ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 161

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
18. června 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o podpisu Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

1

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

1

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

1

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/971 ze dne 17. června 2016 o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie

2

 

 

Prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/972 ze dne 17. června 2016 o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/973 ze dne 17. června 2016 o povolení zinečnatého dilysinátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

21

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/974 ze dne 17. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

25

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/975 ze dne 17. června 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007

27

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/976 ze dne 17. června 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007

29

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/977 ze dne 17. června 2016, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077

31

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/978 ze dne 17. června 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007

33

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/979 ze dne 20. května 2016 o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii

35

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/980 ze dne 14. června 2016 o jmenování pěti členů a šesti náhradníků Výboru regionů, navržených Bulharskou republikou

37

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2016/981 ze dne 16. června 2016 o jmenování jednoho člena Účetního dvora

39

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/982 ze dne 17. června 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

40

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/1


Informace o podpisu Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

Výše uvedený protokol mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou byl podepsán dne 28. dubna 2016 v Bruselu.


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/1


Informace o vstupu v platnost Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 27. června 2014 (1) vstupuje v platnost dne 1. července 2016 v souladu s čl. 431 odst. 2 této dohody, neboť poslední ratifikační listina nebo listina o schválení byla uložena dne 23. května 2016.


(1)  Úř. věst. L 261, 30.8.2014, s. 4.


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/1


Informace o vstupu v platnost Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 27. června 2014 (1) vstupuje v platnost dne 1. července 2016 v souladu s čl. 464 odst. 2 této dohody, neboť poslední ratifikační listina nebo listina schválení byla uložena dne 23. května 2016.


(1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 4.


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/2


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/971

ze dne 17. června 2016

o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ministerská deklarace o obchodu s produkty informačních technologií,běžně označovaná jako Dohoda o obchodu s produkty informačních technologií (dále jen „dohoda ITA“), byla přijata v Singapuru dne 13. prosince 1996. Odstavec 3 přílohy dohody ITA stanoví, že se účastníci budou pravidelně scházet pod záštitou Rady pro obchod zbožím Světové obchodní organizace (WTO), aby přezkoumali rozsah zahrnutých produktů a jednomyslně dohodli, zda je ve světle technologického pokroku, zkušeností z uplatňování celních koncesí nebo změn nomenklatury harmonizovaného systému vhodné pozměnit dodatky uvedené přílohy tak, aby zahrnovaly další produkty.

(2)

Rada dne 8. července 2009 zmocnila Komisi, aby vyjednala přezkum dohody ITA s cílem rozšířit rozsah zahrnutých produktů tak, aby odrážel technologický vývoj a jejich sbližování.

(3)

Jednání o rozšíření dohody ITA vedla Komise v konzultaci se zvláštním výborem zřízeným podle čl. 207 odst. 3 Smlouvy.

(4)

Dne 28. července 2015 účastníci jednání vydali prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (dále jen „prohlášení o rozšíření dohody ITA“), v němž jsou zaznamenány výsledky jednání.

(5)

Na 10. konferenci ministrů WTO, která se konala v Nairobi od 15. do 18. prosince 2015, vydali účastníci jednání ministerské prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií ze dne 16. prosince 2015 (WT/MIN 15/25) (dále jen „ministerské prohlášení“), které podporuje a otevírá k přijetí prohlášení o rozšíření dohody ITA v souladu s odstavcem 9 uvedeného prohlášení. Ministerské prohlášení rovněž zaznamenává souhlas účastníků jednání s návrhy listin předloženými každým z nich podle odstavce 5 prohlášení o rozšíření dohody ITA, které jsou obsaženy v dokumentu WTO G/MA/W/117.

(6)

Dohoda ve formě prohlášení o rozšíření dohody ITA by měla být schválena jménem Unie spolu s listinou Unie a listinami, které předložili ostatní účastníci jednání, které jsou obsaženy v dokumentu WTO G/MA/W/117.

(7)

V souladu s prohlášením o rozšíření dohody ITA by Unie měla předložit WTO nezbytné změny své listiny přiložené k Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 („dohoda GATT z roku 1994“), jak je stanoveno v listině Unie CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prohlášení o rozšíření dohody ITA a listiny předložené v souladu s odstavcem 5 uvedeného prohlášení se schvalují jménem Evropské unie.

Znění prohlášení o rozšíření dohody ITA a jejích dodatků se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise je oprávněna předložit Světové obchodní organizaci nezbytné změny listiny Unie přiložené k dohodě GATT z roku 1994 ve znění listiny Unie CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Článek 3

Předseda Rady určí osobu nebo osoby zmocněné k uložení listiny o přijetí, jak je stanoveno v odstavci 9 prohlášení o rozšíření dohody ITA (2).

Článek 4

Prohlášení o rozšíření dohody ITA nesmí být vykládáno tak, že uděluje práva nebo ukládá povinnosti, které by mohly být přímo uplatňovány u soudů Unie nebo členského státu.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 17. června 2016.

Za Radu

předseda

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Souhlas ze dne 8. června 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu prohlášení v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/4


PROHLÁŠENÍ O ROZŠÍŘENÍ OBCHODU S PRODUKTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Následující členové Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“), kteří se dohodli na rozšíření světového obchodu s produkty informačních technologií (dále jen „strany“).

 

Albánie

 

Austrálie

 

Kanada

 

Čína

 

Kostarika

 

Evropská unie

 

Guatemala

 

Hongkong, Čína

 

Island

 

Izrael

 

Japonsko

 

Jižní Korea

 

Malajsie

 

Černá Hora

 

Nový Zéland

 

Norsko

 

Filipíny

 

Singapur

 

Švýcarsko (1)

 

Samostatné celní území Tchaj-wan, Pcheng-hu, Ťin-men a Ma-cu

 

Thajsko

 

Spojené státy

prohlašují toto:

1.

