ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 46

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
23. února 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/249 ze dne 10. února 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Jambon de l'Ardèche (CHZO))

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/250 ze dne 22. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

23.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/247

ze dne 17. prosince 2015,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 24 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 64 odst. 6 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanoví nová pravidla týkající se projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (dále jen „projekt“). Uvedené nařízení rovněž zmocňuje Komisi přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. V zájmu zajištění hladkého fungování projektu v novém právním rámci musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla. Tyto akty by měly nahradit nařízení Komise (ES) č. 288/2009 (4), které by proto mělo být zrušeno.

(2)

Cílem projektu je zvýšit krátkodobou i dlouhodobou spotřebu ovoce a zeleniny a podporovat zdravé stravovací návyky.

(3)

V souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí členské státy, které se chtějí na projektu podílet, nejdříve na celostátní nebo regionální úrovni vypracovat strategii pro jeho provádění a stanovit nezbytná doprovodná opatření. Pokud se členské státy rozhodnou pro realizaci projektu na regionální úrovni, měly by vypracovat strategii pro každý takový region zvlášť.

(4)

Podle čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 (5) je Komise povinna stanovit předběžné rozdělení podpory Unie určené na dodávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů, na které se tento projekt vztahuje (dále jen „produkty“). Za účelem maximálního využití potenciálu dostupných finančních prostředků je vhodné umožnit přerozdělení nevyžádané podpory Unie mezi ty zúčastněné členské státy, které Komisi oznámily, že jsou ochotny využít více prostředků, než kolik činí předběžné přidělení podpory Unie.

(5)

Pro podporu Unie by měly být způsobilé náklady na nákup produktů, jakož i některé související náklady, které přímo souvisejí s prováděním projektu, pokud jsou uvedeny ve strategii členského státu. Nicméně aby byla zachována účinnost projektu, měla by být na uvedené související náklady vyčleněna jen malá část podpory. Tyto náklady by pro účely finančního řízení a kontroly neměly překročit určité prahové hodnoty.

(6)

V zájmu řádné správy a řízení a kontroly rozpočtu by měly být stanoveny podmínky poskytování podpory a výběru a schvalování žadatelů o podporu.

(7)

Za účelem posouzení účinnosti projektu a umožnění vzájemného hodnocení a výměny osvědčených postupů by měly členské státy provádění svých projektů pravidelně sledovat a hodnotit a získané výsledky a poznatky předávat Komisi.

(8)

Měly by být určeny sankce, které by žadatele odrazovaly od podvodného jednání a hrubé nedbalosti.

(9)

V souladu s čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 by veřejnost měla být dostatečně informována o finančním příspěvku Unie na tento projekt. Členské státy by za tímto účelem měly mít možnost využít plakát, který by se mohl vyvěsit v zúčastněných vzdělávacích zařízeních. Plakát by se měl vytvořit v souladu s určitými minimálními požadavky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla, jimiž se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů (dále jen „produkty“) dětem a na některé související náklady v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, na nějž odkazuje článek 23 uvedeného nařízení (dále jen „projekt“).

Článek 2

Strategie členských států

1.   Členské státy si při vypracovávání strategie uvedené v čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 mohou zvolit zeměpisnou a správní úroveň, na které chtějí tento projekt realizovat. Jestliže se rozhodnou projekt realizovat na regionální úrovni, vypracují strategii pro každý takový region zvlášť.

Členský stát, který projekt realizuje na regionální úrovni, zřídí jednotné kontaktní místo pro poskytování informací a oznámení Komisi.

Strategie se může týkat více než jednoho školního roku ve smyslu čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/248 (6).

2.   Doprovodná opatření uvedená v čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí podporovat distribuci produktů a musí přímo souviset s cíli projektu. Uvedená opatření mohou zahrnovat i rodiče a učitele.

3.   Členské státy, které se hodlají uvedeného projektu zúčastnit, oznámí Komisi svou strategii do 31. ledna roku, jenž předchází zahájení školního roku, na který se strategie vztahuje.

4.   Změní-li členský stát svou strategii, oznámí Komisi svou pozměněnou strategii do 31. ledna roku následujícího po provedení změny.

