ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 301

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
18. listopadu 2015


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady (EU) 2015/2060 ze dne 10. listopadu 2015, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2061 ze dne 4. listopadu 2015 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oberlausitzer Biokarpfen (CHZO))

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2062 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku sisapronil ( 1 )

7

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2063 ze dne 17. listopadu 2015 o udělení neomezeného bezcelního přístupu na rok 2016 pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Evropské unie

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2064 ze dne 17. listopadu 2015 o změně nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, pokud jde o solární sklo určené ke zpracování v režimu přepracování pod celním dohledem ( 1 )

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2065 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států ( 1 )

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace ( 1 )

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2068 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát štítků výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny ( 1 )

39

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2069 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrogenuhličitan sodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

42

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2070 ze dne 17. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

45

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2071 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o články 1 až 4 protokolu s přihlédnutím k záležitostem týkajícím se justiční spolupráce v trestních věcech

47

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


I Legislativní akty

SMĚRNICE

18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/1


SMĚRNICE RADY (EU) 2015/2060

ze dne 10. listopadu 2015,

kterou se zrušuje směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 115 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě konsensu dosaženého na zasedání Evropské rady dne 20. června 2000, že by příslušné informace měly být vyměňovány pro daňové účely na co možná nejširším základě, se v členských státech od 1. července 2005 uplatňuje směrnice Rady 2003/48/ES (1) s cílem umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacených v jednom členském státě skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly účinnému zdanění v souladu s právními předpisy členského státu, v němž mají bydliště, a tím odstranit narušení pohybu kapitálu mezi členskými státy, které by bylo neslučitelné s vnitřním trhem.

(2)

Celosvětový rozměr výzev spojených s přeshraničními daňovými podvody a daňovými úniky je středem pozornosti ve světě i v Unii. Neoznámené a nezdaněné příjmy značně snižují daňové příjmy členských států. Evropská rada dne 22. května 2013 uvítala, že skupiny G8, G20 a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pokračují v úsilí zaměřeném na vytvoření celosvětového standardu.

(3)

Směrnice Rady 2011/16/EU (2) stanoví povinnou automatickou výměnu některých informací mezi členskými státy. Rovněž stanoví postupné rozšíření oblasti působnosti uvedené směrnice na nové kategorie příjmu a majetku za účelem boje proti přeshraničním daňovým podvodům a únikům.

(4)

Dne 9. prosince 2014 přijala Rada směrnici 2014/107/EU (3), kterou se změnila směrnice 2011/16/EU, aby se povinná automatická výměna informací rozšířila na široké spektrum příjmů v souladu s celosvětovým standardem, který vydala Rada OECD v červenci 2014, a zajistil se ucelený, jednotný a komplexní celounijní přístup k automatické výměně informací na vnitřním trhu.

(5)

Směrnice 2014/107/EU má obecně širší oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES a stanoví, že v případech překrývání oblasti působnosti má přednost směrnice 2014/107/EU. Stále existují okrajové případy, ve kterých se použije pouze směrnice 2003/48/ES. Tyto okrajové případy jsou důsledkem mírných odlišností v přístupu mezi těmito dvěma směrnicemi a různých zvláštních výjimek. V těchto vymezených případech by uplatňování směrnice 2003/48/ES vedlo k tomu, že by se v rámci EU používaly dvojí standardy pro podávání informací. Nad menšími přínosy spojenými se zachováním takového dvojího podávání informací by převážily náklady.

(6)

Evropská rada dne 21. března 2014 vyzvala Radu, aby zajistila, že příslušné právní předpisy Unie budou plně v souladu s novým jednotným celosvětovým standardem pro automatickou výměnu informací vypracovaným OECD. Kromě toho při přijímání směrnice 2014/107/EU Rada vyzvala Komisi, aby předložila návrh na zrušení směrnice 2003/48/ES a sladila zrušení uvedené směrnice s datem použitelnosti uvedeným ve směrnici 2014/107/EU, a to s patřičným ohledem na výjimku stanovenou v uvedené směrnici pro Rakousko. Směrnice 2003/48/ES by se proto měla vztahovat na Rakousko po dobu dalšího jednoho roku. Podle postoje Rady je zrušení směrnice 2003/48/ES zapotřebí k tomu, aby se zamezilo dvojím oznamovacím povinnostem a aby se uspořily náklady daňových správ i hospodářských subjektů.

(7)

Podle směrnice Rady 2014/48/EU (4) mají členské státy do 1. ledna 2016 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí. Tyto předpisy mají členské státy používat ode dne 1. ledna 2017. Se zrušením směrnice 2003/48/ES by směrnice 2014/48/EU již nemusela být provedena.

(8)

Za účelem zajištění plynulého pokračování automatického předávání informací o finančních účtech by směrnice 2003/48/ES mělo být zrušena k témuž dni, jako je datum použitelnosti opatření stanovených ve směrnici 2014/107/EU.

(9)

Bez ohledu na zrušení směrnice 2003/48/ES by informace shromážděné platebními zprostředkovateli, hospodářskými subjekty a členskými státy do data jejího zrušení měly být zpracovány a předány v souladu s původním záměrem a povinnosti vzniklé před tímto datem by měly být splněny.

(10)

Ve vztahu ke srážkové dani vybírané v rámci přechodného období uvedeného ve směrnici 2003/48/ES by členské státy měly v zájmu ochrany nabytých práv skutečných vlastníků i nadále provádět započtení či vracení daně, jak bylo původně zamýšleno, a měly by na základě žádosti vydávat osvědčení, které by skutečným vlastníkům umožnilo zajistit, že srážková daň nebude vybírána.

(11)

Je třeba rovněž vzít v úvahu skutečnost, že vzhledem ke strukturálním rozdílům byla Rakousku povolena výjimka podle směrnice 2014/107/EU, která umožňuje odložit použitelnost uvedené směrnice o jeden rok až do 1. ledna 2017. V době přijetí směrnice 2014/107/EU však Rakousko oznámilo, že nebude tuto výjimku plně využívat. Místo toho hodlá Rakousko začít vyměňovat informace do září 2017, byť i jen o omezeném souboru účtů, přičemž v ostatních případech bude výjimka zachována. Proto by mělo být přijato zvláštní ustanovení, aby bylo zajištěno, že Rakousko a platební zprostředkovatelé a hospodářské subjekty usazené v Rakousku budou během období platnosti výjimky i nadále uplatňovat ustanovení směrnice 2003/48/ES, s výjimkou těch účtů, na které se vztahuje směrnice 2014/107/EU.

(12)

Tato směrnice respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané v Listině základních práv Evropské unie, včetně práva na ochranu osobních údajů a žádné ustanovení této směrnice uvedená práva nesnižuje nebo neomezuje.

(13)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zrušení směrnice 2003/48/ES s dočasnými výjimkami nezbytnými pro ochranu nabytých práv a zohlednění výjimky udělené Rakousku v rámci směrnice 2014/107/EU, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu požadované jednotnosti a účinnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(14)

Směrnice 2003/48/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   S výhradou odstavců 2 a 3 se směrnice 2003/48/ES zrušuje s účinkem od 1. ledna 2016.

2.   Aniž je dotčen odstavec 3, použijí se i nadále tyto povinnosti podle směrnice 2003/48/ES ve znění směrnice Rady 2006/98/ES (5):

a)

povinnosti členských států a hospodářských subjektů usazených v těchto členských státech podle čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2003/48/ES se nadále uplatňují do 5. října 2016 nebo dokud uvedené povinnosti nebudou splněny;

b)

povinnosti platebních zprostředkovatelů podle článku 8 a členských států platebních zprostředkovatelů podle článku 9 se nadále uplatňují do 5. října 2016 nebo dokud uvedené povinnosti nebudou splněny;

c)

povinnosti členských států, v nichž mají skuteční vlastníci bydliště pro daňové účely podle čl. 13 odst. 2, se nadále uplatňují do 31. prosince 2016;

d)

povinnosti členských států, v nichž mají skuteční vlastníci bydliště pro daňové účely podle článku 14, pokud jde o srážkovou daň vybíranou v roce 2016 a v předchozích letech, se nadále uplatňují do doby, než uvedené povinnosti budou splněny.

