ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 254

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
20. září2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1676 ze dne 7. září 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (CHZO))

5

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/1677 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

6

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/1678 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

8

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/1679 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblastech VIII, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

10

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/1680 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

12

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/1681 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

14

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/1682 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1683 ze dne 19. září 2016, kterým se po dvou sté padesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1684 ze dne 19. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1685 ze dne 16. září 2016 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice kombinující dvě nebo tři události Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU a 2011/894/EU (oznámeno pod číslem C(2016) 5746)  ( 1 )

22

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní ( Úř. věst. L 256, 13.9.1991 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 13, svazek 11, s. 3)

29

 

*

Oprava rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o nedovoleném obchodu se střelnými zbraněmi (SCH/Com-ex (99) 10) ( Úř. věst. L 239, 22.9.2000 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 19, svazek 2, s. 422)

29

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní ( Úř. věst. L 179, 8.6.2008 )

32

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh ( Úř. věst. L 178, 28.6.2013 )

32

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi ( Úř. věst. L 96, 29.3.2014 )

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1675

ze dne 14. července 2016,

kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie musí zajistit účinné mechanismy na ochranu celého vnitřního trhu, aby se zvýšila právní jistota pro hospodářské subjekty a zúčastněné strany obecně v jejich vztazích s jurisdikcemi třetích zemí. Integrita finančních trhů a řádné fungování vnitřního trhu jako celku jsou vážně ohrožovány jurisdikcemi, v jejichž vnitrostátních rámcích pro boj proti praní peněz a financování terorismu se vyskytují strategické nedostatky. Uvedené jurisdikce, které mají zavedeny nedostatečné právní a institucionální rámce s nedostatečnými standardy pro kontrolu peněžních toků představují významnou hrozbu pro finanční systém Unie.

(2)

Všechny povinné osoby v Unii by měly podle směrnice (EU) 2015/849 ve svém vztahu k fyzickým nebo právnickým osobám usazeným ve vysoce rizikových třetích zemích uplatňovat opatření zesílené hloubkové kontroly, a tím zajistit rovnocenné požadavky pro účastníky trhu v celé Unii.

(3)

Článek 9 směrnice (EU) 2015/849 stanoví kritéria, z nichž má posouzení Komise vycházet, a svěřuje Komisi pravomoc identifikovat podle uvedených kritérií vysoce rizikové třetí země.

(4)

Identifikace vysoce rizikových třetích zemí musí být založena na jasném a objektivním posouzení, které se zaměřuje to, zda daná jurisdikce splňuje kritéria stanovená ve směrnici (EU) 2015/849, pokud jde o její právní a institucionální rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu, pravomoci a postupy jejích příslušných orgánů pro účely boje proti praní peněz a financování terorismu a účinnost systému pro boj proti praní peněz a financování terorismu při řešení rizika praní peněz a financování terorismu v dané třetí zemi.

(5)

Všechna zjištění, na kterých musí být založeno rozhodnutí Komise zahrnout určitou jurisdikci do seznamu vysoce rizikových třetích zemí, by měla být zdokumentována pomocí spolehlivých, ověřitelných a aktuálních informací.

(6)

Je nezbytné, aby Komise plně uznala důležitou práci, která byla již provedena na mezinárodní úrovni v oblasti identifikace vysoce rizikových třetích zemí, zejména práci Finančního akčního výboru (FATF). Aby byla zajištěna integrita globálního finančního systému, je nanejvýš důležité, aby byl seznam třetích zemí stanovený na úrovni Unie v příslušných případech úzce sladěn s uvedenými seznamy schválenými na mezinárodní úrovni. Tím, že Unie podporuje globální přístup na mezinárodní úrovni, přispívá k posílení celosvětové finanční integrity a k lepší ochraně mezinárodního finančního systému před vysoce rizikovými zeměmi. Pomocí tohoto globálního přístupu lze dosáhnout rovnocenných podmínek pro povinné osoby a předejít jakémukoli narušení mezinárodního finančního systému.

(7)

V souladu s kritérii stanovenými ve směrnici (EU) 2015/849 vzala Komise v úvahu všechna dostupná odborná posouzení faktorů, které přispívají k tomu, že se určitá země nebo jurisdikce stane zvláště náchylnou k praní peněz, financování terorismu nebo k jiným nezákonným finančním činnostem. V souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849 zohlednila Komise v příslušných případech zejména nejnovější veřejné prohlášení FATF, dokumenty FATF (Zlepšování dodržování mezinárodních požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu: probíhající proces), zprávy FATF týkající se přezkumu mezinárodní spolupráce a zprávu o vzájemných hodnoceních, kterou vypracoval FATF a regionální subjekty podobné FATF, v souvislosti s riziky, jež představují jednotlivé třetí země.

