ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 242

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
9. září2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1611 ze dne 7. července 2016 o přezkumu sazeb denních příspěvků při služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do členských států

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

4

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

10

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1614 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 a v dřívějším zahájení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 a kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud jde o další používání nařízení (ES) č. 826/2008 ve vztahu k poskytování podpory soukromého skladování v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 a nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o veřejné intervence podle tohoto nařízení

15

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1615 ze dne 8. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/559, pokud jde o období, v němž jsou povoleny dohody a rozhodnutí o plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1616 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o možný přezkum opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v odvětví mléka a mléčných výrobků na rok podání žádosti 2017

19

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1617 ze dne 8. září 2016, kterým se pro rok podání žádosti 2016 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby

22

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/1618 ze dne 8. září 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV ( 1 )

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1619 ze dne 8. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka

28

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1620 ze dne 8. září 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

30

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1621 ze dne 7. září 2016, kterým se přijímají pokyny pro oznamování akreditačním a licenčním orgánům ze strany environmentálních ověřovatelů působících v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (oznámeno pod číslem C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1611

ze dne 7. července 2016

o přezkumu sazeb denních příspěvků při služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do členských států

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovený nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na čl. 112 odst. 2 služebního řádu a článek 13 přílohy VII služebního řádu,

po konzultaci s výborem pro služební řád,

po konzultaci se zástupci zaměstnanců z orgánů a institucí Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 13 odst. 3 přílohy VII služebního řádu předložil Eurostat zprávu (2) o vývoji cen hotelového ubytování a restauračních a stravovacích služeb.

(2)

Z této zprávy vyplývá, že by měly být přezkoumány denní příspěvky a maximální výše nákladů na hotelové ubytování, aby byl zohledněn vývoj cen hotelového ubytování a restauračních a stravovacích služeb.

(3)

Součástí přezkumu sazeb denního příspěvku a maximální výše nákladů na hotelové ubytování je posouzení komplexních hospodářských nebo sociálních podmínek, při němž je normotvůrci ponechán široký prostor pro uvážení.

(4)

Poslední reforma služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie zdůraznila, že všechny orgány veřejné správy a všichni jejich zaměstnanci musí vynakládat zvláštní úsilí k tomu, aby zvýšili efektivitu práce a přizpůsobili se proměnlivým hospodářským a sociálním podmínkám v Evropě.

(5)

Vzhledem k přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013 by se náhrada výdajů vynaložených úředníky a ostatními zaměstnanci při služebních cestách do této země měla řídit pravidly uvedenými v čl. 13 odst. 2 písm. a) přílohy VII služebního řádu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby denních příspěvků při služebních cestách uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. a) přílohy VII služebního řádu se nahrazují touto tabulkou:

Země

Maximální výše výdajů na hotelové ubytování

Denní příspěvek

Belgie

148

102

Bulharsko

135

57

Česká republika

124

70

Dánsko

173

124

Německo

128

97

Estonsko

105

80

Irsko

159

108

Řecko

112

82

Španělsko

128

88

Francie

180

102

Chorvatsko

110

75

Itálie

148

98

Kypr

140

88

Lotyšsko

116

73

Litva

117

69

Lucembursko

148

98

Maďarsko

120

64

Malta

138

88

Nizozemsko

166

103

Rakousko

132

102

Polsko

116

67

Portugalsko

101

83

Rumunsko

136

62

Slovinsko

117

84

Slovensko

100

74

Finsko

142

113

Švédsko

187

117

Spojené království

209

125

Článek 2

Toto nařízení v přenesené pravomoci vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EU, Euratom) č. 1023/2013 (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15).

(2)  Pracovní dokument útvarů Komise – Zpráva Eurostatu o aktualizaci za rok 2015 týkající se výdajů při služební cestě (denních příspěvků a maximální výše nákladů na hotelové ubytování), č.j. Ares(2015)6009670 – 22/12/2015. K dispozici na internetové stránce: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612

ze dne 8. září 2016

o poskytování podpory na snížení produkce mléka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 106 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odvětví mléka čelí narušení trhu v důsledku celosvětové nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, ve kterém hraje určitou roli i prodloužení ruského zákazu dovážet zemědělské produkty a potraviny pocházející z Unie do konce roku 2017.

(2)

Celosvětová poptávka po mléce a mléčných výrobcích v roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 mírně vzrostla, avšak v mnohem menší míře než produkce.

(3)

Zatímco celosvětová nabídka mléka se obecně v průběhu roku 2015 zvýšila a růst produkce v Unii, USA a na Novém Zélandu dohromady dosáhl přibližně 4,5 milionu tun, celkový vývoz z Unie a z obou uvedených třetích zemí v ekvivalentu mléka poklesl přibližně o 200 000 tun.

(4)

V prvních čtyřech měsících roku 2016 se produkce mléka v EU, USA a na Novém Zélandu zvýšila přibližně o 3,6 milionu tun, přičemž méně než 1 % tohoto objemu absorboval další vývoz.

(5)

Na období šesti měsíců od 13. dubna 2016 byly schváleny dobrovolné dohody a rozhodnutí týkající se plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků, a to pro uznané organizace producentů, jejich sdružení a uznané mezioborové organizace v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/559 (3) a pro družstva a jiné formy organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 (4). Uvedené období bylo prodlouženo prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1615 (5).

(6)

Od září 2014 jsou nepřetržitě k dispozici mechanismy řízení trhu formou veřejné intervence a soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka.

(7)

Tyto mechanismy zmírnily dopad krize a zastavily pokračující snižování cen mléčných výrobků, ale světová nerovnováha přetrvává.

(8)

Aby se za stávající vážné situace na trhu pomohlo odvětví mléka a mléčných výrobků nalézt novou rovnováhu a vzhledem k tomu, že podle dostupné analýzy trhu se až do konce roku 2017 neočekává významný pokles objemu produkce, je vhodné poskytnout podporu producentům mléka v Unii, kteří se dobrovolně zapojí do snižování produkce mléka.

(9)

Protože pro produkci mléka v Unii jsou charakteristické především dodávky kravského mléka, zatímco přímý prodej a mléko jiných druhů zvířat představují pouze nepatrný podíl na produkci, je vhodné, aby byla podpora určena výhradně na snižování dodávek kravského mléka.

(10)

Aby bylo snížení dodávek kravského mléka efektivní, měla by se způsobilost žadatelů omezit na ty, kteří dodávali kravské mléko prvním odběratelům v červenci 2016, což je nejbližší období, za které mohou žadatelé tyto dodávky prokázat.

(11)

Ze stejného důvodu by se neměla podpora Unie vztahovat na více než 50 % snížení dodávek kravského mléka ve srovnání s odpovídajícím referenčním obdobím.

(12)

Podpora stanovená v tomto nařízení by měla být udělována jako opatření na podporu zemědělských trhů v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.

(13)

Měla by být povolena kumulace této podpory s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

(14)

Jelikož se finanční pomoc stanoví v eurech, je pro účely jednotného a souběžného provedení nezbytné stanovit datum pro přepočet částky přidělené členským státům, které nepřijaly euro, na národní měnu. Je proto vhodné stanovit rozhodnou skutečnost pro směnný kurz podle článku 106 nařízení (EU) č. 1306/2013. Podle zásady uvedené v čl. 106 odst. 2 písm. b) a kritérií uvedených v čl. 106 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení by rozhodnou skutečností mělo být datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

(15)

Aby mohl režim fungovat efektivně, aniž by byl překročen maximální celkový objem, o který se mají dodávky kravského mléka snížit a na který se podpora vztahuje, je vhodné stanovit povinnost oznamovat žádosti o podporu a žádosti o platbu.

