ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 308

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
16. listopadu 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1995 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1996 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1997 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, pokud jde o změnu programů rozvoje venkova a monitorování akcí na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí, a kterým se uvedené nařízení opravuje

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1998 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se odvolává přijetí závazku pěti vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

8

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1999 ze dne 15. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

18

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2000 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

20

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2001 ze dne 15. listopadu 2016 o příspěvku Unie ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou Mezinárodní agentury pro atomovou energii v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

22

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2002 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, příloha III rozhodnutí Komise 2010/470/EU a příloha II rozhodnutí Komise 2010/472/EU, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie ve vztahu k pravidlům pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (oznámeno pod číslem C(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2016/2003 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU tak, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem C(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2004 ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2016) 7181)

62

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1995

ze dne 11. listopadu 2016

o podpisu, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. července 2013 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s některými dalšími členy Světové obchodní organizace podle článku XXIV:6 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 v souvislosti s přistoupením Chorvatské republiky k Unii.

(2)

Jednání byla vedena Komisí podle směrnic pro jednání přijatých Radou.

(3)

Tato jednání byla dokončena a Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (dále jen „dohoda“) byla dne 12. července 2016 parafována.

(4)

Dohoda by měla být podepsána,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis, jménem Evropské unie, Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii se schvaluje s výhradou uzavření uvedené dohody (1).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 11. listopadu 2016.

Za Radu

předseda

P. ŽIGA


(1)  Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.


NAŘÍZENÍ

16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1996

ze dne 15. listopadu 2016,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii.

(2)

Ze seznamu subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze II oddíle B nařízení (EU) č. 36/2012 by měly být vypuštěny dva subjekty.

(3)

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2016.

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

I.

Ze seznamu obsaženého v příloze II oddíle B nařízení (EU) č. 36/2012 se vypouštějí tyto subjekty a související položky se zrušují:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1997

ze dne 15. listopadu 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, pokud jde o změnu programů rozvoje venkova a monitorování akcí na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí, a kterým se uvedené nařízení opravuje

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a zejména na článek 12, čl. 66 odst. 5, článek 67 a čl. 75 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 (2) stanoví maximální počet změn programů rozvoje venkova, které členské státy mohou Komisi předložit. Zkušenosti ukázaly, že maximální počet změn programů by měl být zvýšen, aby se členským státům umožnilo předkládat omezený počet dodatečných změn v průběhu programového období. Případy, v nichž se maximální počet změn programů neuplatní, by měly být vyjasněny a měly by zahrnovat změny týkající se přijetí některých nouzových opatření nebo nového vymezení oblastí, které čelí značným přírodním omezením, podle čl. 32 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013.

(2)

Úspěch programů rozvoje venkova závisí nejen na kvalitním řízení a jejich plném provádění, ale také na připravenosti přizpůsobit se novým úkolům a měnícím se okolnostem, jako je migrační krize. Aby se zajistila řádná koordinace všech stávajících intervenčních mechanismů, měla by být podpora z EZFRV určená na opatření zaměřená na integraci státních příslušníků třetích zemí monitorována na úrovni Unie.

(3)

Do bodu 1 části 2 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 808/2014 nebylo omylem vloženo logo LEADER. V dané záležitosti by měla být provedena oprava. V bodě 1 přílohy IV by se měl opravit odkaz na znevýhodněné oblasti. Odkaz by měl být nahrazen odkazem na oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Změny programu druhu uvedeného v čl. 11 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013 lze navrhnout nejvýše třikrát v průběhu programového období.

Pro všechny ostatní druhy změn dohromady platí:

a)

za kalendářní rok a program lze předložit jediný návrh na změnu, s výjimkou roku 2023, kdy lze předložit více než jeden návrh na změnu u změn týkajících se výlučně přizpůsobení plánu financování, včetně případných výsledných změn plánu ukazatelů;

b)

v průběhu programového období lze předložit tři dodatečné návrhy na změnu na jeden program.

Maximální počet změn uvedených v prvním a druhém pododstavci se nepoužije:

a)

v případě, že je třeba přijmout nouzová opatření v důsledku přírodních katastrof, katastrofických událostí nebo nepříznivých klimatických jevů formálně uznaných příslušným vnitrostátním veřejným orgánem nebo v důsledku významných a náhlých změn socioekonomických podmínek daného členského státu či regionu, včetně významných a náhlých demografických změn způsobených migrací či přijetím uprchlíků;

b)

v případě, že změna je nutná v důsledku změny právního rámce Unie;

c)

na základě kontroly výkonnosti uvedené v článku 21 nařízení (EU) č. 1303/2013;

d)

v případě změny příspěvku z EZFRV plánovaného na každý rok podle čl. 8 odst. 1 písm. h) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013, která vyplývá z vývoje týkajícího se ročního rozdělení částek podle jednotlivých členských států uvedeného v čl. 58 odst. 7 uvedeného nařízení; navrhované změny mohou zahrnovat následné změny v popisu opatření;

e)

v případě změn týkajících se zavedení finančních nástrojů uvedených v článku 37 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo

f)

v případě změn týkajících se zavedení nového vymezení podle čl. 32 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013.“

2)

V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Kromě případů nouzových opatření v důsledku přírodních katastrof, katastrofických událostí nebo nepříznivých klimatických jevů formálně uznaných příslušným vnitrostátním veřejným orgánem nebo v důsledku významných a náhlých změn socioekonomických podmínek daného členského státu či regionu, včetně významných a náhlých demografických změn způsobených migrací či přijetím uprchlíků, změn právního rámce nebo změn vyplývajících z kontroly výkonnosti podle článku 21 nařízení (EU) č. 1303/2013 lze žádosti o změnu celostátního rámce podle odstavce 2 předkládat pouze jednou za kalendářní rok před 1. dubnem. Odchylně od čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce lze změny programů, které vyplývají z takovéto revize, provést vedle návrhů na změnu předložených v souladu s uvedeným pododstavcem.“

3)

V článku 14 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pro druhy operací, kdy je zjištěn potenciální příspěvek pro prioritní oblasti uvedené v čl. 5 prvním pododstavci bodu 2) písm. a), čl. 5 prvním pododstavci bodu 5) písm. a) až d) a čl. 5 prvním pododstavci bodu 6) písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013, nebo pro druhy operací, kdy je zjištěn potenciální příspěvek pro integraci státních příslušníků třetích zemí, elektronický záznam operací podle článku 70 nařízení (EU) č. 1305/2013 zahrnuje příznak k označení případů, kdy daná operace má složku přispívající k jedné nebo více z těchto prioritních oblastí nebo cílů.“

4)

Přílohy III, IV a VII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18).


