ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 41

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
18. února 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/222 ze dne 5. února 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (CHZO))

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/223 ze dne 17. února 2016, kterým se stanoví postup pro posouzení některých žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství a individuální zacházení podaných vyvážejícími výrobci z Číny a Vietnamu a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/224 ze dne 17. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/225 ze dne 17. února 2016, kterým se stanoví maximální objem produktů pro každý členský stát a období pro podávání žádostí o mimořádnou podporu pro soukromé skladování zbývajících nevyužitých množství některých sýrů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/226 ze dne 17. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 999/2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

13

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/227 ze dne 17. února 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/228 ze dne 14. července 2015 o postupu pro řešení krizí

20

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/229 ze dne 16. února 2016 o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Dánským královstvím

22

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/230 ze dne 17. února 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 1 )

23

 

 

OBECNÉ ZÁSADY

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/231 ze dne 26. listopadu 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2015/39)

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/222

ze dne 5. února 2016

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ předložená Kambodžou byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.8 „Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)“ podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. února 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 265, 13.8.2015, s. 7.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/223

ze dne 17. února 2016,

kterým se stanoví postup pro posouzení některých žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství a individuální zacházení podaných vyvážejícími výrobci z Číny a Vietnamu a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), a zejména na článek 266 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

(1)

Dne 23. března 2006 přijala Komise nařízení Komise (ES) č. 553/2006, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu některé obuvi se svrškem z usně (dále jen „obuv“) pocházející z Čínské lidové republiky (dále též „ČLR“) a Vietnamu (dále jen „prozatímní nařízení“) (2).

(2)

Nařízením Rady (ES) č. 1472/2006 (3) uložila Rada konečná antidumpingová cla v rozmezí od 9,7 do 16,5 % na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Vietnamu a z Čínské lidové republiky na dobu dvou let (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 1472/2006“ nebo „napadené nařízení“).

(3)

Nařízením (ES) č. 388/2008 (4) rozšířila Rada konečná antidumpingová opatření na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky na dovoz zasílaný ze Zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ ze Zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao.

(4)

K okamžiku uplynutí platnosti opatření Rada na základě přezkumu před pozbytím platnosti zahájeného dne 3. října 2008 (5) znovu prodloužila antidumpingová opatření o dobu patnácti měsíců, konkrétně do 31. března 2011, a to prostřednictvím prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1294/2009 (6) (dále jen „nařízení (EU) č. 1294/2009“).

(5)

Společnosti Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd a Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (dále jen „žalobkyně“) napadly napadené nařízení u Soudu prvního stupně (nyní Tribunál). Svými rozsudky ze dne 4. března 2010 ve věci Brosmann Footwear (HK) a další v. Rada, T-401/06, Sb. rozh. 2010, s. II-671, a ze dne 4. března 2010 ve spojených věcech Zhejiang Aokang Shoes a Wenzhou Taima Shoes v. Rada, T-407/06 a T-408/06, Sb. rozh. 2010, s. II-747 (dále jen „rozsudky Tribunálu“), Tribunál tyto žaloby zamítl.

(6)

Žalobkyně se proti těmto rozsudkům odvolaly. Soudní dvůr rozsudky Tribunálu ve svých rozsudcích ze dne 2. února 2012 ve věci Brosmann a další, C-249/10 P, a ze dne 15. listopadu 2012 ve věci Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, C-247/10 P, zrušil. Soudní dvůr rozhodl, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení věci, neboť se domníval, že Komise nebyla povinna zkoumat žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství podle čl. 2 odst. 7 písm. b) a c) základního nařízení od obchodníků nezařazených do vzorku (bod 36 rozsudku ve věci C-249/10 P a body 29 a 32 rozsudku ve věci C-247/10 P).

(7)

Soudní dvůr poté sám v dané věci rozhodl. Uvedl, že: „[…] Komise měla přezkoumat odůvodněné žádosti, které jí navrhovatelky předložily na základě čl. 2 odst. 7 písm. b) a c) základního nařízení za účelem přiznání STH v rámci antidumpingového řízení upraveného sporným nařízením. Dále je třeba konstatovat, že není vyloučeno, že takový přezkum povede k tomu, že jim bude uloženo konečné antidumpingové clo lišící se od cla ve výši 16,5 %, které se na ně vztahuje podle čl. 1 odst. 3 sporného nařízení. Z téhož ustanovení totiž vyplývá, že ve sporném nařízení bylo konečné antidumpingové clo ve výši 9,7 % uloženo pouze jedinému čínskému hospodářskému subjektu zařazenému do vzorku, kterému byl přiznán STH. Platí přitom, jak vyplývá z bodu 38 tohoto rozsudku, že pokud by Komise konstatovala, že podmínky tržního hospodářství převažují i v případě navrhovatelek, měla by se posledně uvedená sazba cla, v případě nemožnosti vypočítat individuální dumpingové rozpětí, vztahovat i na ně“ (bod 42 rozsudku ve věci C-249/10 P a bod 36 rozsudku ve věci C-247/10 P).

(8)

V důsledku toho zrušil Soudní dvůr napadené nařízení v rozsahu, ve kterém se týká dotčených žalobkyň.

(9)

V říjnu 2013 Komise prostřednictvím oznámení uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie  (7) oznámila, že se rozhodla obnovit antidumpingové řízení k okamžiku vzniku nesrovnalostí a přezkoumat, zda v případě žalobkyň převládaly v období od 1. dubna 2004 do 31. března 2005 podmínky tržního hospodářství, a vyzvala zúčastněné strany, aby se přihlásily.

(10)

V březnu 2014 Rada prováděcím rozhodnutím Rady 2014/149/EU (8) zamítla návrh Komise na přijetí prováděcího nařízení Rady o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společnostmi Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd a Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd a o konečném výběru jim uloženého prozatímního cla a ukončila řízení týkající se uvedených výrobců. Rada vyjádřila názor, že dovozci, kteří nakoupili obuv od těch vyvážejících výrobců, kterým bylo příslušnými vnitrostátními orgány příslušné clo nahrazeno na základě článku 236 nařízení (EHS) č. 2913/1992 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (9) (dále jen „celní kodex Společenství“), nabyli na základě ustanovení čl. 1 odst. 4 napadeného nařízení, na jehož základě se ustanovení celního kodexu Společenství, zejména článku 221, na výběr cla uplatnila, legitimní očekávání, které by bylo přijetím návrhu Komise zpochybněno.

(11)

Dva dovozci dotyčného výrobku, C&J Clark International Ltd. a Puma SE, antidumpingová opatření uvalená na dovoz některé obuvi pocházející z Číny a Vietnamu napadli s odvoláním na judikaturu uvedenou v 5. až 7. bodě odůvodnění u vnitrostátních soudů, které se s žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce obrátily na Soudní dvůr.

(12)

Ve spojených věcech C & J Clark International Limited, C-659/13, a Puma SE, C-34/14, Soudní dvůr prohlásil nařízení (ES) č. 1472/2006 a prováděcí nařízení (EU) č. 1294/2009 za neplatná, jelikož Evropská komise nepřezkoumala žádosti podané vyvážejícími výrobci z Čínské lidové republiky a Vietnamu, kteří nebyli zařazeni do vzorku, o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení, a to v rozporu s požadavky stanovenými v ustanoveních čl. 2 odst. 7 písm. b) a čl. 9 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství („dále jen rozsudky“).

(13)

Článek 266 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že orgány musí přijmout opatření nezbytná k zajištění souladu s rozsudky Soudního dvora. V případě zrušení aktu přijatého orgány v rámci správního řízení, jako je antidumpingové řízení, spočívá zajištění souladu s rozsudkem Soudního dvora v nahrazení zrušeného aktu novým aktem, ve kterém je protiprávnost zjištěná Soudním dvorem odstraněna („rozhodnutí ve věci Asteris“) (10).

(14)

Podle judikatury Soudního dvora lze v postupu nahrazení zrušeného aktu pokračovat k okamžiku, kdy nastala protiprávnost (11). To zejména znamená, že za situace, kdy je akt, kterým je správní řízení ukončeno, zrušen, nemá tento fakt, že akt byl zrušen, nutně vliv na přípravné úkony, jako je zahájení antidumpingového řízení. Za situace, kdy je zrušeno nařízení, které ukládá konečná antidumpingová opatření, to znamená, že pokud k protiprávnosti nedošlo k okamžiku zahájení řízení, zůstává po tom, co bylo nařízení zrušeno, antidumpingové řízení nadále otevřeno, protože akt, jímž bylo antidumpingové řízení uzavřeno, byl z právního řádu Unie odstraněn (12).

(15)

S výjimkou skutečnosti, že orgány nepřezkoumaly žádosti podané vyvážejícími výrobci z Čínské lidové republiky a Vietnamu, kteří nebyli zařazeni do vzorku, o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení, zůstala všechna ostatní zjištění učiněná v nařízení (ES) č. 1472/2006 a prováděcím nařízení (EU) č. 1294/2009 i nadále v platnosti.

