ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 173

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
30. června 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2016/1050 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2016/1051 ze dne 24. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

5

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1052 ze dne 8. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření ( 1 )

34

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1053 ze dne 28. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

42

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1054 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky

44

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1055 ze dne 29. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ( 1 )

47

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1056 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosátu ( 1 )

52

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1057 ze dne 29. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

55

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1058 ze dne 29. června 2016 o ukončení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/826

57

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1059 ze dne 20. června 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2016) 3753)

59

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1060 ze dne 29. června 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

99

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/1061 ze dne 26. května 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2 (ECB/2016/15)

102

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1050

ze dne 24. června 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečnou a nepřerušovanou dodávku některého zboží, jež se v Unii vyrábí v nedostatečné míře, a zabránit narušení trhu, pokud jde o některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky, byly nařízením Rady (EU) č. 1388/2013 otevřeny autonomní celní kvóty (1). Produkty a výrobky v rámci těchto celních kvót mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami. Z uvedených důvodů je nutné otevřít s účinkem ode dne 1. července 2016 celní kvóty s nulovou sazbou pro příslušný objem týkající se devíti nových výrobků.

(2)

Kromě toho by v některých případech měly autonomní celní kvóty Unie být upraveny. U jednoho produktu je z důvodu vyjasnění nezbytné změnit popis zboží. U tří dalších výrobků je třeba zvýšit objemy kvót, neboť toto zvýšení je v zájmu hospodářských subjektů a Unie.

(3)

U jednoho výrobku by měly být od 1. července 2016 autonomní celní kvóty Unie uzavřeny, neboť další poskytování autonomních celních kvót od uvedeného data není v zájmu Unie.

(4)

Nařízení (EU) č. 1388/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Vzhledem k tomu, že se změny celních kvót u produktů a výrobků, jež jsou upraveny tímto nařízením, musí použít ode dne 1. července 2016, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1388/2013 se mění takto:

1)

řádky pro celní kvóty pořadových čísel 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 a 09.2695 stanovené v příloze I tohoto nařízení se vkládají podle pořadí kódů KN uvedených ve druhém sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1388/2013;

2)

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.2637, 09.2703, 09.2683 a 09.2659 se nahrazují řádky uvedenými v příloze II tohoto nařízení;

3)

řádek pro celní kvótu s pořadovým číslem 09.2689 se zrušuje;

4)

koncová poznámka 1 se nahrazuje tímto:

„(1)

Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1388/2013 ze dne 17. prosince 2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 7/2010 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 319).


PŘÍLOHA I

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2691

ex 2914 70 00

45

1-(1-Chlorcyklopropyl)ethanon (CAS RN 63141-09-3)

1.7-31.12

400 tun

0 %

09.2692

ex 2914 70 00

55

2-Chlor-1-(1-chlorcyklopropyl)ethanon (CAS RN 120983-72-4)

1.7-31.12

1 200 tun

0 %

09.2693

ex 2930 90 99

28

Flubendiamid (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

1.7-31.12

100 tun

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.7-31.12

2 430 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.7-31.12

2 080 kg

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barvivo C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 4 60 % hmotnostních nebo více

1.7-31.12

75 tun

0 %

09.2699

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Integrovaný audiomodul (IAM) s digitálním videovýstupem pro připojení k dotykovému LCD monitoru, připojený přes síť MOST (Media Oriented Systems Transport, sběrnice pro přenos audio a video dat) a přenosem přes vysokorychlostní protokol MOST, též obsahující

desku plošných spojů (PCB) obsahující navigační přijímač GPS, gyroskop a tuner kanálu dopravních zpráv (Traffic Message Channel, TMC),

pevný disk podporující více map,

HD rádio,

systém rozpoznávání hlasu,

mechaniku CD a DVD,

a obsahující

vstupy pro připojení Bluetooth, MP3 a USB,

napětí 10 V nebo vyšší, avšak nejvýše 16 V,

pro použití při výrobě vozidel kapitoly 87 (1)

1.7-31.12.2016

500 000 kusů

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Svorky náprav, pouzdra náprav, můstky vidlic a upínací prvky, ze slitin hliníku, typu používaného pro motocykly

1.7-31.12

500 000 kusů

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Písty pro tlumiče řízení ze slinuté oceli vyrobené podle normy ISO P2054, typu používaného pro motocykly

1.7-31.12

1 000 000 kusů

0 %


PŘÍLOHA II

Pořadové číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Kvótové období

Objem kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Klasy kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata), též krájené, o průměru 10 mm nebo více, avšak nejvýše 20 mm, pro použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, ke zpracování jinému než pouhému přebalení (1) (2)

1.1-31.12

550 tun

0 % (3)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxidy a hydroxidy vanadu, určené výhradně k výrobě slitin (1)

1.1-31.12

20 000 tun

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) pro použití při výrobě systémů stabilizátorů ve formě tablet (1)

1.1-31.12

150 tun

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Křemelina průtokově žíhaná sodou

1.1-31.12

35 000 tun

0 %


30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/5


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1051

ze dne 24. června 2016,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je v zájmu Unie, aby byla zcela pozastavena všeobecná cla společného celního sazebníku u 140 produktů a výrobků, které nejsou v současnosti uvedeny v příloze nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (1).

(2)

U šesti produktů a výrobků, které jsou v současnosti v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 uvedeny, již není v zájmu Unie, aby bylo toto pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku zachováno.

(3)

U 46 produktů a výrobků, které jsou v současnosti uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 a u nichž jsou všeobecná cla pozastavena, je s ohledem na jejich technický vývoj, ekonomické trendy na trhu a další přezkoumání klasifikace a jazykové úpravy nutno změnit podmínky pozastavení. Změněné podmínky znamenají změny popisu zboží, klasifikace, celních sazeb nebo požadavku na konečné užití. Pozastavení, u nichž je nezbytné provést změny, by měla být odstraněna ze seznamu pozastavení v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 a upravená pozastavení by měla být do uvedeného seznamu vložena.

(4)

Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by koncová poznámka odkazující na nově zavedené opatření nebo opatření se změněnými podmínkami v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 měla být zrušena a položky změněné tímto nařízením by měly být označeny hvězdičkou.

(5)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Vzhledem k tomu, že se změny pozastavení u produktů a výrobků, jež jsou upraveny tímto nařízením, musí použít ode dne 1. července 2016, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve. Kromě toho, aby se řádně zajistila prospěšnost plynoucí z pozastavení zařazeného do kódu TARIC 7616991030, měl by se nově vložený kód TARIC 8708999750 použít od 1. ledna 2016,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

vkládají se řádky pro produkty a výrobky uvedené v příloze I tohoto nařízení v pořadí kódů KN uvedených v prvním sloupci tabulky v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013;

2)

zrušují se řádky pro produkty a výrobky, jejichž kódy KN a TARIC jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení;

3)

koncová poznámka 1 se nahrazuje tímto:

„(1)

Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)“;

4)

koncová poznámka 4 se nahrazuje tímto:

„(4)

Dohled nad dovozy zboží, na něž se vztahuje toto pozastavení cel, se stanoví v souladu s postupem stanoveným v článcích 55 a 56 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“.

5)

koncová poznámka 7 se zrušuje;

6)

doplňuje se následující koncová poznámka:

„*

Pozastavení týkající se produktu v příloze nařízení (EU) č. 1344/2011, u něhož se tímto nařízením mění kód KN nebo TARIC nebo popis zboží.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2016.

Kód TARIC „ex 8708999750“ se však použije od 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).


PŘÍLOHA I

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

ex 1512 19 10

10

Rafinovaný světlicový olej (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) pro použití při výrobě:

konjugované linolové kyseliny čísla 3823 nebo

methyl- či methylesterů linolové kyseliny čísla 2916 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Hlízy bahniček druhů Eleocharis dulcis nebo Eleocharis tuberosa (tzv. čínské vodní kaštany) vyloupané, umyté, blanšírované, chlazené a jednotlivě prudce zmrazené, k použití při výrobě produktů potravinářského průmyslu, k jinému zpracování, než je pouhé přebalení (1) (2)

0 % (3)

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Kokosová voda

nezkvašená,

bez přídavku alkoholu nebo cukru a

v bezprostředním obalu o obsahu 50 litrů a více (2)

0 %

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Přípravek na bázi izolátu sójového proteinu, obsahujícího 6,6 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních fosforečnanu vápenatého

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Kovové lithium o čistotě 98,8 % hmotnostních nebo více (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorfní oxid křemičitý (CAS RN 60676-86-0):

ve formě prášku,

o čistotě 99,7 % hmotnostních nebo vyšší,

o průměrné velikosti zrn 0,7 μm nebo větší, avšak nejvýše 2,1 μm,

se 70 % částic o průměru nejvýše 3 μm

0 %

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Hydroxid hlinitý (CAS RN 21645-51-2):

ve formě prášku,

o čistotě 99,5 % hmotnostních nebo vyšší,

s bodem rozkladu 263 °C nebo vyšším,

o velikosti částic 4 μm (± 1 μm),

s celkovým obsahem Na2O nejvýše 0,06 % hmotnostních

0 %

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Oxid měďnatý (CAS RN 1317-38-0) o velikosti částic nejvýše 100 nm

0 %

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Alkalický uhličitan zirkoničitý (CAS RN 57219-64-4 nebo 37356-18-6) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jod-benzenmethanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Ethoxy-2,2-difluorethanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-naftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7)

0 %

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Ethyl-2-methylbutanová kyselina (CAS RN 19889-37-3)

0 %

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Allyl-methakrylát (CAS RN 96-05-9) a jeho izomery o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší a obsahující alespoň:

0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,02 % allylalkoholu (CAS RN 107-18-6),

0,01 % nebo více, avšak nejvýše 0,1 % kyseliny methakrylové (CAS RN 79-41-4) a

0,5 % nebo více, avšak nejvýše 1 % 4-methoxyfenolu (CAS RN 150-76-5) (1)

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoylchlorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoyl-chlorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

3-Chlor-2-fluorbenzoová kyselina (CAS RN 161957-55-7)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-Fenylbutanová kyselina (CAS RN 90-27-7)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Anhydrid kyseliny naftalen-1,8-dikarboxylové (CAS RN 81-84-5)

0 %

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Methyl-2-nitrotereftalát (CAS RN 35092-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-methylbenzoyl-chloride (CAS RN 24487-91-0)

0 %

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Ethyl-2-hydroxy-2-(4-fenoxyfenyl)propanoát (CAS RN 132584-17-9)

0 %

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimethylamino)-1-(1-naftalenyl)-1-propanon)hydrochlorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Chlor-2-(methylamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Vodný roztok obsahující 40 % hmotnostních nebo více natrium-methylaminoacetátu (CAS RN 4316-73-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Fenylethanamin-(S)-2-(((1R,2 R)-2-allylcyklopropoxy)karbonylamino)-3,3-dimethylbutanoát (CUS 0143288-8)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Chlorbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-dichlor-5-fluor[1,1′-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Kyanoctová kyselina (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cypermethrin (ISO) a jeho stereoizomery (CAS RN 52315-07-8) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-methylsulfinyl-1,1-dimethylethyl)-N′-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)ethyl]fenyl}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o čistotě 94,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o čistotě 97,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

(4-Chlor-2-fluor-3-methoxyfenyl)boronová kyselina (CAS RN 944129-07-1)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Chlorethenyldimethylsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-terc-butylfenyl)jodonium-hexafluorfosfát (CAS RN 61358-25-6)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimethylbis(oleoyloxy)stannan (CAS RN 3865-34-7)

0 %

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-Propylfenyl)boronová kyselina (CAS RN 134150-01-9)

0 %

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyklo[5.1.0]oktan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoin-hydrochlorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-butyl-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylát (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Methyl-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenylethyl]-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboxylát (CAS RN 130194-96-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-dimethyl-1-(fenylmethyl)-3-piperidinamin-hydrochlorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Methyl-[(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidin-2-karboxylát]-dihydrochlorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimethylpyridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Methyl-nikotinát (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Chlor-3-kyanopyridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hydrazinylmethyl)fenyl]-pyridin-dihydrochlorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1-Cyklopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylová kyselina (CAS RN 94695-52-0)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Methyl-3-fenylpiperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Pyridát (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-ethyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o čistotě 93 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimethylamino)methylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxid-hexafluorfosfát(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Methyl-4-(3-(1,1-difluorbut-3-enyl)-7-methoxychinoxalin-2-yloxy)-3-ethylpyrrolidin-2-karboxylát, 4-methylbenzensulfonát (CUS 0143289-9)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorfenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Klomazon (ISO) (CAS RN 81777-89-1) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Chlorethyl)-1-piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-yl)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o čistotě 92 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormethyl)-N-(1-methylcyklopropylsulfonyl)-cyklopropankarboxamid-hydrochlorid (CUS 0143290-2) (5)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoxykarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluensulfonyl)-N′-(3-(p-toluensulfonyloxy)fenyl)močovina (CAS RN 232938-43-1)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Methylcyklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) o čistotě 94 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Reakční produkt z výtažku Acacia mearnsii, chloridu amonného a formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)

0 %

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Barvivo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) a přípravky na něm založené s obsahem barviva C.I. Pigment Red 49:2 60 % hmotnostních nebo vice

0 %

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalizovaný film:

sestávající z osmi nebo více vrstev hliníku (CAS RN 7429-90-5) o čistotě 99,8 % nebo vyšší,

o optické hustotě každé vrstvy hliníku nejvýše 3,0,

mající každou vrstvu hliníku oddělenu vrstvou pryskyřice,

na nosném filmu z PET a

v rolích o délce až 50 000  metrů

0 %

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Kreatinasa (CAS RN 37340-58-2)

