ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 255

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
21. září2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/1687 ze dne 20. září 2016, kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

12

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/1688 ze dne 20. září 2016, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže ( 1 )

14

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1689 ze dne 20. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1690 ze dne 20. září 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009

19

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1691 ze dne 20. září 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007

21

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1692 ze dne 20. září 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007

23

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 ze dne 20. září 2016 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společného postoje 2002/402/SZBP

25

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1694 ze dne 20. září 2016, kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

33

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES ( Úř. věst. L 157, 9.6.2006 )

35

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP ze dne 11. března 2010 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na kontrolu zbraní na západním Balkáně v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi ( Úř. věst. L 80, 26.3.2010 )

35

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2014/164/EU ze dne 11. února 2014 o uzavření jménem Evropské unie Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ( Úř. věst. L 89, 25.3.2014 )

36

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1686

ze dne 20. září 2016

o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 ze dne 20. září 2016 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společného postoje 2002/402/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada bezpečnosti OSN řešila ohrožení, které pro mezinárodní mír a bezpečnost představují al-Káida a ISIL (Dá'iš), přijetím rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000), č. 1390 (2002) a č. 2253 (2015).

(2)

Uvedené rezoluce jsou v právu Unie provedeny společným postojem 2002/402/SZBP (2) o omezujících opatřeních proti členům ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a nařízením Rady (ES) č. 881/2002 (3).

(3)

Dne 20. září 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/1693, kterým se ruší a nahrazuje společný postoj 2002/402/SZBP.

(4)

Vzhledem k tomu, že uvedené rozhodnutí obsahuje další opatření, která Rada na základě pověření Rady bezpečnosti OSN zavedla v zájmu podpory boje proti mezinárodní hrozbě terorismu, kterou představují ISIL (Dá'iš) a al-Káida, zmrazují v tomto zájmu aktiva určitých fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které splňují příslušná kritéria. K zajištění toho, že je hospodářské subjekty ve všech členských státech budou uplatňovat jednotně, je pro jejich provedení nezbytné přijmout regulační opatření.

(5)

Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s právy a zásadami uznanými zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména pak v souladu s právem na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právem na vlastnictví a právem na ochranu osobních údajů.

(6)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představují ISIL (Dá'iš) a al-Káida, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí (SZBP) 2016/1693, by pravomoc ke změně seznamů v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(7)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu vytvoření co největší právní jistoty v Unii by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů týkajících se fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5).

(8)

Členské státy a Komise by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a o jiných důležitých informacích, které jsou v souvislosti s tímto nařízením dostupné.

(9)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a měly by zajistit, aby byly uplatňovány. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(10)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výnosy všeho druhu, zejména hotovost, soukromé i bankovní šeky, peněžní pohledávky, platební příkazy a jiné platební nástroje; vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek; veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů, smluv o derivátových nástrojích; úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnota pocházející z aktiv nebo jimi vytvářená; úvěry, práva na vypořádání, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky; akreditivy, nákladní listy, dodací listy; dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nbo finančních zdrojích a jakýkoli jiný nástroj financování vývozu;

b)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží a služeb;

c)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně nebo použití prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

d)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména jejich prodejem, nájmem nebo zastavením;

e)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedená na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II;

f)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem, kdy byla fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zařazena do přílohy I, nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu finančního odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí nález nebo jiné rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na místo vydání.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, přímo nebo nepřímo, včetně prostřednictvím třetí strany jednající jejich jménem nebo na jejich pokyn.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch.

Článek 3

1.   V příloze I jsou uvedeny fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které Rada v souladu s čl. 3 odst. 3 rozhodnutí (SZBP) 2016/1693 určila jako fyzické a osoby, subjekty a orgány, které:

a)

jsou spojeny s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou, a to i tím, že:

i)

se účastní financování ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo financování jejich činů nebo činností či činů a činností prováděných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

ii)

se účastní financování, plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností nebo poskytování či absolvování teroristického výcviku, jako je instruktáž ke zbraním, výbušninám nebo jiným metodám či technologiím s cílem spáchání teroristických činů, ze strany ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

iii)

jsou zapojeny do obchodu s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo s jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou, zejména pokud jde o ropu, ropné produkty, modulární rafinérie a související materiál, jakož i do obchodu s jinými přírodními zdroji a s kulturními statky;

iv)

dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál ISIL (Dá'iš) a al-Káidě nebo jakékoli buňce, přičleněné osobě nebo organizaci, odštěpené skupině nebo skupině od nich odvozené;

b)

cestují nebo se snaží vycestovat mimo Unii za účelem:

i)

páchání, plánování nebo přípravy teroristických činů jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo účasti na nich; nebo

ii)

poskytování či absolvování teroristického výcviku jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené; nebo

iii)

jiné podpory ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené;

c)

se snaží cestovat do Unie za účelem uvedeným v písmeni b) nebo s cílem účastnit se činů nebo činností ve spojení s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou nebo páchaných jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

d)

provádějí nábor pro ISIL (Dá'iš) a al-Káidu nebo jakoukoli buňku, přičleněnou osobu nebo organizaci, odštěpenou skupinu nebo skupinu od nich odvozenou nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti, mimo jiné tím, že:

i)

jakýmkoli způsobem poskytují nebo shromažďují přímo či nepřímo finanční prostředky s cílem financovat cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c), anebo organizují nebo jinak usnadňují cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c);

ii)

získávají jinou osobu k účasti na činech nebo činnostech ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

e)

podněcují k činům nebo činnostem ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaným ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu nebo po jejich páchání veřejně volají, včetně vybízení k takovým činům nebo činnnostem nebo jejich glorifikace, čímž působí nebezpečí, že mohou být spáchány teroristické činy;

f)

se účastní nařizování nebo páchání vážného porušování lidských práv včetně únosů, znásilnění, sexuálního násilí, nucených sňatků a zotročování osob mimo území Unie jménem nebo pod jménem ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo nařizování či páchání vážného porušování lidských práv napomáhají.

