ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 216

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
11. srpna 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1363 ze dne 24. června 2016 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

1

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1364 ze dne 10. srpna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

10

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1365 ze dne 9. srpna 2016, kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří (oznámeno pod číslem C(2016) 5053)  ( 1 )

12

 

*

Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1366 ze dne 10. srpna 2016, kterým se potvrzuje účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky

23

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1367 ze dne 10. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (oznámeno pod číslem C(2016) 5278)  ( 1 )

26

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2016/1177 ze dne 12. července 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES ( Úř. věst. L 195, 20.7.2016 )

29

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

11.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1363

ze dne 24. června 2016

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 509/2014 (1) převedlo položku týkající se Republiky Marshallovy ostrovy z přílohy I do přílohy II nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (2).

(2)

Položku týkající se Republiky Marshallovy ostrovy provází poznámka pod čarou, která stanoví, že osvobození od vízové povinnosti se použije ode dne vstupu v platnost dohody o osvobození od vízové povinnosti, která má být uzavřena s Evropskou unií.

(3)

Dne 9. října 2014 přijala Rada rozhodnutí, jímž zmocnila Komisi k zahájení jednání s Republikou Marshallovy ostrovy směřujících k uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „dohoda“).

(4)

Jednání o dohodě byla zahájena dne 17. prosince 2014 a byla úspěšně dokončena jejím parafováním ve formě výměny dopisů dne 11. prosince 2015 Republikou Marshallovy ostrovy a dne 13. ledna 2016 Unií.

(5)

Dohoda by měla být podepsána a prohlášení k ní připojená by měla být schválena jménem Unie. Dohoda by měla být prozatímně prováděna ode dne následujícího po dni podpisu dohody do dokončení postupů nezbytných pro její uzavření.

(6)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Prohlášení připojená k tomuto rozhodnutí se schvalují jménem Unie.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 4

Dohoda je prováděna prozatímně ode dne následujícího po dni podpisu dohody (5) do dokončení postupů nezbytných pro její uzavření.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 24. června 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 509/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 67).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  Den podpisu dohody zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


11.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/3


DOHODA

mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“ nebo „EU“, a

REPUBLIKA MARSHALLOVY OSTROVY, dále jen „Marshallovy ostrovy“,

společně dále jen „smluvní strany“,

S CÍLEM dále rozvíjet přátelské vztahy mezi smluvními stranami a přejíce si usnadnit cestování tím, že svým občanům zajistí bezvízový vstup a krátkodobý pobyt,

S OHLEDEM na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 509/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (1), přičemž se mimo jiné 19 třetích zemí včetně Marshallových ostrovů převádí do seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou v případě krátkodobých pobytů v členských státech osvobozeni od vízové povinnosti,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že podle článku 1 nařízení (EU) č. 509/2014 se osvobození od vízové povinnosti pro státní příslušníky těchto 19 zemí použije ode dne vstupu v platnost dohody o osvobození od vízové povinnosti, která má být uzavřena s Unií,

PŘEJÍCE SI zaručit dodržování zásady rovného zacházení pro všechny občany EU,

BEROUCE V ÚVAHU, že na osoby cestující za účelem vykonávání výdělečné činnosti se během jejich krátkodobého pobytu tato dohoda nevztahuje, a proto se na tuto kategorii osob nadále vztahují příslušná pravidla práva Unie, vnitrostátního práva členských států a vnitrostátního práva Marshallových ostrovů v oblasti vízové povinnosti nebo osvobození od ní a v oblasti přístupu k zaměstnání,

ZOHLEDŇUJÍCE Protokol o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva a Protokol o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojené ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a potvrzujíce, že se ustanovení této dohody nevztahují na Spojené království a Irsko,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel

Touto dohodou se zavádí režim bezvízového styku pro občany Unie a občany Marshallových ostrovů, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„členským státem“ kterýkoli členský stát Unie s výjimkou Spojeného království a Irska;

b)

„občanem Unie“ státní příslušník členského státu ve smyslu písmene a);

c)

„občanem Marshallových ostrovů“ jakákoli osoba, která má státní občanství Marshallových ostrovů;

d)

„schengenským prostorem“ prostor bez vnitřních hranic zahrnující území členských států podle písmene a) uplatňujících schengenské acquis v plném rozsahu.

