ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 202

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
28. července 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1224 ze dne 18. července 2016 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarska, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1225 ze dne 18. července 2016 o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o obecných zásadách účasti Libanonské republiky na programech Unie

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1226 ze dne 4. května 2016, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1227 ze dne 27. července 2016, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

7

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1228 ze dne 27. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

14

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1229 ze dne 27. července 2016 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2016 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1230 ze dne 12. července 2016, kterým se stanoví, že Portugalsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 21. června 2013

21

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1231 ze dne 18. července 2016 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu k žádosti Gruzie, aby se stala smluvní stranou úmluvy

24

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1232 ze dne 18. července 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé k rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení, kterým se přijímá její jednací řád ( 1 )

27

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1233 ze dne 26. července 2016 o jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Kyperskou republikou

41

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1234 ze dne 26. července 2016 o jmenování dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Italskou republikou

42

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1235 ze dne 26. července 2016, kterým se schvaluje laboratoř v Korejské republice k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (oznámeno pod číslem C(2016) 4665)  ( 2 )

43

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1236 ze dne 27. července 2016, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko (oznámeno pod číslem C(2016) 4983)  ( 2 )

45

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/973 ze dne 17. června 2016 o povolení zinečnatého dilysinátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( Úř. věst. L 161, 18.6.2016 )

56

 


 

(1)   Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

 

(2)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1224

ze dne 18. července 2016

o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarska, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 8 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2003, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1 dubna 2015 byl jménem Evropského společenství a jeho členských států podepsán Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé.

(2)

Protokol je třeba schválit,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropským společenstvím a jejich členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarska, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (1), se jménem Unie a jejích členských států schvaluje.

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie toto prohlášení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 nahradila Evropská unie Evropské společenství a stala se jeho právním nástupcem a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy v Evropsko-středomořské dohodě na „Evropské společenství“ se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. července 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Znění protokolu je připojeno k rozhodnutí o podpisu.


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/3


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1225

ze dne 18. července 2016

o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o obecných zásadách účasti Libanonské republiky na programech Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 212 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a odst. 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2015/268 (2) byl Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé (3) o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o obecných zásadách účasti Libanonské republiky na programech Unie (dále jen „protokol“) podepsán jménem Unie dne 9. února 2015.

(2)

Cílem protokolu je stanovit finanční a technická pravidla, která Libanonské republice umožní účastnit se některých programů Unie. Horizontální rámec zavedený protokolem stanoví zásady hospodářské, finanční a technické spolupráce a Libanonské republice umožňuje získat pomoc Unie, zejména finanční, v rámci těchto programů. Tento rámec se vztahuje pouze na ty programy Unie, u nichž příslušné zakládající právní akty účast Libanonské republiky umožňují. Uzavření protokolu tak neznamená výkon pravomocí v rámci různých odvětvových politik uskutečňovaných prostřednictvím jednotlivých programů; k výkonu těchto pravomocí dochází při zavádění těchto programů.

(3)

Protokol by měl být schválen jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o obecných zásadách účasti Libanonské republiky na programech Unie se schvaluje jménem Unie (4).

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle článku 10 protokolu (5).

Článek 3

Komise je oprávněna stanovit jménem Unie konkrétní podmínky týkající se účasti Libanonu v každém jednotlivém programu Unie, včetně finančního příspěvku, jenž má být uhrazen. Komise průběžně informuje příslušnou pracovní skupinu Rady.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. července 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Souhlas ze dne 23. června 2016 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Rady č. (EU) 2015/268 ze dne 17. prosince 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou o obecných zásadách účasti Libanonské republiky na programech Unie (Úř. věst. L 47, 20.2.2015, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 2.

(4)  Protokol byl zveřejněn v Úř. věst. L 47, 20.2.2015, s. 3 spolu s rozhodnutím o podpisu.

(5)  Den vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


NAŘÍZENÍ

28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1226

ze dne 4. května 2016,

kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o nepovinné vyhrazené údaje pro olivový olej

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 86 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 (2) definuje fyzikální, chemické a organoleptické vlastnosti olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a stanoví metody hodnocení těchto vlastností. Tyto metody a mezní hodnoty vlastností olejů jsou pravidelně aktualizovány, aby vzaly v úvahu pokrok v oblasti vědy a techniky v souladu s činností probíhající v rámci Mezinárodní rady pro olivy.

(2)

Dne 26. listopadu 2015 přijala Mezinárodní rada pro olivy novou metodu pro organoleptické hodnocení panenského olivového oleje, která mění nepovinnou terminologii pro účely označování.

(3)

Nepovinné vyhrazené údaje jsou uvedeny v příloze IX nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

Příloha IX nařízení (EU) č. 1308/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 1308/2013 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IX

NEPOVINNÉ VYHRAZENÉ ÚDAJE

Kategorie produktu

(odkaz na zařazení podle kombinované nomenklatury)

Nepovinný vyhrazený údaj

drůbeží maso

(kódy KN 0207 a 0210 )

krmena … % (čím)

husa krmená ovsem

extenzivní v hale

volný výběh

tradiční volný výběh

volný výběh – úplná volnost

věk při porážce

délka výkrmu

vejce

(kód KN 0407 )

čerstvá

extra nebo extra čerstvá

označení způsobu krmení nosnic

olivový olej

(kód KN 1509 )

první lisování za studena

lisování za studena

obsah kyselin

štiplavý

ovocná chuť: zralé nebo nezralé ovoce

hořký

robustní

střední

delikátní

vyvážený

jemný olej“


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1227

ze dne 27. července 2016,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 91 první pododstavec písm. d) a čl. 91 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 (2) definuje chemické a organoleptické charakteristiky olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a stanoví metody hodnocení těchto charakteristik. Tyto metody jsou pravidelně aktualizovány na základě stanoviska chemiků a v souladu s prací realizovanou v Mezinárodní radě pro olivy (dále jen „IOC“).

(2)

Aby se na úrovni Unie zajistilo provádění nejnovějších mezinárodních norem stanovených IOC, měly by být aktualizovány dvě metody vymezené v nařízení (EHS) č. 2568/91, a sice metoda pro stanovení volných kyselin a metoda týkající se organoleptického hodnocení panenských olivových olejů.

(3)

Nařízení (EHS) č. 2568/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2568/91 se mění takto:

1)

příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

2)

příloha XII se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy (Úř. věst. L 248, 5.9.1991, s. 1).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

STANOVENÍ VOLNÝCH MASTNÝCH KYSELIN, METODA ZA STUDENA

1.   PŘEDMĚT A OBLAST POUŽITÍ

Tato metoda popisuje postup stanovování volných mastných kyselin v olivových olejích a olivových olejích z pokrutin. Obsah volných mastných kyselin je vyjádřen jako kyselost vypočtená v procentech kyseliny olejové.

2.   PODSTATA METODY

Vzorek se rozpustí ve směsi rozpouštědel a přítomné volné mastné kyseliny se titrují roztokem hydroxidu draselného nebo hydroxidu sodného.

3.   ČINIDLA

Všechna činidla by měla být čistoty p. a. a používaná voda by měla být destilovaná nebo odpovídající čistoty.

3.1   Směs diethyletheru a 95 % ethanolu 1:1 (V/V).

Neutralizuje se těsně před použitím pomocí roztoku hydroxidu draselného (3.2) a přidá se 0,3 ml fenolftaleinového roztoku (3.3) na 100 ml směsi.

Poznámka 1:

Diethylether je vysoce hořlavý a může vytvářet výbušné peroxidy. Při jeho používání je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Poznámka 2:

Není-li možné použít diethylether, může se použít směsné rozpouštědlo obsahující ethanol a toluen. V případě potřeby může být ethanol nahrazen 2-propanolem.

3.2   Hydroxid draselný nebo hydroxid sodný, titrační ethanolický nebo vodný roztok o koncentraci c(KOH) [nebo c(NaOH)] přibližně 0,1 mol/l, nebo v případě potřeby přibližně 0,5 mol/l. Dostupné jsou komerční roztoky.

Přesná koncentrace roztoku hydroxidu draselného (nebo roztoku hydroxidu sodného) musí být známa a zkontrolována těsně před použitím. Použije se roztok připravený nejméně pět dnů před použitím a dekantovaný v láhvi z hnědého skla s gumovou zátkou. Roztok by měl být bezbarvý nebo pouze slabě zbarvený.

Je-li při použití vodného roztoku hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) zpozorována separace fází, nahradí se vodný roztok roztokem ethanolickým.

Poznámka 3:

Stabilní bezbarvý roztok hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) je možné připravit takto: do varu se uvede 1 000 ml ethanolu nebo vody s 8 g hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) a 0,5 g hliníkových hoblin a nechá se jednu hodinu vařit pod zpětným chladičem. Okamžitě se destiluje. V destilátu se rozpustí požadované množství hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného). Několik dnů se nechá stát a oddělí se čistá kapalina od usazeniny uhličitanu draselného (nebo uhličitanu sodného).

Roztok je možné též připravit bez destilace takto: do 1 000 ml ethanolu (nebo vody) se přidají 4 ml aluminium-butylátu a směs se nechá několik dní stát. Odsazená kapalina se slije a v ní se rozpustí požadované množství hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného). Roztok je připraven k použití.

3.3   Fenolftalein, roztok o koncentraci 10 g/l v 95–96 % ethanolu (V/V), nebo alkalická modř 6B nebo thymolftalein, roztok o koncentraci 20 g/l v 95–96 % ethanolu (V/V). V případě silně zbarvených olejů se použije alkalická modř nebo thymolftalein.