3.   Směrnice 2003/48/ES ve znění směrnice 2006/98/ES se na Rakousko nadále použije do 31. prosince 2016, s výjimkou těchto povinností:

a)

povinností Rakouska a souvisejících povinností platebních zprostředkovatelů a hospodářských subjektů usazených v Rakousku podle článku 12 směrnice 2003/48/ES, které se uplatňují do 30. června 2017 nebo dokud uvedené povinnosti nebudou splněny;

b)

povinností Rakouska a hospodářských subjektů usazených v Rakousku podle čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2003/48/ES, které se uplatňují do 30. června 2017 nebo dokud uvedené povinnosti nebudou splněny;

c)

veškerých povinností Rakouska a souvisejících povinností platebních zprostředkovatelů usazených v Rakousku vyplývajících přímo nebo nepřímo z postupů uvedených v článku 13 směrnice 2003/48/ES, které se uplatňují do 30. června 2017 nebo dokud uvedené povinnosti nebudou splněny.

Bez ohledu na první pododstavec se směrnice 2003/48/ES ve znění směrnice 2006/98/ES nepoužije po 1. říjnu 2016 na úrokové platby, pokud jde o účty, pro něž byly splněny oznamovací povinnosti a povinnosti hloubkové kontroly obsažené v přílohách I a II směrnice 2011/16/EU a pro něž Rakousko sdělilo prostřednictvím automatické výměny informace uvedené v čl. 8 odst. 3a směrnice 2011/16/EU ve lhůtě stanovené v čl. 8 odst. 6 písm. b) směrnice 2011/16/EU.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. listopadu 2015.

Za Radu

předseda

P. GRAMEGNA


(1)  Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38).

(2)  Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 2014/48/EU ze dne 24. března 2014, kterou se mění směrnice 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Úř. věst. L 111, 15.4.2014, s. 50).

(5)  Směrnice Rady 2006/98/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti daní (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129).


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2061

ze dne 4. listopadu 2015

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oberlausitzer Biokarpfen (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Oberlausitzer Biokarpfen“ předložená Německem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Oberlausitzer Biokarpfen“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Oberlausitzer Biokarpfen“ (CHZO) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.7 Čerstvé ryby, měkkýši a korýši a výrobky z nich získané podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 212, 27.6.2015, s. 9.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2062

ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o látku „sisapronil“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřené Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 17 nařízení (ES) č. 470/2009 požaduje, aby byl maximální limit reziduí (dále jen „MRL“) farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat stanoven nařízením.

(2)

Tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle MRL v potravinách živočišného původu.

(3)

Sisapronil v této tabulce zatím není zahrnut.

(4)

Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „EMA“) byla předložena žádost o stanovení MRL pro sisapronil u skotu.

(5)

Agentura EMA na základě stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky doporučila stanovit maximální limit reziduí pro sisapronil u skotu, pokud jde o svalovinu, tuk, játra a ledviny, za předpokladu, že látka nebude používána u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

(6)

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 470/2009 má agentura EMA zvážit, zda mají být MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu, nebo zda mají být MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více určitých druhů používány i u jiných druhů.

(7)

Agentura EMA došla k závěru, že je vhodná extrapolace MRL pro sisapronil ze skotu na kozy.

(8)

Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Je vhodné poskytnout dotčeným zúčastněným stranám přiměřenou lhůtu k přijetí opatření, jež by mohla být nutná k zajištění souladu s nově stanoveným MRL.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 17. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se v abecedním pořadí vkládá položka pro tuto látku:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„sisapronil

sisapronil

skot, kozy

100 μg/kg

2 000 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

svalovina

tuk

játra

ledviny

nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě

antiparazitika/antiparazitika zevní“


18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2063

ze dne 17. listopadu 2015

o udělení neomezeného bezcelního přístupu na rok 2016 pro některé zboží pocházející z Norska a vzniklé zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Evropské unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2004/859/ES ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 k dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím ze dne 14. května 1973 (3) (dále jen „dvoustranná dohoda o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím“) a protokol 3 k Dohodě o EHP (4) určují právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.

(2)

Protokol 3 k Dohodě o EHP stanoví nulové clo použitelné na vody s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizované, zařazené pod kód KN 2202 10 00, a na ostatní nealkoholické nápoje neobsahující výrobky čísel 0401 až 0404 ani tuky získané z výrobků čísel 0401 až 0404, zařazené pod kód KN 2202 90 10.

(3)

Nulové clo na tyto vody a tyto jiné nápoje bylo pro Norsko dočasně, na neomezenou dobu, pozastaveno dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 k dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (5) (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“) schválenou rozhodnutím 2004/859/ES. Podle dohody ve formě výměny dopisů je bezcelní dovoz zboží kódů KN 2202 10 00 a ex 2202 90 10 pocházejícího z Norska povolen pouze v rámci limitů kvóty s osvobozením od cla. Clo se platí na dovoz nad rámec přidělené kvóty.

(4)

Dohoda ve formě výměny dopisů dále stanoví, že se dotčeným produktům udělí neomezený bezcelní přístup do Unie, pokud celní kvóta nebyla vyčerpána do 31. října předchozího roku. Podle údajů, které dostala Komise k dispozici, nebyla roční kvóta na rok 2015 pro dotčené vody a nápoje otevřená prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1130/2014 (6) do 31. října 2015 ještě vyčerpána. Proto by měl být dotčeným produktům od 1. ledna do 31. prosince 2016 povolen neomezený bezcelní přístup do Unie.

(5)

Dočasné pozastavení bezcelního režimu uplatňované podle Protokolu 2 k dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím se proto na rok 2016 nepoužije.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro období od 1. ledna do 31. prosince 2016 se zboží kódů KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex 2202 90 11, ex 2202 90 15 a ex 2202 90 19 (ostatní nealkoholické nápoje obsahující cukr (sacharózu nebo invertní cukr) – pododdíly 11 a 19 klasifikace TARIC) pocházejícímu z Norska uděluje neomezený bezcelní přístup do Unie.

2.   Pravidla původu uplatňovaná na zboží podle odstavce 1 jsou shodná s pravidly stanovenými v Protokolu 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím ze dne 14. května 1973.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 72.

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1130/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se na rok 2015 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Evropské unie (Úř. věst. L 305, 24.10.2014, s. 104).


18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2064

ze dne 17. listopadu 2015

o změně nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, pokud jde o solární sklo určené ke zpracování v režimu přepracování pod celním dohledem

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1), a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2) stanoví možnost, že určité zboží může být zpracováno v režimu přepracování pod celním dohledem bez zkoumání hospodářských podmínek uvedených v čl. 133 písm. e) nařízení (EHS) č. 2913/92. U uvedeného zboží se hospodářské podmínky považují za splněné v souladu s článkem 552 nařízení (EHS) č. 2454/93. Na uvedené zboží se vztahuje část A přílohy 76 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(2)

Pořadové číslo 11 části A přílohy 76 nařízení (EHS) č. 2454/93 se vztahuje na některé součástky, díly, sestavy nebo materiál, které lze přepracovat na výrobky pro informační technologie.

(3)

Solární sklo lze v režimu přepracování pod celním dohledem zpracovávat na solární panely. Na tento postup přepracování se vztahuje pořadové číslo 11 části A přílohy 76 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(4)

Solární sklo pocházející z Čínské lidové republiky určené k propuštění do režimu přepracování pod celním dohledem by, pokud by bylo navrženo k propuštění do volného oběhu, podléhalo konečnému antidumpingovému clu v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 470/2014 (3) nebo konečnému vyrovnávacímu clu v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 471/2014 (4).

(5)

Zpracování solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky v režimu přepracování pod celním dohledem může mít nepříznivý vliv na zásadní zájmy výrobců solárního skla v Unii. Proto by použití režimu přepracování pod celním dohledem mělo být možné pouze poté, co Výbor pro celní kodex přezkoumal hospodářské podmínky v souladu s čl. 552 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2454/93 a dospěl k závěru, že jsou tyto podmínky splněny.

(6)

Nařízení (EHS) č. 2454/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části A přílohy 76 nařízení (EHS) č. 2454/93 se text ve sloupci 1 pod pořadovým číslem 11 nahrazuje tímto:

„Veškeré elektronické součástky, díly, sestavy (včetně subsestav) nebo materiál (elektronický či nikoliv), nezbytné pro elektronické funkce přepracovaného výrobku, s výjimkou solárního skla, které by, pokud by bylo deklarováno k propuštění do volného oběhu, bylo předmětem prozatímního nebo konečného antidumpingového cla nebo prozatímního nebo konečného vyrovnávacího cla.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 470/2014 ze dne 13. května 2014 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 142, 14.5.2014, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 471/2014 ze dne 13. května 2014 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz solárního skla pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 142, 14.5.2014, s. 23).


