ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 127

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
18. května 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/765 ze dne 11. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/766 ze dne 13. května 2016, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

4

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/767 ze dne 17. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

6

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/768 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

8

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/769 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

21

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/770 ze dne 14. dubna 2016, kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací týkajících se fungování postupů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (oznámeno pod číslem C(2016) 2068)

32

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/771 ze dne 13. května 2016, kterým se Španělsko dočasně opravňuje, aby povolilo uvádění na trh osiva druhu Pinus radiata D. Don dovezeného z Nového Zélandu, které nesplňuje požadavky směrnice Rady 1999/105/ES na identifikaci a označování, a sadebního materiálu vyprodukovaného z tohoto osiva (oznámeno pod číslem C(2016) 2784)

52

 

*

Rozhodnutí Rady guvernérů ze dne 20. ledna 2016 o změnách jednacího řádu EIB odrážejících posílení správy a řízení v EIB [2016/772]

55

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/765

ze dne 11. března 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 75 odst. 2 a odst. 3 písm. g) a na čl. 147 odst. 3 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (2) jsou v příloze I A uvedeného nařízení stanoveny povolené enologické postupy. Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) přijala tři nové enologické postupy, které se týkají používání aktivátorů jablečno-mléčné fermentace, ošetřování vína glutathionem a ošetřování moštu glutathionem. Aby se zohlednil technický pokrok a výrobcům Unie se poskytly stejné možnosti, jaké mají výrobci ve třetích zemích, měly by se tyto nové enologické postupy v Unii povolit za podmínek použití definovaných organizací OIV.

(2)

Při povolování enologických postupů pro víno musí Komise v souladu s čl. 80 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1308/2013 zohledňovat ochranu lidského zdraví.

(3)

Glutathion je využíván pro jeho antioxidační vlastnosti a zůstává aktivní v hotovém výrobku, proto se používá jako potravinářská přídatná látka. V současné době však není zařazen na unijním seznamu potravinářských přídatných látek schválených pro použití v potravinách, který je uveden v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (3). Ošetřování vína glutathionem a ošetřování moštu glutathionem tudíž nemohou být povoleny jako nové enologické postupy v Unii, dokud nedojde k zařazení glutathionu na unijní seznam potravinářských přídatných látek na základě kladného stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k této látce, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (4).

(4)

Nařízení (ES) č. 606/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 606/2009

Příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I A nařízení (ES) č. 606/2009 se mění takto:

1)

v tabulce se doplňuje nový řádek 56, který zní:

1

2

3

Enologický postup

Podmínky použití

Meze použití obohacování

„56

Užití aktivátorů jablečno-mléčné fermentace

Podle podmínek stanovených v dodatku 22“

 

2)

doplňuje se nový dodatek 22, který zní:

„Dodatek 22

Aktivátory jablečno-mléčné fermentace

Aktivátory jablečno-mléčné fermentace se přidávají na konci alkoholového kvašení nebo po něm za účelem usnadnění jablečno-mléčné fermentace.

Podporují zahájení, kinetiku nebo dokončení jablečno-mléčné fermentace tím, že:

a)

obohacují prostředí o živiny a růstové faktory pro bakterie mléčného kvašení;

b)

adsorbují některé inhibitory bakterií.

Předpisy

a)

Aktivátory jsou mikrokrystalická celulosa nebo produkty vznikající rozkladem kvasinek (autolyzáty, inaktivované kvasinky, buněčné stěny kvasinek).

b)

Aktivátory lze do vína nebo kvasícího vína přidat před jablečno-mléčnou fermentací nebo během ní.

c)

Aktivátory nesmí ve vínu způsobovat organoleptické odchylky.

d)

Aktivátory jablečno-mléčné fermentace musí splňovat specifikace předepsané v Mezinárodním enologickém kodexu zveřejněném Mezinárodní organizací pro révu vinnou a víno. Je-li aktivátorem mikrokrystalická celulosa, musí aktivátor splňovat specifikace stanovené v příloze nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (*).

(*)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).“"18.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/766

ze dne 13. května 2016,

kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2016/72 (2) stanoví kvóty na rok 2016.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou Evropské unie nebo plavidly v ní registrovanými, vyčerpaly půlroční kvótu přidělenou na období před 1. červencem 2016.

(3)

Cílený rybolov uvedené populace je proto nutné až do 30. června 2016 zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na období od 1. ledna 2016 do 30. června 2016 včetně členským státům uvedeným v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Cílený rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členských států uvedených ve zmíněné příloze nebo plavidly v nich registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze do 30. června 2016 včetně.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. května 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

João AGUIAR MACHADO

generální ředitel pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/72 ze dne 22. ledna 2016, kterým se pro rok 2016 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2015/104 (Úř. věst. L 22, 28.1.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Č.

01/TQ72

Členský stát

Evropská unie (všechny členské státy)

Populace

RED/N3M

Druh

Okouník (rodu Sebastes)

Oblast

NAFO 3M

Období ukončení

23.2.2016 – 30.6.2016


18.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/767

ze dne 17. května 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

107,7

TR

71,0

ZZ

89,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

138,6

ZZ

138,6

0805 10 20

EG

47,3

IL

89,1

MA

55,2

TR

31,5

ZA

81,4

ZZ

60,9

0805 50 10

ZA

161,1

ZZ

161,1

0808 10 80

AR

109,2

BR

100,8

CL

117,3

CN

95,4

NZ

153,4

US

163,7

ZA

95,5

ZZ

119,3


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

18.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/8


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/768

ze dne 21. dubna 2016

o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je stranou Úmluvy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „úmluva“) od jejího schválení v roce 1981 (1).

(2)

Unie je stranou Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „protokol“) od jeho schválení dne 4. dubna 2001 (2).

(3)

Strany protokolu zahájily v roce 2009 jednání, jejichž rozsah byl v roce 2010 rozšířen s cílem dále zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí, a to rovněž prostřednictvím aktualizace mezních hodnot emisí s cílem omezit látky znečišťující ovzduší u zdroje.

(4)

V roce 2012 strany přítomné na 31. zasedání výkonného orgánu úmluvy přijaly konsensuálně rozhodnutí 2012/5 a 2012/6, kterými se mění protokol.

(5)

Změny stanovené v rozhodnutí 2012/6 vstoupily v platnost a nabyly účinnosti na základě zrychleného postupu podle čl. 13 odst. 4 protokolu.

(6)

Změny stanovené v rozhodnutí 2012/5 vyžadují přijetí stranami protokolu v souladu s čl. 13 odst. 3 protokolu.

(7)

Unie již přijala nástroje týkající se záležitostí, na něž se změny protokolu vztahují, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (3).

(8)

Změny protokolu stanovené v rozhodnutí 2012/5 by proto měly být přijaty jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „protokol“) se schvalují jménem Unie.

Znění změn protokolu, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí výkonného orgánu úmluvy 2012/5, se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady určí osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie, pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Unie, listinu o přijetí podle čl. 13 odst. 3 protokolu (4).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 21. dubna 2016.

Za Radu

předseda

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Úř. věst. L 171, 27.6.1981, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 134, 17.5.2001, s. 40.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

(4)  Datum vstupu změn protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


ZMĚNY PROTOKOLU

o těžkých kovech z roku uvedené v příloze rozhodnutí výkonného orgánu úmluvy 2012/5

a)   Článek 1

1.

V odstavci 10 se slova: „i) tohoto protokolu; nebo ii) změny příloh I nebo II, v jejichž důsledku bude daný stacionární zdroj podléhat ustanovením tohoto protokolu pouze na základě této změny“ nahrazují slovy „pro stranu tohoto protokolu. Strana se může rozhodnout, že stacionární zdroj, kterému v době vstupu tohoto protokolu pro danou stranu v platnost příslušný vnitrostátní orgán již udělil schválení, nebude považovat za nový stacionární zdroj, pokud je jeho stavba či podstatná úprava zahájena do pěti let od uvedeného data.“

2.

Za odstavec 11 se vkládá nový odstavec 12, který zní:

„12.   pojmy „tento protokol“, „protokol“ a „stávající protokol“ se rozumí Protokol o těžkých kovech z roku 1998 ve znění příležitostných změn;“.

b)   Článek 3

3.

V odstavci 2 se slovo „Každá“ nahrazuje slovy „S výhradou odstavců 2a a 2b každá“.

4.

V odst. 2 písm. a) se slova „příloha III nejlepší dostupné techniky uvádí“ nahrazují slovy „instrukční dokumenty přijaté stranami na zasedání výkonného orgánu nejlepší dostupné techniky uvádějí“.

5.

V odst. 2 písm. c) se slova „příloha III nejlepší dostupné techniky uvádí“ nahrazují slovy „instrukční dokumenty přijaté stranami na zasedání výkonného orgánu nejlepší dostupné techniky uvádějí“.

6.

Za odstavec 2 se vkládají nové odstavce 2a a 2b, které znějí:

„2a.   Strana, která již byla smluvní stranou stávajícího protokolu předtím, než vstoupila v platnost změna, jež zavádí nové kategorie zdrojů, může použít mezní hodnoty platné pro „stávající stacionární zdroje“ pro každý zdroj z této nové kategorie, jehož stavba či podstatná úprava je zahájena před uplynutím dvou let ode dne, kdy uvedená změna vstoupila pro danou smluvní stranu v platnost, pokud daný zdroj později neprojde podstatnou přestavbou.

2 b.   Strana, která již byla smluvní stranou stávajícího protokolu předtím, než vstoupila v platnost změna, jež zavádí nové mezní hodnoty pro „nové stacionární zdroje“, může nadále používat dříve platné mezní hodnoty pro každý zdroj, jehož stavba či podstatná úprava je zahájena před uplynutím dvou let ode dne, kdy uvedená změna vstoupila pro danou smluvní stranu v platnost, pokud daný zdroj později neprojde podstatnou přestavbou.“

7.

V odstavci 5:

a)

Slova „přičemž smluvní strany v rámci geografického rozsahu EMEP tak budou činit minimálně za použití metodických nástrojů určených řídícím orgánem EMEP a strany mimo rámec geografického rozsahu EMEP použijí jako vodítka metody vypracované v rámci pracovního plánu výkonného orgánu“ se vypouštějí a nahrazují se tečkou.

b)

Za první větu se doplňuje text, který zní:

„Smluvní strany v rámci geografického rozsahu EMEP používají metodické nástroje určené v pokynech vypracovaných řídicím orgánem EMEP a přijaté smluvními stranami na zasedání výkonného orgánu. Strany v oblastech mimo rámec geografického rozsahu EMEP použijí jako vodítka metody vypracované v rámci pracovního plánu výkonného orgánu.“

8.

Na konci článku 3 se doplňuje nový odstavec 8, který zní:

„8.   Každá smluvní strana se aktivně účastní programů v rámci Úmluvy o vlivech znečištění ovzduší na zdraví lidí a životní prostředí a programů sledování a modelování atmosféry.“

c)   Článek 3a

9.

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Pružná přechodná opatření

1.   Bez ohledu na čl. 3 odst. 2 písm. c) a d) může smluvní strana úmluvy, která se v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2019 stane smluvní stranou tohoto protokolu, používat při uplatňování nejlepších dostupných technik a mezních hodnot na stávající stacionární zdroje v konkrétních kategoriích stacionárních zdrojů pružná přechodná opatření za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Smluvní strana, která se rozhodne, že použije pružná přechodná opatření podle tohoto článku, v listině o podpisu, přijetí či schválení stávajícího protokolu nebo přistoupení k němu uvede:

a)

konkrétní kategorie stacionárních zdrojů uvedené v příloze II, pro něž se strana rozhodla použít pružná přechodná opatření, přičemž lze uvést nanejvýš čtyři tyto kategorie;

b)

stacionární zdroje, jejichž stavba či poslední podstatná úprava byla zahájena před rokem 1990 nebo jiným rokem z intervalu 1985 až 1995 včetně, který bude určen stranou při ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, a které jsou způsobilé pro pružná přechodná opatření uvedená v odstavci 5; a

c)

plán provádění v souladu s odstavci 3 a 4, v němž vymezí harmonogram úplného provedení upřesněných ustanovení.

3.   Smluvní strany použijí nejlepší dostupné techniky minimálně pro stávající stacionární zdroje zařazené do kategorií 1, 2, 5 a 7 v příloze II, a to nejpozději do osmi let poté, co stávající protokol vstoupil pro danou stranu v platnost, nebo do 31. prosince 2022 podle toho, které datum nastane dříve, s výjimkou případů uvedených v odstavci 5.

4.   Smluvní strana nesmí v žádném případě odložit uplatnění nejlepších dostupných technik nebo mezních hodnot pro stávající stacionární zdroje na období po 31. prosinci 2030.

5.   Pokud jde o jakýkoli zdroj nebo zdroje uvedené v souladu s odst. 2 písm. b), může smluvní strana rozhodnout, a to nejpozději do osmi let poté, co stávající protokol vstoupil pro danou stranu v platnost, nebo do 31. prosince 2022 podle toho, které datum nastane dříve, o uzavření takového zdroje nebo zdrojů. Seznam těchto zdrojů musí být poskytnut v rámci příští zprávy této strany podle odstavce 6. Požadavky na uplatnění nejlepších dostupných technik a mezních hodnot se nevztahují na žádný takový zdroj nebo zdroje, pokud je tento zdroj nebo jsou tyto zdroje uzavřeny nejpozději do 31. prosince 2030. U každého takového zdroje nebo zdrojů, který/které nebude/nebudou k tomuto datu uzavřen/y, proto musí smluvní strana následně uplatňovat nejlepší dostupné techniky a mezní hodnoty pro nové zdroje v rámci příslušné kategorie zdroje.

6.   Smluvní strana, která se rozhodne, že použije pružná přechodná opatření podle tohoto článku, předkládá výkonnému tajemníkovi Komise tříleté zprávy o pokroku při uplatňování nejlepších dostupných technik a mezních hodnot na stacionární zdroje v kategoriích stacionárních zdrojů určených podle tohoto článku. Výkonný tajemník Komise zpřístupní tyto tříleté zprávy výkonnému orgánu.“

d)   Článek 7

10.

V odst. 1 písm. a):

a)

se středník na konci odstavce nahrazuje slovy „Kromě toho:“;

a

b)

doplňují se nové body i) a ii), které znějí:

„i)

pokud některá smluvní strana uplatňuje odlišné strategie snížení emisí podle čl. 3 odst. 2 písm. b), c) nebo d), poskytne dokumentaci o uplatněných strategiích a o jejich souladu s požadavky uvedených odstavců;

ii)

pokud některá smluvní strana pokládá uplatnění určitých mezních hodnot podle čl. 3 odst. 2 písm. d) za technicky a hospodářsky neschůdné, sdělí tuto okolnost ve zprávě spolu s odůvodněním;“.

11.

Ustanovení odst. 1 písm. b) se nahrazuje tímto:

„b)

každá smluvní strana v rámci geografického rozsahu EMEP podává zprávu EMEP prostřednictvím výkonného tajemníka o úrovních emisí těžkých kovů uvedených v seznamu v příloze I s využitím metodik stanovených v pokynech vypracovaných řídicím orgánem EMEP a přijatých smluvními stranami na zasedání výkonného orgánu. Smluvní strany v oblastech mimo geografický rámec EMEP podávají zprávu o dostupných údajích o úrovních emisí těžkých kovů uvedených v seznamu v příloze I. Každá smluvní strana navíc poskytne informace o úrovni emisí látek uvedených v seznamu v příloze I za referenční rok uvedený v této příloze;“.

12.

Za odst. 1 písm. b) se vkládají nové odstavce, které znějí:

„c)

každá smluvní strana v rámci geografického rozsahu EMEP by měla prostřednictvím výkonného tajemníka Komise předávat výkonnému orgánu dostupné informace o programech zabývajících se vlivy znečištění ovzduší na zdraví lidí a životní prostředí a programech sledování a modelování atmosféry v rámci úmluvy, a to za využití pokynů přijatých výkonným orgánem;

d)

smluvní strany v oblastech mimo geografický rámec EMEP by měly zpřístupnit podobné údaje jako v písmeni c), pokud je o to výkonný orgán požádá.“

13.