2.   V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článcích 2 a 9, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu umožní vyjádřit k této záležitosti připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

4.   Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to nejméně každých dvanáct měsíců.

Článek 5

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a léčení, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorář za odborné výkony či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků za běžné vedení nebo správu zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů.

Článek 6

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu na seznam v příloze I, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem, v tento den či po něm;

b)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I;

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Článek 7

Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, nebo povinnosti, která dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikla přede dnem, kdy byly tato fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány členských států za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud daný příslušný orgán shledal, že:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými v příloze I a

b)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2.

Článek 8

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o těchto operacích neprodleně uvědomí příslušné orgány.

Článek 9

Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské a jiné služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zboží a technologií uvedených na společném seznamu vojenského vybavení (6), včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v příloze I;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských a jiných služeb přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným v příloze I.

Článek 10

1.   Aniž jsou dotčena příslušná pravidla týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a služebního tajemství a článku 337 Smlouvy, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnout každou informaci, která by usnadňovala dodržování tohoto nařízení, například informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích, které jsou drženy nebo ovládány při jednání jménem nebo na pokyn jakékoli fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I, nebo o účtech a částkách zmrazených podle článku 2, příslušným orgánům členských států, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;

b)

spolupracují s příslušnými orgány při ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo získány.

3.   Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

Článek 11

1.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů obsažených v tomto nařízení.

2.   Každá informace, že toto nařízení je nebo bylo obcházeno, musí být oznámena příslušným orgánům členských států a přímo nebo prostřednictvím těchto orgánů Komisi.

Článek 12

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle článku 2 učiněná v dobré víře, že je takové jednání souladu s tímto nařízením, nezakládá odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, ledaže se prokáže, že tyto finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 13

Osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I ani jakékoli jiné osobě nebo subjektu, které vznesou nárok jejich prostřednictvím nebo v jejich prospěch se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace nebo jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření uložených tímto nařízením.

Článek 14

1.   Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních udělených na základě článků 5, 6 a 7;

b)

porušování a vymáhání tohoto nařízení a o rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy poskytují Komisi a sobě navzájem veškeré další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit provádění tohoto nařízení.

Článek 15

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi pravidla uvedená v odstavci 1 neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

Článek 16

1.   Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 17

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

Článek 18

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého z členských států;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo ně, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na každou právnickou osobu, subjekt či orgán zapsaný nebo zřízený podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt či orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 19

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Viz strana 25 tohoto Úředního věstníku.

(2)  Společný postoj Rady 2002/402/SZBP ze dne 27. května 2002 o omezujících opatřeních proti členům ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31). Směrnice 95/46/ES bude nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6)  Nejnovější znění je zveřejněno v Úř. věst. C 122, 6.4.2016, s. 1.


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 3


PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro účely oznamování Evropské komisi

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1687

ze dne 20. září 2016,

kterým se provádí čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (1), a zejména na čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/44.

(2)

Ze seznamu fyzických osob, na něž se vztahují omezující opatření, jak je uveden v oddíle A přílohy III nařízení (EU) 2016/44, by měla být vyňata jedna osoba.

(3)

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) 2016/44 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Úř. věst. L 12, 19.1.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

Ze seznamu obsaženého v oddíle A přílohy III nařízení (EU) 2016/44 se vypouští položka týkající se této osoby:

A.   Osoby

15.

plukovník Taher JUWADI


21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1688

ze dne 20. září 2016,

kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a článek 131 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví požadavky pro registraci látek samotných, obsažených ve směsích nebo předmětech, které jsou vyráběny nebo dováženy do Unie. Žadatelé o registraci musí v příslušných případech poskytnout informace požadované podle nařízení (ES) č. 1907/2006, aby splnili požadavky na registraci.

(2)

V ustanovení čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 se stanoví, že zkušební metody, které se využívají k získávání informací o podstatných vlastnostech látek, požadované v uvedeném nařízení, se pravidelně přezkoumávají a zdokonalují s cílem omezit zkoušky na obratlovcích a snížit počet použitých zvířat. Až budou k dispozici vhodné validované zkušební metody, mělo by se v příslušných případech změnit nařízení Komise (ES) č. 440/2008 (2) a přílohy nařízení (ES) č. 1907/2006 za účelem nahrazení, omezení nebo zdokonalení zkoušek na zvířatech. Přitom by měly být zohledněny zásady nahrazení, snížení a zdokonalení zkoušek na zvířatech zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady2010/63/EU (3).

(3)

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 se za účelem získávání informací týkajících se senzibilizace kůže podle bodu 8.3 přílohy VII nařízení (ES) č. 1907/2006 požadují studie in vivo.