(16)

Pro maximální využití režimu by mělo být stanoveno několik lhůt pro podávání žádostí, dokud se žádostmi o podporu nevyčerpá celkový objem snížení dodávek kravského mléka odpovídající dostupnému rozpočtu. Aby bylo zaručeno účinné vyřizování žádostí, měly by být pokud možno předkládány elektronicky.

(17)

Aby žádosti vedly ke smysluplnému snižování dodávek kravského mléka a aby nedocházelo k nadměrné administrativní zátěži, mělo by být stanoveno minimální množství, o které se sníží dodávky kravského mléka, na jednu žádost.

(18)

Aby se zajistilo jednotné nakládání se žádostmi v celé Unii, měl by být stanoven standardní faktor pro přepočet litrů na kilogramy.

(19)

Členské státy by neměly ověřovat pouze přípustnost žádostí o podporu, ale také jejich věrohodnost. Za věrohodnou by například neměla být považována žádost o podporu, u níž je celkové množství kravského mléka, které má být dodáno prvním odběratelům v období snížení, vyšší než celkový objem dodaný v referenčním období.

(20)

Aby bylo zajištěno, že příjemci obdrží podporu co nejdříve, a aby snížení produkce mohlo bezodkladně začít, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Podpora Unie je dostupná způsobilým žadatelům, kteří po dobu tří měsíců (dále jen „období snížení“) sníží dodávky kravského mléka v porovnání se stejným obdobím v předchozím roce (dále jen „referenční období“) za podmínek stanovených tímto nařízením.

Podpora Unie se stanoví na 14 EUR/100 kg kravského mléka pro objem odpovídající rozdílu mezi kravským mlékem dodaným během referenčního období a kravským mlékem dodaným během období snížení. Podpora Unie se vztahuje maximálně na snížení celkového objemu dodávek kravského mléka odpovídající 150 000 000 EUR.

Na jednoho způsobilého žadatele připadá podpora Unie na množství, o které se sníží dodávky kravského mléka a které činí maximálně 50 % celkového množství kravského mléka dodaného prvním odběratelům v referenčním období.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „způsobilými žadateli“ rozumí producenti mléka, kteří dodali kravské mléko prvním odběratelům v červenci 2016.

3.   V případě způsobilých žadatelů z Bulharska, České republiky, Dánska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Švédska a Spojeného království je rozhodnou skutečností pro směnný kurz ve vztahu k částkám vypláceným podle tohoto nařízení datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

4.   Podpora podle tohoto nařízení může být kumulována s jinou podporu financovanou z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Článek 2

1.   Podpora se poskytuje na základě žádostí.

Minimální množství kravského mléka, o které se sníží dodávky a na něž se vztahuje žádost o podporu, činí 1 500 kg.

Pokud se množství kravského mléka, o které se sníží dodávky, vyjádří v litrech, musí se pro vyjádření v kilogramech vynásobit koeficientem 1,03.

2.   Žádosti o podporu předkládají způsobilí žadatelé v členském státě, v němž jsou usazeni, za použití metody stanovené dotyčným členským státem. Žádosti o podporu se předkládají tak, aby je členský stát obdržel ve lhůtě pro přijetí stanovené ve třetím pododstavci.

Členské státy mohou rozhodnout, že žádosti o podporu mohou jménem způsobilých žadatelů předkládat uznané organizace producentů nebo družstva. V takovém případě členské státy zajistí, aby byla podpora v plné výši předána těm způsobilým žadatelům, kteří skutečně snížili své dodávky kravského mléka podle podmínek stanovených v tomto nařízení.

Lhůty pro přijetí kompletních žádostí:

a)

21. září 2016 ve 12.00 hodin (bruselského času), pokud jde o první období snížení, tj. říjen, listopad a prosinec 2016;

b)

12. října 2016 ve 12.00 hodin (bruselského času), pokud jde o druhé období snížení, tj. listopad a prosinec 2016 a leden 2017;

c)

9. listopadu 2016 ve 12.00 hodin (bruselského času), pokud jde o třetí období snížení, tj. prosinec 2016 a leden a únor 2017;

d)

7. prosince 2016 ve 12.00 hodin (bruselského času), pokud jde o čtvrté období snížení, tj. leden, únor a březen 2017.

Žadatelé o podporu předkládají podle tohoto nařízení pouze jednu žádost o podporu. Pokud žadatel předloží více než jednu žádost, jsou všechny jeho žádosti nepřípustné. Žadatelé, kteří předložili žádost pro první období snížení, však mohou rovněž předložit žádost pro čtvrté období snížení.

3.   Aby byla žádost o podporu přípustná, obsahuje:

a)

tyto údaje na formuláři, který poskytne členský stát:

i)

jméno a adresu způsobilého žadatele;

ii)

celkové množství kravského mléka dodaného prvním odběratelům v referenčním období;

iii)

celkové množství kravského mléka, které má být podle plánu dodáno v období snížení;

iv)

plánované množství kravského mléka, o které mají být sníženy dodávky a u nějž se žádá o podporu, které nesmí být vyšší než 50 % celkového množství podle bodu ii) a nižší než 1 500 kg;

b)

doklady potvrzující celkové množství kravského mléka podle písm. a) bodu ii);

c)

doklady potvrzující, že se žádost týká producenta mléka, který dodal kravské mléko prvním odběratelům v červenci 2016.

4.   Žádosti o podporu, které se vztahují na množství kravského mléka, o které mají být sníženy dodávky a které je nižší než 1 500 kg, se zamítnou.

Žádosti o podporu, které se vztahují na množství kravského mléka, o které mají být sníženy dodávky a které je vyšší než 50 % celkového množství uvedeného v odst. 3 písm. a) bodu ii), se považují za předložené pro množství kravského mléka, o které mají být sníženy dodávky, rovnající se 50 % celkového množství uvedeného v daném bodu.

Článek 3

Po kontrole věrohodnosti a přípustnosti oznámí členské státy Komisi v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (6) všechny přípustné a věrohodné žádosti o podporu do 16.00 hodin (bruselského času) třetí pracovní den následující po uplynutí příslušné lhůty pro přijetí žádosti podle čl. 2 odst. 2.

Článek 4

1.   Na základě oznámení podle článku 3 informuje Komise členské státy, v jaké míře lze schválit požadovaná množství s ohledem na maximální celkový objem uvedený v čl. 1 odst. 1.

Členské státy informují žadatele o schválení ve lhůtě sedmi pracovních dní po uplynutí příslušné lhůty pro přijetí žádosti podle čl. 2 odst. 2, s výhradou odstavce 2 tohoto článku.

Schvalují se všechny přípustné a věrohodné žádosti oznámené Komisi podle článku 3.

2.   Pokud je souhrnný objem, na nějž se vztahují žádosti oznámené podle článku 3, vyšší než celkový maximální objem uvedený v čl. 1 odst. 1, Komise prostřednictvím prováděcího aktu přijatého bez použití postupu podle článku 229 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví koeficient přidělení, který členské státy použijí na množství, na něž se vztahují jednotlivé žádosti o podporu.

Pokud je pro dotyčné období snížení stanoven koeficient přidělení, žádosti o podporu předložené pro následující období snížení podle čl. 2 odst. 2 budou zamítnuty a na další období snížení nebude možné žádosti předložit.

Schválení se vydávají pro množství, na která se vztahují žádosti o podporu, vynásobená koeficientem přidělení.