(8)

Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do EU i z EU, jakož i stupni otevřenosti trhu se usuzuje, že jakákoli hrozba v oblasti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém představuje zároveň hrozbu i pro finanční systém EU.

(9)

Podle nejnovějších relevantních informací dospěla analýza Komise k závěru, že Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Guyana, Irák, Laoská LDR, Sýrie, Uganda, Vanuatu a Jemen by měly být považovány za jurisdikce třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Uvedené země poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF, který by umožnil splnit požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849.

(10)

Podle nejnovějších relevantních informací dospěla analýza Komise rovněž k závěru, že Írán by měl být považován za jurisdikci třetí země, která má ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Tato země, která byla identifikována ve veřejném prohlášení FATF, poskytla politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a rozhodla se požádat o technickou pomoc při provádění akčního plánu FATF, který by umožnil splnit požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849.

(11)

Podle nejnovějších relevantních informací dospěla analýza Komise rovněž k závěru, že Korejská lidově demokratická republika (KLDR) by měla být považována za jurisdikci třetí země, která má ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie. Tato země, která byla identifikována ve veřejném prohlášení FATF, představuje trvalé a významné riziko praní peněz a financování terorismu, jelikož se jí opakovaně nepodařilo vyřešit zjištěné nedostatky.

(12)

Komise nyní musí vyzvat jurisdikce třetích zemí, které byly identifikovány jako vysoce rizikové, aby plně spolupracovaly s Komisí a mezinárodními subjekty s cílem přijmout a účinně provádět opatření pro odstranění strategických nedostatků ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(13)

Je nanejvýš důležité, aby Komise neustále sledovala vývoj v oblasti posuzování právního a institucionálního rámce ve třetích zemích, pravomocí a postupů příslušných orgánů a účinnosti jejich režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, aby mohla aktualizovat seznam vysoce rizikových třetích zemích se strategickými nedostatky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam jurisdikcí třetích zemí, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie („vysoce rizikové třetí země“), je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 14. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.


PŘÍLOHA

Vysoce rizikové třetí země

I.   Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF, aby splnily požadavky stanovené ve směrnici (EU) 2015/849

Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Afghánistán

2

Bosna a Hercegovina

3

Guyana

4

Irák

5

Laoská LDR

6

Sýrie

7

Uganda

8

Vanuatu

9

Jemen

II.   Vysoce rizikové třetí země, které poskytly politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a rozhodly se požádat o technickou pomoc při provádění akčního plánu FATF a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATF

Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Írán

III.   Vysoce rizikové třetí země, které představují trvalé a významné riziko praní peněz a financování terorismu, kterým se opakovaně nepodařilo vyřešit zjištěné nedostatky a které jsou identifikovány ve veřejném prohlášení FATF

Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1676

ze dne 7. září 2016

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Saucisson sec d'Auvergne“/„Saucisse sèche d'Auvergne“ předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Saucisson sec d'Auvergne“/„Saucisse sèche d'Auvergne“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Saucisson sec d'Auvergne“/„Saucisse sèche d'Auvergne“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 160, 4.5.2016, s. 14.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1677

ze dne 14. září 2016,

kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2016/72 (2) stanoví kvóty na rok 2016.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2016 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2016 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

25/TQ72

Členský stát

Belgie

Populace

NEP/8ABDE.

Druh

Humr severský (Nephrops norvegicus)

Oblast

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

Datum ukončení

20.8.2016


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1678

ze dne 14. září 2016,

kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2016/72 (2) stanoví kvóty na rok 2016.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2016 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2016 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

26/TQ72

Členský stát

Belgie

Populace

HKE/8ABDE.

Druh

Štikozubec obecný (Merluccius merluccius)

Oblast

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

Datum ukončení

20.8.2016


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1679

ze dne 14. září 2016,

kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse velkého v oblastech VIII, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2016/72 (2) stanoví kvóty na rok 2016.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2016 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2016 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

27/TQ72

Členský stát

Belgie

Populace

PLE/8/3411

Druh

Platýs velký (Pleuronectes platessa)

Oblast

VIII, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

Datum ukončení

20.8.2016


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1680

ze dne 14. září 2016,

kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2016/72 (2) stanoví kvóty na rok 2016.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2016 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2016 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

28/TQ72

Členský stát

Belgie

Populace

SOL/8AB.

