ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 131

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 59
20. května 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/776 ze dne 29. dubna 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

1

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

3

 

*

Dohoda ve formě výměny diplomatických nót s Japonskem v souladu s čl. 15 odst. 3 písm. b) Dohody o vzájemném uznávání za účelem změny části B Odvětvové přílohy o správné výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky

34

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2016/777 ze dne 29. dubna 2016 o rozdělení rybolovných práv na základě prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

39

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/778 ze dne 2. února 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků, o kritéria pro určení činností, služeb a operací v souvislosti se zásadními funkcemi a o kritéria pro určení oborů podnikání a souvisejících služeb v souvislosti s hlavními liniemi podnikání ( 1)

41

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/779 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť ( 1)

48

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/780 ze dne 19. května 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

55

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/781 ze dne 19. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

61

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/782 ze dne 19. května 2016, kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. května 2016 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence

63

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/783 ze dne 12. května 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 12 02 01)

66

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/784 ze dne 12. května 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 04 03 01 03)

70

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/785 ze dne 19. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

73

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/786 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví postup pro zřízení a fungování nezávislé poradní skupiny na pomoc členským státům a Komisi při určování toho, zda tabákové výrobky mají charakteristickou příchuť (oznámeno pod číslem C(2016) 2921)  ( 1)

79

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/787 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem (oznámeno pod číslem C(2016) 2923)  ( 1)

88

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/776

ze dne 29. dubna 2016

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie a vláda Cookových ostrovů sjednaly dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda“) a prováděcí protokol k této dohodě (dále jen „protokol“), kterými se plavidlům Unie udělují rybolovná práva ve vodách spadajících ve věcech rybolovu pod svrchovaná práva nebo jurisdikci Cookových ostrovů.

(2)

Jednání byla úspěšně ukončena a dohoda a protokol byly parafovány dne 21. října 2015.

(3)

Článek 16 dohody a článek 12 protokolu upravují prozatímní provádění dohody a protokolu ode dne jejich podpisu.

(4)

Dohoda a protokol by měly být podepsány a prozatímně prováděny až do dokončení postupů nezbytných k jejich uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Unie se schvaluje s výhradou jejich uzavření.

Znění dohody a protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu či osoby zmocněné podepsat dohodu a protokol jménem Unie.

Článek 3

Dohoda a protokol jsou prozatímně prováděny ode dne podpisu do dokončení postupů nezbytných k jejich uzavření (1).

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. dubna 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Den začátku prozatímního provádění dohody a protokolu zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální sekretariát Rady.


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/3


DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A VLÁDOU COOKOVÝCH OSTROVŮ

o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“, a

VLÁDA COOKOVÝCH OSTROVŮ, dále jen „Cookovy ostrovy“,

společně dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Unií a Cookovými ostrovy, zejména v rámci dohody z Cotonou, a vzhledem k jejich společnému přání tuto spolupráci posílit,

VZHLEDEM k přání obou stran podporovat spoluprací udržitelné využívání rybolovných zdrojů,

S OHLEDEM NA Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 (UNCLOS) a na Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací,

UZNÁVAJÍCE, že v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu vykonávají Cookovy ostrovy svrchovaná práva nebo jurisdikci v oblasti až 200 námořních mil od základní linie,

ROZHODNUTY uplatňovat rozhodnutí a doporučení přijatá příslušnými regionálními rybolovnými organizacemi, jichž jsou strany členy,

UVĚDOMUJÍCE si důležitost zásad stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) v roce 1995,

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu na podpoře zavádění odpovědného rybolovu, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání biologických mořských zdrojů,

PŘESVĚDČENY, že taková spolupráce musí spočívat v iniciativách a opatřeních, které, ať prováděny společně, či každou stranou samostatně, se vzájemně doplňují a zajišťují jednotnost politik a synergii úsilí,

ZAMÝŠLEJÍCE zahájit za účelem takové spolupráce dialog, aby byly politiky Cookových ostrovů v odvětví rybolovu prováděny se zapojením subjektů občanské společnosti,

PŘEJÍCE si stanovit pravidla a podmínky pro rybolovné činnosti plavidel Unie v rybářských vodách Cookových ostrovů a pro podporu Unie na zodpovědný rybolov v těchto vodách,

ROZHODNUTY usilovat o užší hospodářskou spolupráci v odvětví rybolovu a v souvisejících činnostech podporováním spolupráce mezi společnostmi z obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„orgány Cookových ostrovů“ Ministerstvo pro mořské zdroje Cookových ostrovů;

b)

„orgány Unie“ Evropská komise;

c)

„rybolovem“ i) vyhledávání, odlov, chytání nebo výlov ryb; ii) pokusy o vyhledávání, odlov, chytání nebo výlov ryb; iii) provádění jakékoli činnosti, u níž lze důvodně očekávat, že povede ke zjištění stanoviště, k odlovu, chytání nebo výlovu ryb; iv) umísťování, vyhledávání nebo vyjímání lovných zařízení s uzavíracím mechanismem nebo souvisejících zařízení, jako jsou rádiové majáky; v) jakýkoli úkon na moři s cílem podpořit nebo připravit jakoukoli činnost popsanou v tomto odstavci nebo vi) použití letadla v souvislosti s jakoukoli činností popsanou v tomto odstavci;

d)

„rybářským plavidlem“ jakékoli plavidlo, loď nebo jiné plovoucí zařízení, které jsou využívány ke komerčnímu rybolovu či souvisejícím činnostem, které jsou k tomuto účelu vybaveny nebo které jsou takového druhu, jaké se v komerčním rybolovu a souvisejících činnostech obvykle používají;

e)

„plavidlem Unie“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu Unie a registrované v Unii;

f)

„rybářskými vodami Cookových ostrovů“ vody, nad kterými mají Cookovy ostrovy svrchovaná práva nebo jurisdikci ve věcech rybolovu;

g)

„lovišti Cookových ostrovů“ část rybářských vod Cookových ostrovů, kde Cookovy ostrovy povolují plavidlům Unie provozovat rybolovné činnosti, jak je uvedeno v protokolu k této dohodě a v jeho příloze;

h)

„majitelem plavidla“ osoba, která je právně odpovědná za rybářské plavidlo, velí mu a dohlíží na ně;

i)

„mimořádnými okolnostmi“ okolnosti jiné než přírodní úkazy, které se vymykají rozumné kontrole jedné ze stran a které svou povahou brání rybolovným činnostem v rybářských vodách Cookových ostrovů.

Článek 2

Oblast působnosti

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

a)

podmínky, za nichž mohou plavidla Unie provozovat rybolovné činnosti v lovištích Cookových ostrovů;

b)

hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu, s cílem podporovat zodpovědný rybolov v rybářských vodách Cookových ostrovů podporován a zajistit tak zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů i rozvoj rybářského odvětví na Cookových ostrovech;

c)

spolupráci na opatřeních pro řízení, kontrolu a dohled zaměřených na úpravu rybolovu v rybářských vodách Cookových ostrovů s cílem zajistit dodržování výše uvedených pravidel a podmínek a účinnost opaření pro zachování rybích populací a řízení rybolovných činností, zejména boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Článek 3

Zásady a cíle provádění této dohody

1.   Strany se zavazují, že budou podporovat zodpovědný rybolov ve vodách Cookových ostrovů podle kodexu chování pro zodpovědný rybolov FAO na základě zásady nediskriminace.

2.   Orgány Cookových ostrovů se zavazují, že neposkytnou výhodnější podmínky, než jaké jsou upraveny touto dohodou, jiným zahraničním loďstvům působícím v lovištích Cookových ostrovů, která by vykazovala tytéž vlastnosti a která by se zaměřovala se na tytéž druhy, na jaké se vztahuje tato dohoda.

3.   V zájmu transparentnosti se Cookovy ostrovy zavazují, že zveřejní existenci veškerých dohod opravňujících zahraniční loďstva k rybolovu ve vodách spadajících do jejich jurisdikce. Smíšený výbor bude přezkoumávat relevantní informace o rybolovné kapacitě ve vodách Cookových ostrovů.

4.   Strany se zavazují, že budou tuto dohodu provádět v souladu s článkem 9 dohody z Cotonou, který pojednává o lidských právech, demokratických zásadách a právním státu, a postupem stanoveným v článcích 8 a 96 uvedené dohody.

5.   Strany se zavazují zajistit, že tato dohoda bude prováděna v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí a při respektování stavu rybích populací.

6.   Na všechny námořníky najaté na plavidla Unie se v plném rozsahu vztahuje Deklarace Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních principech a právech při práci, zejména pokud jde o svobodu sdružování, o právo na kolektivní vyjednávání a o odstranění diskriminace v zaměstnání a v povolání.

7.   Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit činnosti plavidel Unie podle této dohody, se strany vzájemně konzultují.

Článek 4

Přístup plavidel Unie k lovištím Cookových ostrovů

1.   Plavidla Unie mohou provozovat rybolovné činnosti v lovištích Cookových ostrovů, pouze pokud jsou držiteli oprávnění k rybolovu vydaného podle této dohody. Veškeré rybolovné činnosti mimo rámec této dohody jsou zakázány.

2.   Orgány Cookových ostrovů udělují plavidlům Unie oprávnění k rybolovu výhradně na základě této dohody. Vydávání jakéhokoli oprávnění k rybolovu plavidlům Unie mimo rámec této dohody, zejména v podobě soukromých licencí, je zakázáno.

3.   Postup pro získání oprávnění k rybolovu pro určité plavidlo, příslušné poplatky a způsob platby, který má majitel plavidla použít, jsou uvedeny v příloze protokolu.

Článek 5

Finanční příspěvek

1.   Unie poskytne Cookovým ostrovům v souladu s pravidly a podmínkami stanovenými v protokolu k této dohodě a jeho příloze finanční příspěvek, který má:

a)

pokrýt část nákladů na přístup plavidel Unie k lovištím a rybolovným zdrojům Cookových ostrovů, aniž jsou dotčeny náklady na přístup, které mají majiteli plavidel, a

b)

prostřednictvím odvětvové podpory posílit kapacitu Cookových ostrovů k vytvoření politiky udržitelného rybolovu.

2.   Finanční příspěvek na odvětvovou podporu uvedenou v odst. 1 písm. b) je:

a)

oddělen od plateb souvisejících s náklady na přístup uvedenými v odst. 1 písm. a);

b)

stanoven v závislosti na cílech odvětvové podpory Cookových ostrovů v souladu s protokolem a v závislosti na ročním a víceletém programu jejího provádění a podmíněn dosažením těchto cílů.

3.   Finanční příspěvek poskytovaný Unií se vyplácí každoročně v souladu s protokolem:

a)

smíšený výbor může výši finančního příspěvku uvedeného v odst. 1 písm. a) revidovat, pokud jde o:

1)

omezení rybolovných práv udělených plavidlům Unie, k němuž dojde za účelem řízení dotčených populací, pokud je to na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení považováno za nezbytné pro zachování a udržitelné využívání zdrojů, nebo

2)

navýšení rybolovných práv udělených plavidlům Unie, pokud to podle nejlepších dostupných vědeckých doporučení stav zdrojů umožňuje;

b)

výši finančního příspěvku uvedeného v odst. 1 písm. b) lze revidovat na základě přehodnocení podmínek finanční podpory poskytované na provádění politiky v odvětví rybolovu na Cookových ostrovech, odůvodňují-li to konkrétní výsledky ročního a víceletého plánu zjištěné smíšeným výborem;

c)

vyplácení finančního příspěvku lze pozastavit na základě použití článků 13 a 14.

Článek 6

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor tvořený vhodnými zástupci Unie a Cookových ostrovů. Tento výbor odpovídá za sledování uplatňování této dohody a může přijímat změny protokolu, přílohy a dodatků.

2.   Úloha smíšeného výboru, pokud jde o sledování, spočívá především:

a)

ve sledování provádění, výkladu a uplatňování této dohody, a zejména v definování ročního a víceletého programu podle čl. 5 odst. 2 a v hodnocení jejich plnění;

b)

v zajišťování nezbytné vazby ohledně otázek společného zájmu v oblasti rybolovu;

c)

v poskytování fóra pro smírné řešení případných sporů ohledně výkladu nebo uplatňování dohody.

3.   Rozhodovací úloha smíšeného výboru spočívá ve schvalování změn protokolu, příloh a dodatků k této dohodě týkajících se:

a)

přezkumu rybolovných práv, potažmo výše příslušného finančního příspěvku;

b)

postupů odvětvové podpory;

c)

technických podmínek, za nichž plavidla Unie provozují své rybolovné činnosti.

4.   Smíšený výbor vykonává své funkce v souladu s cíli této dohody a s pravidly přijatými příslušnými regionálními rybolovnými organizacemi a přihlíží při tom k výsledkům vědeckých konzultací uvedených v článku 8.

5.   Smíšený výbor zasedá nejméně jednou ročně střídavě na Cookových ostrovech a v Unii, nebo jinak podle vzájemné dohody stran, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Na žádost kterékoli ze stran se uskuteční mimořádné zasedání. Rozhodnutí se přijímají konsenzuálně a připojují se ke schválenému zápisu ze zasedání. Vstupují v platnost dnem, kdy si strany navzájem oznámí dokončení postupů nezbytných k jejich přijetí.

6.   Smíšený výbor může přijmout svůj jednací řád.

Článek 7

Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a občanskou společností

1.   Strany podněcují hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Vedou vzájemné konzultace s cílem usnadnit a podpořit různá opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2.   Strany se zavazují podporovat výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, o metodách konzervování a o průmyslovém zpracovávání produktů rybolovu.

3.   Kde je to vhodné, usilují strany o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi jejich podniky v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření prostředí příznivého pro rozvoj podnikání a investic.

4.   Kde je to vhodné, podporují strany zakládání společných podniků, které fungují ve společném zájmu a systematicky dodržují právní předpisy Cookových ostrovů a Unie.

Článek 8

Spolupráce ve vědecké oblasti

1.   Po dobu, na kterou se tato dohoda vztahuje, se Unie a Cookovy ostrovy snaží spolupracovat na sledování vývoje zdrojů ve vodách Cookových ostrovů.

2.   Smluvní strany se zavazují ke vzájemným konzultacím v rámci společné vědecké pracovní skupiny nebo v rámci příslušných regionálních a mezinárodních organizací, bude-li to nutné. s cílem posílit řízení a zachování biologických mořských zdrojů v západní a střední části Tichého oceánu, a ke spolupráci na souvisejícím vědeckém výzkumu.

Článek 9

Spolupráce v oblasti sledování, kontroly a dohledu a při boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Strany se v zájmu provozování zodpovědného a udržitelného rybolovu zavazují spolupracovat v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

Článek 10

Zeměpisná působnost

Tato dohoda se použije jednak na území, na něž se vztahuje Smlouva o Evropské unii za podmínek stanovených v této smlouvě, a jednak na Cookovy ostrovy.

Článek 11

Rozhodné právo

1.   Nestanoví-li dohoda jinak, dodržují plavidla Unie působící v lovištích Cookových ostrovů platné právní předpisy Cookových ostrovů. Orgány Cookových ostrovů dají orgánům Unie tyto platné právní předpisy k dispozici.

2.   Cookovy ostrovy se zavazují podniknout všechny náležité kroky nutné k tomu, aby mohla být účinně uplatňována ustanovení o sledování a kontrole rybolovu a o dohledu nad ním obsažená v této dohodě. Plavidla Unie musí s orgány Cookových ostrovů příslušnými pro toto sledování, kontrolu a dohled spolupracovat.

3.   Unie se zavazuje podniknout všechny náležité kroky nutné k zajištění toho, aby její plavidla dodržovala tuto dohodu a právní předpisy upravující rybolov v rybářských vodách Cookových ostrovů.

4.   Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí, které by mohlo ovlivnit činnosti plavidel Unie v rámci této dohody, se strany vzájemně konzultují. Obě strany se vzájemně informují o jakýchkoli změnách ve své rybářské politice nebo souvisejících právních předpisech, které by mohly ovlivnit činnosti plavidel Unie podle této dohody. Veškeré změny právních předpisů či nové právní předpisy Cookových ostrovů s dopadem na činnosti plavidel Unie jsou ve vztahu k plavidlům Unie právně vymahatelné počínaje šedesátým dnem od doručení příslušného oznámení Cookových ostrovů orgánům Unie.

Článek 12

Doba použitelnosti

Tato dohoda se použije po dobu osmi let od prvního dne jejího prozatímního provádění. Není-li vypovězena podle článku 14, automaticky se prodlužuje o další osmiletá období.

Článek 13

Pozastavení

1.   Na podnět kterékoli ze stran lze uplatňování této dohody pozastavit v případě:

a)

mimořádných okolností, jež brání rybolovným činnostem v lovištích Cookových ostrovů, nebo

b)

sporu mezi stranami ohledně výkladu této dohody či jejího provádění nebo

c)

porušení dohody kteroukoli stranou, zejména pak porušení čl. 3 odst. 4 týkajícího se dodržování lidských práv, nebo

d)

významné změny ve směrech politiky, jež vedly k uzavření této dohody, když s ohledem na tuto změnu kterákoli ze stran zažádá o změnu dohody.

2.   Strana, která si přeje uplatňování této dohody pozastavit, oznámí tuto skutečnost druhé straně písemně a toto pozastavení nabývá účinku tři měsíce po obdržení oznámení. Na základě zaslaného oznámení zahájí strany konzultace s cílem nalézt do tří měsíců smírné urovnání svého sporu.

3.   Nejsou-li rozpory vyřešeny smírně a k pozastavení dojde, pokračují strany ve vzájemných konzultacích s cílem spor urovnat. Pokud je spor urovnán, dohoda se opět začne uplatňovat, a není-li dohodnuto jinak, výše finančního příspěvku podle článku 5 se přiměřeně a pro rata temporis sníží podle doby, během které bylo uplatňování dohody pozastaveno.

Článek 14

Vypovězení

1.   Dohoda může být jednou ze stran vypovězena zejména v případě:

a)

mimořádných okolností;

b)

zhoršování stavu dotčených populací;

c)

snížené úrovně využívání rybolovných práv udělených plavidlům Unie nebo

d)

porušení závazků přijatých stranami v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

2.   Strana, která si přeje dohodu vypovědět, oznámí tuto skutečnost druhé straně písemně a toto vypovězení nabývá účinku šest měsíců po obdržení oznámení, pokud strany společnou dohodou nerozhodnou o této lhůty.

3.   Od oznámení vypovězení vedou strany vzájemné konzultace s cílem dosáhnout do šesti měsíců smírného urovnání svého sporu.

4.   Platba finančního příspěvku podle článku 5 na rok, ve kterém vypovězení nabude účinku, se přiměřeně a pro rata temporis sníží.

Článek 15

Protokol a příloha

Protokol, jeho příloha a dodatky k němu tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 16

Prozatímní provádění

Od okamžiku podpisu této dohody ji strany budou před jejím vstupem v platnost prozatímně provádět.

Článek 17

Vstup v platnost

Tato dohoda je sepsána v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Vstupuje v platnost dnem, kdy si strany navzájem oznámí dokončení nezbytných postupů.


PROTOKOL

O provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udrŽitelného rybolovu

Článek 1

Doba použitelnosti a rybolovná práva

1.   Po dobu čtyř let ode dne zahájení prozatímního provádění se podle článku 4 dohody o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda“) přiznávají tato rybolovná práva:

 

Čtyři (4) plavidla lovící tuňáky pomocí košelkových nevodů smějí lovit vysoce stěhovavé druhy uvedené v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1982 o mořském právu.

2.   Odstavec 1 tohoto článku se použije s výhradou článků 5 a 6 tohoto protokolu.

3.   Podle článku 4 dohody mohou plavidla Unie provozovat rybolovné činnosti v lovištích Cookových ostrovů pouze v případě, že disponují oprávněním k rybolovu vydaným podle tohoto protokolu v souladu s jeho přílohou.

Článek 2

Finanční příspěvek – způsoby vyplácení

1.   Celkový finanční příspěvek uvedený v článku 5 dohody na období uvedené v článku 1 tohoto protokolu činí dva miliony osm set sedmdesát tisíc eur (2 870 000 EUR) na celou dobu platnosti tohoto protokolu.

2.   Tento celkový finanční příspěvek sestává ze dvou oddělených složek, kterými jsou:

a)

roční částka za přístup do lovišť Cookových ostrovů ve výši tří set osmdesáti pěti tisíc eur (385 000 EUR) pro první a druhý rok a ve výši tří set padesáti tisíc eur (350 000 EUR) pro třetí a čtvrtý rok, jež odpovídá referenčnímu množství 7 000 tun ročně, a

b)

zvláštní roční částka ve výši tří set padesáti tisíc eur (350 000 EUR) na podporu a provádění politiky Cookových ostrovů v odvětví rybolovu.

