritních oblastech, včetně oblasti přístupnosti informačních a komunikačních technologií a systémů, a jeho cílem je zajistit přístupnost zboží, služeb, včetně veřejných, a podpůrných pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.

(14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (3) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 (4) obsahují ustanovení o přístupnosti, včetně přístupnosti informačních a komunikačních technologií. Nezaměřují se však na zvláštní aspekty přístupnosti webových stránek nebo mobilních aplikací.

(15)

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace, který byl zaveden nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (5), podporuje výzkum zaměřený na technologická řešení problémů s přístupností a vývoj těchto řešení.

(16)

Ve svém sdělení ze dne 15. prosince 2010 nazvaném „Evropský akční plán „eGovernment“ na období 2011–2015 – Využívání IKT na podporu inteligentní, udržitelné a inovativní veřejné správy“ Komise vyzvala k rozvoji služeb elektronické správy, které zajišťují začlenění a dostupnost. Součástí plánu jsou opatření, která mají zmírnit rozdíly ve využívání informačních a komunikačních technologií a podporovat jejich využívání v zájmu překonání problému vyloučení tak, aby všichni uživatelé mohli v co nejvyšší míře využít nabízených příležitostí. Ve svém sdělení ze dne 19. dubna 2016 nazvaném „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy“ Komise znovu poukazuje na význam začlenění a přístupnosti.

(17)

V Digitální agendě pro Evropu Komise oznámila, že webové stránky veřejného sektoru by měly být plně přístupné do roku 2015, a zohlednila tak ministerské prohlášení z Rigy ze dne 11. června 2006.

(18)

Komise v Digitální agendě pro Evropu zdůrazňuje, že je zapotřebí koordinovaných opatření, která zajistí, aby byl nový elektronický obsah plně dostupný osobám se zdravotním postižením, v zájmu zvýšení kvality života Evropanů, například usnadněním přístupu k veřejným službám a kulturnímu obsahu. Vybízí rovněž, aby byly podniknuty kroky za účelem přijetí memoranda o porozumění o přístupu k digitálním technologiím pro osoby s postižením.

(19)

Obsah webových stránek a mobilních aplikací zahrnuje textové i netextové informace, dokumenty a formuláře ke stažení a obousměrnou interakci, například zpracování digitálních formulářů a provedení procesů ověřování pravosti, identifikace a platebních procesů.

(20)

Požadavky na přístupnost stanovené touto směrnicí by se neměly vztahovat na obsah přístupný výlučně v mobilních zařízeních nebo na uživatelské aplikace pro mobilní zařízení, které jsou vyvinuty pro uzavřené skupiny uživatelů nebo pro konkrétní využití v určitých prostředích, a ke kterým tedy velká část společnosti nemá přístup ani je nevyužívá.

(21)

Touto směrnicí není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (6), a zejména článek 42 této směrnice, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (7), a zejména článek 60 této směrnice, které vyžadují, aby se technické specifikace u všech veřejných zakázek určených k použití fyzickými osobami bez ohledu na to, zda veřejností nebo pracovníky zadavatele, kromě řádně odůvodněných případů vypracovávaly tak, aby zohledňovaly kritéria přístupnosti pro osoby s postižením nebo koncept pro všechny uživatele.

(22)

Vzhledem k nedostatku automatizovaných nebo účinných a snadno použitelných prostředků, které by zajistily zpřístupnění určitých typů zveřejněného obsahu, a v zájmu omezení působnosti této směrnice na obsah webových stránek a mobilních aplikací, které jsou skutečně pod kontrolou subjektů veřejného sektoru, tato směrnice stanoví, že některé typy obsahu webových stránek a mobilních aplikací jsou dočasně nebo trvale vyjmuty z její oblasti působnosti. Tato vyjmutí by měla být znovu posouzena v rámci přezkumu směrnice s ohledem na budoucí technologický pokrok.

(23)

Právo osob se zdravotním postižením a starších osob podílet se na společenském a kulturním životě Unie a začlenit se do něj je neoddělitelně spjato s poskytováním dostupných audiovizuálních mediálních služeb. Toto právo lze však lépe rozvíjet prostřednictvím odvětvových právních předpisů Unie nebo právních předpisů Unie zaměřených na přístupnost, které se vztahují rovněž na soukromé vysílací subjekty, s cílem zaručit podmínky pro spravedlivou hospodářskou soutěž, aniž je dotčena úloha audiovizuálních mediálních služeb v oblasti veřejného zájmu. V důsledku výše uvedeného by se tato směrnice tedy neměla vztahovat na webové stránky a mobilní aplikace veřejnoprávních vysílacích subjektů.

(24)

Žádné ustanovení této směrnice nemá za cíl omezit svobodu projevu a svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, zaručené v Unii a ve členských státech, zejména podle článku 11 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“).

(25)

Do působnosti této směrnice by mohly spadat některé nevládní organizace, které jsou samosprávnými subjekty na bázi dobrovolnosti zřízenými za účelem vykonávání převážně neziskové činnosti a které poskytují služby, jež nemají pro veřejnost zásadní význam, například služby, k jejichž poskytování nebyly přímo pověřeny státním, regionálním nebo místním orgánem, nebo služby, které nejsou konkrétně zaměřeny na potřeby osob se zdravotním postižením. S cílem zamezit nepřiměřené zátěži, která by na ně byla kladena, by tyto nevládní organizace měly být z uplatňování této směrnice vyjmuty.

(26)

Soubory kancelářských aplikací by se měly rozumět dokumenty, které nejsou primárně určeny k použití na internetu a které jsou součástí webových stránek; patří sem například dokumenty ve formátu PDF (Adobe Portable Document Format), dokumenty Microsoft Office nebo jejich (volně přístupné) ekvivalenty.

(27)

Mediální soubory s časovou dimenzí vysílané v reálném čase, které jsou uchovávány on-line nebo které jsou po živém vysílání znovu zveřejňovány, by se měly považovat za předtočené mediální soubory s časovou dimenzí bez zbytečného odkladu od data prvního vysílání nebo opětovného zveřejnění takového mediálního souboru, přičemž není překročena doba nezbytně nutná ke zpřístupnění časově vymezeného média a prioritu mají základní informace týkající se zdraví, sociálního zabezpečení a bezpečnosti veřejnosti. Tato nezbytně nutná doba by v zásadě neměla být delší než 14 dní. V odůvodněných případech, například pokud není možné poskytnout příslušné služby včas, je mělo být možné tuto dobu výjimečně prodloužit o nejkratší možnou dobu nezbytnou ke zpřístupnění obsahu.

(28)

Tato směrnice sice vybízí subjekty veřejného sektoru ke zveřejňování veškerého obsahu, avšak jejím cílem není omezit obsah, který tyto subjekty umísťují na své webové stránky nebo do svých mobilních aplikací, pouze na obsah přístupný. Vždy, když je doplněn nepřístupný obsah, měly by subjekty veřejného sektoru, je-li to proveditelné, na svých webových stránkách nebo v mobilních aplikacích doplnit přístupná alternativní řešení.

(29)

V případě map určených k navigačním účelům, na rozdíl od map sloužících k zeměpisnému popisu místa, mohou být zapotřebí přístupné informace, jež osobám, které nemohou odpovídajícím způsobem použít vizuální informace nebo komplexní navigační funkce, pomohou lokalizovat prostory nebo oblasti, kde jsou poskytovány určité služby. V takovém případě by tedy mělo být poskytnuto přístupné alternativní řešení, jako jsou poštovní adresy a zastávky městské hromadné dopravy v blízkosti daného místa nebo názvy míst a regionů, které má často subjekt veřejného sektoru již k dispozici ve formátu, jenž je jednoduchý a čitelný pro většinu uživatelů.

(30)

Do působnosti této směrnice by měl spadat vložený obsah, jako je například vložený obrázek nebo video. Někdy jsou však vytvářeny webové stránky a mobilní aplikace, do nichž je možné následně vkládat další obsah, jako jsou například programy elektronické pošty, blogy, článek, ke kterému mohou uživatelé připojit komentáře, nebo aplikace podporující vkládání obsahu vytvářeného uživateli. Dalším příkladem je webová stránka, například portál nebo zpravodajská webová stránka, která se skládá z obsahu od různých přispěvatelů, nebo webové stránky, které automaticky průběžně umísťují obsah z jiných zdrojů, jako například dynamicky vkládané reklamy. Takový obsah třetí strany by měl být vyjmut z působnosti této směrnice, pokud není ani financován, ani rozvíjen dotčeným subjektem veřejného sektoru a ani není pod jeho kontrolou. Tento obsah by v zásadě neměl být používán v případě, že brání nebo omezuje fungování veřejné služby nabízené na daných webových stránkách nebo v mobilní aplikaci. Pokud je účelem obsahu webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru pořádání konzultací nebo diskuzních fór, nelze tento obsah považovat za obsah třetí strany, a měl by tedy být přístupný, s výjimkou obsahu vytvářeného uživateli, který není pod kontrolou dotčeného subjektu veřejného sektoru.

(31)

Určité požadavky na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací by měly být stále dodržovány, pokud jde o metadata spojená s reprodukcí položek náležejících do sbírek kulturního dědictví.

(32)

Tato směrnice by neměla vyžadovat, aby členské státy zpřístupňovaly obsah archivovaných webových stránek nebo mobilních aplikací, jestliže již není aktualizován nebo upravován a jestliže to není potřebné pro provedení správních postupů. Pro účely této směrnice by se čistě technická údržba neměla považovat za aktualizaci nebo úpravu webové stránky nebo mobilní aplikace.

(33)

Základní správní služby on-line by měly být zpřístupněny ve školách, mateřských školách a jeslích. Jestliže je základní obsah poskytnut přístupným způsobem prostřednictvím jiné webové stránky, nemělo by být třeba jej znovu zpřístupňovat na webových stránkách dotčeného školského zařízení.

(34)

Členské státy by měly mít možnost rozšířit uplatňování této směrnice na další typy webových stránek a mobilních aplikací, zejména na intranetové a extranetové stránky a mobilní aplikace nespadající do oblasti působnosti této směrnice, které byly vytvořeny pro omezený počet osob na určitém pracovišti nebo ve vzdělávacím zařízení a jsou tímto omezeným počtem osob používány, a zachovat nebo zavést opatření v souladu s právem Unie, která přesahují rámec minimálních požadavků na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací. Členské státy by rovněž měly být podporovány v tom, aby rozšířily uplatňování této směrnice na soukromé subjekty, které poskytují zařízení a služby dostupné nebo poskytované veřejnosti, mimo jiné v oblasti zdravotní péče, péče o děti, sociálního začleňování a sociálního zabezpečení, jakož i v odvětví dopravy a dodávek elektrické energie, plynu, tepla, vody, elektronických komunikací a poštovních služeb, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována službám uvedeným v článcích 8 až 13 směrnice 2014/25/EU.

(35)

Ačkoliv se tato směrnice nevztahuje na webové stránky a mobilní aplikace orgánů Unie, tyto orgány se vybízejí, aby požadavky na přístupnost, které jsou v ní stanoveny, rovněž plnily.

(36)

Požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici jsou formulovány tak, aby byly technologicky neutrální. Uvádějí, čeho je třeba dosáhnout, aby uživatel byl schopen vnímat, ovládat, interpretovat webovou stránku nebo mobilní aplikaci a související obsah, rozumět jim a zacházet s nimi. Neupřesňují, jaká technologie by měla být zvolena pro konkrétní webovou stránku, informaci on-line nebo mobilní aplikaci. Z tohoto hlediska nejsou tyto požadavky na překážku inovacím.

(37)

Přístupnost je založena na čtyřech zásadách: vnímatelnost, což znamená, že informace a prvky uživatelského rozhraní musí být uživatelům prezentovány tak, aby je byli uživatelé schopni vnímat; ovladatelnost, která znamená, že prvky uživatelského rozhraní a navigace musí být ovladatelné; srozumitelnost, která znamená, že informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné a stabilita, která znamená, že obsah musí být dostatečně stabilní tak, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou uživatelských aplikací, včetně pomocných technologií. Tyto zásady přístupnosti jsou promítnuty do ověřitelných kritérií úspěchu, například těch, která jsou základem evropské normy EN 301 549 V1.1.2 „Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby IKT v Evropě“ (2015-04) (dále jen „evropská norma EN 301 549 V1.1.2. (2015-04)“), a to prostřednictvím harmonizovaných norem a společné metodiky za účelem ověřování souladu obsahu webových stránek a mobilních aplikací s těmito zásadami. Tato evropská norma byla přijata na základě mandátu M/376 vydaného Komisí evropským standardizačním organizacím. Do doby, než budou zveřejněny harmonizované normy nebo jejich části v Úředním věstníku Evropské unie, by za minimální pravidla pro zavádění uvedených zásad do praxe měla být považována příslušná ustanovení evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

(38)

Pokud se neuplatní požadavky na přístupnost stanovené touto směrnicí, platí v souladu se směrnicí Rady 2000/78/ES (8), úmluvou OSN a dalšími příslušnými právními předpisy i nadále požadavky na „přiměřené uspořádání“, jejichž dodržování by mělo být zajištěno tam, kde je toho zapotřebí, zejména na pracovištích a ve vzdělávání.

