ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 300

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
8. listopadu 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1946 ze dne 15. března 2016 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

1

 

 

Dohoda mezi Gruzií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1947 ze dne 25. října 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tome des Bauges (CHOP))

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1948 ze dne 7. listopadu 2016, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1153

10

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1949 ze dne 7. listopadu 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1950 ze dne 4. listopadu 2016 o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

14

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie č. 2/2016 ze dne 12. září 2016 o účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie jako pozorovatele na činnostech Agentury Evropské unie pro základní práva a způsobu této účasti v rámci stanoveném v článcích 4 a 5 nařízení Rady (ES) č. 168/2007, včetně ustanovení o účasti na iniciativách agentury, o finančním příspěvku a o zaměstnancích [2016/1951]

19

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

8.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1946

ze dne 15. března 2016

o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na článek 37 této smlouvy, a na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 218 odst. 5 a odst. 6 první pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada na zasedání konaném dne 20. ledna 2014 přijala rozhodnutí zmocnit vysokou představitelku k zahájení jednání podle článku 37 Smlouvy o Evropské unii a v souladu s postupem stanoveným v čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie s cílem uzavřít dohodu o bezpečnosti informací mezi Evropskou unií a Gruzií.

(2)

Na základě tohoto zmocnění vysoká představitelka sjednala dohodu s Gruzií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací.

(3)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Unii.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 15. března 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


8.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/3


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Gruzií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

Gruzie

a

Evropská unie, dále jen „EU“,

dále jen „strany“,

BEROUCE V ÚVAHU, že strany sdílejí cíle posilovat všemi možnými způsoby vlastní bezpečnost;

BEROUCE V ÚVAHU, že strany souhlasí s tím, že by mezi sebou měly rozvíjet spolupráci v otázkách společného zájmu ve vztahu k bezpečnosti;

BEROUCE V ÚVAHU, že v této souvislosti existuje trvalá potřeba výměny utajovaných informací mezi stranami;

UZNÁVAJÍCE, že plná a účinná spolupráce a konzultace mohou vyžadovat přístup k utajovaným informacím a souvisejícím materiálům stran;

VĚDOMY SI TOHO, že tento přístup k utajovaným informacím a souvisejícím materiálům a jejich výměna vyžadují přijetí vhodných bezpečnostních opatření,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Pro naplnění cílů posílení bezpečnosti každé strany všemi způsoby se tato Dohoda mezi Gruzií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací (dále jen „dohoda“) vztahuje na utajované informace a materiály v jakékoli podobě poskytované nebo vyměňované mezi stranami.

2.   V souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s příslušnými právními předpisy obou stran chrání každá ze stran informace získané od druhé strany před ztrátou nebo nedovoleným vyzrazením.

Článek 2

Pro účely této dohody se „utajovanými informacemi“ rozumějí:

i)

pro EU: jakékoli informace či materiály,

ii)

pro Gruzii: jakékoli informace či materiály, včetně státních tajemství,

v jakékoli podobě:

a)

pro které je některou ze stran stanoveno, že vyžadují ochranu, jelikož by jejich ztráta nebo nedovolené vyzrazení mohly různou měrou poškodit zájmy Gruzie nebo EU nebo jednoho či více jejích členských států, a

b)

které jsou označeny stupněm utajení, jak je stanoveno v článku 7.

Článek 3

1.   Orgány a subjekty EU, na které se tato dohoda vztahuje, jsou: Evropská rada, Rada Evropské unie (dále jen „Rada“), generální sekretariát Rady, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropská služba pro vnější činnost (dále jen „ESVČ“) a Evropská komise.

2.   Tyto orgány a subjekty EU mohou sdílet utajované informace získané podle této dohody s dalšími orgány a subjekty EU s výhradou předchozího písemného souhlasu poskytující strany a přiměřené záruky, že přijímající subjekt bude tyto informace odpovídajícím způsobem chránit.

Článek 4

Každá strana zajistí zavedení přiměřených bezpečnostních systémů a opatření založených na hlavních zásadách a minimálních bezpečnostních normách stanovených v jejich vlastních právních předpisech a zohledněných v bezpečnostních opatřeních, která mají být zavedena podle článku 12, aby bylo zajištěno, že je na utajované informace podle této dohody uplatňována rovnocenná úroveň ochrany.

