ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 326

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
11. prosince 2015


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny ( 1 )

34

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2304 ze dne 10. prosince 2015 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 jako doplňkové látky pro výkrm a odchov krůt (držitel povolení Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2305 ze dne 10. prosince 2015 o povolení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže a odstavená selata a o změně nařízení (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 1520/2007 (držitel povolení Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2306 ze dne 10. prosince 2015 o povolení L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, jako doplňkové látky pro kočky a psy ( 1 )

46

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2307 ze dne 10. prosince 2015 o povolení menadion bisulfitu sodného a menadion nikotinamid bisulfitu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat ( 1 )

49

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2308 ze dne 10. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

54

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2309 ze dne 10. prosince 2015 o prosazování účinných kontrol vývozu zbraní

56

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2310 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/189/SZBP, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola

64

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2311 ze dne 9. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě (oznámeno pod číslem C(2015) 8585)  ( 1 )

65

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/608 ze dne 14. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků ( Úř. věst. L 101, 18.4.2015 )

68

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1884 ze dne 20. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Kanady a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v těchto zemích ( Úř. věst. L 276, 21.10.2015 )

69

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2302

ze dne 25. listopadu 2015

o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 90/314/EHS (3) stanoví řadu důležitých práv spotřebitelů, pokud jde o souborné služby pro cesty, zejména s ohledem na požadavky na informace, odpovědnost obchodníků ve vztahu k poskytování souborných služeb a ochraně pro případ platební neschopnosti pořadatele nebo prodejce. Legislativní rámec je však třeba přizpůsobit tržnímu vývoji, aby lépe vyhovoval vnitřnímu trhu, a odstranit nejasnosti a mezery v legislativě.

(2)

Cestovní ruch hraje v hospodářství Unie důležitou úlohu a souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy (dále jen „souborné služby“) mají na trhu cestovního ruchu velký podíl. Od přijetí směrnice 90/314/EHS doznal tento trh značných změn. Vedle tradičních způsobů prodeje výrazně vzrostl význam internetu coby prostředku k nabízení či prodeji cestovních služeb. Kombinace cestovních služeb již nemají podobu pouze tradičních předem stanovených souborných služeb, naopak jsou často sestavovány podle potřeb zákazníka. Právní status mnohých z těchto kombinací cestovních služeb je buď nejasný, nebo se na ně směrnice 90/314/EHS jednoznačně nevztahuje. Cílem této směrnice je přizpůsobit rozsah ochrany tomuto vývoji, zvětšit transparentnost a poskytnout cestujícím a obchodníkům větší právní jistotu.

(3)

Podle čl. 169 odst. 1 a odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) přispívá Unie k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých podle článku 114 Smlouvy o fungování EU.

(4)

Směrnice 90/314/EHS ponechává členským státům široký prostor, pokud jde o provedení ve vnitrostátním právu. Mezi jejich právními předpisy proto přetrvávají výrazné rozdíly. Právní roztříštěnost zvyšuje náklady podniků a ztěžuje situaci těm, které hodlají podnikat v zahraničí, což ve svém důsledku pro spotřebitele znamená užší výběr.

(5)

Podle čl. 26 odst. 2 a článku 49 Smlouvy o fungování EU zahrnuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. Harmonizace práv a povinností, jež vyplývají ze smluv o souborných službách pro cesty a o spojených cestovních službách, je nutná k tomu, aby byl pro spotřebitele v této oblasti vytvořen skutečný vnitřní trh se správně nastavenou rovnováhou mezi vysokou úrovní ochrany spotřebitele a konkurenceschopností podniků.

(6)

Přeshraniční potenciál trhu se soubornými službami pro cesty není v současné době v Unii bezezbytku využit. Rozdíly v pravidlech pro ochranu cestujících v různých členských státech odrazují jak cestující od koupě souborných služeb a spojených cestovních služeb v jiném členském státě, tak pořadatele a prodejce od prodeje těchto služeb v jiném členském státě. Aby mohli cestující a obchodníci plně využívat výhod vnitřního trhu a zároveň byl zajištěn vysoký stupeň ochrany spotřebitele v celé Unii, je nutné více sblížit právní předpisy členských států o souborných službách a spojených cestovních službách.

(7)

Většina cestujících, kteří si pořizují souborné služby nebo spojené cestovní služby, jsou spotřebitelé ve smyslu práva Unie na ochranu spotřebitele. Není ovšem vždy snadné rozlišit mezi spotřebiteli a zástupci malých podniků nebo profesionály, kteří si cesty pro účely svého podnikání či profese rezervují týmiž rezervačními prostředky jako běžní spotřebitelé. Tito cestující mnohdy vyžadují podobný stupeň ochrany. Naopak existují společnosti nebo organizace, které zařizují cesty na základě obecné smlouvy, která je často uzavírána pro řadu cestovních služeb na konkrétní období, například s cestovní agenturou. U cest tohoto typu se nevyžaduje týž stupeň ochrany jako u spotřebitelů. Neuskutečňuje-li se tedy cesta na základě obecné smlouvy, měla by se tato směrnice vztahovat na osoby na pracovních cestách, včetně osob vykonávajících svobodná povolání, osob samostatně výdělečně činných nebo jiných fyzických osob. S cílem zamezit záměně s definicí výrazu „spotřebitel“ používaného v jiných právních předpisech Unie, by se osoby chráněné podle této směrnice měly označovat jako „cestující“.

(8)

Cestovní služby lze kombinovat mnoha různými způsoby, za souborné služby je proto vhodné považovat veškeré kombinace cestovních služeb vykazující znaky, které si cestující obvykle spojují se soubornými službami, zejména situace, kdy jsou samostatné cestovní služby kombinovány do jediného cestovního produktu, za jehož řádné poskytnutí odpovídá pořadatel. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie (4) by nemělo hrát roli, zda ke kombinaci cestovních služeb došlo před vlastním kontaktem s cestujícím, na jeho žádost či na základě jím provedeného výběru. Tytéž zásady by měly platit bez ohledu na to, zda je rezervace provedena obchodníkem v obchodních prostorech, nebo přes Internet.

(9)

Pro přehlednost by se mělo rozlišovat mezi na jedné straně soubornými službami a na druhé straně spojenými cestovními službami, u nichž obchodníci přes Internet nebo v obchodních prostorech cestujícímu pomáhají opatřit si cestovní služby, v důsledku čehož cestující uzavře smlouvy s různými poskytovateli cestovních služeb, a to i pomocí propojených rezervačních procesů, přičemž taková služba nevykazuje znaky souborných služeb a nebylo by namístě u ní uplatňovat veškeré povinnosti, které se na souborné služby vztahují.

(10)

S ohledem na vývoj na trhu je třeba upřesnit definici souborných služeb na základě alternativních objektivních kritérií, která se převážně týkají způsobu, jakým jsou cestovní služby nabízeny nebo pořizovány a kdy mohou cestující důvodně předpokládat, že budou touto směrnicí chráněni. Jedná se například o situaci, kdy jsou pro tutéž cestu nebo pobyt kupovány na jediném prodejním místě různé typy cestovních služeb a tyto služby byly vybrány předtím, než cestující souhlasí se zaplacením, to jest v rámci téhož rezervačního procesu, nebo kdy jsou takové služby nabízeny nebo účtovány za souhrnnou nebo celkovou cenu, jakož i o situaci, kdy jsou takové služby inzerovány nebo prodávány pod názvem „souborné služby“ nebo pod podobným názvem naznačujícím úzkou vazbu mezi danými cestovními službami. Za takový podobný název by bylo možné považovat například spojení „kombinovaná nabídka“, „all inclusive“ či „vše v jednom“.

(11)

Mělo by se též jasně stanovit, že cestovní služby kombinované po uzavření smlouvy, jíž obchodník opravňuje cestujícího, aby si zvolil z nabídky různých typů cestovních služeb – jak tomu bývá například u dárkových poukazů na souborné služby –, jsou soubornými službami. Kombinace cestovních služeb by se dále měla považovat za souborné služby, při nichž si obchodníci předávají jméno cestujícího, jeho platební údaje a e-mailovou adresu a kdy je jiná smlouva uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace první cestovní služby.

(12)

Zároveň by se měly spojené cestovní služby odlišovat od cestovních služeb, které si cestující rezervují nezávisle, mnohdy v různé době, byť pro účely stejné cesty či pobytu. Spojené cestovní služby on-line by se rovněž měly odlišovat od propojených internetových stránek, jejichž účelem není uzavření smlouvy s cestujícím, a od odkazů, jimiž jsou cestující pouze obecně informováni o dalších cestovních službách, například když hotel nebo pořadatel akce na svých internetových stránkách uvede seznam všech subjektů poskytujících přepravu do místa konání zcela bez souvislosti s jakoukoli konkrétní rezervací, nebo když se používají k umístění reklamy na internetové stránky „cookies“ nebo metadata.

(13)

Měla by se stanovit zvláštní pravidla pro obchodníky v obchodních prostorech i přes Internet, kteří jsou cestujícím během jediné návštěvy či kontaktu s jejich prodejním místem nápomocni s uzavřením samostatných smluv s jednotlivými poskytovateli služeb, i pro internetové obchodníky, kteří například prostřednictvím propojených on-line rezervačních procesů cíleným způsobem zprostředkovávají pořízení alespoň jedné dodatečné cestovní služby od jiného prodejce, je-li smlouva uzavřena do 24 hodin po potvrzení první cestovní služby. Toto zprostředkování se bude často zakládat na obchodní vazbě mezi obchodníkem, který pořízení dodatečných cestovních služeb zprostředkovává, a jiným obchodníkem a zahrnovat finanční odměnu bez ohledu na metodu jejího výpočtu, jež se může zakládat například na počtu kliknutí nebo na obratu. Tato pravidla by se vztahovala například na situaci, kdy cestující při potvrzení rezervace první cestovní služby, například letu nebo jízdy vlakem, obdrží nabídku k rezervaci dodatečné cestovní služby, která je k dispozici ve zvolené destinaci, například hotelového ubytování, s odkazem na webovou stránku jiného poskytovatele služeb nebo zprostředkovatele, na níž lze rezervaci provést. Přestože tento způsob pořádání cest by neměl být soubornými službami ve smyslu této směrnice, při nichž za řádné poskytnutí všech cestovních služeb přebírá odpovědnost jediný pořadatel, představují takové spojené cestovní služby alternativní obchodní model, který často souborným službám blízce konkuruje.

(14)

Aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž a ochrana cestujících, měla by se i na spojené cestovní služby vztahovat povinnost prokazatelně poskytnout dostatečné záruky, že budou vráceny platby a bude zajištěna repatriace cestujících v případě platební neschopnosti.

(15)

Koupě samostatné cestovní služby jako takové by neměla představovat souborné služby ani spojené cestovní služby.

(16)

Aby byla situace pro cestující přehlednější a mohli se informovaně rozhodovat mezi různými nabízenými cestovními režimy, mělo by se od obchodníků vyžadovat, aby jasným a výrazným způsobem uvedli, zda nabízejí souborné služby nebo spojené cestovní služby, a informovali o odpovídajícím stupni ochrany předtím, než cestující souhlasí se zaplacením. Obchodníkovo prohlášení o právní formě nabízeného cestovního produktu by mělo odpovídat skutečnosti. Neposkytují-li obchodníci cestujícím přesné informace, měly by zasáhnout příslušné kontrolní orgány.

(17)

Při určování toho, zda se jedná o souborné služby nebo spojené cestovní služby, by se měla posuzovat pouze kombinace různých typů cestovních služeb, například ubytování, přepravy osob autobusem, vlakem, lodí či letadlem a pronájmu motorových vozidel nebo některých typů motocyklů. Ubytování za účelem bydlení, i při dlouhodobých jazykových kurzech, by se nemělo považovat za ubytování ve smyslu této směrnice. Finanční služby jako například cestovní pojištění by neměly být považovány za samostatné cestovní služby. Kromě toho by se za samostatné cestovní služby neměly považovat služby, které jsou z podstaty součástí jiné cestovní služby. Jedná se například o přepravu zavazadel poskytovanou jako součást přepravy osob, drobné dopravní služby, jako je přeprava cestujících v rámci prohlídky s průvodcem nebo přeprava mezi hotelem a letištěm nebo železniční stanicí, strava, nápoje a úklid poskytované jako součást ubytování nebo přístup do místních zařízení určených pro hotelové hosty, jako je bazén, sauna, lázně nebo posilovna. Rovněž to znamená, že v případech, kdy je, na rozdíl od okružní plavby, poskytován nocleh jako součást přepravy cestujících po silnici, vlakem, lodí či letadlem, by se ubytování nemělo považovat za samostatnou cestovní službu, je-li hlavní složkou jednoznačně doprava.

(18)

Jinými službami cestovního ruchu, které z podstaty nejsou součástí přepravy osob, ubytování ani pronájmu motorových vozidel nebo některých typů motocyklů, mohou být například vstupenky na koncerty, sportovní události, výlety nebo akce zábavních parků, prohlídky s průvodcem, skipasy a pronájem sportovního vybavení, jako je lyžařská výstroj, nebo lázeňské procedury. Pokud jsou však tyto služby kombinovány pouze s jedním dalším typem cestovní služby, například s ubytováním, mělo by k vytvoření souborné služby nebo spojené cestovní služby dojít pouze tehdy, jestliže tyto služby představují významnou část hodnoty souborné nebo spojené cestovní služby, jsou inzerovány jako podstatná část cesty nebo pobytu nebo jiným způsobem představují podstatnou část cesty nebo pobytu. Pokud jiné služby cestovního ruchu tvoří alespoň 25 % hodnoty dané kombinace, měly by být považovány za významnou část hodnoty souborných služeb nebo spojených cestovních služeb. Je třeba upřesnit, že v případě doplnění dalších služeb cestovního ruchu, například k hotelovému ubytování rezervovaných jako samostatné služby po příjezdu cestujícího do hotelu, by se nemělo jednat o souborné služby. Nemělo by to vést k obcházení této směrnice v tom smyslu, že by pořadatelé nebo prodejci nabízeli cestujícím, aby si napřed zvolili další služby cestovního ruchu a poté jim bylo nabídnuto, že smlouva na tyto služby bude uzavřena až po zahájení poskytování první cestovní služby.

(19)

Vzhledem k tomu, že u krátkodobých cest potřeba ochrany cestujících tolik nevyvstává, a aby byli obchodníci ušetřeni zbytečné zátěže, neměla by se směrnice vztahovat na cesty trvající méně než 24 hodin, které nezahrnují ubytování, ani na souborné služby či spojené cestovní služby nabízené nebo zprostředkované příležitostně a na neziskovém základě pouze omezenému počtu cestujících. Do druhé jmenované skupiny mohou spadat například cesty, které pouze několikrát ročně organizují charitativní organizace, sportovní kluby nebo školy pro své členy a nejsou nabízeny široké veřejnosti. Náležité informace o této výjimce by měly být veřejně zpřístupněny, aby se zajistilo, že obchodníci a cestující budou řádně informováni o skutečnosti, že se tato směrnice na uvedené souborné služby nebo spojené cestovní služby nevztahuje.

(20)

Touto směrnicí by nemělo být dotčeno vnitrostátní smluvní právo v případě aspektů, které nejsou touto směrnicí upraveny.

(21)

Členským státům by v souladu s právem Unie měla být i nadále ponechána pravomoc uplatňovat ustanovení této směrnice v oblastech, které do oblasti její působnosti nespadají. Členské státy mohou ponechat v platnosti nebo přijmout vnitrostátní právní předpisy, které odpovídají této směrnici nebo některým z jejích ustanovení, vztahující se na smlouvy, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice. Členské státy mohou například ponechat v platnosti nebo přijmout odpovídající ustanovení týkající se určitých samostatných smluv na jednotlivé cestovní služby (například pronájem rekreačních obydlí) nebo souborných služeb a spojených cestovních služeb nabízených nebo zprostředkovávaných na neziskovém základě, omezené skupině cestujících a pouze příležitostně nebo souborných služeb a spojených cestovních služeb, které jsou poskytovány po dobu kratší než 24 hodin a které nezahrnují ubytování.

(22)

Hlavním určujícím znakem souborné služby je to, že jeden z obchodníků jakožto pořadatel odpovídá za řádné a úplné poskytnutí souborných služeb. Obchodník by měl vystupovat výhradně jako prodejce či prostředník bez pořadatelské odpovědnosti pouze v případech, kdy jako pořadatel souborných služeb vystupuje jiný obchodník, obvykle cestovní agentura s obchodními prostory nebo internetová cestovní agentura. Zda obchodník vystupuje u daných souborných služeb jako pořadatel, by se mělo odvíjet od jeho účasti na vytvoření souborných služeb, nikoli od toho, jak obchodník svou činnost označuje. Při rozhodování o tom, zda je obchodník pořadatelem nebo prodejcem, by nemělo být určující, zda obchodník vystupuje na straně dodávky, nebo jako zástupce jednající za cestujícího.

(23)

Směrnice 90/314/EHS umožnila členským státům určit, zda mají za řádné poskytování souborných služeb nést odpovědnost prodejci, pořadatelé, nebo prodejci i pořadatelé. Tato flexibilita vedla v některých členských státech k nejasnostem, pokud jde o to, který obchodník nese odpovědnost za řádné poskytování příslušných cestovních služeb. V této směrnici by proto mělo být vyjasněno, že za poskytování cestovních služeb zahrnutých do smlouvy o souborných službách pro cesty nesou odpovědnost pořadatelé, pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví, že odpovědnost nesou pořadatel i prodejce.

(24)

Za poskytnutí informací o souborných službách ještě před uzavřením smlouvy by měli společně s pořadatelem odpovídat i prodejci. Pro usnadnění komunikace, zejména v případech s přeshraničním prvkem, by cestující měli být schopni obrátit se na pořadatele i prostřednictvím prodejce, u nějž souborné služby zakoupili.

(25)

Před zakoupením souborných služeb by se cestujícím mělo dostat veškerých nutných informací, ať už prodej probíhá na dálku, v obchodních prostorech či jiným způsobem. Obchodník by měl při poskytování těchto informací brát ohled na zvláštní potřeby cestujících zranitelnějších v důsledku svého věku nebo zdravotního stavu, mohl-li takové potřeby důvodně předpokládat.

(26)

Klíčové informace, například o hlavních vlastnostech cestovních služeb nebo o cenách, uváděné v inzertních materiálech, na internetových stránkách pořadatele nebo v katalozích v rámci poskytování informací před uzavřením smlouvy, by měly být závazné, pokud si pořadatel nevyhradí právo tyto prvky změnit a pokud tyto změny jasným, srozumitelným a výrazným způsobem nesdělí cestujícímu ještě před uzavřením smlouvy o souborných službách pro cesty. S novými komunikačními technologiemi, které umožňují snadnou aktualizaci, již není nutné, aby byla konkrétní pravidla stanovena v katalozích, je však třeba zajistit, aby změny informací poskytnutých před uzavřením smlouvy byly sděleny cestujícímu. Vždy by mělo být možné informace před uzavřením smlouvy o souborných službách pro cesty změnit, pokud s tím obě strany výslovně souhlasí.

(27)

Požadavky na informace jsou v této směrnici stanoveny taxativně, avšak neměly by jimi být dotčeny požadavky na informace stanovené v jiných použitelných právních předpisech Unie (5).

(28)

Pořadatelé by měli poskytovat obecné informace o vízových požadavcích země určení. Informace o přibližných lhůtách pro vyřízení víz lze poskytnout odkazem na úřední informace země určení.

(29)

S ohledem na zvláštnosti smluv o souborných službách pro cesty by práva a povinnosti smluvních stran měly být stanoveny na období před poskytováním souborných služeb a po jeho zahájení, zejména pro případ, že by souborné služby nebyly poskytnuty řádně nebo by nastala změna okolností.

(30)

Vzhledem k tomu, že se souborné služby často nakupují s velkým předstihem, mohou nastat nepředvídané okolnosti. Cestující by proto měl mít právo převést za určitých podmínek smlouvu o souborných službách pro cesty na jiného cestujícího. V takových situacích by měl mít pořadatel možnost získat zpět náklady, například požaduje-li subdodavatel poplatky za změnu jména cestujícího nebo za zrušení přepravního dokladu a vystavení nového.