(39)

Subjekty veřejného sektoru by měly uplatňovat požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici v rozsahu, v jakém toto uplatňování pro ně nepředstavuje nepřiměřenou zátěž. Znamená to, že v odůvodněných případech nemusí být subjekt veřejného sektoru schopen určitý obsah plně zpřístupnit. Daný subjekt veřejného sektoru by však měl tento obsah zpřístupnit v co nejvyšší možné míře a další obsah zpřístupnit v plném rozsahu. Výjimky z povinnosti splnit požadavky na přístupnost uplatněné z důvodu nepřiměřené zátěže, kterou představují, by neměly překračovat rámec toho, co je nezbytně nutné ke snížení této zátěže v souvislosti s dotčeným obsahem v každém konkrétním případě. Opatřeními, která by způsobila nepřiměřenou zátěž, by se měla rozumět opatření, která by na subjekt veřejného sektoru kladla nadměrnou organizační nebo finanční zátěž nebo by narušovala schopnost subjektu plnit jeho poslání nebo zveřejnit informace, které jsou pro jeho úkoly a služby nezbytné nebo relevantní, přičemž by se měl zohlednit pravděpodobný přínos nebo újmu plynoucí z této skutečnosti pro občany, zejména pak pro osoby se zdravotním postižením. Při posuzování, do jaké míry nemohou být požadavky splněny, neboť by to představovalo nepřiměřenou zátěž, by měly být vzaty v úvahu pouze legitimní důvody. Neměly by mezi ně patřit nedostatečné určení priorit ani nedostatek času nebo znalostí. Stejně tak by se za legitimní důvody nemělo považovat, že nebyly pořízeny nebo vyvinuty softwarové systémy, které mají obsah na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích spravovat přístupným způsobem, neboť jsou k dispozici dostačující i doporučené postupy umožňující, aby tyto systémy splnily příslušné požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici.

(40)

Interoperabilita související s přístupností by měla zajistit maximální slučitelnost obsahu se současnými a budoucími uživatelskými aplikacemi a pomocnými technologiemi. Konkrétně by měl obsah webových stránek a mobilních aplikací poskytnout uživatelským aplikacím společné vnitřní kódování přirozeného jazyka, struktur, vztahů a sekvencí, jakož i údajů jakýchkoli vestavěných součástí uživatelského rozhraní. Interoperabilita tak přinese prospěch uživatelům, protože jim umožní, aby k přístupu na webové stránky a do mobilních aplikací kdekoli využili své uživatelské aplikace, a navíc mohou mít prospěch z většího výběru a nižších cen v celé Unii. Interoperabilita by prospěla také dodavatelům a odběratelům produktů a služeb souvisejících s přístupností webových stránek a mobilních aplikací.

(41)

Tato směrnice stanoví požadavky na přístupnost pro webové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru. V zájmu usnadnění souladu takových webových stránek a mobilních aplikací s uvedenými požadavky je nezbytné u dotčených webových stránek a mobilních aplikací, které splňují harmonizované normy nebo jejich části, jež jsou vypracovány a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (9), stanovit předpoklad souladu pro účely stanovení podrobných specifikací ve vztahu k těmto požadavkům. Podle uvedeného nařízení mohou členské státy a Evropský parlament vznést proti harmonizované normě námitku, pokud se domnívají, že norma nesplňuje požadavky na přístupnost stanovené v této směrnici v plné míře.

(42)

Evropské normalizační organizace přijaly evropskou normu EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ve které jsou stanoveny funkční požadavky na přístupnost pro tyto produkty a služby, včetně internetového obsahu, které lze používat při zadávání veřejných zakázek a pro podporu dalších politik a právních předpisů. Předpoklad souladu s požadavky na přístupnost stanovený v této směrnici by měl vycházet z ustanovení 9, 10 a 11 evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Technické specifikace přijaté na základě této směrnice by měly do podrobností rozpracovat evropskou normu EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), pokud jde o mobilní aplikace.

(43)

Technické specifikace a normy vypracované v souvislosti s požadavky na přístupnost stanovenými v této směrnici by navíc měly zohlednit koncepční a technické zvláštnosti mobilních zařízení.

44)

Subjekty veřejného sektoru by měly učinit prohlášení o přístupnosti týkající se souladu jejich webových stránek a mobilních aplikací s požadavky na přístupnost stanovenými touto směrnicí. Prohlášení o přístupnosti by v případě potřeby mělo zahrnovat dostupná alternativní řešení.

(45)

Mobilní aplikace jsou dostupné z celé řady zdrojů, včetně soukromých prodejních platforem nabízejících aplikace. Informace o přístupnosti mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, které jsou k dispozici ke stažení ze zdrojů třetí strany, by měly být uvedeny spolu s popisem mobilní aplikace, který je uživateli prezentován před jejím stažením. To by nemělo vyžadovat, aby významní poskytovatelé platforem změnili své mechanismy distribuce aplikací, ale místo toho to vyžaduje od dotčeného subjektu veřejného sektoru, aby prohlášení o přístupnosti učinil za použití stávajících nebo budoucích technologií.

(46)

Měl by být vytvořen mechanismus zpětné vazby, který by komukoliv umožnil uvědomit subjekt veřejného sektoru o jakýchkoliv nedostatcích webové stránky nebo mobilní aplikace, pokud jde o soulad s požadavky na přístupnost stanovenými v této směrnici, a požadovat nezpřístupněné informace. Tyto žádosti o informace by se mohly týkat obsahu, který je vyjmut z oblasti působnosti této směrnice nebo je jiným způsobem osvobozen od povinnosti splňovat požadavky na přístupnost podle této směrnice, jako jsou soubory kancelářských aplikací, předtočené mediální soubory s časovou dimenzí nebo obsah archivovaných webových stránek. Použití mechanismu zpětné vazby propojeného s postupy pro prosazování práva by mělo uživatelům webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru umožnit, aby požádali o potřebné informace, včetně služeb a dokumentů. Dotčený subjekt veřejného sektoru by měl na základě legitimní a přiměřené žádosti poskytnout požadované informace vhodným způsobem v přiměřené lhůtě.

(47)

Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření s cílem zvýšit informovanost a podpořit programy odborné přípravy související s přístupností webových stránek a mobilních aplikací zaměřené na příslušné zúčastněné strany, a zejména pak na zaměstnance odpovědné za přístupnost webových stránek nebo mobilních aplikací. Při přípravě programů odborné přípravy zaměřené na přístupnost a programů pro zvýšení informovanosti by měly být konzultovány nebo jinak zapojeny příslušné zúčastněné strany.

(48)

Je důležité, aby členské státy v úzké spolupráci s Komisí podporovaly používání nástrojů pro tvorbu internetového obsahu, které umožňují lepší provádění požadavků na přístupnost stanovených v této směrnici. Tato podpora může mít pasivní podobu, například zveřejnění kompatibilních nástrojů pro tvorbu internetového obsahu, aniž by byla stanovena povinnost je používat, nebo aktivní podobu, jako je stanovení povinnosti používat kompatibilní nástroje pro tvorbu internetového obsahu nebo financování jejich vývoje.

(49)

Aby bylo zajištěno řádné provádění této směrnice, a zejména provádění pravidel týkajících se souladu s požadavky na přístupnost, je nanejvýš důležité, aby Komise a členské státy pravidelně vedly konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami. Příslušné zúčastněné strany ve smyslu této směrnice zahrnují organizace zastupující zájmy osob se zdravotním postižením nebo starších osob, sociální partneři, podniky působící v oblasti vytváření softwaru pro přístupnost webových stránek a mobilních aplikací a občanská společnost.

(50)

Soulad s požadavky na přístupnost stanovenými v této směrnici by měl být pravidelně sledován. Harmonizovaná metodika sledování by stanovila popis způsobu, jak jednotně ve všech členských státech ověřit míru souladu s požadavky na přístupnost, dále výběr reprezentativních vzorků a četnost sledování. Členské státy by měly pravidelně podávat zprávy o výsledcích sledování a nejméně jednou informovat o seznamu opatření přijatých na základě této směrnice.

(51)

Metodika sledování, kterou má vypracovat Komise, by měla být transparentní, přenositelná, srovnatelná a reprodukovatelná. Reprodukovatelnost této metodiky by měla být maximalizována, přičemž by měla být zohledněna skutečnost, že na reprodukovatelnost může mít dopad lidský faktor, například ověřování prováděné uživateli. Za účelem zlepšení srovnatelnosti dat mezi členskými státy by měla metodika sledování popsat, jakým způsobem je třeba či možné prezentovat výsledky různých testů. Aby nedocházelo k odklánění zdrojů určených na úkoly související se zvyšováním přístupnosti obsahu, mělo by být užívání této metodiky sledování snadné.

(52)

Aby nebylo bráněno inovacím, pokud jde o způsoby, jak měřit přístupnost webových stránek a mobilních aplikací, a jestliže to nenarušuje srovnávání údajů z celé Unie, měly by členské státy mít možnost používat modernější monitorovací technologie založené na metodice, kterou má vypracovat Komise.

(53)

S cílem zabránit systematickému využívání soudního řízení by mělo být stanoveno právo na přiměřené a efektivní řízení za účelem zajištění souladu s touto směrnicí. Tím není dotčeno právo na účinnou nápravu, jak je stanoveno v článku 47 Listiny. Součástí uvedeného řízení by mělo být právo podávat stížnosti ke kterémukoliv stávajícímu vnitrostátnímu orgánu, který je příslušný o těchto stížnostech rozhodovat.

(54)

Aby bylo zajištěno, že předpoklad souladu s požadavky na přístupnost stanovenými touto směrnicí bude řádně uplatňován, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu této směrnice prostřednictvím aktualizace odkazů na evropskou normu EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (10). Zejména v zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(55)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení příslušných ustanovení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Pro stanovení metodiky, kterou mají členské státy používat ke sledování souladu dotčených webových stránek a mobilních aplikací s těmito požadavky, a pro zavedení ustanovení pro podávání zpráv, v nichž členské státy informují Komisi o výsledcích tohoto sledování, by mělo být použito přezkumné řízení. Pro přijetí prováděcích aktů, jimiž se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti, kterým není dotčena povaha ani rozsah povinností plynoucích z této směrnice, ale které má usnadňovat uplatňování pravidel směrnicí stanovených, by měl být použit poradní postup. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (11).

(56)

Jelikož cíle této směrnice, totiž vytvoření harmonizovaného trhu pro přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, protože je k tomu zapotřebí harmonizace různých pravidel, která v současnosti existují v rámci jejich právních systémů, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   V zájmu zlepšení fungování vnitřního trhu si tato směrnice klade za cíl sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se požadavků na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a umožnit tak větší přístupnost těchto webových stránek a mobilních aplikací pro uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením.

2.   Tato směrnice stanoví pravidla, která požadují, aby členské státy zajistily, aby webové stránky, bez ohledu na zařízení použité k přístupu na ně, a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru splňovaly požadavky na přístupnost stanovené v článku 4.

3.   Tato směrnice se nepoužije na následující webové stránky a mobilní aplikace:

a)

webové stránky a mobilní aplikace veřejnoprávních vysílacích subjektů a jejich dceřiných společností, jakož i dalších subjektů nebo jejich dceřiných společností plnících službu veřejnoprávního vysílání;

b)

webové stránky a mobilní aplikace nevládních organizací, které neposkytují veřejnosti základní služby ani neposkytují služby konkrétně zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením nebo určené pro tyto osoby.