Každá strana omezí a odstraní cla a jiné dávky a poplatky jakéhokoli druhu ve smyslu čl. II odst. 1 písm. b) Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, jak je uvedeno níže, pokud jde o:

a)

všechny produkty zařazené do položek harmonizovaného systému (dále jen „HS“) 2007 uvedené v dodatku A k tomuto prohlášení, a

b)

všechny produkty uvedené v dodatku B k tomuto prohlášení, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v dodatku A.

Postupné snižování

2.

Strany použijí tříleté postupné snižování v podobě čtyř stejných ročních snížení celních sazeb, počínaje rokem 2016 a konče rokem 2019, jakožto standardní postupné snižování, pokud se strany nedohodnou jinak, přičemž uznávají, že za určitých omezených okolností může být nezbytné prodloužené postupné snižování. Snížená sazba cla se v každé etapě snižování zaokrouhlí na jedno desetinné místo. Každá strana musí začlenit závazky týkající se postupného snižování pro každý produkt do své listiny koncesí Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dále jen „listina koncesí“).

Provádění

3.

Nedohodnou-li se strany jinak, a po splnění vnitrostátních procesních požadavků, každá strana u produktů uvedených v dodatcích odstraní všechna cla a jiné dávky a poplatky jakéhokoli druhu takto:

a)

odstranění cel ve stejných krocích, přičemž první takové snížení sazby se uskuteční nejpozději 1. července 2016, druhé takové snížení sazby nejpozději 1. července 2017, třetí takové snížení sazby nejpozději dne 1. července 2018 a odstranění cel se dokončí s účinností nejpozději dne 1. července 2019; a

b)

odstranění takových cel a poplatků jakéhokoli druhu ve smyslu čl. II odst. 1 písm. b) Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 se dokončí do 1. července 2016.

Zrychlené provádění

4.

Strany podporují nezávislé okamžité odstranění cel nebo urychlené provádění před daty uvedenými výše v odstavci 3, například u produktů s poměrně nízkými cly.

Časový rámec týkající se listin

5.

Co nejdříve a nejpozději 30. října 2015 poskytne každá strana všem ostatním stranám návrh listiny obsahující a) objasnění použití příslušného cla v rámci svých listin koncesí a b) seznam podrobně rozepsaných položek HS produktů uvedených v dodatku B, který též obsahuje úvodní poznámku, že takové produkty jsou osvobozeny od cla, kdykoli jsou zařazené v HS. Strany přezkoumají a na základě konsensu s přihlédnutím k obavám vyjádřeným stranami jednání a schválí každý návrh listiny koncesí. Tento přezkum by měl být dokončen nejpozději 4. prosince 2015.

6.

Po dokončení tohoto přezkumu návrhu listiny koncesí jakékoli strany tato strana, po splnění vnitrostátních procesních požadavků, předloží svou schválenou listinu, jakožto změnu své listiny koncesí, v souladu s rozhodnutím ze dne 26. března 1980 o postupech při provádění změn a oprav listin celních koncesí (BISD 27S/25).

7.

Každá strana provádí odstavce 3 a 6 tohoto prohlášení, jakmile strany přezkoumají a schválí na základě konsensu návrhy listin, které představují přibližně 90 procent světového obchodu (2) s produkty, na které se vztahuje toto prohlášení.

Formát návrhu listin koncesí

8.

Za účelem omezení a odstranění cel a jiných dávek a poplatků jakéhokoli druhu u produktů uvedených v dodatcích musí každá strana změnit své listiny koncesí takto:

a)

v případě produktů zařazených v položkách HS 2007 uvedených v dodatku A vytvoří, tam, kde je to vhodné, podpoložky ve své listině koncesí na úrovni podpoložky vnitrostátního celního sazebníku; a

b)

v případě produktů uvedených v dodatku B připojí ke své listině koncesí přílohu obsahující všechny produkty v dodatku B, určující podrobné sazební zařazení uvedených produktů buď na úrovni podpoložky vnitrostátního celního sazebníku, nebo na úrovni šestimístného kódu HS.

Přijetí

9.

Toto prohlášení je otevřeno všem členům WTO k přijetí. Přijetí se oznamuje písemně generálnímu řediteli WTO, jenž o něm informuje všechny strany.

Necelní překážky

10.

Strany souhlasí s prohloubením konzultací týkajících se necelních překážek v oblasti informačních technologií. Za tímto účelem smluvní strany podporují možný rozvoj aktualizovaného pracovního programu v oblasti necelních překážek.

Závěrečné úvahy

11.

Strany se scházejí pravidelně, nejméně jeden rok před pravidelnými změnami nomenklatury harmonizovaného systému Světové celní organizace, a to nejpozději v lednu 2018, aby přezkoumaly pokrytí produktů uvedených v dodatcích a aby s ohledem na technologický pokrok, zkušenosti s uplatňováním celních koncesí nebo změny nomenklatury HS zvážily, zda by dodatky neměly být aktualizovány tak, aby zahrnovaly další produkty.

12.

Smluvní strany uznávají, že výsledky těchto jednání se týkají koncesí, které by měly být zohledněny v rámci probíhajících mnohostranných jednání o přístupu na trh s nezemědělskými produkty v rámci rozvojového programu z Dohá.

Dodatky k tomuto prohlášení:

Dodatek A obsahuje seznam položek HS 2007 nebo jejich částí, na které se vztahuje toto prohlášení.

Dodatek B obsahuje seznam konkrétních produktů, na které se vztahuje toto prohlášení, pokud jsou zařazeny v HS 2007.


(1)  Jménem celní unie Švýcarska a Lichtenštejnska.

(2)  Tento údaj vypočítá sekretariát WTO na základě nejnovějších dostupných údajů a pak se tento údaj sdělí stranám.