4.   PŘÍSTROJE A POMŮCKY

Obvyklé laboratorní přístroje a pomůcky, mj.:

4.1

analytická váha;

4.2

Erlenmeyerova baňka na 250 ml;

4.3

byreta třídy A na 10 ml s hodnotou dílku 0,05 ml nebo odpovídající automatická byreta.

5.   POSTUP

5.1   Příprava zkušebního vzorku.

Je-li vzorek zakalený, měl by být přefiltrován.

5.2   Zkušební vzorek

Hmotnost vzorku se řídí podle očekávané kyselosti (podle údajů v níže uvedené tabulce):

Očekávaná kyselost

(kyselina olejová g/100 g)

Hmotnost vzorku (g)

Přesnost vážení (g)

0 až 2

10

0,02

> 2 až 7,5

2,5

0,01

> 7,5

0,5

0,001

Vzorek se naváží v Erlenmeyerově baňce (4.2).

5.3   Stanovení

Vzorek (5.2) se rozpustí v 50 až 100 ml předem neutralizované směsi diethyletheru a ethanolu (3.1).

Titruje se za současného míchání roztokem hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) o koncentraci 0,1 mol/l (3.2) (viz poznámka 4), dokud nedojde k barevné změně indikátoru (zbarvení indikátoru musí trvat nejméně 10 sekund).

Poznámka 4:

Pokud je k titraci potřeba více než 10 ml roztoku hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) o koncentraci 0,1 mol/l, použije se roztok o koncentraci 0,5 mol/l nebo se změní hmotnost vzorku podle očekávaného obsahu volných mastných kyselin a uvedené tabulky.

Poznámka 5:

Pokud se během titrace roztok zakalí, přidá se dostačující množství rozpouštědel (3.1), aby byl roztok opět čirý.

Druhé stanovení se provádí pouze tehdy, je-li první výsledek vyšší než limit určený pro danou kategorii oleje.

6.   VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKŮ

Kyselost vyjádřená jako podíl kyseliny olejové v % hmotnostních se vypočítá podle vzorce:

Formula

kde:

V

=

spotřeba titračního roztoku hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) v ml;

c

=

přesná koncentrace titračního roztoku hydroxidu draselného (nebo hydroxidu sodného) v mol/l;

M

=

282 g/mol, molární hmotnost kyseliny olejové v g na mol;

m

=

hmotnost vzorku v g.

Obsah kyseliny olejové se udává takto:

a)

na dvě desetinná místa u hodnot 0 až 1 včetně;

b)

na jedno desetinné místo u hodnot 1 až 100 včetně.“


PŘÍLOHA II

Příloha XII nařízení (EHS) č. 2568/91 se mění takto:

1)

Bod 3.3 se nahrazuje tímto:

„3.3   Nepovinná terminologie pro účely označování

Vedoucí zkušební komise může na požádání potvrdit, že hodnocené oleje splňují definice a rozpětí odpovídající výhradně následujícím termínům v závislosti na intenzitě a vnímání znaků.

Pozitivní znaky (ovocná chuť a vůně, hořký a štiplavý): podle intenzity vnímání:

silný, pokud je medián tohoto znaku vyšší než 6,

střední, pokud je medián tohoto znaku mezi 3 a 6,

mírný, pokud je medián tohoto znaku nižší než 3.

Ovocná chuť a vůně

Soubor čichových počitků typických pro olej, který závisí na odrůdě oliv a pochází ze zdravých a čerstvých oliv, u nichž nepřevažuje zralá ani nezralá ovocná chuť a vůně. Je vnímán přímo a/nebo retronasální (pharyngonasální) metodou čichání.

Nezralá ovocná chuť a vůně

Soubor čichových počitků typických pro olej, který připomíná nezralé plody, závisí na odrůdě oliv a pochází ze zelených, zdravých a čerstvých oliv. Je vnímán přímo a/nebo retronasální (pharyngonasální) metodou čichání.

Zralá ovocná chuť a vůně

Soubor čichových počitků typických pro olej, který připomíná zralé plody, závisí na odrůdě oliv a pochází ze zdravých, čerstvých oliv. Je vnímán přímo a/nebo retronasální (pharyngonasální) metodou čichání.

Vyvážený

Olej, jenž nevykazuje známky nevyváženosti, kterou se rozumí čichový, chuťový a hmatový vjem oleje, ve kterém medián znaku hořký a medián znaku štiplavý není o více než dva body vyšší než medián znaku ovocná chuť a vůně.

Jemný olej

Olej, ve kterém je medián znaku hořký a znaku štiplavý nižší nebo rovný 2.

Seznam termínů podle intenzity vnímání:

Termíny podléhající předložení osvědčení o organoleptické zkoušce

Medián znaku

Ovocná chuť a vůně

Zralá ovocná chuť a vůně

Nezralá ovocná chuť a vůně

Mírná ovocná chuť a vůně

nižší než 3

Střední ovocná chuť a vůně

3 až 6

Silná ovocná chuť a vůně

vyšší než 6

Mírná zralá ovocná chuť a vůně

nižší než 3

Střední zralá ovocná chuť a vůně

3 až 6

Silná zralá ovocná chuť a vůně

vyšší než 6

Mírná nezralá ovocná chuť a vůně

nižší než 3

Střední nezralá ovocná chuť a vůně

3 až 6

Silná nezralá ovocná chuť a vůně

vyšší než 6

Mírná hořkost

nižší než 3

Střední hořkost

3 až 6

Silná hořkost

vyšší než 6

Mírná štiplavost

nižší než 3

Střední štiplavost

3 až 6

Silná štiplavost

vyšší než 6

Vyvážený olej

Medián znaku hořký a medián znaku štiplavý není o více než 2 body vyšší než medián znaku ovocná chuť a vůně.

Jemný olej

Medián znaku hořký a medián znaku štiplavý není vyšší než 2.“

2)

Bod 9.1.1 se nahrazuje tímto:

„9.1.1

Posuzovatelé uchopí nádobku, drží ji přitom zakrytou hodinovým sklem a mírně nakloněnou a zakrouží nádobkou jednou úplně tak, aby se vnitřní stěny co nejvíce navlhčily. Jakmile dokončí tuto etapu, sejmou hodinové sklo a čichají ke vzorku pomalými a hlubokými nádechy, aby daný olej zhodnotili. Čichání by nemělo trvat déle než 30 sekund. Pokud během této doby nedojdou k závěru, před dalším pokusem si krátce odpočinou.

Po provedení čichové zkoušky posuzovatelé zhodnotí pocity v ústech (celkové retronasální čichově-chuťově-taktilní počitky). To provedou tak, že usrknou přibližně 3 ml oleje. Je velmi důležité rozprostřít olej po celé dutině ústní, od přední části úst a jazyka, podél lícních stěn až k zadní části a části podepírající patro a do krku, protože vnímání chutí a taktilních počitků se co do intenzity mění v závislosti na místu na jazyce, patře a v krku.

Je třeba zdůraznit, že pro posouzení je nebytné, aby se dostatečné množství oleje velmi pomalu rozprostřelo na zadní části jazyka směrem k části podepírající patro a ke krku, přičemž posuzovatel se soustřeďuje na pořadí, v němž se objeví hořký a štiplavý podnět. Pokud se tak nestane, oba tyto podněty mohou u některých olejů uniknout pozornosti nebo může být hořký podnět zastřen podnětem štiplavým.

Krátké opakované nádechy, při nichž je vzduch vtahován ústy, umožňují posuzovateli nejen plošně rozprostřít vzorek po celých ústech, ale též vnímat těkavé aromatické sloučeniny retronasální (pharyngonasální) metodou čichání vynuceným použitím tohoto kanálu.

Pozn.: Pokud posuzovatelé ve vzorku nevnímají ovocnou chuť a vůni a intenzita klasifikujícího negativního znaku dosahuje hodnoty 3,5 nebo nižší, může se vedoucí zkušební komise rozhodnout, že posuzovatelé vzorek zanalyzují ještě jednou za teploty okolí (IOC/T.20/Dok. č. 6/Rev. 1, září 2007, oddíl 3 – Obecné specifikace pro zřízení zkušební místnosti), přičemž upřesní okolnosti a pojem teploty okolí. Když vzorek dosáhne pokojové teploty, měli by jej posuzovatelé znovu zhodnotit, aby ověřili výhradně vnímání ovocné chuti a vůně. Pokud budou ovocnou chuť a vůni vnímat, zaznamenají její intenzitu na stupnici.

V úvahu se též bere taktilní počitek štiplavosti. Za tímto účelem je vhodné olej spolknout.“

3)

Bod 9.4 se nahrazuje tímto:

„9.4   Klasifikace oleje

Olej se zařadí do následujících kategorií podle mediánu vad a mediánu znaku ovocné chuti a vůně. Medián vad se stanovuje jako medián vady vnímané s největší intenzitou. Medián vad a medián znaku ovocné chuti a vůně se vyjadřuje s přesností na jedno desetinné místo.

Klasifikace oleje se provádí porovnáváním hodnoty mediánu vad a mediánu znaku ovocné chuti a vůně s níže uvedenými referenčními intervaly. Při stanovování hranice těchto intervalů byla zohledněna chyba metody, proto se tyto hranice považují za absolutní. Počítačové programy umožňují zobrazení klasifikace v tabulce statistických údajů nebo na grafu.

a)

Extra panenský olivový olej: medián vad se rovná 0 a medián znaku ovocné chuti a vůně je vyšší než 0.

b)

Panenský olivový olej: medián vad je vyšší než 0, ale dosahuje nejvýše hodnoty 3,5 a medián znaku ovocné chuti a vůně je vyšší než 0.

c)

Lampantový panenský olivový olej: medián vad je vyšší než 3,5 nebo medián vad dosahuje nejvýše hodnoty 3,5 a medián ovocné chuti a vůně se rovná 0.