Článek 3

Přerozdělení podpory Unie

1.   Jestliže členské státy nepožádaly o podporu Unie ve lhůtě uvedené v článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/248 nebo požádaly pouze o část podpory, která jim byla předběžně přidělena podle čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013 a stanovena v příloze prováděcího nařízení (EU) 2016/248, tento předběžný příděl nebo jeho nevyžádaná část se přerozdělí mezi ty členské státy, které Komisi v téže lhůtě oznámily, že jsou ochotny využít více prostředků, než kolik činí předběžné přidělení podpory.

2.   Výše přerozdělení se omezí podle míry, v jaké dotčený členský stát ve školním roce, který skončil před podáním žádosti o podporu, využil konečné přidělení podpory Unie. Míra využití se stanoví na základě výkazů výdajů zaslaných Komisi do 15. října následujícího školního roku v souladu s článkem 10 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (7).

Limity pro přerozdělení se stanoví takto:

a)

činí-li využití konečného přidělení podpory 50 % nebo méně, žádný dodatečný příděl se neposkytne;

b)

je-li využití konečného přidělení podpory vyšší než 50 %, ale nižší nebo rovno 75 %, maximální výše dodatečného přídělu činí 50 % předběžného přidělení;

c)

je-li využití konečného přidělení podpory vyšší než 75 %, maximální výše dodatečného přídělu není limitována.

Tyto limity se však neuplatní během prvních dvou školních roků realizace projektu členským státem.

Článek 4

Způsobilé náklady

1.   Pro podporu Unie jsou způsobilé níže uvedené náklady:

a)

náklady na produkty dodávané v rámci projektu a distribuované dětem ve vzdělávacích zařízeních uvedených v článku 22 nařízení (EU) č. 1308/2013, včetně nákladů na nákup, pronájem, nájem a leasing vybavení používaného při dodávkách a distribuci produktů podle strategie členského státu;

b)

tyto související náklady, které přímo souvisejí s realizací projektu:

i)

náklady související s povinností členského státu provádět sledování a hodnocení podle článku 8 tohoto nařízení;

ii)

náklady na propagaci projektu, které jsou přímo zaměřeny na informování širší veřejnosti o projektu, včetně:

nákladů na plakát podle článku 10 tohoto nařízení,

nákladů na informační kampaně prostřednictvím vysílání, elektronické komunikace, novin a podobných komunikačních prostředků,

nákladů na informační setkání, konference, semináře a workshopy zaměřené na informování širší veřejnosti o projektu a podobných událostech,

nákladů na informační a propagační materiály, jako jsou dopisy, letáky, brožury, upomínkové předměty a podobně;

iii)

náklady na doprovodná opatření podle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení, včetně:

nákladů na organizaci ochutnávek, organizaci a provádění zahrádkářských setkání, pořádání exkurzí do zemědělských podniků a podobné činnosti zaměřené na to, aby si děti vytvořily kontakt se zemědělstvím,

nákladů na opatření, jejichž cílem je vzdělávat děti v oblastech zemědělství, zdravých stravovacích návyků a environmentálních otázek týkajících se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny.

2.   Jsou-li přeprava a distribuce produktů fakturovány samostatně, jsou tyto náklady způsobilé pro podporu Unie pouze tehdy, jestliže nepřesahují 3 % nákladů na tyto produkty.

Jsou-li produkty dodávány do vzdělávacích zařízení bezplatně, mohou být náklady na přepravu a distribuci těchto produktů způsobilé pro podporu Unie na základě faktur, a to až do maximální výše stanovené ve strategii členského státu.

3.   Náklady na propagaci a doprovodná opatření nesmějí být financovány v rámci jiných režimů podpory Unie.

4.   Daň z přidané hodnoty (DPH) a výdaje spojené s personálními náklady nejsou způsobilé pro podporu Unie, jestliže jsou tyto personální náklady financovány z veřejných prostředků daného členského státu.