3.   Odstavec 1 tohoto článku se použije s výhradou článků 3, 5 a 6 tohoto protokolu.

4.   Unie zaplatí částky stanovené v odst. 2 písm. a) do devadesáti (90) dnů ode dne zahájení prozatímního provádění, pokud jde o prostředky na první rok, a nejpozději v den výročí začátku prozatímního provádění tohoto protokolu, pokud jde o prostředky na následující roky.

5.   Orgány Cookových ostrovů sledují vývoj rybolovných činností plavidel Unie, aby bylo zajištěno patřičné řízení rybolovných práv, jež má Unie k dispozici, s přihlédnutím ke stavu populace a příslušným opatřením na zachování a řízení zdrojů.

a)

Jakmile celkové úlovky plavidel Unie vykázané v lovištích Cookových ostrovů dosáhnou 80 % referenčního množství, oznámí to Cookovy ostrovy orgánům Unie. Orgány Unie po přijetí tohoto oznámení neprodleně vyrozumí členské státy.

b)

Po dosažení hranice 80 % referenčního množství sledují Cookovy ostrovy objem úlovků plavidel Unie každý den, a jakmile se dosáhne referenčního množství, uvědomí o tom neprodleně orgány Unie. Orgány Unie po obdržení oznámení Cookových ostrovů neprodleně vyrozumí členské státy.

c)

Jakmile úlovky plavidel Unie dosáhnou 80 % referenčního množství, strany se neprodleně konzultují a rozeberou vztah mezi úlovky plavidel Unie a omezeními intenzity rybolovu, která jsou stanovena ve vnitrostátních právních předpisech Cookových ostrovů, aby se zajistilo dodržení těchto předpisů. V rámci těchto konzultací se lze ve smíšeném výboru dohodnout na možném odlovu dodatečného množství plavidly Unie.

d)

Počínaje dnem, kdy Cookovy ostrovy oznámí Unii, že bylo dosaženo referenčního množství, se jednotková sazba, kterou platí majitelé plavidel za úlovky nad rámec referenčního množství sedmi tisíc tun (7 000 t), zvyšuje o dalších 80 % jednotkové sazby pro daný rok, a to až do konce období, po které platí roční oprávnění k rybolovu. Podíl Unie zůstává beze změny. Celková roční částka vyplácená Unií nepřekročí dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a). Pokud množství odlovená plavidly Unie přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky uhrazené Unií, vyplatí se dlužná částka za množství přesahující tento limit v následujícím roce.

6.   Orgány Cookových ostrovů mohou s finančním příspěvkem uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. a) nakládat zcela podle vlastního uvážení.

7.   Veškeré součásti finančního příspěvku podle odstavce 2 se vyplácejí na určený bankovní účet vlády na Cookových ostrovech. Finanční příspěvek uvedený v odst. 2 písm. b) se poskytne příslušnému subjektu, jenž provádí podporu v odvětví rybolovu. Orgány Cookových ostrovů poskytnou orgánům Unie včas informace o bankovním spojení a o příslušné položce ve vnitrostátním rozpočtu. Informace o bankovním spojení zahrnují přinejmenším: název příjemce, název majitele bankovního účtu, adresu majitele bankovního účtu, název banky, kód SWIFT a číslo IBAN.

Článek 3

Odvětvová podpora

1.   Smíšený výbor se nejpozději 120 dnů po zahájení prozatímního provádění tohoto protokolu dohodne na víceletém odvětvovém programu a na podrobných pravidlech pro jeho plnění, týkající se zejména:

a)

ročních a víceletých pokynů pro využití zvláštní části finančního příspěvku uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b);

b)

ročních i víceletých cílů, jichž je třeba postupně dosáhnout, aby byl zřízen rámec správy, včetně rozvoje a dalšího fungování potřebných vědeckých a výzkumných institucí, aby byly podpořeny konzultační postupy se zájmovými skupinami a aby byla posílena schopnost zajišťovat sledování, kontrolování a dohled, jakož i další kapacity, a Cookovým ostrovům se tak dostávalo opory při dalším zdokonalování jejich vnitrostátní politiky v oblasti udržitelného rybolovu. Tyto cíle zohlední priority, které Cookovy ostrovy formulovaly ve svých vnitrostátních politikách, jež souvisejí s propagováním zodpovědného a udržitelného rybolovu, včetně chráněných mořských oblastí, nebo jež mají na toto propagování dopad;

c)

kritérií a postupů, případně včetně rozpočtových a finančních ukazatelů, pro každoroční hodnocení dosažených výsledků.

2.   Veškeré navrhované změny víceletého odvětvového programu schvaluje smíšený výbor.

3.   Pokud kterákoli ze stran požaduje zvláštní zasedání smíšeného výboru, podá písemnou žádost nejméně 14 dní přede dnem konání navrhovaného zasedání.

4.   Obě strany každý rok ve smíšeném výboru vyhodnotí, jakých konkrétních výsledků se při provádění dohodnutého víceletého odvětvového programu dosáhlo.

a)

Cookovy ostrovy předloží každý rok zprávu o pokroku, v níž informují o tom, jaké činnosti byly s přispěním odvětvové podpory uskutečněny a jakých výsledků se dosáhlo, a smíšený výbor tuto zprávu projedná. Před skončením platnosti tohoto protokolu vypracují Cookovy ostrovy také závěrečnou zprávu. Je-li to nutné, mohou strany provádění odvětvové podpory dále sledovat i po uplynutí doby platnosti protokolu.

b)

Zvláštní část finančního příspěvku uvedená v čl. 2 odst. 2 písm. b) se vyplácí v tranších. Pro první rok platnosti protokolu se tranše vyplatí na základě potřeb zjištěných v rámci dohodnutého programu. Pro následující roky provádění se tranše vyplácejí na základě potřeb zjištěných v rámci dohodnutého programu a na základě analýzy výsledků, kterých se při provádění odvětvové podpory dosáhlo. Tranše se vyplatí do 45 dnů po přijetí rozhodnutí smíšeného výboru.

5.   Unie si vyhrazuje právo upravit nebo částečně nebo úplně pozastavit vyplácení zvláštního finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b):

a)

pokud se podle hodnocení smíšeného výboru dosažené výsledky výrazně liší od programu;

b)

pokud tento finanční příspěvek nebyl využit tak, jak určil smíšený výbor.

6.   Vyplácení finančního příspěvku se obnoví po vzájemné konzultaci stran a po dohodě ve smíšeném výboru, pakliže to odůvodňují výsledky provádění dohodnutého programu podle odstavce 1. Zvláštní finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b) nicméně nemůže být vyplacen po uplynutí šesti (6) měsíců od skončení platnosti tohoto protokolu.

7.   Pokud je to nutné, mohou Cookovy ostrovy za účelem provedení víceletého programu finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 písm. b) každý rok zvýšit o dodatečnou částku vyčleněnou z částky podle čl. 2 odst. 2 písm. a). Toto zvýšení musí být oznámeno Unii do dvou (2) měsíců po dni výročí začátku prozatímního provádění tohoto protokolu.

8.   Strany se zavazují, že zajistí viditelnost opatření provedených s pomocí odvětvové podpory.

Článek 4

Vědecká spolupráce v oblasti zodpovědného rybolovu

1.   Po dobu, na kterou se vztahuje tento protokol, strany spolupracují při sledování stavu rybolovných zdrojů v rybářských vodách Cookových ostrovů, přičemž uznávají svrchovanost Cookových ostrovů nad jejich rybolovnými zdroji.

2.   Strany podle potřeby rovněž spolupracují na výměně relevantních statistických a biologických údajů a informací o zachování rybolovných zdrojů a o životním prostředí, které se týkají činností plavidel Unie v rybářských vodách Cookových ostrovů, za účelem řízení a zachování biologických mořských zdrojů.

3.   Strany se zavazují podporovat spolupráci na zachovávání a odpovědném řízení rybolovných zdrojů v Komisi pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) a ve všech dalších příslušných subregionálních, regionálních a mezinárodních organizacích a smíšený výbor může přijímat opatření, aby se zaručilo udržitelné řízení rybolovných zdrojů Cookových ostrovů.

Článek 5

Přezkum rybolovných práv a technických ustanovení smíšeným výborem

1.   Smíšený výbor může znovu přezkoumat a případně revidovat rybolovná práva uvedená v článku 1, pokud usnesení a opatření na zachování a řízení přijatá komisí WCPFC potvrdí, že tato úprava zabezpečí udržitelné řízení populací tuňáků a tuňákovitých ryb v západním a středním Tichém oceánu, s přihlédnutím k tomu, že strany mají zvláštní zájem na řízení populace tuňáka velkookého.

2.   V tomto případě se přiměřeně a pro rata temporis upraví finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a). Celková roční částka vyplacená Unií však nesmí překročit dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a).

3.   Smíšený výbor může v případě nutnosti rovněž přezkoumat technická ustanovení tohoto protokolu a jeho přílohy a rozhodnout, že je společnou dohodou upraví.

Článek 6

Nová rybolovná práva a experimentální rybolov

1.   Pokud rybářská plavidla Unie projeví zájem o rybolovné činnosti neuvedené v článku 1, strany se před případným udělením oprávnění pro jakékoli takové činnosti vzájemně konzultují ve společném výboru a ta, kde je to vhodné, se dohodnou na podmínkách těchto rybolovných činností, včetně provedení odpovídajících změn tohoto protokolu a jeho přílohy.

2.   Na žádost jedné ze stran určí smíšený výbor případ od případu druhy, podmínky a další relevantní parametry.

3.   Plavidla Unie provozují experimentální rybolov v souladu s parametry, na kterých se dohodne smíšený výbor, a to i případně formou správního ujednání. Oprávnění k experimentálnímu rybolovu se udělují na dobu nejvýše 6 měsíců v závislosti na stavu populace.

4.   Mají-li strany za to, že experimentální akce přinášejí pozitivní výsledky, přidělí orgány Cookových ostrovů Unii na dobu do konce platnosti tohoto protokolu určitý podíl rybolovných práv k dotčeným novým druhům, který bude úměrný příspěvku plavidel Unie k experimentálnímu rybolovu. Finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) tohoto protokolu se v důsledku toho zvýší. Poplatky a podmínky pro majitele plavidel, které jsou uvedeny v příloze, se odpovídajícím způsobem upraví. Smíšený výbor učiní v tomto protokolu a jeho příloze odpovídající změny.

Článek 7

Pozastavení

1.   Provádění tohoto protokolu včetně vyplácení finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) může být z podnětu kterékoli strany pozastaveno v případech a za podmínek, jež jsou uvedeny v článku 13 dohody.

2.   Aniž je dotčen článek 3, lze vyplácení finančního příspěvku obnovit, jakmile dojde ke znovunastolení situace předcházející událostem uvedeným v článku 13 dohody, nebo jakmile se dosáhne urovnání sporu v souladu s dohodou.

Článek 8

Vypovězení

Tento protokol může být vypovězen z podnětu kterékoli strany v případech a za podmínek, jež jsou uvedeny v článku 14 dohody.

Článek 9

Zachování důvěrnosti

1.   Cookovy ostrovy zachovají důvěrnost a zajistí bezpečnost obchodně citlivých údajů o rybolovných činnostech Unie v jejich rybářských vodách způsobem ne méně přísným, než jsou normy, jež ve své politice bezpečnosti informací stanoví komise WCPFC pro sekretariát WCPFC.

2.   Obě strany zajistí, aby bylo možné o rybolovných činnostech plavidel Unie v rybářských vodách Cookových ostrovů poskytovat pouze veřejné souhrnné údaje, v souladu s pravidly a postupy, které pro ochranu, zpřístupňování a šíření svých shromážděných údajů stanoví komise WCPFC. Údaje, které jsou v oddíle 4.1 pravidel a postupů komise WCPFC definovány jako neveřejné, a údaje, které lze považovat za jinak důvěrné, se použijí výlučně pro uplatňování dohody.

Článek 10

Elektronická výměna údajů

1.   Cookovy ostrovy a Unie se zavazují, že zavedou systémy potřebné pro elektronickou výměnu všech informací a dokumentů souvisejících s prováděním dohody a tohoto protokolu. Elektronická forma dokumentu se v každém ohledu považuje za rovnocennou papírové verzi.

2.   Obě strany se neprodleně vzájemně informují o jakékoliv závadě počítačového systému, která takovou výměnu znemožňuje. V takových případech se informace a dokumenty související s prováděním dohody a tohoto protokolu automaticky nahradí papírovou verzí způsobem vymezeným v příloze.

Článek 11

Povinnosti v okamžiku skončení nebo ukončení platnosti protokolu

V případě skončení platnosti protokolu nebo jeho vypovězení podle článku 14 dohody majitelé plavidel Unie i nadále odpovídají za jakékoli porušení dohody nebo tohoto protokolu nebo jakýchkoli předpisů Cookových ostrovů, k němuž došlo před skončením platnosti nebo vypovězením tohoto protokolu, nebo za jakýkoli licenční poplatek či závazek, který nebyl v okamžiku skončení platnosti nebo vypovězení uhrazen.

Článek 12

Prozatímní provádění

Od okamžiku podpisu tohoto protokolu jej strany budou před jeho vstupem v platnost prozatímně provádět.

Článek 13

Vstup v platnost

Tento protokol vstupuje v platnost dnem, kdy si strany navzájem oznámí dokončení nezbytných postupů.

PŘÍLOHA

PODMÍNKY PRO PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ PLAVIDLY EVROPSKÉ UNIE PODLE PROTOKOLU, KTERÝM SE STANOVÍ RYBOLOVNÁ PRÁVA A FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PODLE DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A COOKOVÝMI OSTROVY O PARTNERSTVÍ V ODVĚTVÍ UDRŽITELNÉHO RYBOLOVU

Kapitola I

Obecná ustanovení

Oddíl 1

Definice

1.

„Příslušným orgánem“ se rozumí:

a)

v případě Evropské unie (dále jen „Unie“): Evropská komise;

b)

v případě Cookových ostrovů: Ministerstvo pro mořské zdroje.

Kontaktní údaje příslušných orgánů jsou uvedeny v dodatku 1.

2.

„Oprávněním k rybolovu“ se rozumí platné povolení nebo licence k výkonu rybolovných činností pro lov konkrétních druhů v určených lovištích s použitím konkrétních zařízení v souladu s podmínkami stanovenými v této příloze.

3.

„Delegací“ se rozumí delegace Evropské unie v Suvě na Fidži.

4.

„Vyšší mocí“ se rozumí ztráta či dlouhotrvající odstavení plavidla z důvodu vážné technické poruchy.

Oddíl 2

Loviště

1.   Plavidla Unie, která získala oprávnění k rybolovu vydané Cookovými ostrovy na základě dohody, smějí provozovat rybolovné činnosti v lovištích Cookových ostrovů, tj. v rybářských vodách Cookových ostrovů s výjimkou chráněných oblastí nebo oblastí, kde je rybolov zakázán. Souřadnice svých rybářských vod i chráněných oblastí nebo oblastí, kde je rybolov zakázán, sdělí Cookovy ostrovy Unii před začátkem prozatímního provádění dohody.

2.   V souladu s článkem 11 dohody informují Cookovy ostrovy Unii o veškerých změnách ve vymezení uvedených oblastí.

Oddíl 3

Zástupce plavidla

Všechna plavidla Unie, jež žádají o oprávnění k rybolovu, mohou být zastoupena zástupcem (právnickou nebo fyzickou osobou) se sídlem nebo bydlištěm na Cookových ostrovech, přičemž příslušný orgán Cookových ostrovů musí být o existenci tohoto zástupce řádně informován.

Oddíl 4

Způsobilá plavidla Unie

Aby bylo plavidlo Unie způsobilé pro získání oprávnění k rybolovu, nesmí pro jeho majitele, velitele ani pro ně samotné platit zákaz rybolovné činnosti v rybářských vodách Cookových ostrovů. Uvedené subjekty musí dodržovat předpisy Cookových ostrovů a mít splněny veškeré dřívější povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností na Cookových ostrovech podle dohod o rybolovu uzavřených s Unií. Kromě toho musí dodržovat příslušné právní předpisy Unie týkající se oprávnění k rybolovu, být zapsány v rejstříku rybářských plavidel vedeném komisí WCPFC a v rejstříku plavidel s dobrou pověstí vedeném agenturou FFA a nebýt uvedeny na seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedeném některou regionální organizací pro řízení rybolovu.

Kapitola II

Správa oprávnění k rybolovu

Oddíl 1

Doba platnosti oprávnění k rybolovu

1.   Oprávnění k rybolovu vydané podle protokolu platí po dobu dvanácti měsíců a jeho platnost lze prodloužit. Pro účely určení počátku doby platnosti se ročním obdobím rozumí:

a)

v roce, ve kterém se protokol začne prozatímně provádět, období mezi dnem začátku jeho prozatímního provádění a 31. prosincem téhož roku;

b)

poté každý úplný kalendářní rok;

c)

v roce, ve kterém platnost protokolu skončí, období mezi 1. lednem a dnem skončení platnosti protokolu.

2.   Na první a poslední roční období by se platba, kterou hradí majitelé plavidel podle oddílu 5 bodu 2, měla vypočítat pro rata temporis.

Oddíl 2

Žádost o oprávnění k rybolovu

1.   Oprávnění k rybolovu mohou získat pouze způsobilá plavidla Unie, jak jsou vymezena v kapitole I oddíle 4 této přílohy.

2.   Příslušný orgán Unie podá elektronicky příslušnému orgánu Cookových ostrovů a v kopii též delegaci žádost o oprávnění k rybolovu pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda“), nejméně dvacet pracovních dnů před počátkem ročního období platnosti oprávnění k rybolovu podle oddílu 1 této kapitoly.

3.   Není-li žádost o oprávnění k rybolovu podána před počátkem ročního období platnosti, může ji majitel plavidla i poté, ale nejpozději dvacet pracovních dnů před požadovaným dnem zahájení rybolovných činností. V takových případech platí oprávnění k rybolovu pouze do konce ročního období, během něhož byla žádost podána. Majitelé plavidla uhradí zálohy vyměřené na celé období platnosti oprávnění k rybolovu.

4.   V případě každé první žádosti o oprávnění k rybolovu nebo po větší technické změně na dotčeném plavidle podá Unie žádost příslušnému orgánu Cookových ostrovů elektronickou poštou na formuláři uvedeném v dodatku 2 a k žádosti přiloží:

a)

doklad o zaplacení zálohy na dobu platnosti oprávnění k rybolovu;

b)

nedávno pořízené (nejvýše dvanáct měsíců staré) digitální barevné fotografie plavidla se zaznamenaným datem, v rozlišení 72 DPI, 1 400 × 1 050 pixelů a zachycující boční pohled na plavidlo včetně jména plavidla v základní latinské abecedě ISO;

c)

kopii osvědčení o bezpečnostním vybavení plavidla;

d)

kopii registračního osvědčení plavidla;

e)

kopii osvědčení o hygienické kontrole plavidla;

f)

kopii osvědčení o zápisu do rejstříku plavidel s dobrou pověstí vedeném agenturou FFA;

g)

rozpis uskladnění.

5.   V případě obnovy oprávnění k rybolovu pro plavidlo, jehož technické specifikace se nezměnily, se k žádosti o obnovení přiloží pouze doklad o zaplacení zálohy, aktuální osvědčení o zápisu do rejstříku plavidel s dobrou pověstí vedeném agenturou FFA a kopie případných obnovených osvědčení uvedených v bodě 4 písm. c), d) a e).

6.   Záloha se platí na bankovní účet určený orgány Cookových ostrovů. Náklady na bankovní převody nesou majitelé plavidel.

7.   Platby zahrnují veškeré vnitrostátní a místní poplatky s výjimkou přístavních daní a plateb za služby.

8.   Pokud je žádost neúplná nebo jinak nesplňuje podmínky podle bodů 4, 5, 6 a 7, sdělí orgány Cookových ostrovů do sedmi pracovních dnů od přijetí elektronické žádosti příslušnému orgánu Unie a v kopii též delegaci, z jakého důvodu je žádost považována za neúplnou nebo jinak nesplňující podmínky podle bodů 4, 5, 6 a 7.

Oddíl 3

Vydání oprávnění k rybolovu

1.   Oprávnění k rybolovu vydají Cookovy ostrovy do patnácti pracovních dnů od obdržení úplné žádosti elektronickou poštou.

2.   Příslušný orgán Cookových ostrovů předá oprávnění k rybolovu bezodkladně elektronickými prostředky majiteli plavidla a příslušnému orgánu Unie a v kopii též delegaci. Majiteli plavidla se oprávnění k rybolovu zároveň zašle v papírové podobě.

3.   Po vydání oprávnění k rybolovu zařadí příslušný orgán Cookových ostrovů dotčené plavidlo na seznam plavidel Unie oprávněných k rybolovu v lovištích Cookových ostrovů. Seznam se poskytne všem subjektům Cookových ostrovů příslušným sledování, kontrolu a dohled a příslušnému orgánu Unie a v kopii též delegaci.

