ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 126

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 59
14. května 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/757 ze dne 3. února 2016, které stanoví operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, o nichž je třeba zanášet informace do celního informačního systému

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/758 ze dne 4. února 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení ( 1)

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES ( 1)

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/760 ze dne 13. května 2016 o výjimečných podpůrných opatřeních pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii

63

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/761 ze dne 13. května 2016, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2016

67

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/762 ze dne 13. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

69

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/763 ze dne 13. května 2016 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k návrhu rozhodnutí o rozhodčím řízení podle čl. XIX odst. 8 revidované Dohody o vládních zakázkách

71

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/764 ze dne 12. května 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 2731)

77

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/757

ze dne 3. února 2016,

které stanoví operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, o nichž je třeba zanášet informace do celního informačního systému

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem celního informačního systému (CIS) je napomáhat příslušným orgánům při předcházení operacím, které jsou v rozporu s celními nebo zemědělskými předpisy, a jejich vyšetřování a stíhání. Aby CIS mohl nadále řešit potřeby příslušných orgánů, je nezbytné aktualizovat seznam operací týkajících se uplatňování zemědělských předpisů, které by měly být zaneseny v CIS.

(2)

Zanášení informací do CIS, pokud jde o operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, by mělo být omezeno na produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury.

(3)

Aby se zajistilo, že příslušné orgány budou schopny rychle reagovat na mimořádné situace v oblasti zdraví, má zásadní význam lokalizace a sledování pohybu produktů, na něž se vztahují zemědělské předpisy. K zajištění toho, aby tyto produkty byly sledovány a mohly být vysledovány ve všech fázích přepravy, měly by být poskytnuty informace týkající se dovozu, vývozu, tranzitu, dočasného uskladnění tohoto zboží a jeho pohybů v rámci EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Operace týkající se uplatňování zemědělských předpisů, o nichž je podle čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 515/97 třeba zanášet informace do CIS, se týkají:

a)

dovozu produktů, na něž se vztahují právní předpisy přijaté v rámci společné zemědělské politiky a zvláštní právní předpisy přijaté s ohledem na zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů, ze třetích zemí,

b)

vývozu produktů, na něž se vztahují právní předpisy přijaté v rámci společné zemědělské politiky a zvláštní právní předpisy přijaté s ohledem na zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů, do třetích zemí,

c)

pohybů produktů, na něž se vztahují právní předpisy přijaté v rámci společné zemědělské politiky a zvláštní právní předpisy přijaté s ohledem na zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů, v rámci celního režimu tranzitu Společenství nebo vnějšího tranzitu, a operací, při nichž během zpětného vývozu z Unie do třetí země dochází k dočasnému uskladnění těchto produktů v Unii,

d)

pohybů produktů v rámci EU, které podléhají omezením nebo zákazům vyplývajícím z právních předpisů přijatých v rámci společné zemědělské politiky a zvláštních právních předpisů přijatých s ohledem na zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů nebo kterým je poskytována pomoc EU.

Článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 696/98 (2) se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 696/98 ze dne 27. března 1998, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 515/97 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 96, 28.3.1998, s. 22).


14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/758

ze dne 4. února 2016,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (1), a zejména na čl. 49 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1315/2013 stanoví možnost upravit orientační mapy transevropské dopravní sítě rozšířené do konkrétních sousedních zemí dle dohod na vysoké úrovni o sítích dopravní infrastruktury mezi Unií a dotčenými sousedními zeměmi.

(2)

Dne 27. srpna 2015 byla na summitu o západním Balkánu konaném ve Vídni odsouhlasena dohoda na vysoké úrovni mezi Unií a zeměmi západního Balkánu, Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Kosovem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, Černou Horou a Srbskem, o úpravě orientačního rozšíření map globální transevropské dopravní sítě a vytyčení spojení hlavní sítě na mapách globální sítě. Dohoda se týká tras železniční a silniční sítě, přístavů a letišť. Úprava orientačního rozšíření map globální transevropské dopravní sítě, a zejména vytyčení spojení hlavní sítě, by měla Unii umožnit lépe zacílit spolupráci se západním Balkánem, včetně finanční podpory.

(3)

Dne 30. října 2015 byla v rámci smíšeného výboru zřízeného Dohodou o Evropském hospodářském prostoru dosažena dohoda na vysoké úrovni mezi Unií a Islandem a Norskem o úpravě orientačního rozšíření map globální transevropské dopravní sítě v těchto zemích. Úprava spočívá v několika úpravách map silniční, přístavní a letištní sítě, tak aby přesněji odpovídaly vytyčení orientační transevropské dopravní sítě podle metodiky pro transevropskou dopravní síť (2).

(4)

Nařízení (EU) č. 1315/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Pracovní dokument útvarů Komise SWD (2013) 542 final.


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění takto:

(1)

Bod 11.1 se nahrazuje tímto:

Image

(2)

Bod 11.2 se nahrazuje tímto:

Image

(3)

Bod 11.3 se nahrazuje tímto:

Image

(4)

Bod 11.4 se nahrazuje tímto:

Image

(5)

Bod 13.1 se nahrazuje tímto:

Image

(6)

Bod 13.2 se nahrazuje tímto:

Image

(7)

Bod 13.3 se nahrazuje tímto:

Image

(8)

Bod 13.4 se nahrazuje tímto:

Image

14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/759

ze dne 28. dubna 2016,

kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 854/2004 smějí být produkty živočišného původu dováženy pouze ze třetích zemí nebo z částí třetích zemí, které jsou uvedeny v seznamu vypracovaném v souladu s uvedeným nařízením.

(2)

Rozhodnutí Komise 2003/812/ES (3) stanoví seznamy třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz některých produktů pro lidskou spotřebu, na které se vztahuje směrnice Rady 92/118/EHS (4). Tyto seznamy zahrnují i seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz želatiny určené k lidské spotřebě. Neexistuje však žádný seznam, který by zahrnoval kolagen nebo suroviny pro výrobu želatiny nebo kolagenu určených k lidské spotřebě. Je záhodno tyto seznamy vypracovat.

(3)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (5) mají provozovatelé potravinářských podniků dovážející produkty živočišného původu zajistit, aby doklady přiložené k zásilce splňovaly požadavky článku 14 nařízení (ES) č. 854/2004. Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 (6) stanoví vzory osvědčení pro dovoz některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. Tyto vzory osvědčení obsahují zastaralé odkazy na předchozí právní předpisy, které je třeba aktualizovat.

(4)

Třetí země, části třetích zemí a území uvedené v příloze II rozhodnutí Komise 2006/766/ES (7), v části 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (8), části 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 119/2009 (9) nebo v části 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (10) splňují požadavky Unie pro dovoz čerstvého masa a některých produktů rybolovu. Tyto seznamy by bylo možné používat také pro dovoz surovin pro výrobu želatiny a kolagenu. Pokud však uvedené suroviny byly podrobeny určitým typům ošetření, které uvádějí oddíly XIV a XV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, měly by pro ně platit méně přísné požadavky.

(5)

Suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, ať již byly či nebyly ošetřeny, které vstupují na území Unie za účelem tranzitu do třetí země, představují zanedbatelné riziko pro veřejné zdraví. Tyto suroviny by nicméně, i pokud byly ošetřeny, měly splňovat příslušné veterinární požadavky. Proto by měl být vypracován seznam třetích zemí, částí třetích zemí a území a vzorová osvědčení pro tranzit a skladování před tranzitem pro suroviny a ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu.

(6)

Kvůli zeměpisné poloze Kaliningradu by měly být stanoveny zvláštní veterinární podmínky pro tranzit zásilek surovin a ošetřených surovin pro výrobu želatiny nebo kolagenu přes území Unie do Ruska a z Ruska týkající se pouze tranzitu přes území Lotyšska, Litvy a Polska.

(7)

V zájmu jasnosti a přehlednosti právních předpisů Unie a aniž je dotčeno rozhodnutí Komise 2003/863/ES (11), by v příloze tohoto nařízení měly být stanoveny seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, ze kterých členské státy povolují vstup žabích stehýnek, hlemýžďů, želatiny, kolagenu, surovin a ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu, medu, mateří kašičky a jiných včelařských produktů pro lidskou spotřebu, a vzory osvědčení pro tyto produkty. Příslušná stávající osvědčení by tudíž měla být odstraněna z přílohy VI nařízení (ES) č. 2074/2005.

(8)

Za účelem zajištění bezpečnosti určitých vysoce rafinovaných produktů živočišného původu byly do přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 zařazeny zvláštní požadavky. Proto je záhodno vypracovat seznam zemí, z nichž mohou být uvedené produkty dováženy, a stanovit vzor osvědčení pro tyto produkty.

(9)

Jelikož seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků z farmové srstnaté zvěře, masných výrobků z farmové pernaté zvěře a masa a masných výrobků ze zajícovitých (králíků a zajíců), byly stanoveny v rozhodnutí Komise 2007/777/ES (12) a v nařízení (ES) č. 119/2009, rozhodnutí 2003/812/ES se stává nadbytečným, a mělo by být zrušeno.

(10)

Je vhodné stanovit přechodné období, aby se členské státy a provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit novým požadavkům stanoveným v tomto nařízení.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

DOVOZ NĚKTERÝCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Článek 1

Seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území

Třetí země, části třetích zemí a území, ze kterých členské státy povolují dovoz následujících produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, jsou uvedeny v příslušných částech přílohy I:

a)

žabí stehýnka, část I;

b)

hlemýždi, část II;

c)

želatina a kolagen, část III;

d)

suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, část IV;

e)

ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, část V;

f)

med, mateří kašička a jiné včelařské produkty, část VI;

g)

následující vysoce rafinované produkty, část VII:

i)

chondroitin-sulfát;

ii)

hyaluronová kyselina;

iii)

jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky;

iv)

chitosan;

v)

glukosamin;

vi)

syřidlo;

vii)

vyzina;

viii)

aminokyseliny, které jsou povolené jako potravinářské přídatné látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (13).

Článek 2

Vzory osvědčení

1.   Vzory osvědčení pro dovoz produktů uvedených v článku 1 do Unie jsou uvedeny v příloze II takto:

a)

žabí stehýnka, část I;

b)

hlemýždi, část II;

c)

želatina, část III;

d)

kolagen, část IV;

e)

suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, část V;

f)

ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu, část VI;

g)

med, mateří kašička a jiné včelařské produkty, část VII;

h)

následující vysoce rafinované produkty, část VIII:

i)

chondroitin-sulfát;

ii)

hyaluronová kyselina;

iii)

jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky;

iv)

chitosan;

v)

glukosamin;

vi)

syřidlo;

vii)

vyzina;

viii)

aminokyseliny, které jsou povolené jako potravinářské přídatné látky podle nařízení (ES) č. 1333/2008.

Tato osvědčení musí být vyplněna v souladu s vysvětlivkami uvedenými v příloze IV a s poznámkami v příslušném osvědčení.

2.   Lze použít elektronické osvědčování a další systémy dohodnuté mezi Unií a dotyčnou třetí zemí.

KAPITOLA 2

TRANZIT NĚKTERÝCH PRODUKTŮ ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Článek 3

Seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území

Třetí země, části třetích zemí a území, ze kterých členské státy povolují tranzit surovin a ošetřených surovin pro výrobu želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě směřujících do třetí země přes území Unie buď okamžitě nebo poté, co byly skladovány v Unii v souladu s čl. 12 odst. 4 a článkem 13 směrnice Rady 97/78/ES (14), jsou uvedeny v částech IV a V přílohy I tohoto nařízení.

Článek 4

Vzor osvědčení

1.   Vzor osvědčení pro tranzit surovin a ošetřených surovin uvedených v článku 3 přes území Unie je uveden v příloze III.

Toto osvědčení musí být vyplněno v souladu s poznámkami uvedenými v příloze IV a v příslušném vzoru osvědčení.

2.   Lze použít elektronické osvědčování a další systémy harmonizované na úrovni Unie.

Článek 5

Výjimka pro tranzit přes území Lotyšska, Litvy a Polska

1.   Odchylně od článku 3 se povoluje silniční nebo železniční tranzit zásilek surovin nebo ošetřených surovin uvedených v článku 3 tohoto nařízení pocházejících z Ruska a směřujících do Ruska přímo nebo přes jinou třetí zemi mezi zvláštními určenými stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými se zvláštní poznámkou 13 v příloze I rozhodnutí Komise 2009/821/ES (15), jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu úředním veterinárním lékařem zaplombována plombou s pořadovým číslem;

b)

doklady přiložené k zásilce, jak je stanoveno v článku 7 směrnice 97/78/ES, jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu opatřeny na každé straně razítkem „Pouze pro tranzit do Ruska přes území EU“;

c)

jsou splněny procedurální požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu vystaveném úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu osvědčena jako přípustná pro tranzit.