Článek 5

1.   Podpora se vyplácí na základě žádosti o platbu.

2.   Žádosti o platbu předkládají způsobilí žadatelé, kterým bylo uděleno schválení podle článku 4, v členském státě, v němž jsou usazeni, za použití metody stanovené dotyčným členským státem. Žádost o platbu se předkládá tak, aby ji členský stát obdržel do 45 dnů po konci období snížení.

Členské státy mohou rozhodnout, že žádosti o platbu mohou jménem způsobilých žadatelů předkládat uznané organizace producentů nebo družstva. V takovém případě členské státy zajistí, aby byla platba v plné výši předána těm způsobilým žadatelům, kteří skutečně snížili své dodávky kravského mléka podle podmínek stanovených v tomto nařízení.

3.   Aby byla žádost o platbu přípustná, obsahuje:

a)

tyto údaje na formuláři, který poskytne členský stát:

i)

jméno a adresu způsobilého žadatele;

ii)

celkové množství kravského mléka skutečně dodaného prvním odběratelům v období snížení;

iii)

skutečné množství kravského mléka, o které se snížily dodávky, pro něž se žádá o platbu a které nesmí být vyšší než 50 % celkového množství kravského mléka dodaného prvním odběratelům v referenčním období a případně vyšší než množství vyplývající z použití koeficientu přidělení podle čl. 4 odst. 2;

b)

doklady potvrzující celkové množství podle písm. a) bodu ii).

4.   Vyplacení podpory se uskuteční, jakmile členské státy ověří v souladu s články 58 a 59 nařízení (EU) č. 1306/2013, že byly dodávky kravského mléka, na které se podpora Unie vyplácí, skutečně sníženy za podmínek stanovených v tomto nařízení. Platby se provádějí nejpozději 90. den po skončení období snížení, pokud neprobíhá správní šetření.

5.   Částka podpory se vztahuje na skutečné snížení dodávek kravského mléka podle odst. 3 písm. a) bodu iii) pro jednotlivé způsobilé žadatele.

Pokud je skutečné snížení dodávek kravského mléka vyšší než množství vyplývající z použití článku 4 (dále jen „schválené množství“), částka podpory musí odpovídat tomuto množství. Pokud činí skutečné snížení dodávek kravského mléka 80 % a více schváleného množství, musí částka podpory odpovídat skutečnému snížení dodávek kravského mléka podle odst. 3 písm. a) bodu iii) za předpokladu, že není překročeno schválené množství. Pokud činí skutečné snížení dodávek kravského mléka 50 % a více schváleného množství, ale méně než 80 % schváleného množství, musí se částka podpory vynásobit koeficientem 0,8. Pokud činí skutečné snížení dodávek kravského mléka 20 % a více schváleného množství, ale méně než 50 % schváleného množství, musí se částka podpory vynásobit koeficientem 0,5. Pokud činí skutečné snížení dodávek kravského mléka méně než 20 % schváleného množství, podpora se nevyplácí.

6.   Výdaje členských států v souvislosti s platbami podle tohoto nařízení jsou způsobilé pro finanční podporu Unie, pouze pokud příslušné platby budou provedeny nejpozději do 30. září 2017.

Článek 6

Do 16.00 hodin (bruselského času) 8. března, 5. dubna, 3. května a 7. června 2017 oznámí členské státy Komisi v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 všechny přípustné žádosti o platbu, které obdržely pro první, druhé, třetí a čtvrté období snížení.

Článek 7

Členské státy oznámí Komisi do 30. června 2017:

a)

počet způsobilých žadatelů a skutečný celkový objem kravského mléka, o který se dodávky snížily a na nějž se vztahují žádosti o podporu a žádosti o platbu, které obdržely;

b)

souhrnnou částku podpory Unie, u níž se očekává, že bude vyplacena.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/559 ze dne 11. dubna 2016, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 20).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 ze dne 11. dubna 2016, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 18).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1615 ze dne 8. září 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/559, pokud jde o období, v němž jsou povoleny dohody a rozhodnutí o plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků (vi strana 17 v tomto čísle Úředního věstníku).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/10


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1613

ze dne 8. září 2016,

kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 106 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odvětví mléka čelí narušení trhu v důsledku celosvětové nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, ve kterém hraje roli i prodloužení ruského zákazu dovážet zemědělské produkty a potraviny pocházející z Unie do konce roku 2017.

(2)

Celosvětová poptávka po mléce a mléčných výrobcích v roce 2015 a v prvních měsících roku 2016 mírně vzrostla, avšak v mnohem menší míře než produkce.

(3)

Zatímco celosvětová nabídka mléka se obecně v průběhu roku 2015 zvýšila a růst produkce v Unii, USA a na Novém Zélandu dohromady dosáhl přibližně 4,5 milionu tun, celkový vývoz z Unie a z obou uvedených třetích zemí v ekvivalentu mléka poklesl přibližně o 200 000 tun.

(4)

V prvních čtyřech měsících roku 2016 se produkce mléka v EU, USA a na Novém Zélandu zvýšila přibližně o 3,6 milionu tun, přičemž další vývoz absorboval méně než 1 % tohoto objemu.

(5)

V důsledku toho ceny syrového mléka v Unii dále klesaly a tlak na snižování cen bude pravděpodobně pokračovat, takže u producentů mléka může dosáhnout neudržitelné úrovně. V květnu 2016 byly průměrné výkupní ceny mléka v Unii o 22 % nižší než průměrná květnová cena za roky 2011 až 2015.

(6)

Zároveň se zvýšily rozdíly v ceně mléka mezi členskými státy. Obzvláště postiženi jsou drobní zemědělci, což ohrožuje sociální strukturu venkovských oblastí.

(7)

Obtíže na trhu zažívají i další odvětví živočišné výroby, zejména odvětví vepřového, hovězího a telecího, skopového a kozího masa. Co se týče vepřového masa, souvisejí tyto obtíže především s ruským zákazem dovozu, zejména kvůli ohniskům afrického moru prasat v některých členských státech, zatímco u odvětví hovězího a telecího masa jsou vedlejšími účinky narušení trhu s mlékem.

(8)

Od září 2014 zůstávají bez přerušení k dispozici mechanismy řízení trhu formou veřejné intervence a soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka. Tyto nástroje zmírnily dopad krize a zastavily pokračující snižování cen mléčných produktů, ale světová nerovnováha přetrvává.

(9)

Jelikož se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná a aby se zabránilo situaci, že ceny budou dále klesat a prohloubí se narušení trhu, je nezbytné poskytnout podporu producentům mléka a zemědělcům v dalších odvětvích živočišné výroby v Unii, kteří jsou zasaženi narušením trhu, jež zásadně oslabilo ziskovost a likviditu. Členské státy by si měly zvolit jedno nebo více dotčených odvětví nebo jejich část, a v nich podpořit producenty a zemědělce, kteří jsou narušením trhu zasaženi nejvíce.

(10)

V zájmu dosažení větší odolnosti zemědělců by tato podpora měla být omezena na udržitelnější zemědělské metody. Zvláštní pozornost by se měla věnovat malým zemědělským podnikům, které jsou páteří hospodářství venkova.

(11)

S cílem zmírnit současnou krizi je vhodné poskytnout členským státům jednorázovou finanční pomoc na podporu producentů mléka a/nebo zemědělců v dalších odvětvích živočišné výroby provozujících činnosti, jež podporují hospodářskou udržitelnost a stabilizaci trhu.

(12)

Finanční pomoc pro jednotlivé členské státy by měla zohledňovat hlavní rysy jejich odvětví, včetně produkce, tržních cen a podílu drobných zemědělců.

