ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 324

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
30. listopadu 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2087 ze dne 14. listopadu 2016 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2088 ze dne 29. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

3

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2089 ze dne 29. listopadu 2016, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

5

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/2090 ze dne 21. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

7

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2091 ze dne 28. listopadu 2016 o neidentifikování látky hexamethylendiakrylát (hexan-1,6-diol-diakrylát) (HDDA) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod číslem C(2016) 7524)  ( 1 )

9

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2092 ze dne 28. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 7569)  ( 1 )

11

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2093 ze dne 29. listopadu 2016 o odchylce ohledně data počátku uplatňování systému registrovaných vývozců na vývoz ze zámořských zemí a území

18

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ( Úř. věst. L 304, 22.11.2011 )

19

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

30.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2087

ze dne 14. listopadu 2016

o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru stanoví závazek smluvních stran, že budou pokračovat ve svém úsilí o dosažení postupné liberalizace vzájemného zemědělského obchodu.

(2)

Rada dne 24. dubna 2012 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s Islandem o dosažení větší liberalizace dvoustranného obchodu se zemědělskými produkty na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jednání byla úspěšně završena dne 17. září 2015 parafováním Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (dále jen „dohoda“).

(3)

Dohoda by proto měla být podepsána jménem Evropské unie s výhradou pozdějšího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření (1).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn určit osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. listopadu 2016.

Za Radu

předsedkyně

G. MATEČNÁ


(1)  Znění dohody bude zveřejněno v Úředním věstníku spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.


NAŘÍZENÍ

30.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2088

ze dne 29. listopadu 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

91,6

TR

95,4

ZZ

93,5

0707 00 05

MA

63,2

TR

163,4

ZZ

113,3

0709 93 10

MA

93,9

TR

150,6

ZZ

122,3

0805 20 10

MA

71,6

ZA

138,5

ZZ

105,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

MA

63,3

PE

95,4

TR

83,1

ZZ

88,0

0805 50 10

CL

90,0

TR

84,2

ZZ

87,1

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

US

100,7

ZA

181,0

ZZ

161,3

0808 30 90

CN

85,2

TR

133,1

ZZ

109,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


30.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2089

ze dne 29. listopadu 2016,

kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl 3 kapitoly III nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 (2) stanoví řízení pro přidělování vývozních licencí pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty otevřené pro uvedenou zemi.

(2)

Článek 29 nařízení (ES) č. 1187/2009 stanoví, že hospodářské subjekty mohou podávat žádosti o vývozní licence od 1. do 10. listopadu, pokud po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o licence podle prvního pododstavce uvedeného článku v rámci kvóty zůstane k dispozici jakékoli množství.

(3)

V článku 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1027 (3) se uvádí, že celkové zbývající množství pro kvótový rok 2016/17 činí 8 095 tun.

(4)

Žádosti podané mezi 1. až 10. listopadem 2016 a týkající se zbývajícího období probíhajícího kvótového roku 2016/17 se vztahují na menší množství, než které je dostupné. Je proto vhodné podle čl. 31 odst. 3 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1187/2009 stanovit, aby bylo zbývající množství rozděleno. Vydání vývozních licencí pro uvedené zbývající množství by se mělo podmínit tím, že dotčený hospodářský subjekt sdělí příslušnému orgánu dodatečné přijaté množství a že žadatelé složí jistotu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijímají se žádosti o vývozní licence podané v období od 1. do 10. listopadu 2016 na zbývající období probíhajícího kvótového roku 2016/17.

Množství, na které se vztahují žádosti o vývozní licence podle prvního pododstavce pro výrobky uvedené v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009, se vynásobí přídělovým koeficientem 3,113461.

Vývozní licence pro množství, které přesahuje požadované množství, které jsou přiděleny podle koeficientu stanoveného v druhém pododstavci, se vydávají po přijetí hospodářským subjektem do jednoho týdne od data vyhlášení tohoto nařízení a jsou podmíněny složením odpovídající jistoty.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1027 ze dne 24. června 2016, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009 (Úř. věst. L 168, 25.6.2016, s. 11).