V odstavci 3:

a)

se slova „V dostatečném předstihu před každým výročním zasedáním výkonného orgánu“ nahrazují slovy „Na žádost výkonného orgánu a v souladu s harmonogramy, které tento orgán určí,“;

b)

se za slovo „EMEP“ vkládají slova „a další podpůrné orgány“;

c)

se před slovo „informace“ vkládá slovo „příslušné“.

e)   Článek 8

14.

Slova „S využitím vhodných modelů a měření a v dostatečném předstihu před každým výročním zasedáním výkonného orgánu“ se nahrazují slovy „Na žádost výkonného orgánu a v souladu s harmonogramy, které tento orgán určí, poskytne EMEP a jeho technické orgány a střediska s využitím vhodných modelů a měření“.

f)   Článek 10

15.

V odstavci 4:

a)

se slovo „vypracují“ nahrazuje slovem „zváží“;

b)

se slova „pracovní program“ nahrazují slovy „vypracování pracovního programu“;

c)

se vypouštějí slova „ke snížení emisí do atmosféry těžkých kovů, jež jsou uvedeny v seznamu v příloze I“.

g)   Článek 13

16.

V odstavci 3:

a)

se slova „a jeho příloh I, II, IV, V a VI“ nahrazují slovy „kromě příloh III a VII“;

b)

se slova „od dvou třetin smluvních stran“ nahrazují slovy „od dvou třetin smluvních stran, jež byly stranami v okamžiku přijetí“.

17.

V odstavci 4 se slovo „devadesáti“ nahrazuje hodnotou „180“.

18.

V odstavci 5 se slovo „devadesáti“ nahrazuje hodnotou „180“.

19.

Za odstavec 5 se vkládají nové odstavce 5a a 5b, které znějí:

„5a.   Pro smluvní strany, které jej přijaly, je postup stanovený v odstavci 5b nadřazený postupu stanovenému v odstavci 3, pokud jde o změny příloh II, IV, V a VI.

5b.   Změny příloh II, IV, V a VI se přijímají konsensem smluvních stran přítomných na zasedání výkonného orgánu. Po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy výkonný tajemník Komise sdělil tuto změnu všem smluvním stranám, nabude změna takové přílohy účinku pro smluvní strany, které nepodaly depozitáři oznámení v souladu s ustanoveními písmene a):

a)

smluvní strana, která není schopna schválit změnu přílohy II, IV, V a VI, to oznámí depozitáři písemně do jednoho roku ode dne sdělení o jejím přijetí. Depozitář obdržená oznámení neprodleně oznámí všem smluvním stranám. Smluvní strana může kdykoli své předchozí oznámení zaměnit za listinu o přijetí a po uložení listin o přijetí u depozitáře nabude změna a úprava přílohy pro tuto smluvní stranu účinku.

b)

Změny příloh II, IV, V a VI nevstoupí v platnost, pokud souhrnný počet šestnácti nebo více smluvních stran buď:

i)

předložil oznámení v souladu s písmenem a); nebo

ii)

nepřijal postup stanovený v tomto odstavci a dosud neuložil listinu o přijetí v souladu s ustanoveními odstavce 3.“

h)   Článek 15

20.

Za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

„3.   Stát nebo regionální organizace hospodářské integrace prohlásí v listině o podpisu, přijetí nebo schválení nebo o přistoupení, že pokud jde o změny příloh II, IV, V a VI, nehodlají být vázány postupy stanovenými v čl. 13 odst. 5b.“

i)   Příloha II

21.

V tabulce v podpoložce II se slova „olova nebo zinku“ v prvním řádku popisu kategorie 5 nahrazují slovy „olova, zinku nebo silikomanganových a feromanganových slitin“.

j)   Příloha IV

22.

Před první odstavec se přidává číslo „1.“

23.

V písmeni a) se za slova „v platnost“ vkládají slova „pro danou smluvní stranu“.

24.

V písmeni b):

a)

v první větě se slova „osm roků“ nahrazují slovy „dva roky“.

b)

na konci první věty se za slovo „platnost“ vkládají slova „pro danou smluvní stranu nebo 31. prosince 2020 podle toho, které datum nastane později“.

c)

se zrušuje poslední věta.

25.

Na konci přílohy se vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„2.

Bez ohledu na odstavec 1, avšak s výhradou odstavce 3, může smluvní strana úmluvy, která se v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2019 stane smluvní stranou tohoto protokolu, při ratifikaci, přijetí nebo schválení tohoto protokolu nebo přistoupení k němu prohlásit, že prodlouží harmonogramy pro uplatnění mezních hodnot uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. d) až o 15 let po dni vstupu tohoto protokolu v platnost pro dotčenou stranu.

3.

Smluvní strana, které učinila volbu podle článku 3a tohoto protokolu, pokud jde o konkrétní kategorii stacionárního zdroje, nesmí rovněž učinit prohlášení podle odstavce 2 vztahující se ke stejné kategorii zdroje.“

k)   Příloha V

26.

Příloha V se nahrazuje tímto zněním:

„PŘÍLOHA V

Mezní hodnoty pro omezování emisí z velkých stacionárních zdrojů

1.

Pro omezení emisí těžkých kovů jsou důležité dva typy emisních limitů:

a)

hodnoty pro určité těžké kovy nebo skupinu těžkých kovů; a

b)

hodnoty pro emise částic obecně.

2.

Mezní hodnoty pro částice nemohou v podstatě nahradit specifické mezní hodnoty pro kadmium, olovo a rtuť, protože množství kovů spojených s emisemi částic se liší proces od procesu. Dodržování těchto limitů však významně přispívá ke snižování emisí těžkých kovů obecně. Monitorování emisí částic je navíc obecně levnější než monitorování jednotlivých chemických sloučenin a nepřetržité monitorování jednotlivých těžkých kovů je obecně neuskutečnitelné. Proto mají emisní limity pro částice velkou praktickou důležitost a jsou také stanoveny v této příloze ve většině případů k doplnění specifických emisních limitů pro kadmium nebo olovo nebo rtuť.

3.

Oddíl A se vztahuje na smluvní strany jiné než Spojené státy americké. Oddíl B se vztahuje na Spojené státy americké.

A.   Smluvní strany jiné než Spojené státy americké

4.

Výhradně v tomto oddíle se „prachem“ rozumí hmotnost částic jakéhokoli tvaru, struktury či hustoty, které jsou rozptýleny v plynné fázi za podmínek v místě odběru vzorků a které mohou být shromážděny filtrováním za specifických podmínek po odběru reprezentativního vzorku plynu, který má být analyzován, a které po vysušení za určitých podmínek zůstávají před filtrem nebo na filtru.

5.

Výhradně v tomto oddíle se „mezní hodnotou emisí“ (MHE) nebo „mezní hodnotou“ rozumí množství prachu a určitých těžkých kovů podle tohoto protokolu obsažené v odpadních plynech ze zařízení, které nesmí být překročeno. Pokud není stanoveno jinak, vyjádří se mezní hodnota jako hmotnost znečišťující látky v jednotce objemu odpadního plynu (v mg/m3) za předpokladu standardních podmínek teploty a tlaku v suchém plynu (objem při 273,15 K a 101,3 kPa). Vzhledem k obsahu kyslíku v odpadním plynu se použije vždy hodnota udaná v níže uvedených tabulkách pro vybrané kategorie velkých stacionárních zdrojů. Zřeďování k účelům snižování koncentrací znečišťujících látek v odpadním plynu je zakázáno. Náběh, odstavování a údržba zařízení jsou vyloučeny.

6.

Emise se monitorují ve všech případech měřením nebo výpočty, které dosahují alespoň stejné přesnosti. Dodržování mezních hodnot emisí se ověřuje kontinuálním nebo diskontinuálním měřením nebo jakoukoli jinou technicky vhodnou metodou včetně ověřených metod výpočtu. Měření příslušných těžkých kovů se provádí nejméně každé tři roky pro každý průmyslový zdroj. Je nutno zohlednit pokyny o metodách provádění měření a výpočtů, přijaté smluvními stranami na zasedání výkonného orgánu. U kontinuálního měření jsou mezní hodnoty dodrženy v případě, že potvrzený měsíční průměr emisí nepřesáhne mezní hodnoty emisí. V případě diskontinuálního měření nebo jiné vhodné metody stanovení či výpočtu jsou mezní hodnoty emisí dodrženy v případě, že střední hodnota vhodného počtu měření za reprezentativních podmínek nepřesáhne hodnotu emisní normy. Pro účely ověření může být zohledněna nepřesnost metod měření. Je možné provádět i nepřímé monitorování pomocí souhrnných parametrů/kumulativních parametrů (např. prach jako souhrnný parametr pro těžké kovy). V některých případech může použití určité techniky zpracování emisí zajistit udržení nebo dosažení určité hodnoty/mezní hodnoty.

7.

Monitorování příslušných znečišťujících látek a měření provozních ukazatelů a rovněž zabezpečení kvality automatizovaných měřicích systémů a referenčních metod měření určených ke kalibraci těchto systémů se provádějí v souladu s normami CEN. Nejsou-li normy CEN k dispozici, postupuje se podle norem ISO, případně podle jiných vnitrostátních nebo mezinárodních norem, které zajistí získání údajů srovnatelné odborné kvality.

Spalovací zařízení (kotle a průmyslové zdroje tepla) se jmenovitým tepelným příkonem přesahujícím 50 MWth  (1) (příloha II, kategorie 1)

8.

Mezní hodnoty emisí prachu ze spalování tuhých a kapalných paliv kromě biomasy a rašeliny: (2)

Tabulka 1

Druh paliva

Tepelný příkon (MWth)

Mezní hodnota emisí prachu (mg/m3)  (1)

tuhá paliva

50–100

nová zařízení:

20 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva

stávající zařízení:

30 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)

100–300

nová zařízení:

20 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)

stávající zařízení:

25 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)

> 300

nová zařízení:

10 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)

stávající zařízení:

20 (černé uhlí, hnědé uhlí a jiná tuhá paliva)

kapalná paliva

50–100

nová zařízení:

20

stávající zařízení:

 

30 (obecné)

 

50 pro spalování zbytků pocházejících z destilace či zpracování při rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu ve spalovacích zařízeních

kapalná paliva

100–300

nová zařízení:

20

stávající zařízení:

 

25 (obecné)

 

50 pro spalování zbytků pocházejících z destilace či zpracování při rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu ve spalovacích zařízeních

> 300

nová zařízení:

10

stávající zařízení:

 

20 (obecné)

 

50 pro spalování zbytků pocházejících z destilace či zpracování při rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu ve spalovacích zařízeních

9.

Zvláštní ustanovení pro spalovací zařízení uvedená v odstavci 8:

a)

smluvní strana se může odchýlit od povinnosti dodržovat mezní hodnoty emisí stanovené v odstavci 8 v těchto případech:

i)

u spalovacích zařízení, která běžně používají plynná paliva a musejí se kvůli náhlému přerušení dodávky plynu výjimečně uchýlit k využití jiných paliv, a z toho důvodu by bylo nutné, aby byla vybavena zařízením na čištění odpadních plynů;

ii)

u stávajících spalovacích zařízení, která nejsou v provozu déle než 17 500 provozních hodin, počínaje 1. lednem 2016 a konče nejpozději 31. prosincem 2023;

b)

pokud je spalovací zařízení rozšířeno alespoň o 50 MWth, použijí se na rozšířenou část, která je ovlivněna změnou, mezní hodnoty emisí stanovené v odstavci 8 pro nová zařízení. Mezní hodnota emisí se vypočte jako průměr vážený skutečným tepelným příkonem jak pro stávající, tak novou část zařízení;

c)

smluvní strany zaručí, že jsou vypracována ustanovení pro postupy týkající se špatného fungování či selhání zařízení na snižování emisí;

d)

v případě spalovacího zařízení využívajícího více druhů paliv, v němž se současně používají dvě paliva nebo větší počet paliv, se mezní hodnota emisí určí jako vážený průměr mezních hodnot emisí pro individuální paliva, a to na základě tepelného příkonu jednotlivých paliv.

Primární a sekundární železářský a ocelářský průmysl (příloha II, kategorie 2 a 3)

10.

Mezní hodnoty emisí prachu

Tabulka 2

Činnost

Mezní hodnota emisí prachu (mg/m3)

pražicí závod

50

slinovací závod

20 pro drcení, mletí a sušení

15 pro všechny ostatní procesní kroky

vysoké pece: Cowperův ohřívač větru

10

kyslíková výroba oceli a její odlévání

30

elektrická výroba oceli a její odlévání

15 (stávající)

5 (nová)

Slévárny železa (příloha II, kategorie 4)

11.

Mezní hodnoty emisí prachu pro slévárny železa

Tabulka 3

Činnost

Mezní hodnota emisí prachu (mg/m3)

slévárny železa:

všechny pece (kopulovité, indukční, rotační); všechny formy (ztracené, trvalé)

20

válcování za horka

20

50 v případech, kdy nelze použít tkaninový filtr kvůli přítomnosti vlhkých zplodin

Výroba a zpracování mědi, zinku a silikomanganových a feromanganových slitin včetně pecí typu Imperial Smelting (příloha II, kategorie 5 a 6)

12.

Mezní hodnota emisí prachu uvolňovaných z výroby a zpracování mědi, zinku a silikomanganových a feromanganových slitin:

Tabulka 4

 

Mezní hodnota emisí prachu (mg/m3)

výroba a zpracování neželezných kovů

20

Výroba a zpracování olova (příloha II, kategorie 5 a 6)

13.

Mezní hodnoty emisí prachu uvolňovaných z výroby a zpracování olova:

Tabulka 5

 

Mezní hodnota emisí prachu (mg/m3)

Výroba a zpracování olova

5

Průmysl výroby cementu (příloha II, kategorie 7)

14.

Mezní hodnoty emisí prachu uvolňovaných při výrobě cementu:

Tabulka 6

 

Mezní hodnota emisí prachu (mg/m3)  (2)

zařízení pro výrobu cementu, pece, mlýny a chladiče slínku

20

zařízení pro výrobu cementu, pece, mlýny a chladiče slínku používající spoluspalování odpadu

20

Sklářský průmysl (příloha II, kategorie 8)

15.

Mezní hodnoty emisí prachu uvolňovaných při výrobě skla:

Tabulka 7

 

Mezní hodnota emisí prachu (mg/m3)  (3)

nová zařízení

20

stávající zařízení

30

16.

Mezní hodnoty emisí olova uvolňovaných při výrobě skla: 5 mg/m3.

Průmysl výroby chloru a alkálií (příloha II, kategorie 9)

17.

Stávající závody na výrobu chloru a alkálií založené na využívání rtuťových elektrolyzérů do 31. prosince 2020 přejdou na technologii nepoužívající rtuť nebo budou uzavřeny; v období do přechodu se použije úroveň rtuti vypuštěné ze závodu do ovzduší v hodnotě 1 g na Mg (3) výrobní kapacity chloru.

18.

Nové závody průmyslu výroby chloru a alkálií budou využívat technologie nepoužívající rtuť.

Spalování odpadů (příloha II, kategorie 10 a 11)

19.

Mezní hodnoty emisí prachu uvolňovaných při spalování odpadů

Tabulka 8

 

Mezní hodnota emisí prachu (mg/m3)  (4)

Spalování komunálních odpadů, odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, nebezpečných odpadů a odpadů ze zdravotnických zařízení

10

20.

Mezní hodnota emisí rtuti uvolňovaných při spalování odpadů: 0,05 mg/m3.

21.

Mezní hodnota emisí rtuti uvolňovaných při spoluspalování odpadů z kategorií zdrojů 1 a 7: 0,05 mg/m3.

B.   Spojené státy americké

22.