Článek 5

Každá strana:

a)

chrání utajované informace, které jim poskytla nebo předala výměnou druhá strana podle této dohody, v míře přinejmenším rovnocenné ochraně poskytované poskytující stranou;

b)

zajistí, aby byl u utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody zachováván stupeň utajení, který jim přidělila poskytující strana, a aby bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany nebyl snížen nebo zrušen jejich stupeň utajení. Přijímající strana chrání utajované informace podle ustanovení vlastních bezpečnostních předpisů pro informace, které jsou opatřeny rovnocenným stupněm utajení podle článku 7;

c)

nepoužijí tyto utajované informace pro jiné účely, než ke kterým je jejich původce určil nebo ke kterým jsou informace poskytovány nebo vyměňovány;

d)

bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany nevyzradí tyto utajované informace třetím stranám;

e)

neumožní osobám přístup k těmto utajovaným informacím, pokud nesplňují zásadu „vědět jen to nejnutnější“ a pokud jim nebyla udělena bezpečnostní prověrka na patřičné úrovni v souladu s příslušnými právními předpisy přijímající strany;

f)

zajistí, že zařízení, kde jsou poskytnuté utajované informace zpracovávány a uchovávány, jsou náležitě bezpečnostně ověřena, a

g)

zajistí, aby všechny osoby s přístupem k utajovaným informacím byly poučeny o své povinnosti tyto informace chránit v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 6

1.   Utajované informace budou zpřístupněny nebo uvolněny v souladu se zásadou souhlasu původce.

2.   Pro předání jiným příjemcům než stranám této dohody přijme přijímací strana rozhodnutí o zpřístupnění či uvolnění utajovaných informací v každém jednotlivém případě pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany a v souladu se zásadou souhlasu původce.

3.   Není povoleno žádné obecně použitelné uvolňování informací, pokud mezi sebou strany nedohodnou postupy týkající se určitých kategorií informací, které odpovídají jejich specifickým požadavkům.

4.   Nic v této dohodě se nepovažuje za základ pro povinné uvolnění utajovaných informací mezi stranami.

5.   Utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, mohou být poskytnuty dodavateli nebo předpokládanému dodavateli pouze s předchozím písemným souhlasem poskytující strany. Před takovým uvolněním se přijímající strana ujistí, že dodavatel nebo předpokládaný dodavatel a jeho zařízení mají schopnost informace chránit a že mají příslušnou bezpečnostní prověrku.

Článek 7

Za účelem zavedení rovnocenné úrovně ochrany utajovaných informací poskytnutých či vyměněných mezi stranami si stupně utajení odpovídají takto:

EU

Gruzie

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

Článek 8

1.   Strany zajistí, aby všechny osoby, které při výkonu svých úředních povinností potřebují přístup, nebo jejichž povinnosti či funkce jim umožňují přístup, k informacím se stupněm utajení Image(CONFIDENTIAL) nebo CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL a vyšším, poskytovaným nebo vyměňovaným podle této dohody, byly držiteli náležitého osvědčení o bezpečnostní prověrce, dříve než jim je udělen k těmto informacím přístup, a rovněž aby byl splněn požadavek „vědět jen to nejnutnější“ podle čl. 5 písm. e).

2.   Postupy bezpečnostní prověrky jsou stanoveny tak, aby určily, zda osoba s přihlédnutím k její oddanosti, důvěryhodnosti a spolehlivosti může mít přístup k takto utajovaným informacím.

Článek 9

Strany si poskytují vzájemnou pomoc v záležitostech bezpečnosti utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, a ve věcech společného bezpečnostního zájmu. Orgány uvedené v článku 12 provádějí vzájemné bezpečnostní konzultace a hodnotící návštěvy s cílem posoudit účinnost bezpečnostních pravidel, a to v mezích své pravomoci stanovené v souladu s tímto článkem.

Článek 10

1.   Pro účely této dohody:

a)

pokud jde o EU, a s výhradou odstavce 2 se veškerá korespondence zasílá vedoucímu spisovny Rady, který ji předá členským státům a orgánům a subjektům uvedeným v článku 3;

b)

pokud jde o Gruzii, veškerá korespondence se zasílá prostřednictvím mise Gruzie při Evropské unii ústřednímu registru Útvaru státní bezpečnosti Gruzie.