(16)

V tomto případě protiprávnost nastala až po zahájení řízení. Proto se Komise rozhodla v tomto antidumpingovém řízení, jež bylo v okamžiku, kdy nastala protiprávnost, stále ještě otevřené, pokračovat a přezkoumat, zda v případě dotčených vyvážejících výrobců převládaly v období od 1. dubna 2004 do 31. března 2005 podmínky tržního hospodářství.

(17)

Ve vztahu k dovozu společností C&J Clark International Ltd. a Puma SE Komise posoudí všechny žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení, které byly podány.

(18)

Je vhodné vnitrostátním celním orgánům na základě ustanovení článku 14 základního nařízení nařídit, aby prozatím tato cla nenahrazovaly. Komise uvedené posouzení provede ve lhůtě osmi měsíců od data rozsudku.

(19)

Pokud jde o dovoz ostatních dovozců, kteří k podání žaloby na neplatnost sami aktivně legitimováni nebyli a kteří se tedy při svých žádostech o nahrazení antidumpingových cel v souladu s ustanovením článku 236 celního kodexu Společenství mohou opřít o dotčený rozsudek, Komise v zájmu hospodárného využívání zdrojů posoudí pouze žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení podané těmi vyvážejícími výrobci, kterých se týkají u vnitrostátních celních orgánů řádně a včas uplatněné žádosti o náhradu. Komise podotýká, že v souladu s čl. 236 odst. 2 celního kodexu Společenství se dovozní nebo vývozní clo vrátí nebo promine na základě žádosti podané u příslušného celního úřadu ve lhůtě tří let ode dne, kdy byla částka cla dlužníkovi sdělena. Komise rovněž podotýká, že akt prohlášení nařízení, kterým byla antidumpingová cla uložena, za neplatné nepředstavuje nepředvídatelnou okolnost ve smyslu daného ustanovení, která by umožnila prodloužení tříleté lhůty, během níž je dovozce oprávněn požadovat vrácení dovozních cel, jež na základě uvedeného nařízení zaplatil.

B.   PROVEDENÍ ROZSUDKŮ SOUDNÍHO DVORA VE SPOJENÝCH VĚCECH C-659/13 A C-34/14

(20)

Byl-li akt přijatý orgány prohlášen Soudním dvorem v rámci řízení o předběžné otázce za neplatný, má takový rozsudek účinky erga omnes  (13), tedy nevztahuje se pouze na žalobce, který podal podnět k vnitrostátnímu soudu, jenž následně věc v rámci řízení o předběžné otázce postoupil Soudnímu dvoru. V takovém případě je Komise povinna takový rozsudek provést ve vztahu ke všem stranám, které jsou dotčeny protiprávností, jež vedla ke zrušení daného opatření.

(21)

Komise má možnost napravit ty aspekty napadeného nařízení, které vedly k jeho prohlášení za neplatné, přičemž může ty části posudku, kterých se rozsudek nedotýká, ponechat beze změny (14).

(22)

Z důvodu hospodárného využívání zdrojů se Komise zdrží prošetřování všech žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení, které v rámci šetření, jež vedlo k přijetí napadeného nařízení, podali čínští a vietnamští vyvážející výrobci, kteří nebyli zařazeni do vzorku. Na místo toho považuje za vhodné uložit vnitrostátním celním orgánům, v jejichž působnosti je rozhodování o náhradách antidumpingových cel na základě článku 236 celního kodexu Společenství (15), aby předaly žádosti o vrácení cla Komisi a aby dříve, než přikročí k náhradě cla, vyčkaly posouzení Komise ohledně žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení a případně opětovného uložení antidumpingového cla v příslušné sazbě. Právním základem takovéto povinnosti je článek 14 základního nařízení, který stanoví, že nařízení o uložení cla určí podrobný postup jeho výběru členskými státy.

(23)

Komise následně ověří, zda vyvážející výrobce, jehož vývozu se žádost o vrácení cla týkala, skutečně požádal o posouzení zacházení jako v tržním hospodářství nebo individuálního zacházení, a pokud ano, zda by takovému vyvážejícímu výrobci mělo být zacházení jako v tržním hospodářství nebo individuální zacházení přiznáno, či nikoliv.

(24)

Komise příjme nařízení o posouzení a případně o opětovném uložení cla v příslušné sazbě. Uvedené nově stanovené celní sazby budou účinné ode dne, kdy vstoupilo v platnost zrušené nařízení.

(25)

Dříve, než rozhodnou o jakékoli žádosti o vrácení cla, mají tudíž vnitrostátní celní orgány povinnost vyčkat výsledku takového šetření.

(26)

V zájmu předcházení vzniku jakéhokoliv zbytečného prodlení se bude Komise snažit o dodržení lhůty, kterou základní nařízení pro posouzení zacházení jako v tržním hospodářství a individuálního zacházení stanovilo, tedy osmi měsíců od chvíle, kdy obdrží informace od vnitrostátních celních orgánů.

C.   ZÁVĚRY

(27)

Analýza žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení od vyvážejících výrobců, kteří své výrobky prodávali společnostem Puma SE a C&J Clark International Ltd, by měla být vypracována ve lhůtě osmi měsíců ode dne vynesení rozsudku.

(28)

Pokud jde o antidumpingové clo, které bylo uvaleno na ostatní čínské a vietnamské vyvážející výrobce (s výjimkou těch, na které se vztahuje prováděcí rozhodnutí Rady 2014/149/EU, a těch, kteří jsou uvedeni v první větě tohoto nařízení), měly by se vnitrostátní celní orgány, jimž byly předloženy žádosti o vrácení nebo prominutí antidumpingového cla zaplaceného z vývozu těchto ostatních vyvážejících výrobců, obrátit na Komisi, aby posoudila žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení a případně opětovně uložila antidumpingové clo.

D.   VÝBOR

(29)

Toto nařízení je v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Vnitrostátní celní orgány, jež na základě článku 236 celního kodexu Společenství obdržely žádost o vrácení antidumpingového cla uloženého nařízením (EU) č. 1472/2006 nebo prováděcím nařízením (EU) č. 1294/2009 a vybraného vnitrostátními celními orgány, která se zakládá na skutečnosti, že vyvážející výrobce, který nebyl zařazen do vzorku, požádal o zacházení jako v tržním hospodářství nebo o individuální zacházení, postoupí uvedenou žádost a veškeré podpůrné dokumenty Komisi.

2.   Komise ve lhůtě osmi měsíců od přijetí žádosti a veškerých podpůrných dokumentů ověří, zda vyvážející výrobce skutečně žádost o zacházení jako v tržním hospodářství a o individuální zacházení podal. Pokud ano, Komise uvedenou žádost posoudí a po poskytnutí informací podle článku 20 základního nařízení opětovně uloží příslušné clo prostřednictvím prováděcího nařízení Komise.

3.   Vnitrostátní celní orgány před přijetím rozhodnutí o žádosti o vrácení a prominutí antidumpingového cla vyčkají, dokud nebude zveřejněno příslušné prováděcí nařízení Komise o opětovném uložení cla.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).

(2)  Úř. věst. L 98, 6.4.2006, s. 3.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1472/2006 ze dne 5. října 2006 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 275, 6.10.2006, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 388/2008 ze dne 29. dubna 2008, kterým se rozšiřují konečná antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1472/2006 na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky na dovoz téhož výrobku zasílaného ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao (Úř. věst. L 117, 1.5.2008, s. 1).

(5)  Úř. věst. C 251, 3.10.2008, s. 21.

(6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1294/2009 ze dne 22. prosince 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Vietnamu a Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz některé obuvi se svrškem z usně zasílané ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ ze zvláštní administrativní oblasti ČLR Macao, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 352, 30.12.2009, s. 1).

(7)  Úř. věst. C 295, 11.10.2013, s. 6.

(8)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/149/EU ze dne 18. března 2014 o odmítnutí návrhu prováděcího nařízení o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společnostmi Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd a Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd a o konečném výběru jim uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 82, 20.3.2014, s. 27).

(9)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(10)  Spojené věci Asteris AE a další a Řecká republika v. Komise, 97, 193, 99 a 215/86, Recueil 1988, s. 2181, body 27 a 28.

(11)  Věc Španělsko v. Komise, C-415/96, Recueil 1998, s. I-6993, bod 31; věc Industrie des Poudres Sphériques v. Rada, C-458/98 P, Recueil 2000, s. I-8147, body 80 až 85; věc Alitalia v. Komise, T-301/01, Sb. rozh. 2008, s. II-1753, body 99 a 142; spojené věci Région Nord-Pas de Calais v. Komise, T-267/08 a T-279/08, Sb. rozh. 2011, s. II-0000, bod 83.

(12)  Věc Španělsko v. Komise, C-415/96, Recueil 1998, s. I-6993, bod 31; věc Industrie des Poudres Sphériques v. Rada, C-458/98 P, Recueil 2000, s. I-8147, body 80 až 85.

(13)  Věc International Chemical Corporation, 66/80, Recueil 1981, s. 1191, bod 18.

(14)  Věc Industrie des Poudres Sphériques v. Rada, C-458/98 P, Recueil 2000, s. I-8147, body 80 až 85.