Mezní hodnoty pro omezování emisí částic a/nebo specifických těžkých kovů ze stacionárních zdrojů v následujících kategoriích stacionárních zdrojů a zdroje, na které se vztahují, jsou specifikovány v následujících dokumentech:

a)

ocelárny: elektrické obloukové pece (Steel plants: Electric Arc Furnaces) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíly AA a AAa;

b)

malé spalovny komunálního odpadu (Small Municipal Waste Combustors) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl AAAA;

c)

výroba skla (Glass Manufacturing) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl CC;

d)

jednotky elektráren produkující páru (Electric Utility Steam Generating Units) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíly D a Da;

e)

jednotky produkující páru průmyslové, komerční, institucionální (Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíly Db a Dc;

f)

spalovny komunálního odpadu (Municipal Waste Incinerators) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíly Ea a Eb;

g)

spalovny nemocničního/infekčního odpadu/odpadu ze zdravotnických zřízení (Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl Ec;

h)

portlandský cement (Portland Cement) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl F;

i)

závody sekundární tavby olova (Secondary Lead Smelters) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl L;

j)

kyslíkové průmyslové pece (Basic Oxygen Process Furnaces) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl N;

k)

zařízení pro základní výrobu oceli (po 20. lednu 1983) (Basic Process Steelmaking Facilities) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl Na;

l)

závod primární tavby mědi (Primary Copper Smelters) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl P;

m)

závody primární tavby zinku (Primary Zinc Smelters) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl Q;

n)

závody primární tavby olova (Primary Lead Smelters) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl R;

o)

zařízení pro výrobu feroslitin (Ferroalloy Production Facilities) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl Z;

p)

spalovny jiného tuhého odpadu, (po 9. prosinci 2004) (Other Solid Waste Incineration Units) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl EEEE;

q)

závody sekundární tavby olova (Secondary lead smelters) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl X;

r)

spalovny nebezpečného odpadu (Hazardous waste combustors) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl EEE;

s)

výroba portlandského cementu (Portland cement manufacturing) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl LLL;

t)

primární měď (Primary copper) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl QQQ;

u)

primární tavba olova (Primary Lead Smelting) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl TTT;

v)

slévárny železa a oceli (Iron and steel foundries) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl EEEEE;

w)

integrovaná výroba železa a oceli (Integrated iron and steel manufacturing) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl FFFFF;

x)

zařízení pro výrobu oceli v elektrických obloukových pecích (Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl YYYYY;

y)

slévárny železa a oceli (Iron and steel foundries) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl ZZZZZ;

z)

primární tavba mědi, oblastní zdroje (Primary Copper Smelting Area Sources) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl EEEEEE;

aa)

sekundární tavba mědi, oblastní zdroje (Secondary Copper Smelting Area Sources) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl FFFFFF;

bb)

primární neželezné kovy, oblastní zdroje (Primary Nonferrous Metals Area Sources): zinek, kadmium a berylium – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl GGGGGG;

cc)

výroba skla (oblastní zdroje) (Glass Manufacturing (Area Sources)) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl SSSSSS;

dd)

závod sekundární tavby neželezných kovů (oblastní zdroje) (Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources)) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl TTTTTT;

ee)

výroba feroslitin (oblastní zdroje) (Ferroalloys Production (Area Sources)) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl YYYYYY;

ff)

slévárny hliníku, mědi a neželezných materiálů (oblastní zdroje) (Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources)) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl ZZZZZZ;

gg)

normy výkonnosti závodů na úpravu a zpracování uhlí (Standards of Performance for Coal Preparation and Processing Plants) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl Y;

hh)

průmyslové, komerční, institucionální a provozní ohřevy (Industrial, Commercial, Institutional and Process Heaters) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl DDDDD;

ii)

průmyslové, komerční, institucionální a provozní kotle (oblastní zdroje) (Industrial, Commercial and Institutional Boilers (Area Sources)) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl JJJJJJ;

jj)

závody na výrobu chloru a alkálií založené na využívání rtuťových elektrolyzérů (Mercury Cell Chlor-Alkali Plants) – C. F. R. 40, oddíl 63, pododdíl IIIII;

a dále

kk)

normy výkonnosti spaloven tuhého komerčního a průmyslového odpadu, jejichž stavba byla zahájena po 30. listopadu 1999, nebo jejichž modifikace nebo rekonstrukce byly zahájeny dne 1. června 2001 nebo později (Standards of Performance Commercial and Industrial Solid Waste Incineration Units for which Construction is Commenced after November 30, 1999, or for which Modification or Reconstruction is Commenced on or after 1 June 2001) – C. F. R. 40, oddíl 60, pododdíl CCCC.“

l)   Příloha VI

27.

V odstavci 1:

a)

se slova „Kromě případů, kdy je v této příloze stanoveno jinak, nejpozději“ se vypouštějí a nahrazují se slovem „Nejpozději“;

b)

se slova „do šesti měsíců ode dne“ vypouštějí a nahrazují se slovy „ke dni“;

c)

se za slovo „v platnost“ vkládají slova „pro danou smluvní stranu“.

28.

Odstavec 3 se zrušuje.

29.

V odstavci 4 se vypouštějí slova „Smluvním stranám se“ a nahrazují se slovy „Bez ohledu na odstavec 1 se smluvním stranám“.

30.

V odstavci 5 se úvodní věta před písmenem a) nahrazuje tímto:

„Každá smluvní strana dosáhne nejpozději ke dni vstupu tohoto protokolu v platnost pro dotčenou stranu koncentračních úrovní, které nepřesáhnou:“.


(1)  Jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení se vypočte jako součet příkonu všech jednotek připojených ke společnému komínu. Individuální jednotky s příkonem do 15 MWth se při výpočtu celkového jmenovitého tepelného příkonu nezohlední.

(2)  Mezní hodnoty emisí se zejména nevztahují na:

zařízení, ve kterých se jako jediný zdroj paliva používá biomasa a rašelina

zařízení, ve kterých se produkty spalování používají k přímému ohřevu, sušení nebo jakémukoli jinému zpracování předmětů nebo materiálů,

zařízení k dospalování určená k čištění odpadních plynů spalováním, která nejsou provozována jako nezávislá spalovací zařízení,

zařízení k regeneraci katalyzátorů pro katalytické štěpení,

zařízení pro přeměnu sirovodíku na síru,

reaktory používané v chemickém průmyslu,

koksárenské baterie,

kaupery;

regenerační kotle v na výrobu buničiny,

spalovny odpadů a

závody poháněné dieselovými a benzínovými motory, motory spalujícími plyn nebo plynovými turbínami, bez ohledu na typ použitého paliva.

(1)  Mezní hodnoty odkazují na obsah kyslíku 6 % pro tuhá paliva a 3 % pro kapalná paliva.

(2)  Mezní hodnoty odkazují na obsah kyslíku 10 %.

(3)  Mezní hodnoty odkazují na obsah kyslíku 8 % při kontinuálním tepelném zpracování a 13 % při diskontinuálním tepelném zpracování

(3)  1 Mg = 1 tuna.

(4)  Mezní hodnota odkazuje na obsah kyslíku 11 %.


18.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/21


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/769

ze dne 21. dubna 2016

o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je stranou Úmluvy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „úmluva“) od jejího schválení v roce 1981 (1).

(2)

Unie je stranou Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „protokol“) od jeho schválení dne 19. února 2004 (2).

(3)

Strany protokolu zahájily v roce 2007 jednání, jehož cílem bylo dále zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí, a to rovněž prostřednictvím aktualizace seznamu příslušných látek a mezních hodnot emisí vztahujících se na některé spalovny odpadů.

(4)

V roce 2009 strany přítomné na 27. zasedání výkonného orgánu úmluvy přijaly konsensuálně rozhodnutí 2009/1, 2009/2 a 2009/3, kterými se mění protokol.

(5)

Změny stanovené v rozhodnutí 2009/3 vstoupily v platnost a nabyly účinnosti na základě zrychleného postupu podle čl. 14 odst. 4 protokolu.

(6)

Změny stanovené v rozhodnutí 2009/1 a 2009/2 vyžadují přijetí stranami protokolu v souladu s čl. 14 odst. 3 protokolu.

(7)

Unie již přijala nástroje týkající se záležitostí, na něž se změny protokolu vztahují, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (3).

(8)

Změny protokolu stanovené v rozhodnutích 2009/1 a 2009/2 by proto měly být přijaty jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (dále jen „protokol“) se schvalují jménem Unie.

Znění změn protokolu, které jsou uvedeny v článku 1 rozhodnutí výkonného orgánu úmluvy 2009/1 a v článku 1 rozhodnutí výkonného orgánu úmluvy 2009/2 se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady určí osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie, pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Unie, listinu o přijetí podle čl. 14 odst. 3 protokolu (4).

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 21. dubna 2016.

Za Radu

předseda

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Úř. věst. L 171, 27.6.1981, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(4)  Datum vstupu změn protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


ZMĚNY PROTOKOLU

uvedené v článku 1 rozhodnutí výkonného orgánu úmluvy 2009/1

A.   Článek 1

Odstavec 12 se nahrazuje tímto:

„„novým stacionárním zdrojem“ rozumí každý stacionární zdroj, jehož stavba či podstatná úprava byla zahájena po uplynutí dvou let ode dne, kdy pro danou smluvní stranu vstoupí v platnost:

a)

tento protokol, nebo

b)

změna tohoto protokolu, která pro daný stacionární zdroj buď zavádí nové mezní hodnoty v příloze IV části II, nebo tuto kategorii zavádí v příloze VIII, pod kterou tento zdroj spadá.

Příslušné vnitrostátní orgány rozhodnou o tom, zda určitá úprava je či není podstatná, přičemž budou brány v úvahu faktory, jako jsou např. přínosy příslušné úpravy pro životní prostředí.“

B.   Článek 3

1.

V článku 3 se v odst. 5 písm. b) bodě i) a v odst. 5 písm. b) bodě iii) protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách slova:

„pro který příloha V zahrnuje nejlepší dostupné techniky“

nahrazují slovy:

„pro který instrukční dokumenty přijaté smluvními stranami na zasedání výkonného orgánu zahrnují nejlepší dostupné techniky“.

2.

Středník na konci odst. 5 písm. b) bodu iv) se nahrazuje tečkou.

3.

Ustanovení odst. 5 písm. b) bodu v) se zrušuje.

C.   Článek 13

Slova „Přílohy V a VII mají“ se nahrazují slovy „Příloha V má“.

D.   Článek 14

1.

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Změny tohoto protokolu a jeho příloh I až IV, VI a VIII se přijímají konsensem stran přítomných na zasedání výkonného orgánu a vstoupí v platnost pro strany, které je přijaly, devadesátý den po dni, kdy byly u depozitáře uloženy listiny o přijetí od dvou třetin stran, jež byly stranami v okamžiku přijetí. Změny vstoupí v platnost pro další strany devadesátý den po dni, kdy byly uloženy listiny o přijetí. Tento odstavec se uplatní s výhradou odstavců 5a a 5b níže.“

2.

V odstavci 4 se slova „příloh V a VII“ nahrazují slovy „přílohy V“ a slova „těchto příloh“ se nahrazují slovy „přílohy V“.

3.

V odstavci 5 se slova „nebo VII“ vypouštějí a slova „tyto změny příloh“ se nahrazují slovy „změny přílohy V“.

4.

Za odstavec 5 se vkládají tyto nové odstavce:

„5a.   Pro smluvní strany, které jej přijaly, je postup stanovený v odstavci 5b níže nadřazený postupu stanovenému v odstavci 3 výše, pokud jde o změny příloh I až IV, VI a VIII.

5 b.

a)

Změny příloh I až IV, VI a VIII se přijímají konsensem smluvních stran přítomných na zasedání výkonného orgánu. Po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy výkonný sekretariát Komise sdělil tuto změnu všem stranám, nabude změna takové přílohy účinku pro smluvní strany, které nepodaly depozitáři oznámení v souladu s ustanoveními písmene b) níže;

b)

Strana, která není schopna schválit změnu příloh I až IV, VI a VIII, to oznámí depozitáři písemně do jednoho roku ode dne sdělení o jejím přijetí. Depozitář neprodleně oznámí všem stranám obdržená oznámení. Strana může kdykoli své předchozí oznámení zaměnit za listinu o přijetí a po uložení listin o přijetí u depozitáře nabudou tyto změny příloh pro tuto stranu účinku;

c)

Změny příloh I až IV, VI a VIII nevstoupí v platnost, pokud souhrnný počet šestnácti nebo více stran buď:

i)

předložil oznámení v souladu s písmenem b) výše; nebo

ii)

nepřijal postup stanovený v tomto odstavci a dosud neuložil listinu o přijetí změny v souladu s ustanoveními odstavce 3 výše.“

E.   Článek 16

Za odstavec 2 se vkládá nový odstavec, který zní:

„3.   Stát nebo regionální organizace hospodářské integrace prohlásí v listině o podpisu, přijetí nebo schválení nebo o přistoupení, že pokud jde o změny příloh I až IV, VI a VIII, nehodlají být vázány postupy stanovenými v čl. 14 odst. 5b.“

F.   Příloha I

1.

V seznamu u látky DDT se podmínky (uvedené pod číslem 1 a 2) o vyloučení z výroby vypouštějí a nahrazují se slovem „žádné“ a slova „kromě výjimek v případech identifikovaných v příloze II“ v podmínkách použití se vypouštějí.

2.

V seznamu u látky heptachlor se vypouštějí podmínky použití a nahrazují se slovem „žádné“.

3.

V seznamu u látky hexachlorbenzen se vypouštějí podmínky výroby a použití a v obou případech se nahrazují slovem „žádné“.

4.

Do seznamu se doplňují následující látky tak, že se v odpovídajícím abecedním pořadí vloží tyto řádky:

„hexachlorbutadien

CAS: 87-68-3

výroby

žádné

použití

žádné


hexachlorcyklohexany (HCH) (CAS: 608-731), včetně lindanu (CAS: 58-89-9

výroby

žádné

použití

Žádné, kromě gama isomeru HCH (lindan), který se používá jako místní aktuálně vhodný insekticid k ochraně zdraví lidí, za předpokladu, že tato použití budou znovu vyhodnocena v rámci tohoto protokolu v roce 2012 nebo do jednoho roku podle toho, které datum nastane později.

Hexabromdifenylether (a) a heptabromdifenylether (a)

výroby

žádné

použití

1.

Strany mohou povolit recyklování předmětů, které obsahují nebo mohou obsahovat kteroukoli z těchto látek, a používání a konečné zneškodnění výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů, které obsahují nebo mohou obsahovat kteroukoli z těchto látek, za předpokladu, že toto recyklování a konečné zneškodnění probíhá způsobem šetrným k životnímu prostředí a nevede k regeneraci kterékoli z těchto látek za účelem jejího opětovného použití.

2.

Počínaje rokem 2013 a poté následně každé čtyři roky až do doby odstranění této podmínky nebo jiného skončení její platnosti bude výkonný orgán vyhodnocovat pokrok stran při dosahování konečného cíle, jímž je vyloučení těchto látek obsažených v předmětech, a zkoumat, zda i nadále trvá potřeba této podmínky, jejíž platnost v každém případě skončí nejpozději v roce 2030.

Tetrabromdifenylether (b) a pentabromdifenylether (b)

výroby

žádné

použití

1.

Strany mohou povolit recyklování předmětů, které obsahují nebo mohou obsahovat kteroukoli z těchto látek, a používání a konečné zneškodnění výrobků vyrobených z recyklovaných materiálů, které obsahují nebo mohou obsahovat kteroukoli z těchto látek, za předpokladu, že toto recyklování a konečné zneškodnění probíhá způsobem šetrným k životnímu prostředí a nevede k regeneraci kterékoli z těchto látek za účelem jejího opětovného použití.

2.

Počínaje rokem 2013 a poté následně každé čtyři roky až do doby odstranění této podmínky nebo jiného skončení její platnosti bude výkonný orgán vyhodnocovat pokrok stran při dosahování konečného cíle, jímž je vyloučení těchto látek obsažených v předmětech, a zkoumat, zda i nadále trvá potřeba této podmínky, jejíž platnost v každém případě skončí nejpozději v roce 2030.


pentachlorbenzen

CAS: 608-93-5

výroby

žádné

použití

žádné


Perfluorooktansulfonát (PFOS) (c)

výroby

Žádné, kromě produkce pro použití a)–c) níže a a)–e) v příloze II

použití

Žádné, kromě následujícího použití a použití a)–e) v příloze II:

a)

Elektrolytické chromování, anodická oxidace chromu a reverzní leptání do roku 2014;

b)

Bezproudové potahování povlakem nikl-polytetrafluorethylen do roku 2014;

c)

Leptání plastových podkladů před jejich pokovením do roku 2014;

d)

Hasicí pěny, avšak pouze v případě, že byly vyrobeny nebo byly používány k datu 18. prosince 2009.

Pokud jde o hasicí pěny:

i)

Strany by měly usilovat o to, aby byly do roku 2014 vyloučeny hasicí pěny obsahující PFOS, které byly vyrobeny nebo byly používány k datu 18. prosince 2009, a o svém pokroku by měly v roce 2014 podat zprávu výkonnému orgánu;

ii)

Na základě zpráv vypracovaných stranami a odstavce i) výkonný orgán v roce 2015 posoudí, zda by se na používání hasicích pěn obsahujících PFOS, které byly vyrobeny nebo byly používány k datu 18. prosince 2009, měla vztahovat další omezení.“

5.