2.   Zásilky vymezené v odstavci 1 nesmí být na území Unie vykládány nebo ukládány do skladu tak, jak se uvádí v čl. 12 odst. 4 nebo v článku 13 směrnice 97/78/ES.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné audity, aby bylo zajištěno, že počet zásilek vymezených v odstavci 1 a příslušná množství produktů opouštějící území Unie odpovídají počtu zásilek a množstvím, která na území Unie vstoupila.

KAPITOLA 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Změna

Příloha VI nařízení (ES) č. 2074/2005 se mění takto:

1)

v oddíle I se zrušují kapitoly I, II, III a VI;

2)

zrušují se dodatky I, II, III a VI.

Článek 7

Zrušení

Rozhodnutí 2003/812/ES se zrušuje.

Článek 8

Přechodná ustanovení

Zásilky produktů živočišného původu, pro něž byla vydána osvědčení podle nařízení (ES) č. 2074/2005, smějí nadále vstupovat na území Unie, pokud bylo příslušné osvědčení podepsáno před dnem 3. prosince 2016.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Rozhodnutí Komise 2003/812/ES ze dne 17. listopadu 2003, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz některých produktů pro lidskou spotřebu, na které se vztahuje směrnice Rady 92/118/EHS (Úř. věst. L 305, 22.11.2003, s. 17).

(4)  Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 27).

(7)  Rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12).

(10)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(11)  Rozhodnutí Komise 2003/863/ES ze dne 2. prosince 2003 o osvědčeních o zdravotní nezávadnosti pro dovoz živočišných produktů ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 46).

(12)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

(14)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(15)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).


PŘÍLOHA I

Seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území podle článku 1

ČÁST I

ŽABÍ STEHÝNKA

Třetí země a území uvedené ve sloupci „Země“ v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES kromě těch, u kterých je ve sloupci „Omezení“ zmíněné přílohy uvedeno nějaké omezení, a dále tyto země nebo území:

KÓD ISO ZEMĚ

ZEMĚ/ÚZEMÍ

MK (*1)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

ČÁST II

HLEMÝŽDI

Třetí země a území uvedené ve sloupci „Země“ v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES kromě těch, u kterých je ve sloupci „Omezení“ zmíněné přílohy uvedeno nějaké omezení, a dále tyto země/území:

KÓD ISO ZEMĚ

ZEMĚ/ÚZEMÍ

MD

Moldavsko

MK (*2)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

SY

Sýrie

ČÁST III

ŽELATINA A KOLAGEN URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

ODDÍL A

Želatina a kolagen získané z farmového i volně žijícího skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých:

Třetí země a území uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a dále tyto země nebo území:

KÓD ISO ZEMĚ

ZEMĚ/ÚZEMÍ

KR

Korejská republika

MY

Malajsie

PK

Pákistán

TW

Tchaj-wan

ODDÍL B

Želatina a kolagen získané z drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a pernaté zvěře:

Třetí země a území uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

ODDÍL C

Želatina a kolagen získané z produktů rybolovu:

Všechny třetí země a území uvedené ve sloupci „Země“ v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES bez ohledu na to, zda je ve sloupci „Omezení“ zmíněné přílohy uvedeno nějaké omezení.

ODDÍL D

Želatina a kolagen získané ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců neuvedených v oddíle A:

Třetí země a území uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

ČÁST IV

SUROVINY PRO VÝROBU ŽELATINY A KOLAGENU URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

ODDÍL A

Suroviny z farmového i volně žijícího skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých:

Třetí země, území a jejich části uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010, ze kterých je povolen vstup dané kategorie čerstvého masa příslušných druhů do Unie podle podmínek v uvedené části zmíněné přílohy, pokud není tento vstup dle údajů ve sloupci 5 omezen doplňkovými zárukami A nebo F.

ODDÍL B

Suroviny z drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a pernaté zvěře:

Třetí země, části třetích zemí a území uvedené v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, ze kterých je povolen dovoz čerstvého drůbežího masa příslušných druhů podle podmínek v uvedené části zmíněné přílohy.

ODDÍL C

Suroviny z produktů rybolovu:

Třetí země a území uvedené ve sloupci „Země“ v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES s výhradou omezení uvedených ve sloupci „Omezení“ zmíněné přílohy.

ODDÍL D

Suroviny ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců neuvedených v oddíle A:

Třetí země uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009, ze kterých je povolen dovoz čerstvého drůbežího masa příslušných druhů podle podmínek v uvedené části zmíněné přílohy.

ČÁST V

OŠETŘENÉ SUROVINY PRO VÝROBU ŽELATINY A KOLAGENU URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

ODDÍL A

Ošetřené suroviny z farmového i volně žijícího skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých:

Třetí země a území a jejich části uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a dále tyto země nebo území:

KÓD ISO ZEMĚ

ZEMĚ/ÚZEMÍ

KR

Korejská republika

MY

Malajsie

PK

Pákistán

TW

Tchaj-wan

ODDÍL B

Ošetřené suroviny z drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a pernaté zvěře:

Třetí země a území uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

ODDÍL C

Ošetřené suroviny z produktů rybolovu:

Všechny třetí země a území uvedené ve sloupci „Země“ v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES bez ohledu na to, zda je ve sloupci „Omezení“ zmíněné přílohy uvedeno nějaké omezení.

ODDÍL D

Ošetřené suroviny ze zajícovitých a z volně žijících suchozemských savců neuvedených v Oddíle A:

Třetí země uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009.

ODDÍL E

Ošetřené suroviny uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 853/2004 v oddíle XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodu iii) a oddíle XV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodu iii)

Třetí země, části třetích zemí a území uvedené v části IV této přílohy.

ČÁST VI

MED, MATEŘÍ KAŠIČKA A JINÉ VČELAŘSKÉ PRODUKTY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Třetí země a území uvedené ve sloupci „Země“ v příloze rozhodnutí Komise 2011/163/EU (1), u nichž je ve sloupci „Med“ ve zmíněné příloze uveden symbol „X“.

ČÁST VII

VYSOCE RAFINOVANÝ CHONDROITIN-SULFÁT, HYALURONOVÁ KYSELINA, JINÉ HYDROLYZOVANÉ VÝROBKY Z CHRUPAVKY, CHITOSAN, GLUKOSAMIN, SYŘIDLO, VYZINA A AMINOKYSELINY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU

a)

V případě surovin získaných z kopytníků včetně koňovitých třetí země a území uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 a dále tyto země nebo území:

KÓD ISO ZEMĚ

ZEMĚ/ÚZEMÍ

KR

Korejská republika

MY

Malajsie

PK

Pákistán

TW

Tchaj-wan

b)

V případě surovin získaných z produktů rybolovu všechny třetí země a území uvedené ve sloupci „Země“ v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES bez ohledu na to, zda je ve sloupci „Omezení“ zmíněné přílohy uvedeno nějaké omezení.

c)

V případě surovin získaných z drůbeže třetí země a území uvedené ve sloupci 1 v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.


(*1)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; prozatímní kód, který nepředjímá konečné označení země, jež bude dohodnuto po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.

(*2)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; prozatímní kód, který nepředjímá konečné označení země, jež bude dohodnuto po skončení jednání, která v současnosti probíhají v Organizaci spojených národů.

(1)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).


PŘÍLOHA II

Vzory osvědčení podle článku 2

ČÁST I

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ CHLAZENÝCH, ZMRAZENÝCH NEBO PŘIPRAVENÝCH ŽABÍCH STEHÝNEK URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Text obrazu

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a.

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6.

I.7. Země původu

Kód ISO

I.8.

I.9. Země určení

Kód ISO

I.10.

I.11. Místo původu

Název Číslo schválení

Adresa

I.12.

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo Plavidlo Vagon

Silniční vozidlo Ostatní

Identifikace

Odkaz na dokument

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17.

I.18. Plavidlo

I.19. Kód zboží (kód HS)

02.08.90

I.20. Množství

I.21. Teplota produktů

Okolní Chlazené Zmrazené

I.22. Počet balení

I.23. Číslo plomby/kontejneru

I.24. Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25. Zboží osvědčené pro:

Lidská spotřeba

I.26.

I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU

I.28. Identifikace zboží

Druh

(vědecký název)

Typ úpravy

Číslo schválení zařízení

Výrobní závod

Počet balení

Čistá hmotnost

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor FRG Žabí stehýnka

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55), a potvrzuji, že výše popsaná žabí stehýnka byla vyprodukována v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:

— pocházejí ze zařízení, jež má (mají) zaveden program založený na zásadách HACCP v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 852/2004;

a

— pocházejí z žab, které byly vykrveny, připraveny a případně zchlazeny, zmrazeny nebo zpracovány, zabaleny a skladovány hygienickým způsobem v souladu s požadavky oddílu XI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

Poznámky

Část I:

— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.

— Kolonka I.15: Registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení je nutno uvést samostatné informace.

— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a celkovou čistou hmotnost.

— Kolonka I.23: Označení kontejneru / Číslo plomby: pouze v příslušných případech.

— Kolonka I.28: Typ úpravy: čerstvé, upravené.

Část II:

— Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů v osvědčení.

Část II: Osvědčení

Úřední inspektor

Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:

Datum: Podpis:

Razítko:

ČÁST II

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ HLEMÝŽĎŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ CHLAZENÝCH, ZMRAZENÝCH, ZBAVENÝCH ULIT, VAŘENÝCH, PŘIPRAVENÝCH NEBO KONZERVOVANÝCH

Image

Text obrazu

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a.

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6.

I.7. Země původu

Kód ISO

I.8.

I.9. Země určení

Kód ISO

I.10.

I.11. Místo původu

Název Číslo schválení

Adresa

I.12.

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo Plavidlo Vagon

Silniční vozidlo Ostatní

Identifikace

Odkaz na dokument

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17.

I.18. Popis zboží

I.19. Kód zboží (kód HS)

I.20. Množství

I.21. Teplota produktů

Okolní Chlazené Zmrazené

I.22. Počet balení

I.23. Číslo plomby/kontejneru

I.24. Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25. Zboží osvědčené pro:

Lidská spotřeba

I.26.

I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU

I.28. Identifikace zboží

Druh (vědecký název)

Typ úpravy

Číslo schválení zařízení

Počet balení

Čistá hmotnost

Výrobní závod

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor SNS Hlemýždi

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55), a potvrzuji, že výše popsaní hlemýždi byli vyprodukováni v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:

— pocházejí ze zařízení, jež má (mají) zaveden program založený na zásadách HACCP v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 852/2004;

a

— bylo s nimi nakládáno, případně byli zbaveni ulity, uvařeni, připraveni, konzervováni, zmrazeni, zabaleni a skladováni hygienickým způsobem v souladu s požadavky oddílu XI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

Poznámky

Část I:

— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.

— Kolonka I.15: Registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení je nutno uvést samostatné informace.

— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) následujících čísel: 03.07, 16.05.

— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a celkovou čistou hmotnost.

— Kolonka I.23: Označení kontejneru / Číslo plomby: pouze v příslušných případech.

— Kolonka I.28: Typ úpravy: čerstvé, upravené.

Část II:

— Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů v osvědčení.

Část II: Osvědčení

Úřední inspektor

Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:

Datum: Podpis:

Razítko:

ČÁST III

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ ŽELATINY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Text obrazu

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a.

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6.

I.7. Země původu

Kód ISO

I.8.

I.9. Země určení

Kód ISO

I.10.

I.11. Místo původu

Název Číslo schválení

Adresa

I.12.

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo Plavidlo Vagon

Silniční vozidlo Ostatní

Identifikace

Odkaz na dokument

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17.

I.18. Popis zboží

I.19. Kód zboží (kód HS)

I.20. Množství

I.21. Teplota produktů

Okolní Chlazené Zmrazené

I.22. Počet balení

I.23. Číslo plomby/kontejneru

I.24. Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25. Zboží osvědčené pro:

Lidská spotřeba

I.26.

I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU

I.28. Identifikace zboží

Druh

(vědecký název)

Datum výroby

(dd/mm/rrrr)

Číslo schválení zařízení

Výrobní závod

Počet balení

Čistá hmotnost

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor GEL Želatina určená k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55), a potvrzuji, že výše popsaná želatina byla vyrobena v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:

— pochází ze zařízení, jež má (mají) zaveden program založený na zásadách HACCP v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 852/2004;

— byla vyrobena ze surovin, které splnily požadavky kapitol I a II oddílu XIV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

— byla vyrobena v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole III oddílu XIV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

— splňuje kritéria kapitoly IV oddílu XIV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1);

a pokud byla získána z přežvýkavců, s výjimkou želatiny získané z kůží a kožek přežvýkavců,

(1) buď

— [pochází ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1) mezi země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byla želatina získána, se narodila a byla nepřetržitě chována a poražena v zemi se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— pokud v dané zemi nebo oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE:

i) byla získána ze zvířat, která se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců; nebo

ii) produkty získané ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány.]

