ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 12

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
19. ledna 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/45 ze dne 18. ledna 2016, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS))

27

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/46 ze dne 18. ledna 2016, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxadixyl a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/47 ze dne 18. ledna 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

42

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/48 ze dne 18. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

45

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/49 ze dne 7. ledna 2016 o jmenování vedoucího poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2016)

47

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/50 ze dne 18. ledna 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

48

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/51 ze dne 18. ledna 2016 na podporu úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC) v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

50

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

19.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/44

ze dne 18. ledna 2016

o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. února 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/137/SZBP (2). Uvedené rozhodnutí v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti“) č. 1970 (2011) a následnými rezolucemi zavedlo zbrojní embargo, zákaz vývozu vybavení pro vnitřní represi, omezení vstupu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob a subjektů, které se účastnily vážného porušování lidských práv vůči lidem v Libyi, včetně útoků na civilní obyvatelstvo a civilní zařízení v rozporu s mezinárodním právem. Tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány jsou uvedeny v přílohách rozhodnutí 2011/137/SZBP. Proto bylo nutné regulační opatření, aby byla stanovena příslušná nezbytná opatření. Rada bezpečnosti přijala řadu dalších rezolucí o Libyi, kterými prodloužila nebo pozměnila omezující opatření OSN vůči Libyi, včetně rezoluce č. 2174 (2014), která změnila rozsah zbrojního embarga a prodloužila platnost opatření týkajících se zákazu cestování a zmrazení aktiv, a rezoluce č. 2213 (2015) v souvislosti s odhodláním Rady bezpečnosti podporovat svrchovanost, nezávislost, územní celistvost a národní jednotu Libye.

(2)

Dne 26. května 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/818 (3) měnící rozhodnutí 2011/137/SZBP s přihlédnutím k přetrvávající hrozbě pro mír, stabilitu či bezpečnost Libye a pro úspěšné dokončení její politické transformace. Rozhodnutí (SZBP) 2015/818 rovněž zohlednilo hrozbu představovanou osobami nebo subjekty vlastnícími či ovládajícími finanční prostředky libyjského státu zpronevěřené za předchozího režimu Muammara Kaddáfího v Libyi, které by mohly být zneužity k ohrožení míru, stability či bezpečnosti Libye nebo k blokování či maření úspěšného dokončení její politické transformace. Rada provedla úplný přezkum seznamů osob a subjektů, na něž se vztahuje zákaz cestování a zmrazení aktiv, uvedený v příloze II a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP. Dne 31. července 2015 přijala Rada konsolidované rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 a zrušila rozhodnutí 2011/137/SZBP.

(3)

Z důvodu jasnosti by nařízení Rady (EU) č. 204/2011 (4), jak bylo pozměněno a provedeno řadou následných nařízení, mělo být konsolidováno v novém nařízení.

(4)

Prvomoc měnit seznamy obsažené v přílohách II a III by měla vykonávat Rada z důvodu zvláštní hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou situace v Libyi představuje, a za účelem zajištění souladu s postupem pro změnu a revizi příloh rozhodnutí (SZBP) 2015/1333.

(5)

K provedení tohoto nařízení a k zajištění co největší právní jistoty v Unii by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by měly být dodržovány nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (6).

(6)

K zajištění toho, aby opatření stanovená tímto nařízením byla účinná, by toto nařízeni mělo vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy,

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, a to i prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e)

„technickou pomocí“ jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací, včetně takové pomoci poskytované ústně;

f)

„Výborem pro sankce“ výbor Rady bezpečnosti zřízený podle bodu 24 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011);

g)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

h)

„určenými plavidly“ plavidla určená Výborem pro sankce podle bodu 11 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2146 (2014) a uvedená v příloze V tohoto nařízení;

i)

„kontaktním místem vlády Libye“ kontaktní místo jmenované vládou Libye, jak bylo oznámeno Výboru pro sankce v souladu s bodem 3 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2146 (2014).

Článek 2

1.   Zakazuje se:

a)

prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v této zemi;

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž předmětem nebo následkem je obcházení zákazu uvedeného v písmeni a).

2.   Zakazuje se nakupovat, dovážet nebo dopravovat vybavení z Libye, které může být použito k vnitřním represím a které je uvedeno v příloze I, bez ohledu na to, zda pochází z Libye či nikoli.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážených do Libye zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit prodej, dodávku, převod či vývoz vbavení, které může být použito k vnitřním represím, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové zařízení je zamýšleno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.

Článek 3

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie (7) (dále jen „společný vojenský seznam“) nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související s vybavením, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;

c)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo v příloze I, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;

d)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, financování či finanční pomoc související s poskytováním vyzbrojených žoldnéřů v Libyi nebo pro použití v Libyi;

e)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) až d).

2.   Odchylně od odstavce 1 se zákazy v něm stanovené nevztahují na:

a)

poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci související s nesmrtící vojenskou technikou určenou výlučně k humanitárním účelům nebo k ochraně;

b)

ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Libye zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu;

c)

poskytování technické pomoci, financování či finanční pomoci týkající se nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro účely pomoci libyjské vládě v oblasti bezpečnosti či odzbrojování.

3.   Odchylně od odstavce 1 a s výhradou předchozího schválení Výborem pro sankce se zákazy v něm stanovené nevztahují na:

a)

poskytování technické pomoci, financování nebo finanční pomoci související s jiným prodejem a dodávkami zbraní a souvisejícího materiálu;

b)

poskytování technické pomoci, financování či finanční pomoci týkající se vojenského vybavení, včetně zbraní a souvisejícího materiálu, které nespadá pod písmeno a) a je určeno výhradně pro účely pomoci libyjské vládě v oblasti bezpečnosti a odzbrojování.

4.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit poskytování technické pomoci, financování a finanční pomoci souvisejících s vybavením, které může být použito k vnitřním represím, za podmínek, které považují za vhodné, pokud zjistí, že je toto vybavení určeno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.

Článek 4

S cílem zabránit převodu zboží a technologií uvedených ve společném vojenském seznamu nebo dodávkám, prodeji, převodu, vývozu či dovozu, které zakazuje toto nařízení, platí pro veškeré zboží vstupující na celní území Unie z Libye nebo je opouštějící do Libye, vedle pravidel upravujících povinnost poskytnout informace před vstupem nebo výstupem, která jsou obsažena v příslušných ustanoveních nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 (8) a (EU) č. 952/2013 (9) týkajíích se souhrnných vstupních a výstupních prohlášení a celních prohlášení, že osoba, která tyto informace podává, musí v prohlášení uvést, zda je zboží uvedeno na společném vojenském seznamu nebo v tomto nařízení, a pokud jeho vývoz vyžaduje povolení, musí uvést údaje o udělené vývozní licenci. Tyto dodatečné informace podává příslušným celním orgánům dotyčného členského státu buď písemně, nebo případně s použitím celního prohlášení.

Článek 5

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách II a III nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách II a III nebo v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

4.   Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které ke dni 16. září 2011 patřily subjektům uvedeným na seznamu obsaženém v příloze VI nebo keré jimi byly vlastněny, drženy nebo ovládány a které se k uvedenému dni nacházely mimo území Libye, zůstávají zmrazeny.

Článek 6

1.   V příloze II jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které byly určeny Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce v souladu s bodem 22 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011), bodem 19, 22 nebo 23 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011), bodem 4 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2174 (2014) nebo bodem 11 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2213 (2015).

2.   Příloha III obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, které nejsou uvedeny v příloze II a které:

a)

se účastnily nebo spolupůsobily při vydávání rozkazů, dozoru či jiném způsobu vedení v souvislosti se závažnými porušeními lidských práv osob v Libyi, včetně účasti či spolupůsobení při plánování, velení, vydávání rozkazů nebo vedení útoků, a to i leteckých, v rozporu s mezinárodním právem vůči civilnímu obyvatelstvu nebo civilnímu zařízení;

b)

porušily nebo napomáhaly při porušování ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) nbebo č. 1973 (2011) anebo tohoto nařízení;

c)

byly určeny jako osoby, subjekty nebo orgány, které se podílely na represivní politice bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Libyi nebo byly jinak dříve spojeny s tímto režimem a které nadále představují riziko pro mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo úspěšné dokončení politické transformace v Libyi;

d)

jsou zapojeny do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo poskytují takovým činnostem podporu anebo které blokují či maří úspěšné dokončení její politické transformace, mimo jiné:

i)

plánováním, řízením či pácháním činů v Libyi porušujících mezinárodní právo v oblasti lidských práv či mezinárodní humanitární právo nebo činů, které představují porušování lidských práv v Libyi,

ii)

útoky na kterékoli letiště, nádraží či jiné zařízení pozemní dopravy nebo námořní přístav v Libyi nebo na libyjskou státní instituci či zařízení nebo kteroukoli zahraniční misi v Libyi,

iii)

poskytováním podpory ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím nezákonným využíváním ropy nebo jiných přírodních zdrojů v Libyi,

iv)

zastrašováním libyjských státních finančních institucí a libyjské státní ropné společnosti (Libyan National Oil Company) či vyvíjením nátlaku na ně nebo účastí na jakékoli činnosti, která může způsobit nebo mít za následek zpronevěření libyjských státních prostředků,

v)

porušováním ustanovení zbrojního embarga v Libyi podle rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) a článku 1 tohoto nařízení nebo napomáháním v jejich obcházení,

vi)

jednáním v zájmu, jménem či na příkaz některé z výše uvedených osob, subjektů nebo orgánů nebo tím, že jsou subjekty či orgány vlastněnými nebo ovládanými osobami, subjekty či orgány uvedenýmu v příloze II nebo III, nebo

e)

vlastní nebo ovládají finanční prostředky libyjského státu zpronevěřené během bývalého režimu Muammara Kaddáfího v Libyi, které mohou být použity k ohrožování míru, stability nebo bezpečnosti Libye nebo blokovat či mařit úspěšný proces její politické transformace.

3.   V přílohách II a III se uvedou důvody pro zařazení daných osob, subjektů a orgánů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti nebo pro přílohu II Výbor pro sankce.

4.   V přílohách II a III se uvedou dostupné informace nezbytné k identifikaci dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů poskytnuté Radou bezpečnosti nebo pro přílohu II Výborem pro sankce. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha II rovněž obsahuje datum určení Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce.

5.   Příloha VI obsahuje důvody pro zařazení osob, subjektů a orgánů uvedených v čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce.

Článek 7

Povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje osoby, subjektu nebo orgánu určeného v příloze II nebo III nebrání tomu, aby osoby, subjekty nebo orgány, které ve zmíněných přílohách určeny nejsou, ale v nichž má určená osoba, subjekt nebo orgán podíl, dále vykonávaly dovolenou podnikatelskou činnost, pokud při ní nedochází ke zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů určené osobě, subjektu či orgánu.

Článek 8

1.   Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud shledají, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze II nebo III nebo v čl. 5 odst. 4 a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů

pod podmínkou, že pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze II nebo v čl. 5 odst. 4, dotyčný členský stát oznámí Výboru pro sankce takový závěr a svůj záměr udělit povolení a Výbor pro sankce proti tomu nevznese námitku do pěti pracovních dnů od oznámení.

2.   Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit uvolnění některých zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud shledají, že zmrazené prostředky či hospodářské zdroje jsou nutné k mimořádným výdajům, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze II nebo v čl. 5 odst. 4, členský stát tento závěr oznámil Výboru pro sankce a ten ho schválil a

b)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze III, příslušný orgán oznámil důvody, proč sedomnívá, že by konkrétní povolení mělo být uděleno, příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi nejpozději dva týdny před udělením tohoto povolení.

