ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 75

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
22. března 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/414 ze dne 10. března 2016, kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila

1

 

 

Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních (uzavřená dne 15. listopadu 1965)

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/415 ze dne 21. března 2016, kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců a kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/577/ES o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska

10

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/416 ze dne 21. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

14

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/417 ze dne 17. března 2016, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2016) 1509)

16

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/418 ze dne 18. března 2016 o souladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 1583)  ( 1 )

57

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/419 ze dne 18. března 2016 o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 1588)  ( 1 )

60

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/420 ze dne 18. března 2016 o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 1592)  ( 1 )

63

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/421 ze dne 18. března 2016 o nesouladu jednotkových sazeb pro oblast zpoplatnění Švýcarska na roky 2015 a 2016 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 1594)  ( 1 )

66

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/422 ze dne 18. března 2016 o souladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 1595)  ( 1 )

68

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/423 ze dne 18. března 2016, kterým se některé laboratoře v Egyptě, Spojených arabských emirátech a Spojených státech amerických schvalují pro provádění sérologických testů za účelem sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek (oznámeno pod číslem C(2016) 1609)  ( 1 )

70

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2016/113 ze dne 28. ledna 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky ( Úř. věst. L 23, 29.1.2016 )

72

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

MEZINÁRODNÍ DOHODY

22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/414

ze dne 10. března 2016,

kterým se Rakouská republika zmocňuje, aby v zájmu Evropské unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Malta se zmocňuje, aby k této úmluvě v zájmu Evropské unie přistoupila

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 81 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Haagská úmluva ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních (dále jen „úmluva“) zjednodušuje způsoby doručování soudních a mimosoudních písemností mezi smluvními státy. To usnadňuje soudní spolupráci v přeshraničních občanských a obchodních sporech.

(2)

Stranami Haagské úmluvy o doručování je mnoho zemí, včetně členských států s výjimkou Rakouské republiky a Malty. Rakouská republika a Malta vyjádřily zájem stát se stranami úmluvy. Je v zájmu Unie, aby stranami úmluvy byly všechny členské státy. Kromě toho Unie v rámci své vnější politiky v oblasti občanského práva podporuje přistoupení třetích států k této úmluvě a její ratifikaci těmito státy.

(3)

Unie má ve vztahu k úmluvě vnější pravomoc potud, pokud se její ustanovení dotýkají pravidel stanovených v některých právních předpisech Unie nebo pokud přistoupení dalších členských států k úmluvě mění oblast působnosti některých ustanovení právních předpisů Unie, jako je čl. 28 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (2).

(4)

Úmluva neumožňuje účast organizací pro regionální hospodářskou integraci, jako je Unie. Unie proto nemůže k této úmluvě přistoupit.

(5)

Rada by proto měla zmocnit Rakouskou republiku, aby v zájmu Unie úmluvu podepsala a ratifikovala, a Maltu, aby k ní přistoupila. Členské státy si ponechávají pravomoc v těch oblastech úmluvy, jež neovlivňují pravidla Unie ani nemění jejich působnost, v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(6)

Spojené království a Irsko jsou vázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 (3), a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rada zmocňuje Rakouskou republiku, aby v zájmu Unie podepsala a ratifikovala Haagskou úmluvu ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, a Maltu, aby k této úmluvě v zájmu Unie přistoupila.

Znění úmluvy se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Rakouská republika podnikne nezbytné kroky, aby uložila svou ratifikační listinu k Haagské úmluvě o doručování v přiměřené lhůtě a nejpozději 31. prosince 2017.

2.   Rakouská republika uvědomí Radu a Komisi o datu uložení své ratifikační listiny.

Článek 3

1.   Po nabytí účinku tohoto rozhodnutí oznámí Malta Ministerstvu zahraničních věcí Nizozemského království datum, ke ktrému se pro ni úmluva stane použitelnou.

2.   Malta o datu uvedeném v odstavci 1 uvědomí rovněž Radu a Komisi.

Článek 4

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Maltě a Rakouské republice.

V Bruselu dne 10. března 2016.

Za Radu

předseda

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79).


22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/3


PŘEKLAD

ÚMLUVA

o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních

(uzavřená dne 15. listopadu 1965)

SMLUVNÍ STÁTY TÉTO ÚMLUVY,

přejíce si vytvořit předpoklady k tomu, aby soudní a mimosoudní písemnosti byly doručeny adresátům v cizině včas,

přejíce si za tímto účelem zdokonalit vzájemnou právní pomoc zjednodušením a urychlením postupu při doručování,

rozhodly se uzavřít za tím účelem úmluvu a dohodly se na těchto ustanoveních:

Článek 1

Tato úmluva se použije v e všech občanských a obchodních věcech, kdy má být soudní nebo mimosoudní písemnost zaslána do ciziny, aby tam byla doručena.

Úmluva se nepoužije, není-li známa adresa příjemce písemnosti.

ČÁST I

SOUDNÍ PÍSEMNOSTI

Článek 2

Každý smluvní stát určí ústřední orgán, který je pověřen přijímat žádosti o doručení došlé z jiných smluvních států a vyřizovat je podle článků 3 až 6.

Organizace ústředního orgánu se řídí právním řádem dožádaného státu.

Článek 3

Orgán nebo oprávněná úřední osoba, příslušná podle právního řádu státu, ve kterém byla písemnost vyhotovena, zašle ústřednímu orgánu dožádaného státu žádost podle vzoru připojeného k této úmluvě; ověření nebo jiné podobné formality nejsou třeba.

K žádosti bude přiložena soudní písemnost nebo její kopie. Žádost a její přílohy se zasílají ve dvojím vyhotovení.

Článek 4

Má-li ústřední orgán za to, že žádost není v souladu s ustanoveními této úmluvy, uvědomí o tom neprodleně žadatele a sdělí své námitky k žádosti.

Článek 5

Ústřední orgán dožádaného státu doručí písemnost nebo zařídí její doručení

a)

buď způsobem stanoveným právním řádem dožádaného státu pro doručování písemností vyhotovených v tomto státě a určených osobám nacházejícím se na jeho území,

b)

nebo zvláštní formou požadovanou žadatelem, pokud není v rozporu s právním řádem dožádaného státu.

S výjimkou případu uvedeného v odstavci 1 písm. b) je vždy přípustné doručení prosté, je-li adresát písemnosti ochoten ji dobrovolně přijmout.

Má-li být písemnost doručena podle odstavce 1, ústřední orgán může požadovat, aby byla sepsána v úředním jazyku nebo v jednom z úředních jazyků dožádaného státu, nebo aby byla do takového jazyka přeložena.

Část žádosti obsahující základní údaje o doručované písemnosti podle vzoru připojeného k této úmluvě se doručí s písemností adresátovi.

Článek 6

Ústřední orgán dožádaného státu nebo jiný orgán k tomu účelu dožádaným státem určený vyhotoví osvědčení podle vzoru připojeného k této úmluvě.

V osvědčení o doručení bude uvedena forma, místo a určení, jakož i osoba, které byla písemnost předána. Nebyla-li písemnost doručena, budou uvedeny důvody, které doručení zabránily.

Žadatel může požadovat, aby osvědčení, které není vystaveno ústředním orgánem nebo justičním orgánem, bylo jedním z těchto orgánů ověřeno.

Osvědčení se zasílá přímo žadateli.

Článek 7

Tiskopisy podle vzorů připojených k této úmluvě musí být vždy vyhotoveny v jazyku francouzském nebo anglickém. Vedle toho mohou být také vyhotoveny v úředním jazyku nebo v jednom z úředních jazyků státu, kde byla písemnost vyhotovena.

Tiskopisy budou vyplněny buď v jazyku dožádaného státu, nebo v jazyku francouzském nebo anglickém.

Článek 8

Každý smluvní stát může provádět doručování soudních písemností osobám, které se nacházejí v cizině, bez použití donucovacích prostředků přímo prostřednictvím svých diplomatických zástupců nebo konzulárních úředníků.

Každý stát může prohlásit, že odmítá tento způsob doručování na svém území, ledaže písemnost má být doručena příslušníku státu, ve kterém byla vyhotovena.

Článek 9

Každý smluvní stát může kromě toho zasílat soudní písemnosti, které mají být doručeny, konzulární cestou orgánů druhého smluvního státu, které tento stát pověřil doručováním.

Vyžadují-li to výjimečné okolnosti, může každý smluvní stát k tomuto účelu použít diplomatické cesty.

Článek 10

Nevznese-li stát, ve kterém má být písemnost doručena, námitky, nebrání tato úmluva možnosti, aby

a)

soudní písemnosti byly zasílány osobám v cizině přímo poštou,

b)

oprávněné úřední osoby státu, kde byla písemnost vyhotovena, doručily soudní písemnosti přímo prostřednictvím oprávněných úředních osob státu, ve kterém má být písemnost doručena,

c)

osoby mající právní zájem na soudním řízení doručily soudní písemnosti přímo prostřednictvím oprávněných úředních osob státu, ve kterém má být písemnost doručena.

Článek 11

Tato úmluva nebrání tomu, aby se dva nebo více smluvních států dohodlo na jiných způsobech zasílání soudních písemností, které mají být doručeny, než těch, které jsou uvedeny v předcházejících článcích, zvláště na přímém styku mezi jejich příslušnými orgány.