PŘÍLOHA

Přílohy III, IV a VII prováděcího nařízení (EU) č. 808/2014 se mění takto:

1)

V bodě 1 části 2 přílohy III se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

u akcí a opatření financovaných v rámci iniciativy LEADER logo LEADER:

Image

2)

V bodě 1 přílohy IV se ukazatel C32 nahrazuje tímto:

„C32.

Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními“.

3)

V bodě 1 písm. b) přílohy VII se odrážka „Tabulka C“ nahrazuje tímto:

„—

Tabulka C: Rozpis pro příslušné výstupy a opatření podle typu oblasti, pohlaví a/nebo věku a podle operací přispívajících k integraci státních příslušníků třetích zemí.“


16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1998

ze dne 15. listopadu 2016,

kterým se odvolává přijetí závazku pěti vyvážejících výrobců podle prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní antidumpingové nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2) (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

informujíc členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ZÁVAZEK A DALŠÍ STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(1)

Nařízením (EU) č. 513/2013 (3) Evropská komise (dále jen „Komise“) uložila prozatímní antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů (dále jen „moduly“) a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Evropské unie (dále jen „Unie“).

(2)

Skupina vyvážejících výrobců pověřila čínskou obchodní komoru pro dovoz a vývoz strojírenských a elektronických výrobků (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, dále jen „CCCME“), aby jejich jménem předložila Komisi cenový závazek, což CCCME učinila. Ze stanovených podmínek tohoto cenového závazku jasně vyplývá, že jej tvoří soubor individuálních cenových závazků každého vyvážejícího výrobce, který je z praktických administrativních důvodů koordinován CCCME.

(3)

Rozhodnutím 2013/423/EU (4) Komise přijala uvedený cenový závazek, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo. Nařízením (EU) č. 748/2013 (5) Komise změnila nařízení (EU) č. 513/2013 a zavedla technické změny potřebné v souvislosti s přijetím závazku, pokud jde o prozatímní antidumpingové clo.

(4)

Prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 (6) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz modulů a článků pocházejících nebo odesílaných z ČLR (dále jen „dotčené výrobky“) do Unie. Prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 (7) uložila Rada rovněž konečné vyrovnávací clo na dovoz dotčených výrobků do Unie.

(5)

Na základě oznámení o pozměněné verzi cenového závazku, které předložila skupina vyvážejících výrobců (dále jen „vyvážející výrobci“) společně s CCCME, potvrdila Komise prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 2013/707/EU (8), že přijímá cenový závazek v pozměněné podobě (dále jen „závazek“), a to po dobu uplatňování konečných opatření. V příloze tohoto rozhodnutí je uveden seznam vyvážejících výrobců, od nichž byl závazek přijat, včetně společností:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd a Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B796 (dále jen „Wuxi Suntech“);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD a ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B845 (dále jen „Jinko Solar“);

c)

Risen Energy Co., Ltd, spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B868 (dále jen „Risen Energy“);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd a Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B794 (dále jen „JA Solar“), a

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd a Phono Solar Technology Co. Ltd, spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B866 (dále jen „Sumec“).

(6)

Prováděcím rozhodnutím 2014/657/EU (9) Komise přijala návrh vyvážejících výrobců a CCCME, jenž se týkal upřesnění ohledně plnění závazku pro dotčené výrobky, na něž se závazek vztahuje, tj. moduly a články pocházející nebo odesílané z ČLR, v současnosti kódů KN ex 8541 40 90 (kódy TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 a 8541409039), vyráběné vyvážejícími výrobci (dále jen „výrobek, na nějž se vztahuje závazek“). Na antidumpingová a vyrovnávací cla uvedená ve 4. bodě odůvodnění výše se společně se závazkem odkazuje jako na „opatření“.

(7)

Prováděcím nařízením (EU) 2015/866 (10) Komise odvolala přijetí závazku tří vyvážejících výrobců.

(8)

Prováděcím nařízením (EU) 2015/1403 (11) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.

(9)

Prováděcím nařízením (EU) 2015/2018 (12) Komise odvolala přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců.

(10)

Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie  (13) dne 5. prosince 2015.

(11)

Komise zahájila šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie  (14) dne 5. prosince 2015.

(12)

Komise rovněž zahájila částečný prozatímní přezkum antidumpingových a vyrovnávacích opatření zveřejněním oznámení o zahájení v Úředním věstníku Evropské unie  (15) dne 5. prosince 2015.

(13)

Prováděcím nařízením (EU) 2016/115 (16) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.

(14)

Konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1238/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise dále rozšířila prováděcím nařízením (EU) 2016/185 (17) na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.

(15)

Konečné vyrovnávací clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2013 na dovoz dotčených výrobků pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky Komise dále rozšířila prováděcím nařízením (EU) 2016/184 (18) na dovoz dotčeného výrobku odesílaného z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli.

(16)

Prováděcím nařízením (EU) 2016/1045 (19) Komise odvolala přijetí závazku dalšího vyvážejícího výrobce.

(17)

Prováděcím nařízením (EU) 2016/1382 (20) Komise odvolala přijetí závazku dalších pěti vyvážejících výrobců.

(18)

Prováděcím nařízením (EU) 2016/1402 (21) Komise odvolala přijetí závazku dalších tří vyvážejících výrobců.

B.   PODMÍNKY ZÁVAZKU A DOBROVOLNÝCH ODVOLÁNÍ

(19)

Podle podmínek závazku může kterýkoli vyvážející výrobce svůj závazek dobrovolně odvolat kdykoli během jeho uplatňování.

(20)

Společnost Wuxi Suntech v srpnu 2016 oznámila Komisi, že si přeje svůj závazek odvolat.

(21)

Společnosti Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar a Sumec v září 2016 oznámily Komisi, že si rovněž přejí svůj závazek odvolat.

C.   ODVOLÁNÍ PŘIJETÍ ZÁVAZKU A ULOŽENÍ KONEČNÉHO CLA

(22)

Komise proto v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení a rovněž v souladu s podmínkami závazku dospěla k závěru, že přijetí závazku pro společnosti Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar a Sumec musí být odvoláno.

(23)

V důsledku toho se v souladu s čl. 8 odst. 9 základního antidumpingového nařízení a čl. 13 odst. 9 základního antisubvenčního nařízení na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího nebo odesílaného z ČLR a vyráběného společnostmi Wuxi Suntech (doplňkový kód TARIC: B796), Jinko Solar (doplňkový kód TARIC: B845), Risen Energy (doplňkový kód TARIC: B868), JA Solar (doplňkový kód TARIC: B794) a Sumec (doplňkový kód TARIC: B866) automaticky uplatní konečné antidumpingové clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a konečné vyrovnávací clo uložené článkem 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013, a to ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(24)

V tabulce v příloze tohoto nařízení jsou pro informaci uvedeni vyvážející výrobci, u nichž přijetí závazku prováděcím rozhodnutím 2013/707/EU není dotčeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijetí závazku, pokud jde o společnosti:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd a Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B796 („Wuxi Suntech“);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD a ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD spolu s jejich společnostmi ve spojení v ČLR a v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B845 („Jinko Solar“);

c)

Risen Energy Co., Ltd, spolu s její společností ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B868 („Risen Energy“);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd a Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd, spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B794 („JA Solar“), a

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd a Phono Solar Technology Co. Ltd, spolu s jejich společnostmi ve spojení v Unii, pod společným doplňkovým kódem TARIC: B866 („Sumec“),

se odvolává.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 152, 5.6.2013, s. 5.