Poznámka 1:

Pokud je medián znaku hořký a/nebo znaku štiplavý vyšší než 5,0, uvede vedoucí zkušební komise tuto skutečnost do protokolu o zkoušce.

V případě hodnocení, která se provádějí za účelem sledování shody, se provádí jedna zkouška. V případě protichůdných hodnocení se musí analýza provést dvakrát při různých zkušebních sezeních. Výsledky duplicitní analýzy musí být statisticky homogenní. (viz bod 9.5). Pokud tomu tak není, musí se vzorek znovu dvakrát zanalyzovat. Konečná hodnota mediánu klasifikačních znaků se vypočte na základě průměru obou mediánů.“

4)

Doplňuje se bod 9.5, který zní:

„9.5   Kritéria pro přijímání a zamítání duplikátů

K určení, zda jsou oba výsledky duplicitní analýzy homogenní nebo statisticky přijatelné, se použije níže definovaná normalizovaná chyba:

Formula

Kde Me1 a Me2 jsou mediány obou duplikátů (respektive první a druhé analýzy) a U1 a U2 jsou rozšířené nejistoty získané pro obě hodnoty, vypočtené následovně, jak je upřesněno v dodatku:

U 1 = c × s* and Formula

Pro rozšířenou nejistotu, c = 1,96; proto:

U1 = 0,0196 × CVr × Me1

kde CVr je robustní variační koeficient.

Aby bylo možno konstatovat, že obě získané hodnoty nejsou statisticky odlišné, se musí En rovnat 1,0 nebo být nižší než 1,0.“


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1228

ze dne 27. července 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

162,7

ZZ

162,7

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

140,0

ZZ

140,0

0805 50 10

AR

171,7

AU

158,0

CL

204,9

MA

157,0

TR

164,0

UY

138,1

ZA

182,0

ZZ

168,0

0806 10 10

BR

269,1

EG

267,6

MA

244,9

ZZ

260,5

0808 10 80

AR

159,9

BR

106,8

CL

129,2

CN

74,5

NZ

142,7

US

157,1

ZA

97,9

ZZ

124,0

0808 30 90

AR

110,7

CL

132,7

NZ

171,3

TR

175,0

ZA

107,5

ZZ

139,4

0809 10 00

TR

198,1

ZZ

198,1

0809 29 00

TR

259,3

US

535,2

ZA

271,2

ZZ

355,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

166,5

ZZ

166,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1229

ze dne 27. července 2016

o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2016 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1273/2011 (2) byly otevřeny některé dovozní celní kvóty pro rýži a zlomkovou rýži rozčleněné podle země původu a rozdělené na několik podobdobí v souladu s přílohou I uvedeného prováděcího nařízení, a zároveň byl stanoven způsob správy těchto kvót.

(2)

Červenec je třetím podobdobím pro kvótu stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 a druhým podobdobím pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) uvedeného prováděcího nařízení.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovým číslem 09.4154 a 09.4166 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2016 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení se týkají množství vyššího, než je dostupné množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije na množství požadované pro příslušné kvóty a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Z uvedených sdělení rovněž vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 a 09.4153 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2016 podle čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 se týkají množství, které je nižší než množství dostupné.

(5)

Podle čl. 5 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 by mělo být rovněž stanoveno celkové množství dostupné na následující podobdobí pro kvóty s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166.

(6)

Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvót s pořadovým číslem 09.4154 a 09.4166 uvedené v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2016, se vydají licence pro požadované množství, na něž se použije koeficient přidělení stanovený v příloze tohoto nařízení.

2.   Celkové množství dostupné pro následující podobdobí v rámci kvót s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011 je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).


PŘÍLOHA

Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce července 2016, a množství dostupná pro následující podobdobí podle prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011

a)

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2016

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2016 (v kg)

Spojené státy

09.4127

 (1)

18 693 108

Thajsko

09.4128

 (1)

570 921

Austrálie

09.4129

 (1)

502 800

Jiného původu

09.4130

 (2)

0

b)

Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2016

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce října 2016 (v kg)

Všechny země

09.4148

 (3)

578 000

c)

Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2016

Thajsko

09.4149

 (4)

Austrálie

09.4150

 (5)

Guyana

09.4152

 (5)

Spojené státy

09.4153

 (4)

Jiného původu

09.4154

8,905159 %

d)

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2016

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2016 (v kg)

Thajsko

09.4112

 (6)

7 410

Spojené státy

09.4116

 (6)

0

Indie

09.4117

 (6)

23 603

Pákistán

09.4118

 (6)

7 334

Jiného původu

09.4119

 (6)

5 239

Všechny země

09.4166

0,597830 %

0


(1)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.

(2)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.

(3)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

(4)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.

(5)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

(6)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.


ROZHODNUTÍ

28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/21


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1230

ze dne 12. července 2016,

kterým se stanoví, že Portugalsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 21. června 2013

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 126 odst. 8 této smlouvy,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 126 Smlouvy se členské státy vyvarují nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu vychází z cíle zdravých veřejných financí, které jsou prostředkem k posílení podmínek pro cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst, jenž bude přispívat k vytváření nových pracovních míst. Pakt o stabilitě a růstu zahrnuje nařízení Rady (ES) č. 1467/97 (1), které bylo přijato s cílem urychleně odstranit nadměrné schodky veřejných financí.

(3)

Rada jednající na základě doporučení Komise rozhodla dne 2. prosince 2009 v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy, že v Portugalsku existuje nadměrný schodek, a v souladu s čl. 126 odst. 7 Smlouvy a článkem 3 nařízení (ES) č. 1467/97 vydala doporučení pro odstranění nadměrného schodku nejpozději roku 2013 (2). Na základě žádosti portugalských orgánů o finanční pomoc od Unie, členských států, jejichž měnou je euro, a Mezinárodního měnového fondu (MMF) Rada Portugalsku poskytla finanční pomoc Unie (3). Dne 17. května 2011 bylo mezi Komisí a portugalskými orgány podepsáno Memorandum o porozumění o zvláštních podmínkách hospodářské politiky („memorandum o porozumění“). Od té doby vydala Rada na základě čl. 126 odst. 7 Smlouvy Portugalsku dvě doporučení, jimiž prodloužila lhůtu pro nápravu nadměrného schodku do roku 2014 (doporučení ze dne 9. října 2012) a do roku 2015 (doporučení ze dne 21. června 2013). V obou doporučeních Rada dospěla k závěru, že Portugalsko přijalo účinná opatření, ale nastaly nepředvídané nepříznivé hospodářské okolnosti mající zásadní negativní důsledky pro veřejné finance.

(4)

Pro snížení celkového schodku veřejných financí pod referenční hodnotu 3 % HDP do roku 2015 věrohodným a udržitelným způsobem bylo Portugalsku konkrétně doporučeno: a) dosáhnout celkového schodku ve výši 5,5 % HDP v roce 2013, 4,0 % HDP v roce 2014 a 2,5 % HDP v roce 2015, což se považovalo za odpovídající zlepšení strukturálního salda ve výši 0,6 % HDP v roce 2013, 1,4 % HDP v roce 2014 a 0,5 % HDP v roce 2015, jak uváděla aktualizace hospodářských výhledů pro Portugalsko z května 2013, kterou provedly útvary Komise; b) provést opatření v hodnotě 3,5 % HDP na omezení schodku za rok 2013 na 5,5 % HDP, včetně opatření stanovených v rozpočtu na rok 2013 a dalších opatření zahrnutých do dodatečného rozpočtu, zejména snižování mzdových nákladů, vyšší výkonnosti ve fungování veřejné správy, nižší veřejné spotřeby a lepšího využívání finančních prostředků Unie; c) na základě přezkumu veřejných výdajů přijmout trvalá konsolidační opatření představující alespoň 2,0 % HDP s cílem dosáhnout celkového schodku vládního sektoru ve výši 4,0 % HDP v roce 2014 a v zájmu zjednodušení a modernizace veřejné správy odstranění nadbytečných funkcí a subjektů v celém veřejném sektoru, zlepšení udržitelnosti důchodového systému a dosažení cílené úspory nákladů na úrovni jednotlivých rezortních ministerstev; d) přijmout nezbytná trvalá konsolidační opatření k dosažení cílového schodku 2,5 % HDP v roce 2015. Dále bylo Portugalsku doporučeno, aby pokračovalo v reformě správy veřejných financí prostřednictvím revize zákona o rozpočtovém rámci do konce roku 2013 v zájmu dalšího zlepšení rozpočtových postupů a zásad rozpočtového řízení a vyšší odpovědnosti, transparentnosti a zjednodušení a aby nadále usilovalo o omezení podmíněných závazků vyplývajících ze státních podniků a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

(5)

V květnu 2013 útvary Komise v aktualizaci hospodářských výhledů pro Portugalsko, z níž vycházelo doporučení Rady ze dne 21. června 2013, předpokládaly, že portugalská ekonomika v roce 2013 klesne o 2,3 % a pak poroste o 0,6 % v roce 2014 a o 1,5 % v roce 2015. Prognóza růstu nominálního HDP uváděla – 0,6 % v roce 2013, 1,8 % v roce 2014 a 2,7 % v roce 2015.

(6)

Rada v doporučení ze dne 21. června 2013 stanovila lhůtu 1. října 2013, v níž měla být v souladu s čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 1467/97 přijata účinná opatření. V souladu s čl. 10 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 472/2013 bylo Portugalsko osvobozeno od povinnosti podávat samostatné zprávy v rámci postupu při nadměrném schodku a podával je v rámci svého makroekonomického ozdravného programu.