(15)  Nebo ode dne 1. května 2016 na základě příslušných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/224

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 18 odst. 2, čl. 20 písm. c), f), l), m) a n) a čl. 223 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na obzvláště obtížnou situaci na trhu způsobenou především zákazem, jejž Rusko zavedlo na dovoz mléčných výrobků z Unie, bylo zahájeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 947/2014 (4) soukromé skladování másla a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 948/2014 (5) soukromé skladování sušeného odstředěného mléka.

(2)

Uvedené režimy podpory soukromého skladování byly prodlouženy prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 1337/2014 (6), (EU) 2015/303 (7) a (EU) 2015/1548 (8). V důsledku toho lze žádosti o podporu podávat do 29. února 2016.

(3)

Dne 25. června 2015 prodloužilo Rusko zákaz dovozu zemědělských produktů a potravin pocházejících z Unie o další rok až do 6. srpna 2016.

(4)

Celosvětová poptávka po mléce a mléčných výrobcích byla navíc v roce 2015 i nadále slabá, zatímco nabídka mléka se v hlavních vývozních regionech zvýšila.

(5)

V důsledku toho opět poklesly ceny másla a sušeného odstředěného mléka v Unii a tlak na jejich snižování bude zřejmě pokračovat.

(6)

S ohledem na současnou situaci na trhu je vhodné zajistit, aby nebyla přerušena dostupnost režimů podpory soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka, a prodloužit tyto režimy až do konce intervenčního období 2016, tj. do dne 30. září 2016.

(7)

Aby nebyla přerušena možnost podávat žádosti v rámci daných režimů, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 947/2014

V článku 5 nařízení (EU) č. 947/2014 se datum „29. února 2016“ nahrazuje datem „30. září 2016“.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 948/2014

V článku 5 nařízení (EU) č. 948/2014 se datum „29. února 2016“ nahrazuje datem „30. září 2016“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 947/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování másla a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 15).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 948/2014 ze dne 4. září 2014 o zahájení soukromého skladování sušeného odstředěného mléka a stanovení výše podpory předem (Úř. věst. L 265, 5.9.2014, s. 18).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 15).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/303 ze dne 25. února 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 55, 26.2.2015, s. 4).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1548 ze dne 17. září 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 947/2014 a (EU) č. 948/2014, pokud jde o poslední den pro podání žádosti o podporu soukromého skladování másla a sušeného odstředěného mléka (Úř. věst. L 242, 18.9.2015, s. 26).


18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/225

ze dne 17. února 2016,

kterým se stanoví maximální objem produktů pro každý členský stát a období pro podávání žádostí o mimořádnou podporu pro soukromé skladování zbývajících nevyužitých množství některých sýrů podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 ze dne 15. října 2015 o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem (2), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 zahájilo dočasný a mimořádný režim podpory soukromého skladování některých sýrů a stanovilo výši podpory předem.

(2)

Ustanovení čl. 4 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 stanovuje 15. ledna 2016 jako poslední den pro podávání žádostí o podporu.

(3)

Irsko, Francie, Itálie, Litva, Nizozemsko, Finsko, Švédsko a Spojené království oznámily Komisi své přání pokračovat v používání režimu podpory soukromého skladování.

(4)

Po 15. lednu 2016 zůstalo nevyužité množství 68 123 tun. Je proto vhodné zpřístupnit tato množství těm členským států, které oznámily své přání dále využívat režim podpory soukromého skladování, a stanovit konkrétní množství pro každý členský stát, přičemž se zohlední množství, o které členské státy požádaly do 15. ledna 2016.

(5)

Mělo by se stanovit nové období pro podávání žádostí o podporu.

(6)

Pravidla provádění režimu podpory soukromého skladování některých sýrů stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 by se měla uplatňovat obdobně při provádění režimu stanoveného tímto nařízením,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Maximální objem produktů pro každý členský stát, na které se vztahuje dočasný a mimořádný režim podpory soukromého skladování zbývajících nevyužitých množství sýrů, jak je stanoveno nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852, je uveden v příloze tohoto nařízení.

Pravidla provádění režimu stanovená nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/1852 se uplatňují obdobně na množství stanovená v příloze tohoto nařízení,

Článek 2

Žádosti o podporu

Žádosti o podporu lze podávat ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Žádosti je možno zasílat do 30. září 2016.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 15.


PŘÍLOHA

Členský stát

Maximální množství

(v tunách)

Irsko

4 127

Francie

6 340

Itálie

27 025

Litva

2 616

Nizozemsko

16 526

Finsko

694

Švédsko

2 126

Spojené království

8 669

Celkem

68 123


18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/226

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 999/2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) („základní nařízení“), a zejména na čl. 9 odst. 4 a čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 2022/95 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amonného kódů KN 3102 30 90 a 3102 40 90 pocházejícího z Ruska. Na základě dalšího šetření, v rámci kterého se zjistilo, že se clo nepromítá do ceny výrobku, byla opatření pozměněna nařízením Rady (ES) č. 663/98 (3). V návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (4) uložila Rada nařízením (ES) č. 658/2002 (5) konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amonného kódů KN 3102 30 90 a 3102 40 90 pocházejícího z Ruska ve výši 47,07 EUR za tunu. Následně byl proveden prozatímní přezkum definice výrobku podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 a nařízením Rady (ES) č. 945/2005 (6) bylo na dovoz pevných hnojiv, jejichž obsah dusičnanu amonného je vyšší než 80 % hmotnostních, v současnosti kódů KN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 a ex 3105 90 20 pocházejících z Ruska uloženo konečné antidumpingové clo v rozmezí od 41,42 EUR za tunu do 47,07 EUR za tunu.

(2)

V návaznosti na druhý přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a druhý částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 byla nařízením Rady (ES) č. 661/2008 (7) antidumpingová opatření uvedená v předchozím bodě odůvodnění (ve znění nařízení (ES) č. 945/2005) zachována, kromě opatření vůči skupině EuroChem, pro kterou se pevná částka cla pohybovala v rozmezí od 28,88 EUR do 32,82 EUR za tunu.

(3)

Rozhodnutím 2008/577/ES (8) přijala Komise závazky s množstevním stropem, které nabídli mimo jiné ruští výrobci Open Joint Stock Company (JSC, v ruštině OAO) Acron a JSC Dorogobuzh.

(4)

Rozsudkem ze dne 10. září 2008 (9) ve znění rozsudku ze dne 9. července 2009 (10) Soud prvního stupně zrušil nařízení (ES) č. 945/2005 v rozsahu, ve kterém se týká JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (dále jen „Kirovo“), který je součástí OJSC UCC UralChem (dále jen „UralChem“). Nařízením (ES) č. 989/2009 (11) Rada příslušným způsobem změnila nařízení (ES) č. 661/2008. V důsledku toho se u společnosti Kirovo vztahuje antidumpingové clo (47,07 EUR za tunu) pouze na dovoz dusičnanu amonného v současnosti kódů KN 3102 30 90 a 3102 40 90.

(5)

V návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení Komise prováděcím nařízením (EU) č. 999/2014 (12) zachovala antidumpingová opatření (ve znění nařízení (ES) č. 989/2009).

(6)

Dne 16. září 2015 společnost Kirovo oznámila Komisi svoji plánovanou reorganizaci v rámci skupiny společností Uralchem. Ode dne 1. října 2015 společnost Kirovo již není společností Joint Stock Company v rámci OJSC UCC Uralchem (Uralchem), ale stala se pobočným závodem společnosti Uralchem s názvem Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat Branch of OJSC UCC Uralchem (dále jen „pobočný závod v Kirovo-Čepecku“). Společnost uvedla, že cílem reorganizace bylo zlepšit řízení celé skupiny Uralchem.

(7)

Uralchem má další výrobní provoz, pobočný závod Azot ve městě Berezniki (Rusko), u kterého se antidumpingové clo (47,07 EUR za tunu) vztahuje na všechny druhy dusičnanu amonného uvedené v čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) č. 999/2014. Vzhledem k tomu, že nyní v rámci jednoho právního subjektu existují dva pobočné závody (v Bereznikách a Kirovo-Čepecku) vyrábějící dusičnan amonný, je nutné vyhodnotit riziko obcházení.

(8)

Komise tedy analyzovala informace poskytnuté uvedenou společností a veškeré další informace, které měla k dispozici, a shledala, že riziko obcházení antidumpingových opatření prostřednictvím pobočných závodů skupiny Uralchem je z níže uvedených důvodů nízké.

(9)

Za prvé, od změny opatření nařízením (ES) č. 989/2009 (kdy se antidumpingové clo, jemuž podléhala společnost Kirovo, vztahovalo pouze na dovoz dusičnanu amonného v současnosti kódů KN 3102 30 90 a 3102 40 90) nelze prokázat, že by Uralchem zneužil výjimky udělené společnosti Kirovo. Od změny opatření totiž dovoz dusičnanu amonného, který nespadá pod kódy KN 3102 30 90 a 3102 40 90, zůstal stabilní. Komise navíc nemá k dispozici žádné informace svědčící o tom, že by závod v Bereznikách nesprávně deklaroval svoji produkci jako produkci vyprodukovanou závodem v Kirovo-Čepecku, čímž by zneužil výjimku udělenou společnosti Kirovo.