4.   Tato směrnice se nepoužije na následující obsah webových stránek a mobilních aplikací:

a)

soubory kancelářských aplikací zveřejněné před 18. srpnem 2018, není-li tento obsah zapotřebí pro probíhající správní postupy související s úkoly vykonávanými dotčeným subjektem veřejného sektoru;

b)

předtočené mediální soubory s časovou dimenzí zveřejněné před 18. srpnem 2018;

c)

mediální soubory s časovou dimenzí vysílané v reálném čase;

d)

mapy a související služby přístupné on-line, jsou-li přístupnou digitální formou poskytovány základní informace pro mapy určené k navigačním účelům;

e)

obsah náležející třetí straně, který není financován či vyvíjen dotčeným subjektem veřejného sektoru ani není pod jeho kontrolou;

f)

znázornění položek sbírek kulturního dědictví, jež nelze v plné míře zpřístupnit buď:

i)

z důvodu neslučitelnosti požadavků na přístupnost s potřebou zachovat dotčenou položku nebo autenticitu jejího znázornění (například kontrast); nebo

ii)

z důvodu nedostatku automatizovaných a nákladově efektivních řešení, jež by snadno extrahovala texty z rukopisů nebo jiných položek sbírek kulturního dědictví a převedla je na obsah splňující požadavky na přístupnost;

g)

obsah extranetů a intranetů, tedy webových stránek přístupných pouze uzavřené skupině osob, a nikoli široké veřejnosti jako takové, pokud byly zveřejněny před 18. srpnem 2018 a dokud neprojdou zásadní revizí;

h)

obsah webových stránek a mobilních aplikací, jež lze považovat za archivy v tom smyslu, že obsahují výlučně obsah, jenž není potřebný pro probíhající správní postupy a jenž není po 18. srpnem 2018.

5.   Členské státy mohou z použití této směrnice vyjmout webové stránky a mobilní aplikace škol, mateřských škol nebo jeslí s výjimkou obsahu, jenž se vztahuje k základním správním službám on-line.

Článek 2

Minimální harmonizace

Členské státy mohou zachovat nebo zavést opatření v souladu s právem Unie, která přesahují minimální požadavky na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací vymezené v této směrnici.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„subjektem veřejného sektoru“ státní, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/24/EU nebo sdružení vytvořená jedním nebo více takovými orgány nebo jedním nebo více takovými veřejnoprávními subjekty, jsou-li tato sdružení založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu a nemají-li průmyslovou nebo obchodní povahu;

2)

„mobilní aplikací“ software ve formě aplikace, jenž je navržen a vyvinut subjekty veřejného sektoru nebo pro ně tak, aby jej mohla široká veřejnost používat na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety. Nespadá sem software, jímž jsou tato zařízení přímo ovládána (mobilní operační systémy), ani hardware;

3)

„normou“ norma ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení (EU) č. 1025/2012;

4)

„evropskou normou“ evropská norma ve smyslu čl. 2 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1025/2012;

5)

„harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl. 2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;

(6)

„mediálními soubory s časovou dimenzí“ mediální soubory těchto typů: pouze audiozáznam, pouze videozáznam a videozáznam se zvukem, jakož i všechny uvedené možnosti v kombinaci s interaktivními prvky;

7)

„položkami sbírek kulturního dědictví“ předměty v soukromém nebo veřejném vlastnictví, jež jsou objektem zájmu z historického, uměleckého, archeologického, estetického, vědeckého nebo technického hlediska a jež jsou součástí sbírek uchovávaných kulturními institucemi, jako jsou knihovny, archivy a muzea;

8)

„údaji z měření“ kvantifikované výsledky sledování prováděného za účelem ověření souladu webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4. To zahrnuje kvantitativní informace o testovaném vzorku webových stránek a mobilních aplikací (počet webových stránek a aplikací s případným uvedením počtu jejich návštěvníků či uživatelů atd.), jakož i kvantitativní informace o úrovni přístupnosti.

Článek 4

Požadavky na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací

Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného sektoru přijaly nezbytná opatření k většímu zpřístupnění svých webových stránek a mobilních aplikací, a to tím, že je učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Článek 5

Nepřiměřená zátěž

1.   Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného sektoru uplatňovaly požadavky na přístupnost stanovené v článku 4 v míře, ve které jim plnění těchto požadavků pro účely uvedeného článku nezpůsobí nepřiměřenou zátěž.

2.   Pro účely posouzení míry, ve které plnění požadavků na přístupnost stanovených v článku 4 působí nepřiměřenou zátěž, členské státy zajistí, aby dotčený subjekt veřejného sektoru zohlednil relevantní okolnosti, včetně:

a)

velikosti, zdrojů a povahy dotčeného subjektu veřejného sektoru a

b)

odhadovaných nákladů a přínosů pro dotčený subjekt veřejného sektoru ve vztahu k očekávanému přínosu pro osoby se zdravotním postižením, přičemž se zohlední četnost a doba využití konkrétní webové stránky nebo mobilní aplikace.

3.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, provádí dotčený subjekt veřejného sektoru počáteční posouzení míry, ve které plnění požadavků na přístupnost stanovených v článku 4 působí nepřiměřenou zátěž.

4.   Využije-li subjekt veřejného sektoru pro konkrétní webovou stránku či mobilní aplikaci výjimku stanovenou v odstavci 1 tohoto článku poté, co provedl posouzení uvedené v odstavci 2 tohoto článku, vysvětlí v prohlášení o přístupnosti uvedeném v článku 7, které části požadavků na přístupnost nebylo možno splnit, a případně poskytne dostupná alternativní řešení.

Článek 6

Předpoklad souladu s požadavky na přístupnost

1.   Má se za to, že obsah webových stránek a mobilních aplikací, který splňuje harmonizované normy nebo jejich části, na něž Komise v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012 zveřejnila odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, je i v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4, které odpovídají uvedeným normám nebo jejich částem.

2.   Pokud žádné odkazy na harmonizované normy uvedené v odstavci 1 tohoto článku zveřejněny nebyly, má se za to, že obsah mobilních aplikací, jenž je v souladu s technickými specifikacemi nebo jejich částmi, je i v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4, které odpovídají uvedeným technickým specifikacím nebo jejich částem.

Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví technické specifikace uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce. Tyto technické specifikace musí splňovat požadavky na přístupnost stanovené v článku 4 a zajišťovat úroveň přístupnosti alespoň rovnocennou úrovni přístupnosti, již zajišťuje evropská norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Prováděcí akty uvedené ve druhém pododstavci tohoto odstavce se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3. Nebudou-li zveřejněny žádné odkazy na harmonizované normy uvedené v odstavci 1 tohoto článku, přijme se první z těchto prováděcích aktů do 18. listopadu 2018.

3.   Pokud žádné odkazy na harmonizované normy uvedené v odstavci 1 tohoto článku zveřejněny nebyly, má se za to, že obsah webových stránek, který splňuje příslušné požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) nebo jejích částí, je i v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4, které odpovídají uvedeným příslušným požadavkům nebo jejich částem.

Pokud žádné odkazy na harmonizované normy uvedené v odstavci 1 tohoto článku zveřejněny nebyly a neexistují technické specifikace uvedené v odstavci 2 tohoto článku, má se za to, že obsah mobilních aplikací, který splňuje příslušné požadavky evropské normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) nebo jejích částí, je i v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4, které odpovídají uvedeným příslušným požadavkům nebo jejich částem.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, jejichž cílem je změnit odstavec 3 tohoto článku aktualizací odkazu na evropskou normu EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tak, aby odkazoval na pozdější znění této normy nebo na evropskou normu, která ji nahradí, splňují-li toto pozdější znění nebo tato evropská norma požadavky na přístupnost stanovené v článku 4 a zajišťují-li úroveň přístupnosti alespoň rovnocennou úrovni přístupnosti, již zajišťuje evropská norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Článek 7

Dodatečná opatření

1.   Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného sektoru vydaly a pravidelně aktualizovaly podrobné, komplexní a jasné prohlášení o přístupnosti, pokud jde o soulad jejich webových stránek a mobilních aplikací s touto směrnicí.

V případě webových stránek se toto prohlášení o přístupnosti vydává v přístupném formátu na základě vzorového prohlášení o přístupnosti uvedeného v odstavci 2 a zveřejňuje na příslušných webových stránkách.

V případě mobilních aplikací se prohlášení o přístupnosti vydává v přístupném formátu na základě vzorového prohlášení o přístupnosti uvedeného v odstavci 2 a zpřístupňuje na webových stránkách subjektu veřejného sektoru, jenž dotčenou mobilní aplikaci vyvinul, nebo spolu s dalšími informacemi, jež jsou k dispozici při jejím stažení.

Toto prohlášení obsahuje:

a)

vysvětlení týkající se částí obsahu, jež nejsou přístupné, a odůvodnění této nepřístupnosti, a případně i poskytnutá dostupná alternativní řešení;

b)

popis mechanismu zpětné vazby a související odkaz, jehož prostřednictvím může subjektu veřejného sektoru kdokoli poskytnout informace o veškerých případech, kdy jeho webové stránky nebo mobilní aplikace nesplňují požadavky na přístupnost stanovené v článku 4, a požádat o informace, jež byly vyjmuty na základě čl. 1 odst. 4 a článku 5, a

c)

odkaz na postup prosazování práva stanovený v článku 9, jehož lze využít v případě neuspokojivé reakce na oznámení nebo žádost.

Členské státy zajistí, aby subjekty veřejného sektoru na upozornění či žádosti reagovaly vhodným způsobem v přiměřené lhůtě.

2.   Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 11 odst. 2. První z těchto prováděcích aktů Komise přijme do 18. listopadu 2018.

3.   Členské státy přijmou opatření s cílem usnadnit uplatňování požadavků na přístupnost stanovených v článku 4 i na jiné druhy webových stránek či mobilních aplikací, než které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 2, zejména na webové stránky či mobilní aplikace, jež podléhají existujícím vnitrostátním právním předpisům o přístupnosti.

4.   Členské státy podporují a zprostředkovávají programy odborné přípravy zaměřené na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací určené příslušným zúčastněným stranám a zaměstnancům subjektů veřejného sektoru, jež jsou navrženy tak, aby je naučily tvořit, spravovat a aktualizovat přístupný obsah webových stránek a mobilních aplikací.

5.   Členské státy přijmou opatření nezbytná ke zvýšení povědomí o požadavcích na přístupnost stanovených v článku 4, o jejich přínosu pro uživatele i vlastníky webových stránek a mobilních aplikací a o možnosti poskytnout v souladu s tímto článkem zpětnou vazbu v případě neplnění požadavků této směrnice.

6.   Pro účely sledování a podávání zpráv podle článku 8 Komise usnadní spolupráci na úrovni Unie mezi členskými státy a mezi členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami za účelem výměny osvědčených postupů mezi nimi a za účelem přezkumu metodiky sledování uvedené v čl. 8 odst. 2, vývoje trhu a technologií a pokroku v oblasti přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Článek 8

Sledování a podávání zpráv

1.   Členské státy pravidelně a na základě metodiky vymezené v odstavci 2 tohoto článku sledují, zda webové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru splňují požadavky na přístupnost stanovené v článku 4.

2.   Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví metodiku sledování souladu webových stránek a mobilních aplikací s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4. Tato metodika musí být transparentní, přenositelná, srovnatelná, reprodukovatelná a snadno použitelná. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3. První z těchto prováděcích aktů přijme Komise do 18. listopadu 2018.

3.   Metodika sledování uvedená v odstavci 2 může zohlednit odbornou analýzu a musí zahrnout:

a)

četnost sledování a výběr vzorků webových stránek a mobilních aplikací, které mají být sledovány;

b)

na úrovni webových stránek výběr vzorků jednotlivých odkazů webových stránek a jejich obsah;

c)

na úrovni mobilních aplikací obsah určený k testování, s přihlédnutím k okamžiku prvotního zveřejnění aplikace a k následným aktualizacím jejích funkcí;

d)

popis způsobu, jímž má být dostatečně prokázán soulad či nesoulad s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4, ve vhodných případech s přímými odkazy na příslušné popisy obsažené v harmonizované normě, nebo není-li taková norma, v technických specifikacích uvedených v čl. 6 odst. 2 nebo v evropské normě uvedené v čl. 6 odst. 3;

e)

pro případ zjištěných nedostatků mechanismus, jehož prostřednictvím jsou poskytnuty údaje a informace o souladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4 ve formátu, jejž mohou subjekty veřejného sektoru použít, aby nedostatky napravily; a

f)

vhodné postupy pro automatické a manuální testy, jakož i pro testy použitelnosti; tyto postupy v případě potřeby zahrnují i příklady a pokyny, přičemž kombinují uvedené testy s nastaveními pro výběr vzorků a jsou sestaveny způsobem odpovídajícím pravidelným intervalům pro sledování a podávání zpráv.

4.   Do 18. listopadu 2021 a poté každé tři roky podávají členské státy Komisi zprávu o výsledku sledování, která obsahuje i údaje z měření. Tato zpráva musí být vypracována na základě podmínek pro podávání zpráv uvedených v odstavci 6 tohoto článku. Zpráva zahrnuje rovněž informace o uplatnění postupu prosazování práva podle článku 9.