Druh

Jazyk obecný (Solea solea)

Oblast

VIIIa a VIIIb

Datum ukončení

20.8.2016


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1681

ze dne 14. září 2016,

kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2016/72 (2) stanoví kvóty na rok 2016.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2016 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2016 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

29/TQ72

Členský stát

Belgie

Populace

LEZ/*8ABDE

Druh

Pakambaly (Lepidorhombus spp.)

Oblast

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

Datum ukončení

20.8.2016


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1682

ze dne 14. září 2016,

kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2016/72 (2) stanoví kvóty na rok 2016.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2016 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2016 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

30/TQ72

Členský stát

Belgie

Populace

ANF/*8ABDE

Druh

Ďasovití (Lophiidae)

Oblast

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

Datum ukončení

20.8.2016


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1683

ze dne 19. září 2016,

kterým se po dvou sté padesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 14. září 2016 rozhodl o změně dvou záznamů v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V oddílu „Fyzické osoby“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění tyto záznamy:

a)

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (také znám jako: Abou Zoubair). Datum narození: 9.3.1986. Místo narození: Ariana, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: W342058 (tuniský cestovní pas, vydaný dne 14.3.2011, platný do 13.3.2016). Národní identifikační číslo: 08705184 (číslo tuniského průkazu totožnosti, vydaného dne 24.2.2011). Adresa: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisko; b) Syrská arabská republika (k březnu 2015); c) Irák (případné alternativní místo pobytu k březnu 2015); d) Libye (předchozí místo pobytu). Další informace: a) Fyzický popis: barva očí: hnědá; výška: 171 cm; b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU; c) jméno otce je Taher Ouni Harzi, jméno matky je Borkana Bedairia. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.4.2015“ se nahrazuje tímto:

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (také znám jako: Abou Zoubair). Datum narození: 9.3.1986. Místo narození: Ariana, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: W342058 (tuniský cestovní pas, vydaný dne 14.3.2011, platný do 13.3.2016). Národní identifikační číslo: 08705184 (číslo tuniského průkazu totožnosti, vydaného dne 24.2.2011). Adresa: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisko; b) Syrská arabská republika (k březnu 2015); c) Irák (případné alternativní místo pobytu k březnu 2015); d) Libye (předchozí místo pobytu). Další informace: a) Fyzický popis: barva očí: hnědá; výška: 171 cm; b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU; c) jméno otce je Taher Ouni Harzi, jméno matky je Borkana Bedairia. V červnu 2015 údajně zabit při náletu v iráckém Mosulu. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 10.4.2015.“

b)

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (také znám jako: Abou Omar Al Tounisi). Datum narození: 3.5.1982. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: Z050399 (tuniský cestovní pas, vydaný dne 9.12.2003, platný do 8.12.2008). Národní identifikační číslo: 04711809 (číslo tuniského vnitrostátního průkazu totožnosti, vydaného dne 13.11.2003). Adresa: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisko; b) Syrská arabská republika (k březnu 2015); c) Irák (případné alternativní místo pobytu k březnu 2015); d) Libye (předchozí místo pobytu). Další informace: a) Fyzický popis: barva očí: hnědá; výška: 172 cm; b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU; c) jméno otce je Taher Ouni Harzi, jméno matky je Borkana Bedairia. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.4.2015“ se nahrazuje tímto:

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (také znám jako: Abou Omar Al Tounisi). Datum narození: 3.5.1982. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: Z050399 (tuniský cestovní pas, vydaný dne 9.12.2003, platný do 8.12.2008). Národní identifikační číslo: 04711809 (číslo tuniského vnitrostátního průkazu totožnosti, vydaného dne 13.11.2003). Adresa: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisko; b) Syrská arabská republika (k březnu 2015); c) Irák (případné alternativní místo pobytu k březnu 2015); d) Libye (předchozí místo pobytu). Další informace: a) Fyzický popis: barva očí: hnědá; výška: 172 cm; b) k dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU; c) jméno otce je Taher Ouni Harzi, jméno matky je Borkana Bedairia. V červnu 2015 údajně zabit v Sýrii. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 10.4.2015.“


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1684

ze dne 19. září 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/22


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1685

ze dne 16. září 2016

o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice kombinující dvě nebo tři události Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU a 2011/894/EU

(oznámeno pod číslem C(2016) 5746)

(Pouze francouzské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1), a zejména na čl. 7 odst. 3, čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 9. února 2009 podala společnost Syngenta France SAS v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Německa žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (dále jen „žádost“).