Ze seznamu se vypouští látka PCB a nahrazuje se následujícím řádkem:

„Polychlorované bifenyly (PCB) (d)

výroby

žádné

použití

Žádné. Pokud jde o PCB používané k datu uplatnění, strany:

1.

učiní rozhodná opatření směřující k:

a)

vyloučení použití identifikovatelných PCB v zařízeních (například v transformátorech, kondenzátorech a v dalších nádržích obsahujících zbylé kapalné zásoby) obsahujících více než 5 dm3 objemu látek obsahujících PCB v koncentracích rovných 0,05 % PCB a vyšších, a to co možná nejdříve, nejpozději však do 31. prosince 2010, a pro země s přechodnou ekonomikou do 31. prosince 2015;

b)

likvidaci či dekontaminaci způsobem šetrným k životnímu prostředí:

všech kapalných PCB uvedených v písmeni a) a stejně tak dalších látek s obsahem PCB více než 0,005 % v jiných zařízeních, co možná nejdříve, nejpozději však do 31. prosince 2015, a pro země s přechodnou ekonomikou do 31. prosince 2020;

všech kapalných PCB uvedených v odst. 2 písm. a) nejpozději do 31. prosince 2029;

c)

dekontaminaci nebo zneškodnění zařízení uvedeného v odst. 1 písm. a) a v odst. 2 písm. a) způsobem šetrným k životnímu prostředí;

2.

budou usilovat o:

a)

určení a odstranění z užívání těch zařízení (například transformátorů, kondenzátorů a dalších nádrží obsahujících zbylé kapalné zásoby), která obsahují více než 0,005 % PCB a mají objem větší než 0,05 dm3, a to co možná nejdříve, nejpozději však do 31. prosince 2025;

b)

označení dalších výrobků obsahujících více než 0,005 % PCB (například pouzdra kabelů, těsnicí materiály a natřené předměty) a o nakládání s nimi shodně s čl. 3 odst. 3;

3.

zajistí, aby se zařízení popsané v odst. 1 písm. a) a v odst. 2 písm. a) nevyváželo nebo nedováželo, s výjimkou účelů nakládání s odpady, které je šetrné k životnímu prostředí;

4.

podpoří tato opatření ke snížení nebezpečí a rizik s cílem kontrolovat používání PCB:

a)

používání PCB pouze v neporušených a nepropustných zařízeních a pouze v místech, kde může být minimalizován a rychle zneškodněn únik do životního prostředí;

b)

nepoužívání PCB v zařízeních v místech spojených s výrobou nebo zpracováním potravin;

při použití PCB v obydlených oblastech, včetně škol a nemocnic, učiní všechna přiměřená opatření k předcházení poruchám v dodávkách proudu, které by mohly způsobit požár, a zajistí pravidelnou prohlídku těsnosti zařízení.“

6.

Poznámka pod čarou (a) konci přílohy I se vypouští.

7.

Na konci přílohy I se doplňují nové poznámky pod čarou, které znějí:

„(a)

„Hexabromdifenyletherem a heptabromdifenyletherem“ se rozumí 2,2′,4,4′,5,5′- hexabromdifenylether (BDE-153, č. CAS: 68631-49-2), 2,2′,4,4′,5,6′- hexabromdifenylether (BDE-154, č. CAS: 207122-15-4), 2,2′,3,3′,4,5′,6 heptabromdifenylether (BDE-175, č. CAS: 446255-22-7), 2,2′,3,4,4′,5′,6- heptabromdifenylether (BDE-183, č. CAS: 207122-16-5) a ostatní hexa- a heptabromdifenylethery přítomné v komerčním oktabromdifenyletheru.

(b)

„Tetrabromdifenyletherem a pentabromdifenyletherem“ se rozumí 2,2′,4,4′-tetrabromdifenylether (BDE-47, č. CAS: 40088-47-9) a 2,2′,4,4′,5-pentabromdifenyl ether (BDE-99, č. CAS: 32534-81-9) a ostatní tetra- a pentabromdifenylethery přítomné v komerčním pentabromdifenyletheru.

(c)

„Perfluorooktansulfonátem (PFOS) se rozumějí látky s molekulárním vzorcem C8F17SO2X, kde X = OH, kovová sůl, halogenid, amid a jiné deriváty včetně polymerů.“

(d)

„Polychlorovanými bifenyly“ se rozumějí aromatické sloučeniny tvořené tak, že v molekule bifenylu (dvě benzenová jádra vzájemně spojená jednoduchou vazbou uhlík-uhlík) mohou být atomy vodíku nahrazeny až deseti atomy chloru.“

G   Příloha II

1.

Ze seznamu v tabulce následující po prvním odstavci přílohy II se vypouštějí látky DDT, HCH a PCB.

2.

Do seznamu se doplňuje následující látka tak, že se v odpovídajícím abecedním pořadí vloží tyto řádky:

„látka

požadavky na naplňování

omezení použití

podmínky

Perfluorooktansulfonát (PFOS) (1)

a)

fotorezistenty nebo protiodrazové povlaky ve fotolitografii;

b)

fotografické povlaky nanášené na filmy, papíry nebo tiskařské desky;

c)

látky potlačující tvorbu zákalu při jiném než dekorativním tvrdém chromování (VI), smáčedla určená k použití v kontrolovaných systémech elektrolytického pokovování;

d)

hydraulické kapaliny v letectví;

e)

určité zdravotnické přístroje (jako folie kopolymeru ethylen-tetrafluoroethylenu (ETFE) a výroba radiokontrastních ETFE, diagnostická zařízení pro in vitro vyšetření, barevné filtry pro CCD).

Strany by měly přijmout opatření k vyloučení těchto použití, jakmile budou k dispozici vhodné alternativy.

Nejpozději do roku 2015 a následně každé čtyři roky je každá strana, která tyto látky používá, povinna podávat zprávy o pokroku dosaženém při jejich vylučování a poskytnout informace o tomto pokroku výkonnému orgánu. Na základě těchto zpráv budou pak tato omezená použití přehodnocována.

H.   Příloha III

1.

Znění pod záhlavím „referenční rok“ pro každou z látek uvedených v příloze III se vypouští a nahrazuje se tímto:

„1990, nebo jiný rok z intervalu 1985 až 1995 včetně, případně u zemí s přechodnou ekonomikou jiný rok od roku 1985 do roku, kdy tento protokol pro danou stranu vstoupí v platnost, a který bude určen touto stranou při ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení“.

2.

V seznamu se pro látku hexachlorbenzen pod název této látky doplní text, který zní: „CAS: 118-74-1“

3.

Seznam pro látku PCB se doplňuje tak, že se na konci tabulky vloží tento řádek:

„PCB (c)

2005, nebo jiný rok z intervalu 1995 až 2010 včetně, případně u zemí s přechodnou ekonomikou jiný rok od roku 1995 do roku, kdy tento protokol pro danou stranu vstoupí v platnost, a který bude určen touto stranou při ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.“

4.

Za poznámku pod čarou (b) se vkládá poznámka pod čarou, která zní:

„(c)

Polychlorované bifenyly, definované v příloze I, které se tvoří a jsou samovolně uvolňovány z antropogenních zdrojů.“

I.   Příloha IV

1.

V závorce v odstavci 2 se slovo „a“ vypouští a na konci se doplňují slova „a při daném obsahu kyslíku“.

2.

Odstavec 3 se vypouští a nahrazuje textem, který zní:

„3.

Mezní hodnoty se vztahují k normálním provozním situacím. U vsádkového (diskontinuálního) provozního režimu se mezní hodnoty vztahují k průměrným hodnotám zaznamenaným v průběhu celého procesu vsádky, včetně například předehřívání, spalování a chlazení.“

3.

V odstavci 4 se před slovo „normami“ vloží slovo „příslušnými“ a před slova „evropským výborem“ se vloží slovo „například“.

4.

Odstavec 6 se vypouští a nahrazuje se textem a poznámkou pod čarou, které znějí:

„6.

Emise PCDD/F se uvádějí v celkových toxických ekvivalentech (TEQ) (1). Hodnoty faktoru toxické rovnocennosti používané pro účely tohoto protokolu se shodují s příslušnými mezinárodními normami včetně hodnot Světové zdravotnické organizace z roku 2005 pro faktor toxické rovnocennosti u savců pro PCDD/F.

(1)  Celkový toxický ekvivalent (TEQ) je operativně definován tak, že koncentrace jednotlivých látek v daném vzorku se vynásobí jejich příslušnými faktory toxické rovnocennosti (TEF); jedná se o odhad celkové aktivity podobné 2,3,7,8-TCDD, vykazované ve směsi. Pro celkový toxický ekvivalent se dříve používala zkratka TE.“"

5.

Odstavec 7 se vypouští a nahrazuje se textem a poznámkou pod čarou, které znějí:

„7.

Následující mezní hodnoty, vztažené k 11 % koncentraci kyslíku v odpadním plynu, platí pro následující typy spaloven:

 

Komunální tuhé odpady (stávající stacionární zdroj spalující více než 3 tuny za hodinu a každý nový stacionární zdroj)

0,1 ngTEQ/m3

 

Nemocniční tuhé odpady (stávající stacionární zdroj spalující více než 1 tunu za hodinu a každý nový stacionární zdroj)

Nový stacionární zdroj:

0,1 ngTEQ/m3

Stávající stacionární zdroj:

0,5 ng TEQ/m3

 

Nebezpečné odpady (stávající stacionární zdroj spalující více než 1 tunu za hodinu a každý nový stacionární zdroj)

Nový stacionární zdroj:

0,1 ng TEQ/m3

Stávající stacionární zdroj:

0,2 ng TEQ/m3

 

Průmyslové odpady, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné (2)  (3)

Nový stacionární zdroj:

0,1 ngTEQ/m3

Stávající stacionární zdroj:

0,5 ng TEQ/m3.

(2)  Včetně spaloven zpracovávajících odpady z biomasy, které mohou obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, včetně odpadu z biomasy ze stavebnictví a z demolic, avšak s výjimkou spaloven spalujících pouze jiné odpady z biomasy."

(3)  Země s přechodnou ekonomikou mohou vyloučit spoluspalování odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný, v průmyslových procesech, kde je tento odpad používán jako přídavné palivo, které poskytuje až 10 % energie.“"

6.

Za odstavec 7 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„8.

Následující mezní hodnota, vztažená k 16 % koncentraci kyslíku v odpadním plynu, platí pro pražicí závody:

0,5 ng TEQ/m3

9.

Následující mezní hodnota, vztažená ke skutečné koncentraci kyslíku v odpadním plynu, platí pro následující zdroj:

Sekundární produkce oceli – elektrické obloukové pece s výrobní kapacitou více než 2,5 tun tavené oceli za hodinu k dalšímu zpracování:

0,5 ng TEQ/m3.“

J.   Příloha VI

1.

Stávající text této přílohy se označí jako odstavec 1.

2.

V písmenu a) se za slova „vstoupí v platnost“ vloží slova „pro dotčenou stranu“.

3.

Písmeno b) se nahrazuje tímto:

„pro stávající stacionární zdroje:

i)

osm let ode dne, kdy tento protokol vstoupí v platnost pro dotčenou smluvní stranu. V případě nutnosti může být toto období prodlouženo pro specifické stávající stacionární zdroje v souladu s dobou jejich amortizace stanovenou vnitrostátními právními předpisy, nebo

ii)

pro stranu, která je státem s přechodnou ekonomikou, až patnáct let ode dne, kdy tento protokol vstoupí pro dotčenou smluvní stranu v platnost.“

4.

Na konci přílohy se doplňuje nový odstavec, který zní:

„2.

Harmonogram pro uplatnění mezních hodnot a nejlepších dostupných technik, které byly aktualizovány nebo zavedeny v důsledku změny tohoto protokolu, je:

a)

pro nové stacionární zdroje: dva roky po dni vstupu příslušné změny v platnost pro dotčenou smluvní stranu; a

b)

pro stávající stacionární zdroje:

i)

osm let po dni vstupu příslušné změny v platnost pro dotčenou smluvní stranu; nebo

ii)

pro stranu, která je státem s přechodnou ekonomikou, až patnáct let ode dne, kdy tento protokol vstoupí pro dotčenou smluvní stranu v platnost“.

K.   Příloha VIII

1.

V části I druhé větě se před slova „příloze V“ vloží slova „v instrukčním dokumentu uvedeném v“.

2.

Popis kategorie 1 v tabulce v části II se vypouští a nahrazuje tímto: „Spalování odpadů včetně spoluspalování komunálních, nebezpečných odpadů, odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, a odpadů ze zdravotnických zařízení nebo splaškových kalů.“

3.

Do tabulky v části II se vloží tyto nové kategorie:

„13

Specifické chemické výrobní procesy uvolňující nikoli záměrně vytvořené perzistentní organické znečišťující látky, zejména při výrobě chlorfenolů a chloranilu.

14

Termické procesy v metalurgickém průmyslu, metody na bázi chloru.“


(1)  Perfluorooktansulfonátem (PFOS) se rozumějí látky s molekulárním vzorcem C8F17S02X, kde X = OH, kovová sůl, halogenid, amid a jiné deriváty včetně polymerů.“


ZMĚNY PROTOKOLU

uvedené v článku 1 rozhodnutí výkonného orgánu úmluvy 2009/2

A.   Příloha I

1.

Do seznamu se doplňují následující látky tak, že se v odpovídajícím abecedním pořadí vloží tyto řádky:

„Polychlorované naftaleny (PCN)

výroby

žádné

použití

žádné

chlorované parafiny s krátkým řetězcem (d)

výroby

Žádné, kromě produkce pro použití uvedená v příloze II

použití

Žádné, kromě použití uvedených v příloze II“

2.

Na konci přílohy I se doplňuje nová poznámka pod čarou, která zní:

„(d)

10 až 13 chlorovanými parafiny s krátkým řetězcem se rozumí chlorované alkany s délkou uhlíkového řetězce atomů uhlíku a stupněm chlorování přesahujícím 48 % hm.“

B:   Příloha II

1.

Do seznamu se doplňují následující látky tak, že se v odpovídajícím abecedním pořadí vloží tyto řádky:

„Chlorované parafiny s krátkým řetězcem (b)

a)

zpomalovače hoření přidávané do pryže používané pro pásové dopravníky v těžebním průmyslu;

Strany by měly přijmout opatření k vyloučení tohoto použití, jakmile budou k dispozici vhodné alternativy.

b)

zpomalovače hoření v těsnících materiálech pro přehrady.

Nejpozději do roku 2015 a následně každé čtyři roky je každá strana, která tyto látky používá, povinna podávat zprávy o pokroku dosaženém při jejich vylučování a poskytnout informace o tomto pokroku výkonnému orgánu. Na základě těchto zpráv budou pak tato omezená použití přehodnocována.“

2.

Na konci přílohy II se doplňuje nová poznámka pod čarou, která zní:

„(b)

Chlorovanými parafiny s krátkým řetězcem se rozumí chlorované alkany s délkou uhlíkového řetězce 10 až 13 atomů uhlíku a stupněm chlorování přesahujícím 48 % hm.“


18.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/32


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/770

ze dne 14. dubna 2016,

kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací týkajících se fungování postupů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

(oznámeno pod číslem C(2016) 2068)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci výboru zřízeného podle článku 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit, aby informace poskytované členskými státy byly soudržné povahy, je vhodné vytvořit společný formát, který mohou členské státy při plnění svých povinností ohledně podávání zpráv podle nařízení (EU) č. 649/2012 využívat.