2.   Výjimečně může být z provozních důvodů korespondence od jedné strany, která je přístupná pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám této strany, zaslána a zpřístupněna pouze určeným příslušným úředníkům, orgánům nebo službám druhé strany konkrétně označeným jako příjemci, s ohledem na jejich příslušnost a při dodržení zásady „vědět jen to nejnutnější“. Pokud jde o EU, je tato korespondence předávána prostřednictvím vedoucího spisovny Rady, případně prostřednictvím vedoucího spisovny ESVČ nebo vedoucího spisovny Evropské komise. Pokud jde o Gruzii, je tato korespondence předávána případně prostřednictvím Útvaru státní bezpečnosti Gruzie a mise Gruzie při Evropské unii.

Článek 11

Na provádění této dohody dohlížejí vedoucí Útvaru státní bezpečnosti Gruzie, generální tajemník Rady, člen Evropské komise odpovědný za otázky bezpečnosti a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Článek 12

1.   Za účelem provádění této dohody zavedou příslušné bezpečnostní orgány uvedené níže, jednající pod vedením a jménem svých nadřízených orgánů, společně bezpečnostní pravidla s cílem stanovit normy pro vzájemnou ochranu utajovaných informací podle této dohody:

Útvar státní bezpečnosti Gruzie na straně jedné,

a na straně druhé

i)

bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady;

ii)

ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost – ředitelství pro bezpečnost Evropské komise; a

iii)

bezpečnostní oddělení ESVČ.

2.   Před poskytnutím nebo výměnou utajovaných informací mezi stranami podle této dohody se příslušné bezpečnostní orgány uvedené v odstavci 1 shodnou, že přijímající strana je schopna chránit dotyčné informace způsobem, který je v souladu s bezpečnostními pravidly zavedenými podle uvedeného odstavce.

Článek 13

1.   Příslušný orgán každé ze stran uvedený v článku 12 ihned informuje příslušný orgán druhé strany o každém prokázaném či domnělém případě nedovoleného vyzrazení či ztráty utajovaných informací poskytnutých danou stranou. Příslušný orgán provede vyšetřování, v případě potřeby za pomoci druhé strany, a sdělí druhé straně jeho výsledky.

2.   Orgány uvedené v článku 12 zavedou postupy, které je v takových případech třeba dodržovat.

Článek 14

Každá strana hradí vlastní náklady vzniklé při provádění této dohody.

Článek 15

Ničím v této dohodě se nemění stávající dohody nebo ujednání mezi stranami, ani dohody mezi Gruzií a členskými státy EU. Tato dohoda nebrání stranám v uzavření jiných dohod týkajících se poskytování nebo výměny utajovaných informací, na něž se vztahuje tato dohoda, za předpokladu, že tyto dohody nejsou neslučitelné s povinnostmi stanovenými v této dohodě.

Článek 16

Veškeré spory mezi stranami vzniklé výkladem nebo uplatňováním této dohody se řeší jednáním mezi stranami. Během těchto jednání obě strany i nadále plní veškeré své povinnosti podle této dohody.

Článek 17

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy je diplomatickou cestou obdrženo poslední písemné oznámení o tom, že strany splnily vnitřní postupy nezbytné pro vstup této dohody v platnost.

2.   Každá strana oznámí druhé straně veškeré změny ve svých právních předpisech, které by mohly mít vliv na ochranu utajovaných informací uvedených v této dohodě.

3.   Každá strana oznámí druhé straně diplomatickou cestou všechny změny s ohledem na příslušné orgány nebo úředníky podle článků 10, 11 a 12.

4.   Změny této dohody a dodatky k ní mohou být provedeny po vzájemné dohodě stran a budou mít formu samostatných dokumentů. Takto formulované změny a dodatky tvoří nedílnou součást této dohody a vstupují v platnost v souladu s odstavcem 1.