Článek 9

1.   Odchylně od článku 5 mohou v případě osob, subjektů nebo orgánů uvedených v příloze II a subjektů uvedených v čl. 5 odst. 4 příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo, nebo se na ně vztahuje soudní či správní rozhodnutí nebo rozhodčí nález, které były vyneseny:

i)

přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán zařazeny do přílohy II, nebo

ii)

přede dnem, kdy byl subjekt uvedený v čl. 5 odst. 4 určen Radou bezpečnosti;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovýmto zástavním právem nebo uznaných za platné takovýmto rozhodnutím nebo nálezem, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové pohledávky;

c)

zástavní právo, rozhodnutí nebo nález není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze II nebo III;

d)

uznání zástavního práva, rozhodnutí nebo nálezu není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě a

e)

členský stát oznámil zástavní právo, rozhodnutí nebo nález Výboru pro sankce.

2.   Odchylně od článku 5 mohou v případě osob, subjektů nebo orgánů uvedených v příloze III příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem, kdy byla fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 5 zařazeny do přílohy III, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných nebo uznaných za platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové pohledávky;

c)

rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze II nebo III a

d)

uznání rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku.

Článek 10

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů náležejících osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů těmto osobám, subjektům či orgánům, a to za podmínek, které uznají za vhodné, pokud se domnívají, že je to nezbytné pro humanitární účely, jakými jsou dodávky či usnadnění dodávek humanitární pomoci, dodávky materiálu a zásob nezbytných k pokrytí základních potřeb civilního obyvatelstva, včetně potravin a zemědělských surovin nezbytných k jejich výrobě, zdravotnického materiálu a dodávek elektrické energie, nebo pro evakuace z Libye. Dotyčný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o udělených povoleních podle tohoto článku do dvou týdnů od jejich udělení.

Článek 11

1.   Odchylně od čl. 5 odst. 4 mohou příslušné orgány členských států, na něž odkazují internetové stránky uvedené v příloze IV, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže:

a)

se tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje použijí k jednomu či několika z následujících účelů:

i)

humanitární potřeby,

ii)

pohonné hmoty, elektřina a voda výlučně pro civilní použití,

iii)

obnova těžby a obnova prodeje uhlovodíků ze strany Libye,

iv)

zřizování, provoz a posilování civilních vládních institucí a civilní veřejné infrastruktury nebo

v)

snadnější obnova operací bankovního sektoru, včetně podpory nebo usnadnění mezinárodního obchodu s Libyí;

b)

dotyčný členský stát oznámil Výboru pro sankce svůj záměr povolit přístup k finančním prostředkům nebo hospodářským zdrojům a Výbor pro sankce proti tomu nevznesl námitku do pěti dnů od oznámení;

c)

dotyčný členský stát oznámil Výboru pro sankce, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nebudou zpřístupněny jakékoli osobě, subjektu či orgánu uvedenému v přílohách II nebo III ani v jejich prospěch;

d)

dotyčný členský stát se předem poradil s libyjskými orgány o použití těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů a

e)

dotyčný členský stát zaslal libyjským orgánům oznámení podle písmen b) a c) tohoto odstavce a libyjské orgány do pěti pracovních dnů nevznesly námitku proti uvolnění takových finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů.

2.   Odchylně od čl. 5 odst. 4 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, je-li splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu na základě smlouvy nebo dohody, které tato osoba, subjekt nebo orgán uzavřel přede dnem, kdy byl určen Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce, nebo na základě závazku, který jim vznikl před tímto dnem, a jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že tato platba není v rozporu s čl. 5 odst. 2 ani není ve prospěch subjektu uvedeného v čl. 5 odst. 4;

b)

příslušný členský stát oznámil Výboru pro sankce svůj záměr udělit povolení alespoň deset dnů předem.

Článek 12

1.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b)

platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzická či právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedený v článku 5 určen Výborem pro sankce, Radou bezpečnosti nebo Radou;

c)

platby splatné podle soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1; nebo

d)

platby splatné na základě soudního či správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu vydaného v Unii nebo vykonatelného v dotčeném členském státě, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 2,

za předpokladu, že veškeré tyto úroky, jiné výnosy a platby jsou zmrazeny v souladu s čl. 5 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 5 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v tom, aby finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu připsaly ve prospěch zmrazených účtů, za předpokladu, že takové přírůstky na účtech jsou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o každé takové operaci příslušný orgán.

Článek 13

Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, je-li splatná platba osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze II nebo III na základě smlouvy nebo dohody, které tato osoba, subjekt či orgán uzavřel přede dnem, kdy byl určen, nebo závazku, který jim vznikl před tímto dnem, a jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že

i)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity k platbě osobou, subjektem nebo orgánem uvedeným v příloze II nebo III,

ii)

platba není v rozporu s čl. 5 odst. 2;

b)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze II, příslušný členský stát oznámil Výboru pro sankce svůj záměr udělit povolení deset pracovních dnů předem;

c)

pokud se povolení týká osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze III, příslušný členský stát uvědomil ostatní členské státy a Komisi o svém rozhodnutí a záměru udělit povolení nejméně dva týdny předem.

Článek 14

Odchylně od čl. 5 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, povolit zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů přístavním orgánům uvedeným v příloze III v souvislosti s plněním – do 15. července 2011 – smluv uzavřených před 7. červnem 2011, s výjimkou smluv týkajících se ropy, zemního plynu a produktů z rafinované ropy. Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o povoleních, která udělí podle tohoto článku, do dvou týdnů od jejich udělení.

Článek 15

1.   Na určená plavidla plující pod vlajkou členského státu je zakázáno nakládat ropu z Libye, přepravovat ji na těchto plavidlech nebo ji z nich vykládat, pokud to nepovolí příslušný orgán členského státu po konzultaci s kontaktním místem vlády Libye.

2.   Je zakázáno přijímat určená plavidla v přístavech na území Unie nebo jim poskytovat přístup do přístavů na území Unie, pokud tak Výbor pro sankce stanoví.

3.   Opatření stanovené v odstavci 2 se nepoužije, pokud je vstup do přístavu na území Unie nezbytný pro inspekci, v případě nouze nebo pokud se plavidlo vrací do Libye.

4.   Určeným plavidlům nesmějí být poskytovány služby spojené s doplňováním paliva, zásobováním nebo jiné služby, včetně poskytování paliva nebo zásob, státními příslušniky členských států ani z území členských států, pokud tak Výbor pro sankce stanoví.

5.   Příslušné orgány členských států určené v příloze IV mohou udělit výjimky z opatření stanovených v odstavci 4, pokud je to nezbytné pro humanitární nebo bezpečnostní účely nebo pokud se plavidlo vrací do Libye. Každé takové povolení musí být písemně oznámeno Výboru pro sankce a Komisi.

6.   Finanční transakce týkající se ropy na palubě určených plavidel, včetně prodeje ropy nebo použití ropy pro účely úvěru, jakož i pojištění souvisejícího s přepravou ropy jsou zakázány, pokud tak Výbor pro sankce stanoví. Tento zákaz se nevztahuje na výběr přístavních poplatků v případech uvedených v odstavci 3.

Článek 16

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí jejich zpřístupnění učiněné v dobré víře, že takový krok je v souladu s tímto nařízením, nezakládá žádnou odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, které takový krok učinily, ani jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů jim nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 17

1.   Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, včetně nároků na odškodnění nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze II nebo III;

b)

jakýmikoli jinými libyjskými osobami, subjekty či orgány, včetně libyjské vlády;

c)

jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmeni a) nebo b).

2.   Ve všech řízeních týkajících se nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba domáhající se tohoto uspokojení.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 18

1.   Aniž jsou dotčena platná pravidla týkající se ohlašování, důvěrnosti údajů a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze IV, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 5, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo získány.

3.   Odstavec 2 nebrání členským státům v tom, aby v souladu se svým vnitrostátním právem tyto informace sdílely s příslušnými orgány Libye a jiných členských států, je-li to nezbytné pro účely pomoci při zpětném získávání neoprávněně přivlastněných aktiv.

Článek 19

Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení, o obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 20

Komise je zmocněna:

a)

měnit přílohu IV na základě informací poskytnutých členskými státy;

b)

měnit přílohu V podle změn přílohy V rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 a na základě určení učiněných Výborem pro sankce podle bodů 11 a 12 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2146 (2014).

Článek 21

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, zařadí Rada tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy II.

2.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 6 odst. 2, změní odpovídajícím způsobem přílohu III.

3.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 a 2, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž této fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit.

4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán uvedené v odstavcích 1 a 2 o této skutečnosti informuje.

5.   Pokud OSN rozhodne vypustit osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo změnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeném na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu II.

6.   Seznam uvedený v příloze III se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců.

Článek 22

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí pravidla uvedená v odstavci 1 Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny jejich následné změny.

Článek 23

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze IV.

Článek 24

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo ně, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán zapsaný nebo zřízený podle práva některého členského státu;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo zčásti v rámci Unie.

Článek 25

Nařízení (EU) č. 204/2011 se zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 26

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34.

(2)  Rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP ze dne 28. února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/818 ze dne 26. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 129, 27.5.2015, s. 13).

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA I

SEZNAM VYBAVENÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO K VNITŘNÍ REPRESI VE SMYSLU ČLÁNKŮ 2, 3 A 4

1.

Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:

1.1.

palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 Společného vojenského seznamu Evropské unie (1) (dále jen „společný vojenský seznam“);

1.2.

střelivo speciálně určené pro palné zbraně na seznamu v bodě 1.1 a pro ně speciálně určené součásti;

1.3.

zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

2.

Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

3.

Tato vozidla:

3.1.

vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;

3.2.

vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;

3.3.

vozidla speciálně určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;

3.4.

vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných a/nebo zadržených osob;

3.5.

vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;

3.6.

součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.

Poznámka 1: Tato položka nezahrnuje vozidla speciálně určená pro hasičské účely.

Poznámka 2: Pro účely bodu 3.5 pojem „vozidla“ zahrnuje přívěsy.

4.

Tyto výbušné látky a související vybavení:

4.1.

vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení, zařízení nebo součástí speciálně určených pro konkrétní komerční využití, které jsou spouštěny nebo zprovozněny explozivními prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (například nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);

4.2.

nálože s lineárním ničivým působením, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu;

4.3.

tyto další výbušniny a jejich příslušenství, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu:

a)

amatol;

b)

nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);

c)

nitroglykol;

d)

pentaerytritol-tetranitrát (PETN);

e)

pikrylchlorid;

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 společného vojenského seznamu:

5.1.

neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;

5.2.

neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přilby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.

Poznánka: Tato položka nezahrnuje:

vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti,

vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.

6.

Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 společného vojenského seznamu, pro výcvik používání střelných zbraní a software pro ně speciálně určený.

7.

Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu.

8.

Žiletkový ostnatý drát.

9.

Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.

10.

Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.

11.

Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.


(1)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.


PŘÍLOHA II

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 6 ODST. 1

A.   Osoby

6.

Jméno: ABÚ ZAJD UMAR DÚRDA (ABU ZAYD UMAR DORDA)

Titul: není k dispozici Funkce: a) pozice: ředitel, Organizace pro vnější bezpečnost, b) vedoucí zahraniční zpravodajské služby. Datum narození: není k dispozici Místo narození: není k dispozici Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Libye ((Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi)) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Věrný stoupenec režimu. Vedoucí zahraniční zpravodajské služby.

7.

Jméno: ABÚ BAKR JÚNIS DŽÁBIR (ABU BAKR YUNIS JABIR)

Titul: generálmajor Funkce: pozice: ministr obrany. Datum narození: 1952 Místo narození: Jalo, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.

8.

Jméno: MA'TÚK MUHAMMAD MA'TÚK (MATUQ MOHAMMED MATUQ)

Titul: není k dispozici Funkce: pozice: tajemník pro veřejné služby Datum narození: 1956 Místo narození: Choms, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: není známo, pravděpodobně zajat.

Doplňující informace

Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů.

9.

Jméno: AJŠA MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ (AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 1978 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: Aisha Muhammed Abdul Salam (číslo pasu: 215215) Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: 428720 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Sultanát Omán (Předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Vycestovala v rozporu s bodem 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011), jak ve své průběžné zprávě za rok 2013 uvedla skupina odborníků na Libyi.

10.

Jméno: HANNIBAL MUAMMAR KADDÁFÍ (HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 20. září 1975Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: B/002210 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Alžírsko (Předpokládaný status/místo pobytu: Alžírsko) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazena podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

11.

