ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 55

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
2. března 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/291 ze dne 18. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jambon d'Auvergne (CHZO))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/292 ze dne 19. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Alheira de Mirandela (CHZO))

3

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/293 ze dne 1. března 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách ( 1 )

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/294 ze dne 1. března 2016, kterým se po dvě stě čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

9

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/295 ze dne 1. března 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2016/296 ze dne 29. února 2016 o nahrazení jednoho člena výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

14

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

2.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/291

ze dne 18. února 2016

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jambon d'Auvergne (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Jambon d'Auvergne“ předložená Francií byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Jambon d'Auvergne“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Jambon d'Auvergne“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 331, 8.10.2015, s. 8.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/292

ze dne 19. února 2016

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Alheira de Mirandela (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Alheira de Mirandela“ předložená Portugalskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Alheira de Mirandela“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Alheira de Mirandela“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 333, 9.10.2015, s. 8.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


2.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/4


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/293

ze dne 1. března 2016,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 850/2004 se provádějí závazky Unie podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (dále jen „úmluva“) schválené rozhodnutím Rady 2006/507/ES (2) a podle Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě z roku 1979 o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (dále jen „protokol“) schváleného rozhodnutím Rady 2004/259/ES (3).

(2)

Příloha A úmluvy (Odstraňování) obsahuje chemické látky, jejichž výroba, používání, dovoz a vývoz by měly být zakázány a u nichž by měly být přijaty právní a správní opatření za účelem odstranění těchto chemických látek.

(3)

Konference smluvních stran úmluvy v souladu s čl. 8 odst. 9 úmluvy na svém šestém zasedání rozhodla změnit přílohu A úmluvy s cílem zařadit hexabromcyklododekan (dále jen „HBCDD“) do uvedené přílohy. Tato změna obsahuje zvláštní výjimku pro výrobu a používání HBCDD v expandovaném polystyrenu a extrudovaném polystyrenu v budovách.

(4)

V souladu s čl. 22 odst. 3 úmluvy vstupují změny jejích příloh A, B a C v platnost po uplynutí jednoho roku ode dne sdělení depozitáře o změně, což bylo v případě HBCDD dne 26. listopadu 2014.

(5)

Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 850/2004 by měl být HBCDD zařazen na seznam v příloze I uvedeného nařízení, aby bylo možné provést v Unii zákaz výroby, použití, dovozu a vývozu této látky.

(6)

HBCDD je v současné době uveden na seznamu v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4), podle kterého lze HBCDD uvádět na trh nebo používat po dni 21. srpna 2015, pouze pokud je takové uvádění na trh nebo použití povoleno v souladu s hlavou VII nařízení (ES) č. 1907/2006, nebo jestliže byla žádost o takové povolení předložena před dnem 21. února 2014 a rozhodnutí o této žádosti ještě nebylo přijato.

(7)

Na základě ustanovení hlavy VII nařízení (ES) č. 1907/2006, která se pro HBCDD použijí ode dne 21. srpna 2015, Komise zaslala dne 25. listopadu 2014 depozitáři úmluvy v souladu s čl. 22 odst. 3 písm. b) úmluvy oznámení, ve kterém jej informovala, že Unie nemůže přijmout změnu přílohy A úmluvy před 21. srpnem 2015. Jelikož toto datum již uplynulo, měl by být HBCDD zapsán do přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004.

(8)

Veškerá povolení udělená pro použití HBCDD či jeho uvádění na trh by měla být omezena rozsahem působnosti zvláštní výjimky, jež je uvedena ve změně přílohy A úmluvy, která povoluje používání HBCDD pouze v expandovaném polystyrenu a extrudovaném polystyrenu v budovách a jeho výrobu pouze pro tento účel. Jelikož v Unii nebyly podány žádné žádosti o povolení používání HBCDD v extrudovaném polystyrenu podle nařízení (ES) č. 1907/2006, uvedené použití by již nemělo být povoleno.

(9)

Podle změny přílohy A úmluvy, a konkrétně nové části VII zařazené do uvedené přílohy, musí být expandovaný polystyren a extrudovaný polystyren, který obsahuje HBCDD a je uváděn na trh, snadno identifikovatelný během jeho životního cyklu pomocí označování nebo jiných prostředků. Tento požadavek by měl být proveden v rámci Unie.

(10)

V zájmu lepšího praktického používání zákazu uvedeného v článku 3 nařízení (ES) č. 850/2004 a jeho důsledného prosazování v Unii by měla být pro HBCDD jako nezáměrnou stopovou kontaminující látku v látkách, přípravcích a výrobcích stanovena mezní hodnota. Aby bylo možné zohlednit technický vývoj, měla by Komise tuto mezní hodnotu do tří let od data vstupu tohoto nařízení v platnost přezkoumat za účelem jejího snížení.