5.   Celková výše způsobilých nákladů na propagaci nesmí u každého dotčeného členského státu přesáhnout 5 % roční výše konečného přidělení podpory podle čl. 23 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Celková výše způsobilých nákladů na nákup, pronájem, nájem a leasing vybavení a nákladů na sledování a hodnocení nesmí u každého dotčeného členského státu přesáhnout 10 % roční výše konečného přidělení podpory.

Celková výše způsobilých nákladů na doprovodná opatření nesmí u každého dotčeného členského státu přesáhnout 15 % roční výše konečného přidělení podpory.

Článek 5

Obecné podmínky pro poskytnutí podpory a výběr žadatelů o podporu

1.   Podpora poskytnutá členskému státu v rámci projektu se vyplatí žadatelům, kteří předložili příslušnému orgánu žádost o podporu týkající se realizace jednoho nebo více z těchto prvků:

a)

dodání a/nebo distribuce produktů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu;

b)

činností v oblasti sledování a hodnocení;

c)

propagace;

d)

doprovodných opatření.

Žádost o podporu mohou podat pouze ti žadatelé, kteří byli schváleni v souladu s článkem 6.

2.   Členské státy mohou žadatele o podporu vybírat z těchto subjektů:

a)

vzdělávací zařízení;

b)

vzdělávací orgány;

c)

dodavatelé a/nebo distributoři produktů;

d)

organizace jednající jménem jednoho nebo více vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů a zvlášť zřízené za tímto účelem;

e)

jakýkoli jiný veřejný nebo soukromý subjekt, který se podílí na řízení a provádění některé z činností uvedených v odstavci 1.

Článek 6

Podmínky pro schválení žadatelů o podporu

1.   Žadatele o podporu musí schválit příslušný orgán členského státu, na jehož území se nachází škola, do které se produkty dodávají a/nebo ve které se produkty distribuují. Schválení je podmíněno tím, že žadatel přijme tyto písemné závazky:

a)

zajistit, aby produkty financované Unií v rámci projektu mohly být spotřebovány dětmi ve vzdělávacích zařízeních, pro které se o podporu žádá;

b)

využít podporu přidělenou na sledování a hodnocení, propagaci nebo doprovodná opatření v souladu s účelem projektu;

c)

vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na dotyčná množství, pokud se zjistí, že tyto produkty nebyly distribuovány dětem nebo nejsou způsobilé pro podporu Unie;

d)

vrátit jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na doprovodná opatření, zjistí-li se, že tato opatření nebyla řádně provedena;

e)

zpřístupnit na žádost příslušného orgánu náležité podklady;

f)

umožnit jakoukoli kontrolu, o které rozhodne příslušný orgán, zejména prověření záznamů a fyzickou kontrolu.

2.   V případě žádostí o podporu na dodávky a distribuci produktů předloží žadatelé o podporu dodatečný písemný závazek, že budou uchovávat záznamy o názvech a adresách školských zařízení, nebo popřípadě vzdělávacích orgánů, a o produktech a množstvích, která těmto zařízením nebo orgánům prodali nebo dodali.

3.   V případě žádostí o podporu na sledování, hodnocení nebo propagaci se použije pouze odst. 1 písm. b) a e).

4.   V případě žádostí o podporu na doprovodná opatření se použije pouze odst. 1 písm. b), d), e) a f). Příslušný orgán může kromě toho stanovit jakékoli písemné závazky, které má žadatel přijmout, zejména pokud jde o:

a)

doprovodná opatření prováděná ve školách, jestliže tyto školy nejsou žadateli o podporu;

b)

doprovodná opatření zahrnující distribuci produktů.

Článek 7

Pozastavení a odejmutí schválení

Jestliže schválený žadatel o podporu nedodrží povinnosti stanovené v tomto nařízení, příslušný orgán pozastaví schválení žadatele na dobu od jednoho do dvanácti měsíců, nebo schválení odejme, a to v závislosti na závažnosti nedodržení povinností a s ohledem na zásadu proporcionality.

Taková opatření se nepoužijí v případech uvedených v čl. 64 odst. 2 písm. a) až d) nařízení (EU) č. 1306/2013 nebo v případě, že je nedodržení povinností méně závažné povahy.

