ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 103

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
19. dubna 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/590 ze dne 11. dubna 2016 o podpisu Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2016/591 ze dne 15. dubna 2016 o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o množstevní omezení nákupu másla a sušeného odstředěného mléka

3

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu ( 1 )

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/593 ze dne 5. dubna 2016, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Olive de Nîmes (CHOP)]

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/594 ze dne 18. dubna 2016, kterým se zavádí vzor pro strukturovaný průzkum u konečných příjemců potravinové a/nebo základní materiální pomoci v rámci operačních programů Fondu evropské pomoci nejchudším osobám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014

13

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/595 ze dne 18. dubna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/596 ze dne 18. dubna 2016 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii

24

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/597 ze dne 18. dubna 2016 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě

29

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/598 ze dne 14. dubna 2016, kterým se povoluje rozšíření použití extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

34

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/599 ze dne 15. dubna 2016 o souladu některých cílů, které jsou zahrnuty do revidovaných vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období (oznámeno pod číslem C(2016) 2140)  ( 1 )

37

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/600 ze dne 15. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Rumunska (oznámeno pod číslem C(2016) 2186)  ( 1 )

41

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/601 ze dne 15. dubna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2016) 2187)  ( 1 )

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/590

ze dne 11. dubna 2016

o podpisu Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 21), která se konala v Paříži ve dnech 30. listopadu až 12. prosince 2015, bylo přijato znění dohody o posílení celosvětové reakce na hrozbu změny klimatu. Pařížská dohoda vstoupí v platnost třicátým dnem ode dne, kdy své listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu uloží nejméně 55 smluvních stran rámcové úmluvy, jež podle odhadu celkem odpovídají alespoň za 55 % celkových emisí skleníkových plynů. Mezi strany rámcové úmluvy patří Unie a její členské státy.

(2)

Uvedená dohoda stanoví mimo jiné dlouhodobý cíl v souladu s cílem udržet globální nárůst teploty výrazně pod úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a nadále usilovat o to, aby tento nárůst nepřesáhl 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí. V zájmu dosažení tohoto cíle smluvní strany připraví, oznámí a zachovají po sobě jdoucí vnitrostátně stanovené příspěvky.

(3)

Unie a její členské státy dne 6. března 2015 oznámily svůj zamýšlený vnitrostátně stanovený příspěvek, jenž stanoví závazek dosáhnout do roku 2030 alespoň 40 % snížení domácích emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990, jak je uvedeno v závěrech Evropské rady ze dne 23. října 2014 o rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030.

(4)

Dohoda bude otevřena k podpisu v sídle Organizace spojených národů v New Yorku od 22. dubna 2016 do 21. dubna 2017.

(5)

Dohoda je v souladu s environmentálními cíli Evropské unie uvedenými v článku 191 Smlouvy, konkrétně s cíli zachování, ochrany a zlepšování kvality životního prostředí, ochrany lidského zdraví, podpory opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního prostředí, a zejména boje proti změně klimatu.

(6)

V Unii existují právní předpisy, jimiž se některé z těchto cílů provádějí. K provedení určitých ustanovení této dohody bude muset být část těchto stávajících právních předpisů Unie revidována.

(7)

Uvedená dohoda by proto měla být podepsána jménem Evropské unie s výhradou pozdějšího uzavření,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (1) jménem Evropské unie se schvaluje.

Dohoda bude podepsána v New Yorku dne 22. dubna 2016 nebo co nejdříve poté.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 11. dubna 2016.

Za Radu

předseda

M.H.P. VAN DAM


(1)  Znění dohody bude zveřejněno současně s rozhodnutím o jejím uzavření.


NAŘÍZENÍ

19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/591

ze dne 15. dubna 2016

o změně nařízení (EU) č. 1370/2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, pokud jde o množstevní omezení nákupu másla a sušeného odstředěného mléka

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odvětví mléka a mléčných výrobků prochází delším obdobím závažné nerovnováhy na trhu. Světová poptávka po dovozu mléka a mléčných výrobků v roce 2015 zůstala ve srovnání s rokem 2014 celkově stabilní, ale výroba v Unii a ostatních hlavních vývozních regionech výrazně vzrostla.

(2)

Investice do kapacit na výrobu mléka provedené s výhledem na zrušení kvót na mléko a s ohledem na na pozitivní střednědobé vyhlídky na světovém trhu vedly ke stabilnímu růstu výroby mléka v Unii. Nadbytečné množství mléka je zpracováváno na dlouhodobě skladovatelné výrobky, jako je máslo a sušené odstředěné mléko.

(3)

V letech 2014 a 2015 proto ceny másla a sušeného odstředěného mléka v Unii klesaly, přičemž ceny sušeného odstředěného mléka klesly na úroveň cen v rámci veřejné intervence. Ceny másla jsou stále vyšší než ceny v rámci veřejné intervence, ale existuje tlak na jejich snížení.

(4)

Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 (1) stanoví množstevní omezení pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevně stanovenou cenu podle uvedeného nařízení. Po dosažení daných omezení se nákup má provádět na základě nabídkového řízení s cílem určit maximální nákupní cenu.

(5)

Jakožto výjimečné opatření, které má zajistit, aby mechanismus veřejné intervence zůstal dostupný bez přerušení i v situaci narušení trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, posunulo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 (2) začátek veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2016 již na 1. leden.

(6)

Během dodatečného období veřejné intervence, které bylo nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 otevřeno na rok 2016, byla dosažena polovina objemu kvantitativního omezení stanoveného nařízením (EU) č. 1370/2013 pro nákup sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu.

(7)

S cílem pomoci odvětví mléka a mléčných výrobků nalézt novou rovnováhu za současné nepříznivé převládající situace na trhu a zachovat důvěru v účinnost veřejných intervenčních mechanismů je vhodné v roce 2016 zvýšit množstevní omezení pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu.

(8)

V případě nabídkového řízení zahájeného před vstupem tohoto nařízení v platnost by jakákoli množství, která byla na základě tohoto nabídkového řízení vykoupena, neměla být brána v úvahu při určování dostupných množství pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevné ceny v roce 2016.

(9)

K zajištění toho, aby dočasná opatření stanovená tímto nařízením měla okamžitý dopad na trh a přispěla ke stabilizaci cen, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 1370/2013 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce se v roce 2016 množstevní omezení pro nákup másla a sušeného odstředěného mléka za pevnou cenu stanoví na 100 000 tun másla a 218 000 tun sušeného odstředěného mléka. Jakákoli množství nakoupená v nabídkovém řízení probíhajícím ke dni 19. dubna 2016 se do uvedených množstevních omezení nezapočítávají.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1549 ze dne 17. září 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná opatření pro odvětví mléka a mléčných výrobků spočívající v prodloužení období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2015 a v dřívějším zahájení veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka v roce 2016 (Úř. věst. L 242, 18.9.2015, s. 28).


19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/592

ze dne 1. března 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) byly oznámeny kategorie mimoburzovních (OTC) úvěrových derivátů, pro jejichž clearing získala ústřední protistrana povolení. Pro každou kategorii provedl orgán ESMA hodnocení hlavních kritérií zahrnujících míru standardizace, objem a likviditu a dostupnost cenových informací, podle nichž se určuje, zda pro kategorii bude stanovena povinnost clearingu. S ohledem na hlavní cíl, jímž je snížit systémové riziko, orgán ESMA určil kategorie OTC úvěrových derivátů, které by měly podléhat povinnosti clearingu v souladu s postupem stanoveným v nařízení (EU) č. 648/2012.

(2)

Společnou a základní charakteristikou OTC úvěrových derivátů je lhůta do splatnosti. Odpovídá pevně stanovenému datu, k němuž úvěrová derivátová smlouva vyprší. Při definování kategorií OTC úvěrových derivátů, na něž se má vztahovat povinnost clearingu, by tato skutečnost měla být vzata v úvahu.

(3)

Různé smluvní strany potřebují na to, aby zavedly opatření nezbytná k provádění clearingu OTC úvěrových derivátů podléhajících povinnosti clearingu, různě dlouhou dobu. Aby se zajistilo řádné a včasné zavedení této povinnosti do praxe, měly by smluvní strany být na základě dostatečně podobných charakteristik rozděleny do kategorií, jež začnou podléhat povinnosti clearingu k témuž dni.

(4)

Do první kategorie by měly patřit finanční i nefinanční smluvní strany, které jsou ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost členy clearingového systému alespoň jedné příslušné ústřední protistrany a pro alespoň jednu kategorii OTC úvěrových derivátů podléhající povinnosti clearingu, a to z důvodu, že tyto smluvní strany již mají zkušenosti s dobrovolným clearingem a již navázaly vztahy s ústředními protistranami za účelem provádění clearingu nejméně jedné z uvedených kategorií. Do první kategorie by se měly zařadit rovněž nefinanční smluvní strany, které jsou členy clearingového systému, protože ohledně centrálního clearingu mohou vykázat srovnatelné zkušenosti a připravenost jako finanční smluvní strany z této kategorie.