Článek 18

Tato dohoda podléhá pravidelnému přezkumu stran. Každá strana může tuto dohodu vypovědět zasláním písemného oznámení o ukončení této dohody diplomatickou cestou druhé straně. V takovém případě dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po doručení tohoto písemného oznámení. Takové ukončení platnosti se nedotkne žádných závazků, které již byly podle této dohody přijaty. Zejména veškeré utajované informace poskytnuté nebo získané výměnou podle této dohody budou i nadále chráněny v souladu s ustanoveními této dohody.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V Bruselu dne dvacátého třetího června roku dva tisíce šestnáct ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Evropskou unii

Za Gruzii


NAŘÍZENÍ

8.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1947

ze dne 25. října 2016,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Tome des Bauges (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Tome des Bauges“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 503/2007 (2).

(2)

Dopisem ze dne 10. dubna 2015 francouzské orgány Komisi sdělily, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo dvěma hospodářským subjektům se sídlem na území Francie, které splňovaly podmínky uvedeného článku, uděleno do 31. prosince 2019 přechodné období. V průběhu vnitrostátního námitkového řízení tyto hospodářské subjekty, jež „Tome des Bauges“ v souladu s právními předpisy nepřetržitě uváděly na trh po dobu alespoň pěti let před podáním žádosti, podaly námitku v souvislosti s minimálním podílem dojnic plemen Abondance a Tarentaise a uvedly, že na změnu živého inventáře potřebují určitou dobu. Jedná se o tyto subjekty: podnik GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, a podnik EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, Francie (3).

(3)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (4).

(4)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Tome des Bauges“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Název požívá ochrany podle článku 1 během přechodného období uděleného Francií na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům, které splňují podmínky uvedeného článku.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. října 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 503/2007 ze dne 8. května 2007 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP)) (Úř. věst. L 119, 9.5.2007, s. 5).

(3)  Vyhláška č. 2015-347 ze dne 26. března 2015, Úřední věstník Francouzské republiky ze dne 28. března 2015.

(4)  Úř. věst. C 433, 23.12.2015, s. 4.


8.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1948

ze dne 7. listopadu 2016,

kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1153

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. března 2016 přijala Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 (2). Evropský parlament a Rada tuto míru úpravy do 30. června 2016 nestanovily. Komise z toho důvodu a v souladu s čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 tuto míru úpravy stanovila v prováděcím nařízení (EU) 2016/1153 (3).

(2)

Prognózy pro přímé platby a výdaje související s trhem uvedené v návrhu Komise na změnu návrhu rozpočtu na rok 2017 č. 1 ukazují, že míru finanční kázně, která byla zohledněna v návrhu rozpočtu na rok 2017, je třeba upravit. Při přípravě návrhu na změnu se zohlednila částka finanční kázně ve výši 450,5 milionu EUR na rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství uvedenou v článku 25 nařízení (EU) č. 1306/2013. Komise by měla přizpůsobit míru úpravy vyplývající z prováděcího nařízení (EU) 2016/1153, aby tuto novou informaci zohlednila.

(3)

Obecně platí, že zemědělcům, kteří předkládají žádost o podporu pro přímé platby za jeden kalendářní rok (N), se částky vyplácejí ve stanovené lhůtě v daném rozpočtovém roce (N + 1). Členské státy však mohou vyplácet zemědělcům opožděné platby i po uplynutí této lhůty, a to za určitých omezení. Tyto opožděné platby mohou být poskytnuty v následujícím rozpočtovém roce. Jestliže se pro daný kalendářní rok použije finanční kázeň, míra úpravy by neměla být uplatněna na platby, pro které byly předloženy žádosti o podporu v jiných kalendářních letech nežli v těch, pro které se použije finanční kázeň. Proto je z důvodu zajištění rovného zacházení se zemědělci vhodné stanovit, že míra úpravy se má použít pouze na platby, pro něž byly předloženy žádosti o podporu v kalendářním roce, pro který se použije finanční kázeň, bez ohledu na to, kdy je platba poskytnuta zemědělcům.

(4)

V čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4) se stanoví, že míra úpravy použitá na přímé platby stanovená v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 se má vztahovat pouze na přímé platby nad 2 000 EUR poskytované zemědělcům v příslušném kalendářním roce. V čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se dále stanoví, že v důsledku postupného zavádění přímých plateb se míra úpravy má použít v případě Chorvatska až ode dne 1. ledna 2022. Míra úpravy, která se určí podle tohoto nařízení, by se proto neměla použít na platby zemědělcům v uvedeném členském státě.