(2)

Z důvodu zajištění jasnosti a soudržnosti je vhodné vymezit přesná sledovaná období, neboť podle nařízení (EU) č. 649/2012 mají členské státy předkládat informace o fungování postupů každé tři roky,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společný formát pro předkládání informací členskými státy, jak je to požadováno v čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 649/2012, je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

První zpráva o informacích, kterou mají členské státy předložit podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 649/2012, se týká kalendářních roků 2014, 2015 a 2016. Další zprávy se týkají následujících tříletých období.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. dubna 2016.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

DOTAZNÍK

Část 1: Obecné informace

1.   Který členský stát zastupujete?

2.   Jméno hlavní kontaktní osoby:

3.   Uveďte e-mailovou adresu hlavní kontaktní osoby:

4.   Sledované období:

Část 2: Informace týkající se určeného vnitrostátního orgánu (článek 4 nařízení (EU) č. 649/2012)

5.   Kolik určených vnitrostátních orgánů (UVO) existuje ve vašem členském státě?

6.   Pokud je jich více než jeden, uveďte rozdělení odpovědnosti mezi nimi.

7.   Název/názvy UVO:

8.   Uveďte počet lidských zdrojů (v přepočtu na plné pracovní úvazky) v UVO, který se zabývá prováděním nařízení o předchozím souhlasu (tzv. nařízení PIC).

Pokud existuje několik určených vnitrostátních orgánů, uveďte počet pro každý UVO

9.   Zabývá se UVO rovněž prováděním dalších evropských či mezinárodních předpisů týkajících se chemických látek, úmluv nebo programů?

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte, o které právní předpisy, úmluvy či programy se jedná a jak probíhá koordinace s dalšími příslušnými orgány ve vaší zemi.

10.   Kolik oznámení o vývozu a žádostí o přidělení zvláštního referenčního identifikačního čísla (RIN) zpracovává UVO (a předává agentuře ECHA k dalšímu zpracování) ročně?

 

Oznámení o vývozu

Žádostí o zvláštní RIN

Rok 1

 

 

Rok 2

 

 

Rok 3

 

 

Celkem

 

 

Část 3: Podpora pro vývozce a dovozce

11.   Zavedl(y) UVO určité osvětové a informační činnosti na podporu vývozců a dovozců, aby vyhověli nařízení PIC?

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte, o jaké činnosti se jedná (můžete zaškrtnout více možností):

online technické a vědecké pokyny (jiné než ECHA)

odkaz na internetové stránky ECHA týkající se PIC a ePIC

zvláštní internetové stránky s informacemi o nařízení PIC

osvětové kampaně

sociální média

návštěvy u provozovatelů zařízení

zvláštní e-mailová adresa pro zasílání požadavků o informace

vnitrostátní kontaktní místo

semináře nebo podobné vzdělávací akce

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

Pokud ne, upřesněte, proč tato podpora není požadována.

12.   Domníváte se, že tyto osvětové a informační činnosti zlepšují soulad vývozců a dovozců s nařízením (EU) č. 649/2012?

Ano

Ne

Upřesněte.

13.   K jakým záležitostem dostává (dostávají) UVO od vývozců a dovozců nejčastější žádosti o podporu? Vyberte dvě záležitosti.

oznámení o vývozu

výslovný souhlas

rozhodnutí vzdát se svého práva

zvláštní RIN

článek 10 – podávání zpráv

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

14.   Dokážete odhadnout množství času, který UVO věnuje(í) na tuto podporu?

až 10 % pracovní zátěže

20 % pracovní zátěže

30 % pracovní zátěže

40 % pracovní zátěže

více než 40 % pracovní zátěže

nelze vyčíslit

Část 4: Koordinace mezi určenými vnitrostátními orgány / agenturou ECHA a Komisi

15.   Jste spokojeni s koordinací mezi vaším UVO a Komisí?

Ano

Ne

Upřesněte.

16.   Uveďte konkrétní oblasti koordinace, které by případně mohly být vylepšeny (můžete zaškrtnout více možností).

čl. 8 odst. 5 – vývoz v souvislosti s mimořádnou situací

čl. 8 odst. 7 – poskytování (na požádání) doplňujících informací o vyvážených chemických látkách

čl. 11 odst. 6 – povinnost členského státu pomáhat Komisi při shromažďování informací

čl. 11 odst. 7 – zhodnocení potřeby navrhnout opatření na úrovni Unie

čl. 11 odst. 8 – postup, kdy členský stát přijme konečné vnitrostátní regulační opatření

čl. 13 odst. 6 – zhodnocení potřeby navrhnout opatření na úrovni Unie

čl. 14 odst. 1 – povinnost předávat informace obdržené od sekretariátu

čl. 14 odst. 5 – poradenství a pomoc dovážejícím smluvním stranám na jejich žádost

čl. 14 odst. 6 – rozhodnutí členského státu, že se výslovný souhlas nepožaduje

čl. 14 odst. 7 – rozhodnutí členského státu, že se vývoz může uskutečnit

čl. 14 odst. 7 – posouzení, ze strany členského státu, možného dopadu na zdraví člověka a životní prostředí

čl. 14 odst. 8 – pravidelný přezkum platnosti výslovného souhlasu

čl. 18 odst. 1 – povinnost Komise, členských států a agentury ECHA kontrolovat dodržování nařízení ze strany vývozců

článek 20 – výměna informací

článek 21 – technická pomoc

článek 23 – aktualizace příloh

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

17.   Jste spokojeni s koordinací mezi vaším UVO a agenturou ECHA?

Ano

Ne

Upřesněte.

18.   Uveďte konkrétní oblasti koordinace, které by případně mohly být vylepšeny (můžete zaškrtnout více možností).

čl. 6 odst. 1 písm. c) – poskytování pomoci a technických a vědeckých pokynů a nástrojů danému odvětví

čl. 8 odst. 7 – poskytování (na požádání) doplňujících informací o vyvážených chemických látkách

čl. 11 odst. 6 – povinnost členského státu pomáhat Komisi při shromažďování informací

čl. 11 odst. 7 – zhodnocení potřeby navrhnout opatření na úrovni Unie

čl. 13 odst. 6 – zhodnocení potřeby navrhnout opatření na úrovni Unie

článek 20 – výměna informací

článek 21 – technická pomoc

článek 23 – aktualizace příloh

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

Část 5: Oznámení o vývozu předaná smluvním stranám a jiným zemím

(Vztahuje se pouze na členské státy, které ve sledovaném období zpracovaly oznámení o vývozu)

19.   Jaké jsou požadavky na informace požadované ve formuláři oznámení o vývozu, pokud mají vývozci potíže při poskytování informací (můžete zaškrtnout více možností)?

identita látky určené pro vývoz

identita směsi určené pro vývoz

identita výrobku určeného pro vývoz

informace o vývozu (např. kontaktní údaje dovozců)

informace o nebezpečí a rizicích chemické látky a preventivní opatření

souhrn fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností

informace o konečném regulačním opatření přijatém Evropskou unií

doplňující informace poskytnuté vyvážející smluvní stranou

dostupnost kódů KN nebo kódů CUS

předpokládané použití chemické látky v dovážející zemi

shrnutí konečného regulačního opatření a důvody pro něj a datum vstupu v platnost

žádné

V případě potřeby uveďte další poznámky.

20.   Kolik oznámení o vývozu bylo vráceno vývozcům zpět z důvodů uvedených v tabulce níže?

Důvod / počet ročně

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Požadováno opětovné předložení

 

 

 

Zamítnuto

 

 

 

Upřesněte případně nejčastější důvody pro opětovné předložení a pro zamítnutí oznámení o vývozu:

Důvody pro požadování opětovného předložení oznámení o vývozu:

Důvody pro zamítnutí oznámení o vývozu:

21.   Setkali jste se s obtížemi při dodržování lhůty k zaslání oznámení agentuře ECHA?

Ano

Ne

Pokud ano, upřesněte a uveďte v případě potřeby další poznámky.

Čl. 8 odst. 5 – vývoz chemické látky v souvislosti s mimořádnou situací

22.   Museli jste už někdy řešit mimořádnou situaci podle čl. 8 odst. 5?

Ano

Ne

Pokud ano, popište nejdůležitější případy (např. použitá chemická látka, dovážející země, zamýšlené použití, povaha mimořádné situace).

23.   Setkali jste se při řešení mimořádné situace s obtížemi?

Ano

Ne

Žádná taková situace nenastala

Pokud ano, upřesněte.

Čl. 8 odst. 7 – poskytnutí dostupných doplňujících informací o vyvážených chemických látkách

24.   Byli jste požádáni, abyste dovážejícím smluvním stranám nebo jiným zemím poskytli doplňující informace týkající se vývozu chemických látek?

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte v kterých případech (např. název chemické látky, kontaktní údaje dovozce, dovážející země, druh doplňující informace).

25.   Pokud jste takovou žádost obdrželi, setkali jste se s obtížemi při poskytování doplňujících informací?

Ano

Ne

Pokud ano, upřesněte.

Čl. 8 odst. 8 – správní poplatek za oznámení o vývozu

26.   Požaduje UVO ve vaší zemi zaplacení správního poplatku za oznámení o vývozu?

Ano

Ne

Závisí to na UVO

Pokud to závisí na UVO, upřesněte.

Pokud je poplatek požadován, odpovězte na otázky 27–30. Pokud ne, pokračujte otázkou 31.

27.   Kolik činí tento správní poplatek (uveďte měnu, pokud není v EUR)?

28.   Kdy vstoupil tento správní poplatek v platnost?

29.   Obdrželi jste stížnosti od vývozců týkající se výše správních poplatků?

Ano

Ne

Pokud ano, upřesněte druh stížností a jejich počet ročně.

30.   Měl podle vašeho názoru správní poplatek dopad na počet oznámení (nepovinné)?

Ano

Ne

Nevím

Pokud ano, upřesněte.

31.   Požaduje UVO ve vaší zemi zaplacení správního poplatku za žádosti o výslovný souhlas?

Ano

Ne

Závisí to na UVO

Pokud to závisí na UVO, upřesněte.

Pokud je požadován správní poplatek, upřesněte jeho výši (a měnu, pokud není v EUR).

Část 6: Informace o vývozu a dovozu chemických látek

Vývozci (článek 10)

32.   Setkali jste se během sledovaného období ze strany vývozců se zpožděním při předkládání informací o množství chemické látky (jako takové nebo obsažené ve směsích či výrobcích) všem smluvním stranám nebo jiné zemi?

Ano

Ne

Není relevantní

Pokud ano, uveďte dodatečné poznámky.

Dovozci (článek 10)

33.   Setkali jste se během sledovaného období ze strany dovozců se zpožděním při předkládání informací o množství obdržené chemické látky (jako takové nebo obsažené ve směsích či výrobcích)?

Ano

Ne

Není relevantní

Pokud ano, uveďte dodatečné poznámky.

34.   Používá UVO, celní nebo jiné donucovací orgány ve vaší zemi údaje či informace o dovozu?

Ano

Ne

Nevím

Pokud ano, uveďte, jak je používají.

Podávání zpráv agentuře ECHA ze strany členského státu

35.   Setkali jste se s obtížemi při poskytování souhrnných informací prostřednictvím ePIC podle čl. 10 ve spojení s přílohou III?

Ano

Ne

Pokud ano, popište tyto obtíže.

36.   Setkali jste se se zpožděním při předkládání souhrnných informací prostřednictvím ePIC v souladu s přílohou III?

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte důvody tohoto zpoždění.

Část 7: Jiné povinnosti týkající se vývozů chemických látek, než jsou požadavky na oznámení o vývozu

Sdělování informací a rozhodnutí dotčeným osobám, které jsou v jurisdikci vašeho členského státu (čl. 14 odst. 3)

37.   Jakým způsobem jste sdělili informace o rozhodnutích a/nebo podmínkách dovážejících zemí dotčeným osobám v jurisdikci vašeho členského státu (můžete zaškrtnout více možností)?

e-mailem

prostřednictvím internetových stránek

prostřednictvím zpravodaje

jiným způsobem

Pokud jiným způsobem, upřesněte.

Soulad vývozce s rozhodnutími o každé odpovědi o dovozu (čl. 14 odst. 4)

38.   Setkali jste se s problémy týkajícími se souladu vývozců s odpověďmi o dovozu, které poskytly smluvní strany?

Ano

Ne

Pokud ano, upřesněte.

Poskytování podpory dovážejícím smluvním stranám (čl. 14 odst. 5)

39.   Poskytli jste rady nebo jste pomáhali na požádání dovážejícím smluvním stranám získat další informace potřebné pro přípravu odpovědi určené sekretariátu úmluvy o dovozu uvedené chemické látky?

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte bližší informace.

Látky, které nelze vyvážet, pokud nejsou splněny určité podmínky (čl. 14 odst. 6)

40.   Použili jste ve sledovaném období postup pro vydání výslovného souhlasu podle čl. 14 odst. 6 písm. a)?

Ano

Ne

Pokud ano, upřesněte počet žádostí o výslovný souhlas a počet obdržených odpovědí za rok.

 

Počet žádostí

Počet odpovědí

Rok 1

 

 

Rok 2

 

 

Rok 3

 

 

Celkem

 

 

41.   Použili jste postup pro vydání výslovného souhlasu podle čl. 14 odst. 6 písm. b)?

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte počet žádostí o zvláštní RIN za rok, pro nějž dovážející smluvní strana dala souhlas k dovozu prostřednictvím odpovědi o dovozu zveřejněné v oběžníku PIC.

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Celkem

 

42.   Setkali jste se při vydávání výslovného souhlasu s obtížemi?

Ano

Ne

Není relevantní

Pokud ano, upřesněte.

43.   Museli jste se rozhodnout, že v případě chemických látek uvedených v části 2 přílohy I, které mají být vyvezeny do zemí OECD, se výslovný souhlas nepožaduje?

Ano

Ne

Není relevantní, neboť váš UVO žádné takové oznámení o vývozu neobdržel

Pokud ano, upřesněte počet případů za rok.

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Celkem

 

44.   Setkali jste se s obtížemi při rozhodování, že v případě chemických látek uvedených v části 2 přílohy I, které mají být vyvezeny do zemí OECD, se výslovný souhlas nepožaduje?

Ano

Ne

Není relevantní, neboť žádný takový případ nenastal

Pokud ano, upřesněte.

Rozhodnutí UVO, že se vývoz může uskutečnit 60 dnů po podání žádosti o výslovný souhlas (čl. 14 odst. 7)

45.   Obdrželi jste žádosti o vzdání se práva v souladu s čl. 14 odst. 7?

Ano

Ne

Není relevantní, neboť váš UVO nemusel žádat o výslovný souhlas

Pokud ano, upřesněte počet případů za rok.

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Celkem

 

46.   Setkali jste se s obtížemi při provádění postupu podle čl. 14 odst. 7?

Ano

Ne

Není relevantní, neboť žádný takový případ nenastal

Pokud ano, upřesněte.

Platnost výslovného souhlasu (čl. 14 odst. 8)

47.   Setkali jste se případy, kdy směl vývoz pokračovat až do obdržení odpovědi na novou žádost o výslovný souhlas podle čl. 14 odst. 8 druhého pododstavce?

Ano

Ne

Není relevantní, neboť váš UVO neobdržel žádné oznámení o vývozu vyžadující výslovný souhlas

Pokud ano, upřesněte jejich počet.

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Celkem

 

Část 8: Povinnosti týkající se dovozu chemických látek

Rozhodnutí o dovozu přístupná dotčeným osobám (čl. 13 odst. 5)

48.   Jakým způsobem jsou rozhodnutí EU o dovozu zpřístupněna dotčeným osobám, na které se vztahuje vaše rozhodovací pravomoc (můžete zaškrtnout více možností)?

e-mailem

prostřednictvím internetových stránek UVO

prostřednictvím zpravodaje

jiným způsobem

Pokud jiným způsobem, upřesněte.

Část 9: Informace o tranzitní přepravě

Informace o první tranzitní přepravě a požadavky na časový rámec (článek 16)

49.   Museli jste během sledovaného období uplatnit článek 16?

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte počet případů, zainteresované smluvní strany Rotterdamské úmluvy a požadované informace.

50.   Jste si vědomi nějakých problémů, s nimiž se vývozci během provádění článku 16 setkali?

Ano

Ne

Není relevantní, neboť žádný takový případ nenastal

Pokud ano, upřesněte.

Část 10: Požadavky týkající se vyvážených chemických látek a informací, které k nim musí být přiloženy

51.   Setkaly se vnitrostátní donucovací orgány ve vašem členském státě s problémy, pokud jde o dodržování požadavků týkajících se informací, které musí být přiloženy k vyváženým chemickým látkám?