5.   Pokud jde o opatření přijatá podle článku 7, zahrne první zpráva rovněž:

a)

mechanismy, jež členské státy zavedly pro účely konzultací s příslušnými zúčastněnými stranami ohledně přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací;

b)

postupy pro zveřejnění veškerého vývoje v oblasti politiky přístupnosti, pokud jde o webové stránky a mobilní aplikace;

c)

zkušenosti a poznatky z uplatňování pravidel o souladu s požadavky na přístupnost stanovenými v článku 4; a

d)

činnosti v oblasti odborné přípravy a zvyšování povědomí.

Dojde-li k významným změnám týkajícím se prvků uvedených v prvním pododstavci, zahrnou členské státy do svých následných zpráv informace o těchto změnách.

6.   Obsah všech zpráv, jež nemusí uvádět posuzované webové stránky, mobilní aplikace nebo subjekty veřejného sektoru, se zveřejní v přístupném formátu. Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví podmínky pro podávání zpráv členských států Komisi. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 3. První z těchto prováděcích aktů Komise přijme do 18. listopadu 2018.

7.   Do 18. srpna 2018 sdělí členské státy Komisi, který subjekt je pověřen sledováním a podáváním zpráv.

Článek 9

Postupy pro prosazování práva

1.   Členské státy zajistí dostupnost přiměřených a účinných postupů pro prosazování práva s cílem zajistit soulad s touto směrnicí, pokud jde o požadavky stanovené v článcích 4 a 5 a v čl. 7 odst. 1. Zejména pak členské státy zajistí zavedení postupů pro prosazování práva, například v podobě možnosti obrátit se na veřejného ochránce práv, aby tak bylo zajištěno účinné vyřizování oznámení nebo stížnosti uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) a přezkum posouzení podle článku 5.

2.   Do 18. srpna 2018 sdělí členské státy Komisi, který subjekt je pověřen prosazováním této směrnice.

Článek 10

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 18. května 2017.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 12

Provedení ve vnitrostátním právu

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. srpna 2018. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.   Členské státy budou předpisy uvedené v odstavci 1 uplatňovat takto:

a)

na webové stránky subjektů veřejného sektoru, jež nebyly zveřejněny před 18. srpnem 2018: od 18. srpna 2019;

b)

na všechny webové stránky subjektů veřejného sektoru, na něž se nevztahuje písmeno a): od 18. srpna 2020;

c)

na mobilní aplikace subjektů veřejného sektoru: od 18. května 2021.

Článek 13

Přezkum

Komise provede přezkum uplatňování této směrnice do 18. května 2022. V rámci přezkumu zohlední zprávy členských států o výsledcích sledování podle článku 8 a o použití postupů pro prosazování práva podle článku 9. Přezkum dále zahrnuje posouzení technologického pokroku, jenž by mohl usnadnit přístupnost u některých typů obsahu, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice. Výsledky přezkumu se zveřejní v přístupném formátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 26. října 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

I. LESAY


(1)  Úř. věst. C 271, 19.9.2013, s. 116.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 18. července 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

(8)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(10)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

2.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2103

ze dne 21. listopadu 2016

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Burrata di Andria (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Burrata di Andria“ předložená Itálií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Burrata di Andria“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Burrata di Andria“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.3 Sýry uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 263, 20.7.2016, s. 7.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2104

ze dne 21. listopadu 2016

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vale of Evesham Asparagus (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Vale of Evesham Asparagus“ předložená Spojeným královstvím byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Vale of Evesham Asparagus“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Vale of Evesham Asparagus“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.6 Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 257, 15.7.2016, s. 16.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2105

ze dne 1. prosince 2016,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formulář pro oznamování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (1), a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (2) stanoví prováděcí pravidla týkající se formy, obsahu a dalších podrobností oznámení státní podpory. Je v něm stanoveno, že doplňující informace, které jsou potřebné pro hodnocení opatření podpory v souladu s nařízeními, pokyny, rámci a jinými texty použitelnými na státní podporu, se mají poskytovat v doplňkových informačních listech podle části III přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 794/2004 rovněž stanoví, že kdykoli dojde ke změně nebo nahrazení příslušných pokynů nebo rámců, Komise odpovídající formuláře a informační listy přizpůsobí.

(3)

Poté, co Komise přijala pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (3), došlo ke změně pravidel, která Komise používá při posuzování slučitelnosti opatření státní podpory s vnitřním trhem. Z tohoto důvodu je nutno nahradit doplňkové informační listy pro oznamování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury uvedené v části III přílohy I nařízení (ES) č. 794/2004.

(4)

Nařízení (ES) č. 794/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 794/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 9.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Sdělení Komise – Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. C 217, 2.7.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 794/2004 se část III.14 nahrazuje tímto:

„ČÁST III.14

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST KE STÁTNÍ PODPOŘE V ODVĚTVÍ RYBOLOVU A AKVAKULTURY

Tento doplňkový informační list se použije k oznámení režimu podpory, na nějž se vztahují Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury  (1) (dále jen „pokyny“).

1.   Společné zásady posuzování

1.1   Vyhovuje dané opatření podpory následujícím společným zásadám posuzování? Pokud ano, nebo pokud opatření podpory nemusí splňovat zásadu motivačního účinku podle bodu 3.6 pokynů, zaškrtněte prosím příslušné políčko:

podpora přispívá k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu,

potřeba státního zásahu: opatření státní podpory se zaměří na situaci, kdy podpora může vést k podstatnému zlepšení, jehož trh nemůže sám o sobě dosáhnout, např. napravením selhání trhu,

vhodnost opatření podpory: opatření podpory je vhodným nástrojem politiky, který přispívá k dosažení cíle společného zájmu,

motivační účinek: podpora změní chování daného podniku (daných podniků) tak, aby zahájil(y) další činnost, kterou by bez poskytnutí podpory nevykonával(y) nebo by ji vykonával(y) omezeným nebo jiným způsobem nebo v jiném umístění; nebo podpora nemusí mít motivační účinek podle bodu 52 pokynů,

přiměřenost podpory (omezení podpory na nezbytné minimum): výše podpory je omezena na minimum, které je nutné k přilákání dodatečných investic nebo činností do dané oblasti,

zamezení nežádoucím negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy: nepříznivé účinky podpory jsou dostatečně omezeny, aby celková bilance opatření byla kladná,

transparentnost podpory: členské státy, Komise, hospodářské subjekty a veřejnost musí mít snadný přístup ke všem relevantním aktům a k příslušným informacím o podpoře, jež byla na základě uvedených aktů poskytnuta.

1.2   Vede opatření podpory nebo jakákoli podmínka, která je s ním spojena, včetně metody jeho financování, je-li nedílnou součástí tohoto opatření, k porušení práva Unie?

☐ Ano

☐ Ne

1.3   Jedná se o podporu na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo členských států, zejména podporu přímo spojenou s vyváženým množstvím, se zřízením a provozem distribuční sítě nebo s jinými náklady souvisejícími s vývozní činností nebo je podpora spojena s upřednostňováním domácího zboží oproti zboží dovezenému?

☐ Ano

☐ Ne

Vezměte prosím na vědomí, že v případě kladné odpovědi na otázky obsažené v bodech 1.2 a 1.3 je podpora neslučitelná s vnitřním trhem, jak je uvedeno v bodech 26 a 27 pokynů.

1.4   Je podpora udělována podniku, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem?

Vezměte prosím na vědomí, že toto neplatí pro podporu určenou k náhradě škody způsobené přírodní pohromou ve smyslu čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy.

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte příslušné rozhodnutí Komise:

 

2.   Zvláštní zásady pro odvětví rybolovu a akvakultury

2.1   Jedná-li se o režim podpory, jsou žádosti nepřípustné, pokud je podaly hospodářské subjekty, které se během období stanoveného v aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (2) dopustily jednoho či více porušení předpisů nebo trestných činů podle čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení nebo podvodu podle čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení?

Vezměte prosím na vědomí, že tato zásada se nepoužije v případě podpory, která splňuje zvláštní podmínky stanovené v oddílech 4, 5.3 a 5.4 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte konkrétní ustanovení o nepřípustnosti:

 

 

2.2   Jedná-li se o jednotlivou podporu, potvrďte, že se dotčený hospodářský subjekt během období stanoveného v aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 nedopustil jednoho či více porušení předpisů nebo trestných činů podle čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení nebo podvodu podle čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení.

Vezměte prosím na vědomí, že tato zásada se nepoužije v případě podpory, která splňuje zvláštní podmínky stanovené v oddílech 4, 5.3 a 5.4 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

2.3   Stanoví výslovně opatření podpory, že každý podnik musí dodržovat pravidla společné rybářské politiky (SRP) po celou dobu provádění projektu a po dobu pěti let od okamžiku konečné platby příjemci?

☐ Ano

☐ Ne

2.4   Potvrďte, že příjemce, který se dopustil jednoho nebo více porušení předpisů podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014 po celou dobu provádění projektu a po dobu pěti let od okamžiku konečné platby příjemci, musí podporu vrátit.

☐ Ano

☐ Ne

2.5   Potvrďte, že se neposkytuje žádná podpora pro činnosti, které odpovídají nezpůsobilým operacím podle článku 11 nařízení (EU) č. 508/2014.

☐ Ano

☐ Ne

2.6   Je-li odpověď na otázky uvedené v oddílech 2.3, 2.4 a 2.5 tohoto doplňkového informačního listu kladná, uveďte konkrétní ustanovení příslušného vnitrostátního právního aktu nebo aktů, které stanoví podmínky uvedené v těchto otázkách:

 

 

 

2.7   Má-li opatření podpory stejnou povahu jako operace, která je způsobilá pro financování podle nařízení (EU) č. 508/2014, splňuje příslušná ustanovení uvedeného nařízení pro daný druh operace, zejména ustanovení týkající se míry veřejné podpory?

☐ Ano

☐ Ne

Je-li odpověď záporná, prokažte opodstatněnost podpory a její nezbytnost:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Příspěvek ke společnému cíli

3.1   Spadá opatření podpory do oddílů 4, 5.1, 5.3 nebo 5.4 pokynů a splňuje specifické podmínky stanovené v příslušném oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že se Komise domnívá, že opatření podpory přispívá k dosažení cíle společného zájmu, a oddíly 3.2 a 3.3 neberte v úvahu.

3.2   Uveďte cíl či cíle společného zájmu, jež jsou stanoveny v čl. 107 odst. 3 Smlouvy, k jejichž dosažení podpora přispívá:

 

 

3.3   Uveďte cíl či cíle společné rybářské politiky, k jejichž dosažení podpora přispívá, a jasně prokažte, jak podpora přispívá k dosažení tohoto cíle nebo cílů, aniž by přitom negativně ovlivňovala ostatní cíle SRP (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Potřeba státního zásahu:

4.1   Spadá opatření podpory do oddílů 4, 5.1, 5.3 nebo 5.4 pokynů a splňuje specifické podmínky stanovené v příslušném oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že se Komise domnívá, že existuje potřeba státního zásahu, a oddíly 4.2, 4.3 a 4.4 neberte v úvahu.

4.2   Popište problém, který je třeba pomocí podpory řešit, a vysvětlete, jak je podpora zaměřena na situaci, kdy může vést k podstatnému zlepšení, jehož trh nemůže sám o sobě dosáhnout:

 

 

 

 

 

4.3   Vysvětlete, zda a jakým způsobem opatření podpory napravuje selhání trhu, a tím přispívá k efektivnímu fungování trhů a k posílení konkurenceschopnosti, nebo zda a jakým způsobem je podpora použita k dosažení vhodnějšího a spravedlivějšího výsledku fungování trhu v případě výsledků, které jsou z hlediska spravedlnosti nebo soudržnosti neuspokojivé:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   Vysvětlete, zda a jak podpora napomáhá racionalizaci a efektivitě odvětví rybolovu a akvakultury a usiluje o trvalá zlepšování, aby odvětví mohlo fungovat na základě tržních faktorů:

 

 

 

 

 

5.   Vhodnost podpory

5.1   Spadá podpora do oddílů 4, 5.1, 5.3 nebo 5.4 pokynů a splňuje specifické podmínky stanovené v příslušném oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že se Komise domnívá, že opatření podpory je vhodným politickým nástrojem, a oddíly 5.2 až 5.5 neberte v úvahu.

5.2   Prokažte, proč neexistují žádné jiné nástroje politiky, které by méně narušily hospodářskou soutěž, jež by měly stejný pozitivní přínos k dosažení cílů SRP, a proč byly ostatní možnosti politiky vyloučeny:

 

 

 

 

 

5.3   Bylo provedeno posouzení dopadu oznámeného opatření podpory?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi stručně uveďte jeho hlavní závěry:

 

 

 

 

 

5.4   Uveďte formu podpory a vysvětlete, proč tato forma způsobí pravděpodobně nejmenší narušení hospodářské soutěže a obchodu?