(5)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 1. prosince 2016, aby se zajistila použitelnost přizpůsobené míry úpravy v okamžiku, kdy mají být podle nařízení (EU) č. 1306/2013 zahájeny platby zemědělcům.

(6)

Přizpůsobená míra úpravy by se měla vzít v úvahu při výpočtu všech plateb, které mají být poskytnuty zemědělci na žádost o podporu předloženou na kalendářní rok 2016. Z důvodu jasnosti by proto prováděcí nařízení (EU) 2016/1153 mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro účely stanovení míry úpravy stanovené v článcích 25 a 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 a podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se částky přímých plateb v režimech podpory uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 převyšující částku 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělcům na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2016, snižují o míru úpravy 1,353905 %.

2.   Snížení stanovené v odstavci 1 se nepoužije v Chorvatsku.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1153 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1153 ze dne 14. července 2016, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016 (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 76).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).


8.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1949

ze dne 7. listopadu 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

8.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/14


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1950

ze dne 4. listopadu 2016

o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví v části 2 přílohy II seznam kombinací účinné látky a typu přípravku, které nebyly ke dni 4. srpna 2014 podporovány a pro které by v souladu s čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení mohla do 12 měsíců ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost kterákoli osoba oznámit svůj zájem o převzetí role účastníka pro jednu či více těchto kombinací účinné látky a typu přípravku.

(2)

U některých kombinací účinné látky a typu přípravku nebyl vyjádřen žádný zájem, nebo, pokud zájem vyjádřen byl, oznámení bylo zamítnuto v souladu s čl. 17 odst. 4 nebo 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014.

(3)

V souladu s článkem 20 uvedeného nařízení by tyto kombinace účinné látky a typu přípravku neměly být schváleny k použití v biocidních přípravcích.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účinné látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se neschvalují pro typy přípravků v ní uvedené.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Neschválené kombinace účinné látky a typu přípravku:

kombinace látky a typu přípravku uvedené v tabulce níže, včetně případných nanoforem,

jakékoli nanoformy všech kombinací látky a typu přípravku uvedených v tabulce v části 1 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, kromě těch nanoforem, které jsou uvedeny v tabulce, a

jakékoli nanoformy všech kombinací účinné látky a typu přípravku schválených ke dni 4. srpna 2014, s výjimkou těch, které byly výslovně schváleny.

Číslo položky v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014

Název látky

Zpravodajský členský stát

Číslo ES

Číslo CAS

Typ(y) přípravku

1021

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin (nově definovaný podle položky 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

benzyl(hexadecyl)dimethylamonium-chlorid (viz položka 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

benzyl(dimethyl)oktadecylamonium-chlorid (viz položka 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-chlorid (viz položka 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

benzyl(dimethyl)tetradecylamonium-chlorid (viz položka 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

didecyldimethylamonium-bromid (viz položka 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

dimethyl(dioktyl)amonium-chlorid (viz položka 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-bromid (viz položka 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

oxid křemičitý amorfní

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

síran měďnatý

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

decyl(dimethyl)oktylamonium-chlorid (viz položka 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

benzyldimethyl(oktadec-9-en-1-yl)amonium-chlorid (viz položka 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát (permethrin)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) (viz položka 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) (viz položka 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) (viz položka 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

alkyl(C8–C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (viz položka 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

dialkyl(C6–C12)dimethylamonium-chloridy (viz položka 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

alkyl(C8–C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (viz položka 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

alkyl(C10–C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (viz položka 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

alkyl(C10–C16)dimethylaminoxidy

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

dialkyl(C8–C18)dimetylamonium-chloridy (viz položka 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

dihydrogen-bis(monoperoxyftalato)magnesát hexahydrát

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

výtažek margosy jiný než z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaný vodou a dále zpracovaný organickými rozpouštědly a z oleje lisovaného za studena z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaný se superkritickým oxidem uhličitým