(31)

Cestující by dále měli mít možnost smlouvu o souborných službách pro cesty ukončit kdykoli před zahájením poskytování souborných služeb proti zaplacení přiměřeného a zdůvodnitelného storno poplatku, se zohledněním očekávané úspory nákladů a příjmů z alternativního využití cestovních služeb. Měli by mít rovněž právo na ukončení smlouvy o souborných službách pro cesty bez zaplacení jakéhokoli storno poplatku, nastanou-li nevyhnutelné a mimořádné okolnosti mající zásadní vliv na poskytování souborných služeb. Může sem patřit například válečný konflikt, jiné závažné bezpečnostní problémy jako terorismus, významná rizika pro lidské zdraví, například výskyt ohniska závažného onemocnění v cestovní destinaci, nebo přírodní katastrofy, jako například záplavy, zemětřesení či povětrnostní podmínky, jež znemožňují bezpečně se dopravit do místa určení, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o souborných službách pro cesty.

(32)

I pořadatel by měl mít za zvláštních okolností právo ukončit smlouvu o souborných službách pro cesty bez finanční náhrady před zahájením poskytování souborných služeb, například nedosáhlo-li se minimálního počtu účastníků a pořadatel si tuto možnost vyhradil ve smlouvě. Pořadatel by měl v takovém případě vrátit všechny platby uskutečněné v souvislosti s těmito soubornými službami.

(33)

V určitých případech by pořadateli mělo být umožněno, aby provedl ve smlouvě o souborných službách pro cesty jednostranné změny. Cestující by ovšem měli mít právo smlouvu o souborných službách pro cesty ukončit, jestliže změny výrazným způsobem mění některou z hlavních vlastností příslušných cestovních služeb. Tím by například mohla být situace, kdy dojde ke snížení kvality nebo hodnoty cestovních služeb. Změny časů odjezdu nebo příjezdu uvedené ve smlouvě o souborných službách pro cesty by měly být považovány za významné, pokud by například cestujícímu způsobily značné nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo ubytování. Zvýšení cen by mělo být možné pouze tehdy, došlo-li ke změně nákladů na pohonné hmoty nebo na jiné zdroje energie k přepravě osob, výše daní nebo poplatků uložených třetí stranou, která se přímo nepodílí na poskytování cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o souborných službách pro cesty, nebo ke změně směnných kurzů souvisejících se soubornými službami, a pouze pokud smlouva výslovně uvádí možnost takovéhoto zvýšení ceny a uvádí, že cestující má právo na slevu odpovídající snížení uvedených nákladů. Pokud pořadatel navrhuje zvýšení ceny o více než 8 % celkové ceny, měl by mít cestující možnost smlouvu o souborných službách pro cesty ukončit bez zaplacení storno poplatku.

(34)

Je vhodné stanovit zvláštní pravidla týkající se prostředků pro zjednání nápravy při neplnění podmínek smlouvy o souborných službách pro cesty. Cestující by měl mít nárok na odstranění problémů, a pokud nelze podstatnou část cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o souborných službách pro cesty poskytnout, mělo by mu být nabídnuto vhodné náhradní řešení. Pokud pořadatel nápravu neplnění smluvních podmínek nesjedná v přiměřené lhůtě stanovené cestujícím, měl by mít cestující možnost učinit tak sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. V některých případech by nemělo být stanovení lhůty třeba, zejména je-li zapotřebí okamžité nápravy. O takovou situaci by se například mohlo jednat, pokud by z důvodu zpoždění autobusu poskytovaného pořadatelem musel cestující využít taxislužby, aby stihl svůj let. Cestující by rovněž měli mít právo na slevu, ukončení smlouvy o souborných službách pro cesty nebo náhradu škody. Náhrada by se měla vztahovat také na nehmotné škody, například na zkažený zážitek z cesty či pobytu v důsledku podstatných problémů při poskytování příslušných cestovních služeb. Cestující by měl mít povinnost informovat pořadatele bez zbytečného prodlení, s ohledem na okolnosti daného případu, o jakémkoli neplnění smluvních podmínek, jež zaznamená v průběhu poskytování cestovní služby zahrnuté ve smlouvě o souborných službách pro cesty. Pokud tak neučiní, může to být zohledněno při stanovování vhodné výše slevy nebo náhrady škody, pokud by takové oznámení škodě zabránilo nebo ji snížilo.

(35)

V zájmu jednotnosti je třeba ustanovení této směrnice provázat s mezinárodními úmluvami upravujícími cestovní služby a s právními předpisy Unie o právech cestujících. Nese-li odpovědnost za neposkytnutí nebo nesprávné poskytnutí cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o souborných službách pro cesty pořadatel, měl by mít možnost odvolat se na omezení odpovědnosti poskytovatelů služeb uvedená v mezinárodních úmluvách, jako je Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu z roku 1999 (6), Úmluva o mezinárodní železniční přepravě z roku 1980 (COTIF) (7) a Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 (8). Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit včasný návrat cestujícího do místa odjezdu, měl by pořadatel nést náklady na nezbytné ubytování nejvýše za tři noci na jednoho cestujícího, nestanoví-li stávající či budoucí právní předpisy Unie o právech cestujících delší období.

(36)

Tato směrnice by se neměla dotknout práv cestujících na uplatnění nároků podle této směrnice ani podle jiných příslušných právních předpisů Unie či mezinárodních úmluv; cestující tudíž mají nadále možnost vznést nárok vůči pořadateli, dopravci nebo jiné odpovědné osobě či případně několika osobám. Je třeba upřesnit, že s cílem zabránit nadměrné náhradě škody by se náhrady škody nebo slevy poskytnuté na základě této směrnice měly odečítat od náhrad škod nebo slev poskytnutých na základě jiných příslušných právních předpisů Unie či mezinárodních úmluv. Odpovědností pořadatele by nemělo být dotčeno právo požadovat regres od třetích stran, včetně poskytovatelů služeb.

(37)

Ocitne-li se cestující během cesty nebo pobytu v obtížích, měl by být pořadatel povinen poskytnout mu bez zbytečného prodlení náležitou pomoc. Taková pomoc by měla podle dané situace spočívat hlavně v poskytnutí informací například o zdravotní péči, místních orgánech a konzulární pomoci, jakož i v poskytnutí praktické pomoci, například pokud jde o komunikaci na dálku a náhradní cestovní řešení.

(38)

Komise ve sdělení ze dne 18. března 2013 nazvaném „Ochrana cestujících v případě úpadku leteckého dopravce“ uvedla opatření pro zdokonalení ochrany cestujících v případě úpadku leteckého dopravce, včetně lepšího prosazování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 (9) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 i prostřednictvím spolupráce se zúčastněnými stranami z řad tohoto odvětví, a pokud by tyto kroky nepostačovaly, bylo by možné zvážit i legislativní opatření. Zmíněné sdělení se týká nákupu jednotlivého prvku, totiž služeb letecké dopravy, a není jím proto dotčena ochrana pro případ platební neschopnosti týkající se souborných služeb a spojených cestovních služeb.

(39)

Členské státy by měly zajistit, aby cestující, kteří si zakoupí souborné služby, byli plně chráněni proti platební neschopnosti pořadatele. Členské státy, v nichž jsou pořadatelé usazeni, by měly zajistit, aby tito pořadatelé poskytli záruku, že v případě jejich platební neschopnosti budou vráceny veškeré platby již provedené cestujícími nebo v jejich prospěch, a pokud souborné služby zahrnují přepravu osob, že bude zajištěna repatriace cestujících. Nicméně by měla existovat možnost nabídnout cestujícím pokračování poskytování souborných služeb. Členské státy si mohou samy zvolit, jakým způsobem má být poskytnuta ochrana pro případ platební neschopnosti, měly by však zajistit, aby tato ochrana byla účinná. Účinností je myšleno, že ochrana by měla být k dispozici, jakmile v důsledku platební neschopnosti pořadatele cestovní služby nejsou nebo nebudou poskytnuty nebo budou poskytnuty pouze částečně nebo jakmile poskytovatelé služeb požadují zaplacení po cestujících. Členské státy by měly mít možnost požadovat, aby pořadatelé cestujícím vystavili osvědčení dokládající přímý nárok vůči poskytovateli ochrany pro případ platební neschopnosti.

(40)

Aby byla ochrana proti platební neschopnosti účinná, měla by pokrývat předvídatelné množství plateb zasažených platební neschopností pořadatele a ve vhodných případech i předvídatelné náklady na repatriaci. To znamená, že by ochrana měla být dostatečně vysoká, aby pokryla všechny předvídatelné platby uskutečněné cestujícími nebo v jejich prospěch v rámci souborných služeb v hlavní sezóně, přičemž se zohlední období mezi obdržením takových plateb a dokončením cest či pobytů, jakož i případné předvídatelné náklady na repatriaci. To bude obecně znamenat, že záruka musí pokrýt dostatečně vysoké procento obratu pořadatele, co se týče souborných služeb, a může záviset na faktorech, jako je typ prodaných souborných služeb, včetně způsobu přepravy či cestovní destinace, a na jakýchkoliv právních omezeních nebo závazcích pořadatele, pokud jde o výše záloh, které může přijmout, a načasování jejich zaplacení před zahájením poskytování souborných služeb. Vzhledem k tomu, že nezbytné pokrytí lze vypočítat na základě nejnovějších obchodních údajů, například obratu dosaženého za poslední obchodní rok, měli by mít pořadatelé povinnost přizpůsobit ochranu proti platební neschopnosti v případě zvýšeného rizika, včetně výrazného nárůstu prodaných souborných služeb. Nemělo by však být třeba, aby účinná ochrana proti platební neschopnosti zohledňovala velmi vzdálená rizika, jako je například platební neschopnost vyhlášená několika největšími pořadateli zároveň, pokud by zohlednění takových rizik mělo nepřiměřený vliv na náklady na tuto ochranu, a tím by bránilo její účinnosti. V takových případech může být záruka pro náhradu uskutečněných plateb omezena.

(41)

S ohledem na rozdíly mezi vnitrostátními právními řády a zvyklostmi, pokud jde o strany smlouvy o souborných službách pro cesty a přijímání plateb uskutečněných cestujícími nebo v jejich prospěch, by měly mít členské státy možnost požadovat, aby si ochranu pro případ platební neschopnosti opatřili i prodejci.

(42)

V souladu se směrnicí 2006/123/ES je vhodné stanovit pravidla, kterými se zabrání, aby povinnosti týkající se ochrany pro případ platební neschopnosti překážely volnému pohybu služeb a svobodě usazování. Členské státy by proto měly mít povinnost uznat ochranu pro případ platební neschopnosti zřízenou podle práva členského státu usazení. K usnadnění správní spolupráce a dohledu v oblasti ochrany pro případ platební neschopnosti nad pořadateli a tam, kde je to relevantní, prodejci, kteří působí v různých členských státech, by měly mít členské státy povinnost určit ústřední kontaktní místa.

(43)

Obchodníci, kteří zprostředkovávají spojené cestovní služby, by měli mít povinnost informovat cestující, že si nekupují souborné služby a že za řádné plnění jejich smluv odpovídají výhradně jednotliví poskytovatelé cestovních služeb. Obchodníci, kteří zprostředkovávají spojené cestovní služby, by navíc měli mít povinnost poskytnout ochranu pro případ platební neschopnosti pro účely vrácení plateb, které přijali, a jsou-li odpovědní za přepravu osob, pro účely repatriace cestujících, a měli by v tom smyslu cestující informovat. Na obchodníky, kteří odpovídají za plnění jednotlivých smluv tvořících součást spojených cestovních služeb, se vztahují obecné právní předpisy Unie na ochranu spotřebitele i její právní předpisy pro konkrétní odvětví.

(44)

Při stanovování pravidel pro režimy ochrany v případě platební neschopnosti v souvislosti se soubornými službami a spojenými cestovními službami by členským státům nemělo být bráněno, aby zohlednily zvláštní situaci menších společností při zajištění stejné úrovně ochrany cestujících.

(45)

Cestující by měli být chráněni před chybami v průběhu rezervačních procesů týkajících se souborných služeb a spojených cestovních služeb.

(46)

Je třeba potvrdit, že se cestující nemohou vzdát práv vyplývajících z této směrnice a pořadatelé nebo obchodníci zprostředkovávající spojené cestovní služby se nemohou vyvázat ze svých povinností tvrzením, že vystupují pouze v roli poskytovatele cestovních služeb, prostředníka či jiného subjektu.

(47)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení vnitrostátních předpisů, kterými provedou tuto směrnici, a zajistit jejich uplatňování. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(48)

V důsledku přijetí této směrnice je nutné přizpůsobit některé legislativní akty Unie v oblasti ochrany spotřebitele. Je třeba zejména objasnit, že na porušování této směrnice se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (10). Navíc vzhledem k tomu, že se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU (11) ve své stávající podobě nevztahuje na smlouvy spadající do působnosti směrnice 90/314/EHS, je nutno směrnici 2011/83/EU změnit, aby bylo zajištěno, že se bude i nadále vztahovat na jednotlivé cestovní služby, jež jsou součástí spojených cestovních služeb, pokud tyto jednotlivé služby nejsou jinak vyňaty z oblasti působnosti směrnice 2011/83/EU, a aby se některá práva spotřebitelů stanovená v uvedené směrnici vztahovala rovněž na souborné služby.

(49)

Touto směrnicí nejsou dotčena pravidla na ochranu osobních údajů stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (12) ani pravidla Unie v oblasti mezinárodního práva soukromého, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (13).

(50)

Je třeba upřesnit, že by se regulatorní požadavky této směrnice na ochranu v případě platební neschopnosti a informace v souvislosti se spojenými cestovními službami měly vztahovat i na obchodníky, kteří nejsou usazeni v členském státě a kteří jakýmikoli prostředky směřují svou činnost ve smyslu nařízení (ES) č. 593/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (14) do jednoho nebo více členských států.

(51)

Jelikož cíle této směrnice, totiž přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a k dosažení co nejjednotnější vysoké úrovně ochrany spotřebitele, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, ale může jej být z důvodu rozsahu lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(52)

Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie. Tato směrnice především respektuje svobodu podnikání stanovenou v článku 16 Listiny a zároveň zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitele v Unii, ve shodě s článkem 38 Listiny.

(53)

Členské státy se v souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech (15) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Ve vztahu k této směrnici považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné.

(54)

Směrnice 90/314/EHS by proto měla být zrušena,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI, DEFINICE A ÚROVEŇ HARMONIZACE

Článek 1

Předmět

Účelem této směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a k dosažení co možná nejjednotnější vysoké úrovně ochrany spotřebitele sblížením některých aspektů právních a správních předpisů členských států, pokud jde o smlouvy mezi cestujícími a obchodníky o souborných službách pro cesty o spojených cestovních službách.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice se vztahuje na souborné služby, které obchodníci nabízejí k prodeji nebo prodávají cestujícím, a na spojené cestovní služby, které obchodníci zprostředkovávají cestujícím.

2.   Tato směrnice se nepoužije na souborné služby a spojené cestovní služby:

a)

na dobu kratší než 24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh;

b)

nabízené nebo zprostředkovávané příležitostně, na neziskovém základě a pouze omezené skupině cestujících;

c)

zakoupené na základě obecné smlouvy o pořádání pracovních cest mezi obchodníkem a jinou fyzickou či právnickou osobou, která jedná za účelem souvisejícím s její obchodní činností, podnikáním, řemeslem nebo povoláním.

3.   Touto směrnicí není dotčeno obecné vnitrostátní smluvní právo, například pravidla týkající se platnosti, vzniku nebo účinnosti smluv, pokud nejsou aspekty obecného smluvního práva upraveny touto směrnicí.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„cestovní službou“:

a)

přeprava osob;

b)

ubytování, které z podstaty není součástí přepravy cestujících a není k účelům bydlení;

c)

pronájem automobilů, jiných motorových vozidel ve smyslu čl. 3 bodu 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (16) nebo motocyklů, pro něž se podle čl. 4 odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES (17) vyžaduje řidičský průkaz kategorie A;

d)

jakákoli jiná služba cestovního ruchu, která není z podstaty součástí jiné cestovní služby ve smyslu písmen a), b) nebo c);

2)

„soubornými službami“ kombinace alespoň dvou rozdílných typů cestovních služeb pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud:

a)

kombinaci těchto služeb provádí jeden obchodník, a to i na žádost nebo podle výběru cestujícího, ještě před uzavřením jediné smlouvy o veškerých službách; nebo

b)

bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli cestovních služeb, jsou tyto služby:

i)

zakoupeny na jediném prodejním místě a byly vybrány předtím, než cestující souhlasí se zaplacením,

ii)

nabízeny, prodávány nebo účtovány za souhrnnou nebo celkovou cenu,

iii)

pro účely inzerce nebo prodeje označeny jako „souborné služby“ či obdobně,

iv)

kombinovány po uzavření smlouvy, jíž obchodník opravňuje cestujícího k výběru z různých typů cestovních služeb, nebo

v)

zakoupeny od samostatných obchodníků prostřednictvím propojených on-line rezervačních procesů, při nichž obchodník, s nímž byla uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a e-mailovou adresu cestujícího dalšímu obchodníkovi nebo dalším obchodníkům a s tímto obchodníkem nebo obchodníky je uzavřena smlouva do 24 hodin po potvrzení rezervace první cestovní služby.

Kombinace cestovních služeb, pří níž se nanejvýš jeden typ cestovní služby podle bodu 1 písm. a), b) nebo c) kombinuje s jednou nebo více službami cestovního ruchu podle bodu 1 písm. d), nepředstavuje souborné služby, pokud tyto služby cestovního ruchu:

a)

nepředstavují významnou část hodnoty dané kombinace, nejsou inzerovány jako podstatná část kombinace ani jiným způsobem nepředstavují podstatnou část kombinace; nebo

b)

jsou vybrány a zakoupeny až po zahájení poskytování cestovní služby ve smyslu bodu 1 písm. a), b) nebo c);

3)

„smlouvou o souborných službách pro cesty“ smlouva o souborných službách jako celku nebo, poskytují-li se souborné služby na základě samostatných smluv, všechny smlouvy, které se vztahují na cestovní služby zahrnuté do souboru;

4)

„zahájením poskytování souborných služeb“ začátek poskytování cestovních služeb zahrnutých do souborných služeb;

5)

„spojenými cestovními službami“ alespoň dva různé typy cestovních služeb zakoupené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou soubornými službami, jejichž vyústěním je uzavření samostatných smluv s jednotlivými poskytovateli cestovních služeb, jestliže obchodník zprostředkovává:

a)

cestujícím při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodejním místem samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé cestovní služby; nebo

b)

cíleným způsobem pořízení alespoň jedné další cestovní služby od jiného obchodníka a pokud je smlouva s tímto jiným obchodníkem uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace první cestovní služby.