Článek 12

Z výkonu doručení soudních písemností vyhotovených ve smluvním státě nemůže vzniknout povinnost k zaplacení nebo k náhradě poplatků nebo nákladů za úkony provedené dožádaným státem.

Žadatel zaplatí nebo nahradí náklady vzniklé

a)

účastí oprávněné úřední osoby podle právního řádu dožádaného státu,

b)

použitím zvláštní formy.

Článek 13

Dožádaný stát může odepřít vyřízení žádosti o doručení, která odpovídá ustanovením této úmluvy, pouze má-li za to, že vyřízením žádosti by byla dotčena jeho svrchovanost nebo bezpečnost.

Vyřízení žádosti nemůže být odepřeno, je-li jediným důvodem pro odepření výlučná pravomoc v příslušné věci podle právního řádu dožádaného státu nebo nelze-li podle tohoto právního řádu uplatnit nárok v řízení, jehož se žádost týká.

O odepření ústřední orgán bezodkladně uvědomí žadatele a sdělí důvody, které k tomu vedly.

Článek 14

Obtíže, které by mohly vzniknout v souvislosti se zasíláním soudních písemností, které mají být doručeny, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 15

Jestliže mělo být zasláno do ciziny předvolání nebo jiná písemnost mající stejnou platnost za účelem doručení podle ustanovení této úmluvy a odpůrce se nedostavil, nemůže být vydáno rozhodnutí, dokud není zjištěno, že písemnost

a)

byla doručena způsobem předepsaným právním řádem dožádaného státu pro doručování písemností vyhotovených v tomto státě a určených osobám, které se nacházejí na jeho území, nebo

b)

byla skutečně odevzdána odpůrci nebo doručena do jeho bydliště jiným způsobem stanoveným touto úmluvou

a že v každém z těchto případů bylo doručení nebo předání provedeno včas tak, aby se odpůrce mohl hájit.

Každý smluvní stát může prohlásit, že jeho soudy mohou, bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku, vydat rozhodnutí, i když žádné osvědčení o doručení nebo předání neobdržely, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

písemnost byla zaslána jedním ze způsobů stanovených touto úmluvou,

b)

uplynula lhůta, kterou soud považuje za přiměřenou, nejméně však šest měsíců ode dne odeslání písemnosti,

c)

přes veškeré účelně vynaložené úsilí nebylo možno od příslušných orgánů dožádaného státu osvědčení obdržet.

Ustanovení tohoto článku nebrání soudu, aby v naléhavém případě nařídil jakékoli dočasné nebo zajišťovací opatření.

Článek 16

Jestliže mělo být zasláno do ciziny pro účely doručení podle ustanovení této úmluvy předvolání nebo jiná písemnost mající stejnou platnost a bylo-li vydáno rozhodnutí proti odpůrci, který se nedostavil, může soud tomuto odpůrci prominout důsledky uplynutí odvolací lhůty pro rozhodnutí, jsou-li splněny obě následující podmínky:

a)

odpůrce se bez svého zavinění nedozvěděl včas o příslušné písemnosti, aby se mohl hájit, a o rozhodnutí, aby se mohl odvolat,

b)

důvody odpůrce jsou zřejmě opodstatněné.

Žádost o prominutí důsledků uplynutí odvolací lhůty nemůže být přijata, nebyla-li podána v přiměřené době od okamžiku, kdy se odpůrce o rozhodnutí dozvěděl.

Každý smluvní stát může prohlásit, že tato žádost nemůže být přijata, byla-li podána po uplynutí doby, kterou vymezí ve svém prohlášení, avšak tato doba nesmí být kratší než jeden rok ode dne vyhlášení rozhodnutí.

Ustanovení tohoto článku se nepoužije na rozhodnutí týkající se osobního stavu.

ČÁST II

MIMOSOUDNÍ PÍSEMNOSTI

Článek 17

Mimosoudní písemnosti vyhotovené orgány a oprávněnými úředními osobami smluvního státu mohou být zaslány do druhého smluvního státu, aby tam byly doručeny, způsobem a za podmínek stanovených touto úmluvou.

ČÁST III

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Každý smluvní stát může určit vedle ústředního orgánu ještě další orgány, přičemž stanoví rozsah jejich působnosti.

Žadatel je však oprávněn obrátit se přímo na ústřední orgán.

Federální státy mohou určit několik ústředních orgánů.

Článek 19

Tato úmluva nebrání tomu, aby písemnosti došlé z ciziny, které mají být doručeny na území smluvního státu, byly podle jeho právního řádu zasílány způsobem, který není stanoven v předcházejících článcích.

Článek 20

Tato úmluva nebrání tomu, aby se dva nebo více smluvních států dohodlo, že nepoužijí

a)

článku 3 odst. 2, pokud jde o vyžadování dvojího vyhotovení zasílaných písemností,

b)

článku 5 odst. 3 a článku 7, pokud jde o používání jazyků,

c)

článku 5 odst. 4,

d)

článku 12 odst. 2.

Článek 21

Každý smluvní stát oznámí ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí buď při uložení své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, nebo později

a)

orgány uvedené v článcích 2 a 18,

b)

příslušný orgán pro vydávání osvědčení uvedených v článku 6,

c)

příslušný orgán pro přijímání písemností zasílaných konzulární cestou uvedený v článku 9.

Oznámí popřípadě za týchž podmínek

a)

námitky proti používání způsobů zasílání písemností uvedených v článcích 8 a 10,

b)

prohlášení podle článku 15 odst. 2 a článku 16 odst. 3,

c)

každou změnu v určení orgánů, změnu námitek a prohlášení shora uvedených.

Článek 22

Tato úmluva nahradí ve vztazích mezi státy, které ji budou ratifikovat, články 1 až 7 úmluv o civilním řízení podepsaných v Haagu dne 17. července 1905 a 1. března 1954, pokud tyto státy jsou smluvními stranami některé z těchto úmluv.

Článek 23

Tato úmluva se nedotýká použití článku 23 Úmluvy o civilním řízení podepsané v Haagu dne 17. července 1905 ani článku 24 Úmluvy o civilním řízení podepsané v Haagu dne 1. března 1954.

Ustanovení těchto článků se však použije pouze tehdy, jsou-li používány stejné způsoby styku, jaké jsou stanoveny v uvedených úmluvách.

Článek 24

Dodatkových dohod sjednaných smluvními státy k úmluvám z roku 1905 a 1954 lze použít také pro tuto úmluvu, ledaže se příslušné státy dohodly jinak.

Článek 25

Touto úmluvou nejsou dotčeny úmluvy, jejichž stranami jsou nebo budou smluvní státy a které obsahují ustanovení o otázkách upravených touto úmluvou; tím nejsou dotčeny články 22 a 24.

Článek 26

Tuto úmluvu mohou podepsat státy zastoupené na X. zasedání Haagské konference o mezinárodním právu soukromém.

Úmluva bude ratifikována a ratifikační listiny budou uloženy na ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí.

Článek 27

Tato úmluva vstoupí v platnost šedesátý den po uložení třetí ratifikační listiny podle článku 26 odst. 2.

Úmluva vstoupí v platnost pro každý smluvní stát, který ji bude ratifikovat později, šedesátý den po uložení ratifikační listiny.

Článek 28

Každý stát nezastoupený na X. zasedání Haagské konference o mezinárodním právu soukromém může přistoupit k této úmluvě po jejím vstupu v platnost podle článku 27 odst. 1. Listina o přístupu bude uložena na ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí.

Úmluva vstoupí pro takový stát v platnost, nevznese-li stát, který ratifikoval Úmluvu před tímto přístupem, námitku oznámenou ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí ve lhůtě šesti měsíců od data, kdy mu toto ministerstvo toto přistoupení oznámilo.

Není-li vznesena žádná taková námitka, vstoupí úmluva v platnost pro přistupující stát prvního dne měsíce následujícího po uplynutí poslední ze lhůt uvedených v předchozím odstavci.

Článek 29

Každý stát může při podpisu, ratifikaci č i přístupu prohlásit, že se tato úmluva vztahuje na všechna území, která zastupuje v mezinárodních vztazích, nebo na jedno či více z nich. Toto prohlášení nabude účinnosti, jakmile Úmluva pro uvedený stát nabude platnosti.

Poté bude každé takové rozšíření oznámeno ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí.

Úmluva vstoupí v platnost pro území, jichž se rozšíření týká, šedesátý den po oznámení uvedeném v předchozím odstavci.

Článek 30

Tato úmluva se sjednává na dobu pěti let počínaje dnem jejího vstupu v platnost podle článku 27 odst. 1, a to i pro státy, které ji budou ratifikovat nebo k ní přistoupí později.

Nebude-li úmluva vypovězena, prodlužuje se její platnost vždy na dalších pět let.

Výpověď je třeba oznámit nejpozději šest měsíců před uplynutím pětiletého období platnosti ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí.

Výpověď se může omezit na určitá území, na která se úmluva vztahuje.

Výpověď bude účinná pouze pro stát, který ji oznámil. Pro všechny ostatní smluvní státy zůstane úmluva v platnosti.

Článek 31

Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí oznámí státům uvedeným v článku 26, jakož i státům, které přistoupí podle ustanovení článku 28:

a)

podpisy a ratifikace podle článku 26;

b)

datum, jímž tato úmluva vstoupí v platnost podle ustanovení článku 27 odst. 1;

c)

přístupy podle článku 28 a datum, jímž nabudou účinnosti;

d)

rozšíření podle článku 29 a datum, jímž nabudou účinnosti;

e)

určení orgánů, námitky a prohlášení podle článku 21;

f)

výpovědi podle článku 30 odst. 3.