(4)

V posledních letech bylo ve vývoji alternativních zkušebních metod pro senzibilizaci kůže dosaženo významného vědeckého pokroku. Referenční laboratoří Evropské unie pro alternativy testování na zvířatech (EURL ECVAM) validováno a/nebo Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na mezinárodní úrovni dohodnuto několik zkušebních metod in chemico/in vitro. Tyto zkušební metody, jsou-li použity ve správné kombinaci v rámci integrovaného přístupu k testování a posuzování (IATA), mohou umožnit získání dostatečných informací pro posouzení, zda určitá látka způsobuje senzibilizaci kůže, aniž by se musely použít zkoušky in vivo.

(5)

Za účelem omezení zkoušek na zvířatech by bod 8.3 přílohy VII nařízení (ES) č. 1907/2006 měl být změněn, aby umožňoval používání těchto alternativních metod v případě, že je možné získat adekvátní informace pomocí těchto metod a že jsou dostupné zkušební metody použitelné pro látku, která má být zkoušena.

(6)

V současnosti dostupné alternativní zkušební metody schválené OECD jsou založeny na postupu záporného výsledku popisujícím mechanistické znalosti o vývoji senzibilizace kůže. Tyto metody nemají být použity samostatně, ale je třeba je používat kombinovaným způsobem. Pro účely komplexního posouzení senzibilizace kůže by měly být obvykle použity metody zabývající se prvními třemi klíčovými událostmi postupu záporného výsledku.

(7)

Za určitých podmínek však může být možné odvodit dostatek informací bez použití samostatných zkušebních metod, jež by se výslovně zabývaly všemi třemi klíčovými událostmi. Proto by měla být žadatelům o registraci dána možnost, aby vědecky zdůvodnili vynechání zkoušek, jež se zabývají určitými klíčovými událostmi.

(8)

Pro zkoušky in vivo je jako první volba uváděna zkouška s vyšetřením lokálních mízních uzlin (LLNA), která poskytuje informace o stupni potenciálu látky způsobit senzibilizaci. Určení látek, které mají silné senzibilizující účinky na kůži, je důležité, neboť umožní provést vhodnou klasifikaci a posouzení rizik těchto látek. Proto by mělo být upřesněno, že požadavek na informace umožňující posoudit, zda by látka měla být považována za látku, která má silné senzibilizující účinky na kůži, se vztahuje na veškeré údaje bez ohledu na to, zda jsou získány in vivo nebo in vitro.

(9)

Aby se zamezilo zkouškám na zvířatech a opakování již provedených zkoušek, stávající studie senzibilizace kůže in vivo, které byly provedeny podle platných pokynů OECD ke zkouškám nebo zkušebních metod EU a v souladu se zásadami správné laboratorní praxe (4), by měly být považovány za schopné splnit standardní požadavky na informace týkající se senzibilizaci kůže, i když takto získané informace nejsou dostatečné pro vyvození závěru, zda určitá látka může být považována za látku, která má silné senzibilizující účinky na kůži.

(10)

Kromě toho by se měly přezkoumat standardní požadavky na informace a pravidla pro odchylky podle bodu 8.3 přílohy VII tak, aby se neopakovaly v pravidlech stanovených v příloze VI a v příloze XI a v úvodních částech přílohy VII, pokud jde o přezkum dostupných údajů, upuštění od studií o koncovém bodě toxikologického účinku, jestliže z dostupných informací vyplývá, že látka splňuje kritéria pro klasifikaci pro daný koncový bod toxikologického účinku, nebo aby se vyjasnil zamýšlený význam v souvislosti s upuštěním od studií pro látky, které jsou za určitých podmínek hořlavé. Je-li učiněn odkaz na klasifikaci látek, měla by se pravidla pro odchylky aktualizovat tak, aby byla zohledněna terminologie použitá v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (5).

(11)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) by měla ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami pokračovat ve vypracování pokynů pro použití zkušebních metod a možností upuštění od standardních požadavků na informace stanovených podle tohoto nařízení pro účely nařízení (ES) č. 1907/2006. Přitom by ECHA měla v plném rozsahu zohlednit práci vykonanou OECD, jakož i jinými příslušnými vědeckými a odbornými skupinami.

(12)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, Úř. věst. L 142, 31.5.2008, s. 1.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek (Úř. věst. L 50, 20.2.2004, s. 44).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008 s. 1).


PŘÍLOHA

Bod 8.3 přílohy VII nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje tímto:

„8.3   Senzibilizace kůže

Informace umožňující

závěr, zda látka představuje látku, která má senzibilizující účinky na kůži, a zda se dá předpokládat, že má látka potenciál způsobit závažnou senzibilizaci u lidí, (kat. 1 A), a

v případě potřeby posouzení rizik.

Studii (studie) podle bodu 8.3.1 a 8.3.2 není nutné provést, pokud:

je látka klasifikována jako látka s leptavými účinky na kůži (kategorie 1) nebo

látka je silná kyselina (pH < 2,0) nebo silná zásada (pH > 11,5), nebo

jako látka je samozápalná na vzduchu nebo při styku s vodou nebo vlhkostí při pokojové teplotě.