(5)

Do druhé a třetí kategorie by měly spadat finanční smluvní strany nepatřící do první kategorie, které budou rozřazeny podle úrovně právní a provozní kapacity pro OTC deriváty. Stupeň právní a provozní kapacity finančních smluvních stran by se měl rozlišovat podle rozsahu jejich činnosti v oblasti OTC derivátů, a proto by pro stanovení hranice mezi druhou a třetí kategorií měl být určen kvantitativní práh na základě úhrnné průměrné pomyslné hodnoty derivátů, u nichž není prováděn centrální clearing, ke konci měsíce. Výše tohoto prahu by měla být stanovena vhodným způsobem tak, aby se oddělili menší účastníci trhu, ale zároveň byl v rámci druhé kategorie podchycen významný stupeň rizika. V zájmu podpory regulatorního sbližování a snížení nákladů smluvních stran na plnění požadavků by tento práh měl být rovněž přizpůsoben prahu, který je schválen na mezinárodní úrovni pro maržové požadavky u derivátů, u nichž není prováděn centrální clearing. Zatímco vzhledem k možnému sdílení rizik ve skupině se práh obvykle uplatňuje na úrovni skupiny, u investičních fondů by se měl – stejně jako v rámci uvedených mezinárodních standardů – používat odděleně na jednotlivé fondy, jelikož na závazky jednoho fondu většinou nemají vliv závazky jiných fondů nebo jejich investičního správce. Práh by se proto měl používat na každý fond odděleně, jestliže v případě platební neschopnosti či úpadku fondu každý investiční fond tvoří zcela oddělené a vázané seskupení aktiv, které není zajišťováno nebo podporováno jinými investičními fondy či samotným investičním správcem nebo za které se tyto fondy nebo tento správce nezaručují.

(6)

Definice finančních smluvních stran v nařízení (EU) č. 648/2012 nezahrnuje některé alternativní investiční fondy, ačkoli disponují provozní kapacitou pro OTC derivátové smlouvy v podobném rozsahu jako alternativní investiční fondy, na něž se definice vztahuje. Z tohoto důvodu by alternativní investiční fondy klasifikované jako nefinanční smluvní strany měly být zařazeny do stejných kategorií smluvních stran jako alternativní investiční fondy, které jsou klasifikované jako finanční smluvní strany.

(7)

Čtvrtou kategorii by měly tvořit nefinanční smluvní strany, které nepatří do ostatních kategorií, vezmeme-li v úvahu, že mají menší zkušenosti a provozní kapacitu ve vztahu k OTC derivátům a centrálnímu clearingu než ostatní kategorie smluvních stran.

(8)

Při stanovování data, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti pro smluvní strany z první kategorie, by se mělo přihlédnout k tomu, že tyto strany dosud nemusely navázat nezbytné kontakty s ústředními protistranami v souvislosti se všemi kategoriemi podléhajícími povinnosti clearingu. Mimoto smluvní strany z této kategorie zprostředkovávají přístup ke clearingu smluvním stranám, které nejsou členy clearingového systému, a očekává se, že poté, co povinnost clearingu vstoupí v platnost, se výrazně zvýší objem zajišťování clearingu pro klienty a nepřímé klienty. Na první kategorii smluvních stran se navíc váže podstatná část objemu OTC úvěrových derivátů, u nichž se již clearing provádí, a objem transakcí, jejichž clearing bude muset být prováděn, po dni, kdy povinnost clearingu stanovená v tomto nařízení nabude účinnosti, značně naroste. Proto by pro smluvní strany z první kategorie přiměřená lhůta, během níž se budou moci připravit na provádění clearingu dalších kategorií, vyrovnat se s nárůstem zajišťování clearingu pro klienty a nepřímé klienty a přizpůsobit se většímu objemu transakcí, jejichž clearing má být prováděn, měla činit šest měsíců. Kromě toho by datum, kdy povinnost clearingu pro smluvní strany první kategorie nabude účinku, mělo rovněž zohledňovat skutečnost, zda v době vstupu tohoto nařízení v platnost již provádí clearing téže kategorie OTC derivátů více než jedna ústřední protistrana. Pokud by totiž významný počet smluvních stran usiloval o uzavření ujednání o clearingu se stejnou protistranou ve stejné době, bylo by zapotřebí více času, než když si smluvní strany mohou vybrat z několika ústředních protistran. Proto by měla být poskytnuta dodatečná lhůta tří měsíců, aby povinnost clearingu mohla být řádně zavedena do praxe.

(9)

Při stanovování data, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti pro smluvní strany z druhé a třetí kategorie, by se mělo přihlédnout k tomu, že většina z nich získá přístup k ústřední protistraně na základě toho, že se stane klientem či nepřímým klientem člena clearingového systému. Tento proces může trvat 12 až 18 měsíců v závislosti na právní a provozní kapacitě smluvních stran a míře, v jaké jsou připraveny na uzavření ujednání s členy clearingového systému nezbytných k provádění clearingu smluv. Kromě toho by datum, kdy povinnost clearingu pro smluvní strany druhé a třetí kategorie nabude účinku, mělo rovněž zohledňovat skutečnost, zda v době vstupu tohoto nařízení v platnost již provádí clearing téže kategorie OTC derivátů více než jedna ústřední protistrana. Pokud by totiž významný počet smluvních stran usiloval o uzavření ujednání o clearingu se stejnou protistranou ve stejné době, bylo by zapotřebí více času, než když si smluvní strany mohou vybrat z několika ústředních protistran. Proto by měla být poskytnuta dodatečná lhůta tří měsíců, aby povinnost clearingu mohla být řádně zavedena do praxe.

(10)

Při stanovování data, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti pro smluvní strany ze čtvrté kategorie, by se mělo přihlédnout k jejich právní a provozní kapacitě a k tomu, že mají menší zkušenosti s OTC deriváty a centrálním clearingem než ostatní kategorie smluvních stran.

(11)

U OTC derivátových smluv uzavřených mezi smluvní stranou usazenou ve třetí zemi a smluvní stranou usazenou v Unii, které patří do stejné skupiny, jsou plně zahrnuty do stejné konsolidace a podléhají vhodným centralizovaným postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik, by pro uplatňování povinnosti clearingu mělo být stanoveno pozdější datum. Tím, že se uplatňování povinnosti odloží, by se mělo zajistit, že při neexistenci prováděcích aktů podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012, vztahujících se na OTC derivátové smlouvy uvedené v příloze tohoto nařízení a týkajících se jurisdikce, do níž patří smluvní strana usazená mimo Unii, nebudou tyto smlouvy po omezenou dobu povinnosti clearingu podléhat. Příslušné orgány by měly být schopny předem ověřit, že smluvní strany uzavírající tyto smlouvy patří do stejné skupiny a splňují ostatní podmínky pro obchody uvnitř skupiny podle nařízení (EU) č. 648/2012.

(12)

Na rozdíl od OTC derivátů, jejichž smluvními stranami jsou nefinanční smluvní strany, vyžaduje nařízení (EU) č. 648/2012 v případě, že jsou stranami OTC derivátových smluv smluvní strany finanční, aby se povinnost clearingu vztahovala na smlouvy uzavřené po vyrozumění orgánu ESMA o tom, že určité ústřední protistraně bylo uděleno povolení k provádění clearingu určité kategorie OTC derivátů, avšak přede dnem, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, za předpokladu, že je tato povinnost odůvodněna zbytkovou splatností takových smluv k tomuto dni. Uplatňováním povinnosti clearingu u těchto smluv by mělo být zajištěno jednotné a soudržné uplatňování nařízení (EU) č. 648/2012. Je-li u určité kategorie OTC derivátových smluv stanovena povinnost clearingu, její uplatňování by mělo vést k finanční stabilitě a snížení systémového rizika a rovněž k zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu. Aby se zajistilo splnění těchto cílů, měla by být stanovena odpovídající délka minimální zbytkové splatnosti.

(13)

Do doby, než vstoupí v platnost regulační technické normy přijaté podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012, nemohou smluvní strany předvídat, zda jimi uzavírané OTC derivátové smlouvy budou ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, této povinnosti podléhat. Tato nejistota má závažný dopad na schopnost účastníků trhu přesně ocenit OTC derivátové smlouvy, jež uzavírají, neboť na smlouvy, u nichž se provádí centrální clearing, se vztahuje jiný režim zajištění než na smlouvy, u nichž se centrální clearing neprovádí. Zavedení dřívějšího clearingu OTC derivátových smluv uzavřených předtím, než toto nařízení vstoupí v platnost, nehledě na jejich zbytkovou splatnost ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, by mohlo omezit schopnost smluvních stran přiměřeně se zajistit proti tržním rizikům a buď by mohlo ovlivnit fungování trhu a finanční stabilitu, nebo přimět smluvní strany zajišťovat rizika jinými vhodnými prostředky, a tím jim bránit ve výkonu běžných činností.