(7)

V následných posouzeních bylo zdůrazněno riziko nesouladu s doporučením Rady ze dne 21. června 2013. V červenci 2015 na základě posouzení programu stability z roku 2015, přičemž se jednalo o první posouzení poté, co Portugalsko opustilo ekonomický ozdravný program, došla Rada k závěru, že existuje nebezpečí, že Portugalsko nesplní ustanovení Paktu o stabilitě a růstu. Podobně Komise ve svém stanovisku ohledně návrhu rozpočtového plánu Portugalska na rok 2015 dospěla k závěru, že existuje nebezpečí, že Portugalsko nesplní pravidla Paktu o stabilitě a růstu. Komise zejména poukázala na nebezpečí, že k včasnému odstranění nadměrného schodku do roku 2015 nedojde. Komise vedle toho rovněž poukázala na nedostatečné strukturální úsilí v porovnání se strukturálním úsilím uvedeným v doporučení a na potřebu dalších strukturálních konsolidačních opatření pro rok 2015, jež by podpořila důvěryhodné a udržitelné odstranění nadměrného schodku.

(8)

Nové posouzení opatření, které Portugalsko přijalo k odstranění nadměrného schodku do roku 2015 v reakci na doporučení ze dne 21. června 2013, vede k následujícím závěrům:

Z oznámení z roku 2015 o schodku veřejných financí a z jeho potvrzení Komisí (Eurostatem) vyplynul v roce 2015 schodek odpovídající 4,4 % HDP, což překračuje referenční hodnotu stanovenou ve Smlouvě a činící 3,0 % HDP. Rozdíl oproti referenční hodnotě byl do značné míry způsoben opatřením podpory finančního sektoru v souvislosti s řešením krize banky Banif (Banco Internacional do Funchal, S.A.) na konci roku 2015, jež mělo nepříznivý dopad na schodek veřejných financí odpovídající 1,4 % HDP. Vzhledem k uvedené skutečnosti a jednorázovému příjmu by schodek bez jednorázových opatření byl stále o něco vyšší než referenční hodnota stanovená ve Smlouvě.

Kumulativní zlepšení strukturálního salda v období let 2013–2015 se odhaduje na 1,1 % HDP, tedy výrazně pod 2,5 % HDP, jež doporučuje Rada. Po úpravě zohledňující revizi potenciálního růstu na straně vstupů nebo neočekávaných zisků či výpadků na straně příjmů ve srovnání se základním scénářem, z něhož doporučení vychází, je kumulativní zlepšení výrazně nižší a odpovídá hodnotě – 0,1 % HDP.

Hodnota opatření provedených do června 2014 byla v souladu s cíli podle makroekonomického ozdravného programu. Hodnota trvalých konsolidačních opatření, z nichž vycházejí rozpočtové cíle pro rok 2014, byla v průběhu času podstatně snížena z 2,3 % HDP předpokládaných při stanovování rozpočtu na rok 2014 na přibližně 1,5 % HDP v prognóze rozpočtu na rok 2015. Hodnota přijatých opatření je tedy podstatně nižší, než uvádí doporučení, podle něhož se mají v roce 2014 přijmout dodatečná opatření odpovídající alespoň 2,0 % HDP. Hodnota trvalých opatření k fiskální konsolidaci pro rok 2015 byla v rozpočtu na rok 2015 dále snížena na přibližně 0,6 % HDP a byl stanoven cíl pro celkový schodek ve výši 2,7 % HDP. Plánovaná strukturální konsolidační opatření proto nedostačovala k dosažení doporučeného cílového schodku pro rok 2015 ve výši 2,5 % HDP. Výsledný schodek za rok 2015 potvrdil, že plánovaná opatření byla nedostatečná.

Od června 2014 je zlepšení celkového schodku dáno hospodářským oživením a sníženými výdaji na úroky v prostředí nízkých úrokových sazeb. Neočekávané zisky nebyly využity k rychlejšímu snižování schodku a strukturální konsolidační opatření nepostačovala k dosažení daných cílů.

Hrubý veřejný dluh se v podstatě stabilizoval od 21. června 2013, kdy Rada vydala doporučení, a podle prognózy Komise z jara 2016 dosáhl na konci roku 2013 výše 129,2 % HDP, v roce 2014 130,2 % HDP a v roce 2015 129,0 % HDP.

Fiskální a strukturální reformy úspěšně pokračují ve většině oblastí, i když různým tempem. Zákon o rozpočtovém rámci byl přezkoumán a posílen a má plně vstoupit v platnost v září 2018. Bylo vyvinuto značné úsilí v rámci potírání daňových podvodů a úniků a při reformě daňové správy. Dlouhodobá udržitelnost důchodového systému se v posledních letech zlepšila, zatímco krátkodobé a střednědobé problémy přetrvávají. Reforma systému zdravotní péče mající zajistit udržitelnost vnitrostátního zdravotního systému postupuje odpovídajícím tempem. V posledních letech byly provedeny reformy veřejné správy usilující o lepší daňovou správu na regionální i místní úrovni, jakož i reformy partnerství veřejného a soukromého sektoru a státních podniků, a to zejména v průběhu trvání ekonomického ozdravného programu.

(9)

Tyto skutečnosti vedou k závěru, že reakce portugalských orgánů na doporučení Rady ze dne 21. června 2013 je nedostatečná. Portugalsko svůj nadměrný schodek do roku 2015 neodstranilo. Fiskální úsilí je podstatně nižší, než doporučila Rada,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Portugalsko nepřijalo účinná opatření v reakci na doporučení Rady ze dne 21. června 2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Portugalské republice.

V Bruselu dne 12. července 2016.

Za Radu

předseda

P. KAŽIMÍR


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6).

(2)  Všechny dokumenty týkající se postupu při nadměrném schodku v případě Portugalska jsou dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm

(3)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2011/344/EU ze dne 17. května 2011 o poskytnutí finanční pomoci Unie Portugalsku (Úř. věst. L 159, 17.6.2011, s. 88).


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/24


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1231

ze dne 18. července 2016

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu k žádosti Gruzie, aby se stala smluvní stranou úmluvy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Regionální úmluva o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (1) (dále jen „úmluva“) vstoupila v platnost dne 1. prosince 2012.

(2)

Podle čl. 5 odst. 1 úmluvy se může třetí strana stát její smluvní stranou za předpokladu, že má alespoň s jednou ze smluvních stran platnou dohodu o volném obchodu, která stanoví preferenční pravidla původu.

(3)

Dne 23. září 2015 podala Gruzie depozitáři úmluvy písemnou žádost o přistoupení k úmluvě.

(4)

Gruzie má platnou dohodu o volném obchodu se dvěma smluvními stranami úmluvy, totiž s Unií a s Tureckou republikou, a splňuje tedy podmínku stanovenou v čl. 5 odst. 1 úmluvy pro to, aby se stala smluvní stranou.

(5)

Podle čl. 4 odst. 3 písm. b) úmluvy má smíšený výbor zřízený úmluvou (dále jen „smíšený výbor“) přijímat rozhodnutím výzvy třetím stranám, aby přistoupily k úmluvě.

(6)

Postoj Unie ve smíšeného výboru by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu k žádosti Gruzie, aby se stala smluvní stranou uvedené úmluvy, vychází z návrhu rozhodnutí smíšeného výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.

Zástupci Unie ve smíšeném výboru mohou odsouhlasit drobné technické změny návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. července 2016.

Za Radu

předsedkyně

G. MATEČNÁ


(1)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO REGIONÁLNÍ ÚMLUVOU O CELOEVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÝCH PREFERENČNÍCH PRAVIDLECH PŮVODU č. …

ze dne …

o žádosti Gruzie, aby se stala smluvní stranou Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu

SMÍŠENÝ VÝBOR,

s ohledem na Regionální úmluvu o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 5 odst. 1 Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (dále jen „úmluva“) se třetí strana může stát její smluvní stranou za předpokladu, že má alespoň s jednou ze smluvních stran platnou dohodu o volném obchodu, která stanoví preferenční pravidla původu.

(2)

Dne 23. září 2015 podala Gruzie depozitáři úmluvy písemnou žádost o přistoupení k úmluvě.

(3)

Gruzie má platnou dohodu o volném obchodu se dvěma smluvními stranami úmluvy, totiž s Evropskou unií a s Tureckou republikou, a splňuje tedy podmínku stanovenou v čl. 5 odst. 1 úmluvy pro to, aby se stala smluvní stranou.

(4)

Podle čl. 4 odst. 3 písm. b) úmluvy má smíšený výbor přijímat rozhodnutím výzvy třetím stranám, aby přistoupily k úmluvě,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Gruzie se vyzývá, aby přistoupila k Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne

Za smíšený výbor

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 54, 26.2.2013, s. 4.


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/27


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1232

ze dne 18. července 2016

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*) na straně druhé k rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení, kterým se přijímá její jednací řád

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 217 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článkem 126 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*) na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) se zřizuje Rada stabilizace a přidružení.

(2)

Ustanovení čl. 127 odst. 2 dohody stanoví, že Rada stabilizace a přidružení má přijmout svůj jednací řád.

(3)

Ustanovení čl. 129 odst. 1 dohody stanoví, že Radě stabilizace a přidružení má být nápomocen Výbor pro stabilizaci a přidružení (dále jen „výbor“).

(4)

Ustanovení čl. 129 odst. 2 a 3 dohody stanoví, že Rada stabilizace a přidružení má stanovit ve svém jednacím řádu povinnosti výboru a že na něj může delegovat kteroukoli ze svých pravomocí.