(4)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 209, 3.8.2013, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.

(8)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 214.

(9)  Úř. věst. L 270, 11.9.2014, s. 6.

(10)  Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 30.

(11)  Úř. věst. L 218, 19.8.2015, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 295, 12.11.2015, s. 23.

(13)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 8.

(14)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 20.

(15)  Úř. věst. C 405, 5.12.2015, s. 33.

(16)  Úř. věst. L 23, 29.1.2016, s. 47.

(17)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 76.

(18)  Úř. věst. L 37, 12.2.2016, s. 56.

(19)  Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 5.

(20)  Úř. věst. L 222, 17.8.2016, s. 10.

(21)  Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 16.


PŘÍLOHA

Seznam společností

Název společnosti

Doplňkový kód TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1999

ze dne 15. listopadu 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/20


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2000

ze dne 15. listopadu 2016,

kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii.

(2)

Ze seznamu subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze I oddíle B rozhodnutí 2013/255/SZBP by měly být vypuštěny dva subjekty.

(3)

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. listopadu 2016.

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.


PŘÍLOHA

I.

Ze seznamu obsaženého v příloze I oddíle B rozhodnutí 2013/255/SZBP se vypouštějí tyto subjekty a související položky se zrušují:

55.

Tri-Ocean Trading

55a.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/22


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2001

ze dne 15. listopadu 2016

o příspěvku Unie ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou Mezinárodní agentury pro atomovou energii v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 12. prosince 2003 přijala Evropská rada strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení (dále jen „strategie“), jejíž třetí kapitola obsahuje seznam opatření pro boj proti tomuto šíření, která je třeba přijmout jak v rámci Unie, tak ve třetích zemích.

(2)

Unie tuto strategii aktivně provádí a uplatňuje opatření uvedená v kapitole III strategie, zejména uvolňováním finančních zdrojů na podporu konkrétních projektů řízených mnohostrannými institucemi, jako je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (dále jen „MAAE“ nebo „agentura“).

(3)

Článek IV Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen „NPT“) stanoví nezadatelné právo všech smluvních stran rozvíjet bez diskriminace a v souladu s články I a II smlouvy NPT výzkum, výrobu a využití jaderné energie pro mírové účely. Stanoví rovněž, že se všechny smluvní strany zavazují „spolupracovat k tomu, aby přispěly, jednotlivě nebo společně s jinými státy nebo mezinárodními organizacemi, k dalšímu rozvoji mírového využití jaderné energie, zejména na území smluvních stran smlouvy NPT nevlastnících jaderné zbraně, s patřičným zřetelem k potřebám rozvojových oblastí světa“.

(4)

Mnohostranné přístupy k jadernému palivovému cyklu mohou potenciálně poskytnout zemím, které se rozhodly využívat jadernou energii k mírovým účelům, alternativu k vyvíjení vlastních vnitrostátních jaderných palivových cyklů a zároveň zamezit rizikům šíření.

(5)

Podle článku III svých stanov je agentura MAAE oprávněna podniknout jakýkoli krok, včetně pořizování jaderného paliva, služeb a vybavení a zřizování vlastních provozních celků a zařízení, aby usnadnila praktické používání jaderné energie pro mírové účely.

(6)

V září roku 2006 nabídla nezávislá nevládní organizace Iniciativa pro jadernou hrozbu se sídlem ve Spojených státech agentuře MAAE příspěvek ve výši 50 000 000 USD, aby pomohla vytvořit zásobu slabě obohaceného uranu, kterou by agentura MAAE vlastnila a spravovala, a to za podmínky, že se této agentuře podaří vybrat další částku ve výši 100 000 000 USD, včetně příspěvků od jiných členských států MAAE a dárců, a zřídit rezervu jaderného paliva.

(7)

Dne 8. prosince 2008 Rada přijala závěry na podporu zřízení a bezpečné správy banky jaderného paliva spadající pod kontrolu agentury MAAE. Uvedla rovněž, že jakmile rada guvernérů MAAE stanoví a schválí podmínky a postupy týkající se této banky, Unie hodlá přispět na tento projekt částkou až do výše 25 000 000 EUR. Evropská komise již poskytla částku 20 000 000 EUR na pořízení slabě obohaceného uranu.

(8)

Dne 3. prosince 2010 Rada guvernérů MAAE přijala usnesení GOV/2010/70, v němž schvaluje zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, a prohlásila, že fungování této banky pod kontrolou MAAE bude hrazeno výlučně z mimorozpočtových příspěvků.

(9)

Bod 15 usnesení GOV/2010/67 nazvaného „Zajištění dodávek: Zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE pro dodávky slabě obohaceného uranu členským státům“ stanoví, že „Agentura je vlastníkem slabě obohaceného uranu uloženého v bance slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a tento uran je pod její kontrolou a formálně v jejím právním vlastnictví. Agentura odpovídá za skladování a ochranu materiálů ve svém vlastnictví tím, že prostřednictvím nějaké dohody o hostitelském státu zajistí, aby byl slabě obohacený uran zabezpečen proti přírodním a jiným nebezpečím, nedovolenému přemístění nebo odklonění, poškození nebo zničení, včetně sabotáže a násilného zabavení. Kromě toho agentura prostřednictvím nějaké dohody o hostitelském státu zajistí, aby hostitelský stát nebo státy, pokud jde o slabě obohacený uran, v předmětné bance dodržoval(y) záruky MAAE, jakož i bezpečnostní normy a opatření a opatření fyzické ochrany“. V bodu 16 usnesení GOV/2010/67 se navíc stanoví, že „agentura se schválením rady uzavře s nějakým hostitelským státem dohodu o hostitelském státu, podobnou současné dohodě o sídle MAAE, která zajistí bezpečnost a zajištění a příslušnou míru odpovědnosti úložiště a poskytne agentuře výsady a imunity, které jsou nezbytné pro nezávislé fungování banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, včetně práva na přepravu uvedeného uranu z předmětné banky a do ní, podle toho, jak určí agentura v souladu se stanovami a dohodou o hostitelském státu (státech). Kromě toho budou v případě nutnosti se státy sousedícími s hostitelským státem uzavřeny dohody o garantovaném tranzitu“.