(14)

Kromě toho by se na OTC derivátové smlouvy uzavřené poté, co toto nařízení vstoupí v platnost, a před tím, než povinnost clearingu nabude účinnosti, neměla vztahovat povinnost clearingu do té doby, než strany těchto smluv budou moci určit, do které kategorie spadají a jaká ústřední protistrana může provádět clearing těchto smluv a zda v případě konkrétní smlouvy, a to i u obchodů uvnitř skupiny, povinnosti clearingu podléhají, a než budou moci zavést nezbytná opatření, aby mohly povinnost clearingu zohlednit při uzavírání těchto smluv. V zájmu zajištění řádného fungování a stability trhu a rovných podmínek pro smluvní strany je proto vhodné zvážit možnost, že by pro tyto smlouvy povinnost clearingu nebyla zavedena bez ohledu na jejich zbytkovou splatnost.

(15)

Na OTC derivátové smlouvy uzavřené po vyrozumění orgánu ESMA o tom, že určité ústřední protistraně bylo uděleno povolení k provádění clearingu určité kategorie OTC derivátů, avšak přede dnem, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, by se povinnost clearingu neměla vztahovat, pokud podstatně neprohlubují systémové riziko nebo pokud by zavedení povinnosti clearingu u těchto smluv mohlo jiným způsobem ohrozit jednotné a soudržné uplatňování nařízení (EU) č. 648/2012. Úvěrové riziko protistrany spojené s OTC úvěrovými derivátovými smlouvami, jež mají delší splatnost, se na trhu projevuje dlouhodoběji než úvěrové riziko protistrany, které se vztahuje k OTC úvěrovým derivátovým smlouvám s krátkou zbytkovou splatností. Zavedení povinnosti clearingu u smluv s krátkou zbytkovou splatností by pro smluvní strany znamenalo zátěž, jež by nevyvážila míru snížení rizika. OTC úvěrové deriváty s krátkou zbytkovou splatností navíc tvoří poměrně malou část celého trhu, a mají tedy relativně malý podíl na celkovém systémovém riziku, jež je s trhem spojeno. Z tohoto důvodu by minimální zbytkové splatnosti měly být stanoveny tak, aby se zajistilo, že povinnosti clearingu nebudou podléhat smlouvy se zbytkovou splatností pouze několik měsíců.

(16)

Smluvní strany z třetí kategorie mají poměrně malý podíl na celkovém systémovém riziku a mají menší právní a provozní kapacitu pro OTC deriváty než smluvní strany z první a druhé kategorie. Aby bylo možné zahrnout i clearing, který bude prováděn pouhých několik měsíců po uzavření smlouvy, bude zapotřebí během krátké doby upravit hlavní prvky OTC derivátových smluv včetně oceňování OTC úvěrových derivátů, jež podléhají povinnosti clearingu a budou uzavřeny před tím, než tato povinnost nabude účinnosti. Pro tento dřívější clearing je nutné podstatně upravit model oceňování a pozměnit dokumentaci uvedených OTC derivátových smluv. Smluvní strany z třetí kategorie mají velmi omezené možnosti, jak dřívější clearing do OTC derivátových smluv začlenit. Zavedení clearingu OTC derivátových smluv uzavřených před tím, než povinnost clearingu nabude účinnosti, pro tyto smluvní strany by tedy mohlo omezit jejich schopnost přiměřeně se zajistit proti rizikům, a buď by mohlo ovlivnit fungování a stabilitu trhu, nebo by mohlo smluvním stranám bránit ve výkonu běžných činností, pokud by nebyly schopny se nadále zajišťovat. Proto by OTC derivátové smlouvy uzavřené smluvními stranami ze třetí kategorie přede dnem, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, neměly této povinnosti podléhat.

(17)

Aby nebyla snížena účinnost postupů při řízení rizik uvnitř skupin, a tak nebylo ohroženo splnění hlavního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, mohou být při splnění určitých podmínek od clearingu osvobozeny také OTC derivátové smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, které patří do stejné skupiny. Proto by povinnosti clearingu neměly podléhat obchody uvnitř skupiny, které splňují určité podmínky a jsou uzavřeny přede dnem, kdy povinnost clearingu u těchto obchodů nabývá účinnosti.

(18)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(19)

Orgán ESMA uskutečnil k návrhu regulačních technických norem, z něhož toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy, požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2) a konzultoval s Evropskou radou pro systémová rizika,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kategorie OTC derivátů, které podléhají povinnosti clearingu

Povinnosti clearingu podléhají kategorie mimoburzovních (OTC) derivátů uvedené v příloze.

Článek 2

Kategorie smluvních stran

1.   Pro účely článků 3 a 4 se smluvní strany podléhající povinnosti clearingu dělí do těchto kategorií:

a)

kategorie 1 zahrnuje smluvní strany, které jsou ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost pro alespoň jednu kategorii OTC derivátů uvedenou v příloze tohoto nařízení členy clearingového systému ve smyslu čl. 2 bodu 14 nařízení (EU) č. 648/2012 alespoň jedné ústřední protistrany, jež byla před tímto dnem povolena nebo uznána pro provádění clearingu nejméně jedné z daných kategorií;

b)

kategorie 2 zahrnuje smluvní strany, které nespadají do kategorie 1 a patří ke skupině, jejíž průměrná nesplacená hrubá pomyslná hodnota derivátů, u nichž se neprovádí centrální clearing, ke konci měsíce v úhrnu za měsíc leden, únor a březen 2016 přesahuje 8 miliard EUR, a které jsou:

i)

finančními smluvními stranami,

ii)

alternativními investičními fondy definovanými v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (3), jež jsou nefinančními smluvními stranami;

c)

kategorie 3 zahrnuje smluvní strany, které nepatří do kategorie 1 ani kategorie 2 a jsou:

i)

finančními smluvními stranami,

ii)

alternativními investičními fondy definovanými v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU, jež jsou nefinančními smluvními stranami;

d)

kategorie 4 zahrnuje nefinanční smluvní strany, které nepatří do kategorie 1, kategorie 2 ani kategorie 3.

2.   Pro účely výpočtu skupinového úhrnu průměrné nesplacené hrubé pomyslné hodnoty ke konci měsíce, který je uveden v odst. 1 písm. b), by měly být zahrnuty všechny deriváty skupiny, u nichž se neprovádí centrální clearing, včetně měnových forwardů, swapů a měnových swapů.

3.   Pokud jsou smluvními stranami alternativní investiční fondy definované v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU nebo subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů definované v čl. 1 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (4), použije se práh ve výši 8 miliard EUR stanovený v odst. 1 písm. b) tohoto článku jednotlivě na úrovni fondů.

Článek 3

Data, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti

1.   Pokud jde o smlouvy patřící do kategorie OTC derivátů uvedené v příloze, nabývá povinnost clearingu účinnosti:

a)

9. února 2017 u smluvních stran z kategorie 1;

b)

9. srpna 2017 u smluvních stran z kategorie 2;

c)

9. února 2018 u smluvních stran z kategorie 3;

d)

9. května 2019 u smluvních stran z kategorie 4.

Pokud je smlouva uzavřena mezi dvěma smluvními stranami, které patří do různých kategorií smluvních stran, nabývá povinnost clearingu u této smlouvy účinnosti pozdějším z uvedených dní.

2.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do kategorie OTC derivátů uvedené v příloze a jsou uzavřeny mezi smluvními stranami, které nepatří do kategorie 4 a jsou součástí téže skupiny, přičemž jedna smluvní strana je usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v Unii, nabývá povinnost clearingu odchylně od odst. 1 písm. a), b) a c) účinnosti:

a)

9. května 2019, pokud v souvislosti s příslušnou třetí zemí nebylo přijato žádné rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení, nebo

b)

pozdějším z níže uvedených dní, pokud bylo v souvislosti s příslušnou třetí zemí přijato rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení:

i)

60 dní ode dne, kdy rozhodnutí, které bylo přijato v souvislosti s příslušnou třetí zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení, vstoupí v platnost,

ii)

den, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti podle odstavce 1.

Tato odchylka se použije pouze tehdy, pokud smluvní strany splňují tyto podmínky:

a)

smluvní strana usazená ve třetí zemi je buď finanční smluvní stranou, nebo nefinanční smluvní stranou;

b)

smluvní strana usazená v Unii je:

i)

finanční smluvní stranou, nefinanční smluvní stranou, finanční holdingovou společností, finanční institucí nebo podnikem pomocných služeb podléhajícím vhodným obezřetnostním požadavkům a smluvní strana podle písmene a) je finanční smluvní stranou,

ii)

finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou a smluvní strana podle písmene a) je nefinanční smluvní stranou;

c)

obě smluvní strany jsou plně zahrnuty do stejné konsolidace v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012;

d)

obě smluvní strany podléhají vhodným centralizovaným postupům pro hodnocení, měření a kontrolu rizik;

e)

smluvní strana usazená v Unii písemně oznámila příslušnému orgánu, že podmínky stanovené v písmenech a), b), c) a d) jsou splněny, a tento příslušný orgán ve lhůtě 30 kalendářních dnů poté, co oznámení obdržel, potvrdil, že uvedené podmínky jsou splněny.