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

alkyl(C8–C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromidy (viz položka 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion (nově definovaný podle položky 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol (tebukonazol)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

reakční produkt dimethyl-adipátu, dimethyl-glutarátu a dimethyl-sukcinátu s peroxidem vodíku (perestan)

HU

432-790-1

není relevantní

2

923

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chlorid/benzalkonium-chlorid (viz položka 948)

IT

směs

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

(dialkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C6–C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje) (DDAC)

IT

směs látek uvedených v seznamu EINECS

není relevantní

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

alkyltrimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C8–C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje) (TMAC)

IT

směs látek uvedených v seznamu EINECS

není relevantní

8

948

benzyl(alkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -hydroxidy) (alkyly (C8–C22) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje) (BKC)

IT

směs látek uvedených v seznamu EINECS

není relevantní

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-fenoxybenzyl-(1R,3RS)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-fenothrin

IE

není relevantní

188023-86-1

18

1001

alkyl(C12–C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (jiné než látka spadající pod položku 671)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

alkyl(C12–C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy(jiné než látka spadající pod položku 667)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

alkyl(C12–C18)(ethylbenzyl)dimethylamonium- chloridy (jiné než látka spadající pod položku 725)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

alkyl(C12–C14)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (jiné než látka spadající pod položku 724)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

fosforečnanové sklo obsahující stříbro, zinek, hliník a bor

SE

není relevantní

398477-47-9

2, 7, 9

1009

dialkyl(C8–C10)dimetylamonium-chloridy (jiné než látka spadající pod položku 673)

IT

není relevantní

není relevantní

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) (jiné než látka spadající pod položku 635)

IT

není relevantní

není relevantní

8

1012

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný a zinečnatý komplex/stříbrno-zinečnatý zeolit

SE

není relevantní

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorfenylethyl)imidazol (imazalil technický)

DE

přípravek na ochranu rostlin

73790-28-0

3


AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

8.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 300/19


ROZHODNUTÍ RADY STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ EU-BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE č. 2/2016

ze dne 12. září 2016

o účasti Bývalé jugoslávské republiky Makedonie jako pozorovatele na činnostech Agentury Evropské unie pro základní práva a způsobu této účasti v rámci stanoveném v článcích 4 a 5 nařízení Rady (ES) č. 168/2007, včetně ustanovení o účasti na iniciativách agentury, o finančním příspěvku a o zaměstnancích [2016/1951]

RADA STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ EU-BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE,

s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva (2), a zejména na čl. 28 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na svém zasedání v Lucemburku v prosinci 1997 umožnila účast v agenturách Unie jako způsob urychlení předvstupní strategie. Závěry Evropské rady konstatují, že „agentury Unie, jejichž činností se kandidátské země budou moci účastnit, budou určovány případ od případu“.

(2)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie souhlasí se záměry a cíli Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) a s rozsahem a popisem jejích úkolů, jak jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 168/2007.

(3)

Je vhodné umožnit účast Bývalé jugoslávské republiky Makedonie jako pozorovatele na činnostech agentury a stanovit způsob této účasti, včetně ustanovení o účasti na iniciativách prováděných agenturou, o finančním příspěvku a o zaměstnancích.

(4)

Agentura by se měla v rámci čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 168/2007 zabývat otázkami základních práv v Bývalé jugoslávské republice Makedonii v rozsahu nezbytném k postupnému sladění s právem Unie.

(5)

V souladu s čl. 12 odst. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanoveného v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (3), může ředitel agentury zaměstnat občany Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kteří mají plná občanská práva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Bývalá jugoslávská republika Makedonie se jako kandidátská země účastní jako pozorovatel činností Agentury Evropské unie pro základní práva, zřízené nařízením (ES) č. 168/2007.

Článek 2

1.   Agentura se může v rámci čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 168/2007 zabývat otázkami základních práv v Bývalé jugoslávské republice Makedonii v rozsahu nezbytném k postupnému sladění s právem Unie.

2.   Za tímto účelem může agentura v Bývalé jugoslávské republice Makedonii plnit úkoly stanovené v článcích 4 a 5 nařízení (ES) č. 168/2007.