 

 

 

5.5   Pokud je tedy podpora poskytována ve formě, která přináší přímou finanční výhodu (např. přímé dotace, osvobození od daní, dávek na sociální zabezpečení nebo jiných povinných dávek či jejich snížení), prokažte, proč jsou jiné formy podpory s potenciálně méně rušivými účinky, jako jsou např. vratné zálohy nebo formy podpory založené na dluhových nebo kapitálových nástrojích (např. úvěry s nízkou úrokovou sazbou nebo slevy na úrocích, státní záruky nebo jiná forma poskytnutí kapitálu za výhodných podmínek), méně vhodné:

 

 

 

 

 

 

 

6.   Motivační účinek

6.1   Má podpora kompenzační charakter, jako například podpora, na kterou se vztahují oddíly 4, 5.3 nebo 5.4, a splňuje zvláštní podmínky stanovené v příslušném oddílu, nebo spadá podpora do oddílu 5.6 pokynů a splňuje podmínky stanovené v tomto oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podpora nemusí mít motivační účinek, a oddíly 6.2 až 6.6 neberte v úvahu.

6.2   Prokažte, jak podpora mění chování podniku tak, aby se zabýval další činností, kterou by bez podpory nevykonával nebo kterou by vykonával v omezeném rozsahu či jiným způsobem:

 

 

 

 

 

6.3   Subvencuje podpora náklady na činnost, které by příjemci vznikly v každém případě, nebo vyrovnává běžná podnikatelská rizika hospodářské činnosti?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podpora nemůže být považována za podporu s motivačním účinkem (bod 49 pokynů).

6.4   Je podpora poskytována na operaci, kterou již příjemce začal provádět před tím, než podal žádost o podporu u vnitrostátních orgánů?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podle bodu 51 nelze takovou podporu považovat za podporu s motivačním účinkem.

6.5   Je podpora provozní podporou (4) nebo podporou pro usnadnění dosažení závazných norem?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podle bodu 50 pokynů je taková podpora v zásadě neslučitelná s vnitřním trhem, nejsou-li výslovně stanoveny výjimky v právních předpisech Unie nebo v pokynech nebo v dalších řádně odůvodněných případech.

V případě kladné odpovědi uveďte ustanovení, která výslovně takovouto podporu povolují, nebo poskytněte podrobné odůvodnění takové podpory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6   Má-li podpora formu daňového zvýhodnění, zakládá opatření podpory právo na podporu podle objektivních kritérií a bez dalšího uplatnění rozhodovacích pravomocí členského státu?

Vezměte prosím na vědomí, že poslední požadavek se neuplatní v případě následných daňových režimů, pokud se na dané opatření vztahovaly již předchozí režimy ve formě daňového zvýhodnění.

☐ Ano

☐ Ne

7.   Přiměřenost podpory

7.1   Má podpora kompenzační povahu, jako například podpora, na kterou se vztahují oddíly 4, 5.3 nebo 5.4, a splňuje zvláštní podmínky stanovené v příslušném oddílu, nebo spadá podpora do oddílu 5.6 pokynů a splňuje podmínky stanovené v tomto oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podpora se považuje za přiměřenou, a oddíly 7.2 až 7.4 neberte v úvahu.

7.2   Prokažte, zda a jakým způsobem výše podpory odpovídá čistým dodatečným nákladům na realizaci investice v dané oblasti ve srovnání s hypotetickým případem neexistence podpory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3   Pokud je opatření podpory stejné povahy jako operace, která je způsobilá pro financování podle nařízení (EU) č. 508/2014, převyšuje částka podpory příslušnou maximální míru veřejné podpory stanovenou v článku 95 a v příloze I uvedeného nařízení?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi prokažte opodstatněnost podpory a její nezbytnost:

 

 

 

 

 

7.4   Bude se podpora poskytovat současně v rámci několika režimů nebo se kumulovat s podporou ad hoc?

☐ Ano

☐ Ne

Pokud je odpověď kladná, překračuje celková výše veřejného financování na určitou činnost příslušné maximální míry podpory uvedené v pokynech?

☐ Ano

☐ Ne

8.   Účinky na hospodářskou soutěž a obchod

8.1   Spadá podpora do oddílů 4, 5.1, 5.3 nebo 5.4 pokynů a splňuje podmínky stanovené v příslušném oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že se Komise domnívá, že nežádoucí účinky na hospodářskou soutěž a obchod jsou omezeny na minimum, a oddíly 8.2 a 8.3 neberte v úvahu.

8.2   Prokažte, jakým způsobem jsou negativní účinky opatření podpory týkající se narušení hospodářské soutěže a dopadu na obchod mezi členskými státy omezeny na minimum a vyváženy pozitivními účinky, které přispívají k dosažení cíle společného zájmu. V případě režimu podpory vezměte prosím v úvahu úrovně narušení na kumulativním základě, a nikoli pouze na individuální úrovni, a rovněž rozsah daných projektů, jednotlivé i kumulativní výše podpory, předpokládané příjemce i charakteristiky cílového odvětví. V případě jednotlivé podpory se zaměřte na negativní účinky související s prevencí opuštění trhu a významnou tržní silou a poskytněte důkazy, které umožní určit příslušný výrobkový trh, zeměpisný trh, soutěžitele, jakož i dotčené zákazníky a spotřebitele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3   Bylo provedeno posouzení dopadu oznámeného opatření podpory?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi stručně uveďte jeho hlavní závěry:

 

 

 

 

 

9.   Transparentnost

9.1   Zveřejní členský stát na souhrnné internetové stránce věnované státní podpoře na celostátní nebo regionální úrovni alespoň následující údaje?

a)

úplné znění režimu podpory a jeho prováděcí ustanovení nebo právní základ pro jednotlivou podporu či příslušný odkaz;

b)

orgán nebo orgány, které podporu poskytují;

c)

totožnost jednotlivých příjemců, formu a výši podpory poskytnuté každému příjemci, datum udělení podpory, druh podniku (malé a střední podniky/velké společnosti), region, v němž se příjemce nachází (na úrovni NUTS II), a hlavní hospodářské odvětví, v němž příjemce působí (na úrovni skupiny NACE). (Od požadavku tohoto zveřejnění lze upustit v případě poskytnutí jednotlivé podpory, která nepřesahuje 30 000 EUR. U režimů v podobě daňové výhody mohou být informace poskytovány v těchto rozmezích (v milionech EUR): 0,03–0,5; nad 0,5–1; nad 1–2; nad 2).

☐ Ano

☐ Ne

9.2   Potvrďte, že tyto informace budou:

a)

zveřejněny po přijetí rozhodnutí o poskytnutí podpory;

b)

uchovávány nejméně deset let;

c)

bez omezení k dispozici široké veřejnosti (5).

☐ Ano

☐ Ne

Vezměte prosím na vědomí, že členské státy nejsou povinny zveřejňovat informace před 1. červencem 2017  (6) .

10.   Kategorie podpory

10.1   Vyberte oddíl pokynů, podle něhož by podpora měla být posuzována, a pro zvolenou možnost poskytněte podrobné informace v oddílech 11 až 18 tohoto doplňkového informačního listu:

Oddíl 4.1 pokynů: Podpora na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami a mimořádnými událostmi

Oddíl 5.1 pokynů: Podpora pro kategorie opatření, na která se vztahuje nařízení o blokových výjimkách

Oddíl 5.2 pokynů: Podpora spadající do působnosti některých horizontálních pokynů

Oddíl 5.3 pokynů: Podpora určená k náhradě škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy

Oddíl 5.4 pokynů: Podpora na náklady na prevenci, tlumení a eradikaci nákaz zvířat v akvakultuře

Oddíl 5.5 pokynů: Podpora hrazená z parafiskálních poplatků

Oddíl 5.6 pokynů: Provozní podpora v nejvzdálenějších regionech

Oddíl 5.7 pokynů: Podpora pro jiná opatření

11.   Podpora na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami a mimořádnými událostmi

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, které je určeno na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami nebo mimořádnými událostmi, jak je stanoveno v oddílu 4.1 pokynů.

11.1   Je opatření podpory rámcový režim ex ante pro kompenzaci škod způsobených zemětřeseními, lavinami, sesuvy půdy, záplavami, tornády, hurikány, sopečnými erupcemi a samovolnými lesními požáry?

☐ Ano

☐ Ne

(V případě kladné odpovědi neberte v úvahu oddíly 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 a 11.8).

11.2   Jaký druh přírodní pohromy nebo mimořádné události způsobil (nebo v případě rámcového režimu podpory ex ante by mohl způsobit) škodu, za kterou je náhrada poskytována?

 

11.3   Kdy k události uvedené v oddílu 11.1 došlo?

 

11.4   Uveďte poslední den, kdy lze podporu vyplatit.

 

11.5   Uznal formálně příslušný orgán členského státu, že událost má povahu přírodní pohromy nebo mimořádné události?

☐ Ano

☐ Ne

11.6   Vyplácí se podpora přímo dotčenému podniku?

☐ Ano

☐ Ne

11.7   Prokažte přímou příčinou souvislost mezi přírodní pohromou nebo mimořádnou událostí a škodou, která dotčenému podniku vznikla:

 

 

 

11.8   Předložte prosím co nejpřesnější posouzení škody, která dotčenému podniku vznikla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9   Upřesněte, na jaký druh škody se náhrada poskytuje (například materiální škody na majetku, ztráta příjmů):

 

 

 

 

 

11.10   Jsou pro podporu způsobilé jen náklady na náhradu škody, které vznikly v přímém důsledku přírodní pohromy nebo mimořádné události?

☐ Ano

☐ Ne

11.11   Jsou náklady na náhradu škody posouzeny orgánem veřejné moci, nezávislým odborníkem, který byl uznán orgánem poskytujícím podporu, nebo pojišťovnou?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte, který orgán posouzení provedl.

 

11.12   Popište, jak je škoda vypočtena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13   Jde-li o materiální škodu na majetku, vychází se při výpočtu takovéto škody z nákladů na opravu nebo z ekonomické hodnoty poškozeného majetku před přírodní pohromou nebo mimořádnou událostí?

☐ Ano

☐ Ne

11.14   Jde-li o materiální škodu na majetku, přesahuje tato škoda náklady na opravu nebo snížení reálné tržní hodnoty v důsledku přírodní pohromy nebo mimořádné události?

☐ Ano

☐ Ne

11.15   Jde-li o ztrátu příjmů, vypočítá se škoda tak, že se odečte:

a)

výsledek součinu množství produktů rybolovu a akvakultury, které byly vyprodukovány v roce přírodní pohromy nebo mimořádné události nebo v každém následujícím roce, který byl ovlivněn úplným nebo částečným zničením výrobních prostředků, a průměrné prodejní ceny obdržené během uvedeného roku od

b)

výsledku součinu průměrného ročního množství produktů rybolovu a akvakultury vyprodukovaného v období tří let předcházejících přírodní pohromě nebo mimořádné události nebo tříletého průměru založeného na období pěti let předcházejících přírodní pohromě nebo mimořádné události, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota produkce se při výpočtu vyloučí, a průměrné získané prodejní ceny?

☐ Ano

☐ Ne

11.16   Vypočítává se škoda na úrovni jednotlivých příjemců?

☐ Ano

☐ Ne

11.17   Je podpora spolu s případnými dalšími obdrženými platbami za účelem náhrady škody, včetně plateb na základě pojistných smluv, omezena na 100 % způsobilých nákladů?

☐ Ano

☐ Ne

11.18   V případě rámcových režimů ex ante potvrďte, že členský stát splní povinnost podávat zprávy stanovenou v bodě 130 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

11.19   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

12.   Podpora pro kategorie opatření, na která se vztahuje nařízení o blokových výjimkách

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, která jsou stejné povahy jako podpora spadající do kategorie podpory, kterou lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podle jednoho z nařízení o skupinových výjimkách uvedených v bodě 19 písm. a) pokynů, jak je stanoveno v oddílu 5.1 pokynů. V případě opatření podpory, které je téhož druhu jako podpora spadající do kategorie podpory na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami uvedená v článku 44 nařízení (EU) č. 1388/2014  (7) , vyplňte prosím oddíl 11.

12.1   Je podpora téhož druhu jako podpora spadající do kategorie podpory, kterou lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podle jednoho z nařízení o skupinových výjimkách uvedených v bodě 19 písm. a) pokynů?

☐ Ano

☐ Ne

Uveďte platné nařízení a příslušné články uvedeného nařízení:

 

 

 

12.2   Splňuje podpora všechna kritéria stanovená v příslušných článcích platného nařízení?

☐ Ano

☐ Ne

V případě záporné odpovědi prokažte opodstatněnost podpory a její nezbytnost:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

13.   Podpora spadající do působnosti některých horizontálních pokynů

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, která spadá do oblasti působnosti některých horizontálních pokynů či jiných nástrojů přijatých Komisí, jak je stanoveno v oddílu 5.2 pokynů.