Pokud je zakoupen pouze jeden typ cestovní služby podle bodu 1 písm. a), b) nebo c) a jedna nebo více služeb cestovního ruchu podle bodu 1 písm. d), nejedná se o spojenou cestovní službu, pokud posledně jmenované služby nepředstavují významnou část hodnoty dané kombinace služeb a nejsou inzerovány jako podstatná část cesty nebo pobytu ani jiným způsobem nepředstavují jejich podstatnou část;

6)

„cestujícím“ každá osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu v oblasti působnosti této směrnice nebo má právo cestovat na základě takovéto smlouvy;

7)

„obchodníkem“ fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na to, zda je v soukromém nebo veřejném vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v její prospěch, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání v souvislosti se smlouvami, na které se vztahuje tato směrnice, ať už vystupuje jako pořadatel, prodejce, obchodník zprostředkovávající spojené cestovní služby nebo poskytovatel cestovních služeb;

8)

„pořadatelem“ obchodník, který kombinuje a prodává nebo nabízí k prodeji souborné služby, ať už bezprostředně, či prostřednictvím jiného obchodníka, anebo společně s jiným obchodníkem, nebo obchodník, který předává údaje o cestujícím jinému obchodníkovi v souladu s bodem 2 písm. b) podbodem v);

9)

„prodejcem“ obchodník jiný než pořadatel, který prodává nebo k prodeji nabízí souborné služby kombinované pořadatelem;

10)

„usazením“ usazení ve smyslu čl. 4 bodu 5 směrnice 2006/123/ES;

11)

„trvalým nosičem“ jakýkoli nástroj, který umožňuje cestujícímu nebo obchodníkovi ukládat informace určené jemu osobně způsobem vhodným pro jejich budoucí použití po dobu přiměřenou jejich účelu a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;

12)

„nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi“ situace, již strana, která se jí dovolává, nemůže ovlivnit a jejímž důsledkům nelze zabránit ani přijetím veškerých přiměřených opatření;

13)

„neplněním smluvních podmínek“ neposkytnutí nebo nesprávné poskytnutí cestovních služeb, které jsou součástí souborných služeb;

14)

„nezletilou osobou“ každá osoba mladší 18 let;

15)

„prodejním místem“ jakékoli prodejní prostory, movité i nemovité, nebo prodejní internetová stránka nebo podobné on-line prodejní zařízení, včetně případů, kdy jsou prodejní internetové stránky nebo on-line prodejní zařízení cestujícím prezentovány jako jedno zařízení, včetně telefonní služby;

16)

„repatriací“ návrat cestujícího do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodnou.

Článek 4

Úroveň harmonizace

Členské státy nesmějí v rámci svého vnitrostátního práva ponechat v platnosti ani zavádět ustanovení odchylná od ustanovení této směrnice, včetně více či méně přísných ustanovení, za účelem zajištění odlišné úrovně ochrany cestujícího, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.

KAPITOLA II

INFORMAČNÍ POVINNOSTI A OBSAH SMLOUVY O SOUBORNÝCH SLUŽBÁCH PRO CESTY

Článek 5

Informace před uzavřením smlouvy

1.   Členské státy zajistí, aby předtím, než bude cestující vázán smlouvou o souborných službách pro cesty či odpovídající smluvní nabídkou, poskytl pořadatel a, prodávají-li se souborné služby prostřednictvím prodejce, rovněž prodejce cestujícímu standardní informace na příslušném formuláři uvedeném v části A nebo B přílohy I a, je-li to pro dané souborné služby relevantní, tyto informace:

a)

hlavní náležitosti cestovních služeb:

i)

cestovní destinace, trasa a délka pobytu, včetně termínů a, je-li součástí ubytování, počet zahrnutých nocí;

ii)

dopravní prostředky, jejich vlastnosti a kategorie, místa, data a časy odjezdu a návratu, trvání a místa zastávek a dopravní spojení.

Není-li přesný čas ještě stanoven, informuje pořadatel a tam, kde je to relevantní, prodejce cestujícího o přibližném čase odjezdu a návratu;

iii)

umístění, hlavní rysy a případná turistická kategorie, do níž je podle pravidel země destinace ubytování zařazeno;

iv)

stravování;

v)

návštěvy, výlety nebo jiné služby zahrnuté v celkové ceně sjednané za souborné služby;

vi)

pokud to není patrné ze souvislostí, informace o tom, zda některá z cestovních služeb bude cestujícímu poskytována v rámci skupiny a, je-li tomu tak a je-li to možné, přibližná velikost skupiny;

vii)

závisí-li využití dalších služeb cestovního ruchu cestujícím na efektivní ústní komunikaci, jazyk, v němž se tyto služby budou poskytovat, a

viii)

zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na žádost cestujícího přesné informace o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohledem na potřeby cestujícího;

b)

obchodní firma a zeměpisná adresa pořadatele a tam, kde je to relevantní, rovněž adresa prodejce, jejich telefonní čísla a případné e-mailové adresy;

c)

celková cena za souborné služby včetně daní a veškerých případných dalších poplatků i jiných nákladů nebo, nelze-li tyto náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy, uvedení druhu dalších nákladů, jež mohou cestujícímu ještě vzniknout;

d)

způsob platby, včetně částky nebo procenta z ceny, jež mají být zaplaceny jako záloha, a časový rozvrh pro zaplacení zbývající části ceny, nebo finanční záruky, které musí cestující uhradit nebo poskytnout;

e)

minimální počet osob nutný k uskutečnění souborných služeb a lhůta uvedená v čl. 12 odst. 3 písm. a), během níž lze před zahájením poskytování souborných služeb smlouvu případně ukončit, nedosáhne-li se požadovaného počtu;

f)

obecné informace o pasových a vízových požadavcích, včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, a informace o zdravotních formalitách země určení;

g)

informace o tom, že cestující může smlouvu ukončit kdykoli před zahájením poskytování souborných služeb proti zaplacení přiměřeného storno poplatku nebo případně standardních storno poplatků požadovaných pořadatelem v souladu s čl. 12 odst. 1;

h)

informace o nepovinném nebo povinném pojištění nákladů na ukončení smlouvy cestujícím nebo nákladů na pomoc, včetně repatriace, v případě nehody, nemoci či smrti.

U smluv o souborných službách pro cesty uzavřených po telefonu poskytne pořadatel a tam, kde je to relevantní, prodejce cestujícímu standardní informace uvedené v části B přílohy I a informace uvedené v písmenech a) až h) prvního pododstavce.

2.   U souborných služeb vymezených v čl. 3 bodě 2 písm. b) podbodě v) zajistí pořadatel i obchodník, kterému jsou údaje předány, aby předtím, než je cestující smlouvou nebo jakoukoli odpovídající smluvní nabídkou zavázán, oba poskytli informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a) až h) tohoto článku, jsou-li relevantní pro cestovní služby, které nabízejí. Pořadatel současně také poskytne standardní informace na formuláři uvedeném v části C přílohy I.

3.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 musí být poskytnuty jasným, srozumitelným a výrazným způsobem. Jsou-li poskytovány písemně, musí být čitelné.

Článek 6

Závaznost informací před uzavřením smlouvy a uzavření smlouvy o souborných službách pro cesty

1.   Členské státy zajistí, aby informace poskytnuté cestujícímu podle čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce písm. a), c), d), e) a g) tvořily nedílnou součást smlouvy o souborných službách pro cesty a aby nebyly měněny, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou jinak. Veškeré změny informací poskytnutých před uzavřením smlouvy pořadatel a tam, kde je to relevantní, prodejce cestujícímu jasným, srozumitelným a výrazným způsobem sdělí ještě před uzavřením smlouvy o souborných službách pro cesty.

2.   Nesplnil-li pořadatel a tam, kde je to relevantní, prodejce požadavky týkající se informování cestujícího o dalších poplatcích nebo jiných nákladech podle čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) před uzavřením smlouvy o souborných službách pro cesty, cestující tyto poplatky nebo jiné náklady nehradí.

Článek 7

Obsah smlouvy o souborných službách pro cesty a dokumentace, která musí být poskytnuta před zahájením poskytování souborných služeb

1.   Členské státy zajistí, aby smlouvy o souborných službách pro cesty byly formulovány jasným a srozumitelným jazykem a aby byly čitelné, jsou-li písemné. Při uzavření smlouvy o souborných službách pro cesty nebo bez zbytečného prodlení poté poskytne pořadatel nebo prodejce cestujícímu kopii nebo potvrzení smlouvy na trvalém nosiči. Je-li smlouva o souborných službách pro cesty uzavřena za současné fyzické přítomnosti stran, je cestující oprávněn vyžádat si kopii v papírové podobě.

V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, jak jsou definovány v čl. 2 bodě 8 směrnice 2011/83/EU, musí být kopie nebo potvrzení smlouvy o souborných službách pro cesty cestujícímu poskytnuta v papírové podobě, nebo pokud s tím cestující souhlasí, na jiném trvalém nosiči.

2.   Ve smlouvě o souborných službách pro cesty nebo potvrzení o jejím uzavření musí být uveden úplný obsah dohody, jež musí zahrnovat všechny informace uvedené v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) až h) a tyto informace:

a)

zvláštní požadavky cestujícího, které pořadatel přijal;

b)

informace, že pořadatel:

i)

odpovídá za řádné poskytování všech sjednaných cestovních služeb uvedených ve smlouvě v souladu s článkem 13 a

ii)

má povinnost poskytnout pomoc v souladu s článkem 16, pokud se cestující ocitne v obtížích;

c)

název a kontaktní údaje subjektu, který má poskytnout ochranu pro případ platební neschopnosti, včetně jeho zeměpisné adresy, a tam, kde je to relevantní, název příslušného orgánu určeného daným členským státem pro tento účel a jeho kontaktní údaje;

d)

jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a případně faxové číslo místního zástupce pořadatele, kontaktního místa nebo jiné služby, které cestujícímu umožní urychleně pořadatele kontaktovat a účinně s ním komunikovat, požádat o pomoc, ocitne-li se cestující v obtížích, nebo podat stížnost na jakékoli neplnění smluvních podmínek, které při poskytování souborných služeb zaznamená;

e)

informace, že cestující musí v souladu s čl. 13 odst. 2 upozornit na jakékoli neplnění smluvních podmínek, které při poskytování souborných služeb zaznamená;

f)

cestuje-li na základě smlouvy o souborných službách pro cesty, která zahrnuje ubytování, nezletilá osoba bez doprovodu některého z rodičů nebo jiné oprávněné osoby, informace umožňující přímý kontakt s nezletilým nebo s osobou, která za nezletilého odpovídá v místě jeho pobytu;

g)

informace o dostupných interních postupech vyřizování stížností a o mechanismech alternativního řešení sporů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU (18) a případně o subjektu alternativního řešení sporů, který se na obchodníka vztahuje, a informace o platformě pro řešení sporů on-line podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 (19);

h)

informace o právu cestujícího převést smlouvu na jiného cestujícího v souladu s článkem 9.

3.   U souborných služeb vymezených v čl. 3 bodě 2 písm. b) podbodě v) informuje obchodník, jemuž jsou údaje poskytnuty, pořadatele o uzavření smlouvy vedoucí k vytvoření souborných služeb. Obchodník poskytne pořadateli informace nezbytné pro splnění jeho povinností spojených s funkcí pořadatele.

Jakmile je pořadatel informován o vytvoření souborných služeb, poskytne cestujícímu na trvalém nosiči informace uvedené v odst. 2 písm. a) až h).

4.   Informace uvedené v odstavcích 2 a 3 musí být poskytnuty jasným, srozumitelným a výrazným způsobem.

5.   S dostatečným předstihem před zahájením poskytování souborných služeb předá pořadatel cestujícímu nezbytné stvrzenky, poukázky nebo přepravní doklady a podá mu informace o plánovaných časech odjezdu a případné lhůtě pro odbavení, jakož i o plánovaných časech zastávek, dopravních spojeních a příjezdu.

Článek 8

Důkazní břemeno

Důkazní břemeno ohledně plnění požadavků na informace uvedených v této kapitole nese obchodník.

KAPITOLA III

ZMĚNY SMLOUVY O SOUBORNÝCH SLUŽBÁCH PRO CESTY PŘED ZAHÁJENÍM POSKYTOVÁNÍ SOUBORNÝCH SLUŽEB

Článek 9

Převod smlouvy o souborných službách pro cesty na jiného cestujícího

1.   Členské státy zajistí, aby cestující poté, co pořadateli s přiměřeným předstihem před zahájením poskytování souborných služeb a na trvalém nosiči předal oznámení, mohl svou smlouvu o souborných službách pro cesty převést na jinou osobu, která splňuje všechny podmínky, jež se na danou smlouvu vztahují. Oznámení předané nejpozději sedm dní před zahájením poskytování souborných služeb je v každém případě považováno za přiměřené.

2.   Převodce smlouvy o souborných službách pro cesty i osoba, na niž se smlouva převádí, odpovídají společně a nerozdílně za uhrazení doplatku ceny i za dodatečné poplatky nebo jiné náklady, jež převod obnáší. Pořadatel informuje převodce o skutečných nákladech spojených s převodem. Tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně pořadatelem vynaložené v důsledku převodu smlouvy o souborných službách pro cesty.

3.   Pořadatel převodci doloží dodatečné poplatky nebo jiné náklady, které mu vzniknou v důsledku převodu smlouvy o souborných službách pro cesty.

Článek 10

Změna ceny

1.   Členské státy zajistí, aby po uzavření smlouvy o souborných službách pro cesty mohly být ceny zvýšeny pouze za předpokladu, že smlouva tuto možnost výslovně uvádí a stanoví, že cestující má právo na snížení ceny podle odstavce 4. V takovém případě musí být ve smlouvě o souborných službách pro cesty stanoven způsob výpočtu cenových úprav. Cenu lze zvýšit výhradně v bezprostředním důsledku změny:

a)

ceny přepravy cestujících vyplývající z nákladů na pohonné hmoty nebo jiné zdroje energie;

b)

výše daní nebo poplatků z cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě uložených třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytování souborných služeb, včetně daní z pobytu a letištních a přístavních poplatků na letištích a v přístavech; nebo

c)

směnných kurzů souvisejících se soubornými službami.

2.   Jestliže zvýšení ceny podle odstavce 1 tohoto článku překročí 8 % celkové ceny souborných služeb, použije se čl. 11 odst. 2 až 5.

3.   Bez ohledu na svou výši je cenové zvýšení možné pouze tehdy, předá-li pořadatel cestujícímu nejpozději 20 dnů před zahájením poskytování souborných služeb na trvalém nosiči jasné a srozumitelné oznámení se zdůvodněním a výpočtem tohoto zvýšení.

4.   Je-li ve smlouvě o souborných službách pro cesty stanovena možnost zvýšení ceny, má cestují právo na snížení ceny odpovídající případnému snížení nákladů uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c), ke kterému dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením poskytování souborných služeb.

5.   V případě snížení ceny má pořadatel právo na odečtení skutečných administrativních výdajů od částky, jež má být cestujícímu vrácena. Na žádost cestujícího pořadatel tyto administrativní výdaje doloží.

Článek 11

Změna jiných podmínek smluv o souborných službách pro cesty

1.   Členské státy zajistí, aby pořadatel před zahájením poskytování souborných služeb nesměl jednostranně změnit podmínky smluv o souborných službách pro cesty s výjimkou ceny v souladu s článkem 10, ledaže:

a)

si pořadatel toto právo vyhradil ve smlouvě;

b)

změna je nevýznamná a

c)

pořadatel poskytne cestujícímu jasným, srozumitelným a výrazným způsobem informace o změně, zaznamenané na trvalém nosiči.

2.   Je-li před zahájením poskytování souborných služeb pořadatel nucen podstatným způsobem změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb uvedených v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci písm. a), nemůže-li splnit zvláštní požadavky uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. a), nebo navrhuje-li zvýšit cenu souborných služeb o více než 8 % v souladu s čl. 10 odst. 2, může cestující v přiměřené lhůtě určené pořadatelem:

a)

navrhovanou změnu přijmout, nebo

b)

smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku.

Pokud cestující smlouvu o souborných službách pro cesty ukončí, může přijmout náhradní souborné služby, jestliže mu to pořadatel nabídne, pokud možno v rovnocenné nebo vyšší kvalitě.

3.   Pořadatel poskytne cestujícímu bez zbytečného prodlení jasným, srozumitelným a výrazným způsobem informace, zaznamenané na trvalém nosiči, o:

a)

navrhovaných změnách uvedených v odstavci 2 a v souladu s odstavcem 4, je-li to relevantní, o jejich dopadu na cenu souborných služeb;

b)

přiměřené lhůtě, během níž musí cestující pořadatele informovat o svém rozhodnutí podle odstavce 2;

c)

důsledcích, které to bude pro cestujícího mít, pokud ve lhůtě uvedené v písmeni b) neodpoví, v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a

d)

případných nabízených náhradních souborných službách a jejich ceně.

4.   Jestliže se v důsledku změn smlouvy o souborných službách pro cesty podle odst. 2 prvního pododstavce nebo náhradních souborných služeb podle odst. 2 druhého pododstavce sníží kvalita souborných služeb nebo náklady na ně, má cestující nárok na přiměřenou slevu.

5.   Je-li smlouva o souborných službách pro cesty podle odst. 2 prvního pododstavce písm. b) tohoto článku ukončena a cestující nepřijme náhradní souborné služby, vrátí pořadatel bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů od ukončení smlouvy veškeré platby uskutečněné cestujícím nebo v jeho prospěch. Ustanovení čl. 14 odst. 2, 3, 4, 5 a 6 se použijí přiměřeně.

Článek 12

Ukončení smlouvy o souborných službách pro cesty a právo na odstoupení před zahájením poskytování souborných služeb

1.   Členské státy zajistí, aby cestující mohl smlouvu o souborných službách pro cesty před zahájením poskytování souborných služeb kdykoli ukončit. Ukončí-li cestující smlouvu o souborných službách pro cesty podle tohoto odstavce, může po něm být požadováno zaplacení přiměřeného a zdůvodnitelného storno poplatku pořadateli. Smlouva o souborných službách pro cesty může stanovit přiměřené standardní storno poplatky odvíjející se od doby mezi ukončením smlouvy před zahájením poskytování souborných služeb a očekávaných úspor nákladů a příjmů z alternativního využití cestovních služeb. Nejsou-li stanoveny standardní storno poplatky, odpovídá výše storno poplatku ceně za souborné služby snížené o úspory nákladů a příjmy z alternativního využití cestovních služeb. Pořadatel na žádost cestujícího výši storno poplatků odůvodní.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 má cestující právo ukončit smlouvu o souborných službách pro cesty před zahájením poskytování souborných služeb bez zaplacení storno poplatku, jestliže v destinaci nebo jejím bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají výrazný dopad na poskytování souborných služeb nebo na přepravu osob do destinace. V případě ukončení smlouvy o souborných službách pro cesty podle tohoto odstavce má cestující nárok na vrácení veškerých uskutečněných plateb ve prospěch souborných služeb, avšak nemá nárok na dodatečné odškodnění.

3.   Pořadatel může smlouvu o souborných službách pro cesty ukončit a vrátit cestujícímu veškeré platby uskutečněné ve prospěch souborných služeb, avšak není povinen poskytnout dodatečné odškodnění, jestliže:

a)

počet osob přihlášených k souborným službám je nižší než minimální počet stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí ukončení smlouvy cestujícímu ve smluvně stanovené lhůtě, avšak nejpozději:

i)

20 dní před zahájením poskytování souborných služeb v případě cest trvajících déle než šest dní,

ii)

sedm dní před zahájením poskytování souborných služeb v případě cest trvajících dva až šest dní,

iii)

48 hodin před zahájením poskytování souborných služeb v případě cest trvajících méně než dva dny;

nebo

b)

mu v plnění smlouvy brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a o ukončení smlouvy uvědomí cestujícího bez zbytečného odkladu ještě před zahájením poskytování souborných služeb.

4.   Pořadatel vrátí veškeré platby podle odstavců 2 a 3, nebo v případě použití odstavce 1 vrátí veškeré platby uskutečněné cestujícím nebo v jeho prospěch na souborné služby, snížené o přiměřené storno poplatky. Tyto platby musí být cestujícímu vráceny bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů po ukončení smlouvy o souborných službách pro cesty.

5.   Členské státy mohou ve vnitrostátních právních předpisech stanovit, že cestující má právo odstoupit od smlouvy o souborných službách pro cesty uzavřené mimo obchodní prostory bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.

KAPITOLA IV

POSKYTOVÁNÍ SOUBORNÝCH SLUŽEB

Článek 13

Odpovědnost za poskytování souborných služeb

1.   Členské státy zajistí, aby odpovědnost za poskytování cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o souborných službách pro cesty nesl pořadatel bez ohledu na to, zda služby poskytuje sám, nebo prostřednictvím jiných poskytovatelů cestovních služeb.

Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechat v platnosti nebo zavést ustanovení, podle nichž za poskytování souborných služeb odpovídá též prodejce. V tomto případě se ustanovení článku 7, kapitoly III, této kapitoly a kapitoly V vztahující se na pořadatele použijí přiměřeně rovněž na prodejce.

2.   Cestující pořadatele bez zbytečného prodlení a při zohlednění příslušných okolností uvědomí o neplnění smluvních podmínek, které při poskytování cestovních služeb zahrnutých do smlouvy o souborných službách pro cesty zaznamená.