Ano

Ne

Nevím

Pokud ano, odpovězte na otázky 52–54 a uveďte, zda se tyto problémy týkaly následujícího:

52.   plnění požadavků na balení a označování podle:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (1) (přípravky na ochranu rostlin – PPP)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (2) (nařízení o biocidních přípravcích – BPR)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) (nařízení CLP)

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

53.   plnění požadavků na bezpečnostní list podle:

nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

54.   povinnost poskytnout informace:

na štítku v jednom nebo více úředních/hlavních jazycích země určení

na bezpečnostním listu v jednom nebo více úředních/hlavních jazycích země určení

55.   Setkali jste se s problémy, pokud jde o dodržování požadavků týkajících se informací o vyvážených výrobcích a jejich balení?

Ano

Ne

Není relevantní

Pokud ano, uveďte, zda se tyto problémy týkaly:

použití norem čistoty podle právních předpisů Unie (např. PPP a BPR)

optimalizace nádob s cílem snížit riziko vytváření zastaralých zásob

data ukončení použitelnosti

skladovacích podmínek uvedených na štítku

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

Část 11: Technická pomoc (nepovinné)

Spolupráce

56.   Spolupracovali jste s rozvojovými zeměmi, zeměmi v procesu hospodářské transformace nebo nevládními organizacemi s cílem zlepšit řádné nakládání s chemickými látkami a zejména provést Rotterdamskou úmluvu?

Ano

Ne

Pokud ano, o jaký druh spolupráce se jednalo (můžete zaškrtnout více možností)?

technické informace

propagace výměny odborníků

podpora zřizování a zachování UVO

technické posudky pro identifikaci nebezpečných obchodních úprav pesticidů

technické posudky pro přípravu oznámení sekretariátu

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

Uveďte země, se kterými jste spolupracovali.

Budování kapacit

57.   Zúčastnili jste se projektů / mezinárodních aktivit týkajících se budování kapacit v oblasti nakládání s chemickými látkami, nebo jste podpořili nevládní organizace podílející se na těchto aktivitách?

Ano

Ne

Pokud ano, popište tyto aktivity.

Část 12: Prosazování nařízení (EU) č. 649/2012

Obecné informace

58.   Které donucovací orgány ve Vašem členském státě se podílejí na prosazování nařízení (EU) č. 649/2012?

celní orgány

jiné donucovací orgány

Pokud jsou zapojeny jiné donucovací orgány, upřesněte.

59.   Uveďte případně, kterými jinými právními předpisy EU se jiné donucovací orgány (než celní) rovněž zabývají:

nařízení (ES) č. 1907/2006

nařízení (ES) č. 1272/2008

nařízení (EU) č. 528/2012

nařízení (ES) č. 1107/2009

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

60.   Mají donucovací orgány odpovídající zdroje (nepovinné)?

Ano

Ne

Upřesněte.

61.   Jsou inspektoři nebo jiné odpovědné osoby pravidelně školeni v oblasti prosazování nařízení (EU) č. 649/2012?

Ano

Ne

Pokud ano, uveďte podrobnosti (např. druh školení, témata, četnost školení).

Pokud ne, upřesněte, proč tyto osoby nejsou pravidelně školeny.

Strategie prosazování

62.   Existuje ve vašem orgánu (nebo v jiném příslušném orgánu) strategie prosazování nařízení (EU) č. 649/2012?

Ano

Ne

Upřesněte takto:

62 a)   Pokud ano, je již tato strategie prosazování zavedena?

Ano

Ne

Upřesněte.

62 b)   Pokud ne, existují nějaké plány na vytvoření této strategie?

Ano

Ne

Upřesněte.

Podávání zpráv o donucovacích činnostech

63.   Upřesněte donucovací činnosti prováděné ve vašem členském státě (můžete zaškrtnout více možností).

kontroly shody

návštěvy na místě

výběr vzorku

jiné

V případě „jiné“ upřesněte.

64.   Uveďte celkový počet úředních kontrol při vývozu, jako jsou inspekce nebo vyšetřování, či jiná donucovací opatření prováděná donucovacími orgány, během kterých se ve sledovaném období prosazovalo nařízení (EU) č. 649/2012 nebo se na něj bral ohled.

 

Celní orgány

Inspektoři

Jiné

Rok 1

 

 

 

Rok 2

 

 

 

Rok 3

 

 

 

Celkem

 

 

 

V případě potřeby uveďte další poznámky.

65.   Uveďte celkový počet úředních kontrol při dovozu, jako jsou inspekce nebo vyšetřování, či jiná donucovací opatření prováděná donucovacími orgány, během kterých se ve sledovaném období prosazovalo nařízení (EU) č. 649/2012 nebo se na něj bral ohled.

 

Celní orgány

Inspektoři

Jiné

Rok 1

 

 

 

Rok 2

 

 

 

Rok 3

 

 

 

Celkem

 

 

 

V případě potřeby uveďte další poznámky.

Pravomoci donucovacích orgánů

66.   Popište opatření, která mohou donucovací orgány přijmout, aby zajistily soulad s nařízením (EU) č. 649/2012 (např. zajištění, výzva, pozastavení činnosti).

Podrobnosti o porušení předpisů

67.   Počet případů porušení nařízení (EU) č. 649/2012, které zjistili:

 

Celní orgány

Inspektoři

Jiné

Rok 1

 

 

 

Rok 2

 

 

 

Rok 3

 

 

 

Celkem

 

 

 

68.   Druh případů porušení a jejich počet za rok zjištěné celními orgány:

Zjištěné případy porušení

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Požadavky na označování

 

 

 

Bezpečnostní listy

 

 

 

Datum ukončení použitelnosti chemické látky

 

 

 

Chemická látka neodpovídá oznámení o vývozu

 

 

 

Další případy porušení uvést do prázdných řádků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.   Druh případů porušení a jejich počet za rok zjištěné inspektory:

Zjištěné případy porušení

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Požadavky na označování

 

 

 

Bezpečnostní listy

 

 

 

Datum ukončení použitelnosti chemické látky

 

 

 

Chemická látka neodpovídá oznámení o vývozu

 

 

 

Další případy porušení uvést do prázdných řádků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankce

70.   Popište režim sankcí v případě porušení nařízení (EU) č. 649/2012 (např. trestní či správní sankce, všeobecná ustanovení nebo zvláštní sankce za konkrétní porušení předpisu).

71.   Kolik případů porušení nařízení (EU) č. 649/2012 vedlo ve sledovaném období k sankcím?

 

Počet sankcí

Rok 1

 

Rok 2

 

Rok 3

 

Celkem

 

Spolupráce

72.   Existuje pravidelná výměna informací mezi UVO a donucovacími orgány?

Ano

Ne

Upřesněte.

73.   Máte nějaké návrhy, jak by bylo možné zlepšit spolupráci mezi UVO a donucovacími orgány?

74.   Existuje pravidelná výměna informací mezi UVO a členy fóra pro výměnu informací o prosazování (dále jen „fórum“) ve vaší zemi?

Ano

Ne

Upřesněte.

75.   Je UVO spokojen se spolupráci se členy fóra?

Ano

Ne

Pokud ne, uveďte podrobnosti.

76.   Máte nějaké návrhy, jak by bylo možné zlepšit spolupráci mezi UVO a členy fóra?

Úloha fóra pro výměnu informací o prosazování (dále jen „fórum“; viz čl. 18 odst. 2)

77.   Je UVO spokojen s aktivitami fóra (nepovinné)?

Ano

Ne

Žádné zkušenosti s činností fóra

Pokud ne, upřesněte.

78.   Máte nějaké návrhy, jakým způsobem by bylo možné zlepšit aktivity fóra, pokud jde o prosazování nařízení (EU) č. 649/2012 (nepovinné)?

Část 13: Související aspekty IT

UVO a systém ePIC

79.   Je pro UVO snadné systém ePIC používat zejména v otázkách týkajících se:

a)

oznámení o vývozu (článek 8)?

Ano

Ne

Žádné zkušenosti

Pokud ne, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

b)

žádostí o výslovný souhlas (článek 14)?

Ano

Ne

Žádné zkušenosti

Pokud ne, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

c)

žádosti o zvláštní RIN (čl. 19 odst. 2)?

Ano

Ne

Žádné zkušenosti

Pokud ne, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

d)

rozhodnutí vzdát se svého práva (čl. 14 odst. 6 a odst. 7)?

Ano

Ne

Žádné zkušenosti

Pokud ne, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

e)

podávání zpráv podle článku 10?

Ano

Ne

Pokud ne, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

f)

jiných postupů PIC?

Ano

Ne

Žádné zkušenosti

Upřesněte povahu postupu a případné problémy, se kterými jste se setkali.

Vývozci a systém ePIC

80.   Uveďte pokud možno zpětnou vazbu ze strany vývozců týkající se uživatelské přívětivosti systému ePIC v oblasti (nepovinné):

a)

oznámení o vývozu

využívá se snadno

nevyužívá se snadno

Pokud se nevyužívá snadno, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

b)

žádostí o zvláštní RIN

využívá se snadno

nevyužívá se snadno

Pokud se nevyužívá snadno, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

c)

rozhodnutí vzdát se svého práva (čl. 14 odst. 6 a odst. 7)

využívá se snadno

nevyužívá se snadno

Pokud se nevyužívá snadno, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

d)

podávání zpráv podle článku 10

využívá se snadno

nevyužívá se snadno

Pokud se nevyužívá snadno, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

e)

nakládání se směsmi/výrobky prostřednictvím ePIC

využívá se snadno

nevyužívá se snadno

Pokud se nevyužívá snadno, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

f)

systému ePIC obecně

využívá se snadno

nevyužívá se snadno

Pokud se nevyužívá snadno, upřesněte problémy, se kterými jste se setkali.

Celní orgány, jiné donucovací orgány a systém ePIC (nepovinné)

81.   Používají celní orgány ve vaši zemi systém ePIC?

Ano

Ne

Pokud ne, vysvětlete, jak je vývoz chemických látek podléhajících PIC monitorován celními orgány ve vaší zemi.

82.   Domnívají se podle vás celní orgány, že používání informačního systému ePIC je snadné?

Ano

Ne

Údaje nejsou k dispozici

83.   Domnívají se podle vás celní orgány, že informační systém ePIC je odpovídajícím nástrojem, který jim pomůže kontrolovat uplatňování nařízení (EU) č. 649/2012?

Ano

Ne

Údaje nejsou k dispozici

84.   Používají podle vás jiné donucovací orgány systém ePIC?

Ano

Ne

Údaje nejsou k dispozici

85.   Domnívají se podle vás tyto jiné donucovací orgány, že používání systému ePIC je snadné?

Ano

Ne

Údaje nejsou k dispozici

86.   Domnívají se podle vás tyto jiné donucovací orgány, že systém ePIC je odpovídajícím nástrojem pro kontrolu uplatňování nařízení (EU) č. 649/2012?

Ano

Ne

Údaje nejsou k dispozici

Část 14: Dodatečné poznámky

87.   Uveďte prosím jakékoli další informace či připomínky týkající se fungování postupů podle nařízení (EU) č. 649/2012, které považujete za důležité v rámci podávání zpráv podle článku 22.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).


18.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/52


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/771

ze dne 13. května 2016,

kterým se Španělsko dočasně opravňuje, aby povolilo uvádění na trh osiva druhu Pinus radiata D. Don dovezeného z Nového Zélandu, které nesplňuje požadavky směrnice Rady 1999/105/ES na identifikaci a označování, a sadebního materiálu vyprodukovaného z tohoto osiva

(oznámeno pod číslem C(2016) 2784)

(Pouze španělské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (1), a zejména na čl. 18 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na žádost Španělska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve Španělsku je produkce osiva druhu Pinus radiata a sadebního materiálu vyprodukovaného z tohoto osiva, které splňuje požadavky směrnice 1999/105/ES na reprodukční materiál, k uspokojení poptávky konečných spotřebitelů v současnosti nedostatečná. Potřebný reprodukční materiál nemůže být dodán jinými členskými státy, jelikož ty členské státy, které by mohly být schopny toto osivo dodat, nemají takové množství materiálu, které by potřeby Španělska pokrylo.

(2)

Nový Zéland je schopen dodat dostatečné množství reprodukčního materiálu příslušného druhu, který je určen pro následnou produkci sadebního materiálu. Toto osivo však nesplňuje požadavky směrnice 1999/105/ES, pokud jde o identifikaci a označování. Konkrétněji tento materiál není klasifikován podle žádné z kategorií uvádění na trh stanovených směrnicí 1999/105/ES.

(3)

V této souvislosti Španělsko požádalo Komisi o oprávnění povolit na omezenou dobu uvádění na trh osiva druhu Pinus radiata z Nového Zélandu a sadebního materiálu vyprodukovaného z tohoto osiva.

(4)

Španělsko zakládá semenné sady, které by samy pokryly poptávku po sadebním materiálu. Odhaduje se však, že vzhledem k delší době produkce osiva lesních dřevin bude aktuální nedostatek přetrvávat po následujících pět let. Odhadovaná maximální potřeba osiva druhu Pinus radiata by činila 400 kg ročně.

(5)

Nic nenasvědčuje tomu, že by osivo nebo sadební materiál druhu Pinus radiata z Nového Zélandu vykazovaly jakékoli problémy či rizika, pokud jde o jejich zdraví, kvalitu nebo vitalitu.

(6)

Jelikož Španělsko je jediným členským státem, který čelí tomuto dočasnému problému v dodávce osiva nebo sadebního materiálu druhu Pinus radiata konečnému uživateli, mělo by být povolení k uvedení na trh omezeno na území Španělska.

(7)

Za účelem odstranění tohoto nedostatku by tedy Španělsko mělo být oprávněno povolit na omezenou dobu uvádění na trh osiva druhu Pinus radiata a sadebního materiálu vyprodukovaného z tohoto osiva, které splňují méně přísné požadavky na identifikaci a označování, než jsou uvedeny v článcích 13 a 14 směrnice 1999/105/ES. Toto oprávnění by mělo být omezeno na maximální množství 400 kg osiva ročně a mělo by se uplatňovat do 31. března 2021.

(8)

Toto osivo a sadební materiál by měly být uváděny na trh spolu s dokumentem obsahujícím údaje pro jejich identifikaci. Toto rozhodnutí by tedy mělo stanovit požadavky na identifikaci a označování.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Do 31. března 2021 je Španělsko oprávněno povolit na svém území, v souladu s požadavky stanovenými v příloze, uvádění na trh osiva druhu Pinus radiata D. Don pocházejícího z Nového Zélandu v maximálním množství 400 kg ročně, které je určeno pro produkci sadebního materiálu a které nesplňuje požadavky článků 13 a 14 směrnice 1999/105/ES na identifikaci a označování.

2.   Do 31. března 2021 je Španělsko oprávněno povolit na svém území, v souladu s požadavky stanovenými v příloze, uvádění na trh sadebního materiálu, jenž byl vyprodukovaný z osiva, jehož uvedení na trh bylo povoleno v souladu s odstavcem 1, a jenž nesplňuje požadavky článků 13 a 14 směrnice 1999/105/ES na identifikaci a označování.

Článek 2

Španělsko oznámí neprodleně Komisi a ostatním členským státům jakákoli rozhodnutí, která byla učiněna v souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 13. května 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2000, s. 17.


PŘÍLOHA

Požadavky na identifikaci a označování osiva a sadebního materiálu uvedeného v článku 1.

1.

Pro identifikaci reprodukčního materiálu jsou potřebné všechny následující informace:

a)

identifikační kód zdroje, pokud je k dispozici;

b)

botanický název;

c)

kategorie;

d)

účel;

e)

typ zdroje;

f)

zda jde o geneticky modifikovaný materiál;

g)

oblast provenience nebo identifikační kód;

h)

popřípadě určení původu (zda je či není autochtonní nebo indigenní anebo je neznámého původu);

i)

provenience a zeměpisná poloha určená oblastí zeměpisné délky a šířky;

j)

nadmořská výška nebo výškové pásmo;

k)

rok zrání.

2.

Na etiketě nebo v dokumentu dodavatele musí být obsaženy všechny následující informace:

a)

informace podle bodu 1 této přílohy;

b)

jméno dodavatele;

c)

dodané množství;

d)

prohlášení, že osivo a sadební materiál vyprodukovaný z tohoto osiva splňují méně přísné požadavky než požadavky podle článků 13 a 14 směrnice 1999/105/ES.