(10)

V bance slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE bude uskladněno až 60 válců typu 30B obsahujících standardní komerční slabě obohacený hexafluorid uranu. Banka slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE bude umístěna v úložišti slabě obohaceného uranu agentury MAAE a bude provozována metalurgickým závodem Ulba a regulována Výborem Republiky Kazachstán pro jaderný a energetický dozor a kontrolu.

(11)

Mezi agenturou MAAE a hostitelským státem Kazachstán byl dohodnut základní právní rámec. Byla podepsána dohoda o tranzitu s Ruskou federací, kterou schválila rada guvernérů MAAE (GOV/2015/36). Byl dokončen projekt nového úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a tato agentura dospěla k závěru, že projekt splňuje příslušná ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Byl proveden podrobný odhad nákladů na nové úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, jenž byl nezávisle potvrzen. Byla finalizována dohoda o partnerství mezi MAAE a provozovatelem zařízení, v níž jsou stanoveny podmínky spolupráce při výstavbě úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE. MAAE nyní plánuje činnosti související s přípravou pořízení slabě obohaceného uranu.

(12)

Podle plánu projektu a finančního plánu, jak je popsán v aktualizované zprávě generálního ředitele MAAE (GOV/INF/2016/8) nazvané „Zajištění dodávek: Zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE pro dodávky slabě obohaceného uranu členským státům“, činí celková očekávaná částka 118 863 000 EUR,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Za účelem bezprostředního a praktického provádění některých prvků strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení přispěje Unie ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolu Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby se tak snížila rostoucí rizika šíření způsobená šířením citlivých technologií jaderného palivového cyklu. Činnost Unie na podporu této banky spočívá ve vytvoření zásoby slabě obohaceného uranu, přičemž sleduje tyto cíle:

a)

umožnit zemím, aby uplatňovaly svá práva podle článku IV smlouvy NPT a zároveň zamezily rizikům šíření, a

b)

sloužit jako mechanismus krajního řešení, který poskytne podporu komerčnímu trhu, aniž by došlo k narušení trhu, v případě, že dojde k narušení dodávek slabě obohaceného uranu členskému státu MAAE, jež nelze obnovit komerčními prostředky, pokud tento stát splňuje kritéria způsobilosti.

2.   Pro dosažení cílů podle odstavce 1 přispěje Unie ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, financováním činností souvisejících s bezpečností, včetně fyzické ochrany, dopravy, zabezpečení a přispění k bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu. Projekt je prováděn ve prospěch všech zemí, které se rozhodly využívat jadernou energii pro mírové účely.

Podrobný popis projektu je uveden v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Technické provádění projektu uvedeného v čl. 1 odst. 2 je svěřeno agentuře MAAE. Tento úkol plní pod kontrolou vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s agenturou MAAE nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka určená na provádění činností uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 4 362 200 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí rozpočet Unie.

3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s agenturou MAAE dohodu o financování. Tato dohoda musí obsahovat ustanovení o tom, že MAAE zajistí zviditelnění příspěvku Unie úměrné jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření dohody o financování uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření dohody o financování.

Článek 4

1.   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovávaných agenturou MAAE. Tyto zprávy agentury MAAE tvoří základ hodnocení vypracovaného Radou.

2.   Komise informuje o finančních aspektech provádění projektu podle čl. 1 odst. 2.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Pozbývá platnosti 60 měsíců ode dne uzavření dohody o financování podle čl. 3 odst. 3. Pokud však do 6 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost nebude uzavřena dohoda o financování, pozbývá toto rozhodnutí platnosti 6 měsíců od jeho vstupu v platnost.

Článek 6

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. listopadu 2016.

Za Radu

předseda

I. KORČOK


PŘÍLOHA

Příspěvek Unie ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou Mezinárodní agentury pro atomovou energii v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

I.   ÚVOD

Souvislosti

V prosinci roku 2010 získal generální ředitel agentury MAAE od rady guvernérů pověření, aby založil banku slabě obohaceného uranu a předložil podrobnou koncepci ohledně jejího zřízení a bezpečné správy.

Dne 20. prosince 2011 potvrdila MAAE stálé misi v Kazachstánu, že na základě informací, které agentuře poskytla Republika Kazachstán ve svém „vyjádření zájmu“ s odkazem na požadavky uvedené v dokumentu GOV/INF/2011/7, je metalurgický závod Ulba (UMP) způsobilým místem pro banku slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE.

V letech 2011 až 2016 vyslala MAAE do Kazachstánu několik misí, jejichž cílem bylo posoudit zařízení UMP a vnitrostátní regulační rámec, aby bylo zajištěno, že banka bude moci splňovat příslušná ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Posouzení proběhlo v oblastech bezpečnosti zařízení, seismické bezpečnosti, havarijní připravenosti a reakce, bezpečnosti dopravy a jejího zajišťování a fyzické ochrany.

Dne 27. srpna 2015 byla mezi MAAE a Kazachstánem podepsána dohoda o hostitelském státu. Na základě této dohody se určuje Kazachstán jakožto hostitelský stát banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a dohoda Kazachstánu poskytuje rámec pro zajištění toho, aby uvedená banka pod kontrolou agentury MAAE byla spravována a řízena v souladu s právními a správními předpisy Kazachstánu a podle příslušných ustanovení bezpečnostních norem a doporučení vydaných agenturou MAAE.

Dne 27. srpna 2015 byla podepsána mezi MAAE a UMP dohoda o provozovateli zařízení. Na základě této dohody se stanoví UMP jakožto zařízení, kde bude umístěna banka slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, a dohoda poskytuje UMP rámec pro provozování a správu této banky v souladu se svou licencí, vnitrostátním regulačním rámcem a podle příslušných ustanovení bezpečnostních norem a doporučení vydaných agenturou MAAE.

Dále podepsaly MAAE a kazašské ministerstvo energetiky technickou dohodu o konkrétních podmínkách, které mají být za účelem zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE v Kazachstánu splněny (dále jen „technická dohoda“). Tato technická dohoda zajišťuje, aby každá ze stran poskytla nezbytné zdroje pro uskutečňování svých příslušných činností za účelem včasného zřízení uvedené banky, včetně činností za účelem dodržení příslušných ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Na základě uvedené technické dohody ustavily smluvní strany společný koordinační výbor s cílem usnadnit uplatňování této technické dohody a schválily plán konkrétních činností, s cílem zajistit zřízení a fungování dotčené banky v souladu s příslušnými ustanoveními bezpečnostních norem MAAE bezpečnostních pokynů. Technická dohoda vyžaduje, aby uvedené činnosti byly dokončeny během dvou let od podpisu právních dohod, nebo do září roku 2017.