Článek 4

Minimální zbytková splatnost

1.   Minimální zbytková splatnost uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení (EU) č. 648/2012 ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, v případě finančních smluvních stran z kategorie 1 činí:

a)

5 let a 3 měsíce u smluv uzavřených nebo obnovených před dnem 9. října 2016, které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze;

b)

6 měsíců u smluv uzavřených nebo obnovených dne 9. října 2016 nebo později, které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze.

2.   Minimální zbytková splatnost uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení (EU) č. 648/2012 ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, v případě finančních smluvních stran z kategorie 2 činí:

a)

5 let a 3 měsíce u smluv uzavřených nebo obnovených před dnem 9. října 2016, které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze;

b)

6 měsíců u smluv uzavřených nebo obnovených dne 9. října 2016 nebo později, které patří do kategorií uvedených v tabulce v příloze.

3.   Minimální zbytková splatnost uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení (EU) č. 648/2012 ke dni, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti, v případě finančních smluvních stran z kategorie 3 a v případě obchodů uvedených v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení uzavřených mezi finančními smluvními stranami činí 5 let a 3 měsíce.

4.   Pokud je smlouva uzavřena mezi dvěma finančními smluvními stranami patřícími do různých kategorií nebo mezi dvěma finančními smluvními stranami, které jsou zapojeny do obchodů uvedených v čl. 3 odst. 2, je třeba pro účely tohoto článku vzít v úvahu delší příslušnou minimální zbytkovou splatnost.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).


PŘÍLOHA

Kategorie OTC úvěrových derivátů, které podléhají povinnosti clearingu

Kategorie swapů úvěrového selhání (CDS) založených na evropských netranšovaných indexech

ID

Typ

Podtyp

Zeměpisná oblast

Referenční index

Vypořádací měna

Série

Splatnost

B.1.1

CDS založený na indexu

Netranšovaný index

Evropa

iTraxx Europe Main

EUR

17 a další

5Y

B.1.2

CDS založený na indexu

Netranšovaný index

Evropa

iTraxx Europe Crossover

EUR

17 a další

5Y


19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/593

ze dne 5. dubna 2016,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Olive de Nîmes (CHOP)]

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Francie o schválení změn specifikace chráněného označení původu „Olive de Nîmes“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (EU) č. 991/2010 (2).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Olive de Nîmes“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. dubna 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 991/2010 ze dne 4. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Olive de Nîmes (CHOP)] (Úř. věst. L 288, 5.11.2010, s. 12).

(3)  Úř. věst. C 358, 30.10.2015, s. 11.


19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/594

ze dne 18. dubna 2016,

kterým se zavádí vzor pro strukturovaný průzkum u konečných příjemců potravinové a/nebo základní materiální pomoci v rámci operačních programů Fondu evropské pomoci nejchudším osobám podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (1), a zejména na čl. 17 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro Fond evropské pomoci nejchudším osobám,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 223/2014 vyžaduje, aby řídící orgán operačního programu pro potraviny nebo základní materiální pomoc (OP I) provedl v letech 2017 a 2022 strukturovaný průzkum u konečných příjemců.

(2)

Tento strukturovaný průzkum u konečných příjemců je jedním z nástrojů, jež se použijí k hodnocení Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). Aby průzkum přinesl vysoce kvalitní výsledky a užitečným způsobem přispěl k hodnocení FEAD, je třeba zavést vzor umožňující shromáždit údaje na úrovni Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Strukturovaný průzkum u konečných příjemců podle čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) č. 223/2014 se provede v souladu se vzorem stanoveným v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

STRUKTUROVANÝ PRŮZKUM O FEAD – OTÁZKY

Jméno tazatele :

[úplné jméno tazatele. Vede-li pohovor více osob, je třeba uvést všechna jejich jména]

Místo :

[adresa, na níž je průzkum prováděn]

Organizace :

[název partnerské organizace, od níž konečný příjemce obdržel pomoc]

Datum :

[datum průzkumu ve formátu dd/mm/rrrr]

Čas :

[čas průzkumu ve formátu hh:mm]

A.   OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ROZSAHU POMOCI, KTEROU KONEČNÝM PŘÍJEMCŮM POSKYTUJE PARTNERSKÁ ORGANIZACE (1)

A1.   Jaký druh pomoci z FEAD je poskytován konečným příjemcům a jak často?

 

Denně

Týdně

Měsíčně

Jiná možnost

Potravinové balíčky (2)

 

 

 

(upřesněte)

Pokrmy

 

 

 

(upřesněte)

Zboží distribuované mezi dětmi

 

 

 

(upřesněte)

Zboží distribuované mezi bezdomovci

 

 

 

(upřesněte)

Jiné (upřesněte)

[upřesněte druh]

[upřesněte druh]

[upřesněte druh]

[upřesněte druh a četnost]


A2.   Jaké druhy doprovodných opatření jsou nabízeny konečným příjemcům v rámci poskytování pomoci z FEAD?

Poradenství v oblasti přípravy jídel a uchovávání potravin, kurzy vaření, vzdělávací činnosti v oblasti zdravé výživy nebo rady, jak omezit plýtvání potravinami

 

Poradenství v oblasti osobní hygieny

 

Přesměrování na příslušné služby (např. sociální či administrativní)

 

Individuální poradenství a kurzy

 

Psychologická a terapeutická podpora

 

Poradenství v oblasti vedení rozpočtu domácnosti

 

Jiné (upřesněte)

[vyplňte zde]

Žádné

 


A3.   Poskytuje partnerská organizace konečným příjemcům také materiální pomoc, která není spolufinancovaná z FEAD?

Ano

Ne

 

 


A3a.   Pokud ano, jaký druh pomoci poskytuje partnerská organizace nad rámec FEAD?

Potravinové balíčky

 

Pokrmy

 

Zboží distribuované mezi dětmi

 

Zboží distribuované mezi bezdomovci

 

Jiné zboží

[upřesněte druh]

B.   OTÁZKY PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE

B1.   Jste muž, nebo žena?

Muž

Žena

 

 


B2.   Kolik je vám let?

15 nebo méně

16–24

25–49

50–64

65 nebo více

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Jste rodič samoživitel?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B4.   Jaký druh pomoci jste právě teď obdržel(a) (nebo nyní obdržíte)?

 

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

Potravinové balíčky

 

 

 

 

Pokrmy

 

 

 

 

Základní výbava pro kojence

 

 

 

 

Školní brašny

 

 

 

 

Psací potřeby, sešity, kreslicí potřeby a další školní potřeby (kromě oděvu)

 

 

 

 

Sportovní vybavení (sportovní obuv, trikot, plavky atd.)

 

 

 

 

Oděv (zimní kabát, obuv, školní uniforma atd.)

 

 

 

 

Spací pytle/přikrývky

 

 

 

 

Kuchyňské vybavení (hrnce, pánve, příbory atd.)

 

 

 

 

Domácí prádlo (ručníky, ložní prádlo)

 

 

 

 

Hygienické potřeby (lékárnička, mýdlo, zubní kartáček, holicí strojek na jedno použití atd.)

 

 

 

 

Ostatní kategorie zboží

[vyplňte zde]


B5.   Kdo tuto pomoc dostává?

Vy sami

Jiné osoby ve Vaší domácnosti

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 

Pokud je odpověď na otázku B5 pouze „Vy sami“, přeskočte otázku B6.

B6.   Mají z této pomoci užitek také jiné osoby? Pokud ano, můžete uvést o kolik osob se jedná (mimo Vás) a jaký je jejich věk a pohlaví?

 

Muž

Žena

5 nebo méně

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 nebo více

 

 

Nepřeje si odpovědět

 

 

Neví nebo nerozumí otázce

 

 


B7.   Přišel (přišla) jste si pro tuto pomoc poprvé?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 

Pokud je odpověď na otázku B7 „ano“, „nepřeje si odpovědět“ nebo „neví nebo nerozumí otázce“, přejděte přímo k otázce B9.

B8.   Jak často si pro tuto pomoc chodíte?

Denně

Týdně

Měsíčně

Jiná možnost

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 

 

 


B9.   Víte, kdy budete tutéž pomoc opět potřebovat?

Zítra

Příští týden

Příští měsíc

Jiná možnost

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 

 

 


B10.   Setkal(a) jste se při získání této pomoci s nějakými obtížemi?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B10a.   Pokud ano, můžete uvést, o jaký druh obtíží se jednalo?

Nutnost obdržet určité dokumenty od úřadů na národní, regionální či místní úrovni

 

Nutnost cestování na velkou vzdálenost

 

Psychologické překážky

 

Jiné (upřesněte)

[vyplňte zde]

Nepřeje si odpovědět

 

Neví nebo nerozumí otázce

 


B11.   Byla pomoc z FEAD pro Vás nebo členy Vaší domácnosti přínosná?

Ano

Částečně

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 

 


B11a.   V případě odpovědi „ne“ nebo „částečně“, můžete uvést proč?