Na důkaz čehož níže podepsaní, náležitě zmocnění, podepsali tuto úmluvu.

Dáno v Haagu, dne 15. listopadu 1965 v anglickém a francouzském jazyku, přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které bude uloženo v archivu vlády Nizozemí a jehož ověřený opis bude předán diplomatickou cestou každému státu zastoupenému na X. zasedání Haagské konference o mezinárodním právu soukromém.

 


NAŘÍZENÍ

22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/415

ze dne 21. března 2016,

kterým se odvolává přijetí závazku dvou vyvážejících výrobců a kterým se zrušuje rozhodnutí 2008/577/ES o přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

informujíc členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(1)

Nařízením (ES) č. 2022/95 (2) uložila Rada konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska. V návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti a prozatímní přezkum uložila Rada nařízením (ES) č. 658/2002 (3) konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska. V návaznosti na další přezkum před pozbytím platnosti a další prozatímní přezkum uložila Rada nařízením (ES) č. 661/2008 (4) konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska. V návaznosti na další přezkum před pozbytím platnosti uložila Komise prováděcím nařízením (EU) č. 999/2014 (5) konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska.

(2)

Rozhodnutím 2008/577/ES (6) (dále jen „rozhodnutí“) přijala Komise cenový závazek (dále jen „závazek“), který nabídli mimo jiné ruští výrobci JSC Acron a JSC Dorogobuzh, členové společnosti Acron Holding Company (společně dále jen „Acron“), v souvislosti s dovozem dusičnanu amonného vyráběného těmito společnostmi a prodávaného prvnímu nezávislému odběrateli v Unii.

(3)

Týmž rozhodnutím přijala Komise také závazek od společnosti Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy, Ukrajina. Opatření uložená na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ukrajiny pozbyla platnosti dne 17. června 2012 (7), a proto tentýž den pozbyl platnosti i příslušný závazek.

(4)

Týmž rozhodnutím přijala Komise také závazek od skupiny EuroChem. Rozhodnutím 2012/629/EU (8) odvolala Komise přijetí závazku nabídnutého skupinou EuroChem z důvodu neproveditelnosti závazku.

(5)

Závazek přijatý od společnosti Acron se zakládá na třech prvcích, konkrétně 1) na indexaci minimálních cen ve vztahu k veřejným mezinárodním kotacím, 2) na množstevním stropu a 3) na závazku neprodávat výrobky, na něž se vztahuje závazek, těm odběratelům v Evropské unii, kterým prodávají jiné výrobky, s výjimkou určitých jiných výrobků, pro které se společnost Acron zavázala respektovat specifické cenové režimy.

(6)

Jak se uvádí ve 14. bodě odůvodnění rozhodnutí 2008/577/ES, struktura odbytu společnosti Acron byla v době přijetí závazku taková, že Komise považovala riziko obcházení závazku za omezené.

B.   ZMĚNA OKOLNOSTÍ

Obchodní vztahy společnosti Acron

(7)

V květnu 2012 informovala společnost Acron Komisi o svém záměru získat podíl v jedné chemické společnosti v Unii. V srpnu 2012 informovala společnost Acron Komisi o změně své podnikové struktury, konkrétně v tom smyslu, že získala menšinový podíl v uvedené chemické společnosti v Unii, a uvedla, že tato změna struktury nemá žádný dopad na provádění závazku. Po posouzení důkazů předložených společností Acron se Komise nejprve nedomnívala, že by tato změna podnikové struktury společnosti Acron měla na závazek vliv. Nicméně z nových důkazů, které má Komise v současnosti k dispozici, vyplývá, že společnost Acron v době, kdy původně informovala Komisi o změně své struktury, předložila neúplné informace. Komise zejména nebyla informována o tom, že tento výrobce v Unii vyrábí a prodává nejen chemické výrobky, ale i hnojiva včetně dusičnanu amonného. Z důkazů, které má Komise v současné době k dispozici, kromě toho rovněž vyplývá, že podíl akcií, které má společnost Acron v držení, se od okamžiku, kdy byla Komisi tato skutečnost v srpnu 2012 oznámena, ještě zvýšil.

Předběžné posouzení

(8)

Komise analyzovala dopady důkazů, které má k dispozici, a dospěla k názoru, že existuje vysoké riziko křížové kompenzace. Pokud zařízení v Unii vyrábějící a prodávající hnojiva, v němž společnost Acron získala podíl, bude prodávat jakýkoli ze svých výrobků stejným odběratelům jako Acron, mohly by být ceny takových transakcí stanoveny tak, aby kompenzovaly minimální dovozní cenu, která je předmětem závazku. Takovou kompenzaci by však nebylo možné identifikovat v rámci sledování, jelikož struktura ceny většiny výrobků, které vyrábí zařízení vyrábějící a prodávající hnojiva, v němž společnost Acron získala podíl, není dostupná prostřednictvím žádného veřejně přístupného zdroje. Proto nelze posoudit, zda ceny, které odběratelé platí, odpovídají hodnotě výrobků nebo zohledňují případnou slevu, aby tak kompenzovaly transakce, které jsou předmětem závazku, v jehož rámci musí být respektována minimální dovozní cena. Sledování závazku by se proto stalo neproveditelným.

(9)

Komise odpovídajícím způsobem informovala společnost Acron a oznámila, že vzhledem k okolnostem popsaným v 7. a 8. bodě odůvodnění dospěla k závěru, že tento závazek by měl být zrušen. Společnosti Acron byla poskytnuta příležitost vznést připomínky.

C.   PÍSEMNÁ PODÁNÍ A SLYŠENÍ

(10)

Společnost Acron předložila písemná podání a byla jí poskytnuta možnost slyšení. Společnost Acron v odpovědi na informační dokument znovu zopakovala své argumenty, které předložila již v době, kdy byla poprvé informována o nesouladu závazku s držením akcií výrobce hnojiv v Unii. Na uvedené argumenty Komise reagovala v informačním dokumentu a jsou rovněž předmětem tohoto nařízení.

(11)

Některé strany zaslaly Komisi písemné vyjádření, v němž vyslovily podporu stanovisku společnosti Acron (těmto stranám však Komise informace neposkytla a nepožádala je o připomínky). Tyto strany uvedly, že se neúčastnily praktik křížové kompenzace se společností Acron. Tato prohlášení však sama o sobě nezmírňují riziko křížové kompenzace. V každém případě je ustálenou praxí Komise nepřijímat cenové závazky, pokud je riziko křížové kompenzace vysoké, a to bez ohledu na to, zda ke křížové kompenzaci skutečně došlo, či nikoli.

(12)

Společnost Acron tvrdila, že když informovala Komisi, v souladu s definicí strany ve spojení a podle ustanovení 5.14 závazku o některých změnách ve své podnikové struktuře, jednala v dobré víře.

(13)

Kromě toho společnost Acron tvrdila, že by měla být považována za finančního investora společnosti v Unii a že podíl, který společnost Acron vlastní, jí propůjčuje pouze omezená zákonná práva při rozhodování, a proto tím společnost Acron nezískala kontrolu nad společností Unie ve smyslu práva Unie v oblasti hospodářské soutěže.

(14)

Společnost Acron zdůraznila, že právní předpisy Unie a jednotlivých států v oblasti hospodářské soutěže neumožňují výměnu citlivých obchodních informací nebo koordinaci prodeje s jejími konkurenty v Unii či jinde, což by bylo nezbytnou podmínkou pro jakoukoli křížovou kompenzaci.

(15)

Komise se domnívá, že argumenty společnosti Acron je třeba odmítnout, a to z níže uvedených důvodů.

(16)

Za prvé, závazek nabídnutý společností Acron obsahuje definici strany ve spojení. V ustanovení 1 závazku se uvádí, že držení 5 % nebo většího podílu v jiné společnosti je dostačující na to, aby společnost byla považována za stranu ve spojení; tato prahová hodnota by se měla brát v úvahu při posuzování sledovatelnosti a proveditelnosti závazku;

(17)

Kromě toho Komise opakuje, že existuje problém křížové kompenzace, jak je uvedeno v 8. bodě odůvodnění. Dále nelze vyloučit, že by některé z cenových kotací (které jsou základem mechanismu indexace cen závazku) mohly být ovlivněny nákupy výrobce ve spojení v Unii.

(18)

Společnost Acron sama připustila, že držení podílu výrobce v Unii vytváří předpoklad existence rizika křížové kompenzace, ačkoli tento předpoklad je vyvratitelný. Úvahy založené na právu v oblasti hospodářské soutěže, ať už se jedná o vnitrostátní právo nebo právo Unie, v tom smyslu, že takové chování teoreticky není v zájmu společnosti Acron, nejsou pro posouzení sledovatelnosti a proveditelnosti závazku relevantní. Tyto úvahy samy o sobě nesnižují riziko křížové kompenzace.