V listopadu roku 2015 začala firma UMP projektovat nové úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, v němž bude umístěna banka slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE. Jedna z misí agentury MAAE navštívila UMP ve dnech 29. února až 4. března 2016 s cílem přezkoumat pokrok práce na projektu. Tato mise agentury MAAE zkoumala, zda jsou při procesu projektování náležitě zohledňována příslušných ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Přezkum agentury MAAE se zaměřil na pět technických oblastí: konstrukce budovy, analýza bezpečnosti, radiační ochrana, havarijní připravenost a reakce a jaderné zabezpečení. Přezkum navrhovaného projektu a příslušné podpůrné dokumentace vedl k obecnému závěru, že projekt nabízí odpovídající opatření k zajištění doporučení týkajících se jaderné bezpečnosti a bezpečnostních pokynů.

Po dokončení projektu a jeho přezkumu agenturou MAAE byla v květnu roku 2016 mezi MAAE a UMP podepsána dohoda o partnerství. Tato dohoda upravuje technické a finanční otázky týkající se zřízení úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE. To představuje významný mezník na cestě ke zřízení banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE.

V květnu roku 2016 bylo ve zprávě rady guvernérů GOV/INF/2016/8 zdůrazněno, že bylo dosaženo značného pokroku. Zpráva rovněž obsahuje první výchozí komplexní plán projektu a finanční plán.

Dokumentem rady guvernérů GOV/2010/67 byl pověřen generální ředitel MAAE zřízením banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a tento dokument rovněž požadoval, aby náklady (včetně nákladů na lidské zdroje) spojené se zřízením a fungováním výše uvedené banky byly kryty výhradně z mimorozpočtových dobrovolných příspěvků a neměly žádný dopad na řádný rozpočet agentury MAAE. Za tímto účelem jsou z projektu banky slabě obohaceného uranu propláceny náklady různým útvarům MAAE, pokud jde o technické poradenství a technickou podporu poskytované projektovým odborníkům a specialistům prostřednictvím dohod o úrovni služeb. Tyto dohody, které vymezují služby, jež mají útvary v rámci projektu poskytovat za účelem realizace plánu projektu (včetně plánu konkrétních činností), jakož i náklady na úroveň podpory poskytované každým z útvarů, byly finalizovány a schváleny v březnu roku 2016.

Ode dne 1. dubna 2016 přislíbily řada členských států, Komise, Iniciativa pro jadernou hrozbu (NTI) a Světový institut pro přepravu jaderných materiálů (WNTI) prostředky v celkové výši přibližně 124 900 000 USD a 25 000 000 EUR a příspěvky, které k tomuto dni agentura získala, činí 124 900 000 USD a 20 000 000 EUR. Finanční příspěvky poskytla Iniciativa pro jadernou hrozbu (50 000 000 USD), USA (50 000 000 USD), Spojené arabské emiráty (10 000 000 USD), Norsko (5 000 000 USD), Kuvajt (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) a Kazachstán (400 000 USD). Evropská komise darovala 20 000 000 EUR na zakoupení slabě obohaceného uranu pro banku a 5 milionů EUR bylo přislíbeno na modernizace v oblasti bezpečnosti. Prostředky určené na modernizace v oblasti bezpečnosti (až 5 000 000 EUR) jsou popsány v této příloze.

Dalšími klíčovými fázemi budování banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE jsou:

a)

finalizace zřízení úložiště slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE včetně dokončení stavby; potvrzení toho, že budova a vybavení odpovídají konstrukčnímu záměru a platným ustanovením ohledně bezpečnosti a zabezpečení;

b)

dohoda s UMP ohledně programu správy válců, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost válců a jejich připravenost na přepravu;

c)

uvedení zařízení do provozu;

d)

pořízení slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE a jeho doprava do úložiště a

e)

zahájení provozu.

Cíle projektu

Přispět ke zřízení a bezpečné správě banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE, zejména zaručením vysoké úrovně zajištění a bezpečnosti během přepravy a skladování v souladu s bezpečnostními normami MAAE a bezpečnostními pokyny.

Přínosy

Bude dosaženo těchto přínosů:

a)

lepšího zajištění bezpečného zásobování jaderným palivem a

b)

pomoci agentuře MAAE při zajišťování a zabezpečování přepravy slabě obohaceného uranu od zadání zakázky až po dodání, jakož i během skladování v areálu banky slabě obohaceného uranu.

II.   POPIS ČINNOSTÍ

Banka slabě obohaceného uranu

Banku bude tvořit fyzická zásoba asi 90 tun slabě obohaceného uranu, což je množství potřebné pro jednu počáteční dávku určenou pro moderní lehkovodní reaktor (odpovídající asi 3 doplňujícím dávkám do aktivní zóny) k výrobě elektřiny, společně se souvisejícím vybavením a službami. Tato zásoba bude majetkem agentury MAAE. Dotčená banka bude fungovat na základě určitých nediskriminačních kritérií stanovených pro poskytování slabě obohaceného uranu do přijímající země. Tato kritéria budou v souladu se stanovami MAAE a schvaluje je rada guvernérů. Na jaderné zařízení využívající slabě obohacený uran se musí vztahovat dohoda s agenturou MAAE o zárukách a musí být s touto dohodou plně v souladu.

Podpora Unie

Unie bude dotčenou banku doplňujícím způsobem podporovat prostřednictvím různých nástrojů. Již v roce 2011 byl z nástroje pro stabilitu poskytnut finanční příspěvek ve výši 20 000 000 EUR na nákup slabě obohaceného uranu.

Toto rozhodnutí přispěje k bezpečnému a zabezpečenému fungování a správě banky. K příslušným činnostem plánovaným agenturou MAAE, na něž EU podle tohoto rozhodnutí finančně přispěje, může patřit:

1.   podpora bezpečného a zajištěného zřízení úložiště 90 tun slabě obohaceného uranu

Tento bod zahrnuje náklady na uskutečňování činností uvedených v projektovém plánu, včetně plánu konkrétních činností na rok 2017 a navazujících činnosti v roce 2018. Plán konkrétních činností, na němž se dohodla MAAE, UMP a Výbor Kazachstán pro jaderný a energetický dozor a kontrolu, je seznam činností považovaných za nezbytné pro modernizaci zařízení, vybavení, postupů a praktik s cílem zajistit, aby banka byla zřízena, uchovávána, provozována a chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Tyto činnosti byly vypracovány na základě několika posouzení provedených v letech 2012 až 2016. Konkrétně, mise vyslaná agenturou v lednu roku 2016 rovněž určila některé další vnější vybavení, které bude vyžadováno, aby úložiště mohlo fungovat v souladu s normami MAAE v oblasti havarijní připravenosti a reakce.