(1) nebo

— [pochází ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byla želatina získána, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— zvířata, z nichž byla želatina určená na vývoz získána, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyla získána.]

Část II: Osvědčení

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor GEL Želatina určená k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

(1) nebo

— [pochází ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;

— želatina byla získána ze zvířat, která prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— želatina byla získána jak ze zvířat, která se narodila a byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001, a pokud v dané zemi nebo oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE, která se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, tak ze zvířat, která se narodila v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a která nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyla získána.]

(1) nebo

— [pochází ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byla želatina získána, nebyla krmena masokostní moučkou ani škvarky získanými z přežvýkavců a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— zvířata, z nichž byla želatina získána, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— želatina nebyla získána:

i) ze specifikovaného rizikového materiálu, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001;

ii) z nervových a lymfatických tkání odhalených během vykosťování;

iii) ze strojně odděleného masa získaného z kostí skotu, ovcí nebo koz.]

Poznámky

Část I:

— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.

— Kolonka I.15: Registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení je nutno uvést samostatné informace.

— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) čísla 35.03.

— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a celkovou čistou hmotnost.

— Kolonka I.23: Označení kontejneru / Číslo plomby: pouze v příslušných případech.

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor GEL Želatina určená k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

Část II:

(1) Nehodící se škrtněte.

— Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů v osvědčení.

Úřední veterinární lékař Jméno (hůlkovým písmem):

Kvalifikace a titul:

Datum: Podpis:

Razítko:

ČÁST IV

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ KOLAGENU URČENÉHO K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Text obrazu

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a.

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6.

I.7. Země původu

Kód ISO

I.8.

I.9. Země určení

Kód ISO

I.10.

I.11. Místo původu

Název Číslo schválení

Adresa

I.12.

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo Plavidlo Vagon

Silniční vozidlo Ostatní

Identifikace

Odkaz na dokument

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17.

I.18. Popis zboží

I.19. Kód zboží (kód HS)

I.20. Množství

I.21. Teplota produktů

Okolní Chlazené Zmrazené

I.22. Počet balení

I.23. Číslo plomby/kontejneru

I.24. Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25. Zboží osvědčené pro:

Lidská spotřeba

I.26.

I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU

I.28. Identifikace zboží

Druh

(vědecký název)

Datum výroby

(dd/mm/rrrr)

Číslo schválení zařízení

Výrobní závod

Počet balení

Čistá hmotnost

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor COL Kolagen určený k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55), a potvrzuji, že výše popsaný kolagen byl vyroben v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:

— pochází ze zařízení, jež má (mají) zaveden program založený na zásadách HACCP v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 852/2004;

— byl vyroben ze surovin, které splnily požadavky kapitol I a II oddílu XV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

— byl vyroben v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole III oddílu XV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

— splňuje kritéria kapitoly IV oddílu XV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1);

a pokud byl získán z přežvýkavců, s výjimkou kolagenu získaného z kůží a kožek přežvýkavců,

(1) buď

— [pochází ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1) mezi země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byl kolagen získán, se narodila a byla nepřetržitě chována a poražena v zemi se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— pokud v dané zemi nebo oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE:

i) byl získán ze zvířat, která se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců; nebo

ii) produkty získané ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány.]

(1) nebo

— [pochází ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byl kolagen získán, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— zvířata, z nichž byl kolagen určený na vývoz získán, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— kolagen neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán.]

Část II: Osvědčení

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor COL Kolagen určený k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

(1) nebo

— [pochází ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;

— kolagen byl získán ze zvířat, která prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— kolagen byl získán jak ze zvířat, která se narodila a byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001, a pokud v dané zemi nebo oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE, která se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, tak ze zvířat, která se narodila v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a která nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— kolagen neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyl získán.]

(1) nebo

— [pochází ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byl kolagen získán, nebyla krmena masokostní moučkou ani škvarky získanými z přežvýkavců a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— zvířata, z nichž byl kolagen získán, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— kolagen nebyla získán:

i) ze specifikovaného rizikového materiálu, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001;

ii) z nervových a lymfatických tkání odhalených během vykosťování;

iii) ze strojně odděleného masa získaného z kostí skotu, ovcí nebo koz.]

Poznámky

Část I:

— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.

— Kolonka I.15: Registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení je nutno uvést samostatné informace.

— Kolonka I.18: Toto osvědčení může být použito rovněž pro dovoz kolagenních střev.

— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) čísla 35.04 nebo 39.17.

— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a celkovou čistou hmotnost.

— Kolonka I.23: Označení kontejneru / Číslo plomby: pouze v příslušných případech.

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor COL Kolagen určený k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

Část II:

(1) Nehodící se škrtněte.

— Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů v osvědčení.

Úřední veterinární lékař

Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:

Datum: Podpis:

Razítko:

ČÁST V

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ SUROVIN PRO VÝROBU ŽELATINY/KOLAGENU URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ (1)

Image

Text obrazu

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a.

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6.

I.7. Země původu

Kód ISO

I.8. Region původu

Kód

I.9. Země určení

Kód ISO

I.10.

I.11. Místo původu

Název Číslo schválení

Adresa

I.12.

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo Plavidlo Vagon

Silniční vozidlo Ostatní

Identifikace

Odkaz na dokument

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17.

I.18. Popis zboží

I.19. Kód zboží (kód HS)

I.20. Množství

I.21. Teplota produktů

Okolní Chlazené Zmrazené

I.22. Počet balení

I.23. Číslo plomby/kontejneru

I.24. Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25. Zboží osvědčené pro:

Výroba želatiny/kolagenu pro lidskou spotřebu

I.26.

I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU

I.28. Identifikace zboží

Druh

(vědecký název)

Druh zboží

Číslo schválení zařízení

Výrobní závod

Počet balení

Čistá hmotnost

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor RCG Suroviny pro výrobu želatiny/ kolagenu určených k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206), a potvrzuji, že výše popsané suroviny splňují uvedené požadavky, a zejména že:

— (1) [výše popsané kosti, kůže a kožky domácích a farmových přežvýkavců, prasat a drůbeže a šlachy a vaziva byly získány ze zvířat, která byla poražena na jatkách a jejichž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky před porážkou a po porážce shledána jako způsobilá k lidské spotřebě,]

a/nebo

— (1) [výše popsané kůže, kožky a kosti volně žijící zvěře byly získány z usmrcených zvířat, jejichž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky před porážkou a po porážce shledána jako způsobilá k lidské spotřebě,]

a/nebo

— (1) [výše popsané rybí kůže a kosti pocházejí ze závodů vyrábějících produkty rybolovu pro lidskou spotřebu, jež jsou schváleny pro vývoz,]

(1) a

[pokud byly získány z přežvýkavců, s výjimkou jejich kůží a kožek,

(1) buď:

— [pochází ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1) mezi země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem BSE;

— zvířata, z nichž byly suroviny získané ze skotu, ovcí a koz získány, se narodila a byla nepřetržitě chována a poražena v zemi se zanedbatelným rizikem BSE a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— pokud v dané zemi nebo z oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE:

i) zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců; nebo

ii) suroviny získané ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány;]

(1) nebo:

— [pocházejí ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byly suroviny získané ze skotu, ovcí a koz získány, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

Část II: Osvědčení

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor RCG Suroviny pro výrobu želatiny/ kolagenu určených k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

— zvířata, z nichž byly suroviny získané ze skotu, ovcí a koz určené na vývoz získány, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— suroviny získané ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány;]

(1) nebo

— [pocházejí ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byly suroviny získané ze skotu, ovcí a koz získány, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— suroviny získané ze skotu, ovcí a koz určené na vývoz byly získány jak ze zvířat, která se narodila a byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001, a pokud v dané zemi nebo oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE, která se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, tak ze zvířat, která se narodila v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE, a která nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— suroviny získané ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány.]

(1) nebo

— [pocházejí ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byly suroviny získané ze skotu, ovcí a koz získány, nebyla krmena masokostní moučkou ani škvarky získanými z přežvýkavců a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— zvířata, z nichž byly suroviny získané ze skotu, ovcí a koz získány, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— suroviny získané ze skotu, ovcí a koz nebyly získány:

i) ze specifikovaného rizikového materiálu, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001;

ii) z nervových a lymfatických tkání odhalených během vykosťování;

iii) ze strojně odděleného masa získaného z kostí skotu, ovcí nebo koz.]]

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor RCG Suroviny pro výrobu želatiny/ kolagenu určených k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

(1) [II.2. Potvrzení o zdraví zvířat

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsané suroviny:

II.2.1. sestávají z živočišných produktů, které splňují níže uvedené veterinární požadavky;

II.2.2. byly získány na území (1) buď [: ] (1) nebo [ ] (2)(3)(4):

(1) buď [II.2.2.1 ze zvířat, která pocházejí z hospodářství a pobývala na příslušném území od narození nebo alespoň poslední tři měsíce před porážkou; a

(1) buď [i) druhů uvedených v nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1), která splňují všechny příslušné veterinární požadavky na dovoz stanovené v uvedeném nařízení a byla poražena pro lidskou spotřebu v den, pro který byl povolen dovoz čerstvého masa zvířat příslušných druhů z dané země nebo jejího území do Evropské unie podle sloupce 8 v části 1 přílohy II uvedeného nařízení;]

(1) nebo [ii) druhů uvedených v nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12), která splňují všechny příslušné veterinární požadavky na dovoz stanovené v uvedeném nařízení.]]

(1) nebo [II.2.2.1 z drůbeže, která pobývala na příslušném území od vylíhnutí nebo byla dovezena jako jednodenní kuřata nebo jatečná drůbež ze třetí země (třetích zemí) uvedené (uvedených) pro tuto komoditu v části 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1), za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám v uvedeném nařízení, a tvořené druhy uvedenými ve zmíněném nařízení, která splňuje všechny příslušné veterinární požadavky na dovoz stanovené v uvedeném nařízení, a byla poražena pro lidskou spotřebu v den, pro který byl povolen dovoz masa zvířat příslušných druhů ze země nebo jejího území do Evropské unie podle sloupce 6 B v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.]

(1) nebo [II.2.2.1 ze zvířat, která byla usmrcena v přírodě na tomto území (5); a chycena a usmrcena v oblasti:

i) kde v okruhu 25 km nebyl zaznamenán žádný případ/ohnisko žádné z následujících nákaz, vůči nimž jsou zvířata vnímavá: během posledních 30 dnů slintavka a kulhavka, mor skotu, newcastleská choroba nebo vysoce patogenní influenza ptáků nebo během posledních 40 dnů klasický mor prasat nebo africký mor prasat a

ii) která se nachází dále než 20 km od hranic s jiným územím země nebo její části, z níž k uvedeným datům není povoleno vyvážet tyto suroviny do Evropské unie, a

iii) do které byla během 12 hodin po usmrcení převezena za účelem chlazení buď do sběrného střediska a bezprostředně poté do zařízení na zpracování zvěře, nebo přímo do zařízení na zpracování zvěře;]

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor RCG Suroviny pro výrobu želatiny/ kolagenu určených k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.2.3. byly získány v zařízení, kde v okruhu o poloměru 10 km nebyl zaznamenán žádný případ/ohnisko následujících nákaz, vůči nimž jsou zvířata vnímavá: během posledních 30 dnů slintavka a kulhavka, mor skotu, newcastleská choroba nebo vysoce patogenní influenza ptáků, klasický mor prasat nebo africký mor prasat, nebo, v případě výskytu některé z těchto nákaz, byla příprava surovin na vývoz do Evropské unie povolena až po odstranění veškerého masa a celkovém vyčištění a dezinfekci příslušného zařízení pod dohledem úředního veterinárního lékaře; a:

II.2.4. byly získány a připraveny, aniž se dostaly do kontaktu s jinými surovinami, které nesplňují výše uvedené podmínky, a manipulace s nimi probíhala tak, aby nedošlo ke kontaminaci patogenními původci; a

II.2.5. byly přepravovány v čistých a zapečetěných kontejnerech nebo nákladních automobilech.]

Poznámky

Část I:

— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53) a/nebo části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 a/nebo v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009 a/nebo v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010.

— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení; číslo registrace nebo schválení, podle situace.

— Kolonka I.15: Registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení je nutno uvést samostatné informace.

— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) následujících čísel: 02.08, 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a celkovou čistou hmotnost.

— Kolonka I.23: Označení kontejneru / Číslo plomby: pouze v příslušných případech.

— Kolonka I.28: Druh zboží: kůže, kožky, kosti, šlachy a vaziva;

Číslo schválení zařízení: číslo registrace nebo číslo schválení, podle situace;

Výrobní závod: patří sem jatka, výrobní plavidlo, bourárna, zařízení na zpracování zvěře a zpracovatelské zařízení.