(11)

Příloha I nařízení (ES) č. 850/2004 by měla být změněna tak, aby v souladu s čl. 4 odst. 4 úmluvy uváděla, že zvláštní výjimka pro HBCDD skončí dne 26. listopadu 2019, což je pět let po vstupu v platnost úmluvy ohledně HBCDD, pokud Unie neoznámí sekretariátu dřívější datum konce platnosti a neuvede je v rejstříku zvláštních výjimek.

(12)

Aby se zajistilo přechodné období pro přizpůsobení se pravidlům tohoto nařízení, zákaz stanovený v článku 3 nařízení (ES) č. 850/2004 by se měl na výrobky z expandovaného polystyrenu a extrudovaného polystyrenu obsahující HBCDD, které byly vyrobeny přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo v den jeho vstupu v platnost, použít nejdříve tři měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Je nutné vyjasnit, že ani zákaz výroby, uvedení na trh a použití uvedený v článku 3 nařízení (ES) č. 850/2004, ani požadavek na identifikaci uvedený v 9. bodě odůvodnění se nepoužijí na výrobky obsahující HBCDD, které byly v době vstupu tohoto nařízení v platnost již používány.

(14)

V případě, že bylo použití HBCDD ve výrobcích z expandovaného polystyrenu povoleno v souladu s hlavou VII nařízení (ES) č. 1907/2006, měly by být dovoz a používání výrobků z expandovaného polystyrenu obsahujících HBCDD rovněž povoleny po dobu trvání platnosti uvedeného povolení.

(15)

Jelikož výbor zřízený podle článku 29 směrnice Rady 67/548/EHS (5) nezaujal k opatřením stanoveným v tomto nařízení stanovisko, předložila Komise Radě návrh týkající se uvedených opatření a předala jej Evropskému parlamentu. Rada během dvouměsíční lhůty stanovené článkem 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES (6) nerozhodla, a Komise proto návrh bez prodlení předložila Evropskému parlamentu. Vzhledem k tomu, že Evropský parlament se nevyslovil proti návrhu ve lhůtě čtyř měsíců od data, kdy byl poprvé předložen Parlamentu, Komise by nyní měla návrh přijmout,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 850/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Rozhodnutí Rady 2006/507/ES ze dne 14. října 2004 o uzavření Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 209, 31.7.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2004/259/ES ze dne 19. února 2004 o uzavření Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Společenství (Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 35).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).


PŘÍLOHA

V části A přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004 se doplňuje nová položka, která zní:

Látka

Číslo CAS

Číslo ES

Zvláštní výjimka pro použití jako meziprodukt nebo jiná specifikace

„Hexabromcyklododekan

‚hexabromocyklododekanem‘ se rozumí: hexabromocyklododekan, 1,2,5,6,9,10-hexabromocyklododekan a jeho hlavní diastereoizomery: α-hexabromocyklododekan; β-hexabromocyklododekan a γ-hexabromocyklododekan

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Pro účely této položky a s výhradou přezkumu ze strany Komise do 22. března 2019 se čl. 4 odst. 1 písm. b) použije pro koncentraci hexabromocyklododekanu činící 100 mg/kg (0,01 % hmotnostních) nebo méně, pokud je obsažen v látkách, přípravcích, výrobcích nebo ve zhášecích přísadách výrobků.

2.

Používání hexabromocyklododekanu jako takového nebo v přípravcích při výrobě výrobků z expandovaného polystyrenu, jakož i výroba a uvádění hexabromocyklododekanu na trh pro takové použití je povoleno za předpokladu, že toto používání bylo povoleno v souladu s hlavou VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1), nebo je předmětem žádosti o povolení, jež byla podaná ke dni 21. února 2014, a rozhodnutí o této žádosti ještě nebylo přijato.

Uvádění hexabromcyklododekanu na trh a jeho používání jako takového nebo v přípravcích v souladu s tímto odstavcem je povoleno pouze do 26. listopadu 2019, popřípadě do dne skončení přezkumného období podle rozhodnutí o povolení nebo do dne odnětí platnosti uvedeného povolení podle hlavy VII nařízení (ES) č. 1907/2006, podle toho, co nastane dříve.

Uvádění výrobků z expandovaného polystyrenu, které obsahují hexabromcyklododekan jako svou složku a jsou vyráběny v souladu se výjimkou podle tohoto odstavce, na trh a jejich používání v budovách je povoleno po dobu 6 měsíců po dni skončení platnosti uvedené výjimky. Takové výrobky, které již byly k tomuto datu používány, mohou být používány i nadále.

3.