Článek 3

Oblast působnosti

1.   Občané Unie, kteří jsou držiteli platných běžných cestovních, diplomatických, služebních, úředních či zvláštních pasů vydaných členským státem, mohou vstupovat na území Marshallových ostrovů a pobývat na něm bez víza po dobu stanovenou v čl. 4 odst. 1.

Občané Marshallových ostrovů, kteří jsou držiteli platných běžných cestovních, diplomatických, služebních, úředních či zvláštních pasů vydaných Marshallovými ostrovy, mohou vstupovat na území členských států a pobývat na něm bez víza po dobu stanovenou v čl. 4 odst. 2.

2.   Odstavec 1 tohoto článku se nevztahuje na osoby cestující za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

U této kategorie osob může každý členský stát sám rozhodnout, zda uloží občanům Marshallových ostrovů vízovou povinnost, či zda je od této povinnosti osvobodí v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (2).

U této kategorie osob mohou Marshallovy ostrovy v souladu se svým vnitrostátním právem samy rozhodnout, zda uloží občanům každého jednotlivého členského státu vízovou povinnost, či zda je od této povinnosti osvobodí.

3.   Zrušení vízové povinnosti stanovené touto dohodou se uplatňuje, aniž jsou dotčeny právní předpisy smluvních stran týkající se podmínek pro vstup a krátkodobý pobyt. Členské státy a Marshallovy ostrovy si vyhrazují právo odepřít vstup na svá území a krátkodobý pobyt na těchto územích, není-li splněna jedna nebo více těchto podmínek.

4.   Zrušení vízové povinnosti platí bez ohledu na dopravní prostředek použitý k překročení hranic smluvních stran.

5.   Záležitosti, na které se tato dohoda nevztahuje, se řídí právem Unie, vnitrostátním právem členských států a vnitrostátním právem Marshallových ostrovů.

Článek 4

Délka pobytu

1.   Občané Unie mohou pobývat na území Marshallových ostrovů po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů.

2.   Občané Marshallových ostrovů mohou pobývat na území členských států uplatňujících schengenské acquis v plném rozsahu po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů. Tato doba se počítá bez ohledu na délku pobytu v těch členských státech, které dosud schengenské acquis v plném rozsahu neuplatňují.

Občané Marshallových ostrovů mohou pobývat na území každého z členských států, které dosud schengenské acquis v plném rozsahu neuplatňují, po dobu nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů bez ohledu na délku pobytu vypočtenou pro území členských států uplatňujících schengenské acquis v plném rozsahu.

3.   Touto dohodou není dotčena možnost, aby Marshallovy ostrovy a členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem a právem Unie prodloužily tuto délku pobytu na dobu delší než 90 dnů.

Článek 5

Územní působnost

1.   Pro Francouzskou republiku se tato dohoda vztahuje pouze na její evropské území.

2.   Pro Nizozemské království se tato dohoda vztahuje pouze na jeho evropské území.

Článek 6

Smíšený výbor pro správu dohody

1.   Smluvní strany zřídí smíšený výbor odborníků (dále jen „výbor“) složený ze zástupců Unie a Marshallových ostrovů. Unii zastupuje Evropská komise.

2.   Výbor plní mimo jiné tyto úkoly:

a)

sleduje provádění této dohody;

b)

navrhuje změny této dohody nebo dodatky k ní;

c)

urovnává spory vyplývající z výkladu či provádění této dohody.

3.   Výbor se svolává podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

Vztah mezi touto dohodou a stávajícími dvoustrannými dohodami o zrušení vízové povinnosti mezi členskými státy a Marshallovými ostrovy

Tato dohoda má přednost před ustanoveními jakékoli dvoustranné dohody či ujednání mezi jednotlivými členskými státy a Marshallovými ostrovy, pokud upravují záležitosti spadající do působnosti této dohody.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými vnitřními postupy a tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce po datu pozdějšího z obou oznámení, jimiž se smluvní strany o dokončení těchto postupů vzájemně uvědomí.