K těmto činnostem patří vypracování postupů pro bezpečné a zabezpečené fungování, zajištění havarijní připravenosti a reakce a vybavení v oblasti radiační ochrany, jakož i poskytování související odborné přípravy; pořádání seminářů věnovaných bezpečnostním otázkám, jež jsou pro banku slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE relevantní (například kultura jaderného zabezpečení); pozorování cvičení zaměřených na havarijní situace v zařízení; a navazující činnosti posuzování za účelem potvrzení souladu modernizací s příslušnými bezpečnostními normami MAAE a bezpečnostními pokyny ještě před jejich zadáním.

Slabě obohacený uran bude do dotčeného úložiště uložen pouze tehdy, pokud se MAAE přesvědčí, že byla předmětná banka zřízena a splňuje platná ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů. Agentura tudíž podnikne potvrzující misi plánovanou na léto roku 2017, aby potvrdila, že dokončená stavba a její vnější vybavení odpovídají konstrukčnímu záměru a že je k dispozici veškerá infrastruktura potřebná pro splnění platných ustanovení ohledně bezpečnosti a zajištění.

Během dvou let bude rozpočet zahrnovat náklady na plánování, uskutečňování a podporu činností uvedených v plánu projektu a v plánu konkrétních činností a na informování o nich a rovněž bude zahrnovat náklady na pokrytí lidských zdrojů MAAE, aby bylo zajištěno, že v souladu s pověřením projektu banky slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE nebudou používány žádné finanční prostředky z řádného rozpočtu.

2.   zajištění bezpečné přepravy 90 tun slabě obohaceného uranu

Očekává se, že 90 tun slabě obohaceného uranu bude přepravováno ze zařízení dodavatele nebo dodavatelů do metalurgického závodu Ulba v kazašském Oskemenu, kde bude umístěna banka slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE. Přeprava tohoto uranu v rámci různých jurisdikcí musí splňovat veškeré požadavky na dokumentaci, pojištění, schválení přepravy a označování, včetně požadavků států v oblasti fyzické ochrany obsažených v příslušných úmluvách a doporučeních vypracovaných pod záštitou agentury MAAE, a bezpečnostních požadavků Mezinárodní námořní organizace (IMO). Výdaje spojené s přepravou tohoto uranu budou záviset na zeměpisné poloze jeho dodavatele a na vzdálenostech po moři nebo po souši mezi dodavatelem a metalurgickým závodem Ulba v Kazachstánu, jakož i na počtu přístavů, v nichž bude náklad zastavovat, a překročení hranic nutných k uskutečnění dodávky. Do tohoto bodu spadá vypracování technických specifikací s úředníky agentury MAAE a odborné poradenství poskytované externími odborníky; plánování a dozor nad dopravou; pojištění; pronájem námořního přepravního plavidla za účelem posílení bezpečnosti; konzultace týkající se posouzení a plánování bezpečnostních rizik souvisejících s dopravní trasou; jakož i střežení přístavů a průjezdních míst během námořní dopravy.

3.   zajištění dlouhodobého skladování 90 tun slabě obohaceného uranu

Slabě obohacený uran bude umístěn na jednoúčelovém úložišti umístěném na území UMP v kazašském Oskemenu. Bude skladován ve válcích o průměru 30 palců (válce 30B). Provozovatel zařízení bude jménem MAAE odpovídat za skladování a ochranu slabě obohaceného uranu v souladu s bezpečnostními normami a doporučeními vydanými agenturou MAAE. To zahrnuje zakoupení uvedených válců, které zajistí fyzicky bezpečné a zabezpečené skladování uranu. Studie věnované bezpečnosti ukazují, že tyto kontejnmenty zajišťují spolehlivé a bezpečné skladování až na 50 let. Kromě zajišťování bezpečnosti přispívá tloušťka stěn válců a jejich celková koncepce k fyzické ochraně před sabotáží a krádeží.

Při zajišťování dlouhodobého skladování slabě obohaceného uranu je klíčové uskutečňování programu správy válců, včetně rutinní kontroly a obnovy osvědčení válců 30B ve skladu, aby odpovídaly normě ISO 7195 a aby byla zajištěna jejich připravenost na přepravu do členských států. To vyžaduje zajištění služeb týkajících se obnovy osvědčení válců pověřenými inspektory a služeb zaměstnanců UMP na podporu provedení testování.

Během dlouhodobého skladování slabě obohaceného uranu pod kontrolou agentury MAAE bude agentura uskutečňovat běžné a ad hoc monitorovací činnosti, včetně přijímání, posuzování a ověřování výročních zpráv od UMP. To bude zahrnovat každoroční setkání s UMP za účelem posouzení činnosti v oblasti bezpečnosti a zabezpečení týkající se předmětné banky, jakož i další typy misí do UMP s cílem zajistit, že budou v případě banky nadále dodržována příslušná ustanovení bezpečnostních norem MAAE a bezpečnostních pokynů.

Tento bod se použije po dobu 5 let.

III.   DOBA TRVÁNÍ

Předpokládaná doba provádění projektu je 60 měsíců a začíná podpisem dohody o financování uvedené v článku 3.

IV.   PŘÍJEMCI

Příjemci projektu uvedeného v tomto rozhodnutí, jsou všechny státy mající nárok na služby dotyčné banky, které splňují podmínky pro přístup do banky slabě obohaceného uranu stanovené radou guvernérů agentury MAAE.

V.   PROVÁDĚCÍ SUBJEKT

Agentuře MAAE bude svěřeno výše popsané technické provádění projektu pod kontrolou vysokého představitele. Projekt budou přímo provádět pracovníci MAAE, odborníci z dalších vnitrostátních jaderných orgánů a smluvní strany. V případě smluvních stran se bude zadávání zakázek na veškeré zboží, práce nebo služby agenturou MAAE v souvislosti s tímto rozhodnutím uskutečňovat tak, jak je podrobně uvedeno v dohodě o financování, kterou uzavře Komise s agenturou MAAE.

VI.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Prováděcí subjekt připraví:

a)

pravidelné zprávy o uskutečňování projektu;

b)

závěrečnou zprávu, a to nejpozději dva měsíce od ukončení projektu.

Zprávy budou poslány vysokému představiteli.


16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/29


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2002

ze dne 8. listopadu 2016,

kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS, příloha III rozhodnutí Komise 2010/470/EU a příloha II rozhodnutí Komise 2010/472/EU, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie ve vztahu k pravidlům pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

(oznámeno pod číslem C(2016) 7026)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (2), a zejména na čl. 11 odst. 2 čtvrtou odrážku, čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 18 odst. 1 první odrážku, na úvodní větu článku 19 a na čl. 19 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/68/EHS stanoví veterinární podmínky pro obchod s ovcemi a kozami uvnitř Unie. Mimo jiné je v ní uvedeno, že ovce a kozy musí být během přepravy do místa svého určení doprovázeny veterinárním osvědčením podle vzoru I, II nebo III obsaženého v příloze E uvedené směrnice.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (3) stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. V příloze VII uvedeného nařízení se stanoví opatření pro tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií. Vedle toho se v kapitole A přílohy VIII uvedeného nařízení kromě jiného stanoví podmínky pro obchod s živými zvířaty uvnitř Unie.