0 %

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Reliéfní tiskařské desky, druhu používaných na tisk novin, sestávající z kovové podložky potažené fotopolymerní vrstvou o tloušťce 0,15 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,8 mm, nepotažené krycím filmem, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm

0 %

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Směs aktivního uhlí a polyethylenu, ve formě prášku

0 %

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) dovezený v bezprostředním obalu o obsahu 500 kg nebo vyšší (2)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Dispergační činidlo:

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje

obsahující estery polyisobutenyljantarové kyseliny a pentaerythritolu (CAS RN 103650-95-9),

obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů a

s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních, (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Dispergační činidlo:

obsahující polyisobuten-sukcinimid získaný z produktů reakce polyethylenpolyaminů s polyisobutenyl-sukcinanhydridem (CAS RN 147880-09-9),

obsahující více než 35 %, avšak nejvýše 55 % hmotnostních minerálních olejů,

s obsahem chloru nejvýše 0,05 % hmotnostních

s celkovým číslem alkality nižším než 15

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergent:

obsahující vápenatou sůl beta-aminokarbonyl-alkylfenolu (reakční produkt Mannichovy báze alkylfenolu),

obsahující více než 40 %, avšak nejvýše 60 % hmotnostních minerálních olejů a

s celkovým číslem alkality vyšším než 120,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergent:

obsahující alkyltoluen-kalcium-sulfonáty s dlouhým řetězcem,

obsahující více než 30 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních minerálních olejů a

s celkovým číslem alkality vyšším než 310, avšak nejvýše 340,

pro použití při výrobě směsí aditiv pro mazací oleje (1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Roztok 2-chlor-5-(chlormethyl)-pyridinu (CAS RN 70258-18-3) v toluene

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Vodný roztok obsahující:

38 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 42 % hmotnostních 2-(3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl)ethanaminu (CAS RN 658066-44-5),

21 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 25 % hmotnostních kyseliny sírové (CAS RN 7664-93-9) a

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 2,9 % hmotnostních methanolu (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Butylfosfátové komplexy titanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuštěné v ethanolu a 2-propanolu

0 %

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s nejvýše 5 % hmotnostními komonomeru

s indexem toku taveniny 15 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min. a

hustotě 0,922 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Kopolymer ethylenu a kyseliny akrylové (CAS RN 9010-77-9):

o obsahu akrylové kyseliny 18,5 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 49,5 % hmotnostních (ASTM D4094) a

s indexem tání 14 g/10 min. (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) nebo vice

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem ve formě pelet pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny:

s 10 % nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostními oktenu,

s indexem toku taveniny 9,0 nebo větším, avšak nejvýše 10,0 (podle normy ASTM D1238 10.0/2.16),

s bodem tání (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min. nebo více, avšak nejvýše 0,6 g/10 min.,

o hustotě (ASTM D4703) 0,909 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm3,

o ploše gelu nejvýše 20 mm2 na 24,6 cm3 a

o úrovni antioxidantů nepřesahující 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) vzniklý kopolymerací s oktenem, vyrobený Zieglerovou-Nattovou katalytickou metodou, ve formě pelet:

s více než 10 %, avšak nejvýše 20 % hmotnostními kopolymeru,

s indexem toku taveniny (MFR 190 °C/2,16 kg) 0,7 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 0,9 g/10 min. a

o hustotě (ASTM D4703) 0,911 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,913 g/cm3

pro použití při zpracování současným vytlačováním (koextruzí) filmů pro pružné obaly na potraviny (1)

0 %

m3

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Lineární nízkohustotní polyethylen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) ve formě prášku

s více než 5 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostními komonomeru,

s indexem toku taveniny 15 g/10 min. nebo vyšším, avšak nejvýše 60 g/10 min. a

o hustotě 0,922 g/cm3 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,928 g/cm3

0 %

m3

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Kopolymer vyrobený výhradně z monomerů ethylenu a kyseliny methakrylové, v němž činí obsah kyseliny methakrylové 11 % hmotnostních nebo vice

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

74 % (± 4 %) hmotnostních styrenu,

24 % (± 2 %) hmotnostních N-butylakrylátu a

0,01 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 2 % hmotnostní kyseliny methakrylové

0 %

m3

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Kopolymer ve formě granulí obsahující:

75 % (± 7 %) hmotnostních styrenu a

25 % (± 7 %) hmotnostních methylmethakrylátu

0 %

m3

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Směs kopolymeru trioxanu a oxiranu s polytetrafluorethylenem

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polyoxymethylen s acetylovými zakončeními, obsahující polydimethylsiloxan a vlákna kopolymeru tereftalové kyseliny a 1,4-fenyldiaminu

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Epoxidová pryskyřice, bez halogenů:

obsahující více než 2 % hmotnostní fosforu vypočtená na základě pevného obsahu a chemicky vázaná v epoxidové pryskyřici,

neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 300 ppm hydrolyzovatelného chloridu a

obsahující rozpouštědla

pro použití při výrobě listů nebo rolí prepregu používaných k výrobě desek s plošnými spoji (1)

0 %

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Epoxidová pryskyřice:

obsahující 21 % hmotnostních nebo více bromu,

neobsahující hydrolyzovatelný chlorid nebo obsahující méně než 500 ppm hydrolyzovatelného chloridu a

obsahující rozpouštědla

0 %

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen-isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

0 %

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimethyl, methyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan (CAS RN 68957-00-6) s koncovými skupinami trimethylsiloxy-

0 %

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Reflexní film sestávající z:

vrstvy akrylové pryskyřice se značkami proti padělání, změně nebo záměně údajů nebo proti kopírování nebo s úřední značkou pro stanovené upotřebení,

vrstvy akrylové pryskyřice se zapuštěnými skleněnými kuličkami,

vrstvy akrylové pryskyřice tvrzené síťovacím činidlem melaminového typu,

kovové vrstvy,

akrylové lepicí vrstvy a

snímatelného filmu

0 %

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Samolepicí reflexní fólie, též rozčleněná na segmenty:

též s vodoznakem,

též s aplikační páskou potaženou z jedné strany lepidlem;

reflexní fólie sestává z:

vrstvy akrylových nebo vinylových polymerů,

vrstvy polymethylmethakrylátu nebo polykarbonátu obsahující mikroprizmy,

pokovené vrstvy,

lepicí fólie a

snímatelné fólie,

též s další vrstvou polyesteru

0 %

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Bílá páska z polyolefinu, sestávající po řadě:

z přilnavé vrstvy na bázi syntetické pryže o tloušťce 8 μm nebo více, avšak nejvýše 17 μm,

z vrstvy polyolefinu o tloušťce 28 μm nebo více, avšak nejvýše 40 μm a

z nesilikonové snímatelné vrstvy o tloušťce menší než 1 μm

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Film z poly(vinylchloridu), též potažený na jedné straně vrstvou polymeru:

obsahující akrylové lepidlo s lepivostí 70 N/m nebo více, též snižující se při ozáření,

o celkové tloušťce bez snímatelné krycí fólie 78 mikronů nebo více a

se snímatelnou krycí fólií, též opatřenou zploštělými kuličkami a na jedné straně raženou

0 %

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Monoaxiálně orientovaný film, o celkové tloušťce nejvýše 75 μm, sestávající ze tří nebo čtyř vrstev, z nichž každá obsahuje směs polypropylenu a polyethylenu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:

pevnost v tahu (v podélném směru) 120 MPa nebo více, avšak nejvýše 270 MPa a

pevnost v tahu (v příčném směru) 10 MPa nebo více, avšak nejvýše 40 MPa,

jak stanoví zkušební metoda ASTM D882/ISO 527-3

0 %

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Monoaxiálně orientovaný film, sestávající ze tří vrstev, z nichž je každá složena ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, přičemž prostřední vrstva též může obsahovat oxid titaničitý, mající:

tloušťku 55 μm nebo více, avšak nejvýše 97 μm

modul tažnosti (v podélném směru) 0,30 GPa nebo více, avšak nejvýše 1,45 GPa a

modul tažnosti (v příčném směru) 0,20 GPa nebo více, avšak nejvýše 0,70 GPa

0 %

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Film z kopolymeru vinylalkoholu rozpustného ve studené vodě, o tloušťce 34 μm nebo větší, avšak nejvýše 90 μm, s pevností v tahu do protržení 20 MPa nebo více, avšak nejvýše 55 MPa a s prodloužením do protržení 250 % nebo více, avšak nejvýše 900 %

0 %

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Průhledné, mikroporézní filmy z polyethylenu roubovaného na kyselinu akrylovou ve formě rolí:

o šířce 98 mm nebo větší, avšak nejvýše 170 mm,

o tloušťce 15 μm nebo větší, avšak nejvýše 36 μm,

pro použití při výrobě separátorů alkalických baterií

0 %

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Fólie vyztužené skleněnými vlákny z reaktivní epoxidové pryskyřice bez halogenů, s tvrdidlem, aditivy a anorganickými plnivy, pro použití při zapouzdřování polovodičových systémů (1)

0 %

m2

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Těsnění z vulkanizovaného kaučuku (monomery ethylenpropylendienu), s přípustnou velikostí švu odlitku nejvýše 0,25 mm, ve tvaru obdélníku:

o délce 72 mm nebo více, avšak nejvýše 825 mm,

o šířce 18 mm nebo více, avšak nejvýše 155 mm

0 %

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Kůže zpracovaná na crust z druhů zebu nebo hybridních druhů zebu o plošné výměře jednoho kusu převyšující 2,6 m2 a s otvorem po hřbetním hrbolu o velikosti 450cm2 nebo více, avšak nejvýše 2 850 cm2, pro použití při výrobě materiálů pro potahy sedadel motorových vozidel (1)

0 %

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Biologicky rozložitelný (norma EN 14995) monofilament o délkové hmotnosti nejvýše 33 dtex, obsahující nejméně 98 % hmotnostních polylaktidu (PLA), pro použití při výrobě filtračních textilií pro potravinářský průmysl (1)

0 %

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Kotouče:

ze syntetických diamantů, které jsou aglomerovány s kovovou slitinou, keramickou směsí nebo směsí plastů,

vykazující samobrousicí efekt díky neustálému uvolňování diamantů,

vhodné pro dělení waferů rozbrušováním,

též s otvorem uprostřed,

též na nosiči,

o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 377 g, a

o vnějším průměru nejvýše 206 mm

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Třecí materiál, o tloušťce menší než 20 mm, nezamontovaný, k výrobě třecích součástek (1)

0 %

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrochromické samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, sestávající z:

držáku zrcátka,

plastového krytu,

integrovaného obvodu,

pro použití při výrobě motorových vozidel uvedených v kapitole 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 97

30

50

Hliníková vzpěra motoru

o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

s alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobená z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (na základě normy EN:1706) s těmito vlastnostmi:

vnitřní pórovitost nejvýše 1 mm,

vnější pórovitost nejvýše 2 mm,

tvrdost podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší

typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8108 20 00

40

Ingot ze slitiny titanu:

o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo

o hmotnosti 680 kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 6 % hmotnostních hliníku,

2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,

2,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,5 % hmotnostního zirkonia,

0,2 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní niobu,

0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 1 % hmotnostní molybdenu,

0,1 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 0,5 % hmotnostního křemíku

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Ingot ze slitiny titanu:

o výšce 17,8 cm nebo větší, o délce 180 cm nebo větší a o šířce 48,3 cm nebo

o hmotnosti 680 kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních hliníku,

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních cínu,

3 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 5 % hmotnostních zinku,

4 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 8 % hmotnostních molybdenu

0 %

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Ingot ze slitiny titanu:

o průměru 63,5 cm nebo větším a o délce 450 cm nebo větší,

o hmotnosti 6 350  kg nebo více,

obsahující tyto slitinové prvky:

5,5 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 6,7 % hmotnostního hliníku,

3,7 % hmotnostního nebo více, avšak nejvýše 4,9 % hmotnostního vanadu

0 %

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Rozpěrka ve tvaru kvádru vyrobená z kompozitu karbidu křemičito hlinitého (AlSiC) používaná pro sestavování modulů IGBT

0 %

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Rejdovací kolečka

o vnějším průměru 21 mm nebo větším, avšak nejvýše 23 mm

o šířce včetně šroubu 19 mm nebo větší, avšak nejvýše 23 mm,

s plastovým vnějším kroužkem ve tvaru U,

s montážním šroubem připevněným do vnitřního průměru a používaným jako vnitřní kroužek

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Čtyřtaktní benzinové motory s obsahem válců nejvýše 250 cm3, pro použití při výrobě zahradního zařízení čísel 8432 , 8433 , 8436 nebo 8508 (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Čtyřválcový, čtyřdobý, kapalinou chlazený vznětový motor

o obsahu nejvýše 3 850  cm3 a

s jmenovitým výkonem 15 kW nebo větším, avšak nejvýše 85 kW,

pro použití při výrobě vozidel čísla 8427 (1)