Tato dohoda se provádí prozatímně ode dne následujícího po dni jejího podpisu.

2.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, pokud nebude vypovězena v souladu s odstavcem 5.

3.   Tuto dohodu lze měnit písemnou dohodou smluvních stran. Změny vstupují v platnost poté, co si smluvní strany vzájemně oznámily dokončení svých vnitřních postupů nezbytných k tomuto účelu.

4.   Každá smluvní strana může pozastavit provádění této dohody zcela nebo zčásti, zejména z důvodů veřejného pořádku, ochrany národní bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví, nedovoleného přistěhovalectví nebo při opětovném zavedení vízové povinnosti kteroukoli ze smluvních stran. Rozhodnutí o pozastavení musí být oznámeno druhé smluvní straně nejpozději dva měsíce před jeho zamýšleným vstupem v platnost. Smluvní strana, která pozastavila provádění této dohody, bezodkladně uvědomí druhou smluvní stranu, jakmile důvody pozastavení pominou, a pozastavení zruší.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé smluvní straně. Dohoda pozbývá platnosti 90 dnů po dni jeho doručení.

6.   Marshallovy ostrovy mohou pozastavit či ukončit provádění této dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům.

7.   Unie může pozastavit či ukončit provádění této dohody pouze ve vztahu ke všem členským státům.

Sepsáno ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Съставено в Женева на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Ginebra el veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

V Ženevě dne dvacátého sedmého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Genève den syvogtyvende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Genf am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Genfis.

Έγινε στη Γενεύη στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Geneva on the twenty seventh day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Genève, le vingt sept juin deux mille seize.

Sastavljeno u Ženevi dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Ginevra, addì ventisette giugno duemilasedici.

Ženēvā, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Ženevoje.

Kelt Genfben, a kétezer-tizenhatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul f'Ġinevra fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Genève, zevenentwintig juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Genebra, em vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Geneva, la douăzeci și șapte iunie două mii șaisprezece.

V Ženeve dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšestnásť.

V Ženevi, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Genève den tjugosjunde juni år tjugohundrasexton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Маршалови острови

Por la República de las Islas Marshall

Za Republiku Marshallovy ostrovy

For Republikken Marshalløerne

Für die Republik Marshallinseln

Marshalli Saarte Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ

For the Republic of the Marshall Islands

Pour la République des Îles Marshall

Za Republiku Maršalove Otoke

Per la Repubblica delle Isole Marshall

Māršala salu vārdā –

Maršalo Salų Respublikos vardu

A Marshall-szigeteki Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gżejjer Marshall

Voor de Republiek der Marshalleilanden

W imieniu Republiki Wysp Marshalla

Pela República das Ilhas Marshall

Pentru Republica Insulelor Marshall

Za Republiku Marshallových ostrovov

Za Republiko Marshallovi otoki

Marshallinsaarten tasavallan puolesta

För Republiken Marshallöarna

Image


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 67.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1).


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ S OHLEDEM NA ISLAND, NORSKO, ŠVÝCARSKO A LICHTENŠTEJNSKO

Smluvní strany berou na vědomí těsný svazek mezi Evropskou unií a Norskem, Islandem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, zejména na základě dohod ze dne 18. května 1999 a 26. října 2004 o přidružení těchto zemí k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Za těchto okolností je žádoucí, aby orgány Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska na jedné straně a Marshallových ostrovů na straně druhé bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝKLADU KATEGORIE „OSOBY CESTUJÍCÍ ZA ÚČELEM VYKONÁVÁNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI“ PODLE ČL. 3 ODST. 2 TÉTO DOHODY

Aby byl zajištěn jednotný výklad, dohodly se smluvní strany, že pro účely této dohody kategorie „osoby cestující za účelem vykonávání výdělečné činnosti“ zahrnuje osoby vstupující na území druhé smluvní strany za účelem vykonávání placeného zaměstnání nebo odměňované činnosti jako zaměstnanci nebo poskytovatelé služeb.