(3)

Nařízení (ES) č. 999/2001 bylo nedávno změněno nařízením Komise (EU) 2016/1396 (4). Tyto změny mimo jiné poskytují osvobození od podmínek stanovených v bodě 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001, jež mají za cíl zabránit rozšíření klasické klusavky u hospodářských zvířat chovaných v hospodářstvích, pokud jde o ovce a kozy přemísťované výhradně mezi schválenými organizacemi, schválenými instituty, nebo schválenými středisky ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 92/65/EHS.

(4)

Nařízení (EU) 2016/1396 také zavádí zvláštní podmínky pro obchod s ovcemi a kozami vzácných plemen uvnitř Unie, které nesplňují požadavky bodu 4.1 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001. Tyto zvláštní podmínky byly zavedeny, aby se uchovala možnost pravidelné výměny těchto zvířat mezi členskými státy s cílem zabránit příbuzenské plemenitbě a zachovat genetickou diverzitu vzácných plemen.

(5)

Veterinární osvědčení podle vzorů II a III stanovených v příloze E směrnice 91/68/EHS by proto měla být změněna tak, aby zohledňovala požadavky na obchod uvnitř Unie s ovcemi a kozami vzácných plemen nebo s ovcemi a kozami přemísťovanými mezi schválenými organizacemi, schválenými instituty, nebo schválenými středisky, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) 2016/1396.

(6)

Vedle toho některé členské státy upozornily Komisi na problémy v souvislosti s dodatečnou administrativní činností plynoucí z povinnosti poskytnout v kolonce I.31 veterinárních osvědčení podle vzorů I, II a III stanovených v příloze E směrnice 91/68/EHS podrobné údaje, jako je plemeno a množství zvířat v zásilce. Aby se snížila administrativní zátěž úředních veterinárních lékařů, je vhodné z kolonky I.31 těchto vzorových veterinárních osvědčení odstranit údaj o plemeni, neboť se takový údaj nemusí nutně týkat nákazového statusu zvířat v zásilce, a údaj o množství těchto zvířat, protože ten je již požadován v kolonce I.20 a v kolonce I.31 musí být uvedeno úřední identifikační číslo každého zvířete.

(7)

Aby bylo možné přesněji uvést podmínky pro individuální identifikaci zvířat v kolonkách II.5 a II.6 veterinárních osvědčení podle vzorů II a III v příloze E směrnice 91/68/EHS, je dále nezbytné vložit do těchto kolonek odkaz na nařízení Rady (ES) č. 21/2004 (5).

(8)

Směrnice 91/68/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Směrnice 92/65/EHS stanoví mimo jiné podmínky pro obchod se spermatem ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie.

(10)

V příloze III rozhodnutí Komise 2010/470/EU (6) jsou stanovena vzorová veterinární osvědčení pro obchod se zásilkami spermatu ovcí a koz uvnitř Unie. V části A uvedené přílohy jsou uvedena vzorová veterinární osvědčení pro zásilky spermatu odebraného po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází.

(11)

V příloze II rozhodnutí Komise 2010/472/EU (7) jsou mimo jiné stanovena vzorová veterinární osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz do Unie. V oddíle A části 2 uvedené přílohy je uvedeno vzorové veterinární osvědčení pro zásilky spermatu odeslaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází.

(12)

V bodě 4.2 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 jsou stanoveny podmínky týkající se klusavky, které musí být splněny pro obchod se spermatem ovcí a koz uvnitř Unie. V kapitole H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 jsou stanoveny podmínky týkající se klusavky, které musí být splněny pro dovoz spermatu ovcí a koz.

(13)

Nařízení (EU) 2016/1396 zavádí v bodech 1.2 a 1.3 oddílu A kapitoly A přílohy VIII nařízení (ES) č. 999/2001 zvláštní podmínky pro střediska pro odběr spermatu jako jedny z podmínek, které musí splňovat hospodářství, aby mohlo být uznáno jako hospodářství se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky, jelikož riziko šíření klusavky prostřednictvím samců ovcí a koz chovaných ve střediscích pro odběr spermatu, jež byla schválena a jsou pod dohledem v souladu s podmínkami stanovenými v příloze D směrnice 92/65/EHS, je omezené. Odkaz na tyto zvláštní podmínky je také zahrnut v podmínkách pro obchod se spermatem ovcí a koz a jeho dovoz stanovených v přílohách VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001.

(14)

Vzorové veterinární osvědčení pro obchod se zásilkami spermatu ovcí a koz uvnitř Unie stanovené v části A přílohy III rozhodnutí 2010/470/EU a vzorové veterinární osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz do Unie stanovené v oddíle A části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU by proto měla být změněna tak, aby zohledňovala požadavky na střediska pro odběr spermatu stanovené v nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) 2016/1396.

(15)

Vedle toho se v kapitole H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 ve znění nařízení (EU) 2016/1396 stanoví, že masokostní moučka by měla být chápána ve smyslu Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (8), a nikoli ve smyslu bodu 27 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 142/2011 (9).

(16)

Kolonka II.4.10.4 vzorového veterinárního osvědčení pro dovoz zásilek spermatu ovcí a koz do Unie stanoveného v oddíle A části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU by proto měla být změněna tak, jak je stanoveno ve změněných ustanoveních kapitoly H přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001.

(17)

Rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(18)

Nařízení (EU) 2016/1396 stanoví, že změny učiněné v příloze IX nařízení (ES) č. 999/2001 týkající se dovozu určitého zboží se použijí ode dne 1. července 2017. Vedle toho, aby se zamezilo jakémukoli narušení dovozu zásilek spermatu ovcí a koz do Unie, mělo by být během přechodného období a s výhradou určitých podmínek povoleno používání osvědčení vydaných v souladu s rozhodnutím 2010/472/EU ve znění platném před zavedením změn podle tohoto rozhodnutí.

(19)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha E směrnice 91/68/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha III rozhodnutí 2010/470/EU se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Příloha II rozhodnutí 2010/472/EU se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Článek 3 tohoto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2017.

Na přechodné období do dne 31. prosince 2017 se zásilky spermatu ovcí a koz doprovázené veterinárním osvědčením vydaným podle vzoru stanoveného v oddíle A části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU, ve znění platném před zavedením změn podle tohoto rozhodnutí, povolují pro dovoz do Unie, jestliže bylo toto osvědčení vydáno do 30. listopadu 2017.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. listopadu 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 76).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

(6)  Rozhodnutí Komise 2010/470/EU ze dne 26. srpna 2010, kterým se stanoví vzorová veterinární osvědčení pro obchod uvnitř Unie se spermatem, vajíčky a embryi koňovitých, ovcí a koz a vajíčky a embryi prasat (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 15).