Nedostatečné množství potravin/zboží

 

Nedostatečná četnost distribuce potravin/zboží

 

Nedostatečná kvalita potravin/zboží

 

Byl požadován jiný druh pomoci (upřesněte)

[vyplňte zde]

Nepřeje si odpovědět

 

Neví nebo nerozumí otázce

 


B12.   Mohli byste si Vy či členové Vaší domácnosti dovolit před rokem koupit potraviny/zboží, které jste právě obdrželi?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B13.   Dostáváte Vy či jiní členové Vaší domácnosti pomoc od jiných organizací?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B13a.   Pokud ano, o jaký druh pomoci od jiných organizací se jedná?

 

Ano

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

Potravinové balíčky

 

 

 

Pokrmy

 

 

 

Základní výbava pro kojence

 

 

 

Školní brašny

 

 

 

Psací potřeby, sešity, kreslicí potřeby a další školní potřeby (kromě oděvu)

 

 

 

Sportovní vybavení (sportovní obuv, trikot, plavky atd.)

 

 

 

Oděv (zimní kabát, obuv, školní uniforma atd.)

 

 

 

Spací pytle/přikrývky

 

 

 

Kuchyňské vybavení (hrnce, pánve, příbory atd.)

 

 

 

Domácí prádlo (ručníky, ložní prádlo)

 

 

 

Hygienické potřeby (lékárnička, mýdlo, zubní kartáček, holicí strojek na jedno použití atd.)

 

 

 

Jiné

[vyplňte zde]


B14.   Pokud Vám (nyní či v minulosti) bylo prostřednictvím této organizace poskytnuto poradenství, můžete mi říci, o co se jednalo?

Poradenství v oblasti přípravy jídel a uchovávání potravin, kurzy vaření, vzdělávací činnosti v oblasti zdravé výživy nebo rady, jak omezit plýtvání potravinami

 

Poradenství v oblasti osobní hygieny

 

Přesměrování na příslušné služby (např. sociální či administrativní)

 

Individuální poradenství a kurzy

 

Psychologická a terapeutická podpora

 

Poradenství v oblasti vedení rozpočtu domácnosti

 

Jiné (upřesněte)

[vyplňte zde]

Nepřeje si odpovědět

 

Neví nebo nerozumí otázce

 


B15.   Zdálo se vám toto poradenství užitečné?

Velmi

Částečně

Moc ne

Vůbec

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 

 

 


B16.   Máte nějaký příjem ze zaměstnání?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B17.   Máte nějaký jiný příjem nebo pobíráte dávky?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B18.   Má některý z členů Vaší domácnosti příjem ze zaměstnání?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B19.   Má některý z členů Vaší domácnosti nějaký jiný příjem nebo pobírá dávky?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B20.   Máte státní příslušnost této země?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B21.   Pokud ne, máte státní příslušnost některé jiné země EU?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B22.   Jste žadatel o azyl nebo uprchlík?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B23.   Máte kde bydlet?

Ano

Ne

Nepřeje si odpovědět

Neví nebo nerozumí otázce

 

 

 

 


B23a.   Pokud máte kde bydlet, o jaký druh bydlení se jedná?

Byt nebo dům v osobním vlastnictví či v pronájmu, v němž žijete sami nebo se svou rodinou

 

Bydlení, které sdílíte s přáteli či jinými lidmi

 

Institucionální bydlení dlouhodobého typu (domov pro seniory, svobodné matky, žadatele o azyl)

 

Chráněné bydlení

 

Ruina nebo slum

 

Obytné auto nebo přívěs

 

Uprchlický tábor

 

Jiné (upřesněte)

[vyplňte zde]

Nepřeje si odpovědět

 

Neví nebo nerozumí otázce

 


(1)  Otázky se týkají pomoci poskytované v místě distribuce, kde probíhá pohovor.

(2)  Definici toho, co je třeba chápat jako potravinový balíček, lze poskytnout na úrovni partnerské organizace/operace/řídícího orgánu. Balíčky nemusí být standardizovány, co se týče velikosti nebo obsahu.


19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/595

ze dne 18. dubna 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. dubna 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

279,2

MA

98,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

165,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

115,3

ZZ

98,0

0709 93 10

MA

99,6

TR

137,2

ZZ

118,4

0805 10 20

CR

66,6

EG

46,5

IL

77,6

MA

56,9

TR

38,9

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

107,0

BR

106,3

CL

120,8

CN

131,9

US

140,4

ZA

80,5

ZZ

114,5

0808 30 90

AR

104,9

CL

120,4

CN

77,1

ZA

111,1

ZZ

103,4


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/24


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/596

ze dne 18. dubna 2016

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. dubna 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/598 (1) o jmenování pana Petera BURIANA zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) pro Střední Asii. Mandát zvláštního zástupce EU má skončit dne 30. dubna 2016.

(2)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období deseti měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Petera BURIANA jako zvláštního zástupce EU pro Střední Asii se prodlužuje do 28. února 2017. Rada může po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie ve Střední Asii. Tyto cíle zahrnují:

a)

podporu dobrých a úzkých vztahů mezi Unií a zeměmi Střední Asie na základě společných hodnot a zájmů stanovených v příslušných dohodách;

b)

přispívání k posílení stability a spolupráce mezi zeměmi v regionu;

c)

přispívání k posílení demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv a základních svobod ve Střední Asii;

d)

řešení hlavních hrozeb, zejména specifických problémů s přímými důsledky pro Unii;

e)

posílení účinnosti a viditelnosti působení Unie v regionu, mimo jiné prostřednictvím užší spolupráce s jinými důležitými partnery a mezinárodními organizacemi, například s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a OSN.

Článek 3

Mandát

1.   K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a)

podporovat celkovou politickou koordinaci Unie ve Střední Asii a přispívat k zajišťování soudržnosti vnější činnosti Unie v regionu;

b)

jménem vysokého představitele sledovat společně s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a Komisí provádění strategie Unie pro nové partnerství se Střední Asií, doplněné o příslušné závěry Rady a následnou zprávu o pokroku při provádění strategie Unie pro Střední Asii, podávat doporučení a pravidelně podávat zprávy příslušným útvarům Rady;

c)

být nápomocen Radě při dalším rozvoji celkové politiky vůči Střední Asii;

d)

pozorně sledovat politický vývoj ve Střední Asii prostřednictvím rozvoje a udržování úzkých kontaktů s vládami, parlamenty, orgány soudní moci, občanskou společností a hromadnými sdělovacími prostředky;

e)

podporovat spolupráci Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu v regionálních otázkách společného zájmu;

f)

rozvíjet vhodné kontakty a spolupráci s hlavními zainteresovanými aktéry v regionu a se všemi příslušnými regionálními a mezinárodními organizacemi;

g)

ve spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv v daném regionu, včetně obecných zásad Unie pro lidská práva, zejména obecných zásad Unie týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů a obecných zásad EU týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám diskriminace žen, jakož i politiky Unie týkající se rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.1325(2000) o ženách, míru a bezpečnosti, mimo jiné sledováním vývoje situace a podáváním souvisejících zpráv a vypracováváním příslušných doporučení;

h)

v úzké spolupráci s OSN a OBSE přispívat k předcházení konfliktům a jejich řešení prostřednictvím rozvoje kontaktů s orgány a jinými místními činiteli, jako jsou nevládní organizace, politické strany, menšiny, náboženské skupiny a jejich vedení;

i)

přispívat k formulování aspektů společné zahraniční a bezpečnostní politiky souvisejících s energetickou bezpečností, bezpečností hranic, bojem proti závažné trestné činnosti včetně drog a obchodování s lidmi, hospodařením s vodními zdroji, životním prostředím a změnou klimatu ve vztahu ke Střední Asii;

j)

podporovat regionální bezpečnost v rámci hranic Střední Asie v souvislosti s omezením mezinárodní přítomnosti v Afghánistánu.

2.   Zvláštní zástupce EU podporuje činnost vysokého představitele a udržuje přehled o všech činnostech Unie v regionu.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s ESVČ a jejími příslušnými útvary.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. května 2016 do 28. února 2017 činí 800 000 EUR.

2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně informuje o složení týmu Radu a Komisi.

2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí dotčený členský stát, dotčený orgán Unie nebo ESVČ. Zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, vysílajícímu orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

4.   S cílem zajistit soudržnost a soulad příslušných činností členů týmu zvláštního zástupce EU jsou tito pracovníci zařazeni do příslušného oddělení ESVČ.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro splnění a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskými zeměmi. Členské státy a ESVČ poskytují za tímto účelem veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy stanovené rozhodnutím Rady 2013/488/EU (2).

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise, ESVČ a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie v regionu nebo členské státy.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:

a)

na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující zvláštní fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti jeho působnosti a uvnitř této oblasti, jakož i pro řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní plán a evakuační plán;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v dané oblasti působnosti;

c)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává Radě, vysokému představiteli a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Podle potřeby podává zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, provázanosti a účinnosti činnosti Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány soudržně v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU jsou koordinovány s oddělením ESVČ příslušným pro danou zeměpisnou oblast a s Komisí, jakož i s činnostmi zvláštního zástupce EU pro Afghánistán. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.