4.   Elektronická verze oprávnění k rybolovu se při nejbližší příležitosti nahradí verzí papírovou.

5.   Oprávnění k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosné, s výjimkou případů vyšší moci, jak je uvedeno v oddíle 4.

6.   Oprávnění k rybolovu (v elektronické nebo papírové verzi, je-li dostupná) musí být neustále k dispozici na palubě plavidla.

Oddíl 4

Přenos oprávnění k rybolovu

1.   Pokud je prokázán zásah vyšší moci, může být na žádost Unie oprávnění k rybolovu jednoho plavidla přeneseno na zbývající dobu jeho platnosti na jiné způsobilé plavidlo s obdobnými parametry, aniž by bylo nutné platit novou zálohu.

2.   Jestliže příslušný orgán Cookových ostrovů tento přenos povolí, majitel nebo zástupce prvního plavidla vrátí oprávnění k rybolovu příslušnému orgánu Cookových ostrovů a uvědomí o tom orgán Unie a delegaci.

3.   Nové oprávnění k rybolovu nabývá účinku dnem, kdy příslušný orgán Cookových ostrovů obdrží rybolovnou licenci plavidla, jež bylo postiženo zásahem vyšší moci. Vrácené oprávnění se považuje za zrušené. Orgán Cookových ostrovů informuje o přenosu oprávnění k rybolovu orgán Unie a delegaci.

Oddíl 5

Podmínky oprávnění k rybolovu – poplatky a zálohy

1.   Poplatky, které hradí majitelé plavidel, se vypočítají na základě následující sazby za tunu ulovených ryb:

a)

v prvním roce provádění protokolu padesát pět eur (55 EUR) za tunu;

b)

v druhém roce provádění protokolu šedesát pět eur (65 EUR) za tunu;

c)

v následujících letech provádění protokolu sedmdesát eur (70 EUR) za tunu.

2.   Oprávnění k rybolovu se vydají, jakmile majitelé plavidel Cookovým ostrovům uhradí tyto částky:

a)

roční zálohu:

i)

v prvním roce provádění protokolu činí tato záloha dvacet dva tisíc eur (22 000 EUR), což je částka odpovídající odlovu čtyř set tun (400 t) tuňáka a tuňákovitých ryb v lovištích Cookových ostrovů při sazbě padesát pět eur (55 EUR) za tunu;

ii)

v druhém roce provádění protokolu činí tato záloha dvacet šest tisíc eur (26 000 EUR), což je částka odpovídající odlovu čtyř set tun (400 t) tuňáka a tuňákovitých ryb v lovištích Cookových ostrovů při sazbě šedesát pět eur (65 EUR) za tunu;

iii)

v následujících letech provádění protokolu činí tato záloha dvacet osm tisíc eur (28 000 EUR), což je částka odpovídající odlovu čtyř set tun (400 t) tuňáka a tuňákovitých ryb v lovištích Cookových ostrovů při sazbě sedmdesát eur (70 EUR) za tunu;

b)

zvláštní roční příspěvek na oprávnění k rybolovu ve výši třiceti osmi tisíc pěti set eur (38 500 EUR) za každé plavidlo Unie.

Prvním rokem provádění protokolu se rozumí období ode dne začátku jeho prozatímního provádění do 31. prosince téhož roku. Poslední rok zahrnuje období od 1. ledna do dne výročí začátku prozatímního provádění. V případě prvního a posledního roku se příspěvek majitelů plavidel vypočte pro rata temporis.

Oddíl 6

Konečné vyúčtování poplatků

1.   Orgán Cookových ostrovů připraví vyúčtovaní poplatků splatných za předchozí kalendářní rok na základě prohlášení o úlovcích, která předloží plavidla Unie.

2.   Vyúčtování se zašle orgánu Unie a v kopii též delegaci před 31. březnem běžného roku. Orgán Unie předá vyúčtování před 15. dubnem současně majitelům plavidel a vnitrostátním orgánům dotčených členských států.

3.   Nesouhlasí-li majitelé plavidel s vyúčtováním, jež orgán Cookových ostrovů předloží, mohou požádat orgán Unie o konzultaci vědeckých institucí způsobilých k ověřování statistik odlovů, například IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía) a IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), a následně vést jednání s orgánem Cookových ostrovů za účelem stanovení konečného vyúčtování před 31. květnem běžného roku, přičemž orgán Unie a delegace musí být o průběhu jednání informovány. Pokud majitelé plavidel nevznesou k uvedenému dni žádné připomínky, považuje se vyúčtování předložené orgánem Cookových ostrovů za konečné. Je-li částka uvedená v konečném vyúčtování nižší než záloha uvedená v oddíle 5 bodě 2, zůstatek se majiteli plavidla nevrací.

Kapitola III

Sledování

Oddíl 1

Zaznamenávání a hlášení úlovků

1.   Dokud obě strany nezavedou elektronický systém hlášení úlovků (ERS), sdělují plavidla Unie, která mají na základě dohody oprávnění k rybolovu v lovištích Cookových ostrovů, objemy svých úlovků příslušnému orgánu Cookových ostrovů níže popsaným způsobem.

2.   Plavidla Unie, která mají oprávnění k rybolovu v lovištích Cookových ostrovů, vyplňují za každý den přítomnosti v lovištích Cookových ostrovů rybářský deník podle dodatku 3. Deník se vyplňuje i tehdy, když nedojde k žádným úlovkům nebo když plavidlo dotčenou oblastí pouze proplouvá. Deník se vyplňuje čitelným písmem a podepisuje jej velitel plavidla nebo jeho zástupce.

3.   Při přítomnosti v lovištích Cookových ostrovů poskytují plavidla Unie příslušnému orgánu Cookových ostrovů každých sedm dní souhrn zápisů v rybářském deníku podle bodu 2, k čemuž používají šablonu č. 3 uvedenou v dodatku 4.

4.   Pokud jde o předkládání zápisů v rybářském deníku podle bodu 2, postupují plavidla Unie takto:

a)

v případě, že zaplouvají do přístavu vstupu Cookových ostrovů (Avarua, Avatui, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato), předloží vyplněný formulář příslušnému orgánu Cookových ostrovů do pěti (5) dnů po připlutí, nebo v každém případě před opuštěním přístavu, podle toho, co nastane dříve. Orgán Cookových ostrovů vydá písemné potvrzení o přijetí;

b)

v případě, že opouštějí loviště Cookových ostrovů, aniž by nejdříve proplula přístavem vstupu Cookových ostrovů, zašlou kopii zápisů v rybářském deníku zaslány ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů po opuštění lovišť Cookových ostrovů těmito způsoby:

i)

elektronickou poštou na e-mailovou adresu příslušného orgánu Cookových ostrovů nebo

ii)

faxem na číslo, jež udá příslušný orgán Cookových ostrovů.

Originál každého rybářského deníku by měl být zaslán ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů po první zastávce v přístavu po opuštění lovišť Cookových ostrovů.

5.   Kopie zápisů v rybářském deníku musí být současně zaslány vědeckým institucím uvedeným v kapitole II oddíle 6 bodě 3, a to v téže lhůtě, jaká je stanovena výše v bodě 4.

6.   Slova „loviště Cookových ostrovů“ se do výše uvedeného rybářského deníku zapisují ve vztahu k obdobím, během nichž se plavidlo nachází v lovištích Cookových ostrovů.

7.   Obě strany se vynasnaží zavést pro rybolovné činnosti plavidel Unie v lovištích Cookových ostrovů systém ERS, v závislosti na společné dohodě o pokynech pro jeho správu a uplatňování.

8.   Jakmile bude elektronický systém hlášení úlovků zaveden, plně nahradí ustanovení o zaznamenávání obsažená v bodech 2 až 4, s výjimkou případů, kdy nastanou technické problémy nebo porucha, za kterýchžto okolností se úlovky hlásí podle bodů 2 až 4.

Oddíl 2

Hlášení vstupů do rybářských vod Cookových ostrovů a jejich opouštění

1.   Aniž jsou dotčeny povinnosti podle oddílu 1 této kapitoly, oznámí plavidla Unie, která mají oprávnění k rybolovu na základě dohody, orgánu Cookových ostrovů nejméně 24 hodin předem svůj záměr vplout do lovišť Cookových ostrovů nebo z nich odplout.

2.   Při hlášení vplutí nebo odplutí plavidla rovněž nahlásí objem a druhy úlovků, které uchovávají na palubě. Plavidlo nahlásí též odhadovanou polohu v době odhadovaného vplutí nebo odplutí. Tato hlášení se podávají ve formátu stanoveném v dodatku 4, podle šablon č. 1 a 2, faxem nebo elektronickou poštou na číslo či adresu, které jsou v šablonách uvedeny.

3.   Rybářská plavidla Unie, o nichž se zjistí, že provozují rybolov, aniž by předem oznámila vplutí podle bodu 2 tohoto oddílu, se považují za plavidla bez oprávnění k rybolovu. V takových případech se uplatní sankce podle kapitoly V.

Oddíl 3

Vykládka

1.   Určenými přístavy pro vykládku na Cookových ostrovech jsou přístavy Avatui a Omoka.

2.   Plavidla Unie, která mají oprávnění k rybolovu vydané Cookovými ostrovy a která si přejí vyložit úlovky v určených přístavech Cookových ostrovů, oznámí příslušnému orgánu Cookových ostrovů s předstihem nejméně 72 hodin:

a)

přístav vykládky;

b)

jméno a mezinárodní rádiovou volací značku (IRCS) rybářského plavidla, jež hodlá vykládku provést;

c)

datum a čas vykládky;

d)

množství v kg, zaokrouhlené na celé stovky kg, podle druhů, které mají být vyloženy;

e)

úpravu produktů.

3.   Prohlášení o vykládce musí plavidla příslušnému orgánu Cookových ostrovů předložit do 48 hodin od ukončení vykládky, nebo v každém případě před opuštěním přístavu, podle toho, co nastane dříve.

Oddíl 4

Překládka

1.   Plavidla Unie, která mají oprávnění k rybolovu vydané Cookovými ostrovy a která si přejí přeložit úlovky v rybářských vodách Cookových ostrovů, tak smějí učinit pouze v určených přístavech Cookových ostrovů uvedených v oddíle 1 bodě 4 písm. a) této kapitoly. Překládka na moři mimo přístavy je zakázána a každý, kdo toto ustanovení poruší, se vystavuje postihům podle práva Cookových ostrovů.

2.   Majitel nebo zástupce plavidla musí příslušnému orgánu Cookových ostrovů s předstihem nejméně 72 hodin oznámit:

a)

přístav překládky, kde se operace uskuteční;

b)

jméno a mezinárodní rádiovou volací značku (IRCS) předávajícího rybářského plavidla;

c)

jméno a mezinárodní rádiovou volací značku (IRCS) přijímajícího rybářského plavidla;

d)

datum a čas překládky;

e)

množství v kg, zaokrouhlené na celé stovky kg, podle druhů, které mají být přeloženy;

f)

úpravu produktů.

3.   Prohlášení o překládce musí plavidla příslušným orgánům Cookových ostrovů předložit do 48 hodin od ukončení překládky, nebo v každém případě předtím, než předávající rybářské plavidlo opustí přístav, podle toho, co nastane dříve.

Oddíl 5

Systém sledování plavidel

Aniž jsou dotčeny pravomoci státu vlajky a povinnosti plavidel Unie vůči středisku pro sledování rybolovu jejich státu vlajky, řídí se každé plavidlo Unie systémem sledování plavidel zavedeným agenturou FFA, který se v současné době uplatňuje v lovištích Cookových ostrovů.

Oddíl 6

Pozorovatelé

1.   Rybářská plavidla Unie, která mají oprávnění k rybolovu vydané Cookovými ostrovy, zajistí při výkonu činností v lovištích Cookových ostrovů přítomnost pozorovatelů v souladu s příslušnými opatřeními na zachování a řízení zdrojů přijatými komisí WCPFC a s příslušnými právními předpisy Cookových ostrovů.

2.   Plavidla Unie musí mít na palubě pozorovatele pověřeného v rámci regionálního programu pozorování zřízeného komisí WCPFC nebo pozorovatele komise IATTC pověřeného na základě memoranda o porozumění mezi komisemi WCPFC a IATTC o vzájemném uznávání pozorovatelů.

Kapitola IV

Kontrola

1.   Plavidla Unie dodržují příslušná ustanovení vnitrostátních právních předpisů Cookových ostrovů o rybolovných činnostech, jakož i opatření na zachování a řízení zdrojů přijatá komisí WCPFC.

2.   Kontrolní postupy:

a)

Velitelé plavidel Unie, která provozují rybolovné činnosti v lovištích Cookových ostrovů, spolupracují s každým pověřeným a řádně identifikovaným úředníkem Cookových ostrovů, jenž provádí inspekci a kontrolu rybolovných činností.

b)

Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy Cookových ostrovů, mělo by naloďování probíhat tak, aby inspekční plošina a inspektoři mohli být identifikováni jako pověření úředníci Cookových ostrovů.

c)

Cookovy ostrovy poskytnou příslušnému orgánu Unie seznam všech inspekčních plošin používaných pro inspekce na moři. Tento seznam by měl obsahovat alespoň:

i)

jména hlídkových plavidel;

ii)

údaje o hlídkových plavidlech;

iii)

fotografie hlídkových plavidel.

d)

Cookovy ostrovy mohou na žádost Unie nebo jí určeného subjektu povolit, aby během kontrol na pevnině pozorovali činnost plavidel Unie, včetně překládek, inspektoři Unie.

e)

Poté, co inspektor ukončí inspekci a podepíše inspekční zprávu, je tato zpráva předložena veliteli plavidla, aby ji podepsal a případně se k ní vyjádřil. Podpisem nejsou dotčena práva stran dohody v řízení o údajném porušení předpisů. Než inspektor opustí plavidlo, předá veliteli plavidla kopii inspekční zprávy.

f)

Inspektoři se na palubě nezdržují déle, než je nezbytné ke splnění jejich povinností.

3.   Velitelé plavidel Unie, která se účastní operací vykládky nebo překládky v některém z přístavů Cookových ostrovů, umožní a usnadní inspekci těchto operací pověřenými úředníky Cookových ostrovů.

4.   Není-li dodržena tato kapitola, vyhrazuje si orgán Cookových ostrovů právo pozastavit platnost oprávnění k rybolovu plavidlu, jež se porušení dopustilo, dokud nejsou splněny příslušné náležitosti, a uplatnit postihy stanovené platnými právními předpisy Cookových ostrovů. O této skutečnosti jsou neprodleně informovány členský stát vlajky a příslušný orgán Unie.

Kapitola V

Prosazování

1.   Sankce

a)

Nedodržení kteréhokoli ustanovení předchozích kapitol, opatření na zachování a řízení zdrojů přijatých příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo vnitrostátních právních předpisů Cookových ostrovů je postihováno podle vnitrostátního práva Cookových ostrovů.

b)

O každé sankci a všech souvisejících skutečnostech je neprodleně a plně informován členský stát vlajky a příslušný orgán Unie.

c)

Má-li sankce formu pozastavení nebo odebrání oprávnění k rybolovu, může příslušný orgán Unie náhradou za pozastavené nebo odebrané oprávnění požádat po zbývající dobu jeho platnosti o další oprávnění k rybolovu pro některé plavidlo jiného majitele.

2.   Zadržování a zajišťování rybářských plavidel

a)

Cookovy ostrovy neprodleně informují Unii a členský stát vlajky o zadržení nebo zajištění kteréhokoli rybářského plavidla, jež má oprávnění k rybolovu na základě dohody.

b)

Cookovy ostrovy předají Unii a členskému státu vlajky do dvanácti (12) hodin kopii inspekční zprávy s uvedením okolností a důvodů, které k zadržení nebo zajištění vedly.

3.   Postup při výměně informací v případě zadržení nebo zajištění

a)

Po přijetí výše uvedených informací se uskuteční konzultační schůzka mezi zástupci Unie a Cookových ostrovů, pokud možno za účasti zástupce dotčeného členského státu, přičemž se dbá lhůt a právních postupů, které pro zadržování nebo zajišťování stanoví vnitrostátní právní předpisy Cookových ostrovů.

b)

Na této schůzce si strany vymění veškeré relevantní dokumenty nebo informace, jež pomáhají objasnit skutkový stav. O výsledku schůzky a o všech opatřeních, která ze zadržení nebo zajištění vyplývají, je informován majitel nebo zástupce plavidla.

4.   Řešení případů zadržení nebo zajištění

a)

Dotčené strany se pokusí domnělé porušení povinností vyřešit smírem. Tento postup musí být završen v souladu s vnitrostátními právními předpisy Cookových ostrovů do tří (3) pracovních dnů od zadržení nebo zajištění.

b)

V případě smírného urovnání se výše splatné částky stanoví podle vnitrostátních právních předpisů Cookových ostrovů. Není-li takové smírné urovnání možné, přikročí se k soudnímu řízení.

c)

Plavidlo a jeho velitel jsou propuštěni, jakmile dojde ke splnění povinností vyplývajících ze smírného urovnání nebo k zaplacení kauce.

5.   O veškerých zahájených řízeních a uložených postizích jsou informovány orgán Unie a delegace.

Kapitola VI

Spolupráce v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

1.   S cílem posílit sledování rybolovu a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu se kapitáni rybářských plavidel Unie vynasnaží upozorňovat na situace, kdy je v rybářských vodách Cookových ostrovů přítomno jakékoli jiné rybářské plavidlo.

2.   Pokud kapitán rybářského plavidla Unie zpozoruje rybářské plavidlo provádějící činnosti, jež mohou představovat nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, shromáždí o daném plavidle a činnosti, kterou v době zpozorování provádělo, co nejvíce informací. Zprávy z pozorování se neprodleně zasílají příslušnému orgánu Cookových ostrovů a jejich kopie též středisku pro sledování rybolovu státu vlajky.

3.   Veškeré zprávy z pozorování, které má orgán Cookových ostrovů k dispozici v souvislosti s rybářskými plavidly, která v rybářských vodách Cookových ostrovů provádějí činnosti, jež mohou představovat nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, předloží orgán Cookových ostrovů co nejdříve Unii.

Dodatky k této příloze

Dodatek 1 –

Kontaktní údaje příslušných orgánů

Dodatek 2 –

Formulář žádosti o oprávnění k rybolovu

Dodatek 3 –

Rybářský deník

Dodatek 4 –

Šablony pro hlášení a vykazování

Dodatek 1

Kontaktní údaje příslušných orgánů

Kontaktní údaje EU

1.

Orgány Unie

Adresa

:

Mare B3 – Bilateral Agreements and Fisheries Control in International Waters

Rue Joseph II, 79, 01/079

1049 Bruxelles/Brussel

E-mail

:

mare-b3@ec.europa.eu

Telefon

:

+32 229 69 493

Fax

:

+32 229 514 33

2.

Oddělení pro licence v Unii

Adresa

:

D4 – Unité Gestion intégrée des données halieutiques

Rue Joseph II, 99

B-1049 Bruxelles/Brussel

E-mail

:

mare-licences@ec.europa.eu

Telefon

:

+32 229 91 262

3.

Španělské středisko pro sledování rybolovu

Adresa

:

Centro de Seguimiento Pesquero

Sección Sistema Localización Buques

Subdirección General de Control e Inspección – Secretaría General de Pesca

C/ Velázquez 147, planta baja. Madrid

Telefon

:

+34 913 471 559

E-mail

:

csp@magrama.es

Kontaktní údaje Cookových ostrovů

1.

Orgán odpovědný za rybolov

Adresa

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Cookovy ostrovy

E-mail

:

rar@mmr.gov.ck

Telefon

:

+682 29 730

Fax

:

+682 29 721

2.

Orgán pro licence

Adresa

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Cookovy ostrovy

E-mail

:

licensing@mmr.gov.ck

Telefon

:

+682 29 730

Fax

:

+682 29 721

3.

Středisko pro sledování rybolovu

Adresa

:

Ministry of Marine Resources

Avarua, PO Box 85, Rarotonga

Cookovy ostrovy

E-mail

:

a.jones@mmr.gov.ck

Telefon

:

+682 29 730

Fax

:

+682 29 721

4.

Kontaktní místo Cookových ostrovů

Jméno

:

Ben Ponia, tajemník pro mořské zdroje

E-mail

:

b.ponia@mmr.gov.ck

Mobilní telefon

:

+682 555 24

Dodatek 2

Image

Text obrazu

FORMULÁŘ A

VLÁDA COOKOVÝCH OSTROVŮ

Zákon o mořských zdrojích z roku 2005

ŽÁDOST O VYDÁNÍ LICENCE PRO RYBÁŘSKÉ PLAVIDLO

(Nařízení o licencích pro mořské zdroje z roku 2012 – nařízení č. 4)

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE: * V kolonkách s výčtem možných odpovědí jasně vyznačte svouvolbu zaškrtnutím patřičného políčka R.

* Zodpovězte všechny otázky v tomto formuláři vyplněním volných políček nebo označením příslušných odpovědí.