0 %

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s přípojkou obsahující polyamidové a keramické prvky:

o délce 166 mm (+/– 1 mm),

o průměru 70 mm (+/– 1 mm),

o vnitřním objemu 280 cm3 nebo větším,

s mírou absorpce vody 17 g nebo více a

o interní čistotě vyjádřené přípustným množstvím nečistot nejvýše 0,9 mg/dm2,

typu používaného v klimatizačních systémech automobilů

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Hliníkový blok letovaný plamenem s protlačovanými ohybanými přípojnými trubkami, typu používaného do systémů klimatizace motorových vozidel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Hliníkový obloukově svařovaný odnímatelný vysoušeč s polyamidovými a keramickými prvky:

o délce 291 mm (+/– 1 mm),

o průměru 32 mm (+/– 1 mm),

se zrnky o délce nejvýše 0,2 mm a tloušťce nejvýše 0,06 mm,

o průměru pevných částic nejvýše 0,06 mm,

typu používaného v klimatizačních systémech automobilů

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Součást obsahující:

jednofázový motor na střídavý proud,

planetovou převodovku,

řeznou čepel

a též obsahující:

kondenzátor,

součást osazenou svorníkem,

pro použití při výrobě zahradních drtičů (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor pro biofarmaceutické buněčné kultury:

s vnitřními povrchy z austenitické nerezové oceli typu 316L,

s kapacitou zpracování 50 litrů, 500 litrů, 3 000  litrů, 5 000  litrů, 10 000  litrů nebo 15 000  litrů,

též v kombinaci se systémem pro čištění bez demontáže („clean-in-process“) a/nebo zvláštní nádobou pro uchovávání spárovaných médií

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Kuličková ložiska:

o vnitřním průměru 3 mm nebo větším,

o vnějším průměru nejvýše 100 mm,

o šířce nejvýše 40 mm,

též zapouzdřená,

pro použití při výrobě řemenových rozvodů motorů, elektrických systémů řízení nebo převodek řízení (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Synchronní motor pro myčky nádobí s mechanismem pro kontrolu průtoku vody:

o délce bez osy 24 mm (+/– 0,3),

o průměru 49,3 mm (+/– 0,3),

s jmenovitým střídavým napětím 220 V nebo větším, avšak nejvýše 240 V,

s jmenovitým kmitočtem 50 Hz nebo větším, avšak nejvýše 60 Hz,

s příkonem nejvýše 4 W,

o rychlosti otáček 4 ot./min nebo více, avšak nejvýše 4,8 ot./min,

s výstupním točivým momentem nejvýše 10 kgf/cm

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Elektrický ovládač turbodmychadla:

s motorem na stejnosměrný proud o výstupním výkonu 10 W nebo větším, avšak nejvýše 15 W

s integrovaným převodovým mechanismem,

o tažné síle 250 N nebo větší při zvýšené teplotě okolí 160 °C

o tažné síle 250 N nebo větší v každé poloze zdvihu,

o pracovním zdvihu 15 mm nebo větším, avšak nejvýše 20 mm,

též s rozhraním pro palubní diagnostiku

0 %

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Motor na stejnosměrný proud:

s otáčkami motoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500 ot/min.,

o jmenovitém napětí 12,0 V (± 0,1),

s předepsaným rozsahem teplot – 40 °C nebo více, avšak nejvýše + 165 °C,

též se spojovacím pastorkem,

též s konektorem motoru

0 %

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl:

o stanovené rychlosti otáčení nejvýše 4 000 otáček za minutu,

s výkonem 400 W nebo větším, avšak nejvýše 1,3 kW (při 12 V),

o průměru příruby nejméně 90 mm a nejvýše 150 mm,

o maximální délce 190 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,

o maximální délce pouzdra 150 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,

s dvoudílným hliníkovým pouzdrem litým pod tlakem (základním pouzdrem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s nejméně 2 a nejvýše 6 vyvrtanými otvory) s těsněním (drážkou s těsnicí podložkou a mazivem),

se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 12/8 a

s povrchovými magnety

0 %

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Trakční motor:

s výstupním točivým momentem 200 Nm nebo větším, avšak nejvýše 300 Nm,

s výstupním výkonem 50 kW nebo větším, avšak nejvýše 100 kW,

se jmenovitými otáčkami nejvýše 12 500 ot./min.,

pro použití při výrobě elektrických vozidel (1)

0 %

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Ploché tyče ze slitiny samaria a kobaltu:

o délce 30,4 mm (± 0,05 mm),

o šířce 12,5 mm (± 0,15 mm),

o tloušťce 6,9 mm (± 0,05 mm) nebo sestávající z ferritů ve tvaru čtvrtinových objímek:

o délce 46 mm (± 0,75 mm),

o šířce 29,7 mm (± 0,2 mm),

určené ke zmagnetizování na permanentní magnety, typu používaného ve startérech automobilů a zařízení prodlužujících dojezd elektrických vozidel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Válcové lithiové galvanické články:

o průměru 14,0 mm nebo větším, avšak nejvýše 26,0 mm,

o délce 25 mm nebo větší, avšak nejvýše 51 mm,

o napětí 1,5 V nebo více, avšak nejvýše 3,6 V,

o kapacitě 0,80 Ah nebo více, avšak nejvýše 5,00 Ah,

pro použití při výrobě telemetrických a zdravotnických zařízení, elektronických měřicích zařízení a dálkových ovládání (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Olověné akumulátory nebo moduly:

o jmenovité kapacitě nejvýše 32 Ah,

o délce nejvýše 205 mm,

o šířce nejvýše 130 mm a

o výšce nejvýše 190 mm,

pro použití při výrobě výrobků čísla 8711 (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Lithium-iontové nabíjecí baterie:

o délce 700 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 820  mm,

o šířce 935 mm nebo větší, avšak nejvýše 1 660  mm,

o výšce 85 mm nebo větší, avšak nejvýše 700 mm,

o hmotnosti 280 kg nebo více, avšak nejvýše 700 kg,

o výkonu nejvýše 130 kWh

0 %

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Deska plošných spojů bez pouzdra pro spuštění a ovládání kartáčků vysavačů poháněných motorem o výstupním výkonu nejvýše 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Osvětlovací modul obsahující alespoň:

dvě diody vyzařující světlo (LED),

čočky ze skla nebo plastů soustřeďující/rozptylující světlo vyzařované LED diodami,

reflektory přesměrovávající světlo vyzařované LED diodami,

v hliníkovém pouzdře s chladičem, upevněný na držáku s ovladačem

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Mlhové světlomety s pokoveným vnitřním povrchem, obsahující:

plastový držák se třemi nebo více úchyty,

jednu nebo více 12 V žárovek,

konektor,

plastový kryt,

též připojovací kabel,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Varovný bzučák pro systém parkovacích senzorů v plastovém pouzdře fungující na piezomechanickém principu, obsahující:

desku plošných spojů,

konektor,

též v kovovém držáku,

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Horní destička pro sestavu magnetů reproduktoru z plně ražené, lisované a pokovené oceli, ve tvaru disku, též s otvorem uprostřed, typu používaného do automobilových reproduktorů

0 %

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

SD paměťová karta s neaktualizovatelným souborem nahraných map, určená pro zabudování do automobilových navigačních systémů (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Dlouhovlnná infračervená kamera (kamera LWIR) (podle ISO/TS 16949):

s citlivostí v oblasti vlnových délek 7,5 μm nebo větší, avšak nejvýše 17 μm,

s rozlišením až 640 × 512 pixelů,

o hmotnosti nejvýše 400 g,

o rozměrech nejvýše 70 mm × 86 mm × 82 mm,

též v pouzdře,

se zástrčkou pro použití v automobilech a

s odchylkou výstupního signálu v celém rozsahu pracovních teplot nejvýše 20 %

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

LCD moduly:

s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 25,5 cm,

s podsvícením LED,

s deskou plošných spojů s pamětí EPROM, mikrořadičem, časovým řadičem, řídicím modulem sběrnice LIN a dalšími aktivními a pasivními prvky,

s osmipólovou zastrčkou pro napájení a čtyřpólovým rozhraním LVDS,

též v pouzdře,

k trvalému zabudování nebo trvalé montáži do motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

LCD modul:

s úhlopříčkou obrazovky 14,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 20,3 cm,

též bez dotykové obrazovky,

s podsvícením LED,

s deskou plošných spojů s pamětí EEPROM, mikrořadičem, přijímačem LVDS a dalšími aktivními a pasivními prvky,

dvanáctipólovou zástrčkou pro napájení a rozhraním CAN a LVDS,

v pouzdře s monitorem a jinými ovládacími funkcemi,

k zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

Moduly OLED, sestávající z jedné nebo více skleněných nebo plastových TFT buněk, obsahující organický materiál, nekombinované s funkcí dotykové obrazovky a s jednou nebo více deskami plošných spojů s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů, pro použití při výrobě televizorů a monitorů (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Barevný LCD modul v pouzdře:

s úhlopříčkou obrazovky 14,48 cm nebo větší, avšak nejvýše 26 cm,

bez dotykové obrazovky,

s podsvícením a mikrořadičem,

s ovladačem sběrnice CAN (Controller Area Network, síť řídicích jednotek), rozhraním LVDS (Low-Voltage Differential Signalling, sběrnice pro rychlou komunikaci obvodových bloků) a konektorem napájení sběrnice CAN,

bez modulu pro zpracování signálu,

s řídicí elektronikou pouze pro adresování pixelů,

s motorizovaným pohybem obrazovky,

k trvalému zabudování do motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Deska plošných spojů sestávající z plátů izolačního materiálu s elektrickými spoji a pájecími body, pro použití při výrobě jednotek podsvícení pro LCD panely (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Elektrické zásuvky a zástrčky o délce nejvýše 12,7 mm nebo o průměru nejvýše 10,8 mm, pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé a přístrojů pro zpracování řeči (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Pouzdro na polovodičové čipy pro napětí nepřesahující 1 000  V ve formě plastového rámu zahrnujícího montážní rámeček vybavený kontaktními ploškami

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Nýtové kontakty:

měděné,

pokovené slitinou stříbra a niklu AgNi10 nebo stříbrem obsahujícím 11,2 % (± 1,0 %) hmotnostního oxidu cíničitého a oxidu inditého dohromady,

s pokovením o tloušťce 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Pojistkový modul v plastovém pouzdře s montážními konzolami, zahrnující:

objímky, též bez pojistek,

připojovací porty,

desku plošných spojů se zabudovaným mikroprocesorem, mikrospínačem a relé,

typu používaného při výrobě zboží kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektronické řídicí jednotky, vyrobené podle třídy 2 normy IPC-A-610E alespoň:

se střídavým napájením 208 V nebo větším, avšak nejvýše 400 V,

se stejnosměrným napájením logických obvodů 24 V,

s automatickým jističem,

s hlavním vypínačem,

s interními nebo externími elektrickými konektory a kabely,

v pouzdře o rozměrech 281 mm × 180 mm × 75 mm nebo větším, avšak nejvýše 630 mm × 420 mm × 230 mm,

typu používaného při výrobě strojů na recyklaci nebo třídění

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektronická řídicí jednotka bez paměti, pro napětí 12 V, pro systémy výměny informací ve vozidlech (pro připojení audiosystému, telefonu, navigace, kamery a bezdrátových automobilových služeb), obsahující:

2 otočné voliče,

nejméně 27 tlačítek,

LED žárovky,

2 integrované obvody pro příjem a odesílání kontrolních signálů prostřednictvím sběrnice LIN

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Vnitřní anténa pro systém uzamykání dveří vozidel, zahrnující:

anténový modul v plastovém pouzdře,

připojovací kabel se zástrčkou,

nejméně dvě montážní konzoly,

též s deskou plošných spojů včetně integrovaných obvodů, diod a tranzistorů,

typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Prodlužovací dvoužilový kabel se dvěma konektory, obsahující alespoň:

gumovou průchodku,

plastovou trubku,

kovovou připevňovací konzolu,

typu používaného k připojení čidel rychlosti vozidla při výrobě vozidel kapitoly 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Elektrické vodiče:

o napětí nejvýše 80 V,

o délce nejvýše 120 cm,

osazené konektory,

pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, sad příslušenství a přístrojů pro zpracování řeči (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Elektrické vodiče:

o napětí nejvýše 80 V,

ze slitiny platiny a iridia,

potažené polytetrafluorethylenem,

bez konektorů,

pro použití při výrobě přístrojů pro nedoslýchavé, implantátů a přístrojů pro zpracování řeči (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Motorem poháněná jednotka ovládání brzd:

o jmenovitém napětí 13,5 V (± 0,5 V) a

s mechanismem s kuličkovým šroubem pro kontrolu tlaku brzdové kapaliny v hlavním válci,

pro použití při výrobě elektrických motorových vozidel (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Automatická hydrodynamická převodovka s hydraulickým měničem momentu, bez rozdělovací převodovky, kardanové hřídele a diferenciálu přední nápravy, pro použití při výrobě motorových vozidel kapitoly 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Poloosa nápravy vozidla osazená na každém konci stejnoběžným kloubem, typu používaného při výrobě zboží čísla KN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Vzduchojem s otvorem pro přívod nebo odvod vzduchu ze slitiny hliníku vyrobený podle normy EN AC 42100:

s rovinností izolační plochy nejvýše 0,1 mm,

s přípustným množstvím částic 0,3 mg na zásobník,

se vzdáleností mezi póry 2 mm nebo více,

s velikostí pórů nejvýše 0,4 mm a

s nejvýše 3 póry většími než 0,2 mm,

typu používaného do tepelných výměníků pro chladicí systémy vozidel

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Chladiče, typu používaného do motocyklů pro montáž přídavných zařízení (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Přední vidlice s hliníkovými rameny pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedály, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Sloupky sedel, pro použití při výrobě jízdních kol (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Kulaté organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, oboustranně opracované:

o průměru 4,9 cm nebo větším, avšak nejvýše 8,2 cm,

o výšce 0,5 cm nebo větší, avšak nejvýše 1,8 cm, měřené při položení čočky na plochém povrchu jako vzdálenost mezi vodorovnou rovinou a optickým středem předního povrchu čočky,

typu používaného k opracování za účelem vsazení do brýlí

1.45 %

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Kulaté organické korekční brýlové čočky, nezabroušené, dokončené z jedné strany:

o průměru 5,9 cm nebo větším, avšak nejvýše 8,5 cm a

o výšce 1,2 cm nebo větší, avšak nejvýše 3,5 cm, měřené při položení čočky na plochém povrchu jako vzdálenost mezi vodorovnou rovinou a optickým středem předního povrchu čočky,

typu používaného k opracování za účelem vsazení do brýlí

0 %

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infračervené čočky s motorizovaným zaostřováním:

využívající vlnovou délku 3 μm nebo větší, avšak nejvýše 5 μm,

zajišťující jasný obraz od 50 m až do nekonečna,

s velikostí zorného pole 3 ° × 2,25 ° a 9 ° × 6,75 °,

o hmotnosti nejvýše 230 g,

o délce nejvýše 88 mm,

o průměru nejvýše 46 mm,

atermalizované,

pro použití při výrobě termovizních kamer, infračervených dalekohledů, puškohledů (1)

