ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 292

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
10. listopadu 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1999 ze dne 9. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 165/2011, kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2000 ze dne 9. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 546/2003, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 952/2006, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1296/2008, (EU) č. 1272/2009, (EU) č. 738/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 a (EU) č. 511/2012, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů

4

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2001 ze dne 9. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1320/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku ( Úř. věst. L 335, 17.12.2011 )

12

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2011/845/SZBP ze dne 16. prosince 2011 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie ( Úř. věst. L 335, 17.12.2011 )

12

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.


II Nelegislativní akty

NAŘÍZENÍ

10.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1999

ze dne 9. listopadu 2015,

kterým se mění nařízení (EU) č. 165/2011, kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 165/2011 (2) ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 978/2014 (3) stanoví, že rybolovná kvóta pro makrelu obecnou (Scomber scombrus) v oblastech Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) VIIIc, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (dále jen „rybolovná kvóta pro makrelu obecnou“) přidělená Španělsku v roce 2014 se z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010 snižuje o 5 989 tun.

(2)

Nařízení (EU) č. 165/2011 dále v souvislosti s nadměrným rybolovem v roce 2010 stanoví, že rybolovná kvóta pro makrelu obecnou přidělená Španělsku v roce 2015 a případně v následujících letech, se snižuje o 9 747 tun.

(3)

Dne 30. března 2015 informovaly španělské orgány Komisi, že rybolovná kvóta Španělska pro makrelu obecnou na rok 2014 nebyla plně využita, a požádaly Komisi, aby nevyužité množství vzala v potaz a snížila odpočet na rok 2015 prováděný podle nařízení (EU) č. 165/2011.

(4)

Zároveň Španělsko v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (4) požádalo, aby část jeho rybolovné kvóty pro makrelu obecnou na rok 2014 byla v rámci omezení stanovených v uvedeném nařízení stažena a převedena do roku 2015.

(5)

Nevyužité množství rybolovné kvóty Španělska pro makrelu obecnou na rok 2014 činí 5 652,891 tun. Na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1170 (5) bylo 4 211,038 tun z této nevyužité rybolovné kvóty převedeno do roku 2015. Z toho vyplývá, že zbývající nevyužité množství za rok 2014 činí 1 441,853 un.

(6)

Žádost je nadále v souladu s důvody uvedenými v 7. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 165/2011, v němž se vysvětluje rozložení odpočtů na období pěti nebo více let.

(7)

Množství 1 441,853 tun by se mělo využít ke změně plánu odpočtů uvedeného v nařízení (EU) č. 165/2011 ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 978/2014. Toto množství by se mělo připočítat k množství odpočtu z rybolovné kvóty pro makrelu obecnou na rok 2014, která se tak zvýší z 5 989 na 7 430,853 tun, a zároveň je třeba ji odečíst od množství odpočtu z rybolovné kvóty pro makrelu obecnou na rok 2015, která se tedy sníží z 9 747 na 8 305,147 tun.

(8)

Nařízení (EU) č. 165/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 165/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení (EU) č. 165/2011 ze dne 22. února 2011, kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010 (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 11).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 978/2014 ze dne 16. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 165/2011, kterým se stanoví odpočty z některých kvót pro makrelu obecnou přidělených Španělsku na rok 2011 a následující roky z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2010 (Úř. věst. L 275, 17.9.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1170 ze dne 16. července 2015, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2015 přičítá určité množství převedené v roce 2014 (Úř. věst. L 189, 17.7.2015, s. 2).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Populace

Původní kvóta 2010 (1)

Upravená kvóta 2010

Zjištěný odlov 2010

Rozdíl kvóta – odlov (přečerpání)

Násobící koeficient podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 (přečerpání * 2)

Odpočet 2011

Odpočet 2012

Odpočet 2013

Odpočet 2014

Odpočet 2015 a případně v následujících letech

MAC/8C3411

27 919

24 604

44 225

– 19 621

(79,7 % kvóty na rok 2010)

– 39 242

7 744

5 500

10 262

7 430,853

8 305,147


(1)  Nařízení (EU) č. 53/2010.“


10.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2000

ze dne 9. listopadu 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 546/2003, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 952/2006, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1296/2008, (EU) č. 1272/2009, (EU) č. 738/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 a (EU) č. 511/2012, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 (2) stanoví společná pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi. Uvedená pravidla se vztahují zejména na povinnost členských států používat informační systémy zpřístupňované Komisí a na ověření přístupových práv orgánů či jednotlivců oprávněných k zasílání oznámení. Nařízení (ES) č. 792/2009 rovněž stanoví společné zásady platné pro informační systémy, aby bylo možno zaručit pravost, neporušenost a čitelnost dokumentů po celé období, během něhož mají být uchovávány, a rovněž stanoví ochranu osobních údajů. Povinnost používat tyto informační systémy musí být stanovena v každém nařízení zavádějícím zvláštní oznamovací povinnost.

(2)

Komise vyvinula informační systém, který jí umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci jejích interních pracovních postupů a jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice.

(3)

Prostřednictvím uvedeného systému lze plnit některé sdělovací a oznamovací povinnosti, zejména ty, které jsou stanoveny v nařízeních Komise (ES) č. 546/2003 (3), (ES) č. 1342/2003 (4), (ES) č. 952/2006 (5), (ES) č. 826/2008 (6), (ES) č. 1295/2008 (7), (ES) č. 1296/2008 (8), (EU) č. 1272/2009 (9), (EU) č. 738/2010 (10) a prováděcích nařízeních Komise (EU) č. 543/2011 (11) a (EU) č. 511/2012 (12).

(4)

V zájmu účinné administrativy a s přihlédnutím ke zkušenostem by některé oznamovací povinnosti měly být změněny.