(19)

Společnost Acron tvrdila, že křížová kompenzace je jednak v rozporu s jejími vlastními obchodními zájmy, jakož i s obchodními zájmy výrobce ve spojení v Unii. Toto prohlášení samo o sobě nemůže zmírnit riziko křížové kompenzace, zejména proto, že pojem „obchodní zájem“ nemůže být posuzován abstraktně. Kromě toho podle hodnocení Komise nelze vyloučit existenci pobídek pro křížovou kompenzaci, protože jak výrobci ve spojení v Unii, tak i společnost Acron prodávají v Unii jiné výrobky než dusičnan amonný potenciálně stejným odběratelům. Bylo by nepraktické, ne-li nemožné tyto prodeje v Unii sledovat. V tomto ohledu je třeba zmínit komplexní strukturu skupin společnosti Acron a společnosti výrobce ve spojení v Unii. Proto existuje vysoké riziko křížové kompenzace s prodejem dusičnanu amonného nebo jiných výrobků týmž odběratelům.

(20)

Za druhé výrobce usazený v Unii nemůže být předmětem sledování, jelikož nemůže být účastníkem závazku, protože podle článku 8 základního nařízení mohou závazek nabídnout pouze vývozci.

(21)

Za třetí, i kdyby výrobce v Unii mohl být účastníkem závazku, což nemůže, sledování takového závazku by bylo neproveditelné, jak je uvedeno v 8. a 19. bodě odůvodnění výše.

(22)

Komise tedy na základě důkazů, které má k dispozici, dospěla k závěru, že v návaznosti na změnu podnikové struktury společnosti Acron existuje vysoké riziko křížové kompenzace a závazek přijatý od společnosti Acron se stává neproveditelným, a proto by měl být odvolán.

(23)

Kromě toho společnost Acron navrhla, aby byl zaveden dodatečný mechanismus pro sledování tohoto závazku. Konkrétně společnost Acron nabídla, že bude Komisi pravidelně předkládat auditovanou zprávu o peněžních tocích mezi oběma skupinami společností. Tento nový mechanismus by však sledování závazku učinil ještě složitější a zatěžující a nezmírnil by zjištěná rizika a problémy křížové kompenzace.

(24)

Žádný z argumentů předložených společností Acron není takové povahy, aby změnil závěr posouzení Komise o tom, že sledování závazku se stalo neproveditelným.

D.   ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ 2008/577/ES

(25)

V souladu s čl. 8 odst. 9 základního nařízení a také v souladu s příslušnými ustanoveními závazku, která zplnomocňují Komisi, aby závazek jednostranně odvolala, dospěla tedy Komise k závěru, že přijetí závazku nabídnutého společností Acron by mělo být odvoláno a rozhodnutí Komise 2008/577/ES by mělo být zrušeno. Na dovoz dotčeného výrobku vyráběného společností Acron (doplňkový kód Taric A532) by se proto mělo použít konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Komise (EU) č. 999/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijetí závazku od společností JSC Acron, Veliky Novgorod, Rusko a JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Rusko, členů společnosti „Acron“ Holding Company, týkajícího se dovozu dusičnanu amonného vyráběného těmito společnostmi a prodávaného prvnímu nezávislému odběrateli v Unii (doplňkový kód Taric A532) se odvolává.

Článek 2

Rozhodnutí 2008/577/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 198, 23.8.1995, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 102, 18.4.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 185, 12.7.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 280, 24.9.2014, s. 19.

(6)  Úř. věst. L 185, 12.7.2008, s. 43.

(7)  Úř. věst. C 171, 16.6.2012, s. 25.

(8)  Úř. věst. L 277, 11.10.2012, s. 8.


22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/416

ze dne 21. března 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/16


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/417

ze dne 17. března 2016,

kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

(oznámeno pod číslem C(2016) 1509)

(Pouze anglické, dánské, finské, francouzské, italské, litevské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, španělské a švédské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 52 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení článku 31 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. ledna 2015 podle ustanovení článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 má Komise provést nezbytná ověřování, sdělit členským státům výsledky těchto ověřování, seznámit se s připomínkami členských států, svolat dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně jim sdělit své závěry.

(2)

Členské státy měly možnost požádat o zahájení dohodovacího řízení. Tato možnost byla v některých případech využita a zprávy vydané po ukončení dohodovacího řízení Komise posoudila.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 1306/2013 lze financovat pouze zemědělské výdaje vynaložené způsobem, který neporušuje právo Unie.

(4)

Na základě provedených ověřování, výsledků dvoustranných jednání a dohodovacích řízení bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy tento požadavek nesplňuje, a nelze ji tudíž financovat v rámci EZZF a EZFRV.

(5)

Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci EZZF a EZFRV. Tyto částky se nevztahují na výdaje vynaložené více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky ověřování.

(6)

U případů, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v souhrnné zprávě vyhodnocení částek, jež je třeba vyloučit, neboť nejsou v souladu s právem Unie.

(7)

Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které by mohla Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora Evropské unie ve věcech projednávaných ke dni 31. prosince 2015,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Částky uvedené v příloze vztahující se na výdaje vynaložené schválenými platebními agenturami členských států, které byly vykázány v rámci EZZF nebo EZFRV, jsou vyloučeny z financování Unií.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Litevské republice, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 17. března 2016.

Za Komisi

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Rozpočtový bod: 05070107

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

DE

Škrob

2003

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–557/13

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Škrob

2004

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–557/13

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Škrob

2005

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–557/13

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

Celkem DE:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

GR

Podmíněnost

2009

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–107/14

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Podmíněnost

2010

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–107/14

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Ostatní přímá podpora – článek 69 nařízení (ES) č. 1782/2003 – kromě ovcí a skotu

2007

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–241/13

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Ostatní přímá podpora – článek 69 nařízení (ES) č. 1782/2003 – kromě ovcí a skotu

2008

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–241/13

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Ostatní přímá podpora – článek 69 nařízení (ES) č. 1782/2003 – kromě ovcí a skotu

2009

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–241/13

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

Celkem GR:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

NL

Nesrovnalosti

2007

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–126/14

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

Celkem NL:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Rozpočtový bod: 05040501

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FI

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2009

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–124/14

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2010

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–124/14

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2011

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–124/14

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2012

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–124/14

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

Celkem FI:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Podmíněnost

2010

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–107/14

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2009

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–346/13

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2010

Náhrada na základě rozsudku ve věci T–346/13

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

Celkem GR:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Rozpočtový bod: 6701

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

BE

Nesrovnalosti

2012

Schválení účetní závěrky

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Nesrovnalosti

2006

Neoznámené úroky (2006)

JEDNORÁZOVÁ

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Nesrovnalosti

2007

Neoznámené úroky (2007)

JEDNORÁZOVÁ

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

Celkem BE:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

DK

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Uznání a operační programy: veterinární léčivé přípravky a kontroly hlavních činností operačních programů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Uznání a operační programy: veterinární léčivé přípravky a kontroly hlavních činností operačních programů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Uznání a operační programy: veterinární léčivé přípravky a kontroly hlavních činností operačních programů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu

2014

Uznání a operační programy: veterinární léčivé přípravky a kontroly hlavních činností operačních programů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Uznání operačních programů

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

Celkem DK:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

DE

Certifikace

2010

Neuhrazené finanční chyby z předchozích let

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Certifikace

2011

Neuhrazené finanční chyby z předchozích let

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Certifikace

2012

Neuhrazené finanční chyby z předchozích let

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

Celkem DE:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

ES

Nesrovnalosti

2007

Použití nového PACA

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Nesrovnalosti

2008

Použití nového PACA

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Nesrovnalosti

2009

Použití nového PACA

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Nesrovnalosti

2010

Použití nového PACA

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Certifikace

2011

Opravy související s rozpočtovým rokem 2009

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Nesrovnalosti

2007

Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Nesrovnalosti

2008

Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Nesrovnalosti

2009

Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Nesrovnalosti

2010

Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Nesrovnalosti

2007

Výpočet úroku za rozpočtové roky 2006 a 2007

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky při kontrolách na místě

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Víno – restrukturalizace

2009

Nedostatky v klíčové kontrole: nadměrná kompenzace paušálních částek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Víno – restrukturalizace

2010

Nedostatky v klíčové kontrole: nadměrná kompenzace paušálních částek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Víno – restrukturalizace

2011

Nedostatky v klíčové kontrole: nadměrná kompenzace paušálních částek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Víno – restrukturalizace

2012

Nedostatky v klíčové kontrole: nadměrná kompenzace paušálních částek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Víno – restrukturalizace

2013

Nedostatky v klíčové kontrole: nadměrná kompenzace paušálních částek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

Celkem ES:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FI

Certifikace

2011

Oprava, pokud není zahájeno vymáhání neoprávněně vyplacených částek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Certifikace

2012

Oprava, pokud není zahájeno vymáhání neoprávněně vyplacených částek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Certifikace

2013

Oprava, pokud není zahájeno vymáhání neoprávněně vyplacených částek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

Celkem FI:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FR

Nesrovnalosti

2009

Částka prohlášená za nenávratnou z důvodu úpadku příjemce. Platební agentura se však z důvodu opožděné odpovědi úpadkového řízení neúčastnila.

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Nesrovnalosti

2009

Pohledávky nevyčíslené v tabulce v příloze III, které nebyly získány zpět v důsledku rozhodnutí členského státu, nebo pokud lze zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek přičítat členskému státu.

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Nesrovnalosti

2010

Zpoždění při zpracovávání možných pohledávek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Nesrovnalosti

2010

Sankce EZFRV, jež byly chybně vypočteny nebo nebyly zaevidovány do tabulky v příloze III.

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Nesrovnalosti

2010

Finanční opravy související s nesrovnalostmi EZZF: zastavení vymáhání neoprávněně vyplacených částek není řádně odůvodněno a pohledávka není zaevidována.

