ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 182

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
7. července 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1093 ze dne 6. července 2016, kterým se schvaluje didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1094 ze dne 6. července 2016, kterým se schvaluje granulovaná měď jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 ( 1 )

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1095 ze dne 6. července 2016 o povolení octanu zinečnatého, dihydrátu, chloridu zinečnatého, bezvodého, oxidu zinečnatého, síranu zinečnatého, heptahydrátu, síranu zinečnatého, monohydrátu, chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu, chelátu zinku a bílkovinných hydrolyzátů, chelátové formy zinku, hydrátu (v pevné formě) a chelátové formy zinku, hydrátu (v kapalné formě) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006, (EU) č. 335/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 991/2012 a (EU) č. 636/2013 ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1096 ze dne 6. července 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh zásilek některých druhů ryb určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se alfaviru lososovitých (SAV) schválená rozhodnutím 2010/221/EU ( 1 )

28

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1097 ze dne 6. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

37

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1098 ze dne 4. července 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT–EU k revizi přílohy III dohody o partnerství AKT–EU

39

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1099 ze dne 5. července 2016 o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2016

44

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1100 ze dne 5. července 2016, kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Kostariky, Litvy, Namibie, Německa a Španělska (oznámeno pod číslem C(2016) 4134)  ( 1 )

47

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1101 ze dne 5. července 2016, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Porýní-Falc, Sársko a území Regierungsbezirke Arnsberg, Düsseldorf a Münster v Německu jako území úředně prostých infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2016) 4135)  ( 1 )

51

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1102 ze dne 5. července 2016, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 4133)

55

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/175 ze dne 8. února 2016 týkajícího se opatření přijatého Španělskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění typu vysokotlakého čističe na trh ( Úř. věst. L 33, 10.2.2016 )

58

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1093

ze dne 6. července 2016,

kterým se schvaluje didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam obsahuje didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát.

(2)

Didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát byl v souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3) hodnocen pro použití v přípravcích typu 8, konzervační přípravky pro dřevo, jak jsou vymezeny v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá přípravkům typu 8, jak jsou vymezeny v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Itálie bylo jmenována hodnotícím příslušným orgánem a předložila dne 20. listopadu 2007 hodnotící zprávu a doporučení.

(4)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 8. prosince 2015 v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle tohoto stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky typu 8 obsahující látku didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát splňují požadavky stanovené v článku 5 směrnice 98/8/ES, jsou-li dodrženy určité podmínky pro jejich použití.

(6)

Je proto vhodné schválit didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát pro použití v biocidních přípravcích typu 8 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(7)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Didecyl(methyl)poly(oxyethyl)amonium-propionát

Název podle IUPAC:

α[2(didecylmethylamonio)ethyl]ω[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát]

č. ES: nepřiděleno

č. CAS: 94667-33-1

86,1 % hmotnostních procent (sušiny)

1. ledna 2018

31. prosince 2027

8

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2)

Vzhledem ke zjištěným rizikům pro použití se při hodnocení přípravku musí věnovat zvláštní pozornost:

a)

průmyslovým a odborným uživatelům;

b)

podzemní vodě u dřeva, které bude často vystaveno vlivu počasí.

3)

S ohledem na zjištěná rizika pro povrchovou i podzemní vodu musí štítky a (pokud jsou k dispozici) bezpečnostní listy u povolených přípravků uvádět, že průmyslové či profesní použití se musí provádět v uzavřeném prostoru nebo na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem, a že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření buď skladováno pod ochranným krytem nebo na nepropustném pevném podloží (nebo lze zvolit obojí), aby se předešlo přímému úniku do půdy nebo vody, a že jakýkoli únik při použití přípravku se musí zachycovat k opětovnému využití nebo likvidaci.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl.89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1094

ze dne 6. července 2016,

kterým se schvaluje granulovaná měď jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 90 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2013 obdržela Francie v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) žádost o zařazení účinné látky granulovaná měď do přílohy I uvedené směrnice pro použití v přípravcích typu 8, konzervační přípravky pro dřevo, popsaného v příloze V uvedené směrnice, který odpovídá typu přípravku 8 popsanému v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

Francie předložila dne 3. dubna 2015 hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 9. prosince 2015 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(4)

Podle tohoto stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 8 obsahující granulovanou měď splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.

(5)

Je proto vhodné schválit granulovanou měď pro použití v biocidních přípravcích typu 8 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(6)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Granulovaná měď se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Granulovaná měď

Název podle IUPAC:

Měď

č. ES: 231-159-6

č. CAS: 7440-50-8

99 % hmotnostních

1. ledna 2017

31. prosince 2026

8

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2)

Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:

a)

průmyslovým a profesionálním uživatelům;

b)

povrchovým vodám a sedimentu, dochází-li k přímému uvolňování během životnosti ošetřeného dřeva.

3)

Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u povrchových a podzemních vod, musí být na označení a v bezpečnostních listech (jsou-li k dispozici) povolených přípravků uvedeno, že průmyslové nebo profesionální použití musí probíhat v uzavřeném prostoru nebo na nepropustném pevném podloží se zpevněným okrajem, že čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno pod ochranným krytem a/nebo na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým únikům do půdy nebo vody, a že všechny úniky při použití přípravku se musí zachytit pro účely opětovného využití nebo zneškodnění.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla použita pro hodnocení provedené v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1095

ze dne 6. července 2016

o povolení octanu zinečnatého, dihydrátu, chloridu zinečnatého, bezvodého, oxidu zinečnatého, síranu zinečnatého, heptahydrátu, síranu zinečnatého, monohydrátu, chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu, chelátu zinku a bílkovinných hydrolyzátů, chelátové formy zinku, hydrátu (v pevné formě) a chelátové formy zinku, hydrátu (v kapalné formě) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006, (EU) č. 335/2010 a prováděcího nařízení (EU) č. 991/2012 a (EU) č. 636/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Sloučeniny zinku octan zinečnatý dihydrát, oxid zinečnatý, síran zinečnatý heptahydrát, síran zinečnatý monohydrát, chelát zinku aminokyselin hydrát a chelatová forma zinku, hydrát byly bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS povoleny nařízeními Komise (ES) č. 1334/2003 (3) a (ES) č. 479/2006 (4). Tyto produkty byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byly předloženy žádosti o přehodnocení octanu zinečnatého, dihydrátu, oxidu zinečnatého, síranu zinečnatého, heptahydrátu, síranu zinečnatého, monohydrátu, chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu a chelátové formy zinku, hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. V souladu s článkem 7 uvedeného nařízení byla navíc podána žádost pro chlorid zinečnatý, bezvodý jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Žadatelé požádali o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“. Žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 1. února 2012 (5), 8. března 2012 (6), 23. května 2012 (7), 15. listopadu 2012 (8), 12. září 2013 (9) a 12. března 2015 (10) k závěru, že octan zinečnatý dihydrát, chlorid zinečnatý, bezvodý, oxid zinečnatý, síran zinečnatý, heptahydrát, síran zinečnatý, monohydrát, chelát zinku a aminokyselin, hydrát a chelátová forma zinku, hydrát nemají za navrhovaných podmínek použití nepříznivý účinek na zdraví zvířat a na lidské zdraví a že v případě přijetí vhodných ochranných opatření nevzniknou pro uživatele žádná bezpečnostní rizika.