0 %

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Elektronický polovodičový senzor pro měření alespoň dvou z následujících veličin:

atmosférického tlaku, teploty (též pro teplotní kompenzaci), vlhkosti nebo těkavých organických sloučenin,

v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologie Bare Die sestávající z:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Zařízení k měření rychlosti otáček kol vozidel (polovodičový snímač otáček kol) sestávající z:

monolitického integrovaného obvodu v pouzdře

jednoho či více diskrétních SMD kondenzátorů připojených paralelně k integrovanému obvodu,

též s integrovanými permanentními magnety

pro detekci pohybu generátoru impulzů

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Elektronický polovodičový snímač pro měření zrychlení a/nebo úhlové rychlosti:

též v kombinaci se snímačem magnetického pole,

v krytu vhodném pro automatické tištění desek plošných spojů nebo technologii Bare Die sestávající z:

jednoho nebo více monolitických aplikačně specifických integrovaných obvodů (ASIC),

jednoho nebo více mikroelektromechanických snímačů (MEMS) vyrobených polovodičovou technologií s mechanickými prvky uspořádanými do trojrozměrné struktury na polovodičovém materiálu,

též s integrovaným mikrořadičem,

typu používaného k zabudování do zboží kapitol 84 až 90 a 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Bočnice o tloušťce 0,8 mm nebo více, avšaknejvýše 3,0 mm, používané při výrobě polohovatelných automobilových sedadel (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Jezdce, úzké ozubené pásky, koncové části dělitelných zipů a jiné části zdrhovadel, z obecných kovů, pro použití při výrobě zipů (1)

0 %

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Úzké pásky s plastovými články, pro použití při výrobě zipů (1)

0 %

31.12.2020


PŘÍLOHA II

Kód KN

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20


30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/34


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1052

ze dne 8. března 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro podmínky vztahující se na programy zpětného odkupu a stabilizační opatření

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se na ně mohla vztahovat výjimka ze zákazů zneužívání trhu, mělo by obchodování s vlastními akciemi v rámci programů zpětného odkupu a obchodování s cennými papíry nebo souvisejícími nástroji za účelem stabilizace cenných papírů splňovat požadavky a podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 596/2014 a v tomto nařízení.

(2)

Ačkoli nařízení (EU) č. 596/2014 umožňuje stabilizaci prostřednictvím souvisejících nástrojů, měla by být výjimka pro obchody týkající se programů zpětného odkupu omezena na skutečné obchodování s vlastními akciemi emitenta, a neměla by se vztahovat na obchody s finančními deriváty.

(3)

Jelikož základním předpokladem k tomu, aby se zabránilo zneužívání trhu, je transparentnost, je důležité zaručit, že jsou před obchodováním s vlastními akciemi v rámci programů zpětného odkupu a obchodováním s cennými papíry nebo souvisejícími nástroji za účelem stabilizace cenných papírů, během něj a po něm zveřejněny nebo nahlášeny odpovídající informace.

(4)

Aby se zabránilo zneužívání trhu, je vhodné stanovit podmínky pro kupní cenu a povolený denní objem obchodů s vlastními akcemi v rámci programů zpětného odkupu. Aby se zamezilo obcházení těchto podmínek, měl by se zpětný odkup provádět v obchodním systému, v němž jsou akcie emitenta přijaty k obchodování nebo v němž se s nimi obchoduje. Dojednané obchody, které nepřispívají k tvorbě cen, by však mohly být použity pro účely programu zpětného odkupu a mohla by se na ně vztahovat výjimka, pokud budou splněny všechny podmínky uvedené v nařízení (EU) č. 596/2014 a v tomto nařízení.

(5)

Aby se zabránilo riziku zneužití výjimky pro obchodování s vlastními akcemi v rámci programů zpětného odkupu, je důležité, aby toto nařízení stanovilo omezení, pokud jde o druhy obchodů, které může emitent během programu zpětného odkupu provádět, a načasování obchodování s vlastními akciemi. Tato omezení by tudíž měla zabránit tomu, aby emitent prodával vlastní akcie během doby trvání programu zpětného odkupu, a měla by zohlednit možnou existenci dočasných zákazů obchodování uložených emitentovi a skutečnost, že emitent může mít oprávněné důvody pro pozdržení uveřejnění vnitřních informací.

(6)

Stabilizace cenných papírů má podpořit cenu primární nebo sekundární nabídky cenných papírů po omezenou dobu, jestliže se dostanou pod prodejní tlak, což umožní zmírnit prodejní tlak působený krátkodobými investory a zachovat pro tyto cenné papíry řádné tržní podmínky. Tím zvyšuje důvěru investorů a emitentů ve finanční trhy. V zájmu investorů, kteří upsali nebo zakoupili cenné papíry v rámci významné distribuce, a v zájmu emitenta by proto blokové obchody, které představují výlučně soukromé operace, neměly být považovány za významnou distribuci cenných papírů.

(7)

V souvislosti s počátečními veřejnými nabídkami některé členské státy povolují obchodování před zahájením oficiálního obchodování na regulovaném trhu. To se obecně označuje jako transakce uzavřená před emisí („when issued trading“). Proto by mělo být pro účely výjimky pro stabilizaci cenných papírů možné, aby doba stabilizace začala před začátkem oficiálního obchodování, pokud jsou splněny určité podmínky týkající se transparentnosti a obchodování.

(8)

Integrita trhu vyžaduje dostatečné uveřejňování stabilizačních opatření. Hlášení stabilizačních operací je nutné také proto, aby mohly příslušné orgány na stabilizační opatření dohlížet. Aby se zaručila ochrana investorů, zachovala integrita trhů a aby byly různé subjekty odrazeny od zneužívání trhu, je také důležité, aby si příslušné orgány při provádění dohledu nad finančním trhem byly vědomy všech stabilizačních operací bez ohledu na to, zda probíhají v rámci obchodního systému, nebo mimo něj. Kromě toho je vhodné předem objasnit, jak bude mezi emitenty, nabízející nebo subjekty, které provádějí stabilizaci, rozdělena odpovědnost za plnění použitelných požadavků ohledně podávání zpráv a transparentnosti. Toto rozdělení odpovědnosti by mělo zohledňovat, kdo je vlastníkem příslušných informací. Určený subjekt by měl být rovněž příslušný pro vyřizování případných žádostí od příslušného orgánu každého dotčeného státu. Aby se investorům a účastníkům trhu zaručil snadný přístup, nejsou informacemi, které mají být zveřejněny před zahájením primární či sekundární nabídky cenných papírů, jež mají být stabilizovány podle nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (2), dotčeny požadavky týkající se zveřejnění podle článku 6 tohoto nařízení.

(9)

Měla by existovat přiměřená koordinace mezi všemi investičními podniky a úvěrovými institucemi provádějícími stabilizaci. Během stabilizace by měl jeden investiční podnik nebo úvěrová instituce sloužit jako ústřední kontaktní místo pro žádosti o informace podané příslušnými orgány v dotčených členských státech.

(10)

Aby se zajistily zdroje a stabilizační činnost, měla by být povolena doplňková stabilizace ve formě nadlimitního úpisu a zajišťovací opce („greenshoe options“). Je však důležité stanovit podmínky týkající se transparentnosti takovéto doplňkové stabilizace a způsobu, jímž bude prováděna, včetně doby, během které ji lze provádět. Navíc by měla být věnována zvláštní pozornost použití možnosti nadlimitního úpisu investičním podnikem nebo úvěrovou institucí za účelem stabilizace, je-li jejím výsledkem pozice, která není pokrytá odpovídající zajišťovací opcí („greenshoe option“).

(11)

Aby se zabránilo nejasnostem, měla by se stabilizace provádět způsobem, který zohledňuje tržní podmínky a nabídkovou cenu cenných papírů. Měly by být podniknuty obchody za účelem likvidace pozic vzešlých ze stabilizačních opatření, aby byl minimalizován dopad na trh, s řádným přihlédnutím k převládajícím tržním podmínkám. Vzhledem k tomu, že cílem stabilizace je podpořit cenu, neměl by být prodej cenných papírů, které byly získány prostřednictvím stabilizačních nákupů, ani prodej, který má usnadnit následnou stabilizační činnost, považován za prodej za účelem podpory ceny. Žádný z těchto prodejů ani následné nákupy by neměly být samy o sobě považovány za zneužívající, ačkoli se na ně nevztahuje výjimka stanovená v nařízení (EU) č. 596/2014.

(12)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(13)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(14)

Aby se zaručilo hladké fungování finančních trhů, je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení, která jsou v něm obsažena, uplatňovala od téhož data jako ustanovení, která jsou vymezena v nařízení (EU) č. 596/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„plánovaným programem zpětného odkupu“ se rozumí program zpětného odkupu, u něhož jsou data operací a objem cenných papírů, které mají být obchodovány během doby trvání programu, stanoveny v době uveřejnění programu zpětného odkupu;

b)

„dostatečným uveřejněním“ se rozumí uveřejnění informací způsobem, který umožní rychlý přístup a úplné, správné a včasné posouzení informací ze strany veřejnosti v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1055 (4) a případně v úředně určeném mechanismu podle článku 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (5);

c)

„nabízejícím“ se rozumí dosavadní držitel nebo emitent cenných papírů;

d)

„přidělením“ se rozumí postup nebo postupy, kterými se určuje počet cenných papírů, které mají obdržet investoři, kteří je předtím upsali nebo o upsání požádali;

e)

„doplňkovou stabilizací“ se rozumí využití možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce investičními podniky nebo úvěrovými institucemi v souvislosti s významnou distribucí cenných papírů výlučně za účelem usnadnění stabilizační činnosti;

f)

„možností nadlimitního úpisu“ se rozumí doložka v dohodě o upisování nebo vedení emise, která umožňuje přijímání úpisů nebo nabídek na nákup většího množství cenných papírů, než kolik jich bylo původně nabídnuto;

g)

„zajišťovací opcí“ (greenshoe option) se rozumí opce poskytnutá nabízejícím investičnímu podniku (investičním podnikům) nebo úvěrové instituci (úvěrovým institucím) činným při nabídce za účelem pokrytí možností nadlimitního úpisu, podle jejíchž podmínek mohou tyto podniky nebo instituce nakoupit určité množství dotyčných cenných papírů za nabídkovou cenu po určitou dobu po nabídce cenných papírů.

KAPITOLA II

PROGRAMY ZPĚTNÉHO ODKUPU

Článek 2

Povinnosti týkající se zveřejňování a podávání zpráv

1.   Aby mohl emitent využít výjimku stanovenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, zaručí před zahájením obchodování v rámci programu zpětného odkupu povoleného v souladu s čl. 21 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU (6) dostatečné uveřejnění těchto informací:

a)

účelu programu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014;

b)

maximální peněžité částky přidělené na program;

c)

maximálního počtu akcií, které mají být pořízeny;

d)

doby, na kterou bylo uděleno schválení programu (dále jen:„doba trvání programu“).

Emitent zaručí dostatečné uveřejnění následných změn programu a informací, které již byly uveřejněny v souladu s prvním pododstavcem.

2.   Emitent zavede mechanismy, které mu umožní plnit povinnosti ohledně podávání zpráv příslušnému orgánu a zaznamenat každý obchod související s programem zpětného odkupu včetně informací uvedených v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 596/2014. Emitent oznámí příslušnému orgánu každého obchodního systému, na němž byly akcie přijaty k obchodování nebo je s nimi obchodováno, každý obchod související s programy zpětného odkupu, a to nejpozději do konce sedmého obchodního dne na trhu ode dne provedení této operace, v podrobné i souhrnné formě. V souhrnné formě bude uveden souhrnný objem a vážená průměrná cena, a to za den a pro obchodní systém.

3.   Emitent zaručí dostatečné uveřejnění informací o obchodech souvisejících s programy zpětného odkupu uvedených v odstavci 2, a to nejpozději do konce sedmého obchodního dne na trhu dne ode dne provedení těchto transakcí. Emitent rovněž umístí zveřejněné operace na svou webovou stránku a uchovává tyto informace jako dostupné veřejnosti alespoň po dobu pěti let od data dostatečného uveřejnění.

Článek 3

Podmínky pro obchodování

1.   Aby se na obchody související s programy zpětného odkupu mohla vztahovat výjimka stanovená v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, musejí splňovat tyto podmínky:

a)

emitent koupí akcie v obchodním systému, v němž byly přijaty k obchodování nebo je s nimi obchodováno;

b)

u akcií, s nimiž se v obchodním systému obchoduje nepřetržitě, se pokyny nezadávají během fáze dražby a pokyny zadané před fází dražby se během této fáze nezmění;

c)

u akcií, s nimiž se obchoduje výlučně v obchodním systému prostřednictvím dražeb, pokyny zadává a mění emitent během dražby, pokud mají ostatní účastníci trhu dostatek času, aby na ně zareagovali.