(2)

Žádost se rovněž vztahuje na uvedení geneticky modifikované kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 v produktech, které z ní sestávají nebo ji obsahují, na trh pro jiná použití než v potravinách a krmivech, jako jakákoli jiná kukuřice, s výjimkou pěstování.

(3)

V souladu s čl. 5 odst. 5 a čl. 17 odst. 5 nařízení (ES) č. 1829/2003 žádost obsahuje údaje a informace požadované v přílohách III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (2) a informace a závěry o hodnocení rizik provedeném v souladu se zásadami stanovenými v příloze II uvedené směrnice. Rovněž zahrnuje plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

(4)

Dne 5. července 2013 společnost Syngenta rozšířila rozsah žádosti na všechny podkombinace jednoduchých GM událostí utvářejících kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 (dále jen „podkombinace“), včetně kukuřice Bt11 × GA21, kukuřice MIR604 × GA21, kukuřice Bt11 × MIR604 a Bt11 × MIR604 × GA21, které jsou již povoleny rozhodnutími Komise 2010/426/EU (3), 2011/892/EU (4), 2011/893/EU (5) a 2011/894/EU (6). Syngenta Komisi požádala, aby uvedená čtyři rozhodnutí zrušila, jakmile bude pro kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a všechny podkombinace uděleno povolení.

(5)

Dne 7. prosince 2015 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 příznivé stanovisko (7). Dospěl k závěru, že geneticky modifikovaná kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, popsaná v žádosti, je stejně bezpečná a výživná jako odpovídající konvenční produkt a u žádné z podkombinací nebyla zjištěna žádná bezpečnostní rizika.

(6)

Ve svém stanovisku úřad EFSA zohlednil všechny konkrétní otázky a připomínky, které členské státy vznesly v rámci konzultace s příslušnými vnitrostátními orgány podle čl. 6 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 nařízení (ES) č. 1829/2003.

(7)

Úřad EFSA dospěl rovněž k závěru, že žadatelem předložený plán monitorování účinků na životní prostředí, sestávající z plánu celkového dohledu, je v souladu se zamýšleným použitím daných produktů.

(8)

Úřad EFSA ve svém stanovisku doporučuje shromáždění příslušných informací o úrovních exprese nově exprimovaných proteinů, pokud by byly prostřednictvím cílených šlechtitelských postupů vytvořeny a uváděny na trh podkombinace Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 a/nebo MIR162 × GA21. V souladu s tímto doporučením by měly být v tomto smyslu stanoveny zvláštní podmínky.

(9)

S ohledem na předcházející úvahy by mělo být povolení uděleno pro produkty, které obsahují geneticky modifikované kukuřice Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 a MIR604 × GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny.

(10)

Rozhodnutí 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU a 2011/894/EU, kterými se povoluje kukuřice Bt11 × GA21, kukuřice MIR604 × GA21, kukuřice Bt11 × MIR604 a kukuřice Bt11 × GA21 × MIR604, by měla být zrušena.

(11)

Každému geneticky modifikovanému organismu (dále jen „GMO“) by měl být přiřazen jednoznačný identifikační kód stanovený v nařízení Komise (ES) č. 65/2004 (8).

(12)

Na základě stanoviska úřadu EFSA se zdá, že pro potraviny, složky potravin a krmiva, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, včetně všech možných kombinací jednoduchých GM událostí, nejsou nutné žádné jiné zvláštní požadavky na označování než ty, které jsou stanoveny v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003. Aby se však zajistilo, že se uvedené produkty budou používat v rámci povolení uděleného tímto rozhodnutím, označení produktů, které obsahují kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a podkombinace nebo z nich sestávají, s výjimkou potravinářských produktů, by mělo jasně uvádět, že dané produkty nejsou určeny k pěstování.

(13)

V čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (9) jsou stanoveny požadavky na označování produktů obsahujících GMO nebo z nich sestávajících. Požadavky na sledovatelnost pro tyto produkty jsou stanoveny v čl. 4 odst. 1 až 5 a pro potraviny a krmiva vyrobené z GMO jsou stanoveny v článku 5 uvedeného nařízení.

(14)

Držitel povolení by měl každoročně předkládat zprávy o provádění a výsledcích činností stanovených v plánu monitorování účinků na životní prostředí. Tyto výsledky by měly být předloženy v souladu s rozhodnutím Komise 2009/770/ES (10). Stanovisko úřadu EFSA neopravňuje k uložení zvláštních podmínek týkajících se ochrany určitých ekosystémů/životního prostředí nebo zeměpisných oblastí podle čl. 6 odst. 5 písm. e) a čl. 18 odst. 5 písm. e) nařízení (ES) č. 1829/2003.