DODATEK A

Číslo

HS 2007

ex  (*)

Popis produktu

001

350691

ex

Čiré lepicí filmy a čirá kapalná vytvrditelná lepidla používané výhradně nebo hlavně pro výrobu plochých panelových displejů nebo dotykových obrazovkových panelů

002

370130

 

Ostatní desky a filmy, s kteroukoliv stranou převyšující 255 mm

003

370199

 

Ostatní

004

370590

 

Ostatní

005

370790

 

Ostatní

006

390799

ex

Termoplastické kapalněkrystalické kopolymery na bázi aromatických polyesterů

007

841459

ex

Ventilátory používané výhradně nebo hlavně pro chlazení mikroprocesorů, telekomunikačních přístrojů, zařízení pro automatizované zpracování dat nebo jednotek zařízení pro automatizované zpracování dat

008

841950

ex

Výměníky tepla vyrobené z fluorovaných polymerů a s vstupními a výstupními trubkami o vnitřním průměru 3 cm nebo menším

009

842010

ex

Válcové laminovací stroje používané výhradně nebo hlavně pro výrobu substrátů pro desky plošných spojů nebo desek plošných spojů

010

842129

ex

Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin vyrobené z fluorovaných polymerů a s filtrem nebo čisticí membránou o tloušťce nepřesahující 140 mikronů

011

842139

ex

Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění plynů, s pláštěm z nerezavějící oceli a s vstupními a výstupními trubkami o vnitřním průměru nepřesahujícím 1,3 cm

012

842199

ex

Části a součásti strojů a přístrojů k filtrování nebo čištění kapalin vyrobené z fluorovaných polymerů a s filtrem nebo čisticí membránou o tloušťce nepřesahující 140 mikronů; části a součásti strojů a přístrojů k filtrování nebo čištění plynů, s pláštěm z nerezavějící oceli, a s vstupními a výstupními trubkami o vnitřním průměru nepřesahujícím 1,3 cm

013

842320

ex

Váhy pro průběžné vážení zboží na dopravnících využívající elektronické prostředky pro měření hmotnosti

014

842330

ex

Váhy pro konstantní odvažování a váhy pro dávkování předem stanoveného množství materiálů do pytlů nebo jiných obalů, včetně násypných vah, využívající elektronické prostředky pro měření hmotnosti

015

842381

ex

Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti, s maximálním zatížením nepřesahujícím 30 kg, využívající elektronické prostředky pro měření hmotnosti

016

842382

ex

Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti, s maximálním zatížením převyšujícím 30 kg, avšak nepřesahujícím 5 000  kg, využívající elektronické prostředky pro měření hmotnosti, jiné než stroje k určování hmotnosti motorových vozidel

017

842389

ex

Ostatní přístroje a zařízení k určování hmotnosti, s maximálním zatížením převyšujícím 5 000  kg, využívající elektronické prostředky pro měření hmotnosti

018

842390

ex

Části a součásti přístrojů a zařízení k určování hmotnosti, využívající elektronické prostředky, jiné než části a součásti strojů k určování hmotnosti motorových vozidel

019

842489

ex

Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování používané výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů

020

842490

ex

Části a součásti mechanických přístrojů ke stříkání, rozstřikování (rozmetávání) nebo rozprašování používaných výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů

021

844230

 

Stroje, přístroje a zařízení

022

844240

 

Části a součásti výše uvedených strojů, přístrojů a zařízení

023

844250

 

Desky, válce a jiné tiskařské pomůcky; desky, válce a litografické kameny upravené pro grafické účely (např. hlazené, zrněné nebo leštěné)

024

844331

 

Stroje, které umožňují dvě nebo více z funkcí tisk, kopírování nebo telefaxový přenos, a které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě

025

844332

 

Ostatní, které je možno připojit k zařízení pro automatizované zpracování dat nebo do komunikační sítě

026

844339

 

Ostatní

027

844391

 

Části, součásti a příslušenství tiskařských strojů a přístrojů určených k tisku pomocí desek, válců a jiných pomůcek čísla 84.42

028

844399

 

Ostatní

029

845610

ex

Obráběcí stroje pracující pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, používané výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů, částí a součástí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat

030

846693

ex

Části, součásti a příslušenství obráběcích strojů pracujících pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, používaných výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav plošných spojů, částí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat; části, součásti a příslušenství obráběcích strojů pracujících pomocí ultrazvuku, používaných výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů, částí a součástí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat; části, součásti a příslušenství obráběcích center, používaných výhradně nebo hlavně pro výrobu částí a součástí čísla 8517 nebo částí zařízení pro automatizované zpracování dat; části, součásti a příslušenství číslicově řízených (ostatních soustruhů), používaných výhradně nebo hlavně pro výrobu částí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat; části, součásti a příslušenství číslicově řízených (ostatních vyvrtávacích strojů), používaných výhradně nebo hlavně pro výrobu částí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat; části, součásti a příslušenství číslicově řízených (ostatních frézovacích strojů), používaných výhradně nebo hlavně pro výrobu částí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat; části, součásti a příslušenství strojních pil nebo odřezávacích strojů, používaných výhradně nebo hlavně pro výrobu částí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat; části, součásti a příslušenství obráběcích strojů pracujících pomocí elektroeroze, používaných výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů, částí čísla 8517 nebo částí a součástí zařízení pro automatizované zpracování dat

031

847210

 

Rozmnožovací stroje

032

847290

 

Ostatní

033

847310

 

Části, součásti a příslušenství strojů a přístrojů čísla 8469

034

847340

 

Části, součásti a příslušenství strojů a přístrojů čísla 8472

035

847521

 