18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2065

ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 10 odst. 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Formát oznámení podle čl. 10 odst. 10 nařízení (EU) č. 517/2014 by měl být harmonizován tak, aby upřesňoval základní požadované informace umožňující ověření certifikátu či osvědčení, jež splňují zavedené minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání.

(2)

Komise aktualizovala minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání přijetím prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067 (2) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2066 (3).

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 (4) by proto mělo být zrušeno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 24 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Členské státy použijí pro oznámení uvedená v čl. 10 odst. 10 nařízení (EU) č. 517/2014 následující formy:

1)

pro stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů formulář oznámení stanovený v příloze I tohoto nařízení;

2)

pro stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje formulář oznámení stanovený v příloze II tohoto nařízení;

3)

pro elektrická spínací zařízení formulář oznámení stanovený v příloze III tohoto nařízení;

4)

pro zařízení obsahující rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových plynů formulář oznámení stanovený v příloze IV tohoto nařízení;

5)

pro klimatizační systémy v motorových vozidlech formulář oznámení stanovený v příloze V tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 308/2008 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací (viz strana 28 tohoto Úředního věstníku).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (viz strana 22 tohoto Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států (Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 28).


PŘÍLOHA I

STACIONÁRNÍ CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ A TEPELNÁ ČERPADLA A CHLADICÍ JEDNOTKY CHLADÍRENSKÝCH NÁKLADNÍCH VOZIDEL A PŘÍVĚSŮ

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A CERTIFIKACI PRO SPOLEČNOSTI A FYZICKÉ OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 10 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 517/2014 O FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

OBECNÉ INFORMACE

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

Část A – Fyzické osoby

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro fyzické osoby, které zajišťují instalaci, opravu, údržbu, servis, vyřazení z provozu nebo kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahujících fluorované skleníkové plyny či znovuzískání těchto plynů z uvedených zařízení, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 4 a 10 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067 (1).

Název certifikátu

Kategorie

(I, II, III a/nebo IV)

Certifikační orgán pro fyzické osoby (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)

Část B – Společnosti

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro společnosti, které zajišťují instalaci, opravu, údržbu, servis nebo vyřazení z provozu stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících fluorované skleníkové plyny, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 6 a 10 prováděcího nařízení (EU) 2015/2067.

Název certifikátu

Certifikační orgán pro společnosti (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

(…)


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací (Úř. věst. L 301, 18.11.2015, s. 28).


PŘÍLOHA II

STACIONÁRNÍ PROTIPOŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A CERTIFIKACI PRO SPOLEČNOSTI A FYZICKÉ OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 10 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 517/2014 O FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

OBECNÉ INFORMACE

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

Část A – Fyzické osoby

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro fyzické osoby, které zajišťují instalaci, opravu, údržbu, servis, vyřazení z provozu nebo kontrolu těsnosti stacionárních protipožárních zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny či znovuzískání těchto plynů ze stacionárních protipožárních zařízení, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 5 a 13 nařízení Komise (ES) č. 304/2008 (1).

Název certifikátu

Certifikační orgán pro fyzické osoby (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

(…)

Část B – Společnosti

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro společnosti, které zajišťují instalaci, opravu, údržbu, servis nebo vyřazení z provozu stacionárních protipožárních zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 8 a 13 nařízení (ES) č. 304/2008.

Název certifikátu

Certifikační orgán pro společnosti (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

(…)


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny (Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 12).


PŘÍLOHA III

ELEKTRICKÁ SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A CERTIFIKACI PRO FYZICKÉ OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 10 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 517/2014 O FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

OBECNÉ INFORMACE

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro fyzické osoby, které zajišťují instalaci, opravu, údržbu, servis nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny či znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 3 a 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2066 (1).

Název certifikátu

Certifikační orgán pro fyzické osoby (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

(…)


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (Úř. věst. L 301, 18.11.2015, s. 22).


PŘÍLOHA IV

ZAŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍ ROZPOUŠTĚDLA NA BÁZI FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A CERTIFIKACI PRO FYZICKÉ OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 10 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 517/2014 O FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

OBECNÉ INFORMACE

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

Níže uvedený/uvedené systém/systémy certifikace pro fyzické osoby, které zajišťují znovuzískání rozpouštědel na bázi fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v článcích 3 a 7 nařízení Komise (ES) č. 306/2008 (1).

Název certifikátu

Certifikační orgán pro fyzické osoby (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

(…)


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 21).


PŘÍLOHA V

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY V MOTOROVÝCH VOZIDLECH

OZNÁMENÍ

PRO ÚČELY ZAVEDENÍ ČI PŘIZPŮSOBENÍ POŽADAVKŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ NA ŠKOLENÍ A KVALIFIKACI PRO FYZICKÉ OSOBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ČINNOSTI SPADAJÍCÍ POD ČL. 10 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) č. 517/2014 O FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

Obecné informace

a)

Členský stát

 

b)

Oznamující orgán

 

c)

Datum oznámení

 

Níže uvedený/uvedené školicí program/programy pro fyzické osoby, které zajišťují znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů v motorových vozidlech, splňuje/splňují minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání uvedené v čl. 2 odst. 1 a článku 5 nařízení Komise (ES) č. 307/2008 (1).

Název osvědčení

Orgán odpovědný za osvědčování fyzických osob (název a kontaktní údaje)

 

 

 

 

 

 

 

(…)


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 25).


PŘÍLOHA VI

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 308/2008

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI


18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2066

ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 10 odst. 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 517/2014 obsahuje povinnosti týkající se certifikace fyzických osob, pokud jde o elektrická spínací zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny. Kromě znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů zahrnuje certifikace fyzických osob instalaci, servis, údržbu, opravu a vyřazení těchto zařízení z provozu. Nařízení (EU) č. 517/2014 rovněž obsahuje požadavky na obsah certifikačních programů s informacemi o příslušných technologiích nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a o bezpečném nakládání s těmito technologiemi.

(2)

Pro účely použití článku 10 nařízení (EU) č. 517/2014 je proto nezbytné minimální požadavky aktualizovat, pokud jde o rozsah činností, jakož i dovednosti a znalosti, které je do těchto požadavků třeba zahrnout, a to tak, že se upřesní způsoby certifikace a podmínky pro vzájemné uznávání.

(3)

Uvedené požadavky měly být začleněny do tohoto nařízení v co nejširším rozsahu, aby se zohlednily stávající kvalifikační a certifikační systémy, zejména pak systémy přijaté na základě mezitím zrušeného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (2), a přihlédlo se i k požadavkům stanoveným v nařízení Komise (ES) č. 305/2008 (3)

(4)

Nařízení (ES) č. 305/2008 by proto mělo být zrušeno.

(5)

Aby měly členské státy dostatek času na přizpůsobení svých certifikačních programů tak, aby zahrnovaly činnosti související s instalací, servisem, údržbou, opravou nebo vyřazením z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny, jakož i znovuzískáváním fluorovaných skleníkových plynů z jiných zařízení, než jsou vysokonapěťová spínací zařízení uvedená v nařízení (ES) č. 305/2008, je vhodné, aby se požadavek být držitelem certifikátu podle tohoto nařízení na činnosti související s instalací, servisem, údržbou, opravou nebo vyřazením z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny použil od 1. července 2017.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 24 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení, jakož i podmínky pro vzájemné uznávání certifikátů vydaných v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 2

Certifikace fyzických osob

1.   Fyzické osoby provádějící činnosti uvedené v článku 1 jsou držiteli certifikátu podle článku 3.

2.   Na fyzické osoby vykonávající jednu z činností uvedených v článku 1 se nevztahuje požadavek stanovený v odstavci 1 tohoto článku, splňují-li tyto podmínky:

a)

jsou zapsáni do školicího kurzu za účelem získání certifikátu vztahujícího se na příslušnou činnost a

b)

danou činnost provádějí pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu vztahujícího se na uvedenou činnost a která je plně odpovědná za správný výkon činnosti.

Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije na dobu, kdy jsou prováděny činnosti uvedené v článku 1, a nepřekročí celkovou dobu 12 měsíců.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na žádnou výrobní a opravárenskou činnost prováděnou v areálech výrobce elektrických spínacích zařízení.

Článek 3

Vydávání certifikátů fyzickým osobám

1.   Certifikační orgán uvedený v článku 4 vydá certifikát fyzickým osobám, které složily teoretickou a praktickou zkoušku připravenou hodnotícím orgánem uvedeným v článku 5, která obsahuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze I.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního orgánu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a případně datum skončení platnosti;

b)

činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat;

c)

datum vydání a podpis orgánu, který certifikát vydává.

3.   Držitelé certifikátů vydaných podle nařízení (ES) č. 305/2008 se považují za způsobilé k provádění všech činností uvedených v článku 1 a certifikační orgán uvedený v článku 4 může držiteli této kvalifikace vydat certifikát bez opakování zkoušky.

Článek 4

Certifikační orgán

1.   Certifikační orgán je stanoven vnitrostátním právním předpisem, nebo určen příslušným orgánem členského státu či jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, a může vydávat certifikáty fyzickým osobám vykonávajícím činnost uvedenou v článku 1.

Certifikační orgán je při provádění svých činností nestranný.

2.   Certifikační orgán stanoví a používá postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání certifikátů.

3.   Certifikační orgán vede záznamy, které umožní ověřovat situaci certifikované osoby. Záznamy prokáží, že postup certifikace byl účinně splněn. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

Článek 5

Hodnotící orgán

1.   Hodnotící orgán určený příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, připraví zkoušky pro fyzické osoby uvedené v článku 1. Za hodnotící orgán může být rovněž považován certifikační orgán uvedený v článku 4.

Hodnotící orgán je při provádění svých činností nestranný.

2.   Zkoušky jsou plánovány a strukturovány způsobem, který zajistí, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze I.

3.   Hodnotící orgán přijme postupy pro podávání zpráv a uchovává záznamy pro možnost dokumentace jednotlivých a celkových výsledků hodnocení.

4.   Hodnotící orgán zajistí, aby zkoušející přidělení ke zkoušce měli patřičnou znalost příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů, jakož i příslušnou kvalifikaci v oblasti, která se má zkoušet. Rovněž zajistí, aby pro praktické testy bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály.

Článek 6

Oznámení

1.   Členské státy oznámí Komisi do 1. ledna 2017 názvy a kontaktní údaje certifikačních orgánů pro fyzické osoby, na něž se vztahuje článek 4, a názvy certifikátů pro fyzické osoby, které splňují požadavky článku 3, a to pomocí formátu stanoveného prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2065 (4).

2.   Členské státy doplní oznámení předložené podle odstavce 1 o veškeré příslušné nové informace a neprodleně ho předloží Komisi.

Článek 7

Podmínky vzájemného uznávání

1.   Vzájemné uznávání certifikátů vydaných v jiných členských státech se vztahuje na certifikáty vydané podle článku 3.

2.   Členské státy mohou po držitelích certifikátů vydaných v jiném členském státě požadovat jejich překlad do jiného úředního jazyka Unie.

Článek 8

Zrušení

Nařízení (ES) č. 305/2008 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení (ES) č. 305/2008 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 2 odst. 1 se však od 1. července 2017 použije na fyzické osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny a znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z jiných stacionárních spínacích zařízení, než jsou vysokonapěťová spínací zařízení uvedená v nařízení (ES) č. 305/2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace (Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 17).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2065 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států (viz strana 14 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zajistit hodnotící orgány

Zkouška uvedená v čl. 3 odst. 1 a v čl. 5 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický test s jednou nebo více otázkami, které prověří tuto dovednost nebo znalosti, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem T;

b)

praktický test, kdy uchazeč provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je označeno ve sloupci „typ testu“ písmenem P.

Č.

Minimální znalosti a dovednosti

Typ testu

1

Základní znalosti o příslušných otázkách ochrany životního prostředí (změna klimatu, potenciál globálního oteplování), o příslušných ustanoveních nařízení (EU) č. 517/2014 a o příslušných prováděcích aktech

T

2

Fyzikální, chemické a environmentální vlastnosti SF6

T

3

Použití SF6 v elektrických zařízeních (izolace, zhášení obloukového výboje)

T

4

Kvalita SF6 podle příslušných průmyslových norem

T

5

Znalosti o plánech elektrického zařízení

T

6

Kontrola kvality SF6

P

7

Znovuzískávání SF6 a směsí SF6, a čištění SF6

P

8

Skladování a přeprava SF6

T

9

Obsluha regeneračního zařízení pro SF6

P

10

Obsluha těsných vrtacích systémů v případě potřeby

P

11

Opětovné používání SF6 a různé kategorie opětovného použití

T

12

Práce s otevřenými komorami se SF6

P

13

Neutralizování vedlejších produktů SF6

T

14

Monitorování SF6 a povinnost zaznamenávat příslušné údaje podle vnitrostátních právních předpisů nebo předpisů Unie nebo mezinárodních dohod

T

15

Omezení úniků a kontroly těsnosti

T

16

Základní znalosti o příslušných technologiích nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a bezpečném nakládání s těmito plyny

T


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 305/2008

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 2

Článek 4

Článek 3

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Příloha

Příloha I

Příloha II


18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/28


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2067

ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 10 odst. 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 517/2014 obsahuje povinnosti týkající se certifikace společností a fyzických osob. Oproti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (2) jsou v něm ve vztahu k certifikaci fyzických osob zahrnuty do zařízení chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů. Nařízení (EU) č. 517/2014 rovněž obsahuje požadavky na obsah certifikačních programů s informacemi o příslušných technologiích nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a bezpečném nakládání s těmito technologiemi.

(2)

Pro účely použití článku 10 nařízení (EU) č. 517/2014 je proto nezbytné minimální požadavky aktualizovat, pokud jde o rozsah činností, jakož i o dovednosti a znalosti, které je do těchto požadavků třeba zahrnout, a to tak, že se upřesní způsoby certifikace a podmínky pro vzájemné uznávání.

(3)

Uvedené požadavky měly být začleněny do tohoto nařízení v co nejširším rozsahu, aby se zohlednily stávající kvalifikační nebo certifikační systémy, zejména pak systémy přijaté na základě mezitím zrušeného nařízení (ES) č. 842/2006, a přihlédlo se i k požadavkům stanoveným v nařízení Komise (ES) č. 303/2008 (3).

(4)

Nařízení (ES) č. 303/2008 by proto mělo být zrušeno.

(5)

Aby měly členské státy dostatek času na přizpůsobení svých certifikačních programů pro fyzické osoby tak, aby zahrnovaly činnosti týkající se chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, je vhodné, aby se požadavek být držitelem certifikátu podle tohoto nařízení, pokud jde o činnosti týkající se chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, použil od 1. července 2017.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 24 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, které vykonávají činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, jež se týkají chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny, na certifikaci společností provozujících činnosti uvedené v čl. 2 odst. 2, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny, jakož i podmínky pro vzájemné uznávání certifikátů vydaných v souladu s uvedenými požadavky.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na fyzické osoby, které provádějí tyto činnosti:

a)

kontroly těsnosti zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větší v jiné než pěnové formě, ledaže jsou tato zařízení hermeticky uzavřená, jsou takto označena a obsahují fluorované skleníkové plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO2;

b)

znovuzískávání;

c)

instalaci;

d)

opravu, údržbu nebo servis;

e)

vyřazení z provozu.

2.   Rovněž se vztahuje na společnosti, které, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, vykonávají pro třetí strany následující činnosti:

a)

instalaci;

b)

opravu, údržbu nebo servis;

c)

vyřazení z provozu.

3.   Toto nařízení se nevztahuje na žádnou výrobní a opravárenskou činnost prováděnou v areálech výrobce zařízení uvedených v článku 1.

Článek 3

Certifikace fyzických osob

1.   Fyzické osoby vykonávající činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 musí mít certifikát uvedený v článku 4 pro odpovídající kategorii stanovenou odstavcem 2 tohoto článku.