(5)

S ohledem na dopady na životní prostředí, konkrétně s ohledem na odplavení a odtok zinku do povrchových vod, doporučil úřad ve svém stanovisku ze dne 8. dubna 2014 (11) výrazně snížit maximální obsahy zinku v kompletním krmivu u řady cílových druhů. Aby se však neriskovalo nezohlednění fyziologických potřeb zvířat i ve zvláštních životních obdobích ani jakékoli jiné negativní dopady na zdraví zvířat, nemělo by se snižování obsahů zinku, které úřad doporučil, zavést jednorázově. V zájmu dalšího snižování se provozovatelé krmivářských podniků a výzkumné instituty vyzývají, aby shromažďovali nové vědecké údaje o fyziologických potřebách různých druhů zvířat.

(6)

Úřad dále dospěl k závěru, že octan zinečnatý, dihydrát, chlorid zinečnatý, bezvodý, oxid zinečnatý, síran zinečnatý, heptahydrát, síran zinečnatý, monohydrát, chelát zinku a aminokyselin, hydrát a chelátová forma zinku, hydrát jsou účinnými zdroji zinku. Po zvážení chemických vlastností chelátu zinku a aminokyselin úřad doporučil jeho rozdělení do dvou skupin: chelát zinku a aminokyselin, hydrát a chelát zinku a bílkovinných hydrolyzátů. V případě chelátové formy zinku, hydrátu byly navíc posuzovány dvě různé formy – pevná a kapalná. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Posouzení octanu zinečnatého, dihydrátu, chloridu zinečnatého, bezvodého, oxidu zinečnatého, síranu zinečnatého, heptahydrátu, síranu zinečnatého, monohydrátu, chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu, chelátu zinku a bílkovinných hydrolyzátů, chelátové formy zinku, hydrátu (v pevné formě) a chelátové formy zinku, hydrátu (v kapalné formě) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedených látek by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(8)

V důsledku toho, že toto nařízení uděluje povolení pro „octan zinečnatý, dihydrát“, „oxid zinečnatý“, „síran zinečnatý, heptahydrát“, „síran zinečnatý, monohydrát“, „chelát zinku a aminokyselin, hydrát“ a „chelátovou formu zinku, hydrát“, jsou položky týkající se těchto látek uvedené v nařízeních (ES) č. 479/2006 a (ES) č. 1334/2003 zastaralé, a měly by být proto zrušeny.

(9)

Několik sloučenin zinku bylo jako nutriční doplňkové látky povoleno nařízením Komise (EU) č. 335/2010 (12) a prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 991/2012 (13) a (EU) č. 636/2013 (14). Aby se zohlednily závěry, ke kterým úřad dospěl ve svém stanovisku ve dne 8. dubna 2014 a které byly rovněž vědeckým základem pro ustanovení týkající se celkového obsahu zinku v krmných směsích pro doplňkové látky povolené tímto nařízením, poukazující zejména na dopad, který má přidání zinku do krmiva, pro životní prostředí, je vhodné sjednotit maximální obsahy zinku v nařízení (EU) č. 335/2010 a v prováděcích nařízeních (EU) č. 991/2012 a (EU) č. 636/2013 s ustanoveními tohoto nařízení týkajícími se obsahu zinku v krmných směsích. Nařízení (EU) č. 335/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 991/2012 a (EU) č. 636/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení octanu zinečnatého, dihydrátu, oxidu zinečnatého, síranu zinečnatého, heptahydrátu, síranu zinečnatého, monohydrátu, chelátu zinku a aminokyselin, hydrátu a chelátové formy zinku, hydrátu a sloučenin zinku, které byly povoleny nařízením (EU) č. 335/2010 a prováděcími nařízeními (EU) č. 991/2012 a (EU) č. 636/2013, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 1334/2003

V příloze nařízení (ES) č. 1334/2003 se v položce E6 týkající se prvku zinek – Zn zrušují doplňkové látky „octan zinečnatý dihydrát“, „oxid zinečnatý“, „síran zinečnatý heptahydrát“, „síran zinečnatý monohydrát“ a „chelát zinku aminokyselin hydrát“, včetně chemických vzorců a popisů.

Článek 3

Změna nařízení (ES) č. 479/2006

V příloze nařízení (ES) č. 479/2006 se zrušuje položka E6 týkající se chelátové formy zinku, hydrátu.

Článek 4

Změna nařízení (EU) č. 335/2010

V příloze nařízení (EU) č. 335/2010 se osmý sloupec v řádku 3b6.10 nahrazuje tímto:

„psi a kočky: 200 (celkem)

lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

selata, prasnice, králíci a všechny druhy ryb kromě lososovitých: 150 (celkem)

jiné druhy nebo kategorie: 120 (celkem)“.

Článek 5

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 991/2012

V příloze nařízení (EU) č. 991/2012 se osmý sloupec v řádku 3b609 nahrazuje tímto:

„Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny druhy ryb kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy nebo kategorie: 120 (celkem)“.

Článek 6

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 636/2013

V příloze nařízení (EU) č. 636/2013 se osmý sloupec v řádku 3b611 nahrazuje tímto:

„Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny druhy ryb kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy nebo kategorie: 120 (celkem)“.

Článek 7

Přechodná opatření

1.   Octan zinečnatý, dihydrát, oxid zinečnatý, síran zinečnatý, heptahydrát, síran zinečnatý, monohydrát, chelát zinku a aminokyselin, hydrát a chelátová forma zinku, hydrát a sloučeniny zinku, které byly povoleny nařízením (EU) č. 335/2010 a prováděcími nařízeními (EU) č. 991/2012 a (EU) č. 636/2013, a premixy, které je obsahují, vyrobené a označené před 27. lednem 2017 v souladu s pravidly platnými před 27. červencem 2016 smí být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné suroviny a krmné směsi obsahující látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené před 27. červencem 2017 v souladu s pravidly platnými před 27. červencem 2016, smí být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné suroviny a krmné směsi obsahující látky uvedené v odstavci 1, vyrobené a označené před 27. červencem 2018 v souladu s pravidly platnými před 27. červencem 2016, smí být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 11).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006, pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků (Úř. věst. L 86, 24.3.2006, s. 4).