Stroje pro výrobu optických vláken a jejich předlisků

036

847590

ex

Části a součásti strojů položky 847521

037

847689

ex

Automaty na rozměňování peněz

038

847690

ex

Části a součásti automatů na rozměňování peněz

039

847989

ex

Stroje pro automatizované umísťování elektronických komponentů používané výhradně nebo hlavně pro výrobu sestav desek plošných spojů

040

847990

ex

Části a součásti strojů pro automatizované umísťování elektronických komponentů používané výhradně nebo hlavně pro výrobu sestav desek plošných spojů

041

848610

 

Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu polovodičových ingotů (boules) nebo destiček

042

848620

 

Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu polovodičových součástek nebo elektronických integrovaných obvodů

043

848630

 

Stroje, přístroje a zařízení pro výrobu plochých panelových displejů

044

848640

 

Stroje, přístroje a zařízení specifikované v poznámce 9 C) k této kapitole

045

848690

 

Části, součásti a příslušenství

046

850440

 

Statické měniče

047

850450

 

Ostatní induktory

048

850490

 

Části a součásti

049

850590

ex

Elektromagnety používané výhradně nebo hlavně pro diagnostické zobrazovací přístroje pracující na základě magnetické rezonance jiné než elektromagnety čísla 90.18

050

851430

ex

Ostatní pece používané výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů

051

851490

ex

Části a součásti ostatních pecí používané výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů nebo sestav desek plošných spojů

052

851519

ex

Ostatní stroje pro pájení vlnou používané výhradně nebo hlavně pro výrobu sestav desek plošných spojů

053

851590

ex

Části a součásti ostatních strojů pro pájení vlnou používané výhradně nebo hlavně pro výrobu sestav desek plošných spojů

054

851761

 

Základní stanice

055

851762

 

Zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přepínacích a směrovacích přístrojů

056

851769

 

Ostatní

057

851770

 

Části a součásti

058

851810

 

Mikrofony a jejich stojany

059

851821

 

Jednoduché reproduktory, vestavěné

060

851822

 

Složené reproduktory, vestavěné

061

851829

 

Ostatní

062

851830

 

Sluchátka všech druhů, též kombinovaná s mikrofonem, a soupravy (sady) sestávající z mikrofonu a jednoho nebo více reproduktorů

063

851840

 

Elektrické nízkofrekvenční zesilovače

064

851850

 

Elektrické zesilovače zvuku

065

851890

 

Části a součásti

066

851981

 

Používající magnetická, optická nebo polovodičová média

067

851989

 

Ostatní

068

852110

 

Používající magnetické pásky

069

852190

 

Ostatní

070

852290

 

Ostatní

071

852321

 

Karty se zabudovaným magnetickým proužkem

072

852329

 

Ostatní

073

852340

 

Optická média

074

852351

 

Energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení

075

852352

 

„Čipové karty“

076

852359

 

Ostatní

077

852380

 

Ostatní

078

852550

 

Vysílací přístroje

079

852560

 

Vysílací přístroje obsahující přijímací zařízení

080

852580

 

Televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

081

852610

 

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary)

082

852691

 

Radionavigační přístroje

083

852692

 

Radiové přístroje pro dálkové řízení

084

852712

 

Kapesní rádia s kazetovým přehrávačem

085

852713

 

Ostatní přístroje kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku

086

852719

 

Ostatní

087

852721

ex

Rozhlasové přijímače provozuschopné jen s vnějším zdrojem napájení, druhů používaných v motorových vozidlech, kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku schopným přijímat a dekódovat digitální signály radiového datového systému

088

852729

 

Ostatní

089

852791

 

Kombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku

090

852792

 

Nekombinované s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku, ale kombinované s hodinami

091

852799

 

Ostatní

092

852849

 

Ostatní

093

852871

 

Nekonstruované k zabudování video displeje nebo obrazovky

094

852910

 

Antény a parabolické antény všech druhů; části a součásti vhodné pro použití s nimi

095

852990

ex

Ostatní, jiné než moduly organických diod vyzařujících světlo a panely organických diod vyzařujících světlo pro přístroje položek 8528.72 nebo 8528.73

096

853180

ex

Ostatní přístroje jiné než domovní zvonky, zvonkohry, bzučáky a podobné přístroje

097

853190

 

Části a součásti

098

853630

 

Ostatní zařízení k ochraně elektrických obvodů

099

853650

 

Ostatní vypínače a spínače

100

853690

ex

Ostatní zařízení, jiná než bateriové svorky používané pro motorová vozidla čísel 8702 , 8703 , 8704 nebo 8711

101

853810

 

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny pro výrobky čísla 8537 , nevybavené přístroji

102

853939

ex

Zářivky se studenou katodou (CCFL) pro podsvícení plochých panelových displejů

103

854231

 

Procesory a řídicí jednotky, též kombinované s paměťmi, měniči, logickými obvody, zesilovači, hodinovými a časovými obvody nebo s jinými obvody

104

854232

 

Paměti

105

854233

 

Zesilovače

106

854239

 

Ostatní

107

854290

 

Části a součásti

108

854320

 

Generátory signálů (měřicí vysílače)

109

854330

ex

Stroje pro galvanické pokovování a elektrolýzu používané výhradně nebo hlavně pro výrobu desek plošných spojů

110

854370

ex

Výrobky speciálně konstruované pro připojení k telegrafickým nebo telefonním přístrojům nebo nástrojům nebo k telegrafickým nebo telefonním sítím

111

854370

ex

Mikrovlnné zesilovače

112

854370

ex

Bezdrátová infračervená zařízení pro dálkové ovládání pro videoherní konzole

113

854370

ex

Digitální zapisovače letových údajů

114

854370

ex

Přenosné bateriové elektronické čtečky pro záznam a reprodukci textu, statických obrázků nebo zvukových souborů