(7)  Rozhodnutí Komise 2010/472/EU ze dne 26. srpna 2010 o dovozu spermatu, vajíček a embryí ovcí a koz do Unie (Úř. věst. L 228, 31.8.2010, s. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha E směrnice 91/68/EHS se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA E

VZOR I

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

VZOR II

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

VZOR III

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

V příloze III rozhodnutí 2010/470/EU se část A nahrazuje tímto:

„Část A

Vzorové veterinární osvědčení IIIA pro obchod uvnitř Unie se zásilkami spermatu ovcí a koz odebraného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a odeslaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA III

V části 2 přílohy II rozhodnutí 2010/472/EU se oddíl A nahrazuje tímto:

„Oddíl A

Vzor 1 – Veterinární osvědčení pro sperma odeslané ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu Image Text obrazu

16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/59


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2003

ze dne 14. listopadu 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU tak, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům

(oznámeno pod číslem C(2016) 7218)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2009/300/ES (2).

(2)

Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2011/263/EU (3).

(3)

Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2011/264/EU (4).

(4)

Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2011/382/EU (5).

(5)

Dne 31. prosince 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2011/383/EU (6).

(6)

Dne 14. listopadu 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2012/720/EU (7).

(7)

Dne 14. listopadu 2016 končí platnost rozhodnutí Komise 2012/721/EU (8).

(8)

Bylo provedeno posouzení zaměřené na potvrzení významu a přiměřenosti stávajících ekologických kritérií i souvisejících požadavků na posuzování a ověřování stanovených v rozhodnutích 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl dokončen nový přezkum stávajících ekologických kritérií a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování stanovených v uvedených rozhodnutích, je vhodné prodloužit dobu platnosti uvedených ekologických kritérií a souvisejících požadavků na posuzování a ověřování do 31. prosince 2017. Rozhodnutí 2009/300/ES, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru ustaveného na základě článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 3 rozhodnutí 2009/300/ES se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „televizní přijímače“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“

Článek 2

Článek 4 rozhodnutí 2011/263/EU se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „mycí prostředky do myček nádobí“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“

Článek 3

Článek 4 rozhodnutí 2011/264/EU se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „prací prostředky“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“

Článek 4

Článek 4 rozhodnutí 2011/382/EU se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „mycí prostředky pro ruční mytí nádobí“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“

Článek 5

Článek 4 rozhodnutí 2011/383/EU se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Ekologická kritéria pro skupinu produktů „univerzální čisticí prostředky a čisticí prostředky pro hygienická zařízení“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“

Článek 6

Článek 3 rozhodnutí 2012/720/EU se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „mycí prostředky do automatických myček nádobí používané v průmyslu a institucích“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“

Článek 7

Článek 3 rozhodnutí 2012/721/EU se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Ekologická kritéria pro skupinu výrobků „prací prostředky používané v průmyslu a institucích“ a související požadavky na posuzování a ověřování jsou platné do 31. prosince 2017.“

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. listopadu 2016.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2009/300/ES ze dne 12. března 2009, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (Úř. věst. L 82, 28.3.2009, s. 3).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/263/EU ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí (Úř. věst. L 111, 30.4.2011, s. 22).

(4)  Rozhodnutí Komise 2011/264/EU ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (Úř. věst. L 111, 30.4.2011, s. 34).

(5)  Rozhodnutí Komise 2011/382/EU ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (Úř. věst. L 169, 29.6.2011, s. 40).

(6)  Rozhodnutí Komise 2011/383/EU ze dne 28. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (Úř. věst. L 169, 29.6.2011, s. 52).

(7)  Rozhodnutí Komise 2012/720/EU ze dne 14. listopadu 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do automatických myček nádobí používaným v průmyslu a institucích (Úř. věst. L 326, 24.11.2012, s. 25).

(8)  Rozhodnutí Komise 2012/721/EU ze dne 14. listopadu 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům používaným v průmyslu a institucích (Úř. věst. L 326, 24.11.2012, s. 38).


16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/62


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/2004

ze dne 14. listopadu 2016,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických

(oznámeno pod číslem C(2016) 7181)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 druhou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2000/29/ES stanoví ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům ze třetích zemí do Unie. Článek 1 prováděcího rozhodnutí Komise 2013/780/EU (2) stanoví odchylku od ochranných opatření podle směrnice 2000/29/ES a opravňuje členské státy, aby do 30. listopadu 2016 povolovaly dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických, aniž by bylo opatřeno rostlinolékařským osvědčením, pokud toto řezivo splňuje podmínky stanovené v příloze uvedeného rozhodnutí.

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/893 (3) stanoví požadavky na dovoz do Unie řeziva prostého kůry rodu Platanus L. a rodu Acer spp. původem ze třetích zemí. Uvedené požadavky se považují za nezbytné pro rostlinolékařskou ochranu území Unie před organismem Anoplophora glabripennis (Motschulsky) a žádné odchylky od nich by neměly být považovány za důvodné. Na řezivo prosté kůry ze dřeva uvedených rodů by se proto již neměla vztahovat odchylka stanovená v prováděcím rozhodnutí 2013/780/EU.

(3)

S ohledem na informace, které členské státy pravidelně zasílají Komisi, lze dojít k závěru, že uplatňování specifických podmínek stanovených v příloze prováděcího nařízení 2013/780/EU je dostačující k tomu, aby se zabránilo zavlečení škodlivých organismů do Unie. Členské státy by měly tyto podmínky i nadále uplatňovat na řezivo prosté kůry rodu Quercus L. původem ze Spojených států amerických. Z posouzení technických informací, které poskytly Spojené státy, vyplývá, že program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“ uvedený v čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení 2013/780/EU funguje účinně.

(4)

Proto by mělo být povolení odchylky týkající se řeziva prostého kůry rodu Quercus L. původem ze Spojených států amerických prodlouženo do 31. prosince 2026, aby se zabránilo zbytečným narušením obchodu v souvislosti s uvedeným řezivem.

(5)

Prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změna prováděcího rozhodnutí 2013/780/EU

Prováděcí rozhodnutí 2013/780/EU se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Odchylně od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice 2000/29/ES jsou členské státy oprávněny povolovat dovoz na své území řeziva prostého kůry rodu Quercus L. původem ze Spojených států amerických, na něž se vztahuje jeden z kódů KN a popisů uvedených v příloze V části B kapitole I bodu 6 uvedené směrnice, aniž by bylo opatřeno rostlinolékařským osvědčením, pokud toto dřevo splňuje podmínky stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.“

2)

V článku 3 se datum „30. listopadu 2016“ nahrazuje datem „31. prosince 2026“.

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. listopadu 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/780/EU ze dne 18. prosince 2013, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 61).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/893 ze dne 9. června 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 146, 11.6.2015, s. 16).