2.   Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími misí členských států a vedoucími delegací Unie. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními aktéry působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysoké představitelce a Komisi do konce srpna roku 2016 zprávu o pokroku a do konce listopadu roku 2016 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 18. dubna 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/598 ze dne 15. dubna 2015 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii (Úř. věst. L 99, 16.4.2015, s. 25).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).


19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/29


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/597

ze dne 18. dubna 2016

o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 33 a čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. dubna 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/599 (1) o jmenování pana Fernanda GENTILINIHO zvláštním zástupcem Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) pro mírový proces na Blízkém východě. Mandát zvláštního zástupce EU má skončit dne 30. dubna 2016.

(2)

Mandát zvláštního zástupce EU by měl být prodloužen o další období deseti měsíců.

(3)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla bránit v dosažení cílů vnější činnosti Unie stanovených v článku 21 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát Fernanda GENTILINIHO jako zvláštního zástupce EU pro mírový proces na Blízkém východě se prodlužuje do 28. února 2017. Rada může po posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 2

Cíle politiky

1.   Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie týkající se mírového procesu na Blízkém východě.

2.   Obecným cílem je všeobecný mír, jehož by mělo být dosaženo na základě řešení spočívajícího v existenci dvou států, kdy budou Izrael a demokratický, celistvý, životaschopný, mírový a svrchovaný palestinský stát existovat bok po boku v bezpečných a uznávaných hranicích a těšit se normálním vztahům se svými sousedy v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (OSN), madridskými zásadami včetně zásady „území za mír“, cestovní mapou, předchozími dohodami zúčastněných stran a arabské mírové iniciativy. Vzhledem k jednotlivým aspektům izraelsko-arabských vztahů má pro všeobecný mír zásadní význam regionální rozměr.

3.   Při dosahování tohoto cíle jsou prioritami politiky zachování řešení spočívajícího v existenci dvou států a obnovení a podpora mírového procesu. Pro dosažení úspěšného výsledku má klíčový význam jasný rámec, z něhož budou jednání vycházet, a Unie vymezila svůj postoj k tomuto rámci v závěrech Rady z prosince 2009, prosince 2010 a července 2014 a tento postoj bude i nadále aktivně prosazovat.

4.   Unie je odhodlána spolupracovat se stranami a partnery z mezinárodního společenství, mimo jiné prostřednictvím zapojení do činnosti Kvartetu pro Blízký východ (dále jen „Kvartet“) a aktivního provádění vhodných mezinárodních iniciativ s cílem vnést do jednání novou dynamiku.

Článek 3

Mandát

1.   K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a)

poskytovat aktivní a účinný příspěvek Unie k činnostem a iniciativám vedoucím ke konečnému urovnání izraelsko-palestinského konfliktu na základě řešení spočívajícího v existenci dvou států a v souladu s rámcem Unie;

b)

usnadňovat a udržovat úzké styky se všemi stranami mírového procesu, příslušnými politickými činiteli, dalšími zeměmi regionu, členy Kvartetu a dalšími dotčenými zeměmi, s OSN a dalšími příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Liga arabských států, za účelem vzájemné spolupráce při posilování mírového procesu;

c)

za konzultací se všemi klíčovými zúčastněnými stranami a členskými státy vyvíjet ve vhodných případech činnost s cílem prosazovat případný nový rámec pro jednání a přispívat k němu;

d)

aktivně podporovat mírová jednání mezi stranami a přispívat k nim, mimo jiné předkládáním návrhů jménem Unie v souvislosti s těmito jednáními;

e)

zajišťovat trvalou přítomnost Unie na příslušných mezinárodních fórech;

f)

přispívat k řešení krizí a jejich předcházení, mimo jiné i pokud jde o Pásmo Gazy;

g)

přispívat, pokud je o to požádán, k provádění mezinárodních dohod dosažených mezi stranami a navazovat s nimi diplomatická jednání v případě nedodržení podmínek uvedených dohod;

h)

přispívat k politickému úsilí o dosažení zásadních změn vedoucích k udržitelnému řešení pro Pásmo Gazy, které je nedílnou součástí budoucího palestinského státu a mělo by být předmětem jednání;

i)

věnovat zvláštní pozornost faktorům, které mají dopad na regionální rozměr mírového procesu, spolupráci s arabskými partnery a provádění arabské mírové iniciativy;

j)

vést konstruktivní jednání se signatáři dohod v rámci mírového procesu za účelem podpory dodržování základních norem demokracie, včetně dodržování mezinárodního humanitárního práva, lidských práv a zásad právního státu;

k)

předkládat návrhy týkající se zásahů Unie do mírového procesu a nejlepšího způsobu provádění iniciativ Unie a nepřetržitého úsilí Unie souvisejícího s mírovým procesem, jako je příspěvek Unie k palestinským reformám, a včetně politických aspektů příslušných rozvojových projektů Unie;

l)

angažovat se v zájmu toho, aby se příslušné strany zdržely jednostranných akcí ohrožujících životaschopnost řešení spočívajícího v existenci dvou států;

m)

podávat jakožto vyslanec Kvartetu zprávy o pokroku a vývoji jednání a přispívat k přípravě zasedání vyslanců Kvartetu na základě postojů Unie a prostřednictvím koordinace s dalšími členy Kvartetu;

n)

ve spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv, včetně obecných zásad Unie pro lidská práva, zejména obecných zásad Unie týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů a obecných zásad Unie týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám diskriminace žen, jakož i politiky Unie týkající se rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti, mimo jiné sledováním vývoje situace a podáváním souvisejících zpráv a vypracováváním příslušných doporučení;

o)

přispívat k tomu, aby osobnosti ovlivňující veřejné mínění v regionu lépe chápaly úlohu Unie.

2.   Zvláštní zástupce EU podporuje činnost vysokého představitele a udržuje přehled o všech činnostech Unie v regionu.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro zvláštního zástupce EU hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.

3.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými útvary.

4.   Zvláštní zástupce EU pracuje v úzké koordinaci se zastoupením Unie v Jeruzalémě, s delegací Unie v Tel Avivu a se všemi ostatními příslušnými delegacemi Unie v regionu.

5.   Zvláštní zástupce EU působí především přímo v regionu, přičemž zajistí, aby byl pravidelně přítomen v ústředí ESVČ.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená na krytí výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. května 2016 do 28. února 2017 činí 1 250 000 EUR.

2.   Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

3.   Správa výdajů se řídí smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU o složení svého týmu neprodleně informuje Radu a Komisi.

2.   Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí dotčený členský stát, dotčený orgán Unie nebo ESVČ. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo do ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.

3.   Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, vysílajícímu orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskými zeměmi. Členské státy a ESVČ poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy stanovené rozhodnutím Rady 2013/488/EU (2).

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.   Členské státy, Komise, ESVČ a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.

2.   Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie v regionu nebo členské státy.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:

a)

na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující zvláštní fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti jeho působnosti a uvnitř této oblasti, jakož i pro řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní plán a evakuační plán;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v dané oblasti působnosti;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do dané oblasti působnosti náležitým bezpečnostním školením na základě stupně rizika vyhodnoceného ESVČ pro danou oblast;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává Radě, vysokému představiteli a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává ústní a písemné zprávy vysokému představiteli a ESVČ. Pravidelně podává zprávy Politickému a bezpečnostnímu výboru nad rámec minimálních požadavků na podávání zpráv a stanovování cílů, jak jsou vymezeny v pokynech pro jmenování, mandát a financování zvláštních zástupců EU. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy Radě pro zahraniční věci. V souladu s článkem 36 Smlouvy může být zvláštní zástupce EU zapojen do informování Evropského parlamentu.

Článek 12

Koordinace

1.   Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, provázanosti a účinnosti opatření Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány soudržně v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Činnosti zvláštního zástupce EU musí být koordinovány s činnostmi Komise. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Unie.

2.   Na místě jsou udržovány úzké styky s vedoucími misí členských států, vedoucími delegací Unie a vedoucími misí společné bezpečnostní a obranné politiky. Všichni se vynasnaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU za úzké koordinace s vedoucím delegace Unie v Tel Avivu a se zastoupením Unie v Jeruzalémě poskytuje vedoucímu policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) a vedoucímu mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EU BAM Rafah) vedení v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží Radě, vysokému představiteli a Komisi do konce srpna roku 2016 zprávu o pokroku a do konce listopadu roku 2016 souhrnnou zprávu o provádění mandátu.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 18. dubna 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/599 ze dne 15. dubna 2015 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě (Úř. věst. L 99, 16.4.2015, s. 29).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).


19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/34


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/598

ze dne 14. dubna 2016,

kterým se povoluje rozšíření použití extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2009/752/ES (2) se v souladu s nařízením (ES) 258/97 povolilo uvedení extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) na trh jako nové složky potravin, jež se smí používat v některých potravinách.