2.   Certifikáty potvrzující, že jejich držitel splňuje požadavky k vykonávání jedné nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 1, se udělují těmto kategoriím fyzických osob:

a)

držitelé certifikátu kategorie I mohou vykonávat veškeré činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1;

b)

držitelé certifikátu kategorie II mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) za předpokladu, že nepředstavují zásah do chladicího okruhu obsahujícího fluorované skleníkové plyny. Držitelé certifikátu kategorie II mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d) a e), jež se týkají zařízení uvedených v článku 1 obsahujících méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo v případě hermeticky uzavřených systémů, jsou-li takto označené, zařízení obsahujících méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů;

c)

držitelé certifikátu kategorie III mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b), jež se týkají zařízení uvedených v článku 1 obsahujících méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo v případě hermeticky uzavřených systémů, jsou-li takto označené, zařízení obsahujících méně než 6 kg fluorovaných skleníkových plynů;

d)

držitelé certifikátu kategorie IV mohou vykonávat činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) za předpokladu, že nepředstavují zásah do chladicího okruhu obsahujícího fluorované skleníkové plyny.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které:

a)

provádějí pájení natvrdo, pájení naměkko nebo sváření částí systému nebo dílů zařízení v rámci jedné z činností uvedených v čl. 2 odst. 1 a mají kvalifikaci k provádění těchto činností požadovanou vnitrostátními právními předpisy, a to za předpokladu, že jsou pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu vztahujícího se na uvedenou činnost a která je plně odpovědná za správný výkon činnosti;

b)

provádějí znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení zahrnutých do směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU (4) s náplní fluorovaných skleníkových plynů o hmotnosti menší než 3 kg a menší než 5 tun ekvivalentu CO2 v prostorách, na které se vztahuje povolení v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2 uvedené směrnice, a to za předpokladu, že uvedené osoby jsou zaměstnány společností s tímto povolením a absolvovaly kurz odborné přípravy pro minimální dovednosti a znalosti odpovídající kategorii III uvedené v příloze I tohoto nařízení ověřený potvrzením o způsobilosti vydaným tímto držitelem povolení.

4.   Na fyzické osoby vykonávající jednu z činností uvedených v čl. 2 odst. 1 se nevztahuje požadavek stanovený v odstavci 1 tohoto článku, splňují-li tyto podmínky:

a)

jsou zapsány do školicího kurzu za účelem získání certifikátu vztahujícího se na příslušnou činnost a

b)

danou činnost provádějí pod dohledem osoby, která je držitelem certifikátu vztahujícího se na uvedenou činnost a která je plně odpovědná za správný výkon činnosti.

Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije na dobu, kdy jsou prováděny činnosti uvedené v čl. 2 odst. 1, a nepřekročí celkovou dobu 24 měsíců.

Článek 4

Certifikace fyzických osob

1.   Certifikační orgán uvedený v článku 7 vydá certifikát fyzickým osobám, které složily teoretickou a praktickou zkoušku uspořádanou hodnotícím orgánem podle článku 8, která zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze I v rámci dané kategorie.

2.   Certifikát obsahuje alespoň:

a)

název certifikačního orgánu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a případně datum skončení platnosti;

b)

kategorii certifikace fyzických osob podle čl. 3 odst. 2 a související činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat, v případě potřeby s uvedením dotyčného typu zařízení;

c)

datum vydání a podpis orgánu, který certifikát vydává.

3.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách zahrnuje minimální dovednosti a znalosti stanovené v příloze I pro konkrétní kategorii a splňuje požadavky článků 7 a 8, ale příslušné osvědčení neobsahuje prvky stanovené v odstavci 2 tohoto článku, může certifikační orgán uvedený v článku 7 vydat certifikát držiteli této kvalifikace pro odpovídající kategorii bez opakování zkoušky.

4.   Pokud stávající certifikační systém založený na zkouškách určený fyzickým osobám, které vykonávají jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 1, jež se týkají chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, splňuje požadavky článku 7 a článku 8 a částečně zahrnuje minimální dovednosti pro konkrétní kategorii stanovené v příloze I, mohou certifikační orgány vydat certifikát pro odpovídající kategorii za předpokladu, že žadatel složí dodatečnou zkoušku dovedností a znalostí, které nezahrnuje stávající certifikace, pořádanou hodnotícím orgánem uvedeným v článku 8.

Článek 5

Certifikace společností

Společnosti uvedené v čl. 2 odst. 2 jsou držiteli certifikátu podle článku 6.

Článek 6

Certifikáty společností

1.   Certifikační orgán uvedený v článku 7 vydá certifikát společnosti na jednu nebo více činností uvedených v čl. 2 odst. 2 za předpokladu, že společnost splní tyto požadavky:

a)

zaměstná fyzické osoby certifikované v souladu s článkem 3 pro vykonávání činností vyžadujících certifikaci v dostatečném počtu pro zvládnutí očekávaného objemu činností;

b)

doloží, že fyzickým osobám vykonávajícím činnosti, pro které se vyžaduje certifikace, jsou k dispozici nezbytné nástroje a postupy.

2.   Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název certifikačního orgánu, celé jméno držitele, číslo certifikátu a případně datum skončení platnosti;

b)

činnosti, které je držitel certifikátu oprávněn vykonávat, s uvedením maximální velikosti náplně dotčeného zařízení, vyjádřené v kilogramech;

c)

datum vydání a podpis orgánu, který certifikát vydává.

Článek 7

Certifikační orgán

1.   Certifikační orgán je stanoven vnitrostátním právním předpisem, nebo určen příslušným orgánem členského státu či jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, a může vydávat certifikáty fyzickým osobám nebo společnostem vykonávajícím jednu nebo více činností uvedených v článku 2.

Certifikační orgán je při provádění svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Certifikační orgán stanoví a používá postupy pro vydávání, pozastavení a odebrání certifikátů.

3.   Certifikační orgán vede záznamy, které umožní ověřovat situaci certifikované osoby nebo společnosti. Záznamy prokáží, že postup certifikace byl účinně splněn. Záznamy se uchovávají po dobu nejméně 5 let.

Článek 8

Hodnotící orgán

1.   Hodnotící orgán určený příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty, které jsou k tomu oprávněné, pořádá zkoušky pro fyzické osoby uvedené v čl. 2 odst. 1. Za hodnotící orgán může být rovněž považován certifikační orgán uvedený v článku 7. Hodnotící orgán je při vykonávání svých činností nezávislý a nestranný.

2.   Zkoušky jsou plánovány a strukturovány způsobem, který zajistí, aby zahrnovaly minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze I.

3.   Hodnotící orgán přijme postupy pro podávání zpráv a uchovává záznamy, díky nimž je možno dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení.

4.   Hodnotící orgán zajistí, aby u zkoušky působily jako zkoušející osoby, které mají patřičnou znalost příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů, jakož i příslušnou odbornou způsobilost pro oblast, která se má zkoušet. Rovněž zajistí, aby pro praktické testy bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály.

Článek 9

Oznámení

1.   Do 1. ledna 2017 členské státy oznámí Komisi názvy a kontaktní údaje certifikačních orgánů pro fyzické osoby a společnosti, na něž se vztahuje článek 7, a názvy certifikátů pro fyzické osoby, které splňují požadavky článku 4, a pro společnosti splňující požadavky článku 6, a to pomocí formátu stanoveného prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2065 (5).

2.   Členské státy doplní oznámení předložené podle odstavce 1 o příslušné nové informace a neprodleně ho předloží Komisi.

Článek 10

Podmínky vzájemného uznávání

1.   Vzájemné uznávání certifikátů vydaných v jiných členských státech se vztahuje pouze na certifikáty pro fyzické osoby vydané podle článku 4 a pro společnosti podle článku 6.

2.   Členské státy mohou po držitelích certifikátů vydaných v jiném členském státě požadovat jejich překlad do jiného úředního jazyka Unie.

Článek 11

Zrušení

Nařízení (ES) č. 303/2008 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení (ES) č. 303/2008 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 3 odst. 1 se však od 1. července 2017 použije na fyzické osoby, které vykonávají jednu nebo více činností stanovených v čl. 2 odst. 1, jež se týkají chladicích jednotek chladírenských nákladních vozidel a přívěsů.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (Úř. věst. L 161, 14.6.2006, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny (Úř. věst. L 92, 3.4.2008, s. 3).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2065 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát oznámení školicích a certifikačních programů členských států (viz strana 14 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Minimální požadavky na dovednosti a znalosti, které mají zahrnovat zkoušky pořádané hodnotícími orgány

1.