(5)

Nařízení (ES) č. 546/2003, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 952/2006, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1295/2008, (ES) č. 1296/2008, (EU) č. 1272/2009, (EU) č. 738/2010, (EU) č. 543/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 a (EU) č. 511/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 546/2003 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Oznámení uvedené v odstavci 1 se provádí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (13).

Článek 2

V článku 16 nařízení (ES) č. 1342/2003 se doplňují nové odstavce 3 až 4, které znějí:

„3.   Členské státy nejsou povinny sdělovat informace uvedené v odst. 1 písm. a) bodech ii) a iii) a písm. b) a c) v obdobích, kdy není stanovena žádná vývozní náhrada, vývozní daň nebo potravinová pomoc.

4.   Oznámení a sdělení uvedená v odstavcích 1 a 2 se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (14).

Článek 3

V článku 15a nařízení (ES) č. 952/2006 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Každý členský stát sdělí Komisi před koncem každého měsíce průměrné ceny shromážděné na vnitrostátní úrovni i celková odpovídající množství a standardní odchylky. Průměry a standardní odchylky jsou váženy množstvím sděleným podniky podle předchozího odstavce. Oznámení se provádí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (15).

Článek 4

Článek 12 nařízení (ES) č. 826/2008 se mění takto:

1)

Odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Oznámení uvedená v odstavci 1, včetně oznámení o tom, že nebyly podány žádné nabídky, se provádějí v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.

4.   Podrobnější údaje o oznámeních stanoví nařízení o zahájení dotyčného nabídkového řízení.“

2)

Odstavec 5 se zrušuje.

Článek 5

V článku 9 nařízení (ES) č. 1295/2008 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Oznámení uvedená v odstavcích 2 a 4 se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (16).

Článek 6

V nařízení (EU) č. 1296/2008 se článek 21a nahrazuje tímto:

„Článek 21a

Oznámení uvedená v tomto nařízení se provádí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (17).

Článek 7

V nařízení (EU) č. 1272/2009 se článek 58 nahrazuje tímto:

„Článek 58

Metoda použitelná na oznamovací povinnosti

Oznámení uvedená v tomto nařízení se provádí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (18).

Článek 8

V článku 5 nařízení (EU) č. 738/2010 se doplňuje nový odstavec 10, který zní:

„10.   Oznámení uvedené v odstavci 9 se provádí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (19).

Článek 9

V článku 146 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Oznámení stanovená v čl. 9 odst. 2, čl. 18 odst. 3 a 4, článku 97, článku 128, čl. 129 odst. 1, článku 130, článku 131, čl. 134 odst. 1 a v tomto článku, jakož i žádost uvedená v čl. 92 odst. 1 se předkládají v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009.“

Článek 10

Prováděcí nařízení (EU) č. 511/2012 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 1 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

celkový počet uznaných organizací producentů, sdružení a mezioborových organizací na konci předchozího kalendářního roku.“

2)

V čl. 3 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

celkový objem syrového mléka, rozdělený podle producentských členských států, dodaný na jejich území v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů a sdruženími podle čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (20) v předchozím kalendářním roce, jak bylo oznámeno příslušným orgánům podle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení, s uvedením počtu organizací producentů a sdružení a příslušných dodaných množství.

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).“"

3)

Vkládá se nový článek 5a, který zní:

„Článek 5a

Oznámení uvedená v tomto nařízení, s výjimkou oznámení uvedených v čl. 3 odst. 2, se podávají v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (21).

(21)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).“"

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. listopadu 2015.

Článek 3 se však použije ode dne 1. října 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 9. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 546/2003 ze dne 27. března 2003 o některých sděleních údajů týkajících se používání nařízení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v odvětví vajec a drůbežího masa (Úř. věst. L 81, 28.3.2003, s. 12).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů (Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 1295/2008 ze dne 18. prosince 2008 o dovozu chmele ze třetích zemí (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 45).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska (Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57).

(9)  Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence (Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (EU) č. 738/2010 ze dne 16. srpna 2010, kterým se stanoví podrobná pravidla plateb organizacím německých producentů v odvětví chmele (Úř. věst. L 216, 17.8.2010, s. 11).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 156, 16.6.2012, s. 39).


10.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2001

ze dne 9. listopadu 2015

o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód třetích zemí (1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

AL

48,7

MA

66,4

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

60,1

0707 00 05

AL

99,8

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,5

ZZ

167,4

0709 93 10

MA

148,3

TR

168,2

ZZ

158,3

0805 20 10

CL

170,3

MA

71,4

PE

167,9

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

128,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

75,3

ZA

95,8

ZZ

125,7

0805 50 10

TR

108,8

UY

53,9

ZZ

81,4

0806 10 10

BR

313,8

EG

231,7

PE

335,5

TR

174,7

ZZ

263,9

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

139,4

US

146,9

ZA

211,0

ZZ

131,5

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

137,9

XS

80,0

ZZ

93,9


(1)  Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.


Opravy

10.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/12


Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1320/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

( Úřední věstník Evropské unie L 335 ze dne 17. prosince 2011 )

Strana 15, podpis:

místo:

Za Radu

předseda

T. NALEWAJK“,

má být:

Za Radu

předseda

M. SAWICKI“.


10.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/12


Oprava rozhodnutí Rady 2011/845/SZBP ze dne 16. prosince 2011 o dočasném přijetí určitých Palestinců členskými státy Evropské unie

( Úřední věstník Evropské unie L 335 ze dne 17. prosince 2011 )

Strana 78, podpis:

místo:

Za Radu

předseda

T. NALEWAJK“,

má být:

Za Radu

předseda

M. SAWICKI“.