3.   Není-li některá cestovní služba poskytována v souladu se smlouvou o souborných službách pro cesty, zjedná pořadatel nápravu neplnění smluvních podmínek, ledaže to:

a)

není možné, nebo

b)

vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah neplnění smluvních podmínek a hodnotu dotčených cestovních služeb.

Pokud pořadatel v souladu s prvním pododstavcem písm. a) nebo b) tohoto odstavce neplnění smluvních podmínek nenapraví, použije se článek 14.

4.   Aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v odstavci 3, pokud pořadatel nápravu neplnění smluvních podmínek nezjedná v přiměřené lhůtě stanovené cestujícím, může tak cestující učinit sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Cestující není povinen stanovit lhůtu, odmítne-li pořadatel zajistit nápravu neplnění smluvních podmínek nebo je-li zapotřebí okamžité nápravy.

5.   Nelze-li poskytnout podstatnou část cestovních služeb v souladu se smlouvou o souborných službách pro cesty, nabídne pořadatel bez dodatečných nákladů pro cestujícího vhodné náhradní řešení pokud možno v rovnocenné nebo vyšší kvalitě, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby poskytování souborných služeb mohlo pokračovat, včetně situace, kdy se návrat cestujícího do místa odjezdu neuskuteční sjednaným způsobem.

Pokud navrhované náhradní řešení představuje ve srovnání se smlouvou o souborných službách pro cesty nižší kvalitu souborných služeb, poskytne pořadatel cestujícímu přiměřenou slevu.

Cestující může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, pokud není srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o souborných službách pro cesty sjednáno, nebo pokud poskytnutá sleva není dostatečná.

6.   Pokud neplnění smluvních podmínek výrazně ovlivňuje poskytování souborných služeb a pořadatel nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě stanovené cestujícím, může cestující smlouvu o souborných službách pro cesty ukončit bez zaplacení storno poplatku a případně v souladu s článkem 14 žádat o slevu, náhradu škody nebo obojí.

Pokud není možné nabídnout náhradní řešení nebo pokud cestující navrhované náhradní řešení odmítne v souladu s odst. 5 třetím pododstavcem tohoto článku, má cestující tam, kde je to vhodné, právo na snížení ceny, náhradu škody nebo obojí v souladu s článkem 14 bez ukončení smlouvy o souborných službách pro cesty.

Pokud souborné služby zahrnují přepravu osob, pořadatel navíc v případech uvedených v prvním i druhém pododstavci poskytne cestujícímu bez zbytečného prodlení a bez dodatečných nákladů pro cestujícího repatriaci s rovnocennou dopravou.

7.   Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat cestujícího v souladu se smlouvou o souborných službách pro cesty, nese pořadatel náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho cestujícího. Pokud jsou v právních předpisech Unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat cestujícího delší období, uplatní se tato období.

8.   Omezení výše nákladů podle odstavce 7 tohoto článku se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé osoby bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel o jejich zvláštních potřebách informován alespoň 48 hodin před zahájením poskytování souborných služeb. Pořadatel se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti ve snaze omezit odpovědnost podle odstavce 7 tohoto článku, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

Článek 14

Slevy a náhrada škody

1.   Členské státy zajistí, aby měl cestující nárok na přiměřenou slevu za dobu neplnění smluvních podmínek, ledaže pořadatel prokáže, že lze toto neplnění přičíst cestujícímu.

2.   Pořadatel cestujícímu poskytne přiměřenou náhradu za veškerou škodu, která cestujícímu vznikla v důsledku neplnění smluvních podmínek. Náhrada škody musí být poskytnuta bez zbytečného prodlení.

3.   Nárok na náhradu škody cestujícímu nevzniká, pokud pořadatel prokáže, že neplnění smluvních podmínek:

a)

lze přičíst cestujícímu;

b)

lze přičíst třetí straně, která se nepodílí na poskytování cestovních služeb zahrnutých do smlouvy o souborných službách pro cesty, a nebylo je možné předvídat ani odvrátit; nebo

c)

vzniklo v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností.

4.   Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je Unie vázána, omezují rozsah náhrady škody nebo podmínky, za nichž má poskytovatel cestovní služby tvořící součást souborných služeb náhradu škody zaplatit, vztahují se táž omezení i na pořadatele. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž Unie vázána není, omezují výši náhrady škody, kterou má platit poskytovatel služby, mohou členské státy odpovídajícím způsobem omezit výši náhrady škody, kterou má platit pořadatel. V ostatních případech může být náhrada škody, kterou má platit pořadatel, ve smlouvě o souborných službách pro cesty omezena, avšak toto omezení se nesmí týkat škody na zdraví, úmyslně způsobené škody ani škody z nedbalosti a výše náhrady škody musí činit alespoň trojnásobek celkové ceny za souborné služby.

5.   Právem na náhradu škody nebo slevu podle této směrnice nejsou dotčena práva cestujících podle nařízení (ES) č. 261/2004, nařízení (ES) č. 1371/2007, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 (20), nařízení (EU) č. 1177/2010 a nařízení (EU) č. 181/2011 a podle mezinárodních úmluv. Cestující mají právo uplatňovat nároky podle této směrnice a podle uvedených nařízení a mezinárodních úmluv. Náhrada škody nebo sleva poskytnuté podle této směrnice a náhrada škody nebo sleva poskytnuté podle uvedených nařízení a mezinárodních úmluv se navzájem odečítají, aby se zabránilo nadměrné náhradě škody.

6.   Promlčecí lhůta nároků podle tohoto článku nesmí být kratší než dva roky.

Článek 15

Možnost spojit se s pořadatelem prostřednictvím prodejce

Aniž je dotčen čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec, zajistí členské státy, aby cestující mohl podat zprávy, žádosti nebo stížnosti týkající se poskytování souborných služeb přímo prodejci, jehož prostřednictvím služby zakoupil. Prodejce tyto zprávy, žádosti nebo stížnosti předá bez zbytečného prodlení pořadateli.

Pro účely lhůt nebo promlčecích lhůt se za obdržení zpráv, žádostí nebo stížností uvedených v prvním pododstavci pořadatelem považuje jejich obdržení prodejcem.

Článek 16

Povinnost poskytnout pomoc

Členské státy zajistí, aby pořadatel bez zbytečného prodlení poskytl náležitou pomoc cestujícímu v obtížích, i v situacích podle čl. 13 odst. 7, zejména tím, že mu:

a)

podá náležité informace o zdravotnických službách, místních orgánech a konzulární pomoci a

b)

je nápomocen se zprostředkováním komunikace na dálku a pomůže najít náhradní cestovní řešení.

Způsobil-li cestující obtíže úmyslně nebo z nedbalosti, může si pořadatel za svou pomoc účtovat přiměřený poplatek. Takový poplatek nesmí v žádném případě přesáhnout skutečné náklady, které pořadatel vynaložil.

KAPITOLA V

OCHRANA PRO PŘÍPAD PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI

Článek 17

Účinek a rozsah ochrany pro případ platební neschopnosti

1.   Členské státy zajistí, aby pořadatelé usazení na jejich území poskytli záruku vrácení veškerých plateb uskutečněných cestujícími nebo v jejich prospěch, nejsou-li příslušné služby poskytnuty v důsledku platební neschopnosti pořadatele. Je-li součástí smlouvy o souborných službách pro cesty i přeprava osob, poskytnou pořadatelé záruku rovněž pro repatriaci cestujících. Lze nabídnout pokračování souborných služeb.

Pořadatelé, kteří nejsou usazeni v členském státě a kteří souborné služby prodávají nebo nabízejí k prodeji v některém členském státě nebo kteří jakýmkoli způsobem směřují tyto činnosti do některého členského státu, jsou povinni poskytnout záruku v souladu s právními předpisy daného členského státu.

2.   Záruka uvedená v odstavci 1 musí být účinná a musí se vztahovat na důvodně předvídatelné náklady. Musí se vztahovat na částky plateb uskutečněné cestujícími nebo v jejich prospěch za souborné služby, přičemž se zohlední období mezi obdržením záloh a konečných plateb a dokončením souborných služeb, jakož i odhadované náklady na repatriaci v případě platební neschopnosti pořadatele.

3.   Ochrana pro případ platební neschopnosti pořadatele se na cestující musí vztahovat bez ohledu na jejich bydliště, místo odjezdu nebo místo, kde byly souborné služby prodány, a bez ohledu na členský stát, ve kterém se subjekt poskytující ochranu pro případ platební neschopnosti nachází.

4.   Je-li poskytování souborných služeb dotčeno platební neschopností pořadatele, musí být záruka bez poplatku k dispozici pro účely repatriace a v nezbytných případech k financování ubytování před repatriací.

5.   Uskutečněné platby za cestovní služby, jež nebyly poskytnuty, musí být na žádost cestujícího bez zbytečného prodlení vráceny.

Článek 18

Vzájemné uznávání ochrany pro případ platební neschopnosti a správní spolupráce

1.   Ochranu pro případ platební neschopnosti, kterou pořadatel poskytuje podle předpisů členského státu, v němž je usazen, uzná členský stát za odpovídající požadavkům svých vnitrostátních předpisů provádějících článek 17.

2.   Členské státy určí ústřední kontaktní místa pro usnadnění správní spolupráce a dohledu nad pořadateli, kteří působí v různých členských státech. Kontaktní údaje těchto kontaktních míst oznámí ostatním členským státům a Komisi.

3.   Ústřední kontaktní místa si vzájemně umožní přístup k veškerým nutným informacím o svých vnitrostátních požadavcích na ochranu pro případ platební neschopnosti a uvedou totožnost subjektu nebo subjektů poskytujících takovou ochranu konkrétním pořadatelům, kteří jsou usazeni na jejich území. Tato kontaktní místa si vzájemně umožní přístup k veškerým dostupným seznamům pořadatelů, kteří splňují povinnosti týkající se ochrany pro případ platební neschopnosti. Všechny takové seznamy musí být veřejně dostupné, a to i on-line.

4.   Má-li členský stát pochybnosti o ochraně některého pořadatele pro případ platební neschopnosti, požádá o objasnění členský stát, v němž je pořadatel usazen. Členské státy odpovídají na žádosti z jiných členských států co nejrychleji s ohledem na naléhavost a složitost případu. První odpověď v každém případě poskytnou do 15 pracovních dnů od obdržení žádosti.

KAPITOLA VI

SPOJENÉ CESTOVNÍ SLUŽBY

Článek 19

Požadavky na ochranu v případě platební neschopnosti a informace v případě spojených cestovních služeb

1.   Členské státy zajistí, aby obchodníci zprostředkovávající spojené cestovní služby poskytli záruku, že budou vráceny veškeré platby, které obdrží od cestujících, pokud cestovní služba, která je součástí spojených cestovních služeb, nebyla v důsledku jejich platební neschopnosti poskytnuta. Jsou-li tito obchodníci odpovědní za přepravu osob, musí se záruka vztahovat i na repatriaci cestujících. Ustanovení čl. 17 odst. 1 druhého pododstavce a odstavců 2 až 5 a článku 18 se použijí přiměřeně.

2.   Předtím, než bude cestující vázán smlouvou vedoucí ke sjednání spojené cestovní služby či jakoukoli odpovídající smluvní nabídkou, obchodník zprostředkovávající spojené cestovní služby, a to i v případě, kdy není usazen ve členském státě, ale jakýmikoli prostředky směřuje tyto činnosti do některého členského státu, jasným, srozumitelným a výrazným způsobem uvede, že se na cestujícího:

a)

nebude vztahovat žádné z práv, která se vztahují výhradně na souborné služby podle této směrnice, a že každý poskytovatel služeb odpovídá výlučně za řádné poskytování služeb s ním sjednaných, a

b)

bude vztahovat ochrana pro případ platební neschopnosti v souladu s odstavcem 1.

Za účelem dosažení souladu s tímto odstavcem poskytne obchodník zprostředkovávající spojené cestovní služby tyto informace cestujícímu na příslušném standardním formuláři uvedeném v příloze II, nebo pokud se na konkrétní typ spojené cestovní služby žádný z formulářů uvedených ve zmíněné příloze nevztahuje, poskytne informace v nich obsažené.

3.   Pokud obchodník zprostředkovávající spojené cestovní služby nesplní požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, platí ve vztahu k cestovním službám, které jsou součástí spojených cestovních služeb, práva a povinnosti stanovené v článcích 9 a 12 a v kapitole IV.

4.   Pokud spojené cestovní služby vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi cestujícím a obchodníkem, který nezprostředkovává spojené cestovní služby, informuje tento obchodník o uzavření příslušné smlouvy obchodníka zprostředkovávajícího tyto spojené cestovní služby.

KAPITOLA VII

Obecná ustanovení

Článek 20

Zvláštní povinnosti prodejce v případě, že je pořadatel usazen mimo Evropský hospodářský prostor

Aniž je dotčen čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec, je-li pořadatel usazen mimo Evropský hospodářský prostor, má prodejce usazený v členském státě povinnosti stanovené pro pořadatele v kapitolách IV a V, ledaže prokáže, že pořadatel splňuje uvedené kapitoly.

Článek 21

Právní odpovědnost za chyby při rezervaci

Členské státy zajistí, aby obchodník nesl odpovědnost za jakékoli chyby v důsledku technických závad rezervačního systému, které mu lze přičíst, a pokud obchodník souhlasil, že provede rezervaci souborných služeb nebo cestovních služeb, které jsou součástí spojených cestovních služeb, za chyby, k nimž došlo během rezervace.

Obchodník nenese odpovědnost za chyby v rezervaci, které lze přičíst cestujícímu nebo které byly způsobeny nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi.

Článek 22

Právo regresu

Členské státy zajistí, aby v případech, kdy pořadatel nebo, v souladu s čl. 13 odst. 1 druhým pododstavcem nebo článkem 20, prodejce zaplatil náhradu, poskytl slevu nebo splnil jinou povinnost, kterou mu tato směrnice ukládá, měl tento pořadatel nebo prodejce právo požadovat náhradu od třetích stran, jež přispěly k události, která vedla k zaplacení náhrady, poskytnutí slevy či splnění jiné povinnosti.

Článek 23

Kogentní povaha směrnice

1.   Prohlášení pořadatele souborné služby nebo obchodníka zprostředkovávajícího spojené cestovní služby, že vystupuje výlučně jako poskytovatel cestovní služby, prostředník nebo jiný subjekt nebo že souborné služby nebo spojené cestovní služby nejsou soubornými službami nebo spojenými cestovními službami, neosvobozuje tohoto pořadatele nebo obchodníka od povinností, které mu tato směrnice ukládá.

2.   Cestující se nemohou vzdát práv, která jim přiznávají vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí tato směrnice.

3.   Veškerá smluvní ujednání nebo prohlášení cestujícího, jejichž účelem je přímé nebo nepřímé vzdání se nebo omezení práv přiznaných cestujícím podle této směrnice nebo vyhnutí se uplatňování této směrnice, nejsou pro cestujícího závazná.

Článek 24

Prosazování

Členské státy zajistí přiměřené a účinné prostředky k zajištění dodržování této směrnice.

Článek 25

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 26

Zprávy Komise a přezkum

Do 1. ledna 2019 předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o ustanoveních této směrnice týkajících se on-line rezervací provedených na různých prodejních místech a kvalifikace těchto rezervací jakožto souborných služeb, spojených cestovních služeb nebo samostatných cestovních služeb, a zejména o definici souborných služeb uvedené v čl. 3 bodě 2 písm. b) podbodě v) a o tom, zda je vhodné tuto definici upravit nebo rozšířit.

Do 1. ledna 2021 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě obecnou zprávu o uplatňování této směrnice.

Ke zprávám uvedeným v prvním a druhém pododstavci v případě potřeby připojí legislativní návrhy.

Článek 27

Změna nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU

1.   V příloze nařízení (ES) č. 2006/2004 se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 (21)

2.   V čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/83/EU se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

o souborných službách, jak jsou definovány v čl. 3 bodě 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 (22).

Ustanovení čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a 6 a článků 19, 21 a 22 této směrnice se přiměřeně použijí na souborné služby ve smyslu čl. 3 bodu 2 směrnice (EU) 2015/2302, pokud jde o cestující ve smyslu čl. 3 bodu 6 uvedené směrnice.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2018. Znění těchto předpisů sdělí neprodleně Komisi.

2.   Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2018.

3.   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

4.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 29

Zrušení

Směrnice 90/314/EHS se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2018.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 30

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 31

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 25. listopadu 2015.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 73.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 18. září 2015 (Úř. věst. C 360, 30.10.2015, s. 1). Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59).

(4)  Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 30. dubna 2002 ve věci Club-Tour, Viagens e Turismo SA v. Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido a Club Med Viagens Ld, a, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.

(5)  Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36), dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Rady 2001/539/ES ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 38).

(7)  Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Rady 2012/22/EU ze dne 12. prosince 2011 o přistoupení Evropské unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské úmluvě o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou jeho článků 10 a 11 (Úř. věst. L 8, 12.1.2012, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).

(15)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(17)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 1).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 24).


PŘÍLOHA I

Část A

Standardní formulář pro informace ke smlouvě o souborných službách pro cesty s možností hypertextového odkazu

Kombinace cestovních služeb, které jsou Vám nabízeny, představuje souborné služby ve smyslu směrnice (EU) 2015/2302.

Budou se na Vás proto vztahovat veškerá práva EU týkající se souborných služeb. Společnost (společnosti) XY ponese (ponesou) plnou odpovědnost za řádné poskytnutí souborných služeb jako celku.

Společnost (společnosti) XY má (mají) navíc ze zákona povinnost zajistit ochranu, aby Vám mohla (mohly) vrátit uskutečněné platby, a pokud je součástí souborných služeb doprava, zajistit Vaši repatriaci v případě, že se ocitne (ocitnou) v platební neschopnosti.

Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 [poskytněte ve formě hypertextového odkazu].

Kliknutím na hypertextový odkaz získá cestující tyto informace:

 

Základní práva podle směrnice (EU) 2015/2302

Před uzavřením smlouvy o souborných službách pro cesty obdrží cestující všechny nezbytné informace o souborných službách.

Vždy musí existovat alespoň jeden obchodník, který odpovídá za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě.

Cestující obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se mohou spojit s pořadatelem nebo cestovní agenturou.

Cestující mohou s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů převést souborné služby na jinou osobu.

Cenu souborných služeb lze zvýšit jen v případě konkrétních zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot), a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě, a to nejpozději 20 dní před zahájením poskytování souborných služeb. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny souborných služeb, může cestující smlouvu ukončit. Vyhradí-li si pořadatel právo na zvýšení ceny, má cestující v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu.

Cestující mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku souborných služeb, s výjimkou ceny. Pokud před zahájením poskytování souborných služeb obchodník odpovědný za souborné služby tyto služby zruší, mají cestující nárok na vrácení peněz a případně na náhradu škody.

Cestující mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku před zahájením poskytování souborných služeb za výjimečných okolností, například vyskytnou-li se v destinaci závažné bezpečnostní problémy, které by mohly souborné služby ovlivnit.

Cestující mohou navíc smlouvu před zahájením poskytování souborných služeb vždy ukončit za přiměřený a zdůvodnitelný storno poplatek.

Pokud nelze po zahájení poskytování souborných služeb poskytnout jejich podstatné prvky v souladu se smlouvou, je třeba cestujícímu nabídnout vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Cestující mohou ukončit smlouvu bez zaplacení storno poplatku, pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění souborných služeb a pořadatel neposkytl řešení.

V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí cestovních služeb mají cestující právo na slevu, náhradu škody nebo obojí.

Pořadatel má povinnost poskytnout pomoc, pokud se cestující ocitne v obtížích.

Ocitne-li se pořadatel nebo, v některých členských státech, prodejce v platební neschopnosti, budou cestujícím vráceny peníze. Ocitne-li se pořadatel nebo případně prodejce v platební neschopnosti po zahájení poskytování souborných služeb a je-li součástí souborných služeb přeprava, je zajištěna repatriace cestujících. Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u subjektu YZ [subjekt poskytující ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna]. Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán [kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla] se cestující mohou obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY.