Zkouška pro každou kategorii uvedenou v čl. 3 odst. 2 obsahuje:

a)

teoretický test s jednou nebo více otázkami, které prověří uvedenou dovednost nebo znalosti podle údajů u dané kategorie ve sloupcích označených písmenem (T);

b)

praktický test, kdy uchazeč provede odpovídající úkol s příslušným materiálem, nástroji a zařízením, jak je uvedeno u dané kategorie ve sloupcích označených písmenem (P).

2.

Zkouška zahrnuje každou z dovednostních a znalostních skupin 1, 2, 3, 4, 5, 10 a 11.

3.

Zkouška zahrnuje alespoň jednu z dovednostních a znalostních skupin 6, 7, 8 a 9. Uchazeč není před zkouškou obeznámen s tím, která z těchto čtyř skupin bude zkoušena.

4.

Pokud jedno políčko ve sloupcích kategorií odpovídá několika políčkům (několika dovednostem a znalostem) ve sloupci dovedností a znalostí, znamená to, že během zkoušky nemusejí být nutně prověřeny všechny dovednosti a znalosti.

 

KATEGORIE

DOVEDNOSTI A ZNALOSTI

I

II

III

IV

1.

Základní termodynamika

1.01

Znát základní jednotky norem ISO, jako je teplota, tlak, hmotnost, hustota, energie.

T

T

T

1.02

Porozumět základní teorii chladicích systémů: základní termodynamika (základní pojmy, parametry a procesy, jako je například přehřátí, vysoké napětí, kompresní teplo, entalpie, chladicí účinek, nízké napětí, podchlazení), vlastnosti a termodynamické transformace chladiva, včetně určení zeotropických směsí a tekutých stavů.

T

T

1.03

Použít příslušné tabulky a diagramy a vysvětlit je v souvislosti s kontrolou nepřímých úniků (včetně kontroly dobré funkce systému): diagram log p/h, tabulky nasycenosti chladiva, diagram jediného kompresorového chladicího cyklu.

T

T

1.04

Popsat funkce hlavních prvků v systému (kompresor, výparník, kondenzátor, termostatické expanzní ventily) a termodynamické transformace chladiva.

T

T

1.05

Znát základní fungování následujících součástí použitých v chladicím systému a jejich úlohu a důležitost pro zjištění a zamezení úniku chladiva: a) ventily (kulové ventily, membrány, kulové uzávěry, odlehčovací ventily), b) regulace teploty a tlaku, c) průhledítka a indikátory vlhkosti, d) regulace rozmrazování, e) ochranná zařízení systému, f) měřicí zařízení, jako je rozváděcí teploměr, g) systémy regulace olejů, h) zásobníky, i) odlučovače kapalin a olejů.

1.06

Znát specifické chování, fyzikální parametry, řešení, systémy, deviace alternativních chladiv v chladicím cyklu a součásti pro jejich použití.

T

T

T

T

2.

Dopad chladiv na životní prostředí a příslušné ekologické předpisy

2.01

Mít základní znalosti evropské a mezinárodní politiky v oblasti změny klimatu, včetně Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.

T

T

T

T

2.02

Mít základní znalosti o koncepci Potenciálu globálního oteplování (GWP), o využívání fluorovaných skleníkových plynů a jiných látek jako chladiv, o dopadech emisí fluorovaných skleníkových plynů na klima (podle velikosti jejich GWP) a o příslušných ustanoveních nařízení (EU) č. 517/2014 a příslušných prováděcích aktů.

T

T

T

T

3.

Kontroly před uvedením do provozu, po dlouhodobém nevyužívání, po údržbě nebo zásahu z důvodu opravy, nebo během provozu

3.01

Provést tlakovou zkoušku za účelem kontroly pevnosti systému.

P

P

3.02

Provést tlakovou zkoušku za účelem kontroly těsnosti systému.

3.03

Použít vakuové čerpadlo.

3.04

Vyprázdnit systém, aby se odstranil vzduch a vlhkost v souladu se standardní praxí.

3.05

Doplnit údaje do záznamů o zařízení a doplnit výkaz o jednom nebo více testech a kontrolách prováděných během zkoušky.

T

T

4.

Kontroly těsnosti

4.01

Znát potenciální místa úniků v chladicích a klimatizačních zařízeních a v tepelných čerpadlech.

T

T

T

4.02

Před kontrolou těsnosti zkontrolovat záznamy o zařízení a zjistit relevantní informace o všech opakujících se problémech nebo problémových oblastech, kterým je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost.

T

T

T

4.03

Provést vizuální a manuální kontrolu celého systému v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1516/2007 (1).

P

P

P

4.04

Provést kontrolu těsnosti systému pomocí jedné přímé metody v souladu s nařízením (ES) č. 1516/2007 a návodem k obsluze systému.

P

P

P

4.05

Použít přenosná měřicí zařízení, jako jsou například sady manometrů, teploměrů a multimetrů pro měření voltů/ampérů/ohmů v souvislosti s nepřímou metodou kontroly těsnosti a vysvětlit měřené parametry.

P

P

P

4.06

Provést kontrolu těsnosti systému pomocí jedné přímé metody uvedené v nařízení (ES) č. 1516/2007.

P

4.07

Provést kontrolu těsnosti systému pomocí jedné přímé metody uvedené v nařízení (ES) č. 1516/2007, která nepředstavuje zásah do chladicího okruhu.

P

P

4.08

Použít vhodné elektronické zařízení pro zjišťování úniků.

P

P

P

4.09

Doplnit údaje do záznamů o zařízení.

T

T

T

5.

Ekologicky šetrné řízení systému a chladiva v průběhu instalace, údržby, servisu nebo znovuzískávání

5.01

Napojit a odpojit s minimálními emisemi měřidla a linky.

P

P

5.02

Vyprázdnit a naplnit lahve na chladivo jak ve stavu kapalném, tak plynném.

P

P

P

5.03

Použít regenerační zařízení k znovuzískání chladiva a napojit a odpojit s minimálními emisemi regenerační zařízení.

P

P

P

5.04

Odsát olej kontaminovaný fluorovaným skleníkovým plynem ze systému.

P

P

P

5.05

Před plněním určit skupenství chladiva (kapalné, plynné) a jeho stav (podchlazený, nasycený nebo přehřátý), aby se zajistila správná metoda a množství náplně. Naplnit systém chladivem (jak v kapalné fázi, tak v plynné fázi) beze ztráty chladiva.

P

P

5.06

Zvolit správný typ vah a použít je pro zvážení chladiva.

P

P

P

5.07

Do záznamů o zařízení doplnit všechny další informace týkající se znovuzískaného nebo doplněného chladiva.

T

T

5.08

Znát požadavky a postupy pro manipulaci, opětovné použití, regeneraci, skladování a přepravu kontaminovaného chladiva a olejů.

T

T

T

6.

Součást: instalace, uvedení do provozu a údržba pístových, šroubových a spirálových kompresorů, jednofázových a dvoufázových

6.01

Vysvětlit základní fungování kompresoru (včetně regulace výkonu a soustavy mazání) a rizika úniku chladiva nebo souvisejícího uvolňování.

T

T

6.02

Správně nainstalovat kompresor, včetně regulačního a bezpečnostního zařízení, aby nedošlo k žádnému úniku nebo značnému uvolňování po uvedení systému do provozu.

P

P

6.03

Nastavit bezpečnostní a regulační spínače.

P

6.04

Nastavit sací a vypouštěcí ventily.

6.05

Zkontrolovat vratný systém oleje.

6.06

Zapnout a vypnout kompresor a zkontrolovat dobrý provozní stav kompresoru, včetně provádění měření během chodu kompresoru.

P

P

6.07

Napsat zprávu o stavu kompresoru s uvedením všech problémů v jeho fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

T

7.

Součást: instalace, uvedení do provozu a údržba vzduchem chlazených a vodou chlazených kondenzátorů

7.01

Vysvětlit základní fungování kondenzátoru a rizika související s jeho netěsností.

T

T

7.02

Nastavit regulaci výstupního tlaku kondenzátoru.