2.   Aby mohli emitenti při provádění obchodů v rámci programu zpětného odkupu využít výjimku stanovenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, nekupují akcie za vyšší cenu, než je cena posledního nezávislého obchodu a nejvyšší aktuální nezávislá kupní nabídka v obchodním systému, v němž je nákup prováděn, a to i v případě, že se s akciemi obchoduje v různých obchodních systémech.

3.   Aby mohli emitenti při provádění obchodů v rámci programu zpětného odkupu využít výjimku stanovenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, nesmějí za obchodovací den nakoupit více než 25 % průměrného denního objemu akcií, s nimiž se obchoduje v obchodním systému, v němž je nákup prováděn.

Pro účely prvního pododstavce je průměrný denní objem založen na průměrném denním objemu obchodovaném během některého z těchto období:

a)

měsíce před měsícem, kdy došlo ke zveřejnění požadovanému podle čl. 2 odst. 1; takovýto pevně stanovený objem se uvede v programu zpětného odkupu a použije se po dobu trvání tohoto programu;

b)

20 obchodovacích dnů před datem nákupu, pokud program žádný odkaz na zmíněný objem neobsahuje.

Článek 4

Omezení obchodu

1.   Aby mohli emitenti využít výjimku stanovenou v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014, nesmějí po dobu trvání programu zpětného odkupu provádět tyto činnosti:

a)

prodávat vlastní akcie;

b)

obchodovat během uzavřeného období uvedeného v čl. 19 odst. 11 nařízení (EU) č. 596/2014;

c)

obchodovat v případě, kdy se emitent rozhodl pozdržet uveřejnění důvěrných informací v souladu s čl. 17 odst. 4 nebo 5 nařízení (EU) č. 596/2014.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, jestliže:

a)

emitent zavedl plánovaný program zpětného odkupu nebo

b)

program zpětného odkupu je uskutečňován pod vedením investičního podniku nebo úvěrové instituce, které přijímají rozhodnutí o dni nákupu akcií emitenta nezávisle na emitentovi.

3.   Ustanovení odst. 1 písm. a) se nepoužije, je-li emitent investiční podnik nebo úvěrová instituce a zavedl, prováděl a udržoval odpovídající a účinná vnitřní opatření a postupy, které podléhají dohledu nad finančním trhem ze strany příslušných orgánů a mají zabránit tomu, aby osoby, které mají přístup k vnitřním informacím, jež se přímo či nepřímo týkají emitenta, nedovoleně zpřístupňovaly vnitřní informace osobám, které odpovídají za rozhodnutí ve vztahu k obchodování s vlastními akcemi, a to při obchodování s vlastními akcemi, které je na takovémto rozhodnutí založeno.

4.   Ustanovení odst. 1 písm. b) a c) se nepoužijí, je-li emitent investiční podnik nebo úvěrová instituce a zavedl, prováděl a udržoval odpovídající a účinná vnitřní opatření a postupy, které podléhají dohledu nad finančním trhem ze strany příslušných orgánů a mají zabránit tomu, aby osoby, které mají přístup k vnitřním informacím, jež se přímo či nepřímo týkají emitenta, včetně rozhodnutí o nabytí v rámci programu zpětného odkupu, nedovoleně zpřístupňovaly vnitřní informace osobám, které odpovídají za obchodování s vlastními akciemi jménem klientů, a to při obchodování s vlastními akcemi jménem těchto klientů.

KAPITOLA III

STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ

Článek 5

Podmínky týkající se doby stabilizace

1.   Pokud jde o akcie a jiné cenné papíry rovnocenné akciím, omezená doba uvedená v čl. 5 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 596/2014 (dále jen „doba stabilizace“):

a)

v případě výrazné distribuce ve formě primární veřejně vyhlášené nabídky začíná dnem zahájení obchodování s cennými papíry v dotčeném obchodním systému a končí nejpozději 30 kalendářních dnů poté;

b)

v případě významné distribuce ve formě sekundární nabídky začíná dnem dostatečného uveřejnění konečné ceny cenných papírů a končí nejpozději 30 kalendářních dnů po dni přidělení.

2.   Pokud je primární nabídka veřejně vyhlášena v členském státě, který povoluje obchodování před zahájením obchodování v obchodním systému, začne doba stabilizace pro účely odst. 1 písm. a) plynout v den dostatečného uveřejnění konečné ceny cenných papírů a skončí nejdéle 30 kalendářní dnů poté. Takovéto obchodování probíhá v souladu s použitelnými pravidly obchodního systému, v němž mají být cenné papíry přijaty k obchodování, včetně veškerých pravidel týkajících se zveřejňování a oznamování operací.

3.   Pokud jde o dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů včetně dluhových cenných papírů, které jsou převoditelné nebo vyměnitelné za akcie nebo jiné cenné papíry rovnocenné akciím, začíná doba stabilizace dnem dostatečného uveřejnění podmínek nabídky cenných papírů a končí buď nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni, kdy emitent nástroje obdržel výnos z emise, nebo nejpozději do 60 kalendářních dnů po dni přidělení cenných papírů, podle toho, co nastane dříve.

Článek 6

Povinnosti týkající se zveřejnění a podávání zpráv

1.   Před zahájením primární či sekundární nabídky cenných papírů osoba určená v souladu s odstavcem 5 zaručí dostatečné uveřejnění těchto informací:

a)

skutečnosti, že ke stabilizaci nutně nemusí dojít a že může kdykoli skončit;

b)

skutečnosti, že stabilizační obchody mají podpořit tržní cenu cenných papírů během doby stabilizace;

c)

začátku a konce doby stabilizace, během které lze stabilizaci provádět;

d)

totožnosti subjektu, který provádí stabilizaci, není-li v době uveřejnění neznámá, přičemž v takovém případě bude dostatečně zveřejněna před začátkem stabilizace;

e)

existenci možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce a maximální počet cenných papírů, na něž se možnost nebo opce vztahují, dobu, po kterou lze zajišťovací opci uplatnit, a podmínky pro využití možnosti nadlimitního úpisu nebo zajišťovací opce a

f)

místa, v němž lze stabilizaci provést, případně včetně názvu obchodního systému (systémů).

2.   Během doby stabilizace zaručují osoby jmenované podle odstavce 5 dostatečné uveřejnění podrobností o všech stabilizačních operacích, a to nejpozději do konce sedmého obchodního dne na trhu dne po jejich provedení.

3.   V týdnu před koncem doby stabilizace osoba určená v souladu s odstavcem 5 zaručí dostatečné uveřejnění těchto informací:

a)

zda stabilizace byla, nebo nebyla provedena;

b)

dne, kdy byla stabilizace zahájena;

c)

dne, kdy byla provedena poslední stabilizační operace;

d)

cenového rozpětí, v němž byla stabilizace prováděna, pro každý den, kdy byly prováděny stabilizační operace;

e)

případně obchodního systému (systémů), v němž (nichž) byly stabilizační operace provedeny.

4.   Pro splnění oznamovací povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 5 nařízení (EU) č. 596/2014 subjekty, které provádějí stabilizaci, ať jednají jménem emitenta či nabízejícího, nebo nikoli, zaznamenají každý stabilizační příkaz či obchod s cennými papíry a souvisejícími nástroji podle čl. 25 odst. 1 a čl. 26 odst. 1, 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (7). Subjekty uskutečňující stabilizaci, ať jednají jménem emitenta či nabízejícího, nebo nikoli, oznámí všechny provedené stabilizační transakce s cennými papíry a souvisejícími nástroji:

a)

příslušnému orgánu každého obchodního systému, v němž jsou cenné papíry, které jsou předmětem stabilizace, přijaty k obchodování nebo v němž je s nimi obchodováno;

b)

příslušnému orgánu každého obchodního systému, v němž se provádějí transakce se souvisejícími nástroji za účelem stabilizace cenných papírů.

5.   Emitent, nabízející nebo každý subjekt uskutečňující stabilizaci, jakož i osoby jednající jejich jménem určí ze svých řad osobu, která bude zajišťovat centrální místo, jež bude pro:

a)

plnění požadavků týkajících se zveřejnění, které jsou uvedeny v odstavcích 1, 2 a 3; a

b)

vyřizování žádostí příslušných orgánů, které jsou uvedeny v odstavci 4.

Článek 7

Cenové podmínky

1.   V případě nabídky akcií nebo jiných cenných papírů rovnocenných akciím nesmí být stabilizace cenných papírů za žádných okolností prováděna nad nabídkovou cenou.

2.   V případě nabídky dluhových cenných papírů převoditelných nebo vyměnitelných za akcie nebo jiné cenné papíry rovnocenné akciím nesmí být stabilizace těchto dluhových nástrojů za žádných okolností prováděna nad tržní cenou těchto nástrojů v době uveřejnění konečných podmínek nové nabídky.

Článek 8

Podmínky doplňkové stabilizace

Doplňková stabilizace se provádí v souladu s články 6 a 7 a splňuje tyto podmínky:

a)

možnost nadlimitního úpisu cenných papírů je přípustná pouze během období úpisu a za nabídkovou cenu;

b)

pozice investičního podniku nebo úvěrové instituce vytvořená využitím možnosti nadlimitního úpisu, která není pokryta odpovídající zajišťovací opcí, nepřesáhne 5 % původní nabídky;

c)

zajišťovací opci uplatní příjemci této opce pouze v případě nadměrného přidělení cenných papírů;

d)

zajišťovací opce nepřesáhne 15 % původní nabídky;

e)

doba, po kterou lze zajišťovací opci uplatnit, je stejná jako doba stabilizace podle článku 5;

f)

uplatnění zajišťovací opce se neprodleně uveřejnění spolu se všemi vhodnými podrobnostmi, zejména včetně dne uplatnění opce a počtu a druhu cenných papírů.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem následujícím po dni jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1055 ze dne 29. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Viz strana 47 tohoto Úředního věstníku).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 74).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).


30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1053

ze dne 28. června 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a zejména na čl. 5 odst. 6 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 (3) stanovilo prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určilo reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin.

(2)

Z pravidelné kontroly údajů, na jejichž základě se stanoví reprezentativní ceny produktů v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, vyplývá nutnost změnit reprezentativní ceny pro dovoz některých produktů s přihlédnutím k cenovým rozdílům podle původu.

(3)

Nařízení (ES) č. 1484/95 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1484/95 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1484/95 ze dne 28. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 163/67 (Úř. věst. L 145, 29.6.1995, s. 47).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Kód KN

Popis zboží

Reprezentativní cena

(EUR/100 kg)

Jistota uvedená v článku 3

(EUR/100 kg)

Původ (1)

0207 12 10

70 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zmrazená

122,1

0

AR

0207 12 90

65 % kuřata – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zmrazená

136,1

0

AR

162,5

0

BR

0207 14 10

Dělené maso, vykostěné, z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, zmrazené

273,1

8

AR

177,5

41

BR

280,4

6

CL

224,4

23

TH

0207 27 10

Vykostěné dělené maso z krůt, zmrazené

341,3

0

BR

308,1

0

CL

0408 91 80

Vejce bez skořápky, sušená

390,3

0

AR

1602 32 11

Tepelně neupravené přípravky z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus

189,5

30

BR


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.“


30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/44


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1054

ze dne 29. června 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 a čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (2), a zejména na čl. 15 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 (3) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) do Unie.

(2)

Prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 (4) Rada uložila také konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky do Unie.

(3)

Společnost Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd („dotčená společnost“), doplňkový kód TARIC B872, na niž se vztahuje individuální sazba antidumpingového cla ve výši 41,3 % a individuální sazba vyrovnávacího cla ve výši 6,4 %, informovala Komisi o změně svého názvu na GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(4)

V roce 2014 byl na dotčenou společnost vyhlášen konkurs. V únoru 2015 dotčenou společnost získala společnost Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, která je součástí skupiny společností s doplňkovým kódem TARIC B850.

(5)

Dotčená společnost uvedla, že změna jejího názvu nemá vliv na její právo nadále využívat individuální sazbu antidumpingového cla a individuální sazbu vyrovnávacího cla, které se na ni uplatňovaly.

(6)

V důsledku sloučení však dotčená společnost nejen změnila svůj název na GCL System Integration Technology Co., Ltd., nýbrž stala se rovněž součástí skupiny společností s doplňkovým kódem TARIC B850 (5).

(7)

Na dotčenou společnost i skupinu společností uvedenou ve 4. bodě odůvodnění se vztahuje individuální sazba antidumpingového cla ve výši 41,3 % a individuální sazba vyrovnávacího cla ve výši 6,4 %. Komise proto dospěla k závěru, že tato změna názvu nemá v žádném případě vliv na zjištění uvedená v prováděcích nařízeních (EU) č. 1238/2013 a (EU) č. 1239/2013.

(8)

Komise všechny zúčastněné strany informovala o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě hodlá změnit prováděcí nařízení (EU) č. 1238/2013 a (EU) č. 1239/2013. Těmto stranám byla poskytnuta lhůta, během níž mohly k uvedeným informacím předložit své připomínky. Žádná strana nepředložila připomínky.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

(3)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 325, 5.12.2013, s. 66.

(5)  Konkrétně: Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED a GCL Solar System (Suzhou) Limited.


PŘÍLOHA

Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1238/2013 a příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1239/2013 se mění takto:

1)

Položka pro doplňkový kód TARIC B850 se nahrazuje tímto:

„GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

B850 “

2)

Položka pro doplňkový kód TARIC B872 se nahrazuje tímto:

„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872 “


30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1055

ze dne 29. června 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o technické prostředky pro vhodné zveřejňování vnitřních informací a odklad zveřejnění vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 17 odst. 10 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ochrana investorů vyžaduje účinné a včasné zveřejňování vnitřních informací ze strany emitentů a účastníků trhu s povolenkami na emise. Aby byl na úrovni Unie zajištěn rovný přístup investorů k vnitřním informacím, měly by být vnitřní informace bezplatně, současně a co nejrychleji zveřejňovány všem kategoriím investorů v celé Unii a měly by být poskytnuty sdělovacím prostředkům, které zajistí účinné rozšíření informací veřejnosti.