Jméno: CHÁMIS MUAMMAR KADDÁFÍ (KHAMIS MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 1978 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

12.

Jméno: MUHAMMAD MUAMMAR KADDÁFÍ (MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 1970 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Sultanát Omán (Předpokládaný status/místo pobytu: Sultanát Omán) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

13.

Jméno: MUAMMAR MUHAMMAD ABÚ MINJAR KADDÁFÍ (MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Datum narození: 1942 Místo narození: Syrta, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam OSN zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.

14.

Jméno: MUTASSÍM KADDÁFÍ (MUTASSIM QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: poradce pro národní bezpečnost Datum narození: 1976 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

15.

Jméno: SÁDÍ KADDÁFÍ (SAADI QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: velitel zvláštních sil Datum narození: a) 27. května 1973 b) 1. ledna 1975Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: a) 014797 b) 524521 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Libye (ve vazbě) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

16.

Jméno: SAJF AL-ARAB KADDÁFÍ (SAIF AL-ARAB QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: 1982 Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku). Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem.

17.

Jméno: SAJF AL-ISLÁM KADDÁFÍ (SAIF AL-ISLAM QADHAFI)

Titul: není k dispozici Funkce: ředitel Kaddáfího nadace Datum narození:25. června 1972Místo narození: Tripolis, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: B014995 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi.) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodů 15 a 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.

18.

Jméno: ABDULLÁH AL-SÁNÚSÍ (ABDULLAH AL-SENUSSI)

Titul: plukovník Funkce: ředitel vojenského zpravodajství Datum narození: 1949 Místo narození: Súdán Dostatečně spolehlivá přezdívka: a) Abdoullah Ould Ahmed (číslo pasu: B0515260; Datum narození: 1948; Místo narození: Anefif (Kidal), Mali; Datum vydání:10. ledna 2012; Místo vydání: Bamako, Mali; Konec platnosti: 10. ledna 2017.) b) Abdoullah Ould Ahmed (malijské identifikační číslo 073/SPICRE; Místo narození: Anefif, Mali; Datum vydání:6. prosince 2011; Místo vydání: Essouck, Mali) Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Libye (Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi.) Datum zařazení na seznam:26. února 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zákaz cestování). Na seznam zařazen 17. března 2011 podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) (zmrazení majetku).

Doplňující informace

Zapojení vojenského zpravodajství do potlačování demonstrací. V minulosti podezření na zapojení do masakru ve vězení v Abú Sálimu. Odsouzen v nepřítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagr Muammara Kaddáfího.

19.

Jméno: SAFÍJA FARKAŠ AL-BARÁSÍ (SAFIA FARKASH AL-BARASSI)

Titul: není k dispozici Funkce: není k dispozici Datum narození: přibližně 1952 Místo narození: Al Bayda, Libye Dostatečně spolehlivá přezdívka: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, narozena dne 1. ledna 1953 (číslo ománského pasu 03825239) Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: 03825239 Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: Sultanát Omán Datum zařazení na seznam:24. června 2011Další informace: na seznam zařazena podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Značný osobní majetek, který by mohl být použit pro účely režimu. Její sestra Fatima FARKAŠ je vdaná za ABDULLAHA AL-SÁNÁSÍHO, ředitele libyjského vojenského zpravodajství.

20.

Jméno: ABDELHAZÍZ ZLITNI (ABDELHAFIZ ZLITNI)

Titul: není k dispozici Funkce: a) ministr plánování a financí ve vládě plukovníka Kaddáfího b) tajemník všeobecného lidového výboru pro finance a plánování c) dočasný guvernér libyjské centrální banky Datum narození: 1935 Místo narození: není k dispozici. Dostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Nedostatečně spolehlivá přezdívka: není k dispozici Státní příslušnost: není k dispozici Číslo pasu: není k dispozici Národní identifikační číslo: není k dispozici Adresa: není k dispozici Datum zařazení na seznam:24. června 2011Další informace: na seznam zařazen podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1970 (2011) a bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

Doplňující informace

Podílel se na násilí vůči demonstrantům. Tajemník všeobecného lidového výboru pro finance a plánování. Zlitni v současné době působí jako dočasný guvernér libyjské centrální banky. Dříve byl předsedou představenstva Národní ropné společnosti. Z našich informací vyplývá, že se v současné době podílí na úsilí o získání prostředků pro režim za účelem doplnění rezerv centrální banky, které již byly vynaloženy na podporu stávající vojenské kampaně.


PŘÍLOHA III

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 6 ODST. 2

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed)

Pozice: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost.

Datum narození: 1952.

Místo narození: Tripolis, Libye.

Významný člen revolučního výboru.

Blízký stoupenec Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

2.

ABÚ ŠA'RÍJA (ABU SHAARIYA)

Pozice: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost.

Švagr Muammara Kaddáfího.

Významný představitel Kaddáfího režimu a jako takový úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

3.

AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar)

Pozice: vedoucí Hnutí revolučních výborů.

Místo narození: Syrta, Libye.

Předpokládaný status: zavražděn v Egyptě v srpnu 2014.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

4.

ALŠARGAWI Bašír Sálih Bašír (ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir)

Datum narození: 1946.

Místo narození: Traghen.

Vedoucí kabinetu Muammara Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

5.

TUHÁMÍ, Chálid, generál (TOHAMI, General Khaled)

Datum narození: 1946.

Místo narození: Genzur.

Bývalý ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

6.

FARKAŠ, Muhammad Búša'rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya)

Datum narození: 1. července 1949.

Místo narození: Al-Bajda.

Bývalý ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

7.

AL-KÁSSIM ZUWAJÍ, Muhammad Abú (EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou)

 

Bývalý generální tajemník Všeobecného lidového kongresu.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

8.

AL-MAHMUDÍ, Baghdadí (AL-MAHMOUDI, Baghdadi)

 

Předseda vlády plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

9.

HIDŽÁZÍ, Muhammad Mahmúd (HIJAZI, Mohamad Mahmoud)

 

Ministr zdravotnictví a životního prostředí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali (HOUEJ, Mohamad Ali)

Datum narození: 1949

Místo narození: Al-Azizia (u Tripolisu).

Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

11.

AL-GAÚD, Abdelmadžíd (AL-GAOUD, Abdelmajid)

Datum narození: 1943

Ministr zemědělství a živočišných a mořských zdrojů ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

12.

AL-ŠARÍF, Ibrahím Zarrúgh (AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug)

 

Ministr sociálních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

13.

FAKHÍRI, Abdelkebír Muhamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad)

Datum narození: 4. května 1963.

Číslo pasu: B/014965 (platný do konce roku 2013).

Ministr školství, vysokého školství a výzkumu ve vládě plukovníka Kaddáfího. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

14.

MANSÚR, Abdalláh (MANSOUR, Abdallah)

Datum narození: 8.7.1954.

Číslo pasu: B/014924 (platný do konce roku 2013).

Bývalý blízký spolupracovník plukovníka Kaddáfího, dříve prvořadá úloha v bezpečnostních službách, bývalý ředitel rozhlasu a televize.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

21.3.2011

15.

plukovník Taher Juwadi

Pozice: čtvrtý v linii velení revolučních gard.

Plukovník.

Klíčový člen Kaddáfího režimu. Z titulu své funkce úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

23.5.2011

16.

AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed)

Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

17.

DIBRÍ, Abdulkádir Júsif (DIBRI, Abdulqader Yusef)

Pozice: vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího.

Datum narození: 1946.

Místo narození: Houn, Libye.

Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

18.

KADDÁF AL-DAM, Sajjid Muhammad (QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed)

Datum narození: 1948.

Místo narození: Syrta, Libye.

Bratranec Muammara Kaddáfího. V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do organizovaných smrtících útoků na disidenty a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek. Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

28.2.2011

19.

AL KADDÁFÍ, Kuren Sálih Kuren (AL QADHAFI, Quren Salih Quren)

 

Bývalý libyjský velvyslanec v Čadu. Z Čadu odešel do Sabhá. Přímo zapojen do náboru a koordinace žoldnéřů sloužících režimu.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Amid Husajn, plukovník (AL KUNI, Colonel Amid Husain)

Předpokládaný status/místo pobytu: jižní Libye.

Bývalý guvernér města Ghat (jižní Libye). Přímo zapojen do náboru žoldnéřů.

Úzce spjatý s bývalým režimem Muammara Kaddáfího.

12.4.2011

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Důvody

Datum zařazení na seznam

1.

Libyan Arab African Investment Company – LAAICO (také známa jako LAICO)

Internetové stránky: http://www.laaico.com. Společnost založena v roce 1981, 76351 Genzur-Libye, 81370 Tripolis-Libye.

Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613,

Fax: 00 218 (21) 4893800 – 4891867

E-mail: info@laaico.com

Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Kontaktní údaje správy nadace: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis – PO Box: 1101 – LIBYE,

Telefon: (+218) 214778301 –

Fax: (+218) 214778766;

E-mail: info@gicdf.org

Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Sídlo v Tripolisu.

Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Kontaktní údaje:

Tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

E-mail: info@ljbc.net

Veřejné podněcování k nenávisti a násilí účastí na dezinformačních kampaních, pokud jde o represe proti demonstrantům.

21.3.2011

5.

Revolutionary Guard Corps

 

Zapojeny do represí namířených proti demonstrantům.

21.3.2011

6.

Libyan Agricultural Bank (také známa jako Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae; také známa jako Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libye;

e-mailová adresa: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye);

tel. (218) 214870586;

tel. (218) 214870714;

tel. (218) 214870745;

tel. (218) 213338366;

tel. (218) 213331533;

tel. (218) 213333541;

tel. (218) 213333544;

tel. (218) 213333543;

tel. (218) 213333542;

fax (218) 214870747;

fax (218) 214870767;

fax (218) 214870777;

fax (218) 213330927;

fax (218) 213333545

Libyjská dceřiná společnost Libyjské centrální banky

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund)

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund)

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

Tel.: (218) 213345187

Fax: +218.21.334.5188

E-mail: info@ethic.ly

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund)

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund)

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (také známa jako LAP Green Holding Company)

 

Libyjská dceřiná společnost společnosti Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Spojené království

Další informace:

registrační číslo 01794877 (UK)

 

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace:

registrační číslo 1510484 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt zapsaný na Britských Panenských ostrovech, jehož vlastníkem je Sádí Kaddáfí

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

Další informace:

registrační číslo 1534407 (BVI)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Ostrov Man

Další informace:

registrační číslo 59058C (IOM)

Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na ostrově Man.

12.4.2011


PŘÍLOHA IV

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH PODLE ČL. 8 ODST. 1, ČL. 9 ODST. 1, ČLÁNKU 13 A ČL. 18 ODST. 1 A ADRESA PRO ÚČELY OZNAMOVÁNÍ EVROPSKÉ KOMISI

a)

Příslušné orgány v každém členském státě:

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

b)

Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgie

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +32 2 295 55 85

Fax: +32 2 299 08 73


PŘÍLOHA V

SEZNAM PLAVIDEL UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. H) A ČLÁNKU 15 A POUŽITELNÁ OPATŘENÍ STANOVENÁ VÝBOREM PRO SANKCE


PŘÍLOHA VI

SEZNAM OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČL. 5 ODST.4

1.

Název: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Další označení: Libyan Foreign Investment Company (LFIC). Dřívější označení: není k dispozici Adresa: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibyaDatum zařazení na seznam:17. března 2011Další informace: zařazení na seznam podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011), ve znění změn ze dne 16. září 2011 podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2009 (2011).

Doplňující informace

Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.

2.

Název: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Další označení: není k dispozici Dřívější označení: není k dispozici Adresa:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaDatum zařazení na seznam:17. března 2011Další informace: zařazení na seznam podle bodu 17 rezoluce Rady bezpečnosti č. 1973 (2011), ve znění změn ze dne 16. září 2011 podle bodu 15 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2009 (2011).

Doplňující informace

Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.