(5)

Článek 131 dohody stanoví, že se Rada stabilizace a přidružení může rozhodnout zřídit další zvláštní výbory či orgány, které jí mohou být nápomocny při plnění jejích povinností. Uvedený článek dále stanoví, že Rada stabilizace a přidružení má ve svém jednacím řádu stanovit složení a povinnosti těchto výborů nebo orgánů a způsob jejich fungování.

(6)

Je důležité, aby byly pravidelně vedeny formální konzultace s členskými státy a aby byla stanoviska členských států brána v potaz. Proto by členské státy měly být vyzvány, aby na všech zasedáních Rady stabilizace a přidružení tvořily součást delegace Evropské unie.

(7)

Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) budou pozorně a nepřetržitě sledovat úsilí Kosova o normalizaci vztahů se Srbskem a podle potřeby, alespoň dvakrát za rok, o této otázce předloží zprávu.

(8)

Podle čl. 140 čtvrtého pododstavce dohody může Unie přijmout opatření, která považuje za vhodná, včetně pozastavení provádění celé této dohody nebo její části, s okamžitým účinkem v případě, kdy Kosovo nedodrží základní zásady stanovené v článcích 5 a 13 dohody. Pro účely jakéhokoli případného návrhu Komise na pozastavení provádění dohody na základě čl. 140 čtvrtého pododstavce dohody by měla být zvážena všechna relevantní doporučení nebo rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení, jakož i zprávy o úsilí Kosova o normalizaci vztahů se Srbskem, jež má předložit Komise a vysoký představitel.

(9)

Žádný z pojmů ani žádné formulace nebo definice použité v tomto rozhodnutí a jeho přílohách nebo v rozhodnutích a doporučeních a jiných dokumentech, včetně zápisů z jednání, jež mají být přijaty Radou stabilizace a přidružení, nepředstavují uznání Kosova jednotlivými členskými státy, které tento krok doposud neučinily.

(10)

Při přijímání dokumentů vystavených kosovskými orgány v rámci této dohody mohou být použity vnitřní postupy členských států.

(11)

Je vhodné určit postoj, který má být zaujat jménem Unie v Radě stabilizace a přidružení k rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení, kterým se přijímá její jednací řád.

(12)

Postoj Unie v Radě stabilizace a přidružení by se proto měl zakládat na připojeném návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie v Radě stabilizace a přidružení zřízené článkem 126 dohody, se zakládá na návrhu rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení připojeného k tomuto rozhodnutí.

Technické změny tohoto návrhu rozhodnutí mohou být přijaty bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Členské státy se vyzývají, aby na všech zasedáních Rady stabilizace a přidružení tvořily součást delegace Evropské unie. Rovněž obdrží všechny dokumenty, které budou Radě stabilizace a přidružení předloženy nebo které vydá. Členské státy poskytnou vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v souladu s jeho pravomocemi podle Smluv a s jeho funkcí předsedy Rady pro zahraniční věci za tímto účelem nezbytné informace.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 18. července 2016

Za Radu

předsedkyně

G. MATEČNÁ


(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(1)  Úř. věst. L 71, 16.3.2016, s. 3.


ROZHODNUTÍ RADY STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ EU–KOSOVO (*) č. 1/2016

ze dne …,

kterým se přijímá její jednací řád

RADA STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*) na straně druhé (dále jen „dohoda“), a zejména na články 126, 127, 129 a 131 uvedené dohody,

vzhledem k tomu, že dohoda vstoupila v platnost dnem 1. dubna 2016,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předsednictví

Radě stabilizace a přidružení předsedají strany střídavě po dobu dvanácti měsíců. První období začíná dnem prvního zasedání Rady stabilizace a přidružení a končí dne 31. prosince téhož roku.

Článek 2

Zasedání

Rada stabilizace a přidružení se schází jednou ročně, v souladu se zavedenou praxí Rad stabilizace a přidružení, mimo jiné pokud jde o úroveň zastoupení a místo konání. Mimořádná zasedání Rady stabilizace a přidružení se mohou konat po dohodě stran na žádost kterékoli ze stran. Zasedání Rady stabilizace a přidružení svolávají společně tajemníci Rady stabilizace a přidružení po dohodě s předsedou.

Článek 3

Delegace

Předseda musí být před každým zasedáním informován o plánovaném složení delegací každé ze stran. Budou-li na programu jednání záležitosti týkající se Evropské investiční banky, zúčastní se zasedání Rady stabilizace a přidružení jako pozorovatel zástupce této banky. Za účelem získání informací o konkrétních záležitostech může Rada stabilizace a přidružení přizvat k účasti na zasedání také další osoby.

Článek 4

Sekretariát

Funkci tajemníků Rady stabilizace a přidružení vykonávají společně jeden úředník Generálního sekretariátu Rady Evropské unie a jeden úředník zastoupení Kosova v Belgii.

Článek 5

Korespondence

Korespondence určená Radě stabilizace a přidružení se zasílá předsedovi Rady stabilizace a přidružení na adresu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Oba tajemníci zajistí zaslání korespondence předsedovi Rady stabilizace a přidružení a podle potřeby její rozeslání ostatním členům Rady stabilizace a přidružení. Rozesílaná korespondence se zasílá generálnímu sekretariátu Komise, Evropské službě pro vnější činnost a zastoupení Kosova v Belgii.

Sdělení předsedy Rady stabilizace a přidružení jsou zasílána oběma tajemníky adresátům a podle potřeby rozesílána i dalším členům Rady stabilizace a přidružení uvedeným v druhém pododstavci.

Článek 6

Veřejnost zasedání

Zasedání Rady stabilizace a přidružení jsou neveřejná, není-li rozhodnuto jinak.

Článek 7

Program zasedání

1.   Předseda připraví pro každé zasedání předběžný program zasedání. Tento program zašlou nejpozději patnáct dnů před zahájením zasedání tajemníci Rady stabilizace a přidružení adresátům uvedeným v článku 5. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byl předseda požádán nejpozději 21 dnů před zahájením zasedání; do předběžného programu však nejsou zahrnuty body, ke kterým tajemníci neobdrží podklady nejpozději v den odeslání programu. Na začátku každého zasedání Rada stabilizace a přidružení schválí program zasedání. Body neuvedené v předběžném programu zasedání mohou být do programu zahrnuty po dohodě obou stran.

2.   S ohledem na okolnosti konkrétního případu může předseda po dohodě s oběma stranami lhůty uvedené v odstavci 1 zkrátit.

Článek 8

Zápis ze zasedání

Oba tajemníci vypracují z každého zasedání návrh zápisu. Zápis ze zasedání zpravidla pro každý bod programu zasedání obsahuje:

dokumenty předložené Radě stabilizace a přidružení,

prohlášení, o jejichž zanesení do zápisu požádal člen Rady stabilizace a přidružení,

přijatá rozhodnutí, vydaná doporučení, schválená prohlášení a přijaté závěry.

Návrh zápisu se předkládá Radě stabilizace a přidružení ke schválení. Schválený zápis podepíše předseda a oba tajemníci. Zápis se ukládá v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který je depozitářem dokumentů Rady stabilizace a přidružení. Všem adresátům uvedeným v článku 5 se zasílá ověřená kopie.

Článek 9

Rozhodnutí a doporučení

1.   Rada stabilizace a přidružení přijímá rozhodnutí a vydává doporučení po vzájemné dohodě stran, aniž jsou dotčeny články 2 a 5 dohody. Pokud se na tom strany dohodnou, může Rada stabilizace a přidružení přijímat rozhodnutí nebo vydávat doporučení v písemném řízení.

2.   Rozhodnutí a doporučení Rady stabilizace a přidružení ve smyslu článku 128 dohody se označují jako „rozhodnutí“ a „doporučení“, dále následuje pořadové číslo, datum jejich přijetí a popis jejich předmětu. Rozhodnutí a doporučení Rady stabilizace a přidružení podepisuje předseda a správnost stvrzují oba tajemníci. Rozhodnutí a doporučení se zasílají všem adresátům uvedeným v článku 5. Každá strana může rozhodnout o zveřejnění rozhodnutí a doporučení Rady stabilizace a přidružení ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 10

Jazyky

Úředními jazyky Rady stabilizace a přidružení jsou závazné jazyky dohody o stabilizaci a přidružení. Není-li stanoveno jinak, vychází Rada stabilizace a přidružení ve svých rozpravách z podkladů vypracovaných v těchto jazycích.

Článek 11

Výdaje

Evropská unie a Kosovo hradí vlastní výdaje vzniklé v důsledku jejich účasti na zasedáních Rady stabilizace a přidružení, a to jak výdaje na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace. Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních, překlady a kopírováním dokumentů a další výdaje spojené s organizací zasedání nese strana, jež zasedání pořádá.

Článek 12

Výbor pro stabilizaci a přidružení

1.   Zřizuje se Výbor pro stabilizaci a přidružení (dále jen „výbor“), který je Radě stabilizace a přidružení nápomocen při výkonu jejích povinností. Výbor tvoří zástupci Evropské unie na jedné straně a zástupci Kosova na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků.

2.   Výbor připravuje zasedání a rozpravy Rady stabilizace a přidružení a případně i provádí rozhodnutí Rady stabilizace a přidružení; obecně pak zajišťuje kontinuitu vztahů v rámci přidružení a řádné fungování dohody. Zabývá se všemi záležitostmi, které mu postoupí Rada stabilizace a přidružení, jakož i jakýmikoli dalšími otázkami, které mohou vyvstat během každodenního provádění dohody. Předkládá Radě stabilizace a přidružení návrhy nebo předlohy rozhodnutí či doporučení ke schválení.

3.   V případech, kdy dohoda stanoví povinnost nebo možnost konzultací, mohou se takové konzultace konat v rámci výboru. Po dohodě obou stran mohou konzultace pokračovat i v rámci Rady stabilizace a přidružení.