(2)

Dne 11. prosince 2009 oznámila společnost Aker BioMarine Antarctic AS Komisi, že hodlá uvést extrakt lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) na trh na základě stanoviska příslušného finského subjektu pro posuzování potravin o jeho podstatné rovnocennosti s extraktem lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) schváleným rozhodnutím 2009/752/ES.

(3)

Dne 15. září 2014 předložila společnost Aker BioMarine Antarctic AS příslušným orgánům Irska žádost o rozšíření použití extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) jako nové složky potravin.

(4)

Dne 23. prosince 2014 vydal příslušný irský subjekt pro posuzování potravin zprávu o prvním posouzení. V uvedené zprávě dospěl k závěru, že rozšíření použití extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) splňuje kritéria pro novou potravinu stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 258/97.

(5)

Dne 22. ledna 2015 rozeslala Komise zprávu o prvním posouzení ostatním členským státům.

(6)

Ve lhůtě 60 dní stanovené v čl. 6 odst. 4 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 258/97 byly vzneseny odůvodněné námitky. Žadatel následně požadavek týkající se navrhovaných kategorií potravin změnil. Tato změna a dodatečná vysvětlení, jež žadatel poskytl, uvedené obavy ke spokojenosti členských států a Komise rozptýlila.

(7)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (3) stanoví požadavky na doplňky stravy. Použití extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) by mělo být povoleno, aniž jsou dotčeny požadavky uvedeného právního předpisu.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Extrakt lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) podle specifikace v příloze I smí být uveden na trh v Unii jako nová složka potravin pro vymezená použití a při dodržení maximálních množství podle přílohy II, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení směrnice 2002/46/ES.

Článek 2

Označení extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba), povoleného tímto rozhodnutím, na etiketě potravin, které jej obsahují, zní „extrakt lipidů z korýšů antarktického krilu (Euphausia superba)“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno společnosti Aker BioMarine Antarctic AS, PO Box 496, 1327, Lysaker, Norsko.

V Bruselu dne 14. dubna 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2009/752/ES ze dne 12. října 2009, kterým se povoluje uvedení extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 268, 13.10.2009, s. 33).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).


PŘÍLOHA I

Specifikace extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba)

Popis: Pro výrobu extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba) se rozemletý antarktický kril podrobí extrakci pomocí ethanolu. Prostřednictvím filtrace se z extraktu lipidů odstraní proteiny a částečky krilu. Ethanol a zbytková voda se odstraní odpařením.

Zkouška

Specifikace

Číslo zmýdelnění

nejvýše 185 mg KOH/g

Peroxidové číslo (PV)

nejvýše 2 meq O2/kg oleje

Vlhkost a těkavost

nejvýše 0,6 (1)

Fosfolipidy

ne méně než 35 % (hmot.)

Trans-mastné kyseliny

nejvýše 1 % (hmot.)

EPA (kyselina eikosapentaenová)

ne méně než 15 % všech mastných kyselin

DHA (kyselina dokosahexaenová)

ne méně než 7 % všech mastných kyselin


(1)  Vyjádřeno jako vodní aktivita při 25 °C.


PŘÍLOHA II

Povolená použití extraktu lipidů z antarktického krilu (Euphausia superba)

Kategorie potravin

Maximální obsah DHA a EPA celkem

Doplňky stravy definované směrnicí 2002/46/ES

3 g na den pro obecnou populaci

450 mg na den pro těhotné a kojící ženy

Pozn.: Všechny potravinářské výrobky obsahující olej z antarktického krilu bohatý na DHA a EPA by měly vykazovat oxidační stabilitu podle vhodné a uznávané vnitrostátní/mezinárodní zkušební metodiky (např. AOAC).


19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/37


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/599

ze dne 15. dubna 2016

o souladu některých cílů, které jsou zahrnuty do revidovaných vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období

(oznámeno pod číslem C(2016) 2140)

(Pouze bulharské, české, chorvatské, italské, maďarské, německé, portugalské, rumunské, slovenské, slovinské a španělské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (2), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 549/2004 mají členské státy přijmout vnitrostátní plány nebo plány funkčních bloků vzdušného prostoru (FAB), včetně závazných cílů na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni funkčních bloků vzdušného prostoru, zajišťující soulad s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie. V uvedeném nařízení se rovněž stanoví, že Komise posoudí soulad těchto cílů na základě hodnoticích kritérií zmiňovaných v čl. 11 odst. 6 písm. d). Podrobná pravidla byla v této souvislosti stanovena prováděcím nařízením (EU) č. 390/2013.

(2)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/132/EU (3) byly na úrovni celé Unie přijaty výkonnostní cíle na druhé referenční období (2015–2019) v klíčových oblastech výkonnosti zahrnujících bezpečnost, životní prostředí, kapacitu a efektivitu nákladů.

(3)

Dne 2. března 2015 přijala Komise prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/347 (4), kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do prvotních plánů výkonnosti s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie a kterým se stanoví doporučení k revizi těchto cílů. Uvedené rozhodnutí bylo určeno Belgii, Bulharsku, České republice, Německu, Řecku, Španělsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Kypru, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Nizozemsku, Rakousku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku a Slovensku a požadovalo revizi cílů v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a/nebo efektivity nákladů.

(4)

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko předložily revidované vnitrostátní plány nebo plány funkčních bloků vzdušného prostoru (včetně revidovaných výkonnostních cílů) do 2. července 2015. Španělsko a Portugalsko předložily 4. února 2016 změnu plánu funkčních bloků vzdušného prostoru s další revizí výkonnostních cílů.

(5)

Orgán pro kontrolu výkonnosti, jenž má být Komisi podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 nápomocen při provádění systému sledování výkonnosti, předložil Komisi svou hodnotící zprávu dne 15. října 2015.

(6)

Soulad revidovaných výkonnostních cílů s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie byl posouzen na základě týchž hodnoticích kritérií a metodik, které byly použity při posuzování prvotně předložených výkonnostních cílů.

(7)

Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se kapacity, byl posouzen soulad revidovaných cílů předložených dotčenými členskými státy pro míru zpoždění na trati z důvodu uspořádání toku letového provozu (ATFM), a to v souladu se zásadou stanovenou v bodě 4 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 a s použitím příslušných referenčních hodnot pro kapacitu funkčních bloků vzdušného prostoru, jejichž uplatnění zajišťuje splnění výkonnostního cíle na úrovni celé Unie a jež byly vypočítány manažerem struktury vzdušného prostoru a uvedeny v operačním plánu sítě (2014–2018/2019) v jeho nejnovější verzi z června 2014 (dále jen „operační plán sítě“). Posouzení prokázalo, že revidované cíle předložené Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Rakouskem, Slovinskem a Slovenskem, pokud jde o FABCE, Španělskem a Portugalskem, pokud jde o SW FAB, a Bulharskem a Rumunskem, pokud jde o Danube FAB, jsou v souladu s příslušným výkonnostním cílem na úrovni celé Unie.

(8)

Pokud jde o klíčovou oblast výkonnosti týkající se efektivity nákladů, byly posouzeny cíle předložené dotčenými členskými státy vyjádřené ve stanovených jednotkových nákladech na traťové navigační služby, a to v souladu se zásadami stanovenými v bodě 5 ve spojení s bodem 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 a při zohlednění trendu stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby během druhého referenčního období a během prvního i druhého referenčního období celkem (2012–2019), počtu výkonových jednotek (prognózy dopravy) a výše stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby ve srovnání s členskými státy, ve kterých existuje podobné provozní a ekonomické prostředí. Posouzení prokázalo, že revidované cíle předložené Rakouskem a Slovenskem, stanovené v revidovaném plánu výkonnosti pro blok FABCE, a Itálií, stanovené v revidovaném plánu výkonnosti pro blok Blue Med FAB, jsou v souladu s příslušným výkonnostním cílem na úrovni celé Unie.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Cíle obsažené v revidovaných plánech výkonnosti předložených podle nařízení (ES) č. 549/2004, které jsou uvedeny v příloze, jsou v souladu s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období stanovenými v prováděcím rozhodnutí 2014/132/EU.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, České republice, Španělskému království, Chorvatské republice, Italské republice, Maďarsku, Rakouské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko a Slovenské republice.

V Bruselu dne 15. dubna 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1.

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 ze dne 2. března 2015, kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období a stanoví doporučení pro přezkum těchto cílů (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 48).