(5)  EFSA Journal 2012;10(2):2572.

(6)  EFSA Journal 2012;10(3):2621.

(7)  EFSA Journal 2012;10(6):2734.

(8)  EFSA Journal 2012;10(11):2970.

(9)  EFSA Journal 2013;11(10):3369.

(10)  EFSA Journal 2015;13(4):4058.

(11)  EFSA Journal 2014;12(5):3668.

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 335/2010 ze dne 22. dubna 2010 o povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 102, 23.4.2010, s. 22).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 991/2012 ze dne 25. října 2012 o povolení monohydrátu oktahydroxidu-dichloridu penta zinečnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 297, 26.10.2012, s. 18).

(14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2013 ze dne 1. července 2013 o povolení chelátu zinku a methioninu (1:2) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 183, 2.7.2013, s. 3).


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Obsah prvku (Zn) v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků

3b601

Octan zinečnatý, dihydrát

Složení doplňkové látky

Octan zinečnatý, dihydrát, prášková forma s minimálním obsahem zinku 29,6 %

Charakteristika účinné látky

Chemický vzorec: Zn(CH3COO)2 · 2H2O

Číslo CAS: 5970-45-6

Analytické metody  (1)

Pro stanovení octanu zinečnatého dihydrátu v doplňkové látce:

titrace edetanem sodným (Monografie Evropského lékopisu 1482).

Pro stanovení celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (2) – atomová absorpční spektrometrie (AAS), nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny ryby kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

27. července 2026

3b602

Chlorid zinečnatý, bezvodý

Složení doplňkové látky

Chlorid zinečnatý, bezvodý, prášková forma s minimálním obsahem zinku 46,1 %

Charakteristika účinné látky

Chemický vzorec: ZnCl2

Číslo CAS: 7646-85-7

Analytické metody  (1)

Pro stanovení chloridu zinečnatého, bezvodého v doplňkové látce:

titrace edetanem sodným (Monografie Evropského lékopisu 0110)

Pro stanovení celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu,

metoda ICP-AES CEN (EN ISO 11885), ne v případě premixů.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

nařízení (ES) č. 152/2009 – atomová absorpční spektrometrie (AAS), nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny druhy ryb kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě tekutého premixu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

27. července 2026

3b603

Oxid zinečnatý

Složení doplňkové látky

Oxid zinečnatý, prášková forma s minimálním obsahem zinku 72 %

Charakteristika účinné látky

Chemický vzorec: ZnO

Číslo CAS: 1314-13-2

Analytické metody  (1)

Pro stanovení oxidu zinečnatého v doplňkové látce:

titrace edetanem sodným (Monografie Evropského lékopisu 0252).

Pro stanovení celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

nařízení (ES) č. 152/2009 – atomová absorpční spektrometrie (AAS), nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES); nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny ryby kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

27. července 2026

3b604

Síran zinečnatý, heptahydrát

Složení doplňkové látky

Síran zinečnatý, heptahydrát, prášková forma s minimálním obsahem zinku 22 %

Charakteristika účinné látky

Chemický vzorec: ZnSO4 · 7H2O

Číslo CAS: 7446-20-0

Analytické metody  (1)

Pro stanovení síranu zinečnatého, heptahydrátu v doplňkové látce:

titrace edetanem sodným (Monografie Evropského lékopisu 0111).

Pro stanovení celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

nařízení (ES) č. 152/2009 – atomová absorpční spektrometrie (AAS), nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny druhy ryb kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

27. července 2026

3b605

Síran zinečnatý, monohydrát

Složení doplňkové látky

Síran zinečnatý, monohydrát, prášková forma s minimálním obsahem zinku 34 %

Charakteristika účinné látky

Chemický vzorec: ZnSO4 · H2O

Číslo CAS: 7446-19-7

Analytické metody  (1)

Pro stanovení síranu zinečnatého, monohydrátu v doplňkové látce:

titrace edetanem sodným (Monografie Evropského lékopisu 2159).

Pro stanovení celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

nařízení (ES) č. 152/2009 – atomová absorpční spektrometrie (AAS), nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny druhy ryb kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

27. července 2026

3b606

Chelát zinku a aminokyselin, hydrát

Složení doplňkové látky

Komplex zinku a aminokyselin, ve kterém jsou zinek a aminokyseliny odvozené z bílkovin sóji chelatovány koordinovanými kovalentními vazbami, prášková forma s minimálním obsahem zinku 10 %

Charakteristika účinné látky

Chemický vzorec: Zn(x)1–3 · nH2O, x = anion z aminokyseliny z hydrolyzátu sójové bílkoviny.

Maximálně 10 % molekul s hmotností vyšší než 1 500 Da.

Analytické metody  (1)

Pro stanovení obsahu aminokyseliny v doplňkové látce:

metoda iontově výměnné chromatografie s postkolonovou derivatizací a UV nebo fluorescenční detekcí: nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (příloha III část F).

Pro stanovení celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

nařízení (ES) č. 152/2009 – atomová absorpční spektrometrie (AAS), nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny ryby kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Chelát zinku a aminokyselin smí být uváděn na trh a používán jako doplňková látka obsahující přípravek.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

27. července 2026

3b612

Chelát zinku a bílkovinných hydrolyzátů

Složení doplňkové látky

Chelát zinku a bílkovinných hydrolyzátů, prášková forma s minimálním obsahem zinku 10 %

Minimálně 85 % chelátově vázaného zinku.

Charakteristika účinné látky

Chemický vzorec: Zn(x)1–3 · nH2O, x = anion z hydrolyzátu bílkovin zahrnující aminokyselinu z hydrolyzátu sójové bílkoviny.

Analytické metody  (1)

Pro stanovení obsahu bílkovinných hydrolyzátů v doplňkové látce:

metoda iontově výměnné chromatografie s postkolonovou derivatizací a UV nebo fluorescenční detekcí: nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (příloha III část F).