115

854370

ex

Zařízení na zpracování digitálního signálu schopné připojení k pevné nebo bezdrátové síti pro mixování zvuku

116

854390

 

Části a součásti

117

880260

ex

Telekomunikační družice

118

880390

ex

Části a součásti telekomunikačních družic

119

880521

 

Letecké bojové simulátory a jejich části a součásti

120

880529

 

Ostatní

121

900120

 

Polarizační materiál v listech nebo deskách

122

900190

 

Ostatní

123

900219

 

Ostatní

124

900220

 

Filtry

125

900290

 

Ostatní

126

901050

 

Ostatní přístroje a vybavení pro fotografické (včetně kinematografických) laboratoře; negatoskopy

127

901060

 

Promítací plátna

128

901090

ex

Části, součásti a příslušenství výrobků položek 901050 a 901060

129

901110

 

Stereoskopické mikroskopy

130

901180

 

Ostatní mikroskopy

131

901190

 

Části, součásti a příslušenství

132

901210

 

Mikroskopy, jiné než optické; difraktografy

133

901290

 

Části, součásti a příslušenství

134

901310

ex

Dalekohledy konstruované jako části a součásti strojů, přístrojů, nástrojů nebo zařízení této kapitoly nebo třídy XVI

135

901320

 

Lasery, jiné než laserové diody

136

901390

ex

Části, součásti a příslušenství, jiné než pro zaměřovací dalekohledy k upevnění na zbraně a pro periskopy

137

901410

 

Busoly, včetně navigačních kompasů

138

901420

 

Nástroje a přístroje pro leteckou nebo kosmickou navigaci (jiné než kompasy)

139

901480

 

Ostatní nástroje a přístroje

140

901490

 

Části, součásti a příslušenství

141

901510

 

Dálkoměry

142

901520

 

Teodolity a tachymetry (tacheometry)

143

901540

 

Fotogrammetrické zaměřovací nástroje a přístroje

144

901580

 

Ostatní nástroje a přístroje

145

901590

 

Části, součásti a příslušenství

146

901811

 

Elektrokardiografy

147

901812

 

Ultrazvukové snímací přístroje (sonografy)

148

901813

 

Diagnostické zobrazovací přístroje pracující na základě magnetické rezonance

149

901819

 

Ostatní

150

901820

 

Ultrafialové nebo infračervené zářiče

151

901850

 

Ostatní oftalmologické nástroje a přístroje

152

901890

ex

Elektrochirurgické nebo elektroléčebné nástroje a přístroje, jejich části, součásti a příslušenství

153

902150

 

Srdeční stimulátory, kromě jejich částí, součástí a příslušenství

154

902190

 

Ostatní

155

902212

 

Počítačové tomografické přístroje

156

902213

 

Ostatní, pro zubolékařské účely

157

902214

 

Ostatní, pro lékařské, chirurgické nebo zvěrolékařské účely

158

902219

 

Pro ostatní účely

159

902221

 

Pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely

160

902229

 

Pro ostatní účely

161

902230

 

Rentgenky

162

902290

ex

Části, součásti a příslušenství rentgenových přístrojů

163

902300

 

Nástroje, přístroje a modely určené k předváděcím účelům (například při vyučování nebo na výstavách), nevhodné pro jiné účely

164

902410

 

Stroje a přístroje pro zkoušení kovů

165

902480

 

Ostatní stroje a přístroje

166

902490

 

Části, součásti a příslušenství

167

902519

 

Ostatní

168

902590

 

Části, součásti a příslušenství

169

902710

 

Analyzátory plynů nebo kouře

170

902780

 

Ostatní přístroje a zařízení

171

902790

 

Mikrotomy; části, součásti a příslušenství

172

902830

 

Elektroměry

173

902890

 

Části, součásti a příslušenství

174

903010

 

Přístroje a zařízení na měření nebo detekci ionizujícího záření

175

903020

 

Osciloskopy a oscilografy

176

903031

 

Univerzální měřicí přístroje bez registračního zařízení

177

903032

 

Univerzální měřicí přístroje s registračním zařízením

178

903033

ex

Ostatní, bez registračního zařízení, jiné než nástroje pro měření odporu

179

903039

 

Ostatní, s registračním zařízením

180

903084

 

Ostatní, s registračním zařízením

181

903089

 

Ostatní

182

903090

 

Části, součásti a příslušenství

183

903110

 

Stroje k vyvažování mechanických součástí

184

903149

 

Ostatní

185

903180

 

Ostatní přístroje, zařízení a stroje

186

903190

 

Části, součásti a příslušenství

187

903220

 

Manostaty

188

903281

 

Hydraulické nebo pneumatické

189

950410

 

Videohry použitelné s televizním přijímačem

190

950430

ex

Ostatní hry fungující po vhození mince, vložení bankovky, bankovní karty, žetonu nebo podobného platebního prostředku, jiné než zařízení pro automatický kuželník a hazardní hry, které okamžitě vyplácejí peněžitou výhru

191

950490

ex

Videoherní konzole a automaty, jiné než hry v položce 950430


(*)  Částečně zahrnuté položky jsou označeny symbolem „ex“.


DODATEK B

192

Vícesložkové integrované obvody (MCO): kombinace jednoho nebo více monolitických, hybridních nebo multičipových integrovaných obvodů nejméně s jednou z těchto komponent: senzory, spouštěči, oscilátory, rezonátory na bázi křemíku nebo jejich kombinacemi, nebo komponentami plnícími funkce výrobků, které lze zařadit do čísel 8532 , 8533 , 8541 , či induktory, které lze zařadit do čísla 8504 , které pro všechny záměry a účely vytváří jediný neoddělitelný celek v podobě integrovaného obvodu jakožto komponenty, která se používá k montáži na desku plošných spojů nebo jiný nosič pomocí kolíkových, drátových či páskových vývodů, kuliček nebo pájecích či kontaktních plošek.