Tato kategorie by neměla zahrnovat:

obchodníky, tj. osoby cestující za účelem obchodních jednání (které nejsou zaměstnány v zemi druhé smluvní strany),

sportovce a umělce vykonávající činnost na jednorázovém základě,

novináře vyslané sdělovacími prostředky země, kde mají pobyt, a

interní stážisty vyslané v rámci společnosti.

Provádění tohoto prohlášení bude v rámci svých povinností, stanovených v článku 6 této dohody, sledovat smíšený výbor, který může navrhovat změny, pokud je bude na základě zkušeností smluvních stran považovat za nezbytné.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VÝKLADU DOBY 90 DNŮ BĚHEM JAKÉHOKOLI OBDOBÍ 180 DNŮ UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 TÉTO DOHODY

Smluvní strany se dohodly, že dobou nejvýše 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů podle článku 4 této dohody se rozumí nepřetržitý pobyt nebo několik po sobě jdoucích návštěv, jejichž celková doba trvání během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů.

Slovo „jakýkoli“ znamená, že se použije „pohyblivé“ referenční období 180 dnů a zpětně se započítá každý den pobytu v posledním období 180 dnů, aby se ověřilo, že je i nadále splňován požadavek 90 dnů v jakémkoli období 180 dnů. To znamená mimo jiné, že nepřítomnost po dobu 90 po sobě jdoucích dnů opravňuje k novému pobytu v délce až 90 dnů.


SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O DOHODĚ O ZRUŠENÍ VÍZOVÉ POVINNOSTI

Uznávajíce důležitost, jakou má transparentnost pro občany Evropské unie a Marshallových ostrovů, se smluvní strany dohodly, že zajistí úplné informování občanů o obsahu dohody o zrušení vízové povinnosti a jejích důsledcích i o souvisejících otázkách, jako jsou podmínky vstupu.


NAŘÍZENÍ

11.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1364

ze dne 10. srpna 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

163,3

ZZ

163,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,4

ZZ

136,4

0805 50 10

AR

177,4

CL

151,6

MA

101,7

TR

157,0

UY

164,1

ZA

166,8

ZZ

153,1

0806 10 10

EG

223,7

MA

178,5

TR

158,2

ZZ

186,8

0808 10 80

AR

117,0

BR

102,1

CL

107,9

CN

62,4

NZ

146,9

PE

106,8

US

167,6

UY

92,2

ZA

100,8

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

220,2

CL

151,0

TR

151,5

ZA

123,3

ZZ

161,5

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

11.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/12


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1365

ze dne 9. srpna 2016,

kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří

(oznámeno pod číslem C(2016) 5053)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 96/23/ES stanoví kontrolní opatření u látek a skupin reziduí uvedených v příloze I dané směrnice.

(2)

Podle čl. 14 odst. 1 směrnice 96/23/ES musí každý členský stát určit alespoň jednu národní referenční laboratoř odpovědnou za určité úkoly stanovené v uvedené směrnici. Stejný článek rovněž stanoví, že Komise má vypracovat seznam takto určených laboratoří.

(3)

Seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí je v současné době stanoven v příloze rozhodnutí Komise 98/536/ES (2).

(4)

Několik členských států informovalo Komisi o změně skupin reziduí sledovaných některými laboratořemi, které jsou v současné době uvedeny v příloze rozhodnutí 98/536/ES. V zájmu jasnosti a soudržnosti právních předpisů Unie je proto vhodné aktualizovat seznam národních referenčních laboratoří stanovený v příloze uvedeného rozhodnutí.