Příslušný orgán může na žádost žadatele, pokud byly důvody pro odejmutí odstraněny, obnovit schválení žadatele, a to po uplynutí doby minimálně dvanácti měsíců ode dne, kdy důvody k odnětí schválení pominuly.

Článek 8

Sledování a hodnocení

1.   Členské státy stanoví vhodné struktury a způsoby provádění, které jsou k zajištění každoročního sledování realizace projektu nutné.

2.   Členské státy hodnotí realizaci projektu, aby posoudily jeho účinnost v porovnání s jeho cíli.

3.   Jestliže členský stát nepředloží Komisi hodnotící zprávu s výsledky hodnocení podle odstavce 2 tohoto článku ve lhůtách uvedených v čl. 6 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/248, výše následujícího konečného přidělení podpory se sníží:

a)

o 5 %, je-li lhůta překročena o 1 až 30 dní;

b)

o 10 %, je-li lhůta překročena o 31 až 60 dní.

Je-li lhůta překročena o více než 60 dní, snižuje se konečné přidělení podpory o 1 % za každý další den prodlení, přičemž se vypočte z výše zůstatku.

Článek 9

Sankce

V případě neoprávněných plateb, které nebyly způsobeny zjevnými chybami, a v případě podvodu nebo hrubé nedbalosti, za kterou žadatel zodpovídá, žadatel jednak vrátí neoprávněně vyplacené částky a jednak uhradí částku, která se rovná rozdílu mezi původně vyplacenou částkou a částkou, na kterou má žadatel nárok.

Článek 10

Plakát projektu Unie „Ovoce a zelenina do škol“

Členské státy mohou pro účely čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 využít plakát splňující minimální požadavky stanovené v příloze tohoto nařízení, který musí být trvale umístěn na dobře viditelném místě u hlavního vchodu do zúčastněného vzdělávacího zařízení tak, aby byl dobře čitelný.

Článek 11

Zrušení

Nařízení (ES) č. 288/2009 se zrušuje.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na podpory na školní rok 2016/2017 a na následující školní roky.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“ (Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 38).

(5)  Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce, zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a o stanovení předběžného přidělení této podpory (viz strana 8 tohoto Úředního věstníku).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).


PŘÍLOHA

Minimální požadavky na plakát uvedený v článku 10

Formát plakátu: A3 nebo větší

Písmena: 1 cm nebo větší

Název: Projekt Evropské unie „Ovoce a zelenina do škol“

Obsah: Minimálně toto znění:

„Naše [upřesněte typ vzdělávacího zařízení (např. jesle/školka/škola)] se účastní projektu Evropské unie ‚Ovoce a zelenina do škol‘ s finanční podporou Evropské unie.“

Plakát musí obsahovat emblém Unie.


23.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248

ze dne 17. prosince 2015,

kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, a kterým se stanoví orientační přidělení podpory

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) až d) a čl. 64 odst. 7 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (3), a zejména na čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4) a stanoví nová pravidla týkající se projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (dále jen „projekt“). Uvedené nařízení rovněž zmocňuje Komisi přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. V zájmu zajištění hladkého fungování projektu v novém právním rámci musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla. Tyto akty by měly nahradit nařízení Komise (ES) č. 288/2009 (5), které bylo zrušeno nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 (6).

(2)

V souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 musejí členské státy, které se chtějí na projektu podílet, vypracovat nejdříve strategii pro jeho provádění. Aby bylo možné vyhodnotit provádění projektu, měly by se vymezit prvky této strategie.

(3)

V zájmu řádné správy a řízení rozpočtu by členské státy provádějící projekt měly podávat žádost o podporu Unie každý rok a obsah této žádosti by měl být vymezen.

(4)

Měl by se určit obsah a četnost, s jakou mohou žadatelé o podporu žádost o podporu podávat, jakož i pravidla pro podávání žádostí. Kromě toho je třeba upřesnit, jaké doklady se požadují jako podklad pro žádosti o podporu. Měly by se také stanovit sankce, které uloží příslušný orgán v případě, že žádost o podporu byla podána pozdě.