Pro stanovení obsahu chelatovaného zinku v doplňkové látce:

infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) následovaná regresními metodami s více proměnnými.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN/TS 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

nařízení (ES) č. 152/2009 – atomová absorpční spektrometrie (AAS), nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny ryby kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Chelát zinku a bílkovinných hydrolyzátů smí být uváděn na trh a používán jako doplňková látka obsahující přípravek.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

27. července 2026

3b607

Chelátová forma zinku, hydrát (v pevné formě)

Složení doplňkové látky

Chelátová forma zinku, hydrát, prášková forma s minimálním obsahem zinku 15 %

Vlhkost: nejvýše 10 %.

Charakteristika účinné látky

Chemický vzorec: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion glycinu

Analytické metody  (1)

Pro stanovení obsahu glycinu v doplňkové látce:

metoda iontově výměnné chromatografie s postkolonovou derivatizací a UV nebo fluorescenční detekcí: nařízení (ES) č. 152/2009 (příloha III část F).

Pro stanovení celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

nařízení (ES) č. 152/2009 – atomová absorpční spektrometrie (AAS), nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny ryby kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

27. července 2026

3b608

Chelátová forma zinku, hydrát (v kapalné formě)

Složení doplňkové látky

Chelátová forma zinku, hydrát (v kapalné formě), s minimálním obsahem zinku 7 %

Charakteristika účinné látky

Chemický vzorec: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anion glycinu

Analytické metody  (1)

Pro stanovení obsahu glycinu v doplňkové látce:

metoda iontově výměnné chromatografie s postkolonovou derivatizací a UV nebo fluorescenční detekcí: nařízení (ES) č. 152/2009 (příloha III část F).

Pro stanovení celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Pro stanovení celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

nařízení (ES) č. 152/2009 – atomová absorpční spektrometrie (AAS), nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES), nebo

EN 15621: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po tlakovém rozkladu.

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny ryby kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Chelátová forma zinku, hydrát (v kapalné formě) smí být uváděn na trh a používán jako doplňková látka obsahující přípravek.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže nebo zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

27. července 2026


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro ústřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1).


7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1096

ze dne 6. července 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh zásilek některých druhů ryb určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se alfaviru lososovitých (SAV) schválená rozhodnutím 2010/221/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na článek 43 a čl. 61 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (2) stanoví podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh a pro jejich dovoz do členských států nebo jejich částí, které podléhají vnitrostátním opatřením schváleným rozhodnutím Komise 2010/221/EU (3).

(2)

Rozhodnutí 2010/221/EU povoluje členským státům uvedeným na seznamu v příloze I nebo II uvedeného rozhodnutí, aby ukládaly požadavky pro uvádění druhů ryb vnímavých k alfaviru lososovitých (SAV) na trh a pro jejich dovoz do oblastí považovaných za prosté uvedené nákazy nebo zahrnutých do schváleného programu pro dozor. Zásilky druhů ryb vnímavých k SAV určených pro účely chovu, sádkovací oblasti, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů, které jsou dováženy do těchto členských států nebo jejich částí, by měly pocházet z oblastí s rovnocenným nákazovým statusem a mělo by k nim být připojeno veterinární osvědčení, jež dokládá soulad s uvedenými požadavky.

(3)

Aby se zajistil soulad s uvedenými požadavky, je vhodné uvést ve vzoru veterinárního osvědčení stanoveného v části A přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 odkaz na SAV.

(4)

V části C přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 je uveden seznam druhů vnímavých k nákazám, pro něž jsou schválena vnitrostátní opatření podle rozhodnutí 2010/221/EU. Kodex zdraví vodních živočichů a Příručka diagnostických testů pro vodní živočichy, které přijala Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE), v současnosti uvádí, že druhy vnímavými k SAV jsou losos obecný (Salmo salar), pstruh duhový (Oncorynchus mykiss) a pstruh obecný (Salmo trutta). Pokud jde o oblast působnosti nařízení (ES) č. 1251/2008, měl by být v zájmu právní srozumitelnosti do části C přílohy II uvedeného nařízení zahrnut odkaz na SAV a na druhy ryb vnímavé k uvedenému viru.

(5)

Nařízení (ES) č. 1251/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Je vhodné poskytnout členským státům a odvětví dostatek času k přijetí opatření nezbytných k zajištění souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Části A a C přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).

(3)  Rozhodnutí Komise 2010/221/EU ze dne 15. dubna 2010, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (Úř. věst. L 98, 20.4.2010, s. 7).


PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (ES) č. 1251/2008 se mění takto:

1)

Část A se nahrazuje tímto:

„ČÁST A

Vzor veterinárního osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu Image Text obrazu

2)

Část C se nahrazuje tímto:

„ČÁST C

Seznam druhů vnímavých k nákazám, pro něž jsou schválena vnitrostátní opatření podle rozhodnutí 2010/221/EU

Nákaza

Vnímavé druhy

Jarní virémie kaprů (SVC)

Tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas stříbřitý (Carassius auratus), karas obecný (Carassius carassius), amur bílý (Ctenopharyngodon idellus), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix), sumec velký (Silurus glanis), lín obecný (Tinca tinca) a jelec jesen (Leuciscus idus).

Bakteriální onemocnění ledvin (BKD)

Čeleď: lososovití

Infekční nekróza slinivky (IPN)

Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký (Salvelinus fontinalis), pstruh obecný (Salmo trutta), losos obecný (Salmo salar) a (Oncorhynchus spp.), maréna severní (Coregonus lavaretus).

Infekce alfavirem lososovitých (SAV)

Losos obecný (Salmo salar), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), pstruh obecný (Salmo trutta)

Nákaza Gyrodactylus salaris

Losos obecný (Salmo salar), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven alpský (Salvelinus alpinus), siven americký (Salvelinus fontinalis), lipan podhorní (Thymallus thymallus), siven obrovský (Salvelinus namaycush) a pstruh obecný (Salmo trutta).

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Ústřice obrovská (Crassostrea gigas)“


7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1097

ze dne 6. července 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

136,2

ZZ

136,2

0709 93 10

TR

136,6

ZZ

136,6

0805 50 10

AR

153,4

BO

231,1

CL

185,5

UY

183,3

ZA

182,0

ZZ

187,1

0808 10 80

AR

180,7

BR

99,6

CL

126,6

CN

116,1

NZ

135,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

110,8

ZZ

123,3

0808 30 90

AR

197,6

CL

125,3

CN

91,9

ZA

132,2

ZZ

136,8

0809 10 00

TR

209,4

ZZ

209,4

0809 29 00

TR

326,2

ZZ

326,2

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

126,8

ZZ

126,8

0809 40 05

TR

160,5

ZZ

160,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/39


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1098

ze dne 4. července 2016

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru velvyslanců AKT–EU k revizi přílohy III dohody o partnerství AKT–EU

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 209 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (1) (dále jen „dohoda o partnerství AKT–EU“),

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 100 Dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda o partnerství AKT–EU“) se stanoví, že její přílohy Ia, Ib, II, III, IV a VI mohou být revidovány, přezkoumávány nebo měněny Radou ministrů AKT–EU na základě doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT–EU.