(10)

Za druhé, Uralchem uvedl, že v souladu s platnými vnitrostátními předpisy Ruska podléhají hnojiva povinné registraci a označování, včetně uvedení současného právního názvu výrobce a fyzické adresy výrobního provozu. Výrobní provoz výrobce musí být uveden rovněž na řadě dalších úředních listin. A konečně je-li dusičnan amonný vyvážen, musí být výrobní provoz uveden na řadě povinných dokumentů, např. na vývozním celním prohlášení, osvědčení původu a nákladních listech. Je tudíž nepravděpodobné, že po přidělení doplňkového kódu TARIC A959 pobočnému závodu Uralchemu v Kirovo-Čepecku by jej některý jiný výrobní závod Uralchemu zneužil.

(11)

Za třetí, dopisem Komisi zaslaným dne 13. října 2015 se Uralchem zavázal, že nepodnikne činnosti, jež by mohly vést ke zneužití doplňkového kódu TARIC A959, konkrétně vývoz výrobků nevyrobených pobočným závodem sídlícím v Kirovo-Čepecku v Kirovské oblasti pod tímto kódem TARIC do Unie.

(12)

Za čtvrté, Komisi je známa maximální kapacita závodů v Bereznikách a Kirovo-Čepecku, přičemž vybudování nových provozů a zvýšení stávající kapacity by trvalo několik let. Jakékoli zvýšení vývozu v bezprostřední budoucnosti, zejména na úroveň maximální kapacity závodu v Kirovo-Čepecku, by tedy mohlo vést k šetření z moci úřední týkající se obcházení platných anti-dumpingových opatření.

(13)

Nicméně aby bylo riziko obcházení minimalizováno, je nutné zavést zvláštní opatření, která zajistí uplatňování individuálních antidumpingových cel platných pro jednotlivé pobočné závody skupiny Uralchem. Uralchem tak bude muset celním orgánům členských států předkládat platnou obchodní fakturu. Tato faktura musí vyhovovat požadavkům uvedeným v článku 1 třetím odstavci tohoto nařízení. Na dovoz, k němuž není přiložena taková faktura, by se pak měla vztahovat celní sazba platná pro všechny ostatní společnosti.

(14)

Komise všechny zúčastněné strany informovala o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě hodlá změnit nařízení (EU) č. 999/2014. Těmto stranám byla poskytnuta lhůta, během níž mohly k uvedeným informacím předložit své připomínky. Připomínky předložily Uralchem a vláda Ruské federace. Tyto připomínky byly vzaty v úvahu.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 999/2014 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pro zboží vyrobené pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku (doplňkový kód TARIC A959):

Popis zboží

Kód KN

Kód TARIC

Pevná výše cla (v EUR za jednu tunu)

Dusičnan amonný jiný než ve vodných roztocích

3102 30 90

47,07

Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami obsahující více než 28 % hmotnostních dusíku

3102 40 90

47,07

U zboží zmíněného v odstavci 1 vyrobeného pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku, které není uvedeno v tabulce výše, se antidumpingové clo nepoužije.

Nepoužití antidumpingového cla na některé zboží vyrobené pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku je podmíněno předložením platné obchodní faktury společností Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem celním orgánům členských států, jejíž součástí je datované prohlášení podepsané úředníkem zastupujícím subjekt vydávající takovou fakturu s uvedením jeho jména a funkce ve znění: ‚Já, níže podepsaný (podepsaná), potvrzuji, že dusičnan amonný v objemu (objem) prodávaný na vývoz do Evropské unie podle této faktury byl vyroben (pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku a adresa) (doplňkový kód TARICA959) v Rusku. Prohlašuji, že údaje uvedené v této faktuře jsou úplné a správné.‘ Není-li taková faktura předložena, použije se na všechny druhy zboží s obsahem dusičnanu amonného vyrobeného pobočným závodem KCKK společnosti Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem v Kirovo-Čepecku sazba cla platná pro všechny ostatní společnosti.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 2022/95 ze dne 16. srpna 1995 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska (Úř. věst. L 198, 23.8.1995, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 663/98 ze dne 23. března 1998, kterým se mění nařízení (ES) č. 2022/95 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska (Úř. věst. L 93, 26.3.1998, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 658/2002 ze dne 15. dubna 2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska (Úř. věst. L 102, 18.4.2002, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 945/2005 ze dne 21. června 2005, kterým se po částečném prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 mění nařízení (ES) č. 658/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a nařízení (ES) č. 132/2001 týkající se uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího mimo jiné z Ukrajiny (Úř. věst. L 160, 23.6.2005, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 661/2008 ze dne 8. července 2008, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a na částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 185, 12.7.2008, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Komise 2008/577/ES ze dne 4. července 2008 o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a Ukrajiny (Úř. věst. L 185, 12.7.2008, s. 43).

(9)  Věc T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. Rada, 10. září 2008, Sb. rozh., 2008 II-00159, bod 1 výroku.

(10)  Věc T-348/05 INTP: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. Rada, 9. července 2009, Sb. rozh., 2009 II-00116, bod 1 výroku.

(11)  Nařízení Rady (ES) č. 989/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 661/2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska (Úř. věst. L 278, 23.10.2009, s. 1).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 999/2014 ze dne 23. září 2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 280, 24.9.2014, s. 19).


18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/227

ze dne 17. února 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. února 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

EG

86,9

IL

283,6

MA

93,0

SN

172,2

TN

107,9

TR

114,4

ZZ

143,0

0707 00 05

MA

84,1

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 93 10

MA

42,7

TR

171,3

ZZ

107,0

0805 10 20

CL

98,4

EG

44,8

IL

118,8

MA

54,1

TN

49,8

TR

61,6

ZZ

71,3

0805 20 10

IL

123,4

MA

87,7

TR

84,6

ZZ

98,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

133,1

MA

118,5

TR

74,7

ZZ

98,8

0805 50 10

IL

106,9

MA

74,1

TR

92,4

ZZ

91,1

0808 10 80

CL

93,1

US

108,2

ZZ

100,7

0808 30 90

CL

148,6

CN

89,3

ZA

97,6

ZZ

111,8


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/20


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/228

ze dne 14. července 2015

o postupu pro řešení krizí

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 18 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (2), se stanoví postup pro řešení krizí, podle něhož může být Rada vyzvána, aby rozhodla o přijetí programů řešení krize.

(2)

Ode dne 1. ledna 2016 může Rada na základě návrhu Komise prostou většinou do 24 hodin od přijetí programu řešení krize rozhodnout, že nesouhlasí s programem řešení krize, nebo že schválí podstatnou změnu výše prostředků z fondu stanovenou Jednotným výborem pro řešení krizí, nebo že proti ní vznese námitku.

(3)

Příslušný akt Rady by měl být s ohledem na krátkou lhůtu podle čl. 18 odst. 7 nařízení přijat písemným hlasováním. Postup pro vyjádření nesouhlasu s programem řešení krize, pro schválení podstatné změny výše stanovených prostředků z fondu, nebo pro vznesení námitky proti ní, je s ohledem na svou podstatu naléhavý.

(4)

Z naléhavých důvodů může Rada jednat a přijímat rozhodnutí na základě dokumentů a návrhů vypracovaných v jednom z jazyků uvedených v platných pravidlech týkajících se jazyků, jak je stanoveno v čl. 14 odst. 1 jednacího řádu Rady. Neměla by tím být zpochybněna povinnost přijmout a zveřejnit později rozhodnutí ve všech jazycích uvedených v platných pravidlech týkajících se jazyků,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Musí-li Rada přijmout rozhodnutí na základě návrhu Komise v rámci ustanovení čl. 18 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, příslušný akt Rady se přijme písemným hlasováním.

2.   Při přijímání rozhodnutí může Rada jednat a přijímat rozhodnutí na základě dokumentů a návrhů vypracovaných pouze v angličtině.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2016.

V Bruselu dne 14. července 2015.

Za Radu

předseda

P. GRAMEGNA


(1)  Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35.

(2)  Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.


18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/22


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/229

ze dne 16. února 2016

o jmenování člena Evropského hospodářského a sociálního výboru, navrženého Dánským královstvím

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 302 této smlouvy,

s ohledem na návrh dánské vlády,

s ohledem na stanovisko Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. září 2015 a dne 1. října 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU, Euratom) 2015/1600 (1) a 2015/1790 (2) o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020.

(2)

Po skončení funkčního období paní Marie-Louisy KNUPPERTOVÉ se uvolnilo místo člena Evropského hospodářského a sociálního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Arne BREVSEN, First Vice-President of the Danish Confederation of Trade Unions (LO), je jmenován členem Evropského hospodářského a sociálního výboru na zbývající část funkčního období, tedy do 20. září 2020.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. února 2016.

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/1600 ze dne 18. září 2015 o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020 (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 53).