Pro účely této definice:

1.Komponenty mohou být diskrétní, nezávisle vyrobené a následně zkompletované se zbytkem vícesložkového integrovaného obvodu nebo integrované do jiných komponent.2.Výrazem na bázi křemíku se rozumí vystavěný na křemíkovém substrátu, vyrobený z křemíkových materiálů nebo namontovaný na čip integrovaného obvodu.

a)

„Senzory na bázi křemíku“ jsou tvořeny mikroelektronickými nebo mechanickými strukturami, které jsou vytvořeny uvnitř nebo na povrchu polovodiče a jejichž funkcí je detekce fyzikálních nebo chemických veličin a jejich převod na elektrické signály, k nimž dochází v důsledku proměn elektrických vlastností nebo deformací mechanické struktury.

Výraz „fyzikální nebo chemické veličiny“ se týká fenoménů vyskytujících se v reálném světě, jako je tlak, akustické vlny, zrychlení, vibrace, pohyb, orientace, napětí, intenzita magnetického pole, intenzita elektrického pole, světlo, radioaktivita, vlhkost, proudění, koncentrace chemických látek atd.

3b)

„Aktuátory na bázi křemíku“ jsou tvořeny mikroelektronickými nebo mechanickými strukturami, které jsou vytvořeny uvnitř nebo na povrchu polovodiče a jejichž funkcí je měnit elektrické signály na fyzický pohyb.

3c)

„Rezonátory na bázi křemíku“ jsou komponenty, které jsou tvořeny mikroelektronickými nebo mechanickými strukturami, které jsou vytvořeny uvnitř nebo na povrchu polovodiče a jejichž funkcí je v reakci na vnější podnět vytvářet mechanické nebo elektrické kmitání předem stanovené frekvence, která závisí na fyzické geometrii těchto struktur.

3d)

„Oscilátory na bázi křemíku“ jsou komponenty, které jsou tvořeny mikroelektronickými nebo mechanickými strukturami, které jsou vytvořeny uvnitř nebo na povrchu polovodiče a jejichž funkcí je vytvářet mechanické nebo elektrické kmitání předem stanovené frekvence, která závisí na fyzické geometrii těchto struktur.

193

Moduly podsvícení tvořené diodami vyzařujícími světlo (LED), což jsou světelné zdroje, jež se skládají z jedné nebo více LED a jednoho nebo více konektorů a dalších pasivních prvků a jsou namontovány na desku plošných spojů nebo jinou podobnou podložku, též v kombinaci s optickými komponenty nebo ochrannými diodami, a používají se k podsvícení obrazovek z kapalných krystalů (LCD)

194

Vstupní zařízení citlivá na dotyk (takzvané dotykové obrazovky) bez zobrazovacích schopností, pro montáž do přístrojů majících displej, které fungují tak, že zjišťují přítomnost a místo dotyku ve zobrazovací oblasti. Detekce dotyku může být zajištěna prostřednictvím odporu, elektrostatické kapacity, rozpoznání akustického impulsu, infračervených světel nebo jiné technologie citlivé na dotyk.

195

Inkoustové kazety (též s vestavěnou tiskovou hlavou) pro vložení do přístrojů položek HS 844331 , 844332 nebo 844339 a obsahující mechanické nebo elektrické komponenty; termoplastické nebo elektrostatické tonerové kazety (též s pohyblivými částmi a součástmi) pro vložení do přístrojů položek HS 844331 , 844332 nebo 844339 ; tuhý inkoust v tvarech navržených pro vložení do přístrojů položek HS 844331 , 844332 nebo 844339

196

Tiskařské výrobky, které poskytují právo k přístupu, instalaci, reprodukci nebo jinému užití softwaru (včetně her), dat, internetového obsahu (včetně doplňkového obsahu pro hry a aplikace), internetových služeb nebo telekomunikačních služeb (včetně mobilních služeb) (**)

197

Samolepicí kruhové lešticí podložky používané k výrobě polovodičových destiček

198

Krabice, bedny, přepravky a podobné výrobky, z plastů, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro přepravu nebo balení polovodičových destiček, masek nebo ohniskových destiček položek 392310 nebo 848690

199

Vývěvy používané výhradně nebo hlavně pro výrobu polovodičů nebo plochých panelových displejů

200

Plazmové čisticí stroje odstraňující organické kontaminující látky ze vzorků a držáků vzorků pro elektronový mikroskop

201

Přenosná interaktivní elektronická vzdělávací zařízení určená především pro děti


(**)  Odstranění cel pro tiskařské výrobky se vztahuje pouze na práva a povinnosti týkající se obchodu se zbožím, to znamená, že neovlivní přístup na trh, kromě celních sazeb účastníků. Nic v dohodě o rozšíření Dohody o obchodu s produkty informačních technologií nebrání členovi této dohody v regulaci obsahu takového zboží, včetně mimo jiné i internetového obsahu. Nic v dohodě o rozšíření Dohody o obchodu s produkty informačních technologií neovlivní práva a povinnosti člena týkající se přístupu na trh se službami ani členu nebrání v regulaci jeho trhu se službami.


NAŘÍZENÍ

18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/972

ze dne 17. června 2016

o povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení L-argininu jako doplňkové látky. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení L-argininu z Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 1. prosince 2015 (2) k závěru, že L-arginin z Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že je účinným zdrojem aminokyseliny argininu pro všechny druhy zvířat; aby byl doplňkový L-arginin u přežvýkavců plně účinný, měl by být chráněn před rozkladem v bachoru. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedené látky prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „aminokyseliny, jejich soli a analogy“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(1):4345.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: aminokyseliny, jejich soli a analogy.

3c361

L-arginin

Složení doplňkové látky:

prášek s minimálním obsahem L-argininu 98 % (v sušině) a maximálním obsahem vlhkosti 10 %.