PŘÍLOHA

Výkonnostní cíle v klíčových oblastech výkonnosti týkajících se kapacity a efektivity nákladů zahrnuté do revidovaných vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení (ES) č. 549/2004, u nichž byl konstatován soulad s výkonnostními cíli na úrovni celé Unie pro druhé referenční období

KLÍČOVÁ OBLAST VÝKONNOSTI TÝKAJÍCÍ SE KAPACITY

Míra zpoždění na trati z důvodu uspořádání toku letového provozu (ATFM): minuty/let

ČLENSKÝ STÁT

FAB

CÍLOVÁ TRAŤOVÁ KAPACITA FAB

2015

2016

2017

2018

2019

Česká republika

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Chorvatsko

Maďarsko

Rakousko

Slovinsko

Slovensko

Bulharsko

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Rumunsko

Portugalsko

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Španělsko

KLÍČOVÁ OBLAST VÝKONNOSTI TÝKAJÍCÍ SE EFEKTIVITY NÁKLADŮ

Legenda:

Popis

Položka

Jednotky

(A)

Celkové stanovené náklady na traťové navigační služby

(v nominálním vyjádření a v národní měně)

(B)

Míra inflace

(%)

(C)

Index inflace

(100 = 2009)

(D)

Celkové stanovené náklady na traťové navigační služby

(v reálných cenách roku 2009 a v národní měně)

(E)

Celkové traťové výkonové jednotky

(TSU)

(F)

Stanovené jednotkové náklady (DUC) na traťové navigační služby

(v reálných cenách roku 2009 a v národní měně)

BLUE MED FAB

Oblast zpoplatnění: Itálie – měna: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Oblast zpoplatnění: Rakousko – měna: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Oblast zpoplatnění: Slovensko – měna: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/41


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/600

ze dne 15. dubna 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Rumunska

(oznámeno pod číslem C(2016) 2186)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že členské státy, třetí země nebo jejich oblasti (dále jen „země nebo oblasti“) se z hlediska svého statusu bovinní spongiformní encefalopatie (dále jen „BSE“) zařadí do jedné ze tří kategorií: zanedbatelné riziko výskytu BSE, kontrolované riziko výskytu BSE a neurčené riziko výskytu BSE.

(2)

V příloze rozhodnutí Komise 2007/453/ES (2) je uveden seznam zemí nebo oblastí zařazených podle svého statusu BSE.

(3)

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) hraje hlavní úlohu při zařazování zemí nebo oblastí do kategorií v závislosti na míře rizika výskytu BSE.

(4)

V květnu 2014 Valné shromáždění OIE ve svém usnesení č. 18 s názvem „Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries“ (3) (Uznání statusu členských států podle rizika výskytu bovinní spongiformní encefalopatie) rozhodlo udělit status země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE Rumunsku. Dne 27. června 2014 vědecká komise OIE pro nákazy zvířat uvedený status zanedbatelného rizika výskytu BSE pozastavila z důvodu oznámení atypického případu BSE Rumunskem dne 20. června 2014.

(5)

V květnu 2015 Valné shromáždění OIE změnilo kapitolu Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (dále jen „kodex“) týkající se BSE doplněním této věty do článku 11.4.1 kodexu: „Pro účely úředního uznání statusu podle rizika výskytu BSE nezahrnuje BSE „atypickou BSE“ jako nákazu, o níž se má za to, že se ve velmi malé míře vyskytuje spontánně u všech populací skotu“ (4).

(6)

Jelikož status zanedbatelného rizika výskytu BSE Rumunska byl pozastaven z důvodu zjištění atypického případu BSE a jelikož nová verze kodexu pro účely úředního uznání statusu podle rizika výskytu BSE nezahrnuje atypickou BSE, vědecká komise OIE pro nákazy zvířat se rozhodla s účinností od 8. prosince 2015 status zanedbatelného výskytu BSE Rumunska obnovit.

(7)

Aby bylo uvedené rozhodnutí zohledněno, měla by být změněna příloha rozhodnutí 2007/453/ES.

(8)

Rozhodnutí 2007/453/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2007/453/ES se mění takto:

1)

do části „A. Země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE“ se za „— Portugalsko“ a před „— Slovinsko“ vkládá položka „— Rumunsko“;

2)

v části „B. Země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE“ se zrušuje položka „— Rumunsko“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. dubna 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


19.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/43


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/601

ze dne 15. dubna 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES

(oznámeno pod číslem C(2016) 2187)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 čtvrtý pododstavec a čl. 29 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 96/23/ES stanoví kontrolní opatření u látek a skupin reziduí uvedených v příloze I dané směrnice. Uvedená směrnice stanoví, že třetí země, z nichž je členským státům povoleno dovážet zvířata a živočišné produkty, na které se vztahuje uvedená směrnice, předloží plán sledování reziduí obsahující požadované záruky. Tento plán by měl zahrnovat alespoň skupiny reziduí a látky uvedené ve zmíněné příloze I.

(2)

Rozhodnutím Komise 2011/163/EU (2) se schvalují plány stanovené v článku 29 směrnice 96/23/ES (dále jen „plány“) předložené některými třetími zeměmi, které jsou na seznamu v příloze uvedeného rozhodnutí, pro zvířata a živočišné produkty, jež jsou na seznamu v příloze I zmíněné směrnice.

(3)

S ohledem na nedávné plány předložené některými třetími zeměmi a doplňující informace, které Komise od těchto třetích zemí obdržela, je třeba aktualizovat seznam třetích zemí, z nichž je členským státům povoleno dovážet některá zvířata a živočišné produkty, jak je stanoveno ve směrnici 96/23/ES, přičemž tento seznam je v současnosti uveden v příloze rozhodnutí 2011/163/EU (dále jen „seznam“).

(4)

Dominikánská republika předložila Komisi plán týkající se medu. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Dominikánskou republiku týkající se medu.

(5)

Falklandské ostrovy předložily Komisi plán týkající se akvakultury. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Falklandské ostrovy týkající se akvakultury.

(6)

Komise požádala Francouzskou Polynésii o informace týkající se provádění jejího plánu pro med. Ve své odpovědi příslušné orgány Francouzské Polynésie uvedly, že program sledování reziduí pro med nebyl vypracován, neboť Francouzská Polynésie neplánuje vyvážet med do EU. Položka pro tuto třetí zemi týkající se medu by tedy měla být ze seznamu odstraněna. Francouzská Polynésie o tom byla informována.

(7)

Komise požádala Namibii o informace týkající se provádění jejího plánu pro volně žijící zvěř. Ve své odpovědi příslušné orgány Namibie uvedly, že program sledování reziduí pro volně žijící zvěř nebyl vypracován, neboť Namibie neplánuje vyvážet volně žijící zvěř do EU. Položka pro tuto třetí zemi týkající se volně žijící zvěře by tedy měla být ze seznamu odstraněna. Namibie o tom byla informována.

(8)

Korejská republika předložila Komisi plán týkající se drůbeže. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Korejskou republiku týkající se drůbeže.

(9)

Saint Pierre a Miquelon předložily Komisi plán týkající se drůbeže. Uvedený plán poskytuje dostatečné záruky a měl by být schválen. Na seznam by proto měla být zařazena položka pro Saint Pierre a Miquelon týkající se drůbežích výrobků.

(10)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (3) povoluje vstup na území Unie zásilkám ze Singapuru, které obsahují čerstvé maso pocházející z Nového Zélandu, jsou způsobilé pro vstup do Unie a jsou určeny pro Unii. K umožnění této činnosti by položka pro Singapur v seznamu měla zahrnovat koňovité, volně žijící zvěř a farmovou zvěř, ale měla by být omezena na komodity čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, které jsou určeny pro Unii a které byly vyloženy či přeloženy v Singapuru nebo přes něj přepraveny, ať už v něm byly skladovány, či nikoli. Singapur a Nový Zéland o tom byly informovány. Seznam by měl obsahovat u položky pro Singapur poznámku pod čarou, která stanoví toto omezení.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/163/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Během přechodného období do 15. května 2016 přijmou členské státy zásilky volně žijící zvěře z Namibie a zásilky medu z Francouzské Polynésie, pokud bude moci dovozce prokázat, že byly zásilky vybaveny osvědčením a odeslány do Unie před 31. březnem 2016 v souladu s rozhodnutím 2011/163/EU.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 15. dubna 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Kód ISO2

Země

Skot

Ovce/kozy

Prasata

Koňovití

Drůbež

Akvakultura

Mléko

Vejce

Králíci

Volně žijící zvěř

Farmová zvěř

Med

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albánie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Arménie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrálie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna a Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladéš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazílie

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bělorusko

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švýcarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Čína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikánská republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvádor

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandské ostrovy

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indie

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Írán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japonsko

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Keňa

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kyrgyzstán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Jižní Korea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šrí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavsko

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Černá Hora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republika Myanmarský svaz

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajsie

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nový Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipíny

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairnovy ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbsko (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusko

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saúdská Arábie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazijsko

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thajsko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turecko

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tchaj-wan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Spojené státy americké

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Jihoafrická republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Pouze velbloudí mléko.

(2)  Vývoz živých jatečných koňovitých do Unie (pouze zvířata určená pro produkci potravin).

(3)  Třetí země používající pouze suroviny buď z členských států, nebo z jiných třetích zemí schválených pro dovoz těchto surovin do Unie, v souladu s článkem 2.

(4)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie; definitivní označení této země bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v OSN.

(5)  Nezahrnuje Kosovo (tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova).

(6)  Pouze pro soby z Murmanské a Jamalskoněnecké oblasti.

(7)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(8)  Pouze pro komodity čerstvého masa pocházejícího z Nového Zélandu, které jsou určeny pro Unii a které byly vyloženy či přeloženy v Singapuru nebo přes něj přepraveny, ať už v něm byly skladovány, či nikoli.“