(5)

Měly by se dále objasnit podmínky pro výplatu podpory, aby se zohlednilo rozlišení mezi podporou na dodávku a distribuci produktů a podporou na provádění sledování, hodnocení, propagace a doprovodných opatření. Měl by být upřesněn obsah písemných dokladů požadovaných jako podklad každé žádosti o výplatu podpory.

(6)

Za účelem posouzení účinnosti projektu by členské státy měly Komisi sdělovat výsledky a zjištění svého sledování a hodnocení projektu. V zájmu jasnosti je vhodné stanovit lhůtu pro předání hodnotící zprávy a sdělení výsledků sledování Komisi. Komise by tyto dokumenty měla zveřejnit.

(7)

Z důvodu ochrany finančních zájmů Unie by k zamezení nesrovnalostí a podvodů měla být přijata vhodná kontrolní opatření. Tato kontrolní opatření by měla zahrnovat kompletní správní kontrolu doplněnou o kontroly na místě. Rozsah, obsah, časové rozvržení a vykazování takových kontrolních opatření by měly být stanoveny tak, aby byl zajištěn spravedlivý a jednotný přístup k jednotlivým členským státům, zohledňující jejich rozdílné provádění tohoto projektu.

(8)

Neoprávněně vyplacené částky by měly být v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 809/2014 (7) získány zpět.

(9)

V souladu s čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 musí být veřejnost dostatečně informována o finančním příspěvku Unie na tento projekt. V návaznosti na ustanovení týkající se plakátu uvedená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 je vhodné stanovit pravidla pro propagaci projektu a používání znaku Unie. Je také vhodné umožnit na omezenou dobu přechodné využívání plakátů a jiných propagačních nástrojů, které se používají v současnosti.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti a definice

1.   Tímto nařízením se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 1370/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů (dále jen „produkty“) dětem a na některé související náklady v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ uvedeného v článku 23 nařízení (EU) č. 1308/2013 (dále jen „projekt“).

2.   Pro účely tohoto projektu se „školním rokem“ rozumí období od 1. srpna do 31. července následujícího roku.

Článek 2

Strategie členských států

1.   Strategie členského státu podle čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 a článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 obsahuje alespoň tyto prvky:

a)

zeměpisnou a správní úroveň, na které se bude tento projekt provádět;

b)

dobu trvání strategie;

c)

jsou-li k dispozici, informace o výši spotřeby dotčených produktů;

d)

operační cíle strategie v rámci projektu a cíle, jichž má být dosaženo;

e)

pokud se stávající vnitrostátní projekt na základě finančních prostředků Unie prodlužuje nebo zefektivňuje, opatření zavedená s cílem zajistit přidanou hodnotu projektu;

f)

odhad rozpočtu nebo procentuální podíl rozpočtu pro hlavní prvky projektu;

g)

cílovou skupinu;

h)

seznam produktů, které se budou v rámci projektu dodávat;

i)

cíle a obsah doprovodných opatření;

j)

popis způsobu, jakým budou zapojeny příslušné zúčastněné strany;

k)

informace o mechanismu distribuce produktů a výběrových řízeních na dodavatele;

l)

opatření na propagaci poskytování podpory Unie, včetně případů, kdy strategie povoluje konzumaci jídel v rámci pravidelného školního stravování současně s konzumací produktů financovaných v rámci projektu;

m)

strukturu a formu sledování a hodnocení projektu v souladu s článkem 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 a kontrol stanovených v článcích 7 a 8 tohoto nařízení.

2.   Komise strategie členských států zveřejní.

Článek 3

Žádosti o podporu, které podávají členské státy

Členské státy podávají žádosti o podporu týkající se následujícího školního roku do 31. ledna každého roku. Žádosti o podporu obsahují tyto údaje:

a)

orientační přidělení podpory uvedené v příloze;

b)

požadovanou částku, pokud si stát nepřeje využít celou částku orientačního přidělení;

c)

přání využít více prostředků, než je orientačně přiděleno, a maximální dodatečnou částku, o kterou se žádá, pokud by k dispozici byly další prostředky k přidělení;

d)

celkovou požadovanou částku.

Částky uvedené v tomto článku jsou vyjádřeny v eurech.