8.3.1   Senzibilizace kůže, in vitro/in chemico

Údaje ze zkušební metody (zkušebních metod) in vitro/in chemico uznaných podle čl. 13 odst. 3, které se zabývají všemi těmito klíčovými událostmi senzibilizace kůže

a)

molekulární interakcí s kožními proteiny

b)

zánětlivou reakcí na keratinocyty

c)

aktivací dendritických buněk

Studie není nutné provést, pokud:

je dostupná studie in vivo podle bodu 8.3.2, nebo

dostupné zkušební metody in vitro/in chemico nejsou použitelné pro danou látku či nejsou přiměřené pro klasifikaci a hodnocení rizik podle bodu 8.3.

Jestliže informace ze zkušební metody (zkušebních metod), které se zabývají jednou nebo dvěma klíčovými událostmi ve sloupci 1, již umožňují klasifikaci a posouzení rizik podle bodu 8.3, není nutné provést studie zabývající se dalšími klíčovými událostmi.

8.3.2   Senzibilizace kůže, in vivo.

Studie in vivo se provede, pouze pokud zkušební metody in vitro/in chemico popsané v bodu 8.3.1 nejsou použitelné, nebo výsledky získané z těchto studií nejsou vhodné pro provedení klasifikace a posouzení rizik podle bodu 8.3.

Pro zkoušky in vivo je první volbou zkouška s vyšetřením lokálních mízních uzlin (Murine Local Lymph Node Assay (LLNA)). Jiná zkouška by se měla použít pouze ve výjimečných případech. Použití jiné zkoušky in vivo se odůvodní.

Studie senzibilizace kůže in vivo, které byly provedeny nebo zahájeny před 11. říjnem 2016 a které splňují požadavky stanovené v čl. 13 odst. 3 prvním pododstavci a v čl. 13 odst. 4, se považují za studie náležitě naplňující tyto standardní požadavky na informace.“


21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1689

ze dne 20. září 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

178,6

ZZ

178,6

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

138,1

ZZ

138,1

0805 50 10

AR

104,4

CL

127,6

MA

81,7

TR

109,9

UY

121,8

ZA

96,9

ZZ

107,1

0806 10 10

EG

265,2

TR

131,0

ZZ

198,1

0808 10 80

AR

110,6

BR

97,9

CL

136,6

NZ

128,3

US

141,5

ZA

102,8

ZZ

119,6

0808 30 90

AR

168,5

CL

103,5

TR

134,3

ZA

157,8

ZZ

141,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,3

ZZ

130,3


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1690

ze dne 20. září 2016,

kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 442/2009 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vepřového masa. Kvóty uvedené v části B přílohy I uvedeného nařízení jsou spravovány způsobem souběžného zkoumání.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2016 na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, nedosahují dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 442/2009 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017

(v kg)

09.4038

17 032 500

09.4170

2 461 000

09.4204

2 312 000


21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1691

ze dne 20. září 2016,

kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 536/2007 (2) byla otevřena roční celní kvóta pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2016 na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, nedosahují dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 536/2007 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množstvím dostupným na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017

(v kg)

09.4169

10 672 500


21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1692

ze dne 20. září 2016,

kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 539/2007 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vajec a vaječného albuminu.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. září 2016 na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, nedosahují dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 539/2007 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017

(v kg ekvivalentu vajec ve skořápkách)

09.4015

67 500 000

09.4401

2 739 810

09.4402

7 750 000


ROZHODNUTÍ

21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/25


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1693

ze dne 20. září 2016

o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společného postoje 2002/402/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 19. října 2001 Evropská rada prohlásila, že je odhodlána bojovat proti terorismu ve všech formách na celém světě a že bude pokračovat ve svém úsilí o posílení koalice mezinárodního společenství v boji proti terorismu v každé podobě a formě.

(2)

Dne 16. ledna 2002 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1390 (2002) (dále jen „rezoluce č. 1390 (2002)“), jíž rozšířila opatření uložená rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) (dále jen „rezoluce č. 1267 (1999)“) a č. 1333 (2000) (dále jen „rezoluce č. 1333 (2000)“) tak, aby se vztahovala na Usámu bin Ládina a členy al-Káidy a další osoby, skupiny, podniky a subjekty s nimi spojené, které určil výbor zřízený podle rezoluce č. 1267 (1999).

(3)

Rezoluce č. 1390 (2002) upravuje oblast působnosti sankcí týkajících se zmrazení finančních prostředků, zákazu vydávání víz a embarga na dodávky, prodej nebo převod zbraní, jakož i embarga na technické poradenství, pomoc nebo výcvik související s vojenskými činnostmi uložených rezolucemi č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000).

(4)

Rezoluci č. 1390 (2002) přijala Rada bezpečnosti OSN na základě kapitoly VII Charty Organizace spojených národů, která jí umožňuje přijímat veškerá nezbytná opatření za účelem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

(5)

Tato opatření, přijatá Radou bezpečnosti OSN v souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorismu, byla provedena v právním řádu Unie společným postojem 2002/402/SZBP (1), přijatým Radou v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, a nařízením Rady (ES) č. 881/2002 (2).

(6)

Dne 17. prosince 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2253 (2015) (dále jen „rezoluce č. 2253 (2015)“), jíž rozšířila oblast působnosti opatření uložených rezolucí č. 1390 (2002) na osoby, skupiny, podniky či subjekty spojené s Islámským státem v Iráku a Levantě („ISIL (Dá'iš)“) a v níž znovu jednoznačně odsoudila ISIL (Dá'iš), al-Káidu a s nimi spojené osoby, skupiny, podniky a subjekty za pokračující a četné teroristické trestné činy, jejichž cílem je způsobit smrt nevinných civilistů a jiné oběti, ničit majetek a významně narušovat stabilitu.