(13)

Členské státy by měly navrhnout opatření na základě jedné nebo více z následujících činností, které podporují hospodářskou udržitelnost a stabilizaci trhu: zmrazení nebo snížení produkce, drobné zemědělství, extenzivní produkce, produkce šetrná k životnímu prostředí a klimatu, spolupráce mezi zemědělci, zlepšování jakosti a přidané hodnoty a vzdělávání v oblasti metod řádného řízení.

(14)

S ohledem na konkrétní situaci producentů mléka a zemědělců v dalších odvětvích živočišné výroby, která se v rámci Unie liší, by členské státy měly zvolit ta nejvhodnější opatření, zejména pokud jde o stabilizaci trhu a hospodářskou udržitelnost, a měly by poskytnout popis konkrétních opatření, která mají být přijata.

(15)

Jelikož bude částka přidělená každému členskému státu kompenzovat jen malou část skutečné ztráty producentů mléka a zemědělců v dalších odvětvích živočišné výroby, mělo by být členským státům povoleno, aby zemědělcům za stejných podmínek objektivity, nediskriminace a nenarušení hospodářské soutěže mohly poskytnout dodatečnou podporu.

(16)

Podpora stanovená v tomto nařízení by měla být udělena jako opatření na podporu zemědělských trhů v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.

(17)

S cílem poskytnout členským státům flexibilitu při rozdělování podpory tak, jak je za daných podmínek k řešení obtíží třeba, by jim mělo být povoleno kumulovat ji s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

(18)

Jelikož se finanční pomoc stanoví v eurech, je pro účely jednotného a souběžného provedení nezbytné stanovit datum pro přepočet částky přidělené členským státům, které nepřijaly euro, na národní měnu. Je proto vhodné stanovit rozhodnou skutečnost pro směnný kurz podle článku 106 nařízení (EU) č. 1306/2013. Podle zásady uvedené v čl. 106 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 a kritérií uvedených v čl. 106 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení by rozhodnou skutečností mělo být datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

(19)

Z rozpočtových důvodů by měla Unie financovat výdaje, které členským státům v souvislosti s podporou poskytovanou producentům mléka a zemědělcům v dalších odvětvích živočišné výroby vzniknou, pouze v případech, kdy jsou tyto výdaje provedeny v určité lhůtě.

(20)

S cílem zajistit transparentnost, sledování a řádnou správu částek, které mají k dispozici, by členské státy měly informovat Komisi o konkrétních opatřeních, která mají být přijata, o použitých objektivních kritériích, o důvodech pro podporu odvětví živočišné výroby jiných než odvětví mléka, o opatřeních, která byla přijata s cílem zamezit narušení trhu, o zamýšleném účinku těchto opatření a o způsobech ověření, zda ho bylo dosaženo.

(21)

Aby producenti mléka a zemědělci v dalších odvětvích živočišné výroby obdrželi podporu co nejdříve, mělo by být členským státům umožněno provést toto nařízení neprodleně. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Členským státům bude k dispozici podpora Unie v celkové výši 350 000 000 EUR, aby mohly poskytovat mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty mléka a/nebo zemědělce v odvětvích hovězího a telecího, vepřového, skopového a kozího masa (dále jen „zemědělci v dalších odvětvích živočišné výroby“).

Členské státy použijí částky, které mají k dispozici a jež jsou stanoveny v příloze, na opatření přijatá na základě objektivních a nediskriminačních kritérií a pod podmínkou, že výsledné platby nezpůsobí narušení hospodářské soutěže.

Opatření přijatá členskými státy podporují producenty mléka a/nebo zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, kteří vykonávají jednu či více z následujících činností, jejichž cílem je posílení hospodářské udržitelnosti jejich podniků a které přispívají ke stabilizaci trhu:

a)

snížení produkce větší, než na jaké se vztahuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 (3), nebo nezvyšování produkce;

b)

drobné zemědělství;

c)

používání extenzivních metod produkce;

d)

používání metod produkce šetrných k životnímu prostředí a klimatu;

e)

provádění projektů spolupráce;

f)

provádění režimů jakosti nebo projektů zaměřených na podporu jakosti a přidané hodnoty;

g)

vzdělávání v oblasti finančních nástrojů a nástrojů řízení rizik.

Členské státy zajistí, že pokud producenti mléka a zemědělci v dalších odvětvích živočišné výroby nejsou přímými příjemci plateb, je na ně hospodářský přínos podpory přenesen v plné výši.

Výdaje členských států týkající se plateb podle tohoto nařízení jsou způsobilé pro finanční podporu Unie, pouze pokud tyto platby budou provedeny do 30. září 2017.

2.   V případě Bulharka, České republiky, Dánska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska, Švédska a Spojeného království je rozhodnou skutečností pro směnný kurz ve vztahu k částkám uvedeným v příloze datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Opatření podle tohoto nařízení se mohou kumulovat s dalšími podporami financovanými z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Článek 2

Členské státy mohou na opatření přijatá podle článku 1 poskytnout dodatečnou podporu až do maximální výše 100 % příslušné částky uvedené v příloze, a to za stejných podmínek objektivity, nediskriminace a nenarušení hospodářské soutěže, jež jsou stanoveny v článku 1.

Členské státy vyplatí dodatečnou podporu do 30. září 2017.

Článek 3

Členské státy oznámí Komisi:

a)

neprodleně a nejpozději dne 30. listopadu 2016:

i)

popis konkrétních opatření, která mají být přijata;

ii)

objektivní kritéria použitá ke stanovení metod udělování podpory a případně zdůvodnění využití podpory pro odvětví živočišné výroby jiná než odvětví mléka;

iii)

zamýšlený účinek opatření s ohledem na stabilizaci trhu;

iv)

opatření přijatá s cílem ověřit, zda bylo zamýšleného účinku dosaženo;

v)

opatření přijatá s cílem zamezit narušení hospodářské soutěže;

vi)

výši dodatečné podpory udělené podle článku 2;

b)

nejpozději dne 15. října 2017 celkové částky vyplacené na jednotlivá opatření, počet a druh příjemců a hodnocení účinnosti opatření.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka (viz strana 4 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Členský stát

EUR

Belgie

10 979 636

Bulharsko

5 809 941

Česká republika

10 346 106

Dánsko

9 294 305

Německo

57 955 101

Estonsko

8 081 123

Irsko

11 086 327

Řecko

1 683 910

Španělsko

14 665 678

Francie

49 900 853

Chorvatsko

1 517 133

Itálie

20 942 300

Kypr

297 165

Lotyšsko

9 760 362

Litva

13 298 661

Lucembursko

560 115

Maďarsko

9 543 566

Malta

100 092

Nizozemsko

22 952 419

Rakousko

5 863 491

Polsko

22 670 129

Portugalsko

3 988 059

Rumunsko

10 896 083

Slovinsko

1 145 506

Slovensko

2 062 803

Finsko

7 521 715

Švédsko

6 881 425

Spojené království

30 195 996


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/15


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1614

ze dne 8. září 2016,

kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 a v dřívějším zahájení období veřejné intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 a kterým se stanoví odchylka od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238, pokud jde o další používání nařízení (ES) č. 826/2008 ve vztahu k poskytování podpory soukromého skladování v rámci prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 a nařízení (EU) č. 1272/2009, pokud jde o veřejné intervence podle tohoto nařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 219 odst. 1 ve spojení s článkem 228 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odvětví mléka a mléčných výrobků čelí situaci, kdy je trh v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou narušen.