* Příjmení podtrhněte.

* Adresou se rozumí úplná poštovní adresa.

* Všechny údaje se uvádějí v jednotkách metrické soustavy; jsou-li používány jiné jednotky, uveďte jaké.

1. Licence pro rybářské plavidlo Cookových ostrovů Licence pro cizí rybářské plavidlo

(nebo licence pro rybářské plavidlo, které je „místní/ve vlastnictví Cookových ostrovů“) (nebo licence pro pronajaté rybářské plavidlo)

2. Údaje o plavidle

Jméno plavidla:

Země registrace (vlajka):

Mezinárodní rádiová volací značka:

Registrační číslo státu vlajky:

PŘEDCHOZÍ ÚDAJE O PLAVIDLE (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH)

Předchozí jméno plavidla:

Poslední země registrace (vlajka):

Poslední rádiová volací značka:

Poslední registrační číslo státu vlajky:

Rok, kdy došlo ke změně:

Image

Text obrazu

SPECIFIKACE PLAVIDLA

Hrubá registrovaná prostornost (GRT):

Celková délka:

Země výroby:

Rok výroby:

Materiál trupu:

Hliník

Sklolaminát

Ocel

Dřevo

Jiný – uveďte jaký

Značka/model motoru:

Celkový výkon motoru:

Celková nosnost paliva:

Jmenovitá rychlost (v uzlech):

Celková skladovací kapacita:

Běžný počet členů posádky:

Způsoby skladování:

Solný roztok

Mrazicí zařízení/ mražení vzduchem a pomocí spirál

Led

Chlazená mořská voda

Upozornění: Kdo učiní nepravdivé, neúplné nebo zavádějící prohlášení, dopouští se přestupku, který se trestá pokutou. Je-li kterákoli z poskytnutých informací nepravdivá, neúplná nebo zavádějící, licence nebude vydána, nebo pokud již na základě této žádosti vydána byla, bude její platnost zrušena.

TYP PLAVIDLA

Samostatné plavidlo lovící pomocí košelkových nevodů

Plavidlo používající dlouhé lovné šňůry

Nákladní rybářské plavidlo

Plavidlo lovící pomocí košelkových nevodů ve skupině

Plavidlo lovící na pruty

Jiný (uveďte jaký)

Mateřské plavidlo

Plavidlo lovící pomocí vlečných sítí

Loď lovící pomocí sítí

Plavidlo lovící pomocí vlečných šňůr

Průzkumné plavidlo

Rybolov při dně / hlubinný rybolov

NÁJEMCE/PROVOZOVATEL/MAJITEL/VELITEL/KAPITÁN PLAVIDLA

Nájemce/provozovatel:

Majitel:

Jméno/název

Jméno/název

Adresa

Adresa

Velitel/kapitán:

Velitel rybolovu:

Jméno

Jméno

Adresa

Adresa

Image

Text obrazu

Ano

Ne

1.

Je proti majiteli nebo nájemci vedeno řízení podle úpadkového práva některé jurisdikce? Pokud „ano“, uveďte podrobnosti (přiložte informace na zvláštním listu).

Ano

Ne

2.

Bylo předmětného plavidla někdy použito při jednání v rozporu se zákonem o mořských zdrojích? Pokud „ano“, uveďte podrobnosti (přiložte informace na zvláštním listu).

Ano

Ne

3.

Disponuje plavidlo platnými licencemi k rybolovu v jiných částech regionu? Pokud „ano“, uveďte, které země licence vydaly, a čísla těchto licencí.

Země

Číslo licence

4.

Uveďte podrobnosti o všech společných podnicích nebo jiných smluvních ujednáních s vládou Cookových ostrovů nebo s jakýmikoli státními příslušníky Cookových ostrovů v souvislosti s navrhovanými rybolovnými činnostmi:

a) společnosti předloží (společně nebo jednotlivě) prohlášení, ve kterém uvedou veškeré podrobnosti o společném podniku mezi nimi týkajícím se plavidel společnosti (je třeba přiložit podrobnosti);

b) společnosti poskytnou ministrovi mořských zdrojů podnikatelský plán, ve kterém uvedou veškeré podrobnosti o svých navrhovaných operacích, pokud jde o rybolov, vývoz a uvádění na trh, včetně předpokládaných nákladů a finančních výkazů (je třeba přiložit podrobnosti).

Ano

Ne

5.

Je v současné době v platnosti nějaká dohoda o přístupu mezi vládou Cookových ostrovů a vládou státu vlajky plavidla, pro které se tato žádost podává, nebo se sdružením zastupujícím majitele nebo nájemce cizích rybářských plavidel, jehož je majitel nebo nájemce daného plavidla členem?

Image

Text obrazu

ÚDAJE O SYSTÉMU ALC SPOLEČNOSTI INMARSAT

Ano

Ne

Je v plavidle instalován systém ALC se schválením typu pro systém sledování plavidel zavedený agenturou FFA? Pokud „ano“, uveďte podrobnosti.

Číslo mobilní jednotky Inmarsat:

Instalaci provedl:

Sériové číslo jednotky Inmarsat:

Kontaktní údaje:

Značka/model:

Verze softwaru:

Upozornění: Kdo učiní nepravdivé, neúplné nebo zavádějící prohlášení, dopouští se přestupku, který se trestá pokutou. Je-li kterákoli z poskytnutých informací nepravdivá, neúplná nebo zavádějící, licence nebude vydána, nebo pokud již na základě této žádosti vydána byla, bude její platnost zrušena.

ÚDAJE O ŽADATELI

Jméno/název:

Zaškrtněte příslušnou možnost:

Schválený zástupce

Adresa:

Nájemce/provozovatel

Majitel

Telefon:

Fax:

E-mail:

Image

Text obrazu

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Žádám o licenci pro rybářské plavidlo, která je určena pro výše popsané (rybářské plavidlo Cookových ostrovů / cizí rybářské plavidlo). Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a správné. Beru na vědomí, že veškeré změny v těchto údajích jsem povinen do sedmi (7) dnů neprodleně hlásit tajemníkovi pro mořské zdroje, a že pokud tak neučiním, vystavuji se možnému trestnímu stíhání.

Žadatel

Datum

3. Seznam příloh

K žádosti je třeba přiložit následující dokumentaci:

· osvědčení o registraci plavidla vydané Cookovými ostrovy

· osvědčení o registraci vydané agenturou FFA

· smlouvu o převodu plavidla na nájemce / smlouvu o pronájmu rybářského plavidla

· aktuální fotografii plavidla s označeními a identifikačními údaji (snímky celého plavidla z levého i pravého boku a snímek zádi – ne starší šesti měsíců)

· úředně osvědčené schéma plavidla a rozpisy uskladnění (obecné uspořádání lodního prostoru)

· seznam členů posádky a údaje o nich

· kopie jakýchkoli jiných rybářských licencí/povolení, které jsou v současné době platné pro jiné oblasti

Tato žádost se zasílá tajemníkovi ministerstva pro mořské zdroje na níže uvedenou adresu a její součástí je stanovený poplatek za podání žádosti.

The Secretary

Ministry of Marine Resources

P.O. Box 85

Avarua

Cookovy ostrovy

Telefon: +682 28721

Fax: +682 29721

Upozornění: Kdo učiní nepravdivé, neúplné nebo zavádějící prohlášení, dopouští se přestupku, který se trestá pokutou. Je-li kterákoli z poskytnutých informací nepravdivá, neúplná nebo zavádějící, licence nebude vydána, nebo pokud již na základě této žádosti vydána byla, bude její platnost zrušena.

Dodatek 3

Image

Text obrazu

REVISED: MARCH 2014 SPC / FFA REGIONAL PURSE-SEINE LOGSHEET PAGE OF

NAME OF VESSEL

FISHING PERMIT OR LICENCE NUMBER(S)

YEAR

TRIP No. THIS YEAR

NAME OF FISHING COMPANY

FFA VESSEL REGISTER NUMBER

NAME OF AGENT IN PORT OF UNLOADING

PORT OF DEPARTURE

PLACE OF UNLOADING

COUNTRY OF REGISTRATION

UNIQUE VESSEL IDENTIFICATION (UVI)

·

ALL DATES AND TIMES MUST BE IN NAUTICAL TIME

·

RECORD SMALL AND LARGE YELLOWFIN AND BIGEYE SEPARATELY

DATE AND TIME OF DEPARTURE

DATE AND TIME OF ARRIVAL IN PORT

REGISTRATION NUMBER IN COUNTRY OF REGISTRATION

INTERNATIONAL RADIO CALLSIGN

AMOUNT OF FISH ONBOARD AT START OF TRIP

AMT OF FISH ONBOARD AFTER UNLOADING

MONTH

DAY

ACTIVITY CODE

NAUTICAL NOON TIME OR SET POSITION

SCHOOL ASSOC CODE

START OF SET TIME

END OF SET TIME

RETAINED CATCH (METRIC TONNES)

DISCARDS

LATITUDE

DDMM.MMM

N

S

LONGITUDE

DDDMM.MMM

E

W

SKIPJACK

YELLOW FIN

BIGEYE

OTHER SPECIES

WELL NUMBERS

TUNA SPECIES

OTHER SPECIES

Small

≼ 9 kgs

Large

≽ 9 kgs

Small

≼ 9 kgs

Large

≽ 9 kgs

NAME

METRIC TONNES

NAME

METRIC TONNES

CODE

NAME

NUMBER

METRIC TONNES

PAGE TOTAL

ACTIVITY CODES

·

RECORD ALL SETS

·

IF NO FISHING SET MADE IN A DAY, RECORD THE MAIN ACTIVITY FOR THAT DAY

1 FISHING SET

2 SEARCHING

3 TRANSIT

4 NO FISHING — BREAKDOWN

5 NO FISHING — BAD WEATHER

6 IN PORT — PLEASE SPECIFY

7 NET CLEANING SET

10 DEPLOYING OR RETREIVINGRAFTS, FADS OR PAYAOS

SCHOOL ASSOCIATION CODES

1 UNASSOCIATED

2 FEEDING ON BAITFISH

3 DRIFTING LOG, DEBRIS OR DEAD ANIMAL

4 DRIFTING RAFT, FAD OR PAYAO

5 ANCHORED RAFT, FAD OR PAYAO

TUNA DISCARD CODES

1 FISH DAMAGED / UNFIT FOR CONSUMPTION

2 VESSEL FULLY LOADED

3 GEAR FAILURE

TRIP TOTAL

UNLOADINGS TO CANNERY, COLD STORAGE, CARRIER OR OTHER VESSEL

START DATE

END DATE

CANNERY OR VESSEL DESTINATION

INTL RADIO CALL SIGN

SKIPJACK

YELLOW FIN

BIGEYE

MIXED

OTHERS

REJECTS

NAME OF CAPTAIN

SIGNATURE OF CAPTAIN

DATE

Dodatek 4

Šablony pro hlášení a vykazování

1.   Hlášení o vplutí (COE) (1)

Obsah

Přenos

Určení zprávy

 

Kód akce

COE

Jméno plavidla

 

IRCS

 

Poloha při vplutí

LT/LG

Datum a čas (UTC) vplutí

DD/MM/RRRR – HH:MM

Množství (Mt) ryb na palubě podle druhů:

 

Tuňák žlutoploutvý (YFT)

(Mt)

Tuňák velkooký (BET)

(Mt)

Tuňák pruhovaný (SKJ)

(Mt)

Jiné druhy (uveďte jaké)

(Mt)

2.   Hlášení o odplutí (COX) (2)

Obsah

Přenos

Určení zprávy

 

Kód akce

COX

Jméno plavidla

 

IRCS

 

Poloha při odplutí

LT/LG

Datum a čas (UTC) odplutí

DD/MM/RRRR – HH:MM

Množství (Mt) ryb na palubě podle druhů:

 

Tuňák žlutoploutvý (YFT)

(Mt)

Tuňák velkooký (BET)

(Mt)

Tuňák pruhovaný (SKJ)

(Mt)

Jiné druhy (uveďte jaké)

(Mt)

3.   Formát hlášení o úlovcích (CAT) při přítomnosti v lovištích v rámci vod Cookových ostrovů (3)

Obsah

Přenos

Určení zprávy

 

Kód akce

CAT

Jméno plavidla

 

IRCS

 

Datum a čas (UTC) hlášení

DD/MM/RRRR – HH:MM

Množství (Mt) ryb na palubě podle druhů:

 

Tuňák žlutoploutvý (YFT)

(Mt)

Tuňák velkooký (BET)

(Mt)

Tuňák pruhovaný (SKJ)

(Mt)

Jiné druhy (uveďte jaké)

(Mt)

Počet výlovů od posledního hlášení

 

4.   Všechna hlášení se zasílají příslušnému orgánu na tuto e-mailovou adresu nebo faxové číslo:

a)

E-mail: a.jones@mmr.gov.ck

b)

Fax: +682 29721


(1)  Zasílá se dvacet čtyři (24) hodin před vplutím do lovišť v rámci rybářských vod Cookových ostrovů.

(2)  Zasílá se dvacet čtyři (24) hodin před odplutím z lovišť v rámci rybářských vod Cookových ostrovů.

(3)  Zasílá se každý týden po vplutí do lovišť v rámci rybářských vod Cookových ostrovů.


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/34


DOHODA

ve formě výměny diplomatických nót s Japonskem v souladu s čl. 15 odst. 3 písm. b) Dohody o vzájemném uznávání za účelem změny části B Odvětvové přílohy o správné výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky

V Bruselu dne 22. dubna 2016

Vážený pane,

je mi ctí, že mohu jménem vlády Japonska navrhnout, aby se oddíly I a II části B Odvětvové přílohy o správné výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky Dohody o vzájemném uznávání mezi Japonskem a Evropským společenstvím uzavřené v Bruselu dne 4. dubna 2001 (dále jen „Dohoda“) nahradily oddíly I a II části B připojenými k této nótě v souladu s čl. 15 odst. 3 písm. b) Dohody.

Dále si dovoluji navrhnout, aby v případě, že je výše uvedený návrh pro Evropskou unii přijatelný, byly tato nóta a Vaše odpověď na ni považovány za dohodu mezi vládou Japonska a Evropskou unií o této záležitosti, která vstoupí v platnost datem Vaší odpovědi.

Přijměte prosím při této příležitosti ujištění o mé nejhlubší úctě.

Keiichi KATAKAMI

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Japonska při Evropské unii

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel

Generální ředitelství pro obchod Evropská komise

V Bruselu dne 22. dubna 2016

Vaše Excelence,

mám tu čest potvrdit, že jsem obdržel Vaši nótu ze dnešního dne tohoto znění:

„Je mi ctí, že mohu jménem vlády Japonska navrhnout, aby se oddíly I a II části B Odvětvové přílohy o správné výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky Dohody o vzájemném uznávání mezi Japonskem a Evropským společenstvím uzavřené v Bruselu dne 4. dubna 2001 (dále jen ‚Dohoda‘) nahradily oddíly I a II části B připojenými k této nótě v souladu s čl. 15 odst. 3 písm. b) Dohody.

Dále si dovoluji navrhnout, aby v případě, že je výše uvedený návrh pro Evropskou unii přijatelný, byly tato nóta a Vaše odpověď na ni považovány za dohodu mezi vládou Japonska a Evropskou unií o této záležitosti, která vstoupí v platnost datem Vaší odpovědi.“

Je mi ctí, že mohu Vaši Excelenci jménem Evropské unie informovat, že Evropská unie výše uvedený návrh vlády Japonska přijímá, a potvrdit, že se Vaše nóta a tato odpověď na ni považují za dohodu mezi Evropskou unií a vládou Japonska o této záležitosti, která vstoupí v platnost datem této odpovědi.

Přijměte prosím při této příležitosti ujištění o mé nejhlubší úctě.

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel

Generální ředitelství pro obchod Evropská komise

Jeho Excelence

Keiichi KATAKAMI

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Japonska při Evropské unii


PŘÍLOHA

ČÁST B

Oddíl I

Platné právní a správní předpisy o léčivých přípravcích, požadavcích SVP pro léčivé přípravky, ověřování a potvrzení

Evropská unie

Japonsko

1.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67) a její změny

2.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34) a její změny

3.

Směrnice Komise 2005/28/ES ze dne 8. dubna 2005, kterou se stanoví zásady a podrobné pokyny pro správnou klinickou praxi týkající se hodnocených humánních léčivých přípravků a také požadavky na povolení výroby či dovozu takových přípravků (Úř. věst. L 91, 9.4.2005, s. 13) a její změny

4.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 1)a jeho změny

5.

Směrnice Komise 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 22) a její změny

6.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1252/2014 ze dne 28. května 2014 doplňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny správné výrobní praxe pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky (Úř. věst. L 337, 25.11.2014, s. 1) a jeho změny

7.

Současná znění Návodu pro správnou výrobní praxi uvedeného ve svazku IV Pravidel pro léčivé přípravky v Evropské unii a Kompilace postupů Evropské unie pro inspekce a výměnu informací

1.

Zákon o zajištění kvality, účinnosti a bezpečnosti výrobků včetně léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (zákon č.145, 1960) a jeho změny

2.

Nařízení vlády k zákonu o zajištění kvality, účinnosti a bezpečnosti výrobků včetně léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (nařízení vlády č.11, 1961) a jeho změny

3.

Výnos k zákonu o zajištění kvality, účinnosti a bezpečnosti výrobků včetně léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí č.1, 1961) a jeho změny

4.

Léčivé přípravky označené Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí na základě ustanovení čl. 20-1 pododstavců 6 a 7 nařízení vlády k zákonu o zajištění kvality, účinnosti a bezpečnosti výrobků včetně léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a na základě ustanovení čl. 96 pododstavců 6 a 7 výnosu k zákonu o zajištění kvality, účinnosti a bezpečnosti výrobků včetně léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (oznámení Ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí č. 431, 2004) a jejich změn

5.

Výnos o zařízení a vybavení lékáren atd. (výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí č. 2, 1961) a jeho změny

6.

Ministerský výnos o normě pro kontrolu výroby a jakosti léčivých přípravků a farmakokosmetických výrobků („quasi drugs“)(výnos Ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí č.179, 2004)a jeho změny

Oddíl II

Příslušné orgány

Evropská unie

Japonsko

Příslušnými orgány Evropské unie jsou tyto orgány členských států Evropské unie nebo orgány, které je nahradí:

 

Rakousko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

 

Belgie

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

 

Bulharsko

Изпълнителна агенция по лекарствата

 

Chorvatsko

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

 

Kypr

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

 

Česká republika

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

 

Dánsko

Lægemiddelstyrelsen

 

Estonsko

Ravimiamet

 

Finsko

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

 

Francie

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

 

Německo

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (pouze biologické přípravky)

 

Řecko

Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

 

Maďarsko

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet(OGYÉI)

 

Irsko

Health Products Regulatory Authority (HPRA)

 

Itálie

Agenzia Italiana del Farmaco

 

Lotyšsko

Zāļu valsts aģentūra

 

Litva

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

 

Lucembursko

Ministère de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments

 

Malta

Medicines Authority

 

Nizozemsko

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

 

Polsko

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)

 

Portugalsko

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

 

Rumunsko

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

Slovensko

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

 

Slovinsko

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

 

Španělsko

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitários

 

Švédsko

Läkemedelsverket

 

Spojené království

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

 

Evropská unie

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí nebo orgán, který je nahradí


NAŘÍZENÍ

20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/39


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/777

ze dne 29. dubna 2016

o rozdělení rybolovných práv na základě prováděcího protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie a vláda Cookových ostrovů dne 21. října 2015 parafovaly dohodu o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda“) a prováděcí protokol k této dohodě (dále jen „protokol“), kterými se plavidlům Unie udělují rybolovná práva ve vodách spadajících ve věcech rybolovu pod svrchovaná práva nebo jurisdikci Cookových ostrovů.

(2)

Rada přijala dne 29. dubna 2016 rozhodnutí (EU) 2016/776 (1) o podpisu a prozatímním provádění dohody a protokolu.

(3)

Je třeba vymezit způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy jak na období prozatímního provádění, tak na celou dobu trvání protokolu.

(4)

Jestliže se zdá, že rybolovná práva přidělená Unii v rámci protokolu nejsou plně využívána, má o tom Komise v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (2) uvědomit dotčené členské státy. Neobdržení odpovědi ve lhůtě, o níž rozhodne Rada, je třeba považovat za potvrzení toho, že plavidla dotčeného členského státu svých rybolovných práv v daném období plně nevyužívají.

(5)

Článek 12 protokolu stanoví prozatímní provádění protokolu ode dne jeho podpisu. Toto nařízení by se tedy mělo požít ode dne podpisu protokolu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovná práva stanovená v prováděcím protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se rozdělí mezi členské státy takto:

 

plavidla lovící tuňáky pomocí košelkových nevodů:

Španělsko:

3 plavidla

Francie:

1 plavidlo

2.   Nařízení (ES) č. 1006/2008 se použije, aniž je dotčena dohoda.

3.   Pokud žádosti o oprávnění k rybolovu z členských států uvedených v odstavci 1 nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, Komise v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1006/2008 zohlední žádosti o oprávnění k rybolovu z jakéhokoli jiného členského státu.