Charakteristika účinné látky:

L-arginin ((S)-2-amino-5-guanidinopentanová kyselina) z fermentace pomocí Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

Chemický vzorec: C6H14N4O2

Číslo CAS: 74-79-3

Analytická metoda  (1):

Pro charakteristiku L-argininu v doplňkové látce:

Food Chemical Codex „L-arginine monograph“.

Pro kvantifikaci argininu v doplňkové látce:

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí (IEC-VIS).

Pro kvantifikaci argininu v premixech, krmných surovinách a krmných směsích:

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí (IEC/VIS) – nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (2).

Všechny druhy

 

 

 

1.

Obsah vlhkosti musí být uveden v označení doplňkové látky.

2.

L-arginin smí být uváděn na trh a používán jako doplňková látka skládající se z přípravku.

8. července 2026


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1).


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/973

ze dne 17. června 2016

o povolení zinečnatého dilysinátu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení zinečnatého chelátu L-lysinátu HCl spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Uvedená žádost se týká povolení zinečnatého chelátu L-lysinátu HCl jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 20. října 2015 (2) k závěru, že zinečnatý chelát L-lysinátu HCl nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat nebo zdraví spotřebitelů že v případě přijetí vhodných ochranných opatření nevzniknou pro uživatele žádná bezpečnostní rizika.

(5)

Pokud jde o vliv na životní prostředí, zejména pak drenáž a odtok zinku do povrchové vody, úřad ve svém stanovisku ze dne 8. dubna 2014 (3) doporučil podstatně snížit maximální obsah zinku v kompletním krmivu pro některé cílové druhy zvířat. Aby však nebylo ohroženo uspokojení fyziologických potřeb zvířat rovněž ve zvláštních fázích života nebo nehrozily jiné negativní vlivy na zdraví zvířat, nemělo by být snížení obsahu zinku doporučované úřadem zavedeno naráz. Za účelem dalšího snížení obsahu by provozovatelé krmivářských podniků a výzkumné instituce měli být motivováni ke sběru nových vědeckých údajů o fyziologických potřebách různých živočišných druhů.

(6)

Úřad navíc shledal, že zinečnatý chelát L-lysinátu HCl může být považován za účinný zdroj zinku pro všechny druhy zvířat a doporučil pojmenovat tuto látku zinečnatý dilysinát. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená článkem 21 nařízení (ES) č. 1831/2003. Posouzení zinečnatého dilysinátu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(11):4267.

(3)  EFSA Journal 2014;12(5):3668.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Obsah prvku (Zn) v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků

3b613

zinečnatý dilysinát

Charakteristika doplňkové látky

Prášek nebo granulát s minimálním obsahem zinku 13,5 % a minimálním obsahem lysinu 85,0 %.

Zinek v chelátové formě zinečnatého dilysinátu HCl: minimálně 85 %.

Charakteristika účinné látky

Zinečnatý chelát dilysinátu HCl

Chemický vzorec:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

Číslo CAS: 23333-98-4

Analytické metody  (1)

Pro kvantifikaci obsahu lysinu v doplňkové látce a premixech:

chromatografie s iontovou výměnou s postkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí (IEC-UV/FD), nebo

VDLUFA 4.11.6 nebo EN ISO 17180.

Pro kvantifikaci celkového obsahu zinku v doplňkové látce a premixech:

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) – EN 15510, nebo

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem po tlakovém rozkladu (ICP-AES) – EN 15621.

Pro kvantifikaci celkového obsahu zinku v krmných surovinách a krmných směsích:

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) – EN 15510, nebo

atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem po tlakovém rozkladu (ICP-AES) – EN 15621, nebo

atomová absorpční spektrometrie (AAS) – nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (2).

Všechny druhy zvířat

Psi a kočky: 200 (celkem)

Lososovití a mléčné krmné směsi pro telata: 180 (celkem)

Selata, prasnice, králíci a všechny druhy ryb kromě lososovitých: 150 (celkem)

Jiné druhy a kategorie: 120 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Zinečnatý dilysinát smí být uváděn na trh a používán jako doplňková látka skládající se z přípravku.

3.

Pro uživatele doplňkových látek a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z vdechnutí, zasažení kůže a zasažení očí. V případě, že těmito postupy a opatřeními nelze snížit rizika na přijatelnou úroveň, musí se doplňkové látky a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky.

8. července 2026


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1).


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/974

ze dne 17. června 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

0809 10 00

TR

267,2

ZZ

267,2

0809 29 00

TR

397,4

ZZ

397,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/975

ze dne 17. června 2016,

kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 539/2007 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vajec a vaječného albuminu.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2016 na podobdobí od 1. července do 30. září 2016, nedosahují dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 539/2007 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 539/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vajec a vaječného albuminu (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 19).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016

(v kg ekvivalentu vajec ve skořápkách)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/976

ze dne 17. června 2016,

kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 536/2007 (2) byla otevřena roční celní kvóta pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2016 na podobdobí od 1. července do 30. září 2016, nedosahují dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 536/2007 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 536/2007 ze dne 15. května 2007 o otevření a správě celní kvóty v odvětví drůbežího masa přidělené Spojeným státům americkým (Úř. věst. L 128, 16.5.2007, s. 6).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množstvím dostupným na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016

(v kg)

09.4169

5 336 250


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/31


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/977

ze dne 17. června 2016,

které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2077

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2077 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vajec a albuminu pocházejících z Ukrajiny.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2016 na podobdobí od 1. července do 30. září 2016, nedosahují dostupného množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle prováděcího nařízení (EU) 2015/2077 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2077 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 57).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016

(v kg ekvivalentu vajec ve skořápkách)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/978

ze dne 17. června 2016,

kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1384/2007 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. června 2016 na podobdobí od 1. července do 30. září 2016, nedosahují dostupného množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti, a přičíst je k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 1384/2007 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství (Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Nevyžádané množství, jež se má přičíst k množství dostupnému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2016

(v kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000


ROZHODNUTÍ

18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/35


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/979

ze dne 20. května 2016

o přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 a 5 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (2) (dále též jen „úmluva“), byla podepsána v Bruselu dne 18. prosince 1997. V platnost vstoupila 90 dnů po oznámení o dokončení ústavních postupů pro její přijetí, které učinil stát, jenž byl členem Evropské unie v době přijetí aktu o vypracování uvedené úmluvy Radou a tuto formální náležitost splnil jako poslední.