 

Směrnice (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]

Část B

Standardní formulář pro informace ke smlouvám o souborných službách pro cesty v situacích jiných než uvedených v části A

Kombinace cestovních služeb, které jsou Vám nabízeny, představuje souborné služby ve smyslu směrnice (EU) 2015/2302.

Budou se na Vás proto vztahovat veškerá práva EU týkající se souborných služeb pro cesty. Společnost (společnosti) XY ponese (ponesou) plnou odpovědnost za řádné poskytnutí souborných služeb jako celku.

Společnost (společnosti) XY má (mají) navíc ze zákona povinnost zajistit ochranu, aby Vám mohla (mohly) vrátit uskutečněné platby, a pokud je součástí souborných služeb doprava, zajistit Vaši repatriaci v případě, že se ocitne (ocitnou) v platební neschopnosti.

Základní práva podle směrnice (EU) 2015/2302

Před uzavřením smlouvy o souborných službách pro cesty obdrží cestující všechny nezbytné informace o souborné službě.

Vždy musí existovat alespoň jeden obchodník, který odpovídá za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě.

Cestující obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se mohou spojit s pořadatelem nebo cestovní agenturou.

Cestující mohou s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů převést souborné služby na jinou osobu.

Cenu souborných služeb lze zvýšit jen v případě konkrétních zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot), a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě, a to nejpozději 20 dní před zahájením poskytování souborných služeb. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny souborných služeb, může cestující smlouvu ukončit. Vyhradí-li si pořadatel právo na zvýšení ceny, má cestující v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu.

Cestující mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku souborných služeb, s výjimkou ceny. Pokud před zahájením poskytování souborných služeb obchodník odpovědný za souborné služby tyto služby zruší, mají cestující nárok na vrácení peněz a případně na náhradu škody.

Cestující mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku před zahájením poskytování souborných služeb za výjimečných okolností, například vyskytnou-li se v destinaci závažné bezpečnostní problémy, které by mohly souborné služby ovlivnit.

Cestující mohou navíc smlouvu před zahájením poskytování souborných služeb vždy ukončit za přiměřený a zdůvodnitelný storno poplatek.

Pokud nelze po zahájení poskytování souborných služeb poskytnout podstatné prvky sjednaných souborných služeb, je třeba cestujícímu nabídnout vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Cestující mohou ukončit smlouvu bez zaplacení storno poplatku, pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění souborných služeb a pořadatel neposkytl řešení.

V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí cestovních služeb mají cestující právo na slevu, náhradu škody nebo obojí.

Pořadatel má povinnost poskytnout pomoc, pokud se cestující ocitne v obtížích.

Ocitne-li se pořadatel nebo, v některých členských státech, prodejce v platební neschopnosti, budou cestujícím vráceny peníze. Ocitne-li se pořadatel nebo případně prodejce v platební neschopnosti po zahájení poskytování souborných služeb a je-li součástí cesty nebo pobytu přeprava, je zajištěna repatriace cestujících. Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u subjektu YZ [subjekt poskytující ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna]. Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán [kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla] se cestující mohou obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY.

[Internetové stránky, kde lze nalézt směrnici (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu.]

Část C

Standardní formulář pro informace pro případ, že pořadatel souborných služeb předává údaje jinému obchodníkovi v souladu s čl. 3 bodem 2 písm. b) podbodem v)

Pokud uzavřete smlouvu se společností AB do 24 hodin od obdržení potvrzení rezervace ze společnosti XY, představuje cestovní služba poskytovaná společností XY a AB souborné služby ve smyslu směrnice (EU) 2015/2302.

Budou se na Vás proto vztahovat veškerá práva EU týkající se souborných služeb. Společnost XY ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí souborných služeb jako celku.

Společnost XY má navíc ze zákona povinnost zajistit ochranu, aby Vám mohla vrátit uskutečněné platby, a pokud je součástí souborných služeb doprava, zajistit Vaši repatriaci v případě, že se ocitne v platební neschopnosti.

Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 [poskytují se ve formě hypertextového odkazu].

Kliknutím na hypertextový odkaz získá cestující tyto informace:

 

Základní práva podle směrnice (EU) 2015/2302

Cestující obdrží všechny nezbytné informace o souborných službách před uzavřením smlouvy o souborných službách pro cesty.

Vždy musí existovat alespoň jeden obchodník, který odpovídá za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě.

Cestující obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se mohou spojit s pořadatelem nebo cestovní agenturou.

Cestující mohou s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů převést souborné služby na jinou osobu.

Cenu souborných služeb lze zvýšit jen v případě konkrétních zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot), a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě, a to nejpozději 20 dní před zahájením poskytování souborných služeb. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny souborných služeb, může cestující smlouvu ukončit. Vyhradí-li si pořadatel právo na zvýšení ceny, má cestující v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu.

Cestující mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku souborných služeb, s výjimkou ceny. Pokud před zahájením poskytování souborných služeb obchodník odpovědný za souborné služby tyto služby zruší, mají cestující nárok na vrácení peněz a případně na náhradu škody.

Cestující mohou smlouvu ukončit bez zaplacení storno poplatku před zahájením poskytování souborných služeb za výjimečných okolností, například vyskytnou-li se v destinaci závažné bezpečnostní problémy, které by mohly souborné služby ovlivnit.

Cestující mohou navíc smlouvu před zahájením poskytování souborných služeb vždy ukončit za přiměřený a zdůvodnitelný storno poplatek.

Pokud nelze po zahájení poskytování souborných služeb poskytnout podstatné prvky sjednaných souborných služeb, je třeba nabídnout vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Cestující mohou ukončit smlouvu bez zaplacení storno poplatku, pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění souborných služeb a pořadatel neposkytl řešení.

V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí cestovních služeb mají cestující právo na slevu, náhradu škody nebo obojí.

Pořadatel má povinnost poskytnout pomoc, pokud se cestující ocitne v obtížích.

Ocitne-li se pořadatel nebo, v některých členských státech, prodejce v platební neschopnosti, budou cestujícím vráceny peníze. Ocitne-li se pořadatel nebo případně prodejce v platební neschopnosti po zahájení poskytování souborných služeb a je-li součástí cesty nebo pobytu přeprava, je zajištěna repatriace cestujících. Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u subjektu [subjekt poskytující ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna]. Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán [kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla] se cestující mohou obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY.

 

Směrnice (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]


PŘÍLOHA II

Část A

Standardní formulář pro informace v případě, že obchodník zprostředkovávající online spojené cestovní služby ve smyslu čl. 3 bodu 5 písm. a) je dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní doklad

Pokud si po výběru a zaplacení jedné cestovní služby zarezervujete další cestovní služby související s Vaší cestou či pobytem prostřednictvím naší společnosti/společnosti XY, NEbudou se na Vás vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří si pořídili souborné služby, podle směrnice (EU) 2015/2302.

Naše společnost/společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto dalších cestovních služeb. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby.

Při rezervaci jakýchkoli dalších cestovních služeb během stejné návštěvy naší rezervační stránky/rezervační stránky společnosti XY se tyto cestovní služby stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost XY, jak vyžaduje právo EU, k dispozici ochranu za účelem vrácení peněz, které jste zaplatil(a) společnosti XY za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti, a případně za Vaši repatriaci. Upozorňujeme, že z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele služby.

Další informace o ochraně pro případ platební neschopnosti [poskytují se ve formě hypertextového odkazu]

Kliknutím na hypertextový odkaz získá cestující tyto informace:

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna].

Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla) se cestující mohou obrátit v případě, že byly cestovní služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY.

Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými stranami než XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti společnosti XY.

Směrnice (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]

Část B

Standardní formulář pro informace v případě, že obchodník zprostředkovávající online spojené cestovní služby ve smyslu čl. 3 bodu 5 písm. a) není dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní doklad

Pokud si po výběru a zaplacení jedné cestovní služby zarezervujete další cestovní služby související s Vaší cestou či pobytem prostřednictvím naší společnosti/společnosti XY, NEbudou se na Vás vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří si pořídili souborné služby, podle směrnice (EU) 2015/2302.

Naše společnost/společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto jednotlivých cestovních služeb. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby.

Při rezervaci jakýchkoli dalších cestovních služeb během stejné návštěvy naší rezervační stránky/rezervační stránky společnosti XY se však tyto cestovní služby stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost XY, jak vyžaduje právo EU, zajištěnu ochranu za účelem vrácení peněz, které jste zaplatil(a) společnosti XY za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti. Upozorňujeme, že z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele služby.

Další informace o ochraně pro případ platební neschopnosti [poskytují se ve formě hypertextového odkazu]

Kliknutím na hypertextový odkaz získá cestující tyto informace:

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna].

Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla) se cestující mohou obrátit v případě, že byly cestovní služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY.

Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými společnostmi než společnost XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti společnosti XY.

Směrnice (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]

Část C

Standardní formulář pro informace v případě spojených cestovních služeb ve smyslu čl. 3 bodu 5 písm. a), kdy jsou smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti obchodníka (jiného než je dopravce prodávající zpáteční přepravní doklad) a cestujícího

Pokud si po výběru a zaplacení jedné cestovní služby zarezervujete další cestovní služby související s Vaší cestou či pobytem prostřednictvím naší společnost/společnosti XY, NEbudou se na Vás vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří si pořídili souborné služby, podle směrnice (EU) 2015/2302.

Naše společnost/společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto jednotlivých cestovních služeb. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby.

Při rezervaci jakýchkoli dalších cestovních služeb během stejné návštěvy naší společnosti/společnosti XY nebo kontaktu s ní se však tyto cestovní služby stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost XY, jak vyžaduje právo EU, zajištěnu ochranu za účelem vrácení peněz, které jste zaplatil(a) společnosti XY za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti. Upozorňujeme, že z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele služby.

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna].

Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla) se cestující mohou obrátit v případě, že byly cestovní služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY.

Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými společnostmi než společnost XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti společnosti XY.

[Webová stránka, na níž lze nalézt směrnici (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu.]

Část D

Standardní formulář pro informace v případě, že obchodník zprostředkovávající online spojenou cestovní službu ve smyslu čl. 3 bodu 5 písm. b) je dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní doklad

Při rezervaci dalších cestovních služeb pro vaší cestu nebo pobyt prostřednictvím tohoto odkazu/těchto odkazů se na Vás NEbudou vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří si pořídili souborné služby, podle směrnice (EU) 2015/2302.

Naše společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto dalších cestovních služeb. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby.

Pokud si však rezervujete další cestovní služby prostřednictvím tohoto odkazu/těchto odkazů do 24 hodin po obdržení potvrzení rezervace od naší společnosti XY, uvedené cestovní služby se stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost XY, jak to vyžaduje právo EU, zajištěnu ochranu za účelem vrácení peněz, které jste zaplatil(a) společnosti XY za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti, a v případě nutnosti za účelem Vaší repatriace. Upozorňujeme, že z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele služby.

Další informace o ochraně pro případ platební neschopnosti [poskytují se ve formě hypertextového odkazu]

Kliknutím na hypertextový odkaz získá cestující tyto informace:

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna].

Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla) se cestující mohou obrátit v případě, že byly cestovní služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY.

Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými společnostmi než společnost XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti společnosti XY.

Směrnice (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]

Část E

Standardní formulář pro informace v případě, že obchodník zprostředkovávající online spojenou cestovní službu ve smyslu čl. 3 bodu 5 písm. b) není dopravcem prodávajícím zpáteční přepravní doklad

Při rezervaci dalších cestovních služeb pro vaší cestu nebo pobyt prostřednictvím tohoto odkazu se na Vás NEbudou vztahovat práva přiznávaná cestujícím, kteří si pořídili souborné služby podle směrnice (EU) 2015.

Naše společnost XY proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí těchto dalších cestovních služeb. V případě problémů se obraťte na příslušného poskytovatele služby.

Pokud si však rezervujete další cestovní služby prostřednictvím tohoto odkazu/těchto odkazů do 24 hodin po obdržení potvrzení rezervace od naší společnosti XY, uvedené cestovní služby se stanou součástí spojených cestovních služeb. V takovém případě má společnost XY, jak vyžaduje právo EU, zajištěnu ochranu za účelem vrácení peněz, které jste zaplatil(a) společnosti XY za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu její platební neschopnosti. Upozorňujeme, že z tohoto ustanovení nevyplývá náhrada v případě platební neschopnosti příslušného poskytovatele služby.

Další informace [poskytují se ve formě hypertextového odkazu]

Kliknutím na hypertextový odkaz získá cestující tyto informace:

Společnost XY si opatřila ochranu pro případ platební neschopnosti u YZ [subjekt poskytující ochranu pro případ platební neschopnosti, např. záruční fond nebo pojišťovna].

Na tento subjekt nebo tam, kde to je relevantní, na příslušný orgán (kontaktní údaje včetně názvu, zeměpisné adresy, e-mailu a telefonního čísla) se cestující mohou obrátit v případě, že byly cestovní služby odepřeny z důvodu platební neschopnosti společnosti XY.

Poznámka: Tato ochrana pro případ platební neschopnosti nezahrnuje smlouvy s jinými společnostmi než společnost XY, které mohou být prováděny navzdory platební neschopnosti společnosti XY.

Směrnice (EU) 2015/2302, jak je provedena ve vnitrostátním právu [HYPERTEXTOVÝ ODKAZ]


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 90/314/EHS

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 bod 1

Čl. 3 bod 2 a čl. 2 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 bod 2

Čl. 3 bod 8

Čl. 2 bod 3

Čl. 3 bod 9

Čl. 2 bod 4

Čl. 3 bod 6

Čl. 2 bod 5

Čl. 3 bod 3

Čl. 3 odst. 1

Zrušeno

Čl. 3 odst. 2

Zrušeno, hlavní prvky však zařazeny do článků 5 a 6

Čl. 4 odst. 1 písm. a)

Čl. 5 odst. 1 písm. f)

Čl. 4 odst. 1 písm. b)

Čl. 5 odst. 1 písm. h) a čl. 7 odst. 2 písm. d) a f) a odst. 4

Čl. 4 odst. 2 písm. a)

Čl. 7 odst. 2

Čl. 4 odst. 2 písm. b)

Čl. 5 odst. 3 a čl. 7 odst. 1 a 4

Čl. 4 odst. 2 písm. c)

Zrušeno

Čl. 4 odst. 3

Článek 9

Čl. 4 odst. 4

Článek 10

Čl. 4 odst. 5

Čl. 11 odst. 2 a 3

Čl. 4 odst. 6

Čl. 11 odst. 2, 3 a 4 a čl. 12 odst. 3 a 4

Čl. 4 odst. 7

Čl. 13 odst. 5, 6 a 7

Čl. 5 odst. 1

Čl. 13 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 14 odst. 2, 3 a 4 a článek 16

Čl. 5 odst. 3

Čl. 23 odst. 3

Čl. 5 odst. 4

Čl. 7 odst. 2 písm. e) a čl. 13 odst. 2

Článek 6

Čl. 13 odst. 3

Článek 7

Články 17 a 18

Článek 8

Článek 4

Čl. 9 odst. 1

Čl. 28 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 28 odst. 4

Článek 10

Článek 31

Příloha, písm. a)

Čl. 5 odst. 1 písm. a) bod i)

Příloha, písm. b)

Čl. 5 odst. 1 písm. a) bod ii)

Příloha, písm. c)

Čl. 5 odst. 1 písm. a) bod iii)

Příloha, písm. d)

Čl. 5 odst. 1 písm. e)

Příloha, písm. e)

Čl. 5 odst. 1 písm. a) bod i)

Příloha, písm. f)

Čl. 5 odst. 1 písm. a) bod v)

Příloha, písm. g)

Čl. 5 odst. 1 písm. b)

Příloha, písm. h)

Čl. 5 odst. 1 písm. c) a čl. 10 odst. 1

Příloha, písm. i)

Čl. 5 odst. 1 písm. d)

Příloha, písm. j)

Čl. 7 odst. 2 písm. a)

Příloha, písm. k)

Čl. 13 odst. 2


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/34


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2303

ze dne 28. července 2015,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (1), a zejména na čl. 21a odst. 1a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nutno stanovit regulační technické normy s cílem zavést přesnější formulaci definic stanovených v článku 2 směrnice 2002/87/ES a zajistit náležitou koordinaci předpisů o doplňkovém dozoru, které byly přijaty v souladu s články 7 a 8 a přílohou II zmíněné směrnice.

(2)

Je důležité stanovit další podrobnosti, pokud jde o prvky, jež je nutno vzít v úvahu pro účely podávání zpráv o významných transakcích uvnitř skupiny a o významných koncentracích rizik.

(3)

Podle článků 7 a 8 směrnice 2002/87/ES musí členské státy vyžadovat od regulovaných podniků nebo smíšených finančních holdingových společností určité oznamovací povinnosti. Zprávy by měly být podávány koordinovaně s cílem napomoci koordinátorům a ostatním dotyčným příslušným orgánům při určování případných problémů a usnadnit účinnější výměnu informací. K dosažení větší jednotnosti zpráv o významných koncentracích rizik a transakcích uvnitř skupiny by měly regulované podniky a smíšené finanční holdingové společnosti poskytovat koordinátorům přinejmenším určité standardizované minimální informace.

(4)

Články 7 a 8 směrnice 2002/87/ES zmocňují koordinátory rovněž ke sledování významných koncentrací rizik a významných transakcí uvnitř skupiny a určení druhů rizik a transakcí, které musí regulované podniky ve finančním konglomerátu hlásit. Koordinátoři mohou stanovit i prahové hodnoty. Za účelem koordinace těchto předpisů je nutno stanovit metodiku s cílem napomoci koordinátorům a ostatním dotyčným příslušným orgánům při výkonu jejich funkcí.

(5)

Opatření zavedená za účelem doplňkového dozoru nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny se v Unii liší. Ačkoli se uznává stávající právní rámec Unie a vnitrostátní právní rámce, je nutno určit řadu minimálních opatření dohledu, pokud jde o doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny. Zohledněním těchto minimálních opatření zajistí příslušné orgány rovné podmínky a usnadní koordinované postupy dohledu v Unii.

(6)

Požadavky stanovené s ohledem na regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti vycházejí ze stávajících sektorových požadavků týkajících se koncentrace rizik a transakcí uvnitř skupiny a nemělo by se mít za to, že tyto požadavky zdvojují.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi evropskými orgány dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy).

(8)

Evropské orgány dohledu uskutečnily otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzovaly potenciální související náklady a přínosy a požádaly o stanovisko příslušné skupiny subjektů v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2), č. 1094/2010 (3) resp. č. 1095/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:

a)

zavedení přesnější formulace definic „transakcí uvnitř skupiny“ a „koncentrace rizik“ stanovených v čl. 2 bodech 18 a 19 směrnice 2002/87/ES, a to stanovením kritérií pro posuzování jejich významnosti,

b)

koordinace předpisů přijatých v souladu s články 7 a 8 a přílohou II směrnice 2002/87/ES, pokud jde o:

i)

informace, které mají regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti předkládat koordinátorovi či ostatním dotyčným příslušným orgánům za účelem obecného obezřetnostního dohledu nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny;

ii)

metodiku, kterou koordinátor a dotyčné příslušné orgány mají používat k určení druhů významných koncentrací rizik a transakcí uvnitř skupiny;

iii)

opatření dohledu, která uplatňují příslušné orgány, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 směrnice 2002/87/ES.