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Nesrovnalosti

2009

FR19: Případ, kdy lze nevymožení neoprávněně vyplacených částek přičíst nedbalosti členského státu (věc č. FR/1998/054) FR20: Případ, kdy se neuplatnilo pravidlo 50/50 v důsledku chybného PACA uvedeného v tabulce v příloze III (věc č. SHSP1999900001)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Nesrovnalosti

2009

Úroky nezanesené do tabulky v příloze III, čímž se neuplatnilo pravidlo 50/50

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Podmíněnost

2011

Shovívavost systému sankcí, rok žádosti 2010

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Podmíněnost

2012

Shovívavost systému sankcí, rok žádosti 2011

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Podmíněnost

2013

Shovívavost systému sankcí, rok žádosti 2012

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Nesrovnalosti

2010

Nedbalost ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek lze přičíst orgánům členskému státu: platební agentura se neúčastnila úpadkového řízení dlužníků

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Nesrovnalosti

2009

Chybějící výpočet úroků vymáhaných částek (máslo na pekařské výrobky)

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Nesrovnalosti

2010

Chybějící výpočet úroků z opatření týkajícího se másla na pekařské výrobky

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Podmíněnost

2011

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Podmíněnost

2012

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Podmíněnost

2013

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Podmíněnost

2010

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Podmíněnost

2011

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Podmíněnost

2012

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Podmíněnost

2013

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Podmíněnost

2011

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Podmíněnost

2012

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Podmíněnost

2013

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Nesrovnalosti

2009

Vymáhání neoprávněně vyplacených částek bylo zrušeno z formálních důvodů, pokud lze nedbalost přičíst členskému státu.

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

Celkem FR:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

GB

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v LPIS a neoprávněně vyplacené částky nebyly vymoženy, rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS a neoprávněně vyplacené částky nebyly vymoženy, rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky v LPIS a neoprávněně vyplacené částky nebyly vymoženy, rok žádosti 2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2015

Nedostatky v LPIS a neoprávněně vyplacené částky nebyly vymoženy, rok žádosti 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

Celkem GB:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

GR

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nevykonaná extrapolace výsledků

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Nesrovnalosti

2013

Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ve zpracování pohledávek.

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nesprávné uplatnění zjevné chyby

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nesprávné uplatnění sankcí za pozdě podané žádosti

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Ovoce a zelenina – mimořádná podpůrná opatření

2011

Nesklízení ode dne vstupu nařízení (EU) č. 585/2011 v platnost – rozsah kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky ve vymezení způsobilé stálé pastviny

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky ve vymezení způsobilé stálé pastviny v případě zjevných chyb a dálkového průzkumu kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Nedostatky ve vymezení způsobilé stálé pastviny v případě zjevných chyb a dálkového průzkumu kontrol na místě

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Nedostatky v dálkovém průzkumu kontrol na místě

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Ovoce a zelenina – mimořádná podpůrná opatření

2011

Stažení z trhu ode dne vstupu nařízení (EU) č. 585/2011 v platnost

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Ovoce a zelenina – mimořádná podpůrná opatření

2011

Stažení z trhu před vstupem nařízení (EU) č. 585/2011 v platnost

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

Celkem GR:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

IT

Podmíněnost

2010

Uplatnění přípustné odchylky, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Podmíněnost

2011

Uplatnění přípustné odchylky, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Podmíněnost

2009

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Podmíněnost

2010

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Podmíněnost

2011

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Podmíněnost

2010

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Podmíněnost

2011

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Mléčné kvóty

2012

Oprava dávek v odvětví mléka

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Nesrovnalosti

2011

Nesprávné údaje v tabulce v příloze III a nedbalost ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek.

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Finanční audit – zpožděné platby a platební lhůty

2012

Opožděná platba

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Nesrovnalosti

2013

Nedbalost v postupu vymáhání pohledávek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Podmíněnost

2009

Předchozí opravy, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Podmíněnost

2009

Předchozí opravy, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Podmíněnost

2010

Předchozí opravy, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Podmíněnost

2010

Předchozí opravy, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Podmíněnost

2009

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Podmíněnost

2010

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Podmíněnost

2009

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci nechovající zvířata, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Podmíněnost

2010

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci nechovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Podmíněnost

2011

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci nechovající zvířata, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

Celkem IT:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

NL

Certifikace

2013

Finanční oprava

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2010

Nedostatečné kontroly uznání v rozpočtových letech 2010–2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nedostatečné kontroly uznání v rozpočtových letech 2010–2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nedostatečné kontroly uznání v rozpočtových letech 2010–2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2013

Nedostatečné kontroly uznání v rozpočtových letech 2010–2013

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu

2014

Nedostatečné kontroly uznání v rozpočtovém roce 2014

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

Celkem NL:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

PT

Certifikace

2009

Částky zaevidované v knize dlužníků, avšak nevymožené

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Certifikace

2012

Známá chyba v EZZF IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Certifikace

2012

Nejpravděpodobnější chyba u EZZF bez IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nař. č. 73/2009

2011

Neprovedení kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nař. č. 73/2009

2012

Neprovedení kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Ostatní přímé podpory – články 68 až 72 nař. č. 73/2009

2013

Neprovedení kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

Celkem PT:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

RO

Ovoce a zelenina – mimořádná podpůrná opatření

2011

EHEC nesklízení

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Nesrovnalosti

2013

Vymáhání neoprávněně vyplacených částek nebylo zahájeno do 1 roku ode dne prvotního zjištění nesrovnalosti správním nebo soudním orgánem

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Nesrovnalosti

2014

Vymáhání neoprávněně vyplacených částek nebylo zahájeno do 1 roku ode dne prvotního zjištění nesrovnalosti správním nebo soudním orgánem

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2011

Nedostatky při uznávání operačních programů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Ovoce a zelenina – operační programy

2012

Nedostatky při uznávání operačních programů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

Celkem RO:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

SE

Přímé podpory oddělené od produkce

2012

Rok podání žádosti 2011, nedostatky v LPIS aktualizovaném po kontrole na místě, nedostatečné zpětné vracení prostředků, křížové kontroly, nevyhovující žádosti v tištěné podobě

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2013

Rok podání žádosti 2012, nedostatky v LPIS aktualizovaném po kontrole na místě, nedostatečné zpětné vracení prostředků

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Rok podání žádosti 2013 – nedostatečné zpětné vracení prostředků

ODHADOVANÁ ČÁSTKA

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Přímé podpory oddělené od produkce

2014

Rok podání žádosti 2013 – nedostatky v analýze rizik RS + chybějící zhodnocení a aktualizace analýzy rizik

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

Celkem SE:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Rozpočtový bod: 6711

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

AT

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2012

Rozsah kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2013

Rozsah kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

Celkem AT:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

DE

Certifikace

2011

Finanční chyby v souboru EZFRV bez IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2013

Známá chyba při řízení opatření 323–C

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Certifikace

2013

Známé chyby vyplývající z testování věcné správnosti souboru IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Certifikace

2013

Nejpravděpodobnější chyba vyplývající z testování věcné správnosti souboru IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci

2013

Žádné nabídkové řízení na nákup nástrojů IT

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Certifikace

2009

Neuhrazené finanční chyby z předchozího roku

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Certifikace

2010

Neuhrazené finanční chyby z předchozího roku

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Certifikace

2011

Neuhrazené finanční chyby z předchozího roku

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Certifikace

2012

Neuhrazené finanční chyby z předchozího roku

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2012

Postupy zadávání veřejných zakázek nebyly řádně posuzovány a kontrolovány.

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2013

Postupy zadávání veřejných zakázek nebyly řádně posuzovány a kontrolovány.

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci

2014

Postupy zadávání veřejných zakázek nebyly řádně posuzovány a kontrolovány.

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Certifikace

2012

Přezkum statistiky kontrol

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

Celkem DE:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

ES

Certifikace

2011

Oprava známé chyby v souboru EZFRV IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Certifikace

2011

Oprava známé chyby v souboru EZFRV bez IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Certifikace

2011

Oprava nejpravděpodobnější chyby v souboru EZFRV IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2014

Platby na dílčí opatření v rámci AE – „Ekologické zemědělství“

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2014

Platby příjemcům před dokončením kontrol na místě (AEM)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

Celkem ES:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FI

Certifikace

2011

Oprava, pokud není zahájeno vymáhání neoprávněně vyplacených částek

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

Celkem FI:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

FR

Certifikace

2010

Vyplacení 6 ročních prémií na travní porosty místo 5

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Certifikace

2010

Oprava nejpravděpodobnější chyby v souboru EZFRV bez IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2010

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2010

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2010

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2011

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2011

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2011

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2012

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2012

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2012

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2013

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2013

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2013

Nebyla ověřena kritéria způsobilosti

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Certifikace

2010

Známá chyba v souboru EZFRV bez IACS: DPH spolufinancovaná z fondů EU pro veřejnoprávní subjekty

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Podmíněnost

2010

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Podmíněnost

2011

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Podmíněnost

2012

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Podmíněnost

2013

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Podmíněnost

2011

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Podmíněnost

2012

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Podmíněnost

2013

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2011

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Podmíněnost

2012

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Podmíněnost

2013

Nebyl definován dobrý zemědělský a environmentální stav, nevhodné kontroly na místě pro SMR 1, 2 a 5, rok žádosti 2012

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2010

Nebyly provedeny kontroly přiměřenosti nákladů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2010