4.   Jednací řád Výboru pro stabilizaci a přidružení je obsažen v příloze tohoto rozhodnutí.

V … dne …

Za Radu stabilizace a přidružení

předseda nebo předsedkyně


(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ RADY STABILIZACE A PŘIDRUŽENÍ EU–KOSOVO (*) č. 1/2016

ze dne …

Jednací řád Výboru pro stabilizaci a přidružení

Článek 1

Předsednictví

Výboru pro stabilizaci a přidružení (dále jen „výbor“) předsedají strany střídavě po dobu dvanácti měsíců. První období začíná dnem prvního zasedání Rady stabilizace a přidružení a končí dne 31. prosince téhož roku.

Článek 2

Zasedání

Zasedání výboru se konají podle potřeby, se souhlasem obou stran. Každé zasedání výboru se koná v čase a místě dohodnutém oběma stranami. Zasedání výboru svolává předseda tohoto výboru.

Článek 3

Delegace

Předseda musí být před každým zasedáním informován o plánovaném složení delegací každé ze stran.

Článek 4

Sekretariát

Funkci tajemníků výboru zastávají společně jeden úředník Evropské komise a jeden úředník Kosova. Všechna sdělení předsedy nebo předsedovi výboru v rámci tohoto rozhodnutí se zasílají tajemníkům výboru a tajemníkům a předsedovi Rady stabilizace a přidružení.

Článek 5

Veřejnost zasedání

Zasedání výboru jsou neveřejná, není-li rozhodnuto jinak.

Článek 6

Program zasedání

1.   Předseda připraví pro každé zasedání předběžný program zasedání. Tento program zašlou nejpozději 30 pracovních dnů před zahájením zasedání tajemníci výboru adresátům uvedeným v článku 4. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zahrnutí do programu byl předseda požádán nejpozději 35 pracovních dnů před zahájením zasedání; do předběžného programu však nejsou zahrnuty body, ke kterým tajemníci neobdrží podklady nejpozději v den odeslání programu. Za účelem získání informací o konkrétních záležitostech může výbor přizvat k účasti na zasedání odborníky. Na počátku každého zasedání výbor schválí program zasedání. Body neuvedené v předběžném programu zasedání mohou být do programu zahrnuty po dohodě obou stran.

2.   S ohledem na okolnosti konkrétního případu může předseda po dohodě s oběma stranami lhůty uvedené v odstavci 1 zkrátit.

Článek 7

Zápis ze zasedání

Z každého zasedání se pořizuje zápis, který vychází se shrnutí závěrů výboru vypracovaného předsedou. Zápis po schválení výborem podepisuje předseda a tajemníci a ukládá se u každé ze smluvních stran. Jedno vyhotovení zápisu se zašle adresátům uvedeným v článku 4.

Článek 8

Rozhodnutí a doporučení

V jednotlivých případech, kdy Rada stabilizace a přidružení zmocní výbor v souladu s článkem 128 dohody přijímat rozhodnutí anebo vydávat doporučení, jsou tyto akty vydávány v souladu s článkem 9 jednacího řádu Rady stabilizace a přidružení.

Článek 9

Výdaje

Evropská unie a Kosovo hradí vlastní výdaje vzniklé z důvodu jejich účasti na zasedáních výboru, a to jak náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikaci. Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních, překlady a kopírováním dokumentů a další výdaje spojené s organizací zasedání nese strana, jež zasedání pořádá.

Článek 10

Podvýbory a zvláštní skupiny

Výbor může vytvářet podvýbory a zvláštní skupiny, které pracují pod jeho kontrolou. Ty po každém svém zasedání podávají výboru zprávy. Výbor může rozhodnout o zrušení jakýchkoli stávajících podvýborů nebo skupin, stanovit nebo změnit jejich mandát nebo založit další podvýbory nebo skupiny, jež mu budou nápomocny při výkonu jeho povinností. Tyto podvýbory a skupiny nemají žádné rozhodovací pravomoci.


(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


PŘÍLOHA

 

NÁVRH

ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ EU–KOSOVO (*) č. 1/2016

ze …,

kterým se zřizují podvýbory a zvláštní skupiny

VÝBOR PRO STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ,

s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem (*) na straně druhé, a zejména na článek 130 uvedené dohody,

s ohledem na svůj jednací řád, a zejména na článek 10 uvedeného jednacího řádu,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Zřizují se podvýbory a zvláštní skupiny uvedené na seznamu v příloze I. Jejich mandáty jsou stanoveny v příloze II.

V …. dne …

Za Výbor pro stabilizaci a přidružení

předseda nebo předsedkyně


(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

PŘÍLOHA I

Multidisciplinární soustava podvýborů

Název

Otázky

Článek dohody

1.

Obchod, průmysl, cla a daně

Volný pohyb zboží

Článek 20

Průmyslové výrobky

články 21–25

Obchodní problematika

články 36–49

Normalizace, metrologie, akreditace, certifikace, posuzování shody a tržní dohled

Článek 80

Průmyslová spolupráce

Článek 99

Malé a střední podniky

Článek 100

Cestovní ruch

Článek 101

Cla

Článek 104

Daně

Článek 105

Pravidla původu

protokol III

Vzájemná správní pomoc v celních záležitostech

protokol IV

2.

Zemědělství a rybolov

Zemědělské produkty

články 26, 28, 29, 33, 34 a 37

Produkty rybolovu

články 31 a 32 a přílohy IV a V

Zpracované zemědělské produkty

Článek 27 a protokol I

Víno

Článek 30 a protokol II

Ochrana zeměpisných označení pro zemědělské produkty a produkty rybolovu a potraviny jiné než vína a lihoviny

Článek 35

Zemědělství a zemědělsko-průmyslové odvětví, veterinární a fytosanitární oblasti

Článek 102

Spolupráce v oblasti rybolovu

Článek 103

3.

Vnitřní trh a hospodářská soutěž

Právo usazování

články 50–54

Poskytování služeb

články 55–60

Ostatní otázky týkající se hlavy V dohody

články 61–73

Sbližování právních předpisů a vymáhání práva

Článek 74

Hospodářská soutěž

články 75–76

Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví

články 77–78

Veřejné zakázky

Článek 79

Bankovnictví, pojišťovnictví a ostatní finanční služby

Článek 96

Ochrana spotřebitele

Článek 81

4.

Hospodářské a finanční záležitosti a statistika

Běžné platby a pohyb kapitálu

články 64–66

Hospodářská politika

Článek 94

Statistická spolupráce

Článek 95

Podpora a ochrana investic

Článek 98

 

Finanční spolupráce

články 121–125

5.

Právo, svoboda a bezpečnost

Posílení institucí a právního státu

Článek 83

Základní práva, včetně boje proti diskriminaci a ochrany osobních údajů

články 3, 4 a 84

Justiční spolupráce v občanských a trestních věcech

Článek 83

Víza, správa hranic, azyl a migrace

články 85–86

Prevence a kontrola nedovoleného přistěhovalectví, zpětné přebírání

články 87–88

Praní peněz

Článek 89

Drogy

Článek 90

Potírání terorismu

Článek 92

Předcházení organizovanému zločinu a jiným protiprávním činnostem

Článek 91

6.

Inovace, informační společnost a sociální politika

 

 

 

Pracovní podmínky a rovné příležitosti

Článek 82

Sociální spolupráce

Článek 106

Vzdělávání a odborná příprava

Článek 107

Kulturní spolupráce

Článek 108

Spolupráce v audiovizuální oblasti

Článek 109

 

Informační společnost

Článek 110

 

Služby a sítě elektronických komunikací

Článek 111

 

Informace a komunikace

Článek 112

 

Výzkum a technologický rozvoj

Článek 118

7.

Doprava, energetika, životní prostředí a regionální rozvoj

Doprava

Článek 113

 

Energetika

Článek 114

 

Životní prostředí

Článek 115

 

Změna klimatu

Článek 116

 

Civilní ochrana

Článek 117

Regionální a místní rozvoj

Článek 119

Soustava zvláštních skupin

Název

Otázky

Článek dohody

Zvláštní skupina pro reformu veřejné správy

Reforma veřejné správy

Článek 120

Zvláštní skupina pro normalizaci (1)

Viditelné a udržitelné zlepšování vztahů Kosova se Srbskem a účinná spolupráce s misí EU SBOP po dobu jejího působení

Článek 5


(1)  Tato zvláštní skupina nenahrazuje dialog mezi Prištinou a Bělehradem vedený pod záštitou vysoké představitelky.

PŘÍLOHA II

Mandát podvýborů a zvláštních skupin EU–Kosovo  (*)

Složení a předsednictví

Podvýbory a zvláštní skupiny pro reformu veřejné správy a pro normalizaci jsou složeny ze zástupců Evropské komise, Evropské služby pro vnější činnost v případě zvláštní skupiny pro normalizaci a zástupců Kosova. Předsedají jim střídavě obě strany. Členské státy budou o zasedáních podvýborů, zvláštní skupiny pro reformu veřejné správy a zvláštní skupiny pro normalizaci informovány a budou na tato zasedání zvány.

Sekretariát

Funkci tajemníků každého z podvýborů a zvláštních skupin zastávají společně jeden úředník Evropské komise, nebo v případě zvláštní skupiny pro normalizaci jeden úředník Evropské služby pro vnější činnost, a jeden úředník Kosova.

Veškerá sdělení týkající se podvýborů a zvláštních skupin se zasílají tajemníkům příslušného podvýboru a zvláštních skupin.