19.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/45

ze dne 18. ledna 2016,

kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 Komise přezkoumala žádost Slovinska o schválení změny specifikace zaručené tradiční speciality „Prekmurska gibanica“, zapsané do rejstříku podle nařízení Komise (EU) č. 172/2010 (2) ve znění nařízení (EU) 2015/176 (3).

(2)

Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (4).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být tato změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Prekmurska gibanica“ (ZTS) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 172/2010 ze dne 1. března 2010 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS)) (Úř. věst. L 51, 2.3.2010, s. 11).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2015/176 ze dne 5. února 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Prekmurska gibanica (ZTS)) (Úř. věst. L 30, 6.2.2015, s. 16).

(4)  Úř. věst. C 235, 18.7.2015, s. 16.


19.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/28


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/46

ze dne 18. ledna 2016,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxadixyl a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 16 odst. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro oxadixyl a spinetoram byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokud jde o oxadixyl, nařízení (ES) č. 396/2005, ve znění nařízení Komise (EU) č. 592/2012 (2), stanoví pro několik produktů dočasné MLR z důvodu perzistence této účinné látky v půdě. Komise vyzvala členské státy k tomu, aby sdílely údaje z monitorování výskytu této látky v dotčených produktech. Z předložených údajů vyplývá, že v póru a ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina se rezidua již nevyskytují na úrovních překračujících příslušné meze stanovitelnosti. Je proto vhodné dočasné MLR snížit na úroveň těchto hodnot. Naproti tomu se rezidua oxadixylu stále vyskytují v petrželové nati, celeru řapíkatém a ve skupině salát a ostatní salátové rostliny. Údaje z monitorování ukazují, že dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg jsou s ohledem na výskyt oxadixylu v těchto komoditách přiměřené. Je proto vhodné tyto dočasné MLR snížit na úroveň 0,05 mg/kg. Tyto MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(3)

Pokud jde o spinetoram, MLR stanovený Komisí pro Codex Alimentarius (CXL) pro maso ze savců, s výjimkou mořských savců, byl do nařízení (ES) č. 396/2005 zahrnut nařízením Komise (EU) č. 459/2010 (3). Nařízením Komise (EU) č. 212/2013 (4) byla nahrazena příloha I nařízení (ES) č. 396/2005. Zejména jím byla ve zmíněné příloze I nahrazena položka pro „maso savců“ položkou „svalovina savců“ (kódy 1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 a 1017010). MLR nebyly v té době přizpůsobené tomu, aby odrážely změněné kategorie. Vzhledem k tomu, že látka je rozpustná v tuku a že lze v tukových matricích očekávat rezidua, je vhodné přizpůsobit MLR tím, že se opraví pro skupiny tuková tkáň savců a svalovina savců.

(4)

Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultováni ohledně nových MLR a jejich připomínky byly zohledněny.

(5)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před úpravou MLR provedenou tímto nařízením a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(7)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované před dnem 8. února 2016 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 592/2012 ze dne 4. července 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, hexythiazox, isoprothiolan, metaldehyd, oxadixyl a fosmet v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 176, 6.7.2012, p. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 459/2010 ze dne 27. května 2010, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 129, 28.5.2010, s. 3).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 212/2013 ze dne 11. března 2013, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny ohledně produktů uvedených v této příloze (Úř. věst. L 68, 12.3.2013, s. 30).


PŘÍLOHA

V příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupce pro oxadixyl a spinetoram nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)

Oxadixyl

Spinetoram (XDE-175)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01 (1)

 

0110000

Citrusové plody

 

0,2

0110010

Grapefruity

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0110030

Citrony

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0110990

Ostatní

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0,05 (1)

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní

 

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0,2

0130010

Jablka

 

 

0130020

Hrušky

 

 

0130030

Kdoule

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

0130050

Mišpule japonská/lokvát

 

 

0130990

Ostatní

 

 

0140000

Peckové ovoce

 

 

0140010

Meruňky

 

0,2

0140020

Třešně

 

0,05 (1)

0140030

Broskve

 

0,3

0140040

Švestky

 

0,05 (1)

0140990

Ostatní

 

0,05 (1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

0151000

a)

hrozny

 

0,5

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

jahody

 

0,2

0153000

c)

ovoce z keřů

 

 

0153010

Ostružiny

 

0,05 (1)

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0,05 (1)

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0,8

0153990

Ostatní

 

0,05 (1)

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

0,2

0154020

Klikvy

 

0,05 (1)

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0,05 (1)

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0,05 (1)

0154050

Šípky

 

0,05 (1)

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0,05 (1)

0154070

Hloh středozemský/azarole/neapolská mišpule

 

0,05 (1)

0154080

Bez černý/bezinky

 

0,05 (1)

0154990

Ostatní

 

0,05 (1)

0160000

Různé ovoce s

 

0,05 (1)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

0161050

Karamboly

 

 

0161060

Tomel japonský/kaki churma/persimon

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový/jambolan

 

 

0161990

Ostatní

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský/kaki

 

 

0162990

Ostatní

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0163020

Banány

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

0163060

Anona šeroplodá/láhevník čerimoja/cukrové jablko

 

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Chlebovník

 

 

0163100

Durian cibetkový

 

 

0163110

Anona ostnitá/láhevník ostnitý/guanabana

 

 

0163990

Ostatní

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (1)

0,05 (1)

0211000

a)

brambory

 

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého/kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0212990

Ostatní

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

 

0213020

Mrkev/karotka

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0213040

Křen

 

 

0213050

Topinambury

 

 

0213060

Pastinák

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0213080

Ředkve

 

 

0213090

Kozí brada

 

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

 

0213990

Ostatní

 

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01 (1)

 

0220010

Česnek

 

0,05 (1)

0220020

Cibule kuchyňská

 

0,05 (1)

0220030

Šalotka

 

0,05 (1)

0220040

Cibule jarní/zelená cibulka a cibule zimní/sečka

 

0,8

0220990

Ostatní

 

0,05 (1)

0230000

Plodová zelenina

0,01 (1)

 

0231000

a)

lilkovité

 

0,5

0231010

Rajčata

 

 

0231020

Paprika setá

 

 

0231030

Lilek/baklažán

 

 

0231040

Proskurník jedlý/ibišek jedlý/okra/bamie

 

 

0231990

Ostatní

 

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0,2

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety

 

 

0232990

Ostatní

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0,05 (1)

0233010

Melouny cukrové

 

 

0233020

Dýně

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0,05 (1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0,05 (1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01 (1)

0,05 (1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

 

0242990

Ostatní

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Zelí pekingské/pe-tsai

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

0243990

Ostatní

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,05 (+)

 

0251010

Kozlíček polníček

 

0,05 (1)

0251020

Salát

 

10

0251030

Čekanka štěrbák/endivie

 

0,05 (1)

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0,05 (1)

0251050

Barborky

 

0,05 (1)

0251060

Roketa setá/rukola

 

0,05 (1)

0251070

Červená hořčice

 

0,05 (1)

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0,05 (1)

0251990

Ostatní

 

0,05 (1)

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01 (1)

0,05 (1)

0252010

Špenát

 

 

0252020

Šrucha

 

 

0252030

Mangold

 

 

0252990

Ostatní

 

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (1)

0,05 (1)

0254000

d)

potočnice lékařská/řeřicha potoční

0,01 (1)

0,05 (1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01 (1)

0,05 (1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

0,05 (1)

0256010

Kerblík

0,01 (1)

 

0256020

Pažitka

0,01 (1)

 

0256030

Celerová nať

0,01 (1)

 

0256040

Petrželová nať

0,05 (+)

 

0256050

Šalvěj lékařská

0,01 (1)

 

0256060

Rozmarýn lékařský

0,01 (1)

 

0256070

Tymián

0,01 (1)

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

0,01 (1)

 

0256090

Vavřín/bobkový list

0,01 (1)

 

0256100

Estragon

0,01 (1)

 

0256990

Ostatní

0,01 (1)

 

0260000

Lusková zelenina

0,01 (1)

 

0260010

Fazolové lusky

 

0,1

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0,05 (1)

0260030

Hrachové lusky

 

0,1

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0,05 (1)

0260050

Čočka

 

0,05 (1)

0260990

Ostatní

 

0,05 (1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,05 (1)

0270010

Chřest

0,01 (1)

 

0270020

Kardy

0,01 (1)

 

0270030

Celer řapíkatý

0,05 (+)

 

0270040

Fenykl obecný sladký

0,01 (1)

 

0270050

Artyčoky

0,01 (1)

 

0270060

Pór

0,01  (1)

 

0270070

Reveň kadeřavá/rebarbora

0,01 (1)

 

0270080

Bambusové výhonky

0,01 (1)

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01 (1)

 

0270990

Ostatní

0,01 (1)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (1)

0,05 (1)

0280010

Pěstované houby

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (1)

0,05 (1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,01 (1)

0,05 (1)

0300010

Fazole

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách

 

 

0300040

Semena lupiny bílé/vlčího bobu

 

 

0300990

Ostatní

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

0,02 (1)

0,05 (1)

0401000

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

 

 

0401020

Jádra podzemnice olejné/arašídy/burské oříšky

 

 

0401030

Maková semena

 

 

0401040

Sezamová semena

 

 

0401050

Slunečnicová semena

 

 

0401060

Semena řepky olejky

 

 

0401070

Sójové boby

 

 

0401080

Hořčičná semena

 

 

0401090

Bavlníková semena

 

 

0401100

Dýňová semena

 

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

 

 

0401130

Semena lničky seté

 

 

0401140

Konopná semena

 

 

0401150

Semena skočce obecného

 

 

0401990

Ostatní

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

0402010

Olivy na olej

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

0402030

Plody palem

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný/kapok

 

 

0402990

Ostatní

 

 

0500000

OBILOVINY

0,01 (1)

0,05 (1)

0500010

Ječmen

 

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

 

0500030

Kukuřice

 

 

0500040

Proso

 

 

0500050

Oves

 

 

0500060

Rýže

 

 

0500070

Žito

 

 

0500080

Čirok

 

 

0500090

Pšenice

 

 

0500990

Ostatní

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,02 (1)

0,1 (1)

0610000

Čaje

 

 

0620000

Kávová zrna

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

0631000

a)

květů

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

0631030

Růže

 

 

0631040

Jasmín

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

0632010

Jahodník

 

 

0632020

Roibos

 

 

0632030

Cesmína paraguayská/yerba maté

 

 

0632990

Ostatní

 

 

0633000

c)

kořenů

 

 

0633010

Kozlík lékařský/baldrián

 

 

0633020

Ženšen pravý/všehoj/ženšen severoamerický

 

 

0633990

Ostatní

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

0640000

Kakaové boby

 

 

0650000

Rohovník obecný/svatojánský chléb

 

 

0700000

CHMEL

0,02 (1)

0,1 (1)

0800000

KOŘENÍ

 

 

0810000

Semena

0,02 (1)

0,1 (1)

0810010

Bedrník anýz/anýz/anýzové semeno

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý/římský kmín/kumín

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

0810990

Ostatní

 

 

0820000

Plody

0,02 (1)

0,1 (1)

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

0820070

Vanilka

 

 

0820080

Tamarind/indické datle

 

 

0820990

Ostatní

 

 

0830000

Kůra

0,02 (1)

0,1 (1)

0830010

Skořice

 

 

0830990

Ostatní

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

0840010

Lékořice

0,02 (1)

0,1 (1)

0840020

Zázvor

0,02 (1)

0,1 (1)

0840030

Kurkumovník dlouhý/indický šafrán/kurkuma

0,02 (1)

0,1 (1)

0840040

Křen

(+)

(+)

0840990

Ostatní

0,02 (1)

0,1 (1)

0850000

Pupeny

0,02 (1)

0,1 (1)

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,02 (1)

0,1 (1)

0860010

Šafrán

 

 

0860990

Ostatní

 

 

0870000

Semenné míšky

0,02 (1)

0,1 (1)

0870010

Muškátový květ

 

 

0870990

Ostatní

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01 (1)

0,05 (1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

0900990

Ostatní

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

0,01 (1)

 

1010000

Tkáně z

 