P

7.03

Správně nainstalovat kondenzátor/vnější jednotku, včetně regulačního a bezpečnostního zařízení, tak, aby nedošlo k žádnému úniku nebo značnému uvolňování po uvedení systému do provozu.

P

P

7.04

Nastavit bezpečnostní a regulační spínače.

P

7.05

Zkontrolovat odtokové a kapalinové potrubí.

7.06

Vypláchnout nekondenzovatelné plyny z kondenzátoru pomocí chladicího proplachovacího zařízení.

P

7.07

Zapnout a vypnout kondenzátor a zkontrolovat dobrý provozní stav kondenzátoru, včetně provádění měření během chodu.

P

P

7.08

Zkontrolovat povrch kondenzátoru.

P

P

7.09

Napsat zprávu o stavu kondenzátoru s uvedením všech problémů ve fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

T

8.

Součást: instalace, uvedení do provozu a údržba vzduchem chlazených a vodou chlazených výparníků

8.01

Vysvětlit základní fungování výparníku (včetně odmrazovacího systému) a rizika souvisejících s jeho netěsností.

T

T

8.02

Nastavit regulaci výparného tlaku výparníku.

P

8.03

Nainstalovat výparník včetně regulačního a bezpečnostního zařízení tak, aby nedošlo k žádnému úniku nebo značnému uvolňování po uvedení systému do provozu.

P

P

8.04

Nastavit bezpečnostní a regulační spínače.

P

8.05

Zkontrolovat správnou polohu odtokového a sacího potrubí.

8.06

Zkontrolovat výtlačné rozmrazovací potrubí.

8.07

Nastavit regulační ventil odpařování.

8.08

Zapnout a vypnout výparník a zkontrolovat dobrý provozní stav výparníku, včetně provádění měření během chodu.

P

P

8.09

Zkontrolovat povrch výparníku.

P

P

8.10

Napsat zprávu o stavu výparníku s uvedením všech problémů při fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

T

9.

Součást: instalace, uvedení do provozu a servis termostatických expanzních ventilů (TEV) a jiných součástek

9.01

Vysvětlit základní fungování různých typů expanzních regulátorů (termostatické expanzní ventily, kapilární trubice) a rizika spojená s jejich netěsností.

T

T

9.02

Nainstalovat ventily do správné polohy.

P

9.03

Nastavit mechanické/elektronické TEV.

P

9.04

Nastavit mechanické a elektronické termostaty.

9.05

Nastavit ventily pro regulaci tlaku.

9.06

Nastavit mechanické a elektronické omezovače tlaku.

9.07

Zkontrolovat fungování odlučovače oleje.

P

9.08

Zkontrolovat stav sušičky filtrů.

9.09

Napsat zprávu o stavu těchto součástek s uvedením všech problémů při fungování, které by mohly poškodit systém a nakonec vést k úniku nebo uvolňování chladiva, pokud by nebylo přijato žádné opatření.

T

10.

Potrubí: vybudování nepropustného potrubního systému v instalaci chlazení

10.01

Svářením, pájením natvrdo a/nebo pájením naměkko utěsnit spoje bez trhlin na kovových trubkách, potrubí a součástkách, které se mohou použít v chladicích a klimatizačních systémech nebo v tepelných čerpadlech.

P

P

10.02

Vytvořit/zkontrolovat podporu potrubí a součástek.

P

P

11.

Informace o příslušných technologiích nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a bezpečném nakládání s těmito plyny.

 

 

 

 

11.01

Znát příslušné alternativní technologie nahrazování nebo omezování použití fluorovaných skleníkových plynů a bezpečné nakládání s těmito plyny.

T

T

T

T

11.02

Znát příslušné systémové koncepce pro omezování velikosti náplně fluorovaných skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti.

T

T

11.03

Znát příslušné bezpečnostní předpisy a normy pro používání, skladování a přepravu hořlavých nebo toxických chladiv nebo chladiva vyžadujících vyšší provozní tlak.

T

T

11.04

Pochopit příslušné výhody a nevýhody alternativních chladiv podle zamýšleného použití a klimatických podmínek v různých regionech, zejména v souvislosti s energetickou účinností.

T

T


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny (Úř. věst. L 335, 20.12.2007, s. 10).


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 303/2008

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 3 písm. a)

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 3 písm. b) a c)

Čl. 3 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 4 odst. 4

Článek 5

Článek 4

Článek 6

Článek 7

Článek 5

Článek 8

Článek 6

Článek 9

Článek 10

Článek 7

Článek 11

Článek 8

Článek 12

Článek 9

Článek 13

Článek 10

Článek 11

Článek 14

Článek 12

Příloha

Příloha I

Příloha II


18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2068

ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví formát štítků výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 12 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 12 nařízení (EU) č. 517/2014 zahrnuje některé požadavky na označování výrobků a zařízení, jež obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, stanovené v nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 (2) a doplňuje požadavky na označování pěn a fluorovaných skleníkových plynů uvedených na trh pro konkrétní použití.

(2)

V zájmu jasnosti je vhodné definovat přesné znění informací, které musí být uvedeny na štítcích podle čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014, a stanovit požadavky zajišťující viditelnost a srozumitelnost těchto štítků, pokud jde o jejich grafickou úpravu a umístění.

(3)

Aby se zajistilo, že pro výrobky obsahující fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje také nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3), zejména pro označování nádob, včetně lahví, bubnů nebo silničních a železničních cisternových vozů, se použije jednotný štítek, měly by být údaje pro označování stanovené v nařízení (EU) č. 517/2014 uvedeny v části štítku určené pro doplňující informace.

(4)

Nařízení (ES) č. 1494/2007 by proto mělo být zrušeno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 24 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví formát štítků, který se použije na druhy výrobků a zařízení uvedené v čl. 12 odst. 1, 2 a 5 nařízení (EU) č. 517/2014, jakož i na fluorované skleníkové plyny uvedené v čl. 12 odst. 6 až 12 uvedeného nařízení.

Článek 2

Formát štítků

1.   Informace na štítku musí zřetelně vystupovat na pozadí a musí mít takovou velikost a řádkování, aby byla snadno čitelná. V případě, kdy se informace požadovaná tímto nařízením přidává na štítek, který je již na daném výrobku či zařízení připevněn, nesmí být velikost písma menší než minimální velikost písma ostatních informací na tomto štítku nebo na stávajících označeních nebo na dalších štítcích s informacemi o výrobku.

2.   Celý štítek a jeho obsah musí být navržen tak, aby se zajistilo, že bude pevně připevněn na výrobku či zařízení a čitelný při provozních podmínkách po celé období, kdy výrobek či zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny.

3.   Výrobky a zařízení uvedené v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 musí být označeny štítkem, který obsahuje informace podle čl. 12 odst. 3 nařízení (EU) č. 517/2014 a zahrnuje text „Obsahuje fluorované skleníkové plyny“.

4.   Hmotnost fluorovaných skleníkových plynů se vyjádří v kilogramech a ekvivalent CO2 se vyjádří v tunách.

5.   Jestliže je zařízení předem naplněno fluorovanými skleníkovými plyny, nebo je jeho provoz na těchto plynech závislý, přičemž tyto plyny mohou být doplněny mimo výrobní místo a jejich celkové množství není definováno výrobcem, musí štítek obsahovat množství naplněné ve výrobním místě, nebo množství, na které je zařízení určeno, a musí na něm být místo pro uvedené množství přidané mimo výrobní místo, jakož i pro výsledné celkové množství fluorovaných skleníkových plynů.

6.   Má-li být výrobek obsahující fluorované skleníkové plyny nebo předem smíšené polyoly rovněž označen podle nařízení (ES) č. 1272/2008, uvedou se informace podle čl. 12 odst. 3, 5 až 12 nařízení (EU) č. 517/2014 v části štítku určené pro doplňující informace podle článku 25 nařízení (ES) č. 1272/2008.