(2)

Produkce sušeného odstředěného mléka v Unii v období od ledna do dubna 2016 v důsledku zvýšené produkce mléka vzrostla o 18 % a ve stejném období poklesl vývoz o 8 %. Vývoz sušeného odstředěného mléka obvykle představuje 40 až 50 % podíl z celkové produkce sušeného odstředěného mléka v Unii.

(3)

V důsledku toho tlak na snižování cen sušeného odstředěného mléka v Unii dále přetrvává.

(4)

Podle čl. 12 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka použije od 1. března do 30. září. V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 (2) se veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2016 použila od 1. ledna do 30. září.

(5)

Aby bylo možno rychle využít všechna dostupná tržní opatření a zabránit tomu, že ceny sušeného odstředěného mléka budou dále klesat a prohloubí se narušení trhu, je nezbytné, aby se veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka mohla použít bez přerušení až do začátku příštího období intervence dne 1. března 2017.

(6)

Je tedy vhodné prodloužit období pro intervenční nákup sušeného odstředěného mléka v roce 2016 do 31. prosince 2016 a stanovit zahájení období intervenčního nákupu v roce 2017 k 1. lednu.

(7)

Prodloužení období intervenčního nákupu od 30. září 2016 do 31. prosince 2016 se překrývá s datem použití nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 (3) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1240 (4), která od 1. října 2016 nahrazují nařízení Komise (ES) č. 826/2008 (5) a nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 (6). V zájmu kontinuity a právní jistoty je vhodné stanovit odchylku, podle které se nařízení (ES) č. 826/2008 nadále použije na žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka podané podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 948/2014 (7) a nařízení (EU) č. 1272/2009 se nadále použije na nabídky nebo nabídky do nabídkového řízení podané v souladu s tímto nařízením.

(8)

K zajištění toho, aby dočasná opatření stanovená tímto nařízením měla okamžitý dopad na trh a přispěla ke stabilizaci cen, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylka od nařízení (EU) č. 1308/2013

Odchylně od čl. 12 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se období, během něhož se v roce 2016 použije veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka, prodlužuje do dne 31. prosince 2016.

Odchylně od čl. 12 písm. d) nařízení (EU) č. 1308/2013 se veřejná intervence u sušeného odstředěného mléka v roce 2017 použije od 1. ledna do 30. září.

Článek 2

Odchylka od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238

Odchylně od článků 10 a 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 se nařízení (ES) č. 826/2008 nadále použije na žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka podané před 1. březnem 2017 podle prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014.

Odchylně od článků 10 a 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 se nařízení (EU) č. 1272/2009 nadále použije na nabídky nebo nabídky do nabídkového řízení týkající se sušeného odstředěného mléka podané před 1. lednem 2017 podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 ze dne 17. září 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015 a v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2016 (Úř. věst. L 242, 18.9.2015, s. 28).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 18).


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1615

ze dne 8. září 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/559, pokud jde o období, v němž jsou povoleny dohody a rozhodnutí o plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 222 odst. 3 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kromě řady výjimečných opatření, která mají řešit obtížnou situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky na základě čl. 219 nařízení (EU) č. 1308/2013, Komise schválila dobrovolné dohody a rozhodnutí týkající se plánování produkce v odvětví mléka a mléčných výrobků pro uznané organizace producentů, jejich sdružení a uznané mezioborové organizace prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/559 (2) a pro družstva a jiné formy organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 (3) na dobu šesti měsíců počínaje 13. dubnem 2016.

(2)

Žádná společná dohoda ani rozhodnutí doposud oznámeny nebyly, jelikož toto odvětví, které stále čelí závažné tržní nerovnováze z důvodu celosvětové nevyváženosti nabídky a poptávky, v níž hraje svou roli prodloužení ruského zákazu dovozu zemědělských produktů a potravin pocházejících z Unie do konce roku 2017, potřebuje čas na vlastní organizaci, aby nový nástroj začalo využívat.

(3)

Výkupní ceny mléka klesly v roce 2015 o 8 % a během prvních pěti měsíců roku 2016 o dalších 15 %. V květnu 2016 byla průměrná cena mléka v Unii o 22 % nižší, než činil průměr za posledních pět let. Současně se dále prohloubily rozdíly mezi členskými státy a v některých členských státech byly ceny o 30 % nižší, než činil průměr v Unii. Na základě dostupných analýz trhu se do konce roku 2017 neočekává významný pokles objemu produkce.

(4)

S cílem pomoci odvětví mléka a mléčných výrobků v době přetrvávající závažné nerovnováhy znovu rovnováhu najít a doplnit potřebné úpravy po zrušení mléčných kvót, je vhodné povolit dobrovolné dohody a rozhodnutí uvedené v prováděcím nařízení (EU) 2016/559 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 na dobu dalších šesti měsíců. Jelikož podmínky, jakož i věcná a zeměpisná působnost uvedené v čl. 222 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a příslušné povinnosti týkající se oznamování již byly vymezeny prováděcím nařízením (EU) 2016/559, je vhodné uvedené prováděcí nařízení změnit.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/559 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

S ohledem na závažnou nerovnováhu na trhu a potřebu zajistit kontinuitu a právní jistotu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2016/559 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Aniž je dotčen čl. 152 odst. 3 písm. b) bod i) a čl. 209 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013, uznaným organizacím producentů, jejich sdružením a uznaným mezioborovým organizacím v odvětví mléka a mléčných výrobků se povoluje:

a)

během období šesti měsíců počínaje 13. dubnem 2016 nebo 13. říjnem 2016 uzavírat dobrovolné společné dohody a přijímat společná rozhodnutí o plánování objemu mléka, které má být vyrobeno, přičemž platnost těchto rozhodnutí skončí nejpozději 12. října 2016, respektive 12. dubna 2017; nebo

b)

prodloužit platnost takových dohod a rozhodnutí uzavřených nebo přijatých v období od 13. dubna 2016 na období, které skončí nejpozději 12. dubna 2017.“

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Nejpozději do 25 dnů od skončení každého šestiměsíčního období podle článku 1 oznámí příslušné organizace producentů, jejich sdružení a mezioborové organizace příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 1 tohoto článku reálný objem výroby, který byl předmětem dohod nebo rozhodnutí.“

b)

V odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

nejpozději 30 dnů po uplynutí každého šestiměsíčního období uvedeného v článku 1 přehled dohod a rozhodnutí provedených během daného období.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/559 ze dne 11. dubna 2016, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 20).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/558 ze dne 11. dubna 2016, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby (Úř. věst. L 96, 12.4.2016, s. 18).


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/19


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1616

ze dne 8. září 2016,

kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o možný přezkum opatření dobrovolné podpory vázané na produkci v odvětví mléka a mléčných výrobků na rok podání žádosti 2017

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 69 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 52 nařízení (EU) č. 1307/2013 mohou členské státy za určitých podmínek poskytnout podporu vázanou na produkci zemědělcům činným ve zvláštních zemědělských odvětvích nebo věnujícím se zvláštním druhům zemědělské činnosti, a to v míře nezbytné pro vytvoření motivace pro zachování současných úrovní produkce v příslušných odvětvích nebo regionech.

(2)

Vzhledem k poměrně vysokým úrovním produkce, a tudíž poklesu cen na trhu Unie s mlékem a mléčnými výrobky, a zejména v důsledku dočasných problémů, kterým v současné době odvětví mléka a mléčných výrobků čelí, by členské státy měly mít možnost rozhodnout, zda přezkoumat svá opatření dobrovolné podpory vázané na produkci zaměřená na odvětví mléka a mléčných výrobků na rok podání žádosti 2017, aby bylo možné dobrovolnou podporu vázanou na produkci nadále vyplácet na základě počtu zvířat, na něž byla taková podpora přijata v roce 2016. I když se v krátkodobém horizontu tento přezkum může jevit jako ohrožující jeden z cílů dobrovolné podpory vázané na produkci, tj. zachování současných úrovní produkce, mohou tato opatření napomoci dosažení cílů dobrovolné podpory vázané na produkci v dlouhodobém horizontu.