 

1011000

a)

prasat

 

 

1011010

Svalovina

 

0,01  (1)

1011020

Tuková tkáň

 

0,2

1011030

Játra

 

0,01 (1)

1011040

Ledviny

 

0,01 (1)

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,01 (1)

1011990

Ostatní

 

0,01 (1)

1012000

b)

skotu

 

 

1012010

Svalovina

 

0,01  (1)

1012020

Tuková tkáň

 

0,2

1012030

Játra

 

0,01 (1)

1012040

Ledviny

 

0,01 (1)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,01 (1)

1012990

Ostatní

 

0,01 (1)

1013000

c)

ovcí

 

 

1013010

Svalovina

 

0,01  (1)

1013020

Tuková tkáň

 

0,2

1013030

Játra

 

0,01 (1)

1013040

Ledviny

 

0,01 (1)

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,01 (1)

1013990

Ostatní

 

0,01 (1)

1014000

d)

koz

 

 

1014010

Svalovina

 

0,01  (1)

1014020

Tuková tkáň

 

0,2

1014030

Játra

 

0,01 (1)

1014040

Ledviny

 

0,01 (1)

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,01 (1)

1014990

Ostatní

 

0,01 (1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

Svalovina

 

0,01  (1)

1015020

Tuková tkáň

 

0,2

1015030

Játra

 

0,01 (1)

1015040

Ledviny

 

0,01 (1)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,01 (1)

1015990

Ostatní

 

0,01 (1)

1016000

f)

drůbeže

 

 

1016010

Svalovina

 

0,01

1016020

Tuková tkáň

 

0,01 (1)

1016030

Játra

 

0,01 (1)

1016040

Ledviny

 

0,01 (1)

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,01 (1)

1016990

Ostatní

 

0,01 (1)

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

1017010

Svalovina

 

0,01  (1)

1017020

Tuková tkáň

 

0,2

1017030

Játra

 

0,01 (1)

1017040

Ledviny

 

0,01 (1)

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,01 (1)

1017990

Ostatní

 

0,01 (1)

1020000

Mléko

 

0,01 (1)

1020010

Kravské

 

 

1020020

Ovčí

 

 

1020030

Kozí

 

 

1020040

Kobylí

 

 

1020990

Ostatní

 

 

1030000

Ptačí vejce

 

0,01 (1)

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 

 

1030030

Husí

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

1030990

Ostatní

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty

 

0,05 (1)

1050000

Obojživelníci a plazi

 

0,01 (1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

 

0,01 (1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

 

0,01 (1)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.

(2)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.

Oxadixyl

(+)

Nejnovější údaje z monitorování ukazují, že rezidua oxadixylu se vyskytují v salátu a salátových rostlinách. Je proto vhodné stanovit dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitorování. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0251010

Kozlíček polníček

0251020

Salát

0251030

Čekanka štěrbák/endivie

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0251050

Barborky

0251060

Roketa setá/rukola

0251070

Červená hořčice

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

0251990

Ostatní

(+)

Nejnovější údaje z monitorování ukazují, že rezidua oxadixylu se vyskytují v petrželové nati. Je proto vhodné stanovit dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitorování. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0256040

Petrželová nať

(+)

Nejnovější údaje z monitorování ukazují, že rezidua oxadixylu se vyskytují v celeru řapíkatém. Je proto vhodné stanovit dočasné MLR na úrovni 0,05 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitorování. Při přezkumu MLR Komise informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 19. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0270030

Celer řapíkatý

(+)

Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040

Křen

Spinetoram (XDE-175)

(+)

Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

0840040

Křen“


19.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/47

ze dne 18. ledna 2016,

kterým se po dvou sté čtyřicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá, (1) a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 30. prosince 2015 rozhodl o změně jednoho záznamu na seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Dne 7. ledna 2016 bylo nařízení (ES) č. 881/2002 změněno po dvou sté čtyřicáté. K aktualizaci některých záznamů je třeba provést další změny. Rada bezpečnosti OSN navíc dne 11. ledna 2016 rozhodla o výmazu jednoho záznamu na uvedeném seznamu. Nařízení (ES) č. 881/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost neprodleně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:

1)

V oddílu „Fyzické osoby“ se následující záznamy mění takto:

a)

Záznam „Ibrahim Mohamed Khalil (také znám jako a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil). Datum narození: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Místo narození: a) Day Az-Zawr, Sýrie, b) Bagdád, Irák, c) Mosul, Irák. Státní příslušnost: syrská. Číslo pasu: T04338017 (strpění pobytu vydané cizineckým úřadem města Mainz, platnost vypršela dne 8.5.2013). Adresa: Zařízení pro uprchlíky Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Německo. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.“ se nahrazuje tímto záznamem:

„Ibrahim Mohamed Khalil (také znám jako a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri). Datum narození: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Místo narození: a) Dayr Az-Zawr, Sýrie, b) Bagdád, Irák, c) Mosul, Irák. Státní příslušnost: syrská. Číslo pasu: T04338017. Adresa: Zařízení pro uprchlíky Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Německo. K dispozici fotografie a otisky prstů k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 6.12.2005.“

b)

Záznam „Najmuddin Faraj Ahmad (také znám jako a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Adresa: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norsko. Datum narození: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Místo narození: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irák. Státní příslušnost: irácká.“ se nahrazuje tímto záznamem:

„Najmuddin Faraj Ahmad (také znám jako a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin). Národní identifikační číslo: Ration card č.: 0075258. Adresa: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norsko. Datum narození: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Místo narození: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: Jméno matky: Masouma Abd al-Rahman. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU.“

c)

Záznam „Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (také znám jako a) Dr. Ibrahim ‚Awwad Ibrahim‘ Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titul: Dr. Adresa: Irák. Datum narození: 1971. Místo narození: a) Samarra, Irák, b) Irák. Státní příslušnost: irácká. Další informace: a) vůdce sítě Al-Kajdá v Iráku; b) v současné době sídlí v Iráku; c) prominentně znám pod pseudonymem (Abu Du'a, Abu Duaa'). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 5.10.2011.“ se nahrazuje tímto záznamem:

„Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (také znám jako a) Dr. Ibrahim ‚Awwad Ibrahim‘ Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titul: Dr. Adresa: a) Irák; b) Sýrie. Datum narození: 1971. Místo narození: a) Samarra, Irák, b) Irák. Státní příslušnost: irácká. Identifikační číslo: Ration card č.: 0134852. Další informace: a) v současné době sídlí v Iráku a Sýrii; b) prominentně znám pod pseudonymem (Abu Du'a, Abu Duaa'). c) jméno manželky: Saja Hamid al-Dulaimi; d) jméno manželky: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi; e) popis: Výška: 1,65 m. Hmotnost: 85 kg. Černé vlasy a oči. Bílá pokožka. K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 5.10.2011.“

d)

Záznam „Achmed Rajapovič Chatajev (také znám jako a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy); Datum narození: 14.7.1980; Místo narození: obec Vedeno, okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace; Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015); Národní identifikační číslo: 9600133195 (číslo ruského průkazu totožnosti vydaného útvarem Ministerstva vnitra Ruské federace v okrese Vedenskij, Čečenská republika); Další informace: a) fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: černá; postava: silná; rozlišovací znaky: oválný obličej, vousy, postrádá pravou ruku a levou nohu, mluví rusky, čečensky a možná také německy a arabsky; b) K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 5.10.2015.“ se nahrazuje tímto záznamem:

„Achmed Rajapovič Chatajev (také znám jako a) Akhmad Shishani, b) David Mayer, c) Elmir Sene, d) Odnorukiy); Datum narození: 14.7.1980; Místo narození: obec Vedeno, okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace; Adresa: a) Syrská arabská republika (v srpnu 2015), b) Irák (možné alternativní místo pobytu v srpnu 2015); Státní příslušnost: ruská. Národní identifikační číslo: 9600133195 (číslo ruského průkazu totožnosti vydaného útvarem Ministerstva vnitra Ruské federace v okrese Vedenskij, Čečenská republika); Další informace: a) fyzický popis: barva očí: hnědá; barva vlasů: černá; postava: silná; rozlišovací znaky: oválný obličej, vousy, postrádá pravou ruku a levou nohu, mluví rusky, čečensky a možná také německy a arabsky; b) K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 2.10.2015.“

2)

V oddílu „Fyzické osoby“ se zrušuje tento záznam:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (také znám jako a) Mouloud Ferdjani, b) Abdelwahab Abdelhafid, c) Abdel Wahab Abdelhafid, d) Abdewahab Abdel Hafid, e) Abedel Wahad Abdelhafio, f) Abdelouahab Abdelhafid, g) Mourad, h) Said, i) Rabah Di Roma). Datum narození: 7.9.1967, b) 30.10.1968. Místo narození: a) Alžír, Alžírsko; b) Alžírsko, c) El Harrach, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Cestovní pas č.: 3525282 (Alžírské číslo. Vystaven na jméno Abdelouahab Abdelhafid). Další informace: K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004“.


19.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/45


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/48

ze dne 18. ledna 2016

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

EG

120,0

MA

75,2

TN

250,3

TR

99,6

ZZ

136,3

0707 00 05

MA

86,5

TR

155,1

ZZ

120,8

0709 93 10

MA

62,0

TR

156,6

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

48,4

MA

63,1

TR

71,0

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

60,1

0805 20 10

IL

163,3

MA

84,9

ZZ

124,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

112,5

JM

147,2

MA

82,8

TR

97,8

ZZ

110,1

0805 50 10

MA

92,2

TR

90,3

ZZ

91,3

0808 10 80

CL

84,0

US

158,4

ZZ

121,2

0808 30 90

CN

76,1

TR

132,0

ZZ

104,1


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

19.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/47


ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2016/49

ze dne 7. ledna 2016

o jmenování vedoucího poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2016)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 38 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle rozhodnutí 2014/486/SZBP je Politický a bezpečnostní výbor zmocněn v souladu s článkem 38 třetím pododstavcem Smlouvy k přijímání příslušných rozhodnutí týkajících se politické kontroly a strategického řízení poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine), včetně rozhodnutí o jmenování vedoucího mise.

(2)

Dne 23. července 2015 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2015/1496 (2), kterým se prodlužuje mandát pana Kálmána MIZSEIE jako vedoucího mise EUAM Ukraine do 30. listopadu 2015.

(3)

Dne 18. prosince 2015 navrhla vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby byl vedoucím mise EUAM Ukraine jmenován pan Kęstutis LANČINSKAS,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pan Kęstutis LANČINSKAS je jmenován vedoucím poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) na období od 1. února 2016 do 31. ledna 2017.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 7. ledna 2016.

Za Politický a bezpečnostní výbor

předseda

W. STEVENS


(1)  Úř. věst. L 217, 23.7.2014, s. 42.

(2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/1496 ze dne 23. července 2015 o prodloužení mandátu vedoucího poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/3/2015) (Úř. věst. L 233, 5.9.2015, s. 7).


19.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/48


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/50

ze dne 18. ledna 2016,

kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. dubna 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/219/SZBP (1) o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali), které je platné po dobu 24 měsíců od zahájení mise EUCAP Sahel Mali.

(2)

Dne 19. ledna 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/76 (2), kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP, jímž byla dne 15. ledna 2015 mise EUCAP Sahel Mali zahájena a byla pro ni vyčleněna finanční referenční částka na období do 14. ledna 2016.

(3)

Rozhodnutí 2014/219/SZBP by mělo být změněno tak, aby stanovilo finanční referenční částku na období od 15. ledna 2016 do 14. ledna 2017,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2014/219/SZBP se mění takto:

1)

V čl. 14 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUCAP Sahel Mali v období od 15. ledna 2016 do 14. ledna 2017 činí 14 850 000 EUR.“

2)

V čl. 14 se odst. 2 nahrazuje tímto:

„2.   Veškeré výdaje se spravují podle pravidel a postupů použitelných na souhrnný rozpočet Unie. Fyzickým a právnickým osobám je umožněno se bez omezení účastnit zadávání veřejných zakázek ze strany mise EUCAP Sahel Mali. Na zboží zakoupené misí EUCAP Sahel Mali se navíc nevztahují žádná pravidla původu. S výhradou schválení Komisí může mise EUCAP Sahel Mali uzavírat technická ujednání s členskými státy, hostitelskou zemí, zúčastněnými třetími státy a dalšími mezinárodními aktéry o poskytování vybavení, služeb a prostor pro misi EUCAP Sahel Mali.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 15. ledna 2016.