Aniž je dotčena výjimka podle odstavce 2, je uvádění výrobků z expandovaného polystyrenu a výrobků z extrudovaného polystyrenu, které obsahují hexabromcyklododekan jako svou složku a byly vyrobeny před 22. březnem 2016 nebo 22. března 2016, na trh a jejich používání v budovách povoleno do 22. června 2016. Odstavec 6 se použije, pokud tyto výrobky byly vyrobeny v souladu s výjimkou v odstavci 2.

4.

Výrobky, které obsahují hexabromocyklododekan jako svou složku a které již byly používány před 22. březnem 2016 nebo 22. března 2016, je povoleno i nadále používat a dále uvádět na trh a odstavec 6 se nepoužije. Na takovéto výrobky se použijí ustanovení čl. 4 odst. 2 třetího a čtvrtého pododstavce.

5.

Uvádění výrobků z dovezeného expandovaného polystyrenu, které obsahují hexabromcyklododekan jako svou složku, na trh a jejich používání v budovách je povoleno do dne skončení platnosti výjimky uvedené v odstavci 2 a odstavec 6 se použije, jako by byly tyto výrobky vyrobeny podle výjimky v odstavci 2. Takové výrobky, které již byly k tomuto datu používány, mohou být používány i nadále.

6.

Aniž je dotčeno uplatňování ostatních předpisů Unie o klasifikaci, balení a označování látek a směsí, musí být expandovaný polystyren, ve kterém byl hexabromocyklododekan použit v souladu s výjimkou uvedenou v odstavci 2, identifikovatelný pomocí označování nebo jiných prostředků během jeho životního cyklu.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).“


2.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/294

ze dne 1. března 2016,

kterým se po dvě stě čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 11. a 23. února 2016 rozhodl o změně šesti záznamů na seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Nařízení (ES) č. 881/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se identifikační údaje u následujících záznamů v oddíle „Fyzické osoby“ se nahrazují takto:

(a)

Záznam „Salah Eddine Gasmi (také znám jako a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Datum narození: 13.4.1974. Místo narození: Zeribet El Oued, Wilaya (provincie) Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: Alžírsko. Další informace: a) matka se jmenuje Yamina Soltane; b) otec se jmenuje Abdelaziz. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.7.2008.“ se nahrazuje tímto:

„Salah Eddine Gasmi (také znám jako a) Abou Mohamed Salah, b) Bounouadher). Datum narození: 13.4.1971. Místo narození: Zeribet El Oued, Wilaya (provincie) Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Adresa: Alžírsko. Další informace: a) matka se jmenuje Yamina Soltane; b) otec se jmenuje Abdelaziz. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 3.7.2008.“

(b)

Záznam „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (také znám jako a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Datum narození: 11.12.1974. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: a) L 191609 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28.2.1996 s platností do 27.2.2001), b) 04643632 (národní identifikační číslo vydané dne 18. června 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (italské daňové číslo). Adresa: 50th Street, číslo 23, Zehrouni, Tunis, Tunisko. Další informace: a) velitel bezpečnostního křídla Ansar al-Shari'a v Tunisku (AAS-T), b) jméno matky je Ourida Bint Mohamed. c) deportován z Itálie do Tuniska dne 1. prosince 2004. d) V srpnu 2013 zatčen v Tunisku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.4.2002.“ se nahrazuje tímto:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (také znám jako a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Datum narození: 11.12.1974. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: a) L 191609 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28.2.1996 s platností do 27.2.2001), b) 04643632 (tuniský cestovní pas vydaný dne 18. června 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (italské daňové číslo). Adresa: 50th Street, číslo 23, Zehrouni, Tunis, Tunisko. Další informace: a) velitel bezpečnostního křídla Ansar al-Shari'a v Tunisku (AAS-T), b) jméno matky je Ourida Bint Mohamed. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 24.4.2002.“

(c)

Záznam „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Tunisko. Datum narození: 20.11.1975. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: P182583 (tuniský pas vydaný dne 13.9.2003, platný do 12.9.2007). Další informace: a) italskými orgány je od července 2008 považován za osobu uprchlou; b) od 2010 pod správním kontrolním opatřením v Tunisku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.“ se nahrazuje tímto:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: No 2 89th Street Zehrouni, Tunis, Tunisko. Datum narození: 20.11.1975. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) P182583 (tuniský pas vydaný dne 13.9.2003, platný do 12.9.2007), b) 05258253 (národní identifikační číslo). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 12.11.2003.“

(d)