Nebyly provedeny kontroly přiměřenosti nákladů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2011

Nebyly provedeny kontroly přiměřenosti nákladů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2011

Nebyly provedeny kontroly přiměřenosti nákladů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2012

Nebyly provedeny kontroly přiměřenosti nákladů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2012

Nebyly provedeny kontroly přiměřenosti nákladů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2013

Nebyly provedeny kontroly přiměřenosti nákladů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2013

Nebyly provedeny kontroly přiměřenosti nákladů

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

Celkem FR:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

GB

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 4 – LEADER (2007–2013)

2012

Opatření č. 413: jednorázová oprava v důsledku nedostatečných kontrol přiměřenosti nákladů a dostupnosti 3 kotací v jednom projektu

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 4 – LEADER (2007–2013)

2012

Opatření č. 411/413: nedostatky zjištěné při několika klíčových kontrolách (výběr projektů, kontroly spolehlivosti žadatele a dvojího financování, kontroly na místě)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 4 – LEADER (2007–2013)

2013

Opatření č. 411/413: nedostatky zjištěné při několika klíčových kontrolách (výběr projektů, kontroly spolehlivosti žadatele a dvojího financování, kontroly na místě)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 4 – LEADER (2007–2013)

2014

Opatření č. 411/413: nedostatky zjištěné při několika klíčových kontrolách (výběr projektů, kontroly spolehlivosti žadatele a dvojího financování, kontroly na místě)

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2012

Opatření č. 214: nedostatky ve správní křížové kontrole intenzity chovu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2013

Opatření č. 214: nedostatky ve správní křížové kontrole intenzity chovu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2014

Opatření č. 214: nedostatky ve správní křížové kontrole intenzity chovu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2012

Opatření č. 216: nedostatky v kontrole dvojího financování, registrace k DPH, návštěv na místě, přiměřenosti nákladů, realizace investice a rozsahu kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2013

Opatření č. 216: nedostatky v kontrole dvojího financování, registrace k DPH, návštěv na místě, přiměřenosti nákladů, realizace investice a rozsahu kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2014

Opatření č. 216: nedostatky v kontrole dvojího financování, registrace k DPH, návštěv na místě, přiměřenosti nákladů, realizace investice a rozsahu kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2012

Opatření č. 227: nedostatky v kontrolách spolehlivosti žadatele, návštěv na místě, ověřování realizace investice a rozsahu kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2013

Opatření č. 227: nedostatky v kontrolách spolehlivosti žadatele, návštěv na místě, ověřování realizace investice a rozsahu kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření nevztahující se na plochu)

2014

Opatření č. 227: nedostatky v kontrolách spolehlivosti žadatele, návštěv na místě, ověřování realizace investice a rozsahu kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

Celkem GB:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

GR

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2010

Nevhodné uplatňování výběrových kritérií

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2011

Nevhodné uplatňování výběrových kritérií

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2012

Nevhodné uplatňování výběrových kritérií

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2013

Nevhodné uplatňování výběrových kritérií

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2011

Politika sankcí není účinná, přiměřená a odrazující

JEDNORÁZOVÁ

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2012

Politika sankcí není účinná, přiměřená a odrazující

JEDNORÁZOVÁ

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2013

Politika sankcí není účinná, přiměřená a odrazující

JEDNORÁZOVÁ

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

Celkem GR:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

IT

Podmíněnost

2010

Uplatnění přípustné odchylky, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Podmíněnost

2011

Uplatnění přípustné odchylky, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Podmíněnost

2009

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Podmíněnost

2010

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Podmíněnost

2011

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Podmíněnost

2010

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Podmíněnost

2011

Uplatnění přípustné odchylky, nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Podmíněnost

2009

Předchozí opravy, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Podmíněnost

2010

Předchozí opravy, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Podmíněnost

2009

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Podmíněnost

2010

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti a veterinárních kontrolách, zemědělci chovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Podmíněnost

2009

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci nechovající zvířata, rok žádosti 2008

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Podmíněnost

2010

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci nechovající zvířata, rok žádosti 2009

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Podmíněnost

2011

Nedostatky ve zprávě o kontrolách způsobilosti, zemědělci nechovající zvířata, rok žádosti 2010

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2011

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 211

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2012

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 211

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2013

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 211

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2014

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 211

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2011

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 214

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2012

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 214

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2013

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 214

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2014

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 214

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

Celkem IT:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

LT

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2009

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 214

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)

2010

Nedostatky v kontrolách na místě – opatření č. 214

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

Celkem LT:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

PL

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2010

Nedostatky v platbách v rámci systému předčasného odchodu do důchodu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2010

Nedostatky v platbách v rámci systému předčasného odchodu do důchodu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2011

Nedostatky v platbách v rámci systému předčasného odchodu do důchodu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2011

Nedostatky v platbách v rámci systému předčasného odchodu do důchodu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2012

Nedostatky v platbách v rámci systému předčasného odchodu do důchodu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2012

Nedostatky v platbách v rámci systému předčasného odchodu do důchodu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2013

Nedostatky v platbách v rámci systému předčasného odchodu do důchodu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2013

Nedostatky v platbách v rámci systému předčasného odchodu do důchodu

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2011

Nedostatky v systému částečně soběstačného hospodaření

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2011

Nedostatky v systému částečně soběstačného hospodaření

JEDNORÁZOVÁ

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2012

Nedostatky v systému částečně soběstačného hospodaření

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2012

Nedostatky v systému částečně soběstačného hospodaření

JEDNORÁZOVÁ

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2013

Nedostatky v systému částečně soběstačného hospodaření

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osa 1 – opatření paušální podpory

2013

Nedostatky v systému částečně soběstačného hospodaření

JEDNORÁZOVÁ

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2011

Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů. Ověřování kritéria pro malé a střední podniky a rozsah kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2012

Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů. Ověřování kritéria pro malé a střední podniky a rozsah kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2013

Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů. Ověřování kritéria pro malé a střední podniky a rozsah kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci

2014

Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů. Ověřování kritéria pro malé a střední podniky a rozsah kontrol na místě

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

Celkem PL:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

PT

Certifikace

2009

Známá chyba v souboru EZFRV IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Certifikace

2009

Známá chyba v souboru EZFRV bez IACS

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

Celkem PT:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Členský stát

Opatření

Rozpočtový rok

Důvod

Druh platby

Oprava (%)

Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

RO

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci

2010

Nedostatečné kontroly postupu zadávání veřejných zakázek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2011

Nedostatečné kontroly postupu zadávání veřejných zakázek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci

2011

Nedostatečné kontroly postupu zadávání veřejných zakázek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2012

Nedostatečné kontroly postupu zadávání veřejných zakázek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci

2012

Nedostatečné kontroly postupu zadávání veřejných zakázek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

EZFRV pro rozvoj venkova Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)

2013

Nedostatečné kontroly postupu zadávání veřejných zakázek

PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci

2010

Nebyly uplatněny žádné sankce při překročení termínů ukončení prací

EXTRAPOLOVANÁ

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci

2011

Nebyly uplatněny žádné sankce při překročení termínů ukončení prací

EXTRAPOLOVANÁ

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci

2012

Nebyly uplatněny žádné sankce při překročení termínů ukončení prací

EXTRAPOLOVANÁ

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

EZFRV pro rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci

2013

Nebyly uplatněny žádné sankce při překročení termínů ukončení prací

EXTRAPOLOVANÁ

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Certifikace

2011

Opožděné zahájení vymáhání neoprávněně vyplacených částek v rámci EZFRV

JEDNORÁZOVÁ

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

Celkem RO:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Měna

Částka

Srážky

Finanční dopad

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/57


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/418

ze dne 18. března 2016

o souladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013

(oznámeno pod číslem C(2016) 1583)

(Pouze anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, chorvatské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (2), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 391/2013 stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. Společný systém poplatků je nedílnou součástí dosahování cílů systému sledování výkonnosti zřízeného článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 390/2013 (4).

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU (5) stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie včetně cíle efektivity nákladů na traťové navigační služby vyjádřeného ve stanovených jednotkových nákladech na poskytování uvedených služeb na druhé referenční období, tj. pro období let 2015 až 2019 včetně.

(3)

Podle ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. b) a c) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 posoudí Komise jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2016, které členské státy předložily Komisi do 1. června 2015 v souladu s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení. Uvedené posouzení se týká souladu jednotkových sazeb s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(4)

S podporou oddělení pro ověřování výkonnosti a Ústřední kanceláře pro letové poplatky při organizaci Eurocontrol provedla Komise vlastní posouzení jednotkových sazeb za použití údajů a dodatečných informací, které poskytly členské státy do 1. června 2015, jakož i zpráv předložených vnitrostátními orgány dozoru a týkajících se posouzení nákladů, na něž se nevztahuje mechanismus sdílení nákladů. Posouzení Komise také zohlednilo vysvětlení a opravy poskytnuté a učiněné před konzultačním zasedáním o jednotkových sazbách pro traťové navigační služby na rok 2016, které se konalo ve dnech 24. a 25. června 2015 v rámci uplatňování čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013, a také úpravy jednotkových sazeb provedené členskými státy v návaznosti na následné kontakty s Komisí.

(5)

Na základě uvedeného posouzení Komise v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 zjistila, že jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2016, které předložily Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko Chorvatsko Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království, jsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(6)

Podle čl. 17 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 uvědomí Komise o svém zjištění dotčené členské státy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 uvedené v příloze jsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, České republice, Dánskému království, Estonské republice, Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Chorvatské republice, Italské republice, Kyperské republice, Litevské republice, Lotyšské republice, Maďarsku, Republice Malta, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Slovinské republice, Slovenské republice, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).