Část II:

(1) Nehodící se škrtněte. V případě produktů získaných z produktů rybolovu se vypustí celý oddíl II.2.

(2) Název a kód ISO vyvážející země nebo území nebo oblasti podle:

— příloh rozhodnutí 2006/766/ES;

— přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008;

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor RCG Suroviny pro výrobu želatiny/ kolagenu určených k lidské spotřebě

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

— části 1 přílohy II nařízení (ES) č. 119/2009;

— části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010.

(3) Pokud byla část surovin získána ze zvířat pocházejících z jiné třetí země (jiných třetích zemí) uvedené (uvedených) v příloze II nařízení (EU) č. 206/2010 pro dovoz dané komodity do Unie, uvede (uvedou) se kód(y) země (zemí) nebo území a kód třetí země, v níž byla zvířata poražena (suroviny nesmějí pocházet ze země nebo území, pro které jsou ve sloupci 5 ve zmíněné příloze uvedeny doplňkové záruky A nebo F).

(4) Pokud byly suroviny získány z jatečné drůbeže pocházející z jiné třetí země (jiných třetích zemí) uvedené (uvedených) v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 pro dovoz dané komodity do Unie, uvede (uvedou) se kód(y) země (zemí) nebo území a kód třetí země, v níž byla drůbež poražena.

(5) Pouze pro země, z nichž je povolen dovoz masa zvěře týchž živočišných druhů určeného k lidské spotřebě do Evropské unie.

— Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.

Pozn. Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v EU: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly. Zásilka musí být přepravena přímo do výrobního závodu určení.

Úřední veterinární lékař

Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:

Datum: Podpis:

Razítko:

ČÁST VI

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ OŠETŘENÝCH SUROVIN PRO VÝROBU ŽELATINY/KOLAGENU URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Text obrazu

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a.

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6.

I.7. Země původu

Kód ISO

I.8. Region původu

Kód

I.9. Země určení

Kód ISO

I.10.

I.11. Místo původu

Název Číslo schválení

Adresa

I.12.

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo Plavidlo Vagon

Silniční vozidlo Ostatní

Identifikace

Odkaz na dokument

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17.

I.18. Popis zboží

I.19. Kód zboží (kód HS)

I.20. Množství

I.21. Teplota produktů

Okolní Chlazené Zmrazené

I.22. Počet balení

I.23. Číslo plomby/kontejneru

I.24. Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25. Zboží osvědčené pro:

Výroba želatiny/kolagenu pro lidskou spotřebu

I.26.

I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU

I.28. Identifikace zboží

Druh

(vědecký název)

Druh zboží

Číslo schválení zařízení

Výrobní závod

Počet balení

Čistá hmotnost

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor TCG Ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti

Já, níže podepsaný, potvrzuji, že výše popsané ošetřené suroviny splňují následující požadavky:

— byly získány ze zařízení, která kontroluje a eviduje příslušný orgán

a,

— (1) [výše popsané kosti, kůže a kožky domácích a farmových přežvýkavců, prasat a drůbeže byly získány ze zvířat, která byla poražena na jatkách a jejichž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky před porážkou a po porážce shledána jako způsobilá k lidské spotřebě,]

(1) a/nebo

— [výše popsané kůže, kožky a kosti volně žijící zvěře byly získány z usmrcených zvířat, jejichž jatečně upravená těla byla na základě prohlídky před porážkou a po porážce shledána jako způsobilá k lidské spotřebě,]

(1) a/nebo

— [výše popsané rybí kůže a kosti pocházejí ze závodů vyrábějících produkty rybolovu pro lidskou spotřebu, jež jsou schváleny pro vývoz,]

a

(1) buď [jedná se o usušené kosti skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých, včetně farmových a volně žijících zvířat, drůbeže včetně ptáků nadřádu běžci a pernaté zvěře pro výrobu kolagenu nebo želatiny, byly získány ze zdravých zvířat poražených na jatkách a byly ošetřeny následujícím způsobem:

(1) buď [rozdrceny na kousky o velikosti přibližně 15 mm a odtučněny horkou vodou o teplotě nejméně 70 °C po dobu alespoň 30 minut nebo o teplotě nejméně 80 °C po dobu alespoň 15 minut nebo o teplotě nejméně 90 °C po dobu alespoň 10 minut, poté odděleny a následné omyty a sušeny po dobu alespoň 20 minut v proudu horkého vzduchu při počáteční teplotě nejméně 350 °C nebo po dobu 15 minut v proudu horkého vzduchu při počáteční teplotě nad 700 °C.]

(1) nebo [sušeny na slunci po dobu alespoň 42 dnů při průměrné teplotě nejméně 20 °C]

(1) nebo [podrobeny ošetření kyselinou, při němž je pH udržováno na hodnotě nižší než 6 až do jádra po dobu nejméně jedné hodiny před sušením.]]

(1) nebo [jedná se o kůže a kožky farmových přežvýkavců, kůže prasat, kůže drůbeže nebo kůže a kožky volně žijící zvěře, byly získány ze zdravých zvířat a:

(1) buď [byly podrobeny ošetření zásadou, při němž je pH > 12 až do jádra, a následně soleny po dobu alespoň sedmi dnů]

(1) nebo [byly sušeny po dobu alespoň 42 dnů při teplotě nejméně 20 °C.]

(1) nebo [byly podrobeny ošetření kyselinou, při němž je pH udržováno na hodnotě nižší než 5 až do jádra po dobu alespoň jedné hodiny.]

(1) nebo [byly podrobeny ošetření zásadou, při němž je pH > 12 až do jádra, po dobu alespoň 8 hodin.]]

(1) nebo [jedná se o kosti, kůže nebo kožky farmových přežvýkavců, kůže prasat, kůže drůbeže, rybí kůže a kůže a kožky volně žijící zvěře ze třetích zemí, částí třetích zemí a území uvedených v části IV přílohy I tohoto nařízení, které byly podrobeny jakémukoli jinému ošetření, než jsou ošetření uvedená výše, a které pocházejí ze zařízení registrovaných nebo schválených podle nařízení (ES) č. 852/2004 nebo podle nařízení (ES) č. 853/2004

a

(1) [pokud byly získány z přežvýkavců, s výjimkou jejich kůží a kožek,

Část II: Osvědčení

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor TCG Ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

(1) buď:

— [pocházejí ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byly ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz, získány, se narodila a byla nepřetržitě chována a poražena v zemi se zanedbatelným rizikem BSE a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— pokud v dané zemi nebo oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE:

i) zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců; nebo

ii) ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1), ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány;]

(1) nebo:

— [pocházejí ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byly ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz získány, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— zvířata, z nichž byly ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz určené na vývoz získány, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány;]

(1) nebo

— [pocházejí ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byly ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz získány, prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz určené na vývoz byly získány jak ze zvířat, která se narodila a byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001, a pokud v dané zemi nebo oblasti došlo k výskytu domácího případu BSE, která se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, tak ze zvířat, která se narodila v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a která nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor TCG Ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

— ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001, ani strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani z nich nebyly získány.]

(1) nebo

— [pocházejí ze země nebo z oblasti zařazené v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 999/2001 mezi země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE;

— zvířata, z nichž byly ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz získány, nebyla krmena masokostní moučkou ani škvarky získanými z přežvýkavců a prošla prohlídkami před porážkou a po porážce;

— zvířata, z nichž byly ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz získány, nebyla poražena po omráčení plynovou injekcí do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí tyčovitého ocelového nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

— ošetřené suroviny získané ze skotu, ovcí a koz nebyly získány:

i) ze specifikovaného rizikového materiálu, jak je vymezen v příloze V nařízení (ES) č. 999/2001;

ii) z nervových a lymfatických tkání odhalených během vykosťování;

iii) ze strojně odděleného masa získaného z kostí skotu, ovcí nebo koz.]]]

(1) [II.2. Potvrzení o zdraví zvířat

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, potvrzuji, že výše popsané ošetřené suroviny:

II.2.1. sestávají z živočišných produktů, které splňují níže uvedené veterinární požadavky;

II.2.2. byly získány na území: (1) [ ] (1)nebo [ ] (2)(3)

II.2.3. byly získány a připraveny, aniž se dostaly do kontaktu s jinými surovinami, které nesplňují výše uvedené podmínky, a manipulace s nimi probíhala tak, aby nedošlo ke kontaminaci patogenními původci;

II.2.4. byly přepravovány v čistých a zapečetěných kontejnerech nebo nákladních automobilech.]

Poznámky

Část I:

— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v příloze II rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53), nebo v části 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1), nebo v části 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12), nebo v části 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení a číslo schválení nebo identifikační číslo přidělené příslušným orgánem, podle situace.

— Kolonka I.15: Registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení je nutno uvést samostatné informace.

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor TCG Ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) následujících čísel: 03.05, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a celkovou čistou hmotnost.

— Kolonka I.23: Označení kontejneru / Číslo plomby: pouze v příslušných případech.

— Kolonka I.28: Druh zboží: kůže, kožky, kosti, šlachy a vaziva;

Číslo schválení zařízení: číslo schválení nebo identifikační číslo přidělené příslušným orgánem, podle situace;

Výrobní závod: patří sem jatka, výrobní plavidlo, bourárna, zařízení na zpracování zvěře a zpracovatelské zařízení;

Číslo schválení: v příslušném případě.

Část II:

(1) Nehodící se škrtněte. V případě produktů získaných z produktů rybolovu se vypustí celý oddíl II.2.

(2) Název a kód ISO vyvážející země nebo území nebo oblasti podle:

— části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010;

— přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008;

— části 1 přílohy II nařízení (ES) č. 119/2009.

(3) Pokud byla část surovin získána ze zvířat pocházejících z jiné třetí země (jiných třetích zemí) uvedené (uvedených) v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13), uvede (uvedou) se kód(y) země (zemí) nebo území.

— Barva podpisu a razítka se musí lišit od barvy tisku.

Pozn. Poznámka pro osobu zodpovědnou za zásilku v EU: toto osvědčení slouží pouze k veterinárním účelům a musí zásilku provázet až do okamžiku, kdy dosáhne stanoviště hraniční kontroly. Zásilka musí být přepravena přímo do výrobního závodu určení.

— Doba přepravy může být zahrnuta do doby trvání ošetření.

Úřední veterinární lékař

Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:

Datum: Podpis:

Razítko:

ČÁST VII

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ MEDU, MATEŘÍ KAŠIČKY A JINÝCH VČELAŘSKÝCH PRODUKTŮ URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Text obrazu

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a.

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6.

I.7. Země původu

Kód ISO

I.8.

I.9. Země určení

Kód ISO

I.10.

I.11. Místo původu

Název Číslo schválení

Adresa

I.12.

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo Plavidlo Vagon

Silniční vozidlo Ostatní

Identifikace

Odkaz na dokument

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17.

I.18. Popis zboží

I.19. Kód zboží (kód HS)

I.20. Množství

I.21. Teplota produktů

Okolní Chlazené Zmrazené

I.22. Počet balení

I.23. Číslo plomby/kontejneru

I.24. Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25. Zboží osvědčené pro:

Lidská spotřeba

I.26.

I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU

I.28. Identifikace zboží

Druh

(vědecký název)

Typ úpravy

Číslo schválení zařízení

Výrobní závod

Počet balení

Čistá hmotnost

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor HON Med, mateří kašička a jiné včelařské produkty

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55), a potvrzuji, že výše popsaný med, mateří kašička a jiné včelařské produkty byly vyrobeny v souladu s uvedenými požadavky, a zejména že:

— pocházejí ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách HACCP v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;

— bylo s nimi nakládáno, případně byly připraveny, zabaleny a skladovány hygienickým způsobem v souladu s požadavky přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004;

a

— jsou splněny záruky vztahující se na živá zvířata a jejich produkty, jež stanoví plány pro rezidua předložené podle směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10), a zejména článku 29 uvedené směrnice.

Poznámky

Část I:

— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení. Číslem schválení se rozumí číslo registrace.

— Kolonka I.15: Registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení je nutno uvést samostatné informace.

— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) následujících čísel: 04.09, 04.10.

— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a celkovou čistou hmotnost.

— Kolonka I.23: Označení kontejneru / Číslo plomby: pouze v příslušných případech.

— Kolonka I.28: Typ úpravy: Uveďte „ultrazvuková“, „homogenizace“, „ultrafiltrace“, „pasterizace“, „žádná tepelná úprava“.

Číslo schválení zařízení: číslo schválení nebo identifikační číslo přidělené příslušným orgánem, podle situace

Část II:

— Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů v osvědčení.

Část II: Osvědčení

Úřední inspektor

Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:

Datum: Podpis:

Razítko:

ČÁST VIII

VZOR OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ VYSOCE RAFINOVANÉHO CHONDROITIN-SULFÁTU, HYALURONOVÉ KYSELINY, JINÝCH HYDROLYZOVANÝCH VÝROBKŮ Z CHRUPAVKY, CHITOSANU, GLUKOSAMINU, SYŘIDLA, VYZINY A AMINOKYSELIN UČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Image

Text obrazu

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a.