18.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 127/55


ROZHODNUTÍ RADY GUVERNÉRŮ

ze dne 20. ledna 2016

o změnách jednacího řádu EIB odrážejících posílení správy a řízení v EIB [2016/772]

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY,

S OHLEDEM NA

(1)

čl. 7 odst. 3 písm. h) statutu, podle něhož rada guvernérů schvaluje jednací řád banky;

(2)

čl. 11 odst. 1 statutu, podle něhož rada guvernérů jmenuje na návrh správní rady členy řídícího výboru; a

(3)

čl. 11 odst. 2 statutu, podle něhož rada guvernérů může kvalifikovanou většinou rozhodnout o odvolání člena řídícího výboru,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE si banka přeje zvýšit úlohu svého výboru pro etiku a compliance a posílit svá vnitřní pravidla upravující jmenování a případné pozastavení výkonu funkce členů řídícího výboru banky;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE úloha výboru pro etiku a compliance by měla být posílena tím, že tento výbor bude mít možnost vydávat stanoviska k jakékoli etické otázce týkající se člena řídícího výboru nebo správní rady;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE rada guvernérů, která je podle statutu příslušným orgánem rozhodujícím o odvolání členů řídícího výboru banky, může také rozhodnout o dočasném pozastavení výkonu funkce člena řídícího výboru;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE přenesení této pravomoci pozastavit výkon funkce členů řídícího výboru za konkrétně vymezených okolností a na omezenou dobu je žádoucí pro zajištění toho, že banka bude moci urychleně reagovat na výjimečné situace; navržený mechanismus předpokládá přenesení této pravomoci na prezidenta banky se souhlasem předsedy rady guvernérů nebo, v případech týkajících se prezidenta banky, na předsedu rady guvernérů;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE před přijetím takového rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce bude konzultován výbor pro etiku a compliance;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE příslušné použitelné postupy jsou stanoveny v novém článku 23b jednacího řádu banky;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE v rámci stanoveném výše uvedenými pravidly je přijetím dodatečných prováděcích pravidel upravujících postupy pro pozastavení výkonu funkce i pro odvolání pověřena správní rada;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE o výše uvedených pravidlech by měla rozhodnout rada guvernérů kvalifikovanou většinou podle čl. 11 odst. 2 statutu;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE při rozhodování o jmenování členů řídícího výboru bude radě guvernérů banky nápomocen poradní výbor pro jmenování zřízený ad hoc, jehož úkolem bude vydávat nezávazná stanoviska;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE pro snazší rozhodování o tomto jmenování a v reakci na nedávný vývoj v oblasti nejlepší bankovní praxe by do jednacího řádu banky měla být zapracována určitá kritéria pro rozhodnutí o jmenování;

VZHLEDEM K TOMU, ŽE je třeba celá řada technických změn v čl. 11 odst. 3 jednacího řádu, jež by měly zajistit hladké fungování jednotlivých výborů zřízených v rámci správní rady, např. výboru pro politiku rizik,

ROZHODLA kvalifikovanou většinou, že

1.

čl. 11 odst. 3 a čl. 11 odst. 4 jednacího řádu banky se mění a že se do jednacího řádu banky vkládají dva nové články 23a a 23b, jak je uvedeno v dokumentu 16/01;

2.

pozměněný jednací řád vstupuje v platnost 120 dnů po dni přijetí tohoto rozhodnutí nebo dnem 1. září 2016, podle toho, co nastane později;

3.

pozměněný jednací řád bude vyhlášen v Úředním věstníku Evropské unie.

Za radu guvernérů

Předseda

H.-J. SCHELLING

Tajemník

K. TRÖMEL


PŘÍLOHA

Jednací řád Evropské investiční banky schválený radou guvernérů dne 4. prosince 1958 a pozměněný radou guvernérů dne 15. ledna 1973, dne 9. ledna 1981, dne 15. února 1986, dne 6. dubna 1995, dne 19. června 1995, dne 9. června 1997, dne 5. června 2000, dne 7. března 2002, dne 1. května 2004, dne 12. května 2010, dne 25. dubna 2012, dne 26. dubna 2013 a dne 20. ledna 2016

KAPITOLA I

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Článek 1

Účetní období banky začíná dnem 1. ledna a končí dnem 31. prosince každého roku.

KAPITOLA II

RADA GUVERNÉRŮ

Článek 2

1.   Radu guvernérů svolává k zasedání její předseda z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z jejích členů. Prezident banky může požádat o svolání rady guvernérů jejího předsedu, a to z vlastního podnětu nebo na žádost správní rady.

2.   Rada guvernérů pořádá výroční zasedání za účelem posouzení výroční zprávy a stanovení obecných směrnic banky.

3.   Rada guvernérů může rozhodnout o schválení výroční zprávy, která zahrnuje finanční výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz zvláštního útvaru, příloha účetní závěrky, včetně konsolidované účetní závěrky, a jakékoli jiné výkazy, jež se považují za nezbytné pro zhodnocení finanční situace nebo výsledků hospodaření banky), mimo výroční zasedání, včetně použití písemného postupu.

4.   K účasti na zasedáních rady guvernérů mohou být přizváni členové řídícího výboru. Výročního zasedání rady guvernérů se zúčastňují členové správní rady, řídícího výboru a výboru pro audit.

Článek 3

1.   Pozvánku na zasedání rady guvernérů je třeba zaslat nejpozději třicet dnů před stanoveným datem jeho konání.

2.   Členové rady guvernérů musejí mít pořad jednání a související dokumenty k dispozici nejpozději dvacet dnů před zasedáním.

3.   Každý člen rady guvernérů může požadovat zařazení bodů na pořad jednání rady, sdělí-li svůj požadavek písemně předsedovi rady guvernérů nejpozději patnáct dnů před zasedáním.

4.   Od lhůt stanovených v předchozích odstavcích lze upustit, souhlasí-li s tím všichni členové rady, nebo v naléhavých případech může od nich upustit předseda rady guvernérů na žádost prezidenta banky.

Článek 4

Rada guvernérů přijímá rozhodnutí v souladu s článkem 8 statutu Evropské investiční banky (dále jen „statut“).

Článek 5

1.   Předseda rady guvernérů a předseda správní rady mohou nechat o rozhodnutích hlasovat prostřednictvím písemné či elektronické korespondence.

2.   Rozhodnutí se považují za přijatá, jakmile sekretariát rady guvernérů obdrží dostatečný počet kladných hlasů.

3.   Hlasování prostřednictvím písemné či elektronické korespondence, případně zjednodušeným písemným postupem, je běžně používaným postupem při jmenování členů správní rady, řídícího výboru a výboru pro audit.

4.   S výjimkou oblastí, v nichž se vyžaduje jednomyslnost nebo kvalifikovaná většina, může rada guvernérů na návrh správní rady v tomto smyslu přijmout rozhodnutí zjednodušeným písemným postupem. Rozhodnutí přijímané zjednodušeným písemným postupem se považuje za přijaté do šesti týdnů od jeho sdělení, ledaže by projevila nesouhlas polovina členů rady nebo počet členů představujících více než polovinu upsaného základního kapitálu.

Každý člen rady guvernérů může požádat o přerušení zjednodušeného písemného postupu.

Článek 6

Každý člen rady guvernérů může přijmout písemné zmocnění od nejvýše jednoho ze svých kolegů, na jehož základě ho může na zasedání rady guvernérů zastupovat a místo něho hlasovat.

Článek 7

1.   Ve funkci předsedy se členové rady střídají v protokolárním pořadí členských států stanoveném Radou Evropské unie.

2.   Funkční období člena rady jako předsedy končí na konci dne, kdy se koná výroční zasedání nebo kdy jsou schváleny finanční výkazy za předchozí účetní období, podle toho, co nastane později. Funkční období nového předsedy začíná následující den.

Článek 8

Z jednání rady guvernérů se pořizuje zápis. Podepisuje jej předseda a tajemník.

Článek 9

Každý člen rady guvernérů má právo používat jeden z úředních jazyků Unie. Může požadovat, aby každý dokument projednávaný radou byl vyhotoven v jím zvoleném jazyce.

Článek 10

Korespondence určená radě guvernérů se adresuje sekretariátu rady guvernérů v sídle banky.

KAPITOLA III

SPRÁVNÍ RADA

Článek 11

1.   Správní rada se schází nejméně šestkrát ročně a na každém zasedání rozhoduje o datu svého příštího zasedání.

2.   Předseda svolá správní radu před stanoveným datem, požaduje-li to třetina členů s hlasovacím právem nebo považuje-li to předseda za nezbytné.

3.   V rámci působnosti správní rady a v souladu s článkem 18 tohoto jednacího řádu se jako součást správní rady zřizuje výbor pro odměňování zaměstnanců a rozpočet, který se zabývá předem určenými otázkami a vydává nezávazná stanoviska správní radě s cílem usnadnit rozhodovací postup.

Správní rada může v rámci své působnosti a v souladu s článkem 18 tohoto jednacího řádu rozhodnout o vytvoření výboru pro politiku rizik a výboru pro politiku kapitálových účastí, jejichž členové jsou jmenováni a jejichž jednací řád je přijat při jejich zřízení. Tyto výbory mohou podle potřeby pořádat společná zasedání a přizvat na zasedání výbor pro audit. Vydávají doporučení a nezávazná stanoviska správní radě s cílem usnadnit rozhodovací postup.

Výbory uvedené v tomto odstavci se skládají z některých řádných členů nebo zastupujících členů.

Prezident předsedá výše uvedeným výborům a může funkci předsedy těchto výborů delegovat na člena správní rady nebo na viceprezidenta. Služby sekretariátu pro tyto výbory zajišťuje generální tajemník.

4.   Zřizuje se výbor pro etiku a compliance skládající se ze čtyř řádných členů, kteří jsou ve funkci nejdéle a vyjádřili souhlas s účastí v něm, a z předsedy výboru pro audit. Výboru předsedá řádný člen, který je ve funkci nejdéle, a funkční období předsedy výboru činí tři roky; může být jmenován opakovaně za podmínek stanovených v pravidlech fungování výboru. Výbor pro etiku a compliance:

rozhoduje o potenciálním střetu zájmů člena nebo bývalého člena správní rady, řídícího výboru nebo, na dobrovolném základě, člena výboru pro audit;

vydává stanoviska k etickým otázkám týkajícím se člena správní rady nebo řídícího výboru;

vykonává veškeré ostatní pravomoci stanovené v tomto jednacím řádu.

Uplatňuje právní ustanovení o neslučitelnosti s výkonem funkce, které přijala rada guvernérů. Výbor informuje správní radu a radu guvernérů o přijatých rozhodnutích.

Vedoucí pracovník pro compliance se účastní zasedání výboru bez hlasovacího práva.

Generální inspektor se účastní zasedání výboru bez hlasovacího práva, jsou-li projednávány otázky týkající se podvodů, např. otázky související s politikou EIB v oblasti boje proti podvodům, v platném změní.

Rada guvernérů přijme pravidla fungování výboru pro etiku a compliance.

Článek 12

1.   Pozvánku na zasedání správní rady, včetně pořadu jednání, je zpravidla třeba zaslat nejpozději patnáct dnů před stanoveným datem jeho konání.

2.   Členové správní rady mají přístup k dokumentům nejméně deset pracovních dnů před zasedáním. Banka může použít elektronické prostředky.

3.   Každý člen správní rady může požadovat zařazení bodů na pořad jednání zasedání rady, sdělí-li svůj požadavek písemně předsedovi správní rady nejpozději pět dnů před zasedáním.

4.   V naléhavých případech může předseda svolat radu okamžitě. Hlasování o rozhodnutích se může také uskutečnit prostřednictvím písemné či elektronické korespondence. Předseda může rovněž použít zjednodušený písemný postup za podmínek stanovených správní radou.

Článek 13

Každý člen správní rady má právo používat jeden z úředních jazyků Unie. Může požadovat, aby každý dokument projednávaný radou byl vyhotoven v jím zvoleném jazyce.

Článek 14

1.   Zasedání správní rady se mohou účastnit zastupující členové. Zastupující členové nominovaní státem, společnou dohodou několika států nebo Komisí mohou nahradit řádné členy nominované příslušným státem, jedním z těchto států nebo Komisí. Zastupující členové nemají právo hlasovat, s výjimkou případu, kdy nahrazují jednoho nebo několik řádných členů nebo kdy k tomu byli zmocněni v souladu s odstavcem 5 tohoto článku.

2.   Stanovuje-li čl. 9 odst. 2 statutu, že stát nominuje jednoho řádného člena a dva zastupující členy, řádný člen určí, který zastupující člen ho má přednostně zastupovat, nemůže-li se zasedání účastnit; jinak se použijí pravidla uvedená v následujícím odstavci.

3.   Stanovuje-li čl. 9 odst. 2 statutu, že několik členských států nominuje jednotlivě jednoho řádného člena a společně několik zastupujících členů, při neexistenci výslovného zmocnění se určí zastupující člen pro plnění povinností řádného člena, nemůže-li se zasedání účastnit, v tomto pořadí:

(a)

zastupující člen určený v době nominace nebo jmenování zastupujících členů;

(b)

zastupující člen, který je ve funkci nejdéle;

(c)

nejstarší zastupující člen.

4.   V případě, že řádný člen přestane vykonávat svoji funkci nebo zemře, nahradí jej zastupující člen určený v souladu s pravidly stanovenými v bodech a), b) a c) předchozího odstavce, dokud rada guvernérů nejmenuje nového řádného člena.

5.   Jestliže řádný člen, který se nemůže účastnit zasedání, nemůže zajistit, aby jej zastupoval zastupující člen, může své hlasovací právo písemně delegovat na jiného člena správní rady.

6.   Člen správní rady smí mít nejvýše dva hlasy.

Článek 15

1.   Kvorum stanovené v čl. 10 odst. 2 statutu je dosaženo, je-li přítomno osmnáct členů s hlasovacím právem.

2.   Rozhodnutí správní rady jsou přijímána v souladu s čl. 10 odst. 2 statutu.

3.   Jednomyslností stanovenou v čl. 19 odst. 5 a 6 statutu se rozumí celkový počet kladných hlasů odevzdaných přítomnými či zastoupenými členy s hlasovacím právem.

Článek 16

1.   V souladu s čl. 9 odst. 2 čtvrtým pododstavcem statutu správní rada kooptuje šest odborníků bez hlasovacího práva: tři z nich jako řádné členy a tři jako zastupující členy.

2.   Prezident navrhne správní radě kandidáty na funkci řádného člena a kandidáty na funkci zastupujícího člena na období, které vyprší na konci funkčního období členů správní rady.

3.   Tito kandidáti jsou vybíráni z řad osob, které mají kvalifikaci a doložené zkušenosti v oblasti související s aktivitami banky.

4.   Správní rada schválí návrh prezidenta v souladu s postupem stanoveným v první větě čl. 10 odst. 2 statutu.

5.   Kooptovaní odborníci mají práva členů správní rady bez hlasovacího práva a mají stejné povinnosti.

Článek 17

Ze zasedání správní rady se pořizuje zápis. Podepisuje jej předseda zasedání a předseda předsedající zasedání, během něhož je zápis schválen, jakož i tajemník zasedání.

Článek 18

1.   V souladu s čl. 9 odst. 1 statutu vykonává správní rada tyto pravomoci:

na návrh řídícího výboru stanovuje podmínky, jež vytvářejí obecný rámec finančních, záručních a výpůjčních operací banky, zejména schvalováním kritérií pro stanovení úrokových sazeb, provize a jiných poplatků;

na návrh řídícího výboru přijímá politická rozhodnutí týkající se řízení banky;

zajišťuje soudržnost politik a činností skupiny EIB;

schvaluje finanční a záruční operace navržené řídícím výborem;

zmocňuje řídící výbor k provádění výpůjčních operací a souvisejících treasury a derivátových aktivit v rámci globálních programů, které zavádí;

dohlíží na finanční rovnováhu banky a zvládání rizik;

rozhoduje o klíčových manažerských dokumentech banky předkládaných řídícím výborem – zejména o operačním plánu banky, ročním rozpočtu a finančních výkazech, včetně konsolidovaných finančních výkazů – a případně o jejich provádění;

posuzuje veškeré návrhy řídícího výboru předkládané radě guvernérů;

přijímá zvláštní ustanovení banky týkající se přístupu k dokumentům;

stanoví ustanovení týkající se kooptovaných odborníků;

po konzultaci s výborem pro audit přijímá účetní zásady použité ve finančních výkazech banky.