Zasedání

Zasedání podvýborů a zvláštních skupin se konají podle potřeby, se souhlasem obou stran. Každé zasedání podvýboru nebo zvláštní skupiny se bude konat v čase a místě dohodnutém oběma stranami.

Podvýbory a zvláštní skupiny mohou se souhlasem obou stran zvát na svá zasedání odborníky k podání potřebných konkrétních informací.

Program zasedání a podklady

Předseda a tajemníci vypracují nejpozději 30 pracovních dnů před zahájením zasedání předběžný program každého zasedání.

Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zařazení byli tajemníci požádáni nejpozději 35 pracovních dnů před zahájením zasedání.

V návaznosti na dohodu o předběžném programu pro každé zasedání a nejpozději deset pracovních dnů před zahájením zasedání předloží tajemník zastupující Kosovo tajemníkovi zastupujícímu Evropskou komisi, nebo v případě zvláštní skupiny pro normalizaci tajemníkovi zastupujícímu Evropskou službu pro vnější činnost, nezbytné písemné podklady pro body dohodnuté v předběžném programu zasedání.

Není-li dodržena lhůta uvedená ve třetím odstavci, zasedání se automaticky ruší bez dalšího oznámení.

Projednávané záležitosti

Podvýbory projednávají záležitosti týkající se oblastí dohody uvedených na seznamu multidisciplinární soustavy podvýborů. V rámci všech projednávaných záležitostí se posuzuje pokrok týkající se sbližování, provádění a vymáhání práva. Podvýbory projednávají veškeré problémy, které mohou nastat v příslušných oblastech, a navrhují možná opatření pro jejich odstranění.

Podvýbory rovněž slouží jako fóra pro další vyjasnění acquis a přezkoumávají pokrok dosažený Kosovem při slaďování acquis v souladu se závazky přijatými v dohodě.

Zvláštní skupina pro reformu veřejné správy jedná o záležitostech týkajících se reformy veřejné správy a navrhuje možná opatření. Zvláštní skupina pro normalizaci projednává záležitosti související s viditelným a udržitelným zlepšováním vztahů Kosova se Srbskem a s účinnou spoluprací s misí společné bezpečnostní a obranné politiky po dobu jejího působení a navrhuje možná opatření.

Zápis ze zasedání

Z každého zasedání bude pořízen a následně odsouhlasen zápis ze zasedání. Tajemník podvýboru nebo zvláštní skupiny zašle jeden výtisk zápisu ze zasedání tajemníkovi Výboru pro stabilizaci a přidružení.

Veřejnost zasedání

Nebude-li rozhodnuto jinak, jsou zasedání podvýborů a zvláštních skupin neveřejná.


(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/41


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1233

ze dne 26. července 2016

o jmenování jednoho člena a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Kyperskou republikou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh kyperské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.

(2)

Po skončení funkčního období pana Georgiose GEORGIOUA se uvolnilo místo člena Výboru regionů.

(3)

Po jmenování pana Kyriakose CHATZITTOFISE členem Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradníka tohoto výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:

a)

jako člen:

pan Kyriakos CHATZITTOFIS, Mayor of Agios Athanasios,

a

b)

jako náhradník:

pan Stavros YEROLATSITES, Municipal Councilor, Strovolos Municipality.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. července 2016.

Za Radu

předseda

M. LAJČÁK


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/42


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1234

ze dne 26. července 2016

o jmenování dvou náhradníků Výboru regionů, navržených Italskou republikou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh italské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) a (EU) 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.

(2)

Po skončení mandátu, na jehož základě byli pan Carlo FIDANZA (Assessore di Veleso (CO)) a pan Giuseppe VARACALLI (Sindaco del Comune di Gerace (RC)) navrženi, se uvolnila dvě místa náhradníků Výboru regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni jako náhradníci:

pan Carlo FIDANZA, Consigliere del Comune di Rosazza (BI) (změna mandátu),

pan Giuseppe VARACALLI, Consigliere del Comune di Gerace (RC) (změna mandátu).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 26. července 2016.

Za Radu

předseda

M. LAJČÁK


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/43


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1235

ze dne 26. července 2016,

kterým se schvaluje laboratoř v Korejské republice k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek

(oznámeno pod číslem C(2016) 4665)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2000/258/ES určuje laboratoř Agence française de sécurité sanitaire des aliments (dále jen „AFSSA“) v Nancy (Francie) jako zvláštní institut odpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině. AFSSA byla nyní začleněna do Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (dále jen „ANSES“) ve Francii.

(2)

Rozhodnutí 2000/258/ES mimo jiné stanoví, že ANSES hodnotí laboratoře ve třetích zemích, které předložily žádost o provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.

(3)

V návaznosti na nepříznivou hodnotící zprávu ze dne 29. září 2015, kterou pro laboratoř Choong Ang Vaccine laboratory v Daejeonu vypracovala a předložila Komisi ANSES, bylo schválení udělené této laboratoři dne 9. února 2007 v souladu s rozhodnutím 2000/258/ES v souladu s rozhodnutím Komise 2010/436/EU (2) odňato.

(4)

Příslušný orgán v Korejské republice předložil žádost o nové schválení Choong Ang Vaccine laboratory v Daejeonu a ANSES vypracovala a předložila Komisi pro tuto laboratoř příznivou hodnotící zprávu ze dne 21. března 2016.

(5)

Uvedená laboratoř by proto měla být schválena k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2000/258/ES se k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek schvaluje tato laboratoř:

Choong Ang Vaccine laboratory

1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu

Daejeon, 34055

Korejská republika

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. srpna 2016.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. července 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/436/EU ze dne 9. srpna 2010, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2000/258/ES, pokud jde o testy odborné způsobilosti, které slouží k zachování schválení laboratoří pro provádění sérologických testů za účelem sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (Úř. věst. L 209, 10.8.2010, s. 19).


28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/45


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1236

ze dne 27. července 2016,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko

(oznámeno pod číslem C(2016) 4983)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech. V příloze zmíněného prováděcího rozhodnutí je uvedeno vymezení a výčet některých oblastí těchto členských států v částech I, II, III a IV uvedené přílohy rozlišené podle úrovně rizika na základě epizootologické situace. Uvedený výčet zahrnuje některé oblasti Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska.

(2)

V červnu a červenci 2016 došlo k dalším případům výskytu afrického moru prasat u populací prasat divokých v oblastech okres Jekabpils, okres Baldones a okres Riga v Lotyšsku, k dalším případům výskytu u populací prasat divokých v oblastech okres Pärnu, okres Harju a okres Rapla v Estonsku a došlo k případu výskytu u populací prasat divokých v oblasti Czyże v Polsku. Tyto oblasti jsou uvedeny v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU a nacházejí se v těsné blízkosti oblastí uvedených v části II zmíněné přílohy. Proto by některé oblasti Estonska, Lotyšska a Polska uvedené v části I měly být nyní uvedeny v části II a některé nové oblasti Lotyšska by měly být uvedeny v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(3)

V červnu a červenci 2016 došlo k dalším případům výskytu afrického moru prasat u prasat domácích v okrese Jõgeva a okrese Lääne-Viru v Estonsku, některé oblasti Estonska v současnosti uvedené v části II by měly být nyní uvedeny v části III přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(4)

V červnu a červenci 2016 došlo k dalším případům výskytu afrického moru prasat u prasat domácích v oblasti Elektrėnai, Anykšciu a Kruonio v Litvě. Tyto oblasti jsou v současnosti uvedeny v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Proto by některé oblasti v Litvě uvedené v části II měly být uvedeny v části III zmíněné přílohy.

(5)

V červnu a červenci 2016 došlo k dalším případům výskytu afrického moru prasat u prasat domácích v oblasti Hajnówka v Polsku. Tato oblast je v současnosti uvedena v části II přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Pokud jde o Polsko, stávající seznam v části I přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto měl být rozšířen dále na jih a některé oblasti uvedené v částech I a II by měly být uvedeny v části III zmíněné přílohy.

(6)

Při posuzování veterinárního rizika vyplývajícího z dané situace v případě afrického moru prasat v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku by měl být brán v potaz vývoj současné epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu u dotčených populací prasat divokých v Unii. Aby bylo možné provádět cílená veterinární opatření pro tlumení a předejít dalšímu šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba změnit seznam Unie obsahující oblasti podléhající veterinárním opatřením pro tlumení stanovený v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU tak, aby odrážel změny současné epizootologické situace, pokud jde o uvedenou nákazu v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku.

(7)

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 27. července 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

v Bauskas novads: pagasti Īslīces, Gailīšu, Brunavas a Ceraukstes,

v Dobeles novads: pagasti Jaunbērzes, Dobeles a Bērzes,

v Jelgavas novads: pagasti Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas a Sesavas,

v Tukuma novads: pagasti Slampes a Džūkstes,

Engures novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

Jelgava republikas pilsēta,

Jūrmala republikas pilsēta,

Bauska pilsēta.