PŘÍLOHA

 

Oblast zpoplatnění

Traťová jednotková sazba předložená na rok 2016 a vyjádřená v národní měně (*) (kód ISO)

1

Rakousko

73,63

2

Bulharsko

44,16

3

Chorvatsko

359,09

4

Kypr

33,57

5

Česká republika

1 160,75

6

Dánsko

460,05

7

Estonsko

30,69

8

Finsko

56,23

9

Řecko

36,02

10

Maďarsko

10 872,57

11

Itálie

80,08

12

Irsko

29,67

13

Lotyšsko

27,31

14

Litva

44,90

15

Malta

25,79

16

Polsko

145,47

17

Portugalsko

39,90

18

Rumunsko

162,62

19

Slovenská republika

52,54

20

Slovinsko

65,38

21

Španělsko – Kanárské ostrovy

58,36

22

Španělsko – pevninské

71,69

23

Švédsko

579,36

24

Spojené království

72,89


(*)  Tyto jednotkové sazby nezahrnují administrativní jednotkovou sazbu podle čl. 18 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 391/2013, která se vztahuje na státy, které jsou stranami Mnohostranné úmluvy Eurocontrolu o letových poplatcích.


22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/60


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/419

ze dne 18. března 2016

o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013

(oznámeno pod číslem C(2016) 1588)

(Pouze francouzské, německé a nizozemské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (2), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 391/2013 stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. Společný systém poplatků je nedílnou součástí dosahování cílů systému sledování výkonnosti zřízeného článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 390/2013 (4).

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU (5) stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie včetně cíle efektivity nákladů na traťové navigační služby vyjádřeného ve stanovených jednotkových nákladech na poskytování uvedených služeb na druhé referenční období, tj. pro období let 2015 až 2019 včetně.

(3)

Podle ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. b) a c) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 posoudí Komise jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015, které členské státy předložily Komisi do 1. června 2014 v souladu s požadavky čl. 9 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení. Uvedené posouzení se týká souladu uvedených jednotkových sazeb s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(4)

Komise jednotkové sazby posoudila za podpory oddělení Eurocontrolu pro ověřování výkonnosti a Ústřední kanceláře pro letové poplatky při organizaci Eurocontrol s využitím údajů a dodatečných informací, které členské státy poskytly do 1. června 2015, jakož i zpráv vnitrostátních dozorových orgánů o posouzení nákladů vyňatých z mechanismu sdílení nákladů, které byly předloženy v souladu s čl. 14 odst. 2 písm. f) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013. Posouzení Komise také zohlednilo vysvětlení a opravy poskytnuté a učiněné před konzultačním zasedáním o jednotkových sazbách pro traťové navigační služby na rok 2016, které se konalo ve dnech 25. a 26. června 2015 v rámci uplatňování čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013, a také úpravy jednotkových sazeb členskými státy v návaznosti na následné kontakty s Komisí.

(5)

Na základě tohoto posouzení, s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/670 (6) a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/420 (7), Komise v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 zjistila, že jednotkové sazby na rok 2016 pro oblasti zpoplatnění Belgie, Lucemburska, Francie, Německa a Nizozemska nejsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(6)

Podle ustanovení čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 vnitrostátní dozorové orgány členských států vypracují plány výkonnosti obsahující cíle, které jsou v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii. Podle čl. 11 odst. 2 a přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 se jednotkové sazby vypočítávají na základě stanovených nákladů na traťové navigační služby a prognózy výkonových jednotek uvedených v plánu výkonnosti členského státu, tedy na základě stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby. Dokud nejsou výkonnostní cíle Belgie, Francie, Německa, Lucemburska a Nizozemska považovány za slučitelné s cíli pro celou Unii, u jednotkových sazeb vypočtených na jejich základě nelze mít za to, že jsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(7)

Podle čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 budou dotčeným členským státům zjištění Komise oznámena.

(8)

Členské státy v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. e) předloží do jednoho měsíce Komisi revidované jednotkové sazby,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2016 uvedené v příloze nejsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Spolkové republice Německo, Francouzské republice, Lucemburskému velkovévodství a Nizozemskému království.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/670 ze dne 27. dubna 2015 o souladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (Úř. věst. L 110, 29.4.2015, s. 25).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/420 ze dne 18. března 2016 o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (viz strana 63 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

Předložené traťové jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2016, u nichž byl zjištěn nesoulad

 

Oblast zpoplatnění

Předložená traťová jednotková sazba na rok 2016 vyjádřená v národní měně (*) (kód ISO)

1

Belgie–Lucembursko

65,41

2

Francie

67,54

3

Německo

82,59

4

Nizozemsko

67,00


(*)  Tyto jednotkové sazby nezahrnují administrativní jednotkovou sazbu podle čl. 18 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 391/2013, která se vztahuje na státy, které jsou stranami Mnohostranné úmluvy Eurocontrolu o letových poplatcích.


22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/63


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/420

ze dne 18. března 2016

o nesouladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013

(oznámeno pod číslem C(2016) 1592)

(Pouze francouzské, německé a nizozemské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (2), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 391/2013 stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. Společný systém poplatků je nedílnou součástí dosahování cílů systému sledování výkonnosti zřízeného článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 390/2013 (4).

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU (5) stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie včetně cíle efektivity nákladů na traťové navigační služby vyjádřeného ve stanovených jednotkových nákladech na poskytování uvedených služeb na druhé referenční období, tj. pro období let 2015 až 2019 včetně.

(3)

Podle ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. c) a čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 posoudí Komise jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015, které členské státy předložily Komisi v návaznosti na revizi výkonnostních cílů podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 (6). Posouzení se týká souladu uvedených jednotkových sazeb s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(4)

S podporou orgánu pro kontrolu výkonnosti, jenž je Komisi nápomocen při provádění systému sledování výkonnosti v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013, a s podporou Ústřední kanceláře pro letové poplatky při organizaci Eurocontrol provedla Komise vlastní posouzení jednotkových sazeb za použití údajů a dodatečných informací, které poskytly členské státy do 1. června 2015 a příslušných informací, které byly předloženy jako součást revidovaných plánů výkonnosti. Posouzení rovněž zohlednilo úpravy jednotkových sazeb provedené členskými státy v návaznosti na následné kontakty mezi Komisí, orgánu pro kontrolu výkonnosti a dotčenými členskými státy. Posouzení jednotkových sazeb na rok 2015 dále zohlednilo zprávu orgánu pro kontrolu výkonnosti o revidovaných plánech výkonnosti na druhé referenční období, která byla Komisi předložena dne 15. října 2015.

(5)

Komise na základě tohoto posouzení konstatovala, že podle čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 nejsou jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 předložené Belgií, Francií, Lucemburskem, Německem a Nizozemskem v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(6)

Z čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 vyplývá, že vnitrostátní dozorové orgány jednotlivých členských států vypracují plány výkonnosti obsahující cíle, které jsou v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii. Podle čl. 11 odst. 2 a přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 se jednotkové sazby vypočítají na základě stanovených traťových nákladů a prognózy výkonových jednotek vymezených v plánu výkonnosti daného členského státu, tj. na základě stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby. Dokud se nebude mít za to, že jsou výkonnostní cíle Belgie, Francie, Lucemburska, Německa a Nizozemska v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii, nelze předpokládat, že jsou sazby vypočítané na jejich základě v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(7)

Podle čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 by Komise měla o svém zjištění uvědomit dotčené členské státy.

(8)

Vzhledem k tomu, že revidované plány výkonnosti pro druhé referenční období nebyly schváleny před 1. listopadem roku předcházejícího druhému referenčnímu období, připomíná se, že podle čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 se od členských států požaduje, aby přepočítaly jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015, kde je to nutné na základě přijatých plánů výkonnosti v konečném znění, a převedly jakýkoli rozdíl způsobený dočasným použitím jednotkových sazeb uvedených v tomto rozhodnutí do výpočtu jednotkových sazeb následujícího roku,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 uvedené v příloze nejsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Francouzské republice, Lucemburskému velkovévodství, Nizozemskému království a Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 ze dne 2. března 2015 kterým se konstatuje soulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 48).


PŘÍLOHA

Předložené traťové jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015, u nichž byl zjištěn nesoulad

 

Oblast zpoplatnění

Předložená traťová jednotková sazba na rok 2015 vyjádřená v národní měně (*) (kód ISO)

1

Belgie – Lucembursko

68,76

2

Francie

69,34

3

Německo

88,22

4

Nizozemsko

66,57


(*)  Tyto jednotkové sazby nezahrnují administrativní jednotkovou sazbu podle čl. 18 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 391/2013, která se vztahuje na státy, které jsou stranami Mnohostranné úmluvy Eurocontrolu o letových poplatcích.


22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/66


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/421

ze dne 18. března 2016

o nesouladu jednotkových sazeb pro oblast zpoplatnění Švýcarska na roky 2015 a 2016 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013

(oznámeno pod číslem C(2016) 1594)

(Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (dále jen „dohoda“) (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (2), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (3), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 391/2013 stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. Společný systém poplatků je nedílnou součástí dosahování cílů systému sledování výkonnosti zřízeného článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (4) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 390/2013 (5).