(2)

V čl. 15 odst. 4 dohody o partnerství AKT–EU se stanoví, že Rada ministrů AKT–EU může delegovat pravomoci na Výbor velvyslanců AKT–EU.

(3)

Na svém 39. zasedání, konaném ve dnech 19. a 20. června 2014 v Nairobi (Keňa), se Rada ministrů AKT–EU ve společném prohlášení dohodla, že řádným způsobem uzavře Středisko pro rozvoj podnikání (dále jen „středisko“) a změní přílohu III dohody o partnerství AKT–EU a za tímto účelem svěří Výboru velvyslanců AKT–EU pravomoc pokročit v této záležitosti s cílem přijmout nezbytná rozhodnutí včetně příslušné změny uvedené přílohy III.

(4)

Příloha III dohody o partnerství AKT–EU by měla být změněna tak, aby se vytvořil nový právní rámec pro fungování střediska výhradně pro účely jeho likvidace.

(5)

Postoj Unie ve Výboru velvyslanců AKT–EU k revizi přílohy III dohody o partnerství AKT–EU by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru velvyslanců AKT–EU k revizi přílohy III dohody o partnerství AKT–EU, vychází z návrhu rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–EU připojeného k tomuto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie ve Výboru velvyslanců AKT–EU mohou schválit drobné technické změny návrhu rozhodnutí bez nutnosti dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–EU bude po přijetí zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 4. července 2016.

Za Radu

předseda

M. LAJČÁK


(1)  Dohoda podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3), ve znění dohody podepsané v Lucemburku dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27) a dohody podepsané v Ouagadougou dne 22. června 2010 (Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3).


NÁVRH:

ROZHODNUTÍ VÝBORU VELVYSLANCŮ AKT–EU č. …/2016

ze dne

o revizi přílohy III dohody o partnerství AKT–EU

VÝBOR VELVYSLANCŮ AKT–EU,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (1) (dále jen „dohoda o partnerství AKT–EU“), a zejména na článek 100 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 100 dohody o partnerství AKT–EU se stanoví, že její přílohy Ia, Ib, II, III, IV a VI mohou být revidovány, přezkoumávány nebo měněny Radou ministrů AKT–EU na základě doporučení Výboru pro rozvojovou finanční spolupráci AKT–EU.

(2)

V čl. 15 odst. 4 dohody o partnerství AKT–EU se stanoví, že Rada ministrů AKT–EU může delegovat pravomoci na Výbor velvyslanců AKT–EU.

(3)

Článek 2 přílohy III dohody o partnerství AKT–EU se týká Střediska pro rozvoj podnikání (dále jen „středisko“). Podle čl. 2 odst. 6 písm. a) přílohy III má Výbor velvyslanců AKT–EU jakožto orgán dohledu nad střediskem mimo jiné vypracovat statut a jednací řád střediska, které byly přijaty rozhodnutím Výboru velvyslanců AKT–EU č. 8/2005 (2) (dále jen „statut střediska“). Podle čl. 2 odst. 7 písm. a) přílohy III má výkonná rada střediska mimo jiné přijmout finanční předpisy a služební řád střediska.

(4)

Článek 1 statutu střediska vymezuje právní subjektivitu střediska.

(5)

Články 9 a 10 statutu střediska vymezují mandát a složení výkonné rady střediska.

(6)

Na svém 39. zasedání, konaném ve dnech 19. a 20. června 2014 v Nairobi (Keňa) se Rada ministrů AKT–EU ve společném prohlášení dohodla, že řádným způsobem uzavře středisko a změní přílohu III dohody o partnerství AKT–EU a za tímto účelem svěří Výboru velvyslanců AKT–EU pravomoc pokročit v této záležitosti s cílem přijmout nezbytná rozhodnutí včetně příslušné změny uvedené přílohy III.

(7)

Tímto společným prohlášení ustavila Rada ministrů AKT–EU společnou pracovní skupinu AKT–EU, aby bylo zajištěno uzavření střediska za co nejlepších možných podmínek.

(8)

Výbor velvyslanců AKT–EU zmocnil rozhodnutím č. 4/2014 (3) výkonnou radu střediska přijímat všechna příslušná opatření k přípravě uzavření střediska. Výkonná rada střediska následně podepsala smlouvu se správcem na dobu do 31. prosince 2016.

(9)

Podle čl. 2 odst. 3 uvedeného rozhodnutí č. 4/2014 počítá plán uzavření s dokončením likvidace střediska do dne 31. prosince 2016 (dále jen „fáze uzavření“). Střediska vstoupilo do fáze uzavření poté, co výkonná rada ve dnech 29. a 30. června 2015 schválila konečný plán uzavření.

(10)

Po fázi uzavření by měla následovat „pasivní fáze“, ve které bude středisko fungovat výlučně pro účely dokončení své likvidace. Tato fáze, kterou bude řídit správce, může zahrnovat administrativní úkoly, jako je vedení archivu střediska, vyřizování administrativních formalit či vypořádání zbývajících sporů, které se nepodařilo urovnat během fáze uzavření. Pasivní fáze by měla začít prvním dnem následujícím po fázi uzavření, tj. dne 1. ledna 2017. Pasivní fáze by měla skončit po uplynutí čtyř let, nebo dokud středisko nevypořádá všechny své závazky a nezpeněží svůj majetek podle toho, co nastane dříve.

(11)

Podle čl. 26 odst. 1 finančního nařízení střediska, přijatého rozhodnutím Výboru velvyslanců AKT–ES č. 5/2004 (4), by se na konci rozpočtového roku měly uzavřít účty střediska, aby bylo možné sestavit finanční výkazy střediska. Povinný audit za rok 2016 týkající se fáze uzavření by proto měl být dokončen nejpozději do 30. června 2017.

(12)

Změny přílohy III dohody o partnerství AKT–EU se týkají zrušení odkazů na středisko. Toto rozhodnutí představuje nový právní rámec střediska od počátku pasivní fáze, tj. ode dne 1. ledna 2017.