Článek 2

Významné transakce uvnitř skupiny

1.   Významné transakce uvnitř skupiny mohou zahrnovat níže uvedené transakce v rámci finančního konglomerátu:

a)

investice a mezipodnikové rozvahy, včetně nemovitostí, dluhopisů, akcií, půjček, hybridních a podřízených nástrojů, zajištěného dluhu, dohod o centralizaci správy aktiv nebo hotovosti či sdílení nákladů, důchodového pojištění, poskytování služeb v oblasti řízení, vypořádání obchodů (back office) nebo jiných služeb, dividend, plateb úroků a jiných pohledávek;

b)

záruky, přísliby, akreditivy a jiné podrozvahové transakce;

c)

operace s deriváty;

d)

nákup, prodej nebo pronájem aktiv a pasiv;

e)

poplatky uvnitř skupiny související se smlouvami o distribuci;

f)

transakce k přenosu rizikových expozic mezi podniky v rámci finančního konglomerátu, včetně transakcí se zvláštními účelovými jednotkami nebo pomocnými podniky;

g)

pojišťovací a zajišťovací operace včetně retrocese;

h)

transakce, které sestávají z několika souvisejících transakcí, kdy jsou aktiva nebo závazky převedeny na podniky mimo finanční konglomerát, riziková expozice je však přenesena zpět na finanční konglomerát.

2.   Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních holdingových společností, při určování druhů významných transakcí uvnitř skupiny, stanovení příslušných prahových hodnot a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významných transakcí uvnitř skupiny vezme koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány v úvahu zejména:

a)

zvláštní strukturu finančního konglomerátu, složitost transakcí uvnitř skupiny, zvláštní zeměpisnou polohu protistrany a skutečnost, zda je protistrana regulovaným podnikem, či nikoli;

b)

možné šíření obtíží v rámci finančního konglomerátu;

c)

možné obcházení sektorových předpisů;

d)

možný střet zájmů;

e)

solventnost a likviditu protistrany;

f)

transakce mezi podniky náležejícími do různých sektorů ve finančním konglomerátu, pokud již nebyly ohlášeny na sektorové úrovni;

g)

transakce v rámci finančního sektoru, které nebyly ohlášeny podle ustanovení sektorových předpisů.

3.   Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí formu a obsah zprávy o významných transakcích uvnitř skupiny, včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů.

4.   Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány požadují, aby regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti oznamovaly alespoň:

a)

data a částky významných transakcí, názvy a registrační čísla podniků či jiná identifikační čísla příslušných podniků skupiny a protistran, případně včetně identifikačního kódu právnické osoby;

b)

stručný popis významných transakcí uvnitř skupiny podle druhů transakcí uvedených v odstavci 1;

c)

celkový objem všech významných transakcí uvnitř skupiny v rámci konkrétního finančního konglomerátu v daném vykazovaném období;

d)

informace o řízení střetu zájmů a rizik šíření obtíží na úrovni finančního konglomerátu, pokud jde o významné transakce uvnitř skupiny, a to s přihlédnutím ke strategii finančního konglomerátu týkající se kombinace činností v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investičních služeb, nebo vlastní posouzení rizik v daném sektoru, včetně aspektu řízení střetu zájmů a rizik šíření obtíží s ohledem na významné transakce uvnitř skupiny.

5.   Transakce, které jsou provedeny v rámci jedné hospodářské operace, se pro účely výpočtu prahových hodnot podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2002/87/ES sčítají.

Článek 3

Významná koncentrace rizik

1.   Má se za to, že v případě regulovaných podniků a smíšených finančních holdingových společností vyplývá významná koncentrace rizik z rizikových expozic vůči protistranám, které nejsou součástí finančního konglomerátu, pokud tyto rizikové expozice:

a)

jsou přímé nebo nepřímé;

b)

jedná se o rozvahové a podrozvahové položky;

c)

týkají se regulovaných a neregulovaných podniků, stejných nebo různých finančních sektorů ve finančním konglomerátu;

d)

sestávají z jakékoli kombinace nebo vzájemného působení expozic uvedených v písmenech a), b) nebo c).

2.   Má se za to, že riziko výpadku protistrany neboli úvěrové riziko zahrnuje zejména rizika související s vzájemně propojenými protistranami ve skupinách, které nejsou součástí finančního konglomerátu, včetně kumulace expozic vůči těmto protistranám.

3.   Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních holdingových společností, při určování druhů významných koncentrací rizik, stanovení příslušných prahových hodnot a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významné koncentrace rizik vezme koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány v úvahu zejména:

a)

solventnost a likviditu na úrovni finančního konglomerátu a jednotlivých podniků v rámci finančního konglomerátu;

b)

velikost, složitost a zvláštní strukturu finančního konglomerátu, včetně existence zvláštních účelových jednotek, pomocných podniků, podniků ze třetích zemí;

c)

zvláštní strukturu řízení rizik ve finančním konglomerátu a prvky řídícího a kontrolního systému;

d)

diverzifikaci expozic finančního konglomerátu a jeho investičního portfolia;

e)

diverzifikaci finančních činností finančního konglomerátu, pokud jde o zeměpisné oblasti a linie podnikání;

f)

vztah, korelaci a vzájemné působení mezi rizikovými faktory u podniků ve finančním konglomerátu;

g)

možné šíření obtíží v rámci finančního konglomerátu;

h)

možné obcházení sektorových předpisů;

i)

možný střet zájmů;

j)

úroveň nebo objem rizik;

k)

možnou kumulaci a vzájemné působení expozic podniků náležejících do různých finančních sektorů ve finančním konglomerátu, pokud již nebyly ohlášeny na sektorové úrovni;

l)

expozice v rámci finančního sektoru ve finančním konglomerátu, které nebyly ohlášeny podle ustanovení sektorových předpisů.

4.   Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí formu a obsah zprávy o významných koncentracích rizik, včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů.

5.   Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány požadují, aby regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti oznamovaly alespoň:

a)

popis významné koncentrace rizik podle druhů rizik uvedených v odstavci 1;

b)

rozčlenění významných koncentrací rizik podle protistran a skupin vzájemně propojených protistran, zeměpisných oblastí, hospodářských odvětví a měn s uvedením názvů, registračních čísel podniků nebo jiných identifikačních čísel příslušných podniků skupiny v rámci finančního konglomerátu a příslušných protistran, případně včetně identifikačního kódu právnické osoby;

c)

celkovou výši každé významné koncentrace rizik na konci daného vykazovaného období, která byla stanovena podle platných sektorových předpisů;

d)

případně výši významné koncentrace rizik s přihlédnutím k technikám snižování rizik a faktorům používaným při přidělování rizikových vah;

e)

informace o řízení střetů zájmů a rizik šíření obtíží na úrovni finančního konglomerátu, pokud jde o významné koncentrace rizik, a to s přihlédnutím ke strategii finančního konglomerátu týkající se kombinace činností v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investičních služeb, nebo vlastní posouzení rizik v daném sektoru, včetně aspektu řízení střetu zájmů a rizik šíření obtíží s ohledem na významné koncentrace rizik.

Článek 4

Opatření dohledu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné pravomoci dohledu, které jsou svěřeny příslušným orgánům, tyto orgány zejména

1.

v relevantních případech vyžadují, aby regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové společnosti:

a)

prováděly transakce uvnitř skupiny ve finančním konglomerátu za běžných tržních podmínek, nebo oznamovaly transakce uvnitř skupiny, které se neuskuteční za běžných tržních podmínek;

b)

schvalovaly transakce uvnitř skupiny ve finančním konglomerátu prostřednictvím stanovených vnitřních postupů za účasti vedoucího orgánu uvedeného v čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (5), nebo správního, řídícího nebo kontrolního orgánu uvedeného v článku 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (6);

c)

podávaly zprávy o významných koncentracích rizik a významných transakcích uvnitř skupiny častěji, než se vyžaduje podle čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 směrnice 2002/87/ES;

d)

zavedly podávání dodatečných zpráv o významné koncentraci rizik a významných transakcích uvnitř skupiny ve finančním konglomerátu;

e)

v rámci finančního konglomerátu posílily postupy řízení rizik a mechanismy vnitřní kontroly;

f)

předložily nebo zdokonalily plány k obnovení souladu s požadavky dohledu a stanovily lhůtu pro jejich provedení;

2.

stanoví příslušné prahové hodnoty za účelem určení a kontroly významné koncentrace rizika a významných transakcí uvnitř skupiny.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).


11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2304

ze dne 10. prosince 2015

o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 jako doplňkové látky pro výkrm a odchov krůt (držitel povolení Adisseo France S.A.S.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 a endo-1,3(4)-beta-glukanázy EC 3.2.1.6 z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení.

(3)

Uvedená žádost se týká povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 a endo-1,3(4)-beta-glukanázy EC 3.2.1.6 z Talaromyces versatilis IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 jako doplňkové látky pro výkrm, nosnice a odchov všech většinových i menšinových druhů drůbeže se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Používání uvedeného přípravku bylo prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/661 (2) pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže povoleno na deset let.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 28. dubna 2015 (3) k závěru, že přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy EC 3.2.1.8 a endo-1,3(4)-beta-glukanázy EC 3.2.1.6 z Talaromyces versatilis IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že výrazně zlepšuje podíl přírůstku hmotnosti při výkrmu krůt. Tento závěr se rozšiřuje i na odchov krůt. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/661 ze dne 28. dubna 2015 o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Adisseo France S.A.S.) (Úř. věst. L 110, 29.4.2015, s. 1.).

(3)  EFSA Journal 2014; 13(5):4106.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a22

Adisseo France S.A.S.

Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8

a

endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6

Složení doplňkové látky

Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) a endo-1,3(4)-beta-glukanáza (EC 3.2.1.6) z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 s minimem aktivity:

pevná forma: endo-1,4-beta-xylanáza 22 000 VU/g a endo-1,3(4)-beta-glukanáza 15 200 VU (1)/g,

kapalná forma: aktivita endo-1,4-beta-xylanázy 5 500 VU/ml a endo-1,3(4)-beta-glukanázy 3 800 VU/ml.

Charakteristika účinné látky

Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8) a endo-1,3(4)-beta-glukanáza (EC 3.2.1.6) z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702.

Analytická metoda  (2)

Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,4-beta-xylanázy:

viskozimetrická metoda založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát obsahující xylan (pšeničný arabinoxylan).

Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,3(4)-beta-glukanázy:

viskozimetrická metoda založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,3(4)-beta-glukanázy na glukanový substrát (ječný betaglukan) při pH = 5,5 a teplotě 30 °C.

Výkrm krůt

Odchov krůt

endo-1,4-beta-xylanáza 1 100 VU

endo-1,3(4)-beta-glukanáza 760 VU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při peletování.

2.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest, brýle a rukavice.

31. prosince 2025


(1)  1 VU (jednotka viskozimetrie) je množství enzymu, které hydrolyzuje substrát (ječný betaglukan, resp. pšeničný arabinoxylan) a snižuje viskozitu roztoku za účelem změny v relativní tekutosti ve výši 1 (bezrozměrná jednotka)/min při teplotě 30 °C a pH 5,5.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2305

ze dne 10. prosince 2015

o povolení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže a odstavená selata a o změně nařízení (ES) č. 2148/2004 a (ES) č. 1520/2007 (držitel povolení Huvepharma NV)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (dříve Trichoderma longibrachiatum), dále jen „přípravek uvedený v příloze“, byl v souladu se směrnicí 70/524/EHS povolen bez časového omezení jako doplňková látka k použití pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 2148/2004 (3) a odstavená selata nařízením Komise (ES) č. 1520/2007 (4). Uvedený přípravek byl v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsán do registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla předložena žádost o přehodnocení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (dříve Trichoderma longibrachiatum) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže a odstavená selata. Žadatel požádal o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie „zootechnické doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 17. dubna 2013 (5) a 10. března 2015 (6) k závěru, že za navržených podmínek použití nemá přípravek endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (dříve Trichoderma longibrachiatum) nepříznivé dopady na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že daný přípravek může být účinný pro výkrm kuřat a odstavená selata. Dále úřad usoudil, že tyto závěry o účinnosti lze rozšířit na výkrm menšinových druhů drůbeže. Úřad nepovažuje za nutné zavést zvláštní požadavky na monitorování po uvedení přípravku na trh. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (dříve Trichoderma longibrachiatum) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Nařízení (ES) č. 2148/2004 a nařízení (ES) č. 1520/2007 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 2148/2004

V příloze IV nařízení (ES) č. 2148/2004 se zrušuje položka E 1616 endo-1,4-beta-glukanáza.

Článek 3

Změna nařízení (ES) č. 1520/2007

Nařízení (ES) č. 1520/2007 se mění takto:

1)

Článek 5 se zrušuje.

2)

Příloha V se zrušuje.

Článek 4

Přechodná opatření

Přípravek uvedený v příloze a krmiva obsahující tento přípravek, vyrobené a označené před 30. červnem 2016 v souladu s pravidly platnými před 31. prosincem 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 24).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1520/2007 ze dne 19. prosince 2007 o trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech (Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s. 17).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(7):3207.

(6)  EFSA Journal 2015; 13(3):4054.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a1616

Huvepharma NV

Endo-1,4-beta-glukanáza

EC 3.2.1.4

Složení doplňkové látky

Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) s minimem aktivity 2 000 CU (1)/g (pevná a kapalná forma).

Charakteristika účinné látky

Endo-1,4-beta-glukanáza (EC 3.2.1.4) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142).

Analytická metoda  (2)

Pro stanovení endo-1,4-beta-glukanázy v doplňkové látce, premixech a krmivech:

Kolorimetrická metoda založená na měření fragmentů vodorozpustného barviva (azurinu) uvolněného endo-1,4-beta-glukanázou ze substrátu s aurinem vázaným na zesíťovanou celulézu.

Výkrm kuřat a výkrm menšinových druhů drůbeže

500 CU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při peletování.

2.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest, brýle a rukavice.

3.

Pro použití u odstavených selat do váhy kolem 35 kg.

31. prosince 2025

Odstavená selata

350 CU


(1)  1 CU je množství enzymu, které uvolní 0,128 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/46


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2306

ze dne 10. prosince 2015

o povolení L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, jako doplňkové látky pro kočky a psy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

L-cystein hydrochlorid, monohydrát, byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat. Uvedená látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, jako doplňkové látky pro kočky a psy. Žadatel požádal o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 10. října 2013 (3) k závěru, že L-cystein hydrochlorid, monohydrát, nemá za navrhovaných podmínek použití v krmivech nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí. Úřad dále uvedl, že L-cystin a L-cystein-hydrochlorid jsou aromatické složky povolené v potravinách, jejichž účinnost je prokázána, ačkoli není jasné, zda je L-cystein hydrochlorid, monohydrát, používán jako aroma v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu stejně, jako je používán v potravinách. S ohledem na důkazy poskytnuté žadatelem došel úřad rovněž k závěru, že účinnost L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, pokud jde o konečnou koncentraci v krmivech, nelze posoudit. Úřad nicméně dále uvedl, že tato doplňková látka je povolena v potravinách a v případech, kdy je funkce v zásadě stejná u krmiv jako u potravin, nemusí být další prokazování účinnosti potřeba. Po zohlednění dalších důkazů předložených žadatelem dospěla Komise k závěru, že i když má L-cystein hydrochlorid, monohydrát, ve vztahu k L-cystinu a L-cysteinu-hydrochloridu odlišnou chemickou strukturu, skutečnost, že je tato doplňková látka monohydrát, nemění jeho účinnost. Komise rovněž konstatovala, že úrovně použití této doplňkové látky jsou vyšší než běžné a maximální úrovně použití vykazované v potravinách pro různé typy výrobků, a tudíž jsou dostatečné důkazy o účinnosti této látky.

(5)

Úřad dospěl závěru, že v případě přijetí vhodných ochranných opatření nevzniknou pro uživatele žádná bezpečnostní rizika. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Také ověřil zprávu o metodě analýzy uvedených doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z příslušného povolení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1.   Látka uvedená v příloze a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené přede dnem 30. června 2016 v souladu s pravidly platnými přede dnem 31. prosince 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látku uvedenou v příloze, vyrobené a označené přede dnem 31. prosince 2017 v souladu s pravidly platnými přede dnem 31. prosince 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2013;11(10):3437


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

Kategorie: senzorické doplňkové látky Funkční skupina: zchutňující látky.

2b920

L-cystein hydrochlorid, monohydrát

Složení doplňkové látky

L-cystein hydrochlorid, monohydrát

Charakteristika účinné látky

L-cystein hydrochlorid, monohydrát

C3H7NO2S·HClH2O

č. CAS: 7048-04-6

L-cystein hydrochlorid, monohydrát, v pevné formě, vyrobený hydrolýzou keratinu z ptačích per.

Čistota: min. 98,5 % obsahu.

Metoda analýzy  (1)

Pro kvanitifikaci L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, v doplňkové látce: titrační metoda, Evropský lékopis (Ph. Eur. 6.0, metoda 01/2008:0895).

Pro kvanitifikaci cyst(e)inu (včetně L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu) v premixech a krmivech: metoda iontově výměnné chromatografie s postkolonovou derivatizací a fotometrickou detekcí: nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (2) (příloha III část F).

Kočky a psi

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uveďte:

podmínky uchovávání;

přidané množství L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, závisí na požadavcích psů a koček ohledně aminokyselin obsahujících síru a na úrovni ostatních aminokyselin obsahujících síru v krmné dávce.

2.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest, bezpečnostní brýle a rukavice.

31. prosince 2025


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1).


11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/49


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2307

ze dne 10. prosince 2015

o povolení menadion bisulfitu sodného a menadion nikotinamid bisulfitu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Vitamin K byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro použití u všech druhů zvířat. Uvedený produkt byl v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsán do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení používání vitaminu K3 ve formě menadion bisulfitu sodného a menadion nikotinamidu bisulfitu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedených doplňkových látek do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 16. ledna 2014 (3) k závěru, že menadion bisulfit sodný a menadion nikotinamid bisulfit nemají za navrhovaných podmínek použití v krmivech nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví ani na životní prostředí.

(5)

Úřad dále dospěl k závěru, že menadion bisulfit sodný a menadion nikotinamid bisulfit jsou účinné zdroje vitaminu K a že v případě přijetí vhodných ochranných opatření nevzniknou pro uživatele žádná bezpečnostní rizika. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení menadion bisulfitu sodného a menadion nikotinamidu bisulfitu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání menadion bisulfitu sodného a menadion nikotinamidu bisulfitu by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Ačkoli žadatel stáhl žádost o používání menadion bisulfitu sodného ve vodě k napájení, tato doplňková látka může být použita v krmné směsi, která je následně podávána s vodou.

(8)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení menadion bisulfitu sodného a menadion nikotinamidu bisulfitu, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z příslušného povolení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1.   Látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto látky, vyrobené a označené přede dnem 30. června 2016 v souladu s pravidly platnými přede dnem 31. prosince 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 31. prosince 2016 v souladu s pravidly platnými přede dnem 31. prosince 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené přede dnem 31. prosince 2017 v souladu s pravidly platnými přede dnem 31. prosince 2015, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2014;12(1):3532.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

3a710

„menadion bisulfit sodný“ nebo „vitamin K3

Složení doplňkové látky

menadion bisulfit sodný

chrom ≤ 45 mg/kg

Charakteristika účinné látky

menadion bisulfit sodný

C11H9NaO5S·3H2O

č. CAS: 6147-37-1

Vyroben chemickou syntézou

Čistota: min. 96 % komplexu menadion bisulfitu sodného, což odpovídá min. 50 % menadionu.

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení menadion bisulfitu sodného v doplňkové látce: spektrofotometrická metoda s použitím detektoru pro viditelnou oblast při 635 nm (VDLUFA – Bd.III 13.7.1).

Pro stanovení menadion bisulfitu sodného v premixech a krmivech: vysokoúčinná kapalinová chromatografie na normální fázi s UV detektorem – Nařízení 29/04/2010, Official Italian Journal č. 120 25/5/2010.

Všechny druhy zvířat

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu k použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability.

3.

Je-li množství doplňkové látky označeno, použije se tato rovnice: 1 mg vitaminu K3 = 1 mg menadionu = 2 mg menadion bisulfitu sodného.

4.

Je třeba přijmout vhodná opatření, která zamezí emisi chromu do ovzduší a zabrání expozici chromu při vdechování a při styku s kůží. Pokud nejsou taková opatření technicky proveditelná nebo nejsou dostačující, přijmou se ochranná opatření podle vnitrostátních předpisů, kterými se provádějí právní předpisy Unie pro zdraví a bezpečnost při práci, včetně směrnic Rady 89/391/EHS (2), 89/656/EHS (3), 92/85/EHS (4) a 98/24/ES (5) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES (6).