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU (6) stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie včetně cíle efektivity nákladů na traťové navigační služby vyjádřeného ve stanovených jednotkových nákladech na poskytování uvedených služeb na druhé referenční období, tj. pro období let 2015 až 2019 včetně.

(3)

Podle ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. c) a čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 posoudí Komise jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na roky 2015 a 2016, které členské státy předložily Komisi po revizi výkonnostních cílů provedené na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 (7). Toto posouzení se týká souladu uvedených jednotkových sazeb s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(4)

S podporou orgánu pro kontrolu výkonnosti, jenž je Komisi nápomocen při provádění systému sledování výkonnosti v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013, a s podporou Ústřední kanceláře pro letové poplatky při organizaci Eurocontrol provedla Komise vlastní posouzení jednotkových sazeb za použití údajů a dodatečných informací, které poskytlo Švýcarsko do 1. června 2015, a příslušných informací, které byly předloženy jako součást revidovaného plánu výkonnosti. K posouzení jednotkových sazeb na roky 2015 a 2016 byla zohledněna zpráva orgánu pro kontrolu výkonnosti týkající se revidovaných plánů výkonnosti na druhé referenční období, která byla předložena Komisi dne 15. října 2015.

(5)

Na základě tohoto posouzení Komise v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 zjistila, že jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na roky 2015 a 2016 předložené Švýcarskem nejsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(6)

Podle ustanovení čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 390/2013 vnitrostátní dozorové orgány členských států vypracují plány výkonnosti obsahující cíle, které jsou v souladu s výkonnostními cíli pro celou Unii. Podle čl. 11 odst. 2 a přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 se jednotkové sazby vypočítávají na základě stanovených nákladů na traťové navigační služby a prognózy výkonových jednotek uvedených v plánu výkonnosti členského státu, tedy na základě stanovených jednotkových nákladů na traťové navigační služby. Dokud nejsou výkonnostní cíle Švýcarska považovány za slučitelné s cíli pro celou Unii, u jednotkových sazeb vypočtených na jejich základě nelze mít za to, že jsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(7)

Podle čl. 17 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 budou dotčeným členským státům zjištění Komise oznámena.

(8)

Protože revidované plány výkonnosti pro druhé referenční období nebyly přijaty před datem 1. listopadu roku předcházejícího druhému referenčnímu období, je třeba připomenout, že v souladu s čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 se od členských států požaduje, aby přepočítaly jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění, kde je to nutné na základě přijatých plánů výkonnosti v konečném znění, a převedly jakýkoliv rozdíl způsobený dočasným použitím jednotkových sazeb uvedených v tomto rozhodnutí do výpočtu jednotkových sazeb na následující rok.

(9)

V souladu s čl. 17 odst. 1 posledním pododstavcem se jednotkové sazby stanoví v národní měně. Proto jsou jednotkové sazby obsažené v tomto rozhodnutí uváděny ve švýcarských francích,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jednotková sazba na rok 2015 ve výši 118,97 a jednotková sazba na rok 2016 ve výši 113,69 pro oblast zpoplatnění Švýcarska nejsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Švýcarské konfederaci.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 73.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/347 ze dne 2. března 2015, kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období a stanoví doporučení pro přezkum těchto cílů (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 48).


22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/68


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/422

ze dne 18. března 2016

o souladu jednotkových sazeb pro oblasti zpoplatnění na rok 2015 podle článku 17 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013

(oznámeno pod číslem C(2016) 1595)

(Pouze italské, německé a slovenské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (2), a zejména na čl. 17 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 391/2013 stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. Společný systém poplatků je nedílnou součástí dosahování cílů systému sledování výkonnosti zřízeného článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (3) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 390/2013 (4).

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU (5) stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie včetně cíle efektivity nákladů na traťové navigační služby vyjádřeného ve stanovených jednotkových nákladech na poskytování uvedených služeb na druhé referenční období, tj. pro období let 2015 až 2019 včetně.

(3)

Podle ustanovení čl. 17 odst. 1 písm. c) a čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 posoudí Komise jednotkové sazby pro oblasti zpoplatnění na rok 2015, které členské státy předložily Komisi v návaznosti na revizi výkonnostních cílů podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/348 (6). Posouzení se týká souladu uvedených jednotkových sazeb s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(4)

S podporou oddělení pro ověřování výkonnosti a Ústřední kanceláře pro letové poplatky při organizaci Eurocontrol provedla Komise vlastní posouzení jednotkových sazeb za použití údajů a dodatečných informací, které poskytly členské státy do 1. června 2015, jakož i relevantních informací předložených v rámci revidovaných plánů výkonnosti. Posouzení rovněž zohlednilo úpravy jednotkových sazeb provedené členskými státy v návaznosti na následné kontakty s Komisí. Posouzení jednotkových sazeb na rok 2015 dále zohlednilo zprávu orgánu pro kontrolu výkonnosti o revidovaných plánech výkonnosti na druhé referenční období, která byla Komisi předložena dne 15. října 2015.

(5)

Komise na základě tohoto posouzení konstatovala, že podle čl. 17 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 jsou jednotkové sazby na rok 2015 pro oblasti zpoplatnění traťových navigačních služeb v Rakousku, Itálii a Slovenské republice v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

(6)

Podle čl. 17 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 uvědomí Komise o svém zjištění dotčené členské státy.

(7)

Vzhledem k tomu, že příslušné jednotkové sazby na rok 2015 vycházejí z plánů výkonnosti schválených po 1. listopadu roku předcházejícího druhému referenčnímu období, připomíná se, že podle čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 se rozdíl v příjmech vzniklý v důsledku dočasného použití původní jednotkové sazby na rok 2015 převede do výpočtu jednotkové sazby na rok 2016,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jednotkové sazby na rok 2015 pro oblasti zpoplatnění traťových navigačních služeb uvedené v příloze jsou v souladu s prováděcími nařízeními (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Italské republice, Rakouské republice a Slovenské republice.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě (Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/132/EU ze dne 11. března 2014, kterým se stanoví výkonnostní cíle pro síť uspořádání letového provozu a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie na druhé referenční období 2015–2019 (Úř. věst. L 71, 12.3.2014, s. 20).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/348 ze dne 2. března 2015, kterým se konstatuje soulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátních plánů či plánů funkčních bloků vzdušného prostoru předložených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostními cíli celé Unie na druhé referenční období (Úř. věst. L 60, 4.3.2015, s. 55).


PŘÍLOHA

 

Oblast zpoplatnění

Předložená traťová jednotková sazba na rok 2015 vyjádřená v národní měně (*) (kód ISO)

1

Rakousko

73,34

2

Itálie

80,49

3

Slovenská republika

54,99


(*)  Tyto jednotkové sazby nezahrnují administrativní jednotkovou sazbu podle čl. 18 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013, která se vztahuje na státy, které jsou stranami Mnohostranné úmluvy Eurocontrolu o letových poplatcích.


22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/70


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/423

ze dne 18. března 2016,

kterým se některé laboratoře v Egyptě, Spojených arabských emirátech a Spojených státech amerických schvalují pro provádění sérologických testů za účelem sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek

(oznámeno pod číslem C(2016) 1609)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/258/ES ze dne 20. března 2000 o určení zvláštního institutu odpovědného za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2000/258/ES určuje Agence française de sécurité sanitaire des aliments (dále jen „AFSSA“) v Nancy (Francie) jako zvláštní institut odpovědný za stanovení kritérií nezbytných pro normalizaci sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině. AFSSA byla nyní začleněna do Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (dále jen „ANSES“) ve Francii.

(2)

Rozhodnutí 2000/258/ES mimo jiné stanoví, že ANSES hodnotí laboratoře ve třetích zemích, které předložily žádost o provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině.

(3)

Příslušný orgán v Egyptě předložil žádost o schválení Animal Health Research Institute v Gíze a ANSES vypracovala a předložila Komisi příznivou hodnotící zprávu pro tuto laboratoř ze dne 29. září 2015.

(4)

Příslušný orgán ve Spojených arabských emirátech předložil žádost o schválení Central Veterinary Research Laboratory v Dubaji a ANSES vypracovala a předložila Komisi příznivou hodnotící zprávu pro tuto laboratoř ze dne 29. září 2015.

(5)

Příslušný orgán ve Spojených státech amerických předložil žádost o schválení Atlanta Health Associates Rabies Laboratory v Cumming, Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine v Auburn a Rabies Laboratory of the Centers for Disease Control and Prevention v Atlantě (dále jen „laboratoře v USA“) a ANSES vypracovala a předložila Komisi příznivou hodnotící zprávu pro laboratoře v USA ze dne 29. září 2015.

(6)

Animal Health Research Institute v Gíze, Central Veterinary Research Laboratory v Dubaji a laboratoře v USA by proto měly být schváleny za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2000/258/ES se za účelem provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině u psů, koček a fretek schvalují následující laboratoře:

a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Gíza

Egypt

b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O.Box 597

Dubaj

Spojené arabské emiráty

c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

Spojené státy americké

d)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

Spojené státy americké

e)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

Spojené státy americké

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. dubna 2016.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. března 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 40.


Opravy

22.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 75/72


Oprava nařízení Komise (EU) 2016/113 ze dne 28. ledna 2016, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky

( Úřední věstník Evropské unie L 23 ze dne 29. ledna 2016 )

Strana 16, název nařízení:

místo:

„Nařízení Komise (EU) 2016/113“,

má být:

„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/113“.