(2)

Pokud účastníci trhu s povolenkami na emise již splňují rovnocenné požadavky na zveřejňování vnitřních informací v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (2) a pokud mají povinnost zveřejňovat podle uvedeného nařízení a podle nařízení (EU) č. 596/2014 tytéž informace, měly by být povinnosti stanovené tímto nařízením považovány za splněné, pokud jsou dané informace zveřejněny prostřednictvím platformy pro zveřejňování vnitřních informací pro účely nařízení (EU) č. 1227/2011, a to pod podmínkou, že jsou vnitřní informace poskytnuty příslušným sdělovacím prostředkům.

(3)

Je důležité, aby technické prostředky pro odklad zveřejnění vnitřních informací umožňovaly zachování klíčových informací procesu odkladu zveřejnění vnitřních informací, aby emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise mohli splnit svou povinnost oznámit informace příslušným orgánům.

(4)

Oznámení o odkladu zveřejnění vnitřních informací, a je-li vyžadováno, vysvětlení toho, jak byly splněny veškeré použitelné podmínky pro odklad, by měly být příslušnému orgánu podány písemně pomocí zabezpečených elektronických prostředků, které specifikuje tentýž příslušný orgán, čímž bude zajištěna integrita a důvěrnost obsahu informací i rychlost předání.

(5)

Aby mohl příslušný orgán identifikovat příslušné osoby v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise, kteří odložili zveřejnění vnitřních informací, mělo by oznámení o odkladu uvádět totožnost osoby, která oznámení učinila, a osoby nebo osob odpovědných za rozhodnutí odložit zveřejnění vnitřních informací. Uvedené oznámení by mělo rovněž uvádět časové aspekty odkladu, což příslušným orgánům umožní posoudit, zda jsou splněny podmínky pro odklad stanovené nařízením (EU) č. 596/2014.

(6)

Za účelem zachování stability finančního systému by emitent, jenž je úvěrovou nebo finanční institucí, měl příslušný orgán o svém úmyslu odložit zveřejnění vnitřních informací písemně informovat a s ohledem na citlivou povahu těchto informací a potřebu zajistit maximální důvěrnost jejich obsahu by za tímto účelem měly být použity vhodné bezpečnostní normy.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(8)

Dne 25. května 2016 oznámila Komise orgánu ESMA svůj záměr schválit návrh prováděcí technickou normu v pozměněném znění, aby zohlednila skutečnost, že ustanovení o poskytování údajů v nařízení (EU) č. 1227/2011 jsou dostatečná k zajištění toho, aby účastníci trhu s povolenkami na emise vnitřní informace účinně a včas zveřejnili podle požadavků čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 (3) již účastníkům trhu s povolenkami na emise ukládá, aby pro účely zveřejňování informací na internetových stránkách poskytovali webové informační kanály (web feeds), aby byly uvedené informace zveřejněny účinně a včas. V oficiálním stanovisku ze dne 16. června 2016 orgán ESMA potvrdil svůj původní postoj a prováděcí technickou normu nepředložil znovu pozměněnou způsobem, jenž by odpovídal změnám navrženým Komisí. Jelikož požadavky na zveřejňování pro účastníky trhu s povolenkami na emise podle nařízení (EU) č. 1227/2011 mohou být dostatečné pro účely splnění požadavků v čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014, měl by být návrh prováděcí technické normy pozměněn, aby se předešlo zdvojování požadavků na podávání zpráv.

(9)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil orgán ESMA otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4).

(10)

V zájmu zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se jeho ustanovení použila od stejného data, jako ustanovení nařízení (EU) č. 596/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 

„elektronickými prostředky“ elektronická zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese), uložení a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových, optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků.

KAPITOLA II

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO VHODNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ VNITŘNÍCH INFORMACÍ

Článek 2

Prostředky pro zveřejňování vnitřních informací

1.   Emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise zveřejňují vnitřní informace pomocí technických prostředků, které zajistí následující:

a)

Vnitřní informace jsou rozšířeny:

i)

co nejširší veřejnosti a nediskriminačním způsobem,

ii)

bezplatně,

iii)

současně v celé Unii.

b)

Vnitřní informace se poskytují, přímo nebo prostřednictvím třetí strany, sdělovacím prostředkům, u nichž se veřejnost může rozumně spolehnout, že zajistí jejich účinné rozšíření. Uvedené informace se předávají pomocí elektronických prostředků, které zajistí, že je během přenosu zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací, a jasně uvádějí:

i)

že poskytnuté informace jsou vnitřními informacemi,

ii)

totožnost emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise: plný oficiální název,

iii)

totožnost osoby, která podává oznámení: jméno, příjmení, funkce v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise,

iv)

předmět vnitřních informací,

v)

datum a čas zveřejnění poskytnutí sdělovacím prostředkům.

Emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise zajistí úplnost, integritu a důvěrnost tím, že bezodkladně napraví jakéhokoli selhání nebo narušení při poskytování vnitřních informací.

2.   Účastníci trhu s povolenkami na emise, kteří mají povinnost zveřejňovat vnitřní informace v souladu s článkem 4 nařízení (EU) č. 1227/2011, mohou využívat technické prostředky zavedené za účelem zveřejňování vnitřních informací podle uvedeného nařízení pro zveřejňování vnitřních informací podle čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014, pokud vnitřní informace, které musí být zveřejněny, mají v zásadě týž obsah a technické prostředky použité k poskytnutí zajišťují, že jsou vnitřní informace poskytnuty příslušným sdělovacím prostředkům.

Článek 3

Uvedení vnitřních informací na internetových stránkách

Internetové stránky uvedené v čl. 17 odst. 1 a 9 nařízení (EU) č. 596/2014 musí splňovat tyto požadavky:

a)

umožňují uživatelům přístup k vnitřním informacím uvedeným na dotyčných internetových stránkách nediskriminačním způsobem a bezplatně;

b)

umožňují uživatelům nalézt vnitřní informace ve snadno rozpoznatelné sekci dotyčných internetových stránek;

c)

zajišťují, aby zveřejněné vnitřní informace jasně uváděly datum a čas zveřejnění a aby byly informace uspořádány chronologicky.

KAPITOLA III

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PRO ODKLAD ZVEŘEJNĚNÍ VNITŘNÍCH INFORMACÍ

Článek 4

Oznámení odkladu zveřejnění vnitřních informací a písemné vysvětlení

1.   Pro účely odkladu zveřejnění vnitřních informací v souladu s čl. 17 odst. 4 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 596/2014 emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise použijí technické prostředky, které zajistí, že budou na trvalém nosiči přístupné, čitelné a zachované tyto informace:

a)

data a časy, kdy:

i)

v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise vznikly vnitřní informace,

ii)

bylo rozhodnuto o odkladu zveřejnění vnitřních informací,

iii)

emitent nebo účastník trhu s povolenkami na emise vnitřní informace pravděpodobně zveřejní;

b)

totožnost osob v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise, odpovědných za:

i)

rozhodnutí o odkladu zveřejnění a rozhodnutí o počátku tohoto odkladu a jeho pravděpodobném ukončení,

ii)

zajištění průběžného monitorování podmínek pro odklad,

iii)

rozhodnutí o zveřejnění vnitřních informací,

iv)

poskytnutí požadovaných informací o odkladu a písemného vysvětlení příslušnému orgánu;

c)

důkazy o počátečním splnění podmínek uvedených v čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) č. 596/2014 a o jakékoli změně v tomto plnění během doby odkladu, včetně:

i)

informačních bariér, které byly zavedeny interně a vůči třetím stranám s cílem zamezit v přístupu k vnitřním informacím osobám, které je nepotřebují pro běžný výkon svého zaměstnání, povolání nebo povinností v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise,

ii)

opatření zavedených pro co nejdřívější zveřejnění příslušných vnitřních informací, pokud již není zajištěna důvěrnost.

2.   Emitenti a účastníci trhu s povolenkami na emise příslušný orgán písemným oznámením informují o odkladu zveřejnění vnitřních informací a poskytnou veškerá písemná vysvětlení takového odkladu prostřednictvím určeného kontaktního místa v rámci příslušného orgánu nebo určeného tímto orgánem za použití elektronických prostředků specifikovaných příslušným orgánem.

Příslušné orgány na svých internetových stránkách zveřejní určené kontaktní místo v rámci příslušného orgánu nebo určeného tímto orgánem a elektronické prostředky uvedené v prvním pododstavci. Uvedené elektronické prostředky zajistí, aby byla při přenosu zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.

3.   Elektronické prostředky uvedené v odstavci 2 zajistí, aby oznámení o odkladu zveřejnění vnitřních informací obsahovalo tyto informace:

a)

totožnost emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise: plný oficiální název;

b)

totožnost osoby, která podává oznámení: jméno, příjmení, funkce v rámci emitenta nebo účastníka trhu s povolenkami na emise;

c)

kontaktní údaje osoby, která podává oznámení: pracovní e-mailová adresa a telefonní číslo;

d)

identifikaci zveřejněných vnitřních informací, které byly předmětem odloženého zveřejnění: název prohlášení o zveřejnění; referenční číslo, pokud je systém použitý k rozšíření vnitřních informací přiděluje; datum a čas zveřejnění vnitřních informací;

e)

datum a čas rozhodnutí o odkladu zveřejnění vnitřních informací;

f)

totožnost všech osob odpovědných za rozhodnutí odložit zveřejnění vnitřních informací.

4.   Pokud je písemné vysvětlení odkladu zveřejnění vnitřních informací poskytnuto pouze na žádost příslušného orgánu v souladu s čl. 17 odst. 4 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 596/2014, elektronické prostředky uvedené v odstavci 2 tohoto článku zajistí, aby toto písemné vysvětlení obsahovalo informace uvedené v odstavci 3 tohoto článku.

Článek 5

Oznámení záměru odložit zveřejnění vnitřních informací

1.   Pro účely odkladu zveřejnění vnitřních informací v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení (EU) č. 596/2014 emitent, jenž je úvěrovou institucí nebo finanční institucí, poskytne příslušnému orgánu prostřednictvím určeného kontaktního místa v rámci příslušného orgánu nebo určeného tímto orgánem písemné oznámení svého záměru odložit za účelem zachování stability finančního systému zveřejnění vnitřních informací, přičemž zajistí úplnost, integritu a důvěrnost informací.

Pokud emitent předává oznámení uvedené v prvním pododstavci v elektronické podobě, použije elektronické prostředky uvedené v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

2.   Příslušný orgán emitentovi písemně oznámí své rozhodnutí odklad zveřejnění schválit či nikoli na základě informací poskytnutých podle odstavce 1, přičemž zajistí úplnost, integritu a důvěrnost informací.

3.   Stejné technické prostředky, kterými příslušnému orgánu poskytl oznámení uvedené v odstavci 1, použije emitent k tomu, aby příslušný orgán informoval o veškerých nových informacích, jež by mohly ovlivnit rozhodnutí příslušného orgánu ohledně odkladu zveřejnění vnitřních informací.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 121).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1056

ze dne 29. června 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky glyfosátu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) uvádí účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinné látky glyfosátu skončí dne 30. června 2016. Žádost o obnovení zařazení uvedené látky do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3) byla předložena v souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (4).

(3)

Vzhledem k tomu, že v případě posouzení látky a rozhodnutí o obnovení schválení došlo k prodlení z důvodů, které žadatel nemohl ovlivnit, je pravděpodobné, že platnost schválení účinné látky skončí ještě před tím, než bude přijato rozhodnutí o jeho obnovení.

(4)

V návaznosti na zjištění Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny ohledně karcinogenního potenciálu glyfosátu pověřila Komise dne 29. dubna 2015 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby příslušné informace přezkoumal a uvedená zjištění zahrnul do svého závěru. V souvislosti s postupem hodnocení podle nařízení (ES) č. 1107/2009 dospěl úřad k závěru, že je nepravděpodobné, že by glyfosát představoval u člověka nebezpečí karcinogenity, a že dostupné důkazy nepodporují harmonizovanou klasifikaci glyfosátu podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (5), pokud jde o jeho karcinogenní potenciál. V této souvislosti však úřad připomněl, že jeho návrhy klasifikace předložené v souvislosti s postupem hodnocení podle nařízení (ES) č. 1107/2009 nejsou formálními návrhy harmonizované klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008.

(5)

Dne 22. července 2015 (6) zpravodajský členský stát oznámil svůj záměr předložit dokumentaci týkající se harmonizované klasifikace glyfosátu, včetně třídy nebezpečnosti týkající se karcinogenity, podle článku 37 nařízení (ES) č. 1272/2008. Dne 17. března 2016 předložil zpravodajský členský stát uvedenou dokumentaci Evropské agentuře pro chemické látky, která zaujme stanovisko podle čl. 37 odst. 4 nařízení (ES) č. 1272/2008.

(6)

Zjištění Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny a návrh klasifikace předložený úřadem, pokud jde o karcinogenní potenciál glyfosátu, se rozcházejí. Postup harmonizované klasifikace glyfosátu byl již navíc zahájen. Jednání, která proběhla ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ve dnech 18. a 19. května 2016, ukázala, že konkrétně v případě glyfosátu se řada členských států z titulu své odpovědnosti za řízení rizika domnívá, že před tím, než bude přijato rozhodnutí o obnovení schválení, je vhodné získat stanovisko Výboru pro posuzování rizik zřízeného při Evropské agentuře pro chemické látky ohledně harmonizované klasifikace, pokud jde o karcinogenitu glyfosátu, jelikož toto stanovisko by mohlo být významné pro schválení na základě kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 1107/2009.