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6.

I.7. Země původu

Kód ISO

I.8.

I.9. Země určení

Kód ISO

I.10.

I.11. Místo původu

Název Číslo schválení

Adresa

I.12.

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo Plavidlo Vagon

Silniční vozidlo Ostatní

Identifikace

Odkaz na dokument

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17.

I.18. Popis zboží

I.19. Kód zboží (kód HS)

I.20. Množství

I.21. Teplota produktů

Okolní Chlazené Zmrazené

I.22. Počet balení

I.23. Číslo plomby/kontejneru

I.24. Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25. Zboží osvědčené pro:

Lidská spotřeba

I.26.

I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU

I.28. Identifikace zboží

Druh

(vědecký název)

Datum výroby

(dd/mm/rrrr)

Číslo schválení zařízení

Výrobní závod

Počet balení

Čistá hmotnost

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor HRP Vysoce rafinovaný chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosan, glukosamin, syřidlo, vyzina a aminokyseliny pro lidskou spotřebu

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem seznámen s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55), a potvrzuji, že výše popsané vysoce rafinované produkty byly vyrobeny v souladu s uvedenými požadavky, a zejména:

— že pocházejí ze zařízení provádějícího (provádějících) program založený na zásadách HACCP v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;

— že s nimi bylo nakládáno, případně byly připraveny, zabaleny a skladovány hygienickým způsobem v souladu s požadavky přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004;

— že splňují požadavky oddílu XVI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;

a

— (1) [pokud se jedná o aminokyseliny,

i) že jako zdroj pro jejich výrobu nebyly použity lidské vlasy; a

ii) že jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16)]

Poznámky

Část I:

— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.

— Kolonka I.15: Registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení je nutno uvést samostatné informace.

— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) čísel 21.06.90, 29.22, 29.30, 29.32, 35.07, 35.03 nebo 39.13.

— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a celkovou čistou hmotnost.

— Kolonka I.23: Označení kontejneru / Číslo plomby: pouze v příslušných případech.

Část II:

(1) Nehodící se škrtněte.

— Barva razítka a podpisu se musí lišit od barvy ostatních údajů v osvědčení.

Část II: Osvědčení

Úřední veterinární lékař Jméno (hůlkovým písmem):

Kvalifikace a titul:

Datum: Podpis:

Razítko:


(1)  Pokud se na ně nevztahuje část VI.


PŘÍLOHA III

VZOR OSVĚDČENÍ PRO TRANZIT, OKAMŽITÝ NEBO PO SKLADOVÁNÍ, SUROVIN NEBO OŠETŘENÝCH SUROVIN PRO VÝROBU ŽELATINY/KOLAGENU PRO LIDSKOU SPOTŘEBU PŘES ÚZEMÍ UNIE

Image

Text obrazu

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1. Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2. Číslo jednací osvědčení

I.2.a.

I.3. Příslušný ústřední orgán

I.4. Příslušný místní orgán

I.5. Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU

Jméno

Adresa

PSČ

Tel.

I.7. Země původu

Kód ISO

I.8. Region původu

Kód

I.9. Země určení

Kód ISO

I.10.

I.11. Místo původu

Název

Adresa

I.12. Místo určení

Celní sklad Lodní zásobování

Název Číslo schválení

Adresa

PSČ

I.13. Místo nakládky

I.14. Datum odjezdu

I.15. Dopravní prostředek

Letadlo Plavidlo Vagon

Silniční vozidlo Ostatní

Identifikace

Odkaz na dokument

I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17.

I.18. Popis zboží

I.19. Kód zboží (kód HS)

I.20. Množství

I.21. Teplota produktů

Okolní Chlazené Zmrazené

I.22. Počet balení

I.23. Číslo plomby/kontejneru

I.24. Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25. Zboží osvědčené pro:

Výroba želatiny/kolagenu pro lidskou spotřebu

I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země

Třetí země Kód ISO

I.27.

I.28. Identifikace zboží

Druh

(vědecký název)

Výrobní závod

Počet balení

Čistá hmotnost

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor TRANSIT/STORAGE

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

II.1. Potvrzení o zdraví zvířat

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že suroviny nebo ošetřené suroviny popsané v části I:

II.1.1. pocházejí ze země nebo z území, z nichž je povolen dovoz do EU podle podmínek stanovených v části 1 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1), nebo v nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12), nebo v části 1 přílohy II nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1), a

II.1.2. splňují příslušné veterinární podmínky stanovené v osvědčení o zdraví zvířat ve vzoru osvědčení v části V nebo VI přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13).

Poznámky

Toto osvědčení platí pro tranzit a skladování surovin nebo ošetřených surovin pro výrobu želatiny/kolagenu pro lidskou spotřebu z níže uvedených zvířat v souladu s čl. 12 odst. 4 nebo článkem 13 směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9):

1) domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců);

2) domácí ovce (Ovis aries) nebo domácí kozy (Capra hircus);

3) domácí prasata (Sus scrofa);

4) domácí lichokopytníci (Equus caballus, Equus asinus a jejich kříženci);

5) nezdomácnělá zvířata řádu sudokopytníci (Artiodactyla) ve farmovém chovu (kromě skotu (včetně druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců), Ovis aries, Capra hircus, prasatovitých (Suidae) a pekariovitých (Tayassuidae)) a čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae);

6) volně žijící nezdomácnělá zvířata řádu sudokopytníci (Artiodactyla) (kromě skotu (včetě druhů Bison a Bubalus a jejich kříženců), Ovis aries, Capra hircus, prasatovitých (Suidae) a pekariovitých (Tayassuidae)) a čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae);

7) nezdomácnělá zvířata čeledí prasatovití (Suidae), pekariovití (Tayassuidae) nebo tapírovití (Tapiridae) ve farmovém chovu;

8) volně žijící nezdomácnělá zvířata čeledí prasatovití (Suidae), pekariovití (Tayassuidae) nebo tapírovití (Tapiridae);

9) volně žijící lichokopytníci poddruhu Hippotigris (zebra);

10) volně žijící zajícovití (králíci a zajíci);

11) volně žijící suchozemští savci s výjimkou kopytníků a zajícovitých;

12) králíci ve farmovém chovu;

13) drůbež;

14) ptáci nadřádu běžci ve farmovém chovu;

15) volně žijící zvěř;

16) ryby.

Část II: Osvědčení

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Vzor TRANSIT/STORAGE

II. Zdravotní informace

II.a. Číslo jednací osvědčení

II.b.

Část I:

— Kolonka I.8: Uveďte kód území, jak je uveden v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 119/2009 nebo v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo v příloze II rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53).

— Kolonka I.11: Místo původu: název a adresa expedičního zařízení.

— Kolonka I.12: Uveďte adresu (a číslo schválení, je-li známo) skladu v bezcelním pásmu, svobodného skladu, celního skladu nebo poskytovatele plavidla.

— Kolonka I.15: Je třeba uvést registrační číslo (vagony nebo kontejnery a nákladní automobily), číslo letu (letadlo) nebo název (plavidlo). V případě vykládky a opětovného naložení musí odesílatel informovat stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu na území EU.

— Kolonka I.19: Použijte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) čísel 02.08, 03.05, 05.04, 05.05, 05.06, 05.11.91, 05.11.99, 41.01, 41.02, 41.03.

— Kolonka I.20: Uveďte celkovou hrubou a celkovou čistou hmotnost.

— Kolonka I.23: V případě kontejnerů nebo beden uveďte číslo kontejneru a číslo plomby (v příslušném případě).

— Kolonka I.28: Výrobní závod: uveďte číslo registrace, číslo schválení nebo identifikační číslo zařízení přidělené příslušným orgánem, podle situace. Patří sem jatka, výrobní plavidlo, bourárna, zařízení na zpracování zvěře a zpracovatelské zařízení.

Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor

Jméno (hůlkovým písmem): Kvalifikace a titul:

Datum: Podpis:

Razítko:


PŘÍLOHA IV

VYSVĚTLIVKY PRO VYPLNĚNÍ OSVĚDČENÍ

(podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1)

a)

Osvědčení vystavuje vyvážející třetí země na základě vzorů uvedených v přílohách II a III v souladu se strukturou příslušného vzoru osvědčení pro dotyčné produkty živočišného původu.

Musí obsahovat, v číslovaném pořadí podle příslušného vzoru, potvrzení požadovaná pro každou třetí zemi a případně též doplňkové záruky požadované pro vyvážející třetí zemi nebo její část.

Pokud členský stát určení stanoví pro dotyčné produkty živočišného původu další požadavky na osvědčení, začlení se do originálu osvědčení rovněž potvrzení osvědčující splnění uvedených požadavků.

b)

Pokud je ve vzoru osvědčení uvedeno, že některé údaje mají být uvedeny podle situace, může osvědčující úředník údaje, které nejsou relevantní, přeškrtnout, označit iniciálami a orazítkovat, nebo je může z osvědčení úplně vymazat.

c)

Pro produkty živočišného původu vyvážené z území nebo oblasti či oblastí téže vyvážející země uvedené v příloze I odesílané do téhož místa určení a přepravované týmž vagonem, nákladním automobilem, letadlem či lodí musí být vystaveno samostatné a jedinečné osvědčení.

d)

Originál každého osvědčení musí tvořit jediný list papíru, nebo, v případě, že je zapotřebí uvést delší text, musí mít originál takovou formu, že všechny potřebné listy papíru tvoří jeden nerozdělitelný celek.

e)

Osvědčení musí být vyhotoveno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se nachází stanoviště hraniční kontroly vstupu zásilky na území EU, a alespoň v jednom úředním jazyce členského státu určení. Příslušné členské státy však mohou povolit vyhotovení osvědčení v úředním jazyce jiného členského státu, k němuž se v případě potřeby přiloží úřední překlad.

f)

Pokud jsou k osvědčení připojeny další listy z důvodů identifikace různých položek zásilky (soupis v bodě I.28 vzoru veterinárního osvědčení), považují se tyto listy rovněž za součást originálu osvědčení, pokud každou stranu podepíše a orazítkuje osvědčující úředník.

g)

Pokud osvědčení, včetně doplňkových listů papíru podle písmene f), tvoří více než jedna stránka, každá stránka se dole očísluje – (číslo stránky) z (celkový počet stránek) – a nahoře se uvede číslo jednací osvědčení přidělené příslušným orgánem.

h)

Originál osvědčení musí být vyplněn a podepsán úředním veterinárním lékařem nebo jiným určeným úředním inspektorem, pokud je tak stanoveno ve vzoru osvědčení. Příslušné orgány vyvážející třetí země zajistí, aby byly dodrženy zásady pro osvědčování rovnocenné zásadám stanoveným ve směrnici Rady 96/93/ES (1).

Podpis musí být v jiné barvě než barva tisku. Tento požadavek platí rovněž pro razítka jiná než reliéfní nebo vodoznaky.

i)

Číslo jednací osvědčení uvedené v kolonkách I.2 a II.a musí vydat příslušný orgán.


(1)  Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné produkty (Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28).


14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/63


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/760

ze dne 13. května 2016

o výjimečných podpůrných opatřeních pro odvětví vajec a drůbežího masa v Itálii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 220 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. prosince 2014 Itálie potvrdila a oznámila vysoce patogenní influenzu ptáků podtypu H5N8. Ohnisko této nákazy bylo potvrzeno v komerčním hospodářství s krocany na výkrm nacházejícím se na území obce Porto Viro provincie Rovigo regionu Veneto v Itálii.

(2)

Itálie neprodleně a účinně přijala všechna nezbytná opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření vyžadovaná v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (2).

(3)

Italské orgány zejména přijaly kontrolní, monitorovací a preventivní opatření a vymezily ochranné pásmo a pásmo dozoru podle prováděcího rozhodnutí Komise 2014/936/EU (3). Tím byly schopny hrozbu rychle zastavit. Opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření byla na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni uplatňována do 16. února 2015 ve všech podnicích s výjimkou hospodářství s chovem krocanů na výkrm, v němž byla opatření uplatňována do 25. února 2015.

(4)

Dne 23. června 2015 informovaly italské orgány Komisi, že nezbytná opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření, jež byla uplatněna k zastavení šíření viru a jeho vymýcení, měla dopad na některé hospodářské subjekty a že tyto subjekty utrpěly ztráty příjmů, které nejsou způsobilé pro finanční příspěvek Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (4).

(5)

Komise dne 23. června 2015 obdržela formální žádost italských orgánů o spolufinancování některých výjimečných podpůrných opatření podle čl. 220 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013. Italské orgány svou žádost upřesnily dne 11. a 27. ledna 2016.