V Bruselu dne 18. ledna 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/219/SZBP ze dne 15. dubna 2014 o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (Úř. věst. L 113, 16.4.2014, s. 21).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/76 ze dne 19. ledna 2015, kterým se zahajuje mise Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) a mění rozhodnutí 2014/219/SZBP (Úř. věst. L 13, 20.1.2015, s. 5).


19.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/50


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/51

ze dne 18. ledna 2016

na podporu úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC) v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 26 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení (dále jen „strategie EU“) (1), jejíž kapitola III obsahuje seznam opatření pro boj proti tomuto šíření.

(2)

Unie aktivně provádí strategii EU a uplatňuje opatření uvedená v kapitole III této strategie, zejména opatření související s posílením, prováděním a univerzální platností úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní (dále jen „BTWC“).

(3)

Dne 27. února 2006 přijala Rada společnou akci 2006/184/SZBP na podporu BTWC v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (2). Od přijetí společné akce 2006/184/SZBP se stranami BTWC stalo dalších sedm států. Společná akce 2006/184/SZBP pozbyla platnosti dne 26. srpna 2007.

(4)

V březnu 2006 přijala Rada akční plán pro biologické a toxinové zbraně, který doplňuje společnou akci 2006/184/SZBP na podporu BTWC (3). Uvedený akční plán stanovil, jak mají být účinně používány opatření k budování důvěry a mechanismus generálního tajemníka OSN pro vyšetřování údajného použití biologických zbraní.

(5)

Rada přijala dne 10. listopadu 2008 společnou akci 2008/858/SZBP na podporu BTWC v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (4). Od přijetí společné akce 2008/858/SZBP se stranami BTWC staly další tři státy a několik států využilo pomoci poskytnuté odborníky Unie.

(6)

Na šesté hodnotící konferenci BTWC bylo rozhodnuto o zřízení útvaru na podporu provádění úmluvy působícího v rámci ženevského sídla Úřadu OSN pro otázky odzbrojení s mandátem na dobu pěti let (2007–2011), za účelem poskytování administrativní podpory pro zasedání, na nichž se šestá hodnotící konference usnesla, jakož i podpory pro důsledné provádění a univerzální platnost BTWC a výměnu opatření k budování důvěry.

(7)

Dne 18. července 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/429/SZBP (5) o postoji Evropské unie k sedmé hodnotící konferenci států, které jsou stranami BTWC (dále jen „sedmá hodnotící konference“).

(8)

Na sedmé hodnotící konferenci bylo rozhodnuto o prodloužení mandátu útvaru na podporu provádění úmluvy o další pětileté období (2012–2016) a o rozšíření jeho úkolů, aby zahrnovaly provádění rozhodnutí o zřízení a správě databáze žádostí o pomoc a nabídek pomoci, jakož i a zprostředkovávání souvisejících výměn informací mezi státy, které jsou stranami úmluvy, a případnou podporu provádění rozhodnutí a doporučení sedmé hodnotící konference ze strany států, které jsou stranami úmluvy.

(9)

Dne 23. července 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/421/SZBP (6) na podporu BTWC v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení. Od přijetí rozhodnutí 2012/421/SZBP se stranami BTWC stalo dalších šest států a několik států využilo pomoci poskytnuté odborníky Unie.

(10)

Cíle rozhodnutí 2011/429/SZBP a rozhodnutí 2012/421/SZBP, zejména aspekty, o nichž bylo během sedmé hodnotící konference dosaženo konsensu, by měly být plněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Za účelem okamžitého a praktického provádění některých prvků strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení a na základě úspěšného provádění společných akcí 2006/184/SZBP a 2008/858/SZBP a rozhodnutí 2012/421/SZBP slouží toto rozhodnutí jako operační politický nástroj pro plnění cílů rozhodnutí 2011/429/SZBP, přičemž se zaměřuje zejména na aspekty, o nichž bylo během sedmé hodnotící konference dosaženo konsensu, jak je uvedeno v závěrečném dokumentu této konference.

Toto rozhodnutí se řídí těmito zásadami:

a)

co nejlépe využít zkušeností získaných prostřednictvím společných akcí 2006/184/SZBP a 2008/858/SZBP a rozhodnutí 2012/421/SZBP;

b)

pokud jde o kvalitnější provádění a univerzální platnost BTWC, zohlednit zvláštní potřeby vyjádřené státy, které jsou stranami úmluvy, jakož i státy, které jimi nejsou;

c)

podporovat státní i regionální odpovědnost za projekty, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá udržitelnost a aby bylo v rámci BTWC budováno partnerství mezi Unií a třetími stranami;

d)

soustředit se na činnosti, jež přinášejí konkrétní výsledky nebo přispívají k brzkému dosažení společného porozumění nezbytného pro hodnotící konferenci BTWC v roce 2016;

e)

zahrnout měřitelné ukazatele výsledků, které budou vymezeny před zahájením činností, a bude-li to možné, začlenit ukazatele dopadu informačních a vzdělávacích programů;

f)

podporovat předsedu zasedání států, které jsou stranami úmluvy, při přípravách osmé hodnotící konference a co nejlépe využívat mandát útvaru na podporu provádění úmluvy, jak byl dohodnut na šesté hodnotící konferenci a prodloužen a rozšířen na sedmé hodnotící konferenci.

2.   Evropská unie podporuje tyto projekty, které odpovídají opatřením strategie EU a jejichž cílem je:

prosazovat všeobecné přistoupení k BTWC tím, že státy, které nejsou jejími stranami, budou motivovány k lepšímu porozumění výhodám vyplývajícím z připojení se k BTWC a z většího zapojení do zasedání BTWC a dalších činností;

podporovat interakci s nevládními zúčastněnými stranami ve vědecko-technických otázkách a v oblasti biologické bezpečnosti a ochrany;

rozvíjet vnitrostátní kapacity pro provádění BTWC, zejména v rozvojových zemích a pokud jde o oblasti, jako jsou články VII a X, zlepšením kvality a počtu prohlášení předkládaných v rámci systému opatření k budování důvěry za účelem posílení důvěry v dodržování BTWC;

podporovat program pro období mezi zasedáními a přípravy osmé hodnotící konference;

posílení mechanismu generálního tajemníka OSN pro vyšetřování údajného použití chemických, biologických a toxinových zbraní;

rozvoj nástrojů umožňujících zvyšování informovanosti, vzdělávání a zapojení.

Podrobný popis těchto projektů je obsažen v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Technickým prováděním činností uvedených v článku 1 je pověřen Úřad OSN pro otázky odzbrojení. Tento úkol vykonává pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s Úřadem OSN pro otázky odzbrojení nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka pro provádění projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 2 340 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.

3.   Komise dohlíží nad řádnou správou výdajů uvedených v odstavci 1. Za tímto účelem uzavře s Úřadem OSN pro otázky odzbrojení dohodu o financování. V této dohodě se stanoví, že Úřad OSN pro otázky odzbrojení zajistí viditelnost příspěvku Unie úměrnou jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření dohody o financování uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření dohody o financování.

Článek 4

Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí vycházející z pravidelných zpráv vypracovávaných Úřadem OSN pro otázky odzbrojení. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení. Komise poskytuje informace o finančních aspektech projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Toto rozhodnutí pozbývá platnosti třicet šest měsíců po dni uzavření dohody o financování uvedené v čl. 3 odst. 3, nebo šest měsíců po dni přijetí, nebude-li v této lhůtě uvedená finanční dohoda uzavřena.

V Bruselu dne 18. ledna 2016.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Dokument Rady 15708/03. Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku, ale dostupný na http://register.consilium.europa.eu

(2)  Úř. věst. L 65, 7.3.2006, s. 51.

(3)  Úř. věst. C 57, 9.3.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 302, 13.11.2008, s. 29.

(5)  Rozhodnutí Rady 2011/429/SZBP ze dne 18. července 2011 o postoji Evropské unie k sedmé hodnotící konferenci států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) zbraní a toxinových zbraní a o jejich zničení (BTWC) (Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 42).

(6)  Rozhodnutí Rady 2012/421/SZBP ze dne 23. července 2012 na podporu úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC) v rámci strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 196, 24.7.2012, s. 61).


PŘÍLOHA

1.   PROJEKTY

1.1.   Projekt 1: Podpora univerzální platnosti BTWC

1.1.1.   Účel projektu

Prosazovat všeobecné přistoupení k BTWC tím, že státy, které nejsou jejími stranami, budou motivovány k lepšímu porozumění výhodám vyplývajícím z připojení se k BTWC a z většího zapojení do zasedání a dalších činností BTWC. Tento projekt podpoří provádění rozhodnutí a doporučení sedmé hodnotící konference ohledně univerzální platnosti BTWC.

1.1.2.   Očekávané výsledky projektu

a)

Zvýšení počtu stran BTWC ve všech zeměpisných regionech;

b)

lepší porozumění BTWC ze strany příslušných vnitrostátních orgánů, včetně členů parlamentů, nebo posílení kontaktů zaměřených na BTWC na subregionální úrovni s cílem prosazovat členství v rámci BTWC a provádění této úmluvy;

c)

zvýšení počtu států, které se zavázaly k přistoupení k BTWC a které přijímají opatření za tímto účelem;

d)

zvýšení počtu států, které nejsou stranami úmluvy, ale zapojují se do činností a zasedání BTWC;

e)

dobrovolné provádění BTWC budoucími stranami úmluvy již před jejich přistoupením k BTWC.

1.1.3.   Popis projektu

Na hodnotících konferencích BTWC bylo pravidelně konstatováno, že je velmi důležité zvýšit počet stran BTWC. Dosud však není stranou BTWC 24 států, a to zejména v Africe a Tichomoří. Tento projekt proto zahrnuje zvláštní programy zaměřené na tyto státy. Uvedené programy by byly prováděny v těsné spolupráci s dalšími příslušnými aktéry, včetně Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), výboru podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540, středisek excelence v oblasti CBRN a organizací občanské společnosti (např. střediska VERTIC a Ústavu pro studium bezpečnosti), za účelem rozvoje pokračujících pracovních vztahů s příslušnými regionálními a subregionálními orgány, případného poskytování individuálně upravených informačních materiálů a přímé spolupráce se státy v cíleném regionu.

Na žádost států, které nejsou stranami úmluvy, počínaje státy, jež mají ke členství v BTWC blízko, bude přímo v dotyčných zemích vyvíjena řada činností zaměřených na všeobecnou platnost BTWC. Tyto činnosti by vycházely z jednání a výsledků předchozích regionálních pracovních seminářů, přičemž by odrážely vnitrostátní situaci a byly uzpůsobeny podmínkám jednotlivých států. Zahrnovaly by přípravu pracovních plánů zaměřených na univerzální platnost pro jednotlivé zúčastněné státy a byly by do nich zapojeny zúčastněné strany na vnitrostátní úrovni. Bude-li to možné a vhodné, tyto činnosti by mohly provádět společně státy, které úzce spolupracují a jejichž vnitrostátní situace je podobná. V rámci prováděných činností se pozornost zaměří na tyto oblasti: poskytování informačních materiálů konkrétně věnovaných výhodám vyplývajícím z připojení se k BTWC, zvyšování informovanosti vnitrostátních zúčastněných stran, včetně členů parlamentů a dalších subjektů přijímajících politická rozhodnutí, zavedení vnitrostátní koordinace, jakož i podpora umožňující klíčovým jedincům účastnit se zasedání BTWC nebo dalších relevantních událostí.