(7)

S ohledem na dobu potřebnou k posouzení dokumentace týkající se harmonizované klasifikace je zapotřebí prodloužit dobu platnosti schválení účinné látky do uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy Komise obdrží stanovisko Výboru pro posuzování rizik při Evropské agentuře pro chemické látky, nejpozději však do 31. prosince 2017. Jakmile Komise obdrží stanovisko Výboru pro posuzování rizik při Evropské agentuře pro chemické látky, oznámí datum obdržení stanoviska v Úředním věstníku Evropské unie.

(8)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009 Komise v případě, že poté, co obdrží stanovisko Výboru pro posuzování rizik při Evropské agentuře pro chemické látky, přijme nařízení, které stanoví, že schválení glyfosátu není obnoveno, jelikož kritéria pro schválení nejsou splněna, stanoví datum ukončení doby platnosti schválení, jež bude datem vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení glyfosátu není obnoveno, i když uvedené datum nastane dříve než datum ukončení platnosti schválení.

(9)

Vzhledem k prodloužení doby platnosti schválení glyfosátu, jež je popsáno v předchozích bodech odůvodnění, a s ohledem na obavy, jež uvedl úřad, pokud jde o používání formulační přísady ethoxylovaného aminu loje (č. CAS 61791-26-2) v přípravcích na ochranu rostlin obsahujících glyfosát, zahájí Komise co nejdříve přezkum schválení glyfosátu podle článku 21 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Vzhledem k tomu, že platnost současného schválení glyfosátu končí dne 30. června 2016, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(12)

Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva ve lhůtě stanovené předsedou nevydal stanovisko. Považovalo se za nezbytné přijmout prováděcí akt a předseda předložil návrh prováděcího aktu odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V položce 25 týkající se glyfosátu v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se v šestém sloupci „konec platnosti schválení“ slova „30. června 2016“ nahrazují slovy „6 měsíců ode dne, kdy Komise obdrží stanovisko Výboru pro posuzování rizik při Evropské agentuře pro chemické látky, nebo 31. prosince 2017 podle toho, které datum nastane dříve“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(6)  Registr záměrů vedený agenturou ECHA. K dispozici na internetové stránce: echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions.


30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/55


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1057

ze dne 29. června 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

135,4

ZZ

135,4

0709 93 10

TR

138,7

ZZ

138,7

0805 50 10

AR

160,3

CL

198,5

MA

174,9

UY

142,5

ZA

175,1

ZZ

170,3

0808 10 80

AR

118,3

BR

102,8

CL

128,2

CN

133,6

NZ

144,7

UY

71,6

ZA

106,7

ZZ

115,1

0809 10 00

TR

224,4

ZZ

224,4

0809 29 00

TR

347,0

ZZ

347,0

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

124,7

ZZ

124,7

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1058

ze dne 29. června 2016

o ukončení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/826

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (1), a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/826 (2) bylo zahájeno nabídkové řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka, jelikož množstevní omezení na 218 000 tun pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1370/2013 bylo překročeno.

(2)

Ustanovením čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 1370/2013 pozměněného nařízením Rady (EU) 2016/1042 (3) byla zvýšena množstevní omezení platná pro intervenční nákup sušeného odstředěného mléka za pevně stanovenou cenu na rok 2016 od 30. června 2016.

(3)

Je proto třeba ukončit nabídkové řízení zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/826 a pokračovat v nákupu sušeného odstředěného mléka za pevně stanovenou cenu v rámci veřejné intervence, dokud nebude dosaženo zvýšeného množstevního omezení.

(4)

Jelikož intervenční agentury by měly okamžitě po zveřejnění tohoto nařízení o ukončení nabídkového řízení informovat nabízející, mělo by tohoto nařízení vstoupit v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ukončení nabídkového řízení

Nabídkové řízení zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/826 se tímto ukončuje.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/826 ze dne 25. května 2016 o ukončení intervenčního nákupu sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu pro intervenční období končící dnem 30. září 2016 a o zahájení nabídkového řízení pro nákup (Úř. věst. L 137, 26.5.2016, s. 19).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2016/1042 ze dne 24. června 2016 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o použitelné množstevní omezení nákupu sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 170, 29.6.2016, s. 1).


ROZHODNUTÍ

30.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/59


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1059

ze dne 20. června 2016,

kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

(oznámeno pod číslem C(2016) 3753)

(pouze anglické, bulharské, české, dánské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, německé, nizozemské, portugalské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 52 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení článku 31 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. ledna 2015 podle ustanovení článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 má Komise provést nezbytná ověřování, sdělit členským státům výsledky těchto ověřování, seznámit se s připomínkami členských států, svolat dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně jim sdělit své závěry.

(2)

Členské státy měly možnost požádat o zahájení dohodovacího řízení. Tato možnost byla v některých případech využita a zprávy vydané po ukončení dohodovacího řízení Komise posoudila.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 1306/2013 lze financovat pouze zemědělské výdaje vynaložené způsobem, který neporušuje právo Unie.

(4)

Na základě provedených ověřování, výsledků dvoustranných jednání a dohodovacích řízení bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy tento požadavek nesplňuje, a nelze ji tudíž financovat v rámci EZZF a EZFRV.

(5)

Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci EZZF a EZFRV. Tyto částky se nevztahují na výdaje vynaložené více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky ověřování.

(6)

U případů, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v souhrnné zprávě vyhodnocení částek, jež je třeba vyloučit, neboť nejsou v souladu s právem Unie (3).

(7)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které by mohla Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora Evropské unie ve věcech projednávaných ke dni 1. dubna 2016,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Částky uvedené v příloze vztahující se na výdaje vynaložené akreditovanými platebními agenturami členských států, které byly vykázány v rámci EZZF nebo EZFRV, jsou vyloučeny z financování Unií.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, České republice, Dánskému království, Francouzské republice, Italské republice, Litevské republice, Lotyšské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému království, Portugalské republice, Republice Slovinsko, Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republice Německo, Španělskému království a Švédskému království.

V Bruselu dne 20. června 2016.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).

(3)  D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR a D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.


PŘÍLOHA

Rozpočtová položka: 05040206

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FR

Pokyny RV LEADER+ (RD-400)

2008

Náhrada na základě rozsudku ve věci T-516/10

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

 

 

 

 

 

Celkem FR:

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

7 437 217,61

 0,00

7 437 217,61

Rozpočtová položka: 05040501

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

CZ

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory (2007–2013)

2011

Náhrada ve věci T-32/16

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

151 171,36

0,00

151 171,36

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory (2007–2013)

2012

Náhrada ve věci T-32/16

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

212 512,83

0,00

212 512,83

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory (2007–2013)

2013

Náhrada ve věci T-32/16

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

220 615,06

0,00

220 615,06

 

 

 

 

 

Celkem CZ:

EUR

 584 299,25

 0,00

 584 299,25

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FR

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2011

Neprovádění počítání zvířat a následně absence ověření intenzity chovu při kontrolách na místě – vyjmutí ovcí a koz, na něž se nevztahují prémie na zvířata

ODHADOVANÉ PROCENTO

– 0,48 %

EUR

1 071 009,19

– 8 925,08

1 079 934,27

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2012

Neprovádění počítání zvířat a následně absence ověření intenzity chovu při kontrolách na místě – vyjmutí ovcí a koz, na něž se nevztahují prémie na zvířata

ODHADOVANÉ PROCENTO

– 0,48 %

EUR

1 386 002,35

– 11 430,02

1 397 432,37

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2013

Neprovádění počítání zvířat a následně absence ověření intenzity chovu při kontrolách na místě – vyjmutí ovcí a koz, na něž se nevztahují prémie na zvířata

ODHADOVANÉ PROCENTO

– 0,48 %

EUR

1 383 793,19

– 11 531,61

1 395 324,80

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2008

Náhrada na základě rozsudku ve věci T-259/13

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

706 623,78

0,00

706 623,78

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2009

Náhrada na základě rozsudku ve věci T-259/13

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

167 468,29

0,00

167 468,29

 

 

 

 

 

Celkem FR:

EUR

4 714 896,80

– 31 886,71

4 746 783,51

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

ES

Certifikace

2013

Náhodné chyby v EZFRV bez IACS a kontrolní statistiky EZZF. Korekce oprav v ad hoc 48

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

2 195,93

0,00

2 195,93

 

Certifikace

2013

Známé chyby v EZZF bez IACS a EZFRV bez IACS. Korekce oprav v ad hoc 48

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

26 105,45

0,00

26 105,45

 

 

 

 

 

Celkem ES:

EUR

 28 301,38

 0,00

 28 301,38


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

5 327 497,43

– 31 886,71

5 359 384,14

Rozpočtová položka: 05070107

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

SI

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Náhrada ve věci T-12/16 na základě rozsudku ve věci T-667/14

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

42 615,90

0,00

42 615,90

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Náhrada ve věci T-12/16 na základě rozsudku ve věci T-667/14

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

45 519,08

0,00

45 519,08

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2015

Náhrada ve věci T-12/16 na základě rozsudku ve věci T-667/14

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

34 211,94

0,00

34 211,94

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Náhrada na základě rozsudku ve věci T-667/14

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

85 780,08

2 203,29

83 576,79

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Náhrada na základě rozsudku ve věci T-667/14

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

115 956,46

0,00

115 956,46

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Náhrada na základě rozsudku ve věci T-667/14

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

131 269,23

0,00

131 269,23

 

 

 

 

 

Celkem SI:

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

 455 352,69

 2 203,29

 453 149,40

Rozpočtová položka: 6701

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

BG

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v kontrolách na místě a ve výpočtech sankcí a plateb – rok žádosti 2012

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 167 489,00

0,00

– 167 489,00

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v kontrolách na místě a ve výpočtech sankcí a plateb – rok žádosti 2012

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 131,00

0,00

– 131,00

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v kontrolách na místě a ve výpočtech sankcí a plateb – rok žádosti 2013

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 250 296,00

0,00

– 250 296,00

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2015

Nedostatky v kontrolách na místě a ve výpočtech sankcí a plateb – rok žádosti 2014

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 263 217,00

0,00

– 263 217,00

 

 

 

 

 

 Celkem BG:

EUR

– 681 133,00

 0,00

– 681 133,00

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

CZ

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Rok žádosti 2012: nedostatky v procesu aktualizace systému LPIS, nedostatky v analýze rizik, absence rozšíření vzorku či extrapolace výsledků v případech, kdy nadměrné vykázání přesahuje 3 %

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 112 441,28

0,00

– 112 441,28

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Rok žádosti 2013: nedostatky v procesu aktualizace systému LPIS, nedostatky v analýze rizik, absence rozšíření vzorku či extrapolace výsledků v případech, kdy nadměrné vykázání přesahuje 3 %

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 164 086,21

0,00

– 164 086,21

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2015

Rok žádosti 2014: nedostatky v procesu aktualizace systému LPIS, nedostatky v analýze rizik, absence rozšíření vzorku či extrapolace výsledků v případech, kdy nadměrné vykázání přesahuje 3 %

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 185 990,34

0,00

– 185 990,34

 

Podmíněnost

2011

Nesprávná kontrola požadavků na identifikaci a registraci, zemědělec se zvířaty, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 5 297 424,42

– 41,95

– 5 297 382,47

 

Podmíněnost

2012

Nesprávná kontrola požadavků na identifikaci a registraci, zemědělec se zvířaty, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 5 947 911,00

– 0,69

– 5 947 910,31

 

Podmíněnost

2013

Nesprávná kontrola požadavků na identifikaci a registraci, zemědělec se zvířaty, rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 6 473 886,96

– 1 124,41

– 6 472 762,55

 

Podmíněnost

2014

Nesprávná kontrola požadavků na identifikaci a registraci, zemědělec se zvířaty, rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 6 852 121,42

– 1 640,86

– 6 850 480,56

 

Víno – investice

2011

Nedostatečná úroveň kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 124 003,47

0,00

– 124 003,47

 

Víno – investice

2012

Nedostatečná úroveň kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 207 479,98

0,00

– 207 479,98

 

Víno – investice

2013

Nedostatečná úroveň kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 201 933,62

0,00

– 201 933,62

 

Víno – investice

2014

Nedostatečná úroveň kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 103 099,13

0,00

– 103 099,13

 

Podmíněnost

2011

Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav a omezený rozsah kontrol povinného požadavku na hospodaření 5, zemědělec bez zvířat, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 059 484,88

– 8,39

– 1 059 476,49

 

Podmíněnost

2012

Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav a omezený rozsah kontrol povinného požadavku na hospodaření 5, zemědělec bez zvířat, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 189 582,20

– 0,14

– 1 189 582,06

 

Podmíněnost

2013

Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav a omezený rozsah kontrol povinného požadavku na hospodaření 5, zemědělec bez zvířat, rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 294 777,39

– 224,88

– 1 294 552,51

 

Podmíněnost

2014

Jeden nedefinovaný požadavek na dobrý zemědělský a environmentální stav a omezený rozsah kontrol povinného požadavku na hospodaření 5, zemědělec bez zvířat, rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 370 424,28

0,00

– 1 370 424,28

 

 

 

 

 

 Celkem CZ:

EUR

– 30 584 646,58

– 3 041,32

– 30 581 605,26

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

DE

Certifikace

2013

Finanční oprava za neuhrazené finanční chyby z předchozích let

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 46 753,71

0,00

– 46 753,71

 