(2)  Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/1790 ze dne 1. října 2015 o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020 (Úř. věst. L 260, 7.10.2015, s. 23).


18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/23


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/230

ze dne 17. února 2016,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU, pokud jde o seznamy třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 107 odst. 4 a čl. 142 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/908/EU (2) stanoví seznamy třetích zemí a území, jejichž režimy dohledu a regulace jsou považovány za rovnocenné s odpovídajícími režimy dohledu a regulace uplatňovanými v Unii v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.

(2)

Komise provedla další hodnocení režimů dohledu a regulace vztahující se na investiční podniky a burzy podle stejné metodiky, jako je metodika pro posuzování rovnocennosti, která vedla k přijetí prováděcího rozhodnutí 2014/908/EU.

(3)

Ve svých posouzeních Komise zohlednila relevantní vývoj dohledového a regulačního rámce od přijetí prováděcího rozhodnutí 2014/908/EU a vzala v úvahu dostupné zdroje informací, včetně nezávislých hodnocení provedených mezinárodními organizacemi, jako jsou Mezinárodní měnový fond a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry.

(4)

Komise dospěla k závěru, že v Japonsku pouze režim dohledu a regulace vztahující se na určitou část japonských investičních podniků splňuje řadu operativních, organizačních a kontrolních standardů, které odpovídají základním prvkům režimu dohledu a regulace Unie vztahujícího se na investiční podniky. Tato podskupina japonských investičních podniků, která je vymezena v článku 28 japonského zákona o finančních nástrojích a burzách, se zabývá vymezenými činnostmi a je v japonském právním rámci uváděna jako podniky obchodující s finančními nástroji typu I. Na podniky obchodující s finančními nástroji typu I se vztahují zvláštní pravidla týkající se požadavků na registrovaný kapitál a trvalých kapitálových požadavků založených na riziku. Na základě provedené analýzy je vhodné považovat požadavky na dohled a regulaci vztahující se na podniky obchodující s finančními nástroji typu I se sídlem v Japonsku za přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii pro účely čl. 107 odst. 4 a čl. 142 odst. 1 bodu 4 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

(5)

Komise dospěla k závěru, že v Hongkongu, Indonésii a Jižní Koreji byly zavedeny režimy dohledu a regulace, jež splňují řadu operativních, organizačních a kontrolních standardů, které odpovídají základním prvkům režimu dohledu a regulace Unie vztahujícího se na investiční podniky. Z toho důvodu je vhodné považovat požadavky na dohled a regulaci vztahující se na investiční podniky se sídlem v těchto třetích zemích a na těchto třetích územích za přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii pro účely čl. 107 odst. 4 a čl. 142 odst. 1 bodu 4 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

(6)

Komise dospěla k závěru, že v Austrálii, Indonésii a Jižní Koreji byly zavedeny režimy dohledu a regulace, jež splňují řadu operativních standardů, které odpovídají základním prvkům režimu dohledu a regulace Unie vztahujícího se na burzy. Z toho důvodu je vhodné považovat režimy dohledu a regulace vztahující se na burzy se sídlem v těchto třetích zemích za přinejmenším rovnocenné režimu uplatňovanému v Unii pro účely čl. 107 odst. 4 nařízení (EU) č 575/2013.

(7)

Prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU by proto mělo být změněno tak, aby zahrnovalo uvedené třetí země a území v příslušném seznamu třetích zemí a území, jejichž požadavky na dohled a regulaci jsou považovány za rovnocenné režimu Unie pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení (EU) č. 575/2013.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí 2014/908/EU se mění takto:

1)

příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto rozhodnutí;

2)

příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto rozhodnutí;

3)

příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. února 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/908/EU ze dne 12. prosince 2014 o rovnocennosti požadavků na dohled a regulaci v některých třetích zemích nebo územích pro účely zacházení s expozicemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 155).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A ÚZEMÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 2 (INVESTIČNÍ PODNIKY)

1)

Austrálie

2)

Brazílie

3)

Kanada

4)

Čína

5)

Hongkong

6)

Indonésie

7)

Japonsko (omezeno na podniky obchodující s finančními nástroji typu I)

8)

Mexiko

9)

Jižní Korea

10)

Saúdská Arábie

11)

Singapur

12)

Jižní Afrika

13)

USA“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 3 (BURZY)

1)

Austrálie

2)

Brazílie

3)

Kanada

4)

Čína

5)

Indie

6)

Indonésie

7)

Japonsko

8)

Mexiko

9)

Jižní Korea

10)

Saúdská Arábie

11)

Singapur

12)

Jižní Afrika

13)

USA“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA V

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A ÚZEMÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 5 (ÚVĚROVÉ INSTITUCE A INVESTIČNÍ PODNIKY)

Úvěrové instituce:

1)

Austrálie

2)

Brazílie

3)

Kanada

4)

Čína

5)

Guernsey

6)

Hongkong

7)

Indie

8)

Ostrov Man

9)

Japonsko

10)

Jersey

11)

Mexiko

12)

Monako

13)

Saúdská Arábie

14)

Singapur

15)

Jižní Afrika

16)

Švýcarsko

17)

USA

Investiční podniky:

1)

Austrálie

2)

Brazílie

3)

Kanada

4)

Čína

5)

Hongkong

6)

Indonésie

7)

Japonsko (omezeno na podniky obchodující s finančními nástroji typu I)

8)

Mexiko

9)

Jižní Korea

10)

Saúdská Arábie

11)

Singapur

12)

Jižní Afrika

13)

USA“


OBECNÉ ZÁSADY

18.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/28


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/231

ze dne 26. listopadu 2015,

kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2015/39)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 3.1 a 3.3, články 5.1, 12.1, 14.3 a článek 16 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na článek 4 a článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Externí statistika je stále více využívána pro jiné účely, než je měnová politika, včetně makroobezřeznostní analýzy a sledování nadměrné ekonomické nerovnováhy. Tyto činnosti i další činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce a výzkumu budou usnadněny tím, že Evropská centrální banka zveřejní agregované údaje za eurozónu sestavené na základě obecných zásad ECB/2011/23 (2), jakož i za tím účelem shromážděné národní údaje.

(2)

S ohledem na rovnováhu mezi přínosy a náklady se nebude uplatňovat zkrácení lhůty pro poskytování údajů čtvrtletní platební bilance a čtvrtletní investiční pozice vůči zahraničí, které mělo podle obecných zásad ECB/2011/23 platit od roku 2019.

(3)

Obecné zásady ECB/2011/23 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady ECB/2011/23 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nová definice, která zní:

„(17)

‚zveřejnitelnými soubory národních údajů‘ se rozumějí údaje odpovídající tabulkám 2A a 4A přílohy II, které představují podsoubory údajů uvedených v tabulkách 2 a 4 přílohy II.“;

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Národní centrální banky poskytují ECB údaje o mezinárodních transakcích, pozicích a přecenění, jakož i o stavu rezervních aktiv, ostatních devizových aktiv a závazků spojených s rezervami. Údaje se poskytují v souladu s tabulkami 1 až 5 v příloze II a ve lhůtách vymezených v článku 3.“;

b)

vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Podsoubory uvedené v tabulkách 2A a 4A přílohy II se poskytují ECB spolu s údaji uvedenými v tabulkách 2 a 4 téže přílohy. Zahrnují čtvrtletní údaje o mezinárodních transakcích a pozicích, které se poskytují ve lhůtách stanovených pro poskytnutí údajů čtvrtletní platební bilance a čtvrtletní investiční pozice podle článku 3.“;

3)

V článku 3 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

82. kalendářního dne po skončení čtvrtletí, ke kterému se údaje vztahují, od roku 2017.“;

b)

písmeno c) se zrušuje;

4)

Vkládá se nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Předávání a zveřejňování údajů ze strany ECB

1.   ECB předává národním centrálním bankám agregované údaje za eurozónu, které zveřejňuje, jakož i ‚zveřejnitelné soubory národních údajů‘ shromážděné podle článku 2.

2.   ECB může ‚zveřejnitelné soubory národních údajů‘ zveřejnit po zveřejnění příslušných agregovaných údajů za eurozónu.“;

5)

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud jsou údaje za určitou položku v tabulkách 1 až 5 přílohy II co do velikosti zanedbatelné či nepodstatné pro statistiku eurozóny a národní statistiku, nebo jejich shromažďování by vyžadovalo nepřiměřené náklady, lze využít nejlepší odhady založené na spolehlivé statistické metodice za podmínky, že tím nebude narušena analytická hodnota statistiky. Nejlepší odhady lze kromě toho použít pro následující členění v tabulkách 1, 2, 2A a 6 přílohy II:

a)

podpoložky prvotních důchodů z ostatních investic;

b)

podpoložky ostatních prvotních důchodů a druhotných důchodů;

c)

podpoložky kapitálových transferů na kapitálovém účtu;

d)

geografické členění závazků z finančních derivátů;

e)

reinvestovaný zisk z akcií investičních fondů bez kódu ISIN – příjmy;

f)

důchody z investic do akcií investičních fondů s kódem ISIN – příjmy (do doby, kdy se bude CSDB považovat za způsobilou tuto položku správně odvodit);

g)

členění přeshraniční přepravy bankovek podle nominální hodnoty.“;

6)

Přílohy I a II se mění v souladu s přílohou těchto obecných zásad.