5.

Při manipulaci se používají příslušné ochranné rukavice a prostředky na ochranu dýchacích orgánů a očí podle směrnice Rady 89/686/EHS (7).

31. prosince 2025

3a711

„menadion nikotinamid bisulfit“ nebo „vitamin K3

Složení doplňkové látky

menadion nikotinamid bisulfit

chrom ≤ 142 mg/kg

Charakteristika účinné látky

menadion nikotinamid bisulfit

C11H9O5S·C6H7N2O

č. CAS: 73581-79-0

Vyroben chemickou syntézou

Čistota: min. 96 % komplexu menadion nikotinamid bisulfitu, což odpovídá min. 43,9 % menadionu a min. 31,2 % nikotinamidu.

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení menadion nikotinamid bisulfitu v doplňkové látce: spektrofotometrická metoda s použitím detektoru pro viditelnou oblast při 635 nm (VDLUFA – Bd.III 13.7.1).

Pro stanovení menadion nikotinamid bisulfitu v premixech a krmivech: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie na normální fázi s UV detektorem – Nařízení 29/04/2010, Official Italian Journal č. 120 25/5/2010.

Všechny druhy zvířat

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

V návodu k použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stability.

3.

Je-li množství doplňkové látky označeno, použije se tato rovnice: 1 mg vitaminu K3 = 1 mg menadionu = 2,27 mg menadion nikotinamid bisulfitu.

4.

Je třeba přijmout vhodná opatření, která zamezí emisi chromu do ovzduší a zabrání expozici chromu při vdechování a při styku s kůží. Pokud nejsou taková opatření technicky proveditelná nebo nejsou dostačující, přijmou se ochranná opatření podle vnitrostátních předpisů, kterými se provádějí právní předpisy Unie pro zdraví a bezpečnost při práci, včetně směrnic 89/391/EHS, 89/656/EHS, 92/85/EHS, 98/24/ES a 2004/37/ES.

5.

Při manipulaci se používají příslušné ochranné rukavice a prostředky na ochranu dýchacích orgánů a očí podle směrnice 89/686/EHS.

31. prosince 2025


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18).

(4)  Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1).

(5)  Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50).

(7)  Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 18).


11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/54


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2308

ze dne 10. prosince 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

94,8

TR

83,5

ZZ

89,2

0707 00 05

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

0709 93 10

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

0805 50 10

TR

94,3

ZZ

94,3

0808 10 80

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/56


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/2309

ze dne 10. prosince 2015

o prosazování účinných kontrol vývozu zbraní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 26 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská bezpečnostní strategie přijatá dne 12. prosince 2003 hlavami států a předsedy vlád uvádí pět hlavních otázek, jež musí Unie řešit: terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, selhání státu a organizovaná trestná činnost. Důsledky nekontrolovaného pohybu konvenčních zbraní jsou významným prvkem čtyř z uvedených pěti otázek. Strategie vyzdvihuje význam kontrol vývozu pro zastavení šíření zbraní.

(2)

Dne 5. června 1998 Unie přijala politicky závazný Kodex chování pro vývoz zbraní, v němž jsou stanovena společná kritéria pro regulaci legálního obchodování s konvenčními zbraněmi.

(3)

Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi, přijatá na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. prosince 2005, stanoví, že Unie podporuje posilování kontrol vývozu a prosazování kritérií Kodexu chování pro vývoz zbraní na regionální a mezinárodní úrovni, mimo jiné prostřednictvím pomoci zemím, které nejsou členy EU, při vypracovávání vnitrostátních právních předpisů v této oblasti a prosazováním opatření ke zvyšování transparentnosti.

(4)

Dne 8. prosince 2008 byl Kodex chování pro vývoz zbraní nahrazen právně závazným společným postojem Rady 2008/944/SZBP (1), který je právně závazným a je v něm stanoveno osm kritérií, podle nichž se mají posuzovat žádosti o vývoz konvenčních zbraní. Rovněž je v něm zahrnut mechanismus oznamování a konzultační mechanismus pro zamítnutí vývozu zbraní, jakož i opatření v oblasti transparentnosti, jako je zveřejňování výročních zpráv EU o vývozu zbraní. Se společným postojem 2008/944/SZBP se ztotožnila řada zemí, které nejsou členy EU.

(5)

Podle článku 11 společného postoje 2008/944/SZBP mají členské státy vynakládat maximální úsilí, aby podnítily další státy vyvážející vojenské technologie a vojenský materiál k uplatňování kritérií obsažených v uvedeném společném postoji.

(6)

V dubnu roku 2013 přijalo Valné shromáždění OSN Smlouvu o obchodu se zbraněmi a tato smlouva vstoupila v platnost dne 24. prosince 2014. Jejím cílem je posílit transparentnost a odpovědnost v rámci obchodování se zbraněmi. Smlouva o obchodu se zbraněmi, podobně jako společný postoj 2008/944/SZBP, stanoví řadu kritérií pro posuzování rizik, podle nichž musí být posuzován vývoz zbraní. Unie konkrétně podporuje účinné provádění a univerzální platnost Smlouvy o obchodu se zbraněmi prostřednictvím zvláštního programu přijatého podle rozhodnutí Rady 2013/768/SZBP (2). Tento program poskytuje pomoc řadě zemí, které nejsou členy EU a které o to požádají, při posilování jejich systémů převodů zbraní v souladu s požadavky smlouvy o obchodu se zbraněmi.

(7)

Je tedy důležité zajistit doplňkovost mezi činnostmi zaměřenými na poskytování pomoci a informací, které jsou stanoveny v tomto rozhodnutí, a uvedenými činnostmi prováděnými podle rozhodnutí Rady 2013/768/SZBP. Přijímající země určené tímto rozhodnutím jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko, Černá Hora, Kosovo (3), Alžír, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavská republika, Ukrajina, Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Pobřeží Slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo, Mauritánie, Kamerun, Čad and Čína. Přijímající země určené tímto rozhodnutím, které neučinily žádné kroky k podpisu Smlouvy a o obchodu se zbraněmi a k jejímu přistoupení, by měly být, tam kde je to vhodné, vyzvány, aby tak učinily, prostřednictvím činností prováděných podle tohoto rozhodnutí. Přijímající země, které tuto smlouvu podepsaly, ale neratifikovaly, by pak měly být vyzvány, tam kde je to vhodné, k její ratifikaci. Bude-li toto rozhodnutí Rady úspěšně prováděno, mohlo by rovněž otevřít cestu k posílené pomoci související se Smlouvou o obchodu se zbraněmi podle rozhodnutí 2013/768/SZBP.

(8)

Činnosti Unie zaměřené na prosazování účinných a transparentních kontrol vývozu zbraní se od roku 2008 rozvíjejí na základě společné akce 2008/230/SZBP (4) a rozhodnutí Rady 2009/1012/SZBP (5) a 2012/711/SZBP (6). Tyto činnosti znatelně podporují další regionální spolupráci, větší transparentnost a větší odpovědnost v souladu se zásadami společného postoje 2008/944/SZBP a kritérii pro posuzování rizik, jež jsou v uvedeném postoji zakotvena. Dotyčné činnosti byly tradičně zaměřeny na třetí země východního a jižního sousedství Unie.

(9)

V posledních letech Unie rovněž poskytovala pomoc na zlepšení kontrol vývozu zboží dvojího užití v zemích, které nejsou členy EU, a to v rámci projektů prováděných v rámci jiných finančních nástrojů EU, než je rozpočet pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP). Toto úsilí bylo podpořeno iniciativou zaměřenou na střediska excelence EU. Je třeba zajistit koordinaci s činnostmi, které jsou relevantní z hlediska kontroly vývozu zboží dvojího užití.

(10)

Rada pověřila technickým prováděním rozhodnutí 2009/1012/SZBP a 2012/711/SZBP německý Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (dále jen „úřad BAFA“). Úřad BAFA úspěšně završil organizaci veškerých činností stanovených v uvedených rozhodnutích Rady. Úřad BAFA je rovněž agenturou, jež realizuje projekty na podporu účinného provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi podle rozhodnutí 2013/768/SZBP. V této souvislosti je volba úřadu BAFA jako agentury, jež má provádět činnosti Unie podle tohoto rozhodnutí, odůvodněna jeho prokázanými zkušenostmi, kvalifikacemi a nezbytnými odbornými znalostmi v celé řadě příslušných činností Unie týkajících se kontroly vývozu zbraní. Volba úřadu BAFA usnadní koordinaci mezi informačním programem věnovaným Smlouvě o obchodu se zbraněmi a činnostmi plánovanými podle tohoto rozhodnutí.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   V zájmu prosazování míru a bezpečnosti a v souladu s Evropskou bezpečnostní strategií sleduje Unie tyto cíle:

a)

v souladu se zásadami stanovenými ve společném postoji 2008/944/SZBP a Smlouvě o obchodu se zbraněmi prosazovat účinnější kontroly vývozu zbraní zeměmi, které nejsou členy EU, a ve vhodných případech usilovat o doplňkovost a součinnost s projekty Unie zaměřenými na pomoc v oblasti kontrol vývozu zboží dvojího užití;

b)

na vnitrostátní a regionální úrovni podporovat úsilí zemí, které nejsou členy EU, o dosažení odpovědnějšího a transparentnějšího obchodování s konvenčními zbraněmi.

2.   Unie sleduje cíle uvedené v odstavci 1 prostřednictvím následujících činností prováděných v rámci projektů:

a)

další prosazování kritérií a zásad stanovených ve společném postoji 2008/944/SZBP a Smlouvě o obchodu se zbraněmi v zemích, které nejsou členy EU, na základě výsledků dosažených při provádění rozhodnutí 2012/711/SZBP a 2009/1012/SZBP a společné akce 2008/230/SZBP;

b)

pomoc zemím, které nejsou členy EU, při případném vypracovávání, aktualizaci a provádění příslušných legislativních a správních opatření zaměřených na zavedení účinného systému kontroly vývozu konvenčních zbraní;

c)

pomoc příjemcům s odbornou přípravou úředníků vydávajících licence a úředníků pověřených vymáháním práva, aby bylo zajištěno náležité provádění a prosazování kontrol vývozu zbraní;

d)

prosazování transparentnosti a odpovědnosti v mezinárodním obchodu ze zbraněmi, a to i podporou vnitrostátních a regionálních opatření za účelem prosazování transparentnosti a patřičné kontroly při vývozu konvenčních zbraní;

e)

vyzvání příjemců, kteří neučinili žádné kroky k podpisu Smlouvy o obchodu se zbraněmi a k jejímu přistoupení, aby se k této smlouvě připojili, a výzva signatářským státům k její ratifikaci;

f)

prosazování dalšího posouzení rizika odklonu zbraní a jeho zmírňování, a to z hlediska dovozu i vývozu.

Činnosti v rámci projektů uvedené v tomto odstavci jsou podrobně popsány v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Činnosti v rámci projektů uvedené v čl. 1 odst. 2 provádí po technické stránce úřad BAFA.

3.   Úřad BAFA plní své úkoly na odpovědnost vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s úřadem BAFA nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka na provádění činností v rámci projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 999 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí rozpočet Unie.

3.   Komise dohlíží nad řádnou správou finanční referenční částky uvedené v odstavci 1. Za tímto účelem uzavře s úřadem BAFA finanční dohodu. Tato dohoda musí obsahovat ustanovení o tom, že úřad BAFA zajistí viditelnost příspěvku Unie úměrnou jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené finanční dohody.

Článek 4

Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovávaných úřadem BAFA. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení. Komise podává zprávy o finančních aspektech provádění činností v rámci projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Pozbývá platnosti 30 měsíců ode dne uzavření finanční dohody uvedené v čl. 3 odst. 3, nebo šest měsíců od přijetí, nebude-li v této lhůtě tato finanční dohoda uzavřena.

V Bruselu dne 10. prosince 2015.

Za radu

předseda

F. BAUSCH


(1)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/768/SZBP ze dne 16. prosince 2013 o činnostech Unie v rámci Evropské bezpečnostní strategie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi (Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 56).

(3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(4)  Společná akce Rady 2008/230/SZBP ze dne 17. března 2008 na podporu činností EU za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií Kodexu chování EU pro vývoz zbraní ve třetích zemích (Úř. věst. L 75, 18.3.2008, s. 81).

(5)  Rozhodnutí Rady 2009/1012/SZBP ze dne 22. prosince 2009 na podporu činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií společného postoje 2008/944/SZBP ve třetích zemích (Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 16).

(6)  Rozhodnutí Rady 2012/711/SZBP ze dne 19. listopadu 2012 o podpoře činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií společného postoje 2008/944/SZBP ve třetích zemích (Úř. věst. L 321, 20.11.2012, s. 62).


PŘÍLOHA

ČINNOSTI V RÁMCI PROJEKTŮ UVEDENÉ ČL. 1 ODST. 2

1.   CÍLE

Cílem tohoto rozhodnutí je prosazovat lepší kontroly převodu zbraní a na vnitrostátní a regionální úrovni podporovat úsilí o dosažení odpovědnějšího a transparentnějšího mezinárodního obchodu s konvenčními zbraněmi. Tyto cíle by měly v případě potřeby zahrnovat prosazování zásad a kritérií stanovených ve společném postoji 2008/944/SZBP a ve Smlouvě o obchodu se zbraněmi. Při sledování těchto cílů by se mělo ve vhodných případech usilovat o doplňkovost a součinnost s projekty Unie zaměřenými na pomoc poskytovanou v oblasti kontrol vývozu zboží dvojího užití.

Pro dosažení výše uvedených cílů by měla Unie ve třetích zemích nadále prosazovat normy stanovené ve společném postoje 2008/944/SZBP a vycházet přitom z výsledků dosažených při provádění rozhodnutí 2012/711/SZBP, 2009/1012/SZBP a společné akce 2008/230/SZBP. Za tímto účelem by měla být příjemcům poskytnuta pomoc k případnému vypracování, aktualizaci a provádění příslušných legislativních a správních opatření na podporu účinného systému kontroly převodu konvenčních zbraní. Rovněž by měla být poskytnuta podpora v souvislosti s posuzováním a zmírňováním rizika odklonu zbraní.

Dále by měla být poskytnuta podpora na odbornou přípravu úředníků vydávajících licence a úředníků pověřených vymáháním práva, kteří nesou odpovědnost za provádění a prosazování kontrol převodu zbraní, jakož i na vnitrostátní a regionální opatření k prosazování transparentnosti a patřičného dohledu nad vývozem konvenčních zbraní. Kromě toho by měly být podporovány kontakty se soukromým sektorem a soulad s příslušnými vnitrostátními právními a správními předpisy upravujícími převod zbraní.

2.   VÝBĚR PROVÁDĚCÍ AGENTURY

Prováděním tohoto Rozhodnutí je pověřen úřad BAFA. Partnery úřadu BAFA budou případně agentury členských států odpovědné za kontrolu vývozu, příslušné regionální a mezinárodní organizace, analytická střediska, výzkumné ústavy a nevládní organizace.

Úřad BAFA má vysoce kvalitní zkušenosti se zajišťováním činností zaměřených na poskytování pomoci a informací v oblasti kontroly vývozu. Tyto zkušenosti získal ve všech příslušných oblastech strategické kontroly vývozu, přičemž se zabýval oblastmi souvisejícími s chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými materiály, zbožím dvojího užití a zbraněmi. Prostřednictvím uvedených programů a činností se úřad BAFA důkladně obeznámil se systémy kontroly vývozu většiny příjemců, na něž se vztahuje toto rozhodnutí.

Pokud jde o poskytování pomoci a informací v oblasti kontroly vývozu zbraní, dokončil úřad BAFA úspěšně provádění rozhodnutí 2009/1012/SZBP a 2012/711/SZBP. Je rovněž odpovědný za technickou realizaci zvláštního programu na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi, který byl zaveden rozhodnutím Rady 2013/768/SZBP.

Celkovým důsledkem je, že úřad BAFA má jedinečné postavení k určení silných a slabých míst systémů kontroly vývozu příjemců činností stanovených tímto rozhodnutím. Proto může nejlépe napomoci součinnosti mezi různými programy zaměřenými na poskytování pomoci a informací v oblasti kontroly vývozu zbraní, jakož i zabránit zbytečnému zdvojování činností.

3.   KOORDINACE S DALŠÍMI PROJEKTY UNIE ZAMĚŘENÝMI NA POMOC V OBLASTI KONTROLY VÝVOZU

Na základě zkušeností s předchozími informačními činnostmi Unie v oblasti kontrol vývozu zboží dvojího užití i konvenčních zbraní je třeba usilovat o součinnost a doplňkovost. Za tímto účelem by činnosti uvedené v bodech 4.2.1 až 4.2.3 měly být ve vhodných případech prováděny společně s dalšími činnostmi v oblasti kontrol vývozu zboží dvojího užití financovanými prostřednictvím jiných finančních nástrojů Unie, než je rozpočet pro SZBP. Zejména je třeba zvážit navazující akce. Při této činnosti by měla být plně dodržována právní a finanční omezení stanovená pro využívání příslušných finančních nástrojů Unie.

4.   POPIS ČINNOSTÍ V RÁMCI PROJEKTŮ

4.1   Cíle projektu

Hlavním cílem je poskytnout technickou pomoc řadě příjemců, kteří prokázali, že jsou odhodláni vyvinout své normy a postupy v oblasti kontroly vývozu zbraní. V zájmu poskytnutí této pomoci bude v rámci činností, jež mají být prováděny, věnována pozornost statusu příjemců, zejména pokud jde o:

možné členství či žádost o členství v mezinárodních režimech kontroly vývozu týkajících se převodu konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití;

kandidaturu na členství v Unii a skutečnost, zda jsou dotyční příjemci oficiálními, nebo potenciálními kandidáty;

postoj ke Smlouvě o obchodu se zbraněmi.

Pokud dotyční příjemci Smlouvu o obchodu se zbraněmi pouze podepsali, mělo by se v rámci činností pokud možno usilovat o přesnější určení překážek bránících ratifikaci, zejména pokud jsou technického charakteru a souvisejí s nedostatky či potřebami v oblasti prováděcích kapacit. Případně by měla být prosazována možná podpora Unie v rámci rozhodnutí 2013/768/SZBP. Pokud dotyční příjemci neučinili žádné kroky k podpisu a ratifikaci Smlouvy o obchodu se zbraněmi, nebo k jejímu přistoupení, mělo by se v rámci činností, které mohou být podpořeny dalšími příjemci, jež smlouvu ratifikovali, prosazovat přistoupení k uvedené smlouvě.

Dalším doplňkovým cílem je zvýšit informovanost řady příjemců o posuzování rizika odklonu zbraní a jeho zmírňování, a to z hlediska vývozu i dovozu. Činnosti zaměřené na tento doplňkový cíl zejména umožní propojit kontroly převodu zbraní s dalšími projekty, jejichž cílem je předcházet odklonu zbraní, jako jsou činnosti v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob zbraní a střeliva a činnosti na podporu sledovatelnosti zbraní a střeliva.

4.2   Popis projektu

4.2.1   Regionální pracovní semináře

Projekt se uskuteční v podobě až šesti dvoudenních pracovních seminářů a poskytne odbornou přípravu v příslušných oblastech kontroly vývozu konvenčních zbraní.

Mezi účastníky pracovních seminářů (až 30 osob) by měli být vládní úředníci, úředníci vydávající licence a úředníci pověření vymáháním práva z dotyčných příjemců. Případně by mohli být přizváni i zástupci parlamentů, průmyslu a občanské společnosti.

Odbornou přípravu poskytnou odborníci ze státních správ členských států (včetně bývalých úředníků), zástupci ze zemí, které se ztotožnily se společným postojem 2008/944/SZBP, a zástupci soukromého sektoru a občanské společnosti.

Pracovní semináře se mohou konat na místě, které určí vysoký představitel po konzultaci s Pracovní skupinou Rady pro vývoz konvenčních zbraní.

Regionální semináře budou uspořádány takto:

a)

až 2 pracovní semináře pro jihovýchodní Evropu;

b)

až 2 pracovní semináře pro východoevropské a kavkazské země evropské politiky sousedství;

c)

až 2 pracovní semináře pro severoafrické středomořské země evropské politiky sousedství.