Článek 4

Žádosti o podporu, které podávají žadatelé o podporu

1.   Členské státy určí formu, obsah a četnost žádostí o podporu v souladu se svou strategií a pravidly stanovenými v odstavcích 2 až 7.

2.   Žádosti o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů zahrnují alespoň tyto údaje:

a)

množství distribuovaných produktů;

b)

název a adresu nebo identifikační číslo vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů, jimž byla tato množství distribuována;

c)

počet dětí pravidelně navštěvujících příslušná vzdělávací zařízení oprávněná přijímat produkty spadající do projektu během období, na něž se vztahuje žádost o podporu.

3.   Žádosti o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů se vztahují na období nejvýše pěti měsíců.

4.   Žádosti o podporu se podávají ve lhůtě tří měsíců od konce období, na které se vztahují.

5.   Žádosti o podporu týkající se hodnotící zprávy uvedené v čl. 6 odst. 2 se podávají ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byla tato zpráva podle uvedeného odstavce předložena.

6.   Pokud je lhůta stanovená v odstavcích 4 a 5 překročena o méně než 60 dní, podpora se vyplatí, ale její částka se sníží takto:

a)

o 5 %, pokud je lhůta překročena o 1 až 30 dní;

b)

o 10 %, pokud je lhůta překročena o 31 až 60 dní.

Jakmile je lhůta překročena o více než 60 dní, podpora se za každý další den prodlení dále sníží o 1 % zbývající částky.

7.   Částky v žádostech o podporu se dokládají písemnými doklady, v nichž je uvedena cena dodaných produktů, materiálu nebo služeb, spolu s potvrzením nebo dokladem o zaplacení nebo rovnocenným dokladem. Členské státy upřesní, jaké doklady se na podporu žádostí o podporu předkládají.

V případě žádostí o podporu týkajících se sledování, hodnocení, propagace a doprovodných opatření obsahují písemné doklady finanční rozpis podle jednotlivých činností a údajů souvisejících nákladů.

Článek 5

Výplata podpory

1.   Podpora týkající se dodávek a distribuce produktů se vyplácí pouze:

a)

po předložení stvrzenky na skutečně dodaná a distribuovaná množství nebo

b)

na základě zprávy příslušného orgánu o kontrole provedené před konečnou výplatou podpory, v níž je uvedeno, že podmínky nezbytné pro výplatu byly splněny, nebo

c)

pokud to povolí členský stát, po předložení náhradního dokladu o úhradě množství dodaných a distribuovaných pro účely projektu.

2.   Podpora týkající se sledování, hodnocení, propagace a doprovodných opatření se vyplácí pouze na základě dodání dotčeného materiálu nebo služeb a po předložení souvisejících písemných dokladů, jež požadují příslušné orgány členských států.

3.   Příslušný orgán vyplatí podporu do tří měsíců ode dne předložení žádosti o podporu.

Článek 6

Sledování a hodnocení

1.   Sledování podle čl. 8 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 čerpá z údajů vyplývajících z řídicích a kontrolních povinností včetně těch, které jsou stanoveny v článcích 4 a 5 tohoto nařízení.

Členské státy sdělí Komisi výsledky sledování do 30. listopadu následujícího po skončení dotyčného školního roku.

2.   Členské státy předloží Komisi hodnotící zprávu obsahující výsledky hodnocení uvedeného v čl. 8 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 za prováděcí období předchozích pěti školních let do 1. března roku, který následuje po uplynutí tohoto období.

První hodnotící zprávu předloží dne 1. března 2017 nebo dříve.

3.   Komise zveřejní výsledky sledování členských států a hodnotící zprávy.

Článek 7

Správní kontroly

1.   Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k dodržování tohoto nařízení. Uvedená opatření zahrnují správní kontrolu všech žádostí o podporu.

2.   Správní kontroly prováděné u podpor poskytovaných na dodávku a distribuci produktů zahrnují přezkum dokladů vymezených členským státem a souvisejících s dodávkou a distribucí produktů.

Správní kontroly prováděné u podpor poskytnutých na sledování, hodnocení, propagaci a doprovodná opatření zahrnují ověření, že materiál a služby byly dodány a výdaje uvedené v žádosti jsou věcně správné.