(5)

Rozhodnutí 98/536/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 98/536/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. srpna 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutí Komise 98/536/ES ze dne 3. září 1998, kterým se stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí (Úř. věst. L 251, 11.9.1998, s. 39).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Členský stát

Referenční laboratoře

Skupiny reziduí

Belgie

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3e

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la Santé Publique

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14

1050 Brussel/Bruxelles

B2c, B3a (organochlorové pesticidy), B3b

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allée de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (PCB bez dioxinového efektu)

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen – FLVVT/Laboratoire fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – FLVVT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (dioxiny a PCB s dioxinovým efektem)

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulharsko

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. ‘Искърско шосе’ 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse S., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f

Česká republika

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

CZ-621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

CZ-165 03 Praha

B3a, B3b, B3f

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

B1, B2 (s výjimkou B2d), B3d, B3e

Dánsko

National Food Institute

DTU Food

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Chemické metody pro skupiny A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3

Danish Veterinary and Food Administration

Division of Residues

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Chemické metody pro skupiny B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f

Německo

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Všechny skupiny

Estonsko

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1 A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d

Irsko

State Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitroimidazoly a chlorpromazin), B2b (pouze nitroimidazoly), B2d, B2e, B2f (kortikosteroidy), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A2, A5, A6 (s výjimkou chlorpromazinu, nitrofuranů a nitroimidazolů), B1, B2f (pouze karbadox), B3c (s výjimkou produktů akvakultury)

Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofurany), B2a (antihelmintika s výjimkou emamektinu), B2b (antikokcidika), B2c

Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a (emamektin), B2f (teflubenzuron a diflubenzuron), B3c (pouze produkty akvakultury), B3e (pouze malachitová zeleň, leuko-forma malachitové zeleně, brilantní zeleň, krystalová violeť, leuko-forma krystalové violeti a modř Victoria)

Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (organochlorové pesticidy a 7 PCB), B3b, B3f

Řecko

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6 (dapson), B2f (karbadox, olachindox), B3a

Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Veterinary Centre of Athens

Department of Toxicology, Residues and Environmental Contaminants, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

A2, A5, A6 (chlorpromazin, nitroimidazoly), B1 (s výjimkou medu), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3d, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)

A6 (chloramfenikol a nitrofurany), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)

B1 v medu

Španělsko

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (chloramfenikol, nitrofurany a dapson), B1, B2f (kortikosteroidy, karbadox, olachindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitromidazoly a chlorpromazin), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (s výjimkou kortikostereoidů, karbadoxu a olachindoxu), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Calle Aguaron 13.

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f

Francie

LABERCA – ONIRIS

Atlanpôle – Site de la Chantrerie – BP 50707

44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glukokortikoidy), B3a (PCB), B3f

ANSES — Laboratoire de Fougères

La Haute Marche – Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (s výjimkou glukokortikoidů), B3e

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23, avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (s výjimkou PCB), B3b, B3c

SCL 35 – Service commun des laboratoires de Rennes

26 r Antoine Joly

35000 RENNES

B3d

Chorvatsko

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Všechny skupiny

Itálie

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (s výjimkou dioxinů a PCB), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ‚G. Caporale‘

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB, dioxiny a PCB s dioxinovým efektem)

Kypr

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Všechny skupiny (s výjimkou krmiv)

Αναλυτικά Εργαστήρια,

Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία

(Analytical Laboratories, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment Loukis Akritas Avenue, 1412, Nicosia)

Všechny skupiny (pouze krmiva)

Lotyšsko

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ‚BIOR‘

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

Všechny skupiny (s výjimkou B3d v akvakultuře)

Litva

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT – 08409 Vilnius

Všechny skupiny

Lucembursko

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) – CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratoire National de Santé

Rue Louis Rech, 1

L-3555 DUDELANGE

B3c

Maďarsko

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Hungary

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (pouze dioxiny a PCB), B3c, B3d, B3e, B3f

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Budaörsi út 141-145

Hungary

H-1118

Budapest

B2c, B3a (s výjimkou dioxinů a PCB), B3b

Malta

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Albertown, Marsa MRS1123

Malta

Všechny skupiny

Nizozemsko

Wageningen UR

RIKILT Institute of food safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Všechny skupiny

Rakousko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (kortikoidy, karbadox a olachindox)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Innsbruck