(6)

V důsledku uplatněných opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření bylo zpožděno umísťování ptáků do hospodářství na výkrm kapounů, zlatých kuřat, běžných kuřat a krůt a krocanů nacházejících se v ochranném pásmu a pásmu dozoru a hospodářství pro plemenný chov krůt nacházející se v těchto pásmech nemohlo produkovat násadová vejce. To vedlo ke ztrátě v produkci masa z kapounů, zlatých kuřat, běžných kuřat a krůt a krocanů na výkrm i ke ztrátě v produkci násadových vajec od chovných krůt v období, kdy byla opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření zavedena. Uvedené ztráty je proto vhodné kompenzovat.

(7)

V důsledku uplatněných opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření byla kuřata pocházející z různých hospodářství nacházejících se v ochranném pásmu ihned poražena a získané maso z těchto kuřat bylo buď tepelně ošetřeno v souladu s článkem 23 směrnice 2005/94/ES, nebo zmrazeno s cílem usnadnit postupný prodej zmrazeného drůbežího masa v ochranném pásmu. Ztráty způsobené rozdílem v hodnotě čerstvého drůbežího masa a hodnotě tepelně ošetřeného či zmrazeného drůbežího masa by proto měly být kompenzovány.

(8)

V souladu s čl. 220 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 odpovídá příspěvek Unie na spolufinancování 50 % výdajů hrazených Itálií na výjimečná podpůrná opatření. Komise by po posouzení žádosti podané Itálií měla stanovit maximální množství způsobilá pro financování na všechna výjimečná opatření na podporu trhu.

(9)

Aby se zabránilo jakémukoli riziku nadměrné kompenzace, měla by být na odpovídající úrovni pro každý produkt stanovena paušální částka spolufinancování.

(10)

Dotčenými druhy jsou kuřata (kapouni, zlatá kuřata a běžná kuřata) a krocani a krůty chovaní na maso, násadová krůtí vejce a tepelně ošetřené nebo zmrazené kuřecí maso.

(11)

Aby se vyloučilo riziko dvojího financování, neměly by být utrpěné ztráty kompenzovány pomocí státní podpory či pojištění, a příspěvek Unie na spolufinancování podle tohoto nařízení by měl být omezen na způsobilé produkty, které neobdržely žádný finanční příspěvek Unie na základě nařízení (EU) č. 652/2014.

(12)

Rozsah a trvání výjimečných podpůrných opatření stanovených tímto nařízením by měly být omezeny na naprosté minimum nutné pro podporu dotyčného trhu.

(13)

V zájmu řádného rozpočtového řízení těchto výjimečných podpůrných opatření budou pro spolufinancování Unií způsobilé pouze ty platby, které Itálie ve prospěch příjemců provedla nejpozději do 30. září 2016. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (5) by použitelné být nemělo.

(14)

S cílem zajistit způsobilost a správnost plateb by italské orgány měly provádět kontroly ex ante.

(15)

Aby mohla Unie provádět finanční kontrolu, měly by italské orgány Komisi oznámit schválení plateb.

(16)

Aby bylo zajištěno okamžité provádění těchto opatření ze strany Itálie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Unie poskytne spolufinancování ve výši 50 % výdajů hrazených Itálií na podporu trhu s násadovými vejci a drůbežím masem, který byl vážně ovlivněn vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8, již Itálie zjistila a oznámila dne 15. prosince 2014, a pro který ve všech hospodářstvích platila na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinární opatření do dne 16. února 2015, s výjimkou hospodářství s chovem krocanů na výkrm, v němž opatření platila do 25. února 2015.

Výdaje jsou způsobilé pro spolufinancování Unií pouze tehdy, pokud je Itálie příjemcům zaplatila nejpozději do 30. září 2016. Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 se nepoužije.

Článek 2

Maximální výše příspěvku Unie na spolufinancování je následující:

a)

na snížení ztráty z produkce násadových vajec od chovných krůt nacházejících se v pásmu dozoru se poskytne paušální částka ve výši 0,42 EUR za násadové krůtí vejce kódu KN 0407 19 11, a to nejvýše na 313 560 kusů;

b)

na ztrátu produkce drůbežího masa v důsledku zpoždění ve spojitosti s opatřeními v oblasti zdraví zvířat a veterinárními opatřeními, která se týkají kapounů, zlatých kuřat, běžných kuřat, krůt a krocanů na výkrm v hospodářstvích nacházejících se v ochranném pásmu a pásmu dozoru, se poskytne paušální částka ve výši:

i)

0,022 EUR za týden na kapouna kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 262 400 kusů, přičemž maximální částka je 42 146,98 EUR;

ii)

0,0244 EUR za týden na zlaté kuře kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 7 500 kusů, přičemž maximální částka je 1 620,86 EUR;

iii)

0,0136 EUR za týden na běžné kuře kódu KN 0105 94 00, a to nejvýše na 1 271 908 kusů, přičemž maximální částka je 83 715,00 EUR;

iv)

0,0636 EUR za týden na krůtu na výkrm kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 35 040 kusů, přičemž maximální částka je 23 240,53 EUR;

v)

0,0722 EUR za týden na krocana na výkrm kódu KN 0105 99 30, a to nejvýše na 34 000 kusů, přičemž maximální částka je 15 387,43 EUR;

c)

na ztrátu mezi hodnotou čerstvého a tepelně ošetřeného kuřecího masa získaného z běžných kuřat, která byla okamžitě poražena v ochranném pásmu, činí paušální částka 0,3761 EUR za kg živé hmotnosti, přičemž celková částka činí maximálně 98 297,50 EUR;

d)

na ztrátu mezi hodnotou čerstvého a zmrazeného kuřecího masa získaného z běžných kuřat, která byla okamžitě poražena v ochranném pásmu, činí paušální částka 0,04 EUR za kg kuřecího masa, přičemž celková částka činí maximálně 3 402,44 EUR.

Článek 3

Příspěvek Unie na spolufinancování v souladu s tímto nařízením je omezen na produkty, na něž se neposkytuje kompenzace v rámci státní podpory ani pojištění a pro něž nebyl vyplacen žádný finanční příspěvek Unie podle nařízení (EU) č. 652/2014.

Článek 4

Před uskutečněním jakýchkoli plateb provede Itálie podrobné správní a fyzické kontroly, jejichž cílem je zajistit dodržování tohoto nařízení.

Italské orgány zejména:

a)

ověří způsobilost příjemce předkládajícího žádost o podporu;

b)

u každého způsobilého subjektu: ověří způsobilost, množství a skutečnou ztrátu z produkce násadových vajec chovných krůt;

c)

u každého způsobilého subjektu: ověří způsobilost, množství a skutečnou ztrátu z produkce kuřecího a krůtího masa v důsledku zpožděného umísťování kapounů, zlatých kuřat, běžných kuřat, krůt a krocanů na výkrm do hospodářství nacházejících se v ochranném pásmu a pásmu dozoru při uplatňování opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření;

d)

u každého způsobilého subjektu: ověří způsobilost, množství a skutečnou ztrátu mezi hodnotou čerstvého a tepelně ošetřeného kuřecího masa získaného z běžných kuřat, která byla okamžitě poražena v ochranném pásmu při uplatňování opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření;

e)

u každého způsobilého subjektu: ověří způsobilost, množství a skutečnou ztrátu mezi hodnotou čerstvého a zmrazeného kuřecího masa získaného z běžných kuřat, která byla okamžitě poražena v ochranném pásmu při uplatňování opatření v oblasti zdraví zvířat a veterinárních opatření;

f)

ověří, že žádný způsobilý subjekt neobdržel na kompenzaci ztrát uvedených v článku 2 financování z žádného jiného zdroje.

Článek 5

Italské orgány sdělí Komisi schválení plateb.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/ES (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/936/EU ze dne 17. prosince 2014 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Itálii (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 160).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).


14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/67


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/761

ze dne 13. května 2016,

kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2016

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 78 první pododstavec písm. b) a druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (2) stanoví konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby.

(2)

Vzhledem k administrativním obtížím v prvním roce provádění nového právního rámce pro režimy přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova, které stále existují v některých členských státech, a vzhledem k novým prvkům spojeným s přípravou postupu podávání žádostí pro rok 2016 je v některých členských státech opožděna správa jednotné žádosti, žádostí o podporu a žádostí o platbu a žádostí o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby. Tyto problémy se vyskytují v obecném kontextu vážné hospodářské situace v některých zemědělských odvětvích.

(3)

V této situaci je pro příjemce obtížné předkládat jednotnou žádost, žádosti o podporu nebo žádosti o platbu a žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby ve lhůtách stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.

(4)

S ohledem na tuto situaci je vhodné stanovit odchylku od čl. 13 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, která umožňuje členským státům, aby pro rok 2016 stanovily konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu a konečné datum pro podání žádostí o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby, které je pozdější než lhůty stanovené v uvedených článcích. Protože data a lhůty uvedené v čl. 11 odst. 4 a v čl. 15 odst. 2 a 2a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 souvisí s konečným datem stanoveným v čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení, měla by být stanovena podobná odchylka pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a předběžné kontroly.

(5)

Jelikož by se tyto odchylky měly vztahovat na jednotnou žádost, žádosti o podporu a žádosti o platbu, změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a žádosti o přiznání platebních nároků za rok 2016, je vhodné, aby toto nařízení platilo pro uvedené žádosti a žádosti o platbu vztahující se k roku 2016.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby a Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 je v roce 2016 konečným datem, které stanoví členské státy pro podání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, nejpozději 15. červen.

Článek 2

Odchylně od čl. 15 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 a v případě, že členské státy použijí odchylku stanovenou v článcích 1 a 3 tohoto nařízení, se v roce 2016 změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu v souladu s čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 oznámí příslušnému orgánu do 15. června.

Odchylka stanovená v článku 1 tohoto nařízení a v prvním pododstavci tohoto článku se použije rovněž pro účely výpočtu období 26, 35 a 10 kalendářních dnů po konečném datu podání jednotné žádosti, žádosti o podporu nebo žádostí o platbu a konečném datu pro oznámení změn podle čl. 11 odst. 4 a čl. 15 odst. 2a prováděcího rozhodnutí (EU) č. 809/2014.

Článek 3

Odchylně od čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 je v roce 2016 datem, které stanoví členské státy pro podání žádostí o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby, nejpozději 15. červen.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se pro uvedené žádosti a žádosti o platbu, které se týkají roku 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).


14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/69


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/762

ze dne 13. května 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. května 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

95,5

TR

75,0

ZZ

85,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

137,6

ZZ

137,6

0805 10 20

EG

45,4

IL

88,6

MA

55,4

TR

31,5

ZA

78,5

ZZ

59,9

0805 50 10

ZA

168,2

ZZ

168,2

0808 10 80

AR

111,7

BR

98,2

CL

123,9

CN

61,7

NZ

155,0

US

162,5

ZA

95,9

ZZ

115,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/71


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/763

ze dne 13. května 2016

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k návrhu rozhodnutí o rozhodčím řízení podle čl. XIX odst. 8 revidované Dohody o vládních zakázkách

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Revidovaná Dohoda o vládních zakázkách, která vstoupila v platnost dne 6. dubna 2014, stanoví přepracovaný právní rámec uplatňovaný stranami revidované Dohody o vládních zakázkách na zakázky v její působnosti. Revidovaná Dohoda o vládních zakázkách stanoví možnost svých stran využít rozhodčí řízení v případech, kdy byly vzneseny námitky týkající se navrhované opravy, přesunu subjektu z jedné přílohy do druhé, vyškrtnutí subjektu nebo jiné úpravy příloh strany v dodatku I, které nebylo možné vyřešit konzultacemi.

(2)

Podle čl. XIX odst. 8 revidované Dohody o vládních zakázkách je Výbor pro vládní zakázky povinen v zájmu snazšího řešení námitek přijmout rozhodčí řízení.

(3)

Strany revidované Dohody o vládních zakázkách podrobně projednaly obsah takového rozhodčího řízení, pokud jde o různé možnosti, jež se uplatní v případě námitek proti navrhované úpravě oblasti působnosti zakázek strany. Strany revidované Dohody o vládních zakázkách dospěly v této záležitosti ke shodě.

(4)

Dohodnuté rozhodčí řízení je stanoveno v předloze rozhodnutí o rozhodčím řízení podle čl. XIX odst. 8 revidované Dohody o vládních zakázkách.

(5)

Návrh rozhodnutí o rozhodčím řízení stanoví podmínky, které musí být splněny, aby bylo možno využít rozhodčího řízení, a pravidla pro jmenování rozhodců, účast třetích stran v rozhodčích řízeních, průběh řízení a rozhodčí nález.

(6)

Očekává se, že přijetí návrhu rozhodnutí o rozhodčím řízení bude přínosem pro stávající právní rámec revidované Dohody o vládních zakázkách, neboť jeho účelem je usnadnit řešení vznesených námitek týkajících se navrhované opravy, přesunu subjektu z jedné přílohy do druhé, vyškrtnutí subjektu nebo jiné úpravy příloh strany v dodatku I revidované Dohody o vládních zakázkách.