(13)

Podle čl. 95 odst. 1 dohody o partnerství AKT–EU pozbyde dohoda platnosti v roce 2020. Řídící struktury pro fungování střediska v pasivní fázi by proto měly být vymezeny i pro období po 29. únor 2020,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

S cílem zohlednit ukončení činnosti Střediska pro rozvoj podnikání do 31. prosince 2016 se příloha III dohody o partnerství AKT–EU mění takto:

1)

Nadpis přílohy III se nahrazuje tímto:

„Institucionální podpora“.

2)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Spolupráce podporuje institucionální mechanismus, který podporuje zemědělství a rozvoj venkova. V této souvislosti spolupráce napomůže posilovat úlohu Technického střediska pro spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) při rozvoji institucionální kapacity AKT, zejména řízení informací, s cílem zlepšit přístup k technologiím pro vyšší produktivitu zemědělství, uvádění na trh, bezpečnost potravin a rozvoj venkova.“

3)

Článek 2 se zrušuje.

4)

Dosavadní článek 3 se označuje jako článek 2.

Článek 2

1.   Před ukončením fáze uzavření, tj. přede dnem 31. prosince 2016, Evropská komise uzavře smlouvu se správcem, aby bylo zaručeno provádění pasivní fáze po dobu čtyř let ode dne 1. ledna 2017, nebo dokud středisko nevypořádá všechny své závazky a nezpeněží svůj majetek, podle toho, co nastane dříve.

2.   Správce odpovídá za provedení pasivní fáze. Správce předkládá Výboru velvyslanců AKT–EU výroční zprávy o pokroku dosaženém v rámci provádění pasivní fáze.

Článek 3

1.   Statut střediska, finanční nařízení střediska a služební řád střediska zůstávají v platnosti až do konce fáze uzavření.

Toto rozhodnutí představuje ode dne 1. ledna 2017 nový právní rámec střediska.

2.   Ode dne 1. ledna 2017 zůstane právní subjektivita střediska, jak je vymezena v článku 1 statutu střediska, zachována výlučně pro účely dokončení likvidace střediska.

3.   Během pasivní fáze bude výkonná rada střediska, zřízená článkem 9 a 10 statutu střediska, fungovat až do dne, kdy Výbor velvyslanců AKT–EU přijme podle článku 4 rozhodnutí č. 4/2014 rozhodnutí o návrhu na udělení absolutoria.

Od zahájení pasivní fáze budou úkoly výkonné rady střediska omezeny na schválení zprávy o uzavření, schválení účtů týkajících se fáze uzavření a na předání návrhu na udělení absolutoria Výboru velvyslanců AKT–EU, aby o něm rozhodl. Od 1. ledna 2017 bude pořádat pouze jedno zasedání ročně. To nevylučuje možnost, že výkonná rada rozhodne písemným postupem.

Nerozhodne-li Výbor velvyslanců AKT–EU jinak, považuje se absolutorium za schválené, a to tři měsíce ode dne předložení návrhu, nebo dne 31. prosince 2017 podle toho, co nastane dříve.

4.   Náklady spojené s pasivní fází budou financovány z 11. Evropského rozvojového fondu.

5.   Nároky střediska vůči třetím osobám a nároky třetích osob vůči středisku podléhají promlčecí lhůtě tří let, která počíná běžet dnem 1. ledna 2017.

Článek 4

Přidělení úkolu společné pracovní skupině AKT–EU uzavřít středisko, jak je uveden ve společném prohlášení Rady ministrů AKT–EU ze dnů 19. a 20. června 2014, končí okamžikem přijetí rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–EU o návrhu na udělení absolutoria podle článku 4 rozhodnutí č. 4/2014.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí, s výjimkou článku 1, který vstupuje v platnost dne 1. ledna 2017.

V … dne …

Za Výbor velvyslanců AKT–EU

předseda nebo předsedkyně


(1)  Dohoda podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3) pozměněná dohodou podepsanou v Lucemburku dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27) a dohodou podepsanou v Ouagadougou dne 22. června 2010 (Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3).

(2)  Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–ES č. 8/2005 ze dne 20. července 2005 o stanovách a jednacím řádu Střediska pro rozvoj podnikání (CDE) (Úř. věst. L 66, 8.3.2006, s. 16).

(3)  Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT-EU č. 4/2014 ze dne 23. října 2014 o mandátu, který má získat výkonná rada Střediska pro rozvoj podnikání (CDE) (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 61).

(4)  Rozhodnutí Výboru velvyslanců AKT–ES č. 5/2004 ze dne 17. prosince 2004 o finančním nařízení pro Středisko pro rozvoj podnikání (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 52).


7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/44


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1099

ze dne 5. července 2016

o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu, včetně druhé splátky na rok 2016

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), v platném znění (dále jen „dohoda o partnerství AKT–EU“),

s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (2) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na článek 7 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (3) (dále jen „finanční nařízení pro 11. ERF“), a zejména na čl. 21 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s postupem uvedeným v článcích 21 až 24 finančního nařízení pro 11. ERF má Komise předložit do 15. června 2016 návrh upřesňující a) částku druhé splátky příspěvku na rok 2016 a b) revidovanou výši ročního příspěvku na rok 2016, pokud se tato částka liší od skutečných potřeb.

(2)

V souladu s článkem 52 finančního nařízení pro 11. ERF zaslala Evropská investiční banka dne 28. dubna 2016 Komisi aktualizované odhady závazků a plateb pro nástroje, jejichž správu zajišťuje.

(3)

Podle čl. 22 odst. 1 finančního nařízení pro 11. ERF mají výzvy k poskytnutí příspěvků využít nejdříve částky vyčleněné na předchozí evropské rozvojové fondy (ERF). Měla by být tudíž učiněna výzva k poskytnutí příspěvků podle 10. ERF.

(4)

Na návrh Komise přijala Rada dne 24. listopadu 2015 rozhodnutí stanovit strop ročního příspěvku členských států do ERF na rok 2016 na 3 450 000 000 EUR pro Komisi a na 150 000 000 EUR pro Evropskou investiční banku.

(5)

Rozhodnutím Rady (EU 2013/759 (4) schválila Rada dne 12. prosince 2013 vytvoření překlenovacího nástroje, který se týká přechodných řídících opatření pro ERF od 1. ledna 2014 do vstupu 11. Evropského rozvojového fondu v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příspěvky do Evropského rozvojového fondu, které mají jednotlivé členské státy uhradit Evropské komisi a Evropské investiční bance v rámci druhé splátky na rok 2016, jsou uvedeny v tabulce v příloze tohoto rozhodnutí.