1.2.   Projekt 2: Interakce s nevládními zúčastněnými stranami ve vědecko-technických otázkách

1.2.1.   Účel projektu

Posílit interakci mezi procesy BTWC a nevládními zúčastněnými stranami, jako jsou vědecká obec a průmysl, tím, že v období příprav na osmou hodnotící konferenci budou uspořádány regionální pracovní semináře zaměřené na vědecko-technické otázky a na biologickou bezpečnost a ochranu. V zájmu zvýšení informovanosti o BTWC, rozvoje kapacit pro účinnější provádění BTWC a usnadnění mezinárodní spolupráce k mírovým účelům by byli do tohoto programu rovněž přímo zapojeni vědečtí pracovníci a odborníci na biologickou bezpečnost z rozvojových zemí.

1.2.2.   Očekávané výsledky projektu

a)

Větší informovanost vědecké obce a průmyslu o BTWC a souvisejících otázkách a větší zapojení vědecké obce a vnitrostátních a regionálních vědeckých, profesních a průmyslových sdružení do provádění BTWC;

b)

obecnější a hlubší porozumění ze strany vnitrostátních tvůrců politik a úředníků, pokud jde o význam vědecko-technických otázek pro provádění BTWC;

c)

konstruktivní podnět ke zvážení v rámci stálého bodu pořadu zasedání BTWC věnovaného vědecko-technickým otázkám, jakož i podnět pro osmou hodnotící konferenci ohledně způsobů, jimiž je možné posílit posuzování nových výsledků vědecko-technického vývoje, jež jsou z hlediska BTWC podstatné;

d)

intenzivnější interakce mezi vědeckou obcí, akademickou obcí, výzkumnými organizacemi, profesními sdruženími, průmyslem a regulačními agenturami a tvůrci politik na vnitrostátní a regionální úrovni, jakož i posílený podnět, pokud jde o posuzování nových výsledků vědecko-technického vývoje, jež jsou z hlediska TWC podstatné;

e)

podpora propojení s dalšími mnohostrannými a regionálními iniciativami ve vědecko-technické oblasti a

f)

posílená mezinárodní spolupráce ve vědecko-technických otázkách, které by mohly podpořit budování kapacit v rozvojových zemích v oblastech, jež jsou z hlediska BTWC, zejména článků VII a X, podstatné, jako jsou odhalování, diagnóza a předcházení výskytu onemocnění, očkovací látky, léčebné postupy, analytické metody, připravenost a reakce.

1.2.3.   Popis projektu a jeho provádění

Pracovní semináře, jichž bude uspořádáno maximálně pět, budou organizovány ve spolupráci s celosvětovými a regionálními vědeckými sdruženími, průmyslem (zastoupeným příslušnými celosvětovými či regionálními průmyslovými federacemi a profesními sdruženími, jako jsou sdružení pro biologickou bezpečnost), a odborníky z akademického prostředí a zaměřily by se na témata určená v rámci stálého bodu pořadu jednání věnovaného vědecko-technickým otázkám a na jejich dopad na biologickou bezpečnost a ochranu a podnítily by regionální dialog o těchto záležitostech, přičemž by zároveň zvyšovaly informovanost vědecké obce a společenství odborníků v rámci všech příslušných regionů. V zájmu maximalizace příležitostí ke zvyšování informovanosti a minimalizace nákladů budou tyto pracovní semináře případně pořádány tak, aby na sebe bezprostředně navazovaly s příslušnými vědeckými konferencemi či konferencemi v oblasti biologické bezpečnosti. Klíčovým prvkem těchto pracovních seminářů bude aktivní účast vědeckých pracovníků a odborníků z regulační oblasti z rozvojových zemí, kterou bude nutné zaštítit. V zájmu další podpory zapojení uvedených zúčastněných stran budou k dispozici malé granty, které těmto stranám umožní provádět následný výzkum, jehož výsledkem budou publikace o tématech projednávaných v rámci pracovních seminářů.

Udržitelnost tohoto projektu bude zajištěna prostřednictvím zřízení virtuální sítě odborníků sestávající z účastníků pracovních seminářů. Tito odborníci by rovněž mohli být zahrnuti do vnitrostátních delegací účastnících se zasedání BTWC a mohli by přispívat k posuzování nových výsledků vědecko-technického vývoje.

1.3.   Projekt 3: Rozvoj kapacit k provádění BTWC

1.3.1.   Účel projektu

Na sedmé hodnotící konferenci bylo znovu potvrzeno, že schválení a provádění nezbytných vnitrostátních opatření posílí účinnost BTWC. Na konferenci byly státy, které jsou stranami úmluvy, vyzvány, aby přijaly legislativní, správní, soudní a jiná opatření, včetně opatření ke zvyšování informovanosti a kodexů chování, určená ke zlepšení vnitrostátního provádění BTWC a k zajištění bezpečnosti a ochrany mikrobiálních nebo jiných biologických činitelů či toxinů. Na základě zkušeností získaných prostřednictvím společné akce 2008/858/SZBP a rozhodnutí 2012/421/SZBP budou nejvýše osmi zemím poskytnuty programy rozšířené pomoci pro vnitrostátní provádění BTWC.

1.3.2.   Očekávané výsledky projektu

a)

Přijetí vhodných právních nebo správních opatření, včetně ustanovení v oblasti trestního práva, zahrnujících v celém rozsahu zákazy a preventivní opatření, jež jsou stanoveny v BTWC a jež byly vypracovány v rámci sedmé hodnotící konference;

b)

účinné provádění a vymáhání s cílem zamezit porušování BTWC a ukládat sankce v případech jejího nedodržení;

c)

lepší koordinace všech zúčastněných stran zapojených do procesu BTWC, včetně vnitrostátních a regionálních sdružení v oblasti biologické bezpečnosti, členů parlamentů a soukromého sektoru, a lepší vzájemné navazování kontaktů, s cílem podpořit účinné provádění;

d)

podpora programů zaměřených na zvyšování informovanosti, kodexů chování a norem v oblasti biologické bezpečnosti a biologické ochrany;

e)

vytvoření nebo zdokonalení vnitrostátních mechanismů pro shromažďování požadovaných informací a každoroční předkládání opatření k budování důvěry;

f)

zvýšení počtu států, které jsou stranami úmluvy a pravidelně se účastní výměny opatření k budování důvěry, jakož i vyšší kvalita předkládaných informací;

g)

zvýšení počtu států, které jsou stranami úmluvy a předkládají svá hlášení týkající se opatření k budování důvěry elektronicky;

h)

zvýšení počtu států, které jsou stranami úmluvy a aktivně přispívají k posuzování nových výsledků vědecko-technického vývoje v rámci BTWC;

i)

intenzivnější vědecká spolupráce zemí v oblastech, které jsou z hlediska BTWC podstatné, a

j)

posílená technická způsobilost a porozumění ze strany vědeckých pracovníků z rozvojových zemí, kteří se těchto programů účastní.

1.3.3.   Popis projektu

Jednotlivé programy budou probíhat přibližně dvanáct měsíců a zapojí se do nich delegace Unie a střediska excelence v oblasti CBRN v přijímacích zemích a případně i regionální střediska OSN pro otázky odzbrojení; tyto programy budou zahrnovat:

a)

úvodní vnitrostátní pracovní seminář, v jehož rámci se setkají všechny příslušné vnitrostátní agentury a zúčastněné subjekty, bude prezentována BTWC, budou určeni motivovaní a spolehliví místní partneři a bude provedeno výchozí vyhodnocení potřeb a priorit;

b)

využívání stávající příručky opatření k budování důvěry a příručky vnitrostátního provádění, jakož i vhodné informace či elektronické školení pro kontaktní osoby BTWC věnované způsobu využívání elektronické platformy, jakmile bude v provozu;

c)

vypracování strukturovaného akčního plánu uzpůsobeného potřebám přijímající země, jehož součástí by byly návštěvy či pracovní semináře různých poskytovatelů pomoci po dobu trvání programu, jakož i odbornou přípravu poskytovanou v členských státech Unie či jinde;

d)

provedení akčního plánu, přičemž poskytovatelé pomoci provádí příslušné činnosti související s poskytováním pomoci (například v oblasti navrhování právních předpisů, odborné přípravy v oblasti biologické bezpečnosti a ochrany, kontroly vývozu zboží dvojího užití, vypracovávání a předkládání opatření k budování důvěry, odborná příprava policistů, zvyšování informovanosti vědeckých pracovníků, plánování reakce na mimořádné události atd.) a

e)

shrnující pracovní seminář, jenž bude následovat po ukončení činností a na němž se dané aktivity zrekapitulují, agentury podají zprávu o svých činnostech a pokroku a budou vyhodnoceny veškeré potřeby další nebo pokračující pomoci.

Aby se zajistilo, že poskytovaná pomoc bude účinná a přínosná, bude pro odborníky Unie pomáhající přijímajícím zemím v rámci tohoto projektu uspořádán pracovní seminář s cílem projednat osvědčené postupy a vhodnou přípravu na činnosti související s poskytováním pomoci.

1.4.   Projekt 4: Podpora programu pro období mezi zasedáními a přípravy osmé hodnotící konference

1.4.1.   Účel projektu

Cílem tohoto projektu je zmobilizovat státy, které jsou stranami BTWC, k aktivní účasti na osmé hodnotící konferenci tím, že budou pořádány regionální a subregionální pracovní semináře a bude poskytnut prostor k úvahám o klíčových tématech programu pro období mezi zasedáními v letech 2012–2015 a k jejich projednání.

Jeho součástí je i praktická podpora témat projednávaných v rámci programu pro období mezi zasedáními, jako je článek VII a koncepce mechanismu vzájemného hodnocení.

1.4.2.   Očekávané výsledky projektu

a)

Větší informovanost o BTWC a osmé hodnotící konferenci, konající se v roce 2016, a o jejím významu z hlediska budoucího vývoje BTWC;

b)

komplexní dialog mezi různými regiony o otázkách, o nichž se má jednat na osmé hodnotící konferenci;

c)

vypracování řady návrhů nových iniciativ, které mají být prováděny po osmé hodnotící konferenci, a široká podpora pro jejich přijetí na osmé hodnotící konferenci;

d)

propracování koncepce mechanismu vzájemného hodnocení v rámci BTWC. Mohlo by se například podpořit uspořádaní jedné takové aktivity či více takových aktivit ve třetích zemích a vyvození užitečných poznatků ohledně významu této koncepce, a

e)

identifikace zkušeností získaných při epidemii viru Ebola v západní Africe, které jsou užitečtné z hlediska provádění článků VII a X BTWC.

1.4.3.   Popis projektu

Bude uspořádána řada regionálních a subregionálních pracovních seminářů, které se budou zabývat tématy programu pro období mezi zasedáními v letech 2012–2015 a které napomohou předsedovi příští hodnotící konference v období před osmou hodnotící konferencí i během ní z hlediska budoucího vývoje BTWC a jejichž cílem bude usnadnit společné porozumění na regionální a subregionální úrovni projednáváním návrhů tak, aby se v dotčených otázkách pokročilo. Tyto pracovní semináře a výše popsané vědecko-technické pracovní semináře by na sebe mohly bezprostředně navazovat, aby se co nejlépe využily zdroje a odborníci a podpořil se dialog a interakce mezi vědeckými pracovníky, bez ohledu na to, v jaké instituci působí, a tvůrci politik. V případě potřeby budou rovněž uspořádány akce v Ženevě. Tyto pracovní semináře by tedy měly rovněž usilovat o účast vědeckých pracovníků a zástupců průmyslu a profesních sdružení. Podpořilo by se tak vytvoření široké základny států, které jsou stranami úmluvy a podporují postupné posilování BTWC. S pracovními semináři by byl spojen sponzorský program umožňující účast na pracovních seminářích a osmé hodnotící konferenci také účastníkům z rozvojových zemí, které jsou stranami úmluvy. V této souvislosti se může posoudit, jakým způsobem by mohli být sponzorovaní účastníci během zasedání BTWC v kontaktu se členy delegací členských států Unie.