13.1   Spadá podpora do oblasti působnosti některých horizontálních pokynů či jiných nástrojů přijatých Komisí (8)?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte příslušné horizontální pokyny nebo nástroje a příslušná ustanovení těchto aktů a prokažte, že podpora splňuje všechna kritéria stanovená v příslušných ustanoveních těchto aktů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

14.   Podpora určená k náhradě škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, které je určeno k náhradě škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy, jak je stanoveno v oddílu 5.3 pokynů. V případě podpory, která je téhož druhu jako podpora spadající do kategorie podpory na vzájemné fondy pro nepříznivé klimatické jevy uvedené v článku 20 nařízení (EU) č. 1388/2014, vyplňte prosím oddíl 12.

14.1   Je opatření podpory rámcovým režimem ex ante pro náhradu škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy?

☐ Ano

☐ Ne

(V případě kladné odpovědi neberte v úvahu oddíly 14.3 až 14.6 a 14.9).

14.2   Jaký druh nepříznivého klimatického jevu způsobil (nebo v případě rámcového režimu podpory ex ante by mohl způsobit) škodu, za kterou je náhrada poskytována?

 

14.3   Kdy k události uvedené v oddílu 14.1 došlo?

 

14.4   Uveďte poslední den, kdy lze podporu vyplatit.

 

14.5   Činí škoda způsobená nepříznivým klimatickým jevem více než 30 % průměrného ročního obratu vypočítaného na základě předcházejících tří kalendářních let nebo tříletého průměru stanoveného na základě předcházejícího pětiletého období předcházejícího nepříznivé klimatické události s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte podrobné informace prokazující, že podmínka stanovená v oddílu 14.5 je splněna:

 

 

 

 

14.6   Prokažte, že existuje přímá příčinná souvislost mezi nepříznivým klimatickým jevem a škodou, která dotčenému podniku vznikla:

 

 

 

14.7   V případě ztrát způsobených nepříznivými klimatickými jevy uvedenými v čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014 zdůvodněte, proč má členský stát v úmyslu poskytnout podporu namísto finanční náhrady vyplácené prostřednictvím vzájemných fondů pro nepříznivé klimatické jevy podle článku 35 uvedeného nařízení:

 

 

 

 

 

14.8   Vyplácí se podpora přímo dotčenému podniku?

☐ Ano

☐ Ne

14.9   Předložte prosím co nejpřesnější posouzení škody, která potenciálním příjemcům vznikla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10   Upřesněte, na jaký druh škody se náhrada poskytuje (například materiální škody na majetku, ztráta příjmů):

 

 

 

 

 

14.11   Jsou pro podporu způsobilé jen náklady na náhradu škody, které vznikly v přímém důsledku nepříznivého klimatického jevu?

☐ Ano

☐ Ne

14.12   Je škoda posouzena orgánem veřejné moci, nezávislým odborníkem, který byl uznán orgánem poskytujícím podporu, nebo pojišťovnou?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte, který orgán posouzení provedl:

 

14.13   Popište, jak je škoda vypočtena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14   Jde-li o materiální škodu na majetku, vychází se při výpočtu takovéto škody z nákladů na opravu nebo z ekonomické hodnoty poškozeného majetku před nepříznivým klimatickým jevem?

☐ Ano

☐ Ne

14.15   Jde-li o materiální škodu na majetku, přesahuje tato škoda náklady na opravu nebo snížení reálné tržní hodnoty v důsledku nepříznivého klimatického jevu?

☐ Ano

☐ Ne

14.16   Jde-li o materiální škodu na majetku, vedla tato škoda ke ztrátě produkce, která činí více než 30 % průměrného ročního obratu vypočítaného na základě předcházejících tří kalendářních let nebo tříletého průměru stanoveného na základě pětiletého období předcházejícího nepříznivé klimatické události s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte podrobné informace prokazující, že podmínka stanovená v oddílu 14.15 je splněna:

 

 

 

 

14.17   Jde-li o ztrátu příjmů, vypočítá se škoda tak, že se odečte:

a)

výsledek součinu množství produktů rybolovu a akvakultury, které byly vyprodukovány v roce nepříznivé klimatické události nebo v každém následujícím roce, který byl ovlivněn úplným nebo částečným zničením výrobních prostředků, a průměrné prodejní ceny obdržené během uvedeného roku od

b)

výsledku součinu průměrného ročního množství produktů rybolovu a akvakultury vyprodukovaného v období tří let předcházejících nepříznivé klimatické události nebo tříletého průměru založeného na období pěti let předcházejících nepříznivé klimatické události, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota produkce se při výpočtu vyloučí, a průměrné získané prodejní ceny?

☐ Ano

☐ Ne

14.18   Vypočítává se škoda na úrovni jednotlivých příjemců?

☐ Ano

☐ Ne

14.19   Je podpora spolu s případnými dalšími obdrženými platbami za účelem náhrady škody, včetně plateb na základě pojistných smluv, omezena na 100 % způsobilých nákladů?

☐ Ano

☐ Ne

14.20   V případě rámcových režimů ex ante potvrďte, že členský stát splní povinnost podávat zprávy stanovenou v bodě 130 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

14.21   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

15.   Podpora na náklady na prevenci, tlumení a eradikaci nákaz zvířat v akvakultuře

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, jehož cílem je náhrada nákladů souvisejících s prevencí, tlumením a eradikací nákaz zvířat v akvakultuře, jak je stanoveno v oddílu 5.4 pokynů. V případě podpory, která je téhož druhu jako podpora spadající do kategorie podpory na opatření v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat uvedené v článku 39 nařízení (EU) č. 1388/2014, vyplňte prosím oddíl 12.

15.1   Je opatření podpory rámcovým režimem ex ante pro náhradu nákladů souvisejících s prevencí, tlumením a eradikací nákaz zvířat v akvakultuře?

☐ Ano

☐ Ne

(V případě kladné odpovědi neberte v úvahu oddíly 15.5, 15.6 a 15.9).

15.2   Uveďte, v případě jaké (jakých) nákazy (nákaz) uvedené (uvedených) na seznamu nákaz zvířat Světové organizace pro zdraví zvířat, v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (9) nebo v části II přílohy IV směrnice Rady 2006/88/ES (10) se podpora poskytuje:

Vezměte prosím na vědomí, že v případě nákazy nebo nákaz uvedené (uvedených) na seznamu nákaz zvířat Světové organizace pro zdraví zvířat se použije verze seznamu platná v okamžiku oznámení opatření podpory. Pokud byla podpora již poskytnuta nebo vyplacena, použije se v případě jednotlivé podpory verze seznamu zveřejněná v době poskytnutí nebo vyplacení podpory, a v případě režimu podpory seznam zveřejněný v době zahájení režimu.

 

 

 

15.3   Poskytuje se podpora jako součást programu na unijní, celostátní nebo regionální úrovni, jehož cílem je prevence, tlumení nebo eradikace nákaz zvířat?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte příslušný program a konkrétní ustanovení:

 

 

15.4   Poskytuje se podpora jako součást mimořádných opatření uložených příslušným vnitrostátním orgánem?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte příslušné opatření a konkrétní ustanovení:

 

 

15.5   Kdy náklady související s prevencí, tlumením a eradikací nákaz zvířat v akvakultuře vznikly?

 

15.6   Uveďte poslední den, kdy lze podporu vyplatit.

 

15.7   Vyplácí se podpora přímo dotčenému podniku?

☐ Ano

☐ Ne

15.8   Potvrďte, že podpora se neposkytne, pokud se zjistí, že příjemce zapříčinil nákazu úmyslně nebo v důsledku nedbalosti:

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte ustanovení uvádějící podmínku uvedenou v oddílu 15.8:

 

15.9   Předložte prosím co nejpřesnější posouzení škody, která potenciálním příjemcům vznikla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10   Uveďte, které z těchto nákladů jsou způsobilé pro náhradu. Náklady související s (se):

☐ a)

zdravotními prohlídkami, analýzami, testy a dalšími metodami depistáže;

☐ b)

nákupem, skladováním, podáním nebo distribucí očkovacích látek, léčivých přípravků a látek pro léčbu zvířat;

☐ c)

porážkou, likvidací a neškodným odstraněním zvířat;

☐ d)

neškodným odstraněním živočišných produktů a produktů souvisejících se zvířaty;

☐ e)

čištěním a dezinfekcí zemědělského podniku a vybavení;

☐ f)

škodou způsobenou v důsledku porážky, likvidace nebo neškodného odstranění zvířat, živočišných produktů a produktů souvisejících se zvířaty do výše tržní hodnoty, kterou by tato zvířata a produkty měly, kdyby nebyly postiženy nákazou;

☐ g)

ztrátou příjmu v důsledku obtíží při doplňování stavů;

☐ h)

jinými náklady, které vznikly v důsledku nákaz zvířat v akvakultuře.

V případě uvedeném pod písmenem h) uveďte prosím náklady a zdůvodněte, proč by takové náklady měly být způsobilé.

Vezměte prosím na vědomí, že podle bodu 110 písm. h) pokynů jsou jiné náklady než ty, které jsou uvedeny v písmenech a) až g), způsobilé pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.

 

 

 

 

 

15.11   Je podpora spolu s případnými dalšími obdrženými platbami za účelem náhrady škody, včetně plateb na základě pojistných smluv, omezena na 100 % způsobilých nákladů?

☐ Ano

☐ Ne

15.12   V případě rámcových režimů ex ante potvrďte, že členský stát splní povinnost podávat zprávy stanovenou v bodě 130 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

15.13   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

16.   Podpora hrazená z parafiskálních poplatků

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, které je financováno ze zvláštních poplatků uložených na některé produkty rybolovu nebo akvakultury bez ohledu na jejich původ, zejména pak z parafiskálních poplatků, jak je stanoveno v oddílu 5.5 pokynů.

16.1   Je režim podpory financován ze zvláštních poplatků uložených na některé produkty rybolovu nebo akvakultury bez ohledu na jejich původ, zejména pak z parafiskálních poplatků?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte podrobnosti o tom, jak je režim podpory financován:

 

 

 

 

 

16.2   Mají z podpory stejný přínos jak domácí, tak dovážené produkty?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte, jaký přínos z podpory domácí i dovážené produkty mají:

 

 

 

 

16.3   Uveďte, jak jsou finanční prostředky získané z parafiskálních poplatků použity:

 

 

 

 

 

16.4.   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

17.   Provozní podpora v nejvzdálenějších regionech

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, která představuje provozní podporu poskytnutou v nejvzdálenějších regionech s cílem zmírnit zvláštní obtíže v uvedených regionech, které jsou důsledkem jejich izolovanosti, ostrovní povahy a mimořádné odlehlosti, jak je stanoveno v oddílu 5.6 pokynů.

17.1   Představuje podpora provozní podporu poskytnutou v nejvzdálenějších regionech s cílem zmírnit zvláštní obtíže v uvedených regionech, které jsou důsledkem jejich izolovanosti, ostrovní povahy a mimořádné odlehlosti?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi popište, jaký druh provozní podpory je poskytován, a uveďte cílový region nebo regiony:

 

 

 

17.2   Uveďte zvláštní obtíže v regionu nebo regionech, které se podpora snaží zmírnit, a popište, jak hodlá tohoto cíle dosáhnout.

Vezměte prosím na vědomí, že podle bodu 113 pokynů mohou být zohledněna pouze omezení, která jsou důsledkem izolovanosti, ostrovní povahy a mimořádné odlehlosti nejvzdálenějších regionů.

 

 

 

 

 

 

17.3   Určete prosím dodatečné náklady, které ze zvláštních omezení plynou, uveďte metodu jejich výpočtu a prokažte, že dotčená podpora nepřesahuje míru, která je nezbytná ke zmírnění zvláštních omezení v nejvzdálenějších regionech.

 

 

 

 

 

 

17.4.   Aby se předešlo nadměrné kompenzaci, bere členský stát v potaz další typy veřejného zásahu, případně včetně vyrovnání dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech pro produkty rybolovu a akvakultury podle článků 70, 71 a 72 nařízení (EU) č. 508/2014 a podpory na provádění plánů vyrovnání podle článku 73 uvedeného nařízení?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi upřesněte, jak se nadměrné kompenzaci předchází:

 

 

 

 

 

 

17.5   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Podpora pro jiná opatření

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, která neodpovídá jednomu z typů podpory uvedených v oddílech 4 nebo 5.1 až 5.6 pokynů, avšak členský stát hodlá takovou podporu poskytnout nebo ji poskytuje, jak je stanoveno v oddílu 5.7 pokynů.

18.1   Hodlá členský stát poskytnout podporu, která neodpovídá jednomu z typů podpory uvedených v oddílech 4 nebo 5.1 až 5.6 pokynů, nebo takovou podporu poskytuje?