Může dojít k tomu, že tohoto regionálního rozdělení, na jehož základě se v každém dotyčném regionu mají uskutečnit dva pracovní semináře, nebude z důvodu nepříznivých okolností dosaženo, například bude-li počet účastníků nečekaně nízký, nebude k dispozici žádná seriózní nabídka na uspořádání semináře ze strany kteréhokoli z příjemců v dotyčném regionu, nebo bude-li se jednat o zdvojování činností jiných poskytovatelů informačních činností. V případě, že se v jednom nebo dvou regionech seminář neuskuteční, mohl by se odpovídajícím způsobem zvýšit počet seminářů v jiném regionu či regionech, a to až do maximálního počtu šesti pracovních seminářů.

4.2.2   Studijní návštěvy

V rámci projektu absolvují vládní úředníci, úředníci vydávající licence a úředníci pověření vymáháním práva až šest dvoudenních studijních návštěv příslušných orgánů členských států. Studijní návštěvy by měly pokrývat alespoň tři příjemce a měly by zahrnovat alespoň jednoho příjemce, který Smlouvu o obchodu se zbraněmi dosud neratifikoval.

4.2.3   Pomoc poskytovaná jednotlivým příjemcům

V rámci projektu bude jednotlivým příjemcům poskytnuto, pokud možno na místě, až 30 dnů pracovních seminářů, jichž se zúčastní vládní úředníci, úředníci vydávající licence a úředníci pověření vymáháním práva. V závislosti na přesných potřebách a dostupnosti odborníků příjemců a členských států EU bude celkový počet 30 dnů rozdělen mezi akce, které budou trvat minimálně dva dny a maximálně pět dní.

Odbornou stránku zajistí odborníci ze státních správ členských států (včetně bývalých úředníků), zástupci ze zemí, které se ztotožnily se společným postojem 2008/944/SZBP, a zástupci soukromého sektoru a občanské společnosti.

Tyto pracovní semináře individuální pomoci budou pořádány především na žádost příjemců. Jejich účelem je zabývat se konkrétními otázkami či potřebami vznesenými dotyčným příjemcem například na regionálním pracovním semináři nebo během pravidelných kontaktů s odborníky EU a prováděcí agenturou.

4.2.4   Uplatňování kontrolních seznamů

Prováděcí agentura zřídí skupinu odborníků na technické otázky uplatňování seznamů kontroly vývozu. Vybere tyto odborníky z co největšího počtu členských států.

K dispozici bude částka na 100 pracovních hodin (na základě standardních odměn odborníků, viz bod 5 níže), která umožní přidělovat odborníkům (podle jejich disponibility) žádosti předkládané příslušnými orgány příjemců ohledně uplatňování kontrolních seznamů. Prováděcí agentura vypracuje vzor těchto žádostí, přičemž bude věnovat pozornost neformálnímu charakteru hodnotícího posudku a otázce důvěrnosti.

4.2.5   Závěrečná hodnotící akce

Za účelem závěrečného vyhodnocení činností podle tohoto rozhodnutí bude v Bruselu za účasti příjemců i členských států uspořádána dvoudenní akce, která je podle možností plánována v návaznosti na zasedání Pracovní skupiny Rady pro vývoz konvenčních zbraní.

Budou na ni pozváni až dva zástupci (vládní úředníci, úředníci vydávající licence a úředníci pověření vymáháním práva) z každého příjemce uvedeného v bodu 6.1.

4.2.6   Činnosti zaměřené na odklon zbraní

Projekt se uskuteční v podobě dvou pracovních seminářů pro země z oblasti západní Afriky a Sahelu, jakož i pro Čínu a bude sestávat z:

jednoho dvoudenního úvodního zahajovacího pracovního semináře, kterého se zúčastní až dva zástupci příjemců;

jednoho dvoudenního závěrečného pracovního semináře, kterého se zúčastní až tři zástupci příjemců.

Pracovní semináře by se měly uskutečnit v zemích z oblasti západní Afriky a Sahelu.

5.   ODMĚNY ODBORNÍKŮ

K provedení činností uvedených v bodech 4.2.2 až 4.2.4 jsou k dispozici prostředky na odměny odborníků. Pokud jde o činnosti uvedené v bodu 4.2.4, budou odměny odborníků vypočteny podle hodin, v závislosti na času (měřeno v hodinách) skutečně věnovaném žádostem týkajícím se určování příslušného zboží. Počítá se s odměnami odborníků odpovídajícími maximálně 100 hodinám (z celkové dotace 800 hodin).

6.   PŘÍJEMCI

6.1   Příjemci činností uvedených v bodech 4.2.1 až 4.2.5

i)

příjemci z jihovýchodní Evropy (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Kosovo*);

ii)

severoafrické středomořské země evropské politiky sousedství (Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko a Tunisko);

iii)

východoevropské a kavkazské země evropské politiky sousedství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavská republika a Ukrajina).

6.2   Příjemci činností uvedených v bodu 4.2.6

Země Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) (Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Senegal, Sierra Leone a Togo); Mauritánie, Kamerun, Čad a Čína.

6.3   Změna rozsahu příjemců

Pracovní skupina Rady pro vývoz konvenčních zbraní může na žádost vysokého představitele rozhodnout na základě náležitého odůvodnění o změně seznamu příjemců.

7.   VÝSLEDKY PROJEKTU A UKAZATELE PROVÁDĚNÍ PROJEKTU

Kromě závěrečné hodnotící akce uvedené v bodu 4.2.5 se při vyhodnocování výsledků projektu zohlední následující:

7.1   Hodnocení jednotlivých příjemců

Po dokončení činností poskytne prováděcí agentura Evropské službě pro vnější činnost a Komisi zprávu o pokroku jednotlivých příjemců uvedených v bodu 6.1. Tato zpráva bude vypracována ve spolupráci s dotčenými delegacemi EU a bude shrnovat činnosti, jež se v daném příjemci uskutečnily během doby platnosti tohoto rozhodnutí. Rovněž posoudí kapacity daného příjemce, pokud jde o kontrolu převodu zbraní. Pokud je příjemce stranou Smlouvy o obchodu se zbraněmi, uvede se v hodnocení, jakým způsobem umožňují zavedené kapacity uvedenou smlouvu provádět.

7.2   Posouzení dopadu a ukazatele provádění projektu

Dopad činností podle tohoto rozhodnutí by měl být posouzen z technického hlediska poté, co je příjemci uvedení v bodě 6.1 dokončí. Posouzení dopadů provede vysoký představitel ve spolupráci s Pracovní skupinou Rady pro vývoz konvenčních zbraní a případně s dotčenou delegacemi EU, jakož i s dalšími příslušnými zúčastněnými stranami.

Za tímto účelem se použijí tyto ukazatele:

zda jsou přijaty a prováděny příslušné vnitřní předpisy týkající se kontroly převodu zbraní a do jaké míry jsou v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP, pokud jde o mimo jiné o uplatňování kritérií pro posuzování rizik, provádění společného vojenského seznamu EU a podávání zpráv;

informace o případech prosazování práva, jsou-li tyto informace k dispozici;

zda jsou příjemci schopni podávat hlášení o vývozu a dovozu zbraní s ohledem na mimo jiné registr OSN, výroční podávání zpráv v rámci Smlouvy o obchodu se zbraněmi a vnitrostátní zprávy;

zda se příjemce oficiálně ztotožnil se společným postojem 2008/944/SZBP nebo tak zamýšlí učinit.

Zprávy o hodnocení jednotlivých příjemců podle bodu 7.1 by měly na tyto ukazatele provádění ve vhodných případech odkazovat.

8.   PODPORA VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO PORTÁLU EU VĚNOVANÉHO INFORMAČNÍ ČINNOSTI

Internetový portál stanovený v rozhodnutí 2012/711/SZBP byl vytvořen jako zdroj náležící EU (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Funguje jako společná platforma pro všechny programy EU věnované informační činnosti (zboží dvojího užití, zbraně, Smlouva o obchodu se zbraněmi). Činnosti uvedené v bodech 4.2.1 až 4.2.5 zvýší povědomí o internetovém portálu EU věnovaném informační činnosti a podpoří jeho využívání. Účastníci informačních činností by měli být informováni o neveřejné části portálu, která skýtá trvalý přístup ke zdrojům, dokumentům a kontaktům. Využívání tohoto internetového portálu by mělo být rovněž propagováno i mezi dalšími úředníky, kteří se nemohli přímo účastnit činností souvisejících s poskytováním pomoci a informací.

9.   ZVIDITELNĚNÍ EU

Prováděcí agentura přijme veškerá vhodná opatření pro zveřejnění skutečnosti, že akce je financována Evropskou unií. Daná opatření budou prováděna v souladu s Příručkou pro komunikaci a zviditelnění v rámci vnější činnosti Unie, kterou vypracovala a vydala Evropská komise. Prováděcí agentura tudíž zajistí zviditelnění příspěvku Unie prostřednictvím patřičného označení a reklamy, jež vyzdvihnou úlohu Unie a zvýší informovanost o důvodech vedoucích k tomuto rozhodnutí, jakož i o podpoře, kterou tomuto rozhodnutí poskytuje Unie, a o výsledcích této podpory. Na materiálech, které budou v rámci projektu vytvořeny, bude zřetelně vyobrazena vlajka Unie v souladu s příslušnými pokyny Unie.

Vzhledem k tomu, že plánované činnosti mají velmi odlišný obsah a povahu, bude využita celá řada propagačních nástrojů, včetně: tradičních sdělovacích prostředků, internetových stránek, sociálních médií, informačních a propagačních materiálů, včetně infografiky, letáků, oběžníků, tiskových zpráv a dalších materiálů dle potřeby. Publikace a veřejné akce provedené v rámci projektu budou patřičně označeny.

10.   DOBA TRVÁNÍ

Celková odhadovaná doba trvání projektů je 24 měsíců.

11.   PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Prováděcí agentura vypracovává pravidelné čtvrtletní zprávy, včetně zpráv po dokončení každé z daných činností. Zprávy se předkládají vysokému představiteli nejpozději šest týdnů po dokončení příslušných činností.

12.   ODHADOVANÉ CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU A FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NIE

Celkové odhadované náklady projektu, které jsou spolufinancovány ze strany Německa, činí 1 110 000 EUR. Celkové odhadované náklady projektu financovaného ze strany EU činí 999 000 EUR.


11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/64


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/2310

ze dne 10. prosince 2015,

kterým se mění rozhodnutí 2013/189/SZBP, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/189/SZBP, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (1).

(2)

Dne 22. července 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/491/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 2013/189/SZBP (2).

(3)

Rozhodnutí 2013/189/SZBP ve znění rozhodnutí 2014/491/SZBP stanoví finanční referenční částku pro prvních dvanáct měsíců od 1. srpna 2013 do 31. července 2014 a pro následující období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015.

(4)

Dne 25. března 2014 se řídící výbor zřízený rozhodnutím 2013/189/SZBP usnesl, že by období pokryté finanční dohodou mělo být uvedeno do souladu s rozpočtovým rokem, který probíhá od 1. ledna do 31. prosince, tak aby bylo možné od roku 2016 stanovit jediné účetní období.

(5)

Je tedy třeba stanovit novou finanční referenční částku na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

(6)

Rozhodnutí 2013/189/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 16 rozhodnutí 2013/189/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů EBOŠ během prvních dvanácti měsíců po uzavření finanční dohody uvedené v odstavci 3 činí 535 000 EUR.

Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů EBOŠ v období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2015 činí 756 000 EUR.

Finanční referenční částka určená k pokrytí výdajů EBOŠ v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 činí 630 000 EUR.

O finančních referenčních částkách určených k pokrytí výdajů EBOŠ v dalších obdobích rozhodne Rada.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 10. prosince 2015.

Za Radu

předseda

F. BAUSCH


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/189/SZBP ze dne 22. dubna 2013, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje společná akce 2008/550/SZBP (Úř. věst. L 112, 24.4.2013, s. 22).

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/491/SZBP ze dne 22. července 2014, kterým se mění rozhodnutí 2013/189/SZBP, kterým se zřizuje Evropská bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) (Úř. věst. L 218, 24.7.2014, s. 6).


11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/65


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/2311

ze dne 9. prosince 2015,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 o ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě

(oznámeno pod číslem C(2015) 8585)

(Pouze řecké znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (3), a zejména na čl. 19 odst. 1 písm. a), čl. 19 odst. 3 písm. a) a čl. 19 odst. 6 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/119/EHS stanoví obecná opatření pro tlumení některých nákaz zvířat. Patří mezi ně opatření, která mají být přijata v případě podezření na nodulární dermatitidu nebo jejího potvrzení v hospodářství, opatření, která mají být přijata v pásmech s omezením, a další opatření pro tlumení této nákazy. K doplnění jiných opatření pro tlumení patří mezi tato opatření rovněž nouzové očkování v případě ohniska nodulární dermatitidy.

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1500 (5) stanoví rozsáhlá ochranná opatření a omezení přemisťování a odesílání skotu a spermatu skotu a také uvádění některých produktů živočišného původu z některých oblastí Řecka postižených nodulární dermatitidou na trh.

(3)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2055 (6) stanoví podmínky pro stanovení programu nouzového očkování skotu proti nodulární dermatitidě v Řecku. Kromě toho prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 změnilo některá ustanovení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1500 a rozšířilo pásmo s omezením tak, aby zahrnovalo nejen regionální jednotku Evros, ale také regionální jednotky Rodopi, Xanthi, Kavala a Limnos.

(4)

Dne 19. října 2015 oznámily řecké orgány Komisi další ohniska v regionální jednotce Chalkidiki, dne 21. října 2015 oznámily svůj záměr použít očkování proti nodulární dermatitidě v regionálních jednotkách Chalkidiki, Thessaloniki a Kilkis a dne 11. listopadu oznámily svůj záměr použít očkování v regionálních jednotkách Drama a Serres. Proto je zapotřebí rozšířit pásmo s omezením vymezené v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1500 a také oblast, kde může být provedeno očkování, vymezenou v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2055.

(5)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 a prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2055 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1500 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

PÁSMA S OMEZENÍM PODLE ČL. 2 PÍSM. b)

Tyto regionální jednotky v Řecku:

regionální jednotka Evros,

regionální jednotka Rodopi,

regionální jednotka Xanthi,

regionální jednotka Kavala,

regionální jednotka Chalkidiki,

regionální jednotka Thessaloniki,

regionální jednotka Kilkis,

regionální jednotka Limnos,

regionální jednotka Drama,

regionální jednotka Serres.“

Článek 2

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/2055 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Tyto regionální jednotky v Řecku:

regionální jednotka Evros,

regionální jednotka Rodopi,

regionální jednotka Xanthi,

regionální jednotka Kavala,

regionální jednotka Chalkidiki,

regionální jednotka Thessaloniki,

regionální jednotka Kilkis,

regionální jednotka Limnos,

regionální jednotka Drama,

regionální jednotka Serres.“

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

V Bruselu dne 9. prosince 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69.

(4)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1500 ze dne 7. září 2015 o některých ochranných opatřeních proti nodulární dermatitidě v Řecku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1423 (Úř. věst. L 234, 8.9.2015, s. 19).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2055 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se stanoví podmínky pro stanovení programu nouzového očkování skotu proti nodulární dermatitidě v Řecku a kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1500 (Úř. věst. L 300, 17.11.2015, s. 31).


Opravy

11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/68


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/608 ze dne 14. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků

( Úřední věstník Evropské unie L 101 ze dne 18. dubna 2015 )

Strana 4, článek 2:

místo:

„Část 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.“,

má být:

„Přílohy I a III nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.“


11.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/69


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1884 ze dne 20. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Kanady a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v těchto zemích

( Úřední věstník Evropské unie L 276 ze dne 21. října 2015 )

Strana 32, příloha týkající se změn, které mají být provedeny v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o nahrazení položky „CA – Kanada“, řádek týkající se kódu CA-2.2:

místo:

„CA – Kanada

CA-2.2

Oblast v provincii Ontario vymezená těmito hranicemi:

od průsečíku silnice County Road 119 a silnice County Road 64 a 25th Line,

na sever od 25th Line až k průsečíku s Road 68, dále na východ po Road 68 k místu, kde opět protíná 25th Line, a dále na sever podél 25th Line k Road 74,

na východ podél Road 74 od 25th Line po 31st Line,

na sever podél 31st Line od Road 74 po Road 78,

na východ podél Road 78 od 31st Line po 33rd Line,

na sever podél 33rd Line od Road 78 po Road 84,

na východ podél Road 84 od 33rd Line po dálnici 59,

na jih podél dálnice 59 od Road 84 po Road 78,

na východ podél Road 78 od dálnice 59 po 13th Line,

na jih podél 13th Line od Road 78 po Oxford Road 17,

na východ podél Oxford Road 17 od 13th Line po Oxford Road 4,

na jih podél Oxford Road 4 od Oxford Road 17 po County Road 15,

na východ podél County Road 15 přes dálnici 401 od Oxford Road 4 po Middletown Line,

na jih od Middletown Line přes dálnici 403 od County Road 15 po Old Stage Road,

na západ podél Old Stage Road West od Middletown Line po County Road 59,

na jih podél County Road 59 od Old Stage Road po Curries Road,

na západ podél Curries Road od County Road 59 po Cedar Line,

na jih podél Cedar Line od Curries Road po Rivers Road,

na jihozápad podél Rivers Road od Cedar Line po Foldens Line,

na severozápad podél Foldens Line od Rivers Road po Sweaburg Road,

na jihozápad podél Sweaburg Road od Foldens Line po Harris Street,

na severozápad podél Harris Street od Sweaburg Road po Highway 401,

na západ podél dálnice 401 od Harris Street po Ingersoll Street, (County Road 10),

na sever podél Ingersoll Street (County Road 10) od dálnice 401 po County Road 119,

podél County Road 119 od Ingersoll Street (County Road 10) po počáteční bod v místě, kde se stýkají County Road 119 a 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

 

 

S1, ST1“

má být:

„CA – Kanada

‚CA-2.2

Oblast v provincii Ontario vymezená těmito hranicemi:

od průsečíku silnice County Road 119 a silnice County Road 64 a 25th Line,

na sever od 25th Line až k průsečíku s Road 68, dále na východ po Road 68 k místu, kde opět protíná 25th Line, a dále na sever podél 25th Line k Road 74,

na východ podél Road 74 od 25th Line po 31st Line,

na sever podél 31st Line od Road 74 po Road 78,

na východ podél Road 78 od 31st Line po 33rd Line,

na sever podél 33rd Line od Road 78 po Road 84,

na východ podél Road 84 od 33rd Line po dálnici 59,

na jih podél dálnice 59 od Road 84 po Road 78,

na východ podél Road 78 od dálnice 59 po 13th Line,

na jih podél 13th Line od Road 78 po Oxford Road 17,

na východ podél Oxford Road 17 od 13th Line po Oxford Road 4,

na jih podél Oxford Road 4 od Oxford Road 17 po County Road 15,

na východ podél County Road 15 přes dálnici 401 od Oxford Road 4 po Middletown Line,

na jih od Middletown Line přes dálnici 403 od County Road 15 po Old Stage Road,

na západ podél Old Stage Road West od Middletown Line po County Road 59,

na jih podél County Road 59 od Old Stage Road po Curries Road,

na západ podél Curries Road od County Road 59 po Cedar Line,

na jih podél Cedar Line od Curries Road po Rivers Road,

na jihozápad podél Rivers Road od Cedar Line po Foldens Line,

na severozápad podél Foldens Line od Rivers Road po Sweaburg Road,

na jihozápad podél Sweaburg Road od Foldens Line po Harris Street,

na severozápad podél Harris Street od Sweaburg Road po Highway 401,

na západ podél dálnice 401 od Harris Street po Ingersoll Street, (County Road 10),

na sever podél Ingersoll Street (County Road 10) od dálnice 401 po County Road 119,

podél County Road 119 od Ingersoll Street (County Road 10) po počáteční bod v místě, kde se stýkají County Road 119 a 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015

8.10.2015

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

A

 

S1, ST1“