4.   Lhůta, během níž musí členské státy potvrdit, že plně nevyužívají rybolovných práv udělených v souladu s protokolem, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1006/2008, je stanovena na deset pracovních dnů ode dne, kdy si Komise vyžádá takové potvrzení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne podpisu protokolu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/776 ze dne 29. dubna 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/41


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/778

ze dne 2. února 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků, o kritéria pro určení činností, služeb a operací v souvislosti se zásadními funkcemi a o kritéria pro určení oborů podnikání a souvisejících služeb v souvislosti s hlavními liniemi podnikání

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 a čl. 104 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odložení úhrady mimořádných následných příspěvků podle článku 104 směrnice 2014/59/EU by měl orgán příslušný k řešení krize udělit na žádost instituce, aby mohl snáze posoudit, zda dotyčná instituce splňuje podmínky pro odložení stanovené v čl. 104 odst. 3 směrnice 2014/59/EU. Dotyčná instituce by měla poskytnout jakékoli informace, které orgán příslušný k řešení krize pokládá pro toto posouzení za nezbytné. Orgán příslušný k řešení krize by měl vzít v úvahu veškeré informace, které mají k dispozici příslušné vnitrostátní orgány, aby se zamezilo případnému zdvojení požadavků na oznámení.

(2)

Při posuzování dopadů úhrady mimořádných následných příspěvků na solventnost nebo likviditu instituce by měl orgán příslušný k řešení krize analyzovat dopad úhrady na kapitál a likviditu instituce. Při analýze by se v rozvaze instituce měla předpokládat ztráta odpovídající částce splatné v době úhrady a na základě této ztráty by se měl provést odhad kapitálového poměru instituce pro přiměřený časový úsek. Mimoto je třeba předpokládat odtok finančních prostředků odpovídající částce splatné v době úhrady a mělo by se posoudit riziko likvidity.

(3)

Ozdravné plány a plány řešení krize vyžadují, aby byly instituce a orgány příslušné k řešení krize schopny určit zásadní funkce institucí nebo skupin a zajistit jejich kontinuitu.

(4)

Jedním z hlavních cílů řešení krize je kontinuita zásadních funkcí instituce v režimu řešení krize. Tato kontinuita má zachovat finanční stabilitu a chránit reálnou ekonomiku, má tudíž při plánování ozdravných postupů a řešení krize klíčový význam. K zásadním funkcím může patřit přijímání vkladů, úvěrové služby, služby v oblasti provádění plateb, clearingu, úschovy a vypořádání, činnosti na trzích pro velkoobchodní financování, činnosti na kapitálových trzích a investiční činnosti.

(5)

Zásadní funkce instituce nebo skupiny jsou uvedeny v jejím ozdravném plánu. Ozdravný plán by měl být posouzen orgánem příslušným k řešení krize a měl by tvořit základ plánu řešení krize. Při stanovení plánu řešení krize by měl orgán příslušný k řešení krize provést vlastní posouzení zásadních funkcí a je třeba prokázat, jak mohou být zásadní funkce a hlavní linie podnikání právně a ekonomicky odděleny od ostatních funkcí, aby byla v případě selhání instituce zajištěna kontinuita.

(6)

Při posuzování způsobilosti instituce k řešení krize by orgány příslušné k řešení krize měly vzít v úvahu to, zda zvolená strategie zajišťuje kontinuitu zásadních funkcí a zda pravomoc řešit nebo odstraňovat překážky způsobilosti k řešení krize souvisí se zásadními funkcemi. Obdobně by v případě použití nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů měly být závazky z působnosti tohoto nástroje vyloučeny, je-li vyloučení nezbytně nutné a přiměřené k zajištění kontinuity zásadních funkcí. Zásadní funkce jsou důležité rovněž při využití překlenovací banky, jelikož překlenovací banka by měla zásadní funkce zachovat.

(7)

Zásadní funkce je třeba určit v rámci postupu sestávajícího ze dvou kroků: za prvé, instituce provedou vlastní posouzení při vypracovávání ozdravných plánů. Za druhé, orgány příslušné k řešení krize ozdravné plány jednotlivých institucí kriticky posoudí s cílem zajistit, aby banky používaly jednotné a soudržné přístupy. Jelikož orgány příslušné k řešení krize mají celkový přehled o tom, které funkce jsou nezbytné pro zachování celkové finanční stability, měly by přijmout konečné rozhodnutí ohledně určení zásadních funkcí pro účely plánování a provedení řešení krize.

(8)

Zásadními službami by měly být základní operace, činnosti a služby, které jsou vykonávány pro jednu obchodní jednotku nebo právní subjekt (individuální služby) nebo pro více obchodních jednotek či právních subjektů (sdílené služby) v rámci skupiny a které jsou zapotřebí k plnění jedné či více zásadních funkcí. Zásadní služby mohou být poskytovány jedním či více subjekty (například samostatným právním subjektem nebo interním oddělením) v rámci skupiny (interní služba), nebo mohou být zajišťovány externě externím poskytovatelem (externí služba). Služba by se měla považovat za zásadní tehdy, pokud její narušení může představovat významnou překážku pro plnění zásadních funkcí, nebo plnění těchto funkcí zcela znemožňovat, jelikož je neoddělitelně spojena se zásadními funkcemi, které instituce vykonává pro třetí strany. Určení těchto služeb se řídí určením zásadní funkce.

(9)

Instituce a orgány příslušné k řešení krize by měly zásadní služby určit rovněž v ozdravných plánech a plánech řešení krize. Pokud jsou zásadní služby zajišťovány externě třetími stranami, měl by být orgán příslušný k řešení krize schopen omezit své posouzení na to, co je nezbytné k ověření, zda instituce zavedla vhodný plán kontinuity činnosti.

(10)

Určení určité služby jako zásadní by mělo institucím umožnit, aby zajistily neustálou dostupnost těchto služeb tím, že je poskytují prostřednictvím subjektů nebo jednotek, které jsou v případě selhání odolné, nebo přijetím vhodných opatření, pokud je zajišťuje externí poskytovatel.

(11)

Hlavní rozdíl mezi zásadní funkcí a hlavní linií podnikání spočívá v dopadu dotyčných činností. Zatímco zásadní funkce je nutno posoudit z hlediska jejich významu pro fungování reálné ekonomiky a finančních trhů, a tudíž pro celkovou finanční stabilitu, hlavní linie podnikání by měly být posouzeny podle jejich významu pro samotnou instituci, například podle míry jejich přispění k příjmům a zisku instituce.

(12)

Jelikož by ozdravný plán měl obsahovat podrobný popis procesů pro určení hodnoty a prodejnosti hlavních linií podnikání, operací a aktiv instituce, měl by také plán řešení krize zahrnovat přehled zásadních operací a hlavních linií podnikání instituce a měl by prokazovat, jak lze zásadní funkce a hlavní linie podnikání právně a ekonomicky oddělit od ostatních funkcí, aby byla v případě selhání instituce zajištěna kontinuita. Při řešení krize může kontinuita zásadních funkcí a hlavních linií podnikání odůvodňovat vyloučení některých závazků z použití nástroje rekapitalizace z vnitřních zdrojů a rovněž případný převod na překlenovací banku.

(13)

Ačkoli hlavní linie podnikání často souvisejí s tím, nakolik přispívají k finančním výsledkům instituce, nemůže takovýto přístup plně zachytit všechny hlavní linie podnikání, jelikož instituce může poskytovat službu, která není přímo zisková (či může být dokonce ztrátová), vytváří však značnou franšízovou hodnotu, a je proto důležitá pro její celkovou činnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla, která upřesňují:

a)

okolnosti a podmínky, za nichž lze úplně nebo částečně odložit úhradu mimořádných následných příspěvků podle čl. 104 odst. 3 směrnice 2014/59/EU;

b)

kritéria pro učení činností, služeb a operací uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 35 směrnice 2014/59/EU;

c)

kritéria pro určení oborů podnikání a souvisejících služeb uvedených v čl. 2 odst. 1 bodě 36 směrnice 2014/59/EU.

Tato pravidla uplatňuje orgán příslušný k řešení krize, který byl určen členským státem v souladu s článkem 3 směrnice 2014/59/EU.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„dobou odložení“ období v délce až šesti měsíců;

2)

„funkcí“ strukturovaný soubor činností, služeb nebo operací, které instituce nebo skupina zajišťuje pro třetí strany bez ohledu na vnitřní organizaci instituce;

3)

„oborem podnikání“ strukturovaný soubor činností, procesů nebo operací, které instituce nebo skupina vyvíjí pro třetí strany v zájmu dosažení cílů organizace.

KAPITOLA II

ODLOŽENÍ ÚHRADY NÁSLEDNÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Článek 3

Odložení úhrady mimořádných následných příspěvků

1.   Odložení úhrady mimořádných následných příspěvků podle čl. 104 odst. 3 směrnice 2014/59/EU může orgán příslušný k řešení krize udělit na žádost instituce. Dotyčná instituce poskytne jakékoli informace, které orgán příslušný k řešení krize pokládá za nezbytné pro posouzení dopadu úhrady mimořádných následných příspěvků na její finanční situaci. Za účelem zjištění, zda instituce splňuje podmínky pro odložení stanovené v odstavci 3, vezme orgán příslušný k řešení krize v úvahu veškeré informace, které mají k dispozici příslušné vnitrostátní orgány.

2.   Při určování, zda dotyčná instituce splňuje podmínky pro odložení, posoudí orgán příslušný k řešení krize dopad úhrady mimořádných následných příspěvků na solventnost a likviditu dotyčné instituce. Je-li tato instituce součástí skupiny, zahrnuje posouzení rovněž dopad na solventnost a likviditu celé skupiny.

3.   Orgán příslušný k řešení krize může úhradu mimořádných následných příspěvků odložit v případě, dospěje-li k závěru, že úhrada povede k některé z těchto situací:

a)

pravděpodobné porušení minimálních požadavků na kapitál instituce stanovených v článku 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2) během následujících šesti měsíců;

b)

pravděpodobné porušení minimálního požadavku krytí likvidity instituce stanoveného v čl. 412 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 a upřesněného v článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (3) během následujících šesti měsíců;

c)

pravděpodobné porušení zvláštního požadavku na likviditu instituce stanoveného v článku 105 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (4) během následujících šesti měsíců.

4.   Orgán příslušný k řešení krize stanoví dobu odložení v rozsahu nezbytném k tomu, aby se zamezilo ohrožení finanční situace dotyčné instituce nebo její skupiny. Orgán příslušný k řešení krize pravidelně sleduje, zda během doby odložení platí i nadále podmínky pro odložení uvedené v odstavci 3.

5.   Na žádost dotyčné instituce může orgán příslušný k řešení krize dobu odložení prodloužit, pokud zjistí, že i nadále platí podmínky pro odložení uvedené v odstavci 3. Toto prodloužení nesmí přesáhnout šest měsíců.

Článek 4

Posouzení dopadu odložení úhrady na solventnost

1.   Orgán příslušný k řešení krize posoudí dopad úhrady mimořádných následných příspěvků na pozici instituce, pokud jde o regulatorní kapitál. Toto posouzení zahrnuje analýzu dopadu úhrady mimořádných následných příspěvků na plnění minimálních požadavků na kapitál stanovených v článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013 ze strany instituce.

2.   Za účelem tohoto posouzení se od kapitálu instituce odečte výše následných příspěvků.

3.   Analýza uvedená v odstavci 1 se vztahuje alespoň na období do následujícího data pro zasílání zpráv, pokud jde o požadavek na kapitál, podle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (5).

Článek 5

Posouzení dopadu odložení úhrady na likviditu

1.   Orgán příslušný k řešení krize posoudí dopad úhrady mimořádných následných příspěvků na likviditu instituce. Toto posouzení zahrnuje analýzu dopadu úhrady mimořádných následných příspěvků na schopnost instituce plnit požadavek krytí likvidity stanovený v čl. 412 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 a upřesněný v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61.

2.   Za účelem analýzy popsané v odstavci 1 připočítá orgán příslušný k řešení krize k vypočtenému čistému odtoku likvidity podle čl. 20 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 odtok likvidity odpovídající 100 % částky splatné v době úhrady mimořádných následných příspěvků.

3.   Orgán příslušný k řešení krize posoudí také dopad tohoto odtoku zjištěného podle odstavce 2 na zvláštní požadavky na likviditu stanovené v článku 105 směrnice (EU) 2013/36/EU.

4.   Analýza uvedená v odstavci 1 se vztahuje alespoň na období do následujícího data pro zasílání zpráv, pokud jde o požadavek krytí likvidity, podle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014.

KAPITOLA III

KRITÉRIA TÝKAJÍCÍ SE URČENÍ ZÁSADNÍCH FUNKCÍ A HLAVNÍCH LINIÍ PODNIKÁNÍ

Článek 6

Kritéria týkající se určení zásadních funkcí

1.   Funkce se považuje za zásadní, pokud splňuje obě tyto podmínky:

a)

instituce zajišťuje dotyčnou funkci pro třetí strany, které nejsou přidruženy k instituci ani skupině, a

b)

náhlé narušení této funkce by pravděpodobně mělo podstatný negativní dopad na třetí strany, mělo by za následek šíření krize nebo narušení celkové důvěry účastníků trhu kvůli systémovému významu funkce pro třetí strany a systémovému významu instituce nebo skupiny při zajišťování dotyčné funkce.

2.   Při posuzování podstatného negativního dopadu na třetí strany, systémového významu funkce pro třetí strany a systémového významu instituce nebo skupiny zajišťující danou funkci vezme instituce a orgán příslušný k řešení krize v úvahu velikost, podíl na trhu, vnější a vnitřní propojenost, složitost a přeshraniční činnosti instituce nebo skupiny.

Kritéria pro posouzení dopadu na třetí strany zahrnují alespoň tyto prvky:

a)

povahu a rozsah činnosti, celosvětový, vnitrostátní nebo regionální rozsah, objem a počet transakcí; počet zákazníků a protistran; počet zákazníků, pro něž je instituce jediným nebo hlavním bankovním partnerem;

b)

význam instituce pro dotyčný trh na místní, regionální, vnitrostátní nebo případně evropské úrovni. Význam instituce lze posoudit podle podílu na trhu, propojenosti, složitosti a přeshraničních činností;

c)

charakteristiku zákazníků a zúčastněných stran, jichž se funkce týká, například retailoví zákazníci, korporátní zákazníci, zákazníci působící na mezibankovním trhu, centrální clearingová centra a veřejné subjekty;

d)

dopad případného narušení funkce na trhy, infrastruktury, zákazníky a veřejné služby. Posouzení může zahrnovat zejména dopad na likviditu dotyčných trhů, dopad a rozsah narušení s ohledem na činnost zákazníků a krátkodobou potřebu likvidity; citelnost pro protistrany, zákazníky a veřejnost; možnost a rychlost reakce zákazníků; význam pro fungování ostatních trhů; účinek na likviditu, operace, strukturu jiného trhu; účinek na ostatní protistrany spojené s hlavními zákazníky a vzájemný vztah funkce a ostatních služeb.

3.   Funkce, která je nezbytná pro reálnou ekonomiku a finanční trhy, se pokládá za nahraditelnou tehdy, pokud může být nahrazena přijatelným způsobem a v přiměřené lhůtě, čímž se zamezí systémovým problémům pro reálnou ekonomiku a finanční trhy.

Při posuzování nahraditelnosti funkce se vezmou v úvahu tato kritéria:

a)

struktura trhu pro danou funkci a dostupnost jiných poskytovatelů;

b)

schopnost ostatních poskytovatelů, pokud jde o kapacitu, požadavky na plnění dané funkce a možné překážky vstupu na trh nebo rozšíření činnosti;

c)

motivace ostatních poskytovatelů k převzetí těchto činností;

d)

doba, kterou uživatelé služby potřebují ke změně poskytovatele služby, a náklady na tuto změnu, doba, kterou potřebují ostatní konkurenti k převzetí funkcí, a to, zda je tato doba přiměřená, aby se zamezilo významnému narušení, v závislosti na druhu služby.

4.   Služba se považuje za zásadní tehdy, pokud její narušení může představovat významnou překážku pro plnění jedné či více zásadních funkcí, nebo plnění těchto funkcí znemožňovat. Služba se nepokládá za zásadní, jestliže ji může zajišťovat jiný poskytovatel v přiměřené lhůtě a ve srovnatelném rozsahu, co se týká předmětu, kvality a nákladů této služby.

5.   Narušení funkcí nebo služeb spočívá v tom, že funkce nebo služby již nejsou poskytovány ve srovnatelném rozsahu, za srovnatelných podmínek nebo ve srovnatelné kvalitě, ledaže ke změně v zajišťování dotyčné funkce nebo služby dojde řádným způsobem.

Článek 7

Kritéria týkající se určení hlavních linií podnikání

1.   Za hlavní linie podnikání se považují obory podnikání a související služby, které pro instituci nebo skupinu, jíž je instituce součástí, představují podstatný zdroj příjmů, zisku či franšízové hodnoty.

2.   Hlavní linie podnikání se určí na základě vnitřní organizace instituce, její strategie a míry, v jaké hlavní linie podnikání přispívají k finančním výsledkům instituce. K ukazatelům hlavních linií podnikání patří například:

a)

příjmy vytvořené hlavní linií podnikání jako procentní podíl na celkových příjmech;

b)

zisk vytvořený hlavní linií podnikání jako procentní podíl na celkovém zisku;

c)

návratnost kapitálu nebo aktiv;

d)

celková aktiva, příjmy a výnosy;

e)

portfolio zákazníků, zeměpisné zastoupení, značka a synergie dané činnosti s ostatními činnostmi skupiny na operační úrovni;

f)

dopad ukončení hlavní linie podnikání na náklady a výnosy, je-li zdrojem financování nebo likvidity;

g)

perspektiva růstu hlavní linie podnikání;

h)

přitažlivost činnosti pro konkurenty s ohledem na případné nabytí;

i)

tržní potenciál a franšízová hodnota.

Budoucí očekávané příjmy, perspektivy růstu a franšízovou hodnotu lze při určování hlavní linie podnikání vzít v úvahu tehdy, jsou-li podpořeny věrohodnými, doloženými odhady s vymezením předpokladů, na nichž jsou odhady založeny.

3.   Hlavní linie podnikání mohou záviset na činnostech, které samy nevytvářejí přímý zisk pro instituci, podporují však hlavní linie podnikání instituce, a přispívají tudíž k jejímu zisku nepřímo.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/48


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/779

ze dne 18. května 2016,

kterým se stanoví jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/40/EU se stanoví, že členské státy zakáží uvádět na trh tabákové výrobky s charakteristickou příchutí.

(2)

Aby se zajistilo, že tyto zákazy budou uplatňovány v celé Unii jednotným způsobem, je vhodné stanovit v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/40/EU společné postupy pro určení toho, zda tabákový výrobek má či nemá charakteristickou příchuť.

(3)

Pokud se některý členský stát (dále jen „iniciující členský stát“) nebo Komise domnívají, že určitý tabákový výrobek by mohl mít charakteristickou příchuť, měly by požádat výrobce nebo dovozce, aby jim poskytl své posouzení výrobku. Postup pro určení existence výrobku s charakteristickou příchutí by měl být v případě výrobků, které jsou uváděny na trh pouze v jednom nebo několika málo členských státech, zahajován členskými státy. Pokud se členský stát domnívá, že výrobek je uváděn na trh v celé řadě různých členských států, měl by mít možnost požádat, aby tento postup zahájila Komise.

(4)

Aby se předešlo zahajování paralelních postupů, členské státy a Komise by se měly o zahájení těchto postupů vzájemně informovat. Pokud postup zahájí jeden členský stát, žádné jiné členské státy by neměly zahajovat tento postup pro tentýž výrobek. Členské státy se případně mohou dohodnout, že se iniciujícím členským státem stane jiný členský stát. Všechny postupy zahájené v členských státech jiných, než je iniciující členský stát, by měly být až do přijetí rozhodnutí iniciujícím členským státem pozastaveny.

(5)

Komise by měla mít možnost zahájit postup kdykoli, a to i po přijetí rozhodnutí v tom smyslu, že výrobek žádnou charakteristickou příchuť nemá. Pokud Komise zahájí postup, všechny postupy jednotlivých států týkající se téhož výrobku by měly být ukončeny.

(6)

Pokud výrobce nebo dovozce nezpochybňuje, že výrobek má charakteristickou příchuť, nebo pokud neposkytne odpověď na žádost o své posouzení ohledně toho, zda výrobek má či nemá charakteristickou příchuť, mělo by být možné tuto skutečnost určit na základě zjednodušeného postupu.