(15)

Držitel povolení by měl také každoročně předkládat zprávy o výsledcích činností stanovených ve zvláštních podmínkách tohoto povolení.

(16)

Všechny příslušné informace o povolení uvedených produktů by měly být zaneseny do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva stanoveného v nařízení (ES) č. 1829/2003.

(17)

Toto rozhodnutí má být oznámeno prostřednictvím Informačního systému pro biologickou bezpečnost smluvním stranám Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti podle čl. 9 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 (11).

(18)

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou. Považovalo se za nezbytné přijmout prováděcí předpis a předseda předložil návrh prováděcího předpisu odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Odvolací výbor nezaujal stanovisko,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Geneticky modifikovaný organismus a jednoznačný identifikační kód

1.   V souladu s nařízením (ES) č. 65/2004 jsou přiřazeny tyto jednoznačné identifikační kódy pro geneticky modifikované organismy (GMO):

a)

jednoznačný identifikační kód SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

b)

jednoznačný identifikační kód SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604;

c)

jednoznačný identifikační kód SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21;

d)

jednoznačný identifikační kód SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21;

e)

jednoznačný identifikační kód SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21;

f)

jednoznačný identifikační kód SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) Bt11 × MIR162;

g)

jednoznačný identifikační kód SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) Bt11 × MIR604;

h)

jednoznačný identifikační kód SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) Bt11 × GA21;

i)

jednoznačný identifikační kód SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MIR162 × MIR604;

j)

jednoznačný identifikační kód SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MIR162 × GA21;

k)

jednoznačný identifikační kód SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 pro geneticky modifikovanou kukuřici (Zea mays L.) MIR604 × GA21.

2.   Geneticky modifikované kukuřice uvedené v odstavci 1 jsou specifikovány v písmenu b) přílohy.

Článek 2

Povolení

V souladu s podmínkami stanovenými v tomto rozhodnutí se pro účely čl. 4 odst. 2 a čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 povolují tyto produkty:

a)

potraviny a složky potravin, které obsahují GMO uvedené v článku 1, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny;

b)

krmiva, která obsahují GMO uvedené v článku 1, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny;

c)

GMO uvedené v článku 1 v produktech, které je obsahují nebo z nich sestávají, pro jakékoli jiné použití, než je uvedeno v písmenech a) a b), s výjimkou pěstování.

Článek 3

Označování

1.   Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2.   Na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují GMO uvedené v článku 1 nebo z nich sestávají, s výjimkou produktů uvedených v čl. 2 písm. a), musí být uvedena slova „není určeno k pěstování“.

Článek 4

Monitorování účinků na životní prostředí

1.   Držitel povolení zajistí, aby byl zaveden a prováděn plán monitorování účinků na životní prostředí stanovený v písmenu h) přílohy.

2.   Držitel povolení každoročně předkládá Komisi zprávy o provádění a výsledcích činností stanovených v plánu monitorování v souladu s rozhodnutím 2009/770/ES.

Článek 5

Zvláštní podmínky pro uvádění na trh

1.   Držitel povolení zajistí, že jsou dodrženy zvláštní podmínky uvedené v písmenu g) přílohy.

2.   Držitel povolení každoročně předkládá Komisi zprávy o výsledcích činností stanovených ve zvláštních podmínkách tohoto povolení po dobu trvání povolení.

Článek 6

Registr Společenství

Informace uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se zanesou do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva, jak je stanoveno v článku 28 nařízení (ES) č. 1829/2003.

Článek 7

Držitel povolení

Držitelem povolení je společnost Syngenta France SAS, zastupující společnost Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko.

Článek 8

Zrušení

Rozhodnutí 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU a 2011/894/EU se zrušují.

Článek 9

Platnost

Toto rozhodnutí se použije po dobu deseti let ode dne jeho oznámení.

Článek 10

Určení

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Syngenta France SAS, 12 Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francie.

V Bruselu dne 16. září 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS (Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2010/426/EU ze dne 28. července 2010 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 199, 31.7.2010, s. 36).

(4)  Rozhodnutí Komise 2011/892/EU ze dne 22. prosince 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 344, 28.12.2011, s. 55).

(5)  Rozhodnutí Komise 2011/893/EU ze dne 22. prosince 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 344, 28.12.2011, s. 59).

(6)  Rozhodnutí Komise 2011/894/EU ze dne 22. prosince 2011 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 344, 28.12.2011, s. 64).