(7)

V této souvislosti bylo v rezoluci č. 2253 (2015) znovu zdůrazněno, že sankce na podporu boje proti terorismu jsou důležitým nástrojem pro udržování a obnovu mezinárodního míru a bezpečnosti, a bylo připomenuto, že ISIL (Dá'iš) je odštěpenou skupinou al-Káidy a že všechny osoby, skupiny, podniky či subjekty podporující ISIL (Dá'iš) lze zařadit na seznam OSN.

(8)

ISIL (Dá'iš) a al-Káida představují hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Omezující opatření přijatá Unií v rámci boje proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a dalším skupinám, podnikům a subjektům s nimi spojeným náleží mezi cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, jak jsou uvedeny v čl. 21 odst. 2 písm. c) Smlouvy.

(9)

S ohledem na hrozbu, kterou představují ISIL (Dá'iš) a al-Káida, by Rada měla mít možnost ukládat cílená omezující opatření proti každé osobě bez ohledu na její státní příslušnost nebo občanství nebo proti kterémukoli subjektu odpovědnému za teroristické činy páchané jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy v souladu s kritérii stanovenými v tomto rozhodnutí.

(10)

Účelem takových cílených opatření je zabránit činům páchaným jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy.

(11)

Je třeba stanovit omezení týkající se vstupu na území členských států nebo průjezdu přes jejich území pro ISIL (Dá'iš) a al-Káidu a osoby s nimi spojené, včetně osob, které jsou státními příslušníky některého členského státu. Aniž je dotčena odpovědnost členských států za udržování vnitřní bezpečnosti, neměla by tato omezení bránit určeným státním příslušníkům členského státu v průjezdu přes jiný členský stát za účelem návratu do členského státu, jehož jsou státními příslušníky, a ani určeným rodinným příslušníkům státních příslušníků členského státu v průjezdu přes jiný členský stát za stejným účelem.

(12)

Rezoluce č. 1373 (2001) stanoví, že pokud členské státy OSN identifikovaly osoby nebo subjekty zapojené do teroristické činnosti, měla by být přijata vhodná opatření.

(13)

Opatření, kterými se provádí rezoluce č. OSN 1267 (1999), č. 1390 (2002) a č. 2253 (2015) v právu Unie, by měla být současně pozměněna, aby zohledňovala ustanovení příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

(14)

V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie musí Rada v případě, že rozhodne o zařazení jména určité osoby nebo subjektu na seznam uvedený v příloze, uvést individuální, specifické a konkrétní důvody tohoto kroku a dané rozhodnutí musí být přijato na dostatečně pevném skutkovém základě.

(15)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by omezující opatření uložená společným postojem 2002/402/SZBP ve znění následných rozhodnutí měla být konsolidována do nového právního nástroje obsahujícího ustanovení, která Radě umožní ukládat omezující opatření proti osobám a subjektům.

(16)

Společný postoj 2002/402/SZBP by proto měl být zrušen a nahrazen tímto rozhodnutím.

(17)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej, převod nebo vývoz zbraní či souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů jakékoli osobě, skupině, podniku či subjektu určeným Radou bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000) a č. 2253 (2015), jak je aktualizoval výbor zřízený podle rezoluce č. 1267 (1999) (dále jen „výbor“), nebo určeným Radou i osobám, skupinám, podnikům či subjektům, které jednají jejich jménem nebo na jejich pokyn, státními příslušníky členských států nebo z území či přes území členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států či letadel těchto států bez ohledu na to, zda výše uvedené věci pocházejí z území členských států, či nikoli.

2.   Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému přímo či nepřímo jakékoli osobě, skupině, podniku nebo subjektu uvedeným v odstavci 1;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, skupině, podniku nebo subjektu uvedeným v odstavci 1;

c)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a) nebo b) tohoto odstavce.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zamezení vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám, které byly určeny a na které se vztahují cestovní omezení zavedená Radou bezpečnosti OSN podle rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000) a č. 2253 (2015) nebo výborem, a u nichž bylo zjištěno, že:

a)

se účastní financování, plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností al-Káidy, ISIL (Dá'iš) nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

b)

jim dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál;

c)

pro ně provádějí nábor nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti; nebo

d)

jsou přímo či nepřímo ovládány jakoukoli osobou, skupinou, podnikem nebo subjektem s nimi spojeným, včetně těch, které jsou uvedeny na seznamu sankcí proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě, nebo je jinak podporují.