Článek 2

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

2.   Centrální banky Eurosystému zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od 1. června 2016.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 26. listopadu 2015.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Obecné zásady ECB/2011/23 ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (Úř. věst. L 65, 3.3.2012, s. 1.)


PŘÍLOHA

Přílohy I a II obecných zásad ECB/2011/23 se mění takto:

1.

Příloha I se mění takto:

a)

Oddíl 1.2 se nahrazuje tímto:

„1.2   Čtvrtletní statistika platební bilance

Cíl

Cílem čtvrtletní platební bilance eurozóny je poskytnout podrobnější informace, které umožní další analýzu mezinárodních transakcí. Čtvrtletní údaje platební bilance tvoří též základ pro podrobné sledování hospodářství jednotlivých zemí.

Tyto statistiky významně přispívají k sestavování sektorových a finančních účtů eurozóny a ke společnému zveřejňování platební bilance Unie a eurozóny ve spolupráci s Evropskou komisí (Eurostat).

Požadavky

Čtvrtletní statistiky platební bilance co nejvíce odpovídají mezinárodním standardům (viz čl. 2 odst. 4 těchto obecných zásad). Požadované členění čtvrtletních statistik platební bilance je uvedeno v tabulkách 2 a 2A přílohy II. Harmonizované pojmy a definice používané v kapitálových a finančních účtech jsou uvedeny v příloze III.

Členění čtvrtletního běžného účtu je podobné členění vyžadovanému u měsíčních údajů. U důchodů je však nezbytné, aby čtvrtletní údaje byly členěny podrobněji.

V případě položky ‚ostatní investice‘ na finančním účtu se ECB řídí požadavky šestého vydání Manuálu platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí (BPM6) vypracovaného Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Rozdíl spočívá ve způsobu členění (tj. primární je sektorové členění). Toto sektorové členění je však slučitelné s členěním podle BPM6, kde má přednost členění podle nástrojů. Stejně jako podle BPM6 se oběživo a vklady odlišují od půjček a ostatních investic.

Národní centrální banky jsou povinny rozlišovat mezi transakcemi s členskými státy eurozóny a všemi ostatními mezinárodními transakcemi. Na straně aktiv se statistiky čistých transakcí u portfoliových investic eurozóny sestavují agregací vykázaných čistých transakcí s cennými papíry vydanými nerezidenty eurozóny. Na straně pasiv se statistiky čistých transakcí u portfoliových investic eurozóny sestavují konsolidací čistých transakcí týkajících se celkových národních pasiv a čistých transakcí s cennými papíry vydanými a nakoupenými rezidenty eurozóny.

Obdobná zpravodajská povinnost a metoda sestavování agregovaných údajů se použije pro důchody z portfoliových investic.

U přímých investic jsou národní centrální banky povinny čtvrtletně předkládat následující sektorové členění: a) instituce přijímající vklady kromě centrální banky; b) vládní instituce; c) finanční instituce jiné než měnové finanční instituce; d) nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem. V případě ‚aktiv portfoliových investic‘ a u ‚ostatních investic‘ odpovídá členění výkazů podle institucionálních sektorů standardním položkám MMF, které zahrnují a) centrální banku; b) instituce přijímající vklady kromě centrální banky; c) fondy peněžního trhu; d) vládní instituce; e) finanční instituce jiné než měnové finanční instituce; f) nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem.

Pro sestavování statistiky čistých transakcí u portfoliových investic eurozóny na straně pasiv podle sektoru emitentů, kteří jsou rezidenty eurozóny, jsou požadavky na čtvrtletní údaje podobné požadavkům na měsíční platební bilanci.

V souladu se systémem národních účtů doporučuje BPM6, aby úroky byly zaznamenávány na akruální bázi. Tento požadavek se týká běžného účtu (důchody z investic) i finančního účtu.“;

b)

Oddíl 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Statistika investiční pozice vůči zahraničí

Cíl

Investiční pozice vůči zahraničí je výkaz vnějších aktiv a pasiv eurozóny jakožto celku pro účely analýzy měnové politiky a devizového trhu. Přispívá zejména k hodnocení vnější zranitelnosti členských států a ke sledování toho, jak se vyvíjí držba likvidních aktiv v zahraničí ze strany sektoru držby peněz. Tyto statistické informace jsou klíčem k sestavování účtu zbytku světa ve čtvrtletních finančních účtech eurozóny a mohou rovněž pomoci při sestavování toků platební bilance. Čtvrtletní statistika investiční pozice vůči zahraničí tvoří též základ pro podrobné sledování hospodářství jednotlivých zemí.

Požadavky

Národní centrální banky jsou povinny poskytovat statistiku investiční pozice vůči zahraničí čtvrtletně ve formě stavů na konci období a přecenění z důvodu změn směnných kurzů nebo jiných cenových změn.

Údaje o investiční pozici vůči zahraničí co nejvíce odpovídají mezinárodním standardům (viz čl. 2 odst. 4 těchto obecných zásad). ECB sestavuje investiční pozici vůči zahraničí za eurozónu jako celek. Členění investiční pozice eurozóny vůči zahraničí je uvedeno v tabulkách 4 a 4A přílohy II.

Investiční pozice vůči zahraničí zachycuje finanční stavy ke konci referenčního období v cenách ke konci období. Změny hodnoty stavů mohou být způsobeny následujícími faktory. Za prvé, část změny hodnoty v průběhu referenčního období bude způsobena finančními transakcemi, které se uskutečnily a byly zaznamenány v platební bilanci. Za druhé, část změn v pozicích na začátku a na konci příslušného období bude způsobena změnami cen vykázaných finančních aktiv a pasiv. Za třetí, pokud stavy znějí na jiné měny než na zúčtovací jednotku používanou pro investiční pozici vůči zahraničí, budou hodnoty ovlivněny též změnami směnných kurzů vůči jiným měnám. Jakékoli další změny, které nejsou způsobeny výše uvedenými faktory, budou považovány za důsledek jiných změn objemu během daného období.

Řádné sladění finančních toků a stavů eurozóny vyžaduje, aby se rozlišovaly změny hodnot v důsledku změn cen, změn směnných kurzů a ostatních změn objemu.

Oblast pokrytá investiční pozicí vůči zahraničí by se měla co nejvíce podobat oblasti pokryté z hlediska toků čtvrtletní platební bilancí. Pojmy, definice a členění jsou v souladu s pojmy, definicemi a členěním, které se používají v případě toků čtvrtletní platební bilance.

Údaje o investiční pozici vůči zahraničí by měly být v co nejširší míře v souladu s ostatními statistikami, např. měnovou a bankovní statistikou, finančními účty a národními účty.

Stejně jako u měsíčních a čtvrtletních platebních bilancí jsou národní centrální banky povinny ve svých statistikách investiční pozice vůči zahraničí rozlišovat mezi pozicemi vůči členským státům eurozóny a všemi ostatními mezinárodními pozicemi. Na účtech portfoliových investic se vyžaduje rozlišení mezi držbou cenných papírů vydaných rezidenty eurozóny a cenných papírů vydaných nerezidenty eurozóny. Statistiky čistých aktiv portfoliových investic eurozóny se sestavují agregací vykázaných čistých aktiv v podobě cenných papírů vydaných nerezidenty eurozóny. Statistiky čistých pasiv portfoliových investic eurozóny se sestavují konsolidací celkových čistých národních pasiv a čistých pozic v podobě držby cenných papírů vydaných a nakoupených rezidenty eurozóny.

Aktiva a pasiva portfoliových investic se v rámci investiční pozice vůči zahraničí sestavují výhradně ze stavových údajů.

Národní centrální banky (a případně jiné příslušné statistické orgány) shromažďují alespoň čtvrtletní stavy aktiv a pasiv portfoliových investic podle jednotlivých cenných papírů podle jednoho z modelů uvedených v tabulce v příloze VI.“

2.

Příloha II se mění takto:

a)

Tabulka 2 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 2

Čtvrtletní platební bilance

 

Příjmy

Výdaje

1.

Běžný účet  (1)

 

 

Zboží

Geo 4 (2)

Geo 4

Všeobecné zboží v metodice platební bilance

Geo 3

Geo 3

Čistý vývoz zboží v rámci merchantingu

Geo 3

 

Pořízení zboží v rámci merchantingu (zachycené jako záporný příjem)

Geo 3

 

Prodej zboží v rámci merchantingu

Geo 3

 

Neměnové zlato

Geo 3

Geo 3

Očištění o branding – kvazitranzitní obchod

Geo 4

Geo 4

Služby

Geo 4

Geo 4

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů

Geo 4

Geo 4

Opravy a údržba jinde neuvedené (j.n.)