(7)

Je proto vhodné stanovit postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky, pokud jde o návrh rozhodnutí o rozhodčím řízení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky, je schválit přijetí návrhu rozhodnutí o rozhodčím řízení podle čl. XIX odst. 8 revidované Dohody o vládních zakázkách.

Znění návrhu rozhodnutí o rozhodčím řízení je připojeno k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 13. května 2016.

Za Radu

předsedkyně

E.M.J. PLOUMEN


NÁVRH ROZHODNUTÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ PODLE ČL. XIX ODST. 8 REVIDOVANÉ DOHODY O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH

Výbor pro vládní zakázky (dále jen „výbor“),

konstatuje, že čl. XIX odst. 8 revidované Dohody o vládních zakázkách (dále jen „dohoda“) vyžaduje, aby výbor přijal rozhodčí řízení v zájmu snazšího řešení námitek podle čl. XIX odst. 2 dohody; a

potvrzuje význam čl. XIX odst. 8 písm. b) a c) dohody pro tato rozhodčí řízení a opakuje závazek stran přijmout rozhodnutí podle čl. XIX odst. 8 písm. b) a c) dohody,

přijímá v zájmu snazšího řešení námitek podle čl. XIX odst. 2 dohody toto rozhodčí řízení:

Žádost o rozhodčí řízení

1.

Podle čl. XIX odst. 7 dohody, jestliže strana provádějící úpravu a strana, která vznesla námitku, nejsou schopny vyřešit námitku proti navrhované úpravě podle čl. XIX odst. 1 dohody, může strana provádějící úpravu nebo strana, která vznesla námitku, navrhovanou úpravu předat k rozhodčímu řízení oznámením výboru nejdříve 45 dnů ode dne rozeslání oznámení o navrhované úpravě podle čl. XIX odst. 1 dohody, přičemž uvede důvody své žádosti.

2.

Pokud dvě nebo více stran předá navrhovanou úpravu k rozhodčímu řízení před jmenováním všech rozhodců, dohodnou se strana provádějící úpravu a všechny strany, které vznesly námitku, na jediném rozhodčím řízení, které bude řešit všechny námitky proti téže navrhované úpravě. Pokud jsou k rozhodčímu řízení po jmenování všech rozhodců předány další námitky proti stejné úpravě, strana provádějící úpravu a všechny strany, které vznesly námitky, se dohodnou na jediném rozhodčím řízení, bude-li to proveditelné.

Jmenování rozhodců

3.

V rozhodčím řízení rozhodují rozhodci. Pokud se strany rozhodčího řízení nedohodnou jinak, rozhodci jsou tři. Rozhodci musí splňovat požadavky na členy skupin odborníků podle čl. 8 odst. 1, 2 a 9 Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů.

4.

Sekretariát výboru na žádost strany rozhodčího řízení navrhne nominace na jmenování rozhodců. Strany rozhodčího řízení mohou navrženou nominaci odmítnout pouze ze závažných důvodů. Občané stran rozhodčího řízení a vládní úředníci třetích stran nesmějí být jmenováni jako rozhodci, nedohodnou-li se strany rozhodčího řízení jinak.

5.

Pokud se strany rozhodčího řízení nemohou do 20 dnů po předložení navrhovaných úprav k rozhodčímu řízení dohodnout na tom, kdo by měl být jmenován rozhodcem, jmenuje rozhodce do 10 dnů generální ředitel na žádost některé ze stran rozhodčího řízení a po konzultaci se stranami rozhodčího řízení a s předsedou výboru.

Účast třetích stran

6.

Kterákoli strana dohody, která má podstatný zájem na navrhované úpravě předložené k rozhodčímu řízení a oznámila svůj zájem výboru (dále jen „třetí strana“) do 10 dnů poté, co byla navrhovaná úprava předložena k rozhodčímu řízení, bude vyzvána, aby učinila písemné podání, zúčastnila se jednání rozhodců se stranami rozhodčího řízení ve věci a podala ústní vyjádření, přičemž má právo odpovídat na otázky rozhodců.

Postupy

7.

Rozhodci v řízení uplatňují příslušná ustanovení dohody a řídí se rozhodnutím výboru přijatým v souladu s čl. XIX odst. 8 písm. b) dohody, jakmile je přijato. Kromě toho se použijí tyto pracovní postupy.

a)

Sekretariát výboru bezodkladně předá rozhodcům příslušné oznámení a námitku podle čl. XIX odst. 1 anebo 2 dohody. Do 10 dnů od jmenování rozhodců a po konzultacích se stranami rozhodčího řízení přijmou rozhodci harmonogram rozhodčího řízení. Harmonogram by měl vycházet z harmonogramu uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí.

b)

Rozhodci uspořádají se stranami rozhodčího řízení jednání ve věci, pokud se strany rozhodčího řízení nedohodnou na tom, že to není nutné. Před jednáním ve věci předají strany rozhodčího řízení rozhodcům písemná podání, v nichž předloží skutkové okolnosti věci a své argumenty.

c)

Pokud některá ze stran rozhodčího řízení předloží rozhodcům informace, které označila jako důvěrné, nakládají s nimi rozhodci, ostatní strany rozhodčího řízení a třetí strany jako s důvěrnými. Na žádost strany rozhodčího řízení rozhodci stanoví další postupy nezbytné k zachování důvěrnosti takových informací.

d)

Pokud strana rozhodčího řízení označí informace ve svých písemných podáních za důvěrné, poskytne tato strana na žádost jiné strany rozhodčího řízení nebo třetí strany nedůvěrné shrnutí informací obsažených v jejím podání, které lze zveřejnit.

e)

Na jednání ve věci rozhodci vyzvou stranu, která požádala o rozhodčí řízení, aby ústním podáním přednesla svou věc. Strana, proti níž bylo rozhodčí řízení zahájeno, je poté vyzvána, aby ústním podáním přednesla své stanovisko.

f)

Jednání rozhodců ve věci jsou přístupná veřejnosti, pokud některá ze stran rozhodčího smíření nepožádá o to, aby v zájmu ochrany informací označených za důvěrné bylo jednání uzavřené.

g)

Rozhodci mohou kdykoli, ať už v průběhu jednání, nebo písemně, klást stranám rozhodčího řízení a třetím stranám otázky a žádat je o vysvětlení.

h)

Písemná podání stran rozhodčího řízení, včetně případných odpovědí na otázky rozhodců, se zpřístupní druhé straně nebo stranám rozhodčího řízení, jakož i třetím stranám. Strany rozhodčího řízení předloží rozhodcům, druhé straně nebo ostatním stranám rozhodčího řízení a třetím stranám písemnou verzi svých ústních vyjádření učiněných na jednání s rozhodci.

i)

Písemná podání, odpovědi na otázky a písemné verze ústních vyjádření třetích stran se zpřístupní rozhodcům, stranám rozhodčího řízení a ostatním třetím stranám a musí se promítnout ve zprávě rozhodců.

j)

Poradní jednání rozhodců jsou důvěrná.

k)

Rozhodci mohou vyhledávat informace z jakéhokoli zdroje, který považují za vhodný, a mohou se obracet na znalce. Rozhodci poskytne stranám rozhodčího řízení a třetím stranám jakékoli informace poskytnuté znalcům nebo obdržené od znalců. Strany rozhodčího řízení musí mít možnost vyjádřit se k jakýmkoli informacím obdrženým od znalců.

l)

Případné další postupy týkající se rozhodčího řízení stanoví rozhodci po konzultaci se stranami rozhodčího řízení.

m)

S výhradou odst. 7 písm. c) nic v těchto postupech nebrání straně rozhodčího řízení nebo třetí straně zveřejnit prohlášení o svých postojích.

8.

Pravidla chování pro Ujednání o pravidlech a řízení při řešení sporů se vztahují na každou osobu vystupující jako rozhodce podle těchto postupů a, jak stanoví pravidla chování a příslušná ustanovení služebního řádu, na ty členy sekretariátu, kteří jsou povoláni k tomu, aby rozhodcům pomáhali.

9.

Pokud strany rozhodčího řízení dosáhnou vzájemně přijatelného řešení námitek proti navrhovaným úpravám, neprodleně tuto skutečnost oznámí rozhodcům. Po obdržení uvedeného oznámení rozhodci ukončí řízení ve vztahu k těmto stranám. Podrobnosti jakéhokoli vzájemně dohodnutého řešení se oznámí výboru, kde se kterákoli ze stran dohody může vyjádřit.

Rozhodčí nález

10.

Mandát pro rozhodce musí vyžadovat, aby rozhodci určili:

a)

v případě navrhovaného vyškrtnutí podle čl. XIX odst. 1 písm. a) dohody, zda kontrola nebo vliv vlády nad zahrnutými zakázkami dotyčného subjektu, který má být vyškrtnut, byly účinně zrušeny; nebo

b)

v případě jakékoli jiné navrhované úpravy podle čl. XIX odst. 1 písm. b), zda navrhovaná úprava zachovává rovnováhu mezi právy a povinnostmi a srovnatelnou úroveň vzájemně dohodnuté oblasti působnosti stanovené v dohodě a případně úroveň kompenzačního vyrovnání.

11.

Rozhodci vydají zprávu obsahující odůvodněný nález stranám rozhodčího řízení do 90 dnů nebo v případě, že rozhodci harmonogram upravili, do 120 dní od:

a)

jmenování rozhodců, pokud se rozhodčí řízení vede podle odstavce 1; nebo

b)

žádosti, pokud se rozhodčí řízení vede podle odstavce 12.

Lhůta stanovená v tomto odstavci může být prodloužena po vzájemné dohodě stran rozhodčího řízení. Sekretariát výboru zprávu po překladu neprodleně rozešle stranám dohody.

12.

Pokud rozhodci učiní podle odst. 10 písm. a) záporný nález a pokud rozhodci neurčí žádné kompenzační vyrovnání podle odst. 10 písm. b), může kterákoli strana rozhodčího řízení po 30 dnech a nejpozději 60 dnů od rozeslání zprávy rozhodců požádat, aby titíž rozhodci, jsou-li k dispozici, určili úroveň kompenzačního vyrovnání, které by vedlo ke srovnatelné úrovni oblasti působnosti a zachování rovnováhy mezi právy a povinnostmi vyplývajícími z dohody. Rozhodci se přitom řídí rozhodnutím výboru přijatým v souladu s čl. XIX odst. 8 písm. c) dohody, jakmile je přijato. Není-li některý z původních rozhodců k dispozici, jmenuje se v souladu s odstavci 3 až 5 jeho nástupce.

Provádění

13.

Strany rozhodčího řízení přijímají rozhodčí nález jako konečný.

14.

Pro účely čl. XIX odst. 7 písm. b) bodu i) dohody je rozhodčí řízení skončeno:

a)

jakmile je stranám dohody rozeslána zpráva podle odstavce 11, která neopravňuje k dalšímu řízení podle odstavce 12; nebo

b)

pokud strany rozhodčího řízení nevyužijí práva, které mají podle odstavce 12, po uplynutí lhůty stanovené v uvedeném odstavci.

PŘÍLOHA

NAVRHOVANÝ HARMONOGRAM ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Rozhodci stanoví harmonogram přijatý podle odst. 7 písm. a) na základě:

a)

obdržení písemných podání stran rozhodčího řízení:

 

1)

žádající strana:

- - - - - - - - - - 2 týdny

2)

odpovídající strana:

- - - - - - - - - - 2 týdny

b)

obdržení podání třetích stran:

- - - - - - - - - - 1 týden

c)

jednání ve věci s rozhodci:

- - - - - - - - - - 1–2 týdny

d)

odpovědi na otázky stranám a třetím stranám rozhodčího řízení:

- - - - - - - - - - 1–2 týdny

e)

Vydání a rozeslání zprávy rozhodců o jejich nálezu:

- - - - - - - - - - 4 týdny

V souladu s odstavcem 11 mohou rozhodci výše uvedený harmonogram po konzultaci se stranami rozhodčího řízení změnit a naplánovat další jednání s nim


14.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/77


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/764

ze dne 12. května 2016,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie

(oznámeno pod číslem C(2016) 2731)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 čtvrtou větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V období od přijetí prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/789 (2) až do února 2016 oznámila Itálie Komisi několik ohnisek organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (dále jen „dotčený organismus“) v různých částech oblasti obklopující provincii Lecce. Uvedená ohniska se vyskytla v mnoha různých obcích v provinciích Taranto a Brindisi. Kromě toho poslední audit, který provedla Komise v listopadu 2015, potvrdil, že činnosti související s průzkumy požadovanými podle prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/789 probíhaly v oblasti obklopující provincii Lecce (region Apulie, Itálie) pouze ve velmi omezeném rozsahu. Uvedený audit rovněž potvrdil, že stávající program průzkumů stále nezajišťuje včasné zjištění nových ohnisek ani přesné určení skutečného rozsahu rozšíření dotčeného organismu v dané oblasti.