(3)

Vzhledem k závažnosti finančních potíží, s nimiž se příjemci v současné době střetávají, je vhodné použít čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 a stanovit odchylku od kapitoly 1 hlavy IV uvedeného nařízení.

(4)

Aby mohla Komise sledovat správné uplatňování pravidel a dopady tohoto přezkumu, měly by jí členské státy oznámit své rozhodnutí do 14 dnů ode dne, kdy bylo přijato.

(5)

Aby bylo možné v odvětví mléka a mléčných výrobků co nejdříve využít odchylky stanovené v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení a členské státy by měly přijmout rozhodnutí do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přezkum opatření týkajících se odvětví mléka a mléčných výrobků

1.   Na rok podání žádosti 2017 mohou členské státy rozhodnout o přezkumu všech opatření přijatých podle článku 52 nařízení (EU) č. 1307/2013 týkajících se mléka a mléčných výrobků.

Přezkum spočívá:

a)

v tom, aby na rok podání žádosti 2017 byla platba zemědělci, který má v souladu s článkem 9 a čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 nárok na obdržení plateb, vyplacena na základě počtu zvířat, na něž má daný zemědělec nárok na podporu v rámci uvedených opatření na rok žádosti 2016, a

b)

v tom, že se neuplatní všechny ostatní použitelné podmínky způsobilosti pro opatření, jež jsou předmětem přezkumu.

Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci nahradí jakékoli rozhodnutí o přezkumu opatření dobrovolné podpory vázané na produkci týkajících se odvětví mléka a mléčných výrobků podle čl. 53 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013.

2.   Členské státy pro každé přezkoumané opatření dobrovolné podpory vázané na produkci vypočtou jednotkovou částku odpovídající poměru mezi částkou stanovenou pro financování daného opatření týkajícího se odvětví mléka a mléčných výrobků oznámeného podle bodu 3 písm. i) přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (2) a celkovým počtem zvířat pro dané opatření dobrovolné podpory vázané na produkci.

Celkový počet zvířat uvedený v prvním pododstavci odpovídá:

a)

celkovému počtu zvířat, na která byla platba přijata na rok podání žádosti 2016, nebo

b)

počtu zvířat uvedenému v písmenu a) u zemědělců způsobilých v roce 2017.

3.   Roční platba, jež má být zemědělci poskytnuta, odpovídá jednotkové částce vypočtené podle odstavce 2 a vynásobené počtem zvířat, na něž měl daný zemědělec nárok na podporu na rok podání žádosti 2016.

Článek 2

Stanovená lhůta

Rozhodnutí uvedené v článku 1 se přijme do 30 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Oznámení

Členské státy oznámí Komisi rozhodnutí uvedené v článku 1 do 14 dní ode dne, kdy bylo přijato.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 1).


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1617

ze dne 8. září 2016,

kterým se pro rok podání žádosti 2016 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 75 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy od 16. října do 30. listopadu vyplácet zálohy až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2), a až do výše 75 % na opatření podpory týkající se plochy a zvířat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3).

(2)

V čl. 75 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 se stanoví, že platby podle odstavce 1 uvedeného článku, a to včetně záloh na přímé platby, se neprovedou, dokud nebudou dokončeny správní kontroly a kontroly na místě podle článku 74 uvedeného nařízení. Pokud však jde o opatření podpory na rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, umožňuje čl. 75 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby byly zálohy vyplaceny po dokončení správních kontrol podle čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3)

Přetrvávající obtížná hospodářská situace v některých zemědělských odvětvích, a zejména na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, stále způsobuje příjemcům podpory vážné finanční obtíže a problémy s peněžními toky.

(4)

Navíc v některých členských státech přetrvávají administrativní obtíže z prvního roku provádění nového právního rámce pro režimy přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova a v některých členských státech pozdržely vyplácení plateb příjemcům za rok podání žádosti 2015.

(5)

Vzhledem k tomu, že tato shoda okolností a z ní vyplývající finanční obtíže příjemců jsou výjimečné, je třeba příjemcům tyto obtíže zmírnit stanovením odchylky od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013, a umožnit tak členským státům vyplácet příjemcům na rok podání žádosti 2016 vyšší zálohy.

(6)

Dále se kvůli novým požadavkům na přípravu postupu podávání žádostí na rok podání žádosti 2016 zpozdilo vyřizování jednotné žádosti, žádostí o podporu a žádostí o platbu i žádostí o přiznání platebních nároků či zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby. V důsledku toho budou nezbytné kontroly pravděpodobně dokončeny později než obvykle.

(7)

Je tedy nezbytné stanovit odchylku od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 a umožnit vyplacení záloh na přímé platby po dokončení správních kontrol podle článků 28 a 29 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (4). Je však nezbytné, aby tato odchylka nenarušila řádné finanční řízení a požadavek na dostatečnou míru záruky. Členské státy, které využijí této odchylky, jsou proto odpovědné za přijetí veškerých opatření nezbytných k zajištění toho, aby se zabránilo nadměrným platbám a aby případné neoprávněně vyplacené částky byly rychle a skutečně vráceny. Na použití této odchylky by se navíc mělo pro rozpočtový rok 2017 vztahovat prohlášení řídícího subjektu podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů, Výboru pro přímé platby a Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy pro rok podání žádosti 2016 vyplatit zálohy až do výše 70 % u přímých plateb uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 a až do výše 85 % u podpory poskytnuté v rámci rozvoje venkova podle čl. 67 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 2

Odchylně od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy pro rok podání žádosti 2016 vyplatit zálohy na přímé platby uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 po dokončení správních kontrol podle článku 74 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 3

Pokud členské státy uplatňují článek 2 tohoto nařízení, obsahuje prohlášení řídícího subjektu podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 pro rozpočtový rok 2017 potvrzení, že bylo zabráněno nadměrným platbám a že neoprávněně vyplacené částky byly po ověření všech potřebných údajů rychle a skutečně navráceny.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/24


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1618

ze dne 8. září 2016,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 a 3 a čl. 29 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 31 odst. 2 nařízení (ES) č. 2003/2003 byly předloženy žádosti o zařazení určitého počtu hnojiv do přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

[S,S]-ethylendiamindijantarová kyselina (dále jen „[S,S]-EDDS“) je organické chelátotvorné činidlo pro stopové živiny. Železo v chelátu s [S,S]-EDDS se používá k nápravě nedostatku železa a odstranění chlorózy u okrasných plodin a okrasných trávníků. Rychle se rozpadá, a proto obavy ohledně jeho vyplavování z povrchových půd do podzemních vod jsou minimální, je kompletně mineralizované a nevykazuje žádné projevy toxicity pro savce a vodní organismy.

(3)

Heptaglukonová kyselina (dále jen „HGA“) je organické komplexotvorné činidlo pro hnojiva se stopovými živinami. HGA je účinná, biologicky rozložitelná látka, která vykazuje dobrou stabilitu v širokém rozpětí hodnot pH a vysokou rozpustnost ve vodě. HGA byla po mnoho let povolena ve Španělsku a žádné škody na životním prostředí či lidském zdraví nebyly hlášeny.