(7)

Pokud výrobce nebo dovozce popírá, že by výrobek měl charakteristickou příchuť, iniciující členský stát nebo Komise by měly zahájit důkladné posouzení. Za tímto účelem může být konzultována nezávislá poradní skupina a lze čerpat informace i z jiných zdrojů. Může docházet k výměně informací s jinými členskými státy a s Komisí.

(8)

V návaznosti na uvedené důkladné posouzení a předtím, než bude přijato rozhodnutí o tom, zda má výrobek charakteristickou příchuť, by výrobci nebo dovozci výrobku měla být poskytnuta příležitost předložit písemné připomínky. Ve svých písemných připomínkách by měl výrobce nebo dovozce rovněž uvést (připadá-li to v úvahu), zda byla konzultována jeho mateřská společnost. Dovozci by měli být motivováni k tomu, aby konzultovali výrobce.

(9)

Iniciující členský stát by měl předložit návrh svého rozhodnutí Komisi, případně včetně kopie stanoviska nezávislé poradní skupiny. Kopie těchto dokumentů by měly být zaslány všem ostatním členským státům a doplněny shrnutím v jazyce, který je obecně srozumitelný.

(10)

Komise a ostatní členské státy se mohou k návrhu rozhodnutí vyjádřit. Mělo by se usilovat o dosažení konsenzu ohledně návrhu rozhodnutí a hlavních zdůvodnění, z nichž rozhodnutí vychází. V případě, že se názory členských států na to, zda výrobek má či nemá charakteristickou příchuť, liší, Komise by měla usilovat o dosažení konsenzu. Jestliže se konsenzu dosáhnout nepodaří a je-li nezbytné zajistit, aby byl jednotně uplatňován zákaz stanovený v čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/40/EU, měla by o tom, zda dotčený výrobek má charakteristickou příchuť, rozhodnout Komise.

(11)

Vzhledem k úvahám o veřejném zdraví, na nichž je zákaz výrobků s charakteristickou příchutí založen, a s patřičným ohledem na zásadu předběžné opatrnosti je vhodné, aby iniciující členský stát měl možnost přijmout zákaz, jakmile bude v souladu s postupem stanoveným v tomto nařízení splněna podmínka, že výrobek má charakteristickou příchuť. Pokud však Komise následně přijme rozhodnutí týkající se tohoto výrobku, iniciující členský stát by měl přijmout okamžitá opatření k zajištění toho, aby jeho právní předpisy a praxe byly v souladu s uvedeným rozhodnutím, a zajistil tak, že zákaz stanovený v čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/40/EU bude uplatňován jednotně v celé Evropské unii.

(12)

Členské státy a Komise by měly veřejnosti zpřístupnit nedůvěrná znění rozhodnutí přijatých podle tohoto nařízení. Náležitá pozornost by měla být věnována žádostem o zachování důvěrnosti obchodně citlivých informací. Pokud se tyto žádosti považují za odůvodněné, dotčené informace by měly být sdělovány pouze zabezpečenými prostředky pro přenos údajů.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 25 směrnice 2014/40/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „týmž výrobkem“ rozumí výrobky s týmiž složkami v tomtéž poměru ve složení tabákové směsi, bez ohledu na jejich značku nebo vzhled.

KAPITOLA II

ZAHÁJENÍ POSTUPU

Článek 3

Zahájení ze strany členského státu nebo Komise

1.   Pokud se členský stát (dále jen „iniciující členský stát“) nebo Komise domnívají, že určitý tabákový výrobek by mohl mít charakteristickou příchuť, mohou zahájit postup pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť. Členský stát může rovněž požádat, aby postup zahájila Komise.

2.   Komise může zahájit postup uvedený v odstavci 1 i tehdy, pokud již byl zahájen nebo uzavřen jeden nebo několik postupů jedním nebo několika členskými státy, zejména v případech, kdy je to nezbytné k zajištění jednotného uplatňování článku 7 směrnice 2014/40/EU.

Článek 4

Počáteční žádost adresovaná výrobci nebo dovozci

1.   Iniciující členský stát nebo Komise informují výrobce a dovozce výrobku o své domněnce, že určitý tabákový výrobek by mohl mít charakteristickou příchuť, a požádají výrobce nebo dovozce, aby poskytl své posouzení.

2.   Výrobce nebo dovozce odpoví na žádost a předloží své písemné připomínky k žádosti ve lhůtě čtyř týdnů od obdržení žádosti uvedené v odstavci 1 nebo v jiné lhůtě, která byla dohodnuta s iniciujícím členským státem nebo případně Komisí. Ve své odpovědi výrobce nebo dovozce uvede pokud možno všechny jiné členské státy, v nichž je tentýž výrobek uváděn na trh. Výrobce uvede případně rovněž stanovisko své mateřské společnosti. Dovozce uvede rovněž stanovisko výrobce.

3.   Výrobce nebo dovozce ve své odpovědi podle odstavce 2 uvede, zda se domnívá, že tytéž výrobky uváděné na trh v jiných členských státech mají v jednom nebo několika členských státech různé příchutě. V takovém případě výrobce nebo dovozce uvede důvody, na nichž se toto tvrzení zakládá.

Článek 5

Počáteční koordinace

1.   V případě, že postup zahájil členský stát, informuje tento stát o zahájení postupu neprodleně Komisi a všechny ostatní členské státy.

V případě, že postup zahájila Komise, informuje o zahájení postupu neprodleně všechny členské státy.

Iniciující členský stát nebo Komise sdělí informace, které obdržely od výrobce nebo dovozce v souladu s čl. 4 odst. 2, ostatním členským státům a případně Komisi.

2.   Pokud postup zahájil jeden členský stát, žádný jiný členský stát nezahájí paralelní postup pro tentýž výrobek. Pokud již byly postupy týkající se téhož výrobku zahájeny ve dvou nebo více členských státech, může v postupu pokračovat pouze ten členský stát, který postup zahájil jako první. Odchylně od výše uvedeného se mohou dotčené členské státy dohodnout, že se iniciujícím členským státem stane jiný členský stát. Všechny postupy zahájené v členských státech jiných, než je iniciující členský stát, se až do přijetí rozhodnutí iniciujícím členským státem pozastaví.

3.   Jestliže postup zahájila Komise, nezahájí postup žádný členský stát a kromě případů stanovených v čl. 9 odst. 3 druhém pododstavci se ukončí všechny dosud neukončené postupy jednotlivých států.

4.   Získané informace si na požádání vyměňují členské státy navzájem a s Komisí.

Článek 6

Posouzení výrobce nebo dovozce

1.   Pokud výrobce nebo dovozce nezpochybňuje, že tabákový výrobek má charakteristickou příchuť, informuje o tom iniciující členský stát nebo Komisi ve své odpovědi předložené podle čl. 4 odst. 2.

Pokud výrobce nebo dovozce ve své odpovědi nezpochybnil, že tabákový výrobek má charakteristickou příchuť, nebo pokud neposkytl odpověď v souladu s čl. 4 odst. 2, může iniciující členský stát podle článku 9 nebo Komise nebo článku 10 v příslušném případě rozhodnout o určení, pokud se domnívají, že informace, které mají k dispozici, jsou k tomu dostatečné.

Pokud se členský stát nebo Komise domnívají, že k tomu, aby mohly s rozhodností určit, zda má výrobek charakteristickou příchuť, je nutné získat další informace, mohou předtím, než učiní rozhodnutí o určení v souladu s článkem 9 nebo článkem 10, získat tyto další informace v souladu s článkem 7.

2.   Pokud výrobce nebo dovozce zpochybňuje, že by výrobek měl charakteristickou příchuť, iniciující členský stát nebo Komise pokračují v postupu v souladu s články 7 a 8.

KAPITOLA III

ŠETŘENÍ

Článek 7

Shromažďování dalších informací a konzultace poradní skupiny

1.   Iniciující členský stát nebo Komise si mohou vyžádat od dotčeného výrobce nebo dovozce další informace, které musí být poskytnuty ve lhůtě stanovené v žádosti. Mohou si rovněž vyžádat informace z jiných zdrojů, vyměňovat si informace s ostatními členskými státy a případně s Komisí a konzultovat nezávislou poradní skupinu (dále jen „poradní skupina“) zřízenou prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/786 (2).

2.   Pokud je konzultována poradní skupina, předloží své stanovisko ve lhůtě stanovené v čl. 10 odst. 6 prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/786.

Článek 8

Právo výrobců a dovozců předložit připomínky

1.   Pokud na základě čl. 6 odst. 2 provedl iniciující členský stát nebo Komise další šetření podle článku 7 a pokud s náležitým ohledem na informace získané při tomto šetření iniciující členský stát nebo Komise usoudí, že výrobek má charakteristickou příchuť, poskytne před přijetím rozhodnutí výrobci nebo dovozci příležitost předložit písemné připomínky.

Členský stát nebo Komise poskytne výrobci nebo dovozci shrnutí důvodů, na jejichž základě má být navržené rozhodnutí přijato. Pokud byla konzultována poradní skupina, zpřístupní se její stanovisko výrobci nebo dovozci. Výrobce nebo dovozce má čtyři týdny na to, aby předložil své připomínky. Tuto lhůtu lze na základě dohody s iniciujícím členským státem nebo případně Komisí prodloužit. Ve svých připomínkách výrobce rovněž uvede (připadá-li to v úvahu), zda byla konzultována jeho mateřská společnost. Dovozce uvede, zda byl konzultován výrobce.

2.   Pokud iniciující členský stát nebo Komise považuje za nezbytné shromáždit po obdržení připomínek výrobce nebo dovozce dodatečné informace, poskytne tyto získané dodatečné informace výrobci nebo dovozci a poskytnou mu možnost předložit dodatečné písemné připomínky.

KAPITOLA IV

URČENÍ

Článek 9

Koordinace před přijetím rozhodnutí ze strany členského státu

1.   Iniciující členský stát na základě informací, které má k dispozici, včetně veškerých informací získaných v souladu s články 6, 7 a případně 8, připraví návrh rozhodnutí o tom, zda výrobek má či nemá být považován za výrobek mající charakteristickou příchuť, která je zakázána podle čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/40/EU.

Návrh rozhodnutí musí být odůvodněný a musí v příslušných případech náležitě zohledňovat stanovisko poradní skupiny a případně jiné dostupné informace.

Iniciující členský stát předloží uvedený návrh rozhodnutí Komisi a ostatním členským státům. Předloží rovněž stanovisko poradní skupiny, pokud byla konzultována, a uvede pokud možno podrobnosti o všech jiných členských státech, v nichž byl tentýž výrobek uveden na trh.

Konečné rozhodnutí může být přijato pouze po uplynutí čtyř týdnů od předložení návrhu rozhodnutí. Tuto dobu lze na základě dohody mezi iniciujícím členským státem a Komisí prodloužit.

2.   Komise a uvedené jiné členské státy mohou předložit připomínky k návrhu rozhodnutí ve lhůtě tří týdnů od předložení návrhu rozhodnutí. Případné námitky proti závěru, k němuž se dospělo v návrhu rozhodnutí, musí být řádně odůvodněny.

3.   Iniciující členský stát obdržené připomínky posoudí. V případě neshody ohledně toho, zda výrobek má či nemá charakteristickou příchuť, usiluje iniciující členský stát a uvedené jiné členské státy a případně Komise o dosažení konsenzu. Jestliže se konsenzu dosáhnout nepodaří a je-li nezbytné zajistit, aby bylo jednotně uplatňováno ustanovení čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/40/EU, zahájí Komise postup podle čl. 3 odst. 1.

Zahájením postupu ze strany Komise v souladu s prvním pododstavcem není dotčeno právo iniciujícího členského státu přistoupit k přijetí rozhodnutí o zákazu výrobku na základě čl. 7 odst. 1. V takovém případě oznámí iniciující členský stát toto rozhodnutí výrobci nebo dovozci. Kopii tohoto rozhodnutí poskytne rovněž ostatním členským státům a případně Komisi a pokud možno upozorní na členský stát (členské státy), ve kterém (kterých) je tentýž výrobek uváděn na trh. Poté, co Komise přijme své rozhodnutí, přijme daný členský stát okamžitě veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby jeho vnitrostátní právo bylo v souladu s uvedeným rozhodnutím.

4.   V případě, že členské státy a Komise nepředloží námitky k návrhu rozhodnutí iniciujícího členského státu, uvedený stát rozhodnutí přijme a oznámí je výrobci nebo dovozci. Kopii poskytne ostatním členským státům a případně Komisi a pokud možno upozorní na členský stát (členské státy), ve kterém (kterých) je tentýž výrobek uváděn na trh.

Článek 10

Rozhodnutí Komise

1.   Pokud výrobce nebo dovozce informoval Komisi, že nezpochybňuje skutečnost, že tabákový výrobek má charakteristickou příchuť, nebo pokud výrobce neposkytl odpověď v souladu s čl. 4 odst. 2, Komise řádně zohlední informace, které má k dispozici, včetně jakýchkoli dodatečných informací nebo údajů získaných podle článku 7, a přijme rozhodnutí podle čl. 7 odst. 2 směrnice 2014/40/EU ohledně toho, zda výrobek má či nemá charakteristickou příchuť.

2.   Pokud se na základě čl. 6 odst. 2 Komise rozhodne provést důkladné šetření v souladu s články 7 a 8, přijme na základě informací získaných prostřednictvím tohoto šetření rozhodnutí na základě čl. 7 odst. 2 směrnice 2014/40 ohledně toho, zda výrobek má či nemá charakteristickou příchuť.

Článek 11

Paralelní postupy

1.   Jakmile iniciující členský stát přijme rozhodnutí, mohou být obnoveny pozastavené postupy jednotlivých států týkající se téhož výrobku. Pokud některý členský stát, v němž je tentýž výrobek uváděn na trh, nesouhlasí s rozhodnutím iniciujícího členského státu, sdělí své stanovisko Komisi. Komise konzultuje iniciující členský stát a ostatní členské státy, v nichž je výrobek uváděn na trh. Jestliže se na základě této konzultace dospěje k závěru, že je nezbytné zajistit, aby bylo jednotně uplatňováno ustanovení čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/40/EU, zahájí Komise postup podle čl. 3 odst. 1.

2.   Pokud přijme rozhodnutí Komise, všechny členské státy zajistí, aby bylo uvedené rozhodnutí náležitě provedeno.

KAPITOLA V

INFORMACE

Článek 12

Důvěrné informace

1.   Ve svých sděleních mohou výrobci a dovozci požádat, aby byla zachována důvěrnost některých informací, protože představují obchodní tajemství nebo jsou jinak obchodně citlivé. V takovém případě musí dotčené informace jasně identifikovat a svou žádost odůvodnit.

2.   Pokud se žádost považuje za odůvodněnou, členské státy a Komise zajistí, aby informace získané na základě tohoto nařízení byly náležitě chráněny. Veškeré sdělování takových informací musí probíhat s použitím mechanismů, které umožňují bezpečný přenos důvěrných informací.

Článek 13

Zveřejňování rozhodnutí

Členské státy a Komise zpřístupní veřejnosti nedůvěrná znění všech rozhodnutí přijatých podle tohoto nařízení.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/786 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví postup pro zřízení a fungování nezávislé poradní skupiny na pomoc členským státům a Komisi při určování toho, zda tabákové výrobky mají charakteristickou příchuť (viz strana 79 tohoto Úředního věstníku).


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/55


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/780

ze dne 19. května 2016,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které nejsou uvedeny v příloze IV, a proto je Rada zařadila na seznam a vztahuje se na ně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 19. května 2016 Rada rozhodla o tom, že na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, bude přidáno 18 fyzických osob a 1 právnická osoba. Byly rovněž aktualizovány položky týkající se dvou osob. Příloha V by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, musí toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. května 2016.

Za Komisi

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha V nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:

1)

V oddíle „Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)“ se doplňují tyto položky:

„15.

CHOE Kyong-song

 

Generálplukovník v armádě KLDR. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem národní obrany v KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

16.

CHOE Yong-ho

 

Generálplukovník v armádě KLDR. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem národní obrany v KLDR. Velitel vzdušných sil. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

17.

HONG Sung Mu

(také znám jako HUNG Sung Mu)

Datum narození: 1.1.1942

Zástupce ředitele odboru pro muniční průmysl (MID). Odpovědný za vývoj programů týkajících se konvenčních zbraní a raket, včetně balistických raket. Jedna z hlavních osob odpovědných za programy rozvoje průmyslu v oblasti jaderných zbraní. Z titulu své funkce odpovědný za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických- raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

18.

JO Chun Ryong

(také znám jako CHO Chun Ryo'ng, JO Chun Ryong, JO Cho Ryong)

Datum narození: 4.4.1960

Od roku 2014 předseda druhého hospodářského výboru (SEC) s odpovědností za muniční továrny a výrobní závody KLDR. Druhý hospodářský výbor byl v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2270 (2016) uveden kvůli účasti na klíčových aspektech programu raketových střel KLDR, odpovědnosti za dozor nad výrobou balistických raket KLDR a řízení činnosti KOMID – hlavního subjektu KLDR pro obchod se zbraněmi. Člen Komise národní obrany. Účastnil se několika programů souvisejících s balistickými raketami. Jeden z klíčových vysoce postavených činitelů zbrojního průmyslu KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

19.

JO Kyongchol

 

Generál v armádě KLDR. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem národní obrany v KLDR. Náčelník velení vojenské bezpečnosti. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

20.

KIM Chun sam

 

Generálporučík, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem národní obrany v KLDR. Ředitel operačního odboru vojenského velitelství armády KLDR a první náměstek vojenského velitelství. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

21.

KIM Chun sop

 

Člen komise pro národní obranu, která je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

22.

KIM Jong gak

Datum narození: 20.7.1941

Místo narození: Pchjongjang

Vicemaršál v armádě KLDR, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

23.

KIM Rak Kyom

(také znám jako KIM Rak gyom)

 

Armádní generál, velitel strategických sil (také označovány jako strategické raketové síly), které nyní údajně zahrnují 4 jednotky strategických a taktických raket, včetně brigády střel KN08 (ICBM). Spojené státy strategické síly označily kvůli zapojení do činností, které významně přispěly k šíření zbraní hromadného ničení nebo jejich nosičů. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem národní obrany v KLDR. Podle sdělovacích prostředků se KIM v dubnu 2016 s KIM Jung Unem zúčastnil motorové zkoušky střely ICBM. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

24.

KIM Won hong

Datum narození: 7.1.1945

Místo narození: Pchjongjang

Číslo pasu: 745310010

Generál, ředitel odboru státní bezpečnosti. Ministr státní bezpečnosti. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a komise pro národní obranu, které jsou klíčovými orgány národní obrany v KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

25.

PAK Jong chon

 

Generálplukovník armády KLDR, velitel Korejských lidových ozbrojených sil, zástupce náčelníka štábu a ředitel odboru řízení vyzbrojování. Náčelník vojenského velitelství a ředitel odboru řízení dělostřelectva. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem národní obrany v KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

26.

RI Jong su

 

Viceadmirál. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem národní obrany v KLDR. Vrchní velitel korejského námořnictva, které je zapojeno do rozvoje balistických raketových programů a do rozvoje jaderných kapacit námořních sil KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

27.

SON Chol ju

 

Generálplukovník Korejských lidových ozbrojených sil a politický ředitel vzdušných sil a protivzdušné obrany, které dozorují modernizaci protiletadlových raket. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

28.

YUN Jong rin

 

Generál, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a člen komise pro národní obranu, které jsou klíčovými orgány národní obrany v KLDR. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

29.

PAK Yong sik

 

Armádní generál, člen odboru státní bezpečnosti, ministr obrany. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a komise pro národní obranu, které jsou klíčovými orgány národní obrany v KLDR. Přítomen u testování balistických raket v březnu 2016. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

30.

HONG Yong Chil

 

Zástupce ředitele odboru pro muniční průmysl (MID). Odbor pro muniční průmysl – označen v rezoluci Rady bezpečnosti OSN ze dne 2. března 2016 – se podílí na hlavních částech raketového programu KLDR. Tento odbor odpovídá za dohled nad vývojem balistických raket KLDR, včetně rakety Taepo Dong-2, výrobu zbraní a programy výzkumu a vývoje. Odboru pro muniční průmysl podléhá druhý hospodářský výbor a druhá akademie přírodních věd – ty byly rovněž označeny v srpnu 2010. MID v posledních letech pracoval na vývoji střely KN08 ICBM. HONG doprovázel KIM Jong Una na řadě akcí souvisejících s rozvojem programů balistických raket a jaderných zbraní KLDR. Předpokládá se, že měl důležitou úlohu při jaderném testu, který KLDR provedla dne 6. ledna 2016. Zástupce ředitele ústředního výboru Korejské strany pracujících. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

31.