Bylo by užitečné zvážit, jak prakticky provádět článek VII BTWC, a zohlednit přitom bohaté zkušenosti získané během epidemie viru Ebola v západní Africe. Bude provedena studie o získaných zkušenostech, která se zaměří na dopady, jež z této epidemie a mezinárodní reakce na ni vyplývají pro provádění článku VII BTWC, a která se bude rovněž věnovat aspektům, které jsou podstatné z hlediska článku X, pokud jde o vědeckou spolupráci a vývoj léčebných postupů a očkovacích látek. Bude vypracována zpráva, kterou v rámci příprav na osmou hodnotící konferenci posoudí státy, které jsou stranami úmluvy.

Mezi zúčastněnými státy, které jsou stranami úmluvy, proběhne alespoň jedna akce v kontextu mechanismu vzájemného hodnocení k zajištění širší podpory této koncepce a dalšímu prozkoumání jejího významu. Tato akce bude vycházet z akce uskutečněné v roce 2013 ve Francii a z akce zemí Beneluxu v roce 2015 s cílem vypracovat zprávu, již před konáním osmé hodnotící konference posoudí státy, které jsou stranami úmluvy. Rovněž bude vypracována studie věnovaná způsobu zvýšení účinnosti ustanovení článku V BTWC ohledně konzultací mezi státy, které jsou stranami úmluvy.

1.5.   Projekt 5: Podpora mechanismu generálního tajemníka OSN

1.5.1.   Účel projektu

Podpořit mechanismus generálního tajemníka Organizace spojených národů pro vyšetřování údajného použití chemických a biologických zbraní (dále jen „mechanismus“).

1.5.2.   Očekávané výsledky projektu

Posílení připravenosti mechanismu, včetně činností v návaznosti na výsledky vyhodnocení zkušeností získaných v rámci vyšetřovací mise OSN v Sýrii v roce 2013:

a)

širší seznam proškolených odborníků (základní a specializovaná školení, očekává se uspořádání tří kurzů odborné přípravy);

b)

svolání zahajovacího zasedání zúčastněných stran mechanismu (jedno zasedání); toto zasedání má sloužit jako mechanismus pro spolupráci v rámci organizace i mezi různými organizacemi, a to i v období, kdy mechanismus není aktivován, za účelem pravidelného posuzování a dalšího posilování mechanismu;

c)

školení probíhající v rámci několika organizací: školení pořádaná společně OSN a dalšími mezinárodními organizacemi v zájmu využití a lepší koordinace stávajících zdrojů a osvědčených postupů s cílem dosáhnout maximální účinnosti a zabránit dvojímu úsilí (předpokládá se uspořádání dvou školení).

1.5.3.   Popis projektu

Kromě pokračující podpory poskytované na pravidelné základní a specializované kurzy odborné přípravy nabízené odborníkům jmenovaným na seznam mechanismu existuje několik akcí souvisejících s mechanismem, jež lze považovat za činnosti, které jsou z hlediska tohoto projektu podstatné. V tomto ohledu jsou zvláště důležité činnosti, jejichž cílem je mimo jiné provádět výše uvedené závěry vyplývající z vyhodnocení zkušeností získaných v rámci mise OSN v Sýrii, a tím dlouhodobě posílit mechanismus.

1.6.   Projekt 6: Rozvoj nástrojů umožňujících zvyšování informovanosti, vzdělávání a zapojení

1.6.1.   Účel projektu

Vypracovat konkrétní a praktické nástroje, materiály a přístupy, jež umožní provést činnosti popsané ve výše uvedených projektech. Tyto nástroje budou připraveny ve formátech vhodných pro své příjemce, včetně tištěných verzí, a bude nutné je přeložit do všech úředních jazyků OSN. Prosazovat využívání nástrojů vytvořených v rámci předchozích činností Unie, tj. příručky opatření k budování důvěry a příručky vnitrostátního provádění.

1.6.2.   Očekávané výsledky projektu

a)

Podpora výše popsaných projektů;

b)

větší informovanost o problematice biologických zbraní, odpovědném chování v oblasti vědy a etických otázkách, a to mezi studenty i jejich učiteli;

c)

značné rozšíření informačních materiálů o BTWC a obecnějších otázkách týkajících se případného zneužití biologie.

1.6.3.   Popis projektu

Řadu dílčích projektů lze již určit, přičemž další budou identifikovány v průběhu projektu. Jedná se například o vytvoření internetového zdroje vzdělávání a souvisejících vzdělávacích materiálů pro vysokoškolské studenty nebo středoškolské studenty a učitele biologie. V tomto případě pak bude důležité využívání metod, jako je aktivní učení a kombinované učení, jakož i koordinace se stávajícími iniciativami, jako jsou například činnosti vyvíjené University of Bradford ve spolupráci s dalšími partnery. Nezbytnou činností, kterou již lze určit, je rovněž překlad internetových stránek BTWC a souvisejících materiálů vypracovaných v rámci tohoto i předchozích rozhodnutí Rady.

2.   PROCEDURÁLNÍ ASPEKTY, KOORDINACE

Provádění projektů bude zahájeno řídícím výborem s cílem určit postupy a způsoby spolupráce. Řídící výbor bude pravidelně přezkoumávat provádění projektů, a to nejméně jednou za šest měsíců, mimo jiné i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

Řídící výbor se bude skládat ze zástupců vysokého představitele a Úřadu OSN pro otázky odzbrojení – útvaru na podporu provádění úmluvy o biologických zbraních (UNODA/BWC-ISU).

Žádosti států, které jsou stranami úmluvy a které nejsou členskými státy Unie, o jakoukoli pomoc a spolupráci podle tohoto rozhodnutí jsou určeny uvedenému útvaru. UNODA/BWC-ISU tyto žádosti patřičným způsobem přezkoumá a vyhodnotí a řídícímu výboru poté předloží doporučení. Řídící výbor přezkoumá žádosti o pomoc, jakož i akční plány a jejich provádění. Na návrh vysokého představitele a s přihlédnutím k výsledkům jednání v rámci řídícího výboru přijme vysoký představitel na základě konzultací s příslušnými pracovními skupinami Rady konečné rozhodnutí o přijímajících zemích.

V zájmu zajištění výrazné odpovědnosti přijímacích zemí za činnosti zahájené Unií a jejich udržitelnosti, se předpokládá, že kdykoli to bude možné a vhodné, budou vybraní příjemci vyzváni, aby vypracovali akční plány, v nichž bude mimo jiné určen harmonogram pro provádění činností, na něž byly poskytnuty finanční prostředky (včetně těch, na které byly poskytnuty prostředky z vnitrostátních zdrojů), rozsah projektu a jeho doba trvání a hlavní zúčastněné strany. Do přípravy těchto akčních plánů bude zapojen útvar UNODA/BWC-ISU nebo popřípadě členské státy Unie. Provádění projektů bude probíhat v souladu s akčními plány.

3.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV A VYHODNOCENÍ

UNODA/BWC-ISU bude předkládat vysokému představiteli každých šest měsíců zprávy o pokroku v provádění projektů. Kromě toho budou předkládány zprávy o jednotlivých činnostech souvisejících s pomocí probíhajících v rámci zavedených akčních plánů pro přijímající země. Zprávy budou předávány příslušné pracovní skupině Rady k posouzení pokroku a celkovému hodnocení projektů a možných následných opatření.

Bude-li to možné, státy, které jsou stranami úmluvy BTWC, budou informovány o provádění projektů, a to i elektronicky. Očekává se, že přijímací země budou na zasedáních BTWC podávat zprávy o průběhu a výsledku činností vyvíjených v jejich prospěch a že náležitě uznají podporu Unie.

4.   ÚČAST ODBORNÍKŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z ČLENSKÝCH STÁTŮ UNIE

Pro úspěšné provádění tohoto rozhodnutí je nezbytné aktivní zapojení odborníků pocházejících z členských států Unie. UNODA/BWC-ISU bude vyzván, aby těchto odborníků využil. Náklady na služební cesty související s prováděním projektů budou pokryty v rámci tohoto rozhodnutím.

Očekává se, že v souvislosti s plánovanými návštěvami pro účely pomoci (jako například právní pomoc, pomoc s opatřeními k budování důvěry) se za běžný postup bude považovat vyslání skupiny nejvýše tří odborníků po dobu nejvýše pěti dnů.

Aby se zajistilo, že poskytovaná pomoc bude účinná a přínosná, bude pro odborníky Unie pomáhající přijímacím zemím v rámci tohoto projektu uspořádán pracovní seminář s cílem projednat osvědčené postupy a vhodnou přípravu na činnosti související s poskytováním pomoci a shromažďování souboru materiálů týkajících se pomoci, jako jsou prezentace a publikace.

5.   DOBA TRVÁNÍ

Celková odhadovaná doba trvání projektů je třicet šest měsíců.

6.   PŘÍJEMCI

Příjemci projektu 1, pokud jde o činnosti související s univerzální platností, budou státy, které nejsou stranami BTWC (signatářské i nesignatářské státy), ve vhodných případech i soukromý sektor, akademická obec a nevládní organizace.

Příjemci projektu 2 budou státy, které jsou stranami BTWC, jimž bude poskytována pomoc při jejich posuzování dopadů nových výsledků vědecko-technického vývoje na BTWC, jakož i zástupci vědecké obce, mezinárodních, regionálních a vnitrostátních vědeckých sdružení, akademické obce a průmyslových odvětví.

Příjemci projektu 3, pokud jde o činnosti zaměřené na rozvoj kapacit, jsou státy, které jsou stranami BTWC, přičemž zvláštní pozornost bude věnována státům, které k BTWC přistoupily v nedávné době, a příjemci činností v kontextu článku X budou jednotliví vědečtí pracovníci, vědecké konference a instituce.

Příjemci projektu 4 budou státy, které jsou stranami úmluvy, zejména úředníci zabývající se otázkami souvisejícími s BTWC, jako jsou úředníci určení jako národní kontaktní osoby a úředníci ze stálých misí v Ženevě, odborníci přizvaní k účasti na pracovních seminářích a na akci v kontextu mechanismu vzájemného hodnocení a osoby podílející se na přípravě studií týkajících se článků V a VII.

Příjemci projektu 5 budou odborníci ze seznamu mechanismu generálního tajemníka, účastníci kurzů odborné přípravy a akcí v kontextu tohoto mechanismu, jakož i účastníci zasedání zúčastněných stran.

Příjemci projektu 6 budou osoby, jež vypracovávají příslušné materiály, jakož i ti, kdo je využívají, například studenti a učitelé, vedoucí pracovníci z průmyslových odvětví a nevládní organizace.

7.   ZÁSTUPCI TŘETÍCH STRAN

V zájmu podpory regionální odpovědnosti za projekty a jejich udržitelnosti bude v rámci tohoto rozhodnutí financována účast odborníků ze třetích zemí, včetně odborníků z příslušných regionálních a mezinárodních organizací. Financována bude i účast UNODA/BWC-ISU na pracovních seminářích a zasedáních BTWC. V jednotlivých případech může být financována účast předsedy zasedání BTWC.

8.   PROVÁDĚJÍCÍ SUBJEKT – OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PERSONÁLU

Vzhledem k mimorozpočtové povaze činností Úřadu OSN pro otázky odzbrojení stanovených v tomto rozhodnutí bude zapotřebí dalšího personálu.

9.   ZVIDITELNĚNÍ UNIE

Úřad OSN pro otázky odzbrojení přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil, že veřejnost bude informována o skutečnosti, že dotčenou akci financuje Unie. Tato opatření budou prováděna v souladu s Příručkou pro komunikaci a zviditelnění v rámci vnější činnosti Unie, kterou vypracovala a vydala Komise. Úřad OSN pro otázky odzbrojení tudíž zajistí zviditelnění příspěvku Unie prostřednictvím patřičného označení a reklamy, které vyzdvihnou úlohu Unie, zajistí transparentnost jejích činností a zvýší informovanost o důvodech vedoucích k tomuto rozhodnutí, jakož i o podpoře, kterou tomuto rozhodnutí poskytuje Unie, a o výsledcích této podpory. Na materiálech, které budou v rámci projektu vytvořeny, bude zřetelně vyobrazena vlajka Unie v souladu s pokyny Unie pro správné užívání a reprodukci vlajky.