Geo 4

Geo 4

Doprava

Geo 4

Geo 4

Cestovní ruch

Geo 4

Geo 4

Stavební práce

Geo 4

Geo 4

Pojišťovací služby a penzijní financování

Geo 4

Geo 4

Finanční služby

Geo 4

Geo 4

Finanční služby přímo účtované a jiné finanční služby

Geo 3

Geo 3

Nepřímo měřené finanční zprostředkovatelské služby (FISIM)

Geo 3

Geo 3

Poplatky za využívání duševního vlastnictví j.n.

Geo 4

Geo 4

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Geo 4

Geo 4

Ostatní podnikatelské služby

Geo 4

Geo 4

Výzkum a vývoj

Geo 3

Geo 3

Odborné a manažerské poradenství

Geo 3

Geo 3

Technické služby, služby související s obchodem a ostatní obchodní služby

Geo 3

Geo 3

Osobní, kulturní a rekreační služby

Geo 4

Geo 4

Výrobky a služby vládních institucí j.n.

Geo 4

Geo 4

Prvotní důchody

 

 

Náhrady zaměstnancům

Geo 4

Geo 4

Důchody z investic

 

 

Přímé investice

 

 

Akcie a ostatní účasti

Geo 4

Geo 4

Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací

 

 

V podnicích přímé investice

Geo 3

Geo 3

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 3

Geo 3

Mezi sesterskými podniky

Geo 3

Geo 3

Podle sektoru rezidenta (sektor 2) (3)

Geo 2

Geo 2

Reinvestovaný zisk

Geo 4

Geo 4

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Dluhové nástroje

Geo 4

Geo 4

V podnicích přímé investice

Geo 3

Geo 3

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 3

Geo 3

Mezi sesterskými podniky

Geo 3

Geo 3

Z toho: úroky

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Portfoliové investice

 

 

Účasti a akcie investičních fondů

Geo 4

Geo 1

Majetkové cenné papíry

 

 

Dividendy

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Akcie investičních fondů

 

 

Dividendy

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Reinvestovaný zisk

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Dluhové cenné papíry

 

 

Krátkodobé

Geo 4

Geo 1

Úroky

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Dlouhodobé

Geo 4

Geo 1

Úroky

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

Ostatní investice

Geo 4

Geo 4

Čerpání z důchodu kvazikorporací

Geo 3

Geo 3

Úroky

Geo 3

Geo 3

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Z toho: úroky ze ZPČ

 

Geo 1

Z toho: úroky před FISIM

Geo 3

Geo 3

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Důchody z investic přisuzované pojištěncům a účastníkům v penzijních programech a standardizovaných záručních programech

Geo 3

Geo 3

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Rezervní aktiva

Geo 3

 

Z toho: úroky

Geo 3

 

Ostatní prvotní důchody

Geo 4

Geo 4

Vládní instituce

Geo 3

Geo 3

Daně z výroby a dovozu

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Daně z produktů

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Ostatní daně z výroby

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Dotace

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Dotace na produkty

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Ostatní dotace na výrobu

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Renta

Geo 3

Geo 3

Ostatní sektory

Geo 3

Geo 3

Daně z výroby a dovozu

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Daně z produktů

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Ostatní daně z výroby

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Dotace

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Dotace na produkty

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Ostatní dotace na výrobu

Geo 3 / Orgány Unie

Geo 3 / Orgány Unie

Renta

Geo 3

Geo 3

Druhotné důchody

Geo 4

Geo 4

Vládní instituce

Geo 3

Geo 3

Běžné daně z důchodů, jmění atd.

Geo 3

Geo 3

Sociální příspěvky

Geo 3

Geo 3

Sociální dávky

Geo 3

Geo 3

Běžná mezinárodní spolupráce

Geo 3

Geo 3

Z toho: ve vztahu k orgánům Unie (kromě ECB)

Orgány Unie

Orgány Unie

Jiné běžné transfery

Geo 3

Geo 3

Vlastní zdroje Unie odvozené z daně z přidané hodnoty a hrubého národního důchodu

Orgány Unie

Orgány Unie

Ostatní sektory

Geo 3

Geo 3

Běžné daně z důchodů, jmění atd.

Geo 3

Geo 3

Sociální příspěvky

Geo 3

Geo 3

Sociální dávky

Geo 3

Geo 3

Čisté pojistné na neživotní pojištění

Geo 3

Geo 3

Náhrady z neživotního pojištění

Geo 3

Geo 3

Jiné běžné transfery

Geo 3

Geo 3

Z toho: Osobní transfery (mezi rezidentními a nerezidentními domácnostmi)

Geo 3

Geo 3

Z toho: remitence pracovníků

Geo 4

Geo 4

Úprava o změny penzijních nároků

Geo 3

Geo 3

2.

Kapitálový účet

Geo 4

Geo 4

Hrubé pořízení či úbytky nevyráběných nefinančních aktiv

Geo 3

Geo 3

Kapitálové transfery

Geo 3

Geo 3

Vládní instituce

Geo 3

Geo 3

Kapitálové daně

Geo 3

Geo 3

Investiční dotace

Geo 3

Geo 3

Ostatní kapitálové transfery

Geo 3

Geo 3

Z toho: prominutí dluhu

Geo 3

Geo 3

Ostatní sektory

Geo 3

Geo 3

Kapitálové daně

Geo 3

Geo 3

Investiční dotace

Geo 3

Geo 3

Ostatní kapitálové transfery

Geo 3

Geo 3

Z toho: prominutí dluhu

Geo 3

Geo 3

 

Čisté pořízení finančních aktiv

Čistý přírůstek závazků

Bilance

3.

Finanční účet

Geo 1

Geo 1

 

Přímé investice

Geo 4

Geo 4

 

Účasti a akcie investičních fondů

Geo 4

Geo 4

 

a.

Akcie a ostatní účasti

Geo 2

Geo 2

 

Kotované

Geo 2

Geo 2

 

Nekotované

Geo 2

Geo 2

 

Ostatní (např. nemovitosti)

Geo 2

Geo 2

 

b.

Akcie investičních fondů

Geo 2

Geo 2

 

1.

Účasti jiné než reinvestice zisku

 

 

 

V podnicích přímé investice

Geo 3

Geo 3

 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 3

Geo 3

 

Mezi sesterskými podniky

Geo 3

Geo 3

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

 

2.

Reinvestice zisku

Geo 4

Geo 4

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

 

Dluhové nástroje

Geo 4

Geo 4

 

V podnicích přímé investice

Geo 3

Geo 3

 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 3

Geo 3

 

Mezi sesterskými podniky

Geo 3

Geo 3

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

 

Portfoliové investice

Geo 4

Geo 1

 

Účasti a akcie investičních fondů

Geo 4

Geo 1

 

Majetkové cenné papíry

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

 

Kotované

Geo 2

Geo 1

 

Nekotované

Geo 2

Geo 1

 

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

 

 

 

Kotované

Geo 2

 

 

Nekotované

Geo 2

 

 

Akcie investičních fondů

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

 

Z toho: reinvestovaný zisk

Geo 3

Geo 1

 

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

 

Z toho: reinvestovaný zisk

Geo 2

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

Krátkodobé

Geo 4

Geo 1

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

 

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

 

Dlouhodobé

Geo 4

Geo 1

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 1

 

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

 

 

Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

 

Geo 3

Ostatní investice

Geo 4

Geo 4

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 1)

Geo 4

Geo 4

 

Ostatní účasti

Geo 3

Geo 3

 

Oběživo a vklady

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

 

 

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlouhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Půjčky

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

 

 

Krátkodobé

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

Dlouhodobé

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 3

 

Obchodní úvěry a zálohy

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

 

 

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlouhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Ostatní pohledávky nebo závazky

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

 

 

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlouhodobé

Geo 3

Geo 3

 

ZPČ

 

Geo 1

 

Rezervní aktiva

Geo 3

 

 

4.

Vyrovnávací položky

 

 

 

Saldo zboží a služeb

 

 

Geo 4

Saldo běžného účtu

 

 

Geo 1

Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (–) (saldo běžného a kapitálového účtu)

 

 

Geo 1

Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (–) (z finančního účtu)

 

 

Geo 1

Čisté chyby a opomenutí

 

 

Geo 1

b)

Vkládá se následující tabulka 2A:

„Tabulka 2A

Čtvrtletní platební bilance – zveřejnitelný podsoubor

 

Příjmy

Výdaje

Saldo/Bilance

1.

Běžný účet

Geo 2

Geo 1

 

Zboží

Geo 2

Geo 2

 

Všeobecné zboží v metodice platební bilance

Geo 1

Geo 1

 

Čistý vývoz zboží v rámci merchantingu

Geo 1

 

 

Služby

Geo 2

Geo 2

 

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů

Geo 1

Geo 1

 

Opravy a údržba jinde neuvedené (j.n.)

Geo 1

Geo 1

 

Doprava

Geo 1

Geo 1

 

Cestovní ruch

Geo 1

Geo 1

 

Stavební práce

Geo 1

Geo 1

 

Pojišťovací služby a penzijní financování

Geo 1

Geo 1

 

Finanční služby

Geo 1

Geo 1

 

Poplatky za využívání duševního vlastnictví j.n.