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstraße 70

6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitraz), B3a (s výjimkou dioxinů a PCB), B3b, B3f (neonikotinoidy)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (dioxiny a PCB)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit

Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Polsko

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Všechny skupiny

Portugalsko

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Všechny skupiny (s výjimkou B3a pro dioxiny, B3c v akvakultuře a B3d pro mykotoxiny v mléku)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6

1495-006 Algés

B3c (akvakultura)

ASAE – Laboratório de Físico – Química (LFQ)

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22, Edifício F – 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a (dioxiny), B3d mykotoxiny v mléku

Rumunsko

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

S. Campul Mosilor nr. 5, sect. 2,

021201 Bucuresti

A1, A4, A6 (nitroimidazoly, nitrofurany), B1 (antibiotika), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (organochlorové pesticidy a PCB bez dioxinového efektu), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

S. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timisoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Sos. Mangaliei nr. 78,

900111 Constanta

A3, A6 (chloramfenikol)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

S. Piata Marasti nr.1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapson), B1 (sulfonamidy)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

S. Ilioarei nr 16E, sect. 3,

032125 Bucuresti

B3a (dioxiny)

Slovinsko

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (s výjimkou chloramfenikolu v moči a chloroformu v moči), B1, B2a (avermektiny), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (s výjimkou rtuti v akvakultuře), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (chloramfenikol v moči a chloroform v moči), B2a (benzimidazoly), B2c, B3a, B3b, B3c (rtuť v akvakultuře)

Slovensko

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

Bratislava 842 13

A1, A3, A4, A5, A6 (nitroimidazoly), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

Košice 040 01

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav – Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoškova 1611/58

Dolný Kubín 026 01

A6 (chloramfenikol, nitrofurany), B1, B2f, B3e

Finsko

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Všechny skupiny

Švédsko

Livsmedelsverket

Box 622

751 26 Uppsala

Všechny skupiny

Spojené království

Agri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofurany s výjimkou nitrofuranů v medu, nitroimidazoly), B2b (nikarbazin), B2f

Fera Science Ltd

(FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (chloramfenikol, nitrofurany v medu, dapson), B1, B2a, B2b (ionofory)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (chlorpromazin), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e“


11.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/23


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1366

ze dne 10. srpna 2016,

kterým se potvrzuje účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 328 odst. 1 a čl. 331 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/405/EU ze dne 12. července 2010, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (1),

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (2),

s ohledem na oznámení Estonska o jeho záměru účastnit se posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 12. července 2010 přijala rozhodnutí, kterým se Belgii, Bulharsku, Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Rakousku, Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky.

(2)

Rada dne 20. prosince 2010 přijala nařízení (EU) č. 1259/2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky.

(3)

Komise dne 21. listopadu 2012 přijala rozhodnutí 2012/714/EU, kterým se potvrzuje účast Litvy na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (3).

(4)

Komise dne 27. ledna 2014 přijala rozhodnutí 2014/39/EU, kterým se potvrzuje účast Řecka na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (4).

(5)

Estonsko oznámilo svůj záměr účastnit se posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky dopisem ze dne 13. dubna 2016, který Komise zaevidovala dne 18. dubna 2016.

(6)

Komise poznamenává, že ani rozhodnutí 2010/405/EU ani nařízení (EU) č. 1259/2010 nestanovuje žádné zvláštní podmínky účasti na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky a že účast Estonska by měla zvýšit přínos této posílené spolupráce.

(7)

Účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky by proto měla být potvrzena.

(8)

Komise by měla pro Estonsko přijmout přechodná opatření, jež jsou pro používání nařízení (EU) č. 1259/2010 nezbytná.

(9)

Nařízení (EU) č. 1259/2010 by mělo v Estonsku vstoupit v platnost prvním dnem po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účast Estonska na posílené spolupráci

1.   Účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky povolené rozhodnutím 2010/405/EU se potvrzuje.