(4)

Prostřednictvím orgánů Německa a Španělska předložili výrobci [S,S]-EDDS a HGA Komisi žádosti o zařazení těchto látek na seznam povolených organických chelátotvorných a komplexotvorných činidel v příloze I nařízení (ES) č. 2003/2003, aby [S,S]-EDDS a HGA byly dostupné zemědělcům v celé Unii. [S,S]-EDDS a HGA, specifikované v příloze I tohoto nařízení, splňují požadavky stanovené v článku 14 nařízení (ES) č. 2003/2003. Měly by proto být doplněny na seznam povolených organických chelátotvorných a komplexotvorných činidel v příloze I uvedeného nařízení.

(5)

Jelikož jsou k dispozici analytické metody pro stanovení [S,S]-EDDS a HGA, měly by být zmíněné metody specifikovány v příloze IV nařízení (ES) č. 2003/2003, za účelem usnadnění kontrol, které členské státy provádějí podle článku 29 uvedeného nařízení. Podtitulek popisující „Metody 11“ by měl odrážet skutečnost, že HGA je komplexotvorné činidlo.

(6)

Reakční směs N-butylthiofosforečnantriamidu a N-propylthiofosforečnantriamidu byla zavedena do přílohy I nařízení (ES) č. 2003/2003 nařízením Komise (EU) č. 1257/2014 (2). Na základě zjištění nedávného výzkumu nelze očekávat, že by použití reakční směsi nebo pouhé směsi těchto dvou látek vedlo k významnému rozdílu při snižování emisí amoniaku. Dotčená položka by tedy měla být změněna tak, aby umožnila výrobcům takových směsí zvolit jeden z těchto výrobních postupů.

(7)

Nařízení (ES) č. 2003/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

S cílem zajistit, aby analytická metoda pro [S,S]-EDDS, která je v současné době ve stadiu validace, byla zveřejněna Evropským výborem pro normalizaci, měla by být stanovena přiměřená lhůta před tím, než zařazení [S,S]-EDDS do přílohy I nařízení (ES) č. 2003/2003 a nové analytické metody pro tento typ hnojiva do přílohy IV uvedeného nařízení začne být použitelné.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 32 nařízení (ES) č. 2003/2003,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:

1.

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

2.

Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Příloha I bod 1 a příloha II bod 2 se však použijí ode dne 1. července 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1257/2014 ze dne 24. listopadu 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV (Úř. věst. L 337, 25.11.2014, s. 53).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:

1.

V tabulce v oddíle E.3.1 se doplňuje nová položka, která zní:

„12

[S,S]-ethylendiamindijantarová kyselina

[S, S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7“

2.

V tabulce v oddíle E.3.2 se doplňuje nová položka:

„2

heptaglukonová kyselina

HGA

C7H14O8

23351-51-1“

3.

V tabulce v oddíle F.2 se položka 3 nahrazuje tímto:

„3

Směs N-butylthiofosforečnantriamidu (NBPT) a N-propylthiofosforečnantriamidu (NPPT) (poměr 3:1 (1))

Reakční směs:

Číslo ES 700-457-2

Směs NBPT/NPPT:

 

NBPT: Číslo ELINCS 435-740-7

 

NPPT: Číslo CAS 916809-14-8

minimum: 0,02

maximum: 0,3

 

 


(1)  Odchylka podílu NPPT: 20 %.“


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:

1.

V oddíle B pod nadpisem „Metody 11“ se podtitulek „Chelátotvorná činidla“ nahrazuje slovy „Chelátotvorná a komplexotvorná činidla“.

2.

V oddíle B se doplňuje nová metoda 11.9, která zní:

„Stanovení [S,S]-EDDS

EN 13368-3 část 3: Hnojiva – Chromatografické stanovení chelátotvorných činidel v hnojivech – Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.“

3.

V oddíle B se doplňuje nová metoda 11.10, která zní:

„Stanovení HGA

EN 16847: Hnojiva – Stanovení komplexotvorných činidel v hnojivech – Chromatografická identifikace heptaglukonové kyseliny

Tato metoda analýzy prošla kruhovým testem.“


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1619

ze dne 8. září 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování sušeného odstředěného mléka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 18 odst. 2, čl. 20 písm. c), f), l), m) a n) a čl. 223 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na obzvláště obtížnou situaci na trhu způsobenou především zákazem, jejž Rusko zavedlo na dovoz mléčných výrobků z Unie, bylo prováděcím nařízením Komise (EU) č. 948/2014 (4) zahájeno soukromé skladování sušeného odstředěného mléka.

(2)

Uvedený režim podpory soukromého skladování byl prodloužen prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 1337/2014 (5), (EU) 2015/303 (6), (EU) 2015/1548 (7) a (EU) 2016/224 (8). V důsledku toho lze žádosti o podporu podávat do 30. září 2016.

(3)

Dne 29. června 2016 prodloužilo Rusko zákaz dovozu zemědělských produktů a potravin pocházejících z Unie do konce roku 2017.

(4)

Produkce sušeného odstředěného mléka v Unii vzrostla v období od ledna do dubna 2016 o 18 % v důsledku zvýšené produkce mléka, zatímco vývoz se ve stejném období o 8 % snížil. Podíl vyváženého sušeného odstředěného mléka tradičně činí přibližně 40 až 50 % z celkové produkce sušeného odstředěného mléka v Unii.

(5)

V důsledku toho jsou ceny sušeného odstředěného mléka v Unii vystaveny tlaku na jejich další snižování.

(6)

S ohledem na současnou situaci na trhu je vhodné zajistit, aby nebyla přerušena dostupnost režimu podpory soukromého skladování sušeného odstředěného mléka, a prodloužit jej až do začátku intervenční období na rok 2017 dne 1. března 2017.

(7)

Aby nebyla přerušena možnost podávat žádosti v rámci daného režimu, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 5 prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014 se datum „30. září 2016“ nahrazuje datem „28. února 2017“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 18).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 15).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/303 ze dne 25. února 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 55, 26.2.2015, s. 4).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1548 ze dne 17. září 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 242, 18.9.2015, s. 26).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/224 ze dne 17. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 41, 18.2.2016, s. 8).


9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/30


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1620

ze dne 8. září 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

158,1

ZZ

158,1

0707 00 05

TR

132,9

ZZ

132,9

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

172,7

CL

178,9

EG

94,4

TR

143,8

UY

143,7

ZA

159,0

ZZ

148,8

0806 10 10

TR

137,5

ZZ

137,5

0808 10 80

AR

110,7

BR

102,8

CL

125,4

CN

98,0

NZ

125,0

US

179,7

ZA

88,4

ZZ

118,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

120,3

TR

142,8

ZA

115,3

ZZ

117,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

138,9

ZA

88,8

ZZ

113,9

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/32


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1621

ze dne 7. září 2016,

kterým se přijímají pokyny pro oznamování akreditačním a licenčním orgánům ze strany environmentálních ověřovatelů působících v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009

(oznámeno pod číslem C(2016) 5648)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (1), a zejména na čl. 30 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 30 odst. 3 nařízení (ES) č. 1221/2009 může fórum akreditačních a licenčních orgánů vypracovat pokyny k otázkám odborné způsobilosti akreditačních a licenčních orgánů s cílem harmonizovat postupy uplatňované těmito akreditačními a licenčními orgány a dohled nad environmentálními ověřovateli.

(2)

Environmentální ověřovatelé působící v různých členských státech jsou v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1221/2009 povinni oznamovat svou činnost příslušným akreditačním a licenčním orgánům.