2.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės seniūnija, Veliuonos seniūnija, Seredžiaus seniūnija a Juodaičių seniūnija,

v Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Rozalimo seniūnija a Pakruojo seniūnija,

v Panevežys rajono savivaldybė: část Krekenavos seniūnijos nacházející se na západě od řeky Nevėžis,

v Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos seniūnija, Pagojukų seniūnija a Šiluvos seniūnija,

v Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių seniūnija, Kriūkų seniūnija, Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Barzdų seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija, Sintautų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Slavikų seniūnija a Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

3.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

v regionu województwo podlaskie:

gminy Augustów s městem Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin a Bargłów Kościelny v územně-správní jednotce powiat augustowski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady a Dobrzyniewo Duże v územně-správní jednotce powiat białostocki,

části gmin Kleszczele a Czeremcha nacházející se západně od silnice č. 66 v územně-správní jednotce powiat hajnowski,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie s městem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec v územně-správní jednotce powiat wysokomazowiecki,

powiat sejneński,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki a Raczki v územně-správní jednotce powiat suwalski,

gmina Rutki v územně-správní jednotce powiat zambrowski,

gminy Suchowola a Korycin v územně-správní jednotce powiat sokólski,

gminy Brańsk s městem Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, část gminy Bielsk Podlaski nacházející se západně od linie tvořené silnicí č. 19 (procházející severně od města Bielsk Podlaski) a prodloužené východní hranicí města Bielsk Podlaski a silnicí č. 66 (procházející jižně od města Bielsk Podlaski), město Bielsk Podlaski, část gminy Orla nacházející se západně od silnice č. 66, v územně-správní jednotce powiat bielski, powiat M. Białystok,

powiat M. Suwałki,

powiat moniecki,

powiat siemiatycki.

ČÁST II

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Kallaste linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harju maakond (kromě části Kuusalu vald nacházející se jižně od silnice č. 1 (E20), Aegviidu vald a Anija vald),

IDA-Viru maakond,

Lääne maakond,

Pärnu maakond,

Põlva maakond,

Rapla maakond,

část Kuusalu vald nacházející se severně od silnice č. 1 (E20),

část Pärsti vald nacházející se západně od silnice č. 24126,

část Suure-Jaani vald nacházející se západně od silnice č. 49,

část Tamsalu vald nacházející se severovýchodně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Tartu vald nacházející se východně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Viiratsi vald nacházející se západně od území vymezeného západním úsekem silnice č. 92 až po křižovatku se silnicí č. 155, poté silnicí č. 155 až po křižovatku se silnicí č. 24156, poté silnicí č. 24156 až po řeku Verilaske a dále řekou Verilaske až k místu, kde dosáhne jižní hranice této oblasti,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Avanduse vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Koonga vald,

Kõpu vald,

Laekvere vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Märjamaa vald,

Meeksi vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Saksi vald,

Sõmeru vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Võnnu vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

v Bauskas novads: pagasti Mežotnes, Codes, Dāviņu a Vecsaules,

v Jelgavas novads: pagasts Valgunde,

v Limbažu novads: pagasti Skultes, Vidrižu, Limbažu a Umurgas,

v Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts,

Ādažu novads,

Aizkraukles novads, Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads, Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads, Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieki novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Limbaži pilsēta,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas seniūnija, Kurkliai seniūnija a část Anykščiai seniūnija nacházející se jihozápadně od silnic č. 121 a 119,

v Jonava rajono savivaldybė: Šilų seniūnija, Bukonių seniūnija a v Žeimių seniūnija kaimas Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka a Naujokai,

v Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos seniūnija, Alšėnų seniūnija, Babtų seniūnija, Batniavos seniūnija, Čekiškės seniūnija, Domeikavos seniūnija, Ežerėlio seniūnija, Garliavos seniūnija, Garliavos apylinkių seniūnija, Kačerginės seniūnija, Kulautuvos seniūnija, Linksmakalnio seniūnija, Raudondvario seniūnija, Ringaudų seniūnija, Rokų seniūnija, Samylų seniūnija, Taurakiemio seniūnija, Užliedžių seniūnija, Vilkijos seniūnija, Vilkijos apylinkių seniūnija a Zapyškio seniūnija,

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių seniūnija, Pernaravos seniūnija, Krakių seniūnija, Dotnuvos seniūnija, Gudžiūnų seniūnija, Surviliškio seniūnija, Vilainių seniūnija, Truskavos seniūnija, Šėtos seniūnija a Kėdainių miesto seniūnija,

v Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio seniūnija, Naujamiesčio seniūnija, Paįstrio seniūnija, Panevėžio seniūnija, Ramygalos seniūnija, Smilgių seniūnija, Upytės seniūnija, Vadoklių seniūnija, Velžio seniūnija a část Krekenavos seniūnija nacházející se na východě od řeky Nevėžis,

v Prienai rajono savivaldybė: Veiverių seniūnija, Šilavoto seniūnija, Naujosios Ūtos seniūnija, Balbieriškio seniūnija, Ašmintos seniūnija, Išlaužo seniūnija a Pakuonių seniūnija,

v Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų seniūnija, Turgelių seniūnija, Akmenynės seniūnija, Šalčininkų seniūnija, Gerviškių seniūnija, Butrimonių seniūnija, Eišiškių seniūnija, Poškonių seniūnija a Dieveniškių seniūnija,

ve Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos seniūnija, Marcinkonių seniūnija a Merkinės seniūnija,

ve Vilnius rajono savivaldybė: Maišiagala seniūnija, Zujūnų seniūnija, Avižienių seniūnija, Riešės seniūnija, Paberžės seniūnija, Nemenčinės seniūnija, Nemenčinės miesto seniūnija, Sužionių seniūnija, Buivydžių seniūnija, Bezdonių seniūnija, Lavoriškių seniūnija, Mickūnų seniūnija, Šatrininkų seniūnija, Kalvelių seniūnija, Nemėžių seniūnija, Rudaminos seniūnija, Rūkainių seniūnija, Medininkų seniūnija, Marijampolio seniūnija, Pagirių seniūnija a Kuodiškių seniūnija,

Alytus miesto savivaldybė,

v Utena rajono savivaldybė: Sudeikių seniūnija, Utenos seniūnija, Utenos miesto seniūnija, Kuktiškių seniūnija, Daugailių seniūnija, Tauragnų seniūnija a Saldutiškio seniūnija,

v Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų seniūnija, Punios seniūnija, Daugų seniūnija, Alovės seniūnija, Nemunaičio seniūnija, Raitininkų seniūnija, Miroslavo seniūnija, Krokialaukio seniūnija, Simno seniūnija a Alytaus seniūnija,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Prienai miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai rajono savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Molėtai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Švenčionys rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

v regionu województwo podlaskie:

gminy Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków a Zabłudów v územně-správní jednotce powiat białostocki,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka a Szudziałowo v územně-správní jednotce powiat sokólski,

gmina Lipsk v územně-správní jednotce powiat augustowski,

gmina Dubicze Cerkiewne, části gmin Kleszczele a Czeremcha nacházející se východně od silnice č. 66 v územně-správní jednotce powiat hajnowski,

část gminy Bielsk Podlaski nacházející se východně od linie tvořené silnicí č. 19 (procházející severně od města Bielsk Podlaski) a prodloužené východní hranicí města Bielsk Podlaski a silnicí č. 66 (procházející jižně od města Bielsk Podlaski), část gminy Orla nacházející se východně od silnice č. 66, v územně-správní jednotce powiat bielski.

ČÁST III

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Elva linn,

Võhma linn,

Jõgeva maakond,

Järva maakond,

Valga maakond,

Võru maakond,

část Kuusalu vald nacházející se jižně od silnice č. 1 (E20),

část Pärsti vald nacházející se východně od silnice č. 24126,

část Suure-Jaani vald nacházející se východně od silnice č. 49,

část Tamsalu vald nacházející se jihozápadně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Tartu vald nacházející se západně od železniční trati Tallin–Tartu,

část Viiratsi vald nacházející se východně od území vymezeného západním úsekem silnice č. 92 až po křižovatku se silnicí č. 155, poté silnicí č. 155 až po křižovatku se silnicí č. 24156, poté silnicí č. 24156 až po řeku Verilaske a dále řekou Verilaske až k místu, kde dosáhne jižní hranice této oblasti,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Puhja vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tapa vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

v Limbažu novads: pagasti Viļķenes, Pāles a Katvaru,

v Salacgrīvas novads: pagasti Ainažu a Salacgrīvas,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta,

Ainaži pilsēta,

Salacgrīva pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių seniūnija, Skiemonių seniūnija, Viešintų seniūnija, Andrioniškio seniūnija, Svėdasų seniūnija, Troškūnų seniūnija, Traupio seniūnija a část Anykščių seniūnija nacházející se severovýchodně od silnic č. 121 a 119,

v Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija,

v Jonava rajono savivaldybė: Upninkų seniūnija, Ruklos seniūnija, Dumsių seniūnija, Užusalių seniūnija, Kulvos seniūnija a v Žeimiai seniūnija kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

v Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos seniūnija, Lapių seniūnija, Karmėlavos seniūnija a Neveronių seniūnija,

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija,

v Prienai rajono savivaldybė: Jiezno seniūnija a Stakliškių seniūnija,

v Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių seniūnija a Raguvos seniūnija,

v Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės seniūnija, Pabarės seniūnija, Dainavos seniūnija a Kalesninkų seniūnija,

ve Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų seniūnija, Jakėnų seniūnija, Matuizų seniūnija, Varėnos seniūnija a Vydenių seniūnija,

ve Vilnius rajono savivaldybė: části Sudervė seniūnija a Dūkštai seniūnija nacházející se jihozápadně od silnice č. 171,

v Utena rajono savivaldybė: Užpalių seniūnija, Vyžuonų seniūnija a Leliūnų seniūnija,

Elektrėnai savivaldybė,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka s městem Hajnówka, Narew a Narewka v územně-správní jednotce powiat hajnowski.

ČÁST IV

Itálie

Tyto oblasti v Itálii:

všechny oblasti Sardinie.“


Opravy

28.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 202/56


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/973 ze dne 17. června 2016 o povolení zinečnatého dilysinátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

( Úřední věstník Evropské unie L 161 ze dne 18. června 2016 )

Strana 23, příloha, čtvrtý sloupec „Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda“, čtvrtý řádek:

místo:

„…lysinu…“,

má být:

„…lysinu-hydrochloridu…“.