ROZHODNUTÍ

30.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/7


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/2090

ze dne 21. listopadu 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 287 bodu 14 směrnice 2006/112/ES může Polská republika (dále jen „Polsko“) osvobodit od daně z přidané hodnoty (DPH) osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 10 000 EUR v národní měně při kurzu platném ke dni jejího přistoupení.

(2)

Rozhodnutím Rady 2009/790/ES (2) bylo v rámci odchylky Polsku povoleno do 31. prosince 2012 osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 30 000 EUR v národní měně při kurzu platném ke dni jeho přistoupení (dále jen „odchylující se opatření“). Platnost odchylujícího se opatření byla prováděcím rozhodnutím Rady 2012/769/EU (3) prodloužena do 31. prosince 2015 a prováděcím rozhodnutím Rady (EU) 2015/1173 (4) pak do 31. prosince 2018.

(3)

Dopisem, který Komise zaevidovala dne 1. června 2016, požádalo Polsko o povolení zvýšit zmíněnou prahovou hodnotu z 30 000 EUR na 40 000 EUR. Prostřednictvím tohoto zvýšení by mohl být další počet velmi malých podniků osvobozen od některých nebo ode všech povinností spojených s DPH stanovených v hlavě XI kapitolách 2 až 6 směrnice 2006/112/ES. Zatížení správce daně, pokud jde o daňovou kontrolu velmi malých podniků, by se tedy také snížilo.

(4)

V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES informovala Komise o žádosti Polska ostatní členské státy, a to dopisy ze dne 22. září 2016. Dopisem ze dne 23. září 2016 oznámila Komise Polsku, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení jeho žádosti.

(5)

Podle informací, které Polsko poskytlo, by dalších 24 000 osob povinných k dani mohlo potenciálně využít odchylující se opatření a snížit tak rozsah svých povinnosti spojených s DPH. Rozpočtový dopad z hlediska příjmů z DPH Polsko odhadlo na 300 milionů PLN.

(6)

Protože vyšší prahová hodnota dále omezí povinnosti k DPH pro velmi malé podniky a tyto podniky si v souladu s článkem 290 směrnice 2006/112/ES mají stále možnost zvolit běžný režim DPH, mělo by se Polsku uplatňování vyšší prahové hodnoty povolit po zbývající dobu použitelnosti rozhodnutí 2009/790/ES, která končí dnem 31. prosince 2018. Jelikož však články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES týkající se zvláštního režimu pro malé podniky podléhají přezkumu, mohla by směrnice, kterou uvedené články pozměňuje, vstoupit v platnost již před uvedeným datem.

(7)

Odchylka nebude mít dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH, neboť Polsko provede v souladu s článkem 6 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 (5) výpočet náhrady.

(8)

Rozhodnutí 2009/790/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Články 1 a 2 rozhodnutí 2009/790/ES se nahrazují tímto:

„Článek 1

Odchylně od článku 287 směrnice 2006/112/ES se Polské republice povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 40 000 EUR v národní měně při kurzu platném ke dni jejího přistoupení.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije do dne, kdy vstoupí v platnost směrnice, kterou se mění články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES týkající se zvláštního režimu pro malé podniky, nebo do 31. prosince 2018, podle toho, co nastane dříve.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.

V Bruselu dne 21. listopadu 2016.

Za Radu

předseda

P. PLAVČAN


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2009/790/ES ze dne 20. října 2009, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 283, 30.10.2009, s. 53).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2012/769/EU ze dne 4. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 27).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1173 ze dne 14. července 2015, kterým se mění rozhodnutí 2009/790/ES, kterým se Polské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 189, 17.7.2015, s. 36).

(5)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 ze dne 29. května 1989 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 155, 7.6.1989, s. 9).