Úhrady uvedených příspěvků lze kombinovat s úpravami v rámci uplatňování odpočtů prostředků poskytnutých podle překlenovacího nástroje, a to na základě plánu úprav, který každý členský stát sdělil Komisi při přijetí třetí splátky na rok 2015.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 5. července 2016.

Za Radu

předseda

M. LAJČÁK


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17.

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2013/759 ze dne 12. prosince 2013 o přechodných řídících opatřeních pro ERF od 1. ledna 2014 do vstupu 11. Evropského rozvojového fondu v platnost (Úř. věst. L 335, 14.12.2013, s. 48).


PŘÍLOHA

ČLENSKÉ STÁTY

Klíč pro 10. ERF (v %)

2. splátka na rok 2016 (v EUR)

Hrazeno EIB 10. ERF

Hrazeno Komisi 10. ERF

Celkem

BELGIE

3,53

3 530 000,00

35 300 000,00

38 830 000,00

BULHARSKO

0,14

140 000,00

1 400 000,00

1 540 000,00

ČESKÁ REPUBLIKA

0,51

510 000,00

5 100 000,00

5 610 000,00

DÁNSKO

2,00

2 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

NĚMECKO

20,50

20 500 000,00

205 000 000,00

225 500 000,00

ESTONSKO

0,05

50 000,00

500 000,00

550 000,00

IRSKO

0,91

910 000,00

9 100 000,00

10 010 000,00

ŘECKO

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ŠPANĚLSKO

7,85

7 850 000,00

78 500 000,00

86 350 000,00

FRANCIE

19,55

19 550 000,00

195 500 000,00

215 050 000,00

ITÁLIE

12,86

12 860 000,00

128 600 000,00

141 460 000,00

KYPR

0,09

90 000,00

900 000,00

990 000,00

LOTYŠSKO

0,07

70 000,00

700 000,00

770 000,00

LITVA

0,12

120 000,00

1 200 000,00

1 320 000,00

LUCEMBURSKO

0,27

270 000,00

2 700 000,00

2 970 000,00

MAĎARSKO

0,55

550 000,00

5 500 000,00

6 050 000,00

MALTA

0,03

30 000,00

300 000,00

330 000,00

NIZOZEMSKO

4,85

4 850 000,00

48 500 000,00

53 350 000,00

RAKOUSKO

2,41

2 410 000,00

24 100 000,00

26 510 000,00

POLSKO

1,30

1 300 000,00

13 000 000,00

14 300 000,00

PORTUGALSKO

1,15

1 150 000,00

11 500 000,00

12 650 000,00

RUMUNSKO

0,37

370 000,00

3 700 000,00

4 070 000,00

SLOVINSKO

0,18

180 000,00

1 800 000,00

1 980 000,00

SLOVENSKO

0,21

210 000,00

2 100 000,00

2 310 000,00

FINSKO

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ŠVÉDSKO

2,74

2 740 000,00

27 400 000,00

30 140 000,00

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

14,82

14 820 000,00

148 200 000,00

163 020 000,00

EU-27 CELKEM

100,00

100 000 000,00

1 000 000 000,00

1 100 000 000,00


7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/47


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1100

ze dne 5. července 2016,

kterým se mění příloha rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Kostariky, Litvy, Namibie, Německa a Španělska

(oznámeno pod číslem C(2016) 4134)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že členské státy, třetí země nebo jejich oblasti (dále jen „země nebo oblasti“) se z hlediska svého statusu bovinní spongiformní encefalopatie (dále jen „BSE“) zařadí do jedné ze tří kategorií: zanedbatelné riziko výskytu BSE, kontrolované riziko výskytu BSE a neurčené riziko výskytu BSE.

(2)

V příloze rozhodnutí Komise 2007/453/ES (2) jsou uvedeny statusy BSE zemí nebo oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE.

(3)

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) hraje hlavní úlohu v kategorizaci členských zemí OIE a jejich oblastí podle rizika výskytu BSE na základě Kodexu zdraví suchozemských živočichů (3).

(4)

Dne 27. května 2016 bylo na světovém shromáždění delegátů OIE přijato usnesení č. 20 nazvané „Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries“ (Uznání statusu členských států podle rizika výskytu bovinní spongiformní encefalopatie) (4). Vedle zemí, jimž byl už dříve přiznán status zanedbatelného rizika výskytu BSE, uvedené usnesení uznalo Kostariku, Litvu, Namibii, Německo a Španělsko jako země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE.

(5)

Seznam zemí nebo oblastí v příloze rozhodnutí 2007/453/ES by proto měl být změněn tak, aby byly tyto země považovány za země se statusem zanedbatelného rizika výskytu BSE.

(6)

Příloha rozhodnutí 2007/453/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2007/453/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. července 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(3)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(4)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2007/453/ES se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

SEZNAM ZEMÍ NEBO OBLASTÍ

A.   Země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE

Členské státy

Belgie

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Německo

Estonsko

Chorvatsko

Itálie

Kypr

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Nizozemsko

Rakousko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Španělsko

Finsko

Švédsko

Země Evropského sdružení volného obchodu

Island

Lichtenštejnsko

Norsko

Švýcarsko

Třetí země

Argentina

Austrálie

Brazílie

Chile

Kolumbie

Kostarika

Indie

Izrael

Japonsko

Namibie

Nový Zéland

Panama

Paraguay

Peru

Singapur

Spojené státy americké

Uruguay

B.   Země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE

Členské státy

Irsko

Řecko

Francie

Polsko

Spojené království

Třetí země

Kanada

Mexiko

Nikaragua

Jižní Korea

Tchaj-wan

C.   Země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE

Země nebo oblasti neuvedené v bodech A nebo B.“


7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/51


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1101

ze dne 5. července 2016,

kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status spolkových zemí Porýní-Falc, Sársko a území „Regierungsbezirke“ Arnsberg, Düsseldorf a Münster v Německu jako území úředně prostých infekční bovinní rinotracheitidy

(oznámeno pod číslem C(2016) 4135)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a 3 a čl. 10 odst. 2 a 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 64/432/EHS stanoví pravidla obchodu se skotem uvnitř Unie. Článek 9 uvedené směrnice stanoví, že členský stát, který uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení infekční bovinní rinotracheitidy, může svůj program předložit Komisi ke schválení. Článek 9 směrnice 64/432/EHS také stanoví definování doplňkových záruk, které mohou být vyžadovány v obchodu uvnitř Unie.