☐ Ano

☐ Ne

18.2   Popište podrobně opatření podpory a její cíle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3   Kromě údajů stanovených v oddílech 1 až 9 uveďte jakékoli další informace, které jasně prokazují, že podpora je v souladu se zásadami stanovenými v oddílu 3 pokynů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/44


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2106

ze dne 1. prosince 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014, stanoví zvláštní podmínky dovozu koření z Etiopie, podzemnice olejné (arašídů) z Argentiny a lískových ořechů z Ázerbájdžánu a mění zvláštní podmínky dovozu sušených fíků a lískových ořechů z Turecka a podzemnice olejné (arašídů) z Indie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 (2) stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny.

(2)

Od roku 2015 bylo prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) oznámeno několik případů výskytu vysoké hladiny aflatoxinů a ochratoxinu A v koření z Etiopie (jeho směsích). V zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat v Unii je nutné v případě koření z Etiopie stanovit další záruky.

(3)

Dále byl prostřednictvím systému RASFF nahlášen větší počet případů nedodržení právních předpisů Unie týkajících se aflatoxinů s ohledem na podzemnici olejnou (arašídy) z Argentiny a lískové ořechy z Ázerbájdžánu. Obě tyto komodity byly v minulosti zařazeny na seznam komodit podléhajících zesíleným úředním kontrolám dovozu stanovený v rámci nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (3) a následně byly v důsledku příznivých výsledků úředních kontrol z tohoto seznamu opět odstraněny. Vzhledem k nedávnému nárůstu počtu případů nedodržení příslušných předpisů je nezbytné stanovit další záruky a zajistit, aby příslušný orgán země původu prováděl potřebné kontroly před vývozem do Unie. Je proto nezbytné stanovit požadavek, aby v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat v Unii bylo ke každé zásilce podzemnice olejné (arašídů) z Argentiny a lískových ořechů z Ázerbájdžánu určené na dovoz do Unie přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti.

(4)

Je třeba poznamenat, že zvláštní podmínky stanovené v tomto nařízení se vztahují i na krmné směsi a složené potraviny obsahující některé z krmiv nebo potravin, na něž se vztahují zvláštní podmínky stanovené v tomto nařízení, v množství větším než 20 %. Rovněž je třeba poznamenat, že hodnota 20 % se týká součtu produktů, na které se vztahují zvláštní podmínky stanovené v tomto nařízení.

(5)

Jelikož byly v některých případech zásilky dopraveny na určené místo dovozu ke kontrole dokladů se společným vstupním dokladem, v němž nebyly vyplněny příslušné položky, je vhodné výslovně stanovit, že přesun zásilky do určeného místa dovozu smí být povolen pouze poté, co byl ke kontrole dokladů předložen kompletně vyplněný společný vstupní doklad.

(6)

Na základě výsledků testů úředních kontrol je vhodné stanovit tyto změny týkající se produktů podléhajících zvláštním podmínkám a/nebo četnosti kontrol: snížení četnosti odběru vzorků sušených fíků z Turecka vzhledem k příznivým výsledkům testů, snížení četnosti odběru vzorků podzemnice olejné (arašídů) z Indie vzhledem k příznivým výsledkům testů, zvýšení četnosti odběru vzorků lískových ořechů z Turecka vzhledem k nárůstu případů nedodržení předpisů oznámených prostřednictvím RASFF.

(7)

Dále je třeba aktualizovat kód KN pro sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum) s cílem sladit jeho rozsah s položkou pro plody Capsicum annuum, drcené nebo mleté, tj. bez plodů rodu Pimenta.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:

1)

Článek 1 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňují nová písmena l), m) a n), která znějí:

„l)

koření pocházející nebo zasílané z Etiopie;

m)

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Argentiny;

n)

lískové ořechy ve skořápce a bez skořápky, směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy, pasta z lískových ořechů, lískové ořechy upravené nebo konzervované, včetně směsí, mouka, krupice a prášek z lískových ořechů, lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené a olej z lískových ořechů pocházející nebo zasílané z Ázerbájdžánu;“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Toto nařízení se rovněž použije na krmiva a potraviny zpracované z krmiv a potravin uvedených v odstavci 1, jakož i na krmné směsi a složené potraviny obsahující některé z krmiv nebo potravin uvedených v odstavci 1 v množství větším než 20 % buď jediného produktu nebo součtu produktů uvedených v odstavci 1.“

2)

V čl. 5 odst. 2 se doplňují nová písmena j), k) a l), která znějí:

„j)

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova v případě potravin z Etiopie;

k)

Národní ústav pro zdraví a kvalitu agri-potravin (SENASA) v případě krmiv a potravin z Argentiny;

l)

Odborné centrum pro spotřebitelské komodity (CCEC) státní služby pro antimonopolní politiku a ochranu práv spotřebitele (SSAPPCR) podléhající Ministerstvu pro hospodářský rozvoj v případě potravin z Ázerbájdžánu.“;

3)

V čl. 9 odst. 4 se první věta nahrazuje tímto:

„Celní orgány povolí přesun zásilky do určeného místa dovozu, pokud jsou výsledky kontrol uvedených v odstavci 2 uspokojivé, po vyplnění příslušných položek části II společného vstupního dokladu (II.3, II.5, II.8 a II.9) a poté, co provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jeho zástupce fyzicky nebo v elektronické podobě celním orgánům předložil kompletně vyplněný společný vstupní doklad.“

4)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zásilky krmiv a potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. l), m) a n), které opustily zemi původu před vstupem tohoto nařízení v platnost, smí být dovezeny do Unie, aniž by k nim bylo přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti a výsledky odběru vzorků a analýzy.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2016

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).


PŘÍLOHA

Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:

1)

doplňují se nové položky, které znějí:

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu nebo země odeslání

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu

„—

pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

0904

 

Etiopie (ET)

50

zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

0910

(Potraviny – sušené koření)

 

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce

1202 41 00

 

Argentina (AR)

5

podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky

1202 42 00

arašídové máslo

2008 11 10

podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Ázerbájdžán (AZ)

20“

lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50

pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 nebo ex 2007 99

lískové ořechy jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19

mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené

ex 0802 22 00

lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené jinak upravené nebo konzervované

ex 2008 19

olej z lískových ořechů

ex 1515 90 99

(Potraviny)

 

2)

Pátá položka týkající se sušených fíků, směsí ořechů nebo sušeného ovoce obsahujících fíky, pasty z fíků a fíků, upravených nebo konzervovaných, včetně směsí, z Turecka se nahrazuje tímto:

„—

sušené fíky

0804 20 90

 

Turecko (TR)

10“

směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující fíky

ex 0813 50

pasta z fíků

ex 2007 10 nebo ex 2007 99

fíky, upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 99 nebo ex 2008 97

(Potraviny)

 

3)

Šestá položka týkající se lískových ořechů, směsí ořechů nebo sušeného ovoce obsahujících lískové ořechy, lískových ořechů, upravených nebo konzervovaných, včetně směsí, mouky, krupice a prášku z lískových ořechů, lískových ořechů rozřezaných na kousky nebo plátky nebo rozdrcených a oleje z lískových ořechů z Turecka se nahrazuje tímto:

„—

lískové ořechy (Corylus sp.) ve skořápce

0802 21 00

 

Turecko (TR)

5“

lískové ořechy (Corylus sp.) bez skořápky

0802 22 00

směsi ořechů nebo sušeného ovoce obsahující lískové ořechy

ex 0813 50

pasta z lískových ořechů

ex 2007 10 nebo ex 2007 99

lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované, včetně směsí

ex 2008 19

mouka, krupice a prášek z lískových ořechů

ex 1106 30 90

lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené

ex 0802 22 00

lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené, jinak upravené nebo konzervované

ex 2008 19

olej z lískových ořechů

ex 1515 90 99

(Potraviny)

 

4)

Devátá položka týkající se podzemnice olejné (arašídů) ve skořápce a bez skořápky, arašídového másla, podzemnice olejné (arašídů) jinak upravené nebo konzervované z Indie se nahrazuje tímto:

„—

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce

1202 41 00

 

Indie (IN)

10“

podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky

1202 42 00

arašídové máslo

2008 11 10

podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

5)

Dvanáctá položka týkající se Capsicum annuum, vcelku, drcených nebo mletých, sušených plodů rodu Capsicum, vcelku, jiných než sladkých paprik (Capsicum annuum) a muškátových oříšků (Myristica fragrans) z Indie se nahrazuje tímto:

„—

Capsicum annuum, vcelku

0904 21 10

 

Indie (IN)

20“

Capsicum annuum, drcené nebo mleté

ex 0904 22 00

10

sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

(Potraviny – sušené koření)

 

 


2.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/50


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2107

ze dne 1. prosinec 2016,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o seznam krmiv a potravin jiného než živočišného původu podléhajících zesíleným úředním kontrolám při dovozu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (2) stanoví pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol dovozu krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení (dále jen „seznam“) v místech vstupu na území zmíněná v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004.

(2)

Článek 2 nařízení (ES) č. 669/2009 stanoví, že seznam má být s přihlédnutím přinejmenším ke zdrojům informací uvedeným ve zmíněném článku pravidelně, alespoň každé pololetí, přezkoumán.

(3)

Výskyt a závažnost nedávných nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva, zjištění auditů provedených ředitelstvím pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin Generálního ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin ve třetích zemích, jakož i zprávy o zásilkách krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které členské státy podávají Komisi podle článku 15 nařízení (ES) č. 669/2009, naznačují, že seznam by měl být změněn.

(4)

Zejména v případě zásilek podzemnice olejné a produktů z ní vyrobených pocházejících z Bolívie, sezamových semen a lilku pocházejících z Ugandy, ananasů z Beninu, stolních hroznů z Egypta a granátových jablek z Turecka udávají informační zdroje výskyt nových rizik, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol. Na seznam by proto měly být zařazeny položky týkající se uvedených zásilek.

(5)

Tento seznam by rovněž měl být pozměněn tak, aby se zvýšila četnost úředních kontrol u komodit, u nichž dostupné informace prokazují vyšší stupeň neshody s příslušnými právními předpisy Unie, který si žádá zavedení zesílených úředních kontrol. Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna položka na seznamu týkající se citronů z Turecka.

(6)

Dále by se v rámci přezkumu seznamu měla snížit četnost úředních kontrol u komodit, u nichž informační zdroje prokazují celkové zlepšení shody s příslušnými požadavky, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž není stávající úroveň úředních kontrol nadále opodstatněná. Proto by měly být odpovídajícím způsobem změněny položky na seznamu týkající se pistácií ze Spojených států a pitahayi (dračího ovoce) z Vietnamu.

(7)

V zájmu zajištění konzistence a srozumitelnosti je vhodné nahradit přílohu I nařízení (ES) č. 669/2009 zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

(8)

Nařízení (ES) č. 669/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 669/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)

Ananas

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Rezidua pesticidů (2)  (3)

20

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Bolívie (BO)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Krmiva a potraviny)

 

 

Fazole

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (2)  (4)

50

Lilek (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

 

Miřík celer (Apium graveolens)

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Rezidua pesticidů (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(jiné jedlé druhy rodu Brassica, „čínská brokolice“) (6)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0704 90 90

40

Čína (CN)

Rezidua pesticidů (2)

50

Čaj, též aromatizovaný

(Potraviny)

0902

 

Čína (CN)

Rezidua pesticidů (2)  (7)

10

Fazole

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikánská republika (DO)

Rezidua pesticidů (2)  (8)

20

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 

 

Jahody

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0810 10 00

 

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů (2)  (9)

10

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů (2)  (10)

10

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

 

 

Hrozny stolní

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

0806 10 10

 

Egypt (EG)

Rezidua pesticidů (2)  (3)

20

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Krmiva a potraviny)

 

 

Lískové ořechy ve skořápce

0802 21 00

 

Gruzie (GE)

Aflatoxiny

20

Lískové ořechy bez skořápky

0802 22 00

 

(Potraviny)

 

 

Palmový olej

(Potraviny)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Barviva Sudan (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Indie (IN)

Salmonela (12)

20

Enzymy; připravené enzymy

(Krmiva a potraviny)

3507

 

Indie (IN)

Chloramfenikol

50

Hrách setý (nevyluštěný)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0708 10 00

40

Keňa (KE)

Rezidua pesticidů (2)  (13)

10

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Krmiva a potraviny)

 

 

Maliny

0811 20 31 ;

 

Srbsko (RS)

Norovirus

10

(Potraviny – zmrazené)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Melounová (Egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené

(Potraviny)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Súdán (SD)

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

 

Arašídové máslo

2008 11 10

 

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Krmiva a potraviny)

 

 

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0709 60 99

20

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů (2)  (14)

10

Fazole

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thajsko (TH)

Rezidua pesticidů (2)  (15)

20

Lilek (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

 

Sušené meruňky

0813 10 00

 

Turecko (TR)

Siřičitany (16)

10

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

2008 50 61

 

(Potraviny)

 

 

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

0805 50 10

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (2)

20

Sladká paprika (Capsicum annuum)

(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (2)  (17)

10

Listy révy vinné

(Potraviny)

ex 2008 99 99

11; 19

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (2)  (18)

50

Granátová jablka

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 75

30

Turecko (TR)

Rezidua pesticidů (2)  (19)

20

Lilek (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

Uganda (UG)

Rezidua pesticidů (2)

20

Lilek etiopský (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

 

 

Sezamová semena

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonela (12)

50

Pistácie ve skořápce

0802 51 00

 

Spojené státy americké (US)

Aflatoxiny

10

Pistácie bez skořápky

0802 52 00

 

(Potraviny)

 

 

Sušené meruňky

0813 10 00

 

Uzbekistán (UZ)

Siřičitany (16)

50

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované

2008 50 61

 

(Potraviny)

 

 

Listy koriandru

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (2)  (20)

50

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 86

20

Máta

ex 1211 90 86

30

Petrželová nať

ex 0709 99 90

40

(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (2)  (20)

50

Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

 

 

Pitahaya (dračí ovoce)

(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Rezidua pesticidů (2)  (20)

10


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a v rámci kódu neexistují další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Rezidua alespoň těch pesticidů, které jsou uvedeny v kontrolním programu přijatém v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1), která mohou být zjištěna multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS (pesticidy, které mají být kontrolovány pouze v produktech rostlinného původu nebo na jejich povrchu).