30.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/9


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2091

ze dne 28. listopadu 2016

o neidentifikování látky hexamethylendiakrylát (hexan-1,6-diol-diakrylát) (HDDA) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady

(oznámeno pod číslem C(2016) 7524)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 59 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 59 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006 předložilo Švédsko dne 24. srpna 2015 Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) dokumentaci podle přílohy XV uvedeného nařízení (dále jen „dokumentace podle přílohy XV“) pro identifikaci látky hexamethylendiakrylát (hexan-1,6-diol-diakrylát) (HDDA) (ES 235-921-9, CAS 13048-33-4) jako látky vzbuzující mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) uvedeného nařízení. Předkladatel dokumentace uvedl, že existují vědecké důkazy prokazující pravděpodobné vážné účinky na lidské zdraví v důsledku vlastností HDDA způsobujících senzibilizaci kůže, jež vzbuzují stejné obavy jako u jiných látek uvedených v čl. 57 písm. a) až c), totiž látek splňujících kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní kategorie 1 A nebo 1B, mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1 A nebo 1B nebo toxické pro reprodukci kategorie 1 A nebo 1B.

(2)

Dne 10. prosince 2015 přijal výbor členských států agentury (dále jen „výbor“) stanovisko (2) k dokumentaci podle přílohy XV v návaznosti na obecný přístup agentury k identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) (3). Výbor ve svém stanovisku jednomyslně potvrdil, že vědecké důkazy ukazují na to, že HDDA je látka silně senzibilizující kůži. Většina členů výboru sice byla toho názoru, že by látka HDDA měla být identifikována jako látka vzbuzující mimořádné obavy v souladu s čl. 57 písm. f) uvedeného nařízení, výbor však nedosáhl jednomyslné shody. Tři členové se zdrželi hlasování; devět členů nesouhlasilo s tím, že informace uvedené v dokumentaci podle přílohy XV neposkytují dostatečný základ k tomu, aby látka vzbuzovala stejné obavy jako jiné látky uvedené v čl. 57 písm. a) až e). Těchto devět členů ve svém menšinovém stanovisku uvedlo, že účinky HDDA na lidské zdraví nelze považovat za srovnatelné s účinky látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, a to z hlediska závažnosti i nevratnosti.

(3)

Dne 15. ledna 2016 postoupil výbor v souladu s čl. 59 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 své stanovisko Komisi k přijetí rozhodnutí o identifikaci HDDA jako látky, pro kterou existuje vědecký důkaz o možných vážných účincích na lidské zdraví, jež vzbuzují stejné obavy jako u látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (kategorie 1 A nebo 1B) v souladu s čl. 57 písm. f) uvedeného nařízení.

(4)

Komise bere na vědomí, že z klasifikace HDDA v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 Evropského parlamentu a Rady (4) jako látky kategorie 1 senzibilizující kůži vyplývá, že HDDA a zkříženě reagující akryláty mohou způsobovat závažné nepříznivé účinky na kůži. Komise rovněž bere na vědomí, že kožní senzibilizace způsobená HDDA je nevratná. Nicméně třebaže v případech doložených v dokumentaci podle přílohy XV byly uváděny mírné a občasné nepříznivé účinky na kůži, poškození kůže po ukončení expozice ve všech zveřejněných zprávách o případech zcela vymizelo, a to většinou po relativně krátké době. Komise je proto toho názoru, že vědecké důkazy předložené v dokumentaci podle přílohy XV neprokazují, že možné vážné účinky HDDA na zdraví vzbuzují stejné obavy jako u látek, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.

(5)

Tímto rozhodnutím není dotčen výsledek jakéhokoli probíhajícího nebo budoucího posuzování látek senzibilizujících kůži v rámci agentury nebo Komise v souvislosti s čl. 57 písm. f) a nepředjímá možnou identifikaci jako látky vzbuzující mimořádné obavy.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Látka hexamethylendiakrylát (hexan-1,6-diol-diakrylát) (HDDA) (ES 235-921-9, CAS 13048-33-4) není identifikována jako látka, jejíž senzibilizující účinky na kůži vyvolávají účinky na lidské zdraví, jež vzbuzují stejné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Evropské agentuře pro chemické látky.