2.   Nařízení (EU) č. 1259/2010 se vztahuje na Estonsko v souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 2

Informace poskytované Estonskem

Do 11. května 2017 oznámí Estonsko Komisi případné vnitrostátní právní předpisy týkající se:

a)

formálních požadavků týkajících se dohod o volbě rozhodného práva podle čl. 7 odst. 2 až 4 nařízení (EU) č. 1259/2010; a dále

b)

možnosti určit rozhodné právo podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1259/2010.

Článek 3

Přechodná ustanovení pro Estonsko

1.   Nařízení (EU) č. 1259/2010 se v Estonsku použije pouze na zahájená soudní řízení a na dohody podle článku 5 nařízení (EU) č. 1259/2010 uzavřené po 11. únorem 2018.

Dohody o volbě rozhodného práva uzavřené před 11. únorem 2018 jsou v Estonsku rovněž platné, pokud jsou v souladu s články 6 a 7 nařízení (EU) č. 1259/2010.

2.   Nařízením (EU) č. 1259/2010 nejsou v Estonsku dotčeny dohody o volbě rozhodného práva uzavřené v souladu s právem zúčastněného členského státu, u jehož soudu bylo zahájeno řízení před 11. únorem 2018.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost nařízení (EU) č. 1259/2010 v Estonsku

Nařízení (EU) č. 1259/2010 vstupuje v Estonsku v platnost prvním dnem po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Nařízení (EU) č. 1259/2010 se v Estonsku použije od 11. února 2018.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. srpna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 22.7.2010, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 323, 22.11.2012, s. 18.

(4)  Úř. věst. L 23, 28.1.2014, s. 41.


11.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/26


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1367

ze dne 10. srpna 2016

o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku

(oznámeno pod číslem C(2016) 5278)

(Pouze polské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza, která postihuje populace domácích a divokých prasat a může mít vážný dopad na ziskovost chovu prasat, a tím narušit obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.

(2)

V případě ohniska afrického moru prasat existuje riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit i do jiných hospodářství s chovem prasat a na divoká prasata. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo jejich produkty rozšířit z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.

(3)

Směrnice Rady 2002/60/ES (3) zavádí minimální opatření pro tlumení afrického moru prasat, jež se mají uplatňovat uvnitř Unie. Článek 9 směrnice 2002/60/ES stanoví pro případ ohnisek uvedené nákazy vymezení ochranných pásem a pásem dozoru, v nichž se použijí opatření stanovená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.

(4)

Polsko informovalo Komisi o aktuální situaci na svém území, pokud jde o africký mor prasat, a v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES vymezilo ochranná pásma a pásma dozoru, ve kterých se uplatňují opatření uvedená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.

(5)

Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Polskem popsat na úrovni Unie oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v souvislosti s africkým morem prasat v uvedeném členském státě.

(6)

V důsledku toho by oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v Polsku měly být stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

(7)

Použitelnost těchto opatření by měla být omezená, aby bylo možné poskytnout dostatek času pro epizootologické šetření a přezkum přijatých opatření.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Polsko zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES zahrnovala přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije do dne 30. září 2016.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.

V Bruselu dne 10. srpna 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasatText s významem pro EHP (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).


PŘÍLOHA

Polsko

Oblasti uvedené v článku 1

Ochranné pásmo

Vnější hranici tohoto ochranného pásma tvoří:

a)

na východě: od severního okraje vesnice Sanie Dąb jižní část silnice vedoucí z vesnice Sanie Dąb do vesnice Kołaki Kościelne, s průsečíkem s řekou Dąb, dále jihovýchodně podél řeky Dąb, dále podél okraje lesa k západnímu okraji vesnice Tybory – Olszewo, dále podél silnice z vesnice Tybory – Olszewo do vesnice Tybory – Kamianka, dále západní okraj vesnice Tybory – Kamianka k silnici vedoucí z vesnice Tybory – Kamianka do vesnice Jabłonka Kościelna, dále na jih až k vodnímu toku z nádrže Kamianka do řeky Jabłonka, dále k ústí vodního toku do řeky Jabłonka, dále přímo na jih až ke křižovatce silnice č. 66 se silnicí vedoucí z vesnice Jabłonka Kościelna do vesnice Miodusy – Litwa;