2.   Obecně zajišťuje, že banka je řádně řízena v souladu se Smlouvou, statutem, směrnicemi vydanými radou guvernérů a ostatními dokumenty, jimiž se banka řídí při plnění jejího poslání podle Smlouvy. Při výkonu svých pravomocí může správní rada požádat řídící výbor, aby se ujal iniciativy a předložil návrhy.

3.   Na základě rozhodnutí přijatého kvalifikovanou většinou může přenést některé své funkce na řídící výbor. Rozhoduje o podmínkách takového přenesení a dohlíží na jeho výkon.

4.   Vykonává veškeré ostatní pravomoci stanovené ve statutu a přenáší na řídící výbor, v pravidlech a rozhodnutích, jež přijímá, odpovídající prováděcí pravomoci, přičemž řídící výbor v souladu s čl. 11 odst. 3 statutu zajišťuje pod dohledem prezidenta a pod kontrolou správní rady vedení běžných obchodů banky.

Článek 19

1.   Členové správní rady mají právo na náhradu výdajů na cestu a pobyt vzniklých v souvislosti s účastí na zasedáních správní rady.

2.   Rada guvernérů stanoví výši příspěvku na účast řádných členů a zastupujících členů.

KAPITOLA IV

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Článek 20

1.   Řídící výbor je stálým zastupujícím a rozhodovacím orgánem banky, aniž jsou dotčena ustanovení statutu.

2.   Zasedá, vyžadují-li to záležitosti banky.

Článek 21

1.   Pro přijetí platných rozhodnutí a vydání platných stanovisek je nutná přítomnost nejméně pěti členů řídícího výboru.

2.   Prezident předsedá zasedáním správní rady, výborů zřízených v souladu s čl. 11 odst. 3 tohoto jednacího řádu a řídícího výboru. Pokud se prezident nemůže zasedání účastnit, je nemocen nebo v případě střetu zájmů, nahrazuje ho viceprezident, který je nejdéle ve funkci. Jsou-li dva viceprezidenti nebo několik viceprezidentů ve funkci stejně dlouhou dobu, nahradí prezidenta nejstarší viceprezident.

3.   Rozhodnutí se přijímají prostou většinou hlasů odevzdaných přítomnými členy. Každý člen řídícího výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů při hlasování členů řídícího výboru je hlas prezidenta rozhodující.

4.   Řídící výbor může pověřit prezidenta nebo jednoho nebo několik viceprezidentů, aby přijal(i) řídící nebo správní opatření v mezích a za podmínek stanovených v rozhodnutí o pověření. Každé takto přijaté rozhodnutí se neprodleně oznámí řídícímu výboru.

Řídící výbor může pověřit prezidenta a jednoho nebo několik viceprezidentů, aby společně přijali jiná opatření v mezích a za podmínek stanovených v rozhodnutí o pověření, není-li s ohledem na okolnosti možné přijmout rozhodnutí na zasedání. Každé takto přijaté rozhodnutí se neprodleně oznámí řídícímu výboru.

5.   Řídící výbor může hlasovat a přijímat rozhodnutí prostřednictvím písemné či elektronické korespondence. Řídící výbor může rovněž použít zjednodušený písemný postup a ve výjimečných případech telekonference za podmínek, které stanoví.

Článek 22

Průběh zasedání řídícího výboru shrne tajemník v zápise, který schválí řídící výbor a podepíší prezident banky a generální tajemník.

Článek 23

1.   V souladu s čl. 11 odst. 3 a 7 statutu má řídící výbor pravomoc přijímat a provádět správní pravidla týkající se organizace a fungování oddělení banky, včetně řízení zaměstnanců, předpisů týkajících se zaměstnanců a odpovídajících práv a povinností, aniž je dotčen služební řád. Informuje o tom správní radu.

2.   Řídící výbor má dále pravomoc uzavírat za stejných podmínek veškeré dohody se zaměstnanci banky.

3.   V rámci výše uvedeného má prezident pravomoc rozhodovat o veškerých jednotlivých personálních záležitostech, činit kompromisy, urovnávat spory, uzavírat dohody a obecně dělat vše, co je užitečné a nezbytné v zájmu banky, v souladu s čl. 11 odst. 7 statutu.

Článek 23a

1.   Členové řídícího výboru jsou nezávislé a způsobilé osoby a mají zkušenosti ve finančních a bankovních záležitostech nebo v záležitostech Evropské unie. Po celou dobu:

jsou bezúhonní a mají velmi dobrou pověst;

mají pro výkon povinností dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Celkové složení řídícího výboru musí odrážet náležitě široký okruh znalostí a zkušeností, jakož i genderovou diverzitu.

2.   Zřizuje se poradní výbor pro jmenování, který před jmenováním radou guvernérů podle čl. 11 odst. 1 statutu vydává nezávazné stanovisko k vhodnosti kandidátů pro výkon funkce člena řídícího výboru s ohledem na kritéria stanovená v předchozím odstavci a blíže určená v pravidlech fungování tohoto výboru.

Výbor je složen z pěti členů, kteří nejsou zaměstnanci banky a jsou jmenováni na návrh prezidenta radou guvernérů; jsou nezávislí, způsobilí a bezúhonní a mají velmi dobrou pověst. Členové výboru mají odpovídající odbornou praxi, zejména znalosti a zkušenosti v oblasti bankovnictví včetně bankovního dohledu nebo finanční problematiky v soukromém nebo veřejném sektoru nebo důkladnou znalost záležitostí Evropské unie. Celkové složení výboru musí odrážet náležitě široký okruh znalostí a zkušeností, jakož i genderovou diverzitu. Členové výboru jsou jmenováni nejdéle na dobu šesti let a jejich funkční období lze jednou obnovit.

Služby sekretariátu pro výbor zajišťuje banka. Rada guvernérů přijme pravidla fungování výboru.

Článek 23b

1.   V případě vážného porušení povinností nebo podezření z vážného porušení povinností člena řídícího výboru, ať již v důsledku hrubého neplnění profesních povinností, porušení zákona nebo jiné události, která může vážně ovlivnit dobrou pověst banky nebo vézt k tomu, že dotčený člen již není schopen řádně vykonávat své povinnosti, může prezident se souhlasem předsedy rady guvernérů pozastavit výkon funkce dotčeného člena řídícího výboru v souladu s ustanoveními tohoto článku 23b.

V případech týkajících se prezidenta může výkon funkce prezidenta pozastavit předseda rady guvernérů.

2.   Rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce:

se přijímá po konzultaci s výborem pro etiku a compliance a po přijetí souvisejících připomínek dotčeného člena řídícího výboru;

se neprodleně sdělí správní radě a radě guvernérů;

je časově omezené na dobu tří měsíců, během níž bude rada guvernérů hlasovat kvalifikovanou většinou o prodloužení tohoto rozhodnutí o dobu nanejvýš devíti měsíců. Za tímto účelem bude radě guvernérů předáno stanovisko výboru pro etiku a compliance spolu se souvisejícími připomínkami dotčeného člena řídícího výboru. Rada guvernérů bude požádána o hlasování před uplynutím tříměsíční lhůty, během níž je výkon funkce pozastaven; po uplynutí této lhůty bude hlasování uzavřeno.

3.   Prodlouží-li rada guvernérů svým rozhodnutím přijatým ve lhůtě tří měsíců dobu pozastavení výkonu funkce o dodatečnou dobu, výkon funkce dotčeného člena řídícího výboru bude pozastaven do konce této dodatečné doby, ledaže by:

rada guvernérů přijala kvalifikovanou většinou rozhodnutí o opětovném dosazení do funkce;

rada guvernérů přijala kvalifikovanou většinou rozhodnutí o odvolání podle čl. 11 odst. 2 statutu.

4.   Neprodlouží-li rada guvernérů svým rozhodnutím přijatým ve lhůtě tří měsíců dobu pozastavení výkonu funkce o dodatečnou dobu, dotčený člen řídícího výboru bude automaticky opětovně dosazen do funkce.

5.   Po uplynutí doby pozastavení výkonu funkce je dotčený člen řídícího výboru automaticky opětovně dosazen do funkce, ledaže by se ho týkalo rozhodnutí o odvolání podle čl. 11 odst. 2 statutu.

6.   V případě řízení, jehož předmětem je odvolání podle čl. 11 odst. 2 statutu, je konzultován výbor pro etiku a compliance. Stanovisko výboru pro etiku a compliance bude předáno správní radě spolu se souvisejícími připomínkami dotčeného člena řídícího výboru.

7.   Podrobnosti postupů pro pozastavení výkonu funkce a pro odvolání stanoví správní rada.

KAPITOLA V

VÝBOR PRO AUDIT

Článek 24

1.   Podle článku 12 statutu výbor pro audit (dále jen „výbor“) každoročně ověřuje, zda jsou operace a účetnictví banky řádně vedeny.

2.   Odpovídá za audit účetnictví banky.

3.   Prověřuje, zda činnosti banky odpovídají nejlepší bankovní praxi, která se na ni vztahuje.

Článek 25

1.   Výbor se schází alespoň jednou za rok s řídícím výborem k projednání výsledků své práce během předchozího účetním období, jakož i svého pracovního programu pro běžné účetní období.

2.   Na konci každého účetního období a nejpozději dva týdny před předložením výroční zprávy správní rady radě guvernérů musí výbor dostat návrh této výroční zprávy, který obsahuje návrhy finančních výkazů.

3.   Do tří týdnů od obdržení těchto dokumentů musí výbor po vykonání nezbytných úkolů, po přijetí ujištění řídícího výboru ohledně účinnosti systémů vnitřní kontroly, řízení rizik a vnitřní správy a po přezkoumání zprávy externích auditorů zaslat prezidentovi banky prohlášení potvrzující, že podle jeho nejlepšího vědomí a úsudku:

činnosti banky jsou prováděny řádně, zejména pokud jde o řízení rizik a sledování;

výbor ověřil, že operace a účetnictví banky jsou řádně vedeny a že za tímto účelem ověřil, že operace banky byly provedeny v souladu s požadavky a postupy stanovenými statutem a jednacím řádem;

výbor potvrzuje, že finanční výkazy a všechny ostatní finanční informace obsažené v roční účetní závěrce sestavené správní radou poskytují věrný obraz finanční situace banky, pokud jde o její aktiva a pasiva, a výsledků jejích operací a hotovostních toků za dané účetní období. Stejné potvrzení poskytne ohledně konsolidovaných účetních výkazů.

4.   Pokud se výbor domnívá, že nemůže výše uvedené skutečnosti potvrdit, musí ve stejné lhůtě předat prezidentovi banky prohlášení obsahující vysvětlení s uvedením důvodů.

5.   Prohlášení výboru se sdělí radě guvernérů formou přílohy k výroční zprávě správní rady.

6.   Výbor zasílá radě guvernérů podrobnou zprávu o výsledcích své práce během předchozího účetního období, včetně prověření, že činnosti banky odpovídají nejlepší bankovní praxi, která se na ni vztahuje; její kopie se zasílá členům správní rady a řídícímu výboru. Zpráva výboru se zasílá radě guvernérů spolu s výroční zprávou správní rady.

Článek 26

1.   Výbor má přístup k účetnictví a všem dalším dokladům banky a může nahlédnout do jakéhokoli jiného dokumentu, jehož přezkoumání považuje při plnění svých povinností za nezbytné. Při tom mu jsou nápomocna jednotlivá oddělení banky.

2.   Výbor rovněž využívá služeb externích auditorů, které určí po konzultaci s řídícím výborem a které je oprávněn pověřit výkonem každodenních činností souvisejících s auditem finančních výkazů banky. Za tímto účelem každoročně přezkoumává povahu a rozsah navrženého externího auditu a auditní postupy, jež budou použity. Přezkoumává i výsledky a závěry takového auditu, včetně všech připomínek nebo doporučení. Banka vypracuje bez zbytečného odkladu jmenovací dekret týkající se externích auditorů v souladu s podmínkami stanovenými výborem.

3.   Výbor rovněž každý rok přezkoumává pracovní program, rozsah a výsledky vnitřního auditu banky.

4.   Zajišťuje odpovídající koordinaci mezi interními a externími auditory. V případě potřeby může výbor povolat další odborníky.

5.   Jednání výboru je platné pouze v případě, že je přítomna většina jeho členů. Kromě prohlášení a zprávy uvedených v článku 25 tohoto jednacího řádu, jež lze přijmout pouze jednomyslně, vyžadují veškerá rozhodnutí výboru souhlas většiny jeho členů. V případě rovnosti hlasů při hlasování členů výboru je hlas předsedy rozhodující.

6.   Předseda výboru může nechat o rozhodnutích hlasovat prostřednictvím písemné či elektronické korespondence.

7.   Všechna ostatní pravidla svého fungování si výbor stanovuje sám.

8.   Členové výboru nesmějí zpřístupňovat informace či údaje, s nimiž se seznámí při výkonu svých funkcí, osobám či subjektům mimo banku. Tato povinnost se týká také externích auditorů určených výborem v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Článek 27

1.   Členy výboru jmenuje rada guvernérů. Jsou jmenováni na šest po sobě jdoucích účetních období a nesmějí být jmenováni opakovaně. Jeden člen výboru se vyměňuje každý rok.

2.   Členové jsou vybíráni z osob, jež jsou nezávislé, způsobilé a bezúhonné. Členové mají odborné znalosti v oblasti financí, auditu nebo bankovního dohledu v soukromém nebo veřejném sektoru a společně by měli pokrývat veškeré požadované odborné znalosti.

3.   Funkční období členů výboru končí na konci dne, kdy se koná výroční zasedání rady guvernérů podle čl. 2 odst. 2 tohoto jednacího řádu nebo kdy jsou schváleny finanční výkazy, podle toho, co nastane později. Funkční období nových členů začíná následující den.

4.   Rada guvernérů může rozhodnutím přijatým kvalifikovanou většinou člena výboru odvolat, má-li za to, že již není schopen plnit své povinnosti.

5.   Funkci předsedy výboru zastává po dobu jednoho roku vždy ten člen výboru, jehož jmenování má skončit na konci dne, kdy se koná výroční zasedání rady guvernérů podle čl. 2 odst. 2 nebo kdy jsou schváleny finanční výkazy, podle toho, co nastane později.

6.   Rada guvernérů může na společný návrh prezidenta banky a předsedy výboru pro audit jmenovat nejvýše tři pozorovatele, jejichž funkční období je šestileté; pozorovatelé nemohou být jmenováni opakovaně. Jsou jmenováni na základě jejich příslušné kvalifikace, zejména v oblasti bankovního dozoru. Pomáhají výboru při plnění jeho úkolů a povinností, a to účastí na jeho činnosti. Řádní členové výboru mohou svěřit pozorovatelům některé konkrétní úkoly, zejména vypracování studií v rámci přípravy zasedání výboru.

Článek 28

Uvolní-li se místo v důsledku smrti, odstoupení, odvolání či z jiného důvodu, rada guvernérů jmenuje do tří měsíců náhradníka na zbývající část funkčního období.

Článek 29

Rada guvernérů stanoví výši odměn členů výboru, jakož i pozorovatelů. Výdaje na cestu a pobyt, které jim vzniknou při výkonu jejich funkce, se uhradí za podmínek platných pro členy správní rady.

KAPITOLA VI

SEKRETARIÁT

Článek 30

Generální tajemník banky zajišťuje služby sekretariátu pro radu guvernérů, správní radu, řídící výbor a výbor pro audit. Zajišťuje služby sekretariátu i pro výbory vytvořené v rámci správní rady a pro subjekty zřízené v rámci mandátů Evropské unie nebo jiných orgánů, je-li stanoveno, že banka tyto služby zajišťuje.

KAPITOLA VII

ZAMĚSTNANCI BANKY

Článek 31

Správní rada stanovuje předpisy týkající se zaměstnanců banky. Řídící výbor přijímá postupy pro provádění těchto předpisů v souladu s článkem 23 tohoto jednacího řádu.

Článek 32

1.   Rada guvernérů dbá na zachování práv zaměstnanců banky v případě likvidace banky.

2.   V naléhavých případech přijme řídící výbor neprodleně opatření, jež považuje za nezbytná, a ihned o nich informuje správní radu.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 33

1.   Tento jednací řád, jakož i jeho změny vstupují v platnost dnem schválení.

2.   Ustanovení tohoto jednacího řádu se v žádném ohledu neodchylují od ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie nebo statutu.