(3)

Praktické provádění tohoto postupu oznamování ukázalo, že reakce jednotlivých akreditačních a licenčních orgánů vůči environmentálním ověřovatelům, kteří nedodrží svou oznamovací povinnost, se liší. V důsledku toho je zapotřebí vydat dodatečné pokyny, aby bylo zajištěno konzistentní uplatňování oznamovacích postupů v souvislosti s environmentálními ověřovateli s akreditací nebo licencí v jednom členském státě, kteří provádějí ověřování a schvalování v jiném členském státě.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 49 nařízení (ES) č. 1221/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímají se pokyny pro oznamování akreditačním a licenčním orgánům ze strany environmentálních ověřovatelů podle nařízení (ES) č. 1221/2009 ve znění stanoveném v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. září 2016.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Pokyny pro oznamování akreditačním a licenčním orgánům ze strany environmentálních ověřovatelů působících v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence podle nařízení (ES) č. 1221/2009

ÚVOD

Tyto pokyny harmonizují oznamovací postupy platné pro environmentální ověřovatele působící v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence.

1.   Povinnosti, které musí být před oznamováním splněny

1.1.   Akreditační nebo licenční orgán zveřejní své postupy pro oznamování určené environmentálním ověřovatelům akreditovaným v jiném členském státě a umožní k nim snadný přístup. Veřejně přístupné informace týkající se těchto postupů rovněž stanoví veškeré poplatky (kromě cestovních výdajů) účtované akreditačním nebo licenčním orgánem za oznamování a dohled.

1.2.   Akreditační nebo licenční orgán, který akreditaci nebo licenci udělil, vyžaduje, aby jeho příslušní akreditovaní nebo licencovaní environmentální ověřovatelé před zahájením ověřovací nebo schvalovací činnosti v jiném členském státě, než ve kterém jim byla udělena akreditace nebo licence dodrželi postup pro oznamování stanovený v čl. 24 odst. 1. Akreditační nebo licenční orgán rovněž v rámci kontrolní činnosti svých akreditovaných nebo licencovaných environmentálních ověřovatelů ověří, že během působení environmentálního ověřovatele v jiném členském státě byly splněny požadavky na oznamování podle nařízení (ES) č. 1221/2009.

1.3.   Akreditační nebo licenční orgán svým akreditovaným nebo licencovaným environmentálním ověřovatelům doporučí, aby informovali své klientské organizace, že jsou povinny umožnit provádění dohledu v souladu s čl. 23 odst. 6 nařízení (ES) č. 1221/2009, a že neumožnění tohoto dohledu může být důvodem k nezaregistrování organizací.

2.   Obsah oznámení

2.1.   Požadavky na oznamování stanovené v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009 se považují za splněné, pokud jsou předloženy následující informace:

a)

podrobnosti akreditace nebo licence a důkaz, že tato akreditace nebo licence je stále v platnosti, že nebyla pozastavena nebo odňata a že je pro konkrétní činnosti organizace v rámci ověřování nebo schvalování vhodná;

b)

složení a kompetence týmu, zejména znalost požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se životního prostředí a znalost úředního jazyka členského státu, v němž by ověřování nebo schvalování mělo probíhat;

c)

v případě potřeby osobní záznamy, jako jsou záznamy o příslušných kvalifikacích, školeních a zkušenostech specifických pro hospodářské odvětví, které je ověřováno;

d)

doba a místo ověřování a schvalování, včetně návštěvy environmentálních ověřovatelů v organizaci a všech fází před touto návštěvou a po ní, jak je stanoveno v článku 25 nařízení (ES) č. 1221/2009;

e)

adresa a kontaktní údaje organizace, která ověřování nebo schvalování podléhá, včetně všech míst a činností v rámci ověřování nebo schvalování, a počet zaměstnanců.

Dodatečné žádosti podle písmene c) musí být odůvodněny s ohledem na konkrétní situaci a nesmí ohrozit právo environmentálního ověřovatele poskytovat služby v jiném členském státě, než ve kterém byla udělena akreditace nebo licence.

2.2.   Jestliže oznámení splňuje požadavky na oznamování stanovené v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009, akreditační nebo licenční orgán uvědomí dotčeného environmentálního ověřovatele před začátkem ověřovací nebo schvalovací činností popsané v článku 25 nařízení (ES) č. 1221/2009. Je-li to možné, musí být tyto informace poskytnuty dva týdny před začátkem ověřovacích nebo schvalovacích činností. Akreditační nebo licenční orgán zároveň informuje environmentálního ověřovatele o rozsahu a obsahu dohledu, který hodlá provést, a o souvisejících nákladech.

2.3.   Pokud akreditační nebo licenční orgán zjistí, že budou provedeny, nebo již byly provedeny, ověřovací nebo schvalovací činnosti bez oznámení, akreditační nebo licenční orgán upozorní environmentálního ověřovatele na požadavky nařízení (ES) č. 1221/2009 týkající se oznamování v dané zemi (viz bod 2.1).

Pokud informace uvedené v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009 nejsou poskytnuty včas, nebo pokud oznámení nesplňuje požadavky na oznamování stanovené v uvedeném článku, použije se bod 3.1 těchto pokynů.

2.4.   Vzhledem k tomu, že výsledek oznamování by mohl ovlivnit procesy ověřování a schvalování, akreditační nebo licenční orgán doporučí ověřovateli, aby výsledek oznamování sdělil svému klientovi.

3.   Důsledky nedodrŽení oznamovacího postupu

3.1.   Pokud oznámení nesplňuje požadavky na oznamování stanovené v čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009, akreditační a licenční orgán se řídí postupem stanoveným v bodech 3.1.1 až 3.1.4.

3.1.1.   Pokud nejsou poskytnuty informace týkající se podrobností akreditace nebo licence, kompetencí, času a místa ověřování a schvalování, adresy a kontaktních údajů organizace, znalosti právních požadavků vztahujících se k životnímu prostředí a znalosti úředního jazyka členského státu, v němž by mělo ověřování a schvalování probíhat, nebo případně složení týmu, nebo pokud tyto informace nejsou poskytnuty včas, environmentální ověřovatel musí být o těchto chybějících údajích a nedodržení oznamovací lhůty co nejdříve informován.

3.1.2.   Pokud se akreditační nebo licenční orgán domnívá, že chybějící informace nebrání uspokojivému dohledu environmentálního ověřovatele, akreditační nebo licenční orgán posoudí oznámení jako pro výkon činností dohledu dostatečné a požádá environmentálního ověřovatele, aby poskytl chybějící informace později. Environmentální ověřovatel musí být o tomto rozhodnutí informován včas a před zahájením samotného ověřování nebo schvalování.

3.1.3.   Pokud akreditační nebo licenční orgán považuje informace, které jsou nezbytné pro uspokojivý dohled nad ověřovací nebo schvalovací činností (například čas a místo ověřovací nebo schvalovací činnosti, adresa a kontaktní údaje organizace, akreditační nebo licenční údaje environmentálního ověřovatele, složení týmu nebo kompetence týmu, zejména znalost právních požadavků a znalost úředního jazyka členského státu, v němž by ověřování a schvalování mělo probíhat) za neobdržené, akreditační nebo licenční orgán uvědomí environmentálního ověřovatele, že oznámení považuje za neuspokojivé, a že proto uspokojivý dohled není možný, a že doporučí příslušnému orgánu zamítnout registraci organizace, pokud nebudou chybějící informace před začátkem ověřování nebo schvalování dodány.

3.1.4.   Pokud se akreditační nebo licenční orgán rozhodne doporučit příslušnému orgánu registraci organizace zamítnout, uvědomí o této skutečnosti environmentálního ověřovatele, akreditační a licenční orgán, který akreditaci nebo licenci udělil, organizaci a příslušný orgán, pokud je to možné.