(7)  EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2015. Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003. EFSA Journal 2015;13(12):4297, 34 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 65/2004 ze dne 14. ledna 2004, kterým se zřizuje systém tvorby a přiřazování jednoznačných identifikačních kódů pro geneticky modifikované organismy (Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 5).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 24).

(10)  Rozhodnutí Komise 2009/770/ES ze dne 13. října 2009, kterým se stanoví standardní formáty zpráv pro účely předkládání výsledků monitorování záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů nebo produktů, které geneticky modifikované organismy obsahují, do životního prostředí pro účely uvádění na trh podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. L 275, 21.10.2009, s. 9).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů (Úř. věst. L 287, 5.11.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

a)

Žadatel a držitel povolení:

Název

:

Syngenta France SAS

Adresa

:

12 Chemin de de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francie

jménem společnosti Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Švýcarsko.

b)

Určení a specifikace produktů:

1)

potraviny a složky potravin obsahující geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L.) uvedené v písmenu e), sestávající z nich nebo z nich vyrobené;

2)

krmiva obsahující geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L.) uvedené v písmenu e), sestávající z nich nebo z nich vyrobené;

3)

geneticky modifikované kukuřice (Zea mays L.) uvedené v písmenu e) v produktech, které je obsahují nebo z nich sestávají, pro jakékoli jiné použití, než která jsou uvedena v bodech 1 a 2, s výjimkou pěstování.

Kukuřice SYN-BTØ11-1 exprimuje protein Cry1Ab, který rostlině poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera, a protein PAT, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidům na bázi glufosinátu amonného.

Kukuřice SYN-IR162-4 exprimuje protein Vip3Aa20, který rostlině poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera, a protein PMI, jenž byl použit jako selekční marker.

Kukuřice SYN-IR6Ø4-5 exprimuje protein Cry3 A, který rostlině poskytuje ochranu proti některým škůdcům z řádu Coleoptera, a protein PMI, jenž byl použit jako selekční marker.

Kukuřice MON-ØØØ21-9 exprimuje protein mEPSPS, který rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidům na bázi glyfosátu.

c)

Označování:

1)

Pro účely požadavků na označování stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 1830/2003 je „název organismu“„kukuřice“.

2)

Na štítku a v průvodních dokumentech produktů, které obsahují kukuřice uvedené v písmenu e) nebo z nich sestávají, s výjimkou produktů uvedených v čl. 2 písm. a), musí být uvedena slova „není určeno k pěstování“.

d)

Metoda detekce:

1)

Metody specifické pro danou událost založené na kvantitativní polymerázové řetězové reakci v reálném čase pro kukuřice SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 a MON-ØØØ21-9; metody detekce se validují na jednoduchých událostech a ověřují na základě genomové DNA extrahované ze semen kukuřice SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

2)

Validace referenční laboratoří EU zřízenou podle nařízení (ES) č. 1829/2003, zveřejněná na adrese http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.

3)

Referenční materiál: ERM®-BF412 (pro SYN-BTØ11-1) a ERM®-BF423 (pro SYN-IR6Ø4-5), dostupné v Institutu pro referenční materiály a měření (IRMM) Společného výzkumného střediska (JRC) Evropské komise na adrese: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue a AOCS 1208-A a AOCS 0407-A (pro SYN-IR162-4), AOCS 0407-A a AOCS 0407-B (pro MON-ØØØ21-9), dostupné u American Oil Chemists Society na adrese: http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)

Jednoznačný identifikační kód:

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

f)

Informace požadované na základě přílohy II Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti:

[Informační systém pro biologickou bezpečnost, záznam č.: při oznámení se zveřejní v registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva].

g)

Podmínky nebo omezení pro uvedení produktů na trh, jejich použití nebo nakládání s nimi:

Zvláštní podmínky podle čl. 6 odst. 5 písm. e) a čl. 18 odst. 5 písm. e) nařízení (ES) č. 1829/2003:

1)

Držitel povolení musí informovat Komisi, pokud by byly prostřednictvím cílených šlechtitelských postupů vytvořeny a uváděny na trh podkombinace SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 a/nebo SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9.

2)

Pokud je tomu tak, držitel povolení musí shromáždit informace o úrovních exprese nově exprimovaných proteinů.

h)

Plán monitorování účinků na životní prostředí:

Plán monitorování účinků na životní prostředí v souladu s přílohou VII směrnice 2001/18/ES.

[Odkaz: plán zveřejněn v registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva]

i)

Požadavky na monitorování po uvedení na trh pro použití potravin k lidské spotřebě:

Nejsou stanoveny.

Pozn.: Časem se může ukázat, že odkazy na příslušné dokumenty je třeba upravit. Tyto úpravy budou zveřejňovány formou aktualizace registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.