b)

na jihu: silnice č. 66 až k průsečíku řeky Jabłonka se silnicí č. 66, dále podél jižního okraje vesnice Faszcze až k řece Jabłonka, dále na západ podél řeky Jabłonka až k okraji vesnice Wdziękoń Pierwszy a vesnice Wdziękoń Drugi, dále přímo na sever až k silnici č. 66, dále na západ od silnice č. 66 až k průsečíku vodního toku se silnicí č. 66 na úrovni vesnice Wdziękoń Pierwszy;

c)

na západě: na sever podél vodního toku k okraji lesa, podél východní hranice Grabówka Reserve, dále okraj lesa východně až k silnici vedoucí z vesnice Grabówka do vesnice Wróble – Arciszewo;

d)

na severu: přímo na východ až k řece Dąb jižně od vesnice Czarnowo Dąb, dále přímo na východ až k severnímu okraji vesnice Sanie Dąb, k silnici vedoucí z vesnice Sanie Dąb do vesnice Kołaki Kościelne.

Pásmo dozoru

Vnější hranici tohoto pásma dozoru tvoří:

a)

na východě: přímo od hranic okresů wysokomazowiecki a zambrowski na úrovni vesnice Stare Niziołki až k průsečíku s řekou Rokietnica mezi vesnicemi Grodzkie Szczepanowięta a Nowe Grodzkie, dále přímo do vesnice Wnory Wiechy, dále na jih podél silnice a na východ podél okrajů vesnic Chojane Piecki, Kalinowo-Solki, Kalinowo Czosnowo, Buczyno Mikosy do vesnice Brzóski-Gromki, dále přímo na jih k řece Brok k východnímu okraji vesnice Brzóski-Falki, dále přímo k silnici č. 66, k severnímu okraji vesnice Włosty-Olszanka, dále na jih podél silnice č. 66 až k okraji lesa;

b)

na jihu: přímo na jihozápad podél jižního okraje vesnice Dąbrowa-Zabłotne, k jižnímu okraji vesnice Dąbrowa Wielka, dále přímo na jihozápad od vesnice Krzeczkowo Mianowskie až k hranici regionu Podlaskie na úrovni vesnice Zaręby-Choromany;

c)

na západě: podél hranice regionu Podlaskie až k silnici č. 63, dále podél hranice regionu Podlaskie a západního okraje vesnice Srebrny Borek až k silnici č. 8, podél západního okraje vesnice Ostrożne, dále severně na západním okraji vesnice Krajewo-Łętowo, Krajewo-Borowe, Krajewo-Ćwikły, dále přímo podél západního a severního okraje vesnice Zbrzeżnica až k silnici č. 63, dále severně od silnice č. 63 až k zeměpisné šířce vesnice Polki-Teklin;

d)

na severu: přímo na východ až k hranici mezi okresem zambrowski a łomżyński včetně vesnice Polki-Teklin až k bodu ležícímu v zeměpisné šířce vesnice Kossaki-Nadbielne, dále přímo na jih od vesnice Kossaki-Nadbielne a nad vesnicí Kałęczyn-Walochy, dále až ke křižovatce silnice č. 679 se silnicí vedoucí z vesnice Rutki-Kossaki do vesnice Kalinówka-Basie, dále podél jižního okraje vesnice Rutki-Kossaki až ke křižovatce ulice 11 Listopada se silnicí č. S8, dále v přímce vedoucí nad silnicí Górskie-Ponikły Stok a východním okrajem vesnice Modzele-Górki a Olszewo Przyborowo až k hranici okresu zambrowski a wysokomazowiecki v zeměpisné šířce vesnice stare Niziołki.


Opravy

11.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/29


Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2016/1177 ze dne 12. července 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES

( Úřední věstník Evropské unie L 195 ze dne 20. července 2016 )

Zveřejnění rozhodnutí (EU) 2016/1177 je třeba považovat za neplatné.