2.   Členské státy přijmou opatření nezbytná k zamezení vstupu na svá území nebo průjezdu přes ně osobám, které:

a)

jsou spojeny s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou tím, že:

i)

se účastní financování ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo financování jejich činů nebo činností či činů a činností prováděných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu,

ii)

se účastní plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností nebo poskytování či absolvování teroristického výcviku, jako je výcvik zaměřený na zbraně, výbušná zařízení nebo jiné metody či technologie za účelem spáchání teroristických činů, ze strany ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu,

iii)

jsou zapojeny do obchodu s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo s jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou, zejména pokud jde o ropu, ropné produkty, modulární rafinérie a související materiál, jakož i do obchodu s jinými přírodními zdroji a s kulturními statky,

iv)

dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál ISIL (Dá'iš) a al-Káidě nebo jakékoli buňce, přičleněné osobě nebo organizaci, odštěpené skupině nebo skupině od nich odvozené;

b)

cestují nebo se snaží vycestovat mimo Unii za účelem:

i)

páchání, plánování nebo přípravy teroristických činů jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo účasti na nich,

ii)

poskytování či absolvování teroristického výcviku jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo

iii)

jiné podpory ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené;

c)

se snaží cestovat do Unie za účelem uvedeným v písmeni b) nebo s cílem účastnit se činů nebo činností ve spojení s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou nebo páchaných jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

d)

provádějí nábor pro ISIL (Dá'iš) a al-Káidu nebo jakoukoli buňku, přičleněnou osobu nebo organizaci, odštěpenou skupinu nebo skupinu od nich odvozenou nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti, mimo jiné tím, že:

i)

jakýmkoli způsobem poskytují nebo shromažďují přímo či nepřímo finanční prostředky s cílem financovat cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c), anebo organizují nebo jinak usnadňují cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c),

ii)

získávají jinou osobu k účasti na činech nebo činnostech ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

e)

podněcují k činům nebo činnostem ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaným ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu nebo po jejich páchání veřejně volají, včetně vybízení k takovým činům nebo činnostem nebo jejich glorifikace, čímž působí nebezpečí, že mohou být spáchány teroristické činy;

f)

se účastní nařizování nebo páchání vážného porušování lidských práv včetně únosů, znásilnění, sexuálního násilí, nucených sňatků a zotročování osob mimo území Unie jménem nebo na účet ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo nařizování či páchání vážného porušování lidských práv napomáhají,

jež jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

3.   Odstavce 1 a 2 neukládají členským státům povinnost odmítnout vstup na své území svým státním příslušníkům.

4.   Odstavec 1 se nepoužije, je-li vstup na území nebo průjezd přes ně nezbytný, aby mohlo proběhnout soudní řízení, nebo pokud výbor stanoví, že vstup nebo průjezd je odůvodněný.

5.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odstavce 2, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna:

a)

naléhavými humanitární potřebami,

b)

soudním řízením, nebo

c)

skutečností, že členský stát je vázán povinností vůči mezinárodní organizaci.

6.   Pokud členský stát hodlá udělit výjimky uvedené v odstavci 5, oznámí to písemně Radě. Pokud jde o odst. 5 písm. a) nebo b), pokládá se výjimka za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může Rada o udělení navrhované výjimky rozhodnout kvalifikovanou většinou.

7.   Pokud členský stát povolí podle odstavce 5 osobám uvedeným na seznamu v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je toto povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 3

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje přímo či nepřímo vlastněné či ovládané osobami, skupinami, podniky a subjekty, které byly určeny a na které se vztahuje zmrazení majetku Radou bezpečnosti podle rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000) a č. 2253 (2015) nebo výborem a u nichž bylo zjištěno, že:

a)

se účastní financování, plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností al-Káidy, ISIL (Dá'iš) nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

b)

jim dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál;

c)

pro ně provádějí nábor nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti; nebo

d)

jsou vlastněny nebo přímo či nepřímo ovládány jakoukoli osobou, skupinou, podnikem nebo subjektem s nimi spojeným, včetně těch, které jsou uvedeny na seznamu sankcí proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě, nebo je jinak podporují, nebo třetí stranou jednající jejich jménem nebo na jejich příkaz.

2.   Žádné finanční prostředky, jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje se přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým či právnickým osobám uvedeným v odstavci 1 ani v jejich prospěch.

3.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky, jiná finanční aktiva a hospodářské zdroje přímo či nepřímo vlastněné či ovládané osobami, skupinami, podniky a subjekty, které:

a)

jsou spojeny s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou tím, že:

i)

se účastní financování ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo financování jejich činů nebo činností či činů a činností prováděných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu,

ii)

se účastní plánování, podpory, přípravy nebo páchání činů nebo činností nebo poskytování či absolvování teroristického výcviku, jako je instruktáž ke zbraním, výbušninám nebo jiným metodám či technologiím s cílem spáchání teroristických činů, ze strany ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo tak činí ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu,

iii)

jsou zapojeny do obchodu s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo s jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou, zejména pokud jde o ropu, ropné produkty, modulární rafinérie a související materiál, jakož i do obchodu s jinými přírodními zdroji a s kulturními statky,

iv)

dodávají, prodávají nebo převádějí zbraně a související materiál ISIL (Dá'iš) a al-Káidě nebo jakékoli buňce, přičleněné osobě nebo organizaci, odštěpené skupině nebo skupině od nich odvozené;

b)

cestují nebo se snaží vycestovat mimo Unii za účelem:

i)

páchání, plánování nebo přípravy teroristických činů jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo účasti na nich,

ii)

poskytování či absolvování teroristického výcviku jménem, na účet nebo na podporu ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo

iii)

jiné podpory ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené;

c)

se snaží cestovat do Unie za účelem uvedeným v písmeni b) nebo s cílem účastnit se činů nebo činností ve spojení s ISIL (Dá'iš) a al-Káidou nebo jakoukoli buňkou, přičleněnou osobou nebo organizací, odštěpenou skupinou nebo skupinou od nich odvozenou nebo páchaných jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

d)