Opravy

20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/29


Oprava směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

( Úřední věstník Evropských společenství L 256 ze dne 13. září 1991 )

(Zvláštní vydání v češtině, kapitola 13, svazek 11, s. 3)

V celém znění směrnice 91/477/EHS se slova „střelná zbraň“ nahrazují slovy „palná zbraň“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru, slova „střelné zbraně“ se nahrazují slovy „palné zbraně“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/29


Oprava rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o nedovoleném obchodu se střelnými zbraněmi (SCH/Com-ex (99) 10)

( Úřední věstník Evropských společenství L 239 ze dne 22. září 2000 )

(Zvláštní vydání v češtině, kapitola 19, svazek 2, s. 422)

1.

Strana 422, název rozhodnutí:

místo:

„Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o nedovoleném obchodu se střelnými zbraněmi“,

má být:

„Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o nedovoleném obchodu s palnými zbraněmi“.

2.

Strana 422, znění rozhodnutí:

místo:

„Smluvní strany si budou napříště sdělovat každoročně do 31. července své vnitrostátní údaje o nedovoleném obchodu se střelnými zbraněmi za předchozí rok na základě společného formuláře, který je přiložen k dokumentu SCH/I-ar (98) 32.“,

má být:

„Smluvní strany si budou napříště sdělovat každoročně do 31. července své vnitrostátní údaje o nedovoleném obchodu s palnými zbraněmi za předchozí rok na základě společného formuláře, který je přiložen k dokumentu SCH/I-ar (98) 32.“

3.

Strana 423, Příloha, bod 1. název:

místo:

„Celkový počet střelných zbraní zabavených…“,

má být:

„Celkový počet palných zbraní zabavených…“.

4.

Strana 423, příloha, bod 1. Kategorie B:

místo:

„B 1 Ruční střelné zbraně (4)

B 2 Dlouhé střelné zbraně (5)“,

má být:

„B 1 Ruční palné zbraně (4)

B 2 Dlouhé palné zbraně (5)“.

5.

Strana 423, příloha, poznámky pod tabulkou:

místo:

„(1)

Zahrnuje nedovolený obchod, nedovolené držení, nedovolený dovoz a nedovolené nošení střelných zbraní.

(2)

Mělo by být pokud možno omezeno na kalendářní rok – např. 1996.

(3)

Kategorie střelných zbraní podle směrnice 91/477/EHS.

(4)

Ruční střelné zbraně do celkové délky 60 cm.

(5)

Dlouhé střelné zbraně.

(6)

Střelné zbraně, které nelze zahrnout do některé z kategorií A až D, např. zbraně určené k varování, zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem nebo obranné spreje.

(*)

Zvláštní okolnosti související s údaji uvedenými v kolonkách se uvádějí zvlášť mimo tabulku (např. 1 000 střelných zbraní zabavených při jediném zásahu, zvlášť časté zabavení určitého druhu střelné zbraně).“,

má být:

„(1)

Zahrnuje nedovolený obchod s palnými zbraněmi, jejich nedovolené držení, nedovolený dovoz a nedovolené nošení.

(2)

Mělo by být pokud možno omezeno na kalendářní rok – např. 1996.

(3)

Kategorie palných zbraní podle směrnice 91/477/EHS.

(4)

Ruční palné zbraně do celkové délky 60 cm.

(5)

Dlouhé palné zbraně.

(6)

Zahrnuje palné zbraně, které nelze zařadit do žádné z kategorií A až D, např. signální zbraně nebo zbraně pro vystřelování dráždivých látek, a obranné spreje.

(*)

Zvláštní okolnosti související s údaji uvedenými v kolonkách se uvádějí zvlášť mimo tabulku (např. 1 000 palných zbraní zabavených při jediném zásahu, zvlášť časté zabavení určitého druhu palné zbraně).“

6.

Strana 424, příloha, bod 2. název:

místo:

„Země původu (1) střelných zbraní zabavených…“,

má být:

„Země původu (1) palných zbraní zabavených…“.

7.

Strana 424, příloha, bod 2. Kategorie B:

místo:

„B 1 Ruční střelné zbraně

B 2 Dlouhé střelné zbraně“,

má být:

„B 1 Ruční palné zbraně

B 2 Dlouhé palné zbraně“.

8.

Strana 424, příloha, poznámky pod tabulkou:

místo:

„(1)

Země původu je odlišná od země výroby střelné zbraně.