Geo 1

Geo 1

 

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní podnikatelské služby

Geo 1

Geo 1

 

Osobní, kulturní a rekreační služby

Geo 1

Geo 1

 

Výrobky a služby vládních institucí j.n.

Geo 1

Geo 1

 

Nezařazené služby

Geo 1

Geo 1

 

Prvotní důchody

Geo 2

Geo 1

 

Náhrady zaměstnancům

Geo 2

Geo 2

 

Důchody z investic

Geo 2

Geo 1

 

Centrální banka

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Přímé investice

Geo 2

Geo 2

 

Akcie a ostatní účasti

Geo 2

Geo 2

 

Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací

Geo 1

Geo 1

 

Reinvestovaný zisk

Geo 1

Geo 1

 

Dluhové nástroje

Geo 2

Geo 2

 

Portfoliové investice

Geo 2

Geo 1

 

Účasti a akcie investičních fondů

Geo 2

Geo 1

 

Dividendy z majetkových cenných papírů

Geo 1

Geo 1

 

Důchody z akcií investičních fondů

Geo 1

Geo 1

 

Dluhové cenné papíry

Geo 2

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 2

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 2

Geo 1

 

Ostatní investice

Geo 2

Geo 2

 

Úroky

Geo 1

Geo 1

 

Z toho: úroky před FISIM

Geo 1

Geo 1

 

Rezervní aktiva

Geo 1

 

 

Ostatní prvotní důchody

Geo 2

Geo 2

 

Druhotné důchody

Geo 2

Geo 2

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Z toho: remitence pracovníků

Geo 1

Geo 1

 

2.

Kapitálový účet

Geo 2

Geo 2

 

Hrubé pořízení či úbytky nevyráběných nefinančních aktiv

Geo 1

Geo 1

 

Kapitálové transfery

Geo 1

Geo 1

 

 

Čisté pořízení finančních aktiv

Čistý přírůstek závazků

Bilance

3.

Finanční účet

Geo 2 (4)

Geo 1

 

Přímé investice

Geo 2

Geo 2

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Akcie a ostatní účasti

Geo 2

Geo 2

 

Dluhové nástroje

Geo 2

Geo 2

 

Portfoliové investice

Geo 2

Geo 1

 

Účasti a akcie investičních fondů

Geo 2

Geo 1

 

Majetkové cenné papíry

Geo 1

Geo 1

 

Centrální banka

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Akcie investičních fondů

Geo 1

Geo 1

 

Centrální banka

Geo 1

 

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

 

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

 

 

Sektor emitenta: Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

 

 

Dluhové cenné papíry

Geo 2

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 2

Geo 1

 

Centrální banka

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 2

Geo 1

 

Centrální banka

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

 

 

Geo 1

Centrální banka

 

 

Geo 1

Ostatní měnové finanční instituce

 

 

Geo 1

Vládní instituce

 

 

Geo 1

Ostatní sektory

 

 

Geo 1

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

 

 

Geo 1

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

 

 

Geo 1

Ostatní investice

Geo 2

Geo 2

 

Ostatní účasti

Geo 1

Geo 1

 

Oběživo a vklady

Geo 2

Geo 2

 

Centrální banka

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Půjčky

Geo 2

Geo 2

 

Centrální banka

Geo 1

 

 

Krátkodobé

Geo 1

 

 

Dlouhodobé

Geo 1

 

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

 

 

Krátkodobé

Geo 1

 

 

Dlouhodobé

Geo 1

 

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy

Geo 1

Geo 1

 

Obchodní úvěry a zálohy

Geo 2

Geo 2

 

Z toho: Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní pohledávky nebo závazky

Geo 1

Geo 1

 

ZPČ

 

Geo 1

 

Rezervní aktiva

Geo 1

 

 

4.

Vyrovnávací položky

 

 

 

Saldo zboží a služeb

 

 

Geo 2

Saldo běžného účtu

 

 

Geo 1

Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (–) (saldo běžného a kapitálového účtu)

 

 

Geo 1

Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (–) (z finančního účtu)

 

 

Geo 1

Čisté chyby a opomenutí

 

 

Geo 1

(c)

Tabulka 4 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 4

Čtvrtletní investiční pozice vůči zahraničí

 

Aktiva

Pasiva

Bilance

 

Pozice

Přecenění v důsledku změn směnných kurzů

Přecenění v důsledku jiných cenových změn

Pozice

Přecenění v důsledku změn směnných kurzů

Přecenění v důsledku jiných cenových změn

Přecenění v důsledku jiných cenových změn

Finanční účet  (5)

Geo 1 (6)

 

 

Geo 1

 

 

 

Přímé investice

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Účasti a akcie investičních fondů

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

V podnicích přímé investice

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Mezi sesterskými podniky

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2) (7)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

a.

Akcie a ostatní účasti

 

 

 

 

 

 

 

Kotované

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Nekotované

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Ostatní (např. nemovitosti)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

b.

Akcie investičních fondů

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Dluhové nástroje

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

V podnicích přímé investice

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

V přímém investorovi (zpětná investice)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Mezi sesterskými podniky

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Portfoliové investice

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Účasti a akcie investičních fondů

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Majetkové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

Kotované

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Nekotované

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kotované

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Nekotované

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Akcie investičních fondů

 

 

 

 

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Dluhové cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Podle měny:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Americký dolar

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Ostatní měny

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Dlouhodobé

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Se splatností do 1 roku

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Se splatností delší než 1 rok

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Podle sektoru emitenta (sektor 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Se splatností do 1 roku

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Se splatností delší než 1 rok

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Podle měny:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Americký dolar

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Ostatní měny

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

Ostatní investice

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 1)

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Ostatní účasti

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

Oběživo a vklady

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Dlouhodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Půjčky

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé

Geo 3, MMF

 

 

Geo 3, MMF

 

 

 

Dlouhodobé

Geo 3, MMF

 

 

Geo 3, MMF

 

 

 

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Obchodní úvěry a zálohy

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Dlouhodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Ostatní pohledávky nebo závazky

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Podle sektoru rezidenta (sektor 2)

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Dlouhodobé

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

ZPČ

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

d)

Vkládá se následující tabulka 4A:

„Tabulka 4A

Čtvrtletní investiční pozice vůči zahraničí – zveřejnitelný podsoubor

 

Pozice

 

Aktiva

Pasiva

Bilance

Finanční účet

Geo 2

Geo 1

 

Přímé investice

Geo 2

Geo 2

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Akcie a ostatní účasti

Geo 2

Geo 2

 

Dluhové nástroje

Geo 2

Geo 2

 

Portfoliové investice

Geo 2

Geo 1

 

Účasti a akcie investičních fondů

Geo 2

Geo 1

 

Majetkové cenné papíry

Geo 1

Geo 1

 

Centrální banka

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Akcie investičních fondů

Geo 1

Geo 1

 

Centrální banka

Geo 1

 

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

 

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

 

 

Sektor emitenta: Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

 

 

Dluhové cenné papíry

Geo 2

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 2

Geo 1

 

Centrální banka

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 2

Geo 1

 

Centrální banka

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

 

 

Geo 1

Centrální banka

 

 

Geo 1

Ostatní měnové finanční instituce

 

 

Geo 1

Vládní instituce

 

 

Geo 1

Ostatní sektory

 

 

Geo 1

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

 

 

Geo 1

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

 

 

Geo 1

Ostatní investice

Geo 2

Geo 2

 

Ostatní účasti

Geo 1

Geo 1

 

Oběživo a vklady

Geo 2

Geo 2

 

Centrální banka

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Půjčky

Geo 2

Geo 2

 

Centrální banka

Geo 1

 

 

Krátkodobé

Geo 1

 

 

Dlouhodobé

Geo 1

 

 

Ostatní měnové finanční instituce

Geo 1

 

 

Krátkodobé

Geo 1

 

 

Dlouhodobé

Geo 1

 

 

Vládní instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní sektory

Geo 1

Geo 1

 

Finanční instituce jiné než měnové finanční instituce

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Krátkodobé

Geo 1

Geo 1

 

Dlouhodobé

Geo 1

Geo 1

 

Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy

Geo 1

Geo 1

 

Obchodní úvěry a zálohy

Geo 2

Geo 2

 

z toho: Nefinanční podniky, domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem

Geo 1

Geo 1

 

Ostatní pohledávky nebo závazky

Geo 1

Geo 1

 

ZPČ

 

Geo 1“.

 


(1)  Pojmy a definice vybraných položek jsou vymezeny v příloze III.

(2)  Podrobnosti o požadovaném geografickém členění jsou uvedeny v tabulce 7.

(3)  Podrobnosti o požadovaném členění podle institucionálních sektorů jsou uvedeny v tabulce 8.“;

(4)  Včetně finančních derivátů – netto.“;

(5)  Pojmy a definice vybraných položek jsou vymezeny v příloze III.

(6)  Podrobnosti o požadovaném geografickém členění jsou uvedeny v tabulce 7.

(7)  Podrobnosti o požadovaném členění podle institucionálních sektorů jsou uvedeny v tabulce 8.“;