(2)

Poslední audit potvrdil riziko rychlého rozšíření dotčeného organismu ve zbytku dané oblasti. Z toho důvodu a vzhledem k rozloze dané oblasti je vhodné rozšířit zamořenou zónu, v níž se mohou uplatňovat opatření k izolaci výskytu, za hranice provincie Lecce a umožnit přemísťování dotčených rostlin z uvedené oblasti pouze za velmi přísných podmínek. K tomuto rozšíření zamořené zóny by mělo dojít neprodleně vzhledem k tomu, že riziko dalšího rozšíření dotčeného organismu na zbytku území Unie se zvyšuje počátkem jara se začátkem letového období hmyzu, který je přenašečem. Zamořená zóna by proto měla být rozšířena, aby zahrnovala ty obce či části určitých obcí v provinciích Brindisi a Taranto, kde se vyskytla ohniska dotčeného organismu nebo kde je pravděpodobné, že je tam uvedený organismus již rozšířen a usídlen. Tato zamořená zóna by však neměla zahrnovat oblast, již Itálie prohlásila za prostou dotčeného organismu před přijetím tohoto rozhodnutí.

(3)

Pro účely právní jistoty by mělo být změněno znění čl. 7 odst. 2 písm. c), aby bylo zřejmé, že opatření, jež mají být přijata podle uvedeného článku, se uplatní v zamořené zóně, a nikoli mimo ni.

(4)

K zajištění účinné ochrany zbytku území Unie před dotčeným organismem a s ohledem na rozšíření oblasti izolace výskytu je vhodné nahradit pásmo dozoru novými požadavky na průzkumy v uvedené oblasti izolace výskytu. Uvedené požadavky by se měly uplatnit na oblast o šířce 20 km sahající od hranic nárazníkové zóny do uvedené oblasti izolace výskytu a v rámci okolní desetikilometrové nárazníkové zóny.

(5)

Od přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/789 je ze zkušeností patrné, že je nepřiměřené uplatňovat na přemísťování dotčených rostlin v rámci zamořených zón stejné požadavky jako na jejich přemísťování ze zamořených zón do nárazníkových zón, protože dotčený organismus je v těchto zamořených zónách již usídlen.

(6)

Zkušenosti získané od přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/789 potvrdily, že dotčené rostliny, které jsou po celý svůj produkční cyklus pěstovány in vitro, ve sterilním médiu, nepředstavují riziko rozšíření dotčeného organismu, jelikož uvedený způsob pěstování vylučuje riziko napadení tím, že znemožňuje kontakt s přenašeči dotčeného organismu. Proto je vhodné povolit za určitých podmínek přemísťování uvedených dotčených rostlin v rámci Unie a jejich dovoz do Unie.

(7)

Zkušenosti s úředními kontrolami od přijetí prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/789 prokázaly, že pokud jde o úřední kontroly při dovozu do Unie, měly by dotčené rostliny pocházející z oblastí, jež jsou prosté dotčeného organismu, podléhat stejným požadavkům jako dotčené rostliny pocházející z třetích zemí, v nichž se dotčený organismus nevyskytuje.

(8)

Příloha I by měla být změněna tak, aby zahrnovala všechny druhy rostlin, které Komise od přijetí prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2417 (3) určila jako dotčené rostliny.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/789

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Co se týče výskytu dotčeného organismu v provincii Lecce a v obcích uvedených na seznamu v příloze II, zamořená zóna zahrnuje nejméně tuto provincii a tyto obce nebo v příslušných případech katastrální parcely („Fogli“) těchto obcí.“

2)

Článek 7 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od článku 6, avšak pouze v zamořené zóně uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci, může odpovědný úřední subjekt dotčeného členského státu rozhodnout o uplatnění opatření k izolaci výskytu stanovených v odstavcích 2 až 7 (dále jen „oblast izolace výskytu“).“

b)

V odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

v místě v rámci zamořené zóny uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci, které se nachází do vzdálenosti 20 km od hranice uvedené zamořené zóny se zbytkem území Unie.“

c)

Doplňuje se nový odstavec 7, který zní:

„7.   Dotčený členský stát monitoruje výskyt dotčeného organismu prostřednictvím každoročních průzkumů ve vhodných termínech během roku v oblastech, které se nacházejí do vzdálenosti 20 km, jak je uvedeno v odst. 2 písm. c).

Uvedené průzkumy se provádí v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 7.“

3)

Článek 8 se zrušuje.

4)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Tento článek se vztahuje na dotčené rostliny, kromě rostlin, které byly po celý produkční cyklus pěstovány in vitro.

Přemísťování dotčených rostlin, které byly pěstovány alespoň po část svého životního cyklu ve vymezené oblasti stanovené v souladu s článkem 4, mimo vymezené oblasti a ze zamořených zón do příslušných nárazníkových zón je zakázáno.“

5)

Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Přemísťování dotčených rostlin, které byly pěstovány in vitro, v rámci Unie

1.   Dotčené rostliny, které byly po celý produkční cyklus pěstovány in vitro a alespoň část svého životního cyklu ve vymezené oblasti stanovené v souladu s článkem 4, mohou být přemísťovány mimo vymezené oblasti a ze zamořených zón do příslušných nárazníkových zón, pouze pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 až 5.

2.   Dotčené rostliny uvedené v odstavci 1 byly pěstovány na stanovišti, kde jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

stanoviště je registrováno v souladu se směrnicí 92/90/EHS;

b)

stanoviště je schváleno odpovědným úředním subjektem jako stanoviště prosté dotčeného organismu a jeho přenašečů s přihlédnutím k příslušným mezinárodním standardům pro fytosanitární opatření;

c)

stanoviště je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného organismu jeho přenašeči;

d)

stanoviště je každoročně podrobováno alespoň dvěma úředním prohlídkám prováděným ve vhodných termínech;

e)

po celou dobu pěstování dotčených rostlin nebyly na daném stanovišti zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem ani jeho přenašeči, nebo v případě podezření na napadení provedené testy potvrdily nepřítomnost dotčeného organismu.

3.   Dotčené rostliny uvedené v odstavci 1 byly pěstovány v průhledné nádobě ve sterilních podmínkách a splňují jednu z těchto podmínek:

a)

byly vypěstovány ze semen;

b)

byly rozmnoženy ve sterilních podmínkách z matečných rostlin, které se nacházely po celý svůj život v oblasti území Unie prosté dotčeného organismu a které byly testovány a shledány prosté dotčeného organismu;

c)

byly rozmnoženy ve sterilních podmínkách z matečných rostlin, které byly pěstovány na stanovišti, jež splňuje podmínky stanovené v odstavci 2, a které byly testovány a shledány prosté dotčeného organismu.

4.   Dotčené rostliny uvedené v odstavci 1 se přepravují ve sterilních podmínkách v průhledném kontejneru, který vylučuje možnost napadení dotčeným organismem prostřednictvím jeho přenašečů.

5.   Musí být opatřeny rostlinolékařským pasem vyhotoveným a vydaným v souladu se směrnicí 92/105/EHS.“

6)

Článek 17 se mění takto:

a)

V odstavci 3 se návětí nahrazuje tímto:

„Pokud dotčené rostliny, kromě rostlin, které byly po celý produkční cyklus pěstovány in vitro, pocházejí z oblasti, kde je znám výskyt dotčeného organismu, v rostlinolékařském osvědčení se v kolonce „Dodatkové prohlášení“ uvede, že:“.

b)

Vkládá se nový odstavec 3a, který zní:

„3a.   Pokud dotčené rostliny, které byly po celý produkční cyklus pěstovány in vitro, pocházejí z oblasti, kde je znám výskyt dotčeného organismu, v rostlinolékařském osvědčení se v kolonce „Dodatkové prohlášení“ uvede, že:

a)

dotčené rostliny byly pěstovány na jednom nebo více stanovištích, která splňují podmínky stanovené v odstavci 4a;

b)

státní organizace ochrany rostlin dotčené třetí země písemně oznámila Komisi seznam uvedených stanovišť, včetně jejich umístění v dané zemi;

c)

dotčené rostliny byly přepraveny ve sterilních podmínkách v průhledném kontejneru, který vylučuje možnost napadení dotčeným organismem prostřednictvím jeho přenašečů;

d)

dotčené rostliny splňují jednu z těchto podmínek:

i)

byly vypěstovány ze semen;

ii)

byly rozmnoženy ve sterilních podmínkách z matečných rostlin, které se nacházely po celý svůj život v oblasti prosté dotčeného organismu a které byly testovány a shledány prosté dotčeného organismu;

iii)

byly rozmnoženy ve sterilních podmínkách z matečných rostlin, které byly pěstovány na stanovišti, jež splňuje podmínky podle odstavce 4, a které byly testovány a shledány prosté dotčeného organismu.

V rostlinolékařském osvědčení uvedeném v odst. 1 písm. a) musí být v kolonce „místo původu“ uvedeno stanoviště zmíněné v písmeni a) tohoto odstavce.“

c)

Doplňuje se nový odstavec 4a, který zní:

„4a.   Stanoviště uvedené v odst. 3a písm. a) musí splňovat všechny tyto podmínky:

a)

je schváleno státní organizací ochrany rostlin jako prosté dotčeného organismu a jeho přenašečů v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření;

b)

je fyzicky chráněno proti zavlečení dotčeného organismu jeho přenašeči;

c)

je každoročně podrobováno alespoň dvěma úředním prohlídkám prováděným ve vhodných termínech;

d)

po celou dobu produkce dotčených rostlin nebyly na daném stanovišti zjištěny příznaky napadení dotčeným organismem ani jeho přenašeči, nebo bylo v případě podezření na napadení provedeno testování a byla potvrzena nepřítomnost dotčeného organismu.“

7)

V článku 18 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

„2.   V případě dotčených rostlin pocházejících ze třetí země, kde se dotčený organismus nevyskytuje, nebo z oblasti uvedené v čl. 17 odst. 2 odpovědný úřední subjekt provede tyto kontroly:

a)

vizuální prohlídku a

b)

v případě podezření na výskyt dotčeného organismu odběr vzorků a testování partie dotčených rostlin, aby se potvrdila nepřítomnost dotčeného organismu nebo příznaků napadení dotčeným organismem.

3.   V případě dotčených rostlin pocházejících z oblasti, kde je znám výskyt dotčeného organismu, odpovědný úřední subjekt provede tyto kontroly:

a)

vizuální prohlídku a

b)

odběr vzorků a testování partie dotčených rostlin, aby se potvrdila nepřítomnost dotčeného organismu nebo příznaků napadení dotčeným organismem.

4.   Vzorky uvedené v odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) musí mít takovou velikost, která umožní určit s 99 % spolehlivostí míru napadených rostlin 1 % nebo vyšší, s přihlédnutím k ISPM č. 31.

První pododstavec se nepoužije na dotčené rostliny, které byly po celý produkční cyklus pěstovány in vitro a jsou přepravovány v průhledných kontejnerech ve sterilních podmínkách.“

8)

Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

9)

Příloha uvedená v příloze II tohoto rozhodnutí se doplňuje jako příloha II.

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. května 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/789 ze dne 18. května 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 125, 21.5.2015, s. 36).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2417 ze dne 17. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 143).


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/789 se mění takto:

1)

V abecedním pořadí se vkládají tyto položky:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.

2)

Zrušují se tyto položky:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

3)

Položka „Cytisus racemosus Broom“ se nahrazuje tímto:

„Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)“.


PŘÍLOHA II

V prováděcím rozhodnutí (EU) 2015/789 se doplňuje nová příloha II, která zní:

„PŘÍLOHA II

SEZNAM OBCÍ PODLE ČL. 4 ODST. 2

1)

Obce v provincii Brindisi:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Pouze katastrální parcely (Fogli) 11, 20 až 24, 32 až 43, 47 až 62 a 66 až 135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Pouze katastrální parcely (Fogli) 34 až 38, 48 až 52, 60 až 67, 74, 87 až 99, 111 až 118, 141 až 154 a 175 až 222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2)

Obce v provincii Taranto:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Pouze katastrální parcely (Fogli) 5, 8, 11 až 14, 17 až 41, 43 až 47 a 49 až 89

Leporano

Pouze katastrální parcely (Fogli) 2 až 6 a 9 až 16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Pouze katastrální parcely (Fogli) 246 až 260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Pouze: (Oddíl A, katastrální parcely (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250 až 252, 262, 275 až 278, 287 až 293 a 312 až 318)

(Oddíl B, katastrální parcely (Fogli) 1 až 27)

(Oddíl C, katastrální parcely (Fogli) 1 až 11)

Torricella“.