provádějí nábor pro ISIL (Dá'iš) a al-Káidu nebo jakoukoli buňku, přičleněnou osobu nebo organizaci, odštěpenou skupinu nebo skupinu od nich odvozenou nebo jiným způsobem podporují jejich činy nebo činnosti, mimo jiné tím, že:

i)

jakýmkoli způsobem poskytují nebo shromažďují přímo či nepřímo finanční prostředky s cílem financovat cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c), anebo organizují nebo jinak usnadňují cestování osob za účelem uvedeným v písmenech b) a c),

ii)

získávají jinou osobu k účasti na činech nebo činnostech ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaných ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu;

e)

podněcují k činům nebo činnostem ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo páchaným ve spojení s nimi, jejich jménem, na jejich účet nebo na jejich podporu neb po jejich páchání volají, včetně vybízení k takovým činům nebo činnostem nebo jejich glorifikace, čímž působí nebezpečí, že mohou být spáchány teroristické činy;

f)

se účastní nařizování nebo páchání vážného porušování lidských práv včetně únosů, znásilnění, sexuálního násilí, nucených sňatků a zotročování osob mimo území Unie jménem nebo na účet ISIL (Dá'iš) a al-Káidy nebo jakékoli buňky, přičleněné osoby nebo organizace, odštěpené skupiny nebo skupiny od nich odvozené nebo nařizování či páchání vážného porušování lidských práv napomáhají,

jež jsou uvedeny v příloze.

4.   Žádné finanční prostředky, jiná finanční aktiva nebo hospodářské zdroje se přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým či právnickým osobám uvedeným v odstavci 3 ani v jejich prospěch.

5.   Odchylně od odstavců 1, 2, 3 a 4 lze učinit výjimky v případě finančních prostředků, finančních aktiv a hospodářských zdrojů, jež jsou:

a)

nezbytné pro úhradu základních výdajů, včetně plateb za potraviny, nájemné nebo splátek hypotéky, plateb za léčivé přípravky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků v souladu s vnitrostátními právními předpisy za běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků, jiných finančních aktiv a hospodářských zdrojů.

Tyto výjimky se udělí pouze poté, co dotyčný členský stát v příslušných případech oznámí výboru úmysl umožnit přístup k takovým finančním prostředkům, dalším finančním aktivům nebo hospodářským zdrojům, a pokud výbor do tří pracovních dnů od tohoto oznámení nevydá zamítavé rozhodnutí.

6.   Odchylně od odstavců 1, 2, 3 a 4 lze výjimky učinit také v případě finančních prostředků, finančních aktiv a hospodářských zdrojů, jež jsou nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán členského státu toto rozhodnutí v příslušných případech oznámí výboru a výbor jej schválí.

7.   Odstavec 3 nebrání určené osobě nebo subjektu provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena před zařazením této osoby nebo subjektu na seznam, za předpokladu, že příslušný členský stát určil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt uvedené v odstavcích 1 a 3.

8.   Odchylně od odstavce 3 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu podle odstavce 3 na seznam uvedený v příloze, soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, a to před tímto dnem, v ten den nebo po něm,

b)

dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky,

c)

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze a

d)

uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o veškerých povoleních udělených podle tohoto odstavce.

9.   Odstavce 2 a 4 se nepoužijí na připsání dalších plateb na zmrazené účty osob a subjektů uvedených v odstavcích 1 a 3 pod podmínkou, že veškeré tyto platby budou zmrazeny.

Článek 4

Osobám nebo subjektům určeným OSN nebo uvedeným na seznamu v příloze ani jakékoli osobě nebo subjektu, jež vznesou nárok prostřednictvím jakékoli takové osoby nebo subjektu nebo v její či jeho prospěch, se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace ani žádný jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky, v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či zčásti dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezolucí č. 1267 (1999), č. 1333 (2000) a č. 2253 (2015), včetně opatření Unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření, na která se vztahuje toto rozhodnutí, nebo v souladu nebo v jakékoli spojitosti s takovými opatřeními.

Článek 5

1.   Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jednomyslně vyhotovuje seznam uvedený v příloze a přijímá jeho změny.

2.   Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupinám, podnikům a subjektům své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně odůvodnění, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, přičemž této fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku či subjektu umožní předložit připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt o této skutečnosti informuje.

4.   Odchylně od odstavce 1 Rada v případě, že členský stát má za to, že se zásadním způsobem změnily okolnosti mající vliv na určení osoby nebo subjektu uvedených na seznamu, může kvalifikovanou většinou na návrh tohoto členského státu rozhodnout, že jméno takové osoby nebo subjektu ze seznamu uvedeného v příloze vypustí.

Článek 6

1.   Toto rozhodnutí se podle potřeby přezkoumá, změní nebo zruší, zejména s ohledem na příslušná rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo výboru.

2.   Opatření podle čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 a 4 se pravidelně a nejméně každých dvanáct měsíců přezkoumávají.

3.   Předloží-li osoba nebo subjekt, které byly určeny v souladu s čl. 2 odst. 2 nebo čl. 3 odst. 3 a 4, připomínky, Rada s ohledem na tyto připomínky určení přezkoumá a opatření přestanou být uplatňována, pokud Rada postupem podle článku 5 určí, že již nejsou splněny podmínky pro jejich použití.

4.   Pokud je na základě nových podstatných důkazů podána další žádost o vypuštění osoby nebo subjektu z přílohy, Rada provede další přezkum v souladu s odstavcem 3.