V Bruselu dne 28. listopadu 2016.

Za Komisi

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee/-/substance-rev/12301/term

(3)  Identifikace látek jako látek vzbuzujících mimořádné obavy z důvodu stejných obav jako u látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (čl. 57 písm. f)) – příklad senzibilizujících látek

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).


30.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/11


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2092

ze dne 28. listopadu 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES

(oznámeno pod číslem C(2016) 7569)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 čtvrtý pododstavec a čl. 29 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 96/23/ES stanoví kontrolní opatření u látek a skupin reziduí uvedených v příloze I uvedené směrnice. Článek 29 uvedené směrnice stanoví, že třetí země, z nichž je členským státům povoleno dovážet zvířata a živočišné produkty, na které se vztahuje uvedená směrnice, předloží plán sledování reziduí obsahující požadované záruky (dále jen „plán“). Tento plán by se měl použít alespoň na skupiny reziduí a látky uvedené ve zmíněné příloze I.

(2)

Rozhodnutím Komise 2011/163/EU (2) se schvalují plány předložené některými třetími zeměmi, které se týkají konkrétních zvířat a živočišných produktů uvedených v příloze zmíněného rozhodnutí.

(3)

S ohledem na nedávné plány předložené některými třetími zeměmi a doplňující informace, které Komise od těchto třetích zemí obdržela, je třeba aktualizovat seznam třetích zemí, z nichž je členským státům povoleno dovážet některá zvířata a živočišné produkty, jak je stanoveno ve směrnici 96/23/ES, přičemž tento seznam je v současnosti uveden v příloze rozhodnutí 2011/163/EU (dále jen „seznam“).

(4)

Spojené arabské emiráty sice nepředložily plán sledování reziduí pro akvakulturu produkovanou na domácím trhu, ale poskytly záruky pro akvakulturní suroviny pocházející buď z členských států, nebo ze třetích zemí, jež mají oprávnění vyvážet takové suroviny do Evropské unie. Na seznam by proto měla být doplněna položka pro Spojené arabské emiráty, pokud jde o akvakulturu, spolu s příslušnou poznámkou pod čarou.

(5)

Gambie je v současné době v seznamu uvedena, pokud jde o akvakulturu. Gambie však nepředložila plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES, a prohlásila, že vývoz do EU se již neuskutečňuje. Položka pro uvedenou třetí zemi, pokud jde o akvakulturu, by proto měla být ze seznamu odstraněna. Gambie byla o této skutečnosti informována.

(6)

Gruzie předložila Komisi plán týkající se medu. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Gruzii týkající se medu.

(7)

Keňa je v současné době v seznamu uvedena, pokud jde o mléko. Keňa však nepředložila plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES, a prohlásila, že zjišťování reziduí se v současnosti neprovádí a neočekává se, že bude prováděno v roce 2016, a že vývoz do EU již nebylo možné uskutečňovat. Položka pro uvedenou třetí zemi, pokud jde o mléko, by proto měla být ze seznamu odstraněna. Keňa byla o této skutečnosti informována.

(8)

Libanon je v současné době v seznamu uveden, pokud jde o med. Libanon však nepředložil plán, jak vyžaduje článek 29 směrnice 96/23/ES. Položka pro uvedenou třetí zemi, pokud jde o med, by proto měla být ze seznamu odstraněna. Libanon byl o této skutečnosti informován.