Záznam „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (také znám jako a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah). Adresa: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisko. Datum narození: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Místo narození: a) Manzil Tmim, Tunisko; b) Libye; c) Tunisko; d) Alžírsko; e) Maroko; f) Libanon. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: G827238 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1.6.1996, platný do 31.5.2001). Další informace: a) vydán z Itálie do Tuniska dne 13. prosince 2008; b) zákaz vstupu do schengenského prostoru; c) jméno matky je Mabrukah al-Yazidi. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003.“ se nahrazuje tímto:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (také znám jako a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit. Adresa: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisko. Datum narození: a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i) 1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Místo narození: a) Manzil Tmim, Tunisko; b) Libye; c) Tunisko; d) Alžírsko; e) Maroko; f) Libanon. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) G827238 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1.6.1996, platný do 31.5.2001), b) 05093588 (národní identifikační číslo). Další informace: jméno matky je Mabrukah al-Yazidi. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 12.11.2003.“

(e)

Záznam „Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: Qistantiniyah Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (soukromá adresa). Datum narození: 25.1.1968. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K693812 (tuniský pas vydaný dne 23.4.1999, platný do 22.4.2004). Další informace: a) italské daňové číslo: JMM MDI 68A25 Z352D; b) v prosinci 2009 ve vazbě v Tunisu, Tunisko, c) matka se jmenuje Jamilah. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“ se nahrazuje tímto:

„Imad Ben Bechir Ben Hamda Al-Jammali. Adresa: 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (soukromá adresa). Datum narození: 25.1.1968. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) K693812 (tuniský pas vydaný dne 23.4.1999, platný do 22.4.2004), b) 01846592 (národní identifikační číslo). Další informace: a) italské daňové číslo: JMM MDI 68A25 Z352D; b) matka se jmenuje Jamilah. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.6.2004.“

(f)

Záznam „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (také znám jako Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresa: Al-Damus, Manzal Tmim, Nabul, Tunisko (obvyklý pobyt). Datum narození: 17.11.1961. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M788439 (tuniský cestovní pas vydaný dne 20.10.2001, platný do 19.10.2006). Další informace: a) italské daňové číslo: LBR HBB 61S17 Z352F; b) v prosinci 2009 ve vazbě Tunisku, c) matka se jmenuje Fatima bint al-Mukhtar. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.6.2004.“ se nahrazuje tímto:

Záznam „Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (také znám jako Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresa: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisko. Datum narození: 17.11.1961. Místo narození: Menzel Tmim, Nabul, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: a) M788439 (tuniský pas vydaný dne 20.10.2001, platný do 19.10.2006), b) 01817002 (národní identifikační číslo). Další informace: a) italské daňové číslo: LBR HBB 61S17 Z352F; b) matka se jmenuje Fatima al-Galasi. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.6.2004.“


2.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/295

ze dne 1. března 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

EG

371,5

IL

211,0

MA

89,4

SN

149,8

TN

116,3

TR

104,6

ZZ

173,8

0707 00 05

JO

206,0

MA

83,0

TR

167,7

ZZ

152,2

0709 93 10

MA

42,9

TR

147,6

ZZ

95,3

0805 10 20

EG

46,4

IL

75,8

MA

48,5

TN

52,2

TR

62,7

ZZ

57,1

0805 50 10

MA

74,1

TN

91,8

TR

94,0

ZZ

86,6

0808 10 80

CL

93,7

US

106,0

ZZ

99,9

0808 30 90

CL

168,0

CN

90,6

ZA

104,3

ZZ

121,0


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

2.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 55/14


ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2016/296

ze dne 29. února 2016

o nahrazení jednoho člena výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 255 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 106a odst. 1 uvedené smlouvy,

s ohledem na podnět předsedy Soudního dvora ze dne 27. ledna 2016,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 255 prvního pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie byl zřízen výbor, který před jmenováním vládami členských států vydává stanovisko k vhodnosti kandidátů na funkce soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu (dále jen „výbor“).

(2)

Rozhodnutím 2014/76/EU (1) Rada jmenovala sedm členů výboru na období čtyř let končící dnem 28. února 2018.

(3)

Dopisem ze dne 27. ledna 2016 předseda Soudního dvora informoval předsedu Rady, že pan Péter PACZOLAY odstoupil ze své funkce člena výboru s účinkem ode dne 21. ledna 2016.

(4)

V témže dopise ze dne 27. ledna 2016 předseda Soudního dvora navrhl jmenovat na místo pana Pétera PACZOLAYE na zbývající část funkčního období pana Mirosława WYRZYKOWSKÉHO, v souladu s bodem 3 pravidel fungování výboru uvedených v příloze rozhodnutí Rady 2010/124/EU (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Miroslav WYRZYKOWSKI je jmenován členem výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie na období končící dnem 28. února 2018.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. února 2016.

Za Radu

předseda

H.G.J. KAMP


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/76/EU ze dne 11. února 2014 o jmenování členů výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 41, 12.2.2014, s. 18).

(2)  Rozhodnutí Rady 2010/124/EU ze dne 25. února 2010 o pravidlech fungování výboru stanoveného v článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 50, 27.2.2010, s. 18).