7.   Mají-li fluorované skleníkové plyny sloužit pro určitá použití v souladu s čl. 12 odst. 6 až 12 nařízení (EU) č. 517/2014, uvede se na štítku tento text:

a)   „100 % regenerováno“ nebo „100 % recyklováno“: pro regenerované nebo recyklované fluorované skleníkové plyny neobsahující žádné nově vyrobené fluorované skleníkové plyny. Adresa regeneračního nebo recyklačního zařízení musí obsahovat jeho adresu v Unii s uvedením příslušné ulice;

b)   „Dovezené pouze ke zneškodnění“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů dovezená za účelem zneškodnění;

c)   „Pouze pro volně ložené zboží určené k přímému vývozu mimo EU“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů dodávaná výrobcem nebo dovozcem podniku za účelem přímého vývozu volně loženého zboží z Unie;

d)   „Pouze pro použití ve vojenském zařízení“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů, která mají být použita ve vojenském zařízení;

e)   „Pouze pro leptání/čištění v odvětví polovodičů“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů, která mají být použita pro účely leptání a čištění v odvětví polovodičů;

f)   „Pouze pro použití jako vstupní surovina“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů sloužících jako vstupní surovina;

g)   „Pouze pro výrobu inhalátorů odměřených dávek“: pro množství fluorovaných skleníkových plynů, která jsou určena pro podávání složek léčivých přípravků v inhalátorech odměřených dávek.

8.   Chladicí a klimatizační zařízení, jakož i tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou s fluorovanými skleníkovými plyny, musí být označena štítkem obsahujícím tento text: „Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny“.

9.   Štítky musí být umístěny v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014 a pokud možno v blízkosti stávajících štítků s názvem nebo s informacemi o výrobku na výrobku či zařízení, které fluorovaný skleníkový plyn obsahuje.

Článek 3

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1494/2007 se zrušuje. Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1494/2007 je nadále použitelné do 1. ledna 2017; pro dosažení souladu s tímto ustanovením před 1. lednem 2017 však již mohou podniky uplatňovat čl. 12 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) č. 517/2014.

Odkazy na nařízení (ES) č. 1494/2007 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 25).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1494/2007

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 3 a 4

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 8

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 5

Čl. 2 odst. 4

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 3 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 2 odst. 9

Čl. 4 odst. 2

Článek 5

Článek 4


18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/42


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2069

ze dne 17. listopadu 2015,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrogenuhličitan sodný a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. března 2014 obdržela Komise v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 od Dánské agentury na ochranu životního prostředí žádost o schválení hydrogenuhličitanu sodného jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení.

(2)

Komise si od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyžádala vědeckou pomoc. Dne 11. prosince 2014 předložil úřad Komisi technickou zprávu o dotčené látce (2). Komise předložila zprávu o přezkoumání (3) a předlohu tohoto nařízení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 28. května 2015 a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne 9. října 2015.

(3)

Z dokumentace, kterou předložil žadatel, vyplývá, že hydrogenuhličitan sodný splňuje kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4). Kromě toho jeho hlavním využitím není použití v přípravcích na ochranu rostlin, ale lze jej nicméně použít pro ochranu rostlin v přípravku složeném z dané látky a vody. Proto by měl být považován za základní látku.

(4)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že hydrogenuhličitan sodný může obecně splňovat požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. Proto je vhodné hydrogenuhličitan sodný schválit jako základní látku.

(5)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současné vědeckotechnické poznatky je však nezbytné zahrnout určité podmínky schválení, které jsou podrobně uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

(6)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1107/2009 by příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (5) měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválení základní látky

Látka hydrogenuhličitan sodný, specifikovaná v příloze I, se schvaluje jako základní látka za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2015; Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for sodium hydrogen carbonate for use in plant protection as a fungicide for the control of mildews on a range of horticultural crops, apple scab and for post-harvest control of storage diseases of various fruits. EFSA supporting publication 2015:EN-719, 30 s.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Zvláštní ustanovení

Hydrogenuhličitan sodný

CAS 144-55-8

Hydrogenuhličitan sodný

Potravinářská jakost

8. prosince 2015

Hydrogenuhličitan sodný musí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání hydrogenuhličitanu sodného (SANTE/10667/2015), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.


(1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


PŘÍLOHA II

V části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Zvláštní ustanovení

„9

Hydrogenuhličitan sodný

CAS 144-55-8

Hydrogenuhličitan sodný

Potravinářská jakost

8. prosince 2015

Hydrogenuhličitan sodný musí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání hydrogenuhličitanu sodného (SANTE/10667/2015), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“


(1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/45


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2070

ze dne 17. listopadu 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. listopadu 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

51,2

MA

77,7

MK

43,3

ZZ

57,4

0707 00 05

AL

71,7

TR

143,3

ZZ

107,5

0709 93 10

MA

66,4

TR

185,2

ZZ

125,8

0805 20 10

CL

185,6

MA

91,3

TR

83,5

ZZ

120,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

64,7

ZZ

64,7

0805 50 10

TR

97,7

ZZ

97,7

0806 10 10

BR

291,8

EG

234,3

PE

275,9

TR

174,9

ZZ

244,2

0808 10 80

AR

151,8

CA

158,0

CL

84,4

MK

29,8

NZ

178,0

US

150,6

ZA

241,6

ZZ

142,0

0808 30 90

BA

97,7

CN

63,2

TR

128,7

ZZ

96,5


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


ROZHODNUTÍ

18.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/47


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/2071

ze dne 10. listopadu 2015,

kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o články 1 až 4 protokolu s přihlédnutím k záležitostem týkajícím se justiční spolupráce v trestních věcech

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie podporuje ratifikaci mezinárodních úmluv o práci, které Mezinárodní organizace práce (MOP) označuje za aktuální, jakožto příspěvek k úsilí Unie o podporu lidských práv a důstojné práce pro všechny a také o vymýcení obchodu s lidmi v Unii i mimo ni. Důležitým hlediskem této podpory je ochrana základních zásad a práv při práci.

(2)

Úmluva Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, kterou protokol z roku 2014 doplňuje, je jednou ze základních úmluv Mezinárodní organizace práce a má dopad na pravidla, která odkazují na základní pracovní normy.

(3)

Tam, kde se protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930 (dále jen „protokol“) týká oblasti ochrany obětí trestných činů, na které se vztahuje čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), Unie již přijala společná pravidla, která se na tuto oblast do značné míry vztahují, zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU (1) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU (2). Protokol může tato společná pravidla ovlivnit.

(4)

Ustanovení čl. 19 odst. 4 Ústavy MOP týkající se přijímání a ratifikace úmluv se použije rovněž na protokoly, které jsou závaznými mezinárodními dohodami, podléhají ratifikaci a souvisejí s určitou úmluvou.

(5)

Unie nemůže protokol ratifikovat, jelikož jeho stranami mohou být pouze státy.

(6)

Členské státy by proto měly být zmocněny k ratifikaci protokolu, jednajíce společně v zájmu Unie, pokud jde o ty části, která spadají do pravomoci Unie v souladu s čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

(7)

Články 1 až 4 protokolu obsahují závazky spojené s právními předpisy Unie týkajícími se ochrany obětí trestných činů. Spadají proto do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování EU, zejména jejího čl. 82 odst. 2.

(8)

Ustanovení čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování EU je jediný právní základ, na němž by toto rozhodnutí mělo být založeno. Protokol, a zejména jeho článek 4, se týká i povolení k pobytu obětí nucených nebo povinných prací v míře, která je nezbytná k tomu, aby tyto oběti mohly mít přístup ke vhodným a účinným prostředkům nápravy. Tento účel týkající se článku 79 Smlouvy o fungování EU je však pouze vedlejší, zatímco cíle související s čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování EU lze určit jako převažující účel a složku.

(9)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(10)

Spojené království a Irsko jsou vázány směrnicí 2011/36/EU a směrnicí 2012/29/EU, a účastní se tedy přijímání tohoto rozhodnutí.

(11)

Členské státy by měly být zmocněny ratifikovat protokol, pokud jde o záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech uvedené v článcích 1 až 4 protokolu. Části protokolu spadajících do pravomoci svěřené Unii jiných než částí týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech se bude týkat rozhodnutí přijaté souběžně s tímto rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy se zmocňují, aby ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o části uvedené v článcích 1 až 4 protokolu spadající do pravomoci svěřené Unii na základě čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.

Článek 2

Členské státy by měly učinit nezbytné kroky k tomu, aby co nejdříve, pokud možno do 31. prosince 2016, uložily své listiny o ratifikaci protokolu u generálního ředitele Mezinárodního úřadu práce.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. listopadu 2015.

Za Radu

předseda

P. GRAMEGNA


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 57).