(9)

Aby se zabránilo narušení obchodu, mělo by být stanoveno přechodné období pro příslušné zásilky z Libanonu, které byly osvědčeny a odeslány do Unie před datem použitelnosti tohoto rozhodnutí.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/163/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Během přechodného období do 1. února 2017 přijmou členské státy zásilky z Libanonu, pokud bude moci dovozce prokázat, že zásilky byly vybaveny osvědčením a odeslány do Unie před 15. prosincem 2016 v souladu s rozhodnutím 2011/163/EU.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. listopadu 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Kód ISO2

Země

Skot

Ovce/kozy

Prasata

Koňovití

Drůbež

Akvakultura

Mléko

Vejce

Králíci

Volně žijící zvěř

Farmová zvěř

Med

AD

Andorra

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrálie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna a Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazílie

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bělorusko

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švýcarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikánská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandské ostrovy

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grónsko

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indie

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Írán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonsko

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kyrgyzstán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Jižní Korea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šrí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavsko

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Černá Hora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republika Myanmarský svaz

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajsie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nový Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnovy ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbsko (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saúdská Arábie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thajsko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tchaj-wan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Spojené státy americké

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Jihoafrická republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Pouze velbloudí mléko.

(2)  Vývoz živých jatečných koňovitých do Unie (pouze zvířata určená pro produkci potravin).

(3)  Třetí země používající pouze suroviny buď z členských států, nebo z jiných třetích zemí schválených pro dovoz těchto surovin do Unie, v souladu s článkem 2.

(4)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; definitivní označení této země bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v OSN.

(5)  Nezahrnuje Kosovo (tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova).

(6)  Pouze pro soby z Murmanské a Jamalskoněnecké oblasti.

(7)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(8)  Pouze pro komodity čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, které jsou určeny pro Unii a které byly vyloženy či přeloženy v Singapuru nebo přes něj přepraveny, ať už v něm byly skladovány, či nikoli.“


30.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/18


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2093

ze dne 29. listopadu 2016

o odchylce ohledně data počátku uplatňování systému registrovaných vývozců na vývoz ze zámořských zemí a území

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (1), a zejména na článek 63 přílohy VI uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle přílohy VI rozhodnutí 2013/755/EU se nový postup pro osvědčování původu a metody správní spolupráce, systém registrovaných vývozců (REX), použije ode dne 1. ledna 2017. Současný systém osvědčování a správní spolupráce je platný do 31. prosince 2016.

(2)

Všechny zámořské země a území (ZZÚ) uvedené v příloze II Smlouvy zaslaly Komisi dopis, v němž uvádějí, že nejsou připraveny začít uplatňovat REX od 1. ledna 2017, a žádají, aby se systém používal od pozdějšího data. Ve všech dopisech se uvádí, že zámořské země a území budou schopny systém REX uplatňovat od 1. ledna 2020.

(3)

Vzhledem k těmto žádostem a s cílem poskytnout zámořským zemím a územím čas, aby se připravily na používání systému REX, je vhodné poskytnout těmto zemím a územím odchylku od systému registrovaných vývozců a umožnit jim používat články 21 až 35 a články 54, 55 a 56 přílohy VI rozhodnutí 2013/755/EU po 1. lednu 2017.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od systému registrovaných vývozců mohou zámořské země a území uvedené v příloze II Smlouvy nadále používat články 21 až 35 a články 54, 55 a 56 přílohy VI rozhodnutí 2013/755/EU do 31. prosince 2019.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 344, 19.12.2013, s. 1.


Opravy

30.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 324/19


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES

( Úřední věstník Evropské unie L 304 ze dne 22. listopadu 2011 )

Strana 83, Článek 32 – Změna směrnice 93/13/EHS (nový článek 8a):

místo:

„1.   Pokud členský stát přijme ustanovení v souladu s článkem 8, uvědomí o nich i o veškerých následných změnách Komisi, zejména pokud tato ustanovení:

rozšiřují hodnocení nepřiměřenosti na individuálně sjednané smluvní podmínky nebo na přiměřenost ceny či úhrady, nebo

obsahují seznam smluvních podmínek považovaných za nepřiměřené.“,

má být:

„1.   Pokud členský stát přijme ustanovení v souladu s článkem 8, uvědomí o nich i o veškerých následných změnách Komisi, zejména pokud tato ustanovení:

rozšiřují posuzování zneužívající povahy smluvních ujednání na individuálně sjednaná smluvní ujednání nebo na přiměřenost ceny či úhrady, nebo

obsahují seznam smluvních ujednání považovaných za zneužívající.“