RI Hak Chol

(také znám jako RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Datum narození: 19.1.1963 nebo 8.5.1966

Čísla pasů: 381320634, PS 563410163

Předseda Green Pine Associated Corporation (‚Green Pine‘). Podle Výboru OSN pro sankce společnost Green Pine převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla výborem označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu KLDR. Byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Specializuje se na produkci vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a dále vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Společnost Green Pine byla zařazena na seznam Rady bezpečnosti OSN.

32.

YUN Chang Hyok

Datum narození: 9.8.1965

Zástupce ředitele střediska družicového řízení National Aerospace Development Administration (NADA, Národní úřad pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu). Na úřad NADA se vztahují sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) pro podíl na rozvoji severokorejského vesmírného výzkumu a technologie, včetně vypouštění družic a nosných raket. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) odsoudila vypuštění družice KLDR dne 7. února 2016 kvůli použití technologie balistických raket a závažnému porušení rezolucí č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013). Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.“

2)

V oddíle „Právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)“ se doplňuje tato položka:

„17.

Strategické raketové síly

 

V rámci národních armádních sil KLDR je tento subjekt zapojen do rozvoje a operačního provádění programů souvisejících s balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.“

3)

V oddíle „Fyzické osoby uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a)“ se nahrazují tyto položky:

„3.

CHU Kyu Chang

(také znám jako JU Kyu CHang)

Datum narození: 25.11.1928

Místo narození: Provincie Jižní Hamgyo'ng

Člen komise pro národní obranu, která je klíčovým orgánem národní obrany KLDR. Bývalý ředitel odboru pro střelivo ústředního výboru Korejské strany pracujících. Z titulu své funkce odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.“

„9.

PAEK Se bong

Rok narození: 1946

Bývalý předseda druhého hospodářského výboru (odpovědný za balistický program) ústředního výboru Korejské strany pracujících. Člen Komise národní obrany.“


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/61


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/781

ze dne 19. května 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. května 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

95,8

TR

63,7

ZZ

79,8

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 93 10

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 10 20

EG

40,9

IL

62,6

MA

56,8

TR

41,8

ZA

80,4

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

177,5

TR

111,0

ZA

185,1

ZZ

157,9

0808 10 80

AR

111,7

BR

101,9

CL

121,8

CN

79,2

NZ

154,6

US

196,9

ZA

108,7

ZZ

125,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/63


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/782

ze dne 19. května 2016,

kterým se stanoví přídělový koeficient, jenž se použije pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. května 2016 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 891/2009 v odvětví cukru, a kterým se pozastavuje podávání žádostí na tyto licence

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 891/2009 (2) se otevřely roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví cukru.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence pro pořadové číslo 09.4321 podané 1. do 7. května 2016 na podobdobí od 1. do 31. května 2016, převyšují dostupná množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije pro požadovaná množství a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3). Podávání nových žádostí pro tato pořadová čísla by mělo být až do konce kvótového období pozastaveno.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 891/2009 od 1. do 7. května 2016, se vztahuje přídělový koeficient uvedený v příloze tohoto nařízení.

2.   Podávání nových žádostí pro pořadová čísla uvedená v příloze se až do konce kvótového období 2015/2016 pozastavuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. května 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).


PŘÍLOHA

„Koncesní cukr CXL“

Kvótové období 2015/2016

Žádosti podané od 1. do 7. května 2016

Pořadové číslo

Země

Přídělový koeficient (%)

Nové žádosti

09.4317

Austrálie

pozastaveny

09.4318

Brazílie

09.4319

Kuba

pozastaveny

09.4320

Ostatní třetí země

09.4321

Indie

50,825046

pozastaveny


„Cukr z balkánských zemí“

Kvótové období 2015/2016

Žádosti podané od 1. do 7. května 2016

Pořadové číslo

Země

Přídělový koeficient (%)

Nové žádosti

09.4324

Albánie

09.4325

Bosna a Hercegovina

09.4326

Srbsko

09.4327

Bývalá jugoslávská republika Makedonie


„Cukr výjimečného dovozu“ a „průmyslový cukr“

Kvótové období 2015/2016

Žádosti podané od 1. do 7. května 2016

Pořadové číslo

Druh

Přídělový koeficient (%)

Nové žádosti

09.4380

Výjimečný dovoz

09.4390

Průmyslový cukr


ROZHODNUTÍ

20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/66


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/783

ze dne 12. května 2016

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 12 02 01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně Protokolu 31 k této dohodě (dále jen „Protokol 31“).

(3)

Protokol 31 obsahuje ustanovení o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají fungování a rozvoje jednotného trhu finančních služeb.

(5)

Protokol 31 by proto měl být změněn tak, aby umožňoval pokračování této rozšířené spolupráce po 31. prosinci 2015.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který se má jménem Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 12. května 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2016

ze dne …,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na opatřeních Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týkají fungování a rozvoje jednotného trhu finančních služeb.

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2016,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 7 Protokolu 31 k Dohodě o EHP se mění takto:

1)

V odstavcích 3 a 4 se slova „v odstavcích 5 až [11]“ nahrazují slovy „v tomto článku“.

2)

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„12.

Počínaje 1. lednem 2016 se státy ESVO podílejí na činnostech Unie, kterých se týkají tyto rozpočtové položky souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016:

rozpočtová položka 12 02 01: „Fungování a rozvoj jednotného trhu finančních služeb“.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bude učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP

předseda

tajemníci

Smíšeného výboru EHP


(*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/70


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/784

ze dne 12. května 2016

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 04 03 01 03)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 46 a 48 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.

(2)

Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně Protokolu 31 k této dohodě (dále jen „Protokol 31“).

(3)

Protokol 31 obsahuje zvláštní ustanovení týkající se spolupráce v některých oblastech mimo čtyři svobody.

(4)

Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala i spolupráci v oblasti volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření týkajících se migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí.

(5)

Protokol 31 by proto měl být změněn tak, aby umožňoval pokračování této rozšířené spolupráce po 31. prosinci 2015.

(6)

Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který se má jménem Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 12. května 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2016,

kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody o EHP tak, aby zahrnovala i spolupráci v oblasti volného pohybu pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření týkajících se migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí.

(2)

Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2016,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 5 odst. 5 a 13 protokolu 31 k Dohodě o EHP se slova „a 2015“ nahrazují čárkou a slovy „2015 a 2016“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bude učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Smíšený výbor EHP

předseda nebo předsedkyně

tajemníci

Smíšeného výboru EHP


(*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/73


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/785

ze dne 19. května 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2013/183/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP ze dne 22. dubna 2013 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2010/800/SZBP (1), a zejména na čl. 19 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/183/SZBP.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Korejské lidově demokratické republice by mělo být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II rozhodnutí 2013/183/SZBP, zařazeno dalších osmnáct osob a jeden subjekt. Měly by být rovněž aktualizovány údaje o dvou osobách uvedených ve zmíněné příloze.

(3)

Příloha II rozhodnutí 2013/183/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 2013/183/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. května 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 52.


PŘÍLOHA

1)   

V příloze II části I (A) rozhodnutí 2013/183/SZBP se na seznam osob odpovědných za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osob či subjektů jednajících jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektů, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, na něž se vztahují omezující opatření, zařazují tyto osoby a subjekty:

 

Jméno

(a případná další používaná jména)

Identifikační údaje

Odůvodnění

15.

Choe Kyong-song

 

Generálplukovník v armádě KLDR. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je ústředním orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.

16.

Choe Yong-ho

 

Generálplukovník v armádě KLDR. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Velitel vzdušných sil. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.

17.

Hong Sung-Mu

(také znám jako HUNG Sung Mu)

Datum narození: 1.1.1942

Náměstek ředitele odboru pro zbrojařský průmysl (MID). Odpovědný za vývoj programů týkajících se konvenčních zbraní a raket, včetně balistických raket. Jedna z hlavních osob odpovědných za průmyslový rozvoj programů pro jaderné zbraně. Je odpovědný za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

18.

Jo Chun Ryong

(také znám jako CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong)

Datum narození: 4.4.1960

Předseda druhého hospodářského výboru (od roku 2014) odpovědný za závody a továrny KLDR pro výrobu střeliva. Druhý hospodářský výbor byl označen podle Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) z důvodů své klíčové role v oblasti programů KLDR týkajících se raket, odpovědnosti za výrobu balistických raket a dohledu nad ní a z důvodu řízení společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) – předního subjektu KLDR pro obchod se zbraněmi. Člen komise pro národní obranu. Účastnil se několika programů v oblasti balistických raket. Jedna z hlavních postav zbrojařského průmyslu KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

19.

Jo Kyongchol

 

Generál v armádě KLDR. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem pro otázky národní obrany v KLDR. Ředitel velení pro vojenskou bezpečnost. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.

20.

Kim Chun-sam

 

Generálporučík, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, jež je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Ředitel operačního úřadu velitelství armády KLDR a první místopředseda velitelství armády. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

21.

KIM Chun-sop

 

Člen komise pro národní obranu, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

22.

KIM Jong-gak

Datum narození: 20.7.1941

Místo narození: Pyongyang

Zástupce maršála v armádě KLDR, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

23.

KIM Rak Kyom

(také znám jako Kim Rak-gyom)

 

Čtyřhvězdičkový generál, velitel strategických sil (známých též jako Strategic Rocket Forces), které velí aktuálně čtyřem strategickým a taktickým raketovým jednotkám, včetně brigády obsluhující KN-08 (ICBM). USA zařadily tyto strategické síly na seznam z důvodu jejich účasti na činnostech, které materiálně přispívají šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Podle zpráv medií se měl KIM účastnit v dubnu 2016 zkoušek mezikontinentálních balistických raket s Jung Un KIMEM. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

24.

Kim Won-hong

Datum narození: 7.1.1945

Místo narození: Pyongyang

Číslo pasu: 745310010

Generál, ředitel odboru pro státní bezpečnost. Ministr pro státní bezpečnost. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a komise pro národní obranu, které jsou klíčovými orgány KLDR pro otázky národní obrany. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

25.

Pak Jong-chon

 

Generálplukovník v armádě KLDR, náčelník korejských lidových ozbrojených sil, zástupce náčelníka štábu a ředitel odboru velení palebných sil. Náčelník velitelství armády a ředitel odboru velitelství pozemních sil. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

26.

Ri Jong-su

 

Viceadmirál. Bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Vrchní velitel korejských námořních sil, jenž je zapojen do vývoje programů pro balistické rakety a do rozvoje jaderných kapacit námořních sil KLDR. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

27.

Son Chol-ju

 

Generálplukovník korejských lidových ozbrojených sil a politický ředitel vzdušných a protivzdušných sil, které dohlíží na vývoj a modernizaci protileteckých raket. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

28.

Yun Jong-rin

 

Generál, bývalý člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a člen komise pro národní obranu, které jsou klíčovými orgány pro otázky národní obrany v KLDR. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

29.

Pak Yong-sik

 

Čtyřhvězdičkový generál, člen odboru pro státní bezpečnost, ministr obrany. Člen ústřední vojenské komise Korejské strany pracujících a komise pro národní obranu, které jsou klíčovými orgány KLDR pro otázky národní obrany. Zúčastnil se testování balistických raket v březnu roku 2016. Odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR souvisejících s jadernými zbraněmi, s balistickými raketami nebo s jinými zbraněmi hromadného ničení.

30.

Hong Yong Chil

 

Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu. Odbor vojenského průmyslu jenž byl zařazen na seznam Radou bezpečnosti OSN dne 2. března 2016, se účastní klíčových aktivit raketového programu KLDR. Odbor vojenského průmyslu je odpovědný za vývoj balistických raket KLDR, včetně Taepo Dong-2, za výrobu zbraní, výzkum a vývoj a dohled nad nimi. Odboru vojenského průmyslu podléhají druhý hospodářský výbor a druhá akademie přírodních věd označené v srpnu roku 2010. Odbor vojenského průmyslu v nedávných letech pracoval na vývoji transportéru KN08 pro ICBM. HONG doprovázel KIM Jong Un na řadě událostí souvisejících s rozvojem jaderného programu a programu balistických střel KLDR a je považován za osobu, která hrála významnou roli v jaderné zkoušce provedené KLDR dne 6. ledna 2016. Náměstek ředitele odboru vojenského průmyslu, který byl zařazen na seznam Radou bezpečnosti OSN. Náměstek ředitele ústředního výboru Korejské strany pracujících. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

31.

Ri Hak Chol

(také znám jako RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Datum narození: 19.1.1963 nebo 8.5.1966

Čísla pasů: 381320634, PS- 563410163

Prezident společnosti Green Pine Associated Corporation. Podle Výboru pro sankce OSN společnost Green Pine Associated Corporation („Green Pine“) převzala řadu činností společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Společnost KOMID, která byla Výborem pro sankce OSN označena v dubnu roku 2009, je v KLDR největší společností obchodující se zbraněmi a hlavním vývozcem zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi. Společnost Green Pine je rovněž zodpovědná za zhruba polovinu vývozu zbraní a souvisejícího materiálu KLDR. Společnost Green Pine byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Green Pine se specializuje na produkci vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a dále vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Prezident společnosti Green Pine byl označen Radou bezpečnosti OSN.

32.

Yun Chang Hyok

Datum narození: 9.8.1965

Náměstek ředitele střediska družicové kontroly Národního úřadu pro rozvoj leteckého a kosmického průmyslu (NADA). Na úřad NADA se vztahují omezující opatření uložená Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) z důvodu jeho podílení se na vývoji vědy technologií týkajících se vesmíru, včetně vypouštění satelitů a nosných raket. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2270 (2016) odsoudila vypuštění satelitu KLDR dne 7. února 2016, využívající technologii balistických raket, jako porušení rezolucí č. 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) a 2094 (2013) jež bylo zařazeno na seznam Radou bezpečnosti Organizace spojených národů. Náměstek ředitele je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

2)   

V příloze II části I (B) rozhodnutí 2013/183/SZBP se na seznam subjektů odpovědných za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, na něž se vztahují omezující opatření, zařazuje tento subjekt:

 

Název

(a případné další používané názvy)

Identifikační údaje

Odůvodnění

13.

Strategické raketové síly (Strategic Rocket Forces)

 

V rámci národních ozbrojených sil KLDR je tento subjekt zapojen do vývoje a operačního provádění programů souvisejících s balistickými raketami nebo jinými zbraněmi hromadného ničení.

3)   

V příloze II části I (A) rozhodnutí 2013/183/SZBP se na seznamu osob a subjektů odpovědných za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo osob či subjektů jednajících jejich jménem nebo na jejich příkaz, nebo subjektů, které jsou těmito osobami vlastněny nebo ovládány, na něž se vztahují omezující opatření, nahrazují údaje o těchto osobách:

 

Jméno

(a případná další používaná jména)

Identifikační údaje

Odůvodnění

3.

CHU Kyu-Chang

(také znám jako JU Kyu-Chang)

Datum narození 25.11.1928

Místo narození: Provincie Jižní Hamgyo'ng

Člen komise pro národní obranu, která je klíčovým orgánem KLDR pro otázky národní obrany. Bývalý ředitel odboru pro zbraně ústředního výboru Korejské strany pracujících. Je odpovědný za podporu nebo prosazování programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

8.

PAEK Se-bong

Rok narození:1946

Bývalý předseda druhého hospodářského výboru (odpovědný za balistický program) ústředního výboru Korejské strany pracujících. Člen Komise národní obrany.


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/79


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/786

ze dne 18. května 2016,

kterým se stanoví postup pro zřízení a fungování nezávislé poradní skupiny na pomoc členským státům a Komisi při určování toho, zda tabákové výrobky mají charakteristickou příchuť

(oznámeno pod číslem C(2016) 2921)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 7 směrnice 2014/40/EU zakazuje uvádět na trh tabákové výrobky s charakteristickou příchutí. Jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť, jsou stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/779 (2).

(2)

V čl. 7 odst. 4 směrnice 2014/40/EU se stanoví, že při rozhodování o tom, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť, mohou členské státy a Komise konzultovat nezávislou poradní skupinu (dále jen „poradní skupina“). Kromě toho se Komisi svěřuje pravomoc přijímat prováděcí akty, kterými stanoví postupy pro zřízení a fungování této skupiny.

(3)

Poradní skupina měla být složena z vysoce kvalifikovaných, specializovaných a nezávislých odborníků s příslušnými odbornými znalostmi v oblasti senzorické, statistické a chemické analýzy. Tito odborníci by měli vykonávat své funkce nestranně a ve veřejném zájmu. Měli by být vybráni na základě objektivních kritérií prostřednictvím veřejné výzvy k podávání žádostí a měli by být jmenováni za svou osobu. Měli by mít dovednosti a odborné znalosti nezbytné k tomu, aby poradní skupina mohla plnit svou funkci.

(4)

Poradní skupině by měla být nápomocna technická skupina, jejíž členové by měli být vybráni prostřednictvím zadávacího řízení. Technická skupina by měla provádět senzorická a chemická posouzení na základě srovnání vůně zkoušeného výrobku s vůní referenčních výrobků. Senzorická analýza včetně čichové analýzy je etablovanou vědeckou disciplínou, která uplatňuje zásady návrhu experimentu a statistické analýzy k vyhodnocení a popisu vnímání lidských smyslů, včetně čichu, pro účely hodnocení spotřebitelských výrobků. Bylo shledáno, že tato analýza je vhodnou metodou k získání platných, spolehlivých a reprodukovatelných výsledků pro posouzení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť. Tato analýza by se měla provádět na základě zavedené metodiky a výsledky by měly být generovány pomocí statistických nástrojů. Pokud to bude považováno za vhodné, senzorická analýza by měla být doplněna chemickou analýzou výrobků.

(5)

Při plnění své poradní funkce by měla poradní skupina (v příslušných případech) využívat údaje poskytnuté technickou skupinou, jakož i veškeré další informace, které má k dispozici a považuje je za relevantní, včetně informací získaných v důsledku oznamovací povinnosti stanovené v článku 5 směrnice 2014/40/EU. Poradní skupina by měla poskytovat členským státům a Komisi včasné poradenství ohledně svého názoru na to, zda zkoušené výrobky mají charakteristickou příchuť ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/40/EU.

(6)

Jelikož vědecké metody a techniky pro určení existence charakteristické příchuti se mohou s postupem času a na základě zkušeností vyvíjet, je vhodné, aby Komise sledovala vývoj v této oblasti, a mohla tak posoudit, zda by měly být metodiky používané k takovému určování revidovány.

(7)

Poradní skupina a postup, pomocí nějž posuzuje existenci charakteristické příchuti, by měly být chráněny před vnějšími zásahy ze strany jakéhokoli subjektu či sdružení, které mají zájem na výsledku takového posouzení. Důvěrné informace by měly být chráněny proti náhodnému a úmyslnému zpřístupnění. Členové poradní skupiny a technické skupiny, kteří již nemohou plnit své povinnosti nebo přestanou splňovat požadavky tohoto rozhodnutí, by měli být nahrazeni.

(8)

Práce poradní skupiny by měla být založena na zásadách vysoké úrovně odborných znalostí, nezávislosti a transparentnosti. Práce by měla být organizována a prováděna v souladu s osvědčenými postupy a přísnými vědeckými standardy.

(9)

Poradní skupina by měla účinně přispívat ke zlepšení fungování vnitřního trhu a zároveň zajišťovat vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví, zejména tím, že bude členským státům a Komisi pomáhat při posuzování tabákových výrobků, které by mohly mít charakteristickou příchuť. Činnost poradní skupiny je nezbytná k zajištění účinného a jednotného uplatňování směrnice 2014/40/EU a poradenství poskytované členy poradní skupiny má zásadní význam pro dosažení příslušných cílů politik Unie. Je proto vhodné poskytnout poradní skupině odpovídající finanční podporu ve formě zvláštního příspěvku pro její členy (kromě náhrady jejich výdajů).

(10)

Osobní údaje by se měly shromažďovat, zpracovávat a zveřejňovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3).

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 25 směrnice 2014/40/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto rozhodnutím se stanoví postup pro zřízení a fungování nezávislé poradní skupiny (dále jen „poradní skupina“) na pomoc členským státům a Komisi při určování toho, zda tabákový výrobek má či nemá charakteristickou příchuť.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se „zkoušeným výrobkem“ rozumí výrobek postoupený poradní skupině členským státem nebo Komisí za účelem vydání stanoviska k tomu, zda uvedený výrobek má či nemá charakteristickou příchuť ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/40/EU.

Článek 3

Úkoly

Poradní skupina vydává stanoviska k tomu, zda zkoušené výrobky mají charakteristickou příchuť ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 2014/40/EU.

KAPITOLA II

ZŘÍZENÍ NEZÁVISLÉ PORADNÍ SKUPINY

Článek 4

Jmenování

1.   Poradní skupina se skládá ze šesti členů.

2.   Generální ředitel ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, jednající jménem Komise (dále jen „generální ředitel“), jmenuje členy poradní skupiny ze seznamu vhodných uchazečů, který byl sestaven po zveřejnění výzvy k podávání žádostí na internetových stránkách Komise a v Rejstříku expertních skupin Komise a dalších podobných subjektů (dále jen „rejstřík expertních skupin“). Členové budou vybráni na základě svých odborných znalostí a zkušeností v oblasti senzorické, statistické a chemické analýzy a s náležitým ohledem na potřebu zajistit nezávislost a neexistenci střetu zájmů.