Článek 3

Bývalá jugoslávská republika Makedonie finančně přispívá na činnosti agentury uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 168/2007 v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 4

1.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie jmenuje osoby, které splňují požadavky uvedené v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 168/2007, jako pozorovatele a jeho náhradníka. Práce správní rady se mohou účastnit stejně jako její členové a jejich náhradníci jmenovaní členskými státy, nemají však právo hlasovat.

2.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie jmenuje státního úředníka jakožto národního styčného úředníka ve smyslu čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 168/2007.

3.   Bývalá jugoslávská republika Makedonie do čtyř měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost oznámí Evropské komisi jména, kvalifikaci a kontaktní údaje osob zmiňovaných v odstavcích 1 a 2.

Článek 5

Údaje poskytnuté agentuře nebo z agentury vzešlé mohou být zveřejněny a jsou přístupné veřejnosti za předpokladu, že důvěrné informace jsou v Bývalé jugoslávské republice Makedonii chráněny stejnou měrou jako v rámci Unie.

Článek 6

Agentura má v Bývalé jugoslávské republice Makedonii stejné postavení jako právnické osoby podle práva Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Článek 7

Aby agentura a její zaměstnanci mohli vykonávat své úkoly, poskytne jim Bývalá jugoslávská republika Makedonie výsady a imunity rovnocenné těm, jež jsou stanoveny v článcích 1 až 4, 5, 6, 10 až 13, 15, 17 a 18 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.

Článek 8

Smluvní strany přijmou všechna obecná nebo zvláštní opatření potřebná pro plnění svých závazků vyplývajících z tohoto rozhodnutí a oznámí je Radě stabilizace a přidružení.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni přijetí.

V Bruselu dne 12. září 2016.

Za Radu stabilizace a přidružení

předseda


(1)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 53, 22.2.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.


 

Image Image Image

PŘÍLOHA

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK BÝVALÉ JUGOSLÁVSKÉ REPUBLIKY MAKEDONIE AGENTUŘE EVROPSKÉ UNIE PRO ZÁKLADNÍ PRÁVA

1.

Finanční příspěvek, který má Bývalá jugoslávská republika Makedonie odvádět do souhrnného rozpočtu Evropské unie za svou účast na činnostech Agentury Evropské unie pro základní práva (dále jen „agentura“) a který je stanoven v bodě 2, představuje plné náklady na její účast.

2.

Finanční příspěvek Bývalé jugoslávské republiky Makedonie do souhrnného rozpočtu Evropské unie je stanoven takto:

Rok 1:

165 000  EUR

Rok 2:

170 000  EUR

Rok 3:

175 000  EUR

3.

Případná finanční podpora z programů pomoci Unie bude dohodnuta odděleně v souladu s příslušným programem Unie.

4.

Příspěvek Bývalé jugoslávské republiky Makedonie bude spravován v souladu s finančním nařízením (1) použitelným pro souhrnný rozpočet Evropské unie.

5.

Cestovní výdaje a výdaje na pobyt, které vzniknou zástupcům a znalcům Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v důsledku účasti na činnostech nebo zasedáních agentury v souvislosti s prováděním pracovního programu agentury, budou agenturou zpětně proplaceny na témže základě a v souladu s týmiž postupy nyní platnými pro členské státy Unie.

6.

Po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost a začátkem každého následujícího roku požádá Evropská komise Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii o poskytnutí prostředků ve výši jejího příspěvku agentuře na základě tohoto rozhodnutí. Během prvního kalendářního roku své účasti zaplatí Bývalá jugoslávská republika Makedonie příspěvek vypočtený poměrně, a to ode dne zahájení účasti do konce roku. Příspěvek za následující roky bude stanoven podle tohoto rozhodnutí.

7.

Tento příspěvek je vyjádřen v eurech a platí se na bankovní účet Evropské komise vedený v eurech.

8.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie uhradí svůj příspěvek na základě žádosti o poskytnutí příspěvku do 30 dnů od zaslání této žádosti Evropskou komisí.

9.

V případě opožděného uhrazení příspěvku jsou Bývalé jugoslávské republice Makedonii účtovány ode dne splatnosti úroky z dlužné částky. Použije se úroková sazba uplatňovaná Evropskou centrální bankou v den splatnosti pro její operace v eurech, zvýšená o 1,5 procentního bodu.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).