3.   V případě podpory týkající se dodávky a distribuce produktů a doprovodných opatření jsou správní kontroly doplněny kontrolami na místě v souladu s článkem 8.

Článek 8

Kontroly na místě

1.   V případě podpory týkající se dodávky a distribuce produktů se provádějí kontroly na místě, které zahrnují zejména ověření:

a)

záznamů uvedených v čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, včetně finančních záznamů, jako jsou nákupní a prodejní faktury, dodací listy nebo výpisy z bankovních účtů;

b)

využití produktů v souladu s tímto nařízením.

2.   Kontroly na místě se provádějí v každém školním roce. Týkají se činností prováděných v průběhu předcházejících dvanácti měsíců.

Kontroly na místě lze provádět v průběhu provádění doprovodných opatření.

3.   Celkový počet kontrol na místě se vztahuje na nejméně 5 % podpor rozdělených na celostátní úrovni a nejméně 5 % všech žadatelů o podporu, kteří se zabývají dodávkou a distribucí produktů a doprovodnými opatřeními.

Je-li počet žadatelů o podporu v členském státě nižší než sto, provádějí se kontroly na místě v prostorách nejméně pěti žadatelů.

Je-li počet žadatelů o podporu v členském státě nižší než pět, provádějí se kontroly na místě v prostorách všech žadatelů.

Žádá-li o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů žadatel, který není vzdělávacím zařízením, doplní se kontrola na místě prováděná v prostorách daného žadatele o kontroly na místě v prostorách nejméně dvou vzdělávacích zařízení nebo alespoň 1 % vzdělávacích zařízení zaznamenaných žadatelem v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 podle toho, který počet je větší.

Žádá-li žadatel o podporu týkající se doprovodných opatření, lze kontroly na místě v prostorách tohoto žadatele nahradit na základě analýzy rizik kontrolami na místě v místech, kde se doprovodná opatření provádějí. Členské státy stanoví na základě analýzy rizik úroveň těchto kontrol na místě.

4.   Příslušný orgán vybere na základě analýzy rizik žadatele, kteří budou podrobeni kontrolám na místě.

Pro tento účel příslušný orgán zejména zohlední:

a)

různé zeměpisné oblasti;

b)

opakovaný výskyt chyb a zjištění kontrol provedených v minulých letech;

c)

výši dotyčné podpory;

d)

druh žadatelů;

e)

druh případných doprovodných opatření.

5.   Není-li tím ohrožen účel kontrol, může být kontrola předem oznámena, ale jen s co nejmenším časovým předstihem.

6.   Příslušný kontrolní orgán vypracuje z každé kontroly na místě kontrolní zprávu. Tato zpráva obsahuje přesný popis jednotlivých kontrolovaných položek.

Kontrolní zpráva je rozdělena do následujících částí:

a)

všeobecná část obsahující, je-li to relevantní, tyto údaje:

i)

strategii projektu, jež se uplatní, období, kterého se kontrola týká, kontrolované žádosti o podporu, množství produktů, zúčastněná vzdělávací zařízení, odhad na základě dostupných údajů o počtu dětí, na které byla podpora vyplacena, a příslušnou finanční částku;

ii)

přítomné zodpovědné osoby;

b)

část popisující zvlášť jednotlivé provedené kontroly a obsahující zejména tyto údaje:

i)

kontrolované doklady;

ii)

povahu a rozsah provedených kontrol;

iii)

poznámky a zjištění.

7.   Členské státy sdělí Komisi do 30. listopadu následujícího po skončení školního roku, jaké kontroly na místě byly provedeny, a příslušná zjištění.

Článek 9

Zpětné získání neoprávněně vyplacených částek

Pro zpětné získání neoprávněně vyplacených částek se obdobně použije článek 7 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.

Článek 10

Propagace finančního příspěvku Unie na projekt

1.   Pokud se členské státy rozhodnou plakát uvedený v článku 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 nepoužít, musí ve své strategii jasně vysvětlit, jak budou veřejnost o finančním příspěvku Unie na svůj projekt informovat.