(3)  Rezidua ethefonu.

(4)  Rezidua chlorbufamu.

(5)  Rezidua fenthoátu.

(6)  Druh Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultivar alboglabra. Též pod názvy „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „čínská brokolice“, „Jie Lan“.

(7)  Rezidua trifluralinu.

(8)  Rezidua acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), diafenthiuronu, dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb).

(9)  Rezidua hexaflumuronu, methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb), fenthoátu a thiofanát-methylu.

(10)  Rezidua dikofolu (suma izomerů p, p′ a o, p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (suma prochlorazu a jeho metabolitů obsahujících 2,4,6-trichlorfenolovou skupinu, vyjádřeno jako prochloraz), thiofanát-methylu a triforinu.

(11)  Pro účely této přílohy se „barvivy Sudan“ rozumí tyto chemické látky: i) Sudan I (číslo CAS 842-07-9); ii) Sudan II (číslo CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (číslo CAS 85-86-9); iv) šarlatová červeň; nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).

(12)  Referenční metoda EN/ISO 6579 (poslední aktualizovaná verze detekční metody) nebo metoda validovaná podle uvedené referenční metody v souladu s nejnovější verzí EN/ISO 16140 nebo jinými podobnými mezinárodně uznávanými protokoly.

(13)  Rezidua acefátu a diafenthiuronu.

(14)  Rezidua formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), prothiofosu a triforinu.

(15)  Rezidua acefátu, dikrotofosu, prothiofosu, kvinalfosu a triforinu.

(16)  Referenční metody: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 nebo ISO 5522:1981.

(17)  Rezidua diafenthiuronu, formetanátu (suma formetanátu a jeho solí, vyjádřeno jako formetanát (hydrochlorid)), a thiofanát-methylu.

(18)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) a metrafenonu.

(19)  Rezidua prochlorazu.

(20)  Rezidua dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), fenthoátu a kvinalfosu.“


2.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2108

ze dne 1. prosince 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

CL

115,2

MA

90,5

TR

95,4

ZZ

100,4

0707 00 05

MA

68,5

TR

144,7

ZZ

106,6

0709 93 10

MA

95,3

TR

147,3

ZZ

121,3

0805 20 10

MA

70,1

TR

71,7

ZA

138,5

ZZ

93,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

79,2

ZZ

88,1

0805 50 10

CL

90,0

TR

90,5

ZZ

90,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

155,4

ZZ

128,1

0808 30 90

CN

87,5

TR

126,8

ZZ

107,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


SMĚRNICE

2.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/59


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/2109

ze dne 1. prosince 2016,

kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 oddíl A uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na seznamu v čl. 2 odst. 1 oddíle A písm. a) směrnice 66/401/EHS je uveden druh Lolium x boucheanum Kunth. Mezinárodní asociace pro testování osiv nedávno změnila botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth na Lolium x hybridum Hausskn. Proto je vhodné změnit název tohoto druhu ve směrnici 66/401/EHS.

(2)

V rozhodnutí Komise 2009/109/ES (2) je upraveno uspořádání časově omezeného testu s cílem zhodnotit, zda některé druhy, na které se nevztahuje směrnice 66/401/EHS, mohou být uváděny na trh jako směsi osiv nebo jako součást směsí osiv. Zkušenosti z tohoto časově omezeného testu ukázaly, že druhy Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosumVicia benghalensis přispívají k vytváření nových směsí osiv pícnin, které umožňují vznik odolných, produktivních a biologicky rozmanitých pastvin a pícních porostů. Tyto druhy by proto měly být zařazeny na seznam druhů, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1 oddíl A písm. b) směrnice 66/401/EHS.

(3)

Na základě technických zkušeností získaných během tohoto časově omezeného testu je vhodné stanovit pro každý z těchto druhů určité požadavky na minimální klíčivost, minimální technickou čistotu, nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin, nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin ve vzorku o příslušné hmotnosti a označování.

(4)

Směrnice 66/401/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 66/401/EHS

Směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 1 se oddíl A mění takto:

a)

v písmenu a) se slova „Lolium x boucheanum Kunth“ nahrazují slovy „Lolium x hybridum Hausskn“;

b)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

Fabaceae (Leguminosae)

luskoviny a jeteloviny

Biserrula pelecinus L.

 

Galega orientalis Lam.

jestřabina východní

Hedysarum coronarium L.

kopyšník

Lathyrus cicera L.

hrachor cizrnový

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Lupinus albus L.

lupina bílá

Lupinus angustifolius L.

lupina úzkolistá

Lupinus luteus L.

lupina žlutá

Medicago doliata Carmign.

 

Medicago italica (Mill.) Fiori

 

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

tolice pobřežní

Medicago lupulina L.

tolice dětelová

Medicago murex Willd.

 

Medicago polymorpha L.

tolice mnohotvará

Medicago rugosa Desr.

 

Medicago sativa L.

vojtěška setá

Medicago scutellata (L.) Mill.

 

Medicago truncatula Gaertn.

 

Medicago × varia T. Martyn Sand

vojtěška proměnlivá

Onobrychis viciifolia Scop.

vičenec setý

Ornithopus compressus L.

ptačí noha smáčknutá

Ornithopus sativus Brot.

ptačí noha setá (seradela)

Pisum sativum L. (partim)

hrách polní

Trifolium alexandrinum L.

jetel alexandrijský

Trifolium fragiferum L.

jetel jahodnatý

Trifolium glanduliferum Boiss.

 

Trifolium hirtum All.

 

Trifolium hybridum L.

jetel zvrhlý

Trifolium incarnatum L.

jetel nachový

Trifolium isthmocarpum Brot.

 

Trifolium michelianum Savi

 

Trifolium pratense L.

jetel luční

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Trifolium resupinatum L.

jetel perský

Trifolium squarrosum L.

 

Trifolium subterraneum L.

jetel podzemní

Trifolium vesiculosum Savi

 

Trigonella foenum-graecum L.

pískavice řecké seno

Vicia benghalensis L.

 

Vicia faba L.

bob polní

Vicia pannonica Crantz

vikev panonská

Vicia sativa L.

vikev setá

Vicia villosa Roth

vikev huňatá“;

c)

v písmenu c) se za slova „Phacelia tanacetifolia Benth. kapusta krmná“ vkládá nová položka, která zní:

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý“.

2)

V čl. 3 odst. 1 se slova „Lolium x boucheanum Kunth“ nahrazují slovy „Lolium x hybridum Hausskn“.

3)

Přílohy II a III se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. ledna 2018.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Rozhodnutí Komise 2009/109/ES ze dne 9. února 2009 o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice Rady 66/401/EHS za účelem stanovení, zda určité druhy, které nejsou uvedeny ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES nebo 2002/57/ES, splňují požadavky na zařazení do čl. 2 odst. 1 oddílu A směrnice 66/401/EHS (Úř. věst. L 40, 11.2.2009, s. 26).


PŘÍLOHA

Přílohy II a III směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

v části I oddíle 1 se za řádek týkající se druhů Pisum sativum, Vicia faba doplňuje nový odstavec, který zní:

„—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., kromě M. lupulina, M. sativa, M. x varia:

pro produkci základního osiva: 99,5 %,

pro produkci certifikovaného osiva pro další množení: 98 %,

pro produkci certifikovaného osiva: 95 %.“;

b)

tabulka v části I bodě 2 oddíle A se nahrazuje tímto:

„Druh

Klíčivost

Technická čistota

Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin ve vzorku o hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4 (celkem ve sloupci)

Požadavky na výskyt semen Lupinus spp. jiných barev a hořké lupiny

Klíčivost nejméně

(v % čistého osiva)

Výskyt tvrdých semen nejvýše

(v % čistého osiva)

Technická čistota nejméně

(v % hmotnostních)

Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin

(v % hmotnostních)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. kromě Rumex acetosellaRumex maritimus

Celkem

Jednotlivý druh

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2(n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

×Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)“

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago italica

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago murex

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago polymorpha

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago rugosa

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j)(k)

10

 

Medicago truncatula

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia benghalensis

80 (b)

20

97 (e)

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Jiné druhy

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

c)

v části I bodě 2 oddíle B se písm. e) nahrazuje tímto:

„e)

nejvýše celkem 0,5 % hmotnostních semen Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. v jiném souvisejícím druhu se nepovažuje za nečistotu;“;

d)

tabulka v části II bodě 2 oddíle A se nahrazuje tímto:

„Druh

Nejvyšší povolený výskyt semen jiných druhů rostlin

Jiné normy nebo požadavky

Celkem

(v % hmotnostních)

Nejvyšší povolený výskyt ve vzorku o hmotnosti uvedené v příloze III sloupci 4

(celkem ve sloupci)

Jednotlivý druh

Rumex spp. kromě Rumex acetosellaRumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

×Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 (d)

 

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Medicago doliata

0,3

20

5

-

0 (e)

 

Medicago italica

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago littoralis

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago lupulina

0,3

20

5

0 (e)

(j)

Medicago murex

0,3

20

5

0 (e)

 

Medicago polymorpha

0,3

20

5

-

 

Medicago rugosa

0,3

20

5

-

 

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago scutellata

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago truncatula

0,3

20

5

 

 

 

 

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Ornithopus compressus

0,3

20

5

 

 

 

 

Ornithopus sativus

0,3

20

5

 

 

 

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium fragiferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium glanduliferum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hirtum

0,3

20

5

 

 

 

 

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium isthmocarpum

0,3

20

5

-

(j)

Trifolium michelianum

0,3

20

5

-

-

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium squarrosum

0,3

20

5

-

-

Trifolium subterraneum

0,3

20

5

-

(j)

Trifolium vesiculosum

0,3

20

5

-

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia benghalensis

0,3

20

5

0 (d)

-

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Jiné druhy

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)“

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Plantago lanceolata

0,3

20

3

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

e)

v části III se bod 7 nahrazuje tímto:

„7.

V případě Vicia spp. se nejvýše celkem 6 % hmotnostních semen Vicia pannonica, Vicia villosa, Vicia benghalensis nebo příbuzných pěstovaných druhů v jiném souvisejícím druhu nepovažuje za nečistotu.“;

f)

v části III se bod 8 nahrazuje tímto:

„8.

Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia benghalensis je technická čistota nejméně 97,0 % hmotnostních.“;

g)

v části III se doplňuje se nový bod 9, který zní:

„9.

Lathyrus cicera je technická čistota nejméně 90 % hmotnostních. Semena podobných pěstovaných druhů se nepovažují za nečistotu až do nejvyššího povoleného celkového výskytu 5 % hmotnostních.“

2)

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

HMOTNOSTI PARTIÍ A VZORKŮ

Druh

Maximální hmotnost partie

(v tunách)

Minimální hmotnost vzorku odebraného z jedné partie

(v gramech)

Hmotnost vzorku pro vyčíslení podle přílohy II části I bodu 2 oddílu A sloupců 12–14 a podle přílohy II části II bodu 2 oddílu A sloupců 3–7

(v gramech)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30