(*)

Zvláštní okolnosti související s údaji uvedenými v kolonkách se uvádějí zvlášť mimo tabulku (např. 1 000 střelných zbraní zabavených při jediném zásahu, zvlášť časté zabavení určitého druhu střelné zbraně).“,

má být:

„(1)

Země původu je odlišná od země výroby palné zbraně.

(*)

Zvláštní okolnosti související s údaji uvedenými v kolonkách se uvádějí zvlášť mimo tabulku (např. 1 000 palných zbraní zabavených při jediném zásahu, zvlášť časté zabavení určitého druhu palné zbraně).“

9.

Strana 425, příloha, bod 3. název:

místo:

„Způsob dopravy u střelných zbraní zabavených…“,

má být:

„Způsob dopravy u palných zbraní zabavených…“.

10.

Strana 425, příloha, bod 3. Kategorie B:

místo:

„B 1 Ruční střelné zbraně

B 2 Dlouhé střelné zbraně“,

má být:

„B 1 Ruční palné zbraně

B 2 Dlouhé palné zbraně“.

11.

Strana 425, příloha, poznámka pod tabulkou:

místo:

„(*)

Zvláštní okolnosti související s údaji uvedenými v kolonkách se uvádějí zvlášť mimo tabulku (např. 1 000 střelných zbraní zabavených při jediném zásahu, zvlášť časté zabavení určitého druhu střelné zbraně).“,

má být:

„(*)

Zvláštní okolnosti související s údaji uvedenými v kolonkách se uvádějí zvlášť mimo tabulku (např. 1 000 palných zbraní zabavených při jediném zásahu, zvlášť časté zabavení určitého druhu palné zbraně).“

12.

Strana 426, příloha, bod 4. název:

místo:

„Hlavní trasy pašování střelných zbraní zabavených…“,

má být:

„Hlavní trasy pašování palných zbraní zabavených…“.

13.

Strana 426, příloha, bod 4. Kategorie B:

místo:

„B 1 Ruční střelné zbraně

B 2 Dlouhé střelné zbraně“,

má být:

„B 1 Ruční palné zbraně

B 2 Dlouhé palné zbraně“.

14.

Strana 426, příloha, poznámka pod tabulkou:

místo:

„(*)

Zvláštní okolnosti související s údaji uvedenými v kolonkách se uvádějí zvlášť mimo tabulku (např. 1 000 střelných zbraní zabavených při jediném zásahu, zvlášť časté zabavení určitého druhu střelné zbraně).“,

má být:

„(*)

Zvláštní okolnosti související s údaji uvedenými v kolonkách se uvádějí zvlášť mimo tabulku (např. 1 000 palných zbraní zabavených při jediném zásahu, zvlášť časté zabavení určitého druhu palné zbraně).“


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/32


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. května 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

( Úřední věstník Evropské unie L 179 ze dne 8. června 2008 )

V celém znění směrnice se slova „střelná zbraň“ ve všech mluvnických tvarech nahrazují slovy „palná zbraň“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru, slova „střelné zbraně“ ve všech mluvnických tvarech se nahrazují slovy „palné zbraně“ v odpovídajícím mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky upravuje.


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/32


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh

( Úřední věstník Evropské unie L 178 ze dne 28. června 2013 )

Strana 33, čl. 3 bod 5:

místo:

„„střelivem“ náboje, hnací náplně a cvičné náboje a nábojky používané v ručních a jiných střelných zbraních a dělostřelectvem;“,

má být:

„„střelivem“ náboje, hnací náplně a cvičné náboje a nábojky používané v ručních a jiných palných zbraních a dělostřelectvem;“.


20.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/32


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi

( Úřední věstník Evropské unie L 96 ze dne 29. března 2014 )

Strana 6, čl. 2 bod 2:

místo:

„„střelivem“ náboje s hnacími náplněmi nebo bez nich a slepé náboje používané v ručních a jiných střelných zbraních a dělostřelectvem;“,

má být:

„„střelivem“ náboje s hnacími náplněmi nebo bez nich a slepé náboje používané v ručních a jiných palných zbraních a dělostřelectvem;“.

Strana 6, čl. 2 bod 14:

místo:

„„obchodníkem“ fyzická nebo právnická osoba, která se zcela nebo zčásti zabývá výrobou, výměnou, pronajímáním, opravou nebo konverzí střelných zbraní a střeliva nebo obchodem s nimi;“,

má být:

„„obchodníkem“ fyzická nebo právnická osoba, která se zcela nebo zčásti zabývá výrobou, výměnou, pronajímáním, opravou nebo konverzí palných zbraní a střeliva nebo obchodem s nimi;“.