(2)

Článek 10 směrnice 64/432/EHS stanoví, že domnívá-li se členský stát, že jeho území nebo část jeho území jsou prosté infekční bovinní rinotracheitidy, předloží Komisi příslušnou podpůrnou dokumentaci. Uvedený článek rovněž stanoví definování doplňkových záruk, které mohou být vyžadovány v obchodu uvnitř Unie.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/558/ES (2) schvaluje programy tlumení a eradikace infekce způsobené hovězím herpesvirem typu 1 BHV1 předložené členskými státy uvedenými v příloze I zmíněného rozhodnutí pro regiony, které jsou uvedeny ve zmíněné příloze a na které se vztahují doplňkové záruky v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS. Kromě toho příloha II rozhodnutí 2004/558/ES uvádí seznam regionů členských států, které jsou považovány za prosté BHV1 a na které se vztahují doplňkové záruky v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS.

(4)

Spolkové země Hamburk, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Sársko a Šlesvicko-Holštýnsko v Německu jsou v současné době uvedeny na seznamu v příloze I rozhodnutí 2004/558/ES.

(5)

Německo předložilo Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byly za prosté BHV1 považovány spolkové země Porýní-Falc, Sársko a území „Regierungsbezirke“ Arnsberg, Düsseldorf a Münster ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko a aby se na ně vztahovaly doplňkové záruky podle článku 10 směrnice 64/432/EHS.

(6)

Na základě posouzení podpůrné dokumentace, kterou Německo předložilo, by spolkové země Porýní-Falc, Sársko a území „Regierungsbezirke“ Arnsberg, Düsseldorf a Münster ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko již neměly být uvedeny v příloze I rozhodnutí 2004/558/ES, ale měly by být místo toho uvedeny v příloze II zmíněného rozhodnutí a mělo by na ně být rozšířeno uplatňování doplňkových záruk podle článku 10 směrnice 64/432/EHS. Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Rozhodnutí 2004/558/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES se nahrazují zněním přílohy tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. července 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 20).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Členské státy

Regiony členských států, na které se vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS

Belgie

všechny regiony

Česká republika

všechny regiony

Německo

spolkové země:

 

Hamburk

 

Šlesvicko-Holštýnsko

následující území (Regierungsbezirke) v Severním Porýní-Vestfálsku:

 

Düsseldorf

 

Kolín nad Rýnem

Itálie

region Furlánsko-Julské Benátsko

autonomní provincie Trident

PŘÍLOHA II

Členské státy

Regiony členských států, na které se vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS

Dánsko

všechny regiony

Německo

spolkové země:

 

Bádensko-Württembersko

 

Bavorsko

 

Berlín

 

Braniborsko

 

Brémy

 

Hesensko

 

Dolní Sasko

 

Meklenbursko-Přední Pomořansko

 

Porýní-Falc

 

Sársko

 

Sasko

 

Sasko-Anhaltsko

 

Durynsko

následující území (Regierungsbezirke) v Severním Porýní-Vestfálsku:

 

Arnsberg

 

Detmold

 

Münster

Itálie

oblast Valle d'Aosta

autonomní provincie Bolzano

Rakousko

všechny regiony

Finsko

všechny regiony

Švédsko

všechny regiony


7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/55


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1102

ze dne 5. července 2016,

kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

(oznámeno pod číslem C(2016) 4133)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), zejména čl. 57 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 55 nařízení (EU) č. 1308/2013 zaslaly všechny členské státy Komisi své tříleté vnitrostátní programy na produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh pro včelařské roky 2017, 2018 a 2019.

(2)

Všech 28 programů splňuje cíle nařízení (EU) č. 1308/2013 a obsahuje údaje požadované podle článku 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368 (2).

(3)

O příspěvku Unie k jednotlivým vnitrostátním programům bude rozhodnuto podle čl. 55 odst. 2 nařízení (EU) 1308/2013 a článku 4 a čl. 8 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 (3).

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvalují se vnitrostátní programy na produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh pro včelařské roky 2017, 2018 a 2019 předložené Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím.

Článek 2

Příspěvek Unie k vnitrostátním programům uvedeným v článku 1 je omezen maximálními částkami stanovenými v příloze pro včelařské roky 2017, 2018 a 2019.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. července 2016.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 9).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 3).


PŘÍLOHA

Příspěvek Unie k vnitrostátním včelařským programům na včelařské roky 2017, 2018 a 2019

(v EUR)

 

Včelařský rok 2017

Včelařský rok 2018

Včelařský rok 2019

Belgie

249 313

249 313

249 313

Bulharsko

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Česká republika

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Dánsko

174 202

174 202

174 202

Německo

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Estonsko

82 800

82 800

82 800

Irsko

36 333

36 333

36 333

Řecko

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Španělsko

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Francie

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Chorvatsko

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Itálie

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Kypr

100 000

100 000

100 000

Lotyšsko

193 810

193 810

193 810

Litva

324 090

324 090

324 090

Lucembursko

18 049

18 049

18 049

Maďarsko

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Malta

8 333

8 333

8 333

Nizozemsko

173 986

173 971

174 000

Rakousko

870 712

870 712

870 711

Polsko

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugalsko

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Rumunsko

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Slovinsko

382 814

382 814

382 814

Slovensko

589 423

589 423

589 422

Finsko

115 637

115 637

115 637

Švédsko

346 911

346 911

346 911

Spojené království

633 691

633 691

633 690

EU-28

36 000 000

36 000 000

36 000 000


Opravy

7.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 182/58


Oprava prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/175 ze dne 8. února 2016 týkajícího se opatření přijatého Španělskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění typu vysokotlakého čističe na trh

( Úřední věstník Evropské unie L 33 ze dne 10. února 2016 )

Strana 12, 4. bod odůvodnění:

místo:

„(4)

ES prohlášení o shodě vydané výrobcem vysokotlakého čističe odkazuje mimo jiné na harmonizovanou normu EN 60335-2-67:2009 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování a čištění podlah pro komerční použití (IEC 60335-2-67:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná))“.“,

má být:

„(4)

ES prohlášení o shodě vydané výrobcem vysokotlakého čističe odkazuje mimo jiné na harmonizovanou normu EN 60335-2-79:2009 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou (IEC 60335-2-79:2002 + A1:2004 + A2:2007, modifikovaná)“.“

Strana 12, první, druhá a třetí odrážka 5. bodu odůvodnění:

místo:

„EN 60335-2-67:2009“,

má být:

„EN 60335-2-79:2009“.

Strana 13, 8. bod odůvodnění:

místo:

„EN 60335-2-67“,

má být:

„EN 60335-2-79“.