(2)

V souladu s čl. 32 odst. 4 úmluvy může každý členský stát při oznámení podle čl. 32 odst. 2 uvedené úmluvy nebo kdykoliv později až do jejího vstupu v platnost prohlásit, že bude úmluvu uplatňovat ve vztazích s členskými státy, které učinily stejné prohlášení.

(3)

Podle čl. 3 odst. 4 aktu o přistoupení Chorvatska (dále jen „akt o přistoupení“) má Chorvatsko přistoupit k úmluvám a protokolům uvedeným v příloze I aktu o přistoupení. Mezi ně patří i úmluva. Úmluva má pro Chorvatsko vstoupit v platnost dnem, který určí Rada.

(4)

V souladu s čl. 3 odst. 5 aktu o přistoupení má Rada rozhodnout o provedení veškerých úprav, které jsou z důvodu přistoupení Chorvatska k úmluvám a protokolům uvedeným v příloze I aktu o přistoupení nezbytné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Úmluva vstupuje pro Chorvatsko v platnost prvním dnem měsíce následujícícho po dni vyhlášení tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Chorvatské znění úmluvy (3) je platné za stejných podmínek jako ostatní jazyková znění úmluvy.

Článek 3

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. května 2016.

Za Radu

předseda

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Stanovisko ze dne 28. dubna 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. C 24, 23.1.1998, s. 2.

(3)  Chorvatské znění úmluvy bylo zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku (Kapitola 19, Svazek 014, s. 156).


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/37


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/980

ze dne 14. června 2016

o jmenování pěti členů a šesti náhradníků Výboru regionů, navržených Bulharskou republikou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 305 této smlouvy,

s ohledem na návrh bulharské vlády,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2015, dne 5. února 2015 a dne 23. června 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/116 (1), 2015/190 (2) a 2015/994 (3) o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020.

(2)

Po skončení funkčního období pana Vladimira KISJOVA, pana Krasimira KOSTOVA, pana Madžida MANDADŽY, pana Krasimira MIREVA a paní Deteliny NIKOLOVOVÉ se uvolnilo pět míst členů Výboru regionů.

(3)

Po skončení funkčního období pana Stanislava BLAGOVA, pana Nikolaje IVANOVA, paní Dimitranky KAMENOVOVÉ, paní Anastázie MLADENOVOVÉ a pana Emila NAJDENOVA se uvolnilo pět míst náhradníků Výboru regionů.

(4)

Po jmenování paní Maliny Edrevy AUDOINOVÉ členkou Výboru regionů se uvolnilo jedno místo náhradnice tohoto výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období, tedy do 25. ledna 2020, jmenováni:

a)

jako členové:

paní Malina Edreva AUDOINOVÁ, Councillor, Sofia Municipal Council,

pan Rumen Iljev GUNINSKI, Mayor of Pravets Municipality,

paní Diana Dimitrovová OVČAROVOVÁ, Mayor of Ivaylovgrad Municipality,

pan Stefan Nikolov RADEV, Mayor of Sliven Municipality,

pan Nikolaj Jordanov ZAJČEV, Mayor of Peshtera Municipality,

a

b)

jako náhradníci:

paní Ljubka Veselinovová ALEKSANDROVOVÁ, Mayor of Levski Municipality,

pan Georgi Aleksandrov ČAKAROV, Mayor of Polski Trambesh Municipality,

pan Dobromir Stojkov DOBREV, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality,

pan Emil Stanev KABAIVANOV, Mayor of Karlovo Municipality,

paní Kornelija Dobrevová MARINOVOVÁ, Mayor of Lovech Municipality,

pan Georg Leonidov SPARTANSKI, Mayor of Pleven Municipality.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. června 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/116 ze dne 26. ledna 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 42).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/190 ze dne 5. února 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 31, 7.2.2015, s. 25).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020 (Úř. věst. L 159, 25.6.2015, s. 70).


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/39


ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2016/981

ze dne 16. června 2016

o jmenování jednoho člena Účetního dvora

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 286 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh Litevské republiky,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Funkční období paní Rasy BUDBERGYTĖ skončilo dne 6. května 2016.

(2)

Je proto třeba přistoupit k novému jmenování,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Rimantas ŠADŽIUS je jmenován členem Účetního dvora na období od 16. června 2016 do 15. června 2022.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 16. června 2016.

Za Radu

předseda

L.F. ASSCHER


(1)  Stanovisko ze dne 7. června 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).


18.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 161/40


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/982

ze dne 17. června 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2014/386/SZBP o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. června 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/386/SZBP (1).

(2)

Rada neuznává a nadále odsuzuje protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu Ruskou federací a bude se i nadále zasazovat o plné provádění své politiky neuznání.

(3)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2014/386/SZBP by měla být platnost omezujících opatření prodloužena do dne 23. června 2017.

(4)

Rozhodnutí 2014/386/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 5 rozhodnutí 2014/386/ES se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Toto rozhodnutí se použije do 23. června 2017.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. června 2016.

Za Radu

předseda

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu (Úř. věst. L 183, 24.6.2014, s. 70).