3.   Osoby na seznamu vhodných uchazečů, které nejsou jmenovány členy poradní skupiny, budou zapsány na rezervní seznam vhodných uchazečů pro nahrazení členů, jejichž členství bylo ukončeno podle čl. 5 odst. 3. Generální ředitel žadatele předem požádá o souhlas se zařazením na tento seznam.

4.   Seznam členů poradní skupiny se zveřejní v rejstříku expertních skupin a zpřístupní se na příslušných internetových stránkách Komise.

Článek 5

Funkční období

1.   Členové poradní skupiny jsou jmenováni na dobu pěti let s možností prodloužení.

2.   Pokud není na konci funkčního období potvrzeno prodloužení funkčního období nebo nahrazení členů poradní skupiny, stávající členové zůstanou ve funkci.

3.   Osoba přestane být členem poradní skupiny, pokud:

a)

zemře nebo se stane nezpůsobilou do takové míry, že není schopna vykonávat své úkoly podle tohoto rozhodnutí;

b)

odstoupí;

c)

generální ředitel pozastaví její členství podle odstavce 5 a v tomto případě přestane být tato osoba členem poradní skupiny po dobu trvání tohoto pozastavení; nebo

d)

generální ředitel ukončí její členství podle odstavce 5.

4.   Člen poradní skupiny, který si přeje odstoupit, sdělí tuto skutečnost generálnímu řediteli e-mailem nebo doporučeným dopisem nejméně šest měsíců předem. Pokud je schopen vykonávat své úkoly a probíhá proces jeho nahrazení, může na žádost generálního ředitele zůstane ve funkci až do té doby, než bude jeho nahrazení potvrzeno.

5.   Generální ředitel může dočasně pozastavit nebo definitivně ukončit členství člena, pokud bylo zjištěno nebo existují rozumné důvody domnívat se, že:

a)

člen poradní skupiny již nesplňuje nebo porušil podmínky stanovené v tomto rozhodnutí nebo v článku 339 Smlouvy o fungování Evropské unie;

b)

člen poradní skupiny již nesplňuje jednu nebo několik základních podmínek stanovených ve výzvě k předkládání žádostí nebo zásady nezávislosti, nestrannosti a důvěrnosti uvedené v článku 16 nebo že jeho chování nebo postoj nejsou slučitelné s prohlášeními učiněnými podle článků 16, 17 a 18;

c)

člen poradní skupiny není schopen vykonávat své úkoly podle tohoto rozhodnutí;

d)

fungování poradní skupiny ohrožují jiné významné faktory.

6.   Pokud bylo členství člena poradní skupiny ukončeno v souladu s odstavcem 3, generální ředitel jmenuje náhradníka pro zbývající část funkčního období nebo na dobu dočasného pozastavení. Komise vyhlásí novou výzvu k předkládání žádostí, jakmile je rezervní seznam vyčerpán.

KAPITOLA III

FUNGOVÁNÍ PORADNÍ SKUPINY

Článek 6

Volba předsedy a místopředsedy

1.   Na počátku každého funkčního období zvolí poradní skupina předsedu a místopředsedu z řad svých členů. Volba se uskuteční prostou většinou všech členů. V případě rovnosti hlasů vybere předsedu z členů, kteří dostali nejvíce hlasů, na základě posouzení jejich kvalifikace a zkušeností generální ředitel.

2.   Funkční období předsedy a místopředsedy je stejné jako funkční období poradní skupiny a může být prodlouženo. Jakékoli nahrazení předsedy nebo místopředsedy je platné pro zbývající část funkčního období poradní skupiny.

Článek 7

Pravidla hlasování

1.   U hlasování v případech jiných, než jsou případy uvedené v článku 6 a čl. 8 odst. 3 písm. a), přijímá poradní skupina rozhodnutí pouze tehdy, pokud se hlasování účastní alespoň čtyři členové, přičemž jeden z nichž musí být předseda nebo místopředseda. Rozhodnutí se přijímají prostou většinou hlasů.

2.   V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas osoba předsedající hlasování.

3.   Osoby, které přestaly být členy nebo jejichž členství bylo podle čl. 5 odst. 5 dočasně pozastaveno, se nezapočítávají do výpočtu většiny podle odstavce 1.

Článek 8

Jednací řád

1.   Poradní skupina přijme a podle potřeby aktualizuje svůj jednací řád, a to na základě návrhu generálního ředitele a po dohodě s ním.

2.   Jednací řád zajistí, aby poradní skupina vykonávala své úkoly v souladu se zásadami vědecké excelence, nezávislosti a transparentnosti.

3.   Jednací řád konkrétně stanoví:

a)

postup pro volbu předsedy a místopředsedy poradní skupiny v souladu s článkem 6;

b)

uplatňování zásad stanovených v kapitole IV;

c)

postupy pro přijímání stanovisek;

d)

vztahy se třetími stranami, včetně vědeckých institucí;

e)

další podrobná pravidla fungování poradní skupiny.

Článek 9

Metodika

1.   Poradní skupina stanoví a případně aktualizuje metodiku technického posuzování zkoušených výrobků. Metodika senzorické analýzy musí být založena na srovnání vůně zkoušeného výrobku s vůní referenčních výrobků. Při vypracovávání této metodiky zohlední poradní skupina případně rovněž názor technické skupiny uvedené v článku 12.

2.   Návrh metodiky i veškeré následné aktualizace tohoto návrhu se předkládají ke schválení generálnímu řediteli a použijí se teprve poté, co bylo takové schválení uděleno.

Článek 10

Poradenství ohledně zkoušených výrobků

1.   Pokud je poradní skupina požádána, aby vydala stanovisko ke zkoušenému výrobku, předseda poradní skupiny o tom informuje všechny členy. Může jmenovat zpravodaje z řad členů, který bude koordinovat posuzování konkrétního výrobku. Předseda předloží Komisi a případně i žádajícímu členskému státu závěrečnou zprávu.

2.   Pokud se poradní skupina domnívá, že je to k vydání stanoviska nezbytné, požádá o názor technickou skupinu zřízenou v souladu s článkem 12. Informace a údaje získané od uvedené technické skupiny zohlední poradní skupina při formulaci svého stanoviska. Může také zohlednit jakékoli jiné informace, které má k dispozici a které považuje za spolehlivé a relevantní, včetně informací získaných v důsledku oznamovací povinnosti stanovené v článku 5 směrnice 2014/40/EU.

3.   Pokud jde o údaje a informace poskytnuté technickou skupinou, poradní skupina zejména:

a)

ověřuje, zda technická skupina dodržela platná pravidla a vědecké standardy;

b)

vyhodnocuje údaje a informace, zejména aby mohla rozhodnout, zda jsou dostatečné pro vyvození závěru nebo zda jsou zapotřebí další údaje a informace;

c)

žádá technickou skupinu o vysvětlení, která mohou být nezbytná pro vyvození závěru.

4.   Pokud poradní skupina považuje údaje nebo informace za nedostatečné nebo má pochybnosti o tom, zda byla dodržena platná pravidla a standardy, konzultuje Komisi a případně žádající členský stát. Pokud to poradní skupina považuje za nezbytné, může požádat technickou skupinu, aby některé zkoušky zopakovala a zohlednila přitom připomínky poradní skupiny.

5.   Pokud je poradní skupina přesvědčena, že byly dodrženy platné předpisy a standardy, případně včetně postupu podle odstavce 4, a že údaje a informace jsou dostatečné pro vyvození závěru, přistoupí k vydání stanoviska podle odstavce 2.

6.   Poradní skupina předloží své stanovisko Komisi a všem členským státům, které jí postoupily své výrobky, do tří měsíců od data obdržení žádosti nebo ve lhůtě dohodnuté s Komisí nebo žádajícím členským státem.

Článek 11

Konzultace ohledně jiných záležitostí

1.   Komise může poradní skupinu konzultovat ohledně jiných záležitostí týkajících se určení charakteristické příchuti v souladu s článkem 7 směrnice 2014/40/EU. V těchto případech Komise po konzultaci s předsedou rozhodne, zda svolá zasedání, nebo zda se věc bude řešit písemným postupem.

2.   Předseda může jmenovat zpravodaje z řad členů poradní skupiny, který bude koordinovat úkoly a předloží Komisi závěrečnou zprávu.

3.   Poradní skupina při svých jednáních případně zváží údaje a informace, které jí poskytla technická skupina, a další relevantní informace, které má k dispozici.

Článek 12

Technická skupina odborníků provádějících senzorickou a chemickou analýzu

1.   Zřídí se technická skupina odborníků provádějících senzorickou a chemickou analýzu (dále jen „technická skupina“), která pro poradní skupinu zajišťuje posouzení senzorických a případně chemických vlastností zkoušeného výrobku v rámci postupu stanoveného v článku 10. Technická skupina se skládá z:

a)

dvou kvalifikovaných osob vybraných na základě jejich znalostí, dovedností a zkušeností v oblasti senzorické analýzy, které jsou odpovědné za nábor a školení odborníků provádějících senzorickou analýzu a za dohled nad nimi;

b)

odborníků provádějících senzorickou analýzu, kteří jsou přijati na základě své schopnosti olfaktorického rozlišování a schopnosti rozpoznat, analyzovat a interpretovat vůně a kteří dosáhli zletilosti podle použitelných vnitrostátních právních předpisů; a

c)

dvou osob vybraných na základě jejich znalostí a dovedností v oblasti chemické a laboratorní analýzy, které jsou odpovědné za chemickou analýzu zkoušených výrobků.

2.   Pro účely výběru dodavatele odpovědného za zřízení technické skupiny se vyhlásí zadávací řízení. Dodavatel musí mít k dispozici minimální technické znalosti a zařízení podle specifikace ve výzvě k podávání nabídek a osoby uvedené v odst. 1 písm. a) a c).

Ve výzvě k podávání nabídek a v související smluvní dokumentaci musí být specifikováno, že technická skupina má povinnost jednat nezávisle a chránit důvěrné informace a osobní údaje. Ve výzvě a dokumentaci musí být také uveden požadavek, aby každý člen poradní skupiny před zahájením jakékoli práce pro technickou skupinu odevzdal řádně vyplněné prohlášení o zájmech. Kromě toho musí výzva k podávání nabídek a související smluvní dokumentace obsahovat alespoň tyto prvky:

a)

popis hlavních funkcí technické skupiny;

b)

specifikace týkající se zřízení, řízení a fungování technické skupiny, včetně technických specifikací relevantních pro výkon jejích funkcí;

c)

specifikace týkající se technických znalostí a zařízení, které musí mít dodavatel k dispozici;

d)

specifikace týkající se náboru odborníků provádějících senzorickou analýzu. Tyto specifikace musí zahrnovat podmínku, že odborníci provádějící senzorickou analýzu mohou být přijati pouze po schválení navržených kandidátů Komisí.

3.   Senzorická analýza prováděná technickou skupinou je založena na metodice stanovené podle článku 9.

4.   Senzorická analýza je případně doplněna o chemické posouzení složení výrobku prostřednictvím chemických analýz. Toto posouzení se provede způsobem, který zajistí přesné, konzistentní a reprodukovatelné výsledky. Postup a výsledky chemického posouzení musí být zdokumentovány.

5.   Technická skupina předloží výsledky zkoušení výrobků poradní skupině ve lhůtě dohodnuté s poradní skupinou.

6.   Práce technické skupiny podléhá omezením ročního rozpočtu, který jí přidělila Komise.

Článek 13

Sekretariát

1.   Komise zajistí sekretariát poradní skupiny a všechny ostatní činnosti související s používáním tohoto rozhodnutí.

2.   Sekretariát odpovídá za poskytování administrativní podpory, aby usnadnil účinné fungování poradní skupiny a monitoroval dodržování jednacího řádu.

Článek 14

Zvláštní příspěvek

1.   Členové poradní skupiny mají nárok na zvláštní příspěvek, který je kompenzací za jejich přípravnou práci a účast (osobně nebo na dálku elektronickými prostředky) na zasedáních poradní skupiny a za jiné činnosti týkající se používání tohoto rozhodnutí, které organizuje Komise, a za činnost zpravodaje ke konkrétní záležitosti.

2.   Zvláštní příspěvek činí maximálně 450 EUR ve formě denních jednotkových nákladů za každý celý pracovní den. Celková výše příspěvku se vypočítá a zaokrouhlí nahoru s přesností na půl pracovního dne.

3.   Náklady na cestu a případný pobyt, které vzniknou členům a externím odborníkům v souvislosti s činností poradní skupiny, uhradí Komise podle platných interních ustanovení Komise.

4.   Veškeré příspěvky a náhrady podléhají omezením ročního rozpočtu, který poradní skupině přidělila Komise.

KAPITOLA IV

NEZÁVISLOST, DŮVĚRNOST A TRANSPARENTNOST

Článek 15

Komunikace

1.   Předseda poradní skupiny vystupuje jako kontaktní osoba pro členské státy a Komisi.

2.   Předseda neprodleně informuje Komisi o veškerých okolnostech, které by mohly ohrozit fungování poradní skupiny.

Článek 16

Nezávislost

1.   Členové panelu jsou jmenováni za svou osobu. Nesmějí svou odpovědnost přenášet na jiné osoby. Při výkonu své funkce musí respektovat zásady nezávislosti, nestrannosti a důvěrnosti a jednat ve veřejném zájmu.

2.   Odborníci, kteří se ucházejí o jmenování členem poradní skupiny, musí předložit prohlášení, v němž uvedou jakýkoli zájem, který může ohrozit jejich nezávislost nebo může být jako takový chápán, včetně veškerých relevantních okolností týkajících se jejich blízkých rodinných příslušníků nebo partnerů. Předložení řádně vyplněného prohlášení o zájmech je nezbytné k tomu, aby se odborník stal způsobilým ke jmenování členem poradní skupiny. Pokud Komise dospěje k závěru, že neexistuje žádný střet zájmů, je žadatel způsobilý ke jmenování, pokud se má za to, že má požadované odborné znalosti.

3.   Členové poradní skupiny neprodleně informují Komisi, pokud dojde k jakékoli změně v informacích poskytnutých v jejich prohlášení, a v takovém případě musí neprodleně předložit nové prohlášení uvádějící příslušné změny.

4.   Na každém zasedání ohlásí členové poradní skupiny jakýkoli zvláštní zájem, který může ohrozit jejich nezávislost nebo může být jako takový chápán, ve vztahu ke kterémukoli bodu pořadu jednání. V takových případech může předseda požádat, aby se daný člen celého zasedání nebo části zasedání neúčastnil. Předseda o takovém prohlášení a o přijatých opatřeních informuje Komisi.

5.   Členové poradní skupiny nesmí mít žádný přímý nebo nepřímý kontakt s tabákovým průmyslem nebo jeho zástupci.

Článek 17

Důvěrnost a ochrana osobních údajů

1.   Členové poradní skupiny nesmí vyzradit informace, včetně komerčně citlivých nebo osobních údajů, které byly získány na základě práce poradní skupiny nebo jiných činností souvisejících s používáním tohoto rozhodnutí, a to i poté, co přestanou být členy. Za tímto účelem podepíší prohlášení o zachování mlčenlivosti.

2.   Členové poradní skupiny musí dodržovat bezpečnostní pravidla Komise týkající se ochrany utajovaných informací EU a citlivých neutajovaných informací, jak je stanoveno v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (4) a (EU, Euratom) 2015/444 (5). Pokud členové tyto závazky nedodrží, může Komise přijmout veškerá vhodná opatření.

Článek 18

Závazek

Členové poradní skupiny se zavazují aktivně přispívat k práci této skupiny. Za tímto účelem podepíší prohlášení o závazku.

Článek 19

Transparentnost

1.   Činnosti poradní skupiny probíhají při zachování vysoké úrovně transparentnosti. Komise zveřejní všechny relevantní dokumenty na zvláštních internetových stránkách a uvede odkaz na tyto stránky v rejstříku expertních skupin. Veřejnosti bez zbytečného odkladu zpřístupní zejména:

a)

jména členů;

b)

prohlášení členů o zájmech, zachování mlčenlivosti a závazku;

c)

jednací řád poradní skupiny;

d)

stanoviska, která poradní skupina přijala podle článku 10;

e)

pořady jednání a zápisy ze zasedání poradní skupiny;

f)

metodiku zavedenou v souladu s článkem 9.

2.   Odchylně od odstavce 1 se zveřejňování nevyžaduje v případech, kdy by zpřístupnění dokumentu vedlo k porušení ochrany veřejného nebo soukromého zájmu, jak je vymezen v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (6).

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. května 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/779 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví jednotná pravidla k postupům pro určení toho, zda má tabákový výrobek charakteristickou příchuť (viz strana 48 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(5)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


20.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/88


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/787

ze dne 18. května 2016,

kterým se stanoví prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem

(oznámeno pod číslem C(2016) 2923)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 směrnice 2014/40/EU stanoví, že Komise přijme prováděcí akty, které stanoví a poté aktualizují prioritní seznam přísad obsažených v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret. Stejný článek rovněž stanoví pro přísady uvedené v tomto prioritním seznamu zpřísnění oznamovacích povinností. Členské státy mají vyžadovat po výrobcích nebo dovozcích cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret, aby provedli komplexní studie přísad obsažených v těchto výrobcích, které jsou zahrnuty na tento prioritní seznam.

(2)

Tento prioritní seznam by měl být sestaven na základě dostupných údajů, jež naznačují, že daná přísada může v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret přispívat k jejich toxicitě, návykovosti nebo vlastnostem karcinogenním, mutagenním či toxickým pro reprodukci (dále jen „KMR vlastnosti“), způsobovat určitou charakteristickou příchuť nebo usnadňovat vdechování či příjem nikotinu

(3)

Přísady stanovené v tomto seznamu by měly rovněž patřit mezi nejběžněji užívané přísady v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, jak bylo oznámeno v souladu s článkem 5 směrnice 2014/40/EU. Jelikož oznamovací povinnosti uvedené v článku 5 nabudou účinku až po nabytí použitelnosti směrnice 2014/40/EU, je vhodné stanovit na základě údajů získaných z členských států podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES první seznam látek (2).

(4)

Při zjišťování prioritních přísad, které mají být uvedeny v seznamu, bylo rovněž zohledněno vědecké stanovisko Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) (3).

(5)

Přísady mohou existovat v několika různých formách. Pro usnadnění jejich identifikace je vhodné u každé přísady obsažené v seznamu stanovit její případný chemický vzorec a čísla Chemical Abstracts Service (CAS) jednotlivých forem, ve kterých lze přísady v tabákových výrobcích nalézt.

(6)

Při plnění své povinnosti zajistit, aby výrobci a dovozci cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret předložili komplexní studie přísad uvedených v seznamu, by měly mít členské státy možnost požadovat, aby byly tyto studie předkládány podle jednotného formátu a metodiky. Koordinovaný přístup k vypracovávání a předkládání těchto studií usnadňuje analýzu údajů a zajišťuje jejich srovnatelnost. Aby měly členské státy k dispozici dostatek času na vytvoření protokolů studií, aniž by byla zkrácena doba, která je výrobcům a dovozcům na provedení studií poskytnuta, mělo by být toto rozhodnutí použitelné až ode dne 1. ledna 2017. Proto by v souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice 2014/40/EU měli být výrobci a dovozci povinni předložit podrobnější zprávy v souvislosti s první skupinou stanovených přísad do 1. července 2018.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 25 směrnice 2014/40/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Prioritní seznam přísad uvedený v článku 6 směrnice 2014/40/EU je stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2017.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. května 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26).

(3)  Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika. Přísady používané v tabákových výrobcích. 25. ledna 2016. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm


PŘÍLOHA

Prioritní seznam přísad používaných v cigaretách a tabáku k ručnímu balení cigaret, jež podléhají zpřísněným oznamovacím povinnostem

Přísada

Chemický vzorec

(v příslušných případech)

Číslo(a) CAS platné pro danou látku (netaxativní výčet)

Rohovník obecný

 

9000-40-2, 84961-45-5

Kakao

 

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Diacetyl

C4H6O2

431-03-8

Pískavice řecké seno

 

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Fíkovník smokvoň

 

90028-74-3

Geraniol

C10H18O

106-24-1, 8000-46-2

Glycerol

C3H8O3

56-81-5

Guajakol

C6H4(OH)(OCH3)

90-05-1

Guarová guma

 

9000-30-0

Lékořice

 

68916-91-6

Maltol

C6H6O3

118-71-8

Mentol

C10H20O

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Propylenglykol

C3H8O2

57-55-6

Sorbitol

C6H14O6

50-70-4

Oxid titaničitý

TiO2

13463-67-7, 1317-70-0