5.   Opatření uvedená v čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 a 4 se použijí do 23. září 2017.

Článek 7

Společný postoj 2002/402/SZBP se zrušuje a nahrazuje tímto rozhodnutím.

Článek 8

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Společný postoj Rady 2002/402/SZBP ze dne 27. května 2002 o omezujících opatřeních proti členům ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9).


PŘÍLOHA

Seznam osob, skupin, podniků a subjektů uvedený v článcích 2 a 3


21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/33


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1694

ze dne 20. září 2016,

kterým se provádí rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.

(2)

V souladu s rozhodnutím (SZBP) 2015/1333 provedla Rada úplný přezkum seznamů osob a subjektů uvedených v přílohách II a IV daného rozhodnutí.

(3)

Ze seznamu fyzických osob, na něž se vztahují omezující opatření, jak je uveden v části A příloh II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333, by měla být vyňata jedna osoba.

(4)

Přílohy II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. září 2016.

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.


PŘÍLOHA

I.

Ze seznamu obsaženého v oddíle A přílohy II rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se vypouští položka týkající se této osoby:

A.   Osoby

15.

plukovník Taher Juwadi

II.

Ze seznamu obsaženého v oddíle A přílohy IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se vypouští položka týkající se této osoby:

A.   Osoby

15.

plukovník Taher Juwadi


Opravy

21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/35


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

( Úřední věstník Evropské unie L 157 ze dne 9. června 2006 )

Strana 24, 6. bod odůvodnění:

místo:

„Je vhodné z oblasti působnosti této směrnice vyloučit zbraně, včetně střelných zbraní, na které se vztahuje směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (6); toto vyloučení střelných zbraní by se nemělo vztahovat na …“,

má být:

„Je vhodné z oblasti působnosti této směrnice vyloučit zbraně, včetně palných zbraní, na které se vztahuje směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (6); toto vyloučení palných zbraní by se nemělo vztahovat na …“.

Strana 27, čl. 1 odst. 2 písm. d):

místo:

„d)

zbraně, včetně střelných zbraní;“,

má být:

„d)

zbraně, včetně palných zbraní;“.


21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/35


Oprava rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP ze dne 11. března 2010 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na kontrolu zbraní na západním Balkáně v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi

( Úřední věstník L 80 ze dne 26. března 2010 )

1.

Strana 51, příloha bod 2.3.1, první pododstavec, druhá věta:

místo:

„Registrační systémy budou zahrnovat operace související s pořizováním záznamů o střelných zbraních v držení fyzických nebo právnických osob a množství střeliva, které je povoleno mít v držení.“,

má být:

„Registrační systémy budou zahrnovat operace související s pořizováním záznamů o palných zbraních v držení fyzických nebo právnických osob a množství střeliva, které je povoleno mít v držení.“

2.

Strana 51, příloha, bod 2.3.2, druhý pododstavec:

místo:

„Koordinaci opatření zaměřených na zvyšování povědomí budou provádět komise, které budou složeny z odborníků ministerstev vnitra a Rozvojového programu OSN/střediska SEESAC a případně doplněny o další příslušné odborníky v oblasti styku s veřejností, s cílem řádným způsobem šířit podrobné informace o právních předpisech a dobrovolném odevzdávání nezákonně držených střelných zbraní.“,

má být:

„Koordinaci opatření zaměřených na zvyšování povědomí budou provádět komise, které budou složeny z odborníků ministerstev vnitra a Rozvojového programu OSN/střediska SEESAC a případně doplněny o další příslušné odborníky v oblasti styku s veřejností, s cílem řádným způsobem šířit podrobné informace o právních předpisech a dobrovolném odevzdávání nezákonně držených palných zbraní.“


21.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 255/36


Oprava rozhodnutí Rady 2014/164/EU ze dne 11. února 2014 o uzavření jménem Evropské unie Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu

( Úřední věstník L 89 ze dne 25. března 2014 )

1.

Strana 7, 8. bod odůvodnění:

místo:

„Kontrolu nabývání a držení střelných zbraní v Unii a formální náležitosti pro pohyb střelných zbraní v členských státech upravuje směrnice Rady 91/477/EHS (4).“,

má být:

„Kontrolu nabývání a držení palných zbraní v Unii a formální náležitosti pro pohyb palných zbraní v členských státech upravuje směrnice Rady 91/477/EHS (4).“

2.

Strana 9, druhý odstavec Prohlášení, druhá věta:

místo:

„Unie přijala pravidla týkající se zejména boje proti nedovolené výrobě střelných zbraní a obchodování s nimi, dále regulační normy a postupy v oblasti obchodní politiky členských států, zejména pokud jde o uchovávání záznamů, označování střelných zbraní, deaktivaci střelných zbraní, požadavky na vývozní, dovozní a tranzitní licence, systémy vydávání povolení, posílení kontrol na vývozních místech a zprostředkovatelskou činnost.“,

má být:

„Unie přijala pravidla týkající se zejména boje proti nedovolené výrobě palných zbraní a obchodování s nimi, dále regulační normy a postupy v oblasti obchodní politiky členských států, zejména pokud jde o uchovávání záznamů, označování palných zbraní, znehodnocení palných zbraní, požadavky na vývozní, dovozní a tranzitní licence, systémy vydávání povolení, posílení kontrol na vývozních místech a zprostředkovatelskou činnost.“