2.   Prostředky komunikace a propagační opatření uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 zviditelňují v mezích proveditelnosti evropskou vlajku, uvádějí název projektu Unie „Ovoce do škol“ nebo jeho zkratku a zmiňují finanční podporu Unie.

3.   Pomůcky a vzdělávací materiály, které se mají použít v rámci doprovodných opatření, uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodě iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247, zviditelňují v mezích proveditelnosti evropskou vlajku, uvádějí název projektu Unie „Ovoce do škol“ nebo jeho zkratku a zmiňují finanční podporu Unie.

4.   Odkazy na finanční příspěvek Unie jsou zviditelněny alespoň ve stejné míře jako odkazy na příspěvky od jiných soukromých nebo veřejných subjektů podporujících projekt členského státu.

5.   Členské státy mohou nadále používat stávající zásoby plakátů a jiných propagačních nástrojů, které byly v souladu s nařízením (ES) č. 288/2009 vytištěny před 26. únorem 2016.

Článek 11

Sdělení

Sdělení členských států Komisi stanovená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (8).

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na podpory ve školním roce 2016/2017 a v následujících školních rocích.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“ (Úř. věst. L 94, 8.4.2009, s. 38).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 ze dne 17. prosince 2015, kterým se nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávání a distribuci ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a banánů v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (viz strana 1 tohoto Úředního věstníku).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009. s. 3).


PŘÍLOHA

Orientační přidělení podpory Unie jednotlivým členským státům

Členský stát

Míra spolufinancování (v %)

Děti 6–10 let absolutní počet

EUR

Rakousko

75

406 322

2 239 273

Belgie

75

611 450

3 369 750

Bulharsko

90

316 744

2 094 722

Chorvatsko

90

205 774

1 360 845

Kypr

75

44 823

290 000

Česká republika

88

480 495

3 124 660

Dánsko

75

328 182

1 808 638

Estonsko

90

66 436

439 361

Finsko

75

290 308

1 599 911

Francie

76

4 051 279

22 500 145

Německo

75

3 575 991

19 707 575

Řecko

81

529 648

3 143 600

Maďarsko

86

482 160

3 031 022

Irsko

75

319 126

1 758 729

Itálie

80

2 853 098

16 719 794

Lotyšsko

90

95 861

633 957

Litva

90

136 285

901 293

Lucembursko

75

29 473

290 000

Malta

75

19 511

290 000

Nizozemsko

75

986 118

5 434 576

Polsko

88

1 802 733

11 645 350

Portugalsko

85

527 379

3 284 967

Rumunsko

89

1 054 185

6 869 985

Slovensko

89

262 703

1 709 502

Slovinsko

83

91 095

554 291

Španělsko

75

2 337 457

12 939 604

Švédsko

75

518 322

2 856 514

Spojené království

76

3 494 635

19 401 935

EU 28

79 

25 917 593

150 000 000


23.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/249

ze dne 10. února 2016,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Jambon de l'Ardèche (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 Komise přezkoumala žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Jambon de l'Ardèche“, zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (EU) č. 1023/2010 (2).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Jambon de l'Ardèche“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1023/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jambon de l'Ardèche (CHZO)) (Úř. věst. L 296, 13.11.2010, s. 5).

(3)  Úř. věst. C 330, 7.10.2015, s. 3.


23.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/250

ze dne 22. února 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

IL

236,2

MA

92,5

SN

172,2

TN

107,9

TR

111,5

ZZ

144,1

0707 00 05

MA

84,0

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

45,6

TR

162,7

ZZ

104,2

0805 10 20

CL

98,4

EG

46,8

IL

78,1

MA

59,5

TN

50,6

TR

62,1

ZZ

65,9

0805 20 10

IL

118,2

MA

84,8

TR

93,7

ZZ

98,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

140,5

JM

160,3

MA

118,9

TR

54,9

ZZ

108,7

0805 50 10

EG

97,1

IL

96,1

MA

83,5

TR

93,3

ZZ

92,5

0808 10 80

CL

92,5

US

108,3

ZZ

100,4

0808 30 90

CL

173,8

CN

89,7

TR

156,1

ZA

95,2

ZZ

128,7


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.