Propagační činnosti

2010

Nedodržení předpisu o zadávání zakázek

PAUŠÁLNÍ

100,00 %

EUR

– 140 636,87

– 632,38

– 140 004,49

 

Propagační činnosti

2011

Nedodržení předpisu o zadávání zakázek

PAUŠÁLNÍ

100,00 %

EUR

– 331 758,14

– 168,23

– 331 589,91

 

Propagační činnosti

2012

Nedodržení předpisu o zadávání zakázek

PAUŠÁLNÍ

100,00 %

EUR

– 346 390,91

– 382,01

– 346 008,90

 

Propagační činnosti

2013

Nedodržení předpisu o zadávání zakázek

PAUŠÁLNÍ

100,00 %

EUR

– 67 459,69

– 33,69

– 67 426,00

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v účinnosti kontrolní metody a kvalitě kontrol na místě v roce žádosti 2012

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 224 492,66

0,00

– 224 492,66

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v účinnosti kontrolní metody a kvalitě kontrol na místě v roce žádosti 2013

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 186 360,48

0,00

– 186 360,48

 

 

 

 

 

 Celkem DE:

EUR

– 1 343 852,46

– 1 216,31

– 1 342 636,15

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

ES

Nesrovnalosti

2013

Opožděné zahájení vymáhání finančních prostředků a nedostatečná důslednost při kontrole dlužných částek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 364 397,21

0,00

– 364 397,21

 

Certifikace

2011

Známé chyby v EZZF bez IACS a EZFRV bez IACS. Korekce oprav v ad hoc 48

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

3 523,35

0,00

3 523,35

 

Certifikace

2013

Známé chyby v EZZF bez IACS a EZFRV bez IACS. Korekce oprav v ad hoc 48

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

19 304,02

0,00

19 304,02

 

Podmíněnost

2010

Nedostatečné pokyny pro kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2009

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 115 116,22

– 3 067,03

– 112 049,19

 

Podmíněnost

2011

Nedostatečné pokyny pro kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2009

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 10 039,58

0,00

– 10 039,58

 

Podmíněnost

2012

Nedostatečné pokyny pro kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2009

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 202,56

0,00

– 202,56

 

Podmíněnost

2011

Nedostatečné pokyny pro kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2010

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 1 779 083,63

– 4 749,00

– 1 774 334,63

 

Podmíněnost

2012

Nedostatečné pokyny pro kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2010

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 1 466,85

0,00

– 1 466,85

 

Podmíněnost

2013

Nedostatečné pokyny pro kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2010

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 408,69

0,00

– 408,69

 

Podmíněnost

2012

Nedostatečné pokyny pro kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2011

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 1 796 132,37

– 8 320,41

– 1 787 811,96

 

Podmíněnost

2013

Nedostatečné pokyny pro kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2011

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 379,25

0,00

– 379,25

 

Podmíněnost

2013

Nedostatečné pokyny pro kontroly, nedostatky v rozsahu kontrol, 2012

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 921 486,77

0,00

– 921 486,77

 

Certifikace

2014

Známá chyba vypočítaná na základě systémových nedostatků v testování věcné správnosti souboru EZZF bez IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 555 280,17

0,00

– 555 280,17

 

Certifikace

2014

Známá chyba zjištěná u EZFRV bez IACS. Neuplatnění finanční kázně

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 84 578,54

0,00

– 84 578,54

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nevymožení neoprávněně vyplacených částek, rok žádosti 2009

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 797 657,81

0,00

– 1 797 657,81

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nevymožení neoprávněně vyplacených částek, rok žádosti 2010

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 476 822,58

0,00

– 2 476 822,58

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nevymožení neoprávněně vyplacených částek, rok žádosti 2011

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 041 501,02

0,00

– 2 041 501,02

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Uznání – externí zajišťování služeb nebo činností: nedostatky v kontrolách

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 146 583,54

– 17 707,29

– 128 876,25

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Uznání – externí zajišťování služeb nebo činností: nedostatky v kontrolách

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 173 015,89

– 20 900,32

– 152 115,57

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v kvalitě kontrol na místě a ve výpočtu plateb a sankcí (rok žádosti 2012)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 237 956,45

0,00

– 237 956,45

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v kvalitě kontrol na místě a ve výpočtu plateb a sankcí (rok žádosti 2012)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 35,09

0,00

– 35,09

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v kvalitě kontrol na místě (rok žádosti 2013)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 5 437,95

0,00

– 5 437,95

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

0,41 %

EUR

– 36 254,13

0,00

– 36 254,13

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

1,27 %

EUR

– 491 140,74

0,00

– 491 140,74

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

1,87 %

EUR

– 5 206 315,05

0,00

– 5 206 315,05

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,45 %

EUR

– 525 444,92

0,00

– 525 444,92

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,71 %

EUR

– 193 701,07

0,00

– 193 701,07

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,84 %

EUR

– 3 385 206,63

0,00

– 3 385 206,63

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

2,97 %

EUR

– 274 558,17

0,00

– 274 558,17

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

3,03 %

EUR

– 6 425 414,59

0,00

– 6 425 414,59

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

3,32 %

EUR

– 264 285,02

0,00

– 264 285,02

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

3,53 %

EUR

– 370 297,50

0,00

– 370 297,50

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2010

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ

4,34 %

EUR

– 5 810 700,42

0,00

– 5 810 700,42

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

1,59 %

EUR

– 140 897,44

0,00

– 140 897,44

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

3,58 %

EUR

– 12 557 181,35

0,00

– 12 557 181,35

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

3,80 %

EUR

– 1 604 161,19

0,00

– 1 604 161,19

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

4,46 %

EUR

– 7 281 180,73

0,00

– 7 281 180,73

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

4,99 %

EUR

– 521 889,14

0,00

– 521 889,14

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

5,86 %

EUR

– 14 705 686,08

0,00

– 14 705 686,08

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

6,40 %

EUR

– 754 883,66

0,00

– 754 883,66

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

6,52 %

EUR

– 1 465 916,24

0,00

– 1 465 916,24

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

7,68 %

EUR

– 1 054 399,87

0,00

– 1 054 399,87

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

8,60 %

EUR

– 898 074,78

0,00

– 898 074,78

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2011

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

10,04 %

EUR

– 17 872 503,33

0,00

– 17 872 503,33

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

1,53 %

EUR

– 129 372,04

0,00

– 129 372,04

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

3,52 %

EUR

– 1 670 394,11

0,00

– 1 670 394,11

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

3,61 %

EUR

– 12 569 567,63

0,00

– 12 569 567,63

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

4,40 %

EUR

– 457 993,13

0,00

– 457 993,13

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

4,41 %

EUR

– 6 222 534,74

0,00

– 6 222 534,74

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

5,47 %

EUR

– 14 047 831,11

0,00

– 14 047 831,11

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

6,42 %

EUR

– 1 460 940,66

0,00

– 1 460 940,66

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

7,67 %

EUR

– 1 039 427,27

0,00

– 1 039 427,27

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

8,71 %

EUR

– 896 518,36

0,00

– 896 518,36

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

8,84 %

EUR

– 1 073 434,31

0,00

– 1 073 434,31

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

10,06 %

EUR

– 18 587 226,24

0,00

– 18 587 226,24

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

1,52 %

EUR

– 282 433,44

0,00

– 282 433,44

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

2,73 %

EUR

– 2 189 472,27

0,00

– 2 189 472,27

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

3,47 %

EUR

– 436 427,69

0,00

– 436 427,69

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

3,60 %

EUR

– 13 607 317,98

0,00

– 13 607 317,98

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

4,34 %

EUR

– 6 859 547,08

0,00

– 6 859 547,08

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

5,23 %

EUR

– 14 573 066,77

0,00

– 14 573 066,77

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

5,67 %

EUR

– 1 481 797,81

0,00

– 1 481 797,81

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

8,11 %

EUR

– 937 029,74

0,00

– 937 029,74

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

8,35 %

EUR

– 1 152 945,89

0,00

– 1 152 945,89

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

8,47 %

EUR

– 1 067 848,09

0,00

– 1 067 848,09

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ

10,09 %

EUR

– 18 550 881,56

0,00

– 18 550 881,56

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

1,78 %

EUR

– 242 483,04

0,00

– 242 483,04

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

2,43 %

EUR

– 1 440 419,43

0,00

– 1 440 419,43

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

3,58 %

EUR

– 13 675 357,81

0,00

– 13 675 357,81

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

3,67 %

EUR

– 244 557,73

0,00

– 244 557,73

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

5,22 %

EUR

– 22 266 789,93

0,00

– 22 266 789,93

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

5,62 %

EUR

– 1 460 452,24

0,00

– 1 460 452,24

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

8,21 %

EUR

– 1 461 393,24

0,00

– 1 461 393,24

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

8,22 %

EUR

– 967 202,28

0,00

– 967 202,28

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

8,53 %

EUR

– 1 203 367,96

0,00

– 1 203 367,96

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS (stálé pastviny), rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ

10,09 %

EUR

– 18 791 305,94

0,00

– 18 791 305,94

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nedostatky v uznání organizací producentů – kontrola produkce uváděné na trh – plnění povinností

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 149 704,70

– 18 084,33

– 131 620,37

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nedostatky v uznání organizací producentů – kontrola produkce uváděné na trh – plnění povinností

PAUŠÁLNÍ

5,00 %

EUR

– 3 967,05

– 479,22

– 3 487,83

 

 

 

 

 

 Celkem ES:

EUR

– 275 525 856,12

– 73 307,60

– 275 452 548,52

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FR

Nároky

2013

Prostředky pro zemědělce, kteří nemohli z objektivních důvodů podepsat soukromoprávní smluvní ustanovení, a prostředky pro nové zemědělce

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 822 428,05

0,00

– 822 428,05

 

Nároky

2014

Prostředky pro zemědělce, kteří nemohli z objektivních důvodů podepsat soukromoprávní smluvní ustanovení, a prostředky pro nové zemědělce

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 1 382 331,15

0,00

– 1 382 331,15

 

Nároky

2013

Prostředky na vyklučení vinic 2012

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Nároky

2014

Prostředky na vyklučení vinic 2012

PAUŠÁLNÍ

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

 

Nároky

2013

Prostředky na telata chovaná na maso

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 363 665,37

– 29 946,09

– 1 333 719,28

 

Nároky

2014

Prostředky na telata chovaná na maso

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 363 665,37

0,00

– 1 363 665,37

 

Nároky

2013

Nesprávný výpočet lineárního snížení

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 89 489 899,24

– 1 965 198,18

– 87 524 701,06

 

Nároky

2014

Nesprávný výpočet lineárního snížení

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 98 131 085,38

0,00

– 98 131 085,38

 

 

 

 

 

 Celkem FR:

EUR

– 192 585 443,96

– 1 995 144,27

– 190 590 299,69

Členský stát

Opatření

RR

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

GB

Podmíněnost

2013

Uplatnění tolerance u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, rok žádosti 2012

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 216 342,93

0,00

– 216 342,93

 

Podmíněnost

2014

Uplatnění tolerance u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, rok žádosti 2013

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 133 445,51

0,00

– 133 445,51

 

Podmíněnost

2015

Uplatnění tolerance u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, rok žádosti 2014

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 125 894,15

0,00

– 125 894,15

 

Certifikace

2010

Zpětné získání finančních prostředků a úplnost přílohy III

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 373 689,17

0,00

– 373 689,17

 

Certifikace

2011

Zpětné získání finančních prostředků a úplnost přílohy III

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 388,00

0,00

– 388,00

 

Certifikace

2012

Zpětné získání finančních prostředků a úplnost přílohy III

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 3 394,82

0,00

– 3 394,82

 

Podmíněnost

2011

Nedostatečná kontrola tří požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav a minimálních požadavků týkajících se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, nedosažení minimální míry kontrol u povinného požadavku na hospodaření (SMR) 8, nedostatečná velikost vzorku u SMR 7, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 456 734,56

– 16 924,48

– 1 439 810,08

 

Podmíněnost

2012

Nedostatečná kontrola tří požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav a minimálních požadavků týkajících se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, nedosažení minimální míry kontrol u povinného požadavku na hospodaření (SMR) 8, nedostatečná velikost vzorku u SMR 7, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 9 246,99

8,89

– 9 255,88

 

Podmíněnost

2013

Nedostatečná kontrola tří požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav a minimálních požadavků týkajících se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, nedosažení minimální míry kontrol u povinného požadavku na hospodaření (SMR) 8, nedostatečná velikost vzorku u SMR 7, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 6 356,12

0,00

– 6 356,12

 

Podmíněnost

2012

Nedostatečná kontrola tří požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav a minimálních požadavků týkajících se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, nedosažení minimální míry kontrol u povinného požadavku na hospodaření (SMR) 8, nedostatečná velikost vzorku u SMR 7, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 4 128 736,01

– 82 450,81

– 4 046 285,20

 

Podmíněnost

2013

Nedostatečná kontrola tří požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav a minimálních požadavků týkajících se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, nedosažení minimální míry kontrol u povinného požadavku na hospodaření (SMR) 8, nedostatečná velikost vzorku u SMR 7, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 6 293,36

0,00

– 6 293,36

 

Podmíněnost

2014

Nedostatečná kontrola tří požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav a minimálních požadavků týkajících se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, nedosažení minimální míry kontrol u povinného požadavku na hospodaření (SMR) 8, nedostatečná velikost vzorku u SMR 7, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ

2,00 %

EUR

– 1 188,27

0,00

– 1 188,27

 

Podmíněnost

2013

Nedostatečná kontrola tří požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav a minimálních požadavků týkajících se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, nedosažení minimální míry kontrol u povinného požadavku na hospodaření (SMR) 8, nedostatečná velikost vzorku u SMR 7, rok žádosti 2012